Está en la página 1de 2

§å ¸n nÒn mãng

(PhÇn mãng cäc ®µi thÊp)

Hä vµ tªn:
3442.53
Líp theo häc:
Sè ®Ò:

Trần Công Huân
53XD10

hiÖu

sinh

viªn:

líp cò (nÕu cã):

20

I. Sè liÖu c«ng tr×nh: (nhµ c«ng nghiÖp)

No

- Cét ( toµn khèi hoÆc l¾p ghÐp)
±0.000

Mo

Qo

- Số liệu tải trọng tÝnh to¸n:

+ No =

936

(kN)

+ Mo =

464

(kN.m)

+ Qo =

36

(kN)

Bc

2. NÒn ®Êt:

Bd

Lc

Cao tr×nh mÆt ®Êt tù nhiªn : +0,00m.
Ld

Líp ®Êt

sè hiÖu

chiÒu
dµy(m)

1

40

5.2

2

30

4.5

3

5

13

4

92

II.Yªu cÇu :
- S¬ bé tÝnh to¸n tiÕt diÖn cét.
- §Ò xuÊt hai ph¬ng ¸n mãng vµ thiÕt kÕ mét ph¬ng ¸n.
- B¶n vÏ cã kÝch thíc 297 × 840 ( ®ãng cïng vµo thuyÕt minh ), trªn
®ã thÓ hiÖn:
Cao tr×nh c¬ b¶n cña mãng cäc ®· thiÕt kÕ vµ l¸t c¾t ®Þa chÊt
( tû lÖ tõ 1:150 ®Õn 1:100); c¸c chi tiÕt cäc (tû lÖ 1:20 – 1:10); c¸c
chi tiÕt ®µi cäc ( tû lÖ 1:50 – 1:30); B¶ng thèng kª thÐp ®µi, thÐp
cäc; c¸c ghi chó cÇn thiÕt

Ghi chó: lÇn. §å ¸n nµy ph¶i ®îc thÇy híng dÉn th«ng qua Ýt nhÊt mét Ph¶i ®ãng tê nµy vµo quyÓn ThuyÕt minh Gi¸o viªn híng dÉn 2 .