Está en la página 1de 5

160

/ CONGRES

D'EDUCACIO ClUTAT DE VILA-REAL

RECURSOS TIC EN l'AULA
M1'!Jose Dominguez Ardit Conservator! Mestre Tarreqa de Castello Judit Gual Pallares 1£5Mati/de Salvador de Castello

l'odissea

musical:

projecte

interdlsdlplinarl

de musica

RESUM
Aquest recurs digital es fruit de la cojlaboraclo de dos grups de treball de professorat adscrlts al CEFIREde Castello: ACORD, que agrupa a docents de rnuslca de conservatori i secundaria i es dedica a la dldactica de l'audlclo musical, i GALATEA, centrat en la investigacio didactica i metodologica del tlan, el Grec i la Cultura Classlca, En 2010 ha estat premiat per la Conselleria d'Educacio en la convocatoria de Recursos Educatius Digitais (rnodalltat 0) i es pot consultar en la Web de Mestre a Casa: http://mestreacasa.

gva.es/web/concursotn/d

l'ODISSEA MUSICAL: PROJECTE INTERDISDIPUNARI
EXPERIENCIES PREVIES

DE MUSICA

EI projecte inicial es va portar a terme des de 2003 fins 2007 en centres de secundaria de les comarques de Castello i tenia caracter interdlsciplinarl, puix anava adrecat ales materies de Cultura Classica, Musics (de conservatoris i desecundarla) i Valencia. Pel que fa a I'alumnat de conservatorl, els objectius principals eren ampliar els espais per ala intetpretacio musical, sovint limitada als actes academics del conservatori I, per un altra banda, aprofitarel contextnarratiu iteatrai de rOdissea perintegrarels seus estudis musicals en un context real d'espectacle. 1.:0dissea Musical comptava amb materials didactics que es treballaven en l'aula, i culminava amb lassistencla a la representacio escenlca i musical de l'obra d'Homer. La declamacio del text corria a carrec de l'alumnat de secundarla i les peces musicals eren interpretades per alumnat del conservatori Mestre Tarrega de Castello. A partir de 2005, i com a consequencia de l'avaluacio dels resultats de I'any anterior, es va decidir incorporar al projeete I'actor Jordi Ballester, que es feia carrec del text, i assignar la part musical al professorat del conservatorL L'alumnat de· secundaria s'Incorporava a l'espectacle rnltjancant un treball espedfte d'instrumental de percusslo dut a terme pel professorat de muslca dels IESparticipants aillarg del curs. Durant el curs 2003/04 la representacio es feia als salons d'actes dels IES. A partir del curs 2004/05 a cine auditoris municipals de la provlncia de Castello: l'Alcora, Benicasslm, Alrnassora, Nules i Vila-real. Es va representar tarnbe a Sagunt, amb motiu de la cloenda del Festival de Teatre grecollati d'aquell any, i al Teatre Principal de Castello

NOUS REPTE~ NOVES OPORTUNlTATS

161

. amb la col-laboracio de la Diputacio Provincial. El RECURS DIGITAL Les noves tecnologies ens han perrnes digitalitzar aquells materials i convertir-Ios en una eina educativa eiectronica que tothom pot utilitzar des de la Web http://grupacord. blogspot.com/, blog del grup ACORD. EI recurs digital ofereix: l'adaptaci6 textual de I'Odissea d'Homer amb e! text narrat en audio; activitats, dibulxos j rnusiques relacionades amb el text; activitats dldactiques de muslca i cultura classica: orientacions didactiques per al professorat i per I'alumnat. ORIENTACIONS DIDACTIQUES PERAL PROFESSORAT

i:eix vertebrador del recurs ed ucatiu digita I son les aventures d'Ulisses en l'Odissea d'Homer. La rnusica tenia un paper principal en l'educaclo grega i era part ineludible de les composicions de poesia i teatre. L"epicagrega era ames poesia oral. Mantenim, doncs, dos aspeetes inherents a I'epica classlca: l'oralltat i la musicalitat, OBJECTIUS GENERALS
o

