Sentència judicial definitiva a favor d’Estat Català

SENTÈNCIA

A Barcelona, setze de novembre del dos mil onze VISTES, en grau d'apelació, davant la Secció Onzena d'aquesta Audiència Provincial, les presents interlocutòries de Procediment ordinari, número 1269/2007 seguides pel Jutjat Primera Instància 47 Barcelona (...) Que HE D'ESTIMAR I ESTIMO la demanda reconvencional interposada pel Procurador dels Tribunals Josep Maria Cortal Pedra (...), en nom i representació de JORDI MIRÓ RIBA (...) enfront del Sr. JOSEP PLANCHART MARTORI i per tant: Declaro que el Sr. Josep Planchart i Martori va dimitir dels càrrecs que tenia al Comitè Executiu del partit polític Estat Català en data 4 d'abril del 2001, per la qual cosa no tenia legitimitat per convocar Congressos, atorgar escriptures certificant acords d'Estat Català ni per sol·licitar la inscripció en el Registre de Partits Polítics amb posterioritat a aquesta data. Declaro que el Sr. Jordi Miró i Riba és el President i Legal Representant del partit polític Estat Català i per tant el Comitè Executiu vàlid que ha de constar al Registre de Partits Polítics és l'escollit en el VIII Congrés del 26 de març del 2006 (inscripció del 26 de maig del 2006). És procedent anular totes les inscripcions que a partir del 4 d'abril del 2001 el Sr. Josep Planchart i Martori hagués instat en nom i representació del partit polític Estat Català en el Registre de Partits Polítics. FALLEM (...) I ferma que sigui aquesta resolució, es tornin les interlocutòries originals al Jutjat de procedència, amb el seu testimoni per al seu compliment. Així per aquesta nostra sentència, de la qual se n'unirà certificació al rotlle, ho pronunciem, manem i signem. I perquè així consti i per a inscripció en el Registre de Partits Polítics, lliuro la present certificació que signo a Barcelona, el vuit de març del dos mil dotze.