Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. . berakhlak mulia. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi. Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. menghargai sumbangan sains dan teknologi. kita perlu membentuk warganegara kritis. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. harmonis dan bermoral tinggi. menghargai keseimbangan alam. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. kemahiran. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. saintifik dan progresif . bersifat terbuka. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. emosi. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. sikap saintifik dan nilai murni. Di samping itu. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. celik sains. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. memandang jauh ke hadapan. Bagi mencapai hasrat ini. rohani dan intelek. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.

mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. berfikiran terbuka. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. Justeru.pengetahuan. dan Sains untuk sekolah menengah. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Kimia dan Sains Tambahan. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. tabah. Fizik. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. membuat pengitlakan. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah.

strategi pengajaran dan pembelajaran. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. 3 . Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. SP menggariskan penekanan matlamat. objektif dan kandungan kurikulum secara umum. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. inovatif. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. kemahiran berfikir. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan.di samping menghasilkan murid yang celik sains. kemahiran saintifik. dan isi kandungan. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. sikap saintifik dan nilai murni.

Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan. 4 .

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. 7. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. progresif. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. 3. 5 . Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. 2. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. 4. Justeru. murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. dinamik. 5. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. 6. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni .

Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. 9. 10. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. 11. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. 6 .8.

penyelidikan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Kaedah seperti eksperimen. sentuhan. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . pendengaran. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan.

Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. saiz. rajah atau model. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. graf. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . isi padu. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. bentuk. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. arah.tidak benar. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. lisan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Menerima. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. jadual. memilih.

9 . mengumpulkan data. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Melakar spesimen.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Membandingkan dan membezakan . Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. sifat. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sifat.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 .Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. bentuk atau bilangan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. masa.

Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. konsep. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. lukisan dan artifak.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. adil dan saksama. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. rasional. Membuat keputusan saling berhubung kait. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. 13 . Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 4. 5. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 . KBSB diperkenalkan.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1.

analitis dan sistematik.Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 . seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis.

Dalam kurikulum ini.Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis .

pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. murid telah membuat membuat pemerhatian.saintifik. . Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. Mengawal pemboleh ubah. membuat inferens. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan tentang kepelbagaian. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.

hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Sistematik. memberi perhatian serta respons. Dalam kurikulum ini. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Adil dan saksama. . Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Bekerjasama. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Baik hati dan penyayang. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Bersifat objektif. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. menghayati. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Yakin dan berdikari. Luwes dan berfikiran terbuka. Berani mencuba. Berfikir secara rasional.

cermat. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. jujur dan tabah. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. Mensyukuri kurniaan Tuhan. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . Sistematik. bekerjasama. dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi.Walau bagaimanapun.

Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. pembelajaran 20 masteri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. konstruktivisme. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran kontekstual. sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. . Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Namun demikian. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. teknologi dan masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing.

Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Dalam pembelajaran kontekstual. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Dalam konteks ini. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. diwujudkan dalam kurikulum ini. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. logikal matematik. pemahaman tentang alam sekitar. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. perhubungan antara individu. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . muzik dan irama. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. projek. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. simulasi. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. perhubungan dengan diri sendiri. Dalam kurikulum ini. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. kinestetik. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. verbal linguistik. Secara kebiasaan. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. Berikut diberikan kaedah ini. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. penggunaan sumber luar bilik darjah. perbincangan. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. permainan dan penggunaan model.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Semasa perbincangan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. penggunaan sumber luar bilik darjah. 23 . kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen.menentukan langkah menjalankan eksperimen. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen.mengawal pemboleh ubah . Dalam main peranan. penyelesaian masalah dan lain-lain. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Model boleh Dalam kurikulum ini. simulasi. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. projek.

Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. pusat sains. Semasa penyelesaian masalah. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . institut penyelidikan. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. aktiviti seperti simulasi. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Hasil projek dalam bentuk laporan. muzium. menyeronokkan dan bermakna.

Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. bahan elektronik. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . perisian kursus. radio. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. video. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Internet dan kemudahan telesidang. pakar rujuk atau sumber lain. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. Dalam konteks ini. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Selain daripada ini. Selain daripada itu. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Dalam konteks ini. perisian komputer. mengumpul.

perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 . Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. bahan seperti buku teks.

HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. iaitu Aras 1 (A1). HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menganalisis. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. Secara am. mensyukuri dan mengamalkan. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. Menyiasat Alam Bahan. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Hasil pembelajaran khusus dalam A1. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. kemahiran berfikir. A1. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. Menyiasat Alam Fizikal. mengaplikasikan. memahami. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. kemahiran saintifik. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). Pada masa yang sama. mensintesiskan dan menilai. dalam pengajaran dan pembelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti . mengagumi.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. menyayangi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. menghargai. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Walau bagaimanapun. menghayati.

tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. mentafsir bahan atau idea.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan . • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui .menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan.mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami . menganggar trend masa depan.

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .

menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. gerakan. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. Kemandirian Hidupan. Menyiasat Alam Kehidupan B. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . Elektrik. 4. 2. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. 32 Kuantiti Fizik. 3. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. Menyiasat Alam Fizikal C. elektrik. 2. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. haba. magnet dan tenaga. Menyiasat Alam Kehidupan 1. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. Interaksi Antara Hidupan. 4. bunyi. Kemagnetan. B. 3. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. proses hidup. daya. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. Menyiasat Alam Bahan D.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

haiwan dan tumbuhan. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. 36 . Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. Memahami manusia. haiwan dan tumbuhan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam.

bertelor. bertanduk.makan haiwan. . makan tumbuhan. (d) Habitat. berekor. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. (b) Anggota badan. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. berbulu. (e) Tabiat makan. di darat.berkaki. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. bercuping telinga.di air. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri. bersisik.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. (c) Cara membiak.melahirkan anak. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan. • Mencirikan tumbuhan. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan.mempunyai belalai. Aras 1 • Mencirikan haiwan. (f) Sifat khas.

38 . Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. daun. (e) Habitat. keratan batang. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. bau. (b) Badan berduri. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. umbisi.di air.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. (d) Cara membiak-biji benih. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. (a) Mengeluarkan racun.anak tunas. kuku tajam. akar serabut. (b) Jenis akar. di darat. bebawang. bentuk. rizom. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh.akar tunjang. getah. daripada musuh. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. bertanduk. spora. dan jenis urat daun.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh. Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. 39 . Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh.

Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. daun berlilin. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. menggugurkan daun. 40 . • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. menyimpan lemak di dalam badan. berhibernasi.

tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. taman sumber sains. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . 5. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. verbarium atau sebagainya.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. 41 .

cahaya matahari dan udara. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. 42 . Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan.

haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. cacing. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Memahami hidupan menjalani respirasi. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. liang pernafasan atau kulit lembab. Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Respirasi sel tidak dibincangkan. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. 43 . Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku. belalang menjalani respirasi. Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi.

Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia. 44 . Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza.karnivor. (b) haiwan yang makan haiwan . Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. 45 . Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. panjang dan jisim. bilangan daun dan lilitan batang. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan.

Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. (b) Haiwan seperti kucing. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. . • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. monyet dan lembu. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan.

umbisi dan bebawang. • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. anak tunas. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. keratan batang. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. rizom. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. spora. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. • Menyatakan cara haiwan membiak. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . daun. Memahami hidupan membiak. (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih.

berlari. berenang dan terbang. mengengsot. merayap. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. melompat. Memahami manusia dan haiwan bergerak. merangkak. menjalar. 48 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. • Menyatakan cara pergerakan haiwan. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu.

air. . daun dan akar. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. sentuhan dan graviti. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. 49 Membincangkan manusia. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya.

Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. • • • 50 . Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. Mempraktikkan cara hidup yang sihat. • Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan. Memahami konsep panjang. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. 51 . sentimeter dan meter. Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek.

(b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil. Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. (b) Berunit piawai. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil. Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan.

Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. seperti satu unit isipadu kubus. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. contohnya gelas dan mangkuk. • Menyatakan unit isipadu.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. • Mengukur isipadu suatu cecair. contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. 53 . Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. (b) Alat berunit piawai seperti. Memahami konsep isipadu. (b) Alat berunit piawai. Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. • Mengukur jisim objek. • Menyatakan unit jisim. Mengukur jisim objek menggunakan neraca. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton. Memahami objek mempunyai jisim. 54 . Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan.

Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . Aras 3 • Menyatakan unit masa. Membincangkan unit masa. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa. denyutan nadi. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. (b) Menggunakan jam randik. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Memahami konsep masa. Aras 1 • Menerangkan konsep masa. • Mengukur masa suatu peristiwa. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam. lantunan bola. ayunan bandul.

• Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. 56 .

57 . Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. butang beg dan pintu almari. Memahami tindakan magnet. pembaris. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. jarum. pemadam dan tin aluminium. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. pensel.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. klip kertas. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. • Menyatakan kutub magnet.

• Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian. 58 . Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan.

• Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. haiwan. . kapas. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. logam. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. batuan. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. getah. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. sutera dan bulu. kulit.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. tanih. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan.

Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. 60 . Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik. getah dan kapas. kayu. logam. keapungan.

Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan. 61 . Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana.

Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. saiz.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi. dan tarikan graviti Bumi. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. Bulan dan Matahari 1. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. Memahami bentuk. 62 .

Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. Memahami permukaan Bumi. 63 . Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. lautan dan atmosfera. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. (c) Atmosfera mengandungi udara.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. sungai dan tasik.

Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. saiz dan keadaan permukaannya. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. 64 . • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar.

• Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.. Memahami ciri Matahari. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi. Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun. 65 .

Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Bulan dan Matahari. 66 . Membincangkan sumber yang ada di alam. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. Mensyukuri penciptaan Bumi. Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.

peralatan dapur. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. Menguji kendiri keupayaan otak. Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. 67 . Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. alat komunikasi. Membincangkan keupayaan otak. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. alat mengira. Memahami teknologi. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had.

Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. komunikasi. 68 . Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. pertanian dan pembinaan. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2.

Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. 69 .MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. • • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta. Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi.