P. 1
tamil_c__

tamil_c__

|Views: 9|Likes:
Publicado poriniyaraj

More info:

Published by: iniyaraj on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2014

pdf

text

original

èí‚W†´„ ªêòŸ°Pèœ èEî„ ªêò™ð£´è¬÷ G¬ø«õŸøŠ
ðò¡ð´ˆîŠð´A¡øù. èí‚W†´„ ªêòŸ°PèO¡ ð†®ò™ 裇è:

ªêòŸ°P

ðò¡ð£´

+

Æì™

-

èNˆî™

*

ªð¼‚è™

/

õ°ˆî™

%

º¿â‡ õ°eF

+=, -=
*=, /=

èí‚A†´

%=

ñFŠH¼ˆî™

èí‚W†´„ ªêòŸ°Pèœ, â‡õ¬è ñ£PLèœ/ñ£Pèœ,
èí‚W†´„ ªêòŸ°Pè÷£™ Þ¬í‚èŠð†ì ªêòŸÃÁ ܬöŠ¹
ÝAòõŸ¬ø àœ÷ì‚A, èí‚W†´‚ «è£¬õèœ (arithmatic expressions)
ܬñ‚èŠð´A¡øù.

â´ˆ¶‚裆´èœ:

•••••a = -5;
•••••a = +b;
•••••a/=5; (a=a/5)
•••••a++;(H¡ I°Š¹„ ªêòŸ°P. a = a+1 â¡ð Gè˜)
•••••a- -; (H¡ °¬øŠ¹„ ªêòŸ°P. a = a-1â¡ð Gè˜)
•••••++a;(º¡ I°Š¹„ ªêòŸ°P. a = a+1 â¡ð Gè˜)
•••••- -a; (º¡ °¬øŠ¹„ ªêòŸ°P. a = a-1 â¡ð Gè˜)
•••••a *= 2; (a = a*2 )
•••••a %= 5; (a = a%5)
•••••a = b + pow(x,y); (a = b + xy

)

ªêòŸ°Pèœ º¡ÂK¬ñJ¡ Ü®Šð¬ìJ™ G¬ø«õŸøŠð´A¡øù.
ªêò«ôŸHèÀ‹, ªêòŸ°PèÀ‹ °PŠH†ì î¼‚è º¬øŠð®
°¿õ£‚èŠð†´ ñFŠHìŠð´A¡øù. Þˆî¬èò î¼‚è‚ °¿õ£‚è‹
ªî£ì˜¹Áˆî‹ (association) âùŠð´Aø¶. F¬êºè‹ â¡Á‹ Ãøô£‹.
èEî„ ªêòŸ°PèO¡ õ¬è ñŸÁ‹ ªî£ì˜¹Áˆîˆ¬î ܆ìõ¬í
2.6 -™ 裇è.

17

ªêòŸ°P

õ¬è

F¬êºè‹

º¡ÂK¬ñ

( ), [ ]

èEî‹

ÞìI¼‰¶ õô‹

H¡ªù£†´ ++,—

èEî‹-å¼ñ‹

ÞìI¼‰¶ õô‹

º¡ªù£†´ ++, —
å¼ñ +, å¼ñ -

èEî‹-å¼ñ‹

õôI¼‰¶ Þì‹

*. /. %

èEî‹-Þ¼ñ‹

ÞìI¼‰¶ õô‹

+, -

èEî‹-Þ¼ñ‹

ÞìI¼‰¶ õô‹

܆ìõ¬í 2.6 èEî„ ªêòŸ°PèO¡ º¡ÂK¬ñ

W›‚è£μ‹ â´ˆ¶‚裆´èœ, èí‚W†´‚ «è£¬õèœ ñFŠHìŠ
ð´‹ õK¬êº¬ø¬ò M÷‚°A¡øù.

5 + 6/3 = 7

5 * 6/3 = 10

7

5

6

3

18

ܬùˆ¶ àœk´èÀ‹ int Þù‹ â¡ð M¬ì 3 Ý°‹. ã«î‹
æ˜ àœk´ float Þù‹ âQ™, M¬ì 3.66 âù‚ A¬ì‚°‹.

(5 + 6) /3 =3

1 + pow (3, 2) = 10

19

I°Š¹, °¬øŠ¹„ ªêòŸ°Pèœ C ªñ£NJ™ àœ÷õ£«ø C++
ªñ£NJ½‹ ªêò™ð´ˆîŠð´A¡øù. Þ„ªêòŸ°Pè¬÷‚ ªè£‡ì
«è£¬õèœ, ñFŠHìŠð´‹ º¬øè¬÷ ܆ìõ¬í 2.7-™ 裇è.

1 + pow (3, 2) * [ (3 + 2) (8 - 7) + 2 ] = 55

20

«è£¬õ

ªêò™ð£´

â´ˆ¶‚裆´

a++

a-¡ ñFŠ¬ðŠ ªðŸÁ

a = 5;

܉î ñFŠH™ 1 I°‚辋

c = a++;

ªêòô£‚è‹:

c = a;
a = a+1;
âù«õ, c
â¡Â‹ ñ£PJ™
Þ¼ˆîŠð´‹
ñFŠ¹ 5 Ý°‹.

++a

a-¡ ñFŠH™ 1 I°ˆ¶

a = 5;

܉î ñFŠ¬ðŠ ªðÁè

c = ++a;

ªêòô£‚è‹:

a = a+1;
c = a;

âù«õ,
c-â¡Â‹
ñ£PJ™
Þ¼ˆîŠð´‹.
ñFŠ¹ 6 Ý°‹.

a --

a-¡ ñFŠ¬ðŠ ªðŸÁ

a=5;

܉î ñFŠH™ 1 °¬ø‚辋

c = a--;
ªêòô£‚è‹:
c = a;
a = a-1;
ÞŠ«ð£¶ c-¡
ñFŠ¹â¡ùõ£è
Þ¼‚°‹?

--a

a-¡ ñFŠH™ 塬ø‚

a = 5;

°¬øˆ¶ ܉î ñFŠ¬ðŠ

c = --a;

ªðÁè

ªêòô£‚è‹:

a = a-1;
c = a;
ÞŠ«ð£¶ c-¡
ñFŠ¹â¡ùõ£è
Þ¼‚°‹?

܆ìõ¬í 2.6 I°Š¹, °¬øŠ¹„ ªêòŸ°Pèœ

21

܆ìõ¬í 2.7- ™ îóŠð†´œ÷ è†ì¬÷ˆ ªî£°FèO™ ñ£PèO™
Þ¼ˆîŠð´‹ ñFŠ¹èœ â¡ùõ£è Þ¼‚°‹?

1.a = 5;
b = 5;
a = a+b++;

ñ£PJ™
Þ¼ˆîŠð´‹
ñFŠ¹_____

܆ìõ¬í 2.7 âOò Mù£‚èœ

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->