P. 1
tamil_c__

tamil_c__

|Views: 9|Likes:
Publicado poriniyaraj

More info:

Published by: iniyaraj on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2014

pdf

text

original

student stud;

â¡Â‹ ÜPMŠ¹‚ ߬ø «ï£‚°ƒèœ. ނßP¡ ªð£¼œ studâ¡ð¶
studentÞù‚°¿M¡ ꣡Á¼(instance) Ü™ô¶ ªð£¼œ(object)
â¡ð‹.

æ˜ Þù‚°¿ õ¬óòÁ‚èŠð†ìH¡, ÜšMùˆF™ ñ£Pè¬÷
ÜPM‚è º®»‹. studâ¡ð¶ studentÞùˆ¬î„ ꣘‰î ñ£P. student
â¡ð¶ classâ¡Â‹ îóMùñ£°‹. C++ ªñ£NJ™ Þù‚°¿ ñ£Pèœ
ªð£¼œèœ (objects) â¡Á ÜPòŠð´A¡øù. Ü®Šð¬ìˆ îóMùƒèO™
ñ£Pè¬÷ ÜPMŠð¬îŠ «ð£¡«ø Þù‚°¿M™ ªð£¼œèœ ÜPM‚èŠ
ð´A¡øù. Þù‚°¿ õ¬óòÁŠ¹ º®A¡ø ªïO¾ ܬ승‚ °P¬ò
冮, ñ£PèO¡ ªðò¬ó‚ °PŠH†´‹ ªð£¼œè¬÷ à¼õ£‚è º®»‹.

܆ìõ¬í 6.1 Program- 6.1 ™ àœ÷ student Þù‚°¿

ðì‹ 6.1 ªð£¼œè¬÷ à¼õ£‚°î™

156

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->