P. 1
Hsp Tahun 4 BM

Hsp Tahun 4 BM

|Views: 68|Likes:
Publicado porFazli Hashim

More info:

Published by: Fazli Hashim on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

berakhlak mulia. . masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. rohani.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. .

Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi.

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. celik sains. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. kemahiran. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. Di samping itu. saintifik dan progresif . sikap saintifik dan nilai murni. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. menghargai sumbangan sains dan teknologi. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. kita perlu membentuk warganegara kritis.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. memandang jauh ke hadapan. emosi. menghargai keseimbangan alam. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. rohani dan intelek. harmonis dan bermoral tinggi. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. Bagi mencapai hasrat ini. bersifat terbuka. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani.

Kimia dan Sains Tambahan. tabah. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. berfikiran terbuka. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif.pengetahuan. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. membuat pengitlakan. dan Sains untuk sekolah menengah. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Justeru. Fizik. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian.

HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. kemahiran berfikir. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. dan isi kandungan. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. SP menggariskan penekanan matlamat. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. inovatif. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.di samping menghasilkan murid yang celik sains. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. objektif dan kandungan kurikulum secara umum. sikap saintifik dan nilai murni. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. kemahiran saintifik. 3 . strategi pengajaran dan pembelajaran.

Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. 4 . Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.

Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. 5. 4. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. progresif. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. 2. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Justeru. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin. 7. 3. 6. dinamik. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. 5 .

Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. 6 . 10. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 9. 11.8. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. sentuhan.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. penyelidikan. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kaedah seperti eksperimen. pendengaran. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan.

Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. isi padu. jadual. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan.tidak benar. graf. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. saiz. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Menerima. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. rajah atau model. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. memilih. arah. bentuk. lisan.

mengumpulkan data. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 9 . peralatan dan bahan sains dengan tepat. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Melakar spesimen.

Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. sifat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Membandingkan dan membezakan . Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. sifat.

Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. masa. bentuk atau bilangan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.

yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. lukisan dan artifak. konsep. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. 13 . Membuat keputusan saling berhubung kait. adil dan saksama. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. rasional. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.

3. 2. 5. 4. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 . KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. kreatif. analitis dan sistematik. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 . Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Dalam kurikulum ini.Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis .

persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. . membuat inferens. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. murid telah membuat membuat pemerhatian. Mengawal pemboleh ubah. Dalam pengajaran dan pembelajaran. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. pengetahuan tentang kepelbagaian. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur.saintifik. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan.

Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Bekerjasama. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Yakin dan berdikari. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. menghayati. . 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Sistematik. memberi perhatian serta respons. Bersifat objektif. Berfikir secara rasional. Luwes dan berfikiran terbuka. Dalam kurikulum ini. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Adil dan saksama. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Baik hati dan penyayang. Berani mencuba. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid.

Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. bekerjasama. jujur dan tabah. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Mensyukuri kurniaan Tuhan. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia.Walau bagaimanapun. cermat. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. dalam pengajaran dan pembelajaran. Sistematik. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti.

Namun demikian. teknologi dan masyarakat. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. sains. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. konstruktivisme. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. pembelajaran 20 masteri. . pembelajaran kontekstual. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Murid berpeluang bekerjasama. diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Dalam pembelajaran kontekstual. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Dalam konteks ini. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Teknologi dan Masyarakat (STM).

perhubungan antara insan dengan Penciptanya. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. projek. muzik dan irama. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Dalam kurikulum ini. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. simulasi. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . perhubungan dengan diri sendiri. kinestetik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. verbal linguistik. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. pemahaman tentang alam sekitar. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Berikut diberikan kaedah ini. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Secara kebiasaan. penggunaan sumber luar bilik darjah. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. perbincangan. perhubungan antara individu. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. logikal matematik.

Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. penyelesaian masalah dan lain-lain. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. projek. penggunaan sumber luar bilik darjah. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan.mengawal pemboleh ubah . murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. 23 . simulasi. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.menentukan langkah menjalankan eksperimen. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . Model boleh Dalam kurikulum ini. permainan dan penggunaan model. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Dalam main peranan. Semasa perbincangan.

Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. menyeronokkan dan bermakna. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Semasa penyelesaian masalah. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. pusat sains. Hasil projek dalam bentuk laporan. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. muzium. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. aktiviti seperti simulasi.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. institut penyelidikan. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: .

teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. perisian komputer. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Dalam konteks ini. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . bahan elektronik. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Selain daripada itu. Dalam konteks ini. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Selain daripada ini. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. Internet dan kemudahan telesidang. perisian kursus. radio. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. mengumpul.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. video. pakar rujuk atau sumber lain.

Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. bahan seperti buku teks. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 . Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3.

mengagumi. menghayati. menghargai. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. mengaplikasikan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. Menyiasat Alam Fizikal. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. A1. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). Menyiasat Alam Bahan. dalam pengajaran dan pembelajaran. menyayangi. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. memahami. Hasil pembelajaran khusus dalam A1. kemahiran saintifik. menganalisis. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Pada masa yang sama. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Walau bagaimanapun. kemahiran berfikir. Secara am.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. mensyukuri dan mengamalkan. mensintesiskan dan menilai. iaitu Aras 1 (A1). lebih daripada satu aktiviti . Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP.

• • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui .mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami .menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan . menganggar trend masa depan. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mentafsir bahan atau idea. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka.

menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

daya. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. bunyi. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. 3. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Menyiasat Alam Bahan D. 4. 3. Menyiasat Alam Kehidupan 1. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. 32 Kuantiti Fizik. Interaksi Antara Hidupan. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . 4. elektrik. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. haba. 2. magnet dan tenaga. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. 2. B. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. Menyiasat Alam Kehidupan B. Menyiasat Alam Fizikal C. Kemandirian Hidupan. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. Kemagnetan. proses hidup. Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. gerakan. Elektrik.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. haiwan dan tumbuhan. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. haiwan dan tumbuhan. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami manusia. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. 36 .

(c) Cara membiak. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. di darat.mempunyai belalai.berkaki. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. bertelor.makan haiwan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. berekor. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. berbulu.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. bersisik. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. (e) Tabiat makan. • Mencirikan tumbuhan. bertanduk. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri. bercuping telinga. Aras 1 • Mencirikan haiwan. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. makan tumbuhan.melahirkan anak. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. (b) Anggota badan. . (d) Habitat. (f) Sifat khas. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan.di air.

38 .di air. keratan batang. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. (d) Cara membiak-biji benih. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. bentuk. (e) Habitat. bau. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. dan jenis urat daun. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. bertanduk. getah. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. daripada musuh. Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. di darat. (b) Badan berduri. rizom. (b) Jenis akar. umbisi.anak tunas. spora. daun. (a) Mengeluarkan racun.akar tunjang. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. akar serabut. kuku tajam.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. bebawang. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh.

Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh. 39 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh.

40 . Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. menyimpan lemak di dalam badan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. berhibernasi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun. menggugurkan daun. daun berlilin. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. verbarium atau sebagainya. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. taman sumber sains. 41 . Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. 5.

Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. 42 . Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. cahaya matahari dan udara. Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya.

belalang menjalani respirasi. 43 . Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. liang pernafasan atau kulit lembab. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Respirasi sel tidak dibincangkan. cacing. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan menjalani respirasi.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2.

Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia.karnivor. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. (b) haiwan yang makan haiwan . (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor. 44 . Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan.

Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. bilangan daun dan lilitan batang. panjang dan jisim. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. 45 .

46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. (b) Haiwan seperti kucing. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. . monyet dan lembu.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.

Memahami hidupan membiak. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. daun. anak tunas. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. rizom. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. • Menyatakan cara haiwan membiak. spora. keratan batang. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. umbisi dan bebawang. (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih.

48 . melompat. mengengsot. berenang dan terbang. merayap. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu. menjalar. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. berlari. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan. merangkak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. • Menyatakan cara pergerakan haiwan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7.

Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. 49 Membincangkan manusia. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya. daun dan akar.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. sentuhan dan graviti. . air.

Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. Mempraktikkan cara hidup yang sihat. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. • • • 50 . Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. • Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan.

Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. Memahami konsep panjang. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan. 51 . sentimeter dan meter.

iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. (b) Berunit piawai. Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas. Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai.

contohnya gelas dan mangkuk. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. (b) Alat berunit piawai. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. • Mengukur isipadu suatu cecair. seperti satu unit isipadu kubus. Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. 53 . (b) Alat berunit piawai seperti. Memahami konsep isipadu.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. • Menyatakan unit isipadu. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan.

Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. • Menyatakan unit jisim. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton. 54 . Mengukur jisim objek menggunakan neraca. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Memahami objek mempunyai jisim. • Mengukur jisim objek. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek.

Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam. (b) Menggunakan jam randik. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. Aras 1 • Menerangkan konsep masa. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. ayunan bandul. • Mengukur masa suatu peristiwa. denyutan nadi. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. lantunan bola. Membincangkan unit masa. Aras 3 • Menyatakan unit masa. Memahami konsep masa. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa.

Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. • Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai. 56 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6.

• Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. jarum. • Menyatakan kutub magnet. pemadam dan tin aluminium. Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. pembaris. butang beg dan pintu almari. klip kertas. 57 . Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. pensel. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. Memahami tindakan magnet. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet.

Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan. • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian. 58 .

haiwan. . Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. batuan. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. kapas. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. getah. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. sutera dan bulu. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. kulit. tanih. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. logam.

Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. getah dan kapas. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. kayu. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik. 60 .MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. logam. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. keapungan.

Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan. • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana. Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. 61 . Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.

Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi. Bulan dan Matahari 1. saiz. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. dan tarikan graviti Bumi. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. 62 . Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi. Memahami bentuk.

Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. lautan dan atmosfera. Memahami permukaan Bumi. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. (c) Atmosfera mengandungi udara. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. 63 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. sungai dan tasik. Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah.

mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk. saiz dan keadaan permukaannya. 64 . Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi.

Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. 65 . Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi.. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. Memahami ciri Matahari. Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari.

Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Mensyukuri penciptaan Bumi. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. 66 . Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan sumber yang ada di alam. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. Bulan dan Matahari.

badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. Membincangkan keupayaan otak. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. peralatan dapur. Memahami teknologi. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. alat komunikasi. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. alat mengira. Menguji kendiri keupayaan otak. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. 67 . Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis.

pertanian dan pembinaan. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. komunikasi. 68 .MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang.

69 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta. Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. • • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->