Está en la página 1de 8

· .

~L' Obr delil": I • •

~ o o

:'r.0~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.;.~.

~.~.~.~ .
-•
• •

• • • • • •
•I

i Re ublica
II • •
· •
• • • ~

~

• • • • • •

j

• •

a

!
• • • • • • • • • •

• • • :

· .

I~ •
• • •
*
~

I nitx
~

:

f • • • •

~o.........•..... ~................. •.......•..•. 1

! •

i

c"~=)

1\0

.
!

.

\__)

I~ •

GA._STAR
en en en

res res res

de profit per benejicies

la Ciutat

pel Poble

de bo pel jorna ler, ni pels nins, ni per la culture.

Sols aixo:

difamar calumniar
mentir
La seua obra

as

aquesta,mira:

Ni fer, ni deixar fer,

Les Dretes felanitxeres
amb setze mesos de tenir
el

l,' Obra Municipal
lliberadora progressiva
de

Govern Municipal de la Ciutat nq han fet altre cosa que

difarnar calurnniar perseguir
Aumentar
les tributaci6ns el deficit (pagos) (deutes) (enchufes)

«Esquerra
a la Ciutat

Repu6licana>i
de Felanitx

es estat aixo: Aumentar

Una continuada afirmaciq

A~mentar
'·1 ., .

ets empleos

·GASTAR· .GA§'I~AR

Elemental
Ensenyan<;:a

I

ESCOLA i'1IXTA DE SON PROHENS Arqu itcct e: D. Guillem Fortez a Contratista: Aparellador. D. Gabriel Roig Feu prcssupostada en 29.180'70 pts. i rematada
FI solar es donacio

Uni6 Obrera en 29.180'70

de l'amo En Tonj Sutter Pont

AULA DE QUirvncA

~~I======

ESCOLA MIXTA DE SONMESQUlDA Arquitecte: D. Guillem Forteza Contratista: Aparellador, D. Gabriel Roig en 29180'70 i rematada EI solar es donacio D, Andreu Roig en 25.798

Col'legi que tenia

su6vencionat, de setisjar

convertit

despros
de

en les

lnstitut,

I'anhel

cultural

novJs

Fou oressupostada

dels vecins de Sa Canova

qeneracions

i

el patriotic

orgull de tots,

! :-" .,._., _.: _ .... _-'-;-

.....

_.-

~-,

~~"

-

'.'

_-

'7"

~."

.. ,

• .,.

•••

'

··r

,i'

Institut
de Segona

I.

ESCOLA MIXTA DE SON CALDERO D, Guillem Forteza. Contratista. Cooperative de Treballadors . Aparellador: D. Gabriel Roi~ Fou pressupostada en 29,761'51 pts. i r ematada Ell 23.989'60 Ar quitecte:
EI solar

es

douucio

de l'arno

En Bart()ll~ell

1'~~r~'c'16 Nivol au

FAC;:ANA ANTERIOR

======~~

L'Ajuntament cooperaci6

d'Esquerra

Repu6licana,

am6 la Carre-

efica<; i resolta de D. Francisco

ESCOLA GRADUADA DE PORTO·COLOM Arquitecte: D. Guillem Forteza
Contratista: Cooperativa

(3 SECCI6NS) de Treballadors

.

ras ReuraJ conseguf per nostra ciutat la concessio del

Apar ellador: D. Ga briel Roig Fou pressupostada en 57.121'57 i rernatada en 45.393'45 El solar es donaci6 de D. Mateu Mas Moll

ESCOLA l"IlXTA DEL CAFWrrx6
Arquitecte: D. Guillem Cuntratista: Fortez a Cooperntiva de Treballadors . Ap arcl la d or D. GabrielRoi~ en 30.263'71 pts. i r c m ata d a en 22.999'93 era propietat de lAj u nt a m cnr

UN REC6 DEL ESCOJ./XADOR (MATAbERO)
EI problema importantissim de la matanca fou resolt per els republicans d'Esquerra amb la cornpra de J'antiga fabrica de llurn per 35.000 pessetes j la convenient adaptaclo de la nau i dependencies al servei public de la matanca. executant els plans projectats per D. Ar nest Mestre. EI coustrut l a Co o pc rutiva de Treballudors per administracio dirc ct a .

FOLl

pressupostada EI solar

nete s. que junt am6

plendida
ESCOLA
Arquirecte

il'[urninecio,

la renovada, aumentada i esdona a la nostra ciutat I'as-·.
i 6enestar propi de les qrens

GRADUADA

DE CAS CON COS (3 SEClI\.~NS)
de Tr e balludors Aparellador: 0 Gabriel

D. Guilk-m Fortcz a Corit ratrstu. Coopcrativa

peete

de modernitat

Roig

poblecions,

Fou pressupostada en 58.359'57 pts. i rernatadu en 44.000 EI solar es donacio de Guillem Obru dor Borcloy

G~==============~==========~

MOSTRA DE LES AULES I MOBIUAf<I
de les escoles rurals const ruides per l'Aiuutn de Felanitx. mcnt Republica

dels molt~; grif6ns publics que els republicans escamparen per les barrlades obreres de la Ciutat, rnancades d'aigo a balquena.

Dn

,

FONT PUBLICA

~. _',

"

,

de les Esquerres de Felanitx reste .alllPliada i ben patent amb la pevirnentecio 'dels" carters. la construccio de col'lectores per eiqos E?~~es i' l'extensa distribucio de tuberies per erqos

f .. rOh;'a·Municipal

SALA PER OPERACJONS QumUI<GIQUES
obra

I MOBILIARI.

de l'Ajunta ment d'Esquerra RepublJcana. arnb la cooperaci6 del Poble, baix la direcci6 del metge municipal D. Miquel I~igo Puig i del notable cirugia D. Miquel Ferrando.

MERCAT Proj~cte de l'Arquitecte que per unanimitat

PUBLIC D. Francisco Roca executa republica, La nau superior,

MER CAT PUBLIC de vuit colurnnes esveltes i atrevides

acorda, I'Ajuntament seguidarnent

ELS POF.1XOS DE LA SALA
., • ( . ~. "j :

MERtAT Arquitecte

PUBLIC

I

EDIFICI

director: D. C. Garau Contratist a: D. [osep RosselJ6 Aparellador: D. Gabriel Roig en 237,498'43 i rematat en 237.450'50

Fou pressupostat

L'Ajuntarnent d'Esquerra Republicana foragita la carniceri8:1;, pescateria deb Porxcs de In Sala, convertlnt l'indret en, un lloc. bell, de gust rnallorqui, balx la direccio artistica de D. Mateu o'li? yer Capo, a 011 s'hi troba eaplcndldament instalat el Jutjat Munj~ oipal.