Está en la página 1de 14

Num. 6758 / 20.04.

2012

10813

Institut Valenci de la Msica


RESOLUCI de 22 de mar de 2012, de la presidenta de lInstitut Valenci de la Msica, per la qual es convoquen beques per al perfeccionament de jvens msics, durant lany 2012 i el curs acadmic 2012/2013. [2012/3815]

Instituto Valenciano de la Msica


RESOLUCIN de 22 de marzo de 2012, de la presidenta del Instituto Valenciano de la Msica, por la que se convocan becas para el perfeccionamiento de jvenes msicos, durante el ao 2012 y el curso acadmico 2012/2013.
[2012/3815]

La Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Msica, crea lInstitut Valenci de la Msica (IVM), com a ens pblic adscrit a lactual Conselleria de Turisme, Cultura i Esport que t com a objectiu la planificaci, execuci i coordinaci de la poltica cultural de la Generalitat en el camp de la msica i en lmbit de les seues competncies. A ms, i dins de les mesures de foment de la cultura musical, la Llei Valenciana de la Msica establix programes de concessi dajudes per a assistncia a cursos, seminaris i trobades de perfeccionament tcnic i artstic per als msics que tinguen condicions adequades per a aix. Amb esta finalitat, lInstitut Valenci de la Msica convoca beques per al perfeccionament de jvens msics, durant lany 2012 i curs acadmic 2012/2013, a fi de contribuir a la millora de la formaci tcnica i musical dels msics valencians. Per tot aix i fent s de la facultat que em conferix larticle 8 de la Llei 2/1998 i larticle 6.2 i 3 del Decret 130/2000, de 5 de setembre, del Govern Valenci, que aprova el Reglament de Funcionament i Organitzaci de lIVM, aix com atenent al que disposa larticle 7.3 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel que es regula la concessi de beques, i atenent, igualment, al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, resolc: Primer Convocar la concessi de beques, en rgim de concurrncia competitiva, per al perfeccionament de jvens msics, en centres nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, durant lany 2012 i curs acadmic 2012/2013 i aprovar les bases per les quals es regir i model de sollicitud que sacompanyen a esta resoluci. Segon Limport global mxim a concedir ser de 66.290 euros, i es far efectiu amb crrec a la lnia de subvenci SE000070, del captol IV del pressupost de lInstitut Valenci de la Msica per a lany 2012. Tercer La present convocatria, de conformitat amb larticle 3.4 i el 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel que es regula el procediment de notificaci i comunicaci a la Comissi Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes pbliques (DOCV nm. 5596, d11 de setembre), est exempta de notificaci a la Comissi Europea per no ser-li daplicaci larticle 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Uni Europea (TFUE), en la mesura que no afecta els intercanvis comercials entre els estats membres. DISPOSICI ADDICIONAL nica Sautoritza a la directora gerent de lInstitut Valenci de la Msica a dictar les resolucions que requerisca laplicaci del que disposa la present resoluci, amb reserva per a lrgan convocant de les facultats a qu es referixen els articles 9.1 i 13 del Decret 132/ 2009, de 4 de setembre, del Consell, pel que es regula la concessi de beques.

La Ley 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Msica, crea el Instituto Valenciano de la Msica (IVM), como ente pblico adscrito a la actual Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte que tiene como objetivo la planificacin, ejecucin y coordinacin de la poltica cultural de la Generalitat en el campo de la msica y en el mbito de sus competencias. Adems, y dentro de las medidas de fomento de la cultura musical, la Ley Valenciana de la Msica establece programas de concesin de ayudas para asistencia a cursos, seminarios y encuentros de perfeccionamiento tcnico y artstico para los msicos que tengan condiciones adecuadas para ello. Con esta finalidad, el Instituto Valenciano de la Msica convoca becas para el perfeccionamiento de jvenes msicos, durante el ao 2012 y curso acadmico 2012/2013, con el fin de contribuir a la mejora de la formacin tcnica y musical de los msicos valencianos. Por todo ello y haciendo uso de la facultad que me confiere el artculo 8 de la Ley 2/1998 y el artculo 6.2 y 3 del Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, que aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organizacin del IVM, as como atendiendo a lo dispuesto en el artculo 7.3 del Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesin de becas, y atendiendo, igualmente, a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, resuelvo: Primero Convocar la concesin de becas, en rgimen de concurrencia competitiva, para el perfeccionamiento de jvenes msicos, en centros nacionales e internacionales y/o con profesores de reconocido prestigio, durante el ao 2012 y curso acadmico 2012/2013 y aprobar las bases por las que se regir y modelo de solicitud que se acompaan a esta resolucin. Segundo El importe global mximo a conceder ser de 66.290 euros, y se har efectivo con cargo a la lnea de subvencin SE000070, del captulo IV del presupuesto del Instituto Valenciano de la Msica para el ao 2012. Tercero La presente convocatoria, de conformidad con el artculo 3.4 y el 7.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificacin y comunicacin a la Comisin Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas pblicas (DOCV nm. 5596, de 11 de septiembre), est exenta de notificacin a la Comisin Europea por no serle de aplicacin el artculo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea (TFUE), en la medida que no afecta a los intercambios comerciales entre los estados miembros. DISPOSICIN ADICIONAL nica Se autoriza a la directora gerente del Instituto Valenciano de la Msica a dictar las resoluciones que requiera la aplicacin de lo dispuesto en la presente resolucin, con reserva para el rgano convocante de las facultades a que se refieren los artculos 9.1 y 13 del Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesin de becas.

Num. 6758 / 20.04.2012

10814

DISPOSICI FINAL nica La present resoluci produir efectes lendem de la seua publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Segons el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa, el present acte que posa fi a la via administrativa, podr ser recorregut potestativament en reposici o b cabr plantejar directament recurs contencis administratiu en els terminis i davant dels rgans que sindiquen a continuaci: a) El recurs de reposici haur dinterposar-se davant de la presidenta de lInstitut Valenci de la Msica en el termini dun mes a comptar de lendem de la seua publicaci. b) El recurs contencis administratiu haur de presentar-se davant del Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de lendem de la seua publicaci. Valncia, 22 de mar de 2012. La presidenta de lInstitut Valenci de la Msica: Lola Johnson Sastre. Bases de la convocatria de beques per a lassistncia a cursos de perfeccionament de jvens msics, durant lany 2012 i curs acadmic 2012/2013 Primera. Objecte La concessi destes beques t com a objecte facilitar lassistncia a cursos de perfeccionament musical durant lany 2012 i curs acadmic 2012/2013 en les condicions i casos previstos en la present convocatria. Segona. Beneficiaris 1. Podran sollicitar estes beques les persones fsiques que reunisquen els requisits segents: a)) Ser espanyol o nacional dun estat membre de la Uni Europea i ser resident en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, almenys durant els cinc anys anteriors a la publicaci de la present convocatria. b) No haver complit vint-i-huit anys lltim dia del termini establit per a la presentaci de les sollicituds. Per a les modalitats de direcci dorquestra, direcci de cor, cant i composici, este lmit selevar a trenta-tres anys. Este requisit de lmit dedat, no sexigir en el cas que el sollicitant haguera disfrutat duna beca de perfeccionament semblant en qualsevol de les dos convocatries anteriors. c) Estar en possessi de la titulaci superior de msica o cant, en qualsevol de les seues especialitats. Tamb podran optar a estes beques els que estiguen matriculats en lltim curs de la seua especialitat instrumental o vocal. d) Excepcionalment i subsidiriament, podran optar a estes beques els aspirants que, sense posseir les titulacions referides, acrediten una trajectria professional i artstica despecial inters en el camp de la interpretaci musical. La Comissi Tcnica Avaluadora citada en la base quinta, en atenci a la documentaci assenyalada en els apartats a), c) i d) de la base quarta, 3, i al seu carcter extraordinari, decidir si admet o no les sollicituds destos casos excepcionals. e) No trobar-se en cap de les circumstncies relacionades en lapartat 2 de larticle 13 de la Llei General de Subvencions, que es concreten en el model de declaraci responsable incls en lapartat M del model de sollicitud. Els sollicitants hauran de reunir els requisits exigits en les bases de la convocatria al terme del termini de presentaci de sollicituds establit en la base quarta. 2. Donat lobjecte desta convocatria, en cap cas es concediran beques per a cursar estudis dirigits a lobtenci de titulaci acadmica de grau i postgrau a Espanya, incloent els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc es concediran estes beques per a estudis de grau i postgrau (Mster i doctorat) que puguen ser convalidats a Espanya en lmbit de lEspai Europeu dEducaci Superior.

DISPOSICIN FINAL nica La presente resolucin surtir efectos el da siguiente al de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. A tenor de lo dispuesto en los artculos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y los artculos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, el presente acto que pone fin a la va administrativa, podr ser recurrido potestativamente en reposicin o bien cabr plantear directamente recurso contencioso-administrativo en los plazos y ante los rganos que se indican a continuacin: a) El recurso de reposicin deber interponerse ante la presidenta del Instituto Valenciano de la Msica en el plazo de un mes a contar desde el da siguiente al de su publicacin. b) El recurso contencioso-administrativo deber presentarse ante el Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el da siguiente al de su publicacin. Valencia, 22 de marzo de 2012. La presidenta del Instituto Valenciano de la Msica: Lola Johnson Sastre. Bases de la convocatoria de becas para la asistencia a cursos de perfeccionamiento de jvenes msicos, durante el ao 2012 y curso acadmico 2012/2013 Primera. Objeto La concesin de estas becas tiene por objeto facilitar la asistencia a cursos de perfeccionamiento musical durante el ao 2012 y curso acadmico 2012/2013 en las condiciones y casos previstos en la presente convocatoria. Segunda. Beneficiarios 1. Podrn solicitar estas becas las personas fsicas que renan los siguientes requisitos: a) Ser espaol o nacional de un estado miembro de la Unin Europea y ser residente en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, al menos durante los cinco aos anteriores a la publicacin de la presente convocatoria. b) No haber cumplido veintiocho aos el ltimo da del plazo establecido para la presentacin de las solicitudes. Para las modalidades de direccin de orquesta, direccin de coro, canto y composicin, este lmite se elevar a treinta y tres aos. Este requisito de lmite de edad, no se exigir en el supuesto de que el solicitante hubiera disfrutado de una beca de perfeccionamiento similar en cualquiera de las dos convocatorias anteriores. c) Estar en posesin de la titulacin superior de msica o canto, en cualquiera de sus especialidades. Tambin podrn optar a estas becas quienes estn matriculados en el ltimo curso de su especialidad instrumental o vocal. d) Excepcionalmente y subsidiariamente, podrn optar a estas becas los aspirantes que, sin poseer las titulaciones referidas, acrediten una trayectoria profesional y artstica de especial inters en el campo de la interpretacin musical. La Comisin Tcnica Evaluadora citada en la base quinta, en atencin a la documentacin sealada en los apartados a), c) y d) de la base cuarta, 3, y a su carcter extraordinario, decidir si admite o no las solicitudes de estos casos excepcionales. e) No encontrarse en ninguna de las circunstancias relacionadas en el apartado 2 del artculo 13 de la Ley General de Subvenciones, que se concretan en el modelo de declaracin responsable incluido en el apartado M del modelo de solicitud. Los solicitantes debern reunir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria al trmino del plazo de presentacin de solicitudes establecido en la base cuarta. 2. Dado el objeto de esta convocatoria, en ningn caso se concedern becas para cursar estudios dirigidos a la obtencin de titulacin acadmica de grado y postgrado en Espaa, incluyendo los programas de movilidad Erasmus. De igual manera, tampoco se concedern estas becas para estudios de grado y postgrado (Mster y doctorado) que puedan ser convalidados en Espaa en el mbito del Espacio Europeo de Educacin Superior.

Num. 6758 / 20.04.2012

10815

3. Estes beques es concediran exclusivament a persones fsiques i seran indivisibles. La duraci mxima sestablix en un curs acadmic o any natural, si s el cas. 4. Quedaran exclosos els sollicitants que hagen rebut fins en tres ocasions o ms, en els ltims set anys, una beca semblant en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatries de lIVM per al perfeccionament musical. 5. Quedaran exclosos els sollicitants que exercisquen activitats musicals professionals amb dedicaci plena, com a professors de conservatoris o centres densenyana musical i instrumentistes dorquestres, bandes o agrupacions professionals. Tercera. Modalitats, nombre mxim i dotaci destes beques La dotaci destes beques es fixar en funci destes dos opcions: Modalitat A): fins a un mes de duraci, que deur necessriament correspondre a lany 2012, en centres de formaci i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, un mxim d1.000 euros per beca, destinant-se a esta modalitat un mxim de 2.000 euros. Limport no disposat, cas de no adjudicar-se en la seua totalitat, passar a la Modalitat B. Modalitat B): fins a un any de duraci, que coincidir amb lany de convocatria o curs acadmic 2012/2013, en centres de formaci i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, un mxim de 6.000 euros per beca, destinant-se a esta modalitat el crdit restant. Es concediran fins a un mxim de 2 beques de la modalitat A) i 20 beques de la modalitat B), de les que es reservar un quota mnim de tres per als sollicitants que desitgen treballar amb un professor de reconegut prestigi, per limport mxim, en conjunt, de 66.290 euros de la lnia de subvenci SE000070 del captol IV del pressupost de lIVM per a lany 2012. Quarta. Presentaci de sollicituds 1. El termini de presentaci de sollicituds ser de 20 dies hbils a comptar del segent al de la publicaci de la present convocatria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. Les sollicituds dirigides a lInstitut Valenci de la Msica, podran presentar-se en lInstitut Valenci de la Msica, en plaa de Viriat s/n, 46001 Valncia; en la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, av. de Campanar, 32, 46015 Valncia i en les direccions territorials de Turisme, Cultura i Esport de: Alacant (c/ Carratal, 47, 03007 Alacant), Castell de la Plana (av. del Mar, 23, 12003 Castell de la Plana) i Valncia (plaa de Viriat, s/n, 46001 Valncia). Igualment, utilitzant qualsevol dels mitjans previstos en larticle 38.4 de la Llei de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, justificant la data dimposici de lenviament en loficina de correus o presentaci en el Registre i anunciant a lInstitut Valenci de la Msica la remissi de la sollicitud, per mitj de fax (al nmero 963 184 461) o telegrama en el mateix dia, noms als efectes organitzatius. Aix mateix, la sollicitud podr presentar-se per via telemtica a travs de la seu electrnica de la Generalitat, PROP, en la segent URL: <http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_ proc=15852>. En este cas, la sollicitud somplir amb laplicaci informtica establida a este efecte i el sollicitant haur de disposar de firma electrnica de ciutad emesa per lACCV: <http://www.accv.es/ciudadano/> o DNI electrnic. 3. Les sollicituds hauran domplir-se necessriament de conformitat amb el model de sollicitud que sadjunta a esta convocatria, acompanyant-se dels documents o certificacions, originals o fotocpies degudament compulsades, a qu es fa referncia en cada captol del model de sollicitud, i hauran de desenrotllar els punts segents: a) Titulaci i expedient acadmic en qu sindique lltim curs realitzat, aix com les qualificacions obtingudes en el grau superior de linstrument i, si s el cas, els premis fi de grau obtinguts. b) En el cas que la sollicitud siga per a lestranger, el sollicitant haur dindicar els idiomes que coneix i el seu respectiu nivell de coneixement. c) Relaci de cursos de perfeccionament i altres activitats de formaci realitzats respecte de linstrument que es desitja perfeccionar,

3. Estas becas se concedern exclusivamente a personas fsicas y sern indivisibles. La duracin mxima se establece en un curso acadmico o ao natural, en su caso. 4. Quedarn excluidos los solicitantes que hayan recibido hasta en tres ocasiones o ms, en los ltimos siete aos, una beca similar en su instrumento o especialidad, en anteriores convocatorias del IVM para el perfeccionamiento musical. 5. Quedarn excluidos los solicitantes que ejerzan actividades musicales profesionales con dedicacin plena, como profesores de conservatorios o centros de enseanza musical e instrumentistas de orquestas, bandas o agrupaciones profesionales. Tercera. Modalidades, nmero mximo y dotacin de estas becas La dotacin de estas becas se fijar en funcin de estas dos opciones: Modalidad A): hasta un mes de duracin, que deber necesariamente corresponder al ao 2012, en centros de formacin y perfeccionamiento nacionales e internacionales y/o con profesores de reconocido prestigio, un mximo de 1.000 euros por beca, destinndose a esta modalidad un mximo de 2.000 euros. El importe no dispuesto, caso de no adjudicarse en su totalidad, pasar a la Modalidad B. Modalidad B): hasta un ao de duracin, que coincidir con el ao de convocatoria o curso acadmico 2012/2013, en centros de formacin y perfeccionamiento nacionales e internacionales y/o con profesores de reconocido prestigio, un mximo de 6.000 euros por beca, destinndose a esta modalidad el crdito restante. Se concedern hasta un mximo de 2 becas de la modalidad A) y 20 becas de la modalidad B), de las que se reservar un cupo mnimo de tres para los solicitantes que deseen trabajar con un profesor de reconocido prestigio, por el importe mximo, en conjunto, de 66.290 euros de la lnea de subvencin SE000070 del captulo IV del presupuesto del IVM para el ao 2012. Cuarta. Presentacin de solicitudes 1. El plazo de presentacin de solicitudes ser de 20 das hbiles a contar desde el siguiente al de la publicacin de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. Las solicitudes dirigidas al Instituto Valenciano de la Msica, podrn presentarse en el Instituto Valenciano de la Msica, en Plaza de Viriato s/n, 46001 Valencia; en la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, av. de Campanar, 32, 46015 Valencia y en las direcciones territoriales de Turismo, Cultura y Deporte de: Alicante (c/ Carratal, 47, 03007 Alicante), Castelln de la Plana (av. del Mar, 23, 12003 Castelln de la Plana) y Valencia (Plaza de Viriato, s/n, 46001 Valencia). Igualmente, utilizando cualquiera de los medios previstos en el artculo 38.4 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, justificando la fecha de imposicin del envo en la oficina de correos o presentacin en el registro y anunciando al Instituto Valenciano de la Msica la remisin de la solicitud, mediante fax (al nm. 963 184 461) o telegrama en el mismo da, a los solos efectos organizativos. Asimismo, la solicitud podr presentarse por va telemtica a travs de la sede electrnica de la Generalitat, PROP, en la siguiente URL: <http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_ proc=15852>. En este caso, la solicitud se cumplimentar con la aplicacin informtica establecida al efecto y el solicitante deber disponer de firma electrnica de ciudadano emitida por la ACCV: <http://www. accv.es/ciudadano/> o DNI electrnico. 3. Las solicitudes debern cumplimentarse necesariamente de conformidad con el modelo de solicitud que se adjunta a esta convocatoria, acompandose de los documentos o certificaciones, originales o fotocopias debidamente compulsadas, a que se hace referencia en cada captulo del modelo de solicitud, y debern desarrollar los siguientes extremos: a) Titulacin y expediente acadmico en el que se indique el ltimo curso realizado, as como las calificaciones obtenidas en el grado superior del instrumento y, en su caso, los premios fin de grado obtenidos. b) En el caso de que la solicitud sea para el extranjero, el solicitante deber indicar los idiomas que conoce y su respectivo nivel de conocimiento. c) Relacin de cursos de perfeccionamiento y otras actividades de formacin realizados respecto del instrumento que se desea perfeccio-

Num. 6758 / 20.04.2012

10816

amb expressi del curs, centre dimpartici, any de realitzaci i nombre dhores lectives. d) Memria explicativa de lexperincia artstica i les principals activitats realitzades en agrupacions orquestrals, de cambra i com a solista. e) Memria explicativa del programa de treball de perfeccionament a desenrotllar pel sollicitant f) Estimaci econmica justificada i desglossada dels gastos previstos per a viatge i transport intern en el pas de dest; allotjament i estada; manutenci; matrcula i gastos acadmics. g) Haur de fer-se constar, les subvencions o beques que shagen sollicitat o hagen sigut atorgades per a este mateix programa de treball per altres administracions o ens pblics o privats. De no haver-se sollicitat, manifestar que cap. h) Relaci de beques o ajudes rebudes en els cinc ltims anys dInstitucions Pbliques o Privades per a realitzar cursos dampliaci o perfeccionament de la seua especialitat artstica. De no haver-se rebut, manifestar que cap. i) Qualsevol altre document o circumstncia que, a ju del sollicitant, puga servir per a valorar millor els seus mrits, en relaci amb els criteris de prioritat que sestablixen ms avant. Igualment, la sollicitud haur dacompanyar-se de la documentaci segent: j) Prova acreditativa documental dels contactes realitzats pel sollicitant, per a ladmissi en el centre o centres proposats en la sollicitud per al desenrotllament del seu programa de treball de perfeccionament. Si esta admissi en el centre queda supeditada a una prova posterior, el sollicitant haur de superar-la per a poder ser beneficiari duna beca. En el cas que se sollicite la beca per a treballar directament amb un professor o mestre de reconegut prestigi, haur dacreditar-se per escrit la disponibilitat del mateix. 4. De la mateixa manera, els sollicitants hauran domplir la declaraci responsable del model de sollicitud (apartat M) de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condici de beneficiari, dacord amb el que disposa lapartat 2 de larticle 13 de la Llei General de Subvencions. 5. El sollicitant haur dacreditar tamb que: a) Es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributries, amb les administracions estatal i autonmica, i enfront de la Seguretat Social. A este respecte, i de conformitat amb el que disposa larticle 5 del Decret 165/2010, de 8 doctubre, del Consell, en el model de sollicitud (apartat N) es far constar lautoritzaci perqu lrgan instructor obtinga de forma directa, a travs de certificats electrnics, lacreditaci del compliment de les obligacions tributries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb larticle 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que saprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Si el sollicitant no dna esta autoritzaci, haur daportar els certificats de lAgncia Estatal dAdministraci Tributria, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les direccions territorials de la Conselleria dHisenda i Administraci Pblica, de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb les mateixes. Queden exonerats de presentar lesmentada documentaci els beneficiaris de les beques o ajudes destinades expressament a finanar estudis en centres de formaci pblica o privats, quan es perceben directament per les persones individuals beneficiries, dacord amb el que disposa lOrde de 30 de maig de 1996, de la Conselleria dEconomia i Hisenda. b) Es troba empadronat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana durant els ltims cinc anys. A este respecte, i de conformitat amb el que disposa larticle 5 del Decret 165/2010, de 8 doctubre, del Consell, en el model de sollicitud (apartat N) es far constar lautoritzaci perqu lrgan instructor obtinga de forma directa, a travs de certificats electrnics, el dempadronament. Si el sollicitant no donara esta autoritzaci, si el domicili de linteressat no consta en el Sistema de Verificaci de Dades de Residncia o el que consta s diferent de lindicat, per al perode de cinc anys assenyalat, se li requerir perqu aportaci el corresponent certificat. Per al cas de residents amb ms de 5 anys en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana que, per motius familiars o professionals, hagen canviat posteriorment el seu empadronament fora de la Comunitat

nar, con expresin del curso, centro de imparticin, ao de realizacin y nmero de horas lectivas. d) Memoria explicativa de la experiencia artstica y las principales actividades realizadas en agrupaciones orquestales, de cmara y como solista. e) Memoria explicativa del programa de trabajo de perfeccionamiento a desarrollar por el solicitante f) Estimacin econmica justificada y desglosada de los gastos previstos para viaje y transporte interno en el pas de destino; alojamiento y estancia; manutencin; matrcula y gastos acadmicos. g) Deber hacerse constar, las subvenciones o becas que se hayan solicitado o hayan sido otorgadas para este mismo programa de trabajo por otras administraciones o entes pblicos o privados. De no haberse solicitado, manifestar que ninguna. h) Relacin de becas o ayudas recibidas en los cinco ltimos aos de instituciones pblicas o privadas para realizar cursos de ampliacin o perfeccionamiento de su especialidad artstica. De no haberse recibido, manifestar que ninguna. i) Cualquier otro documento o circunstancia que, a juicio del solicitante, pueda servir para valorar mejor sus mritos, en relacin con los criterios de prioridad que se establecen ms adelante. Igualmente, la solicitud deber acompaarse de la siguiente documentacin: j) Prueba acreditativa documental de los contactos realizados por el solicitante, para la admisin en el centro o centros propuestos en la solicitud para el desarrollo de su programa de trabajo de perfeccionamiento. Si esta admisin en el centro queda supeditada a una prueba posterior, el solicitante deber superarla para poder ser beneficiario de una beca. En el caso de que se solicite la beca para trabajar directamente con un profesor o maestro de reconocido prestigio, deber acreditarse por escrito la disponibilidad del mismo. 4. De igual manera, los solicitantes debern cumplimentar la declaracin responsable del modelo de solicitud (apartado M) de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condicin de beneficiario, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 13 de la Ley General de Subvenciones. 5. El solicitante deber acreditar tambin que: a) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con las administraciones estatal y autonmica, y frente a la seguridad social. A este respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, en el modelo de solicitud (apartado N) se har constar la autorizacin para que el rgano instructor obtenga de forma directa, a travs de certificados electrnicos, la acreditacin del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artculo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Si el solicitante no da esta autorizacin, deber aportar los certificados de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, de la Tesorera General de la Seguridad Social y de las direcciones territoriales de la Conselleria de Hacienda y Administracin Pblica, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con las mismas. Quedan exonerados de presentar la citada documentacin los beneficiarios de las becas o ayudas destinadas expresamente a financiar estudios en centros de formacin pblica o privados, cuando se perciban directamente por las personas individuales beneficiarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economa y Hacienda. b) Se encuentra empadronado en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana durante los ltimos cinco aos. A este respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, en el modelo de solicitud (apartado N) se har constar la autorizacin para que el rgano instructor obtenga de forma directa, a travs de certificados electrnicos, el de empadronamiento. Si el solicitante no diera esta autorizacin, si el domicilio del interesado no consta en el Sistema de Verificacin de Datos de Residencia o el que consta es diferente al indicado, para el periodo de cinco aos sealado, se le requerir para que aporte el correspondiente certificado. Para el caso de residentes con ms de 5 aos en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana que, por motivos familiares o profesionales, hayan cambiado posteriormente su empadronamiento fuera de

Num. 6758 / 20.04.2012

10817

Valenciana, durant un espai de temps, i hagen tornat recentment al seu empadronament original en algun municipi de la Comunitat Valenciana, sempre que es justifique adequadament, no ser exigible la residncia continuada dels ltims cinc anys. c) Sha presentat la Declaraci de lImpost sobre la Renda de les Persones Fsiques de la unitat familiar en qu es trobe integrat a efectes fiscals, corresponent a lexercici fiscal de 2010, o que no es troba obligat a presentar lexpressada declaraci. A este respecte, i de conformitat amb el que disposa larticle 5 del Decret 165/2010, de 8 doctubre, del Consell, en el model de sollicitud (apartat N) es far constar lautoritzaci perqu lrgan instructor obtinga de forma directa, a travs de certificats electrnics, lexpressada declaraci o el certificat de trobar-se exempt de lobligaci de presentar-la. Si el sollicitant no dna esta autoritzaci, haur daportar cpia de la Declaraci de lImpost sobre la Renda de les Persones Fsiques de la unitat familiar en qu es trobe integrat a efectes fiscals, corresponent a lexercici fiscal de 2010, o certificat de lAgncia Estatal dAdministraci Tributria, que acredite no haver presentat declaraci. 6. Si la sollicitud diniciaci no reunix els requisits exigits o falta la documentaci acreditativa, es requerir a linteressat perqu, en el termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicaci que, si aix no ho fera, se li tindr per desistit de la seua petici, prvia resoluci que es dictar en els termes de larticle 42 de la Llei 30/1992, segons disposa larticle 71.1 didntic cos legal. La millora o esmena de la documentaci haur de presentar-se preferentment en lInstitut Valenci de la Msica. En el cas de presentar-se per qualsevol altre mitj o lloc previst en la LRJPAC, podr comunicarse a lIVM, per mitj de fax (al nmero 963 184 461) o telegrama, en el mateix dia de la seua presentaci. En tot cas la directora Gerent de lInstitut Valenci de la Msica podr requerir als sollicitants perqu proporcionen qualsevol informaci aclaridora que resulte necessria per a la gesti de la seua sollicitud. 7. Les dades de carcter personal continguts en limprs de sollicitud seran inclosos en un fitxer per al seu tractament per lIVM, com titular responsable del fitxer, en ls de les funcions prpies que t atribudes i en lmbit de les seues competncies. Igualment, els sollicitants de beca podran exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa larticle 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14.12.1999). Quinta. Instrucci del procediment de concessi de les beques. Comissi Tcnica Avaluadora 1. Lrgan competent per a lordenaci i instrucci del procediment de concessi de les beques s la directora gerent de lInstitut Valenci de la Msica. 2. Lrgan instructor, una vegada completats els expedients i realitzades les activitats dinstrucci pertinents traslladar els mateixos a la comissi indicada en lapartat segent. 3. Per a la valoraci de les sollicituds presentades, conforme prev larticle 22 de la Llei General de Subvencions, es constituir una Comissi Tcnica Avaluadora que adaptar el seu funcionament a les regles generals que sapliquen als rgans collegiats i que estar presidida per la directora gerent de lInstitut Valenci de la Msica, i integrada, a ms, pel cap del Departament de Difusi i Ajudes, en qualitat de vicepresident, i per quatre vocals professionals de reconeguda solvncia en el camp de la msica, els directors dels tres Conservatoris Superiors de Msica dAlacant, Castell i Valncia, aix com Vicente Llimer, assessor en lISEACV. Actuar com a secretari, amb veu i sense vot, un administratiu deste Ens Pblic. Esta Comissi estar assessorada per especialistes per instrument o famlies instrumentals, si s el cas, en les audicions a qu fa referncia la base sexta, 2 i 3, en les que actuaran amb veu en qualitat dassessors especialistes. 4. La Comissi Tcnica Avaluadora, atenent a les sollicituds presentades, emetr un informe davaluaci dacord amb els criteris de prioritat que senumeren en la base sexta, informe que quedar incor-

la Comunitat Valenciana, durante un lapso de tiempo, y hayan vuelto recientemente a su empadronamiento original en algn municipio de la Comunitat Valenciana, siempre que se justifique adecuadamente, no ser exigible la residencia continuada de los ltimos cinco aos. c) se ha presentado la Declaracin del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de la unidad familiar en la que se encuentre integrado a efectos fiscales, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, o que no se encuentra obligado a presentar la expresada declaracin. A este respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, en el modelo de solicitud (apartado N) se har constar la autorizacin para que el rgano instructor obtenga de forma directa, a travs de certificados electrnicos, la expresada declaracin o el certificado de encontrarse exento de la obligacin de presentarla. Si el solicitante no da esta autorizacin, deber aportar copia de la Declaracin del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de la unidad familiar en la que se encuentre integrado a efectos fiscales, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, o certificado de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, que acredite no haber presentado declaracin 6. Si la solicitud de iniciacin no rene los requisitos exigidos o falta la documentacin acreditativa, se requerir al interesado para que, en el plazo de diez das, subsane la falta o acompae los documentos preceptivos, con indicacin de que, si as no lo hiciere, se le tendr por desistido de su peticin, previa resolucin que se dictar en los trminos del artculo 42 de la Ley 30/92, segn dispone el artculo 71.1 de idntico cuerpo legal. La mejora o subsanacin de la documentacin deber presentarse preferentemente en el Instituto Valenciano de la Msica. En el caso de presentarse por cualquier otro medio o lugar previsto en la LRJPAC, podr comunicarse al IVM, mediante fax (al nmero 963184461) o telegrama, en el mismo da de su presentacin. En todo caso la directora gerente del Instituto Valenciano de la Msica podr requerir a los solicitantes para que proporcionen cualquier informacin aclaratoria que resulte necesaria para la gestin de su solicitud. 7. Los datos de carcter personal contenidos en el impreso de solicitud sern incluidos en un fichero para su tratamiento por el IVM, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Igualmente, los solicitantes de beca podrn ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99). Quinta. Instruccin del procedimiento de concesin de las becas. Comisin Tcnica Evaluadora 1. El rgano competente para la ordenacin e instruccin del procedimiento de concesin de las becas es la directora gerente del Instituto Valenciano de la Msica. 2. El rgano instructor, una vez completados los expedientes y realizadas las actividades de instruccin pertinentes dar traslado de los mismos a la comisin indicada en el apartado siguiente. 3. Para la valoracin de las solicitudes presentadas, conforme previene el artculo 22 de la Ley General de Subvenciones, se constituir una Comisin Tcnica Evaluadora que adaptar su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicacin a los rganos colegiados y que estar presidida por la directora gerente del Instituto Valenciano de la Msica, e integrada, adems, por el jefe del Departamento de Difusin y Ayudas, en calidad de vicepresidente, y por cuatro vocales profesionales de reconocida solvencia en el campo de la msica, los directores de los tres Conservatorios Superiores de Msica de Alicante, Castelln y Valencia, as como Vicente Llimer, asesor en el ISEACV. Actuar como secretario, con voz y sin voto, un administrativo de este Ente Pblico. Esta Comisin estar asesorada por especialistas por instrumento o familias instrumentales, en su caso, en las audiciones a las que hace referencia la base sexta, 2 y 3, en las que actuarn con voz en calidad de asesores especialistas. 4. La Comisin Tcnica Evaluadora, atendiendo a las solicitudes presentadas, emitir informe de evaluacin conforme a los criterios de prioridad que se enumeran en la base sexta, informe que quedar incor-

Num. 6758 / 20.04.2012

10818

porat en les actes de la comissi i on es deixar constncia succinta dels motius de la valoraci i ponderaci de les sollicituds, aix com la seua prelaci de major a menor puntuaci. 5. En qualsevol moment del procediment podr instar-se al sollicitant perqu mpliga qualsevol trmit, de conformitat amb el que preveu larticle 76.2 de la Llei 30/1992, per un termini de deu dies, amb els efectes determinats en esta norma. 6. Lrgan instructor a la vista dels expedients i de linforme i proposta de la Comissi Tcnica Avaluadora, formular la proposta de resoluci provisional, degudament motivada, que haur de notificar-se als interessats de manera fefaent, amb trasllat per un termini de deu dies per a presentar allegacions, prescindint-se deste trmit quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fet ni altres allegacions i proves que les addudes pels interessats. En este cas, la proposta de resoluci formulada tindr el carcter de definitiva, elevantla a la presidenta de lInstitut Valenci de la Msica, rgan competent per a resoldre la convocatria. Sexta. Criteris de prioritat. Determinaci de la quantia de les beques 1. La Comissi Avaluadora tindr en compte, en primer lloc, els segents criteris, per orde dimportncia i amb la ponderaci que sestablix: A) Inters del programa de treball de perfeccionament presentat. La Comissi podr establir per a les beques de la Modalitat B) la preferncia dels programes de treball a desenrotllar en centres de perfeccionament de carcter pblic o privat, on es garantisca una prova dadmissi objectiva, vinculada a les potencialitats artstiques del sollicitant. Es valorara ladequaci de lacci formativa amb la projecci professional del sollicitant. Fins a un mxim de 20 punts. B) Expedient acadmic del sollicitant. Fins a un mxim de 15 punts. C) Memria de lexperincia artstica i principals activitats realitzades fins a la data de presentaci de la sollicitud. Fins a un mxim d11 punts. D) Cursos i altres activitats de formaci realitzats pel sollicitant relacionats directament amb la seua especialitat instrumental o vocal. Fins a un mxim de 4 punts. Per a la realitzaci de la baremaci, la Comissi Tcnica Avaluadora noms podr tindre en compte les dades aportades pels sollicitants que hagen sigut degudament justificats per mitj del suport documental exigit en esta convocatria. 2. En segon lloc, la Comissi Tcnica Avaluadora convocar una audici per als sollicitants, notificant-sels el lloc, dia i hora, amb un mnim de 10 dies dantelaci. Podr excepcionar-se laudici en els supsits de sollicituds de Modalitat A), aix com en les especialitats de direcci dorquestra, direcci de cor o composici. Els sollicitants de nova beca per a un programa formatiu per al que ja hagen disfrutat de beca lany anterior, tamb podran ser excepcionats de laudici si aix ho considera la Comissi, mantenint en este cas la puntuaci obtinguda lany anterior. No obstant aix, ser el seu dret audicionar per a millorar la puntuaci obtinguda. Els sollicitants en lespecialitat de composici hauran de presentar tres exemplars dobres originals per a diferent plantilla orquestral o de cambra, per al seu estudi i valoraci per la Comissi. Els sollicitants en lespecialitat de direcci hauran de presentar un vdeo de visi frontal del director, on es puga valorar per la Comissi la tcnica de direcci de laspirant, amb fragments de dos obres com a mnim de diferents estils. 3. Laudici consistir en la interpretaci duna obra obligada per instrument i una altra de lliure elecci. Les obres obligades per instrument sn: ARPA: Sonata (P. Hindemith) CLARINET: Tres peces per a clarinet (I. Stravinsky) CLAU: Partita nm. 5 BWV 829 (J.S. Bach) CONTRABAIX: 1a Suite en sol major (Versi de Franois de Rabath, de J.S. Bach) FLAUTA: Pice, per a flauta sola (J. Ibert) OBO: Metamorfosi (B. Britten) FAGOT: Concert en sib major KV 191 (W.A. Mozart)

porado en las actas de la comisin y donde se dejar constancia sucinta de los motivos de la valoracin y ponderacin de las solicitudes, as como su prelacin de mayor a menor puntuacin. 5. En cualquier momento del procedimiento podr instarse al solicitante para que cumplimente cualquier trmite, de conformidad con lo previsto en el artculo 76.2 de la Ley 30/1992, por plazo de diez das, con los efectos determinados en esta norma. 6. El rgano instructor a la vista de los expedientes y del informe y propuesta de la Comisin Tcnica Evaluadora, formular la propuesta de resolucin provisional, debidamente motivada, que deber notificarse a los interesados de manera fehaciente, con traslado por plazo de diez das para presentar alegaciones, prescindindose de este trmite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolucin formulada tendr el carcter de definitiva, elevndola a la presidenta del Instituto Valenciano de la Msica, rgano competente para resolver la convocatoria. Sexta. Criterios de prioridad. Determinacin de la cuanta de las becas 1. La Comisin Evaluadora tendr en cuenta, en primer lugar, los siguientes criterios, por orden de importancia y con la ponderacin que se establece: A) Inters del programa de trabajo de perfeccionamiento presentado. La Comisin podr establecer para las becas de la Modalidad B) la preferencia de los programas de trabajo a desarrollar en centros de perfeccionamiento de carcter pblico o privado, donde se garantice una prueba de admisin objetiva, vinculada a las potencialidades artsticas del solicitante. Se valorara la adecuacin de la accin formativa con la proyeccin profesional del solicitante. Hasta un mximo de 20 puntos. B) Expediente acadmico del solicitante. Hasta un mximo de 15 puntos. C) Memoria de la experiencia artstica y principales actividades realizadas hasta la fecha de presentacin de la solicitud. Hasta un mximo de 11 puntos. D) Cursos y otras actividades de formacin realizados por el solicitante relacionados directamente con su especialidad instrumental o vocal. Hasta un mximo de 4 puntos. Para la realizacin de la baremacin, la Comisin Tcnica Evaluadora slo podr tener en cuenta los datos aportados por los solicitantes que hayan sido debidamente justificados mediante el soporte documental exigido en esta convocatoria. 2. En segundo lugar, la Comisin Tcnica Evaluadora convocar una audicin para los solicitantes, notificndoseles el lugar, da y hora, con un mnimo de 10 das de antelacin. Podr excepcionarse la audicin en los supuestos de solicitudes de Modalidad A), as como en las especialidades de direccin de orquesta, direccin de coro o composicin. Los solicitantes de nueva beca para un programa formativo para el que ya hayan disfrutado de beca el ao anterior, tambin podrn ser excepcionados de la audicin si as lo considera la Comisin, manteniendo en este caso la puntuacin obtenida el ao anterior. No obstante, ser su derecho audicionar para mejorar la puntuacin obtenida. Los solicitantes en la especialidad de composicin debern presentar tres ejemplares de obras originales para diferente plantilla orquestal o de cmara, para su estudio y valoracin por la Comisin. Los solicitantes en la especialidad de direccin debern presentar un vdeo de visin frontal del director, donde se pueda valorar por la Comisin la tcnica de direccin del aspirante, con fragmentos de dos obras como mnimo de diferentes estilos. 3. La audicin consistir en la interpretacin de una obra obligada por instrumento y otra de libre eleccin. Las obras obligadas por instrumento son: ARPA: Sonata (P. Hindemith) CLARINETE: Tres piezas para clarinete solo (I. Stravinsky) CLAVE: Partita n 5 BWV 829 (J.S.Bach) CONTRABAJO: 1 Suite en sol mayor (Versin de Franois de Rabath, de J.S.Bach) FLAUTA: Pice, para flauta sola (J. Ibert) OBOE: Metamorfosis (B. Britten) FAGOT: Concierto en sib mayor KV 191 (W.A.Mozart)

Num. 6758 / 20.04.2012

10819

GUITARRA: Capriccio Diabolico (Revisi dAndrs Segvia, de Mario Castelnuovo Tedesco) LAUD: Las diferencias sobre guardame las vacas (L. Narvez) i Calata a la spagnuola (J.A. Dala) RGAN: Tocatta i fuga en re menor (J.S. Bach) PERCUSSI: Improvisation & March, per a timbal (Elliot Carter). Lobra de lliure elecci ha de ser necessriament de vibrfon o marimba. PIANO: Polonesa Fantasia .Opus 61 (F. Chopin) SAXFON: Concertino de cambra (J. Ibert) TIORBA: Suite (Preludi, Allemande, Gavotta, Gigue, Angloise), (R. de Vise) TRAVERSO BARROC: Fantasia nm. 7 per a flauta sola en re major (G.P. Telemann) TROMB: Improvisaci nm. 1 (E. Crespo) TROMPA: Concert nm. 1, opus 11 (R. Strauss) TROMPETA: Concert (Charles Chaynes) TUBA: Concertino (J. Koetzier) VIOLA: Suite nm. 3, en do major. BWV 1009 (J.S. Bach) VIOL: Concert nm. 4 en re major (1 moviment), (W.A. Mozart) VIOL BARROC: Sonata nm. 1 en sol menor, Adagio i Fuga, (J.S. Bach) VIOLONCEL: Suite nm. 3, en do major BWV 1009 (J.S. Bach) Donada la dificultat dassenyalar obra obligada en lespecialitat de jazz, laudici consistir en la presentaci dun estndard i duna composici prpia per a linstrument del sollicitant, amb la banda que es precise. En lespecialitat de cant, laudici consistir en la interpretaci dun lied o can i duna ria dpera o sarsuela, dentre les del repertori de la seua corda, a proposta del sollicitant. 4. Els resultats desta audici o proves substitutives en lespecialitat de composici o direcci, es valoraran fins a un mxim de 50 punts i constituiran el principal criteri per a la concessi de les beques. Per al supsit dexcepci daudici (modalitat A) la Comissi atribuir els 50 punts proporcionalment als criteris A), B), C) i D) del punt 1 desta base. 5. Per als sollicitants membres de famlies nombroses es tindr en compte el dret de preferncia a qu es referix larticle 11.a) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecci a les famlies nombroses, desenrotllat en larticle 7.1 del seu Reglament (RD 1621/2005, de 30 de desembre), en els supsits dempat en la puntuaci obtinguda. 6. Per a la determinaci de la quantia de les beques es tindr en compte en primer lloc la puntuaci total obtinguda en relaci amb els criteris de prioritat que antecedixen i la seua ponderaci. En segon lloc, es consideraran els costos acreditats que supose el desenrotllament del programa de treball de perfeccionament proposat. Finalment, es valoraran els recursos econmics dels sollicitants, de manera que safavorisca la situaci daquells que compten amb menors ingressos personals o familiars, i de manera especial, daquells que formen part de famlies nombroses oficialment reconegudes, si s el cas. Sptima. Resoluci de la convocatria. Terminis 1. La directora gerent de lInstitut Valenci de la Msica elevar la proposta de resoluci definitiva a la presidenta de lInstitut Valenci de la Msica, qui resoldr esta convocatria i disposar la seua publicaci en el termini de tres mesos comptats a partir de lendem al de la publicaci de la resoluci de convocatria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. La resoluci inclour un llistat de suplents relacionats per orde de prioritat en els que recaur lajuda en el cas de possibles renncies. Lrgan instructor haur de confirmar, quan es donen estos supsits, que els suplents complixen els requisits de la convocatria en eixe moment del procediment, aix com que mantenen el programa de treball per al que van sollicitar la beca i per al que van ser cridats a audici. En el cas que la convocatria no siga resolta en el termini previst anteriorment, sentendran desestimades totes les sollicituds, sense perju de lobligaci de lAdministraci de resoldre expressament continguda en larticle 42 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.

GUITARRA: Capriccio Diabolico (Revisin de Andrs Segovia, de Mario Castelnuovo Tedesco) LAUD: Las diferencias sobre guardame las vacas (L.Narvaez) y Calata a la spagnuola (J.A.Dala) ORGANO: Tocatta y fuga en re menor (J.S.Bach) PERCUSION: Improvisation & March, para timbal (Elliot Carter). La obra de libre eleccin debe ser necesariamente de vibrfono o marimba. PIANO: Polonesa Fantasia .Opus 61 (F. Chopin) SAXOFON: Concertino de cmara (J. Ibert) TIORBA: Suite (Preludio, Allemande, Gavotta, Gigue, Angloise), (R. de Vise) TRAVERSO BARROCO: Fantasa n 7 para flauta sola en re mayor (G.P. Telemann) TROMBON: Improvisacin n 1 (E. Crespo) TROMPA: Concierto n 1, opus 11 (R. Strauss) TROMPETA: Concerto (Charles Chaynes) TUBA: Concertino (J. Koetzier) VIOLA: Suite n 3, en do mayor. BWV 1009 (J.S.Bach) VIOLIN: Concierto n 4 en re mayor (1 movimiento), (W.A. Mozart) VIOLIN BARROCO: Sonata n 1 en sol menor, Adagio y Fuga, (J.S.Bach) VIOLONCELLO: Suite n 3, en do mayor BWV 1009 (J.S.Bach) Dada la dificultad de sealar obra obligada en la especialidad de jazz, la audicin consistir en la presentacin de un estandar y de una composicin propia para el instrumento del solicitante, con la banda que se precise. En la especialidad de canto, la audicin consistir en la interpretacin de un lied o cancin y de un aria de pera o zarzuela, de entre las del repertorio de su cuerda, a propuesta del solicitante. 4. Los resultados de esta audicin o pruebas sustitutivas en la especialidad de composicin o direccin, se valorarn hasta un mximo de 50 puntos y constituirn el principal criterio para la concesin de las becas. Para el supuesto de excepcin de audicin (modalidad A) la Comisin atribuir los 50 puntos proporcionalmente a los criterios A), B), C) y D) del punto 1 de esta base. 5. Para los solicitantes miembros de familias numerosas se tendr en cuenta el derecho de preferencia a que se refiere el artculo 11.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de proteccin a las familias numerosas, desarrollado en el artculo 7.1 de su Reglamento (RD 1621/2005, de 30 de diciembre), en los supuestos de empate en la puntuacin obtenida. 6. Para la determinacin de la cuanta de las becas se tendr en cuenta en primer lugar la puntuacin total obtenida en relacin con los criterios de prioridad que anteceden y su ponderacin. En segundo lugar, se considerarn los costes acreditados que suponga el desarrollo del programa de trabajo de perfeccionamiento propuesto. Finalmente, se valorarn los recursos econmicos de los solicitantes, de manera que se favorezca la situacin de aquellos que cuenten con menores ingresos personales o familiares, y de manera especial, de aquellos que formen parte de familias numerosas oficialmente reconocidas, en su caso. Sptima. Resolucin de la convocatoria. Plazos 1. La directora gerente del Instituto Valenciano de la Msica elevar la propuesta de resolucin definitiva a la presidenta del Instituto Valenciano de la Msica, quien resolver esta convocatoria y dispondr su publicacin en el plazo de tres meses contados a partir del da siguiente al de la publicacin de la Resolucin de convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. La resolucin incluir un listado de suplentes relacionados por orden de prioridad en quienes recaer la ayuda en el caso de posibles renuncias. El rgano instructor deber confirmar, cuando se den estos supuestos, que los suplentes cumplen los requisitos de la convocatoria en ese momento del procedimiento, as como que mantienen el programa de trabajo para el que solicitaron la beca y para el que fueron llamados a audicin. En el caso de que la convocatoria no sea resuelta en el plazo previsto anteriormente, se entendern desestimadas todas las solicitudes, sin perjuicio de la obligacin de la Administracin de resolver expresamente contenida en el artculo 42 de la Ley 30/12992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Num. 6758 / 20.04.2012

10820

2. Les economies que puguen produir-se per laplicaci dall que sha indicat en la present base, i sense que en cap cas la quantia de la totalitat de les beques a concedir puga excedir els 66.290 euros previstos en la lnia de subvenci SE000070 del pressupost de lInstitut Valenci de la Msica per al 2012, podran disposar-se per mitj de nova resoluci de la presidenta de lInstitut Valenci de la Msica atenent-se en primer lloc el dret dels suplents referits en lapartat anterior. En el cas que, ats el dret dels suplents, haguera romanent, podr incrementar-se la quantitat concedida a algun dels beneficiaris o incloure a altres inicialment no contemplats com a suplents per que hagen obtingut la puntuaci subsegent segons lorde de prioritat, podent superar-se en este cas els lmits establits en la base tercera. Octava. Publicaci i notificaci La resoluci de la convocatria es publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el tauler danuncis i en la pgina web de lInstitut Valenci de la Msica. En tot cas, es notificar als beneficiaris de conformitat amb el que preveu larticle 58 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. Novena. Obligacions dels beneficiaris 1. Tots els beneficiaris destes beques estan obligats a: a) Comunicar lacceptaci de la beca en el termini de 10 dies des de la notificaci de la seua adjudicaci i omplir la fitxa de manteniment de tercers que sacompanyar a la mateixa. b) Complir el programa de treball proposat i comenar les activitats per a les que va ser concedida la beca durant lany 2012, i en tot cas, abans del 15 de novembre de 2012 per a les del curs acadmic 2012/2013. c) Si s el cas, comunicar per escrit, abans del 31 doctubre de lany 2012 la seua renncia a la beca concedida, quan no siga possible el gaudi de la mateixa en les condicions previstes en estes bases o per qualsevol altre motiu. d) Justificar documentalment el dest de lajuda en la forma indicada en el nmero u de la base desena i conservar els documents justificatius de laplicaci de la beca rebuda, per a poder justificar el gasto dacord amb els apartats f) i g) desta mateixa base i poder atendre les actuacions de comprovaci i control. e) Sollicitar per escrit a la presidenta de lInstitut Valenci de la Msica autoritzaci per a realitzar qualsevol canvi significatiu en el desenrotllament del seu programa de treball, indicant els motius que determinen esta situaci. f) Presentar davant de lInstitut Valenci de la Msica, en el termini mxim dun mes a partir del moment en qu finalitze el curs per al que havia sigut concedida la beca, i en tot cas abans del 30 de setembre de lany 2013 certificaci de les autoritats acadmiques, professor o professors del centre on es van desenrotllar els estudis o b del professor que haja impartit les classes de manera individualitzada i particular, que acredite la continutat i aprofitament de la labor realitzada. g) A lanterior certificaci acadmica sacompanyar una memria detallada sobre el desenrotllament i realitzaci del treball de perfeccionament per al que va ser concedida lajuda, aix com una relaci dels gastos produts durant este perode de temps, a la que sacompanyar els justificants de gasto, les factures originals, incls electrniques i qualsevol altre document de valor probatori del gasto efectuat. h) Reintegrar limport de la beca, una vegada cobrada, i el pagament dels interessos de demora corresponents des del moment del pagament de lajuda fins a la data en qu sacorde la procedncia del reintegrament, en els casos previstos en la base desena desta convocatria, aix com en els supsits previstos en larticle 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. i) Comunicar les beques concedides per a la mateixa o semblant activitat, acreditant-ho per mitj de cpia de la notificaci rebuda, aix com altres ingressos o recursos que servisquen per a finanar els cursos de perfeccionament musical. j) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resoluci de concessi de les beques lestar al corrent de les seues obligacions tributries i davant de la Seguretat Social, en els termes establits en la base

2. Las economas que puedan producirse por la aplicacin de lo indicado en la presente base, y sin que en ningn caso la cuanta de la totalidad de las becas a conceder pueda exceder de los 66.290 euros previstos en la lnea de subvencin SE000070 del presupuesto del Instituto Valenciano de la Msica para el 2012, podrn disponerse mediante nueva resolucin de la presidenta del Instituto Valenciano de la Msica atendindose en primer lugar el derecho de los suplentes referidos en el apartado anterior. En el supuesto de que, atendido el derecho de los suplentes, hubiera remanente, podr incrementarse la cantidad concedida a alguno de los beneficiarios o incluir a otros inicialmente no contemplados como suplentes pero que hayan obtenido la puntuacin subsiguiente segn el orden de prioridad, pudiendo superarse en este caso los lmites establecidos en la base tercera. Octava. Publicacin y notificacin La resolucin de la convocatoria se publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el tabln de anuncios y en la pgina web del Instituto Valenciano de la Msica. En todo caso, se notificar a los beneficiarios de conformidad con lo previsto en el artculo 58 de la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Novena. Obligaciones de los beneficiarios 1. Todos los beneficiarios de estas becas estn obligados a: a) Comunicar la aceptacin de la beca en el plazo de 10 das desde la notificacin de su adjudicacin y cumplimentar la ficha de mantenimiento de terceros que se acompaar a la misma. b) Cumplir el programa de trabajo propuesto y comenzar las actividades para las que fue concedida la beca durante el ao 2012, y en todo caso, antes del 15 de noviembre de 2012 para las del curso acadmico 2012/2013. c) En su caso, comunicar por escrito, antes del 31 de octubre del ao 2012 su renuncia a la beca concedida, cuando no sea posible el disfrute de la misma en las condiciones previstas en estas bases o por cualquier otro motivo. d) Justificar documentalmente el empleo de la ayuda en la forma indicada en el nmero uno de la base dcima y conservar los documentos justificativos de la aplicacin de la beca recibida, para poder justificar el gasto de acuerdo con los apartados f) y g) de esta misma base y poder atender las actuaciones de comprobacin y control. e) Solicitar por escrito a la presidenta del Instituto Valenciano de la Msica autorizacin para realizar cualquier cambio significativo en el desarrollo de su programa de trabajo, indicando los motivos que determinan esta situacin. f) Presentar ante el Instituto Valenciano de la Msica, en el plazo mximo de un mes a partir del momento en que finalice el curso para el que haba sido concedida la beca, y en todo caso antes del 30 de septiembre del ao 2013 certificacin de las autoridades acadmicas, profesor o profesores del centro donde se desarrollaron los estudios o bien del profesor que haya impartido las clases de manera individualizada y particular, que acredite la continuidad y aprovechamiento de la labor realizada. g) A la anterior certificacin acadmica se acompaar una memoria detallada sobre el desarrollo y realizacin del trabajo de perfeccionamiento para el que fue concedida la ayuda, as como una relacin de los gastos producidos durante este perodo de tiempo, a la que se acompaar los justificantes de gasto, las facturas originales, incluso electrnicas y cualquier otro documento de valor probatorio del gasto efectuado. h) Reintegrar el importe de la beca, una vez cobrada, y el pago de los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en la base dcima de esta convocatoria, as como en los supuestos contemplados en el artculo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. i) Comunicar las becas concedidas para la misma o similar actividad, acreditndolo mediante copia de la notificacin recibida, as como otros ingresos o recursos que sirvan para financiar los cursos de perfeccionamiento musical. j) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolucin de concesin de las becas el estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los trminos establecidos en la

Num. 6758 / 20.04.2012

10821

quarta, 5, de la present convocatria, llevat que saplique lexcepci continguda en lOrde de 30 de maig de 1996 de la Conselleria dEconomia i Hisenda. 2. Els beneficiaris destes beques estan obligats, a ms, a oferir un concert sempre que siguen requerits per a aix per lInstitut Valenci de la Msica, pel qual no percebran cap tipus dingrs extraordinari. A este efecte, al comunicar lacceptaci de la beca hauran de proposar a lIVM les dates disponibles per a la realitzaci del concert, que, en tot cas, haur doferir-se lany immediatament posterior al de gaudi de la beca. En el programa del concert que oferisquen, es recomana incloure una o ms obres dautors valencians, de resultar acadmicament possible. Igualment, hauran de donar ladequada publicitat del carcter pblic de la beca rebuda, a travs de lInstitut Valenci de la Msica, en totes les activitats que exercisquen durant el perode de gaudi de la mateixa, fent-ho constar aix en el seu historial. 3. Els beneficiaris destes beques seran invitats a participar en les activitats que exercisca la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, coincidents amb el perode de duraci de la beca, i en la seua corresponent especialitat. 4. Els beneficiaris se sotmetran a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenci General de la Generalitat, en relaci amb lajuda concedida i hauran de collaborar dacord amb les obligacions contingudes en larticle 46 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 5. Lincompliment de les anteriors obligacions donar lloc a lexigncia de les responsabilitats o a la imposici de les sancions que corresponguen, dacord amb la legislaci vigent. Deu. Justificaci i pagament de les beques 1. El pagament destes beques es realitzar de la manera segent: El 80% de limport concedit amb la justificaci prvia del dest de la beca, per a la qual cosa els beneficiaris hauran de presentar davant de lInstitut Valenci de la Msica document original que acredite haver realitzat el curs o estar realitzant-ho, subscrit per lautoritat acadmica del centre corresponent o pel professor de reconegut prestigi que haja acceptat impartir les classes de manera individualitzada. Esta justificaci haur de realitzar-se abans del 15 de novembre de lany 2012. Les beques no pagades per falta de justificaci seran anullades sense ms trmit a partir desta data, perdent els beneficiaris el dret al seu cobrament. El 20% restant de limport concedit a lomplir lobligaci continguda en la base novena, 1, apartats f) i g), desprs de finalitzar el curs de perfeccionament per al que es va concedir lajuda. 2. Estes beques sn incompatibles amb altres que pogueren concedir-se per altres organismes per a la mateixa o semblant activitat. Excepcionalment, es podran compatibilitzar quan la suma dambds no excedira el 100% del pressupost contingut en lestimaci econmica a qu es fa referncia en la base quarta, 3, f), i quan la situaci econmica dels sollicitants haja quedat justificada degudament en lexpedient. 3. LInstitut Valenci de la Msica podr no abonar estes beques o exigir el reintegrament de les mateixes una vegada pagades amb els interessos de demora que procedisca, en els casos en qu sacredite que el beneficiari no reunia les condicions exigides en el moment de la seua concessi o quan es demostre lincompliment dalguna de les seues obligacions, especialment les citades en els apartats b), d), f) i g) del nmero 1 i nmero 2 de la base novena. Haur de donar-se audincia prviament a la persona interessada, dacord amb lexigncia prevista en larticle 11 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel que es regula la concessi de beques. Onze. Normativa supletria Per al no previst en les presents bases caldr ajustar-se al que disposa la normativa bsica aplicable en matria de subvencions, procediment administratiu, administraci electrnica i poltica de competncia de la Uni Europea, aix com al que establix el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel que es regula la concessi de beques, excepte el captol II del referit decret que no resulta daplicaci al regir nicament per a les beques de prctiques professionals.

base cuarta, 5, de la presente convocatoria, salvo que sea de aplicacin la excepcin contenida en la Orden de 30 de mayo de 1996 de la Conselleria de Economa y Hacienda. 2. Los beneficiarios de estas becas estn obligados, adems, a ofrecer un concierto siempre y cuando sean requeridos para ello por el Instituto Valenciano de la Msica, por el cual no percibirn ningn tipo de ingreso extraordinario. A tal efecto, al comunicar la aceptacin de la beca debern proponer al IVM las fechas disponibles para la realizacin del concierto, que, en cualquier caso, deber ofrecerse en el ao inmediatamente posterior al de disfrute de la beca. En el programa del concierto que ofrezcan, se recomienda incluir una o ms obras de autores valencianos, de resultar acadmicamente posible. Igualmente, debern dar la adecuada publicidad del carcter pblico de la beca recibida, a travs del Instituto Valenciano de la Msica, en todas las actividades que desarrollen durante el periodo de disfrute de la misma, hacindolo constar as en su historial. 3. Los beneficiarios de estas becas sern invitados a participar en las actividades que desarrolle la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, coincidentes con el perodo de duracin de la beca, y en su correspondiente especialidad. 4. Los beneficiarios se sometern a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervencin General de la Generalitat, en relacin con la ayuda concedida y debern colaborar de acuerdo con las obligaciones contenidas en el artculo 46 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 5. El incumplimiento de las anteriores obligaciones dar lugar a la exigencia de las responsabilidades o a la imposicin de las sanciones que correspondan, de acuerdo con la legislacin vigente. Dcima. Justificacin y pago de las becas 1. El pago de estas becas se realizar de la siguiente manera: El 80% del importe concedido previa justificacin del empleo de la beca, para lo cual los beneficiarios debern presentar ante el Instituto Valenciano de la Msica documento original que acredite haber realizado el curso o estar realizndolo, suscrito por la autoridad acadmica del centro correspondiente o por el profesor de reconocido prestigio que haya aceptado impartir las clases de manera individualizada. Esta justificacin tendr que realizarse antes del 15 de noviembre del ao 2012. Las becas no pagadas por falta de justificacin sern anuladas sin ms trmite a partir de esta fecha, perdiendo los beneficiarios el derecho a su cobro. El 20% restante del importe concedido al cumplimentar la obligacin contenida en la base novena, 1, apartados f) y g), tras finalizar el curso de perfeccionamiento para el que se concedi la ayuda. 2. Estas becas son incompatibles con otras que pudieran concederse por otros organismos para la misma o similar actividad. Excepcionalmente, se podrn compatibilizar cuando la suma de ambas no excediere el 100% del presupuesto contenido en la estimacin econmica a que se hace referencia en la base cuarta, 3, f), y cuando la situacin econmica de los solicitantes haya quedado justificada debidamente en el expediente. 3. El Instituto Valenciano de la Msica podr no abonar estas becas o exigir el reintegro de las mismas una vez pagadas con los intereses de demora que proceda, en los casos en que se acredite que el beneficiario no reuna las condiciones exigidas en el momento de su concesin o cuando se demuestre el incumplimiento de alguna de sus obligaciones, especialmente las citadas en los apartados b), d), f) y g) del nmero 1 y nmero 2 de la base novena. Deber darse audiencia previamente a la persona interesada, de acuerdo con la exigencia contemplada en el artculo 11 del Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesin de becas. Decimoprimera. Normativa supletoria Para lo no previsto en las presentes bases se estar a lo dispuesto en la normativa bsica aplicable en materia de subvenciones, procedimiento administrativo, Administracin electrnica y poltica de competencia de la Unin Europea, as como a lo establecido en el Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesin de becas, excepto el captulo II del referido decreto que no resulta de aplicacin al regir nicamente para las becas de prcticas profesionales.

Num. 6758 / 20.04.2012

10822

SOL.LICITUD DE BECA PER AL PERFECCIONAMENT DE JOVES MSICS SOLICITUD DE BECA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE JVENES MSICOS

DADES D'IDENTIFICACI / DATOS DE IDENTIFICACIN


SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO
NOM / NOMBRE
DNI

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

DATA DE NAIXEMENT FECHA DE NACIMIENTO


PROVNCIA / PROVINCIA

DOMICILI (VIA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (VIA, NMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELFON / TELFONO

E-MAIL (*)

INSTRUMENT / INSTRUMENTO

A l'efecte de notificacions, accepte l'adrea electrnica que figura en esta sollicitud. Aix mateix, trie la prctica de notificaci electrnica d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/2007, d'Accs Electrnic dels Ciutadans als Servicis Pblics. A efectos de notificaciones, acepto la direccin electrnica que figura en esta solicitud. Asimismo, elijo la prctica de notificacin electrnica de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 28 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrnico de los Ciudadanos a los Servicios Pblicos.
SI
(*)

NO

La designaci de l'adrea de correu electrnic, a l'efecte de la prctica de notificacions a la persona interessada, ha de correspondre a la proporcionada per la Generalitat a la ciutadania, amb domini cv.gva.es, segons l'article 12.1 del Decret 18/2004 (DOCV nm. 4694, de 18.02.2004). La designacin de la direccin de correo electrnico, a efectos de la prctica de notificaciones a la persona interesada, debe corresponder a la proporcionada por la Generalitat a la ciudadana, con dominio cv.gva.es, segn el artculo 12.1 del Decreto 18/2004 (DOCV nm. 4694, de 18.02.2004).

