Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

rohani. berketerampilan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi. Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

rohani dan intelek. celik sains. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. bersifat terbuka. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. kemahiran. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. saintifik dan progresif . Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. sikap saintifik dan nilai murni. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. kita perlu membentuk warganegara kritis. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. menghargai sumbangan sains dan teknologi. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menghargai keseimbangan alam. Bagi mencapai hasrat ini. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. memandang jauh ke hadapan. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. harmonis dan bermoral tinggi. emosi. Di samping itu. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani.

berfikiran terbuka. membuat pengitlakan.pengetahuan. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Fizik. tabah. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. dan Sains untuk sekolah menengah. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Justeru. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . Kimia dan Sains Tambahan.

Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. kemahiran berfikir. objektif dan kandungan kurikulum secara umum.di samping menghasilkan murid yang celik sains. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 3 . SP menggariskan penekanan matlamat. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. dan isi kandungan. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. strategi pengajaran dan pembelajaran. inovatif. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. sikap saintifik dan nilai murni. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. kemahiran saintifik. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum.

4 .Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.

Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. 5 . dinamik. 2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. 6. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. 3.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. 4. 7. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. Justeru. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. progresif. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin. 5.

Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. 10. 6 .8. 11. 9. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. penyelidikan. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. pendengaran. sentuhan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kaedah seperti eksperimen. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. rajah atau model. memilih. saiz. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. isi padu. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. lisan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. graf. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. bentuk. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.tidak benar. Menerima. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. arah. jadual.

9 .Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. peralatan dan bahan sains dengan tepat. mengumpulkan data. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Membandingkan dan membezakan . sifat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sifat. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. masa. Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . bentuk atau bilangan. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Membuat kesimpulan awal yang munasabah.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. lukisan dan artifak. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. konsep. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.

Membuat keputusan saling berhubung kait. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. rasional. 13 . Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. adil dan saksama. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut.

KBSB diperkenalkan. 5.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. 2. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 . 4. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 . analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis.

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis . Dalam kurikulum ini.Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

. murid telah membuat membuat pemerhatian. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat.saintifik. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. membuat inferens. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. pengetahuan tentang kepelbagaian. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. Mengawal pemboleh ubah. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan.

Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berani mencuba. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. . Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. Baik hati dan penyayang. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Yakin dan berdikari. Berfikir secara rasional. Bersifat objektif. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Bekerjasama. menghayati. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Dalam kurikulum ini. Adil dan saksama. Luwes dan berfikiran terbuka. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. memberi perhatian serta respons. Sistematik.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Sistematik. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. jujur dan tabah. dalam pengajaran dan pembelajaran.Walau bagaimanapun. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. cermat. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. Mensyukuri kurniaan Tuhan. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. bekerjasama.

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. Namun demikian. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. konstruktivisme. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. teknologi dan masyarakat. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. pembelajaran 20 masteri. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. . penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. pembelajaran kontekstual.

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Dalam pembelajaran kontekstual. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid berpeluang bekerjasama. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Teknologi dan Masyarakat (STM). berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Dalam konteks ini.

perbincangan. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. projek. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Secara kebiasaan. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Berikut diberikan kaedah ini. Dalam kurikulum ini. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. perhubungan dengan diri sendiri. perhubungan antara individu. verbal linguistik. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. penggunaan sumber luar bilik darjah. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. logikal matematik. pemahaman tentang alam sekitar. simulasi. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. kinestetik. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. muzik dan irama. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.

Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Dalam main peranan. projek. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. simulasi. permainan dan penggunaan model. penyelesaian masalah dan lain-lain. Model boleh Dalam kurikulum ini. penggunaan sumber luar bilik darjah. 23 . adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.mengawal pemboleh ubah . Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.menentukan langkah menjalankan eksperimen.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Semasa perbincangan.

institut penyelidikan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. Hasil projek dalam bentuk laporan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. aktiviti seperti simulasi. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. menyeronokkan dan bermakna. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . muzium. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Semasa penyelesaian masalah. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. pusat sains.

Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Dalam konteks ini. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. Dalam konteks ini. radio. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . mengumpul. pakar rujuk atau sumber lain. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. bahan elektronik. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Selain daripada itu. perisian kursus. video.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. Internet dan kemudahan telesidang. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Selain daripada ini. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. perisian komputer. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 . Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5. Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. bahan seperti buku teks. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2.

Walau bagaimanapun. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). menghargai. lebih daripada satu aktiviti . Menyiasat Alam Fizikal. iaitu Aras 1 (A1). HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. menganalisis. Pada masa yang sama. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara am. menghayati. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. memahami. A1. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menyayangi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Hasil pembelajaran khusus dalam A1. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. mengaplikasikan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. kemahiran saintifik. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. Menyiasat Alam Bahan. mensyukuri dan mengamalkan. mensintesiskan dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. kemahiran berfikir. mengagumi. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui.

mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mentafsir bahan atau idea. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. menganggar trend masa depan. Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami .mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan .menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

magnet dan tenaga. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. daya. Menyiasat Alam Kehidupan 1. 4. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Elektrik. Kemandirian Hidupan. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Menyiasat Alam Kehidupan B. bunyi. B. 3. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. Menyiasat Alam Bahan D. proses hidup. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. elektrik. haba. Kemagnetan. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . gerakan. 2. 2. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. 4. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. 3. 32 Kuantiti Fizik. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Menyiasat Alam Fizikal C.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. Interaksi Antara Hidupan.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

36 . Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. haiwan dan tumbuhan. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. Memahami manusia. Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan.

bersisik. (b) Anggota badan. • Mencirikan tumbuhan.berkaki. berekor. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. bertanduk. di darat.mempunyai belalai. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri.melahirkan anak. (d) Habitat. bercuping telinga. berbulu. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan. (c) Cara membiak. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan.makan haiwan. Aras 1 • Mencirikan haiwan. . bertelor. (f) Sifat khas.di air. makan tumbuhan. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. (e) Tabiat makan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan.

(d) Cara membiak-biji benih. keratan batang. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. (e) Habitat. (b) Jenis akar. bertanduk.di air.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. 38 . Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. bau. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. bentuk. dan jenis urat daun. rizom. getah. daripada musuh. (a) Mengeluarkan racun.akar tunjang. akar serabut. kuku tajam. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. bebawang. spora. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. umbisi. di darat.anak tunas. (b) Badan berduri. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. daun. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. 39 . • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. 40 . menyimpan lemak di dalam badan. berhibernasi. menggugurkan daun. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. daun berlilin. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.

5.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. 41 . • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. verbarium atau sebagainya. taman sumber sains. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. 42 . Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan. cahaya matahari dan udara. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup.

Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. liang pernafasan atau kulit lembab. Memahami hidupan menjalani respirasi. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. belalang menjalani respirasi. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. Respirasi sel tidak dibincangkan. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. cacing.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. 43 .

karnivor. Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia. 44 . • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. (b) haiwan yang makan haiwan .

Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. panjang dan jisim. bilangan daun dan lilitan batang. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. 45 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian.

.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. monyet dan lembu. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. (b) Haiwan seperti kucing. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan.

daun. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. anak tunas. Memahami hidupan membiak. umbisi dan bebawang. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. rizom. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. spora. • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . keratan batang. • Menyatakan cara haiwan membiak.

merayap. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan. mengengsot. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. merangkak. melompat. Memahami manusia dan haiwan bergerak. • Menyatakan cara pergerakan haiwan. berlari. 48 . menjalar. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. berenang dan terbang.

haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya. sentuhan dan graviti.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. air. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. . • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. daun dan akar. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. 49 Membincangkan manusia.

• Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. Mempraktikkan cara hidup yang sihat.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. • • • 50 . Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. Memahami konsep panjang. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. sentimeter dan meter. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. 51 . • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan.

Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan. (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil. Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. (b) Berunit piawai.

53 . Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. seperti satu unit isipadu kubus. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . contohnya gelas dan mangkuk. Memahami konsep isipadu. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. • Mengukur isipadu suatu cecair. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. (b) Alat berunit piawai. (b) Alat berunit piawai seperti. • Menyatakan unit isipadu. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan.

• Mengukur jisim objek. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. Mengukur jisim objek menggunakan neraca. 54 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Memahami objek mempunyai jisim. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. • Menyatakan unit jisim. Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim.

Aras 3 • Menyatakan unit masa. Memahami konsep masa. lantunan bola. Aras 1 • Menerangkan konsep masa.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. • Mengukur masa suatu peristiwa. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika. denyutan nadi. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam. ayunan bandul. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa. Membincangkan unit masa. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. (b) Menggunakan jam randik.

• Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. 56 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6.

Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. pensel.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. pemadam dan tin aluminium. pembaris. Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. jarum. • Menyatakan kutub magnet. klip kertas. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. butang beg dan pintu almari. 57 . Memahami tindakan magnet. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet.

Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan. Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan. 58 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian.

Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. logam. haiwan. . kulit. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. getah. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. sutera dan bulu. batuan. tanih. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. kapas.

60 . kayu. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. logam. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. keapungan. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik. getah dan kapas. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. 61 . Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan. • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan.

Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. Bulan dan Matahari 1. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. dan tarikan graviti Bumi. 62 . Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. saiz. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi. Memahami bentuk. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi.

Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. sungai dan tasik. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. 63 . Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. lautan dan atmosfera. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. (c) Atmosfera mengandungi udara. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. Memahami permukaan Bumi.

64 . Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. saiz dan keadaan permukaannya. mengambil masa lebih kurang 23 tahun.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan. • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk.

Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. 65 . Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun.. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari. Memahami ciri Matahari. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari.

Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. Mensyukuri penciptaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. 66 . Membincangkan sumber yang ada di alam. Bulan dan Matahari. Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam.

Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. 67 . badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu. Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. Membincangkan keupayaan otak. Memahami teknologi. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. peralatan dapur. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Menguji kendiri keupayaan otak. alat mengira. alat komunikasi. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling.

Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. 68 . Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. komunikasi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. pertanian dan pembinaan. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan.

• • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta. 69 . Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi.