Está en la página 1de 30

':i.

'

L,
."

.'

,"
c

..."";;~\!11~,~,;;\"
,
,

,_;...:

. ..,

sisteXri··a·.. polila$ie;oe~fta di·SPt,~iQi~tr·q~.,;~b:~LQ;~~~.·g~n~~ado£~s,.,gen.e.ra;lfll~" ..' " ._t<r),la e$truotu~;, l~s~~~tr§~i~~~r~$~'~:ot~ci~U;l$8;Q;teJl;'!lD~> p Qar,~!; J):O:~)]tf1:,i:~naIlel'e~t.a~s ~i.nt:~~~~<?$, ;ti.~tiempOi' .E,~:;~e,imejamt,e Ui)m0tor de t~s.P~ 'a . Qi.lllldro$ en.;E~l~::.,cual.c~8:d:a. '~l';l:9!·~~:regapOit.e~nc·la; pul$an~~,Ql " ,ClI'U~,1)a:T" clinuln, .a difere;n~e~i,~~tva}0S'" de,.~ielIl'-o:.,\U~a' Ven_Ja i.1Pn;ttatJ~e'
s"l~,:t~]»a Q~ifa$ic!~"a P e

~!ale::~~~,~~n:;r:~
lnell.Y peso dem,aql!fina~,'a~~Q~.· ." ~
.:5;·'~·/",":'. '. .. " '. ..... ':.... . •.
'. < ..~,~."'~.' .'.~ •••• , •• ,.;; ~.,.;,.:.-, ••

qu,e':Pto!pqw&jan:a • 'tl~jtr'd:ee!ne'tgia lJX[astl.tfot~ ... ;-on!Q:a$' 'Potenci~d'~;q,a~a ..~e· g~~~r~o): est~~':iies,pl~_das een ]j~pectq' una

Mntaja 'del'&i$tem,apD1-i:~~ico 'es~i\t~;\0~l"ee~ uilla~salida",maYQ1"para un VOlIn: '11 sfstema. tri(i,iQQ,j!$.'·'~l'puls e.~al1J.e~ll~r~ki~2tadQ pa~ ta trat1~mw6n:"
'.' .'

~=:r~~i:~~It~~.=
I.g:. 2l-.la,se auestra en i01';tDa'mttyeleme~tali~lp_a 'cal flujo.de l()sim~es' ~Qitat(')i'ios" el\ tUrBO, a ·trav~s,je .1~" v;.enla:l)f,~~d~lQsbi~s deva;nados de.indiuei-~·
,mapmos. t¢speetiYos 'COI1'1lt~{',~$,p.:eia;m1ento·tf~· ~ , 't~ "Q()lDJi;JSe' ~ .tIiju~~~~a eala f~. '2~;'1;b. ,Sill.e:.bargo; ~~~t:\n«~:·.~~;~oJ~eota~, lastDesfas~ 'en diSipt)~lei6l1J.d~ estrelil~ 0 trl~gUlb y dl&'~ribUe:i6n de potEt~~. oii~<,ana de las lases ffa_O~:'.se lllvie.tieoOIi 'elprop6stto de.cibteaer naa rela:' 'cioil" ,sllRetrioaa 1 $D'O ,.b8;} como se m\u;estra..en 13.. rig" 21-1 o: EJ;11a fig. '1'1~1d se,.,uest~a $1dlagJ'~a fa$Q~ cotresPQtidieli.bt"1 :con 'los fa:s~res' ~QO.lradO$~f:1' ~ et;l t = O. Las ocnexlones en. ~gtrella;y ,tri~'lg .q1ll,'e ~tlestl~ ''Se en 1.$ fig~~ ,c:afi;~;nl ,SlitS

" ..~:~~t"i;.;:r:)\.~;'.::::;;, >',:,,;\,~.::,..S!·' ", .~ {,j;',:,7

:,>' . .':":.

~,I~';~:/t'

,r'

:;.:::=~::~!;~;~.,)=~~~::£~ ,
p·aratr~nsm~si&i
.
,

• -,

.'...'

's:

'''',

·-·i

ca~ga,,

,:;

tnf1isi'cll

'. Je.l rlj!~~C'i6;J\lde lase '12,(j)~;(~ di~agranlaf,a$o;rbd;


(t) fase§49:r<J,e~;ad.as' eA'~ri'~'hQClI:O.
~". /' ~.".."

~:igdra 21~" Sii;s\temauttMs:ic.ri~ ,(ah ge:tuttadot ele:mej)iaj~ (,~,),'e~a'GI4n 'f,a§,e ,6'O,~'; l de (Pi) f;ases C,Ofi1'6etadas~nes'lll\e;Jlla:; "
"" '",
.:, 'f,

..... ("', "

._.,.;,.,

~~J~

. ':'\';;

~"i: .•

\.

,,':L

_.

il';.l:e
.' -

nrlsiblif y. 'distJ;',i:bu;cil})n

,tf~)~ utitiZial11p.~a_reclrUc,tr",'~'l"tl.ftllte;r@",'~, s :Q.abl$S t):ecesar-iQspata" tr~Fr$"


.• " ,.:'

:..'_ ;":".'. it\:·'r.;

'~-'

• .l"

.', ,'" ...

J,f'.',
1. ~,~ .' -, '. ~\

""
";,-

y tr:a\llsfbtmadio:tes.
'!)~ , ..

""

(i!fi

p(lt~ncia,;y,,'e~, ,~plj!e:~:t'Pi'91\1,(~.Se rnp~oires, genei;:a:d~Jt4S d


.,

":. , ' ", , , ' ,


,f'-. .,':
',,!,,

,,'

.;c"

.,;'"

.,'

2' 1(0' ~):r~,' ~.0"

,.,.iie ·l"'41ir;;;;,AI:'

"'I'O'N ~ST'B'II:. ,.... .':A ~>. n!~.....


,I.

,Eitf~a,Gq:R~~i~a e&t-tellade"llCt fig~ 21-Z:6? la"s,~~~a;rin~les 4.,'~o'.,y; (/ eBtaq~;On,~ -tarlo$ ~alr~ formar 'una 1Zni:6r.t COll!r,JilO"n, Y' les !tel'~dina:!le:$ , :li)' y c e.stan ',cotl:eeta: 6

,;:

,"
:~~. .' _ ':__ _.:., _ • _ '\, • . '.r ~:.;_~; ",'''' "

$!isleJYUlS ,.iii.S.i~f
! .', _~' ..

'Sll:'
'__ ~

~"'/"i-

(iDS

:q~~~~~+Q7!r~ ;~5:\::;,~~~~~ ,mbi~J!,l;'


':~:~';:~
, ;, ''';

a;~~S'line~~'~;e:eS8Jli~ Jpilv'OIt..jl!e!ntre:;~p;UP1.qr~if~ ,llu'ea ,,~, puntQ cJ)J_dn " d¢~'nq',(}!l':;l~gie' de, fG:se, y 91 'vi)lf,tJ,je ''entr€, :d(iJ.f;,tfn.e'($;qu({'le8Cl~ie",~ ettotnirw.,vQllq:j'e 'iCn~lt:a~,~,(tj.:e~o stmptemeR,"e';~~J:tt1j~),4~J:ft'lle4:., ,',: J,:'" ,.", ',,' mni~a:"flgura.,Zl-,2'l).~~~;~l)n~~,tra l diagr~~:;figbrfa\f:i¢o'n e .las',iinagnttudeB' y"

>:

i'~\

.'. . ~

Ih..

'

_ "":

,..

,et

c; ::, ,,'

__

se

\ ;~';~t;~i~j,,,;, ...
L~.

~J"l~~~:!;:',JK:,7'\ ,

resp~;¢to a lafig~'21+2:Qf'eJ''YpJt'ajenileditd,o \;entr~ it$·'Jfn,~1:ls'.~ y ·bes.el v'altaj.e., ,a~sde"a hasna' ti'; d~']a fase; '~" ,.mas el vdLtaje, de. .fi' ha$~ac·:~:·de·ila; B. Utnl'fase
m~d:6 ~lil'otan,io.n.es, der!SlilO,tnd'es:;

"':::,;:.'~;';":';~':,;, ':":: ' -' " ,~.,i',"""~::i' .,,:j: ~\ ,".< /"'!Z';';:";">';' .:," ' ,,' ":: ' . ,_;;';~~;:~f1;}taJ~' ,elil'p~,edQsll~ea~:; ouales,q1(t;t~tas~ :dl~;~~r~~atlatiravesalt49 ~IcE";'. c_t~r4~·'~Jaa ,a;"!Jt');a,.;~~~~1);do·1\Qsv~lt~3e~ '~~:!.1il1~'aj.'(sU_1L~aS()tii~). .: lfnea ~Jl Ct>b..

,'~L

.~"

".<

"

"\
.

'.:'

""

'.

'"

:I , .....

..

~.

\.}

','

1
>:.: ',",

:'.r:'i';..;',;{:'f:;':,·

,'.

. (il.. ) J

.'

s'E~~~~dos'por la$~es>(21-1 ):!:,if,(:~,X?:;~~lYlit~~"~'~;~:'iLq§J.tr~~\Tr(')11~~J~~de l'~~, 1,01)" .,aili6'S ea magnitud' pere de(f~~~dt~s ;JI!1lli.~j,Q~,5i!tti.lt9,pgr;;, 12Q~".y,elqQ~l'u,_tQ,de "'Q~lf)aje.s fasodales o'e' Mnea esta.Qre.~p1a~a~a~~i'ij~ql1jqnt<;kde:~Qltaj;,sfasod~~-es

de falSe por 30!ll. Gd'me totddshls.:tasol"es'.,e~tati):;:;l.Q:~atid·o,.'~,l~l:T1is!Qn!a"tIJetocid~d ab~l~, pa;ra,pl'opbsitos d'e\tt6rln>alt~aoio:n,::¢i~i'i'~ici}tsis'y' iaol\tf~oues'€leptoble .. mas~"los fasores se {:'colJige:lan,;f~d1il el V!oJl~~je' ;-fn~dni~l,de, tinea, Esb a O~: La ' f,i~~~ 21-2d ntnestra los tres voLtajes\te linga, los tves ~o~taj~-ai'l.ci-de la c<iri:~i6n en estrella en fOlr1f1u~ lflJormtilfr_dfI. "
<
, >

\,\F

Lamagnitud

del VQ~taje de l1n~a;: .iuDf;wn 'Q;~la nlagl,'litud dad v(oI~j:e em.


_-

...;ic

.,'.

,.'

I'

•. '

",

C~;rnex,i-fJJO"~t1' e$t~!jll'~;';(~i:~qt;~"i.~;~'e~ '~:e'~'(J1eaY ne.lJt~r0; . ,(11),v.o;ltaite.$ Q~ f,as~;' (,cJ.:dete,~rt;);·i\Bijq!j61M:'~9t~~il~a 1a!f,\1,:O,l:l~te~ :Cl~~ del'(:JIleai;' (QI)vQ:lt-aJ\es de I:(;nea vtlef:a~,e'e,rt"~tlJrtrn~: ;mo,~,lilfiianz:atta~,~~.)" •g'eoJmetrfa de
FigJil:ra 21-2 los, v'oi.ta)j:esde I'inea ''I fase!i '. . '''', ,,' " . ,
:r'.

. .'

lab
"

~J)Ea.'9' """ j3E~,'b ..


fu~

..

."

'.'

':r;: .. ".(,
,

~.

.,
.;. l

.",.'

'.

.
(.

' '''r~

<.,

'Si&:tlI':r1i1a$""llif~i'cOl:

';""

,'6~,

,~' '"

E"t c;·:jlf,;blr:::;
...~ '~"

'J$,Ec'~""
-

; ..

:,.-

.
.

,,-

....

.;,.

-,

''i1':;' =. .,i31tf ·ase ",:.".'J,nea V


.;1 ,1---,..,.,-':':;,";,0.':' .. .,.,. ..
P"'I",,"' .,.~,.._,_--.,...._._..".__,_' _'......

-=-.................. ~~~.,:~',·';::.;.~:'~/r:~·'},:'.);:jli.i?:;C., ". "

_.

'veQ~~r':sgSQpdmeciel" p~i_t~ ;c~t1;1il:·I~eA:gt£~ij~a:~b~'t&G>h~~vado·en;estl"el.,at t

e~

,. .~en

.: -~~t.td.1Lat~Zad~".'twa ~

~&. ~~~

.l;~~:(.~::,:,:~:'

lt~N#,;EQ"QI .
r:
_",'::7
"
"~

;'i\>~("R.. ".

IbN?,= Eli,,' \{'l' .";- .<[,'-,: ','

(21~

ldk ,~. f;et!


'f';f"';

.~',
. :;""i-' •

.-

~~~,~~.,.e~Nl~:x.llON' T'R.I,A~~~~[.~l·:i,;:.:~\:~,:'i"j~~'J,::"·,'';h·::,·',;..!:.!:<;". •.. "",":'.;:'i:""', "

mn" :la c'~Re~i6n triangll(lo ,,'',"'"

'~Q'
' ' .,

ngt,a,()),t' ~sta~ ,~onectad~s');~~" ."> . ·J+~.(jo~~x;;~g$'$011 (l':<,~a&tab, b' ha6ta¢~ Y:·4t"~'~1~~~/:tf?~"nqQQ.$,~)j~l,"+' ' , t~'itl~'~iJl1t~tldel td~

·$.tra1te ..' ':;:fig~:;:!~.~!$;~,;t;]a!$.'t~e~":fSl$eS 'qel 'ge·

•... ' ,-. , ... .....\

.'.>~'.._,.,,:,"

lq:' ~._ .' ,': _ ,_." los- tenniDa1:eS"::dre': ".. s~lda:Lde;J..."~-.o ·'·;i~r~.'h~"'e:0neJt~otaoomun . forman ' ". _. .: -: ):';'-'.';"' ... -~:.".,_' ", _.'~" .:,_,,-_,,:~\:$.- ~',;' .if··'·>.'?'~'~~~:'" -;,,:::,;~--,_:~-·~:.;,··.:r~I··: .. ;.~\;;.'-:."';' -;~:.~ _..- ':""_ ... - __ ----:~" ,);\ts'tres fa$~~tPQ)i:;lPi 'ta.ntti; . 1~,1;.' , 'i/'}" ." ritt;jp1ti~defEJi.t~h\tI'l;:~:~1tl)$'a ,~e

;~~~

. e~< J vol~a;.sct@ t_e


Ie
u '

sG.
-

Itneasoll.'
:.. \,' ,-,.

·~~]tr4;i~~:!~~;'?,~;~is:.'~. . volt•.
IlJ'OJil
, !J

,.

igu,al•• J~ii;llf.iaj~. cQ;~e:t.i6:qtda_j\Jl'G }a~ ,·z.. y . ',-_ ""


~

..

,;-,w,r-

,t"' ' . _'}~~"

~~I·'.!

.;:;,.

>

i'·_."·'
,i' ".

1l;'
~/

i~r;,~
.'

-e,

-.

'.~'

.'/.;'~1.J,::-:

,,'

~:i.,'

j,1

•.•

,;c'.

';',,'

c!

_,"

, .:,,'

" ,":'·,t.l~~t~
.. ,~:~;;;J'f~~?"
r

".

'"

"

,
\ ..
"

I"
,\,"'

..~,
,,'Of"

I' .

,..t

,. rt,':-t:

!:

,:
. -:

.,
. f ,,'

",":.\

-.;"

:.'_

r
"." ,: .. "i:'"

.,~

'"

;"'.".

;.. ,

.",-

Figu'rii: 21,-3 Oo.ne~d.6nHlam~~:f:P3i:':(i){,i9~rirtx'ib.;ne.;ra~· ea,; " :l;f:m'


,.{bl v(-');I'taj'ef de, I:fA,e,a:, 'e:A):~of~;iih9r~fJ'l!i~'~cla,;(;Gt ,~ ";, ,:,; }~ ~
. 1i .
"

~~:::m!n:~i:lg,~~~m~:d~~~;·i!I~~:21~, ..... \~
0"' ••

.<..:'

".'. \~; .~; '\~'{"~,


,,~~-6'

i'·\ '-''-~

., '.

El cliagta.~'fa90£t~(; d.~t~~*intlle~t~;"&~,'el d y,olatajf,) fasoPlQi,de l{~ea:'ltOJ ". ~oo~g~lado'nen OD, fOimO; 1i1br~aUzaC!lqit1:1ltl~:ada pala ':~natmls y.soluc:i6J .~e pir~b~~ma§, "." (\}il:ststem~s:eO:Ile~tad0;S ~n' ttianpio.Es1t~ se rnu:e.stia ~n 1 fig. 21..
tdanglJlq for~alt!1w~ tnal1r\ ~a ,Sl1m.a :fiJis,Ol'jal'de l~s' ttesv1i:eim:$\i;ql!r~~~dee.xeitad;c5n alt$ded'orde, la 'Hila B~,es igtlal ce;ro·.m,st'o p:uede"Jn~ol)ar$:e SUaba:b.db· los Vi.oit.ajeaatrede·QoJ; de, 1:
tlies mseEf,,(iiet'geQ"e'taQidt'eiJtleetadoen'

.'.~

, '.Jtn<iJ.~i,e,'·la:$;

~+.

'es'la.
",

'L:'"

',"

',,',

,,','

'

malla ftJ~a

per -er~J.:i,'~gU1;6 'tte;'Ia fig,.21"J~,it~" '


-,_.,", i'
: ~! "

..

,,

.'

:.>.. , ,':,.

~a Su.ma,g~afi~'a d,e estps f'8J,s,qre,s,que·,8e. tla:(uestraen. la fig..__ ... , mdlicaq.u:~, 2l 8,c.. Il su~a'de lo~vol;taj:es' al~9'tlIed()1td~ilta.'~,~dl~ tIi~~u31o,e~"'ipal' a.oere, . ," '
c ".~{;~_: .((' .,'j ";,'-i ,
' •.' .~_I

~ >:~':

"").,.

'.

'.

,_"

..

'c

"

"'-.

~hW~••+ ~.O'

"'"

;'

.•

.(fJOm(o Is s1fIim.tiIde l'Os ·te1ll~iQine8tle· ebCC}f:'lfariif5n:;;al!f.e,il:~a(.jf' ali lfji'!#aJila lor:mur/Jl jIo;r el trt_gukJ e6 oere.no jJIue,a:e, eccfBtttr .CQ'~i~1Jl.,tl4lJin;~IIl~ 'iIflrfJd:1I(;lorr d. Z4, 7f.1ia!fla·"~;n.tri4l1li,u:Jo. La teJ!lsi6n de'~e~eiitacibil"'l~i'Q~dti' 1_ en4;rela'0ome:QJt:e

,~:::f~~!lif1!~~~;.t·::~ .. .'.~' .• .
> " ,~ i'

,\-

- .. n:. ':~' .. '

~, "

! s~::'~ro;pi:a arga eon:e~t~~a, ;p~ro ~o 'li>~ala, .~~t~~)~cih1t,~aq:te9.edor td~ o -del -I' , " "." p. O~ . , ,,' . .
!,,'
~

".:

. ,\.

.;'

,>

,~'" '

,\,:~-

.'

\,::~ ' F-::;~·,

,. \

;;::~'

i{';!'V'~J~>

".:_,' '~>f;:~~ '- :>~< .~",_ ~


',;"",':,.-

~_::~i;.-:<';·

':-

"/~t.'_'/ "
-i""

.",

, '.

"

'

.(.~T~

__',

=~f:!~fi,~~i:~~~~t~~'
eorriente ,de ICire;hlil(}lf:fOl:;el·ali.a1isis'";"ti~:'.~l;~a.:>'TP'a~1'd,tra'p.aLte.,\SLn(>h~y 1,hnea de,~e~lroeon:e~ta~~:;:~:jfa,a~gi{il~~ja~b~{:~l~:~,:;}~i~:!,~:t.·f1.¥ta, ,,~i gBne;ra<iUll: ;1 .tinen triangn,la.0~. ,n~;.e~ttenE1:'i'lo~,ulrt~c".>:fae-t:(}res.::sig·'i" ,,"~tiv.os~$dllla lagBle .. m

21.4JCA.LCULOOELA

C,O:R;f\liIitN'TE. ·o'e;;lj!NJEA'·EiNLliJ;M~~ltfteO:n·OTftilFAIJ100

fjeR!lP/o 1.1~t~a) nefjeJ!m_inarllas:,1~~l' ";;~~j;,t~s".~ij~rl ::pet.]wet:J;Qs:d¢ IIJ:Jig. '21,.4a. ])l cir~ elli!1io~a ~l\imen,tad,QP'OrUina"fu,~,,'" . "l~a,>"" 'I'lfl.:.€hl·::ese.nba':l'~ ire&e.clfaeie· : n~)~n el·d~fi1ull1te·tiel tielllp:(l) p~iflas;~:~~~~tes '4~il~;,af'~1~'::::;:~v~':'?;"";'\ ,:', " , .'

==~!:!;:.~l~'~~'~r:~~
ties UnetllS
es C'O)lfI:liJe.'n:ier.tte

,:(jrerQ; :n6·dr;'lflQlj~··$Tfl';~ -,,/£f lil€lirecciiottae ,IlflfJ.Qiri:~en~

,t
.a

'>",

""":

;.0

··/",,::7·:\1;,[.;~;:'j;":!;';~((.-,' '
.';" .f,'

,',,e,

.'

T"

"

€a.) Oomo se ilDdiea ell la ffg~'21-4<a" las1di;reeGi'0n,¢S':~iltpu~st~, la$ittieseomen.:tes_ p8l'., <tel gen-e.rat\tol ~,la ~ga:. La 'im,:tidaaela 'a,Bi)~ :esti,¢()tt~efa4a clil~etamente,a 10$ tenn.mtl. les til y c del~eneP3~.r~.It, 1a imp~a_n,,~t~,~tlh,;4, y'k60~,esta~ ~~~~e.P'ap.dl}reetQ1Bel!l,t~ 'a:'lQs ~ •
min.-alesbye ·blgen-eRid~t.,.:Por 1:0 tliltt0r;,d6, acneiitib.ca;l1.

L- ~

,;,' ••

,~i~~~~~C~~~~~r~t}~ . ..':,:':~ftC';~,
·t~~leY· .eo.;t{m~i',;}, . .
s. ':"

,<

.m 18 ~ ~'~~t!f,;'~1;~~~,I~' '. '. 1i~~~~:,;: ,'~~:'¥~~i;::'::


E ell. == 240i.'11r6vt.: , ..... ~,' Sitl emb~6", ),.
, ~(:-·~f;· \ ~j.
!

E1 voltaje' fasodal se ·eOl.idera die,(!l hasta cp0r,qrue la;,airooeio,Jil t'l!1.ptK!Sta·Rata la Gorri-e'itie fasorlal 6$ die la rf.fil!!~etl fa c~a.$l·ang1flo defas.e.i~el-'v0,{~llje',fasQti:JUse de'fiel'lifina ..,cteJ di_gl!_a;ii~Qt~al.de/l~;;ng.}!,2'\,4il?;;:' .e1,,~llflirJ!"tes:~n;~~i;l~~¥Qllt,~;~~J,tri~~ l~it:ea de, fa,: £Jlente . a

"",'·';.f:'.

:,

...

E~c == ~'El!a ..:...( :_~~~tla~f?.'¥1,t;:·:t/:


.! .':(:

III '_pedmet"':2te~I"&OA
• ' ~.;; r. : .••. ;''';'

... 'La~~rri~lli~~I~~e: de;etlni.i<,~,pli~~~~.la:deeotttpntes deK'itenllQi( alI\0:d~ 1 l~y de 1. fi~. 1:),·4(1. La s1JJ:n,!a (Mo:J!i$lde;,'las '9.@.,ui~n,~e's"tlel;tiod;o a es igu;a)a la' $llm'a faS0riaJ, de las eeme:Q~;aque ,§td;~n: d~rnqit'Q~PO.r'to, t@:nt,Q~
-. \ ,: '. . .,

";:;""

',)" '<}.;

<;

...•

"',,

..,~~. -..,:/""
'. ('

"

'•

'

. ....

<?;' .,"':-

'.

_" '.~

~'-~/.J:.

i'Jt~" , .

• -e-

'\.-l

·.

.~

»,

l~}':, -80~

Sell!()7ft

qp~'
.".YC".,.,.

~~,{~::,®0:s.~ij't317t - u~n°).·
.i~,Y~·~ 72.11v'2 s~n(371t~'_._,_., ." ....

",a._fta.,~a

~fite:,tg"tf~j·(l 4p(\l ~\.~(), ',.;

~tc:iiJ.~~Q\ que

;$e

-.,.........

G'<~

"__~-""4

.
".

'

"J

'lTi'fisioo , '60Hz

-o .

.....

..,~ ,.'

..;.-

."~ ..

~p_y-

ill am:pel'imetJo" lle~~':'ll:fj),."Z'A. P8J!ael nodo 2.,

'1';-

, j -, .

i~:;:f~"~:l;t.,~;:~~\:~~ ..} ;;':<;, ·:'·'l t


• jf ••

,::··!t":·f't"i-

'.:\% ;:.;-~.{

f,;:":" ..;

El~~~?'~t~"';~;:":\V';,~,~t;;; , ,
~'o

",

i: _ .~-

<'

• ",

',-

,>

,~:-

-;

<I

=:t±~~~1"":tt~~~",~;~~el'la~
21<ila.f]
",;;{~,

-'.

_"

-,"N

Tniisico
240

60Hz

.:

.' '.) '.". .... ""'.. .::~;"\{;;,,";""~:;['(';(~':'::"'(" .', .f .. .. ,':";':'~;r.::' +. "."';" .» Lae:alt~a:,qp.~oJ~j.e tr,¥~s'~ bls:;te~p\e~ti~AAJni~e,·4@n;Ci1l$;pite,;dtfdeflemfi:inalisEFa.:palti;rde1',a ' .' lttci~n. . '.
=d~,

.;~

':'.'\

iE

.f:;e,:;;7~~~~;·~,~~~~~Gb.. .:
t'= ~

L ~9, ,_ J~:1~l$61.'-TS(lt y.",


" .' .:~~. -, -, ,", :•.,,'~"

:f,

'~""

-rr:

,J

",

'

.. ,,'

>'"

"

-f'

E.. ;~~
\~"-:,:,,,.,,'t "
j

~;$~~'~~~ i~;6
~'-~~:~~;

~~~~:~~~1~~~~~~ :~2::~'~1~~=1;ifi:~~j1~~,;'~~~.:':'
.Ella
13.8SaL .~m, "'4€f:f9:f '300'J\':'
,i.'

EN == ·'Hee• '="'~

!g~ == '138.56X9ID

Vi; ,

" .'

~:",;:~,,;·,~t· '
,' •.. CO'

,..._....~~

......

!i.-

Ia 4i>I~',+f.J~ Eiv p,(ij" +


..
'

,",

"-,,'

46.19i _ J(i)Q

(40.~c.~;.~23.tfJl (- '0 +
,,~·;'tr ~~~~"t:;;: ..

,,;s:', .. .' . .,:

+ 34.64/- 210~,+J!~7itLO:?;;:JANP~·30;:_."r
",
f/'O . ';'\'.. ,)-:;" ,.,/

' - '. ,.;'' ::t:':' ,:j:..~\·'§~;;'_,;:),~,?(::~\;i:,.\


'';''; ~"

,""

;'cf',.,

. ",.'

+ J';,?J,~~;&~;~g'7.il~::,i~{'~;1't.
'.,,:.·,::,~,.l.

'&;lV,"-~",V'~''''

...'

..;.'.... ,_-

;_

fo~!f~'tanta~
".::.;:,/:~i.k
>~\.O!, ,

r,,~~)~?U5h~lt :;:':.'.'.',;.!.'.:,:.·.:,.!.. A":;:~'


.~;;,;.:f '.' ".,
'.. ", ~ .
,,,.l '.

III,~p.edmetf,t\) A 1 lee 46~2 A:\: .,~\:\::~~:;~;,. JDI amp,erf.6t~oA2 lee 3'.4,~.G


"

',_

A.

,"
s.

!J.' "

6,ie,F1iplo ~)-4 DeiermiJlI1ar las lectuTaS cle 108 wes' t_petfm~tros

mu.estra

eD

la

n~21-7 Ii•.E'1·eirmi~

esta8!1ime.D,f;adQ,_w8a _eate birasiea 24,0 v, '10 Hz.

para ~J cH:(lltiito,ui·',se.

\
., .~

,
.c »:

:!,.

i'

'."

,;:

••

:;<

::~~;f~~4;' ;t:l~;~~~;';~~':'
t:ra'fls"'Qr{in'dcl6;"1,;~"tr~i,l,ta;;~rh)'ri'glirIQt:'(:qr"q~19,9f:i;l1itj~: ""...' f:a$0;ri~J'n (jrr;fil:ctijtiam~;:.';'· 'c, .: "'", c.~:, ,,'; ~,
"'i
0',. ,.

',:'

..~..
.

,"

;'

..

., .

'1 1"";;'" 8Oi iilctQ;n""

1::1-"'.

""

"',1.

.jes cie I i-nea" tal CQmJ).~e Qbiuvi~ton ci;elJli~r.am:a;


~ ••

Los1II,-~ de! ~ do;r,. POI' 1(0taintp;:la,. b~y d~ Ol\tn ,no pu~'de;'~1it~iz.{) de:teQinar.luGomen.;tes palla e)l las tIes i~,e.dan0ia'S..' Sin:·.embat'gb"el pl\0:b,iema -p'1.:1led#~~t\1jl1se utlHzanQ.e a:R81isistile las Q,¢"OD'virtiendolaest-tell~ 8 Jill: trianigWlo eAquW:al~nlfl,e~.l~,aIigu.If)S 'e Ease, d:e 108 tIes voJ)ll-,

v~-in~~~~~'ll~I!~~~ei~~~
:~' ..' ':

e~iQ,

'b~:al J1Gtmalizaao enla' fig. 21 .." ¢," • f;

'

·' \"

-:.':

"

@lamp'edmetl!o A 1 lee~ ,.;4.1.4 ~~_' ...4": "".


, " ... ..:' ~:"! <
1,. _ .,' ~

J:~·:.r .~ ~'.

~.. ~;

=,

.\

":/".ft ~:' :~~


'~'.:

:F)1~~~,er·$metI0 lee, iii),~,O A. -,' A2


;ill·amfpedm.etr0~ -6. 3 !tee Z:t.3 A.
/~

:"

l~

57~' Cif.elll'ltos
.

, .~.

eI6~l'i~s
,~:".
>

.,
\:1 . _'_",,;~, '. .'. "

. ,j

.. , ,',!:--.

4aD~~,~,~~~~doeii~'~i;Ia-~!';~'~:':;:" ',' .ib~~;~'~:~;};~i~X;':;' ' .,:;,;;~,/<.:: ..


,' ~3{Q!j(5!2tr' ,.,~.
6~ol '.
,...,0/

Uti~i;zfJ1iI,t!lpIII ,f8Qr!li'c-a det.nS1iQ,rr:v.(J(liif!:n,est'!f~;11,(J-tridiff{Jil!t1o"

·tllatada e'l\ 1&S~. l5


-".".,'1, .

., .

•I

ioo',

las ilQ:,

-e.

.-:;,

16

= S(}•.oZa·u.;- "T";,l~ZS:;'~H:::A'

,,";;

..·~;,,·,:r.,,·:,;

:~.':~"

I,.~ ~~ ZB 14c,,,,.,)Ya""i·,)2.:~~il(r7
"

'J~~;~~;',;:'~·i.~,J.~'~~tV'··· ','.,
..,.,
...
'I';

>~,.~','.
~ .

".
\'-r'

...' .~

,.......

. .';{

"

~1.

::.'

t,

-.-

..

_';,_,;.
",-,-.

:-'"

(es~l!elln :9::~'tl'ianeittol;;:"':;·J';- Ein: ;:fmf$~fhinbi~;;~.ii:gMm:es.:· motol··tri£tlsieQ:·' es .' 'tlrt Las eordeiriti_s; pOT.' e,adfi~jlj>ae:t,. fasas. ali!, 1uut e:alf'ga briT~$ie~eq[ll'il· bsada son '~i~a;les" ef<J,'~~iagjU\iud' ': d;e~a~ldtJS,J~iOitu~a' 99~ :~e:speQt~ y Ii,"lh otIa. Como cOiasEtc,uencia, las tl,tes GO!lTi~nt,es 'd~;lil!iiY.a.. ':~Qin't_jbt'Eln' gtJaie&,enmagi nt,l1lld y defa.das120~'u.lla;Qon,r~~p:~~t9 ~J~ otra~';.··{,:,. .. .,' ...':~. "' .,
6i11t:nptrJ? 21-6 Oatoll'}$' las cQJtieutes defase·y,~:ij,keill.palla gu;J:e qlle se llluesilra, en la· fig. 2f-·Sa.~ , .
,,-, .' ~r"

~J;e~~o

'~':~~llar~4~!t ?i~r:·/i:;.\,""·''':::,'·;,'·... .~a.~~:,/;;·:ii~l:":;; ,


':res'

,i,. ~ . ii'

.. ;':

. ,,;',.'

,J . ',."

~iaoarg~ ,~quinb~adan:~ e triim-

'~.,

--t--.;;··· _~~·;,~: ....{"":.(;"+..,...;....._..",....,."...-.,...w""_";,,,,,,...,..,....:=~c ,


',;:.,';

. :£:

.--!

',"

IQ'luctii:ll
,:,-<-.~{~,,:::,'-,~~~~::;:, , ',\

Liai.ire~,c()mentes.'ti;fi!i~aS's~n ' '>-.{ --- -:~;~i- _';":.-' ,._;:::

}}'~" ",~' ..,' :E(lb

J:l;2c2'.'':,~;c;·}'\n."IiEA.. " .~ ';_-\>ii -t)Y .

'::];)eldiqrama ~

fuari'alde latle..214!1b., ..
..

..._",

._'

••• ;

-,

',~

<

>,

'..,

,,. -

.'~

!=.i!~~~t~#~:~;~,if~~~e~~'
.

. "'::':".,

,.', .......

).

"

-.'

fase

lWl,~~*~~~~~~~~i~'~~'~~,~;;';/:,:;( "' .•. " ':, "~I;<.. n' .'.;}",

'La;f~hie\titilili'ta'ni~ittl(rd'e Ii ~6~i'irte;e" lln'ea:a{latrul~it\id ae'ta 'c0me,tede d


.~< ..

'~"::n*~~f2i;~~§~~~~,J~~~X~'~~""
.
',\.)
'

."~"J.. : . ~

"

.'"

>

.:.: .

~ ..

"",~~i$'~~~~$:,~~~~'''i;O~
'::<;'.: ",J:_:.

1i15

...
'

:~:

~~<'~,~'l}~6;
......;J ,'\.: :,>" -"':.:~ ,'=·,·"'~t;;'
".;", _-.'

n.;,_ • j.

"

..

'

6~ 2$/ ,3{}"'""
._

.~

-,

/, ,,'

.._,

"

I ~ ,', """:-'-J:'B81l{10'"

:Gti'~Biiool::;i;::',}'.f', ';,",

_,IY

'::.

A.

':r,.'.,;·
l ,'; ,,;

,'f;.

\_.\

".'

13~~6/~ ~"Q~"'~'Jia.8'6t~l~ooj*,;13':86tia?,l.hJ~! (r,':,;,,:~, ,:,: T~\: ''-:-'',' ':=,


, .r

',:~ ('091 _ ]'1'0"'£'"11\' 1L /,I" -".""1"~ r;,::C:1...,"1~·ft. J "'" MV't.,1i~'11!J.1I"·~~1 =r- '1',·" ~:; no .,:' . ~:!.}:',' G. " ,\'1.4'1' T ..1."',.~' ' 'i-.r:.:,' ~'1"\:;' '_<:'.(;~ji:r.~i;'i;<'i~:i'B';'~',,~ v N"'~' ' ~J"~'~ " ,',.i-.,.,"", ;:~;.'
:1,; ',;;,
> .. ' .-

'~':;,:,'<,:'"~'::>l,::" ,I. : '::,'.',

:;:,,:"',

,!~,

':>:> ,-,.',::\':::>'"',- ",;',>


,

"', '\' ,::":';:,,

~::>,;, '"
,

',"'.,

, ",;'

..

.•.'

<.,

"

·,',

~~ '-:' ...
,

,_;.

~'

..-.

'

2'1.. CAA\8As;,eO:Ni·af;:rA.iQA$,Jj:NiPA:R:~f,..,e:.. 0'.E;NYN~;I'STSMA~ TIllJ'F ~'lOO

", " !:

, I{·tnehhoif'y el dia~ab;ra,\t~$c)t4aln.o:rma!Jt'zagq:d!~~~d!l~ale~ d~,~:llinea,y':t~~~, ",::;:,:,:


.. ' ..;:o-~::!
~··r ,?

~~~"~~~~W;~O:;~C~~:.
"' '
'f' " :;,.

, ~u'e:sif;men.Ja fig~!l~l!t);a.'

Ej-,mjJJe Jt~7 De~aniita~ 'indicaciones de'""'ld~attiP~r;fmetr~~'p.a~i' las' eit.e.uitQ, W1e',s~::';'


, ", ',\ '

• -<

I:dt~~i9;n. -~
~(~':,

~.

Los~~o)taj~, las fluen~es,.;d.~termbladQsc(!):n:ilfaYJil'd'a:de1jj.a.gr_a. de


ell <Ii fig~..21_°1(i).l"
8@n· '. .

"';',

,'_

.,;

• ",/.

1.

..'

,t.prim nOl1.Jlali0ad'0

. ,.'

·'

', ....

,.... y.

I;

"\~~"·':'::';-';'f.,~.~~~r
" ;, i~., f
~c '.' .:

'. , \,,:,: ':'-,:

-,I;
.: ·.. r.,.

;r.
.-'.'

~.'.:
, ~''; y"

.,_" .j:

.....

.'

'\

,,'

..•.
.

.,

'."

..~.'." ':
,' ."

.'. _',

"

'J'

_ ..

',

, \.'

'.
,.')

.... ,.,
~.,.;..~~~.

"

:-:

'

". ',,,

',~

.. ~.~. . .

.:.

t.,

'mJen't9 de ,:l~Qa1iga~ Foa- ~~~~l~~;,,:,~:,,;.. 'rJ;lllas~cnerr(!ladr@ \fasesd;e '\. ~~" ,c "d·:_e:xe:ita£!:ill'll,,~e,~ll'm\CJ!t:o:r,:$rii~i&idb .. ~,~;,$;~.illp'v!Qrtka,"~ seontido de,.tO<ibal '~M6n; ':~itv0!tit'Hi" :s~clJene.iradefa;'Se's de::~l~,~~~~~p.n, , .. dt~t:&1fCitaci6n a;!p"U.oada::,a ana ,~ ';p1fti

;~aig.l'iiasioa Q,esequilihrada,. podra cau-sa.J ~a,~btOS1ma¥dres en las ~nitut

510

CtFGuttol -, ~I:eetripl}s ~. ~~~; .'/ _.,


"',
•~-';.~. ..' _H,f'"

.' .

....
",:_'

,>

?':

."

~'.

/.

')

"

··~~~I~ii;fi~L~l:
t~nd;o.,u~ia~a~llct~ 'a1: p'Cim~;l: '{n4~~~~ ,~~'~~G~ep.s;la:.$~:,·esetilbe como" ,.

.~. .

~"'~~

.;:(; si~I~

.. \:::.~~~~;;(; '.'." ...... .. .. " ,


,.'"

","

I, ~

1.

=\

,.si:

., ," '"

'~ .. "~?'

.'

::.

,,

"

'.

., ""':1,
.

:,"
.
'\
" ~'

""'j

. ,,'

I": ",,'

'_'e'

,
'~

.'.

~
:

'.

~,;

'-

,.

"

.,

'

,,,',

'j'

~I
d'

~.;_:~:l~; ...
(;'"

".k

i';';

,\.{"~'-~'
'/.-

...,'

,1;;.,

".

,~ ..

"

"~"

..-:

;::'..

.,

..! I~

':':

-j'

.~~~;;~n:l~'?~~~;~~:;~ ~ "
~:". . ..'
.,

~n:"te;rGamii~]u lith
'.

..".

:~'.
'.

,•.

lirerl:~tfJ;~r.:'c:,
." '. '. .~

..

;,
-:

'.'

II amp¢~~~e,~~~ A,1.;t~~~,~il'~'~~.:4:::;.:». .
.~;. '.'""

·~ }t:r~;;>'~~1t'~~""}~~:::~~:\'i':""
:: <

,,' '!,.,'......
.;: ,',

",:
., "., ,

.: -.-t',
..;.,\':-'

~ ..
1;

,I' .•

.-.."

...

.....

-c,

i:-,

'

....
,;

"'.".

.....'

~,

..,
.~.,

'"

f~~#~!~~;~~;~~'C::~f»Ai',;>:~
cdniiiltton ,~n Esw umil~za"sola:bl'eDtQ'.' ~8(il,.~'~ ., de ) ..... ·T}. ·.····:1 ' . el ", . p;ar'~<i~ntri stis,'~'Spj)!asD~a,.. ..
w·, . .". ',. ".

.~ .. ,':~:' v:

,~; ~&~;Jasesp~

i ,,',

", , ,;',,:,:.,::'/' c,'

,~~~pd~~

,ulfpibH~&'~e<d'¥lt'4~~nn'efe~'ea;14<lpernoiaI10l~

'"

Jf,d.~. "~G~ •.¥~~~·:::· .•,:


',.
>-.:.... , ,-,.<, ",.

E;.~.:~ -;.•. ,'


,-

.1.

~':;/f.. . .' .

.... I.""

",'

'~.:. "', .
-e, • ,~:

~:'.

,;

.. -

-. 'I

-.

",'".

,,;1,.'/' ~ .
:.

h ..

:POT

10 tmto,
.~' '. -;, '!,; :t-.. "
f '

Ct>.mo los volts/vae1ta de lo.s d0,s tr~n:sforJnad:0jl'~s S'O!l,i'gUale$i,,;:·.,tt~h;~~ ~ m:iWo ntlln~rQ ~piras S(\\eundarias.~10.scirQs·vQlta.i;es,secu\lildai1~~:.~titi·4Bti~.];es 'de As:!, los dos v'O.ltftj;e~' $eCl1J:nQarios son if'$~leSt ~n magmiiPtJ.d,:P¢1i·91.~\~~l~~.ado
90$, 10 eual es un 'rGquisito para el 'si&~ema Qi<fasieo",
.~;'.·.,f

"

.'

.','

..'.

':

RtSUMiNb.;d";F·b:~M:Ujl,..AS
-'l', '-. ,,',- , •... ...... "",

:?:i'j
; .• ,

- .,~..
.. '<, ~

;:.:~.\;.;, . \';;:.~:':-,

'_:1

Tria1lltltJlo_,·::req,uiif')'
. ~;l

·:~:·,::;f:;;
' ~:

,.'~;

Vi'l'Lea = $E.i:ama··";'·'
Ilinea =.:;:J ~a

~, " .•

..

_·0'

-r

.>

.,~n -1

afm!entac-i6i1l ~rlll1siea: 24Q V~ <';6;Q"ft\Zie~tl1,e0.n!&Qta0r.~a.&na earga., c!es~.iiJiibtada e>n trj,aAgu10. Las imped'ahem"S est-'liilCQl\~b:va:d'aS dreIa ~iguielil;,'be f,opma: 3't'ZQ'c;O entre Iss HBeasa·. yo, 4f1~ti?q; en,tr~,.la~ l'i'tlileli$ ya,5 't'$'W;a, Q eni'le }a$ i£Deas·b a. y c. (a) lXbuj,e el e,ifGl'llflpe., bu~lu.¥·a ·~~et{metros en las ttes'l.\fneas; (1tI) ¢$buj:e.d diiagra_a fasoJdain,<>rma1a~ad.!6·\:y: e;alC ldti:la~'teet•• s de tQS~plr-wetras. " ..
Uma
c
"". t ....

21·2

rl$etr0s. 21-3

Una cm-ga dresequiUb»ada. en, trf8i~u!to, y tf_'Jila_ _ ~Oi1!lol$iea est~tJl QOtl>eet~a a l'I!l'l si$tema dlis:ie:01 1Q:(:l Y ,(99'., lb. Lai!:i.lPe(;bJnaa:S0~ectad3lien.td'llg:11iW 2/-.-S()'c U, 4 POG ,Q Y 5 {6ft" 'est$» eOm.fidt~4'a&. lespeetivamente, e'ft(tte ~ 'l~"" neas b y '\ 1tJ y ·a, C - Y lit .. La· imiPeiamc~ mOtio~oa d~ 2 t:!l! n esta COl'l'~~da a la-s linea:s a yb •. fa) Diit,u,j·jS e1,. wcuito. ,e inc[:u.Y'8 8im:p.eriblE~!tt@a en 1astr~ If:mea,~ e ( b) Qibaj~ ~1 ([iag~am.la; f:a~orial nOl'1na;ti~ado. y de:l.lel'B,d·lle' las ,lec~t4''las los $lp,e~ de

}o) 0 eo~otajaem.tl'e la lInea. a y 1a.lbrea h..."~e) 'Oiibaj:e e:l 0we.lllii;o ,eiru.c:l,.y,a._: p,errnx:etllos en las t1!es lin,eas~ (l!J) cliblJ,j;e, :l~ e dlag~am'8, fa;gorial'n~atiZadq y d~t~· trdne ,las leei1;uras de Ips' &1flperimetros. '

IT. sisuema tri;t~si'G(!) trtfiJar ,240 V ~ 610 H~ ~ntt~ga}?oii'eJ!te.ia. a las,$igiU,ieM,es:'O:'al" gas,: tres impe4anefa$ (6 + ilQ ) nCm);ee-t:ad:af$:·~J1 e$ttel~~' YlJ,ua., i!tnpedan:dia, (2 t

21-4.

UD $is-lema t_ifi$i-oC) clleeuatro


siglt:j.emtes

e{)~l(iu.0.tdiE'.e:s " 4iIQ' V, $o() Hz eQ;ttega ",@:t~Jlc;i~ lb:s a

eatg~S': ill\llpredamcias, (1,3

g-a de.sequUtbratla .et1i. ~iangiUll0 0& 15 f4§~ e~ti.l~.LasI~Aeas'e. b,. j [3'·Q'">Q:.~~tr~ las 1ilaea:6a y c, '1 l(l fS'QP n entre 1'8~'lrrt.a>s Ii! y a; Qa 'ea'tga ri;tO'tJ;~.ea :de (3 + j4)0 e:ntre la l(nea o ~ el B'eu,trC1>.~)- ]);':buj's.elcimol!l'$to e iiliiQluY'a am-pedme( tros en Las CBa:tro tn~~; (tJ·) Qibwj~ ei diag<tama~asodal lil<»;malizafllo y .a,!M~rR~ilfte·
las lee;turas de }~S ao_perrmetrms.

'"lfJ'G

caad,au.D,a.) ,oan,ee:tai'as eft estrel:la;, Ulna oar-

'

214

Una,eaqa QOB>ea'ta_il en. est-Tetlayu~'8 earg'll¢..o\nee1J.a«la ,en. tr'id'11'p~0est'nali_en,. tadas por unsi's:tem~~ td£asi~ telifra:filrar de 4<tQ ,~~,!?-Olb. Lasefi;lIl<_i~~es P,a.l::4 la. eat;ga (HI); estrJ'l~'a so» ! J~9'0 fla la Ifne~.s..·:·i,Qt§iQEI n ala lthea'e, J1'SQ ~. a I'Il.Ii nee -b Las,.cQtt.exion.es f);'ua el trialilgdi19, SQu:SO 139'$!I'M ;en1lte. i'aS U.n_, til y li, 25l-"-"flfY'> ~Rtre las Haeas ~ yc, y' 11 ~13f9:o,e ' et'lltfe 1~ l'{measa s «: taJ ()t;Olllje(tt.ci~eai!bQ e we1rtfy:a un aMper'fme1rro .~i,\lJ'8.Jin~a hj(b), dli\h1tj~'eIdiaift~a1a.

1'''
t··

e,

._

c"

'"

, ..... ,.

,-'"

..~

I"':':'

';-.

>' ....

-\ N ~~----~'~' A4'~,~~'~+-~--~~~--~~~~'~'~~~~~

T~.ieo
, ':411'0 V

:::6U ,l'Iz

8el~ $;p.iF

,~ ,~~-.

F:iQ~;r-a 15 C,kOUtitG para losfi)rob~ 21-9 y 2~·-1{»)' 2l~ fasQtW non.nraliiza~Q y d:ete:r.oW:tlela leetu:ra (,\lel atf\p:eri:m1(! trCil. S1itponga ~ure la lft;:ea ' cie Rdtro estae0~ec$ad. a la CBlrga en. e$breBa... ;" " ,",
i

2,6r6

Um gemcetadort'rifasic0 'd,e bes J,Q»dll~tQ)FeS~ 4,5:0 V, y 6.0 lfi\Jenttega p:btette:b\.a las siguiemes catgas:'1m8; cQil';gae'ilui'i-m,rp;aa em t1ri~lQ'G'!tya __ ;ped.aR~~as:O I~[Q'QO e por f_e, tma eactgfl,e'q,ldl~brada ,eJilestr,eUa e:u:-y~ imped'8lJilcia as 40'EQ.0 n p,6t~' '. '.Q ' .' ."".'. J Y,.' ~ ~.' ga ~~I1Q~i0a u de 3i(J.fO ,Jl ~Q.J(eet~citaen.",t.re._?a;s 1.i'neaS ..6Y b'~'~Q).,]Jil~iu;l~' el Clll'cwto e mebI.ya ,a'R:l1perflfietr.os para med'lt 111e,or'rl'emibe deh~ea a la 0a~g:ae~ , triaB~, la c6l'riente Jfllea a l'a earga en .tr~1la",laooxriel):be de lillea "la o~a tie:38 " y la corrien:te de ltllea .~otal emtrega:4:a'POl el g;eB-eradoren la lill,ea(il. "(b) Dill,ge e!J.G1iagrama fasodal M1"ID:ari~ado y. d,ehemn~Re las leotu,r-as. elOs_ped

..

'i,,'

_!,

"

ae

rim.etros.
Un siQema ttiftsieo t:Q;trafiJ.vGe JOB .V, G\Q.. l;Iz em:;trega Dft:emoia a Uma e-al'ga eq,diJipl'~da'eoneetada en estrella d~ 6 /5S)0" CPOl lrama, 1:ll.nl\ eatg~eqt;ri&ii~a'em t1J'm"ft\lo 6e 4l2~o n 'P~l" lama, Y URa c8.l:ga;'~oJiiof4sioadte 2 11;qe: ooftee:fllsa emtl1e loal!,J)ea :b 11 .elnsutro.{ Q) l)Whllje e1 rifi0U:tt,C1),; (b) 60uailserl'8. 'Ia lectma de an ' aD:tperll1l'l'~troeeJoeado en eadatma d.e· 1a6,lfneas a.'Q, ftiQr.a<la.? feY R;el\lita la put:e

" h, suponi!endo 'q'1le UReas ~ y c, 21~1 Las 'i~p(!danei&s p~

OGUt'M

,la apertura

€I.e

llftia,de

la~ fases del tri~l)tiQ ..

'eRtre'IBiS

e}

eiftClll1tO

,de la £ig. 2h!_'

S(!)i~:l1 ....

U) [).QG, %r2 = :)'(3'£0:f;):,11

1-'-',">~

:!

~b

"':'

:>
01),

o Q<

, (1i<~ P;i8Il1t.2"·..17 Cirai;Jiito$ paria:e~ ,pr-Gh. 2'~·.'i~~ .: .


Z3-"

21·9 .... -: ...

maleaao Y d"et:e:rltJ.lineas l~tu.1"as de los amperrme,tl'0.:s. , l Det-ermfrre las- leC!tU!l!as,Ge,las amperimetros p~a at eire,uiitQ
'

10lSl!lfl , ,Z4

=i .l-G' t-:,J(>~J- Z-s ';;""'16/~'.f,o.'~'~Dli~uie


-

el Qii~grama_jia~o:ni~'~r· n
qu~-

f\g. ~l·l,5..··'

~e 'mu;estra ell ia,


." "

21·10~,.De;t~il'1Rtn'8las l',ee,tu'msG:,elos' amperimet-ra~ para, el·eiJQu£t~ q~e, se mu,es.ra_,eJiJ. 1. « , ~." £i~ 21·15,~ $UlP(l),ni'end:o qUie. el btsibl~ ea la lihe-it·~ ,Be 'fu.nae.
-;0_'. • ..L

21-11 Determime lai~GtUi18:S' ciI:e los ampe,dm-etr08 p-ata·~le,ireui<t@ s:e moe.str:a en t. :£i'I. ·21-16., Las Un;peda~Clias SQ,R Zl -, (2 + lS~ ~~, ~'= (3 :- j4).,. ~3, = (4; -1'4:), .. t $

"we

Z4 ~

(2

+ /.0).

I,

",

:'

U ·,1.2 Las 'irn;pedatile!ias pu~ el eitcaite C1l'ue e m,\lest1i.1i s ,en:'!a 'fig: ~1"1 '7~aI*JJl1 'Zi = g [!.-rt_ , ',31 ::;;.1~ ffJ§lJ t' y Zi ~- 10, gr:_. (a) Dete:tnline', las:l~~ut~s de los :-8,mlpednie,f;J,'0Sf ','.'.(b) (ii:etermilltia las l,eobu;:r.:asd:e los am,er_e'~os,'$i .• e, i~v.ierle la,seeU~119taa~t~,es . . 4e IfaQJ1~la, t~ eORl:o. se m~;estra en l-a £ig,. ,'2'.1':17 fl.," . ,_ ,- ,.' "
",.~ _ _o.-_