Está en la página 1de 1

Cch chuyn vn bn office sang PDF s dng Open Office vi C#

Nhng g cn ci t: Open Office Open Office SDK Lu rng: Khng hon ton yu cu phi ci t Open Office SDK nu nh c th copy nhng assemblies c yu cu t trong GAC ti folder assembly trong ng dng ca ng pht trin. Di y l danh sch cc file c yu cu cli_basetypes.dll cli_cppuhelper.dll cli_oootypes.dll cli_ure.dll cli_uretypes.dll Nu nh ci t Open Office SDK th chng ta c th ly cc file trn trong folder sdk\cli nm trong folder ci t ca SDK Thc thi cc th vin h tr:
using using using using using using using using using System; System.Diagnostics; System.IO; System.Threading; uno; uno.util; unoidl.com.sun.star.beans; unoidl.com.sun.star.frame; unoidl.com.sun.star.lang;