Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. . berketerampilan. berakhlak mulia.

. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. dinamik.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi.

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. kemahiran. celik sains. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. Di samping itu. rohani dan intelek. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. Bagi mencapai hasrat ini. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. saintifik dan progresif . sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. kita perlu membentuk warganegara kritis. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. emosi. memandang jauh ke hadapan. bersifat terbuka. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menghargai keseimbangan alam. menghargai sumbangan sains dan teknologi. harmonis dan bermoral tinggi.

dan Sains untuk sekolah menengah.pengetahuan. membuat pengitlakan. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. Kimia dan Sains Tambahan. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Justeru. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . tabah. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. berfikiran terbuka. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Fizik. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka.

juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. objektif dan kandungan kurikulum secara umum. dan isi kandungan. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. inovatif. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II.di samping menghasilkan murid yang celik sains. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. strategi pengajaran dan pembelajaran. kemahiran saintifik. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. kemahiran berfikir. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. sikap saintifik dan nilai murni. 3 . penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. SP menggariskan penekanan matlamat. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional.

Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. 4 . Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.

Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 3. 5 . 4. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. 6. 7. 2. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . progresif. 5. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. dinamik. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. Justeru. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling.

9. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. 11. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10. 6 .8.

sentuhan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. pendengaran. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. penyelidikan. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kaedah seperti eksperimen. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.

Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. isi padu. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.tidak benar. saiz. Menerima. rajah atau model. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. graf. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. memilih. lisan. arah. bentuk. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. jadual.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. 9 . Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. mengumpulkan data. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Melakar spesimen.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Membandingkan dan membezakan . Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. sifat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. sifat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.

Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. masa. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. bentuk atau bilangan. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.

konsep. lukisan dan artifak.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea.

kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Membuat keputusan saling berhubung kait. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. 13 .Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. adil dan saksama. rasional. Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 .Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. 5. 4. 2. KBSB diperkenalkan. 3. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.

Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif. analitis dan sistematik.Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 . Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis .Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini.

Mengawal pemboleh ubah. membuat inferens. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. pengetahuan tentang kepelbagaian.saintifik. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. murid telah membuat membuat pemerhatian. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. . Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Berfikir secara rasional. . Dalam kurikulum ini. Yakin dan berdikari. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Adil dan saksama. Bersifat objektif. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. memberi perhatian serta respons. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Sistematik. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Bekerjasama. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Berani mencuba. Luwes dan berfikiran terbuka. menghayati. Baik hati dan penyayang.

dalam pengajaran dan pembelajaran. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Sistematik. Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. cermat. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Mensyukuri kurniaan Tuhan. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti.Walau bagaimanapun. bekerjasama. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. jujur dan tabah. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan.

menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. pembelajaran kontekstual. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. pembelajaran 20 masteri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. teknologi dan masyarakat. Namun demikian. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. sains. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. konstruktivisme. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. .STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.

Teknologi dan Masyarakat (STM). murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Murid berpeluang bekerjasama. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Dalam pembelajaran kontekstual. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Dalam konteks ini. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kinestetik. pemahaman tentang alam sekitar. penggunaan sumber luar bilik darjah. muzik dan irama. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. simulasi. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Secara kebiasaan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Dalam kurikulum ini. logikal matematik. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. projek. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. verbal linguistik. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . perhubungan antara individu.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . Berikut diberikan kaedah ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. perhubungan dengan diri sendiri. perbincangan.

murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.menentukan langkah menjalankan eksperimen. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. 23 . Model boleh Dalam kurikulum ini. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Dalam main peranan. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. penyelesaian masalah dan lain-lain. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya.mengawal pemboleh ubah . projek. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. penggunaan sumber luar bilik darjah. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . permainan dan penggunaan model. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Semasa perbincangan. simulasi.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen .

institut penyelidikan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. pusat sains. muzium. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. aktiviti seperti simulasi. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Hasil projek dalam bentuk laporan. Semasa penyelesaian masalah. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. Internet dan kemudahan telesidang. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Dalam konteks ini. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . radio. mengumpul. bahan elektronik. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. perisian kursus. pakar rujuk atau sumber lain. Dalam konteks ini. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. Selain daripada ini. video. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. perisian komputer.

integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 . Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. bahan seperti buku teks. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains.

A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. mengagumi. Secara am. menganalisis. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. lebih daripada satu aktiviti . iaitu Aras 1 (A1). Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). Walau bagaimanapun. Menyiasat Alam Bahan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. dalam pengajaran dan pembelajaran. menghayati. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. menyayangi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). mengaplikasikan. mensintesiskan dan menilai. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Hasil pembelajaran khusus dalam A1. mensyukuri dan mengamalkan. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. memahami. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama. A1. Menyiasat Alam Fizikal.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. menghargai. kemahiran saintifik. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. kemahiran berfikir. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif.

menganggar trend masa depan.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan . • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui . Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami .mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mentafsir bahan atau idea. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka.

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .

menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. bunyi. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. Menyiasat Alam Kehidupan 1. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. 4. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. gerakan. 32 Kuantiti Fizik. Menyiasat Alam Kehidupan B. Menyiasat Alam Fizikal C. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. elektrik. magnet dan tenaga. haba. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . Interaksi Antara Hidupan. 4. Kemandirian Hidupan. B. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. Elektrik. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. proses hidup. 3. Kemagnetan. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. daya. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. Menyiasat Alam Bahan D. 2. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. 3.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

• Mencirikan hidupan dan bukan hidupan. 36 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. haiwan dan tumbuhan. haiwan dan tumbuhan. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. Memahami manusia. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia.

di air.mempunyai belalai. makan tumbuhan. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. (f) Sifat khas. (c) Cara membiak.berkaki. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Aras 1 • Mencirikan haiwan. bertelor. • Mencirikan tumbuhan. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. bercuping telinga.makan haiwan. (d) Habitat. bertanduk. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri.melahirkan anak. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. (e) Tabiat makan. bersisik. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. di darat. (b) Anggota badan. . berekor. berbulu. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. bebawang. di darat. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. bentuk.akar tunjang. daun. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh.anak tunas. bau. bertanduk. (d) Cara membiak-biji benih. 38 . (b) Badan berduri. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu.di air. keratan batang. Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. akar serabut. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. kuku tajam. (a) Mengeluarkan racun. daripada musuh. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. umbisi. (b) Jenis akar. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. getah. rizom. (e) Habitat. dan jenis urat daun. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. spora.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. 39 . Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun. menggugurkan daun. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. berhibernasi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. menyimpan lemak di dalam badan. 40 . • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. daun berlilin. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim.

5. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. verbarium atau sebagainya. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. taman sumber sains. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. 41 . Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

42 . Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. cahaya matahari dan udara. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya.

Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. cacing. Memahami hidupan menjalani respirasi. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. liang pernafasan atau kulit lembab. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. Respirasi sel tidak dibincangkan. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. belalang menjalani respirasi. 43 .

Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor. (b) haiwan yang makan haiwan . • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan.karnivor. 44 . Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia.

Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. bilangan daun dan lilitan batang. 45 . Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan. panjang dan jisim.

Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. (b) Haiwan seperti kucing. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. monyet dan lembu. Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan.

• Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. rizom. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. umbisi dan bebawang. daun. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih. • Menyatakan cara haiwan membiak. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. Memahami hidupan membiak. spora. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. keratan batang.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. anak tunas.

Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. berenang dan terbang. merangkak. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu. merayap. berlari. 48 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. melompat. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. mengengsot. menjalar. • Menyatakan cara pergerakan haiwan.

air. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. . haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. daun dan akar. Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. sentuhan dan graviti. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. 49 Membincangkan manusia.

Mempraktikkan cara hidup yang sihat. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia. Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. • Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. • • • 50 . Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai.

sentimeter dan meter. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. 51 . Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. Memahami konsep panjang.

Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil. (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil. (b) Berunit piawai. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai.

Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. Memahami konsep isipadu. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan. • Menyatakan unit isipadu. seperti satu unit isipadu kubus. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. 53 . (b) Alat berunit piawai. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. • Mengukur isipadu suatu cecair.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. contohnya gelas dan mangkuk. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. (b) Alat berunit piawai seperti.

Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. 54 . Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. Mengukur jisim objek menggunakan neraca. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. Memahami objek mempunyai jisim. • Mengukur jisim objek. • Menyatakan unit jisim. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton.

Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . denyutan nadi. (b) Menggunakan jam randik.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. lantunan bola. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. Membincangkan unit masa. Aras 1 • Menerangkan konsep masa. ayunan bandul. • Mengukur masa suatu peristiwa. Memahami konsep masa. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa. Aras 3 • Menyatakan unit masa. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. 56 . Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai.

Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. Memahami tindakan magnet. butang beg dan pintu almari. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. pensel. jarum. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. 57 . • Menyatakan kutub magnet. pembaris.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. klip kertas. Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. pemadam dan tin aluminium. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. 58 . Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan. • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian.

haiwan. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. tanih. kapas. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. kulit. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. batuan. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. . Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. getah. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. logam. sutera dan bulu.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1.

Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. logam. kayu. Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. 60 . keapungan. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. getah dan kapas. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal.

Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan. Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. 61 . • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana.

Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. dan tarikan graviti Bumi. 62 .MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. Bulan dan Matahari 1. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi. saiz. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi. Memahami bentuk.

Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. (c) Atmosfera mengandungi udara. lautan dan atmosfera. Memahami permukaan Bumi. Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. sungai dan tasik. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. 63 . (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi.

Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan. • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. saiz dan keadaan permukaannya. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. 64 . Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan.

Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. Memahami ciri Matahari. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi. Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh. Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. 65 .. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi.

Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. Membincangkan sumber yang ada di alam. Mensyukuri penciptaan Bumi. 66 .MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Bulan dan Matahari. Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam.

Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. alat mengira. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Memahami teknologi. peralatan dapur. badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu. 67 . Membincangkan keupayaan otak. Menguji kendiri keupayaan otak. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. alat komunikasi. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. 68 . Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. pertanian dan pembinaan. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. komunikasi. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang.

Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. 69 . Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta. Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. • • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful