Está en la página 1de 77

DESETA HERCEGOVAKA BRIGADA

U bici na Sutjesci, brigada je u svom sastavu imala ukupno 1519 boraca (1353 mukaraca i 166 ena). U toku bitke poginulo je 368, a do kraja rata jo 196. Socijalni sastav: 415 radnici, 850 zemljoradnici, 122 aci, 27 studenti, 11 uitelji, 3 profesori, 1 lekar, 3 inenjeri, 3 pravnici, 5 tehniari, 17 slubenici, 2 oficiri, 8 podoficiri, 1 pitomac, 9 andari, 5 trgovci, 3 ugostitelji i 34 domaice. Nacionalni sastav: 10 Crnogorci, 263 Hrvati, 787 Srbi, 384 Muslimani. 3 Jevreji i 72 Jugosloveni. Teritorijalna pripadnost: 1310 iz Bosne i Hercegovine, 12 iz Crne Gore, 196 iz Hrvatske i 1 iz Srbije. Godina roenja utvrena je za ukupno 1410 boraca. Od toga: 843 ili 60% bili su mlai od 25 godina, a 97 ili 7% stariji od 40 godina. U vreme bitke na Sutjesci 453 su bili lanovi KPJ i 222 lanovi SKOJ-a, ukupno 675 ili 45% politiki organizovanih. Od toga 58 predratnih lanova KPJ. Dvadeset i est je odlikovano Ordenom narodnog heroja, 2 su panski borci, 2 delegati Prvog, a 5 Drugog zasedanja AVNOJ-a. AGI Islama ZAHID, borac 1. ete 3. bataljona, roen 1922, Konjic, radnik, Musliman, u NOB od 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine. ALA Pavia NIKOLA NIKO, borac 1. ete 4. bataljona, roen 1920, Dranice, Makarska, ribar, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od maja 1942, lan KPJ od januara 1943. godine, krajem rata komandir voda. ALA Andrije VLADO, borac 4. bataljona, roen 1920, Dranice, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od februara 1943, lan KPJ, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. ALAGIC Muhameda OSMAN, borac, roen 1925, Poitelj, apljina, ak, Musliman, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. ALAJBEGOVI-PRODANOVI Hasana RAZIJA, bolniarka 3. ete 2. bataljona, roena 1921, Foa, domaica, Jugoslovenka, u NOB od 1941, lan KPJ od jula 1942, krajem rata ef trijane stanice 27. divizije. ALBIJANI Todora MILOVAN, komandir voda u 3. eti 2. bataljona, roen 1919, Baljci, Bilea, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od septembra 1941, krajem rata zamenik politikog komesara brigade. ALBIJANI MITAR, borac 1. bataljona, roen 1913, Baljci, Bilea, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. ALBIJANI Vasilija VELJKO, komandir voda u 1. eti 2. bataljona, roen 1914, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata zamenik komandanta 7. makedonske brigade. ALEKSI Save EDO, kurir taba brigade, roen 1920, Bogdaii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo decembra 1944. godine, komandir ete u 11. hercegovakoj brigadi.

609 Viktor KuanBorci Sutjeske ALEKSI Riste MARKO, borac 3. ete 1. bataljona, roen 1922, Bogdaii, Bilea, fotograf, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od maja 1942. godine, krajem rata oficir OZN-e. ALEKSI Vase MILOSAV MIO, intendant 5. bataljona, roen 1910, Kljakovica, Vilusi, Niki, zemljoradnik, Crnogorac, u N O B od 1941, lan KPJ. A L E K S I - F E T A H A G I Vase M I L O SAVA, politiki delegat voda, roena 1922, Kljakovica, Vilusi, Niki, uenica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1942. godine, k r a j e m rata lan Sreskog komiteta KPJ Ljubinje. ALEKSI MIROSLAVA, referent saniteta 2. bataljona, roena 1918, Bogdaii, Bilea, domaica, Srpkinja, u NOB od 1941, lan KPJ. ALEKSI Save O B R E N , komandir kurira u prateoj eti brigade, roen 1918, Bogdaii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. A L E K S I P E R O , borac 2. bataljona, roen 1924, Trebinje, radnik, Srbin, u NOB od 1942. godine. ALEKSI Ante ARKO, borac 3. ete 4. bataljona, roen 1923, Brist, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na brdu Ruica, z a p a d n o od izvora Pive, 28. maja 1943. godine. A L I K A L F I Ibrahima FAZLIJA, intendant brigadne bolnice, roen 1910, Mostar, inenjer umarstva, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od septembra 1942, krajem rata sekretar skuptine Bosne i Hercegovine. ALIKALFI OSMAN, borac, roen 1917, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. ALTARAC Leona ALBERT IN, referent saniteta 3. bataljona, roen 1914, Mostar, student medicine, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ. ALTKAR MALVINA, borac 3. bataljona, roena 1917. godine, Mostar, domaica, Jugoslovenka. A N D R I Riste B O G D A N , komandir voda u 2. eti 2. bataljona, roen 1915, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo kod Gacka septembra 1944. godine, komandir ete u 11. hercegovakoj brigadi. A N D R I Riste DANILO, komandir voda u 1. eti 5. bataljona, roen 1919, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. A N D R I Riste JOVAN, zamenik kom a n d a n t a 5. bataljona, roen 1916, Davidovii, Bilea, slubenik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od januara 1942, krajem rata komandant brigade. A N D R I Riste VLADIMIR, borac pratee ete 5. bataljona, r o e n 1926, Davidovii, Bilea, egrt, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od decembra 1941, lan KPJ od juna 1944 godine, krajem rata pitomac Vojne akademije u Beogradu. ANDRIJAEVI Duana BOGDAN, borac u intendanturi 4. bataljona, roen 1908, itluk, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. U m r o 1949. godine. A N D R I J A E V I Ivana D I N K O , pukomitraljezac 1. ete 2. bataljona, roen 1921, Podaca, Ploe, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od novembra 1941, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. A N D R I J A E V I Spasoja JOVAN, borac 4. bataljona, roen 1927, itluk, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943, lan SKOJ-a od 1944. A N D R I J A E V I Jovice L A Z A R , borac 4. bataljona, roen 1898, itluk, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943, lan KPJ od 1945. U m r o 1971. godine. A N D R I J A E V I MILO, borac 1. bataljona, roen 1921, Stepen, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. A N D I C Petra T O M O , borac 1. bataljona, roen u Fojnici, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ.

Deseta hercegovaka brigada


A N T I E V I Ante MILIVOJ, b o r a c sekretar etnog aktiva SKOJ-a, roen 1925, Zavala, Hvar, r i b a r , Hrvat, u N O B o d 1942, lan S K O J - a , p o g i n u o n a Sutjesci j u n a 1943. g o d i n e .

587

A N T O N I J E V I Nikole PETAR, borac 4. bataljona, roen 1923, Novo Selo, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a, poginuo u kanjonu Pive kod Krstaa krajem maja 1943. A N T U N O V I Sime R A D O V A N , borac 1. bataljona, roen 1908, Kazanci, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Krvavim Brdima, juno od vrha Maglica, 2. juna 1943. ARAP Mehmeda M E H O , borac 3. bataljona, roen 1914, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941. godine. ARBANAI Franje JAKOV, pukomitraljezac 2. ete 4. bataljona, roen 1921, Starigrad, Hvar, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. A R F A D A N amila O S M O , borac, roen 1925, Sovici, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo u bici na Sutjesci maja 1943. godine. A R N A U T - C R N O G O R A C Ile JELKA, bolniarka 2. ete 3. bataljona, roena 1920, Veliki Guber, Livno, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. A R N A U T - P E T R O V I Cvije JOVANKA GUBA, bolniarka u 5. bataljonu, roena 1923, G u b e r , Livno, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od septembra 1942, lan KPJ od aprila 1944. godine. A R P A D I - S P U I Saliha M U B E RA BERA, borac 3. ete 3. bataljona, roena 1921, Mostar, uenica, Muslimanka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939. godine. ARPADIC Mahmuta M U H A M E D HAMICA, borac u intendanturi brigade, roen 1923, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939, lan KPJ od 1941. godine. ASKRABI oke BLAO, b o r a c 1. b a taljona, r o e n 1923, D r a m e i n a , G a -

cko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, zarobljen i ubijen na Ravnom, Pluine, maja 1943. godine. AKRABI Joka ETKO, b o r a c 1. bataljona, roen 1900, Farnesina, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1955. godine AKRABI Save VLADO, politiki radnik u tabu brigade, r o d e n 1921, Avtovac, Gacko, ak, S r b i n , u NOB od 1941, lan KPJ, poginuo kod s e l a Ravno, istono od Avtovca, 20 maja 1943 AVDALOVI Tome U R O , b o r a c 3 . ete 2. bataljona, roen 1925, Gornji Dreanj, Nevesinje, ak, Srhin u NOB od 1941, lan SKOJ-a od januara 1942. A V D A L O V I Uroa MOMILO, borac 2. ete 1. bataljona, r o e n 1919, Bjelajci, Mrkonji Grad, u i t e l j , Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. Umro 1981. godine A V D A L O V I epana R K LALA, AO borac 4. bataljona, roden 1922, Gornji Dreanj, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. A V D I Osmana BUO,korac5. bataljona, roen 1910, Plana, Bilea, radnik, Musliman, u NOB od aprila 1943, poginuo decembra 1943.godine. A V D I aira MUSTAFA borac 5. bataljona, roen 1910, Plana, Bilea, inenjer, Musliman, u NOB od poetka 1943, poginuo na Sutjesci u sastavu Centralne bolnice juna M3. godine. A V D I K A I Haniida S U L E J M A N , borac, roen 1 9 1 9 , J e ' n C i o r n j i Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u NOB od f e b r u a r a 1943, kao ranjenik u Centralnoj bolni^ P u 0 n a tjesci juna 1943. gt> dine ' BABI Trifka ACO. zamenik politikog komesara 3. baiati 0 : ( ) d e n 9 , 2 ' ' Bilea, slubenik, Jugosloven, u NOB 1937 c l n od 1941, lan ' * KPJ od 1939, k r a j e m r a t o r o m k politikog komesara d i ^ 0 986. BABI Marka A L I ^ b o r a c 2. bataljona, roen 192l T r w i c f- ^ f 0 3 ' podoficir J u g o s l o v e n s k c J s k e , Srbin, u N O B od 1941 lan J cd januara

388

Viktor Kuan - Borci Sutjeske a, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943, krajem rata komandir voda. BAJI Ilije RATKO, borac pratee ete brigade, roen 1921, Divin, Bilea, zemljoradnik, Srbin. B A J O V I Vladimira D U A N BAJA, komandir prateeg voda 1. bataljona, roen 1923, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1943, krajem rata intendant bataljona. B A J O V I Novaka ILINKA, borac 1. bataljona, roena u Baljcima, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942, poginula kod Gacka krajem 1943. B A J O V I Vladimira MILO, pukomitraljezac 3. ete 1. bataljona, r o e n 1921, Baljci, Bilea, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1942, poginuo u Baljcima kod Bilee 25. aprila 1944, zamenik politikog komesara bataljona. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. B A J R A M O V I C Rede OSMAN, borac, roen 1927, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. BAKI este HASO, borac, roen 1921, Seferovii, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, teko ranjen kod sela Stabna i umro u Mratinju poetkom juna 1943. BAKRA Nikole J O Z O , politiki komesar 5. bataljona, roen 1919, ujica, Duvno, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od decembra 1939, krajem rata politiki radnik na terenu. BALI Muje AHMET, komandir voda u 2. bataljonu, roen 1924, Kranjii, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B A L O R D A Duana M L A D E N , zamenik komandanta 3. bataljona, roen 1921, Mostar, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1941, u borbi sa Nemcima 15. jula 1943. u selu Kamena kod Mostara teko ranjen i zarobljen, a zatim streljan u Mostarskom Blatu. Odlikovan O r d e n o m narodnog heroja.

1942, poginuo d e c e m b r a 1943. godine, komandir ete. B A B I M a r k a B E O , borac 2. bataljona, r o e n 1928, Trnovica, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, lan KPJ od 1944, poginuo marta 1945. godine. BABI Tome ILIJA, komandir voda u 3. eti 2. bataljona, roen 1911, Klobuk, Trebinje, umski radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od aprila 1942, k r a j e m rata k o m a n d a n t bataljona u KNOJ-u. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. BABI Stevana JOVO, politiki komesar ete u 2. bataljonu, roen 1923, Prine, Bosansko Grahovo, ak, Srbin, u N O B od j a n u a r a 1942, lan KPJ od januara 1943, poginuo na Sutjesci kod Suhe 9. juna 1943. godine. BABI Filipa MILN, borac 1. ete 4. bataljona, roen 1921, Makarska, zemljoradnik, Srbin, u NOB od jula 1942. B A B I Ilije O B R A D , borac 1. bataljona, roen u Drameini, Gacko, zemljoradnik, Srbin. BABI Rade RISTO, borac 1. ete 4. bataljona, roen 1904, Hodii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1942. U m r o 1982. BABI Bogdana SIMO, intendant brigade, roen 1912, Lastva, Trebinje, inenjer, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. BABI Ilije VLADIMIR, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1909, Drameina, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od j a n u a r a 1944, krajem rata intendant bataljona u l i . hercegovakoj brigadi. BAJAT D A N I L O , b o r a c 2. bataljona, roen 1925. godine, Milavii, Bilea, zemljoradnik, Srbin. BAJAT Marka MILAN, borac 2. bataljona, roen 1920, Milavii, Bilea, zemljoradnik, Srbin. BAJAT NADA, bolniarka 2. ete 3. bataljona, roena u Milaviima, Bilea, domaica, Srpkinja. BAJAT Marka V L A D O , borac 3. ete 2. bataljona, roen 1923, Milavii, Bile-

Deseta hercegovaka brigada B A N D O R Pere J O Z O , borac 5. bataljona, roen 1905, Grguri, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942. B A R A Joze FILIP, komandir voda u 2. eti 5. bataljona, roen 1920, Bila, Livno, radnik, Jugosloven, u N O B od aprila 1942, lan SKOJ-a od septembra 1942, lan KPJ od marta 1943. BARBI Frane A R O N , borac 4. bataljona, roen 1921, Pitve, Hvar, ribar, Hrvat, u N O B od jula 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. BARBI Ante J U R E , borac 2. bataljona, roen 1920, Draevitii, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. B A R I C Petra J O S I P J O Z O , politiki komesar 2. ete^5. bataljona, roen 1913, Pirovac, ibenik, poslastiar, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1937, lan KPJ od 1940, krajem rata ef OZN-e za srez Bugojno. B A S A R I B A L D O , pukomitraljezac 2. ete 3. bataljona, roen u Dalmaciji, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na brdu Tretenik, istono od Avtovca, 19. maja 1943. godine. BAAGI Mehmeda MUHIDIN HIDO, zamenik politikog komesara 3. ete 3. bataljona, roen 1917, Nevesinje, student medicine, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, posle proboja Sutjeske zarobljen i ubijen u Ovojcima kod irokog Brijega u leto 1943. BAI Nikole F R A N E , borac, roen 1907, Klis, Split, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. BASIC abana HALID, borac 1. bataljona, roen 1912, Baii, Gacko, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo kod Vlasenice 1944. BASIC Halila SALKO, borac u art. bateriji brigade, roen 1913, Damanovi, apljina, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942. godine. BASINAC Halila BEIR, borac, roen 1912, Varvara, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. BATINI Ivana LUKA, desetar u 1. eti 3. bataljona, r o e n 1912, Makar,

589

Makarska, radnik, Hrvat, u NOB od maja 1942. godine, k r a j e m r a t a intendant bataljona. BATINI Sime R A D O V A N , b o r a c 3 . ete 3. bataljona, roen 1927, ivanj, Nevesinje, obanin, Srbin, u NOBod februara 1942, lan SKOJ-a od 1944, BATO Pavia STJEPAN, b o r a c 4. bata_ ljona, r o e n 1918, Jelsa, H v a r ze_ mljoradnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, lan SKOJ-a od 1942, p o ^ U 0 na Pivi krajem maja 1943. g o d i n e BAUK Frane M A R K O , borac 1. ete 4. bataljona, roen 1918. godine ]mot. ski, radnik, Hrvat. B E I R B E G O V I O s m a n a SAFet, borac, roen 1922, Kopii, Pro^ or 'zemljoradnik, Musliman, u N o b od 1942, poginuo na Sutjesci j u n a 1943 B E I R O V I Rede I B R O , borac, roen 1910, Lug, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B E I R O V I Islama SULEJMAN, komandir voda, roen 1922, Paro, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Zelengori kod Lukih Koliba 10. juna 1943. godine. BEGANOVI Derve M U H A M E D H0D I C A borac 3. ete 1. bataljona, roen 1923, Kopii, Prozor, ak, Musliman, u N O B od 1942, lan KPJ od septembra 1943. godine. B E G E T A Mustafe AHU, borac, rden 1903, Konjic, elezniki radnik, Mush " man, u N O B od f e b r u a r a 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. go d i n c B E G I Ismeta K E M A L REMO1. ete 3. bataljona, roen njic, radnik, Musliman, u P 1 1942, lan SKOJ-a, p o g i n u t ^ " tjesci, kod Tjentita, 13. juna 1' <> B E G I Alije OSMAN, borac 3; ^ bataljona, roen 1915, Sovi^1' ^ nica, zemljoradnik, Muslimart' ^ ,()n od novembra 1942, lan KPJ o<> , B E G L U G Tahira BIBA, b o l n i ^ j ^ bataljonu, roena 1923, Lokv*1 ^ u i, Konjic, domaica, MuslirP 3 '

590

Viktor Kuan - Borci Sutjeske Gavrila J E F T O , desetar u 1. eti 2. bataljona, roen 1910, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin. B I B E R D I JOVAN, borac 1. ete 2. bataljona, roen u Vranjskoj, Bilea, zemljoradnik, Srbin. B I B E R D I Stojana MILAN, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1903, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata lan Sreskog N O O Bilea. B I B E R D I Mile RADOSLAV, politiki komesar 1. ete 2. bataljona, roen 1914, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od aprila 1942, krajem rata oficir OZN-e. U m r o 1984. godine. B I B E R D I VELJKO, borac 2. bataljona, r o e n 1925, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin. BIJAVICA Huse FATIMA, borac 3. bataljona, roena 1923. godine, Mostar, domaica, Muslimanka. BILANOVI Omera SALKO, borac 3. bataljona, roen 1923, Zastinje, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. BILAS Joze CVITAN JOKETA, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1912, Gradac, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo kod Bezuja na reci Komarnici 17. maja 1943. godine. BILI Josipa JOKO, komandir voda u 5. bataljonu, roen 1913, iovo, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B I L I Josipa J U R E , komandir bojne komore 4. bataljona, roen 1907, Studenci, Imotski, rudar, Hrvat, uesnik panskog graanskog rata, u N O B od 1941, lan KPJ od 1934. godine. BILI Stjepana MILAN, borac 4. bataljona, roen 1922, Studenci, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od novembra 1941, poginuo u selu Goranci kod irokog Brijega 2. februara 1945, komandant bataljona.
BIBERDI

N O B od februara 1943, umrla avgusta 1944. godine. B E G O V I Ibrahima S E J D O , borac 1. ete 1. bataljona, roden 1911, Trebinje, radnik, Musliman. B E G T A E V I Mustafe HAKIJA, borac 3. bataljona, roen 1926, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1941. BEKTAS Mehe SELIM, borac 3. ete 1. bataljona, roen 1925, Varvara, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od j u n a 1942, posle Sutjeske zarobljen i odveden u logor Herdesi u Nemakoj, gde ga je zatekao kraj rata. B E L O V I Milutina M I L O R A D , borac 2. ete 6. bataljona, roen 1913, Ljuti Do, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, kao ranjenik u Centralnoj bolnici poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B E L O V I Save SPASOJE, komandir 2. ete 6. bataljona, roen 1916, Hrgud, Stolac, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od d e c e m b r a 1941, krajem rata komandant bataljona. Umro 29. decembra 1995. godine. BELA-PAI Mate LJUBICA, bolniarka 2. ete 3. bataljona, roena 1926, Konjic, uenica, Hrvatica. BELS Mate Z V O N K O N O N O , zamenik politikog komesara 1. ete 3. bataljona, roen 1920, Konjic, radnik, Hrvat, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine. B E N D E I FATA, borac 3. bataljona, roena 1924. godine, Jablanica, domaica, Muslimanka. B E R I B A K - I L I Alije H A B I B A , borac 3. ete 3. bataljona, roena 1925, Jablanica, domaica, Muslimanka, u N O B od februara 1943, lan SKOJ-a. BERIBAK Alije HATIDZA, borac 1. bataljona, roena 1925, Jablanica, Muslimanka, u N O B od februara 1943, lan SKOJ-a, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. B I B E R D I Marka B O G D A N , borac 1. ete 2. bataljona, roen 1921, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin.

Deseta hercegovaka brigada BILI Muhameda MUSTAFA MUJA, borac 3. bataljona, roen 1911, Ljubuki, radnik, Musliman. BILKIC lbre BEIR, borac, roen 1900, Veliki Guber, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, predratni lan KPJ, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. BILKIC Bee M U J O , borac 5. bataljona, roen 1919, Veliki Guber, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. Umro 1981. godine. BITANGA Salka AMIL, borac 3. bataljona, roen 1925, Viii, apljina, ak, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942. godine, krajem rata komandir voda. BJELICA Krste BOKO, komandir prateeg voda 2. bataljona, roden 1913, Mea, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. BJELICA ora BRANKO, borac, roen 1923, Nevesinje, radnik, Jugosloven, u N O B od aprila 1943. godine. BJELICA DANILO, borac pritapskih jedinica brigade, roen u Dabru, Stolac, zemljoradnik, Srbin. BJELICA Krste GOJKO, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1921, Mea, Stolac, zemljoradnik, Srbin. B J E L I C A Nikole J A G O D A , borac 6. bataljona, roena u Dabru, Stolac, domaica, Srpkinja. B J E L I C A Milutina N I K O L A , pomonik intendanta 6. bataljona, roen 1907, Mea, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1940, krajem rata komandant Komande mesta Stolac. B J E L I C A Nikole N I K O L A B R E D A , mitraljezac 3. ete 1. bataljona, roen 1919, Bijeljani, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od februara 1942, poginuo na Bileu 29. septembra 1944, komandant bataljona. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. BJELICA Mate STEVAN, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1913, Ljuti Do, Stolac, zemljoradnik, Srbin," u N O B od 1941, lan KPJ od novembra 1943, poginuo kod Beee, Nevesinje, 24.

591

avgusta 1944. godine, komandir ete u 12. hercegovakoj brigadi. BJELICA Nikole Z D R A V K O , borac 6. bataljona, roen 1927, Dabar, Stolac, zemljoradnik, Srbin. B J E L O G R L I Nikole KOTA, komandant bataljona, roen 1900, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan K P J od 1942, k r a j e m rata predsednik Sreskog N O O Gacko. Odlikovan O r d e n o m n a r o d n o g heroja. Umro 1946. godine. B J E L O G R L I M I L A N , zamenik komandira 2. ete 1. bataljona, r o e n 1919, Lipnik, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. B J E L O G R L I Miloa MILAN, borac, roen 1886, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1947. godine. B J E L O G R L I Tome O B R E N , komandir 2. ete 1. bataljona, roen 1915, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. B J E L O G R L I Miloa PETAR, borac u intendanturi brigade, r o e n 1894, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. B J E L O G R L I Stanoja STANKO, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1892, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. B J E L O G R L I Obrada PIRO, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1907, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1945. B J E L O G R L I Stanka V L A D I M I R , borac 1. bataljona, roen u Lipniku, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci. BOBAR Hakije AHMET, borac 2. ete 4. bataljona, roen 1920, ipe, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara f943. godine. BOBI Ilije STANKO, komandir ete, roen 1909, Trebinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. BOGDANI Vicka LUKA, politiki delegat voda u 1. eti 4. bataljona, roen 1921, Starigrad, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

592

Viktor Kuan - Borci Sutjeske BORI Zulfe KASIM, borac 1. ete 5. bataljona, r o e n 1918, Livno, radnik, Musliman, u N O B od poetka 1943. BORI-MRKI Ante MILKA, borac-sekretar etnog aktiva SKOJ-a, roena 1926, Brist, Ploe, uenica, Hrvatica, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od jula 1943. godine, krajem rata omladinski rukovodilac 1. bataljona. B O R I C Ibre SAFET, borac, roen 1914, Komorani, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B O R I M a r i j a n a VICE, b o r a c 4. bataljona, roen 1914, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine u sastavu Centralne bolnice. BOSILTI BOJO, komandir voda u 2. bataljonu, roen u Vruima, Ilida, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo januara 1944. BOKOVI Trifka MITAR, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1912, apljina, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943. godine. BONJI A. EFIK, komandir voda u 3. bataljonu, roen 1914, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo kod Krekova, T^entite, 13. juna 1943. godine. B O O V I Gale MILICA, borac 1. bataljona, r o e n a 1922, Nadinii, Gacko, domaica, Srpkinja. B O O V I Gavrila VOJIN, borac 1. ete 1. bataljona, roen u Nadiniima, Gacko, zemljoradnik, Srbin. B R A J K O V I ' A l i j e H A S A N , borac 3. bataljona, roen 1926, Sovii, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od novembra 1942, poginuo u bici na Sutjesci krajem maja 1943. BRAJKOVT Salke SALKO, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1925, Sovii, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943, kraj rata doekao u nemakom zarobljenikom logoru.

B O G D A N I Tome MARINKO, borac, roen 1921, Starigrad, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ od novembra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B O G D A N O V I Nikole SAVO, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1909, Obalj, Kalinovik, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od aprila 1943. U m r o 1978. godine. B O G U N O V I Ivana J U R E , e k o n o m ete, roen 1916, Baina, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ od 1942, poginuo u drugoj polovini 1943, intendant bataljona. BOJANI Nikole MILIVOJ MILI, komandir voda, roen 1921, Starigrad, Hvar, student, Hrvat, u NOB od 1942, lan KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore sredinom juna 1943. godine. B O J O V I Riste SPASOJE, komandir ete u 2. bataljonu, roen 1914, Kasindo, Uida, radnik, Srbin, u NOB od 1941. godine, lan KPJ. B O L J A N O V I KOTA, politiki komesar 1. ete 1. bataljona, roen 1916, Danii, Gacko, slubenik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od aprila 1943. godine, krajem rata komandant 3. makedonske brigade. BOLJANOVI urice OBRAD, borac 1. bataljona, roen 1913, Danii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, k r a j e m rata komandir voda. U m r o novembra 1945. godine. B O R ILO Imira JUSUF, mitraljezac u , 5. bataljonu, roen 1919, oslije, Glamo, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo kod Bilee 16. novembra 1943. godine. B O R I Ibre AGAN, borac 5. bataljona, roen 1927, Komorani, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Kosmetu januara 1945. godine, komandir ete. B O R I Fehima H A M I D , borac 5. bataljona, roen 1911, Livno, ofer, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1980.

Deseta hercegovaka brigada BRALO Ante FILIP, borac 5. bataljona, roen 1925, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. u sastavu Centralne bolnice. B R A L O Mije FILILP, borac 1. ete 5. bataljona, roen 1922, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od maja 1942, lan KPJ od septembra 1942. godine. BRI Mahmuta M E H O , borac 1. bataljona, roen 1924, Oraac, Prozor, zemljoradnik, Musliman. B R D A R - R U D I Frane MARA, bolniarka 1. ete 5. bataljona, roena 1925, Zabrie, Livno, domaica, Jugoslovenka, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od septembra 1941, lan KPJ od oktobra 1943, krajem rata referent saniteta bataljona u 9. krajikoj brigadi. B R D A R Luke SLAVKO, pukomitraljezac 1. ete 5. bataljona, roen 1924, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od avgusta 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od decembra 1944, krajem rata komandir voda. B R E N J O Trifka DUAN, zamenik politikog komesara 1. ete 4. bataljona, roen 1922, Odak, Nevesinje, tehniar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Nevesinje. B R E N J O Nikole M A K S I M , zamenik intendanta 4. bataljona, roen 1900, Odak, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od aprila 1943, krajem rata intendant bolnice 29. hercegovake divizije. Umro 1987. B R E N J O Nikole M I R K O , politiki komesar 3. ete 4. bataljona, roen 1918, Odak, Nevesinje, grafiki radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942. godine, krajem rata ef OZN-e 26. divizije. B R E N J O Aima SAVO, zamenik politikog komesara 2. ete 4. bataljona, roen 1915, Odak, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1940, poginuo kod sela Dubljevii, Gacko, 23. juna 1943. godine.

593

BRKI H A M D I J A A M O , politiki komesar pratee ete brigade, roen 1921, Mostar, student, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1940, poginuo u selu Rataj, Miljevina, 13. juna 1943. BRKI Kade MUJO, borac, roen 1920, Cvre, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u NOB od novembra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. BRKI Muhameda MUSTAFA, borac, roen 1921, Stolac, radnik, Jugosloven, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od jula 1942, lan KPJ od 1943. godine. BRKI SMAJO, borac 4. bataljona, roen u Mostaru, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. BRKI Mihe TRIPO, borac 4. bataljona, roen 1906, Dola, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. BRSTINA Jovana D U A N , komandant 4. bataljona, roen 1914, Jarite, Mostar, mornariki podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od maja 1942, krajem rata naelnik veza 2. armije. Venik I i II zasedanja A V N O J - a . U m r o u Beogradu 24. oktobra 1994. godine. B U B A L O M u j e SELIM, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1920, Grua, Konjic, zemljoradnik, Musliman. B U B I - S L I P I E V I Alije AMIJA, borac 3. bataljona, roena 1919, Mostar, radnica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, krajem rata na radu u Oblasnom odboru Mostar. BUBI Alije SMAJO, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1921, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od maja 1942. godine, lan SKOJ-a. B U D I M M e h e J U S O , borac 3. ete 2. bataljona, roen 1915, ehari, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. BUDIMIR Marka FRANJO BUNDI, zamenik politikog komesara 3. ete 2. bataljona, roen 1921, Kreevo, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939, lan KPJ od maja 1940, krajem rata sekretar OK KPJ za zapadnu Hercegovinu.

594

Viktor Kuan - Borci Sutjeske B U L J I N A M e h e FADIL, politiki komesar ete, roen 1920, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ. Umro 1945. godine. B U R I N A LUKA, borac 5. bataljona, roen u Sinju, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo 1944. godine. B U R I Muje PAO, komandir voda u 5. bataljonu, roen 1917, Prenj, Stolac, radnik, Musliman, u N O B od 1942, lan KPJ od 1943. godine, kraj e m rata intendant bataljona u 14. hercegovakoj brigadi. B U R I Avde SALKO, borac 5. bataljona, roen 1915, Prenj, Stolac, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 9. juna 1943. godine. B U R Z A Adema SALIH, komandir voda u b o j n o j komori brigade, roen 1908, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941. Umro 1987. godine. B U T U R O V I A h m e ta FADIL, borac 4. bataljona, roen 1921, Prozor, student, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1937, lan KPJ od 1940. godine, krajem rata instruktor u politikom odeljenju 2. armije. B U T U R O V I SAFIJA, bolniarka, roena u Seonici, Konjic, domaica, Muslimanka, u N O B od februara 1943. CARATAN Ivana A N T E TONE, borac, roen 1909, Pitve, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1941, lan KPJ od 1937, poginuo na Sutjesci juna 1943. C E R O V I N A l o m e D U A N , politiki komesar pratee ete 6. bataljona, roen 1903, Vlahovi, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. COKOJA Bee OSMAN, borac, roen 1911, ipe, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. CVITANI Marka M A R K O CICO, politiki delegat voda u 3. eti 4. bataljona, roen 1921, Postire, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od februara 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od aprila 1943, krajem rata omladinski rukovodilac brigade.

B U H A Ilije M I T A R , politiki delegat voda u 3. eti 4. bataljona, roen 1919, Ribari, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1938, lan KPJ od januara 1940, krajem rata zamenik politikog komesara bataljona. BUKLIJA Ane A N T E LEO, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1924, Podaca, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od septembra 1942, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. B U K L I J A S M a t e M A R K O , b o r a c 1. bataljona, roen 1913, Zavojane, Vrgorac, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. U m r o 1981. godine. B U K V I - K O V A E V I Spasoja NEVENKA, bolniarka u brigadnoj bolnici, roena 1923, Gacko, uenica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan KPJ od m a j a 1945. godine, k r a j e m rata lan hirurke ekipe divizije. B U K V I Luke M I L U T I N , e k o n o m u intendanturi brigade, roen 1907, Jaruge, Trebinje, uitelj, Srbin. B U K V I Spasoja VERA, borac 1. ete 1. bataljona, roena 1920, Gacko, slubenica, Srpkinja, u NOB od aprila 1943. BULAJI Pavia O K O O K I C A , omladinski rukovodilac 2. bataljona, roen 1927, Vilusi, Niki, ak, rnogorac, u N O B od 1941, lan KPJ, po ginuo kod sela Ivice u Hercegovini avgusta 1943. godine. B U L U T MAKSIM, borac, roen u Prebilovcima, apljina, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. godine. BU I J A N Tome ANTE, komandir voda u 4. bataljonu, roen 1910, Donji Vinjani, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od maja 1942, lan KPJ od avgusta 1943. godine, krajem rata politiki komesar bataljona u Imotskom partizanskom odredu. B U L J A N M a r j a n a M I R K O , komandir voda u 2. bataljonu, r o e n 1926, Biteli, Sinj, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od maja 1945, krajem rata komandir ete u 26. diviziji.

Deseta hercegovaka brigada CABRILO Koste MILOAV, desetar u 1. eti 4. bataljona, roen 1922, Jasena, Nevesinje, trgovaki pomonik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od 1944, krajem rata oficir OZN-e. AKAR Mahe ZAJIM, borac 5. bataljona, roden 1922, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo krajem 1943. godine. AMPARA Luke RATKO, desetar u 2. eti 2. bataljona, roen 1915, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata komandir ete u KNOJ-u. ARAPINA Ivana J U R E , borac, roden 1925, Donja Vast, Prozor, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. A U S E V I E t h e m a R A M O , borac 2. bataljona, roen 1922, Kozica, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. E U R Laze G O J K O , borac 3. bataljona, roen 1921, Vrpolje, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. E K R O Huseina IBRO, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1920, Stolac, student, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939, lan KPJ od 1941, krajem rata oficir OZN-e. Umro 1978. EKO Huse UKRIJA, borac pratee ete 6. bataljona, roen u Stolcu, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1941. C E M I Beira O M E R , borac 3. bataljona, roen 1917. godine, Jablanica, v radnik, Musliman, u NOB od 1943. E R K E Z Salka AZIZ, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1911. godine, Foa, v radnik, Musliman. CIBER O s m a n a MUSTAFA MUJA, borac 1. ete 3. bataljona, roen 1911, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939. godine. CILIC-GLUMAC Osmana FATIMA borac 3. ete 3. bataljona, roena 1925, Slatina, Jablanica, domaica, Musli manka, u NOB od februara 1943. C I L I C O s m a n a F E H I M , pukomitraljezac 2. ete 3. bataljona, roen 1925,

595

e v o r , Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine.

ILI Rame HUSO, borac, roen 1923, evor, Jablanica, radnik, Musliman, u NOB od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. ILIC Osmana IBRO, borac 3. bataljona, r o e n 1921, evor, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. ILI Halila JUSUF, borac 3. bataljona, r o e n 1926, evor, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943, poginuo na Sutjesci krajem maja 1943. godine. IMI Avdija UKRIJA, borac 1. bataljona, roen 1921, Fazlagia Kula, Gacko, zemljoradnik, Musliman, poginuo u bici na utjesci krajem maja 1943. II Saliha H I L M I J A H I L M O , borac 3. bataljona, roen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. II Sulejmana S U L E J M A N BRATO, omladinski rukovodilac ete u 3. bataljonu, roen 1923, ak uiteljske kole, Musliman, u N O B od 1941, predratni lan SKOJ-a, lan KPJ od 1943. U m r o 1987. godine. ITAK J a h i j e H U S E I N , borac 5. bataljona, r o e n 1923, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo posle bitke na Sutjesci. OLI KOTA, borac 1. bataljona, roen u Vranjskoj, Bilea, zemljoradnik, Srbin, poginuo na M o d r o p a c u kod Bilea novembra 1943. godine. OLI L U K A borac 2. bataljona, roen u Divinu, Bilea, zemljoradnik, Srbin. O L O V I Vidaka D U A N , borac 4. bataljona, roen 1923, Krekavice, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, posle proboja sa Sutjeske zarobili ga Nemci u Krekavici 9. jula 1943, odveli u Nevesinje i ubili. O L O V I Ilije ILIJA, borac 4. bataljona, roen 1906, Krekavice, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, posle proboja sa Sutjeske zarobili ga Nemci u Krekavici 9. jula 1943, odveli u Nevesinje i ubili.

596

Viktor Kuan - Borci Sutjeske mljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, nestao na Sutjesci juna 1943. OVI Milana STEVO DIKAN, desetar u 2. bataljonu, roen 1908, Ilida, Sarajevo, zemljoradnik, Srbin. O V I L O Jove LAZAR, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1894, Nevesinje, kafedija, Srbin, u N O B od 1941, po proboju sa Sutjeske uhvaen od N e m a c a jula 1943. godine kod Nevesinja i zajedno sa kerkom Milicom odveden i streljan u Ovoj cima kod irokog Brijega. MAJKA Srela sam je prvi put negdje u proljee 1943. godine u toku pete ofanzive. Ila je u koloni, uporedo sa ostalim borcima, ubraena u bijelu maramu kakve nose hercegovake seljanke i ogrnuta bialjem, crnom obanskom kabanicom. Nosila je neki poveliki teret, koji se mogao primijetiti na njenim pomalo povijenim leima, pokriven tom n j e n o m crnom kabanicom. Gledajui je iz daljine, mislila sam da nosi neto suvino, nepotrebno, od ega se nije mogla da odvoji kad je naputala svoju udericu u sivom hercegovakom kru... Naa brigada drala je poloaje na Volujku. U prolazu, sputajui se uskom stazom, srela su se naa dva bataljona. Zastali smo i sklonili se da propustimo ove, koji su nas smjenjivali. Borac za b o r c e m je izmicao i gubio se u gustini volujake ume kad sam ugledala ponovo nju. Gledala sam je i pitala se - odakle li je ta tridesetogodinja ena? urila je i ona, nimalo ne zaostajui, kao da joj teret na leima nije zadavao tekoa. Pratila sam je pogledom i ekala da d o e do mene, pa da je upitam ta nosi i emu joj sve to slui. Na nekoliko koraaja od m e n e zastala je za trenutak, naglo okrenula glavu kao da je htjela da pogleda to to nosi, pa o n d a jo brim k o r a k o m produila

O L O V I Vidaka JOVO, borac 4. bataljona, roen 1915, Krekavice, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, kao ranjenik probio se sa Sutjeske do sela Krekavice, gde je 9. jula 1943. uhvaen od Nemaca, odveden u Nevesinje i ubijen. O L O V I Vidaka SAVO, intendant 4. bataljona, r o e n 1911, Krekavice, Nevesinje, grafiki radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, poginuo kod Bukova, iroki Brijeg, Mostar, 17. novembra 1944, naelnik obavetajnog odeljenja 29. hercegovake divizije. Odlikovan O r d e n o m narodnog heroja. O L O V I Milana VOJISLAV VOJO, politiki komesar 1. ete 4. bataljona, roeii 1920, Miljevac, Nevesinje, student, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od novembra 1941, krajem rata naelnik odeljenja O Z N - e za Sarajevo. O M I Halila HALID, zamenik intendanta brigade, r o e n 1905, Bilea, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1934. godine, k r a j e m rata intendant brigade. O M I Jovana KOSTO, borac 2. bataljona, roen 1909, Todorii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od maja 1942, poginuo na Modropacu kod Bilee novembra 1943. O M I Jovana M I L O R A D , borac 2. bataljona, roen 1917, Todorii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir voda. O M I Halida M U J O , borac omladinske ete brigade, roen 1930, Fatnica, Bilea, ak, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1943, krajem rata komandir voda. O M I Jovana NOVICA, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1913, Todorii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1942, krajem rata komandir voda. O R B A D I M u j e A H M O , borac, roen 1924, D o n j a Vast, Prozor, ze-

Deseta hercegovaka brigada naprijed da bi stigla druga pred sobom. To je bio trenutak dovoljan da vidim ta nosi. Razrogaenih oiju, bez daha, tiho uskliknuh: Pa to je dijete... Jeli to tvoje dijete?" - jedva izustih. Da, moje je, m o j sin", odgovori vedrim odsjenim glasom. I on se bori protiv Njemaca. Nisam borac s pukom u ruci ali u komori, u kuhinji pomaem koliko mogu, a drugovi mi kau da nisam na teretu. Naprotiv..." Ne dovri reenicu nego se ponovo nasmijei i ubrza korak da sustigne kolonu. Istoriju njena ivota saznala sam jedne noi kad smo se, opet u pokretu, nale u blizini. Na j e d n o m kratkom odmoritu ugledah je kako povija svoje dijete. Prioh joj. Nijemo sam p o s m a t r a l a ta radi. P r e d a mnom je stajala majka. Majka, koja ne zna za tekoe, za koju ne postoje prepreke. Majka, koja daje i razvija ivot svom djetetu. Majka - ta vjena bit ivota. Brzim i vjetim pokretima obavljala je svoj posao. Iz arene seljake torbe vadila je neke krpe. Vidjelo se da joj ne treba mnogo vremena pa da svom sinu stvori bar koliku - toliku udobnost i toplinu. Podie to dragocjeno breme, osvrnu se i ree: Boe, da li bi mogla da ga podojim? Da li emo jo da se zadrimo?" Poto dobi potvrdan odgovor ona sjede. Sjela sam do nje i zadivljeno gledala tu sitnu, naizgled slabanu enu i divila se njenoj hrabrosti, n j e n o m herojstvu. Zna", zapoe ona tiho, ovo mi je tree dijete. Dvoje su mi ustae ubili pred oima. Doli su u kuu, traili su mog mua, sumnjali su da je u partizanima. K a d nisu nali oca, pobili su djecu. Pred oima mojim, zvjerovi, krvnici... Dvoje djece su mi oteli, ali im ovo nedam. Samo preko

597

mene mrtve. Pola sam iz sela sa partizanima kada su odlazili. Mu mi nije dao, bojao se da u im biti teret. Nisam ga sluala. Nisam nikome na teretu, ni ja, ni ovo moje dijete." Kolona je krenula. Jedan za drugim ili su tiho. Ili p r e m a slobodi. Neki su za nju dali najvei zalog svoj ivot. Neki su je doekali. M e u njima je i Cvija sa svojim sinom Radovanom. Jelena-Ljerka Hamovi OVILO Lazara MILICA, bolniarka u brigadnoj bolnici, roena 1925, Nevesinje, uenica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, po proboju sa Sutjeske uhvaena od N e m a c a kod Nevesinja jula 1943, odvedena i streljana sa ocem L a z a r o m u Ovojcima kod irokog Brijega. U B R I L O Todora U R O , zamenik politikog komesara ete u 2. bataljonu, r o e n 1916, Fatnica, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1936, kao bolesnik u Centralnoj bolnici umro od tifusa na Sutjesci juna 1943. godine. U B R I L O Todora JOVAN, borac 2. bataljona, roen 1910, Fatnica, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, kao ranjenik u Centralnoj bolnici poginuo na Sutjesci kod Tjentita 13. juna 1943. godine. U B R I L O Tome MILAN, sekretar komiteta SKOJ-a 2. bataljona, r o e n 1921, Fatnica, Bilea, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939, lan KPJ od septembra 1941, poginuo aprila 1944. godine, komandir ete u 11. hercegovakoj brigadi. U K U R S. SALKO, borac 3. bataljona, r o e n 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo kod Krekova, Tjentite, 13. juna 1943. godine. U L E Grge M A R T I N , zamenik komandira 3. ete 4. bataljona, r o e n

598

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske nik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. godine. ESIR-RAZI SALKO, borac 3. bataljona, roden 1924, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. II Saliha HILMIJA HILMA, borac 3. bataljona, roen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1942. II H. MITOAD, borac 3. bataljona, roen 1924, Mostar, ak, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. O R I Alije KEMAL, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1924, Dobri, Mostar, dak, Jugosloven, u N O B od jula 1942, lan SKOJ-a od 1942. godine, krajem rata komandir voda. O R I Orner Z I B A MONIKA, borac 2. ete 3. bataljona, roena 1927, Mostar, radnica, Jugoslovenka, u N O B od marta 1942, lan KPJ od juna 1943, krajem rata referent saniteta art. brigade 29. hercegovake divizije. Umrla 1986. godine. UK DESIMIR, borac 2. bataljona, roen 1906, Mostar, radnik, Srbin, u NOB od februara 1943, smrtno ranjen umro u selu O r a h kod Pluina 26. maja 1943. godine. U K MIRKO, borac 2. bataljona, roen 1923, enica, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo izmeu Avtovca i Pive 25. maja 1943. U P I N A Save VOJIN, borac 1. bataljona, r o e n 1900, Dabrica, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U R I Tome B L A G O J E , borac pritapskih jedinica brigade, roen 1907, Zuber, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. D A B I Pere R A D O V A N RAKO, komandir voda u 3. eti 4. bataljona, roen 1922, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata komandant bataljona. U m r o 1979. godine. DAK1C Vula ROSA, borac pritapskih jedinica brigade, roena u Miholjai, Gacko, domaica, Srpkinja.

1914, Kruevo, Mostar, slubenik, Hrvat, u N O B od juna 1942, lan KPJ od januara 1943. godine, krajem rata komandant vojnog podruja. V O R O epana L A Z A R , komandir pratee ete 1. bataljona, roen 1920, Vojno, Mostar, eleniki slubenik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od avgusta 1938, lan KPJ od marta 1942, k r a j e m rata k o m a n d a n t bataljona. Umro 1990. godine. A I Jove DUAN, komandir voda u intendanturi 2. bataljona, roen 1908, Drijenjani, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od novembra 1942. U m r o 1985. godine. E F O H a s a n a ARIF, borac 3. bataljona, r o e n 1919, Livno, graevinski tehniar, Musliman, u N O B od 1942, poginuo krajem 1943. godine. E F O Hasana RAZIJA, borac 5. bataljona, r o e n a 1924, Livno, uenica, Muslimanka, u N O B od 1942, poginula krajem 1943. godine. E M A L O V I H a s a n a E N V E R , politiki komesar 3. bataljona, roen 1920, Mostar, svreni uenik srednje tehnike kole, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941. godine, k r a j e m rata politiki komesar 42. vazduhoplovne divizije. E M A L O V I A h m e t a M U J O IMBA, borac, roen 1919, Mostar, rad5 nik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od februara 1942, poginuo kod Nevesinja u leto 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. E M A L O V I A. O M E R , komandir voda u 3. bataljonu, roen 1919, Mostar, student, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. E M I Beira O M E R STARI, kurir taba 3. bataljona, roen 1919, Lug, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od januara 1943, zarobljen na Sutjesci juna 1943. i do kraja rata se nalazio u nemakom koncentracionom logoru. E R I M A G I A h m e t a AH1N, borac, roen 1922, Tasovii, apljina, rad-

Deseta hercegovaka brigada DAUTBEGOVI Zaima H A M D O SREKO, borac u intendanturi brigade, roen 1913, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. D A U T B E G O V I Ahmeta ISMET, borac, roen 1919, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od oktobra 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od septembra 1943. godine. D A U T B E G O V I Junuza J U N U Z , borac 3. bataljona, roen 1918, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u NOB od januara 1943. godine. D A U T B E G O V I Ahmeta SAEEi; borac 3. ete 4. bataljona, roen 1924, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u NOB od januara 1943. godine. DA V I D O V I Riste MILO, ekonom 2. ete 1. bataljona, roen 1900, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata predsednik Optinskog N O O Gacko. Umro 1964. godine. D A V I D O V I Miloa V L A D O , borac 2. ete 1. bataljona, roen 1924, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od aprila 1943, poginuo kod Konjica februara f945. DELI ALIJA, komandir voda u 3. bataljonu, roen 1914, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ. D E R V I K A D I Arifa HAKIJA, politiki delegat voda u 1. eti 2. bataljona, roen 1920, Nevesinje, ak, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. D I V I Stipe A N T E , ekonom u intendanturi brigade, roden 1913, Drvenik, Makarska, zemljoradnik, LIrvat, u NOB od jula 1942, lan KPJ, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. godine. DIZDAR Muhameda D E M A L D E MAC, komandir minobacakog voda Pratee ete 3. bataljona, roen 1911, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, k r a j e m rata zamenik komandanta jajakog vojnog podruja.

599

D I Z D A R Sulje F U A D , borac 5. bataljona, roen 1928, Livno, ak, Musliman, u N O B od 1942, poginuo posle proboja sa Sutjeske u leto 1943. D I Z D A R Jusufa M A H M U T SULTAN, borac 3. ete 3. bataljona, roden 1922, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. DIZDAR Avde ENSUDIN STRATEG, intendant 3. bataljona, roen 1920, Mostar, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1942. godine. D O B R A N I Nikole CVIJETA CVIJA, borac pritapskih jedinica brigade, roena 1913, Ljubinje, domaica, Srpkinja, u N O B od aprila 1943. godine. D O B R A N I Blagoja RADOVAN, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1921, Mea, Stolac, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1941, poginuo na M e d e n o j Glavi 16. avgusta 1944, politiki komesar ete u 13. hercegovakoj brigadi. D O B R A N I Spase RADOVAN, dete u pritapskim jedinicama brigade (zajedno sa majkom Cvijom), roen 1942, Dabar, Stolac, Srbin. D O B R A N I Vidoja SPASO, komandir voda u 1. eti 6. bataljona, roen 1913, Dabar, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. D O B R A N I Vasilija TRIFKO, borac 4. bataljona, roen 1896, Mea, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo u Kukriju kod Bilea 26. avgusta 1943. godine. D O L U I A n t e J O Z O , borac 5. bataljona, r o e n 1921, Livno, radnik, Hrvat, u NOB od 1942. U m r o 1950. D O M A Z E T R a d e B L A G O J E , omladinski rukovodilac ete u 6. bataljonu, roen 1924, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od decembra 1941, lan KPJ od novembra 1943. godine, krajem rata zamenik politikog komesara 12. hercegovake brigade.

600

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1943. godine, krajem rata politiki komesar ete. D O M A Z E T V L A D O , b o r a c 6 . bataljona, roen u Vlahoviima, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. D O M A Z E T Tanasija VUKAN, borac 6. bataljona, roen 1899, Vlahovii, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. Umro 1956. D R A G A N I C Vladimira A N G E L I N A , bolniarka 1. ete 3. bataljona, roena 1920, Borako Jezero, Konjic, obanica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od aprila 1942, krajem rata zamenik r e f e r e n t a saniteta 14. hercegovake brigade. D R A G A N I S L A V O J K A , borac, roena 1923, Brani, Konjic, domaica, Srpkinja, u NOB od 1941, lan SKOJ-a, po p r o b o j u sa Sutjeske uhvatili je Nemci i ubili u Podoracu. D R A G I E V I Ante IVO, borac 5. bataljona, roen 1922, Povije, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. D R A G I Jove Z O R A , zamenik politikog komesara 2. ete 4. bataljona, roena 1920, Bijela, Konjic, uiteljica, Srpkinja, u N O B od 1942, lan KPJ, poginula kod Tjentita na Sutjesci 9. juna 1943. godine. D R A G O V I Tome MARTIN, borac 1. ete 2. bataljona, roen 1920, Desne, Metkovi, radnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od decembra 1943. godine. DRAKOVI Spasoja O R E , borac 2. bataljona, roen 1927, Gacko, ak, Srbin, u N O B od marta 1943. U m r o 1967. godine. DRAKOVI Spasoja MILAN, politiki delegat voda u 4. bataljonu, r o e n 1920, Gacko, trgovaki pomonik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na brdu Ledenik, istono od Avtovca, 24. maja 1943. godine. D R A K O V I Spasoja MILIVOJE, borac 2. bataljona, roen 1921, Gacko, trgovaki pomonik, Srbin, u N O B od

D O M A Z E T Pere DUAN, borac 1, ete 6. bataljona, roen 1922, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. godine. D O M A Z E T Ilije GOJKO, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1910, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, lan KPJ od 1942. godine. D O M A Z E T Filipa ILIJA, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1925, Vlahovii, Ljubmje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od septembra 1943, krajem rata politiki komesar ete. D O M A Z E T Ilije JANKO, desetar u 2. eti 6. bataljona, roen 1912, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. D O M A Z E T Nikole J O V O BRACO, borac 2. ete 6. bataljona, roden 1917, Vlahovii, Ljubinje, radnik, Jugosloven, u NOB od 1941, lan KPJ od januara 1943. godine, k r a j e m rata obavetajni oficir bataljona. D O M A Z E T R a d a L A Z A R , zamenik politikog komesara 2. ete 6. bataljona, r o e n 1920, Predolje, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata politiki komesar vojnog podruja. D O M A Z E T oke MARKO, borac 1. ete 6. bataljona, roen 1911, Vlahovii, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. D O M A Z E T Tanasija MILAN, komandant 6. b a t a l j o n a , r o e n 1917, Vlahovii, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, u m r o u C e n t r a l n o j bolnici na epan Polju maja 1943. godine. DOMAZET Koste MILOSAV, borac 1. ete 6. bataljona, roen 1913, Vlahovii, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. DOMAZET M I L O R A D , borac 6. bataljona, roen u Vlahoviima, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. DOMAZET Tanasija RISTO, borac 6. bataljona, roen 1906, Vlahovii, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. DOMAZET Petra STOJAN, borac 1. eI te 3. bataljona, roen 1927, Predolje,

Deseta hercegovaka brigada 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata zamenik politikog komesara ete. DRAKOVI Doka SPASOJE, borac u intendanturi brigade, roden 1888, Slivlja, Nevesinje, stolar, Srbin, u N O B od aprila 1943, zarobljen na Sutjesci juna 1943. godine, odveden u logor Jasenovac i ubijen. DRAKOVI Spasoja VUKO, borac 1. ete 2. bataljona, roen 1924, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1943, krajem rata komandir ete. DRENJAK-SIPI Osmana ZEJNA, bolniarka 1. ete 1. bataljona, roena 1928, Baina, Jablanica, domaica, Muslimanka, u N O B od februara 1943. D R I N K O V I Marina IVAN IVE, politiki delegat voda u 4. bataljonu, roen 1919, Jelsa, Hvar, ribar, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942, zarobljen na Sutjesci juna 1943, uspeo da pobegne 1944. i da se ponovo prikljui partizanima. Umro 1981. godine. DRINJAK Save STEVO, komandir voda u 1. eti 4. bataljona, roen 1923, Mirue, Bilea, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata naelnik taba brigade. D R L J E V I Muje H A M I D BRKO, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1911, Blagaj, Mostar, rudar, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata obavetajni oficir bataljona. D R O N J I Franje IVI, ekonom ete u 5. bataljonu, r o e n 1909, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo posle bitke na Sutjesci u leto 1943. godine. DRVI Ivana L O V R E , borac 1. ete 3. bataljona, roen 1919, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. D U G U Z A A L E K S A , borac, roen u Hercegovini, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. D u k a Stevana i l i j a , borac pratee ete 6. bataljona, roen 1922, Kljenci, Stolac, trgovaki pomonik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od oktobra 1941, lan KPJ od februara

601

1942, krajem rata ef opunomostva OZN-e za srez Stolac. D U K A Stevana V L A D O , desetar u 2. eti 6. bataljona, roen 1911, Kljenci, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. D U N E R Luke DUAN, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1904, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od od 1943, krajem rata komandir voda. D U N E R OVI Gavrila MILAN, borac 2. bataljona, r o e n 1906, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo kod Bilee januara 1945, lan Sreskog N O O . U R A N O V I Alije R E M Z O , pomonik intendanta brigade, roen 1910, Mostar, elektromehaniar, Musliman, u N O B od 1941. godine, lan KPJ od 1938, k r a j e m rata politiki komesar 16. krajike brigade. DU PINA Vase SIMO, borac 4. bataljona, roen 1911, O r a n , Trebinje, zemljoradnik, Srbin. D U V N J A K Ibre H A L I L ALIJA, kurir taba brigade, roen 1930, Kovaevo Polje, Prozor, ak, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. U K I R A M I Z A , bolniarka u 3. bataljonu, roena 1919, Mostar, radnica, Muslimanka, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginula na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. godine. U R I C A Jove DANILO, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1915, Berkovii, Stolac, zemljoradnik, Srbin. Umro 1985. U R I C A Riste O R E , borac 2. ete 1. bataljona, roen 1923, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943, krajem rata politiki komesar bataljona. U R I C A Boka U R O , borac 3. ete 2. bataljona, r o e n 1926, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin. U R I C A Lazara GOJKO, borac 2. bataljona, roen 1915, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo u jaruzi Usovikog Potoka, povrh Sutjeske, 9. juna 1943. godine.

602

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske emo spasiti od unitenja. Ljudi su joj vjerovali i neogranieno potovali... Prola je sve okraje u naoj brigadi i prokrstarila Bosnu, uvijek u operativnim jedinicama, kao partijski rukovodilac. Ima malu italijansku puku. Teki uslovi ratovanja ostavili su tragove na njoj. Nije vie puna, svjea i njena. Sada je ratnik, a rat ogrubljuje ovjeka. Dugo smo priali, a najvie o svom rodnom mjestu. Kao da je za trenutak bjeala od ovih ratnih napora. Govorila je, kada se oslobodimo, kako e njezini aci biti svi komunisti, dobri konstruktori i zadrugari, i da je nitko ne moe odvojiti od uiteljskog poziva. Vlatko Lazarevi U R I C A epana RISTO, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1902, Suzina, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Kukriju kod Bilea 26. avgusta 1943. U R I I Spasoja JOVAN, borac 1. bataljona, roen 1915, Bodeite, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. U R I I Gruje MILIVOJE, borac 1. ete 1. bataljona, roen u Bodeitu, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. U R I Tome BLAGOJE, ekonom brigadne bolnice, roen 1907, Zubci, Trebinje, potar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1944. godine. U R I Stojana GOJKO, komandir 1. ete 5. bataljona, r o e n u Popratima, Stolac, podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Krvavim Brdima, jugozapadno od Mratinja, 2. juna 1943. I)ZALI O Mate LUKA, komandir ete u 5. bataljonu, roen 1910, Livno, ofer, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ. Umro 1983. godine. D A L T O Pave VLATKA, bolniarka u brigadnoj bolnici, r o e n a 1925, Livno, uenica, Hrvatica, u N O B od 1942,

B U R I C A Ilije KOTA VELIKI, borac 1. ete 6. bataljona, roen 1910, Berkovii, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ, krajem rata intendant brigade u KNOJ-u. U R I C A Riste MILUTIN, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1926, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od j a n u a r a 1945, krajem rata politiki delegat voda. U R I C A Tripe NIKOLA, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1913, Berkovii, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od maja 1942. 15. maj. Javorov vrh. - U toku dana potisle su nas jae etnike snage sa Ledenika do Javorovog vrha. Za ovo kratko rastojanje vodila se borba itav dan. Lijevo od nas nalazi se 3. eta 4. bataljona nae 10. brigade. U toj eti je Z o r a Dragi partijski rukovodilac. Tu na Javorovom vrhu sa Zorom sam dugo razgovarao, opet o prolosti. Nas dvoje smo r o d o m iz istog sela, skoro kua uz kuu. Mlaa je od m e n e dvije godine. Z a j e d n o smo ili u kolu u Bijeloj. Zora je siroe. Majku nije ni zapamtila. Uvijek je bila slabo obuena. Najee je bosa ila u kolu. Djetinjstvo j o j je bilo tuno i nesretno. Kao siroe uzeo je k sebi stric, koji je ivio u Mostaru. Zavrila je uiteljsku kolu. Od onog malog, krljavog, poderanog i plaljivog seoskog djeteta, izrasla je lijepa i p a m e t n a djevojka. Juna 1941. oca su joj ubile ustae, sa jo 23 najuglednija ovjeka iz Bijele. Ostali mukarci pobjegli su u umu i krili se od ustaa. Tako su se spontano formirali zbjegovi. Na bijeljanski zbjeg krio se pod P r e n j e m u Kiseru. Poetkom jula Z o r a je dola u na zbjeg. Z o r a je ve tada bila komunista. O n a je u zbjeg unijela ivot i vjeru u buduunost. Uvijek je podvlaila da se samo b o r b o m mo-

Deseta hercegovaka brigada poginula na pl. Cincar, Kupres, u drugoj polovini 1943. godine. D Z E B O Ahme SULEJMAN, desetar u 1. eti 5. bataljona, roen J914, Grgurii, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. godine. DENETTC Alije H A J R U D I N , borac, roen u Ostrocu, Jablanica, trgovaki pomonik, Musliman, u N O B od marta 1943, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. D I N O Orner IBRO, borac 1. ete 3. bataljona, roen 1924, Donje Paprasko, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. D U B U R Muje LUTVO, borac 3. ete 1. bataljona, r o e n 1923, Fazlagia Kula, Gacko, radnik, Musliman. D U B U R M u j e SULJO, borac 1. bataljona, roen 1926, Fazlagia Kula, Gacko, ak, Musliman, u N O B od aprila 1943, poginuo na Zelengori 12. juna 1943. godine. D Z U M H U R Abida ASIM H A D I J A , borac 3. bataljona, roen 1919, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od septembra 1941, krajem rata lan Sreskog komiteta KPJ Konjic. E L E Z O V I Mustafe IBRO, borac 3. bataljona, roen 1918, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. FALAN Salka ABAN, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1925, Rodii, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od avgusta 1942, lan SKOJ-a od maja 1943. godine. F E H I M O V I E j uba NADIJA, bolniarka, roena 1916, Livno, domaica, Muslimanka, u N O B od 1942, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. F E J Z I Ibre KEMAL, borac 3. bataljona, roen 1925, Bivolje Brdo, apljina, ak, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. godine. F E J Z I C Salka TASIM, borac, roden 1910, Kupres, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

603

F E T A H O V I Salka H A S A N , borac,
roden 1920, Kopii, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

FILIPOVI Nikole VLADO, komandir voda u 1. eti 1. bataljona, roen 1910, Nadinii, Gacko, zemljoradnik, Srbin. FISTANI .Turja N I K O L A , borac, roen 1918, Selca, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od januara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. FRANIEVI Anta IVO, politiki delegat voda u 3. eti 4. bataljona, roen 1922, Jelsa, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci kod Drago Sedla 12. juna 1943. godine. F R E N J O Huseina R I F A F borac 2. ete 3. bataljona, roen 1923, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1942, lan KPJ od 1942, poginuo na Pivskoj Planini kod Stjepan Kuka, zapadno od Rudina, 9. juna 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. F R O V I - A B R I L O Toma KSENIJA, bolniarka u 4. bataljonu, roena 1923, Biograd, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1944, posle Sutjeske terenski radnik. Umrla 1963. F R O V I Nikole MILUTIN, borac 4. bataljona, roen 1914, Biograd, Nevesinje, andar, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1953. godine. G A B E L I Ante ANDRIJA, borac, roen 1925, Vranjic, Split, radnik, Hrvat, u NOB od februara 1943, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. G A B R I - M O S K O V L I Ante ROSA, borac 3. bataljona, roena 1922, Mostar, domaica, Hrvatica. G A I N O V I Ilije DUAN, borac, roden 1896, Kaanj, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. U m r o 1951. G A I N O V I Petra M I R K O , borac 3. bataljona, roen 1914, Meka Gruda, Bilea, zemljoradnik, Srbin. G A I N O V I Rema RISTO, intendant 2. bataljona, roden 1912, Meka Gru-

627

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske G I Z D I Mije B E R I S L A V B O R K O , omladinski rukovodilac 5. bataljona, roen 1920, Klis, Split, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1938, lan KPJ, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. GLAVA Slave B O O , borac 2. bataljona, roen 1922, Buna, MosUr, zemljoradnik, Srbin, zarobljen na Sutjesci j u n a 1943, odveden u nemacki logor Auvic, gde ga je zatekao kraj rata. U m r o 1985. godine. G L O G O V A C Jovana BOSILJKA, borac 1. bataljona, roena 1918, Srevii, Gacko, domaica, Srpkinja. G L O G O V A C Ilije B O I D A R BOJKO, borac 4. bataljona, roen 1899, Brata, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, kraj e m rata predsednik Sreskog N O O Nevesinje. U m r o 1980. godine. G L O G O V A C - V U L I Boidara D R A GINJA, bolniarka 1. ete 4. bataljona, roena 1925, Brata, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine. G L O G O V A C Stevana MILAN, komandir 1. ete 1. bataljona, r o e n 1918, Graanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. G L O G O V A C etka VASO, borac 4. bataljona, r o e n 1921, Brata, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1972. godine. G L O G O V A C T O D O R , ekonom brigadne bolnice, roen 1903, Graanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. G L O G O V A C Laze VELIMIR, desetar u 4. bataljonu, roen 1920, Brata, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. GLUINA Ante N E D E L J K O ZORKIN, borac 5. bataljona, roen 1920, Dranice, Makarska, mornar, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan KPJ od marta 1945. godine. G L U A C Emina SAFET, mitraljezac u prateoj eti 5. bataljona, roen 1922, Vukovlje, Konjic, zemljoradnik, Mu-

da, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. 1AGI Sphe M U H A R E M M U H K O , borac 5. bataljona, roden 1921, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941. U m r o 1973. godine, j A K O V I B L A G O J E , borac 1. bataljona, roen u Vrbi, Gacko, zemljoradnik, Srbin, jAKO VI Mie MARKO, borac 1. bataljona, roen u emernu, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. t A K O V I Milana O B R A D , desetar, r o e n 1919, e m e r n o , Gacko, zemljoradnik, Srbin. j A L I Filipa A N T I , borac, r o e n 1908, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. t A N D U R A JUSUF, borac 2. bataljona, roen u Sarajevu, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. rARAZLI R a m e IBRO, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1920, Skrobuani, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942. godine. r A R B O R e d e M U J O , borac, roen 1919, Viii, apljina, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Pivi krajem maja 1943. godine. rAI N. BRANKO, borac 3. bataljona, roen 1923, Baevii, Mostar, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. godine. rILJEVI Nikole IVAN, borac 2. ete 4. bataljona, roen 1907, Baina, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942. godine. rILJEVI tipana IVAN, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1909, Baina, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od jula 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine. rILJEVI Joze J U R E , borac 4. bataljona, r o e n 1919. godine, Baina, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine, lan KPJ.

Deseta hercegovaka brigada sliman, u N O B od 1941. godine, krajem rata komandir voda. GOJAK Ante IRO, desetar u 3. eti 3. bataljona, roen 1924, Veliko Brdo, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od novembra 1944, krajem rata komandir ete. G O J K O V I Mihajla D R A G U T I N , kurir taba brigade, roen 1923, R u d o Polje, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a, poginuo na sektoru planine Magli 8. juna 1943. G O L O E V I Hivzije H I D J E T HIDO, borac, roen 1924, Ravno, Trebinje, ak, Musliman, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. godine, u sastavu Centralne bolnice. G O L U B I A. O M E R , borac 3. bataljona, roen 1921, Mostar, uitelj, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. godine. G O L U B O V I Vidaka SAVO, kurir taba 2. bataljona, roen 1925, Slivlje, Gacko, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, krajem rata komandant bataljona u KNOJ-u. G O R A N I R a m e FATA, borac 3. ete 1. bataljona, roena 1919, Kovaevo Polje, Prozor, domaica, Muslimanka, u N O B od februara 1943. godine. G O R A N I Muje M E H O , borac 3. ete 1. bataljona, roen 1912, Kovaevo Polje, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942. godine. G O R A N I T. TAHIR, borac 1. bataljona, roen u Kovaevom Polju, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. G O R D I Vukana STOJAN, borac 1. ete 6. bataljona, roen 1915, Dabrica, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. G O S P O D N E T I ANTE, borac 4. bataljona, roen 1926, Bol, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori 10. juna 1943.

605

GOVEDAR1CA Spasoje O R E , borac 1. bataljona, roen u Vrbici, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci. G O V E D A R I C A Boe MILAN, borac 2. ete 4. bataljona, roen 1926, DubIjevii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. G O V E D A R I C A Vlade PETAR BUGARIN, zamenik k o m a n d i r a ete u 6. bataljonu, r o e n 1913, Obalj, Kalinovik, slubenik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. Poginuo u borbi protiv ostataka etnika kod Trnova, Sarajevo, 21. septembra 1945, komandant bataljona u KNOJ-u. G O V E D A R I C A Save SPASOJE, borac 1. bataljona, roen 1893, Miholjaa, Gacko, trgovac, Srbin, u NOB od 1941, poginuo u jaruzi Usovikog p o t o k a kod Tjentita 9. juna 1943. godine. G O V E D A R I C A Alekse STEVAN, komandir voda u 2. eti 4. bataljona, roen 1913, Dubljevii, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, k r a j e m rata obavetajni oficir art. brigade 29. hercegovake divizije. G O V E D A R I C A V E L J K O , komandir ete u L bataljonu, roen u Miholjai, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo posle bitke na Sutjesci u etnikim redovima. GRABOVAC Alijice IVAN, kurir taba brigade, roen 1921, Sinj, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo kod irokog Brijega, Mostar, u drugoj polovini 1943. godine. G R A H O V A C Novice B O R I S L A V BORO, desetar u 2. bataljonu, roen 1910, Lukavac, Nevesinje, trgovaki pomonik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. U m r o 1965. godine. G R A H O V A C Radoja BRANKO, kurir pratee ete 4. bataljona, roen 1929, Lukavac, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od marta 1943. U m r o 1985. G R B O Paje E D O , politiki komesar ete u 6. bataljonu, roen 1923, Kuba, Stolac, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od januara 1942, kao

306

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939, lan KPJ od 1943. Umro 1983. godine. G R E B O Dervia O S M A N OSA, politiki delegat voda u 3. bataljonu, roen 1921, Mostar, ak, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo kod Miljevine 13. juna 1943. G R G I Fehima SALKO, borac, roen u Prozoru, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. G R G I Ive TONKO, borac, roen 1927, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. G R K Lazara DANILO, kurir taba 6. bataljona, roen 1914, Dabar, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944, krajem rata pomonik intendanta 29. hercegovake divizije. G R K Tome DUAN, komandant 6. bataljona, r o e n 1906, Kljenci, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941, krajem rata predsednik Oblasnog o d b o r a N O F - a za Hercegovinu. Venik D r u g o g zased a n j a A V N O J - a . Odlikovan Ordenom narodnog heroja. G R K Jove LJUBO, borac pratee ete 6. bataljona, roen 1919, Berkovii, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. G R K Gojka MILAN, desetar u 1. bataljonu, roen 1925, D a b a r s k o Polje, tolac, zemljoradnik, Srbin. G R K A VAC Jovana G O J K O T I M O ENKO, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1922. godine, Grkavci, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. G R K O V I M a r k a M I H A J L O MIO, borac 1. bataljona, roen 1906, Vrba, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, poginuo na Krvavim Brdima, Magli, 2. juna 1943. godine. G R K O V I Pere MIRKO, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1890, Bodeite, Gacko, zemljoradnik, Srbin. G R K O V I Marka OBRAD, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1922, Vrba, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan SKOJ-a.

ranjenik u Centralnoj bolnici poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. G R B U I Pere MATO, borac u intendanturi 2. bataljona, roen 1890, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943. godine. 3 R C I H a s a n a E N V E R B R I C O , borac 3. ete 5. bataljona, roen 1927, Ostroac, Konjic, ak, Jugosloven, u N O B od februara 1943, lan SKOJ-a od 1944. godine. Oko podne stigli smo u Barni Do, gdje smo naili na nae stare rodoljube. Odmaraju se, a kad nas opazie, istrae nam u susret. - Jeste li svi ivi? Kako je bilo? Kuda idete? N e m o j t e im dati dalje da prodiru. Z n a m o da je teko, ali izdrite, i mi smo nekad tako ratovali pa smo izdrali. - teta to nijesam mladi pa da sa v a m a k r e n e m - kae stari Lazar Kapor iz Zaloma. - D a j mi, k o m a n d a n t e , puku i postavi me za vodnika pa da vidi kako e me sluati, a za poloaj koji dodijeli ne brini, trai stari Spasoje Govedarica. ; Miljenko Okiljevi j R C I Muharema HAIM OLAK, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1910, Prozor, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941. godine. j R C I Ferima IBRO, borac 1. bataljona, roen 1913. godine, Prozor, radnik, Musliman. j R C I Fehima SALIH, borac pritapskih jedinica brigade, roen u Seonici, Konjic, zemljoradnik, Musliman. j R I Mirka DRAGICA, borac, roena 1926, Medanii, Gacko, uenica, Srpkinja, u NOB od 1941, lan SKOJ-a, poginula kod Vrbnikih Koliba na Zelengori 10. juna 1943. godine. j R E B O ES AD, borac 3. bataljona, roen 1921, Mostar, ak, Musliman, u

Deseta hercegovaka brigada G R U B A I - F I L I P O V I o r a DANICA, borac 1. ete 1. bataljona, roena 1920, e m e r n o , GACKO, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941. G R U B A I C Ilije KOTA, borac, roen 1909, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. Umro 1974. godine. G R U B I I Marka M A R I N K O , borac 4. bataljona, roen 1924, liiepi, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od februara 1943, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. G U I N A Marina A N T E TONI, komandir voda, roen 1921, iovo, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Pivi krajem maja 1943. godine. G U S I Salka H A U L , borac 3. ete 1. bataljona, roen 1910, ehari, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od februara 1943. godine. G U I A. A V D O , borac 3. bataljona, roen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Pivi poetkom juna 1943. G U S I u r e L A Z A R , borac 1. bataljona, roen 1885, Bratac, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1950. godine. GUI Mitra M A N O J L O , borac 4. bataljona, roen 1926, Brata, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1943. godine. GUIC Lazara P E R O , politiki komesar pratee ete 4. bataljona, roen 1923, Brata, Nevesinje, ak, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata sekretar sreskog komiteta KPJ. GUSIC Mitra VASILIJA, bolniarka 2. ete 4. bataljona, roena 1923, Brata, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u N p B od 1941. godine. GUSI Lazara VOJIN, politiki komesar 4. bataljona, roen 1914, Brata, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Zelengori 11. juna 1943. godine. G U T I Nikole MILAN, borac 1. bataljona, roen 1909, Nadinii, Gacko,

607

zemljoradnik, Srbin, poginuo kod Gacka 1944. godine. G V O Z D E N Huse H U S O , borac 2. bataljona, roen 1925, Pridvorci, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, poginuo kod Mratinja 3f. maja f943. H A A M E M I N A MINA, bolniarka u 1. bataljonu, roena 1918, Bratunac, domaica, Muslimanka, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginula u kanjonu Hravke 9. juna 1943. Borbu u susretu na kapi Krvavih Brda nismo videli, jer naie o p e t magla. Plamsalo je nebo itavih desetak minuta od guste vatre. Najzad je borba jenjala. Obe su strane zasele skoro na same rubove kape i niko ne poputa ni pedlja. Nemaki gubici su osetni. Meu naim poginulim bio je komandir ete Gojko uri, vodnik Nikola Mio, borci Sui a r k o , anti Ivan i Vlado Muketalo, a medu tee ranjenim naao se i prvi bomba bataljona Milo Jagodi. Dobro je ime pogoeno ovom brdu. Valjda su ga ranije okrvavile Osmanlije ili haralije mail-age engia. A i da nisu, odsada bismo ga tako zvali. R a d e Harnovi H A A M Huse M U H A R E M , borac 5. bataljona, roen 1919, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, k r a j e m rata komandir voda. H A D I A L I Ibrahima ABDULAH, borac, roen 1923,-Konjic, ak, Musliman, u N O B od februara 1943, po povratku sa Sutjeske predao se Nemcima i od tada mu se gubi trag. H A D I Alije EN V E R , borac, roen 1921, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. H A D I Muharema M U H A R E M , borac 1. bataljona, roen 1924. godine, Prozor, radnik, Musliman. H A D I M u h a r e m a TAHIRA, borac 2. ete 1. bataljona, roena 1924, Pro-

608

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske H A M O V I J E L E N A LJERKA, partijski radnik u brigadi, roena 1919, Sarajevo, studentkinja, Srpkinja, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. H A M O V I C Milana R A D E , naelnik taba brigade i lan Vrhovnog taba NOV i POJ, roen 1916, Stolac, oficir Jugoslovenske vojske, Srbin u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941. godine,krajem rata pomonik naelnika Generaltaba JA. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. H A S A N B E G O V I C - K U L E N O V I Edhema MERSA, bolniarka u 3. bataljonu, roena 1924, Mostar, uenica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od novembra 1940, lan KPJ od januara 1943. godine, krajem rata zamenik referenta saniteta 13. hercegovake brigade. HASI Hasana AMIL STRUJA, kurir taba 5. bataljona, roen 1927, Crnii, Stolac, ak, Jugosloven, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942. godine. HAVALA Muhe SALIH, borac 5. bataljona, roen 1908, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo kod Olova u leto 1943. godine. H E R O Omera JUSO, borac, roen 1922, Here, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. H E R O M e h e O S M A N , borac, roen 1922, Here, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. H I N D I Beira KADA, borac 2. bataljona, roena 1923, Glogonica, Jablanica, domaica, Muslimanka, u N O B od marta 1943, poginula na Sutjesci krajem maja 1943. godine. H I N D I M U M I N , borac 4. bataljona, roen 1916, Glogonica, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo u kanjonu Sutjeske juna 1943. godine. H O D I Agana ARIF, borac, r o e n 1910, Grborezi, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ. U m r o 1984. godine.

zor, domaica, Muslimanka, u N O B od jula 1942. godine. H A D I O M E R O V I A . J U S U F GAPO, borac 3. bataljona, roen 1914, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, umro od tifusa na Sutjesci juna 1943. godine. H A D I Z U K I Asasa IRFAN, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1925, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. godine. H A D Z O V I Zahira TAHIR, borac pratee ete brigade, roen 1918, Trebinje, student prava, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata politiki radnik u trebinjskom srezu. H A J D A R E V I Dervia M A H M U T M A H O , politiki delegat voda u 5. bataljonu, roen 1920, Stolac, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ. U m r o 1967. godine. H A J D U K Avde JUSO, borac, roden 1925, Ostroac, Jablanica, ak, Musliman, u NOB od marta 1943, poginuo u proboju sa Zelengore sredinom juna 1943. H A J R O V I M u j e FADIL, komandir voda u 3. bataljonu, roen 1920, Reice, apljina, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. H A J R O V I O m e r a SEFKO, borac 3. bataljona, roen u Reici, apljina, zemljoradnik, Musliman, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. H A K A L O A . H I L M I J A H I L M O , komandir voda u 1. eti 3. bataljona, roen 1920, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. godine. H A L A P I Muje R E D O , borac, roen 1923, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo u jaruzi Usovikog Potoka kod Tjentita 9. juna 1943. H A L E B I Sulje AHMET, borac 2. bataljona, roen 1925, Lug, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

Deseta hercegovaka brigada H O D I Muharema HASAN, borac 5. bataljona, roen 1920, Grborezi, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. H O D I Mehe J U S O , borac 5. bataljona, roen 1921, abljak, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. H O D I Bilka M U J O , borac, roen 1905, Grborezi, Livno, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. H O N D O Salka O M E R , borac 3. ete 2. bataljona, roen 1922, Podbreje, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. H O Z O Mehe M U H A R E M , borac 1. ete 5. bataljona, roen 1921, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. H R N J I C A M u h a r e m a H A M I D , borac 2. ete 3. bataljona, roen 1902, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine. H R N J A Z Todora DUAN, ekonom ete u 2. bataljonu, roen 1906, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. H R N J A Z Luke MIRKO, borac 2. ete 2. bataljona, r o e n 1926, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1944, krajem rata komandir voda. H R N J A Z Todora R A D E , borac pratee ete 2. bataljona, roen 1922, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin. H R N J A Z Todora SLAVKO, borac pratee ete 2. bataljona, roen 1922, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od maja 1943. godine. H U S K I C Hasana FIZA, bolniarka u 5. bataljonu, roena 1923, Livno, radnica, Muslimanka, u N O B od 1942, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. H U S K O V I M e h e ALIJA MALI, komandir voda u 2. eti 3. bataljona, roen 1925, Mostar, ak, Jugosloven, u N O B od j a n u a r a 1942, lan SKOJ-a od 1943, lan KPJ od oktobra 1943, krajem rata komandir ete.

609

H U S K O V I Ibre Z E J N A TUKA, borac 2. ete 3. bataljona, roena 1912, Mostar, domaica, Muslimanka, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942. godine. H U S N I S. M E H O , borac 3. bataljona, roen 1920, Mostar, ak, Musliman, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. H U S R E P O s m a n a O S M A N , b o r a c 3. ete 2. bataljona, roen 1924, Slatina, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara f943. godine. H U S R E P Rede SAFET, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1927, Slatina, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Vuevu, u sastavu Centralne bolnice, 11. juna 1943. godine. IBRICA Ibre ALIJA TALE, borac 2. bataljona, roen 1925, Proslap, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942, lan SKOJ-a od j a n u a r a 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. IBRULJ Mustafe FAHIR FAJO, borac 1. bataljona, roen 1923. godine, Derventa, radnik, Musliman. IGNJATI KRSTO, politiki delegat voda u 2. bataljonu, roen 1917, Slivlje, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ, poginuo posle bitke na Sutjesci, zamenik politikog komesara ete. IGNJATI Ilije M I R K O , zamenik politikog komesara 2. ete 2. bataljona, roen 1920, Volujac, Trebinje, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od aprila 1942, krajem rata politiki komesar 14. hercegovake omladinske brigade. ILI Petra MILO, borac, roen 1920, Kusac, Graac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od maja 1942, lan SKOJ-a od 1943, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. ILI N E D O , politiki komesar 2. ete 2. bataljona, roen 1921. godine, Bijeljani, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. ILI Dukice V E L E M I R , borac 2. ete 2. bataljona, roen 1920, Davidovii,

610

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske nji Dreanj, Nevesinje, obanica, Srpkinja, u N O B od 1941. godine. IVKOVI Boa DANILO, borac 4. bataljona, r o e n 1914, D o n j i Dreanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata politiki komesar Komande mesta Nevesinje. Umro 1982. godine. I V K O V I Nikole D A N I L O , e k o n o m ete u 4. bataljonu, roen 1916, Donji Dreanj, Nevesinje, elezniki radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo od saveznike avijacije kod Vrhnike 7. maja 1945. godine, intendant bataljona. IVKOVI Mihajla O R E , ekonom 1. ete 1. bataljona, roen 1888, Donji Dreanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1981. IVKOVI tipana JAKOV, zamenik int e n d a n t a 5. bataljona, r o e n 1904, Zagoriani, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942. U m r o 1976. godine. IVKOVI Maksima NOVAK, borac 1. bataljona, r o e n u Bijeloj Rudini, Bilea, zemljoradnik, Srbin, poginuo u Moskovu kod Bilee oktobra 1943. IVKOVI-ARI Boka SAVA, referent saniteta 4. bataljona, r o e n a 1921, Bjut, Montana, SAD, uiteljica, Srpkinja, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, k r a j e m rata omladinski rukovodilac 14. hercegovake brigade. Umrla 1986. IVKOVI-JELII Boka TAKA, ref e r e n t saniteta 2. bataljona, r o e n a 1919, Bjut, M o n t a n a , SAD, struna uiteljica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata naelnik saniteta brigade. IVKOVI Todora STEVAN, borac 4. bataljona, roen 1909, Donji Dreanj, - Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, od zadobijenih rana umro u bolnici u Stocu decembra 1944. IVKOVI Jovana PIRO, borac 2. ete 4. bataljona, roen 1898, Donji Dreanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. U m r o 1986. godine.

Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo posle bitke na Sutjesci I N I BRANKO, borac 1. bataljona, roen 1918, Deleue, Bilea, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Modropacu kod Bilee novembra 1943. godine. INI Jeremije N E D E L J K O NEDO, komandir baterije brigade, roen 1912, Deleue, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. ISAK Beira DERVO, desetar u 3. eti 3. bataljona, roen 1924, Varvara, Prozor, radnik, Jugosloven, u N O B od aprila 1942, lan SKOJ-a od aprila 1943, lan KPJ od o k t o b r a 1944, k r a j e m rata zamenik komandanta bataljona. I S L A M O V I R a m e U L A G A , borac sekretar etnog aktiva SKOJ-a, roen 1919, Prozor, ak, Musliman, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. I V A N I E V I Vicka VINKO, politiki delegat voda u 2. eti 4. bataljona, roen 1923, Jelsa, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od septembra 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 9. juna 1943. godine. IVANISEVIC Riste VOJO, borac 3. bataljona, roen 1916, Mostar, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. I V E Z I Spasoja ALEKSIJE, politiki delegat voda u 2. eti 4. bataljona, roen 1914, Zovi Do, Nevesinje, ze1 mljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941. godine, k r a j e m r a t a politiki komesar ete. I V E Z I ora VASO, desetar u 3. eti 4. bataljona, r o e n 1914, Zovi Do, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od , 1941, lan KPJ od 1941, kao ranjenik u C e n t r a l n o j bolnici poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. I V K O V I - G R U B A I Jove A N A , bolniarka 1. ete 4. bataljona, roena 1923, Rast, Nevesinje, domaica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a ' od 1941, lan KPJ od 1944, krajem rata referent saniteta bataljona. IVKOVI Aima BORIKA, bolniarka 2. ete 4. bataljona, roena 1915, Do-

Deseta hercegovaka brigada IVKOVI Spasoja T O D O R , borac 1. ete 4. bataljona, roen 1913, Donji Dreanj, Nevesinje, andar, Srbin, u NOB od 1941. godine. IVKOVI Jove T O M O , borac 4. bataljona, roen 1884, Donji Dreanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1950. godine. I V K O V I Ilije T R I P O , borac, roen 1921, Divin, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od 1944, krajem rata komandir ete. U m r o 1979. godine. IVKOVI Luke T R I P O , borac 1. ete 2. bataljona, roen 1904, alom, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. U m r o 1962. godine. IVKOVI Lazara VELJKO, komandir 1. ete 4. bataljona, roen 1915, Donji Dreanj, Nevesinje, andar, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od maja 1942, k r a j e m rata k o m a n d a n t 16. makedonske brigade. I V K O V I o r a V L A D O , zamenik ' politikog komesara 1. bataljona, roen 1922, Donji Dreanj, Nevesinje, tehniar, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940. godine, lan KPJ od 1941. godine, k r a j e m rata sekretar oblasnog komiteta SKOJ-a. IVKOVI-MILJU Boka Z O R A , bolniarka u 2. bataljonu, roena 1916, Bjut, Montana, SAD, uiteljica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine, k r a j e m rata politiki komesar Pozorita narodnog osloboenja Hercegovine. I O T I tipana N E D O , borac 1. ete 4. bataljona, roen 1921, Baina, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine, lan SKOJ-a. J A G O D I Tome M I L O MALI, borac 5. bataljona, roen 1925, Podgreda, Livno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. JAHJAEFENDI Mehe ALIJA, komandir voda u prateoj eti 5. bataljona, roen 1916, Zastinje, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1972.

611

J A H J A E F E N D I Hamida SALIH, borac 5. bataljona, roen 1920, Veliki Guber, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo avgusta 1943. J A K I M a t e A N T E , bolniar pratee ete 5. bataljona, roen 1921, Podgora, Makarska, radnik, Hrvat, u NOB od jula 1942, lan SKOJ-a, zarobljen na Sutjesci juna 1943. i kraj rata doekao u nemakom zarobljenikom logoru. JAKI D a m j a n a B R A N K O , desetar u 3. eti 4. bataljona, roen 1921, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od jula 1943. godine. JAKI Ivana JOSIP, borac 1. ete 5. bataljona, roen 1921, Jelsa, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. JAKI Pere VLADO, komandir voda u 1. eti 6. bataljona, roen 1910, akovo, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. J A N D R I - K R I V O K A P I Tome DAR I N K A , bolniarka u 5. bataljonu, r o e n a 1910, Aranelovo, Trebinje, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942. J A N D R I Saliha H A M I D , borac 3. ete 5. bataljona, roen 1921, Veliki Guber, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. J A N D R I Orner SMAJO, borac 5. bataljona, roen 1920, Veliki Guber, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. JANKOVI Nikole dr SIMO, lekar brigade, roen 1912, Kistanje, Knin, lekar, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo u kanjonu Hravke 13. juna 1943. godine. JANJI Mirka A N E L K O , borac 3. ete 4. bataljona, r o e n 1923, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na b r d u Ledenik kod sela Lisina 20. maja 1943. JANJI Todora BOKO, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1922, Raka Gora,

612

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske J E L E Abde NIBA, borac 5. bataljona, r o e n a 1915, Podgreda, Livno, domaica, Muslimanka, u N O B od 1942. J E L I N I Ivana FRANE, borac, roen 1915, Postire, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od januara 1943, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. J E L I N C I C Ivana JAKOV, borar, roen 1924, Postire, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od j a n u a r a 1943, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. J E R K O V I A. H U S E I N , borac 3. bataljona, roen 1925, Mostar, ak, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. godine. J E V T O V I Mihajla T O D O R , desetar u 2. bataljonu, roen 1912, Krstae, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od februara 1942, krajem rata komandir ete. J O I L O Danila I V K O , politiki komesar 5. bataljona, roen 1920, Sarajevo, student agronomije, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ od novembra 1940, krajem rata zamenik rukovodioca O Z N - e za vojne jedinice Bosne i Hercegovine. J O V I Joze MATE, komandir voda, roen 1907, Rava, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, umro u Centralnoj bolnici na epan Polju sredinom maja 1943. J O Z I C Ivana T O M O , borac 5. bataljona, roen 1900, Grgurii, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od j u n a 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. J U R E V I Josipa JAKOV, komandir ete u 4. bataljonu, roen 1922, Studenci, Imotski, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. J U R E V I Jakova P E T A R , borac 4. bataljona, roen 1924, Studenci, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od aprila 1943, zarobljen od Nemaca jula 1943, odveden u logor Jasenovac i tamo ubijen januara 1945.

Mostar, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. JANJI Vase R A D E , komandir 3. ete 3. bataljona, roen 1917. godine, Donji Budanj, Foa, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. J A N J U E V I Rada DANILO, borac 3. ete 5. bataljona, roen 1915, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. JAAREVI Muje ZULFO, borac 3. bataljona, roen 1912, Cvre, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman. JAI Petra ANDRIJA, borac u intendanturi brigade, roen 1912, Novo Selo, Bra, konobar, Hrvat, u N O B od februara 1942, lan KPJ od 1942. J A Z V O Marka BRANKO, borac 5. bataljona, roen 1916, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo u Livnu 6. decembra 1943. godine. J E F T E N I Stanka MILUTIN, borac u intendanturi brigade, roen 1889, Babin Dol, ipovo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. J E L A I MILUTIN, komandir 2. ete 6. bataljona, roen u Braiima, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo u drugoj polovini 1943. godine. [JELAVIC Jola MARKO, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1921, Rava, Vrgorac, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a. J E L I epana P E R O , zamenik politikog komesara 2. ete 5. bataljona, roen 1915, Poitelj, apljina, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939. godine, krajem rata ef OZN-e u 29. hercegovakoj diviziji. J E L E M e h m e d a D E V A D , borac 3. ete 5. bataljona, roen 1924, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od decembra 1943. godine, krajem rata komandir art. baterije. J E L E Abde EJKO, borac 5. bataljona, roen 1908, Podgreda, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo avgusta 1943. godine.

Deseta hercegovaka brigada J U R I I Filipa A N T E , borac 4. bataljona, roen 1911, Mostar, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine. J U R I L I Ive MARKO, politiki delegat voda u 2. eti 3. bataljona, roen 1912, Zavojane, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. J U R I N Ante DINKO, borac 1. ete 3. bataljona, roen 1919, Loie, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, posle proboja sa Sutjeske zarobljen u Istonoj Bosni 26. juna 1943, pobegao iz zarobljenitva i marta 1945. pridruio se francuskoj armiji. J U S U F B E G O V I Avde ALIJA, borac, roen 1925, Ostroac, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od marta 1943, poginuo zapadno od Pluina 20. maja 1943. godine. J U S U F B E G O V I Mustafe SALIH, borac 3. bataljona, roen 1906, Kopii, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. J U S U P O V I Mehe TAHIR, komandir voda u 3. eti 3. bataljona, roen 1919, Cehari, Jablanica, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ od maja 1943, krajem rata komandir art. baterije. K A D E N I Avde T E O F I K CINKARA, zamenik politikog komesara 1. ete 2. bataljona, roen 1914, Banja Luka, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1933, lan KPJ od 1938, k r a j e m rata oficir O Z N - e za oblast Bosanske Krajine. KADIJE VI ure VELJKO, borac pratee ete 4. bataljona, r o e n 1923, D o n j a Glavina, Imotski, radnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo kod Siska u prolee 1945. godine. KAJTAZ Ahmed a M E H M E D , borac 3. bataljona, r o e n 1902. godine, Mostar, slubenik, Musliman. KALEM Riste RISTO, zamenik komandira 2. ete 3. bataljona, roen 1921, Borci, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ, poginuo 1944. godine, politiki komesar ete.

613

KALEM Jovana SLAVKO, borac, roen 1923, Lakat, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. KANIA Muhe N U R K O , borac 1. ete 5. bataljona, roen 1925, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. KAPI Mehmeda H A B I D , desetar u 5. bataljonu, roen 1912, Prenj, Stolac, zemljoradnik, Musliman, u N O B od aprila 1943, k r a j e m rata komandir ete u 14. hercegovakoj brigadi. Umro 1976. godine. KAI> ITA RIC- L ATILI Mirka DUBRAVKA, politiki delegat voda u prateoj eti 4. bataljona, roena 193, Zagreb, uenica, Hrvatica, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od o k t o b r a 1940, lan KPJ od jula 1943. godine. K A P O R Milana E D O M I R E D O , politiki komesar brigade, roen 1914, Trebinje, grafiki radnik, Hrvat, panski borac, u N O B od 1941, lan KPJ od 1936, krajem rata sekretar Oblasnog N O O za Hercegovinu. KAPOR Miloa V L A D O , borac 1. bataljona, roen 1920, Mirilovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine, krajem rata politiki komesar ete. K A R A B E G Dervia ARIF, desetar u 3. eti 3. bataljona, roen 1919, Livno, radnik, Jugosloven, u N O B od avgusta 1942. godine, lan KPJ, krajem rata politiki komesar ete. K A R A B E G O V I - G A G I Sphe IZETA IZA, borac 3. ete 5. bataljona, roena 1924, Livno, domaica, Muslimanka, u N O B od 1941. Umrla 1985. K A R A D E G L I J E R I S T O , borac - sekretar etnog aktiva SKOJ-a, roen u Tasoviima, apljina, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo u Skobutima kod Bilee u drugoj polovini 1943. godine. K A R A D Z U Z Beira IBRO, borac, roen 1922, Klek, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943.

614

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske en 1913, Milavii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od januara 1942. godine, krajem rata politiki komesar ete. KAIKOVI u r e MILICA, borac 2. bataljona, roena 1897, Milavii, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941. godine, poginula u Milaviima avgusta 1943. gpdine (uhvatili je etnici i ubili u vlastitoj kui). KAIKOVI T R I F K O , borac 2. bataljona, r o e n 1886. godine, Milavii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo u Milaviima, avgusta 1943. godine (uhvatili ga etnici i ubili u vlastitoj kui). KATALINI Dragomira BRANKO, zamenik intendanta 5. bataljona, roen 1917, Livno, ak, Hrvat, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. KATA VI Mate IVAN, desetar u 1. eti 3. bataljona, r o e n 1920, Zavojane, Vrgorac, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od jula 1942, lan KPJ od aprila 1943. godine. KATI L a z a r a B R A N K O , pomonik intendanta 4. bataljona, roen 1913, alom, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1937, kraj e m rata zamenik komandanta inenjerijskog bataljona. U m r o 1981. KATIC Luke D U A N , borac 2. bataljona, roen 1928, alom, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od m a r t a 1943, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od maja 1944. godine, krajem rata politiki delegat voda. KATI Pera LALE, borac u intendanturi brigade, roen 1875, alom, Nevesinje, slubenik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1948. godine. K A T I - K O K O T O V I Lala STANA, borac u intendanturi brigade, roena 1883, Biograd, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941. Umrla 1969. K E B O H a s a n a M U N I B , pukomitraljezac u 3. bataljonu, roen 1924, Viii, apljina, trgovac, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943.

KA RAM AS AN OVI -S E R DA RI ; V I Muradifa M U N I R , bolniarka u 3. bataljonu, roena 1914, Foa, profesor, Muslimanka, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943, krajem rata lan Sreskog komiteta KPJ Cazin. K A R A H O D I - M O M I L O V I Muhameda ALIJA, bolniarka u prateoj eti 5. bataljona, roena 1925, Prozor, domaica, Muslimanka. K A R A N - B U H A Nikole SAVICA, bolniarka 2. ete 5. bataljona, roena 1927, Raani, Duvno, domaica, Srpkinja, u N O B od avgusta 1942, lan KPJ od 1943. godine. K A R I Smaje O M E R , borac 1. ete 3. bataljona, roen 1927, Baina, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. K A R I N Ivana IVAN, komandir voda u 4. bataljonu, r o e n 1912, Grubine, Imotski, slubenik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od 1940, poginuo u zaseoku Pijevci, Miljevina, 15. juna 1943. KASALO Ibre F E H I M , borac, roen u Ostrocu, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. KASELJ Sreka M A T O , borac 5. bataljona, roen 1918, Sturba, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo jula 1943, komandir voda. KAIKOVI Trifka BORKA, borac 2. bataljona, roena 1921, Milavii, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od novembra 1941, " lan KPJ od septembra 1943, poginu- la 16. maja 1944, referent saniteta bataljona u l i . hercegovakoj brigadi. KAIKOVI-OMI D A R I N K A DARA, borac 1. ete 6. bataljona, roena u Milaviima, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. KAIKOVI Pere ILIJA, borac 2. ete 2. bataljona, r o e n 1911, Milavii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine, krajem rata komandir ete. K A I K O V I Trifka J E V T O , politiki delegat voda u 3. eti 2. bataljona, ro-

I i

Deseta hercegovaka brigada KELAVA Ive A N T E Z O R O , komandir ete u 5. bataljonu, roen 1916, Dobro, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od juna 1942, poginuo u selu Dolovi kod Bilee 16. novembra 1943, komandant bataljona. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. KEELJ Petra DUAN, zamenik komandira 1. ete 4. bataljona, roen 1913, Zovi Do, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ, krajem rata komandant bataljona. Umro 1985. K E V S E R A Sulejmana TIKVINA, borac 3. bataljona, roen 1923. godine, Mostar, radnik, Musliman. K L A R I M a t e NIKOLA, borac 4. bataljona, roen 1922, Veliko Brdo, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od avgusta 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. K L E P I Mitra BRANISLAV, borac, roen 1923, Sarajevo, radnik, Srbin, lan KPJ, poginuo u rejonu Javorka, Niki, 25. maja 1943. godine. KLEPO Alije Z A H I R , borac 2. ete 3. bataljona, roen 1929, ehari, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od februara 1943. godine. KLJAKI o k e B O G D A N , borac u intendanturi 4. bataljona, roen 1900, Udrenje, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1959. K U A K I - R A T K O V I Jove SLAVKA, bolniarka u 4. bataljonu, roena 1924, Udrenje, Nevesinje, uenica, Jugoslovenka, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od decembra 1943. K L J A K I Blagoja V E S E L I N VESO, borac 4. bataljona, roen 1923, Udrenje, Nevesinje, ak, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od aprila 1943, krajem rata lan Oblasnog N O O za Hercegovinu. K L J U O A d e m a H A M D O , borac u bojnoj komori brigade, roden 1900, Veliki Kablii, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. K L J U O - O L I Salka H A T I D A K I J U U A , borac u intendanturi brigade, roena 1903, Dragnji, Glamo,

615

d o m a i c a , Muslimanka, u N O B od

1942. U ratu uestvovala sa etiri sina i j e d n o m kerkom: Adem, Tarahim, Alija, Mujaga i Ramiza. KLJUCO Saliha MUJAGA MALI, borac u intendanturi brigade, r o e n 1932, Veliki Kablii, Livno, ak, Musliman, u N O B od avgusta 1942. K N E E V I JOVO RAJO, borac, roen u Nebrievcu, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. U m r o 1980. K N E E V I Ilije MILAN, zamenik politikog komesara 1. ete 1. bataljona, roen 1921. godine, K a m e n Most, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. KOJI Milana LJUBO, politiki delegat voda u 1. bataljonu, roen 1917, Graanica, Gacko, radnik, Srbin. KOJI Milana MIKA, bolniarka u 1. bataljonu, roena u Graanici, Gacko, domaica, Srpkinja, poginula u drugoj polovini 1943. godine. KOJOVI BRANKO, borac 4. bataljona, roen 1910, Berkovii, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine. K O K O T O V I epana LJUBO, borac 1. ete 2. bataljona, roen 1913, Kaanj, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od februara 1942, poginuo 12. aprila 1945, komandir ete u 13. hercegovakoj brigadi. K O K O T O V I epana M I H A J L O , borac 4. bataljona, roen 1922, Kaanj, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, lan SKOJ-a od oktobra 1943, poginuo februara 1944. KOLOVRAT Petra IVA, bolniarka u 4. bataljonu, roena 1925, Gornji Proloac, Imotski, radnica, Hrvatica, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginula na Tisovom Brdu u kanjonu Hravke 9. juna 1943. godine. K O L U D R O V I Petra R U D O L F , borac, roen 1923, Stomorska, Split, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. KOMAR Milosava SAVO, borac 1. bataljona, roen 1924, Baljci, Bilea, ze-

616

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske no, domaica, Hrvatica, u N O B od 1942,j>oginula na Sutjesci juna 1943. KOVA o r a E T K O , politiki komesar ete, roen 1914, Obalj, Kalinovik, radnik, Srbin, u N O B od 1941, predratni lan KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore 13. juna 1943. godine. KOVA Pere G O J K O Z E C , pukomitraljezac 2. ete 6. bataljona, roen 1920, Zagora, Trebinje, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od avgusta 1942, krajem rata komandir ete u 14. hercegovakoj brigadi. K O V A - V U K O V I Sime J O V A N K A CRNA, bolniarka 1. ete 2. bataljona, roena 1925, Rogae, Nevesinje, uenica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od maja 1944, k r a j e m rata referent saniteta bataljona u 12. hercegovakoj brigadi. Umrla 1983. godine. KOVA Mate J U R E , komandir voda u 5. bataljonu, r o e n 1919, Zabrie, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo jula 1943. godine. KOVA-OBRADOVI Gligora LUCIJA, bolniarka, roena 1915, Zovi Do, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u NOB od 1941', lan KPJ od juna 1944, krajem rata referent saniteta bataljona. K O V A E V I Milovana A L E K S A N D A R ALEKSA, kurir taba brigade, roen 1928, Rudo Polje, Gacko, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a. K O V A E V I Novice B L A G O J E , komandir voda u 4. bataljonu, roen 1919, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1942, krajem rata politiki komesar bolnice 29. hercegovake divizije. K O V A E V I Sime B O R I A EPAN, rukovodilac politodela brigade, roen 1908, Duvno, profesor, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1930, poginuo u proboju sa Zelengore kod sela Rataj 13. juna 1943. Venik Prvog zasedanja AVNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. K O V A E V I Trifka B O O , borac 1. bataljona, roen 1912, Zaslap, Niki,

mljoradnik, Srbin, u N O B ud 1941, lan SKOJ-a, poginuo kod sela Baljci^ Bilea 1944. godine. K O M N E N I Petra NIKOLA, komandir ete u 2. bataljonu, roen 1910, Mirue, Bilea, andar, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od juna 1942, krajem rata oficir OZN-e. K O M N E N O V I Trifka D A N I L O , kom a n d a n t 5. bataljona, r o e n 1915, Poplat, Stolac, vazduhoplovni podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od avgusta 1942, krajem rata komandant Bosansko-hercegovake divizije KNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. KONTA Pere A N T O , borac 5. bataljona, roen 1921, Dranlije, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo jula 1943. godine. K O R D I Ivana K U Z M A , borac 3. ete 4. bataljona, roen 1913, Pitve, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od 1937, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. K O R D I Grge STJEPAN, borac, roen 1920, Pitve, Hvar, ribar, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. K O U T I Ante BRANKO, borac 1. bataljona, roen 1921, Gacko, ak, Srbin, u N O B od 1941, zarobljen na Sutjesci juna 1943. i odveden u nemaki logor Auvic, gde je stradao. K O U T I Ante DEJAN, borac 1. batai ljona, roen 1920, Gacko, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Zelengori kod Balinovca 11. juna 1943. godine. K O U T I Ante MLADEN, borac 1. bay taljona, roen 1923, Gacko, ak, Sr, bin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, zarobljen na Sutjesci juna 1943. godine i o d v e d e n u nemaki logor Auvic, gde je ubijen. KOVA Mirka ANTO, borac 1. ete 5. bataljona, roen 1924, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. KOVA Pere CELA, bolniarka u 5. bataljonu, roena 1925, Zabrie, Liv-

Deseta hercegovaka brigada zemljoradnik, Crnogorac, u NOB od 1941, lan KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore kod Rataja 13. juna 1943. K O V A C E V I Riste B R A N K O BRANA, omladinski rukovodilac 1. bataljona, roen 1922, Koleko, Nevesinje, dak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, krajem rata sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a za Hercegovinu. U m r o 1969. godine. K O V A E V I etka O R E CIGO, borac u intendanturi 4. bataljona, roen 1904, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. KOVAEVI Huse IBRO, borac 4. bataljona, roen 1925, Kranjii, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942, poginuo na Lisikama kod Ravnog 20. maja 1943. godine. KOVAEVI Jure JERKO, borac, roen 1922, Ko tiina, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. KOVAEVI Buja L A Z A R , komandir bojne komore 1. bataljona, roen 1893, Srevii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. KOVAEVI Nikole LJUBO, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1924, Srevii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od maja 1944. godine. KOVAEVI Radovana MILIMIR, zamenik k o m a n d i r a ete u 1. bataljonu, roen 1918, Srevii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, kao ranjenik u Centralnoj bolnici poginuo na epan Polju sredinom maja 1943. godine. KOVAEVI Novice MIRKO, borac 4. bataljona, roen 1911, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine, lan KPJ od 1941. Umro 1979.^odine u Mostaru. K O V A C E V I O m e r a M U J O , borac, roen 1920, Kranjii, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943.

617

KOVAEVI pire NIKOLA, borac 5. bataljona, roen 1923, Unita, Bosansko Grahovo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. KOVAEVI Jovana PAVLE, borac 1. ete 6. bataljona, roen 1908, Cetinje, zemljoradnik, Crnogorac. Umro 1985. KOVACEVI Jovana PEKO, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1911, Srevii, Gacko, rudar, Srbin, u N O B od aprila 1943, lan KPJ od oktobra 1944. KOVAEVI Ivana PETAR, borac, ro e n 1924, Kotiina, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, umro od tifusa u Crnoj Gori juna 1943. godine. K O V A C E V I Pavia R A D E , borac 2. bataljona, roen 1926, Koleko, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od maja 1945. godine. KOVAEVI Koste REMO, borac 1. bataljona, roen 1900, Srevii, Gacko, zemljoradnik, Srbin. KOVACEVI Luke SAVO, borac 4. bataljona, roen 1895, Koleko, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1959. godine. KOVAEVI Lazara SLAVKO, borac 1. bataljona, roen u Sreviima, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Ivan Sedlu kod Konjica marta 1945, komandir ete. KOVAEVI SLOBODAN, borac 1. bataljona, roen u R u d o m Polju, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. KOVAEVI Nikole SVETO, zamenik politikog komesara 2. ete 1. bataljona, roen 1921, Srevii, Gacko, ak uiteljske kole, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od aprila 1941. godine, krajem rata politiki komesar 10. hercegovake brigade. KOVAEVI Osmana ABAN, borac 1. ete 3. bataljona, roen 1915, Rodii, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. KOVAEVI Todora TRIPO, borac u intendanturi brigade, roen 1892, Vr-

618

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske K R U M Joka SAVO, borac 3. ete 1. bataljona, r o e n 1924, Grab, Trebinje, trgovaki pomonik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od marta 1945, krajem rata politiki komesar ete. K R E S O H a s a n a A L I J A A L A , kurir taba 3. bataljona, roen 1920, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939, lan KPJ od 1943. godine, k r a j e m rata obavetajni oficir bataljona. Prolazei pored kolone tekih ranjenika, koje je nosila grupa italijanskih zarobljenika, kurir Mostarskog bataljona Alija Kreso je sasvim sluajno otkrio da se na est nosila, umjesto ranjenika, nalazi zeleno granje vjeto pokriveno ebadima. Poto je situacija bila sve tea, talijanski zarobljenici - faisti, kojima smo potedjeli ivote, videi slabu kontrolu u toku prethodne noi, muki su udavili est naih teih ranjenika i umjesto njih stavili granje. Kada je tab bataljona sproveo kratku istragu, faisti su jednostavo dali odgovor da su ranjenici bili morto", ali su se uzvrpoljili kad je trebalo da kau zato nose kamufilirana nosila. Poeli su da okrivljuju j e d a n drugog, da bi najzad priznali svoj teki zloin. Omer Mrgan i Ljubo Semiz K R E Z O Joze A N T O KOMO, politiki komesar ete u 5. bataljonu, r o e n 1911, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. K R I S T I tipana IVAN, borac 3. bataljona, roen 1912, Imotski, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ, poginuo kod Imotskog 1944. godine, politiki komesar ete. KRITO Ive J O Z O , borac, roen 1907, Dobro, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo u izvornom rejonu Pive krajem maja 1943.

anjska, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. godine K O V A E V I Pavia VASO, zamenik komandanta 1. bataljona, (ranjenik u Centralnoj bolnici), roen 1917, Koleko, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941, zarobljen avgusta 1943, a razmenjen maja 1944, krajem rata naelnik bezbednosti 11. hercegovake brigade. KOVAEVI Petra VOJA, rukovodilac politodela brigade, roen 1912, Grahovo, Niki, student tehnike, Crnogorac, u N O B od 1941, lan KPJ od 1934, k r a j e m rata politiki komesar Glavnog taba Srbije. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. KOVAEVI Alije HALIMA, borac, roena 1925, Ostroac, Jablanica, domaica, Muslimanka, u N O B od decembra 1942, poginula na Sutjesci juna 1943. KOVAI Alije RIFAI; borac 3. ete 5. bataljona, roen 1923, Ostroac, Jablanica, radnik, Jugosloven, u N O B od januara 1942, lan SKOJ-a od januara 1943, lan KPJ od oktobra 1943, krajem rata pomonik obavetajnog oficira 17. krajike brigade. K O Z O M A R A B O R K O , borac 2. bataljona, r o e n 1915, Sarajevo, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. KRAJINA PETAR, borac 3. bataljona, roen u Mostaru, radnik u eleznikoj radionici, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. KRALJEVI Dreka MILO, kurir taba brigade, roen 1910, Velimlje, Niki, zemljoradnik, Crnogorac, u N O B od 1941, lan KPJ od maja 1943. K R A L J E V I Save M I R K O , borac 1. bataljona, roen 1923, Plaevica, Mostar, zemljoradnik, Srbin. KRAVI Krste DANILO, borac 1. bataljona, roen 1923, Avtovac, Gacko, zemljoradnik, Srbin. CRAVI-DEMI Save JANJA, bolniarka 1. ete 4. bataljona, roena 1924, Trtine, Mostar, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942.

Deseta hercegovaka brigada KRITO Mate IVO, ekonom ete u 5. bataljonu, r o e n 1900, Zagoriani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. Umro 1982. godine. KRITO Mate MARIJAN, borac 3. ete 5. bataljona, r o e n 1929, Zagoriani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1944. godine. K R I T O Nike M A R I J A N , komandir ete u 5. bataljonu, roen 1917, Zagoriani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od januara 1942, lan KPJ od 1942, poginuo u zaseoku Pribisilii, Miljevina, 14. juna 1943. godine. K R P O O s m a n a M E H O , politiki komesar ete u 3. bataljonu, roen 1916, Reica, apljina, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. godine. K R U L J Duana MAKSIM, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1924, Rankovci, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, krajem rata komandir voda. U m r o 1984. godine. K R U N I M I L A N , intendant 6. bataljona, roen u Baljcima, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. U m r o 1945. godine. K R A N I Joze VLADO, pukomitraljezac u 1. bataljonu, roen 1921, Podgora, Makarska, radnik, Hrvat, u NOB od 1942. godine. K U D R A A h m e t a ERIF, borac 3. bataljona, roen 1920. godine, apljina, radnik, Musliman. KUJAI Gojka M I L O R A D , zamenik politikog komesara ete u 1. bataljonu, roen 1922, Klobuk, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. U m r o 20. februara 1993. KUJUNDI-ADI ora DANK A , borac pratee ete 3. bataljona, roena 1925, elebii, Konjic, domaica, Srpkinja, u N O B od 9 4 1 , lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od 1944. Umrla 1984. godine, K U J U N D I ora MAKSIM, komandir ete u 3. bataljonu, roen 1923,

619

elebii, Konjic, zemljoradnik, Srbm, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo u selu Zaborani kod Nevesinja novembra 1944. godine, komandant omladinskog bataljona 29. hercegovake divizije. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. K U J U N D I Ante MARIJAN BARABAN, zamenik politikog komesara ete u 4. bataljonu, roen 1914, Ivanbegovina, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od 1937, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine, kao ranjenik u Centralnoj bolnici. KUKI O m e r a AHMET, borac 3. ete 3. bataljona, r o e n 1920, Sovii, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. K U K I Stevana RADOVAN, zamenik komandira 3. ete 1. bataljona, roen 1910, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od avgusta 1942, krajem rata k o m a n d a n t bataljona u 14. makedonskoj brigadi. K U L A G I Muharema MULKA, borac 2. bataljona, roena 1925, Prozor, domaica, Muslimanka, u N O B od sept e m b r a 1942, lan SKOJ-a od 1943, lan KPJ od 1944. godine, krajem rata referent saniteta bataljona u 9. krajikoj brigadi. K U L J A N I N ure PAVLE, kurir taba 3. bataljona, roen 1909, Dobro Selo, Mostar, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. K U N D A I N A Mitra DAKO, komandir 2. ete 2. bataljona, roen 1911, Fatnica, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. K U N D A I N A Gae MILOAV, komandir voda u 2. eti 2. bataljona, roen 1924, Narat, Bilea, ak uiteljske kole, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od marta 1943, k r a j e m rata komandant bataljona u 14. hercegovakoj brigadi. K U N I L I SAVO, b o r a c 4. bataljona, roen u Popovu, Trebinje, zemljoradnik, Srbin.

620

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske o novembra 1941, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Viegrada. L E M O Age DERVI, borac, roen 1923, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. L E M O M u j e A H M E T , borac, roen 1925, Poitelj, apljina, zemljo; adnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Pivi krajem maja 1943. L E T U K A Salka SABIT, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1926, Bijela, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od m a r t a 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. LEVI A. LEON, borac 3. bataljona, roen 1922, Sarajevo, radnik, Jevrejin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. LIPOTAK Osmana Z U H D I J A , pukomitraljezac 2. ete 2. bataljona, roen 1923, Crkvice, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od jula 1942, lan SKOJ-a od 1943, lan KPJ od septembra 1943. godine, krajem rata komandir ete. L O J O V I Mila MIRKO, komandir voda u 1. bataljonu, roen 1906, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Trusini kod Nevesinja 1944, komandir ete. L O J O V I o r a MITAR, borac 1. bataljona, roen 1923, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. LONAR Jove O R O , borac 2. ete 6. bataljona, roen 1914, Klikovii, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. LONAR Mate LJUBO, borac 4. bataljona, roden 1912, Imotski, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ od 1943, poginuo na Zelengori 12. juna 1943. godine. L O N A R M a r k a Z V O N I M I R , borac 4. bataljona, roen 1911, Imotski, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, poginuo kod Pluina 27. maja 1943. godine. LOI Saliha ASIM, borac 5. bataljona, roen 1911, Maglaj, radnik, Musliman.

K U R B E G O VI-TULI Hamde /.UMICA, borac 3. ete 3. bataljona, roena 1927, Ostroac, Jablanica, domaica, Muslimanka, u NOB od februara 1943' K U R D U L I J A Luke M I R K O , borac 1. bataljona, roen 1926, Korita, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od decembra 1942, lan KPJ od juna 1944, poginuo novembra 1944, komandir voda. KURTOVI Jure SMILJAN, borac 2. ete 5. bataljona, roen 1924, Orebi, Korula, ak, Hrvat, u N O B od aprila 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od januara 1944. godine, krajem rata politiki komesar ete. K U Z M A N Ante IVKO, komandir voda u 4. bataljonu, roen 1919, Imotski, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo u kanjonu Pive, kod Pivskog manastira, krajem maja 1943. LAB AI,O Lazara MILAN, borac u intendanturi 4. bataljona, roen 1900, Lukavac, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. Umro 1971. godine. L A G A N I N - K N E E V I M a r k a RAJKA, bolniarka u 5. bataljonu, roena 1924, Guber, Livno, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. LATIFI Osmana ALIJA, politiki komesar art. baterije brigade, roen 1913, Livno, student ekonomije, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ od juna 1942. LATIFI Muharema IBRAHIM, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1917, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ. LATIFI A d e m a M U H A M E D , borac, roen 1925, Livno, ak, Musliman, u NOB od septembra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. LATIFI Muhke SALIH, borac 5. bataljona, roen 1926, Livno, ak, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a. L A Z A R E V I Riste VLATKO, politiki komesar 2. ete 3. bataljona, roen 1917, Bijela, Konjic, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ

Deseta hercegovaku brigada LOVI Lovre ANTE, pukomitraljezac u 5. bataljonu, roden 1922, Vis, zemljoradnik, Hrvat. L O V R E N Pere BRANKO, desetar u 5. bataljonu, roden 1921, Zastinje, Livno, radnik, Srbin, u N O B od 1941. L O Z A N I C Ivana JAKOV, borac, roen 1927, Zagoriani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. L O Z A N I Joze J O Z O , komandir voda u 5. bataljonu, roen 1900, Zagoriani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. L O Z A N I Joze NIKOLA, borac 5. bataljona, roen 1909, Zagoriani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od marta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. L O Z O RADA, bolniarka 2. ete 3. bataljona, roena u Poljicama, Imotski, domaica, Jugoslovenka, u N O B od 1942. godine, lan SKOJ-a. L U B U R A GOJKO, borac 2. bataljona, roen u Kasindolu, Ilida, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci u leto 1943. godine. L U B U R A MILO, borac 2. bataljona, roen u Kasindolu, Ilida, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci u leto 1943. godine. L U B U R A IVKO, borac 2. bataljona, roen u Kasindolu, Ilida, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci u leto 1943. godine, godine. L U I Nikole BERISLAV, borac, roen 1922, Podgora, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. LUI Jove MILAN, borac, roen 1915, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1942, poginuo kod Gacka 1944. godine., komandir ete. LUI MILOVAN, borac 1. bataljona, roen u Kruevici, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. L U G I Hamida A B D U L A H NEKEM, politiki delegat voda u 3. bataljonu, roen 1923, Konjic, ak, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od januara 1943. godine.

621

L U G I Hamida NAIL, borac 1. ete 3. bataljona, roen 1921, Konjic, dak, Musliman, u NOB od 1942, lan KPJ od 1942, poginuo na Pivi kod b r d a Soko 9. juna 1943. godine. LULI Muje BEIR, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1924, Sovii, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od maja 1942, lan SKOJ-a od 1943, lan KPJ od 1944. godine, krajem rata komandir voda. L U T V I C A Omera H A M E D , borac, roden u Budimlijama, Glamo, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine, po proboju sa Sutjeske pao u ruke ustaama, koji su ga odveli u Livno i ubili. I J U B I B R A T I Vase ILIJA, kurir taba brigade, roen 1921, Ljubovo, Trebinje, trgovac, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na planini Magli poetkom juna 1943. godine. LIUBIBRATI Laze NIKOLA, komandant 2. bataljona, r o e n 1912, Ljubovo, Trebinje, potanski slubenik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata komandant 5. divizije KNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. U m r o 1977. godine. L J U B O J A Nikole M I R J A N A M I R A , bolniarka u 5. bataljonu, roena 1928, Livno, uenica, Srpkinja, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od j a n u a r a 1943, poginula u proboju sa Zelengore kod Rataja 13. juna 1943. godine. U U B U N I C - A N J T A Alije RABIJA, politiki komesar 2. ete 2. bataljona, roena 1916, Dragnji, Glamo, tehniar, Muslimanka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1935, lan KPJ od 1942. L J U B U N I Alije RAIB, borac 1. ete 2. bataljona, roen u Dragnjiu, Glamo, ak, Musliman, lan SKOJ-a, poginuo istono od Avtovca 25. maja 1943. M A A R VLADO, borac 1. bataljona, roen u Trebinju, radnik, Srbin, poginuo krajem 1943. godine. M A H A L E K Franca VIDO, borac pratee ete brigade, roen 1922, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra

645

Viktor Kuan - Borci. Sutjeske KPJ, umro od tifusa na Vuevu juna 1943. godine. M A N D A K O V I F r a n j e MILOVAN, borac, roen 1922, Vis, student, Hrvat, u N O B od maja 1942, u m r o u Centralnoj bolnici na Pivskoj planini poetkom juna 1943. godine. M A N D I Boka B O R I S A , desetar u prateoj eti 1. bataljona, roen 1920, Novi Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a, lan KPJ od januara 1944. godine, krajem rata komandant bataljona. M A N D I Iljia B R A N K O , borac, roen 1924, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od avgusta 1943, lan KPJ od februara 1944, krajem rata naelnik odseka u tabu brigade KNOJ-a. M A N D I Bogdana JANKO, borac u intendanturi brigade, r o e n 1892, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1949. godine. M A N D I Riste MAKSIM, politiki radnik u brigadi, r o e n u Novim Duliima, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941. Umro 1983. godine. M A N D I Riste M I L A N , borac 1. bataljona, roen 1910, Nadinii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Gatu kod Gacka juna 1944. godine, komandir ete. M A N D I Todora MILAN, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1922, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Jugosloven, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od aprila 1942, lan KPJ od decembra 1943. godine, krajem rata sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Gacko. M A N D I Mirka MILIVOJE, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1926, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M A N D I Obrena MILUTIN, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1907, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943. godine. M A N D I Janka MILJAN, borac omladinske ete brigade, roen 1928, Du-

1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M A J D A R E V I Alije RAID, borac 6. bataljona, roen 1923, Vrsine, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman. MAKSIMOVI-ENDIR Maksima NEV E N K A , bolniarka 1. ete 2. bataljona, r o e n a 1924, osi, Travnik, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942, zarobljena u bici na Sutjesci i do kraja rata nalazila se u logoru u Nemakoj. 26. maj. - Iz 1. ete nas izvjetavaju da su u jueranjoj borbi nestali Ragib Ljubuni i M u h a r e m Vukdali. K o m a n d a ete ih uputila da uhvate vezu sa Treim bataljonom, ali se vie nisu vratili. Sigurno su u onoj magli naleteli na Nijemce i stradali. Na zadn j e m partijskom sastanku, prije dva dana, jedinica je donijela odluku da se Ragib primi u Partiju. Nije se stiglo da mu se to saopti. Slobodan akota VI AL A N O V I Orner A D E N , borac, roen 1927, Heljdovi, Prozor, zemljo' radnik, Musliman, u NOB od februara i 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. V1ALANOVI A h m e t a I B R O , borac, roen 1927, Heljdovi, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. s l A L E N K A - M I T R O V I Petra KOSA, borac 2. ete 4. bataljona, roena 1922, Riice, Imotski, domaica, Hrvatica, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata politiki komesar ete. 4 A L E E V I Riste O R E D O K A , politiki delegat voda u 3. ete 4. bataljona, roen 1922, ehovina, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata politiki komesar ete. U m r o 1986. godine. MALJKOVI Boe MIJO, ekonom ete, roen 1913, iovo, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan

Deseta hercegovaka brigada lii, Gacko, egrt. Srbin, u N O B od aprila 1943, lan SKOJ-a od 1944. M A N D I Novice MITAR, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1895, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1970. godine. M A N D I Mije MOMILO, borac 1. bataljona, roen 1921, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. M A N D I Maksima NIKOLA, desetar u 1. bataljonu, roen 1900, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943. U m r o 1977. M A N D I Jovana PETAR MIJO, desetar u 2. eti 1. bataljona, roen 1920, Dulii, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a, od novembra 1941, lan KPJ od novembra 1943, krajem rata komandant bataljona. M A N D I Manojla PETAR, borac 2. ete 1. bataljona, r o e n 1896, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1976. godine. M A N D I Obrena PETAR, borac 2. ete 1. bataljona, r o e n 1908, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. U m r o septembra 1945. godine. M A N D I Mihajlo SAVO ALE, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1907, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od novembra 1944. godine, krajem rata komandir milicije u Gacku. M A N D I Nikole STOJA, borac 1. ete 1. bataljona, roena 1895, Nadinii, Gacko, domaica, Srpkinja. M A N D I Maksima T O M O , borac 2. ete 1. bataljona, roen 1890, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M A N D I Bela TTUFKO, b o r a c u intendanturi brigade, roen 1898, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M A N D I Lazara VELJKO, borac 1. ete 1. bataljona, r o e n 1919, Dulii, Gacko, pitomac podoficirske kole, Srbin, u N O B od 1942, lan KPJ od 1944, krajem rata komandir ete u 11. hercegovakoj brigadi.

623

M A N E R A L O Ilije A N T O , borac 5. bataljona, roen 1924, Vidoi, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. Umro 1962. godine. M A N D U K A Osmana FIKRET, kurir taba brigade, r o e n 1918, Kupres, ugostitelj, Jugosloven, u NOB od aprila 1942, lan KPJ od jula 1942. godine, k r a j e m rata k o m a n d a n t bataljona u 17. krajikoj brigadi. M A N O J L O V I epana ILIJA, borac pritapskih jedinica brigade, r o e n 1898, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. M A R A S O V I C Petra O L G A O K R U GLA, lan politodela brigade, roena 1914, Krike, Drni, pravnik, Srpkinja, u N O B od 1941, lan KPJ od 1938. godine, lan Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu. M A R E L J A Frane A N T E PANTELIJA, borac pratee ete 5. bataljona, roen 1914, Dobro, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ od 1944, krajem rata komandir minobacake ete. MARELJA Frane MIRKO, borac 1. ete 5. bataljona, roen 1923, Livno, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a. M A R I Save O R O , borac 2. bataljona, roen 1912, Gomiljeni, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. M A R I Osmana IBRO, borac 3. bataljona, r o e n 1919, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. M A R I Mihe KOSTO, borac 6. bataljona, r o e n 1913, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine. M A R I Mihe P E R O , pukomitraljezac 2. ete 6. bataljona, roen 1919, Predolje, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1942, lan KPJ od 1942. Umro 1982. M A R I Save RISTO, komandir voda u 2. ete 3. bataljona, roen 1921, Brata, Nevesinje, trgovaki pomonik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir ete za vezu 29. divizije. MARIJAN Stjepana IVO, borac 2. ete 4. bataljona, roen 1919, Pitve, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941,

624

Viktor Kuan - Borci Sutjeske bataljona Enver emalovi. Nije bilo vremena za sahranu, ve smo ga ostavili pokrivena ebetom na nosilima... U stvari Mari nije bio mrtav. Doao je k svesti, kada su ga pronali obani i odneli na katune. Tu su ga leili i hranili mlekom dok nije oporavljen. Bio sam ne malo iznenaen kada sam se susreo s njim na jednoj priredbi Konjikog partizanskog odreda oktobra 1944. godine u Kalinoviku, jer sam ivio u uverenju da je on meu mrtvima. Vlatko Lazarevi M A R K O V I Obrena O R E , borac 2. ete 1. bataljona, roen 1913, Nadinii, GACKO, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. M A R K O V I Sime RADOVAN, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1905. godine, Bonci, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. M A R K O V I O b r e n a SPASOJE, politiki delegat voda u 1. bataljonu, roen 1924, Nadinii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na G a t u kod Gacka juna 1944, politiki komesar ete. M A R K U L I N J. P E R O , borac 3. bataljona, r o e n 1922, Mostar, radnik, Hrvat, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. godine. MARTINAC MIRO, borac 4. bataljona, roen u Vrgorcu, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo kod Bilee u drugoj polovini 1943. godine. M A R T I N I Mate T O N I PRIJEVI, komandir voda u 2. eti 4. bataljona, roen 1923, Puie, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, lan KPJ od marta 1943, krajem rata komandant bataljona. M A R T I N O V I Ante D I N K O , borac, roen 1922, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943.

lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M A R K O T I MATE, borac 3. bataljona, roen 1920, Grab, Ljubuki, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata zamenik politikog komesara 11. hercegovake brigade. M A R K O V Pere NIKOLA, borac, roen 1902, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. 12. j u n a . - Teko je ranjen Risto Mari. - D r u e komesare, asti ti komunistike, jesam li smrtno r a n j e n ? tiho i sa odmaranjem jedva izusti ove rijei. Z a g r n u o sam mu bijeli pulover, opleten grubo od sirove vune, a zatim koulju. Prikrio sam uenje kako je uopte iv. Tri m e t k a su mu prola kroz grudni ko, sa prsa na lea. Ulazne rane su male, a iz njih teku tri tanka mlaza krvi, a izlazne na leima su prave razvaline. Lea su mu sva u krvi. Rekao sam da nije nita opasno. Trebalo je nositi Ristu Maria i sustii etu. eta mora najhitnije stii na Drago-sedlo. Kia nije prestajala. Noge su nam pod teinom nosila tonule u blato i lie. Zurei okliznusmo se i odosmo u jedan potok. Voda se pone prelijevati preko nosila. Risto samo j a u k n u pa opet uuta. U licu je bio ut. Na usta mu navire krv, pa se slijeva niz vrat. Bataljon smo sustigli na Skakavcima pod Drago-sedlom. Ranjenika smo spustili vie jedne bukve i otili u tab bataljona radi referisanja. Veeras do 20 sati mora se poeti prelaziti Sutjeska, a u toku noi probiti njemaki obru. Otili smo u nae ete da im saoptimo zadatke. Neki drugovi su konstatovali da je umro Risto Mari. Na brzinu se okupio bataljon i odrao kratku komemoraciju pod Drago-sedlom. Sa umrlim drugom oprostio se komesar

Deseta hercegovaka brigada MARU1 Frane DUAN, desetar u 2. eti 4. bataljona, roen 1916, Brist, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od m a r t a 1944, krajem rata politiki komesar bolnice 2. dalmatinske brigade. M A R U I D u a n a N I K O L A , pukomitraljezac 3. ete 2. bataljona, roen 1924, Bosanska Raa, Bijeljina, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od maja 1944. MASLEA JEVTO, desetar u 1. eti 6. bataljona, roen u Tuljama, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ, poginuo kod Mostara 1944. MASLO Ibre O M E R , borac 3. ete 3. bataljona, roen 1928, Donja Jablanica, Jablanica, ak, Musliman, u N O B od marta 1943. godine, lan SKOJ-a od maja 1943, krajem rata komandir omladinske ete brigade. M A S L O Alije SMAJO, borac 3. bataljona, r o e n 1924, D o n j a Jablanica, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. MASLO Avde EFIK, borac 1. ete 3. bataljona, roen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941. godine, krajem rata komandir voda. MASTILOVI Boe BOKO, borac 1. bataljona, roen 1887, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo u Izgorima 1944. godine. M A S U LOVI C ivka BORISA, zamenik i n t e n d a n t a 1. bataljona, roen 1914, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 9. juna 1943. M A S T I L O V I R a d a DESA, borac 3. bataljona, roena 1921, Mostar, uenica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan KPJ, poginula na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine. MAST1LOVI-LACO Steve JELENA, borac 1. bataljona, roena 1921, Sarajevo, domaica, Srpkinja.

625

MAS FILO VI Trifka LAZAR, borac 1. bataljona, roen u Izgorima, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M A S T I L O V I Trifka M A R K O , borac f. bataljona, roen 1908, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin. Umro 1949. MASTILOVI Stanie M I L O R A D , borac 1. bataljona, r o e n u Izgorima, Gacko, zemljoradnik, Srbin, zarobljen od etnika j a n u a r a 1944, odveden u Nevesinje i ubijen. MASTILOVI Sime PEKO, borac u intendanturi brigade, roen 1896, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. MAETI Muje IBRO, pukomitraljezac u 4. batajonu, roen 1917, Voljevac, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943, poginuo na brdu Bogdan, juno od Mratinja, 2. juna 1943. godine. M A T E R I Jovana J O R D A N K A , borac 1. ete 5. bataljona, roena 1925, Duvno, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. MATI Jandre F R A N O , borac 1. ete 5. bataljona, roen 1922, Vidoi, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. MATIJA Josipa SONJA, borac, roena 1923, Zadar, uenica, Hrvatica, u N O B od 1941. godine, predratni lan SKOJ-a, lan KPJ, krajem rata politiki komesar bataljona. MATIJAEVI Ivana ANTE, kurir taba brigade, roen 1919, Bast, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od januara 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. MATIJAEVI Ante MATE ANTONI , borac 3. ete 4. bataljona, roen 1919, Bast, Makarska, radnik, Hrvat, u NOB od 1941, lan KPJ od jula 1944. MATKOVI Pavia ANTE, politiki komesar ete u 4. bataljonu, roen 1914, Grubine, Imotski, radnik, Hrvat, u NOB od 1941, lan KPJ od 1939, poginuo kod zaseoka Pijevci, Miljevina, 14. juna 1943. godine. MATTKOVI-PIPEK Andrije M A R I J A SUNICA, bolniarka u sanitetu bri-

626

Viktor Kuan - Borci Sutjeske M E D A N Ilije JOVAN, borac 6. bataljona, roen 1927, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin. M E D A N Jovana SAVO, pomonik intendanta brigade, roen 1903, Mostar, radnik, Srbin, uesnik panskog graanskog rata, u N O B od 1941, predratni lan KPJ. Venik Drugog zasedanja AVNOJ-a. U m r o 1970. M E H A N O V I Salka MUSTAFA, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1921, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. M E H M E D B A I S U L O , komandir omladinske ete brigade, roen u Mostaru, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. godine. M E M I Save D A N I C A , borac 2. ete 2. bataljona, roena 1919, Tasovii, apljina, domaica, Srpkinja. M E M I M e h e S U L E J M A N , borac 2. bataljona, roen 1915, Seferovii, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo na Krvavim Brdima, Magli 2. juna 1943. godine. M E R K A D I Alfreda R U D O L F R U D I , borac 3. bataljona, roen 1916, Prozor, pravnik, Jevrej, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. M S I H O V I Saliha H A L I D , ekonom ete u 3. bataljonu, roen 1905, Ljubuki, radnik, Musliman. M E U K I M e h e M U H A R E M , borac, roen 1922, Ostroac, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943, posle proboja sa Sutjeske zarobljen i odveden u logor u Nemakoj, gde g a j e zatekao kraj rata. Umro 1951. M I A N O V I - M I L O E V I Gligora SMILIA, bolniarka 2. ete 2. bataljona, roena 1924, Brestice, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od decembra 1942, krajem rata referent saniteta brigade KNOJ-a. M I E V I Danila SAVO, borac 3. bataljona, roen 1921, Borci, Konjic, radnik, Srbin, poginuo na Javorovom Vrhu, istono od Avtovca, 25. maja 1943. M I E V I Jove STEVAN, komandir voda u 3. bataljonu, roen 1923, Bor-

gade, roena 1924, Vrbanj, Hvar, domaica, Hrvatica, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od maja 1942, lan KPJ od maja 1944. godine, krajem rata referent saniteta bataljona. M A J K O VI Matije MIHOVIL, borac, roen 1915, Vrbanj, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. Dali su mi vranca da se prebacim do brigade u koju treba da se javim. Popov je to konj. Popa partizana, proletera. Krst je na popu i petokraka sa srpom i ekiem, jer on je u proleterskoj diviziji. Vjerski je referent u tabu Prve proleterske divizije (Blao Markovi). U diviziji u kojoj svaki vojnik vjeruje u neto drugo, a ne u boga. Ni on ne vjeruje u ono to je uio i itao. Ali - to je kvalifikovani svetenik sa zavrenom bogoslovijom. U bisagama su epitrahilj, jevanelje i drugi rekviziti. Krtavao je taj po Bosni i opijela itao. U mnogim selima su bolje primali njega nego komandante i komesare. Kadio je i pjevao i za partizane agitovao. Pozajmio mi je konja... Uzmi ga, vano je da se u brigadi pojavi na konju, odmah e rei da si injenica"! - ubedivao me pop. Vukain Miunovi MATRAK R. MIRKO, borac 3. bataljona, roen 1914, Gnojnice, Mostar, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. MATULI Pavia NIKOLA, borac 4. bataljona, roen 1922, Dol, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. M E D A N o k e G O J K O , mitraljezac pratee ete 6. bataljona, roen 1919, Gornji Poplat, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od marta 1942, lan KPJ od oktobra 1943. godine, krajem rata politiki komesar bataljona.

Deseta hercegovaka brigada ci, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. Umro 1982. M I U N O V I Jovana VUKAIN VULE, lan politodela brigade, roen 1919, Velestovo, Cetinje, student, Crnogorac, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, krajem rata politiki komesar 29. hercegovake divizije. M I H A L J E V I Pere MILAN, borac 1. ete 5. bataljona, roen 1921, Zagoriani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942. godine. M I H A L J E V I Ante PETAR, borac 3. bataljona, roen 1920, Tuepi, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M I H I Milana CVETKO, borac 1. bataljona, roen 1900, emerno, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M I H I Mirka D A N I C A , borac 5. bataljona, roena 1909, Poplat, Stolac, domaica, Srpkinja, u NOB od 1941. M I H I Luke LAZO, borac, roen 1915, Potkom, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. M I H I Vase MIRKO, zamenik komandira ete u 5. bataljonu, roen 1909, Poplat, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1939, poginuo u selu alom kod Nevesinja u leto 1943. godine. M I H I Jove R I S T O RINDA, ekonom ete u 6. bataljonu, roen 1899, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin. M I H I Lazara R I S T O , kurir taba 6. bataljona, roen 1915, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. godine, krajem rata komandir voda. M I H I Svetka SLAVKO, borac 1. bataljona, roen 1922, emerno, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. M I H I Lazara SPASOJE, borac 6. bataljona, roen 1921, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo na planini Hrgud kod Stoca u leto 1943. godine.

627

M I H I Svetka T I H O M I R , borac, roen 1930, emerno, Gacko, ak, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. MI JAI KA Ivana V L A D O , komandir voda u prateoj ceti brigade, r o e n 1922, Tuepi, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od maja 1942, lan KPJ od j u n a 1943. godine, k r a j e m rata komandir ete. M I J A N O V I Spasoja J O V O , politiki delegat voda u 2. eti 2. bataljona, roen 1915, Podglivlje, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1943, krajem rata zamenik politikog komesara ete. MIJANOVI Jove V U K A N BATO, borac 1. bataljona, roen 1918, Stolac, student, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1941. MILAX Hase JUSO, borac 5. bataljona, roen 1922, Komorani, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. MILAK Sphe R A H M O , borac 5. bataljona, r o e n 1922, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. MILAK Saliha SMAJO, borac 5. bataljona, r o e n 1921, Grborezi, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1970. godine. M I L A N J u r e M I R K O , b o r a c 4, bataljona, roen 1914, Gradac, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. M I L A N O V I Hasana I B R O , borac 2. bataljona, r o e n 1912, Boljkovac, G o r n j i Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od septembra 1942, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. M I L A N O V I Stanka L J U B I C A BOSANKA, bolniarka 3. ete 2. bataljona, roena 1923, Bela Bua, Travnik, domaica, Srpkinja, u N O B od decembra 1942, lan KPJ od septembra 1944. godine, k r a j e m rata pomonik referenta saniteta art. brigade '16. vojvoanske divizije. MILAS Mate J U R E , borac 2. bataljona, roen 1925, Proslap, Prozor, radnik,

628

Viktor Kuan - Borci Sutjeske aprila 1943, poginuo u etnikim redovima septembra 1944. godine, MILIEVI Radovana MILOVAN, borac 3. ete 5. bataljona, roen 1925, Zvijerina, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od januara 1943, krajem rata komandir ete. M I L I E V I Nikole NOVICA, politiki delegat voda u 2. bataljonu, roen 1911, Bijela Rudina, Bilea, andar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, kraj e m rata komandir ete. M I L I E V I Spasoja PEKO, borac 3. bataljona, roen 1898, Zvijerina, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo kod Bilee januara 1944. godine. M I L I E V I Riste RADOVAN, borac 5. bataljona, roen 1903, Zvijerina, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1942, poginuo novembra 1943. godine. M I L I E V I SAVO, borac 2. bataljona, roen 1926. godine, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin. M I L I D R A G O V I Jovana DUAN, borac 1. ete 2. bataljona, roen 1923, Vranjska, Bilea, ak, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od novembra 1941, lan KPJ od 1943. godine, krajem rata sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Fojnica. M I L I D R A G O V I Pante D O K O , borac 2. bataljona, roen 1923, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin. M I L I D R A G O V I Jove GAO, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1888, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1970. godine. M I L I D R A G O V I Pante GASO, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1920, Oblo Brdo, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u - N O B od 1941, lan KPJ od avgusta 1943, poginuo aprila 1944. godine, politiki delegat voda. M I L I D R A G O V I Pante MARKO, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1912, Oblo Brdo, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943. godine.

Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. M I L A T I S t j e p a n a MATE, pukomitraljezac 1. ete 4. bataljona, roen 1921, Jelsa, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Brljevu kod Mratinja poetkom juna 1943. godine. M I L E T A Marina Z V O N K O , politiki delegat voda u 1. eti 4. bataljona, roen 1925, Pitve, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Zelengori 12. juna 1943. godine. M I L E T I Riste J O V O , borac 1. ete 6. bataljona, r o e n 1900, Vlaka, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. U m r o 1985. godine. M I L E T I J. PA VA, b o r a c - sekretar etnog aktiva SKOJ-a u 3. bataljonu, roena 1922, Mostar, radnica, Hrvatica, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, kao teki ranjenik umrla na nosilima u k a n j o n u Pive kod okove Luke juna 1943. godine. M I L I E V I ura BLAGOJE, borac 5. bataljona, roen 1908, Zvijerina, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, iako teko ranjen probio se sa Sutjeske do sela Davidovii, Bilea i t a m o je u m r o krajem juna 1943. godine. M I L I E V I R. DANILO, borac 3. bataljona, r o e n 1921, Hrgud, Stolac, ak uiteljske kole, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. MILIEVI Jovana DUAN, komandir voda u 3. eti 5. bataljona, roen 1913, Granica, Bilea, lugar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od aprila 1942, krajem rata komandir brigadne bolnice. M I L I E V I Mirka MILAN, zamenik politikog komesara ete u 2. bataljonu, rodom od Bilee, radnik, Srbin, u N O od 1941, lan KPJ. M I L I E V I Luke MILOVAN, borac 5. bataljona, roen 1914, Zvijerina, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od

Deseta hercegovaka brigada M I L I D R A G O V I Pante M I L O R A D MIO, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1914, Oblo Brdo, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943. Noni mar od Rudina ostao mi je duboko u sjeanju. Umorni i gladni, esto smo zastajkivali i gubili vezu. Sve je morila e, a nigdje potoka ni izvora da je ugasimo. No je bila tamna, te smo se u koloni sporo kretali spotiui se na uskoj stazi o ile i kamenje. Pred zoru, elo kolone izbilo je kod Donjeg Krueva. Oko poruenog viseeg mosta, ije su daske i iskidana iana uad visila nad kanjonom Pive, lee mrtvi borci, konji, volovi. Bio je to vrlo tuan prizor. Skrenusmo uskom stazom uzvodno ka mjestu na k o m e je trebalo da p r e e m o Pivu. Tamo je Ivan Milutinovi sa grupom boraca pravio brvno za prelaz. Posjeene su dvije velike bukve koje su izrasle neposredno uz desnu obalu rijeke. O n e su bile due nego to je irina Pive. Preko debelih stabala stavili smo daske skinute sa neke stare kue, a zatim je poeo prelaz. Nedaleko od mosta, gore u strani, na nosilima je lealo oko 100 tekih ranjenika i bolesnika. Pri prolazu pored njih, neko me sa nosila zovnu slabim, iznemoglim glasom. Prioh i poznadoh hrabru partizanku D e s e t e hercegovake brigade, Pavu Mileti. Bila je teko ranjena u glavu. Pri rastanku poletjee joj suze niz blijedo mravo lice. Nije mogla nita rei sem: Pozdravi mi drugove". Obren Ivkovi MILIDRAGOVI Gae MILO SELJO, pukomitraljezac 2. ete 4. bataljona, roen 1922, Oblo Brdo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od februara 1942, poginuo maja 1944, omladinski rukovodilac bataljona.

629

M I L I D R A G O V I n i k o l a , borac 2. b a t a l j o n a , r o e n 1914, V r a n j s k a , Bilea, z e m l j o r a d n i k , Srbin, u N O B od 1941. g o d i n e , lan k p j .

M I L I D R A G O V I PETAR VIOLINA, zamenik k o m a n d a n t a 2. bataljona, roen 1910, Vranjska, Bilea, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. M I L I D R A G O V I Riste RADE, pukomitraljezac u 6. bataljonu, roen 1919, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. M I L I D R A G O V I Pante T O D O R , borac 2. ete 2. bataljona, roen 1908, Oblo Brdo, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Umro maja 1945. M I L I N I J e f t e L J U B I C A , bolniarka 2. ete 4. bataljona, roena 1923, Zovi Do, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u N O B od marta 1943, lan SKOJ-a od 1944. godine. M I L I V O J E V I Nikole T O M O , desetar u 2. eti 6. bataljona, roen 1912, Mea, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata komandir ete. M I L I V O J E V I J e f t e V O J O , borac 2. bataljona, roen 1922, Kuba, Stolac, zemljoradnik, Srbin. M I L I V O J E V I Nikole OBREN, zamenik komandira pratee ete 2. bataljona, roen 1914, Kunja Glavica, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. M I L O J E V I Petra R A D E , komandir voda u 3. eti 2. bataljona, roen 1913, Milei, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata komandir ete. M I L O L O A Joze B O O , borac 3. ete 5. bataljona, roen 1920, Sturba, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od juna 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od novembra 1943. godine, krajem rata komandir voda. M I L O L O A Joze K R U N O , borac 5. bataljona, roen 1923, Donja Mea, Livno, zemljoradnik, Hrvat, zarobljen

630

Viktor Kuan - Borci Sutjeske Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od aprila 1943. godine. M I L O S E V I C Boe M A R K O , borac 2. ete 1. bataljona, roen 1914, Graanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M I L O E V I MIO, desetar u 3. eti 1. bataljona, roen u Graanici, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M I L O E V I O b r e n a N I K O L A , ekonom ete u 2. bataljonu, roen 1892, Rioci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ, krajem rata intendant bataljona. M I L O E V I Boe NOVI CA, borac 1. bataljona, roen 1899, Graanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. MILOEVI Gligora RAJKO, komandir voda u 2. eti 2. bataljona, roen 1910, Brestice, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od juna 1941, poginuo na Ivan Sedlu kod Konjica marta 1945. godine, politiki komesar bataljona. M I L O E V I Maksima R A J K O , politiki komesar 2. ete 2. bataljona, roen 1912, Meka Gruda, Bilea, uitelj, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od juna 1941, poginuo 14. oktobra 1943. M I L O E V I Nikole R I S T O , borac 3. ete 1. bataljona, roen 1916, Gacko, uitelj, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941. godine. M I L O E V I Boka SIMO, borac 4. bataljona, roen 1914, Gornji Dreanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo kod Mratinja 5. juna 1943. godine. M I L O E V I Petra V U K A I N , kurir taba 4. bataljona, roen 1927, Meka Gruda, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, lan SKOJ-a od 1943, poginuo septembra 1944. M I L O E V I Nikole Z O R A , bolniarka u brigadnoj bolnici, roena 1923, Gacko, uenica, Jugoslovenka, u NOB od aprila 1943, lan SKOJ-a od aprila 1943, krajem rata politiki komesar omladinskog radnog bataljona. M I L O V I epana STEVO, desetar u prateoj eti 2. bataljona, roen 1922,

kod Miljevine 14. juna 1943. i odveden u nemaki logor Auvic, gde je stradao M I L O L O A Joze M A R K O , b o r a c 5 . bataljona, roen 1919, Sturba, Livno, automehaniar, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ od 1942, poginuo na Krvavim brdima, na planini Maglie, 2. juna 1943.godine. M I L O S E V I C Tome BOO, borac 1. bataljona, roen 1906. godine, Brestice, Bileca, zemljoradnik, Srbin. 29. maj. - Pirni Do. Bataljon je na odmoru. Borci koriste predah - pare odeu, peru se i briju, krpe, popravljaju i prave nove opanke. Ponegdje ala i smijeh. Samo da nije ovih njemakih aviona. Nekoliko puta su nas nadlijetali. U dva-tri navrata osmatrai alarmiraju, svi se sklanjaju, a avioni prolete negdje daleko od sela. Dosadilo Obrenu Milojeviu, zamjeniku komandira Pratee ete, trkaranje i sklanjanje ,,u prazno", pa sjeo na nekakav tronoac ispred kue i popravlja gumenjake. Osmatrai viu, drugi se sklanjaju, a on sjedi. Dovikuju mu: - Skloni se Obrene! Brecnu se Obren: - Neu. Kujiu odozgo k'o hoda u iindiju. A nisam ja klanj'o i kad sam vjerov'o u boga. Slobodan akota MILOEVI-VUJOVI Todora BRANKA, politiki delegat voda u 3. eti 1. bataljona, roena 1923, R u d o Polje, Gacko, uenica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od januara 1945. godine. VIILOEVI Maksima BRANKO, borac 2. bataljona, r o e n 1915, M e k a Gruda, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u 1 NOB od 1941, lan KPJ od aprila 1942, poginuo septembra 1943. godine. MILOSEVIC Miloa ILIJA, borac 4. ba! taljona, roen 1925, Gornji Dreanj,

Deseta hercegovaka brigada Zagrada, Gacko, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od februara 1942, lan KPJ od novembra 1943. godine, krajem rata zamenik politikog komesara bataljona u 8. crnogorskoj brigadi. MILJAK Trivka SRETEN, borac, roen 1921, Mostar, podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. M I I J A N O V I Trifka I J U B O , komandir ete, roen 1912, Vrpolje, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo u Bijelom Polju kod Mostara 7. juna 1945. kao komandant brigade KNOJ-a, u borbi sa ostacima kvislinkih bandi. Odlikovan O r d e n o m narodnog heroja. M I O Dane BOSO, borac 5. bataljona, roen 1922, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ. U m r o 1980. M I O Joze NIKOLA NINA, komandir voda u 5. bataljonu, roen 1916, Suica, Duvno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od jula 1942, poginuo na Krvavim Brdima, na planini Magli, 2. juna 1943. M I O D R A G O V I Jovana N E D E L I K A NEDA, bolniarka u sanitetu brigade, roena 1925, Mokro Polje, Knin, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginula na Sutjesci kod Tjentita 9. juna 1943. M I O S I Jakova BOSILJKA, bolniarka 3. ete 4. bataljona, roena 1921, Brist, Ploe, domaica, Hrvatica, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od juna 1942, poginula na Sutjesci kod Tjentita, u sastavu Centralne bolnice, 13. juna 1943. godine. M I O I Jakova M I L I V O J E , politiki delegat voda u 3. bataljonu, roen 1923, Brist, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a. M I R K O Jure M I L A N , borac 4. bataljona, roen 1914, Gradac, Ploe, ribar, Hrvat, u N O B od 1942. godine. M I R K O V I Gligora G A V R I L O , borac 3. ete 1. bataljona, roen 1909, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB

631

od 1941, poginuo u Hercegovini avgusta 1943. godine.


M I R K O V I J a k o v a M I L A N , borac, ro e n 1914, D u b r o v n i k , r a d n i k , u N O B od 1942. g o d i n e .

Hrvat,

MIRKOVI Luke R A D O M I R RAKO, komandir 3. ete 1. bataljona, roen 1914, Baljci, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, od januara 1944. komandant bataljona. MIRKOVI Sime RADOVAN, ekonom taba brigade, roen 1905, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. M I R K O V I Joa V L A D O , zamenik politikog komesara ete u 1. batajjonu, roen 1918, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. Umro 1984. godine. MISKIN Riste VASO C R N I , zamenik politikog komesara brigade, roen 1916, Oraje, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, krajem rata sekretar oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu. Venik Drugog zasedanja AVNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. Umro jula 1945. godine. MII Ivana L J U D E V I T R U D O , komandir voda u 5. bataljonu, roen 1922, Vidoi, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od jula 1941, lan KPJ od 1944. godine, k r a j e m rata zamenik politikog komesara ete u 17. krajikoj brigadi. MII Mije IMUN, borac, roen 1902, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 9. juna 1943. M O J K O V I MILE, borac 5. bataljona, roen 1915, Prozor, radnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M O R I Hasana AHMET, borac 4. bataljona, roen 1923, Glogonica, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M 0 R O V I Josipa A N T E DUJE, borac pratee ete 4. bataljona, roen 1925, Split, radnik, Hrvat," u NOB od 1941,

632

Viktor Kuan -

Borci. Sutjeske M U L I Ibrahima DERVI, borac 3. bataljona, roen 1920, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1976. M U L I Hume MUSTAFA, borac 5. bataljona, roen 1925, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na sektoru planine Magli 7. juna 1943. M U L I Ibrahima EFIK, bor, c, roen 1924, Livno, ak, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci 9. juna 1943. godine. M U M I N A G I M u h a m e d a ADIL, borac u intendanturi brigade, r o e n 1910, Ljubuki, radnik. Musliman. M U M I N A G I Atifa D Z E M A L , omladinski rukovodilac 1. bataljona, roen 1920, Ljubuki, student medicine, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939, lan KPJ od avgusta 1941. godine, krajem rata politiki komesar brigade KNOJ-a. M U M I N O V I Hase AHMET, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1921, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ od oktobra 1940, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Prozor. M U M I N O V I Salka R A M I Z , pukomitraljezac 3. ete 3. bataljona, roen 1914, Struge, apljina, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943, lan KPJ od 1943. godine. M U M I N O V I Omera TEFIKA, borac 1. ete 1. bataljona, roena 1927, Prozor, domaica, Muslimanka, u N O B od marta 1943. Umrla 1984. godine. M U R S E L H a s a n a R E D O , borac 2 . ete 2. bataljona, roen 1914, Sovii, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine, zarobljen i kraj rata doekao u zarobljenikom logoru u Nemakoj. M U E V I Vehatbega H A J R I J A , borac, roena 1927, Pljevlja, domaica, Muslimanka, u N O B od marta 1943, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. M U S I Vehbe FUAD, borac 5. bataljona, roen 1924, abljak, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. Umro 1951. M U I Agana PAO, borac 5. bataljona, roen 1917, abljak, Livno, ze-

lan SKOJ-a od 1941. godine, zarobljen i kraj rata doekao u nemakom zarobljenikom logoru. M O I ANTE, borac 4. bataljona, roen u Selcu, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. Poginuo na granici sa Grkom 1950. godine. M R G A N Huse O M E R , komandir 1. ete 3. bataljona, roen 1920, apljina, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, od avgusta 1943. godine k o m a n d a n t bataljona u 13. hercegovakoj brigadi. M R K O V I Mie ILIJA, borac u brigadnoj intendanturi, roden 1897, Humani, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1952. godine. M R K O V I Mie JOKSIM, borac u brigadnoj intendanturi, roen 1899, Humani, Nevesinje, lugar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943, krajem rata lan Oblasnog odbora za Hercegovinu. U m r o 1953. godine. M R K O V I Duana MARKO, omladinski rukovodilac 4. bataljona, roden 1924, Humani, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. M R K O V I Tripe MIJO, politiki dele' gat voda u 3. eti 2. bataljona, roden 1912, Humani, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od februara 1942. godine, krajem rata oficir OZN-e u Nevesinju. M R S A O s m a n a H U S O , borac, roen 1926, Veliki Kablii, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Zelenjgori 10. juna 1943. M U H A M E D H O D Z I Omera O M E R , borac, roden 1912, Biha, radnik, Musliman, u N O B od novembra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M U H A R A S M A J I M E H O , borac 5 . bataljona, roen 1910, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. MUJALO Beira O M E R , borac pratee ete brigade, roden 1926, Lokva, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u N O B od septembra 1942, lan SKOJ-a od 1943. godine.

Deseta hercegovaka brigada mljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo kod Livna januara 1944 M U I V L A H O , borac 3. bataljona, roen 1914, Lumbarda, Korula, radnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. MUKETALO VLADO, borac 5. bataljona, roen u Hercegovini, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1949. godine. MUTAP Jusufa SALKO, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1926, Ostroac, Jablanica, ak, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. M U Z U R Duana S V E T O Z A R SAFL1, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1931, Trebinje, ak, Srbin,' u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1944, k r a j e m rata kurir taba 14. hercegovake brigade. N A E R L O V I Jakova G O J K O , borac pratee ete 5. bataljona, roen 1908, Glamo, radnik, Srbin, u N O B od jula 1942. godine. NASTIC VUKOTA, borac 1. bataljona, roen u Bogdaiima, Bilea, zemljoradnik, Srbin, poginuo kod Bilee novembra 1943. godine. N E N A D I Maksima DANILO, komandir voda u 2. eti 1. bataljona, roen 1920, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. N E N A D I Damjana VIDAK, borac 1. bataljona, roen 1920, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, poginuo na Krvavim Brdima, na planini Magli, 2. juna 1943. godine. N E N A D I Riste VLADO, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1922, Dulii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, krajem rata oficir OZN-e. NINI Save MAKSIM MUJO, borac u intendanturi brigade, roen 1898, Odak, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata lan Oblasnog odbora za Hercegovinu. U m r o 1965. godine. N I E T I A N T E , borac 3. bataljona, roen u Selcima, Bra, zemljoradnik, Hrvat, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine.

633

N I E T I Roka D R A G I , omladinski rukovodilac 1. bataljona, roden 1922, Selca, Bra, ribar, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. N I E T I Ivana PETAR, desetar u prateoj eti 4. bataljona, roen 1922, Selca, Bra, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. NOVAK Franje F R A N E F R A N C , zamenik politikog komesara 5. bataljona, roen 1915, Sarajevo, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1937, lan KPJ od 1940. godine, k r a j e m rata sekretar Gradskog komiteta KPJ Mostar. NOVAK-DOLUI Lovre LUCA, bolniarka 3. ete 5. bataljona, r o e n a 1920, Trogir, domaica, Hrvatica, u N O B od 1942. godine. N O V I Krste MILAN, borac 2. ete 2. bataljona, r o e n 1921, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943, krajem rata obavetajni oficir bataljona u 12. hercegovakoj brigadi. N O V I Jovana MILOVAN, borac 3. , ete 2. bataljona, roen 1923, Vranj<' ska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od februara 1942, lan KPJ od 1944, krajem ; rata komandir voda. -NOVI Jovana R A D E , borac 1. ete 2. bataljona, roen 1926, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, lan SKOJ-a od septembra 1943, krajem rata komandir voda. N O V I Gae S I E VAN STEVO, desetar u 3. eti 2. bataljona, roen 1913, Vranjska, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata zamenik komandanta bataljona u KNOJ-u. N O V I Gae T R I P O , komandir voda u 3. eti 2. bataljona, roen 1911, Divin, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata komandir ete u KNOJ-u. NOVOKMET Mate VINKO, borac 5. bataljona, roen 1928, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942.

657 Viktor Kuan - Borci Sutjeske godine, umro od tifusa posle proboja iz obrua na Sutjesci. 4UMI Hilmije FADIL, komandir voda u 2. eti 3. bataljona, roen 1924, Kotor Varo, ak, Musliman, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od marta 1943. godine, krajem rata politiki komesar bataljona u 13. hercegovakoj brigadi. J U R K I Omera M E H O , borac, roen 1922, Ravnica, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od septembra 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. JBAI ) Omera SEFIK, politiki komesar 3. ete 3. bataljona, roen 1923, Blagaj, Mostar, ak uiteljske kole, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. ) B R A D O V I Tome SAVO, zamenik komandira 2. ete 6. bataljona, roen 1914, Sedlari, Trebinje, andar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo u selu Gat kod Gacka 1944. IDOVI Nikole J O V O , borac 4. bataljona, roen 1925, Krivodol, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od februara 1943, lan SKOJ-a, poginuo ' na Pivi poetkom juna 1943. godine. ) D O V I Marka MILAN, zamenik kom a n d i r a ete u 3. bataljonu, r o e n 1915, Crnogorci, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od avgusta 1942, lan KPJ, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. 'DOVI Jakova R U A , borac 4. bataljona, roena 1925, Krivodol, Imotski, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od i 942, poginula na Zelengori juna 1943. godine. K I I J E V I Sime B O G D A N , borac 1. ete 1. bataljona, roen 1909, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin. K I I J E VI Lala ETKO, borac u 1. bataljonu, roen 1872, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1962. godine. iKILJEVI Save D U A N , borac 1. bataljona, roen 1918, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo kod Tjentita 9. juna 1943. godine. OKILJEVI-BJELICA Jefte MARA, bolniarka 1. ete 1. bataljona, roena 1925. Platice, Gacko, domaica, Srpkinja, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1942. godine. O K I L J E V I J e f t e MILETA, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1921, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo u selu Pavli kod Gacka poetkom juna 1944, zamenik politikog komesara ete u l i . hercegovakoj brigadi. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. OKILJEVI etka MILOSAV, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1926, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, lan KPJ od septembra 1944. godine, k r a j e m rata politiki delegat voda. OKILJEVI Jefte MILJENKO, komandant 1. bataljona, roen 1914, Platice, Gacko, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, k r a j e m rata komandant 12. hercegovake brigade. O K I L J E V I Jake R A D E , borac pritapskih jedinica brigade, roen 1927, Jasenik, Gacko, ak, Srbin, u N O B od marta 1943, lan KPJ od 1944, krajem rata omladinski rukovodilac bataljona u KNOJ-u. O K I L J E V I etka R A D O S L A V RAKO, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1914. godine, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin. O K I L J E V I Stanka VASILJ, borac 1. bataljona, roen 1914, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo kod Bilea 1944. godine. OKILJEVI Marka VASO, borac 4. bataljona, roen 1912, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo kod Bilea 1944, komandant bataljona. O K U K A Marka VELJKO, desetar u 1. eti 6. bataljona, roen 1914, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N B od 1941, lan KPJ od 1943, k r a j e m

Deseta hercegovaka brigada rata zamenik komandanta bataljona u 13. hercegovakoj brigadi. O K U K A Gavrila V U K A I N VUKO, borac 6. bataljona, roen 1924, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a, poginuo u bici na Sutjesci krajem maja 1943, kao ranjenik u Centralnoj bolnici. OM AZI C Mate STIPE, borac 5. bataljona, roen 1920, Vidoi, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo kod Bilea novembra 1943. OMBAI Ibre ERIF BOMBA, desetar u 3. bataljonu, roen 1921, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. O M E R A G I Derve ABID, borac 5. bataljona, roen 1926, Pothum, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1983. godine. O M E R A G I Jusufa EJUB, borac 3. bataljona, roen 1902. godine, Trebinje, radnik, Musliman. O M E R B E G O V 1 Selima R A H I M A C R N A , borac pratee ete 5. bataljona, roena 1925, Lapsunj, Prozor, domaica, Muslimanka, u N O B od novembra 1942, lan KPJ od 1943. godine, krajem rata referent saniteta 17. krajike brigade. O R M A N Avde ARSLO, desetar u 5. bataljonu, roen 1917, Sturba, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. Umro 1981. godine. O R M A N Alije ENES, komandir voda u 3. bataljonu, r o e n 1921, Ljubuki, student medicine, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo u selu Cesim kod Konjica, f e b r u a r a 1944, politiki komesar ete. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. O R M A N Sulje PAO, politiki delegat voda u art. bateriji brigade, roen 1916, Vidoi, Livno, radnik, Jugosloven, u NOB od jula 1942, lan KPJ od maja 1943, krajem rata zamenik politikog komesara bataljona. O R M A N M e h e SMAJO, borac 5. bataljona, roen 1916, Sturba, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo u leto 1943. godine.

635

O R O Save N E D E U K O , desetar u 6. bataljonu, roden 1922, Veliani, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. Umro u Beogradu 3. novembra 1995. godine. O R U E V I HASAN, desetar u 2. eti 4. bataljona, roen u Ljubukom, radnik, Musliman, u N O B od 1941. OSI Salka HALIL, borac 3. ete 1. bataljona, roen 1910, ehari, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943. godine. O S M I O m e r a IBRO, komandir voda u 2. bataljonu, roen 1909, Proslap, Prozor, zemljoradnik, Musliman. O S M I O m e r a MUSTAFA, intendant bojne komore brigade, r o e n 1919, Proslap, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ od jula 1941, krajem rata intendant 5. korpusa. OSMI Halila R E D O , borac 2. bataljona, r o e n 1922, Proslap, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od 1942, lan KPJ, poginuo posle bitke na Sutjesci, komandir ete. OVNOVI ISMET, borac 3. bataljona, roen u Soviu, Prozor, zemljoradnik, Musliman, poginuo 1944. godine. PADALOVIC Mehe HUSO, borac omladinske ete brigade, roen 1929, Gobelovina, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. PALI Agana IBRO, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1923, Slatina, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Vuevu 11. juna 1943. godine. PLJANIN A h m e D E R V O , borac, roen 1926, Kute, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943,poginuo na Sutjesci juna 1943. P A M U C I N A Jovana B R A N K O , referent saniteta 6. bataljona, roen 1913, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. PANDUR SALKO, borac 3. bataljona, r o e n 1900. godine, Hercegovina, zemljoradnik, Musliman. PAPI Jove M A R K O , b o r a c 1. bataljona, roen 1920, Vlahinja, Bilea,

36

Viktor Kuan - Borci Sutjeske 1909, Zovi Do, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1941. Venik Drugog zasedanja AVNOJ-a. PAAJLI ivka MIRKO, borac 1. ete 2. bataljona, roen 1921, Lukavac, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. PAAJLI Duana OBRAD, komandir voda u 2. bataljonu, roen 1924, Zovi Do, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo u P r a n a m a kod Gacka 1. maja 1944, komandir ete. Sputajui se od Vueva ka Drago-Sedlu ugledah dvojicu mladia. J e d n o g p o z n a d o h . Bio je to Mirko Paajli, sin siromanih roditelja iz sela Lukavca kod Nevesinja, koji je 1941, u svojoj sedamnaestoj godini, doao u partizane. Pri prelazu Neretve, marta 1943. godine, tee je ranjen u glavu, od ega je oslepeo. Susret sa njim bio je neobino dirljiv. Nije me vidio, ali me je po glasu poznao. Mnogo mi je bilo ao ovog mladog borca. Ostao je sa drugom koji ga je vodio. Ja ga nikada vie nijesam vidio, i vjerujem da je one teke noi 12/13. juna poginuo ili se utopio. Obren Ivkovi PAAJLI Pere SAVO, borac 2. bataljona, roen 1921, Lukavac, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Kosmau kod Trebinja 12. d e c e m b r a 1943. godine, komandir voda. PAAJLI Save VLADO, politiki delegat voda u 3. eti 4. bataljona, roen 1924, Zovi Do, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na brdu Ledenik, istono od Avtovca, 23. maja 1943. P A A L I P e t r a J U R E , b o r a c 2. e t e 5.
b a t a l j o n a , r o e n 1924, Tuepi, M a k a r -

z e m l j o r a d n i k , Srbin, u N O B od 1942, poginuo na M o d r o p a c u kod Bilea n o v e m b r a 1943. g o d i n e .

AI'I etka MILAN, komandir 3. ete 4. bataljona, roen 1920, umii, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1939, lan KPJ od 1941, k r a j e m rata zamenik komandanta 10. hercegovake brigade. 'API Save PEKO, politiki komesar 6. bataljona, roen 1908, Vlahinja, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od juna 1941. godine, krajem rata lan Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu. 'AROVI Nikole ANELKO, desetar u 2. eti 2. bataljona, roen 1921, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1945. 'AROVI Rada L A Z A R , borac 4. bataljona, roen 1903, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1985. godine. A R O V I Obrena MILAN, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1914, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. ' A R O V I - K U L I D A N Jovana MILICA M I L E V A , bolniarka 2. ete 4. bataljona, roena 1920, Biograd, Nevesinje, radnica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od oktobra 1942, lan KPJ od jula 1943. godine. 'AROVI Jovana MLADEN, borac pratee ete 4. bataljona, r o e n 1922, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ, krajem rata na kolovanju u SSSR-u. U m r o 1988. godine. 'AROVI Obrena R A D E , kurir taba 2. bataljona, roen 1924, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od septembra 1942, lan KPJ od 1944. 'AROVI Pera R A D E , borac 4. bataljona, roen 1902, Biograd, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. Umro 1979. godine. ' A A J L I Jovana O R E O K O , , komandir 2. ete 4. bataljona, roen

Deseta hercegovaka brigada ska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. PAI Muje IBRO, borac 1. ete 1. bataljona, roen kod Gacka, godina nije utvrena,zemljoradnik, Musliman. PAI Mustafe O M E R , borac u intendanturi brigade, roen 1921, Bivolje Brdo, Mostar, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ. PAVELI Franje MARIJAN, komandir komore 3. bataljona, roen 1913, Bukovac, Rijeka, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine. P A V I I M I L A N , borac, r o d o m od Donjeg Lapca, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. PAVII-VIDOEVI PERICA, bolniarka, r o e n a u selu Vrbanj, Hvar, domaica, Hrvatica, u N O B od 1942. P A V K O V I Stjepana BLA, borac u komori 3. bataljona, roen 1914, Rakitno, Imotski, trgovaki pomonik, Jugosloven, u N O B od juna 1942, lan KPJ od februara 1943, kao tifusar zarobljen na Sutjesci juna 1943. i odveden u nemaki logor Auvic, iz kojega je pobegao januara 1945. i vratio se u zemlju, krajem rata, politiki delegat voda. PAVLOVI Nike O R E DOKA, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1925, Donje Vukovsko, Kupres, zemljoradnik, Srbin, u N O B od jula 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1943. P A V L O V I Viktora STJEPAN EPO, borac 3. bataljona, roen 1921, Mostar, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine, lan SKOJ-a. PAIN-SUBOTI Gligora D A R I N K A DARA, borac 2. ete 1. bataljona, roena 1925. godine, Sirig, Tmerin, radnica, Srpkinja. P A I N Mile D U A N , borac 5. bataljona, roen 1925, Zastinje, Livno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo kod Livna 1944. godine. PAIN Blagoja ILIJA, komandir 2. ete 2. bataljona, roen 1909, Podkraj, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941,

637

lan KPJ od juna 1942, krajem rata obavetajni oficir brigade. PAIN Jefte ILIJA, borac u komori 5. bataljona, roen 1919, Zastinje, Livno, radnik, Srbin, u NOB od 1941. PAIN JOVO, zamenik komandira ete u 5. bataljonu, roen u Zastinju, Livno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo u leto 1943. PAIN Pane SRETEN, desetar u 3. eti 5. bataljona, r o e n 1927, Zastinje, Livno, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan SKOJ-a. PAZIN Marka S T R A H N / ) , politiki komesar ete u 5. bataljonu, roen 1920, Zastinje, Livno, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1937, poginuo u Pribisaliima, Miljevina 14. juna 1943. PETOVI Gae O R E , politiki delegat voda u 2. eti 4. bataljona, roen 1922, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od novembra 1944. godine, krajem rata lan Sreskog komiteta SKOJ-a Nevesinje. P E L I M e h e D E R V O , ' b o r a c , roen 1919, Konjic, radnik, Musliman, u NOB od 1941, poginuo kod Glavatieva, Konjic aprila 1944. godine. P E R I Jerka IVAN, borac 4. bataljona, roen 1919, Vrbanj, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Pivi kod Pivskog manastira 28. maja 1943. P E R I Rada L A Z A R , borac 3. ete 2. bataljona, roen 1912, Todorii, Bilea, zemljoradnik, Srbin. P E R I A M A R K O , borac 5. bataljona, roen 1914, Drinova Mea, Livno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo u leto 1943. godine. P E R I I R a d a JOVAN, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1908, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. PERII Blagoja L A Z A R , borac 1. bataljona, roen 1898, Kazanci, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo kod Gacka jula 1943. godine. P E R I I pire PETAR, kurir taba 2. bataljona, roen 1923, Todorii, Bile-

661 Viktor Kuan - Borci Sutjeske a, zemljoradnik, Srbin, u N O R od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od decembra 1942. godine. ^ERKOVI Filipa FILIP, politiki delegat voda u 2. eti 4. bataljona, roen 1917, Jelsa, Hvar, zemljoradnik, Hrvat," u N O B od oktobra 1942, lan KPJ, poginuo juno od Mratinja poetkom juna 1943. godine. 'ETKOVI Miana KOSTO, pukomitraljezac 3. ete 1. bataljona, roen 1908, Brani Do, Trebinje, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. godine. S T R I E V I M a t e M A R I J A , bolniarka, roena 1922, Zivogoe, Makarska, domaica, Hrvatica, u N O B od maja 1942, lan KPJ, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. E Z O Ante K R U N O , komandir kurira taba brigade, roen 1910, Lokvii, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ. Umro 1983. godine. EZO M. SAI KO, politiki komesar ete u 3. bataljonu, roen 1921, Mostar, uitelj, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1940, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. 1DRO Lutve A G A N , borac 3. bataljona, roen 1912, Crkvice, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. [JANOVI Mate LUKA LUKIA, borac pratee ete 5. bataljona, roen 1914, K a m e n m o s t , Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. K U L A B O G D A N , borac pratee ete 2. bataljona, roen u Slivlju, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. L J E V I Sime P E T A R , komandir voda u 6. bataljonu, roen 1916, Vranjska, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Zelengori 12. juna 1943. L J E V I Sime VLADO, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1914, Oblo Brdo, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B d 1941. godine. P I N T U L Selima AHMET; komandir 2. ete 3. bataljona, roen 1923, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1942, poginuo u zaseoku Moslite, Konjic, aprila 1944, komandant Mostarskog bataljona. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. P I R A G I Mustafe RAGIB, borac 2. ete 5. bataljona, r o e n 1921, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, lan SKOJ-a od juna 1944, lan KPJ od f e b r u a r a 1945, krajem rata zamenik politikog komesara ete. PIRIJA Muharema I Z E T D I D O , borac 5. bataljona, roen 1919, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. PIRKI Mehe M U H A M E D HMO, borac 1. ete 3. bataljona, roen 1917, Konjic, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine. PIVAC Laze R A D E , komandir voda u 6. bataljonu, roen 1915, Berkovii, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. PIVI M u j e FATIMA, borac 5. bataljona, r o e n a 1920, Livno, radnica, Muslimanka, u N O B od 1942, zarobljena kod Miljevine 14. juna 1943. i o d v e d e n a u nemaki logor Auvic, gde je ostala do kraja rata. P I V I Alije SAFET, borac 5. bataljona, roen 1920, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo kod Pribelja, Glamo, krajem 1943. PJEI Blagoja SAVO, desetar u 1. bataljonu, roen 1923, Krivodo, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a, poginuo oktobra 1943. PLAVUKI Alije SMAJO, kurir taba brigade, roen 1923, Lug, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942, krajem rata komandir voda. P L E T I N A Andrije IME, pukomitraljezac 3. ete 5. bataljona, roen 1920, Klis, Split, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a.

Deseta hercegovaka brigada P L O S N I Luke ANTE, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1920, Stobre, Split, ribar, Hrvat, u N O B od septembra 1942, lan KPJ od 1943. godine, kraj e m rata zamenik k o m a n d a n t a bataljona Kvarnerskog odreda. PO 1 J A K O V I Kasima H A M I D , omladinski rukovodilac 3. bataljona, roen 1920, Ljubina, Foa, tehniar, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od d e c e m b r a 1942, krajem rata pomonik obavetajnog oficira 5. krajike divizije. POPADI Pere BRANKO, zamenik politikog komesara 3. ete 1. bataljona, roen 1920, Milavii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941, krajem rata naelnik O Z N - e vojne oblasti. POPADI Trivka ILIJA, borac 6. bataljona, r o e n 1894. godine, Dabar, Stolac, zemljoradnik, Srbin. POPADI-BIBERDI Pere KOVILTKA, bolniarka 3. ete 2. bataljona, roena 1926. godine, Milavii, Bilea, domaica, Srpkinja. P O P A D I Pere M I L A N , politiki komesar 1. ete 2. bataljona, roen 1913, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941, poginuo septembra 1943. POPADI Petra MILAN, borac 1. ete 2. bataljona, roen 1912, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine. POPADI Gaje NIKOLA, borac 2. ete 4. bataljona, roen 1900, Milavii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. POPADI Pere PAVLE, borac 5. bataljona, r o e n 1926, Milavii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. POPADI Jove RISTO, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1910, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. P O P A D I epana SAVO MALI, desetar u 3. eti 2. bataljona, roen 1927, Zasada, Bilea, ak, Srbin, u N O B od
1942, lan S K O J - a o d

639
1942, k r a j e m

rata komandir voda. POPADI-MILIEVIC Obrena

VIDO-

SAVA, bolniarka

u 2. b a t a l j o n u ,

r o e n a 1926, Milavii, Bilea, d o m a ica, S r p k i n j a , u N O B o d a p r i l a 1943, lan S K O J - a o d 1943, lan K P J o d 1944, k r a j e m r a t a r e f e r e n t s a n i t e t a bataljona u i4. hercegovakoj brigadi.

POPARA Riste DAMJEN, borac 2. bataljona, roen 1904, Kukrije, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. POPARA Jovana ILIJA, borac 2. bataljona, roen 1897, Kukrije, Bilea, andar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo izmeu Avtovca i Pive 20. maja 1943. godine. P O P A R A Riste VASO B R E D A , komandir voda u 2. bataljonu, roen 1908, Kukrije, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1942, poginuo februara 1944. godine, komandir ete. POPOVAC Pava IVAN BRKO, komandir voda u 1. eti 4. bataljona, roen 1918, Omi, radnik, Hrvat, u NOB od jula 1942, lan KPJ od septembra 1944. P O P O V I Pere BRANKO, zamenik politikog komesara ete u 1. bataljonu, roen 1920, Graanica, Gacko, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. P O P O V I Nike D O K O , borac 1. bataljona, roen u Graanici, Gacko, zemljoradnik, Srbin. POPOVI Obrena O R E , borac 1. ete 1. bataljona, roen 1904, Graanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. P O P O V I Obrena MILAN, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1907, Graanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. P O P O V I Pave M I R O S L A V , borac, roen 1919, Livno, student, Hrvat, u NOB od 1941, lan KPJ, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. POPOVI MIO, borac 5. bataljona, roen u Sarajevu, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Kr-

340

Viktor Kuan - Borci Sutjeske PRIBII D U A N , borac 3. bataljona, roen 1923. godine, Draevo, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. P R I M O R A C Nikole LUKA, borae 4. bataljona, roen 1900, Janjilo, Dubrovnik, zemljoradnik, Hrvat. P R O D A N O V I C - S M I L J A N I epana KOSTO, zamenik komandira 3. ete 2. bataljona, roen 1908, Vranjska, Bilea, lugar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. godine. PROPADALO Tome B O O , borac, roen 1925, Livno, radnik, Hrvat, u NOB od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. P R O P A D A L O - P U Z I G A A Pere LJUBICA, bolniarka u 5. bataljonu, roena 1914, Livno, radnica, Hrvatica, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. P U H A L O Nikole BOGOSAV, borac 3. ete 1. bataljona, roen 1922, Opliii, apljina, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. PUARA Riste KOSA, borac 1. bataljona, roena 1923, Ulinje, Gacko, domaica, Srpkinja, u N O B od marta 1943, poginula kod Tjentita 9. juna 1943. P U T I A Vase NIKOLA N I D O , borac 4. bataljona, roen 1921, Crnogorci, Imotski, radnik, Srbin, u N O B od avgusta 1942, lan KPJ, poginuo kod Tjentita 9. juna 1943. godine. P U I Ahmed a ALIJA, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1920, Mostar, rad; nik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1939. godine, lan KPJ, krajem rata politiki komesar ete u 12. hercegovakoj brigadi. i A D A N B O R O , zamenik komandira ete u 1. bataljonu, roen u Mostaru, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Kamenoj Gori kod Mostara jula 1943. godine. RADAN ure RADOSLAV borac 4. bataljona, roen 1925, Mostar, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine. R A D E L I A n t e IVAN, pukomitraljezac 1. ete 4. bataljona, roen 1924, Gradac, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine, lan SKOJ-a,

njem K a m e n u kod Ljubinja 15, novembra 1943. godine, zamenik komandanta bataljona. P O P O V I Tome O B R A D , ekonom 1. ete. 1. bataljona, roen 1909, Graanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. P O P O V I Mihajila PEKO, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1900, Graanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. P O P O V I Mihajla A R K O , intendant 1. bataljona, roen 1904, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1959. P O T U R O V I Alije HAMID, borac, roen 1914, Trusina, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943. godine, zarobljen po proboju sa Sutjeske i odveden u logor u Nemakoj, gde je umro. P O T U R O V I Saliha R E D O , borac 3. bataljona, roen 1903, Trusina, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, zarobljen po proboju sa Sutjeske i odveden u logor u Nemakoj, gde je ostao do kraja rata. P O Z D E R Muje A V D O , borac, roen 1924, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. [POZDER Haima AMIL, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1927, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u i N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. P O Z D E R Omera AIR, borac, roen 1925, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. 5 R A N I Jure IVAN, borac, roen 1906, Rava, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. godine, 3 R E V I I OLGA, borac, roena 1904, Sarajevo, domaica, Hrvatica, u NOB od 1941, ubili je etnici kod Glavatieva, Konjic, aprila 1944. godine. PREVII VINKO, borac, roen 1909, Stolac, radnik, LIrvat, u NOB od 1941, ubili ga etnici kod Glavatieva, Konjic, aprila 1944. godine.

Deseta hercegovaka brigada kraj rata doekao u zarobljenikom logoru u Nemakoj. RADETA Luke BOZO, borac u intendanturi brigade, roen 1903, Veliki Guber, Livno, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. U m r o 1982. godine. R A D E T A - R I S T I Stojana VLAJKA, bolniarka u 5. bataljonu, roena 1924, Veliki Guber, Livno, domaica, Srpkinja, u NOB od 1942. godine. R A D E T A - K A L A V E R Krste Z O R K A , borac 5. bataljona, roena 1921, Veliki Guber, Livno, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. R A D I Franje MATE, pukomitraljezac u 4. bataljonu, roen 1912, Bast, Makarska, zemljoradnik, Hrvat. R A D I Blaa R O K O , borac 5. bataljona, roden 1919, Podorljak, ibenik, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. R A D I Ante VICKO, desetar u 2. eti 5. bataljona, roden 1923, Podorljak, ibenik, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a. RADII Stjepana ANTE, borac 4. bataljona, roden 1919, Vis, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942, lan KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore, kod Miljevine, 14. juna 1943. godine. R A D I I Mate IVAN MANGI, borac 4. bataljona, roen 1923, Vis, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. R A D I I Stjepana IVAN, komandir voda u 5. bataljonu, roen 1923, Vis, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od maja 1942, lan SKOJ-a, poginuo kod Pivskog^ manastira krajem maja 1943. R A D I I MILAN, borac 1. bataljona, roen na otoku Vis, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine, poginuo posle bitke na Sutjesci. RADII Mate VINKO MULIJA, borac - ranjenik u Centralnoj bolnici, roen 1921, Vis, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine.

641

R A D M I L O V I R a d a L A Z A R , borac 1. bataljona, roen 1924, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, poginuo krajem 1943. godine. RADONI-GOVORIN Stjepana SENKA, borac 4. bataljona, roena 1924, Pitve, Hvar, domaica, Hrvatica, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od jula 1944, krajem rata zamenik politikog komesara ete. Umrla 1977. godine u Splitu. RADOVANOVI BORIA, borac 1. bataljona, r o e n u Podgorju, Bilea, zemljoradnik, Srbin, poginuo u Mosku kod Bilea oktobra 1943. godine. R A D O V A N O V I Luke JOVAN, borac 5. bataljona, roen 1923, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. RADOVANOVI Blagoja RADOVAN, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1923, Patnica, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir ete u 13. hercegovakoj brigadi. R A D O V A N O V I Gavrila SPASOJE, borac 1. bataljona, roen 1915, Podgorje, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. R A D O V I Jaa RADE, borac 2. bataljona, roen 1913, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. Umro 1981. u Senju. R A D U L O V I Lazara N I K O L A , pukomitraljezac 2. ete 4. bataljona, roen 1911, umii, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. R A D U L O V I Sime RADOSLAV, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1923, Kalac, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo oktobra 1943, komandir voda. R A D U L O V I Todora A R K O , borac 2. ete 2. bataljona, roen 1924, Fatnica, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir ete.

642

Viktor Kuan - Borci Sutjeske R E M E T I etka RATKO, kurir taba 4. bataljona, roen 1922, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1943, lan KPJ od 1944, krajem rata komandir ete. R E P E A Hasana D E M A L , borac 2. ete 3. bataljona, r o e n 1921, Domanovii, apljina, radnik. Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1944, krajem rata politiki komesar ete. R E P O V A C Junuza H A M D I J A SILESIJA, ekonom 2. ete 3. bataljona, roen 1914, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine. R I B I M e h e N U R I J A VIA, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1923, Jezero, Jajce, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od februara 1943, krajem rata komandir pratee ete 39. divizije. R I D A N O V I Ahmeta E K R E M , borac 3. bataljona, roen 1923, Mostar, ak, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. R I D A N O V I A h m e t a FAD IL, komandir voda u art. bateriji brigade, r o e n 1920, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ. R I Z V I Mehe ALE, borac 5. bataljona, roen 1913, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. R I Z V I Ahmeta H A M D I J A MALAC, . borac omladinske ete brigade, roen ; 1928, Parasovii, Konjic, ak, Musli5; man, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1943, godine. R O G A N pire MILAN, pukomitraljezac u 2. bataljonu, roen 1914, Davi dovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Jasenovom Polju kod Nikia 20. maja 1943. godine. R O G A N O V I pire M I L O R A D , borac 1. ete 5. bataljona, roen 1926, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Jugosloven, u NOB od marta 1943, lan

R A H I M I D. M E H O , borac 3. bataljona, roen 1919, Pijesci, Mostar, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. R A I E V I Radula B O R I V O J E , borac 1. ete 3. bataljona, roen 1919, Niki, ak srednje poljoprivredne kole, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od novembra 1941, lan KPJ od m a j a 1942. godine, k r a j e m rata obavetajni oficir u KNOJ-u. RAJKOVI Laze MARKO, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1913, Zagora, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. R A M I Salka HASAN, borac 3. ete 5. bataljona, roen 1924, Stipanii, Duvno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. R E B A C S. HUSNIJA, borac 3. bataljona, roen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. R E B I JAKSA, borac 1. bataljona, roen u Jaseniku, Gacko, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1954. godine. R E B I Jake VELJKO, borac 1. bataljona, roen 1925, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo u leto 1943. R E M E T I Jove ETKO, borac u komori 4. bataljona, roen 1905, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1971. u Mostaru. R E M E T I Mate I J U B I C A , bolniarka u 4. bataljonu, roena 1923, Biograd, i Nevesinje, domaica, Srpkinja, u N O B od marta 1942, lan KPJ, poginula na Ivan Sedlu kod Konjica 6. marta 1945. godine. R E M E T I Riste M I L A N , e k o n o m u brigadnoj intendanturi, roen 1900, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Vuevu juna 1943. godine u sastavu Centralne bolnice. R E M E T I Mate RADOSLAV, borac 4. bataljona, roen 1922, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ, krajem rata u OZN-i za Hercegovinu.

Deseta hercegovaka brigada SKOJ-a od 1943, lan KPJ od septembra 1944. godine. R O M A N O Alberta J1NKA, lan politodela brigade, roena 1922, Sarajevo, uenica, Jevrejka, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginula u Donjoj Trnovi kod Ugljevika aprila 1944. R O N E V I Vidaka BRANA, borac 1. bataljona, roen 1920. godine, Gacko, radnik, Srbin. R O N E V I tipana JOSIP J O Z O , borac 3. ete 4. bataljona, roen 1921, Staevica, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942. R O N E V I Vidaka NEBOJA, politiki delegat voda u 1. eti 1. bataljona, roen 1925, Gacko, ak, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od novembra 1941, lan KPJ od septembra 1943, krajem rata politiki komesar ete. R O I Marina MARIN, borac, roen 1922, iovo, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo u proboju sa Zelengore kod Miljevine, 14. juna 1943. godine. R U P I Mate MILE, borac, roen 1923, Gornji Rupii, ibenik, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo u Bosanskoj Krajini krajem 1943. godine. R U I Ilije GOJKO, borac 5. bataljona, roen 1907, Poplat, Stolac, trgovaki pomonik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata intendant art. brigade. U m r o 1974. u Beogradu. SABITOVI Muana O M E R , borac 4. bataljona, roen 1914, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Pivi kod Mratinja 31. maja 1943. godine. S A D I K O V I Alije O M E R , komandir voda u 3. bataljonu, roen 1917, Ljubuki, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Krekovima kod Tjentita 13. juna 1943. SAFI Huse ASIM, borac 5. bataljona, roen 1923, Livno, ak, Musliman, u NOB od 1942, lan SKOJ-a, poginuo avgusta 1943. godine.

643

SAKI Ahmeta OSMAN, borac pratee ete 4. bataljona, roen 1922, Celina, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u NOB od februara 1942, lan SKOJ-a od novembra f943. godine. S A L A M U N I Nikole A N D R O , desetar u 3. bataljonu, roen 1922, Jelsa, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a. SALATI Riste L A Z A R , ekonom 3. ete 2. bataljona, r o e n 1910, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N B od 1941, lan KPJ od 1943, k r a j e m rata intendant bataljona. SALATI O B R A D , b o r a c pritapskih jedinica, r o e n 1908. godine, Trebinje, radnik, Srbin. SALATI Riste R A D E , zamenik politikog komesara ete, roen 1915, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, predratni lan KPJ. S A M A R D I Draga B O O , borac 2. ete 6. bataljona, r o e n 1920, Berkovii, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo kod Diklia, Trebinje, januara 1944. godine. S A M A R D I Trifka D A N I L O , borac 2. bataljona, roen 1906, Hadii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. S A M A R D I Joa GAJO, borac 2. bataljona, roen 1912, Krstae, Bilea, andar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine. S A M A R D I Alekse G O J K O , borac 2. bataljona, roen 1920, Bjeluina, Mostar, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a, poginuo na Vuevu 7. juna 1943. godine. S A M A R D I Joa M I R K O , borac 2. bataljona, roen 1909, Krstae, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan KPJ. S A M A R D I Draga PIRO, politiki delegat voda u 2. eti 6. bataljona, roen 1920, Kleak, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata komandant bataljona. Umro 1982. u Sarajevu.

644

Viktor Kuan - Borci Sutjeske SA V I O M E R , borac 3. bataljona, rod e n 1927, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara f 943. SA VIC Danila PETKO, borac 3. bataljona, roen 1925, Baevii, Mostar, zemljoradnik, Srbin, u N O B od januara 1943, lan SKOJ-a, poginuo kod Miljevine sredinom juna 1943. godine. SA V I Danila PIRO, b o r a c 3. bataljona, roen 1920. godine, Baevii, Mostar, radnik, Srbin. SAVI Blagoja V L A D I M I R , komandir voda u 1. eti 1. bataljona, roen 1909, anjevica, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. SAVOVI Jovana KRSTO ABAK, borac 1. bataljona, roen 1915, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od juna 1941. godine, krajem rata oficir O Z N - e u Viegradu. SAVOVI Jovice SIMO, zamenik politikog k o m e s a r a ete, r o e n 1921, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. S E F E R O m e r a M U J K O , borac, roen 1919, Ravnica, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od avgusta 1942, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. S E F E R E H A J I M a h m u t a SALIH, borac 5. bataljona, roen 1918, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. Umro 1960. godine. S E F I Osmana I B R A H I M , borac, roen 1918, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. SEFI Z U L E J K A , borac 3. bataljona, roena 1920, Mostar, domaica, Muslimanka, u N O B od 1941. godine. SEKULOVI He J O V O SOTONA, komandir voda u 3. bataljonu, roen 1907, Donji Proloac, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od oktobra 1942. S E K U L O V I Ilije M A R K O CRNI, komandir voda u 4. bataljonu, roen 1912, Donji Proloac, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od juna 1942, lan KPJ, poginuo na Tisovom Brdu, u kanjonu Hravke, 9. juna 1943. S E K U L O V I Ilije PAVLE, borac 3. bataljona, roen 1919, Donji Proloac,

S A M A R D I Joa VASO, borac 2. bataljona, roen 1914, Krstae, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 194L krajem rata komandir ete. Umro 1950. S A M A R D I Sime VLADO, borac 2. ete 6. bataljona, r o e n 1912, Ljuti Do, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1943, poginuo kod sela Zubci, Trebinje, marta 1944, zamenik komandira ete. SAMATOVI Stevana L A Z O MUTAP, borac 4. bataljona, roen 1914, Bojita, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1974. u Jaa lomiu. S A M O V U K O V I Nikole RELJA, borac pritapskih jedinica brigade, roen 1927. godine, Mievii, Hadii, zemljoradnik, Srbin. SAPUNAR Petra L U K A P E R U L A , borac 2. ete 4. bataljona, roen 1920, Loie, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1943. godine. SARI-ZUROVAC Ljubomira DANICA, borac 1. ete 3. bataljona, roena 1926, Borci, Konjic, domaica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od marta 1942, lan KPJ od aprila 1943. SARI Aima D R A G O , borac 2. ete 3. bataljona, roen 1921, Borci, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u N O B od , 1941, lan KPJ, poginuo 1944. godine, komandir ete. SARI epana ILINKA, borac, roena 1922, Bradina, Konjic, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. iARI-ZIVAK Nikole MILEVA, bolniarka 2. ete 3. bataljona, roena 1921, Borci, Konjic, obanica, Srpkinja, u N O B od februara 1943. 1AVI Lazara SAVO, borac 10. hercegovake brigade, roen 1922, Ribari, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u N O B od februara 1943, lan KPJ od 1944, krajem rata komandir ete. iAVI Tome MILISAV, politiki komesar ete u 1. bataljonu, roen 1910, anjevica, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ.

/i* li?.

Deseta hercegovaka brigada Imotski, radnik, Srbin, u N O B od septembra 1942. godine, lan KPJ, k r a j e m rata obavetajni oficir bataljona u 2. dalmatinskoj brigadi. SELIMOVI Omera H A M I D , borac 3. bataljona, roen 1925, Sabanii, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. S E M I Z Branka L J U B O M I R L J U B O , borac 3. bataljona, roen 1921, Ljubuki, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine. SENI Nikole VUKAIN, politiki delegat voda u 2. eti 1. bataljona, roen 1924, Dulii, Gacko, ak, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od septembra 1941, lan KPJ od septembra 1943. godine, k r a j e m rata zamenik politikog komesara bataljona. S E R D A R E V I Rada MILAN, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1921, Konjic, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, k r a j e m rata politiki komesar ete. Umro 1984. u Beogradu. SIKINI Nikole M L A D E N , pukomitraljezac 1. ete 6. bataljona, roen 1921, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od decembra 1941, lan KPJ od avgusta 1943. SIMOVI R A D O V A N , borac 2. bataljona, roen u Bogojevom Selu, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo kod Bilea 1944, politiki komesar ete. SKENDER Goslava BOO, borac 6. bataljona, roen 1891, Ljubomir, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. S K E N D E R Ilije MIRKO, desetar u 6. bataljonu, roen 1922, Ljubomir, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od januara 1942, lan KPJ od oktobra 1943, krajem rata politiki komesar bataljona. S K E N D E R Boe SLAVO, zamenik kom a n d a n t a 6. bataljona, r o e n 1920, Ljubomir, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. Umro 1955. godine u Beogradu.

645

S K O O Jove G O J K O , borac 6. bataljona, roen 1913, Kuba, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943, poginuo kod Trebinja februara f944, komandir voda. SKOKO Nikole OBRAD, borac 1. bataljona, r o e n 1907, Jugovii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Krvavim Brdima, planina Magli, 2. juna 1943. godine. SKOKO Nikole R A D E , borac 1. ete 1. bataljona, roen 1915, Jugovii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. S L A D I M e h e R A M I Z , borac 3. ete 2. bataljona, roen 1902, Prevrae, Foa, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od 1927, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Gorade. SLA VI Laze B O O , politiki komesar 1. ete 6. bataljona, roen 1914, Veliani, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. S L A V N I Sime P E T A R , borac 2. bataljona, roen 1923, Travnik, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od oktobra 1942. godine, krajem rata komandir ete. SLIPAC Imira JUSUF, desetar u 5. bataljonu, roen 1921, ulian, Glamo, radnik, Jugosloven, u N O B od 1942, lan KPJ od 1945, krajem rata komandir ete u 13. hercegovakoj brigadi. SLIJEPEVI Blagoja D R A G O , politiki delegat voda u 2. eti 1. bataljona, roen 1922, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, lan SKOJ-a. SLIJEPEVI pire JOVAN, borac 1. bataljona, roen 1901, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin. SLIJEPEVI Doka SAVO, borac 1. bataljona, r o e n u S a m o b o r u , Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. SLIJEPEVI-POPOVIC Sime SOFIJA SOKA, referent saniteta 1. bataljona, roena 1922, Avtovac, Gacko, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od novembra 1941, lan KPJ od f e b r u a r a 1944, krajem rata

646

Viktor Kuan - Borci Sutjeske S R E D A N O V I o r a JANKO, kurir taba brigade, r o e n 1920, Lastva, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od decembra 1943, krajem rata politiki komesar bataljona. S R E D A N O V I u r e O B R A D , ekonom ete u 1. bataljonu, roden 1920, Lastva, Trebinje, zemljoradnik, Srbin S R Z E N T I Stefana PIRO, lan politodela brigade, roen 1916, Petrovac, Budva, student medicine, Crnogorac, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, krajem rata politiki komesar divizije. STATI Nikole RAJKO, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1927, Vlahovii, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. STAJI Mitra A N D R I J A , komandir inenjerijskog voda, roen 1910, Simijova, Bilea, oficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo u D e b a r s k o m Polju, Bilea, krajem juna 1943. godine. STAJI Jovana M I H A J L O , borac 1. bataljona, roen u Jugoviima, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. STAJI M a t e V L A D O , borac 2. bataljona, roen 1922, Simijova, Bilea, trgovaki pomonik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od februara 1942, poginuo septembra 1944. godine, politiki komesar ete. STAKI Milana D R A G A N , komandir voda u 3. eti 2. bataljona, roen 1921, Sarajevo, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. Izgubio ivot nesrenim sluajem 1990. godine. STANI Marka MILICA MILA, etna bolniarka u 4. bataljonu, roena 1923, Crnogorci, Imotski, domaica, Srpkinja, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginula kod Miljevine 14. juna 1943, godine. STANIC u r e NIKOLA, borac 4. bataljona, roen 1919, Crnogorci, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, lan KPJ, poginuo na Zelengori juna 1943. godine.

r e f e r e n t s a n i t e t a art. b r i g a d e 29. h e r c e g o v a k e divizije.

S M A I L A G I Ferhata J A K U P KUBO, borac 3. ete 3. bataljona, roen 1924, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine, lan SKOJ-a. SOLDATI Pere VOJO, borac 6. bataljona, roen 1916, Berkovii, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, krajem rata zamenik komandanta bataljona. Umro 1947. S O L D O Stojana ARSEN, borac-sekretar etnog aktiva SKOJ-a, roen 1921, Suzina, Stolac, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od januara 1942. godine, krajem rata zamenik politikog komesara ete. S O L D O Jove L A Z A R , borac 1. ete 6. bataljona, roen 1905, Suzina, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. godine. S O L D O Koste M I L E N A MILICA, bolniarka 2. ete 4. bataljona, roena 1920, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u N O B od marta 1943, poginula kod Sejtan Kule, istono od Avtovca, 25. maja 1943. godine. S O L D O Koste M I L O R A D MILE, komandir voda u 2. eti 4. bataljona, roen 1921, Nevesinje, podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Kravici kod Trebinja 28. februara 1944. SOLJAI imuna TONKO, borac 2. ete 4. bataljona, roen 1921, Jelsa, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, lan KPJ, umro od tifusa na Sutjesci juna 1943. godine. SORAJI Save GRUJICA, politiki komesar 3. ete 2. bataljona, roen 1910, Ljubomir, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra . 1941. godine. S P R E M O Petra MILAN, zamenik komandira pratee ete 4. bataljona, roen 1912, Biograd, Nevesinje, podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u NOB od 194f, lan KPJ od jula 1942. godine, k r a j e m rata obavetajni oficir 12. hercegovake brigade.

Deseta hercegovaka brigada STANI-HADIBEGOVI Duje R U A D U D A , borac 3. ete 5. bataljona, roena 1926, Veliki Guber, Livno, domaica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od marta 1942, lan KPJ od 1943, krajem rata lan Okrunog komiteta KPJ Sarajevo. STANII D u a n a RATKO, bio komandant bataljona, roen 1910, Livno, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore kod sela Rataj 13. juna 1943. STAROVI Pavia IVAN, politiki komesar 2. ete 1. bataljona, roen 1904, Samobor, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, predratni lan KPJ, poginuo na Zelengori kod Lukih Koliba 10. juna 1943. godine. STAROVI Krste MAKSIM, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1919, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od marta 1944, krajem rata politiki komesar art. baterije. STAROVI MILOVAN, komandir pratee ete 1. bataljona, roen 1906, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na pl. Sitnici kod Stolca u drugoj polovini 1943. godine. STAROVI Save OBREN, oficir pri tabu brigade, roen 1910, Samobor, Gacko, slubenik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od novembra 1940, krajem rata pomonik ministra trgovine u vladi Bosne i Hercegovine. STAROVI Blagoja OLGA, borac 1. bataljona, roena 1907. godine, Banja Luka, domaica, Srpkinja. STAROVI Bogdana RADOSLAV, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1906, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin. STAROVI Save RATK, borac 2. ete 1. bataljona, r o e n 1920, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, krajem rata politiki komesar ete. STAROVI Pante SAVA SAA, borac 1. bataljona, roen 1926, Samobor, Gacko, ak, Srbin, u N O B od aprila

647

1943, l a n S K O J - a , p o g i n u o n a Z e l e n g o r i 12. j u n a 1 9 4 3 . g o d i n e .

STAROVI Pavia T O D O R , borac 2. ete 1. bataljona, roen 1899, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. S TI JACI Tome RADOVAN, politiki komesar 1. bataljona, roen 1918, urjan, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941, predratni lan KPJ. U m r o 1988. godine u Beogradu. STOJANOVI Nikole J O Z O , borac 3. ete 3. bataljona, roen 1922, Slatina, Jablanica, radnik, Hrvat, u N O B od februara 1943. godine. S T O J K O V I Joze B R A N K O , borac, roen 1919, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od marta 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine kao ranjenik u Centralnoj bolnici. STRUKAR Abida H U M O , borac, roen 1925, Voljice, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, umro od tifusa u Centralnoj bolnici u bici na Sutjesci juna 1943. STUPARI Joze T O M A , borac, roen 1924, Sinj, ak, Hrvat, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. S U B A I Nazifa M U N I B , borac, roen 1922, Duge, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. SUBAI Avde VEJSIL, komandir voda u 5. bataljonu, roen 1922, Duge, Prozor, radnik, Musliman. SUBOTI epana G L I G O R , borac 1. bataljona, roen 1891, Vrba, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. SUBOTI Boe OBRAD, borac 1. bataljona, roen 1921, Vrba, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. SUI Boe IVAN, borac, roen 1907, Vidoi, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. SUI Stipe LJUBAN, borac 5. bataljona, roen 1910, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

648

Viktor Kuan - Borci Sutjeske sko, Kupres, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. S V R D L I N Luke MILAN, borac 4. bataljona, roden 1925, Krivodol, Imotski , zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo kao bolesnik u Centralnoj bolnici na Sutjesci juna 1943. godine. AB AN AC Ibre MIDA, bolniarka 1. ete 3. bataljona, roena 1924, Mostar, uenica, Muslimanka, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1942. godine. ABANAC-HRVI Mustafe MIRA, borac 2. ete 3. bataljona, r o e n a 1919, Mostar, radnica, Muslimanka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od 1943. godine. ABANOVI Mahe ABAN, borac 2. ete 5. bataljona, roen 1925, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. AKOTA S L O B O D A N M U J O , zamenik politikog komesara 2. bataljona, roen 1918, apljina, student, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1940, od novembra 1943. zamenik politikog komesara brigade. AKOTI oke ILIJA, komandir voda u 3. eti 1. bataljona, roen 1912, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, krajem rata k o m a n d a n t bataljona u 11. hercegovakoj brigadi. AKOTI u r e MILAN, borac 5. bataljona, roen 1916, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. AKOTI Blagoja MITAR, borac u intendanturi brigade, roen 1922, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a. AKOTI Pere O B R E N , komandir voda u 1. bataljonu, roen 1908, Stepen, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. AKOTI etka RADOVAN, komandant 3. bataljona, r o e n 1906, Orahovac, Trebinje, zemljoradnik, Srbin,

SUI Stipe NIKO, borac 5. bataljona, roen 1924, Vidoi, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Krvavim Brdima, rejon pl. Magli, 2. juna 1943. godine. S U C I Boe SLAVKO, borac, roen 1925, Vidoi, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. SUI Joze SREKO, kurir taba brigade, roen 1921, Vidoi, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a. U m r o 1970. u Livnu. SUI Marka VINKO, borac 3. ete 5. bataljona, roen 1924, Vidoi, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942. godine. SUDAR Rada J O V O , borac 3. bataljona, r o e n 1924, Baevii, Mostar, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo u Dabarskom Polju krajem juna 1943. godine. SULEJMANAGI Hasana OSMAN, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1922, Kopii, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od jula 1942, lan KPJ od 1943, krajem rata komandir ete. SULTANI Salke IBRO, borac 5. bataljona, r o e n 1905, Vrbljani, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od marta 1942. godine. SULJI Sulje NUMO, borac, roen 1926, Kute, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. S U M I Ivana SLAVKO, desetar u 1. eti 4. bataljona, roen 1920, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od maja 1942, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od avgusta 1944, krajem rata intendant bataljona. SVITLICA Petra V L A D O VRO, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1925, Donje Vukovsko, Kupres, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1943, lan KPJ od 1944, krajem rata komandir voda. S V O T I C A Sreka VUKAIN, borac 5. bataljona, roen 1926, Donje Vukov-

Deseta hercegovaka brigada u N O B od 1941, lan KPJ od 1939, poginuo kod Postojne u Istri 5. maja 1945. godine, komandant 14. hercegovake brigade. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. ANTI Antuna ANTE, borac 5. bataljona, roen 1921, Postire, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Krvavim Brdima, juno od Mratinja, 2. juna 1943. ANTI Vicka IVAN, politiki delegat voda u 5. bataljonu, roen 1918, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ, poginuo na Krvavim Brdima, juno od Mratinja, 2. juna 1943. godine. ANJTA M a h m u t a M U H A M E D , komandir voda u 3. eti 5. bataljona, roen 1922, Jakir, Glamo, radnik, Musliman, u N O B od aprila 1942, lan SKOJ-a, lan KPJ od decembra 1942, krajem rata komandir ete. ARENAC Vula BRANKO, borac 2. bataljona, roen 1905, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin. A R E N A C Riste DANILO, komandir 3. ete 2. bataljona, roen 1919, Davidovii, Bilea, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. A R E N A C Vase D A N I L O , zamenik komandanta 4. bataljona, roen 1913, Davidovii, Bilea, podoficir Jugoslovenske vojske, Jugosloven, u NOB od 1941, lan KPJ od februara 1942, poginuo na Mjedenoj Glavi kod sela Kokorina, Gacko, 3. septembra 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. A R E N A C Luke DUAN, desetar u 1. eti 6. bataljona, roen 1913, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u v NOB od 1941. godine. A R E N A C Mika O R E , politiki delegat voda u 3. eti 5. bataljona, r o e n 1920, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. Umro 1985. u Beogradu. A R E N A C Luke G O R D A N A , borac 6. bataljona, r o e n a 1916, Davidovii, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B

649

od 1941, lan KPJ, etnici je uhvatili i u b i l i u D a v i d o v i i m a jula 1943. ARENAC Koste JOVAN, ekonom 1. ete 6. bataljona, roen 1912, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1944. Umro 1981. godine. A R E N A C Petra L A Z A R POP, komandir voda u 2. bataljonu, roen 1920, Bijeljani, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, umro kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Pivskoj planini kod R u d i n a poetkom juna 1943. godine. A R E N A C Luke PETAR, borac 5. bataljona, roen 1924, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. A R E N A C ure PIRO, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1917, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943, k r a j e m rata politiki komesar ete. A R E N A C ure TRIPO, zamenik politikog komesara pratee ete 6. bataljona, roen 1914, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1940. godine. ARENAC Goluba VASILJ, borac 4. bataljona, roen 1919, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od septembra 1941, poginuo maja 1944. godine, politiki komesar bataljona. ARI Husage NIJAZ NIZA, borac 3. bataljona, roen 1909, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo u proboju sa Zelengore kod sela R a t a j 13. juna 1943. A R O V I Riste MITAR, borac 1. bataljona, roen 1900, Prine, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo u ljivovici kod Gacka jula 1943. godine. AI Mehe O M E R , borac 3. bataljona, roen 1923, Seonica, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1942, zarobljen posle Sutjeske i do kraja rata se nalazio u logoru u Nemakoj. Umro 1979. godine u Konjicu.

673 Viktor Kuan - Borci Sutjeske ATOR I B R A H I M , borac pritapskih jedinica brigade, r o e n u Konjicu, radnik, Musliman, u N O B od 1941.' predratni lan KPJ, od oktobra 1943. sekretar Sreskog komiteta KPJ Konjic. UK Avde ERIF, borac pratee ete brigade, roen 1923, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od septembra 1942. godine, k r a j e m rata komandir voda. E I R B E G O V I Ibrahima R E F I K , borac, roen 1919, Seonica, Konjic, student prava, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo kod Glavatieva, Konjic, 28. aprila 1944, zamenik politikog komesara bataljona. 3 G R T Stevana K R S T O , omladinski rukovodilac 1. bataljona, roen 1924, Lastva, Trebinje, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od aprila 1942, lan KPJ od avgusta 1943. godine. i G R T Obrena VLADO, komandant brigade, roen 1907, Aranelovo, Irebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1931, krajem rata komandant 29. hercegovake divizije. Venik Drugog zasedanja AVNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. Umro 1991. u Aranelovu. EHI Mehe NURKO, borac 3. ete 5. bataljona, roden 1912, Livno, zanatlija, Musliman, u N O B od 1941. p A R O V I Marina ANTE ERBAN, politiki komesar ete, roen 1917, Blato, Korula, radnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. CREMET M a h e AHMET, borac 1. ete 5. bataljona, roen 1916, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. REMET-HODI Muje EMINA, bolniarka u 5. bataljonu, roena 1912, Livno, domaica, Muslimanka, u NOB od 1942. godine. ! R E M E T Mate MATKO, komandir voda u 5. bataljonu, roen 1913, Suhaa, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo kod Duvna februara 1944. R E M E T Mustafe UKRIJA, borac, roen 1925, Livno, ak, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. LKI Ibrahima M U H A M E D , borac 1. bataljona, roen 1922, Travnik, student, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. ELIJA T O D O R , borac, roen i; Ljubomiru, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. E V E L J Ante TADIJA, borac, roen 1924, Dol, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942. godine, lan KPJ, umro u C e n t r a l n o j bolnici u toku bitke na Sutjesci. ILJEGOVI Ilije MILAN MILKO, borac u komori 4. bataljona, roen 1894, Koleko, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. godine. ILIEGOVI-VUKOVI Milka NJEGOSLAVA NJEGA, bolniarka u 1. eti 4. bataljona, roena 1923, Koleko, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1944. godine. INDIK Nikole SAVA, desetar u 3. eti 4. bataljona, roen 1921, Kamen Most, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u NOB ^ od 1941, lan KPJ od 1942. godine. IRI Mehmeda SALKO, borac, roen 1920, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. IKO Joze IVAN IVO, desetar u 3. eti 5. bataljona, roen 1922, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1943. IKO Ive J O Z O , borac 1. ete 1. bataljona, roen 1924, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od aprila 1942, lan KPJ od d e c e m b r a 1943, k r a j e m rata zamenik komandira ete. IKO Joze STIPO, politiki komesar ete u 5. bataljonu, roen 1912, Zabrie, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, predratni lan KPJ, poginuo posle proboja sa Sutjeske. K A M P O Beira MUSTAFA, borac, roen 1925, Sovii, Jablanica, zemljo-

'w ww

Deseta hercegovaka brigada radnik, Musliman, u NOB od marta 1943, poginuo u bici na Sutjesci maja 1943. godine. KARICA Dominka MARIJA, bolniarka 1. ete 4. bataljona, roena 1926, ivogoe, Makarska, domaica, Hrvatica, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, krajem rata etna bolniarka. KARPA Ivana IVAN, borac 4. bataljona, roen 1920, Starigrad, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. K E R O oke U R O , kurir taba brigade, r o e n 1913, Desin Selo, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine, lan KPJ. Kl L J E V I Stevana MILETA, borac 1. bataljona, roen 1924, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ, poginuo kod Gacka decembra 1943, sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Gacko. KILIEVI Stevana MILAN, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1920, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941. godine, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Gacko. KORO Pavia B O O , borac 3. ete 3. bataljona, roen 1921, Baevii, Mostar, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941. godine. KORO S. BRANKO, borac 3. bataljona, r o e n 1925, Baevii, Mostar, ak, Srbin, u N O B od 1942, lan SKOJ -a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. KORO GOJKO, desetar u 2. eti 2. bataljona, roen u Baeviima, Mostar, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. SKROBI U. P R E D R A G , politiki delegat voda u 3. bataljonu, roen 1923, Mostar, ak, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo na Kre kovima kod Tjentita 13. juna 1943. SOLAJA Janka DOBROSLAV DOBRO, borac, roen 1925, Mala Graanica, Gacko, ak, Srbin, u N O B od aprila 1943, lan SKOJ-a, poginuo u rejonu Mratinjskog Gostilja krajem maja 1943.

651

OLAJA Lazara D U A N , borac 2. ete

1. bataljona, roen 1908, Graanica, zemljbradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. OLJI Ante M A R K O SPANAC, politiki komesar 1. ete 3. bataljona, roen 1908, Crna, Mostar, radnik, Hrvat, uesnik panskog graanskog rata, u N O B od 1941, lan KPJ. Umro 1970. godine u Mostaru. OI Ahme O M E R , pukomitraljezac 2. bataljona, roen 1921, Voljevac, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. O T R A Danila M I L E N K O , zamenik politikog komesara 6. bataljona, roen 1915, Pjeivac, Stolac, slubenik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ. TAKA Nikole DANILO, zamenik politikog komesara 3. ete 2. bataljona, r o e n 1918, Ilida, Sarajevo, ak, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od maja 1941, krajem rata lan Okrunog komiteta KPJ Sarajevo. TAMBUK K R U N O , borac 2. bataljona, roen u Selcima, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. godine. UKMAN Osmana M E H O , borac pritapskih jedinica brigade, roen 1925. godine, Baina, Jablanica, zemljoradnik, Musliman. UKOVI Andrije BRANKO, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1924, Stepen, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1944, krajem rata komandir voda. UKOVI Jove GOJKO, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1919, Cernica, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od aprila 1943, krajem rata komandir voda. UKOVI KRSTO, borac 1. bataljona, roen u Stepenu, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. U K O V I Mirka M I H A J L O M A L I , borac 2. ete 1. bataljona, roen 1928, Kazanci, Gacko, ak, Srbin, u N O B od aprila 1942, lan SKOJ-a od avgusta 1942, lan KPJ od decembra 1944.
Gacko,

552

Viktor Kuan - Borci Sutjeske lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 9. juna 1943. godine. TALI Mehe MUSTAFA, borac 5. bataljona, roen 1916, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo u Vidimlijama kod Glamoa 1944. TAMINDIJA Obrada ETKO ETO, desetar u 1. eti 4. bataljona, roen 1922, Udrenje, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1943, poginuo na Kiseljaku kod Sarajeva 6. aprila 1945. godine, komandir ete. T A M I N D I J A O b r a d a V L A D O , komandir voda u 1. eti 4. bataljona, roen 1916, Udrenje, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1943, krajem rata politiki komesar ete. Umro 1987. u Nevesinju. TANASIJEVI P E R O , ekonom 1. ete 6. bataljona, roen u Zagori, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo kod Trebinja 1944. TANOVI aira S U L I O PAA, borac u komori 4. bataljona, roen 1902, Nevesinje, slubenik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1978. u Nevesinju. TANOVI Ajdina ZIBA, bolniarka u brigadnoj bolnici, roena 1919, Gacko, domaica, Muslimanka, u N O B od 1942, lan KPJ od 1943. godine. T A S L I D A Smaila ESAD, desetar u prateoj eti brigade, roen 1921, Domanovii, apljina, radnik, Musliman, u N O B od 1942, lan KPJ od 1943, krajem rata politiki komesar bataljona u 6. krajikoj brigadi. TAI Muje IBRO, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1906, Sovii, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. T A U A N - P U Z I M e h m e d a BISERA, borac art. baterije brigade, r o e n a 1920, Mostar, studentkinja, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od 1941. godine, krajem rata sekretar Mesnog komiteta KPJ Mostar. TAVRA Ivana J O Z O , borac 3. bataljona, roen 1912, Makarska, radnik,

godine, k r a j e m rata zamenik politikog komesara ete. U K O V I Mirka V U K O T A B J E L O GAA, borac 2. ete 1. bataljona, roen 1920, Kazanci, Gacko, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. UI Joka R A D E , borac 1. bataljona, roen u Kljevuti, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo na R a v n o m kod Avtovca 20. maja 1943. godine. UTI u r e BRANKO, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1920, Mea, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir voda. U m r o posle rata u Gajdobri. UTI Luke PERO, borac 2. ete 6. bataljona, roen u Dabru, Stolac, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo 1944, komandir ete. >UT1 Spasoja VELJKO, borac 2. ete 6. bataljona, roen u Dabru, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, poginuo posle Sutjeske kao politiki delegat voda. A D I Rafe ANA, borac 5. bataljona, roena 1893, Prozor, domaica, Hrvatica, u NOB od 1941. Umrla 1957. u Livnu. I A I )I-GO R U IN OVI Rafe ANKA, I borac 5. bataljona, roena 1915, Livno, domaica, Hrvatica, u N O B od 1941. Umrla p o s l e rata u Livnu. A D I - C I R I Rafe OLGA, bolniarka 3. ete 5. bataljona, roena 1916, Suhaa, Livno, radnica, Hrvatica, u NOB od 1941, lan KPJ. A D I R a f e RAFO, borac 5. bataljona, roen 1919, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo na Prozoru novembra 1944.^godine. A D I - M I H O L I C Rafe SOFIJA, politiki delegat voda u 5. bataljonu, roena 1923, Suhaa, Livno, domaica, Jugolovenka, u N O B od 1941. godine, lan SKOJ-a. A H I R O V I Adema TAHIR, borac 1. bataljona, roen 1922, Jablanica, kamenorezac, Musliman, u NOB od 1942.,

Deseta hercegovaka brigada Hrvat, u NOB od jula 1942, lan KPJ, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. godine kao ranjenik u Centralnoj bolnici. T E K L I Marka T O M O , zamenik komandira ete u 5. bataljonu, roden 1917, Zabrie, Livno, zemljoradnik, Hrvat, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. T E M I M Muhameda MUSTAFA, borac 3. bataljona, roen 1912, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine, predratni lan KPJ. T E P A V E V I Miloa B O G D A N , zamenik komandira 1. ete 1. bataljona, roen 1914, Trebinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ, poginuo kod Gacka u leto 1943. godine. T E P A V E V I Janka D U A N , borac 1. bataljona, roen 1912, Kazanci, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo kod Vrbnikih Koliba na Zelengori 10. juna 1943. T E R Z I J e f t e A N E L K O , komandir voda u 4. bataljonu, roen 1914, Brata, Nevesinje, andarmerijski podoficir, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo kod Dubrovnika 18. oktobra 1944, intendant bataljona. T E R Z I o r a BRANKO, komandir voda u 1. eti 1. bataljona, roen 1913, Bodeite, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od juna 1942, krajem rata komandir ete. T E R Z I Obrena VELJKO, borac 1. bataljona, roen 1923, Bodeite, Gacko, zemljoradnik, Srbin. TEANOVI pire PETAR, borac 2. bataljona, roen 1922, M e k a Gruda, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. TIKVINA Sulejmana KEVSERA, politiki delegat voda u 3. eti 3. bataljona, roena 1923, Mostar, uenica, Muslimanka, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od maja 1942. T O D O R O V I Milana SOKA, borac pritapskih jedinica brigade, roena 1885, Nevesinje, kafedijka, Srpkinja, u NOB od 1942. Umrla' 1982. godine u Nevesinju.

653

TODOROVI-ALEKSIC ora ZOR A , bolniarka u 4. bataljonu, r o e n a 1920, N e v e s i n j e , d o m a i c a , S r p k i n j a , u N O B o d 1942. U m r l a 1965. g o d i n e u Nevesinju.

T O M A N O V I Spasoja MII IAILO, borac, roden 1915, Domaevo, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo kod Tjentita 9. j u n a 1943. godine. T O M A N O V I Vasilija MILO, ekonom 1. ete 2. bataljona, roen 1911, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata intendant bataljona. T O M A N O V I Pere SAVO, borac 3. ete 5. bataljona, roen 1923, Nuglaica, Bosansko Grahovo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. T O M A N O V I Spasoja V L A D O , zamenik k o m a n d a n t a brigade, r o e n 1907, Velimlje, Niki, pravnik, Crnogorac, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, smrtno ranjen umro u katunu Javorak kod Mratinja 2. juna 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. T O M A S NIKOLA, borac 5. bataljona, roen 1924, Split, radnik, Hrvat, u NOB od 1942,poginuo kod Bilee 1944. T O M O V I C Duana R A D O S L A V CRNI, politiki delegat voda u 1. eti 4. bataljona, roen 1926, Livno, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od maja 1942, krajem rata sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Nevesinje. U m r o 1988. u Novom Sadu. T O P I Ivana KRUNOSLAV, borac 4. bataljona, roen 1920, Katel Kambelovac, Split, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, lan KPJ, krajem rata komandir ete. T O R L I TIA, borac, roen 1925, Travnik, domaica, Muslimanka, u N O B od marta 1943, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. T O R O V I Mitra RATKO, desetar u 4. bataljonu, roen 1913, Rogae, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943. godine, kra-

854

Viktor Kuan - Borci Sutjeske IVAN SKILJA, borac, roden u Stilji, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, poginuo na Pivskoj planini kod Rudina poetkom juna 1943. godine. T U S T A N I Ive STIPO, borac 5. bataljona, roen 1910, Livno, zanatlija, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo kod Kladnja avgusta 1943. godine. U J D U R HUSO, borac 2. bataljona, roen u selu Kuta, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. U J D U R imuna I V O J I N , borac 1. ete 4. bataljona, roen 1920, Gradac, Ploe, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. godine. U L J A R E V I Boe L A Z A R , komandir voda u 4. bataljonu, roen 1910, Odak, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo u Biini kod Nevesinja 14. februara 1945. godine. U N K O V I Duana D R A G O , borac 4. bataljona, roen 1920, 1 jeskovik, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od juna 1942, krajem rata politiki komesar ete. UNKOVI-PUDAR Petra MILEVA bolniarka 3. ete 2. bataljona, roena 1926, Rabina, Mostar, domaica, Srpkinja, u N O B od m a r t a 1943, lan SKOJ-a od maja 1943, krajem rata referent saniteta bataljona. U N K O V I Duana PEKO, borac 4. bataljona, roen 1923, Ljeskovik, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od marta 1943, lan SKOJ-a, krajem rata omladinski rukovodilac bataljona. U m r o 1983. godine u Zrenjaninu. U N K O V I Duana Z O R K A , borac 4. bataljona, roena 1925, Ljeskovik, Nevesinje, domaica, Srpkinja, u NOB od marta 1943, lan SKOJ-a, poginula na Nekudini kod Nevesinja 28. juna 1943. U R L I Stipe VID, komandir ete, roen 1914, Dranice, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, lan KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine u sastavu Centralne bolnice.
TURI

j e m rata zamenik intendanta bataljona. Umro 1986. u Gajdobri. r R B O N J A Jusufa M E H M E D , komandir voda u 3. bataljonu, roen 1915, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ od avgusta 1943, kraj e m rata komandir ete. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. R E S I Petra IVAN, politiki delegat voda u prateoj eti 4. bataljona, roen 1914, Vrbanj, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1941, lan KPJ od 1937, krajem rata politiki komesar ete. R K U L J A D R A G A N , komandir voda u 3. eti 3. bataljona, r o e n 1923, Pjeanica, Vrginmost, trgovaki pomonik, Srbin, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo kod Tjentita 13. juna 1943. godine. RNOVI J A K O V I Mustafe A H M E D , referent saniteta 4. bataljona, roen 1915, Tuzla, student medicine, Jugosloven, u N O B od 1941, lan KPJ od 1939. godine, k r a j e m rata politiki komesar brigade. R U T I N Ivana PETAR P E R O , politiki komesar ete u 4. bataljonu, r o e n 1912, Podbalje, Imotski, slubenik, Hrvat, u N O B od 1941, lan KPJ od f e b r u a r a 1943. godine, krajem rata politiki komesar bataljona. tUBI Mihe NIKOLA, borac 2. ete 5. bataljona, roen 1905, Oraje, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od februara 1943. IUCE O m e r a A V D O , borac 3. bataljona, roen 1922, Aladinii, Stolac, ak, Musliman, u N O B od m a r t a 1943, poginuo na Sutjesci kod Drago Sedla 12. j u n a 1943. godine. R A J L I C Begana SALKO, borac 5. bataljona, roen 1924, Prenj, Stolac, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo u proboju sa Zelengore kod Miljevine sredinom juna 1943. godine. URI Mate A N E L K O , borac 4. bataljona, roen 1924. godine, Stilja, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat.

Deseta hercegovaka brigada VASIC Mitra U R O , desetar u 3. eti 2. bataljona, roen 1914, Ledii, Trnovo, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943, krajem rata komandant bataljona u 10. krajikoj brigadi. V E J Z A G I A d e m a F I R D E V S A , bolniarka u 5. bataljonu, roena 1925, abljak, Livno, radnica, Muslimanka, u N O B od 1942, poginula u Hercegovini avgusta 1943. godine. V E J Z A G I C - D O B R I Adema H A N U MICA, bolniarka 2. ete 5. bataljona, roena 1919, abljak, Livno, domaica, Muslimanka, u N O B od novembra 1942. godine, V E J Z A G I A d e m a HASAN, borac 5. bataljona, roen 1920, abljak, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. V E J Z A G I Ibre M U H A M E D , borac 2. ete 3. bataljona, roen 1924, Livno, ak, Jugosloven, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od oktobra 1942, lan KPJ od aprila 1944, krajem rata sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Livno. V E L A G I Saliha F E H K O EAKO, borac 5. bataljona, roen 1924, Gomiljani, Trebinje, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo posle bitke na Sutjesci, zamenik komandira ete. VELAGI-GLAVIKI Derve KADIRA, borac 3. bataljona, roena 1924, Slatina, Jablanica, domaica, Muslimanka, u N O B od februara 1943. V E L A G I Beira M E H M E D , borac u brigadnom sanitetu, roen 1920, Grborezi, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo januara 1944. V E L A G I Derve R A M , borac 3. ete 3. bataljona, roen 1926, Slatina, Jablanica, radnik, Musliman, u NOB od lebruara 1943. godine. V E L A G I Juse REDEP, borac 2. bataljona, roden 1921, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. V E L A G I Rede SALIH, borac 3. ete 5. bataljona, r o e n 1921, Grborezi, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine.

655

V E L E D A R Muje ALIJA, desetar u 2. eti 3. bataljona, roen 1921, Poitelj, apljina, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1943, k r a j e m rata zamenik politikog komesara ete. V E L E D A R M e h m e d a SALKO, borac 2. ete 3. bataljona, roen 1921, Poitelj, apljina, zemljoradnik, Musliman, u N O B od maja 1942, lan KPJ od novembra 1943. godine, k r a j e m rata politiki komesar ete. V E L I A N ALBINA, borac, roena u Ilidi, Sarajevo, domaica, Hrvatica, . poginula posle proboja sa Sutjeske. VELI Smaje SALKO^ borac 3. ete 3. bataljona, roen 1926, Slatina, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od lebruara 1943, poginuo na Vuevu 11. juna 1943. godine. V E R E M M u j e SIDIK, borac 1. bataljona, roen 1920, Varvara, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. V E A Dominika MITAR, borac pratee ete 4. bataljona, roen 1913, ivogoe, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942. godine. V E I Mile A N T I C A , borac, roena 1919, Staevica, Ploe, domaica, Hrvatica, u N O B od 1942, poginula u Miljevini 14. juna 1943. godine. V I D A K O V I Riste RISTO, desetar u 3. bataljonu, roen 1911, Baevo, Sarajevo, zemljoradnik, Srbin. V I D O J E V I u r e JOVAN A R U G A , borac 3. bataljona, r o e n 1925. godine, Konjic, radnik, Srbin. V I D O J E V I Stevana R A D E , borac 2. ete 3. bataljona, roen 1919, R u d o Polje, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, krajem rata komandir artiljerijske baterije. V I D O E V I Mije MILAN, borac, ro e n 1921, Broanac, Split, radnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. V I D O V I Pere HRVO.TE, borac 5. bataljona, roen 1909, D o b r o , Livno,

556

Viktor Kuan - Borci Sutjeske ak, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata politiki komesar ete. V R E A D O K O , borac 1. ete 6. bataljona, roen u H u m u , Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo u Zupcima kod Trebinja 1944. V R H O V A C Sabana A V D O , borac u intendanturi brigade, roen 1890. Donji Vakuf, zemljoradnik, Musliman. VRKA Jakova IVAN, pukomitraljezac pratee ete 4. bataljona, roen 1922, Veliko Brdo, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, lan SKOJ-a, lan KPJ od septembra 1943. V U E T I Spasoja M I R K O , borac u komori 4. bataljona, roen 1895, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1976. godine u Biogradu, Nevesinje. V U E T I Trifka PETAR, borac u komori 4. bataljona, roen 1923, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1942, krajem rata politiki delegat voda. Umro 1987. u Rijeci. V U K O V I Mika LIMO, kurir taba brigade, roen u Mekoj Grudi, Bilea, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1958. V U U R E V I Rada MARKO, borac 3. ete 1. bataljona, roen 1912, Zupci, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1943, k r a j e m rata komandir voda. VUJANOVI Tode BRANKO, borac 5. bataljona, roen 1924, Livno, dak, Srbin, u N O B od 1942. godine. VUJI Ivana MIRKO, desetar u 4. bataljonu, roen 1920, Dragljane, Vrgorac, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od juna 1944, krajem rata zamenik politikog komesara ete. U m r o 1984. u Splitu. VUJII Mustafe AHMET, borac 1. ete 6. bataljona, roen 1922, Reice, apljina, radnik, Musliman, u NOB od oktobra 1942, lan KPJ od maja 1943. VUJII Novice TRIPKO TRIPO, referent saniteta brigade, r o e n 1907, Dolovi, Niki, student, Crnogorac, u N O B od 1941, lan KPJ.

radnik, Hrvat, u N O B od 1942. Umro 1957. godine u Livnu. V I D O V I Tme MIRKO, pukomitraljezac u 5. bataljonu, roen 1919, Livno, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, poginuo na Krvavim Brdima, juno od Mratinja, 2. juna 1943. godine. V I G N J E V I C Milana B O G D A N MALI, borac 3. ete 2. bataljona, roen 1926, Clinica, Velika Kladua, umski radnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od decembra 1941. godine. V I L O G O R A C Halila R A G I B A V D O , borac 1. ete 3. bataljona, roen 1920, Vlahovii, Ljubinje, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od maja 1942, lan KPJ od januara 1944. godine, krajem rata komandir ete. VISKOVI Joze JOSIP, borac pratee ete brigade, roen 1915, Dranice, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan KPJ od j a n u a r a 1944. godine, krajem rata komandir artiljerijske, baterije. VISKOVI Jakova J O Z E , borac 4. bataljona, roen 1926, Tuepi, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. godine. VINJEVAC Gruje RAJKO, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1925, Gacko, i ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a, poginuo na Presjeci kod Nikia 18. maja 1943. godine. VISO Hasana IBRO, komandir voda u 2. eti 3. bataljona, roen 1918, Mostai, Trebinje, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, nestao u proboju na Sutjesci kod Tjentita 14. juna 1943. godine. /ITALI Ante IVAN, borac, roen 1921, Vrbanj, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, lan SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. / L A H O V I A n t e NIKOLA, borac 4. bataljona, roen 1920, Postire, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. / O J N O V I Perka SIMO, borac 1. bataljona, roen 1921, Podosoje, Bilea,

Deseta hercegovaku brigada V U J N O V I C Krste VULE, zamenik kom a n d i r a 2. ete 4. bataljona, roen 1919, Panik, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ o 1941, poginuo u selu Miloevii, juno od Mratinja, 2. juna 1943. godine. V U J O V I Pere ANDRIJA, borac 2. ete 2. bataljona, roden 1903, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od marta 1943. V U J O V I Andrije A N E L K O , pukomitraljezac u 2. bataljonu, roen 1926, Bijeljani, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od januara 1943, poginuo kod Bilee oktobra 1943, omladinski rukovodilac bataljona. V U J O V I Pante B R A N K O B R A N A , pukomitraljezac 2. ete 2. bataljona, roen 1921, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od oktobra 1941, lan KPJ od juna 1943. godine, krajem rata komandir ete. V U J O V I Pavia DANILO, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1919, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od januara 1943. godine, k r a j e m rata zamenik politikog komesara bataljona u l i . hercegovakoj brigadi. V U J O V I Gavrila LAZO, borac 4. bataljona, roden 1918, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od m a r t a 1942, poginuo aprila 1945, komandir ete. V U J O V I Pavia MILAN, komandir voda u 2. bataljonu, roen 1922, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od oktobra 1942, poginuo kod Bilee novembra 1943. godine. V U J O V I Pere MILAN, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1906, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. V U J O V I M I L O R A D , borac, roen u Davidoviima, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata zamenik k o m a n d a n t a 13. hercegovake brigade.

657

VUJOVI Duana MIRKO, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1922, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od novembra 1942, poginuo januara 1944, komandir voda. VUJOVI Jovana RADOJKA, bolniarka u 2. bataljonu, roena 1919, Davidovii, Bilea, domaica, Srpkinja, u NOB od 1941, lan KPJ od decembra 1942, k r a j e m rata r e f e r e n t saniteta bataljona. Nesretnim sluajem poginula decembra 1945. u Mostaru. V U J O V I RADOVAN, borac, roen u Davidoviima, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a. VUJOVI-MILIDRAGOVI Jove ROSA, borac 3. ete 2. bataljona, roena 1919, Vranjska, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan KPJ od aprila 1943. godine. V U J O V I Jefte SLAVKO, politiki delegat voda u 2. eti 2. bataljona, roen 1918, Kifino Selo, Nevesinje, student, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ o 1941, poginuo kod Tjentita 13. juna 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. V U J O V I Krste SPASO, borac 2. bataljona, roen 1906, Zasada, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo maja 1944. godine, zamenik komandira ete. V U J O V I Jelte S V E T O , borac 2. bataljona, roen 1924, Kifino Selo, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od marta 1943, lan SKOJ-a, poginuo u bici na Sutjesci j u n a 1943. godine. V U J O V I Spire T O M O , politiki komesar brigadne bolnice, roen 1910, Baljci, Bilea, uitelj, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od juna 1941. V U J O V I Luke VASO CRNI, komandir voda u 2. eti 5. bataljona, roen 1913, Bijeljani, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1941, krajem rata intendant 11. hercegovake brigade. VUJOVI Koste VELIMIR, borac 2. ete 2. bataljona, roen 1911, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B

658

Viktor Kuan - Borci Sutjeske 2. bataljona, roen 1910, Varvara, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od 1942, lan KPJ od 1942, nestao kod ejtan-kule, istono od Avtovca, 25. maja 1943. godine. V U K D A L I Ibre SALKO, borac, roen 1924. godine, Varvara, Prozor, zemljoradnik, Musliman. V U K M A N Stojana V E L I M I R , b o r a c pratee ete 2. bataljona, roen 1926, Vlatkovii, Skender Vakuf, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1942. godine. V U K O J E Petra ALEKSA, politiki delegat voda u 1. eti 4. bataljona, roden 1922, Paeni, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata komandir ete. V U K O J E Luke B O O STARI, pomonik intendanta brigade, roen 1902, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata predsednik Sreskog N O O Bilea. U m r o 1991. godine u Beogradu. V U K O J E K u z m a n a JOVAN, b o r a c u intendanturi brigade, roen 1897, Paeni, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentita, 13. juna 1943. u sastavu Centralne bolnice. V U K O J E - J A N J U E V I o k e MILUA, borac 2. ete 2. bataljona, roena 1919, Paeni, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od 1943. godine. V U K O J E - M I L I D R A G O V I Jove O B R E N I J A , b o r a c 3. ete 2. bataljona, roena 1913, Vranjska, Bilea, domaica, Srpkinja, u N O B od marta 1943, krajem rata bolniarka. V U K O J E Riste P E R O E D , desetar u 2. eti 2. bataljona, roen 1913, Paeni, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. V U K O J E SAVO, borac, roen u Paenima, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943. godine. V U K O J E SPASOJE, borac, roen u Paenima, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine.

od 1941, lan KPJ od 1943, krajem rata komandir ete. U m r o 1988. u Senju V U J O V I Vlada VELJKO, borac 2. bataljona, roen 1930, Dlakoe, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, krajem rata kurir taba brigade. V U J O V I Rajka V L A D O STARI, zamenik komandira 2. ete 2. bataljona, roen 1902, Davidovii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. godine, k r a j e m rata komandant Vojnog podruja za Hercegovinu. V U J O V I Iripc V L A D O MLADI, zamenik politikog komesara 4. bataljona, roen 1919, Bijeljani, Bilea, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. U m r o 1983. godine. V U J O V I - O R A K Stevana Z O R K A , bolniarka 1. ete 2. bataljona, roena 1925, Davidovii, Bilea, domaica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od februara 1942, lan KPJ od maja 1943, krajem rata lan Sreskog komiteta KPJ Bilee. V U K Huse IBRO, zamenik politikog komesara ete u 3. bataljonu, roen 1910, H o d a n , Stolac, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ. Umro posle rata u Mostaru. V U K A J L O V I Akima DANILO, politiki radnik pri tabu brigade, roen 1905, Biograd, Nevesinje, profesor, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1940, poginuo u zaseoku Vojvodii, Miljevina, 14. juna 1943. godine. V U K A J L O V I R a d o j a G O J K O , komandir v o d a u 3. eti 4. bataljona, roen 1914, Zovi Do, Nevesinje, radf nik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ ^ od 1942, poginuo na Sivoj Kljusini, juno od Mratinja, 31. maja 1943. V U K A L O V I Draga M I L A N V U L E , komandir pratee ete 4. bataljona, roen 1919, Zupci, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od oktobra 1939, lan KPJ od marta 1942, krajem rata komandant brigade. VUKDALI Mehmeda MUHAREM, zamenik politikog komesara 1. ete

Deseta hercegovaka brigada V U K O J E Toe URO, politiki delegat voda u 5. bataljonu, roen 1910, Paeni, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1941, poginuo kod Bilee novembra 1943. V U K O M A N O V I Tome BRANKO, desetar u 1. eti 1. bataljona, roen 1908, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. V U K O M A N O V I Lazara MILAN, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1906, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. VUKOMANOVI Mira MILINKO, borac u intendanturi brigade, roen 1888, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. Umro 1959. godine. VUKOMANOVI Petra MILKA, borac u intendanturi brigade, roena 1889, Kazanci, Gacko, domaica, Srpkinja. V U K O M A N O V I Todora MILUTIN, borac 3. ete 1. bataljona, roen 1926, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, lan SKOJ-a, poginuo na brdu Ober, juno od Mratinja, 5. juna 1943. godine. VUKOVI Stevana ALEKSA, borac 2. bataljona, roen 1888, Hadii, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo kod Ljubinja, septembra 1943. godine. VUKOVI Sepana ALEKSA, ekonom brigadne bolnice, roen 1908, Meka Gruda, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. V U K O V I Milana E D O , komandir 1. ete 4. bataljona, roen 1921, Rogae, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, lan KOJ-a od 1941, lan KPJ, poginuo u G o r n j e m D r e n j u kod Nevesinja 25. marta 1944. godine, k o m a n d a n t terenskog bataljona Nevesinjska puka". V U K O V I Stevana D R A G I C A , borac 1. bataljona, roena u Gacku, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1942, poginula u leto 1943. V U K O V I Novice D R A G O , kurir taba brigade, roen 1925, Nadinii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od

659

februara 1942, poginuo kod Tjentita 9. juna 1943. godine.

VUKOVI-KOVA Sime JOKA, bolniarka u 4. bataljonu, roena 1925. g o d i n e , Biograd, N e v e s i n j e , d o m a ica, Srpkinja. Umrla posle rata u G a j dobri, Vojvodina.

VUKOVI Danila LJUBO, politiki delegat voda u 4. bataljonu, roen 1925, Biograd, Nevesinje, ak, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od juna 1942, poginuo na Lipniku kod Avtovca 18. maja 1943. godine. V U K O V I Sime M I K O , e k o n o m u intendanturi brigade, roen 1891, Meka Gruda, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1958. u Senju. V U K O V I Mitra M I L O R A D , borac 1. ete 1. bataljona, roen 1920, Gacko, trgovaki pomonik, Srbin, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1941, lan KPJ od novembra 1943. godine, k r a j e m r a t a ef p r o p a g a n d n o g odseka 11. hercegovake brigade. VUKOVI-ALIBEGOVI Stevana NATAJLIJA NATA, bolniarka u brigadnom sanitetu, r o e n a 1924, Gacko, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, lan SKOJ-a od 1941. godine. V U K O V I Mitra N E B O J A , politiki delegat voda u 2. eti 1. bataljona, ro e n 1922, Gacko, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a. V U K O V I Spasoja NIKOLA, borac 2. ete 6. bataljona, roen 1923, Strane, Ulog, Kalinovik, rudar, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. V U K O V I Gojka R A D E , borac, roen 1924, Medanii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, poginuo na Ivan Sedlu kod Konjica marta 1945, politiki komesar ete. V U K O V I Gojka R A D O J K A , borac, r o e n a u Medaniima, Gacko, domaica, Srpkinja, u N O B od 1941, poginula posle proboja sa Sutjeske u leto 1943 (etnici je uhvatili i ubili). V U K O V I Mika S I M O SIKO, kurir taba brigade, roen 1925, Meka Gru-

660

Viktor Kuan - Borci Sutjeske decembra 1942. godine, krajem rata politiki delegat voda. Z E I Jure FRANE, ekonom ete u 4. bataljonu, roen 1911, Blato, Korula, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. Z E I Avde M E H O , borac 2. bataljona, roen 1919, Kovaevo Polje, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. godine. Z E K O T I Ibrahima ASIM, borac 3. bataljona, roden 1916, Voljeva, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943, lan SKOJ-a, poginuo kod Tjentita 13. juna 1943. Z E K O T I Alije E N V E R , borac 2. ete 4. bataljona, r o e n 1927, Voljevac, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od novembra 1942, lan SKOJ-a od maja 1943. godine. Z E K O T I Asima FATIMA, borac 3. bataljona, roena 1922, Voljevac, Gornji Vakuf, domaica, Muslimanka, u NOB od januara 1943, poginula na Vuevu 9. juna 1943. godine. Z E L E N O V I Jovana A L E K S A N D A R SASA, borac 1. ete 1. bataljona, roen 1918, Miholjaa, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ. Z E L E N O V I u r e MILIVOJE, borac 3. ete 1. bataljona, roen 1926, Miholjaa, Gacko, ak, Srbin, u N O B od aprila 1943, lan SKOJ-a, poginuo na brdu Ober, juno od Mratinja, 5. juna 1943. godine. Z I R O J E V I Trifka M A R K O , ekonom taba brigade, roen 1893, Dubljevii, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od aprila 1943, krajem rata zamenik predsednika Oblasnog NOO za Hercegovinu. Umro 1988. godine u Sarajevu. Z U A N I Petra A N T E TONKO, borac 2. ete 4. bataljona, roen 1921, Loie, Bra, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. Z U B A C Dukice VELJKO, borac 1. ete 4. bataljona, r o e n 1921, Gornji Dreanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan SKOJ-a,

da, Bilea, ak, Srbin, u NOB ud 1941. godine, lan SKOJ-a. V U K O V I Stojana SIMO, borac, roen 1928, M e k a G r u d a , Bilea, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. V U K O V I Stevana SLOBODAN, komandir 2. ete 1. bataljona, roen 1919, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941. godine, lan KPJ. V U K O V I Riste STEVAN, borac 1. bataljona, roen 1895, Gacko, trgovac, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo kod Tjentita 9. juna 1943. godine. V U K O V I Blagoja VOJO, desetar u 1. eti 2. bataljona, roen 1919, Biograd, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ, krajem rata ef OZN-e za Nevesinje. U m r o 1947. u Sarajevu. V U L E T A LUKA LUKICA, borac, roen 1926, Dolac, Glamo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od januara 1943. godine, zarobljen na Sutjesci, ali je kod sprovoenja u logor kod Siska uspeo da pobegne i prikljui se banijskim partizanima. V U L I Nikole P E R O , borac, roen 1912, ievo, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942. U m r o 1981. u ievu. Z A G O R I Alije MUSTAFA MUJIN, borac pratee ete 3. bataljona, r o e n 1914, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, lan KPJ. Z A H I R O V I - L A Z A R E V I Hasana ENESA, bolniarka u bojnoj komori brigade, roena 1921, Ostroac, Jablanica, domaica, Jugoslovenka, u N O B od februara 1943, lan SKOJ-a. Z A J M O V I Salke SALIH B I L J U R , borac 2. ete 1. bataljona, roen 1924, Prozor, ak, Musliman, u N O B od juna 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od aprila 1944, krajem rata lan okrunog komiteta SKOJ-a. Z E B I Ahmeta SALKO, borac 2. ete 3. bataljona, r o e n 1921, Jablanica, slubenik, Musliman, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1940, lan KPJ od

Deseta hercegovaka brigada poginuo na Ivan Planini kod Sarajeva 6. marta 1945, komandir voda. Z U K A N O V I Muje ALIJA MALI, komandir voda u 1. eti 2. bataljona, roen 1928, Kovaevo Polje, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1942, lan KPJ od juna 1943. ZUROVAC Riste PERO, desetar u 3. eti 4. bataljona, roen 1915, Rabina, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od 1942, poginuo na Treteniku, istono od Avtovca, 20. maja 1943. godine. A R K O V I A n t e M A R K O , borac u pritapskim jedinicama brigade, roen 1912. godine, Poljica, Imotski, zemljoradnik, Hrvat. A R N I Marina ALEKSANDAR, borac, r o e n 1913, Makar, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori 13. juna 1943. D E R I Nikole IVAN, pukomitraljezac 3. ete 4. bataljona, roen 1926, Brist, Ploe, zemljoradnik, Jugosloven, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od oktobra 1941. godine. D R A L E RISTO, borac, roen 1881, Baljci, Bilea, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo decembra 1943. ERA.TI Milana B R A N K O U T I , pukomitraljezac 1. ete 4. bataljona, roen 1921, itluk, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, lan KPJ od oktobra 1944, krajem rata zamenik politikog komesara ete u 12. hercegovakoj brigadi. E R A J I Milana SLOBODAN, borac 1. ete 4. bataljona, roen 1923, itluk, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943, lan KPJ od 1944, poginuo na Bileu 2. oktobra 1944.

661

E R A J I Vuia STEVO, boraku komori 4. bataljona, roen 1898, itluk, Nevesinje, gostioniar, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1984. godine. E R A J I Steve VUKASIN V U L E , borac pratee ete 4. bataljona, roen 1924, Bojite, Nevesinje, trgovac, Jugosloven, u N O B od 1942, lan KPJ od 1944, krajem rata komandir voda. IKO I ZET, borac 5. bataljona, roen u Livnu, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo posle bitke na Sutjesci I V I Stjepana STJEPAN TEFO, borac 3. bataljona, roen u Junoj Americi, slubenik, Hrvat, u N O B od 194J lan KPJ, poginuo u k a n j o n u pive kod okove Luke 9 . j u n a 1943, kao tifusni bolesnik u Centralnoj bolnici I V O D E R A C MATO, borac 4. bataljona, neutvrenog mesta roenja, radnik, Hrvat, poginuo na Zelengori juna ^ 1943. godine. I I IVAN, borac 4. bataljona, roen u Solinu, Split, radnik, Hrvat, u NOB od 1942. Umro 1956. godine. U J O Piuse M E H O , borac 3. ete 5. bataljona, r o e n 1927, Prenj, Stolac, ak, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, lan KPJ od 1944, k r a j e m rata zamenik politikog komesara ete u KNOJ-u. U L J E V I Avde HAMDIJA, omladinski rukovodilac pratee ete 3. bataljona, roen 1919, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, lan SKOJ-a od 1938, lan KPJ od 1941, krajem rata politiki komesar bataljona. U L J E V I M. M U H A M E D , borac 3. bataljona, roen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1942, lan SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.