MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CASTELLDEFELS EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC 13 de març Aquests darrers anys, i en especial d’enç{ que la “crisi”

econòmica la paguen els serveis públics, l’Educació Pública ha patit un seguit d’agressions per part del Departament pel que fa als recursos econòmics, als recursos humans i a les futures construccions, que han afectat directament a la qualitat del nostre servei educatiu i, en conseqüència, als nostres alumnes i fills/es. És per això que tota la comunitat educativa de Castelldefels ens hem unit per fernos escoltar i volem dir: NO a l’externalització dels serveis públics i concretament a la de La Casa dels Infants. Sabem que s’est{ elaborant un estudi per tal de valorar la seva externalització, però l’únic factor que s’est{ tenint en compte és el rendiment econòmic. . En cap cas s’est{ tenint en compte a les persones. I aquesta mesura pot suposar l’acomiadamant del personal interí, així com una disminució en la qualitat del projecte educatiu. La rendibilitat no es pot mesurar en aquests termes. L’educació no és un negoci, és una inversió de futur. NO a la reducció dels pressupostos de funcionament dels centres que en els tres últims anys s’han reduït entre un 25 i un 30%. Les llars d’infants, les escoles i els instituts no tenim suficients diners per fer front a les despeses del dia a dia. Les subvencions i pagaments de diferents projectes i activitats estan arribant amb retard, cosa que està obligant a les Ampes i a les empreses de menjador a fer-se càrrec d’aquestes despeses. NO a la reducció de mestres i personal no docent. En els tres últims anys les plantilles s’han anat reduïnt progressivament. Les substitucions no es cobreixen a temps i s’han de deixar de fer desdoblaments i reforços per cobrir entre els mestres del centre. A més, tant a les administratives, com a les Tècniques en Educació Infantil no se les substitueix en cas de baixa. I en el cas del personal educatiu de suport extern de La Casa dels Infants, es pretén reduir la seva jornada laboral de 5 a 4 hores diaries, fet que suposa una retallada dels seus sous, així com de la qualitat en l’atenció i educació dels infants. NO als grups “bolet” ni a la massificació a les aules. A Castelldefels ja fa uns anys que necessitem una escola de primària i un institut nou per poder fer front a la demanda educativa. En comptes d’això s’est{ repartint als alumnes entre les diferents escoles i instituts creant grups “bolet” i omplint les classes per sobre de la r{tio establerta. L’any vinent els alumnes de 1r d’ESO del 4t Institut, mancats d’edifici propi, ser|n reubicats a l’edifici de l’antic Guinovart; i es busca que per fer educació física utilitzin espais d’altres centres com ara el Can Roca i el Torre Barona, amb el conseqüent perjudici per als alumnes d’aquests centres, habent-hi, com hi ha a la nostra ciutat, espais adequats disponibles en horari escolar.

Es per tot això que demanem a l’Ajuntament de Castelldefels que…

S’impliqui i acceleri la construcció del 4t Institut tot certificant que serà nou i de gestió pública i solucioni totes les problemàtiques d’instal.lacions sorgides als centres Can Roca i Torre Barona degut a les mancances estructurals de l’escola que rebrà temporalment els cursos d’ESO. Plantegi la construcció d’un nou centre d’educació primària davant la necessitat que té Castelldefels i les dificultats que produeixen les terceres línees a les escoles del municipi. Mantingui la gestió pública de totes les escoles bressol i no accepti, en cap cas, l’externalització de serveis. Aquest fet no farà més que perjudicar usuaris i treballadors de les escoles bressol. Es comprometi a seguir oferint un model d’Escoles Bressol de qualitat, mantenint els horaris i sous del personal de contractació interna i externa. Mantingui intactes les subvencions a les AMPES de les escoles pel seu bon funcinament i per poder mantenir els serveis i activitats que realitzen. I al Departament d’Ensenyament que… Cobreixi les substitucions des del mateix dia tot incorporant els dilluns com a dia de nomenaments i faci un ús efectiu del sistema telemàtic de nomenaments Mantingui les ratios a 25 alumnes per aula a primària i 30 a la secundària per poder assegurar una Educació Pública de Qualitat i realitzi la contractació del personal necessari per atendre correctament a l’augment d’alumnat previst pel proper curs. Reequilibri les partides pressupostàries als centres públics per tal que puguin fer front als pagaments (aigua, gas, llum, telèfon, neteja, paper,...) que ocasiona el seu normal funcionament. Es plantegi i enceti, el més aviat possible, la construcció d’un centre de primària a Castelldefels. No es retallin el sou i les condicions laborals de tots els treballadors i treballadores. En la consecució d’aquests objectius i davant dels greuges als que podríem quedar exposats, serem perseverants, cercarem totes les aliances posibles, buscarem els canals de difusió necessaris i romandrem units com a comunitat educativa de la que tots i totes formem part.

Comunitat Educativa de Castelldefels

MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CASTELLDEFELS EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Si esteu d’acord amb el manifest i els punts que aquí es demanen a l’Ajuntament de Castelldefels i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, us demanem que ens doneu el vostre suport amb la vostra signatura. Moltes gràcies. NOM DNI SIGNATURA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful