Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

berketerampilan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. rohani. . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi.

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

harmonis dan bermoral tinggi. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. sikap saintifik dan nilai murni. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. kemahiran. kita perlu membentuk warganegara kritis. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. Bagi mencapai hasrat ini. saintifik dan progresif . Di samping itu. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. menghargai sumbangan sains dan teknologi. memandang jauh ke hadapan. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. emosi. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. celik sains. menghargai keseimbangan alam. bersifat terbuka. rohani dan intelek. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi.

Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. membuat pengitlakan. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas.pengetahuan. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . Kimia dan Sains Tambahan. Fizik. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. dan Sains untuk sekolah menengah. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. tabah. berfikiran terbuka. Justeru.

Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. 3 . HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. kemahiran saintifik. sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran berfikir. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. dan isi kandungan. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. objektif dan kandungan kurikulum secara umum. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. strategi pengajaran dan pembelajaran. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. inovatif. SP menggariskan penekanan matlamat.di samping menghasilkan murid yang celik sains. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara.

Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan. 4 .

murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. 4.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. Justeru. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . progresif. 6. 3. 7. dinamik. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. 5 . Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. 2. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 5.

10.8. 9. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. 6 . 11.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Kaedah seperti eksperimen. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. sentuhan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. penyelidikan. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. pendengaran. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.

tidak benar. saiz. lisan. rajah atau model. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. isi padu. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. jadual. memilih. Menerima. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . arah. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. graf. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. bentuk.

9 . peralatan dan bahan sains dengan tepat. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Melakar spesimen. mengumpulkan data. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. sifat. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. sifat. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Membandingkan dan membezakan . kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya.

Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . berdasarkan bukti atau dalil yang sah. masa. bentuk atau bilangan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. lukisan dan artifak. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . konsep.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. 13 . Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. adil dan saksama. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. rasional. Membuat keputusan saling berhubung kait.

KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 2. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB diperkenalkan. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 . 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. 3. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.

kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik.

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis . Dalam kurikulum ini.Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

murid telah membuat membuat pemerhatian. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. membuat inferens. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. pengetahuan tentang kepelbagaian. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan.saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. Mengawal pemboleh ubah. .

Adil dan saksama. Bersifat objektif. Berfikir secara rasional. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. . mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. menghayati. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Bekerjasama. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Sistematik. Berani mencuba.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Baik hati dan penyayang. Luwes dan berfikiran terbuka. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. memberi perhatian serta respons. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. Dalam kurikulum ini. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Yakin dan berdikari. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

cermat. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. jujur dan tabah. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Sistematik. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. dalam pengajaran dan pembelajaran.Walau bagaimanapun. bekerjasama. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Mensyukuri kurniaan Tuhan. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan.

penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. . pembelajaran kontekstual. konstruktivisme. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. sains. pembelajaran 20 masteri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. teknologi dan masyarakat. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Namun demikian. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.

Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Dalam pembelajaran kontekstual. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Murid berpeluang bekerjasama. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. diwujudkan dalam kurikulum ini.

Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. perhubungan dengan diri sendiri. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . logikal matematik. perbincangan. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. penggunaan sumber luar bilik darjah. perhubungan antara individu. Dalam kurikulum ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. simulasi. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . Secara kebiasaan. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. kinestetik. pemahaman tentang alam sekitar. Berikut diberikan kaedah ini. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. muzik dan irama. verbal linguistik. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. projek. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. perhubungan antara insan dengan Penciptanya.

23 . aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data.mengawal pemboleh ubah . permainan dan penggunaan model. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen.menentukan langkah menjalankan eksperimen. projek. Dalam main peranan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen .menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Model boleh Dalam kurikulum ini. Semasa perbincangan. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. penyelesaian masalah dan lain-lain. penggunaan sumber luar bilik darjah. simulasi.

institut penyelidikan. muzium. Hasil projek dalam bentuk laporan. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. pusat sains. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Semasa penyelesaian masalah. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. aktiviti seperti simulasi. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. menyeronokkan dan bermakna.

perisian kursus. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Selain daripada ini. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Dalam konteks ini. Selain daripada itu. Internet dan kemudahan telesidang. mengumpul. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. bahan elektronik. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. video. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. perisian komputer. radio. pakar rujuk atau sumber lain. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak.

Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. bahan seperti buku teks. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 .

kemahiran berfikir. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Menyiasat Alam Fizikal. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. lebih daripada satu aktiviti . Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mensyukuri dan mengamalkan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). mengaplikasikan. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. menghayati. kemahiran saintifik. menyayangi. Menyiasat Alam Bahan. mensintesiskan dan menilai. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. menganalisis. memahami. iaitu Aras 1 (A1). Hasil pembelajaran khusus dalam A1. mengagumi. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP).ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. Secara am. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Pada masa yang sama. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. A1. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Walau bagaimanapun. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. menghargai.

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami . Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan.menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan . • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui . mentafsir bahan atau idea. menganggar trend masa depan.

mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

Interaksi Antara Hidupan. Menyiasat Alam Fizikal C. Menyiasat Alam Kehidupan 1. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. gerakan. 4. B. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kemandirian Hidupan.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. 32 Kuantiti Fizik. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. magnet dan tenaga. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. Elektrik. elektrik. 4. Menyiasat Alam Kehidupan B. 2. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. 3. 3. bunyi. Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. haba. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. Menyiasat Alam Bahan D. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. daya. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Kemagnetan. 2. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. proses hidup. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. haiwan dan tumbuhan. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. 36 . haiwan dan tumbuhan. Memahami manusia. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan.

• Mencirikan tumbuhan. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. (e) Tabiat makan. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. (d) Habitat. . makan tumbuhan. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. bertelor.berkaki. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan.di air.makan haiwan. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri. (c) Cara membiak. Aras 1 • Mencirikan haiwan. bersisik. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. (f) Sifat khas.melahirkan anak. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan. bertanduk. berekor.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. (b) Anggota badan.mempunyai belalai. bercuping telinga. di darat. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. berbulu.

keratan batang. daun. umbisi. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. di darat.di air. bau. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. (d) Cara membiak-biji benih. kuku tajam. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. getah. bentuk. daripada musuh.anak tunas. (a) Mengeluarkan racun. dan jenis urat daun. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. bertanduk. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa.akar tunjang. (b) Jenis akar. akar serabut. 38 . rizom. Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. bebawang. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. spora. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh. (e) Habitat.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. (b) Badan berduri. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna.

• Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh. 39 .

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. berhibernasi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. menyimpan lemak di dalam badan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. daun berlilin. • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun. 40 . Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. menggugurkan daun.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.

• Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. verbarium atau sebagainya. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. 41 . Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . taman sumber sains. 5. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim.

Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya. Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. 42 . Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. cahaya matahari dan udara. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup.

Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. 43 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Respirasi sel tidak dibincangkan. belalang menjalani respirasi. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. cacing. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. liang pernafasan atau kulit lembab. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan menjalani respirasi.

Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia. 44 . (b) haiwan yang makan haiwan .karnivor. Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan.

Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. bilangan daun dan lilitan batang. Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. 45 . panjang dan jisim.

46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. monyet dan lembu. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. . Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. (b) Haiwan seperti kucing. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja.

47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. rizom. daun. (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. keratan batang. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. anak tunas. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. umbisi dan bebawang. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. • Menyatakan cara haiwan membiak. spora. Memahami hidupan membiak. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan.

merayap. 48 . berenang dan terbang. melompat. mengengsot. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. merangkak. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. berlari. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu. menjalar. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. • Menyatakan cara pergerakan haiwan. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. 49 Membincangkan manusia. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. . sentuhan dan graviti. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. daun dan akar. air.

Mempraktikkan cara hidup yang sihat. Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. • Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia. • • • 50 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. sentimeter dan meter. 51 . Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. Memahami konsep panjang. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan.

Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil. Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai. (b) Berunit piawai. Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil.

Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. • Menyatakan unit isipadu. Memahami konsep isipadu. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . (b) Alat berunit piawai seperti. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. 53 . (b) Alat berunit piawai. seperti satu unit isipadu kubus. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. contohnya gelas dan mangkuk. • Mengukur isipadu suatu cecair.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan.

Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. 54 . • Menyatakan unit jisim. Mengukur jisim objek menggunakan neraca. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. • Mengukur jisim objek. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan. Memahami objek mempunyai jisim. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.

denyutan nadi. Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. Memahami konsep masa. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika. Membincangkan unit masa. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . • Mengukur masa suatu peristiwa. Aras 3 • Menyatakan unit masa. (b) Menggunakan jam randik. ayunan bandul. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. Aras 1 • Menerangkan konsep masa. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa. lantunan bola.

56 . Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai.

• Menyatakan kutub magnet. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. pemadam dan tin aluminium. pembaris. Memahami tindakan magnet. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. butang beg dan pintu almari. jarum. pensel. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. 57 . klip kertas. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan. 58 . • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian. Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan.

59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. kulit. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. logam.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. haiwan. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. getah. . batuan. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. kapas. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. tanih. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. sutera dan bulu.

getah dan kapas. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. 60 . logam. Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. keapungan. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. kayu.

• • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan. 61 . Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. 62 . Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi. Bulan dan Matahari 1. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. dan tarikan graviti Bumi. Memahami bentuk. saiz. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi.

lautan dan atmosfera. sungai dan tasik. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. (c) Atmosfera mengandungi udara. Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. Memahami permukaan Bumi. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. 63 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi.

Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. saiz dan keadaan permukaannya. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. 64 . (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk.

Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari. Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. 65 . Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari.. Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh. Memahami ciri Matahari. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun.

Mensyukuri penciptaan Bumi. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. Bulan dan Matahari. Membincangkan sumber yang ada di alam. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. 66 .MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam.

alat komunikasi. 67 . Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. Memahami teknologi. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. alat mengira. Membincangkan keupayaan otak.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. peralatan dapur. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. Menguji kendiri keupayaan otak. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu.

komunikasi. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. pertanian dan pembinaan. 68 . Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang.

• • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. 69 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful