FOTOCÒPIES ANY 2000

1800
1700
1600
1500

NÚM. FOTOCÒPIES REALITZADES

1400
1300
1200
1100
1000
DOCÈNCIA
RECERCA
GESTIÓ

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIGJUNY
MES

JULAGOST

SETEMBR
E

OCTNOVEM

DESEMBR
E

OCÈNCIA
ECERCA
ESTIÓ

FOTOCÒPIES ANY 1999
1300
1200

NÚM. FOTOCÒPIES REALITZADES

1100
1000
900
800
700

DOCÈNCIA

600

RECERCA
GESTIÓ

500
400
300
200
100
0
GENER' 99

F
EBR
ER'

MARÇ'
99

ABRIL'
99

MAIG'
99

JUNY'
99

JULIOL'9
9

MES

AGOS
T'99

SETE
MBRE'
99

OCTUBRE
' 99

NOVE
MBRE'
99

DESE
MBRE'
99

OCÈNCIA

CERCA
STIÓ

Nº FOTOCÒPIES REALITZADES
DOCÈNCIA

NOVEMBRE' 98
DESEMBRE' 98

ANY 1999
GENER' 99
FEBRER' 99
MARÇ' 99
ABRIL' 99
MAIG' 99
JUNY' 99
JULIOL'99
AGOST'99
SETEMBRE' 99
OCTUBRE' 99
NOVEMBRE' 99
DESEMBRE' 99
TOTAL

ANY 2000
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG-JUNY
JUL-AGOST
SETEMBRE
OCT-NOVEM
DESEMBRE
TOTAL

612
435

DOCÈNCIA

676
516
572
383
212
172
360
0
393
299
390
120
4093

DOCÈNCIA

610
1626
505
502
729
566
450
792
468
6248

RECERCA

438
322

RECERCA

619
503
680
1031
820
561
494
20
747
1169
1245
446
8335

RECERCA

940
825
995
817
1032
552
666
1791
606
8224

GESTIÓ

128
21

GESTIÓ

102
66
198
279
511
503
622
67
425
391
531
280
3975

GESTIÓ

468
292
570
306
1025
362
285
713
294
4315

TOTAL

COMPTADOR

1178
778

TOTAL

1397
1085
1450
1693
1543
1236
1476
87
1565
1859
2166
846
16403

TOTAL

2018
2743
2070
1625
2786
1480
1401
3296
1368
18787

COMPTADOR

51185
52708
54560
56548
58561
60875
61792

COMPTADOR

63899
66656
69006
71062
74142
75783
77469
81390
82803

DESQUADRE

DESQUADRE

287?
289?
423?
154?
148?
71?

DESQUADRE
89?
14?
280?
431?
294?
161?
285?
625?
45?
2224?