Entre els objectius persegueix:
,

generics

de I'ESO, el present

recurs

educatiu

Desenvolupar destreses basiques en la utllltzacio de les fonts d'lnformacio per adquirir nous coneixements. Assollr una preparaclo basica en el camp de les tecnologles, especialment les de la lnforrnaclo i la cornunlcaclo. • Concebre el coneixement com un saber que s'estructura en diferents disciplines. III Comprendre i expressar amb correccio, oralment i per escrit textos i missatges complexes, j lnlciar-se en la literatura classica, • Conelxer, valorar i respeetar els aspectesbasics de la cultura i la hlstorla propies i dels altres, alxi com el patrimoni artistic i cultural. • Apreciar la creaclo artistica i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artlstlques, utilitzant diversos mitjans d'expresslo
III

representacio.
OBJECTIUS ESPECfFICS DE L'ODISSEA MUSICAL • Conelxer els personatges i escenaris de l'obra d'Homer. • Apreciar el valor deseriptiu i narratiu de la rnuslca. • Valorar l'oralitat com a manifestaci6 literaria primera. • Revisar el concepte de aede i rapsode rnltjancant el treball d'un actor. • Identificar els espais mftics de l'Odissea a! marc de la Mediterranla antiga. • Estudiar l'esquerna metric del vers homeric i assoclar-lo a I'estructura musical. • Associar manifestacions artfstiques amb els referents classics de I'obra

162

I CONGRES D'EDUCACIO c/UTAT DE VILA-REAL

hornerlca. '" Coneixer els recursos delllenguatge epic llegint l'adaptaclo de t'Odissea. • Sentir el plaer de l'audici6 musical en directe i gaudir d'una representaci6 teatral. • Col-laborar amb l'espectacle mltjancant el silenci, l'atencio i l'entusiasme col·lectiu. METODOLOGIA

• La metodologia emprada esta basada en l'aprenentatge

significatiu:

- Assignar un fragment d'un relat a cada interpretacio musical facilita la cornprenslo de la musics d'una forma determinada. Es llrnita a un context la capacitat expressiva de la muslca, (tant en la dlversitat tfmbrica com formal). - La musica intenta reforcar la descripci6 del relat 0 completar els sentiments de cada personatge expressats pel narrador. • Es una metodologia integradora parque: - En combinar procediments de diferents ambits educatius optimitza i multiplica els resultats cognoscitius i culturals. - Aquesta activitat reforr;a la idea que el coneixement no ha d'ernmagatzernar-se en compartiments estancs, sino que ha de fluir cap a qualsevol ambit i activitat del ser huma, - t'alumnat del Conservatori, per mitja d'aquesta activitat amb TICs, se sent part de la comunitat escolar de la qual s'allunva pel seu estudi instrumental tan privat i apartat de la majoria. - El reconeixement de la funci6 musical es la miller motlvaclo per a seguir amb la seua costosa tasca. • Es una metodologia indusiva: ..,Per transmetre un lIegat del coneixement ininterromput que, en la: tradici6 occidental,es dona a traves de les arts, en aquest cas de la musica, - Perque els valors del mon classic segueixen presents en les arts, en les TICs i en la irnaginacio de totes les epoques. - Perque acosta un espectacle basat en la teatralitat a la intimitat de l'aula, isense limit d'horaris. PROPOSTES O'APlICACIO oloAcTICA La pro posta va adrecada a l'ambit educatiu musical, tant de secunda ria com de conservatoris. Es proposen unes activitats didactlques comunes i unes altres d'espedfiques que es relacionen a continuaci6:

;'

,

NOUS REPTE5_ NOVES OPORTUNITATS

163

- Verificar que I'alumnat ha realltzat la lectura del text. - Veure el vfdeo de la representacio de l'Odissea. En ella, l'alurnnat podra veure els instruments que intervenen j en els moment on esta inserida la musica, amb la finalitat de reforcar el text i l'expresslo oral. - Una vegada vist i llegit eJtext de I' Odissea, es pot realitzar una lectura en veu alta a classe, escoltant les diferents musiques que proposem. - Despres l'alumnat pod ria la realitzar les actlvitats interactlves disponibles aJ recurs. - EI seguent pas seria realitzar les activitats auxiliars per a imprimir, amb les quais I'alumnat pot aprofundir en la tfrnbrica, es a dir, veu i instruments musicals (oboe', saltiri, fiauta, piano). A~o permetra que l'alumnat puga veure, escoltar i reconeixer els instruments musicals, i valorar la gran lmportancla de la veu.

-Aquesta activitat esta dirigida a alumnat de 3r i 4t d'ESe, que cursa al rnatelx temps I'assignatura de Cultura Classica i/o t.tatl, encara que es pot apJicar tarnbe en 2n. - Es molt interessant treballar aquesta unitat dldactica de forma coordinada amb el professorat de Classiques del centre. - EI treball interdisciplinari reforca I'aprenentatge significatiu i millora el treball per competencies.

dirigida a alurnnat d'ensenyaments \ professionals per a l'assignatura de piano de conjunt Lr i 2n. - Millora la valoraclo de I'expressivitat tfmbrica mltjancant la cornparaclo del relat i els instruments que I'acompanyen. -Permet treballar la relaci6 text i mu sl ca, tal com es pot estudiar amb l'opera 0 be amb eJ

- Activitat

COMPETENCIES

CURRICULARS BASIQUES Jes seguents competencies currlculars

Amb l'Odissea musical es treballen baslques: Competencia Jinguistica j audiovisual

La comprensio lectora, l'expressio oral i escrita, la comunicaci6 audiovisual, alxl com les tecnologies de la cornunicacio i de la informaci6, es treballen en totes les activitats de les arees tractades.

Competencia artistica i cultural
La lectu ra, interpretaci6

i valoraclo

de les obres llterarles

contribueixen

164

I CONGRES D'EDUCACIO c/UTAT DE VILA-REAL

de forma rellevant al desenvolupament d'una cornpetencia artfstica i cultural, entesa com aproxirnaclo a un patrimoni literari i a uns temes recurrents que son expresslo de preocupacions essencials del ser hurna. Amb les imatges aportades en l'Odisseo musical es potencia l'educacio plastica i artfstica. Competencia del tractament de /0 informaci6 i 10 competencia digitaJ Les tecniques de treball d'aquest recurs i les seues activitats s'integren en conjunt i sistematitzen les estrategles necessaries que consoHden el domini de les diferents habilltats, Es destaca l'us i maneig del diccionari, en paper i en la xarxa, les tecnlques de lectura comprensiva, d'analisi i slntesi de la informaci6, aixi com els procediments per a la presentaci6 d'escrits i treballs academics [ l'adqulsiclo d'hablts que manifesten actituds d'Interes per la presentaci6 adequada i correcta dels textos escrits.

Competencia d'aprendre a aprendre
Amb el recurs digital I'alumnat te un major marge de decisi6 en l'elecci6 de I'itinerari d'aprenentatge en les opcions que van presentant-se en pantalla. Es rnes actiu perque ha d'implicar-se en les respostes de les activltats per a aconseguir superar els marges d'errors permesos i arribar a puntuacions valides enles correccions autornatiques de les activitats. Competencia social i ciutadana Es potencia la seua adquisici6 amb el coneixement dels valors de la clvllltzacio occidental, observant els canvis i com per altra banda, la permanencia d'uns valors socials, etics i civics forja la columna vertebral de tota una cultura. Aixf mateix I'escenificacio d'una obra literaria i l'orquestraci6 d'una audici6 musical ensenyen la lmportancla del treball en equip i de les activitats col·lectives.

A1:--\'1

1"v~4

a:A--\

t SiS N
j)\~'\-

"il~ - 'b1i - 4":£2- SG33 -'3
~~'~

CS-Z=~ - ZaYl