Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. rohani.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. .

Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi.

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

emosi.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. saintifik dan progresif . celik sains. bersifat terbuka. Bagi mencapai hasrat ini. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. kemahiran. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. menghargai sumbangan sains dan teknologi. sikap saintifik dan nilai murni. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. menghargai keseimbangan alam. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kita perlu membentuk warganegara kritis. memandang jauh ke hadapan. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. harmonis dan bermoral tinggi. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. rohani dan intelek. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di samping itu.

Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Kimia dan Sains Tambahan. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan.pengetahuan. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . membuat pengitlakan. Justeru. Fizik. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. tabah. berfikiran terbuka. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. dan Sains untuk sekolah menengah. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.

objektif dan kandungan kurikulum secara umum. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. kemahiran saintifik. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. kemahiran berfikir. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. strategi pengajaran dan pembelajaran. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut.di samping menghasilkan murid yang celik sains. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. dan isi kandungan. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. inovatif. SP menggariskan penekanan matlamat. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. 3 . Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. sikap saintifik dan nilai murni.

Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. 4 . Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.

membuat keputusan dan mengkonsepsikan. 6. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. 3. dinamik. progresif. murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin. 7. Justeru. 2. 4. 5 . Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. 5.

Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. 9.8. 6 . 10. 11. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup.

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Kaedah seperti eksperimen. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. pendengaran. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. sentuhan. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 .KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. penyelidikan. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.

Menerima. lisan. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 .tidak benar. jadual. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. bentuk. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. saiz. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. arah. graf. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. isi padu. memilih. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. rajah atau model. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 9 . peralatan dan bahan sains dengan tepat. Melakar spesimen. mengumpulkan data. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.

kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. sifat.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Membandingkan dan membezakan . Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. sifat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

bentuk atau bilangan. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. masa. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.

Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . konsep. lukisan dan artifak. Membuat kesimpulan awal yang munasabah.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. 13 . adil dan saksama. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. rasional. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Membuat keputusan saling berhubung kait.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik.

Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 . KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB diperkenalkan. 2. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. 3. 5. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 4.

analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis.Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. kreatif.

Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis . Dalam kurikulum ini.

saintifik. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. pengetahuan tentang kepelbagaian. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. membuat inferens. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. . Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Mengawal pemboleh ubah. murid telah membuat membuat pemerhatian.

Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. menghayati. Berani mencuba. Bersifat objektif. Adil dan saksama. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Berfikir secara rasional. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Bekerjasama. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Sistematik. Yakin dan berdikari. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Dalam kurikulum ini. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka. Baik hati dan penyayang. . Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. memberi perhatian serta respons.

kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Sistematik. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Mensyukuri kurniaan Tuhan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. jujur dan tabah. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia.Walau bagaimanapun. dalam pengajaran dan pembelajaran. cermat. bekerjasama. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti.

Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. . Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. pembelajaran kontekstual. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. pembelajaran 20 masteri. konstruktivisme. Namun demikian. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. sains. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. teknologi dan masyarakat. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.

Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Dalam pembelajaran kontekstual. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Murid berpeluang bekerjasama. diwujudkan dalam kurikulum ini.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Dalam konteks ini.

Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. kinestetik. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Secara kebiasaan. pemahaman tentang alam sekitar. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. projek. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . simulasi. logikal matematik. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. muzik dan irama. Dalam kurikulum ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Berikut diberikan kaedah ini. perhubungan antara individu. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . perbincangan. verbal linguistik. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. perhubungan dengan diri sendiri. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. penggunaan sumber luar bilik darjah.

Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Semasa perbincangan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. simulasi. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Dalam main peranan. penggunaan sumber luar bilik darjah. 23 .mengawal pemboleh ubah . iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data.menentukan langkah menjalankan eksperimen.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . projek. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Model boleh Dalam kurikulum ini. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. penyelesaian masalah dan lain-lain. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. permainan dan penggunaan model. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru.

Semasa penyelesaian masalah. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. aktiviti seperti simulasi. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. menyeronokkan dan bermakna. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. institut penyelidikan. Hasil projek dalam bentuk laporan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. muzium. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. pusat sains. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal.

Selain daripada itu. video. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 .• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. Internet dan kemudahan telesidang. mengumpul. radio. bahan elektronik. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. pakar rujuk atau sumber lain. Dalam konteks ini. Dalam konteks ini. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Selain daripada ini. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. perisian komputer. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. perisian kursus.

Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5. bahan seperti buku teks. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 .

memahami. iaitu Aras 1 (A1). Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). mensintesiskan dan menilai. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). mengagumi. kemahiran saintifik. menghargai. Hasil pembelajaran khusus dalam A1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. Pada masa yang sama. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. menghayati.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. A1. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti . Secara am. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Menyiasat Alam Fizikal. Walau bagaimanapun. dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyiasat Alam Bahan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menyayangi. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. mengaplikasikan. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. kemahiran berfikir. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. mensyukuri dan mengamalkan. menganalisis.

menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan . Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. menganggar trend masa depan. Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami . • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui . mentafsir bahan atau idea. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka.mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.

mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .

menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. proses hidup. bunyi. 3. daya. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. Kemagnetan. Kemandirian Hidupan. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. haba. 2. 4. Elektrik. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. Menyiasat Alam Bahan D. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. gerakan. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. 2. magnet dan tenaga. Interaksi Antara Hidupan. 32 Kuantiti Fizik. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . Menyiasat Alam Kehidupan 1. Menyiasat Alam Fizikal C. Menyiasat Alam Kehidupan B. 3. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. elektrik. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. B. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. 4. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. haiwan dan tumbuhan. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. 36 . Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. Memahami manusia. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. haiwan dan tumbuhan.

mempunyai belalai. Aras 1 • Mencirikan haiwan. berbulu. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan. makan tumbuhan. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. bercuping telinga. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. bertanduk. di darat. berekor. (b) Anggota badan. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan.makan haiwan. (f) Sifat khas. . (e) Tabiat makan. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. (c) Cara membiak. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. bersisik. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri.berkaki. bertelor. • Mencirikan tumbuhan.melahirkan anak.di air. (d) Habitat.

bertanduk. Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. dan jenis urat daun. (b) Badan berduri.akar tunjang. bebawang.anak tunas. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. (d) Cara membiak-biji benih. keratan batang. akar serabut. rizom. bau. (b) Jenis akar.di air. di darat. umbisi. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. daun. spora. bentuk. (e) Habitat. kuku tajam. getah. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. (a) Mengeluarkan racun. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. 38 . Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. daripada musuh.

Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh. 39 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh.

menyimpan lemak di dalam badan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. menggugurkan daun. • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. berhibernasi. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. daun berlilin. 40 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi.

• Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. 41 . • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. verbarium atau sebagainya.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . 5. taman sumber sains. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim.

Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan. cahaya matahari dan udara.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. 42 . Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya.

43 . Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. cacing. liang pernafasan atau kulit lembab. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan menjalani respirasi.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. Respirasi sel tidak dibincangkan. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku. belalang menjalani respirasi.

Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor.karnivor. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor. Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza. 44 . Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia. (b) haiwan yang makan haiwan .

panjang dan jisim. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. bilangan daun dan lilitan batang. 45 . Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan.

Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. monyet dan lembu.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. (b) Haiwan seperti kucing. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. .

(c) Tumbuhan membiak melalui biji benih. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. rizom. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. keratan batang. umbisi dan bebawang.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. anak tunas. spora. Memahami hidupan membiak. daun. • Menyatakan cara haiwan membiak. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan.

• Menyatakan cara pergerakan haiwan. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. berenang dan terbang. berlari. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu. 48 . merangkak. menjalar. melompat. merayap. mengengsot. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak.

Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. sentuhan dan graviti. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. air. daun dan akar. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. . • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. 49 Membincangkan manusia. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya.

• • • 50 . Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Mempraktikkan cara hidup yang sihat. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. • Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain.

pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan. 51 . Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan. Memahami konsep panjang. sentimeter dan meter. Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek.

(b) Berunit piawai. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai. (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil. Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan. Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. 53 . Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. seperti satu unit isipadu kubus. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan. • Mengukur isipadu suatu cecair. • Menyatakan unit isipadu. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. contohnya gelas dan mangkuk. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. (b) Alat berunit piawai seperti. contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. (b) Alat berunit piawai. Memahami konsep isipadu.

Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. Mengukur jisim objek menggunakan neraca.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. • Menyatakan unit jisim. Memahami objek mempunyai jisim. Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. • Mengukur jisim objek. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan. 54 .

Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. denyutan nadi. Aras 1 • Menerangkan konsep masa. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . Membincangkan unit masa. (b) Menggunakan jam randik. Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa. Memahami konsep masa. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika. • Mengukur masa suatu peristiwa. lantunan bola. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. ayunan bandul.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Aras 3 • Menyatakan unit masa.

Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. 56 . • Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. • Menyatakan kutub magnet. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. klip kertas.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. pemadam dan tin aluminium. 57 . • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. Memahami tindakan magnet. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. pensel. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. jarum. butang beg dan pintu almari. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. pembaris. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas.

Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. 58 . • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan.

• Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. .MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. tanih. haiwan. kapas. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. getah. sutera dan bulu. batuan. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. kulit. logam. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu.

Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya. keapungan. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. 60 . logam. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. getah dan kapas. kayu.

Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. 61 . Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan. • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana.

Memahami bentuk. dan tarikan graviti Bumi. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. Bulan dan Matahari 1. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. 62 .MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. saiz. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi.

Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. sungai dan tasik. Memahami permukaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. 63 . Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. lautan dan atmosfera. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. (c) Atmosfera mengandungi udara.

Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. 64 . • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. saiz dan keadaan permukaannya. Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti.

65 . Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun. Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari. Memahami ciri Matahari. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari..

Membincangkan sumber yang ada di alam. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. Mensyukuri penciptaan Bumi. 66 .MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. Bulan dan Matahari. Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta.

peralatan dapur. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. alat mengira. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. alat komunikasi. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. 67 . badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling. Memahami teknologi. Menguji kendiri keupayaan otak. Membincangkan keupayaan otak.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian.

Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. 68 . Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. pertanian dan pembinaan. komunikasi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan.

• • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. 69 . Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta. Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful