Está en la página 1de 1

12 – gatsu 10-nichi do-yobi , ita no hibi desu

Watashi wa gozen 6-ji ni okimashita to mizu o abimashita. Watashi wa gozen 6-ji han kara 7-ji made ni geshuku de oinori o shimashita to pan o tabemashita to mizu o nomimashita. Watashi wa gozen 7-ji 15-fun ni CLC de ikimashita. Watashi wa gozen 7-ji han kara 9-ji han made ni CLC de nihongo o benkyoshimashita. Watashi wa gozen 9-ji han kara 10-ji han made ni onigiri o tabemashita. Watashi wa gozen 11-ji ni kara gogo 1-ji made ni tomodachi to DreamHigh PC de eigo o benkyoshimashita. Watashi wa gogo 1-ji 15-fun ni geshuku de kaerimashita. Watashi no tsukareru desu. Watashi wa gogo 1-ji han ni nemashita. Watashi wa gogo 3-ji ni okimashita. Watashi wa gogo 3-ji 15-fun ni pasokon de eiga o mimashita. Watashi wa gogo 5-ji ni pasokon de internet o asobumashita. Watashi wa gogo 6-ji ni mizu o nomimashita to oinari o shimashita. Watashi wa gogo 7-ji ni shokudo de bangohan o tabemashita. Watashi wa gohan to sakana o tabemashita to aisu tii o nomimashita. Watashi wa gogo 8-ji kara 9 ji made ni 2009 no daigakusei no shokudai to 2010 no daigakusei no repoto o kenkyuu surumashita. Watashi wa gogo 10-ji ni pasokon de repoto o kakimashita. Watashi wa gogo 11-ji ni nemashita.