CURS A QU DESITJA ASSISTIR / CURSO AL QUE DESEA ASISTIR


MODALITAT / MODALIDAD

NOM DEL CURS / NOMBRE DEL CURSO

A
NOM DEL CENTRE / NOMBRE DEL CENTRO

DIRECTOR O PROFESSOR / DIRECTOR O PROFESOR

DOMICILI (VIA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (VIA, NMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

PAS / PAIS

DATA REALITZACI DEL CURS / FECHA CELEBRACIN DEL CURSO

PRESSUPOST/ PRESUPUESTO

TITULACI ACADMICA (*) / TITULACIN ACADMICA (*)


Denominaci / Denominacin

Especialitat / Especialidad

Centre / Centro

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN

(*)

Haur d'adjuntar fotocpia compulsada de la titulaci i de l'expedient acadmic que incloga les qualificacions obtingudes Deber adjuntar fotocopia compulsada de la titulacin y del expediente acadmico que incluya las calificaciones obtenidas

CONEIXEMENT D'IDIOMES (*) / CONOCIMIENTO DE IDIOMAS (*)


Idioma / Idioma

Nivell (alt, mitj o baix) / Nivel (alto, medio o bajo)

(*)

INSTITUT VALENCI DE LA MSICA

20/02/12

IA-14028-02-E

DIN - A4

Haur d'adjuntar certificats oficials que ho justifiquen Deber adjuntar certificados oficiales que lo justifiquen

IVM-EXT

Num. 6758 / 20.04.2012

10823

SOL.LICITUD DE BECA PER AL PERFECCIONAMENT DE JOVES MSICS SOLICITUD DE BECA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE JVENES MSICOS

CURSOS I ALTRES ACTIVITATS DE FORMACI (*) / CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIN (*)
Denominaci / Denominacin

Centre / Centro

Any realitzaci Ao realizacin

Nm. hores lectives N horas lectivas

(*)

Haur d'adjuntar original i fotocpia o cpia compulsada de la documentaci que ho acredite Deber adjuntar original y fotocopia o copia compulsada de la documentacin que lo acredite

RELACI DE L'EXPERINCIA ARTSTICA I PRINCIPALS ACTIVITATS REALITZADES (*) RELACIN DE LA EXPERIENCIA ARTSTICA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS (*)
Activitats en orquestres / Actividades en orquestas

Data inici Fecha inicio

Data fi Fecha fin

Activitats en grups de cambra / Actividades en grupos de cmara

Data inici Fecha inicio

Data fi Fecha fin

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN

Activitats com a solista / Actividades como solista

Data inici Fecha inicio

Data fi Fecha fin

(*)

Haur d'adjuntar original i fotocpia o cpia compulsada de la documentaci que ho acredite Deber adjuntar original y fotocopia o copia compulsada de la documentacin que lo acredite
20/02/12

INSTITUT VALENCI DE LA MSICA

IA-14028-02-E

DIN - A4

IVM-EXT

Num. 6758 / 20.04.2012

10824

SOL.LICITUD DE BECA PER AL PERFECCIONAMENT DE JOVES MSICS SOLICITUD DE BECA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE JVENES MSICOS

MEMRIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA A DESENVOLUPAR MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA A DESARROLLAR

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN

INSTITUT VALENCI DE LA MSICA

20/02/12

IA-14028-03-E

DIN - A4

IVM-EXT

Num. 6758 / 20.04.2012

10825

SOL.LICITUD DE BECA PER AL PERFECCIONAMENT DE JOVES MSICS SOLICITUD DE BECA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE JVENES MSICOS

ESTIMACI ECONMICA (DESPESES) / ESTIMACIN ECONMICA (GASTOS)


Concepte / Concepto

Euros

Despeses de viatge i transport intern / Gastos de viaje y transporte interno Estada (allotjament, lloguer i despeses associades: aigua, electricitat, gas, etc.) Estancia (alojamiento, alquiler y gastos asociados: agua, electricidad, gas, etc.) Manutenci / Manutencin

Matrcula - Despeses acadmiques / Matrcula - Gastos acadmicos


TOTAL

SOLLICITUDS DE BEQUES A ALTRES INSTITUCIONS PER A ESTE PROGRAMA (*) SOLICITUDES DE BECAS A OTRAS INSTITUCIONES PARA ESTE MISMO PROGRAMA (*)
Entitat a la que se sollicita l'ajuda / Entidad a la que se solicita la ayuda

Sollicitat / Solicitado

Concedit / Concedido

(*) En cas de NO haver sollicitat altres subvencions s'ha de posar "CAP" / En caso de no haber solicitado otras subvenciones se debe poner "NINGUNA"

BEQUES REBUDES EN ELS LTIMS 5 ANYS (*) / BECAS RECIBIDAS EN LOS LTIMOS 5 AOS (*)
Entitat a la que se sol.licita l'ajuda / Entidad a la que se solicita la ayuda

Concedit / Concedido

(*) En cas de NO haver sollicitat altres subvencions s'ha de posasr "CAP" / En caso de no haber solicitado otras subvenciones se debe poner "NINGUNA"

ALTRES DOCUMENTS O CIRCUMSTNCIES QUE PUGUEN SER VALORATS OTROS DOCUMENTOS O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN SER VALORADOS

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN

INSTITUT VALENCI DE LA MSICA

20/02/12

IA-14028-04-E

DIN - A4

IVM-EXT

Num. 6758 / 20.04.2012

10826

SOL.LICITUD DE BECA PER AL PERFECCIONAMENT DE JOVES MSICS SOLICITUD DE BECA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE JVENES MSICOS

DOCUMENTACI APORTADA / DOCUMENTACIN APORTADA


Prova acreditativa de contactes per a l'admissi en el centre Prueba acreditativa de contactos para la admisin en el centro

DECLARACIONS RESPONSABLES / DECLARACIONS RESPONSABLES

La persona que subscriu, compareix davant la Directora Gerent de l'Institut Valenci de la Msica i MANIFESTA: Que no ha estat condemnada mitjanant sentncia ferma a la pena de prdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes pbliques Que no ha sol.licitat la declaraci de concurs, no ha estat declarada insolvent en qualsevol procediment, no ha estat declarada en concurs, no est subjecta a intervenci judicial i no ha estat inhabilitada conforme a la llei concursal. Que no ha donat lloc, per causa de la qual haguera estat declarada culpable, a la resoluci ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administraci. Que el sol.licitant no incorre.en cap dels supsits d'incompatibilitat de la Llei 12/95, del 11 de maig, ni de la Ley 53/84, del 26 de desembre, ni es tracta de crrec electiu dels de la Llei Orgnica 5/85, de 19 de juny. Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributries i de la Seguretat Social. Que no t residencia fiscal en un pas o territori qualificat reglamentriament com parads fiscal Que no ha estat obligat al reintegrament de subvencions o est al corrent de les mateixes. Que no ha estat sancionat, mitjanant resoluci ferma amb la prdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons la Llei General de Subvencions o la Llei General Tributria. La persona que suscribe, comparece ante la Directora Gerente del Instituto Valenciano de la Msica y MANIFIESTA Que no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas Que no ha solicitado la declaracin de concurso, no ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no ha sido declarada en concurso, no est sujeta a intervencin judicial y no ha sido inhabilitada conforme a la Ley concursal.: Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolucin firme de cualquier contrato celebrado con la Administracin. Que el solicitante no est incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/95, de 11 de mayo, ni de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, ni se trata de cargo electivo de los de la Ley Orgnica 5/85, de 19 de junio. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Que no tiene residencia fiscal en un pais o territorio calificado reglamentariamente como paraso fiscal Que no ha sido obligada al reintegro de subvenciones o, en su caso, est al corriente de las mismas Que no ha sido sancionada mediante resolucin firme con la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones segn la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

AUTORITZACI / AUTORIZACIN

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificaci i de reducci de crregues administratives en els procediments gestionats per l'administraci de la Generalitat i el seu sector pblic, done la meua autoritzaci perqu l'administraci obtinga directament l'acreditaci del compliment de les obligacions tributries i amb la Seguretat Social, com tamb per a la comprovaci directa de les dades d'identitat (DNI) i, si s el cas, de residncia. Tamb done autoritzaci perque l'administraci obtinga directament la Declaraci de l'Impost sobre la renda de les persones fsiques o el certificat de trobar-se exempt de l'obligaci de presentar-la. De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificacin y de reduccin de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administracin de la Generalitat y su sector pblico, doy mi autorizacin para que la administracin obtenga directamente la acreditacin del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, as como para la comprobacin directa de los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia. Tambin doy autorizacin para que la administracin obtenga de forma directa la Declaracin del Impuesto sobre la renta de las personas fsicas o el certificado de encontrarse exento de la obligacin de presentarla.
En cas de no subscriure la corresponent autoritzaci, l'interessat estar obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. Caso de no suscribir la correspondiente autorizacin, el interesado estar obligado a aportar los documentos en los trminos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN

SOLLICITUD / SOLICITUD

-DECLARA que sn certes les dades contingudes en la present sol.licitud -SOLLICITA prendre part en la convocatria de beques per a l'assistncia a cursos de perfeccionament musical i es compromet, en cas de concessi de la beca, a complir els requisits i obligacions previstes en las bases de la convocatria.
IVM-EXT

-DECLARA que son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud -SOLICITA tomar parte en la convocatoria de becas para la asistencia a cursos de perfeccionamiento musical y se compromete, en caso de concesin de la misma, a cumplir los requisitos y obligaciones previstas en las bases de la convocatoria.

del
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asmismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA ENTRADA EN RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA MSICA

20/02/12

IA-14028-05-E

DIN - A4

También podría gustarte