P. 1
A magyar helyesírás szabályai

A magyar helyesírás szabályai

|Views: 168|Likes:
Publicado porÁgnes Kenéz

More info:

Published by: Ágnes Kenéz on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

Sections

 • MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
 • TIZENEGYEDIK KIADÁS MÁSODIK (VÁLTOZATLAN) LENYOMAT
 • TARTALOM
 • Az alakváltozatok
 • A tőváltozatok
 • A magánhangzók a toldalékokban
 • A mássalhangzók a toldalékokban
 • Magánhangzós és mássalhangzós kezdetet váltakoztató toldalékok
 • Sajátos viselkedésű toldalékok
 • Toldalékolásbeli kettősségek
 • A mássalhangzók minőségi változásainak jelöletlensége
 • A mássalhangzó-hasonulás
 • A mássalhangzó-összeolvadás
 • A mássalhangzók mennyiségi változásainak jelöletlensége
 • A mássalhangzó-rövidülés
 • A mássalhangzó-kiesés
 • Azonos hosszú és rövid mássalhangzó találkozása
 • A d végű igék
 • Az l és ll végű igék
 • A hosszú magánhangzóra végződő igék
 • Egyéb esetek
 • A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége az igealakokban
 • A t végű igék
 • A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége a névszóalakokban
 • Az az, ez névmás
 • A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek
 • Az ikerszók
 • Az alanyos, a minőség- és a mennyiségjelzős kapcsolatok
 • A tárgyas, a határozós és a birtokos jelzős kapcsolatok
 • A jelentéstömörítő összetételek
 • Az egyelemű és az egybeírt földrajzi nevek
 • A kötőjellel összekapcsolt elemekből álló földrajzi nevek
 • A különírt elemekből álló földrajzi nevek
 • A közszavak írása
 • A tulajdonnevek írása
 • A toldalékok kapcsolása
 • Az átírás elvei
 • A közbevetés
 • A megszólítás
 • Az idézés
 • A számok
 • A keltezés
 • Más esetek

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI
TIZENEGYEDIK KIADÁS MÁSODIK (VÁLTOZATLAN) LENYOMAT

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1985

TARTALOM
ELŐSZÓ SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Írás és helyesírás A magyar helyesírás

A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A személynevek Az állatnevek A földrajzi nevek A csillagnevek Az intézménynevek A márkanevek A kitüntetések és a díjak neve A címek Tulajdonnevek köznevesülése

A BETŰK
A magánhangzók írása A mássalhangzók írása Az ábécé A betűrendbe sorolás

A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD
A szótövek írása A toldalékok írása A szóelemek elhomályosulása

AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉS TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A magyar írásmód szerinti írás Az idegen írásmód szerinti írás Az átírás

A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD
A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód

AZ ELVÁLASZTÁS
A szótagolás szerinti elválasztás Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása

A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS
A szóismétlések írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók írása Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek

AZ ÍRÁSJELEK
A mondatokat záró írásjelek A tagmondatok közötti írásjelek A mondatrészek közötti írásjelek A szövegbe ékelődést jelző írásjelek Szavak és szórészek közötti írásjelek Toldalékok kapcsolása Egyéb írásjel-használati tudnivalók

A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK
A rövidítések A mozaikszók

A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK
A kis kezdőbetűk A nagy kezdőbetűk

EGYÉB TUDNIVALÓK

EGYÉB ESETEK

2

ELŐSZÓ

Helyesírási szabályzatunk 10., 1954. évi kiadása három évtizeden át szolgálta társadalmunkat. Ez alatt az idő alatt a magyar helyesírásnak azelőtt sohasem tapasztalt egyöntetűsége jött létre, a 10. Kiadásnak az addig szabályozatlan esetekre adott tanácsai és ésszerű újításai is a közgyakorlat szerves részeivé lettek. Hogy helyesírásunk egységesebbé és szabályozottabbá vált, az iskolai oktatás kiterjesztésének, a könyvkiadás és általában a sajtótermék-előállítás ugrásszerű fejlődésének, a nyomdaiparral szemben támasztott szigorú követelményeknek, továbbá egyéb népgazdasági és művelődéspolitikai indítékoknak szükségszerű következménye volt. A helyesírás azonban csak akkor tudja betölteni társadalmi szerepét, ha szünet nélkül gondozzák. 1954 óta mind beszélt, mind írott nyelvünk – elsősorban szókincsében – sokat változott, a nyelvi tudományban új nézetek, módszerek jelentkeztek, az írással élő emberek igényei megnövekedtek. Az a minden irányú fejlődés, az az életünk alapjaiig ható változás, amely társadalmunkban így is végbement, időszerűvé tette, hogy az Akadémia ismét áttekintse helyesírásunk szabályainak rendszerét, és formájában megújítva – a magyar írással bárhol a világon foglalkozó egyének és közösségek számára – közzétegye. Az előkészítő munkálatok során az illetékes akadémiai testületek aprólékosan megvizsgálták helyesírásunk minden kérdéskörét. Elemezték a felvetett módosító javaslatok indokoltságát, és felmérték, hogy végrehajtásuk esetén nyer-e velük a magyar helyesírási gyakorlat. Ez a több évig tartó munka azzal az elvi tanulsággal zárult, hogy a helyesírás állandósága, a kikristályosodott írásgyakorlat lényegének fenntartása napjainkban sokkal fontosabb társadalmi érdekké vált, mint bármikor ezelőtt. Írásrendszerünk nagyobb mérvű átalakítása ezért sem látszott ésszerűnek. Nem kíván mélyreható reformot közönségünk sem. A társadalmi s a tudományos érdek egyaránt azt diktálta, hogy a gyakorlatban és a szakmai vitákban megszilárdult hagyomány minden értékét megőrizzük; a szokásosan elsőnek emlegetett helyesírási alapelvről, a kiejtés tükröztetéséről ezért is a hagyományőrzés felé tolódott el a hangsúly. Hangjelölésünk rendszere például oly mélyen gyökerezik társadalmunk tudatában és rendkívül kiterjedt mindennapi írásgyakorlatában, hogy teljesíthetetleneknek bizonyultak a magyar betűállomány átalakítását célzó javaslatok; helyesírási alapelveink viszonyának és arányainak módosítására komolyan gondolni sem lehetett. Hagyományos különírási-egybeírási rendszerünket is gyakran kifogásolják, mert nehéznek vélik. Mégis célszerűbb volt megtartani, mint a szavak ezreinek írásmódját megváltoztató, tehát az írásgyakorlat teljes összezavarodásával járó ötletekkel próbálkozni. Hogy vitatható reformokkal ne kísérletezzünk, hanem a már megszokott írásmódok mellett maradjunk: ezt tanácsolta az az ismert tény, hogy a helyesírási módosítások társadalmi feszültségek forrásaivá is válhatnak. Egyes személyek, sőt egész rétegek is hátrányos helyzetbe kerülhetnek amiatt, hogy az újításokról csak késve vagy egyáltalán nem értesülnek, kimaradnak a fejlődés nagy áramából, s ezért elszigetelődnek. Ez a veszély a határainkon élő magyarság körében fokozott mértékben jelentkezett volna. Ezért is beszéltünk meg ottani szakemberekkel is minden felmerült kérdést. Helyesírásunk hagyományos rendszerét érintő fontos változás a 11. kiadásban csak az, hogy a dz és a dzs betű ábécénknek teljes jogú tagjává lépett elő: a 11. kiadás kimondja jegyeik sorvégi szétválaszthatatlanságát. Ezzel hosszú helyesírás-történeti folyamatban léptünk előre.
3

Annak ellenére, hogy tartózkodni kellett helyesírásunk megbolygatásától, szabályzatunk 11. kiadása több tekintetben jelentősen különbözik a megelőzőtől. A szabályok értelmezésében és megfogalmazásában a nyelvtudomány mai álláspontjának megfelelő szemlélet érvényesül. – A szabályzat fejezetei (a helyesírási részrendszereknek megfelelően) a hagyományosak, de ezek tagolása, az egyes pontok elrendezése szervesebb, áttekinthetőbb, ésszerűbb a 10. kiadásbelinél. Számos esetben lehetőség nyílt arra, hogy a közös lényeget kiemelő rövid bevezető után a részletek alpontokba rendezve következzenek: ezáltal a belső összefüggések jól érzékelhetővé váltak. – Minden eddigi szabályzatnál több figyelem fordul most a helyesírásban rejlő stilisztikai lehetőségekre. – A szabályzat gondozói egyeztették a nyelvészet és más szaktudományok szempontjait, s tiszteletben tartották az akadémiai szinten kidolgozott és jóváhagyott szakmai szabályzatokat és szójegyzékeket. – Bár a 11. kiadás is (minden elődjéhez hasonlóan) a helyesírási egység előmozdítója kíván lenni, a 10. kiadásnál rugalmasabban ítéli meg helyesírásunk több vitatott kérdését (így pl. a betűrendbe sorolást, az alakváltozatokat, az idegen szavak sorvégi elválasztását stb.). A szabályzat megszövegezői érthetőségre és világosságra, törekedtek; a nem közismert, csak a nyelvészetben használt idegen szakszókat tudatosan kerülték. A szabályzathoz csatlakozó szótár jelentősen megújult. A helyesírási tekintetben fontos és ezért szerepeltetett szóanyag mellé, főként a 10. kiadás idejére jellemző szavak helyére (mint a szabálypontok példái esetében is) mai társadalmi, gazdasági, politikai és tudományos életünk fontos és gyakran használt szavai kerültek. A szabályokra, amelyek az illető szó írása szempontjából fontosak, utalószámok hívják fel a figyelmet. A címszók után következő, előtag és utótag szerint csoportosított szókapcsolatok és összetételek a különírási-egybeírási kérdések megoldásához segítenek hozzá. Szavaink helyesírása a szabályzathoz igazodik. Ebből az is következik, hogy az eddigi írásmódok túlnyomórészt változatlanul maradtak; csak kevés szó írása módosult, ezzel többnyire elismerve már egyébként is elterjedt, helyeselhető írásmódokat. * A Kossuth Nyomda szedőüzemének dolgozói – tanúsítva a nyomdászok ügyszeretetét – társadalmi munkában vállalták a bizottsági előterjesztések, a szabályzati fejezetek és a szótár sokszorosítását és többszöri korrigálását. Ezzel lehetővé tették, hogy a tervezeteket sokan megismerhessék, és róluk véleményt nyilváníthassanak. Így lehetett a 11. kiadás az eddig legszélesebb körű demokratikus közmegegyezésen nyugvó rendszerezés, a Magyar Tudományos Akadémiának a társadalom véleményét tekintetbe vevő állásfoglalása. * A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadását az MTA Helyesírási Bizottsága dolgozta ki, a Nyelvtudományi Bizottság egyetértésével terjesztette a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elé. Az osztály javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a közrebocsátásra a jóváhagyást 1984. április 24-i ülésén megadta.

4

SZABÁLYZAT 5 .

amelyekben a leírt forma jelentős mértékben eltérhet a kiejtéstől. d) Írásunk sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből: a szóalakokban általában ragaszkodunk a szóelemek feltüntetéséhez. hanem hangokat jelölő betűk. Helyesírásunk betűíró. b) Helyesírásunk a latin betűs írások közé tartozik. az írásmóddal érzékeltetjük a tulajdonnevek különféle fajtáit. a) Írásunk betűíró rendszerű. A helyesírás valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja. mert legkisebb egységei nem szót vagy szótagot rögzítő írásjegyek. mert a sajátos magyar betűsor a latin betűkészletből alakult ki. rögzítő és irányító szabályrendszer. szemben az olyan írásokkal. a különírás és az egybeírás révén megkülönböztetjük egymástól a szókapcsolatokat és az összetételeket. Ez hozzásegít a közölnivalók pontos kifejezéséhez és gyors felfogásához. Helyesírásunkat ezért nevezhetjük értelemtükrözőnek is. A magyar helyesírás 2. 6 . latin betűs. mert betűi legtöbbször a szóelemekben valóban kiejtett hangokra utalnak. stb. hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Írás és helyesírás 1. illetőleg az ezt tükröző. Az írás közlendőink rögzítése látható jelekkel. az összetett szavak elválasztásakor tekintettel vagyunk a szóhatárokra. c) A magyar írás hangjelölő.

jj. zs: batyu. rr. 227. Ürményi. azaz egyetlen írásjegy: e. í. Óbuda. ö. fénynyaláb.. vagy többjegyű. ő. p. azaz írásjegyek kapcsolatából áll: cs. Új Írás stb. k. dz. iparkodik stb. húr. A magyar betű vagy egyjegyű. ggy. é. edz-dzük. egy részük ékezet nélküli. cc. 226. á. t. egyéb helyzetekben egyszerűsítve kettőzzük őket. ú. v. Dzs. z: pálma. Mind kézírásban. asszonnyal stb. Zs. lódít. C. 5. Nyolc betűnk kétjegyű: cs. tt. dzs. mind nyomtatásban vannak kisbetűink: a. s. kellett stb. r. f). zs.] 7 . e. lly. ddzs. Mássalhangzóinkat egy. R. mm. csökönyös stb. ü. ly. r. 5. vagyis csak első jegyüket írjuk kétszer: ccs. hős. h. c.. n. Magánhangzóinkat egyjegyű betűkkel jelöljük. stb.. és vannak nagybetűink: A. kk. u. nny. a) A mássalhangzókat jelölő betűk közül tizenhét egyjegyű: b. mellékjel nélküli betűkkel jelöljük. (Vö. Ázsia.. ny. ff. Izland stb. mind nyomtatásban ugyanúgy föl kell tenni az ékezeteket. gg. Gy. zs.) A magánhangzók írása 4. űr stb. kér stb. ll. [De elválasztáskor: locs-csan. gy. b) A hosszú magánhangzókat jelölő hét betűre egy vagy két vonást teszünk: á. b. Nyelvünk hangjainak (pontosabban hangtípusainak. pp. ss. sz. v. aggot. 10. Stilisztikai okból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a magánhangzót jelölő betűket halmozhatjuk is: Één? Góóól! Neeem. s. d. ty. dd. kemény – kémény öt – őt irt – írt tüzért – tűzért Vereb – veréb – véreb stb. hh. ő. Őze stb.vagy többjegyű. – A többjegyűeket csak az összetett szavak határán kettőzzük teljesen: jegygyűrű. A magánhangzókat jelölő nagybetűkre mind kézírásban. nyolc. ű: játék. nn. azaz fonémáinak) írott vagy nyomtatott jeleit betűknek nevezzük. zzs: loccsan. m. gy. eddzük. ddz. ty. stb. más szó lehet a rövid és más a hosszú magánhangzós: akar – akár bal – bál oda – óda áru – árú koros – kóros – kórós stb. zz: add. Ő. – Az egyjegyűeket kétszer írjuk le: bb. f. c. í..A BETŰK 3. l. g. ssz. asz-szony-nyal stb. egy betűnk pedig háromjegyű: dzs: lándzsa stb. szikes. vö. stb. – Csak a rövid i nagybetűs alakján nincs pont: Ilona. 8. b) A mássalhangzók hosszúságát betűkettőzéssel jelöljük. i. dzs. Stb. tty. mint a kisbetűkre: Ökrös. 6. közül. más részük ékezetes (vagyis ponttal vagy vonással van ellátva). sz. A mássalhangzók írása 7. ü: ceruza. ó. A hosszú nagy Í-re azonban ki kell tenni az ékezetet: Írország. vv. A magánhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. r.. díszszemle stb. o. illetőleg egy vagy két ponttal írjuk: a. a) A rövid magánhangzókat jelölő hét betűt pont nélkül. j. fejtegetés.

A magyar nagybetűk sorrendje ugyanaz.: veselényi] stb. k. á. Q. ú. D. Y. Í. ő. ch = cs: Madách [e. A többjegyű betűknek csak az első jegyét írjuk nagybetűvel: Csoma. Cs. Z. é. Ő. v. F. R. z. r … v. GYSEV stb. A magyar írásgyakorlatban is gyakran előforduló q-t. u. Dz. (Vö. 13. O. d. b. sz. ma már egyébként nem használatos magyar betűkkel családneveinkben találkozunk. Ly. L. 157. I. mind mássalhangzók jelölésére: 8 .: gál] eé = é: Veér [e.. Ny. Nyár van. y. ly. ny. Az idegen tulajdonnevekben és egyéb szavakban más ábécék betűi és betűkapcsolatai is előfordulnak mind magánhangzók.: józsika] th = t: Csáth [e. Ü. g. w-t. TILOS A DOHÁNYZÁS.. (Vö. T. Régi. Zs. ó. (mondat). alakjuk a következő: A.: ötvös] ew = ö: Thewrewk [e. r. G. Dzs. zs. Sz. K. más szó lehet a rövid és más a hosszú mássalhangzós: hal – hall hason – hasson len – lenn feje – fejje eset – esett orom – orrom megy – meggy stb. cs. 87. w. 9.8. A ch-t a betűrendbe sorolás szempontjából (bármely hangértékben áll is) c + h kapcsolatnak tekintjük. z. Szolnok. pont szól. ö.) Ezek a többnyire kétjegyű betűk magánhangzókat és mássalhangzókat egyaránt jelölhetnek: aa = á: Gaal [e. A mássalhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. gy. C. V. Az ábécé 10. ű. l. N. ha bármely szót (vagy akár hosszabb szöveget) végig nagybetűvel írunk: CSOMAGMEGŐRZŐ. M. Az ábécé a betűk meghatározott felsorolási rendje. ü.: madács] cz = c: Czuczor [e. Dzsingisz. m. x-et és y-t így soroljuk be ábécénkbe: … p. Ó. U. o. c.: kölcsei] stb. Ö. S.: sós] y = i: Kölcsey [e. p.: vér] eő = ö: Eötvös [e. dzs.: cucor] s = zs: Jósika [e. s. dz. J. 5.: török] oó = ó: Soós [e. j.) 11. Ű. CSKP. ty. e. Zsolt stb. A magyar magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő 40 kisbetű hagyományos állománya és sora (a magyar ábécé): a. stb. Az ilyen régi betűket tartalmazó nevek betűrendi besorolásának módjáról a 15.. [Vö. Z. i. f. 283. stb. R … V. A csupa nagybetűkben írt betűszókban a többjegyű betűk minden jegyét naggyal írjuk: KISZ. … P. 8. W. h. q. zs. 3. B.: takács] w = v: Wesselényi [e. Ty. Zs. n. Ú. Á. E. Gy. kasza – kassza stb. í. É.) 12.: csát] ts = cs: Takáts [e. P. (Vö. x. 15. t. a)] – Hasonlóképpen járunk el akkor is. H. Stilisztikai célból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a mássalhangzót jelölő betűket többszörözhetjük is: Nnem! Terringettét! Psszt! Stb. X. Ugyanígy: Ssz! (indulatszó).

: dvorzsák].: tirgoviste]. illetőleg keressük meg: acél cukor csók gép hideg kettő Nagy nyúl olasz öröm remény sokáig szabad Tamás vásárol stb. 9 . Živogošće [e.: séfer].: özsen]. melyek a szótárakban. b) Ha a szavak azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek.angol: Greenwich [e. tükör Tünde tünemény tüntet tüzér stb. piranha [e. dac domb duzzog dzsem Dzsungária Dzsungel stb. amellyel a szavakat – általában a magyar ábécé alapján – sorrendbe szedjük. hogy a szavak rengetegében tájékozódni lehessen.: piránya] román: Tîrgovişte [e. Škoda [e. Az egységes módon való elrendezés teszi lehetővé.: dzsúl] cseh: Dvořák [e. pirinkó pirinyó pirít pirkad Piroska stb. névsorokban stb.: verter] olasz: Bologna [e. a következők: a) A különböző betűvel kezdődő szavakat – a d) pontban jelzett kivételekkel – az első betűk ábécébeli helye szerint állítjuk rendbe.: bolonya].: kvatrocsentó] portugál: Guimarães [e. A fontosabb általános szabályok. a sorrendet az első nem azonos betű ábécébeli helye határozza meg: lom lomb lombik Lontay lovagol stb.: piaca] szerbhorvát: Đurić [e. pont tartalmazza. A betűrendbe sorolás 14.: skoda] francia: Eugène [e. Nîmes [e. Az egyjegyű betűt teljesen elkülönítjük az azonos írásjeggyel kezdődő. A betűrendbe sorolás szempontjából nem teszünk különbséget a kis.: zsivogostye] Az idegen betűket és betűkapcsolatokat tartalmazó tulajdonnevek és egyéb szavak betűrendi besorolásának elveit a 15.: nim] német: Schäfer [e. piaţa [e. háromjegyű) betűtől. Werther [e.és a nagybetűk között. Zoltán zongora zúdul zsalu zseni Zsigmond stb. A betűrendbe sorolás az az eljárás. való eligazodást segítik.: gyúrity]. quattrocento [e. lexikonokban. joule [e.: gimarajs]. Mindig az egyjegyű betű van előbb: cudar cukor cuppant csalit csata Csepel stb. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill.: grinics].

Kis részben kissé Kiss Ernő kis sorozat kissorozat-gyártás márvány márványkő márvány sírkő Márvány-tenger márványtömb tiszafa Tiszahát Tisza Kálmán Tisza menti Tiszántúl 10 . u – ú. – Az egyjegyű betűk sorrendjében a kettőzött betűk első és második írásjegye külön-külön betűnek számít.) – A többjegyű betűk kettőzött változatait sohasem az egyszerűsített alakok szerint soroljuk be a betűrendbe. e – é. i – í. A rövid magánhangzós szó kerül viszont előbbre olyankor. e) A különírt elemekből álló szókapcsolatokat és az egybeírt vagy kötőjellel kapcsolt összetételeket minden tekintetben olyan szabályok szerint soroljuk betűrendbe. d) A magánhangzók rövid és hosszú változatát jelölő betűk (a – á. rr = r + r. A szóhatárokat tehát nem vesszük figyelembe. háromjegyű) betűtől. hanem a megkettőzött betűt mindig két külön betűre bontjuk. mint az egyszerű szavakat. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill. ggy = gy + gy. s így soroljuk a szót a megfelelő helyre. stb. ö – ő. ddzs = dzs + dzs. (Vagyis: ccs = cs + cs. – Ugyanez a szabály érvényes a közszavak közé besorolt tulajdonnevekre is. mennek mennének menü menza meny Menyhért mennybolt mennyi stb.e) A szavakat a szó belsejében és a szó végén levő betűk tekintetében a következőképpen szedjük betűrendbe. ü – ű) a kialakult szokás szerint mind a szavak elején. A magánhangzó hosszú változatát tartalmazó szó tehát meg is előzheti a rövid változatút: ír Irán író Irak írandó iroda iram iránt irónia stb. kerek kerék keres kérés koros kóros kórós stb. stb. ha két szó betűsora csak az azonos magánhangzók hosszúsága tekintetében különbözik: égbolt Égei-tenger Eger egér éger égés egész stb. (Vagyis: bb = b + b. nagy naggyá nagygyakorlat naggyal nagyít nagyobb nagyol nagyoll stb. – Az egyjegyű betűt (miként a szó elején is) teljesen elkülönítjük az azonos elemmel kezdődő.) kas Kasmír Kassák kastély kasza kaszinó kassza kaszt stb. szel szél szelel szeles szelés széles szelet stb. o – ó. mind pedig a szavak belsejében azonos értékűnek számítanak a betűrendbe sorolás szempontjából. tehát az egyjegyű mindig megelőzi az utóbbiakat.

mind az idegen többjegyű betűknek minden egyes eleme külön. b. c. ha az idegen mellékjeles betűt tartalmazó szó betűinek sorában nincs más különbség. j. o. Tisza-part tiszavirág tiszt stb. p. cz = c + z. Gaal moshat galamb mosna Gärtner Mošna gáz mosópor geodézia Møsstrand Georges mostan góc munka Goethe stb. f) Különleges célt szolgáló névsorokban. Ilyenkor az idegen mellékjeles szó kerül hátrább: cérna Černý Champagne Cholnoky címez cukor Czuczor csapat stb. Muñoz stb. az ábécébe soroláskor nem tekintendők önálló betűknek. ahogyan a könnyebben kezelhetőség érdeke vagy egyéb szempont kívánja. Az idegen mellékjelet csak akkor vesszük figyelembe. amelyekben magyar és idegen nyelvű szóanyag erősen keveredik egymással. kartotékokban stb. g. k.kis számban kistányér kis virág stb. A betűrendbe soroláskor a szokásostól némiképp eltérően kezeljük a régies írású magyar családnevekben. A követendő eljárást a könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén szabvány (MSZ 3401) írja elő. stb. 11 . Márvány Zsolt másféle másol stb. q. rendszerint az úgynevezett általános latin betűs ábécét követik: a. illetőleg belső szakmai útmutatók szabályozzák. r. oe = o + e. – A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén követendő eljárást szabvány írja elő (MSZ 3401). w.). stb. Az ilyenfajta munkák szavainak betűrendbe sorolása bonyolult feladat. sch = s + c + h. atlaszok és térképek névmutatói stb. x. f. vagy csak az első elem alapján szokás besorolni. Az olyan sajátos célú munkák (lexikonok. 16. – Az idegen betűk közül azok. enciklopédiák. tárgymutatókban. s. Ebben a rendszerben mind a magyar. a több szóból álló egységeket vagy az egész kapcsolat. e. A régies írású magyar családnevekben levő kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be (ew = e + w. u. amelyek valamelyik magyar betűtől csak mellékjelükben különböznek. ch = c + h. sem az idegen betűk mellékjeleire. 15. m. h. valamint az idegen szavakban és tulajdonnevekben előforduló régi magyar. n. Ezek hatálya azonban nem terjeszthető ki írásbeliségünk általános gyakorlatára. és a besorolás nincs tekintettel sem a magyar ékezetekre. v. y.). önálló egységnek számít. i. t.): – Az idegen ábécékben használt kapcsolatokat szintén külön betűk egymásutánjának tekintjük. z. l. d. illetőleg idegen betűket. (ch = c + h.

Legnagyobb részük ezt az írásformáját tartja meg akkor is. „köppeny”. hűsek. szíves. gyanú. gyűrű. A szóelemek leírásának alapja a történeti hagyományban kialakult. ezért az írásban kerülendők. hogy a szóelemek (szótövek. zsalu. ú. stb. szín. kapu. ürge. fiú. illetőleg a szóbelseji í. ú. savanyú. -től. ürü. hosszú. Icu. jelek. ü és az í. szív. kikirikí stb. tűvel. „nígy” stb. bürü. Hosszú ú. formákkal. ü-t. -t. fut. akác. ízes. u. színes. ű: íz. stb. az „erőssen”. esetleg nyilvánvaló helytelenségeket (pl. Egyes szavaknak minden alakjában hosszú a szókezdő. gyalu. Bizonyos típusokban azonban a szóelemek kiejtésbeli módosulását az írás is feltünteti. falu. húsz. (Vö. régies vagy más nem köznyelvi alakok használatára is szükség lehet. ugat. „szöllő” stb. újabb. súlya. betű. tíz. Szavaink többségében az i. „ákác”. eskü. stb. apu. A beszélt nyelvben mutatkozó ingadozásokat (pl. Így van ez a toldalékok esetében is: a látni. hamu. például a kísér. köznyelvi alakok. bácsi. A kiejtés szerinti írás elve azt jelenti. 34. ragok) írásformáját köznyelvi kiejtésük szerint rögzítjük: láz. súly. gyűjtjük. u. -s. rí.) 22. hűsít. Szavaink legnagyobb részének csak egyetlen. szemben a nyelvjárási (ill.) 12 . -talan. ű 20. – Rövid u-val írjuk a becézett alakokat is: anyu. Bár sok szóban ingadozik a kiejtés. gyepű. A szótövek írása 19. súlyos. „ződ”. szú. Szavaink legnagyobb részének köznyelvi kiejtése határozottan megállapítható. áru. 23. Néhány szócsoport azonban – a nyelvhasználatbeli váltakozás vagy ingadozás miatt – bizonytalanságokra ad okot. köznyelvi alakokkal szemben a „látnyi”. kell. 18. ű-t. stb. a „kőrut”. hogy általánossá válásukat segítse. A melléknevek végén mindig hosszú ú. hanem az írásgyakorlat alapján is kikristályosodott köznyelvi formákat rögzíti. hogy mely esetekben írunk i. zrí. 24. íznek. lapu. Az i. daru. tűk. nini. tanú. „ellemez” stb. tű. gyűjtemény. Peti. bábu. -n. ű van: domború. faggyú. házból stb. homorú. A szavak végén legtöbbször rövid i van: kocsi. batyu. „házbul” stb. -bb. képzők. húsok.). újra. új. -j. a helyesírás által is őrzött mai köznyelvi kiejtés. ü rövid: adu. varjú. hindu. gyí. szomorú. seprű. ű van a legtöbb főnév végén: ágyú. nagyszerű. illetőleg í. 21. könnyű. stb. négy stb. kifli. húsból. fizet. stb. fény. színez. -telen. régies) „késér”. gömbölyű. revü. háború. Művészi vagy tudományos célból azonban nyelvjárási. alku. szalma. stb. „kő”. 27. ú. szaru. „szóma”. borjú. mű. (Vö. Vannak azonban olyan főneveink is. amelyeknek a végén az u.A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD 17. hűs. szívből. újság. koszorú. kátyú. -ve. csicsí. ha több szóelemből álló szóalakokba kerül. -va. nyí. kicsi. Mari. ü az egész magyar nyelvterületen rövid: igaz. szörnyű. helyesírásunkban már általában kialakult. menü. gyűjt. ír. néni. fésű. u. – Van azonban néhány hosszú í-re végződő szavunk is: sí. gyönyörű. füst. -kor. ejtésmódot) helyesírásunk nem veszi figyelembe. régies) kiejtésűek. satu. -tól. az általános köznyelvi kiejtést tükröző írott formája van. gyűszű. hús. stb. véd. formák nyelvjárási (ill. zöld. saru.

általános használatú. de: zsiradék. zsíros. rá stb. a csend és a csönd stb. a lenn és a lent stb. A lány. stb. foltoz – foldoz. a leány. bújjon. de: bujkál. levő – lévő. reá stb. tízes. stb. Írásukat megkönnyíti a nyár – nyarat. 27. kinn – kint. s csak néhány származékban váltja rövidre: zsír. írás. cseppfertőzés. ú. dülleszt. stb. amelyek a köznyelvben kétféle alakban használatosak. dől – dűl. fedél – födél. más toldalékok előtt megváltoztatják alapformájukat. – ír. dűlve. 21. de: irat (főnév). ű. húszat. ű – ü váltakozást mutató főnevek. – dűl. csepeg – csöpög. hova – hová. lábas – lábos. Az igék és a névszók bizonyos csoportjai egyes toldalékok előtt megtartják. fenn – fent. irodalom. huszad. iroda. (Vö. korlátozás nélkül egymás helyébe léphet. A csepp és a csöpp. írok. csorog – csurog. tízen. dülöngél. rá – reá. írat (ige).) a) Számos szó a toldalékos alakok többségében is megőrzi a tőbeli magánhangzó hosszúságát. stb. b) Mássalhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: lenn – lent. bújócska. ú hangot tartalmazó szavaink két csoportra oszlanak. b) Vannak viszont szabályos í – i. A hova és a hová. Például: kéz kézben kézre kézi kezet kezek kezes kezünk víz vízben vízre vízi vizet vizek vizes vizünk út tűz útban tűzben útra tűzre úti tűzi utat tüzet utak tüzek utas tüzes utunk tüzünk de: 13 . A tőváltozatok 26. zsírt. mint a nyár vagy a kéz magánhangzója. dűlt. bujdosó. gyerek – gyermek. húszas. Ilyenkor az írásban is mindkét alakváltozat használata jogos és helyes. – húsz. Hosszú í. mienk – miénk. – tíz. stb. tied – tiéd. dűlő.Az alakváltozatok 25. ú – u. tizen-. a) Magánhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: fel – föl. de: huszadik. Az alakváltozatok legtöbbször nem azonos értékűek. seprű – söprű. választékos hangulatú. – bújik. ú. lány – leány. stb. huszon-. csoda – csuda. de néhány összetett szavunk csak egy változatban szokásos: cseppkő. bújtat. föveny – fövény. de: düledezik. mért – miért. csendháborítás stb. kéz – kezet típusú szavakkal való összehasonlításuk: általában ugyanazon toldalékok előtt vált rövidre az í. Vannak olyan szavaink. önálló szóként egymással váltogatható. de: tized.

ill. stb. -ről és a -tól. csengettyű. házról. Mindig rövid a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ul. A metsz. zászlója – zászlaja. lencsék. de: Ráckevén. e váltóhangú változatok jobbára választékosabbak és ritkábbak. mellől stb. (Vö. de: Tompát. 23. az MTA-nak. 286. – Hasonlóképpen: Tompa. A helyesírás ezeket rögzíti. Ráckevéig. a -ról. erős rugójú. faluk – falvak. pezsdülő stb. köszörű szó végén levő hosszú ú-val. stb. -ttyű képzőféle végződésének: fogantyú. ű-vel szemben az -l képzős formában rövid u. A szóvégi a és e csak néhány toldalék előtt marad rövid.. apai. akadémizmus. fehér falú. nagy kiterjedésű. szók – szavak. de: lencsét. 81. ráckevei. hosszú szempillájú. a főnevek -tyú. ironizál. -jú. fordulva.. bár az a. -től határozóragnak: szobából. (Vö. vagy ss betűkapcsolattal írjuk: metssze és messe. lencseféle. A ború. -ől végződésének: alól. erdője – erdeje stb. akadémista. -ű. építmény. a)] 30. szocializmus. -dül igeképzőnek: gyógyul. illetőleg é-re változik: apa. tetűk – tetvek. ELTE. éles elméjű. szivattyú. csepű. köszörül. Tompával. fésül. kolléga – kollegiális – kollegialitás stb.28. szlavisztika. -jű melléknévképzőnek: négylábú. mozdítva. például: lét – levet. a látszik és a tetszik ige felszólító módú alakjait – a kétféle kiejtés miatt – vagy tssz. lencsével. az -ú.). dugattyú. buzdítás. varjúk – varjak. [Vö. -ből. tetőről. bosszul. ma is élő kettős alakok. -tyű és -ttyú. s csak néhány indokolt esetben ad helyt a toldalékolásbeli kettősségeknek is. A szavakhoz járuló toldalékoknak – a köznyelvi kiejtésben élő ingadozások ellenére – általában megvan az irodalmi nyelvben kikristályosodott. borjút – borjat.) 29. elől. mind pedig v hangzós tövéből létrejöhet (főképp összetételekben) azonos toldalékolású forma. tetsszem és tessem stb. hegedül. jószívű. pezsdül. a honnan? kérdésre felelő névutók ragszerű -ól. fától. köpű. pörgettyű stb. – akadémikus. derül. ü van: borul. -ül és a -dul. az ELTE-re. töpörtyű. hegedű. köpül. A közkeletű idegen szavak jelentős részében egyes idegen eredetű képzők előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: szláv – szlavista. állandósít. a legtöbb toldalék előtt á-ra. – De: akadémia.) A toldalékok írása 33. lapos tetejű. kerület. állandósítani stb. fordul. A borjúk – borjak. apátlan. billentyű. egyöntetű formájuk. fésű. látsszék és lássék. irónia – ironikus. víztől stb. stb. heroizmus. tanító. hipnotizmus. bosszú. Ráckeve. a -dít és a -sít igeképzőnek: épít. a -ból. – lencse. 206. Mindig hosszú a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ít. 32. buzdít. (halas)tót – (halas)tavat.. gyógyulás. stb. az MTA-t. 24. ill. hipnotizál. felől. hipnózis – hipnotikus. egyenáramú. sarkantyú. Ugyanígy egyes v tövű névszóknak mind magánhangzós. szociális – szocialista.). kerül. A magánhangzók a toldalékokban 34. tiszta vizű. derű. mozdít. tanít. stb. de apát. 14 . (vö. csepül. (vö. szuverén – szuverenitás. hérosz – heroikus. 35. Ez a szabályszerűség a továbbképzésben is érvényesül. – A szabály nem vonatkozik azonban a betűszókra: MTA. bőkezű. mérsékelt árú. stb. stb. 31. stb. erdőből.

másképp. családostul. Pécsett. jobb. -kódik. -kozik. sötétlik. stb. fölött. idd. sződd. -kődik: rázkódik. egyes szám 2. nagyollom. mögül. közt. mögött stb. kékellett. hátul. kecskeméti. szerint. mássalhangzó után nem. 45. kente. ezért egy t-vel írjuk: hajót. stb. stb. tulajdonképpen. ruhástul. kicsinyelli. az -ig határozóragnak: városig. sast.). A fosztóképző a t végű igékhez -atlan. keveslem v. parttalan. 36. osztatlan. edd. -ődik: oldódik. 38. helyesbít. -tt a névutók végén: iránt. fésülködik. Néhány igeképzőnk különbségét az o – ó. személyű rövidebb formában: írd. mosott (ruha). -ször határozóragnak: háromszor. Kaposvárott. hússzor. ’valamilyennek tart’ jelentésű -l. többször stb. például. csengettyű. törülközik. kicsinyli v. varrtuk. a t-t. a névutók és a határozószók -ul. ötször. kergetőzik. -telen változatában járul: csorbítatlan. -ll képző: fehérlik.. öklömnyi stb. Magánhangzós és mássalhangzós kezdetet váltakoztató toldalékok 40. hatkor. vetetlen. ö – ő közti eltérés mutatja: -odik. a -szor. alatt. feleségül. -tt igenévképző: bérelt (lakás). stb. az időhatározó -kor ragjának: éjfélkor. Győrött.. kivéve: át és hosszat. könyvet. 45. kevesellem. -özik: fáradozik. tolattyú. piroslik. élettelen. (vö. -bb középfokjel: idősb. De: helyesel. stb. gömbölyödik. A -képp..). ill. veszkődik. mindig röviden ejtjük. fűtetlen. szőjed stb. kösöntyű. -stül határozóragnak: magyarul. -őzik: hallgatózik.. stb. -dd személyrag a felszólító módbeli tárgyas ragozású. -ódik. kevésbé. felül és fölül. stb. -ödik: alkonyodik. hallottuk. nyolcat. A tárgy ragját. öltözik. stb. -ozik. kitalált (történet). hitetlen stb. nézd. csőstül stb.. a -b. -ttyű képzőféle végződés: fogantyú. végül. Vácott. közül. Kaposvárt v. megrótták. barnállik. úttalan. stb. a -t.. kérdi. valakit stb.. felforrt (víz). között. (vö. a toldalékos szóalakok végén levő i-nek: esti. hatott. távolabb.. mérkőzik. idősebb. csengetett. de: észrevétlen. elvégzett (munka). -képpen határozóragot két p-vel írjuk: ekképp. hazáig. kezdődik. -etlen. -kózik. dobott.. a t végű névszókhoz pedig -talan. kertjei. a -d. zöldell.. -közik: kínálkozik. -kőzik: zárkózik. írni. a ’valamilyennek látszik’. Hasonlóképpen viselkedik a -tyú. (kivéve: túl). -ül végződésének: alul.. -ül és a -stul. -kodik.az -ul. -ködik: árulkodik. keresztül. négyig. stb. -tt helyhatározórag: Vásárhelyt. házai. Az ilyen váltakozást mutató toldalékok a következők: a -t. 15 . holnapig. -tyű és a -ttyú. a -t. cipőstül. kevesebb. 66. sárgát. a hosszabb formában azonban mindig csak egy -d a személyrag: írjad. kéklett v. kitűzött (cél). Több toldalékunk mássalhangzóját magánhangzó után megkettőzzük. szürkületkor. A mássalhangzók a toldalékokban 37. 39. mindig stb. belül. voltaképpen. nyolc órakor stb. nélkül stb. dalolni.. a -t. -tt időjel: folyt. -ózik. nézi. helyesebb. szebb.

-tetik szenvedő igeképző írásának is: oltatik. vagy -tat. keveslem – kevesellem.: – Más esetekben a tővégi mássalhangzóval azonos hangként jelentkezik: ásson. -etik. (szobát) festet. Tehát (új üveget) bontat. fújjon. 16 . szénnel.) Toldalékolásbeli kettősségek 45. igyál.) 43. tesz. azaz a tővégi mássalhangzóval azonos kezdő hanggal jelentkezik: mossuk. szégyellni – szégyelleni. -vé határozórag magánhangzóra végződő tőhöz alapalakjában kapcsolódik. lesz. – A t végű igékhez sajátos szabályok szerint járul. Ugyanez a szabálya a ma már ritka -atik. igyekezik – igyekszik.). bont). 55–58. moss – mossál. kicsinyli – kicsinyelli (vö. érett stb. dobj – dobjál. A hisz ige felszólító alakjaiban ez a -gy megnyúlt: higgyem. kinyittatik. -tet a képző. A műveltető képző a t végű igékhez vagy -at. (ablakot) nyittat. kezdték – kezdették. amelyek a köznyelvben egyaránt használhatók. akkor -at. küldte – küldötte. 41. (Vö. dz végződésű tövekhez járulva ugyanúgy viselkedik. -tet formában járul. iszik.Az -atlan. (kenyeret) süttet. Mind az igék. foglaltatik. stb. higgyünk stb. (Ez utóbbi szavak alapformájában kiejtjük a h-t. peddzük stb. -et. csehvel. (A h végű szavak egy részét – mivel bennük a h-t nem ejtjük ki – magánhangzós tövűnek kell tekintenünk.) Mássalhangzós végű tőhöz járulva a -val. (Vö. -etlen képző van a befejezetlen. dolgozz – dolgozzál. stb. jöjjön. öregedik – öregszik. emberré. sejteti (vele). taníttatja (a lányát). vesszen. arat). kihirdettetik. szőjön. fosztóképzős származékokban is. hullt – hullott. rugdalódzik – rugdalózik. 80–81. éretlen. -et. Allahhal. fegyelmezetlen. nézz – nézzél. sértetlen stb. 66. sz. higgy – higgyél. gyűjtetik. Írásban is helyes tehát mindkét forma. dohhal. mondta – mondotta.. írd – írjad. 68. vigyed. például: dobbal. ha a t-t magánhangzó előzi meg (pl. stb. rosszallnám – rosszallanám. kővé. 75. legyen. nézd – nézzed. stb. mind a névszók toldalékos formái között vannak olyan kettős alakok. ezekben az alakokban a tő és a toldalék határán hosszú mássalhangzót írunk. vágd – vágjad. Ilyen toldalékolásbeli kettősségek például a következők: hallgatódzik – hallgatózik. de: (búzát) arattat.). (vasat) gyűjtet. lopódzik – lopózik. 43. lőjön. akkor -tat. -vel és a -vá. (könyvet) köttet. 82. képzetlen. toldták – toldották (vö.) (Vö. vágj – vágjál. kérd – kérjed. lopóddzék stb. 39.).) 44. vesz. visszük. hidd – higgyed. 39. higgyen. tegyek. alakokkal állnak ellentétben) ezekben sem kettőzzük a képző t-jét. ezért ezek kiejtésük szerint is mássalhangzós tövűek. – És természetesen: megadatik. A tárgyas ragozás kijelentő módú személyragjainak -j eleme az s. Sajátos viselkedésű toldalékok 42. öntözzön. jósággal. stb. fedetlen. kéretik.. állsz – állasz. vegye. stb. nézzük. pléhvé. (erdőt) irtat. -tatik. írj – írjál.. A felszólító mód -j jele a szótövek nagyobb részéhez -j (a rendhagyó ragozású jön ige rövid magánhangzós tőváltozatához pedig -jj) alakban kapcsolódik: lépjen. vájd – vájjad (vö.. -vé rag v eleme a szótő végső mássalhangzójával azonossá válik.) – Az eszik. kérj – kérjél. 83–84. (Vö. mosd – mossad. mint a -j módjel. -vel és a -vá. dobd – dobjad. Ha a szóvégi t-t mássalhangzó előzi meg (pl. z. viseltetik. 77–79. visz igék magánhangzós tövéhez -gy alakban járul: egyem. ezért (bár jelentésük alapján a befejezett. például: babával. A -val.

nyomatékosabb felszólítás. Viszont az írj. érette stb. Az állsz. Több szavunk összetett. szaggat összefüggését sem az akaszt. bent. között nemigen van különbség. illetőleg képzett volta annyira elhomályosult. add. épp – éppen. feljebb vagy följebb. érte stb. hétköznapi használatú. adjad. ki és le határozószók középfokát részben vagy egészen a kiejtést követve írjuk: beljebb. mossál. – Ugyanezek a szavak azonban az összetételekben általában a két n-es formájukban szerepelnek: bennlakás. 49. fenséges. szakít. moss. egy n-nel írjuk ezeket a szavakat: benső. akad. kijjebb. hogy – hogyan. A be. elavuló formák. oly – olyan. lejjebb. fent vagy fönt. az állasz.) 48. 47. nincs – nincsen. kint. lent. küldte. rég – régen. természetesen csak egy n-et írunk: bentlakó stb. Bár a benn. mint az írjál. kinnlevőség stb. faggat. várniuk – várniok. Így járunk el például a kesztyű vagy a lélegzik esetében. bár az első a kéz. hidd stb. azzal – avval. Az alakváltozatok nem mindig azonos értékűek. régiesebb. a második a lélek szóból származik. higgyed stb. kinn. fel vagy föl. itt – itten. lenn szavakkal függenek össze. A szóelemek elhomályosulása 46. fakaszt. Nem tartjuk már számon az aggat. stb. szakad igék tövével. hogy az alkotóelemek eredeti hangalakját nem vesszük figyelembe. fakad. fenntart vagy fönntart. 17 . hanem a szót a kiejtése szerint írjuk. kissé ünnepélyesebb. – Ha az összetételnek a t végű alak az előtagja. A hallgatódzik és hallgatózik. küldötte.értem – érettem. bennszülött. látniuk – látniok. érted – éretted. tűrniük – tűrniök. keveslem. A látniok. kevesellem. szeretniök stb. ezzel – evvel. most – mostan. az evvel és ezzel stb. fenn vagy fönn. (Vö. szeretniük – szeretniök.

A h-nak nincs zöngés párja. néztük (= néz+t+ük. a másikat a hangszalagok rezgésével. mind a toldalék. amely a szóelemek módosult alakváltozatait tünteti föl. de nem zöngésít. e. k–g. amelyeknek tagjait ugyanazon a helyen és módon képezzük. sz–z. s ehhez a -j módjelet s változatban tesszük hozzá. szállnak (= száll+nak. amely a szóelemek mai állandó alakját tükrözteti. Az írásban a zöngésség szerinti hasonulást általában nem jelöljük: 18 . e. A szóelemző írásmód elvének érvényesítése akkor válik különösen fontossá. Ezért a toldalékos és az összetett szavak legnagyobb részében a szóelemeket olyan alakjukban sorakoztatjuk egymás mellé. ha a szó egészét másképp mondjuk ki. Helyesírásunk a szóelemző írásmód elvének érvényesítésével biztosítja azt. mint a szóelemeket külön-külön: kertje (= kert+je. hanem a szóelemeket eredeti alakjukban íratja le. nyolcban (= nyolc+ban. fusson (= fus+s+on) stb. s a szavak kimondásakor e hangok sokszor megváltoznak. c– dz.a felszólító módban használatos töve. A szóelemző írás fő szabálya nem érvényesül minden toldalékos szó leírásakor. A ragos. tehát zöngésen. lóval stb. másrészt pedig azt. az összetett szavakban pedig minden tag világosan felismerhető legyen. állatbarát (állat+barát) stb.: nésztük). község (= köz+ség. szóalak a kiejtés alapján is így íródnék. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-hasonulás 51. Vannak olyan mássalhangzópárok. e. Ilyen párok: p–b. illetőleg a fut igének fus. így zöngétlenít ugyan. fusson esetében pl.: kertye). valamint az egymást követő szavak szóelemeinek érintkező hangjai kölcsönösen hatnak egymásra. hiszen pl. f–v.: kösség). de maga nem zöngésülhet. ahogyan külön-külön ejtve hangzanak: barátság (= barát+ság). t–d.: szálnak). Helyesírásunk azonban nincs tekintettel az alkalmi hangváltozásokra. s–zs. hogy a toldalékos szavakban mind a szótő. A szóalakok szóelemző írásának tárgyalásakor meg kell tehát különböztetnünk egyrészt azt az írásmódot. a jeles és a képzős szavak. Ha a felsorolt hangok közül egy zöngétlen és egy zöngés mássalhangzó kerül egymás mellé. A v – bár van zöngétlen párja – a köznyelvben zöngétlenül. barátfüle (= barát+fül+e). A házzal. a kiejtésben az első hang zöngésség szempontjából legtöbbnyire hasonul az utána következőhöz. tehát zöngétlenül. kertnek.: nyoldzban). e. A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 50. hanem – a hangtani környezetnek és a szóelemek történeti alakulásának megfelelően – módosult változatukban tüntetjük fel: házzal (= ház+zal). e. barátaival (= barát+ai+val) stb. ty–gy. a ház tőhöz a -val rag módosult -zal formában járul. az összetételek. a házban. stb. Természetesen ezt gyakran észre sem lehet venni. cs–dzs. csakhogy az egyiket a hangszalagok rezgése nélkül.. Az egynél több szóelemből álló szóalakokat általában a szóelemző írás elve alapján írjuk le. A toldalékos szavak egy részében ugyanis a szóelemeket nem eredeti alakjukban.A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD 49.

A teljes hasonulás révén előálló kiejtésbeli módosulásokat általában nem tüntetjük föl az írásban. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. hanem megtartja a szavak eredeti ny. A beszédben az n hangot p. ty és gy hangjának.. 83–85. -jaik járul. -juk. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. kis-szerű) (De vö. atya és bátya névszók csonka tövéhez. 53. Két mássalhangzó találkozásának gyakran az a következménye. ty és ny előtt ny-nek (vagy az ny-hez közel álló hangnak) ejtjük. hanem az eredeti szóelemeket jelöljük: alkotó tagok: át+csap jegy+csalás ejtés: áccsap jeccsalás (v. hogy a két hang a kiejtésben teljesen azonossá válik: t+cs. 80–81.alkotó tagok: ablak+ban tűz+höz ad+hat lök+dös nép+dal víz+szint eszik + belőle hideg + tél ejtés: ablagban tűszhöz athat lögdös nébdal víszszint eszig belőle hidek tél írás: ablakban tűzhöz adhat lökdös népdal vízszint eszik belőle hideg tél stb. illetőleg a toldalék eredeti j hangjának jelét: írás: átcsap jegycsalás átcipel nádcukor község egészség száraz zsömle kisszerű stb.) 54. – s+sz és zs+sz = ssz. b és m előtt m-nek (vagy az m-hez közel álló hangnak). 52. – sz+zs és z+zs = zzs. vagyis -ja. gy. nátcukor) köz+ség kösség egész+ség egésség száraz + zsömle szárazs zsömle (v. száraz zsömle) kis+szerű kisszerű (v. – s+z és zs+z = zz. Ha az anya. -jai. jetycsalás) át+cipel áccipel nád+cukor náccukor (v. Ezt a hasonulással bekövetkezett változást egyik esetben sem jelöljük az írásban: alkotó tagok: szén+por azon+ban tan+menet van + még ön+gyújtó negyven + tyúk szín+nyomat ejtés: szémpor azomban tammenet vam még önygyújtó negyveny tyúk színynyomat írás: szénpor azonban tanmenet van még öngyújtó negyven tyúk színnyomat stb. d+cs és gy+cs = ccs. – sz+s és z+s = ss. – t+gy és d+gy = ggy: – t+c. d+c és gy+c = cc. valamint a nagy névszóhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). 19 .

illetőleg a toldalékok eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: hagy+játok hagy+juk hány+ja huny+játok fagy+j+on ejtés: haggyátok haggyuk hánnya hunnyátok faggyon írás: hagyjátok hagyjuk hányja hunyjátok fagyjon stb. 56.alkotó tagok: any+ja any+juk aty+ja aty+juk báty+jai báty+juk nagy+ja nagy+jaik ejtés: annya annyuk attya attyuk báttyai báttyuk naggya naggyaik írás: anyja anyjuk atyja atyjuk bátyjai bátyjuk nagyja nagyjaik stb. s így az igék eredeti l. -jai. Ha a t. -ják) vagy a felszólító mód -j jele járul. valamint a toldalék j-jének jelét változtatás nélkül írjuk egymás mellé: alkotó tagok: ítél+jük kapál+ják tanul+ja áll+j beszél+j+etek ejtés: ítéjjük kapájják tanujja ájj beszéjjetek írás: ítéljük kapálják tanulja állj beszéljetek stb. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyja: alkotó tagok: kert+je kürt+jei part+jai bot+ja híd+jai kard+juk ejtés: kertye kürtyei partyai bottya híggyai kargyuk írás: kertje kürtjei partjai botja hídjai kardjuk 20 . Helyesírásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. -jaik. Ezt a szóbelseji teljes hasonulást az írás nem jelöli. Ha az l és az ll végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (-ja. a kiejtésben általában teljes hasonulás következik be. -jeik járul. je. -játok. hanem mind a névszó végső mássalhangzóját. A mássalhangzó-összeolvadás 57. -játok. -jük. ják) vagy pedig a felszólító mód -j jele járul. -juk. 55. Ha a gy és az ny végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas igerag (-ja. a d és az n végű névszókhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). hanem megtartja az igék eredeti gy és ny hangjának. illetőleg ll hangjának. -jei. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. -juk. vagyis -ja. -jük. -juk.

etyszer) baráccság kölcség boloncság vaccság naccság (v. illetőleg – a t végű igék kivételével – a felszólító mód -j jele járul. gy+s hangkapcsolat pedig rövid vagy hosszú cs hanggá olvad össze. akkor a hosszú mássalhangzó az ejtésben gyakran megrövidül. natyság) írás: metsz adsz egyszer barátság költség bolondság vadság nagyság stb. Az írás ezt a szóbelseji mássalhangzó-összeolvadást nem jelöli. -jük. gysz. -játok. az összetételi tagok határán vagy az egymást követő szavak érintkezési helyén egy hosszú és egy másfajta rövid mássalhangzó vagy egy rövid és egy másfajta hosszú mássalhangzó kerül egymás mellé. A t+sz.vad+jai kín+juk turbán+ja vaggyai kínnyuk turbánnya vadjai kínjuk turbánja stb. d+sz. Ha a t. Ha a toldalékos szó belsejében. hanem az eredeti tsz. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak. -juk. gy+sz hangkapcsolat a kiejtésben gyakran rövid vagy hosszú c hanggá. mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyva írjuk: alkotó tagok: tanít+ja félt+jük lát+ják márt+játok szeret+jük ad+j+a hord+j+a marad+j+anak fon+j+átok ken+j+ük ejtés: taníttya féltyük láttyák mártyátok szerettyük aggya horgya maraggyanak fonnyátok kennyük írás: tanítja féltjük látják mártjátok szeretjük adja hordja maradjanak fonjátok kenjük stb. 59. 58. hanem – hogy a szókép állandóságát megtartsa – feltünteti a hosszú mássalhangzókat: 21 . dsz. Írásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. ds. ják). d+s. ts. A mássalhangzók mennyiségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-rövidülés 60. a d és az n végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (-ja. Helyesírásunk ezt a mássalhangzó-rövidülést nem veszi figyelembe. s így mind az ige végső mássalhangzóját. a t+s. gys betűkapcsolatot használja: alkotó tagok: met+sz ad+sz egy+szer barát+ság költ+ség bolond+ság vad+ság nagy+ság ejtés: mecc acc eccer (v.

kör). (megkérdezték a) vádlottól. fedd be. orra (bukott). fedd meg stb. ill.. -be). expresszszerű. Az ilyen alkalmi hangkivetés írásunkban általában nem tükröződik: alkotó tagok: ejtés: azt+hiszem asz hiszem (v. 49. össz-szövetségi stb. Az egyszerűsítés elve alapján azonban (a kiejtésnek is megfelelően) csak két azonos betűt írunk egymás mellé: többe (kerül). váll-lövés. a -féle képzőszerű utótagot ssz-re. (Vö. (nem jól) hallak. mond meg) írás: azt hiszem most sincs mindnek csukd be mindnyájan mondd meg stb. több) ugyanolyan mássalhangzóval kezdődő toldalék kapcsolódik (pl. szidd. hordd. így tehát két d-t írunk nemcsak az add. A d végű igék felszólító módjában a tárgyas ragozású egyes szám 2.) A d végű igék 63. oldd stb. személyű rövidebb alakot magánhangzó után hosszú d-vel. (Vö. védd stb. formákban is.) Ha viszont a hosszú mássalhangzóra végződő szóhoz (pl. (Vö. Azonos hosszú és rövid mássalhangzó találkozása 62. 94.) – Hasonlóképpen: dzsessz-szerű. A mássalhangzó-kiesés 61. mássalhangzó után rövid d-vel ejtjük. Hármas mássalhangzócsoportok középső tagja a kiejtésben – nemegyszer más hangváltozás kíséretében – kieshet. a szóelemzés szerint három azonos betűt kellene írni egymás után.) 22 . mindnek) csukd+be csug be mind+nyájan minnyájan mondd+meg mom meg (v. puff-féle stb.. mert a -szerű. utótagja pedig ugyanolyan mássalhangzóval kezdődik (pl. 94. baletttáncos. tudd. ff-re végződő szavakhoz kapcsoltuk. Az írás azonban mindig feltünteti mind a tővégi d-t. sakk). kezdd. hanem az áldd. küldd.alkotó tagok: jobb+ra varr+t vidd+be ott+hon vissz+hang küld+d arc+cal part+talan ing+gomb hozzánk+képest ejtés: jobra vart vid be othon viszhang küld arcal partalan ingomb hozzán képest írás: jobbra varrt vidd be otthon visszhang küldd arccal parttalan inggomb hozzánk képest stb. 60. szedd. mondd. mind a -d személyragot. (De vö. Ha egy összetett szó előtagja hosszú mássalhangzóra végződik (pl. (a) szebből (kérek). 94. Az összetételt ilyenkor kötőjellel tagoljuk: sakk-kör. alakokban. ill. a szóelemző elvet követve megtartjuk az alkotó tagok eredeti írásmódját. aszt hiszem) most+sincs mos sincs mind+nek minnek (v.

66. dülleszt. nőj. stb. rí. 23 . (Vö. 65. zöldellett. nagyoll (a szükségesnél nagyobbnak tart) és nagyol (= valamit csak nagyjából csinál meg). rovok stb. múló. (Vö. 39.. nő. tehát: kezd+d = kezdd. kékellő és kéklő. ríjon. állt. kicsinyell. A szabály alól csak néhány származékige kivétel: dűl. A jö. mállottak. kékellik és kéklik. stb. Az ll-re végződő igék legnagyobb részének toldalékos alakjaiban megtartjuk a két l-es írást. de: gyullad. lődd. jöjjön. – De: rívok. Egyes szavaknak mind ll-es. Egyéb esetek 68. stb. rója. nőtt. jövedelem stb. kicsinyellés és kicsinylés. nőtök. A hosszú magánhangzóra végződő igéknek -sz és -tok. jöhet. állomás. nyomd. 43. jöjjenek stb. (Vö. keveselli és kevesli. rívás stb. nősz. 39. stb. róttak. jönne stb. száll. kevesellette. Az l és ll végű igék 64. málljanak. de: kevesellem és keveslem. hívd. bár egyes alakok kiejtésekor hosszú l is hallható: szól. legelik. szégyellem. az sz és a j betű megkettőzése nélkül írjuk: ró. tépd. egy magánhangzó utáni ll-es. játszd. de: dülled. mind pedig l-es származéka él. valamint j hangzós toldalékú kijelentő és felszólító alakjait – ingadozó kiejtésük ellenére – a t. noha a rá következő mássalhangzó hatására a hosszú l mindig megrövidül: áll.) – A hosszú magánhangzó a v-vel bővült tövekben többnyire megrövidül: fövetlen. rosszallhatjuk. -tök személyragos alakjait. stb. legelő. (Vö. 60. rosszallás. rísz. múlik. pl. edzd. jöttél. málló. mosd. A rendhagyó ragozású jön ige toldalékos alakjaiban (a jődögél és a jőve alak kivételével) a tő magánhangzóját rövid ö-vel írjuk: jön. 45. nőttek. fullaszt. fújd stb. kicsinyellné v. stb. Az l-re végződő igék toldalékos alakjaiban általában megtartjuk az egy l-es írást. fúl. zöldell v. valamint befejezett melléknévi igenévi származékaikban – a magánhangzó után – két t-t írunk: rótt. cipőt). stb. rosszall. növendék. zöldellt v. (nagyra) nőtt (fa). hagyd. szégyellheti. nyűdd. rövidebb változat: kevesell. kevesellte v. – De: jöszte. zöldellő. személyének rövidebb alakja a kiejtést követi: ródd. de: fullad. Múlt idejű alakjaikban. kicsinyellő és kicsinylő. rósz. mállik. zöldellik.tőhöz járuló egy mássalhangzós toldalékokat általában kettőzött alakban írjuk: jössz.) – A felszólító módban a tárgyas ragozás egyes szám 2. kicsinyellené. sarkall (= ösztönöz) és sarkal (= sarokkal lát el. 39. sarkallik. rótok. de: kicsinyelli és kicsinyli. gyúl. Néhány ll végű igének két alakja van. (Vö.) – Hosszú az n is ezekben: jönni. szólás. jövök. de: sarkalatos. rítok. szégyell. de: torkolat. jöjj. de a képző eltérése jelentéskülönbséget hordoz: torkollik (= beleömlik) és letorkol (= szavába vágva elnémít). nézd.A kezdd-féle írásmód is az általános szabályt követi: ír+d = írd. (fába) rótt (betűk). szégyellni. hosszabb meg egy mássalhangzó utáni l-es. szállna. rójuk. stb. lövő. sződd. gyullaszt. legel.) Néhány ll-es ige egy-két származékában azonban – a kiejtésnek megfelelően – rövid l-et írunk: torkollik.. szálloda.) A hosszú magánhangzóra végződő igék 67.

juh. Írásunk a szókép állandóságára. bennünket. juh. A kis szó fokozott alakjait és ezek származékait hosszú s-sel ejtjük. pech stb. egybe. A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód 76.. A lesz igealakot magánhangzóval kezdődő szó előtt és mondat végén hosszú sz-szel ejtjük. akkor a szó kiejtett alakja és írásképe között szakadék támadna. méhkas. Ha mássalhangzó következik a gy után. továbbá többes számát és középfokát sokan hosszú s-sel ejtik. méhes. juhval. ezekben a szóalakokban a kettőzés mutatja a rag v-jének hasonulását. – Akárhogyan ejtsük is azonban a h végű névszókat. A bolyh. almanach. Zilah stb. névszóban a h-t csak akkor ejtjük. Így például az ah. egység. juhtúró. áh. előled. méhvel. [Vö. – A ch végű szavak (pl. erősen. méhnek. egyenlő. egyre. egyetem stb. keh. leszünk. juhakol. kisebbség stb. lesznek. – De: benne. hah. kisebbít. együtt. magasat. vagy magánhangzóval járul a tőhöz. 72. újabb. Az -s végű melléknevek tárgyragos és -n határozóragos alakját. szónak minden alakjában ejteni szoktuk a h-t. – De természetesen: eggyel és eggyé. egyik. fellah. Az egy számnév mássalhangzóját a szó alapalakjában. valamint egyszerűségére törekedve a szó minden alakját egy gy-vel jelöli: egy. ujjak. de egy s-sel írjuk: kisebb. düh. ujjra stb. stb. egyedül. heh indulatszó ejtésében váltakozik a h-s alak a h-tlannal. egyes. írásunkban ennek ellenére csak egy j-t tüntetünk fel: új. (A testrész nevének írása viszont: ujj. stb. (Vö. éh. újat. nálad. egyed.) 75. de más helyzetekben – az ige többi alakjaihoz hasonlóan – röviddel. csehtől. 83. a szavak minden alakjában jelen van a h. csehet. padisah.69. Ezekben az esetekben helyesírásunk tehát eltekint a szóelemeknek 24 . stb. A szóalakok egy részének leírásakor azért nem érvényesülhet a szóelemző írásmódnak az a törekvése. Csehszlovákia. mert a szóelemeken a régiségben erős hangváltozások mentek végbe. akkor is rövid a gy: egyben. méhek. csehvel. A céh. Ezért a szókép állandósága érdekében az egyszerűbb módon. lesztek. leszel. 83. – Hangzik a h ezekben: csehek. utánunk.) végén is mindig ejtjük a h-t. újra stb. egyel (ige). mint a példák is mutatják. juhász. hogy híven tüntessük fel a szóelemek mai alapalakját. magasak. egyek. stb.. egyéb. mint a többiben: leszek. egyért. azaz mindig egy sz-szel írjuk: lesz. tőlünk. egyé (= egy+é). egyetlen. róla. sah. valamint magánhangzók között a toldalékos szóalakok és a származékok egy részében hosszan ejtjük: egyet. juhok. csehül. Allah. egyén. A kiejtésben tehát néma a h ezekben: cseh. más részében viszont röviden: egyed. 70. és mindig írjuk is. eh. csehnek. doh. 74. egynek. rüh stb. e)] A h végű szavak egy részének kiejtése ingadozik. cseh. erősek. Az új melléknév mássalhangzóját – a szó alapalakjában és magánhangzó előtt – sok nyelvjárásunkban hosszan ejtik. mint h-tlan. együvé. egyre stb. enyh. méh. Ha helyesírásunk ezekben a szóalakokban is a szóelemek alapalakjának a feltüntetésére törekednék. egyezik. azaz a személyragos határozószókban a gyakran hallható hosszú ejtés ellenére is egy l-et vagy egy net írunk: belőlem. pléh. a h betűt írásban mindig feltüntetjük. ujjat. magasan. A személyes névmások határozóragos és névutós formáinak megfelelő alakokban. kisebbedik. potroh. 42. erősebb. – Az írásban azonban. 73. úgy. méh. legkisebbnek. A MÉH betűszó inkább h-s ejtésű.) 71. ha a toldalék magánhangzóval kezdődik. együtt stb. stb. de csak egy s-sel írjuk őket: erőset. moh. magasabb.

– Természetesen a hallatszik. személyének rövidebb alakjaiban a személyrag eredeti d formájában a módjel nélküli csonka tőhöz kapcsolódik. játszik. tetsszél. egyes szám 2. illetőleg kettőzött sz-et (ssz-et) írunk. -játok. szítsa. nyisd stb. metsszük stb. játsszuk. Az s. fürösszétek. lósson-fusson. Ezeket az igealakokat tehát kettőzött s-sel. játsszátok. z és dz változatát tüntetjük fel. dz+j helyett) általában kettőzött s-sel. mártsd. mossam. végezzünk.) Ezekben az igealakokban tehát kettőzött s-et. metszi stb. személyének rövidebb alakjában ts-et írunk a -d személyrag előtt: ejtsd. sz változatát tüntetjük fel: fess. stb. z+j. nevesse. illeszd. tanítsd stb. mert a j módjelnek a módosult (a csonka tő s. illeszstb. márts. z és dz végű igék felszólító alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. A felszólító mód tárgyas ragozású. mind pedig a -j módjelnek s-sé módosult változatát írjuk le: alkoss. j-t nem tartalmazó alakban csak egy sz-et írunk: játszom. taníts. megtartjuk az igető végső t-jét. éppen úgy. illetőleg sz mássalhangzójához hasonult) s. fürösz-. Azoknak a t végű igéknek a felszólító alakjaiban. metssze stb. Az s. (A többi. de a j-vel kezdődő személyragok (-ja. ezért ezeket az alakokat egy s-sel. 78. válassza stb. egyes szám 2.eredeti hangalakjuk szerinti írásától. A felszólító mód tárgyas ragozású. hallgasd. ezért ezeket az igealakokat csak egy s-sel írjuk: bocsásd. – Ennek a ts-nek a kiejtésben rövid vagy hosszú cs hang felel meg. látszik. eddzük.) képezzük. z és dz végű igék 80. -juk. – Természetesen a játszik és a metsz típusú igék is ezt a szabályt követik: játssza. sz.). 81. kettőzött sz-szel (ssz-szel). Ezeket az igealakokat tehát (az eredeti s+j. hozzad.) 81. mint az s és az sz végű igék felszólító alakjait. lássuk. kösd. tárgyas ragozású alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. sz. mossa. személyű rövidebb alakjában a tővégi t helyén s van. vesszenek. egyes szám 2. Az s. illetőleg egy sz-szel írjuk: fesd. lássuk. sz. 79. sz. -jük. stb. bocsássa. játsszál. kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: keressük. sz. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége az igealakokban A t végű igék 77. 25 . füröszd. elolvassák. játszod. hallgassák. z és dz végű igék kijelentő módú. Az st és az szt végű igék felszólító alakjait a t nélküli csonka tőből (fes-. 78. féltsétek. sz+j. vadásszátok. A rövid magánhangzó + t kapcsolatra végződő igék. fűts. amelyekben a tővégi t-t mássalhangzó (de nem s. illesszük. látsszam. válaszd stb. kössétek. a szóelemek módosult változatait tünteti fel. vadásszatok. valamint a lát és a bocsát ige (továbbá a lót-fut összetételbeli lót előtag) felszólító alakjaiban sem az igető véghangját. eddzétek. rekessze. (Vö. játsszák. de a módjel mai leggyakoribb j alakja helyett annak s változatát írjuk le: ejtse. lopóddz(ál). stb. Ezeknek az igéknek felszólító mód tárgyas ragozású. s hogy a szavak írott alakja ne szakadjon el teljesen a kiejtett formától. kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddzvel) írjuk: késsen. z és dz változatát tüntetjük fel. végezzük. rekeszd. stb. nyissátok. kettőzött sz-szel (ssz-szel). hanem mind a tővégi t-nek. de a j módjelnek módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. s a -d személyrag ehhez kapcsolódik. hozzák. sz) vagy hosszú magánhangzó előzi meg (vö. -ják) j elemének módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. sem a felszólító mód jelét nem tüntetjük fel eredeti alakjában. tetszik és metsz ige is ezt a szabályt követi: hallatsszatok.

higgyétek stb. stb. szilánkká. minddel. személyének rövidebb felszólító formáiban a -d személyrag a módjel nélküli magánhangzós tőhöz kettőzött alakban járul: tedd (= te+dd). az idegen szavakhoz és tulajdonnevekhez illesztésével pedig a 211.) d) Ha a -val. hogy csak játszanak velünk. – A doh. lássék stb. ronggyá. (Vö. könnyel. -vé rag v-jének hasonulása nem következhet be: méhvel. -vá. névvé. -vel. (Vö. -vé ragnak a személynevekhez kapcsolásával a 163. -vel és a -vá.) A tesz. vízzé. szónak azonban minden alakjában ejtjük a h-t. hidd. -vá. -vé: bottal. -vel és a -vá. 7. ezért itt az ennek megfelelő ragalakokat találjuk: dohhal. Allah stb.. kulccsal. – Jó érzés lesz. gallyal. -vé rag v szóvégződéssel találkozik.A felszólító mód tárgyas ragozású.) A hallatszik. szárnnyal.: jáccunk). meggyel. stb. tervvel. és kettőzött gy-t írunk: higgy. hisz ige tárgyas ragozású egyes szám 2. és betűkettőzéssel jelöli. 43. eszik. arannyal. vesz. özveggyé. kedvvel. vigyétek. visz. tudóssá. A betűkettőzés elmulasztása nemegyszer eltorzítja a szóalak értelmét. játszunk és játsszunk (e. – Hasonlóképpen: játszd. potrohhal. hogy tetsszünk neki. sahhá. a két v-t mindig jelöljük az írásban: hévvel.). amelyeknek végső h-ját nem ejtjük ki (vö. stb. 32. Megváltozott. 75. a briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal) és a bridzsel (= bridzsezik). Allahhal stb. stb. rosszá. savvá. stb. E formák írásban való pontos megkülönböztetése azonban fontos követelmény: Látom. a tervvel és a tervel (= tervez). stb. bölccsé. a bölccsé (válik) és a bölcsé (= a bölcs tulajdona). 39. 222. egyél. metsz ige több kijelentő és felszólító módú formájának azonos a kiejtése. tetszik. A tessem. füstté. tesz. szívvel. kékkel. potroh.) A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége a névszóalakokban A -val. – Kilátszanak. úszd. -vé: hanggal. komppal. könnyé. Nem azonos például a szívvel és a szível (= szeret. -vé: jobbal. jobbá. hogy játsszanak velünk. -vé határozórag v-je (bizonyos h végűek kivételével) minden mássalhangzóra végződő névszóhoz. ha tetszünk neki. bolonddá.) c) Két mássalhangzós szóvég + -val. edd. 75. a -val. királlyá. -vel és a -vá. végezd. nehogy kilátsszanak. edzd. -vá. – A hisz ige felszólító alakjaiban hosszú gy-t ejtünk. néggyel. 60. higgye. tettel. 94. nedvvé. tűr).. (Vö. húzd. 82. stb. [Vö. idd. könyvvé. -vel.) A -val. iszik ige felszólító alakjaiban a módjel gy alakban járul az igék magánhangzós tövéhez: legyek (= le+gy+ek). vesz. e) Azokban a névszókban. b) Egy hosszú mássalhangzós szóvég + -val. pléhvé. tegyen. pont foglalkozik. A többjegyű betűket természetesen a rájuk vonatkozó szabályok szerint kettőzzük meg. A lesz. tollal. -vé alakmódosulásai 83. Betakarom. gyönggyel. eszik. látszik. metszd (vagy mesd). személyének rövidebb alakjaiban azonban a módjel nélküli tőhöz kapcsolódik a -d személyrag: nyeld. visz. Azt akarjuk. (Vö. -vel és a -vá. igyanak stb. Stb. játszik. (Vö. a névszó tövének végső mássalhangzójával azonos (teljesen hasonult) formában járul a -val. rozzsal. -vel és a vá. tetté. iszik. -vel. alakváltozatok használata is helyes. mászd. vidd. b)] a) Egy rövid mássalhangzós szóvég + -val. vedd. tessék. szénné. szárnnyá. olvasd. (Vö. tessél.. pl. 26 . egyes szám 2. 216–217. cukorral. juhvá. Ezt a kiejtésbeli módosulást írásunk tudomásul veszi. sah. tollá. higgyük. Kértem őket. vegyük.

akkora. – Hasonlóképpen: amannak. Az avval és azzal. Ezt a módosulást betűkettőzéssel jelöljük: abba. effajta.Az az. ahhoz. ekkor stb. akkor. arra. ehhez. akképp. afölött. Az az. afféle. ugyanahhoz stb. mindettől. evégett stb. efféle. ebbe. az evvel és ezzel alakváltozatok egyaránt helyesek. [Vö. c)] 85. ebbeli. -kora képzőszerű utótagoknak a kapcsolatából alakultak: abbeli. 27 . ez mutató névmás z-je teljesen hasonul a mássalhangzóval kezdődő határozórag első hangjához. 130.és utótag határán egy mássalhangzóval írjuk: afelé. Ám csak: azzá. erre. e alakjából és valamelyik névutó kapcsolatából keletkezett összetételeket az elő. ekkora. ekképp. ez névmásnak és a -beli képzőnek. -féle. Mindig hosszú mássalhangzót jelölünk azokban a szavakban. ezzé. affajta. eszerint. valamint a -fajta. emellett. amelyek az az. ez névmás 84. amiatt. A mutató névmás a.

lyukban.: battyányi] Cházár [e. kevély. talaj. Helyesírásunk bizonyos meghatározott esetekben a hagyományt követi a mai hangjelölési rendszer. stb. tavaly stb.: hajnóci] Kossuth [e.és egybeírási szokásainkat. amelyek ly-nal írandók. mily. mely szavakban írunk ly-t. sóhaj. óhaj.: zicsi] stb. robaj. hely (főnév). Dózsa. edz.: tarcsai] Thököly [e. olyan. akadály. Bizonyos fogódzóink mégis vannak.. lyukból.. tartály. A dz-t és a dzs-t általában akkor sem kettőzzük meg. ezért számos szóban hagyományosan ly a j hang jele. A névmásokban ly-nal jelöljük a j hangot: ily. A családnevekben általában ugyanazokkal a betűkkel jelöljük a hangokat. peddze. írásunk azonban megtartotta az ly [e. melyekben j-t. amely. mint más szavainkban (pl. A hagyomány alakította ki és őrzi betűink alakját. moly. ilyen. mosoly.). zsivaj. (Vö. a mai kiejtés. bridzs. stb. 80–81. De: karvaly. azaz a hagyomány elvének érvényesüléséről – a szónak szűkebb értelmében – mégis csak akkor beszélünk. Kétség esetén szótárban kell megnézni. régies betűket (vö. Csányi. A hagyomány érvényesülése ennél természetesen jóval szélesebb körű helyesírásunkban.: kosut] Széchenyi [e.: tököli] Zichy [e. osztály. karaj (és karéj). Hunyadi. ezeket tartalmazzák a következő alpontok. Kis.: dezsőfi] Egressy [e. 28 . pehely. Az egy szótagú szavak közül a következők írandók ly-nal: boly. b) Ha a j hang a szó végén fordul elő. sőt a kiejtés és a szóelemzés elvének érvényesülését is. mély. Köznyelvünk hangrendszerében már nincs meg a régi ly hang. stb. Meggyesi. Ipoly. a) Szó kezdetén csak a lyuk szóban és toldalékos alakjaiban írunk ly-t: lyuk. kristály. Mihály. zörej stb. pedz. ha hosszú hangot jelölnek: bodza. De: lakáj. ragály. lyukas stb. Gergely. 88. pedzi. lyukaszt. Török stb. mert azok a szavak. oly. 12.: egresi] Georch [e.: szécsényi] Tartsay [e. foly(ik).157. amelyik stb. dörej.) 89. mely. ma-haradzsa. A toldalékok hasonulásából eredő hosszúságot azonban ezekben a szavakban is föltüntetjük: eddzük. lyukad. ej végűek: duhaj. briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal). zsindely. tolvaj. Hagyományos írásmódról. súly. gally. különböző jellegűek. fogoly. olaj.: ellipszilon] betűt. de vannak olyan családneveink is. illetőleg a szóelemzés rovására.: görcs] Hajnóczy [e. edző. nagyon sokféle eredetűek. tavaly. madzag. lyukak. sem a szóelemzés elvével nem magyarázható. ha a máig megőrzött írásmód sem a kiejtés.A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD 86. harkály. 87. a jelölésmód tekintetében különbség mutatkozik az egy szótagú és a több szótagú szavak között. amelyekben megtartjuk a ma már egyébként nem használatos. papagáj stb. külön. – A szó végén j-vel írandó szavak között többségben vannak az aj. Az ly írására pontos szabályaink nincsenek. csekély.: császár] Czetz [e: cec] Dessewffy [e. süly. lyuggat. 83. milyen. A két (vagy ennél több) szótagú szavak legnagyobb részében ly-nal jelöljük a szó végén ejtett j-t: bagoly.): Batthyány [e.

kapzsi. 90. tetszik. ibolya. pocsolya. ósdi. 91. hanem hagyományosan szintén az e-vel: ejtés: ëgyél ëgyetëm embër lëhet szerelëm gyerëkëket írás: egyél egyetem ember lehet szerelem gyerekeket stb. lye végződésű szavak: boglya. csigolya. korcsolya. pünkösd stb. 29 . mindnyájan. rögtön.c) Jellegzetes szócsoportot alkotnak a lya. hágcsó. mindjárt. hülye. De: bója (vízi jelzőeszköz). Néhány szóban a hagyomány megőrizte a ma már nem érzett eredetet. héja (madár). ezt helyesírásunk nem jelöli külön betűvel. metsz. játszik. cserje. zsöllye stb. skatulya. Bár több nyelvjárásunkban és a köznyelvben is él az ún. illetőleg a régebbi írásformát: esd. zárt ë hang. nyavalya. gereblye. perje (fű) stb. hagyján. pólya.

így a többjegyű betűk kettőzésekor és három azonos mássalhangzót jelölő betű találkozásakor. díszszázad stb. ha a -szerű-t kettőzött sz-re (ssz-re) végződő szavakhoz kapcsoljuk: dzsessz-szerű. A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos. tollal (= toll+lal). – Általában ez a szabály érvényes a tulajdonnevekre is: Hosszú. cs. össz-szövetségi stb. mésszel. 163. fénynyaláb. ty. 163. hosszú. 163. c)] A -szerű utótag sz-ét általában csonkítva (azaz toldalék módjára. – Nem egyszerűsítünk viszont akkor. vö.) 30 . Nem egyszerűsítjük azonban az összetett szavak tagjainak határán találkozó azonos kétjegyű betűket: kulcscsomó.) kettőzött alakját a tőszókban és a toldalékos alakokban csonkítottan írjuk. (e helyett: jegygyel stb. [vö. sz. hússzor) kapcsoljuk az sz végű szavakhoz: ésszerű. (Vö. c)] A szabály nem érvényesíthető a magyar családnevekre. Helyesírásunk néhány esetben ésszerű egyszerűsítést alkalmaz. 7. Arannyal. Wittmann-né stb.. [Vö. Ezekben a hosszú mássalhangzós betűhöz a vele azonos újabbat kötőjellel kapcsoljuk: Széll-lel. 62. mésszerű stb. vagyis a betűnek csak az első jegyét ismételjük meg [vö. 93. balett-táncos. c)]. 94. A többjegyű betűk (pl. b)]: loccsan.. Kodállyal stb. vádlottól (= vádlott+tól).AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD 92. az idegen tulajdonnevekre és a szóösszetételekre. eddzék. 62. eljátsszuk stb. 62. Meggyes. hallak (= hall+lak). mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: orra (= orr+ra). nagyobban (= nagyobb+ban). hossz-számítás. jegygyűrű. könnyé (= könny+nyé). briddzsel. meggy. – Hasonlóképpen: puff-féle (ülőke) stb. dzs stb. Mariannal (Mariann+nal). Bernadettől (Bernadett+től). nagygyűlés. Hermann-nál.. expressz-szerű stb. füttyel (= fütty+tyel). rosszal.). illetőleg: jeggyel. fedd meg (= fedd+d meg). stb. fütty stb. illetőleg: sakk-kör. Tarr-ról. [Vö.

sokszor egyénenként eltérő megoldást sugall. a nap sugara stb. kéményt seprő. A különírás és az egybeírás szabályai a szavak összekapcsolásának.) elemeit is: dugába dől. – A meggyökeresedett szokást megtartva.) A különírás és az egybeírás fontos kifejezőeszköze helyesírásunknak. a közlekedésben). márványtábla.) rag nélkül állnak együtt. szót is összetételnek tekintjük. amely még nem igazi összetétel ugyan. Ennek legfőbb oka az. Ezeknek szoros egységét ugyanis egybeírással vagy (ennek egyik megoldási formájaként) olykor kötőjeles kapcsolással fejezzük ki. ezért például a jókedv. Helyesírásunk e területén mégis meglehetősen nagy számban vannak ingadozások. lépre csal. hogy az írott szöveg világosan áttekinthető legyen. ami viszont nem biztos alap. Szépirodalmi alkotásokban stilisztikai szándék is indokolttá teheti az általános szabályoktól eltérő különírást vagy egybeírást. sok szög (= számos szög). A szóbeszéd is más. stb. félig kész. Az alkalmilag (általában nyomatékosítás végett) megismételt szavak közé vesszőt teszünk: fiam.A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS 95. hogy a szókapcsolatok és az összetételek között nincs éles határ: sok olyan szókapcsolat van. A szóismétlések írása 96. hogy két szó kapcsolatának jelentése több vagy más. várt. sok lehetőség. bár valójában csak a hangos nyelv és az írás természetéhez alkalmazkodik. mindig együtt használt. illetőleg az összetett szavak alkotásának törvényszerűségein alapulnak. Ilyen előfordulásukban külön kell írnunk őket. Ilyenkor ki-ki hajlamos a nyelvérzékére. Ilyenkor különírjuk őket: szilárd jellem. Ezt az alapszabályt azonban nem alkalmazhatjuk olyankor. szakkifejezés stb. többféleképpen is megítélhető esetek. az élen járó (csapat). Az összefüggő szövegben egymás után következő szavakat általában egymástól külön írjuk le. szintén egybeírt összetett szót alkotnak: kéményseprő. de: gyorsírás (= sztenográfia). ha két vagy több szó összekapcsolódásával keletkezett (azaz összetett) szavakat írunk le. napsugár stb. vízbefúlás stb. egyhavi. 31 . Különírjuk számos. de tagjai már alig tekinthetők egymáshoz képest önálló szavaknak. félkész. illetőleg kötőjel alkalmazását. a tűzrőlpattant menyecske vagy leány nem a tűzről pattant. (veszélyt) jelző lámpa. de: sokszög (a mértanban). stb. Ezek többféleképpen keletkezhetnek. mint a tagok jelentésének összege. a tízórai-t nemcsak tíz órakor fogyaszthatjuk el. A kétféle írásmód jól szemlélteti a kétféle alakulat közötti jelentéskülönbséget: gyors írás (= sebes írás). de: élenjáró (= irányító szerepű). várt. de: jelzőlámpa (pl. gyorsan. A jelentésváltozás miatt egybeírt összetétel alkotó tagjai természetesen alkalmi kapcsolatban is kerülhetnek egymás mellé. stb. de nem ló. gyorsan. különírt szókapcsolat elemei (pl. fiam. villamos gép. – Az egyik gyakori ok az. nagyon ügyes. hogy a különírás és egybeírás szabályainak megfogalmazása más szabálypontokhoz képest olykor határozatlannak látszik. Például a víziló vízi állat ugyan. Ezekből a körülményekből következik az. Egybeírjuk viszont az összetett szavakat. (A kötőjelnek itt egyszersmind tagoló szerepe is van. Mondatainkban a szavak nagy többségükben alkalmi szókapcsolatok tagjaiként kerülnek egymás mellé. Ezt érzékeltetjük az alkotóelemek egybeírásával. főnévi igenév. rádiót javít stb. illetőleg saját írásgyakorlatára hagyatkozni. – Ha egy raggal jelölhető. mint a szó és beszéd: ’alaptalan híresztelés’-t jelent. egységet alkotó szókapcsolat (szólás. nemegyszer jelentésváltozás nélküli szókapcsolatokat is egybeírunk.

apraját-nagyját. ide-oda. A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) mellérendelő összetételek csoportja nem különül el élesen egymástól. – Eredetük tudatának elhomályosulása miatt egybeírjuk viszont az azaz kötőszót és a nana. körös-körül. hasonlóképpen: ember ember hátán stb. rúgkapáló. a) Számos olyan mellérendelő kapcsolatunk van.. anyja (eljött). többé-kevésbé. stb. A változatlan formájú tagokból szókettőzéssel keletkezett összetételeket kötőjellel írjuk: más-más (= mindig más és más). háztól házig. Ezzel a lehetőséggel azonban ne éljünk vissza: nem rokon vagy ellentétes értelmű tagokat. szebbnél szebb. kezét-lábát. stb. A túlzófok kifejezésére használt leges. napról napra. jobbnál jobb. nem: nyelvtani-stilisztikai-helyesírási (gyakorlatok). néha-néha (= nagy ritkán). sütni-főzni. idébb-odább. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek. melyeknek tagjai közül az egyik nem él önállóan: örökkön-örökké. a) A csak alkalmilag egymás mellé kerülő egynemű (halmozott) mondatrészeket vesszővel választjuk el egymástól: apja. hehe. nini. stb. illetőleg kettőnél több szót ne írjunk vessző vagy kötőszó helyett kötőjelesen: nyelvtani. amely nem vagy csak kivételesen – és csak az utótagon – látható el toldalékokkal. Két. ezért csak második tagjukon toldalékolt mellérendelő összetett szavakat egybeírjuk: rúgkapál.. sütnek-főznek. legeslegnagyobb. kérő-esdeklő (szavakkal). mint azok külön-külön. Az ilyen alakulatok írásmódja elsősorban attól függ. búbánat. legeslegszebb stb. kenyeret (vásárolt). gyalult (egész nap). több-kevesebb. stb. tömérdek). 101. ki-ki (= mindenki). 99. oktatónevelő stb. egy-egy (= néhány). ezért elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: süt-főz. Az ilyen mellérendelő összetételek tagjait kötőjellel 32 . már-már (= majdnem. nono. fűrészelt. végestelenvégig. messze-messze (= nagyon messze) stb. c) A már teljesen összeforrott. hányavetiek. szinte). búbánatos. hogy mennyire szoros a kapcsolat az alkotóelemek között. árvíztől. égföld. nyelvi-stilisztikai (elemzés). sütés-főzés. unos-untalan. azonos szerepű toldalékkal ellátott szó alkalmi egységét újabban gyakran éreztetjük kötőjeles összefűzésükkel: kínos-fájdalmas (búcsú). testi-lelki. árvíz. továbbá a névutós szóismétlések tagjait: fej fej mellett. kérve kéri. Kötőjellel írjuk viszont az olyan módosított alakú szóismétléseket. keze-lába. alig-alig (= nehezen). stilisztikai és helyesírási (gyakorlatok). hányaveti. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek tagjai egyenrangúak. ha toldalék nélküli formájuk nem él összetételként: aprajanagyja. de még mind a két tag felveszi a toldalékokat. akkor az összetétel még laza. tudván tudta.előtagot egybeírjuk a felsőfokú melléknévvel: legeslegjobb. 98. hadseregben. hadsereg. eget-földet. sírva-nevetve (ölelte át) stb. várva várt stb. valamint az ikerszók írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek 100. sok-sok (= nagyon sok. nap nap után stb. vajat. gazdasági-társadalmi (változások). Különírjuk egymástól ugyanannak a szónak különböző toldalékokkal ellátott változatait: szemtől szembe. dádá típusú indulatszókat. rúgkapálnak. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az egyformán toldalékolt szavakból alakult mellérendelő összetételek tagjait akkor is. hadseregek. sütött-főzött. b) Ha az egymásnak mellérendelt tagok együttese már mást jelent. orrán-száján. tejet.97. nőttön-nő stb. búbánata. réges-régi. írás-olvasás.

izegnek-mozognak. valamint a minőség. limlomot. mert az alanynak. minőségjelzős és mennyiségjelzős viszonyban a szókapcsolatok és az összetételek egyaránt jelöletlenek. hébe-hóba. Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása 104. icipici. drágakő: milyen kő? – drága kő (az előtag az utótagnak minőségjelzője). limlom. stb. b) A csak a végükön toldalékolható ikerszókat egybeírjuk: mendemonda. illetőleg toldalékolt ikerszók elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: irul-pirul. Az alanyos. tyúkom-búkom.és a mennyiségjelzős kapcsolatok 105. rabló-pandúrt (játszottak). életképes: mire képes? – életre képes (az előtag az utótagnak határozója). szoba-konyhás (lakás). de: icit-picit. Az alárendelő összetételek első tagja a másodikkal olyan kapcsolatban van. csigabigák. de: híre-neve. alapformájában egybeírt mellérendelő összetétel kétféleképpen toldalékolható. stb. stb. terefere. meleg nyár és színesfém. de híres-neves. amelyek nem vagy csak kivételesen láthatók el toldalékokkal. b) Az ingadozó toldalékolású ikerszókat alapformájukban egybeírjuk. csigabiga. a minőség. A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: édes-búsan. hegygerinc: minek a gerince? – a hegynek a gerince (az előtag az utótagnak birtokos jelzője). izeg-mozog. a) Vannak olyan ikerszavaink is.és mennyiségjelzőnek nincs ragja: aszály sújtotta (vidék) és farkasordító (tél). de: gizes-gazos. sík-domború (lencse). ugribugri. 33 . Az ikerszók írása a mellérendelő összetett szavakéval azonos szabályokhoz igazodik. fidres-fodros. piff-puff. piros-fehér-zöldre. tereferél. irult-pirult. piros-fehér-zöldet. tíz forint és öttusa. izgőmozgó. A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: (nagy) csihi-puhit (rendezett). Alanyos. Anna-Panna. gizgazos. A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) ikerszók csoportja nem különül el egymástól élesen. stb. de: a csúszómászók (= hüllők). de: a szántóvetők (= földművesek). – A kétféle toldalékolásnak oka lehet a jelentések elkülönülése is: (a határban) szántó-vető (emberek). stb. sakkmatt. limlomos. favágó: mit vágó? – fát vágó (az előtag az utótagnak tárgya). Ista-Pistát. dimbes-dombos. amely kisebb vagy nagyobb alakítással mondatrészi viszonyú szókapcsolattal is kifejezhető. b) Néhány. hírneves. piros-fehér-zöld. 103. stb. stb. háromszög: hány szög? – három szög (az előtag az utótagnak mennyiségjelzője). ímmel-ámmal. sík-domborúra (csiszolt). (a zenekar) csinn-bummja stb. Az ikerszók 102. Ilyenkor a toldalékos formák írásképe is vagylagos: hírnév: hírneve. tehát az utótaggal az előtagra kérdezhetünk. más esetekben a toldalékolás módjához igazodunk: gizgaz. rabló-pandúr. szoba-konyha. sakk-mattot (mondott). icipicit. hercehurca. Az ilyen ikerszók tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: csihi-puhi. gizgazok. Anna-Pannával. (a padlón) csúszó-mászó (kisgyerek). stb. – Hasonlóképpen írjuk a tulajdonnévi ikerszókat is: Ista-Pista. csinn-bumm stb. mendemondák. a) A mindkét tagjukon külön-külön toldalékolható.kapcsoljuk egymáshoz: édes-bús. stb. – Így például: szavahihető: mi hihető? – a szava hihető (az előtag az utótagnak alanya).

(a) számítógép ellenőrizte (adatok) stb. eszeveszett (= őrült). -ő képzős igenevet. Az olyan összetételeket. 109. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: halványlila színű. sötétzöld. magvaváló (szilva) stb. köz-. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: agyafúrt (= ravasz). bel-. piros tetős. világos narancssárga. vízinövény. Ha két különírt szóból álló minőségjelzős kapcsolat második tagjához -i. rakétaindító állvány. általában különírjuk jelzett szavától: dolgozó nő. Hasonlóképpen: nagy néha. b) Az alanyos összetételeket egybeírjuk. kül-. -s. hidegvérű (= nyugodt). Az -ó. útitárs. jótett stb. iskolaköteles korú.. élüzem. hosszú szempillájú. A fokozó vagy nyomósító szerepű melléknévi jelzőt nem írjuk egybe a jelzett melléknévvel: szép piros. öntelt magatartású stb.. különösen olyankor. ha csak alkalmi minőségjelző. különösen olyankor. pótágy. traktor szántotta (föld). jó nagy. ellenőrző bizottság. ügyefogyott (= gyámoltalan. molyrágta (szőnyeg). szomszéd falubeli. egyetértő mosoly. -jű. különösen olyankor. törtfekete.106. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: árvíz mosta (töltés). közérdek. porhó borította (lejtő). melegágy (a kertészetben). orvosi titoktartás.stb. – Az összetett színnevek árnyalatát jelző mellékneveket azonban különírjuk: sötét rózsaszín. lélekszakadva (= nagy sietve) stb. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több alanyos kapcsolat tagjait: dércsípte (levelek). apró szemű. b) A minőségjelzős összetételeket egybeírjuk. stb. amelyekben a főnév minőségjelzője az összetett szóban levő alakjában vagy jelentésében önálló szóként nem használatos (al-. zöldeskék. haragoszöld. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: mutató névmás. mezőgazdasági gépgyár stb.. ipari ország. olvasó lány. nagy erejű. erős bordájú. általános iskola. belföld. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos minőségjelzős kapcsolat tagjait: nagyfokú. jó erős. holtág (folyóé) stb. kis hordónyi stb. mellékjövedelem. újpiros. 107. sajgó térd. szép kövér. közvetítő javaslat. forgószél (szélfajta). szakember stb. Ezek tagjainak együttes jelentése más. Ezek tagjainak együttes jelentése más. összekötő híd. külügy. 111. előadó körút stb. 112. (a) barátom kölcsönadta (pénz). szörnyű hideg stb.). félszeg). -beli. A minőségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: jobb kéz. növényvédő szer. világossárga. Az alanyos kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) Az alanyos kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: gondatlanság okozta (baleset). mint az előtag és az utótag jelentésének összege: gyorsvonat (vonatfajta). borzasztó rossz. izzó fém. (a) munkások szervezte (gyűlés). szürke télikabátos. 110. szúette (bútor). előtag. parancsoló hang. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: szélsőbal párt. haditerv. 34 . söröspohár (= sörnek való pohár). -nyi képző járul. mélykék. érett gyümölcs stb. mindig egybeírjuk: alelnök. földrengésjelző műszer. halvány kékeszöld stb.. a különírást általában megtartjuk: bal parti. A színárnyalatot kifejező melléknévi jelzőt egybeírjuk a színt jelölő melléknevekkel: halványlila. (az újoncokat) kiképző tiszt stb. napsütötte (táj). nyakatekert (= bonyolult). szak. fiatalkorú. felszabadító mozgalom. -jú. légiposta. fehér virágú. 108. jó néhányszor stb. -ú. baráti kézfogás. kiváló termék. -ű. különösen olyankor. szélező körfűrész. anyja nevelte (gyermek) stb. almásszürke. kispárna (párnafajta).

kutatóintézet. hatökör (= buta). tanító néni. kort. mérőműszer. faburkolat. vasárnap déli. 115. Minőségjelzőként nemcsak melléknév állhat. bőr pénztárca. hanem főnév is. péntek esti. nyolcoldalú. nyersselyem ing. 116. rongy fráter. nyúltagy. minőséget. hanem (mennyiséget. belépőjegy. mozgókórház. ezer esztendő. fedett uszoda. a) A foglalkozást. A -t. kiképzőtiszt (beosztás).) A kialakult szokást megtartva több olyan (részben jelentésváltozást is mutató) kapcsolatot is egybeírunk. 138. amelyekben az előtag azt jelöli. pihenőnap. egybeírjuk a nem összetett főnevekkel: aranygyűrű. 117. ha egyszerű szó. izzólámpa. stb. diáklány. tenger virág. védőnő. két négyzetméternyi. Az anyagnévi jelzőt. hogy az utótagként megnevezett tárgy abból az anyagból készült. illetőleg a jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek valamilyen határozója). – Ha azonban az anyagnévi jelzős kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: háromszög (mértani idom). c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos (főleg képzővel ellátott) mennyiségjelzős kapcsolat tagjait: egynapi. kutya hideg. kétnyelvű.Ha viszont az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai jelentés tekintetében összeforrtak (az igenév nem folyamatot. ha a kapcsolat valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: negyvenöt perces. gyermek király. alumíniumedény. hétfő reggel. 119. csuda jó. ezermester (= sok mindenhez értő).) b) A mennyiségjelzős összetételeket egybeírjuk. sült hús. több energia stb. Ezek tagjainak együttes jelentése más. műanyag padlóburkolat. A hónap vagy nap jelzőként álló nevét különírjuk jelzett szavától: január hónapban. vendégművész stb. – Hasonlóképpen különírjuk az ilyen alakulatokat is: igazgató elvtárs. rabszolga. rendőr százados. b) Egybeírjuk viszont az akácerdő. gyapjúsál. csiperkegomba. tüzér tizedes. vendég néni. sok munka. hálószoba. vetített kép stb. mértéket. stb. száz hektár föld stb. vendéglátóipar stb. lakatosmester. az anyagnevet különírjuk jelzett szavától: acél mérőszalag. -tt képzős melléknévi igeneveket legtöbbször különírjuk jelzett szavuktól: csapolt sör. tizenkétszög (mértani idom) stb. nagyságot jelentő) főnév is. amelynek valamelyik tagja összetett szó: forgószínpad. felvonóhíd. A mennyiségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A mennyiségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: öt ujj. nagy halom kavics. huszár főhadnagy. ajándék könyv. adott szó. 113. tanár úr. stb.) 118. ötéves. csütörtök estére. – Csak néhány jelentésváltozáson átment kapcsolatot írunk egybe: aludttej. 35 . különösen olyankor. eladólány (üzletben). fiúgyermek. tízperc (iskolában). esetleg csak nyomatékosító főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: mérnök bátyám. zártszék stb. (Vö. öttusa (sportban). platinatégely stb. március havi. fenyőfa. stb. (Vö. Mennyiségjelzőként nemcsak számnév állhat. zárolt anyag. rendeltetést fejez ki. 114. Az ilyen főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: egy csomó retek. tízezer kilowatt áram. hanem valamire való képességet. egy rakás fa. előhívótank. két hordó bor. belgyógyász barátunk. fűszeráru. javítóműhely. huszonegy köbméteres stb. átütőpapír. csoportot jelölő. száz forint. költőpénz. tíz deka vaj. a két egyszerű szót egybeírjuk: cséplőgép. húsznaponként stb. desztillálótorony. kedd reggeli. Anyagnévi jelzős kapcsolatnak azokat az alakulatokat tekintjük. vasbeton gerenda. mérnök szaktárs stb. evezőlapát.. dőlt betű. ivóvíz. holtpont. tízpercnyi. 119. közgazdász szakértő. típusú (általában fajtajelölő) főnévi minőségjelzős alakulatokat. legényember. (Vö. kölyökkutya. kőfal.

a sok. stb. stb. stb. A tárgyas. helytáll (= derekasan viselkedik). (Vö. lélegzet-visszafojtva. ötévenként. 20 főnyi stb. kárvallott. állást foglal.119. -s. -ú. határozós. több. -nyi képzős egyszerű melléknévnek a kapcsolatát egybeírjuk: harmincnapi. századmagával. száz hektoliternyi. raktárellenőrző stb. stb. az asztal lapja és vásárfia. Nem írhatjuk külön a jelöletlen tárgyas összetételeket akkor sem. fél számnévnek).. ötágú. Egy egyszerű tőszámnévnek (ill. semmittevő (= lusta. baleset-előidéző stb. jú. munkavállaló. kilenchavi. a különírást megtartjuk: nagyot akaró. háromlábú. -ás. 36 . háromhavonként. tekintélyes) stb. szemet szúr. menedékhelyet nyújtó. számottevő (= jelentős. létszámnyilvántartó. gázcsőfektető. sem a (rendszerint -i. mindent megvetés. 116 napi stb. negyven négyszögöles.) 121. könyvtárt összerendez. huszonötödmagukkal. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt tárgyas kapcsolatának igei tagjához képző (pl. urat játszás. világlátott. ötvenhét másodpercnyi. színgazdag = szín(ekben) gazdag. ezredévi. sokmilliós. száztizenhat napi. hátat fordít. ha valamelyik vagy mindkét tagjuk maga is összetett szó: alvázvédő. 138. dologtalan). a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól: hat vegyértékű. amelyekben a tagok közti viszonyt rag mutatja: fát vágó és egyetért. stb. stb. tévéantennát szerel. híradó. tizenkettedik havi. -és stb. a). 291. valamint birtokos jelzős viszonyban azok a szókapcsolatok és összetételek a jelöltek. legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: vízvezeték-szerelő. -ő. c) A jelöletlen (ragtalan előtagú) tárgyas összetételek tagjait mindig egybeírjuk: autómentő. kétpetéjű. harmadik napon. harmadik havi. 5 évenként. 117. Ha az alkotóelemek egyike sem ragos. szakmunkásképző. négyoldalas. úttörő. huszonnégy tagú. főtengelyt esztergál. c)] 120. c)] Hasonlóképpen írjuk az ilyen -nként ragos alakulatokat is: kéthetenként. hetvenöt centiméteres. iskolaudvar = (az) iskola udvar(a). kezet fog. hetedízben. tizenötödrangú. [Vö. 123. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: egyetért (= azonos véleményen van). tizenkét emeletes. három hónaponként. (Vö. utat tévesztve. világot járt. A -dik képzős sorszámnévi jelzőt nem írjuk egybe sem a jelzett főnévvel. valamint egy -i. stb. [Vö. mind a melléknevekkel. albérletet kereső.) járul. stb. karöltve stb. véget ér. hétfejű. ötödik rendű. másodrendű. keveset érő. -s. ötödéves. menetgyakorlatot tartva. A visszaható névmásokkal a számnevekből alkotott -d sorszámnévképzés jelzőket egybeírjuk: másodmagammal. De számjegyekkel írva: 9 havi. mind a számnevekkel: ötödévben. – A -d képzős sorszámnévi jelzőt viszont egybeírjuk mind a főnevekkel. százszor mond és százszorszép. b) A jelölt tárgyas kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. 15 naponként. Ezek tagjainak együttes jelentése más. -ű képzős) melléknévvel: ezredik év. akár mind a kettő összetett szó. tizenöt naponként. számjegyekkel írva is: 40 köbcentiméteres. – Ha azonban akár a melléknév. negyedik osztályos. akár a számnév. hetedik alkalommal. a határozós és a birtokos jelzős kapcsolatok 122. -ó. stb. 117. -ú. tizenhatodmagunkkal. -ű. negyvennyolc órás. harmadfél. -jű. Tárgyas. egy szótagos. kétzónájú.) 124. húszfőnyi stb. jótáll (= szavatol). a kapcsolat jelöletlen: kincskereső = kincs(et) kereső. A tárgyas kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A raggal jelölt tárgyas kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eleget tesz.

125. A határozós kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A valamilyen raggal jelölt határozós kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eszébe jut, munkába lép, rosszul jár, földre hull, nyakon csíp, pellengérre állít, ráncba szed, jutalomra érdemes stb.; különösen akkor, ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: készpénzért veszi, külföldre utazik, vizsgára előkészít stb. b) A jelölt határozós kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: észrevesz (= észlel, megfigyel), véghezvisz (= befejez), ágrólszakadt (= szegény), napraforgó (növény), semmirekellő (= haszontalan), tagbaszakadt (= jól megtermett), tökkelütött (= buta) stb. c) A jelöletlen (rag nélküli) határozós összetételek tagjait mindig egybeírjuk: energiagazdálkodás, ökölvívás, munkatárs, áldozatkész, iskolaköteles, munkaképes, mélyhűtött, szélvédett stb. Nem írhatjuk külön a jelöletlen határozós összetételeket akkor sem, ha előtagjuk maga is összetett szó: atombombamentes, nyugdíjjogosult, sújtólégbiztos, tápanyagszegény stb.; legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: adóbevallás-köteles, előítélet-mentes stb. (Vö. 138.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több jelölt határozós kapcsolat tagjait: partraszállás, kézhezvétel, lényegbevágó, bérbeadás stb. 126. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt határozós kapcsolatának igei tagjához képző (pl. -ó, -ó, -ás, -és stb.) járul, a különírást általában megtartjuk: hosszan tartó, gyorsan ölő, könnybe lábadt, papírba csomagolás, pellengérre állítás, próbára tevés; háttérben mozgó, előtérbe kerülő, középpontba állítás, közhírré tétel, külföldre utaztakor; stb. [De vö. 125. d)] 127. Határozószóknak főnevekkel és melléknevekkel (melléknévi igenevekkel) való kapcsolatából gyakran alakulnak összetett szavak: általút, ellenfél, távollét, fennszóval, rögtönbíráskodás, túlérzékenység; bennfentes, közeljövő, utánfutó, bennszülött, régmúlt; stb. 128. A birtokos jelzős kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A birtokszón a birtokviszonyra utaló birtokos személyraggal (-jellel) jelölt kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: a folyó vize, az iskola kapuja, a világ népei, a brigád tagjai; a lakóház pincéje, az írógép billentyűi, a nyomda szedőterme, a park virágágyai, a gépkocsi alváza; stb. b) A jelölt birtokos jelzős kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: barátfüle (tésztaféle), bolondokháza (= felfordulás, zűrzavar), istennyila (= villám), vásárfia (= ajándék) stb. c) A jelöletlen, azaz személyrag (-jel) nélküli birtokos jelzős összetételek tagjait mindig egybeírjuk: ablaküveg, disznóhús, földrengés, gerelyhajítás, iskolaorvos, rigófészek; bankjegyforgalom, helységnévtár, csapágyfémgyártás, gépkocsifényszóró; stb., legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: alkatrész-nyilvántartás, fényképezőgépobjektív, tengeralattjáró-támaszpont stb. (Vö. 138.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk néhány jelölt birtokos jelzős kapcsolat tagjait: napkelte, tojásfehérje, tanácsháza, városháza stb. A jelentéstömörítő összetételek 129. Sok alárendelő összetett szavunknak elő- és utótagja között olyan bonyolult kapcsolat van, hogy az összetétel csak többszavas szerkezettel értelmezhető. Így például: vámvizsgálat =

37

hol történő, mivel kapcsolatos vizsgálat? : vámnál történő, vámmal kapcsolatos vizsgálat; csigalépcső = mihez hasonló lépcső ?: a csiga házához hasonló lépcső; stb. Az ilyen, úgynevezett jelentéstömörítő összetételek tagjait, köztük a hasonlító összetételeket, mindig egybeírjuk: barázdabillegető, emlékkönyv, hamutálca, motorcsónak, szénapadlás, testvérváros, villanyvilágítás; cinóbervörös, hófehér, hollófekete, galambősz, ultramarinkék; stb.

Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek 130. A névutós kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A névutót az előtte álló névszótól különírjuk: idő előtt, bokor mögött, ház mellett, felesége iránt, föld alatt, munka nélkül, szó szerint, többek között stb. – Ha a névutóhoz -i képző járul, a különírást megtartjuk: idő előtti, bokor mögötti, ház melletti, föld alatti (üreg), munka nélküli (jövedelem), szó szerinti stb. b) Ha azonban az ilyen kapcsolatok jelentése módosult, s ezért összetett szóvá váltak, egybeírjuk őket: délelőtt, délelőtti; délután, délutáni, holnapután, holnaputáni, rendszerint, napközben, földalatti (= 1. metró; 2. illegális), munkanélküli (fn.), könyvnélküli (= szóról szóra megtanulandó lecke), pártonkívüli (fn.), mindenekelőtt, mindenekfelett, hazafelé, visszafelé stb. c) Az a, e, az, ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk, ha egységes határozószót alkotnak, továbbá ha rámutatószói szerepűek, vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei: Ezelőtt másképp hívták. Ezután mindig jó leszek. Mindent megbeszéltünk, eszerint cselekedj! Nincs kétségem afelől, hogy ő tette. Azalatt, míg nyaraltok, kifestetem a lakást. Elment anélkül, hogy köszönt volna. Dolgozz, ahelyett hogy heverészel! Stb. [Vö. 84., 243. d)] Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki, akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül; Itt a hiba, e miatt nem működik a gép. Mindene a zene, csak az iránt érdeklődik. Stb. 131. Az igekötős igék sajátosan viselkedő összetett szavak. a) Ha az igekötő közvetlenül saját igéje (vagy igeneve) előtt áll, egybeírjuk vele: átad, benéz, felnyit v. fölnyit, lebecsül, visszaszerez; kiállítani, megtartó, eldobott, szembeállva; stb. Hasonlóképpen: megtartás, szembeszállás stb. – Igekötők lehetnek a következők: abba-, agyon-, alá-, át-, be-, bele-, benn-, egybe-, el-, ellen-, elő-, előre-, fel- v. föl-, félbe-, félre-, felül- v. fölül-, fenn- v. fönn-, hátra-, haza-, helyre-, hozzá-, ide-, keresztül-, ketté-, ki-, körül, közbe-, közre-, külön-, le-, meg-, mellé-, neki-, oda-, össze-, rá-, rajta-, széjjel-, szembe-, szerte-, szét-, tele-, tova-, tovább-, tönkre-, túl-, újjá-, újra-, utána-, végbe-, végig-, visszastb. b) Ha az igekötő követi az igét (vagy igenevet), különírjuk tőle: pihend ki (magad), hagyj fel (ezzel), üljünk bele, menjetek előre, ne sározd össze, nem nézve oda, (akkor) ültünk le, (ti már) mehettek vissza stb. c) Az igekötő külön szó marad, ha közte és igéje (vagy igeneve) között más szó is van: el ne késs, le nem tenné, újjá is építjük, közre kell bocsátani, haza szabad menni, föl sem véve stb. Hasonlóképpen: be nem avatkozás, meg nem értés stb. Az igekötők különírása vagy egybeírása gyakran értelmi különbségre is utal: annak jelölője, hogy az igekötő a közvetlenül utána álló igéhez tartozik-e, vagy az ezt követőhöz. Más és más tehát: megvan húszéves, de: meg van töltve; megfogom a lepkét, de: meg fogom nézni; leszokott a dohányzásról, de: le szokott utazni vidékre; beleszeretett a lányba, de: bele szeretett

38

volna szólni; elleszek nélküle, de: el leszek fáradva; megtudták a hírt; de: meg tudták javítani; stb. d) A megismételt igekötők közé kötőjelet teszünk, és együttesüket egybeírjuk az igével (vagy igenévvel): ki-kinéz, le-leereszt, meg-megállt, össze-összevesznek; elő-előtűnő, visszavisszatérve; stb. Hasonlóképpen: vissza-visszatérés stb. Az ellentétes jelentésű igekötőket kötőjellel kapcsoljuk össze, és különírjuk őket az igétől (vagy igenévtől): ki-be járkál, le-föl sétál, ide-oda tekinget; oda-vissza utazni, előre-hátra pillantva; stb. Hasonlóképpen: le-föl sétálás stb. Különírjuk az igétől (vagy igenévtől) az összevissza, szerteszéjjel, szerteszét határozószókat is: összevissza beszél, szerteszéjjel szórták, szerteszét szórva stb. Hasonlóképpen: szerteszét szórás stb. e) Az igekötőül is használt határozószót különírjuk akkor, ha határozószói szerepét hangsúlyozzuk: abba tette (amiben eredetileg volt), de: abbahagy; fenn v. fönn maradt (a padláson), de: fennmarad v. fönnmarad (a neve); (nem) félre állt (hanem középre), de: (tapintatból) félreállt; ide jött (nem a szomszédba), de: idejött hozzám; stb. Az igekötővel alakilag azonos határozószót is különírjuk az igétől (vagy igenévtől), ha világosan személyes névmási szerepű: hozzá (= őhozzá) ment feleségül (nem hozzád), de: hozzájárul (valamihez); neki (= őneki) megy a levél, de: nekimegy (a szekrénynek); (csak) rá (= őrá) gondolok, de: (rossz) rágondolni is; stb. Csak különírt (határozószói) formája van a nem egyes szám harmadik személyű alakoknak: hozzám adták feleségül, nekünk jött a csomag, mindig rád gondolok stb. 132. A névmásokat egybeírjuk az előttük álló nyomatékosító elemmel: egymagam, egymagad, egymagatok; önmagam, önmagad, önmaguk; önnönmaga, önnönmagunk, önnönmagatok; ugyanez, ugyanolyan, ugyanakkora, ugyanannyi; szintolyan, szintakkora, szintannyi; csakolyan, csakannyi, csakennyi; éppolyan, éppakkora, éppannyi; stb. A névmási határozószókat is egybeírjuk a nyomósításukra szolgáló, eléjük tett személyes névmásokkal: énbennem, tenálad, őtőle, mihozzánk, tinektek, ővelük; énmiattam, teáltalad, őutána, mimellettünk, tinélkületek, őközöttük; stb. De: én magam megyek oda (a hangsúly a magam szón); csak annyi szükséges (a hangsúly az annyi szón); épp olyan esetben (a hangsúly az olyan szón); stb. 133. Tagadó névmások előtagjaként a se, sem, semmi szót egybeírjuk az utána következű szóelemmel: semekkora, semennyi, semmilyen, semmiféle stb. – A határozószókban szintén egybeírjuk a se és a sem szót az utótaggal: sehol, sehonnan, semeddig, sehogy, semmint, semmikor stb. Különírjuk viszont a se és a sem szót, ha névmások és határozószók után állnak: semmi se, senki sem, senkinek se, semmitől sem; semmikor se, sehova se, sehol sem, sehogy sem; stb. – De: sohase, sohasem, sose, sosem. 134. Az akár-, bár-, mind-, minden- és vala- előtagú névmásokat és névmási határozószókat egybeírjuk: akármekkora, akárhol, bármi, bármikor, mindannyi, mindenki, mindenhonnan, valami, valamerre stb. 135. Olyan szavak, amelyek beszédünkben gyakran fordulnak elő egymás mellett, nemegyszer új jelentést hordozó összetételekké forrnak össze. Az ilyen kapcsolatokat egybeírjuk: kétségkívül (= biztosan), nemsokára, sohasem; dehogy, hogyne; csakhogy, hanem, ugyanis; stb.

39

A külön- és egybeírás az ilyen szavak esetében is értelmi különbség hordozója lehet: úgy tett, mintha szeretné, de: szebb, ha nevet, mint ha sír; egyrészt (kötőszó), de: egy részt kapott belőle; dehogyis! (= nem), de hogy is gondolod? ; stb. 136. Sok eset mutatja, hogy egybeírandó az olyan összetétel, amely egészét tekintve más szófajú, mint utótagja önállóan volt: csúszómászó, járókelő; földalatti, munkanélküli; ennivaló, hártyásszárnyúak stb. (melléknévből főnév); tegnapelőtt, visszafelé, éjféltájban, elsősorban stb. (névutós vagy egyéb kapcsolatból határozószó); ennélfogva, mindazonáltal, miután stb. (határozószóból kötőszó); nefelejcs, fogdmeg(ek), haddelhadd; nemtörődöm (ember), nemszeretem (dolog) stb. (igés kapcsolatokból főnév, ill. melléknév). – De természetesen: az utcán járó-kelő emberek, inni való víz, az első sorban ült, ennél fogva húzd stb. 137. Egyetlen képzőnek különírt szókapcsolatokhoz járulása nagyobbrészt nem teszi a kapcsolatot egybeírandóvá; képzők halmozódása azonban már egybeírást von maga után: egymás mellett és egymás melletti, de egymásmellettiség; hasonlóképpen: egymásutániság, egyenlőoldalúság, megnemtámadási (szerződés), elnemkötelezettség, szeretetreméltóság stb. Alapformájukban különírt kapcsolatok egybeírását eredményezi a felsőfoknak összefoglaló jelezése is az ilyenekben: szívhez szóló és szívhez szólóbb, de: legszívhezszólóbb; hasonlóképpen: legharcrakészebb, leghasznothajtóbb stb. Az ilyen felsőfokú formák helyett általában jobb a szerkezetes megoldás: harcra legkészebb, leginkább hasznot hajtó stb. 138. Szóösszetétel révén gyakran keletkeznek hosszú szavak. Ezeket bizonyos esetekben célszerű kötőjellel tagolni, hogy könnyebben olvashatók legyenek. A két egyszerű közszóból alakult összetételeket egybeírjuk: asztallap, felezőegyenes, matematikatanítás, nitrogénasszimiláció, paradicsomsaláta, televíziókészülék, teljesítménynövekedés stb. De: sakk-kör stb. (Vö. 62.) A kettőnél több szóból alakult (úgynevezett többszörös) összetételeket általában ugyanúgy egybeírjuk, mint a kéttagúakat: cseppkőbarlang, gépkocsivezető, ivóvízellátás, készruhaáruház, pénzügyőrlaktanya, rádiószaküzlet, úttörővasút, nyersolajmotor, rendőrjárőr, barnakőszénkoksz, mértékegységrendszer stb. – A hat szótagnál hosszabb többszörös összetételeket azonban már többnyire kötőjellel tagoljuk két fő összetételi tag határán: csapatzászló-avatás, dokumentumfilm-bemutató, könyvritkaság-gyűjtemény, tornász-csapatbajnokság, munkaerőnyilvántartás, foszforműtrágya-gyártás stb. Az egyébként szabályos, de túlzottan hosszú összetett szavak szerkezetes megoldással elkerülhetők: tervezőiroda-vezető = a tervezőiroda vezetője, gépkocsivezető-tanfolyam = gépkocsi-vezetői tanfolyam stb. Az úgynevezett szótagszámlálás szempontjai a következők: Szótagszámon az összetett szó jel és rag nélküli alakjának szótagszámát kell érteni: cserépedénygyártás, cserépedénygyártásnak, cserépedénygyártásban; honvédemlékmű, honvédemlékműveink; stb. – A származékszók képzőeleme azonban beleszámít a szótagszámba: kerékpárjavítás, kerékpárjavításokat; élelmiszerkészlet, élelmiszerkészletüknek; de kerékpár-javítási, (bőséges) élelmiszer-készletű stb. – Gyakorlati megfontolásból az igekötők közül csak a két vagy több szótagúakat tekintjük külön összetételi tagnak: előadó-művészet, kölcsön-visszafizetés stb.; de: befogadóképesség, állománykiegészítés stb. Az idegen szavaknak csak a magyarban is önállóan használatos elemeit (pl. centi-, deci, deka-, extra-) tekintjük külön szónak: centiméter-beosztású, extraprofit-elmélet stb. 139. A külön- és egybeírásban három úgynevezett mozgószabály is érvényesül.

40

továbbá: kutyamacska barátság. 167. 262. Mátyás-templom. (Vö. a sorszámnevekkel a 267.) b) Ha egy tulajdonnév egy köznévvel vagy egy (rendszerint -i. 168. – Ritkábban ugyan. légi fénykép. A szabályt csak akkor alkalmazzuk. Balassi-strófás. – A tulajdonnevekhez a -féle és a -szerű szóelemeket kötőjellel kapcsoljuk: Eötvös-féle. pont. -ú. lőtt vadak árusítása (nem lőttvad-árusítás). (Vö. és a 291. -rét. -jú. a Kalmár fiú. a tizedes törtekkel a 274. és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár. ha értelmetlenséget kerülünk el vele. föld-levegő rakéta stb. csak az utolsó taghoz hozzáfűzött képzőszerű utótagra kötőjellel utalunk: bükk-. az első kötőjelet (mivel közszói alárendelő összetételekben két kötőjel egy összetett szóban nem lehet) kihagyjuk. de: kerekasztalkonferencia-rendezés. a békeszerződés tervezetének kidolgozása. kerekasztalkonferencia rendezése stb. de: légifénykép-montázs. mogyoró.. többféle. de: szabadvezeték-hálózat. Petőfi-szerű. 41 . Az ilyen szerkezetű minőségjelzős előtagot különírjuk az utótagtól: munkás-paraszt szövetség. József Attila-díj.. Hasonló esetek: hideg víz. de: anyagcserevizsgálat-kérés. amely az egészhez járul. fonóipar. Apáczai Csere János-emlékünnepély. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. stb. c) Két azonos utótagú összetétel (pl. de: ajak-fog hang. házi feladat. békeszerződés-tervezet. de: számtan-házifeladat. a Nagy család. Kovács mérnök. rézötvözet. (Vö. pálfordulás.: 171.a) Ha egy kötőjellel már tagolt szóhoz újabb. Kossuth-díjas. de: békeszerződéstervezet-kidolgozás.és nyírfafélék.) Felsorolásban az elmaradó közös. [Vö. kötőjellel kapcsoljuk őket össze: Afrikakutató. a két szót különírjuk egymástól: Mariska néni. Ha szószaporítás nélkül lehetséges. vagyis az eredetileg kötőjelezett szórészt az új alakulatokban egybeírjuk: anyagcserevizsgálat. Főneveket és mellékneveket tulajdonnevekkel a következőképpen kapcsolunk össze: a) Ha egy tulajdonnév egy köznévnek minőségjelzője. de: szövő-fonó ipar.. Ady-szobor. a) és a 290. fényjáték. árnyjáték. -jű képzős) melléknévvel valamilyen jelöletlen összetételt alkot. – Hasonló esetek: Julianus barát szobor. hőre lágyuló műanyagok feldolgozása (nem: hőrelágyulóműanyag-feldolgozás) stb. ajakhang. negyedrét. -ű. kerekasztal-konferencia. stb. stb. szintén kötőjellel kapcsolandó utótag járul. az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk. aranyötvözet. -s. (Vö.) Az ilyen kapcsolatok közül néhány köznévvé vált. Az összetett számneveknek és a számoknak több vonatkozásban sajátos írásmódjával a következő pontok foglalkoznak: a betűírással és a számjegyírással a 288. 201. Kazinczy-verseny.. gyár). -nemű. de előtag is járulhat szókapcsolathoz: házi feladat. munkásszövetség. Az ilyen túlzottan hosszúra nyúlt szavak helyett azonban jobb a szerkezetes megoldás: anyagcsere-vizsgálat kérése. egynemű. stb.. de: házifeladat-készítés. c)] 142. de: fény-árny játék. 170. stb. a törtszámnevekkel a 291. de: hidegvíz-csap. Herkules-erejű. röntgensugár stb. Kászim pasa bástya stb. az összetett számnevek és a számok tagolásával a 289. sokrétű. Mária-arcú. szabad vezeték.) 141. foghang. Fabulon arckrém. Ezeket kisbetűvel kezdve egybeírjuk: ádámcsutka. Dezső bácsi. -rétű és -szerű képzőszerű utótagot a közszókkal egybeírjuk: másfajta.. -féle. éljünk inkább szerkezetes megoldással: lőtt vadak. A mozgószabályok alkalmazása révén létrejött írásképek a kiindulási formákat természetesen nem módosítják! 140. 169. parasztszövetség) különböző előtagja gyakran lép egymással mellérendelő kapcsolatba (munkás-paraszt). A -fajta. de: réz-arany ötvözet. ésszerű stb. stb. stb. Jedlik Ányos-féle. b) Ha egy különírt szókapcsolat (pl. Fazekas elvtárs. Tömörkény.és Gárdonyi-szerű. Hasonlóképpen: szövőipar. Zsiguli gépkocsi.

kevés.. Mivel azonban a tulajdonnevek saját részrendszert alkotnak helyesírásunkban. külön fejezetben tárgyaljuk őket. a nagy honvédő háború. a szabadságharc. szókapcsolatokat (bár olykor nem kicsi az érzelmi töltésük): március tizenötödike. stb. rendezvénysorozatok. A nagy kezdőbetűk 148. stb. Szegedi Szabadtéri Játékok stb. pedagógusnap. bármennyi. sváb. Erős érzelmi töltésük ellenére általában kisbetűvel írjuk a magasztos tartalmú. a nagy októberi szocialista forradalom. nemzetközi orvoskongresszus. stb. (Vö. urál-altaji. haza. Mindig nagybetűvel kezdjük a tulajdonneveket. Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepeket. május elseje. karácsony. szabadság. húsvét. katolikus. a francia forradalom. a debreceni országgyűlés. mohamedán. magyar. A magyar közszavakat általában kis kezdőbetűvel írjuk. édesanya. finnugor. Közszavainkat általában kisbetűvel kezdjük: szeret. hogy motyóikat összeszedjék… Ez a háromórai idő pedig éppen elég volt arra. román. ország. a honfoglalás. kellemes hangulatú és jelentésű szavakat is: béke. fenséges.) 145. társadalmi és politikai mozgalmak. nyugati szláv. indián. a felszabadulás napja. a rövidebb-hosszabb időszakokat. virágzik. 146. felszabadulás. palóc.) 147. párt. ötéves terv. felkiáltójel és bizonyos esetekben kettőspont után – minden új mondat élén: Háromórai idő volt engedve a kitiltottaknak. kérdőjel. hogy a város népessége mindent megtudjon… Mi volt a diákok vétsége? Hogyan védelmezték magukat? Milyen nagy dolgokat vágott oda a vaskalaposoknak Jenőy? Hát Barkó hogy replikázott nekik tatárul. termoanalitikai tudományos ülésszak. élet. erdészeti és faipari tudományos napok. – Az intézményszerűeket azonban az intézménynevek mintájára írjuk: Budapesti Nemzetközi Vásár. jóllehet. Írásunknak világossá és áttekinthetővé tétele végett a közszavakat is nagybetűvel kezdjük minden szöveg. elnök. Ugyancsak kis kezdőbetűsek a vallásokhoz. 149. felekezetekhez tartozást jelentő szavak: buddhista. vasutasnap. A kis kezdőbetűk 144. olvasó népért. népelemek. országos távlati tudományos kutatási terv. a mohácsi vész. ejha. 150. népcsoportok és nyelvcsaládok nevét: észt. ami. valamint – pont. három. A rendezvények. itt. a nevezetes napokat. nemzetközi nőnap. perzsául! Hát még a sánta Biróczy hogy tréfálta meg őket víg ötleteivel! S most ezeket mind kicsapták. szlovák. az alkotmány ünnepe. tavasz. család stb. a magyar nyelv hete. és. drága. törökül. Kisbetűvel kezdjük a népek. Az iskola szeme fényeit! Az általános szabályoktól – stilisztikai okokból – csak a szépírók szoktak olykor eltérni. ugye.A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK 143. légkörkutatási szimpózium. néger. nevét általában kisbetűvel írjuk: jövőkutatási konferencia. nahát. 42 . országos középiskolai tanulmányi verseny stb. a szakma ifjú mestere. most. református stb. a történelmi eseményeket jelentő szavakat. orosz. anyák napja. (De vö. de egyes meghatározott esetekben naggyal is. szász. germán. 191. programok stb. kínai. székely. fásítási hónap.

stb. Két (vagy több) szóból álló megszólításoknak ilyenkor is csak az első szavát kezdjük nagybetűvel: Bocsássa meg. miniszter. Az idézeteket és az idézeten belüli további részeket az eredeti szövegnek megfelelően kezdjük nagy-. szót. a táblázatok. oszlopba rendezett névsorban stb. szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. Apám.149. Ezt Ferenc bátyám és Erzsi néném is jól tudja. A légfék vázlatos rajza. – Ha a szöveg első szava számnév. Igazgató. Mi vagyunk: Jövő és Igazság. felhívhatja a figyelmet fogalmi tartalmukra. 153. 253. barátom. Széntermelésünk. látogass meg minket! Arra kérem (a) tanácselnök elvtársat. Lukács Péter panaszt tettek özvegy Jakab Imréné ellen. (Vö. grafikonok. hogy… stb. Igazgató úr. Hasonlóképpen: Felkérem Horváth kartársat vitaindító előadásának megtartására. – Ha egy ilyen szöveg több szóból áll. hogy soraimmal fölkeresem! Tisztelettel emlékeztetem (az) Államtitkár elvtársat arra. 144. Örökké hálás leszek neked a segítségedért. / Engesztelés és nagy Ítélet. III. alatti szövegeket nagybetűvel kezdjük: Bejárat. Stb. ábrák stb. akkor csak az első szó nagy kezdőbetűs: Kettős megállóhely. (Vö. szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük: Légy szíves. stb. 144. – Hasonlóan a történelmi nevek esetében: Gróf Széchenyi István. Magánlevelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is: Kedves barátom! Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám! Azokat a közneveket. Nyilvános telefon. 256. végén az aláírás alatti megjelölést: elnök. az utána következő szó kis kezdőbetűs: 2. metróvonal.. erősítheti a szavak hangulatát. Mészáros Mihály. Kelemen László. Özvegy Lukács Péterné azzal a kéréssel fordult a tanácshoz. idősb. kötőszókat már nem): Drága Ilonka Néni! Osztályvezető Kartárs! Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Stb. levélcímzésben.” (Vagy: „…a földre sütöttük” stb. a). vágány stb. igazgató. illetőleg: „a földre sütöttük szemünk. Szeretnék mindig Veled lenni.) 150. titkár. Szép Gergely és ifj. illetőleg kisbetűvel: „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. A családnevek előtti doktor. ifjabb. Közszavaknak nagybetűs kezdése – kivételesen. illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban. Bárcsak itt lehetnél te is! Valószínűleg önöket is érdeklik fejlesztési terveink. amelyek a megszólított személyére vonatkoznak. – Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók: Ott volt dr. igazolványok. B porta. s ezt számjeggyel írjuk. rektor. „Légy fegyelmezett!” stb. a társtulajdonosok közös képviselője. Kisbetűvel kezdjük az ügyiratok.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel: Dr. stb. a bizottság titkára. Jakab Imréné. Ifj. Mészáros Mihály is. 43 . Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket. 5. 264. de szövegben: Miniszteri tárcát vállalt báró Eötvös József is. elsősorban költői művekben – lehet a megszemélyesítés eszköze.) [Vö. Kinyílt / a földbe zárt titok. ajtó. Id. stb. Az útbaigazító feliratokat. özvegy stb. – Fokozott tisztelet kifejezésére azonban az ilyen esetekben nagybetű is alkalmazható: Szeretném.) Egyéb esetek 151. sőt egyszerre is szolgálhatja mindegyik célt: a Szerelem. Stb. Házfelügyelő. Pénztár.. oklevelek stb. A legfőbb érdem az Önöké. a Hatalom.”.] 152. névmásokat és névmási szerepű határozószókat. hogy…. Melegen érdeklődött irántatok. a Végzet. ha nem értene félre. stb. Stb.

stb. Ez egyrészt azt jelenti. Deli. Szeremlei-Szabó Zsolt. stb. így pl. Takács stb. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az alkotó tagokat: Nemeskéri-Kiss. a csillagneveket. Mór (helységnév. Annamária. hogy a tulajdonnevek egyes típusaiban ragaszkodunk a történelmileg kialakult vagy a mai helyesírási szabályok szerinti formákhoz: Thököly.A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA 154. Werbőczy. de: parázs (izzó tüzelőanyag). meddig tart a tulajdonnév. stb. – A családnevek írásában érvényesülő hagyomány és 44 . Kortárs (folyóirat címe). Nagykőrös. a) Mindegyik csoport írásában érvényesül helyesírásunknak az a régi törekvése. a földrajzi neveket. de a több elemből álló nevek esetében érzékeltetni kell a tulajdonnevek terjedelmét is. Patyolat (vállalat neve). Velencei-tó. Nagybetűvel kezdjük a tagok mindegyikét: Zrínyi Miklós. a címeket stb. három szempontból mégis egyformán viselkednek. A tulajdonneveknek több típusát különböztethetjük meg: a személyneveket. Tóthpál. hogy tulajdonnévvel van dolgunk. Másrészt arra kell törekednünk. Pál. hogy a tulajdonneveket megkülönböztesse a köznevektől. A többelemű nevek tagjainak összetartozását többféleképpen jelezhetjük. Hollófészek (hegy neve). A név nyelvi felépítése is jelezheti. hogy világosan elhatárolódjanak a környező szövegtől. Fakó (tónév). Bár az egyes típusok írásmódja nem egyetlen elvhez igazodik.) A személynevek 155. A családnevek és a keresztnevek írásmódját – helyesírásunk rendszerének figyelembevételével – az anyakönyvezésre és a személyi okmányok kiállítására vonatkozó jogszabályok állapítják meg. newyorki stb. de: fakó (színnév). Kis. Körmendi. Kőrösi Csoma Sándor. György. mind a keresztneveket (utóneveket) nagy kezdőbetűvel írjuk: Bakos. személynév). hogy a toldalékos alakok leírására olyan megoldást találjunk. Olaszország stb.) szó a név utolsó eleme. az utca (u. Szerencsés András. Budapesti Műszaki Egyetem. Pepsi-Cola. ezért minden tulajdonnevet nagybetűvel kezdünk: Szőke (családnév). Zsuzsa. c) A tulajdonnevek írásának jellemző vonása az állandóság. b) A nagy kezdőbetű mutatja ugyan. az intézményneveket. New York-i stb. de: szőke (hajszín).) szó pedig közvetlenül követi a név utolsó elemét: Kiss János altábornagy utca. Családneveink nagyobb részének formája követi a mai magyar hangjelölési rendszert: Asztalos. Központi Fizikai Kutatóintézet. Wittmanné. Mind a családneveket (vezetékneveket). Bíró. de: rák (állat neve). Hajdú. az állatneveket. a című (c. amely biztosítja az alapforma visszaállíthatóságát: Kiss-sel. az Ének a pesti ligetről című vers stb. Rutascorbin. de: kortárs (valakivel egy időben élő). a márkaneveket. Szántó. ÉszakAfrika stb. Wittmann-né. Rák (csillagkép neve). de: mór (népnév). de: hollófészek (a holló fészke). Egybeírjuk az alkotó tagokat: Kispista. Helyesírási tanácsadó szótár stb. A város peremén. A címek esetében az alakulat sajátos (kiemelt) helyzete teszi világossá a tulajdonnév terjedelmét: Egri csillagok. Parázs (tűzhelymárka neve). hófehér). Hegyalja. de: patyolat (fehér. 156. Magyar Nyelvőr stb. Éva. (Nem pedig: Kissel.

Orczy. Kunszabó. – Az isten szót gyakran használjuk köznévi értelemben is. Chuliak stb. (Vö. Vay stb. korunkhoz legközelebb eső formát kell használni. Czombor. ami eltérhet a régi család vagy történelmi személy nevének írásmódjától: Dezsőfi. 87. Tudja isten. Sigray. (nem Cacas. Ilyenkor az egyöntetű írásgyakorlat biztosítása végett a család vagy a kiemelkedő történelmi személy által rögzített. A kettős (két név mellérendelő kapcsolatából alakult) családnevek tagjait az újabb anyakönyvi jogszabályok szerint kötőjellel kell összekapcsolni: Bajcsy-Zsilinszky. Batsányi. 87. A férj nevének -né képzős származéka és a leánykori név közé nem teszünk vesszőt. Zeusz stb.). ebben a formában használandók: Bocskai. Thewrewk.. Nagy Jánosné Kovács Anna. Pesti. A jelzős nevek is szerves egységet alkotnak. és sorrendjük nem cserélhető fel. személynévként használt nevek általában nagy kezdőbetűsek: Allah. Rákóczy. ezért az eredeti formák mellett az idők folyamán névváltozatok is keletkeztek (pl. Eördögh. Vatai stb. Ozirisz. Teleky stb. d) Szilárdan kialakult név hiányában olyan formát szokás kialakítani. (Vö. stb. Az összetett (két külön névből eggyéforrt) családneveket egybeírjuk: Kispéter. illetőleg olyan szövegösszefüggésben.) b) A családnevek hagyományőrző helyesírása viszonylag későn alakult ki. Isten. (nem Komjáti.egyéb okok (jogi megfontolások stb. Csombor. Zrínyi. Kultsár. Lorántffy. Gombocz. Verseghy stb.) miatt azonban számos élő névben találkozunk a mai írásformáktól kisebb-nagyobb mértékben eltérő jelölésmódokkal: Biró. Pais stb. Csokonai Vitéz. Tóthmátyás. Jupiter. 160. Vörösbaranyi stb. Apáczai Csere. amely az elolvasását nem zavaró régies írássajátságokat tiszteletben tartja. Wathay stb. de már hosszú és következetes hagyományuk van írásgyakorlatunkban. Keöcherepy stb. c) Az olyan névformák. Ma élő személyek is viselnek történelmi családneveket. hogy a nevet az egykori hangzásnak megfelelően ejthessük ki: Komjáthy. Tótfalusi Kis stb. amelyben kisbetűs kezdése a helyes: a görög istenek.. – Az ilyen neveket nem szabad sem visszarégiesíteni (pl. Konkoly-Thege stb. melyek eltérnek ugyan az egykoriaktól. Hadúr. Tótfalusi stb. s azt kell következetesen érvényesíteni: Apafi. 12. Kerpel-Fronius. Tsétsi János. – Stilisztikai okokból vagy rövidség kedvéért azonban a jelzőt magában is használhatjuk a teljes név helyett: Csokonai. Kőrösi Csoma. 45 . Endrődy-Somogyi. Ezek természetesen az anyakönyvben rögzített alakjukban használandók. Zrini). használatos az N. illetőleg: Kakas. A történelmi családnevek írásának főbb szempontjai a következők: a) A történelmi nevek védelme érdekében a régi magyar családnevek eredeti alakját általában megőrizzük: Beythe. Verbőci. Csécsi). – Bár nem hivatalos. A mitológia és a vallás fogalomkörébe tartozó. Nagygyörgy. Kiss. rövidítés beiktatása is fölösleges: Szabó Lászlóné Nagy Katalin vagy Szabóné Nagy Katalin stb. Hajdu. Kazinczy. 157. Maszlaczky. Pesthi. Nagyné Kovács Anna. Buday.). Az asszonynevek formái a jogi előírások szerint a következők: Nagy Jánosné. mi lett vele. Kovács Anna forma is. 158. Kemechey. ezért a két névelem általában együtt használandó. Gaál. Nagy Anna és (ha valaki férjhezmenetele után is lánynevét tartja meg) Kovács Anna. 159. A régi jelzős családnevekben a jelző és a tulajdonképpeni név közé nem teszünk kötőjelet: Baróti Szabó. Csulyak stb. s a szül. 12. Az isten szerelmére! Hála istennek! Stb. de egyszersmind lehetővé teszi. Batsányi – Bacsányi). Rákóczi. Werbőczy. Boldogasszony.) – Hasonlóképpen tiszteletben tartandó a tudatos szépírói névadással alkotott nevek írásmódja is: Baradlay. sem pedig korszerűsíteni (pl.

Szabolccsal stb. Zsófi néni. s a név utolsó tagjához kötőjellel kapcsoljuk a képzőt: Széchenyi István-i (elképzelések). A -k többesjelet közvetlenül kapcsoljuk a személyneveknek általában változatlan. Betti. Szalay Tamás érdemes művész. Rőtszakállú Frigyes. Sárosi János marós. Zsolt. Raul. hogy az alapforma világosan kitűnjön: Kiss-sel. Bálinttal. Bálint. Klaudia. mint a közszavakhoz: Dózsát. a Kisfaludyak. Vilma. Kovács államtitkár. – De ha a személynév két vagy több elemből áll. Dobay szakaszvezető. Az -i és az -s melléknévképzővel. Széll-lel stb. Artúr. jókais. (Vö. – A történelmi személyek nevének szerves részét alkotó állandó jelzőket azonban nagy kezdőbetűvel írjuk: Könyves Kálmán. Ilyenkor a személynevet és a köznevet különírjuk egymástól: István király. nagy kezdőbetűs formájához: az Árpádok. akár többelemű – állhat köznév minőségjelzőjeként is. Paiszsal. A magyar személynevekhez általában ugyanúgy közvetlenül. azaz kötőjel nélkül illesztjük hozzá a toldalékokat (ragokat. Noszty fiú. akkor megtartjuk az eredeti nagy kezdőbetűket. érzékeltetheti. László. Alexandra. Táncsics Mihálynak. Lexi stb. a)] Azoktól a felvett vagy kapott személynevektől (vagy más tulajdonnevektől. rippl-rónais. a szép Csapóné stb. az -ista és az -izmus főnévképzővel ellátott egyelemű és összetett (egybeírt). a -val. 165. Szemeréről. Zsanett.161. 62. stb. Ilosvai Selymes Péternél. a rag v-je helyett pedig ennek a név végén ejtett hanghoz idomult mai formáját írjuk: Kossuthtal. a Hunyadiak. és a képzőket közvetlenül kapcsoljuk hozzájuk: móriczi.. Kodállyal. különírjuk a gyűjtőnévi vagy 46 . 94. 140. tóthpáli. – A ch-t és az x-et azonban (a közszókhoz hasonlóan) a keresztnevekben és a becenevekben is megtartjuk: Richárd. Nagy Péter. stb. Vajda Elemér akadémikus. Csokonai Vitéz Mihály-os (verselés) stb. Rettegett Iván. 94.) A személynevek alkalmi kis kezdőbetűs írása (többnyire -k többesjeles formában) stilisztikai fogás lehet: a név viselőjével szemben érzett megvetést. Félix. c) Ha a családnév mássalhangzót jelölő kettőzött betűvel végződik. – De: Táncsics Mihály-i. petőfieskedők. Személynév – akár egy-. A személynév elé tett alkalmi minősítő jelzőket kisbetűvel kezdjük: a nagy Napóleon. Mind régi (eredeti és jövevény). -vel (és néha a -vá. Madáchcsá. az Ady Endrék és József Attilák küzdelmei stb. Németh mérnök. Rátzcal. marxista. stb. (Vö. -vel (és néha -vá. -vé) ragos formájának írásában a következőképpen járunk el: a) Ha a név rövid mássalhangzót jelölő betűvel végződik. kispéteres. leninizmus. Ilosvai Selymes Péter-es stb. Véghgel. stb. 167. Mariannal stb. a régies betűt változatlanul hagyjuk. Somogyi Béláné főelőadó. sőt fantázianevektől). 209. Papp-pal.) 164. Oroszlánszívű Richárd. 165. Móriczcal. Eötvös József-i (iskolareform). Jolán. Vörösmartyé. Táncsicsok kora. Erdélyi Ilona tudományos kutató. Polgár doktor. Árpád. 162. erdey-grúzi. Makk-kal. Szent Erzsébet stb. képzőket). Bánk bán. (Vö. Piroska. 166. madáchi. Marcellal v. [Vö. -vé) rag megfelelő alakját kötőjellel kapcsoljuk hozzá. illetőleg kettős (kötőjellel összekapcsolt) személyneveket kisbetűvel kezdjük. a Kossuthok. akkor ezt a betűt megkettőzzük: Ádámmal. Kossuthhoz. stb. az ifjú Ady. A mássalhangzóra végződő személynevek -val. mind pedig más nyelvekből újabban átvett keresztneveinket mai köznyelvi kiejtésüket tükröztetve írjuk: Csilla. (Vö. amelyeket kisebb-nagyobb embercsoportok viselnek.) b) Ha régies betűre végződő családnevekhez kapcsolódnak ezek a ragok. 83.) – Egyszerűsítve írjuk viszont a keresztneveket: Bernadettel. mikszáthos. Moharos kartársnő. (Vö. a nyelvújító Kazinczy. Inotai úr. (Vö. haragot stb.) 162. Marcellel. Márió. Babitscsal. jeleket.) 163. Petőfik.

141. Nyék törzs. Az állatok tulajdonnevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Bodri. ez elé nem teszünk kötőjelet: Julianus barát szobor. Joliot-Curie-féle. Kossuth-díj. Celsius-fok. Herkules-erejű. 168. 140. Egy. stb. A földrajzi nevek 173. Szent Benedek-rend. 140. szobor) kapcsolódik. b). Erdey-Grúz–Schay-féle. -ú. Csák nemzetség. Ha a személynév és a köznév együtteséből köznév lett. Villám. 167. Kodály-módszerű. Nádasdykastély. martinkemence stb. Az ilyenekben a tagokat kötőjellel fűzzük össze: Árpád-kori. Kossuth-díjas. Szemere-kormány. Az egyelemű nevek (pl. – Az esetleges magyarázó utótag kisbetűvel és kötőjel nélkül járul hozzájuk: Bodri kutya. Zalka Máté lövészezred.] 170. 140. az összetételt kisbetűvel kezdve egybeírjuk: katicabogár. 171. Ady-vers. Petőfi-kultusz. Paál László-szerű.) Az ilyen szerkezetek gyakran erőltetettek. Bessenyei-kúria. Földényi-kórus. Vuk stb. [Vö. A földrajzi nevek nyelvi fölépítése rendkívül változatos. Mátyástemplomi.). Zrínyi-soros. stb. b). Munkácsy-szerű.vagy többelemű személynevek és köznevek együtteséből az alapforma megtartásával (többnyire -i. Előre brigád. személynévből és köznévből álló minőségjelzős szerkezetekhez (Julianus barát) egy újabb főnév (pl. Marót-csoport. Jagelló-ház. Bartók Béla-emlékév. József Attila-díjas. Bourbon-család. stb. Tanácsos feloldani őket: Julianus barát szobra stb. Sabin-cseppek. Az ilyen összetételszerű alakulatokban a személynév és a köznév szoros összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Balassi-strófa. [Vö. Konkoly-Thege-érmes. Bagira. más csoportokban a szoros kapcsolatot (a többelemű nevekre leginkább jellemző módon) az alkotó tagok közé tett kötőjellel fejezzük ki 47 . -beli. stb.vagy többelemű személynevek és köznevek gyakran lépnek egymással valamilyen jelöletlen összetételnek tekinthető kapcsolatba (pl. A -féle és a -szerű képzőszerű utótagot kötőjellel kapcsoljuk a személynevekhez: Eötvös-féle. Habsburg-ház. Deák-párt. Csákó. Szent István vértanú plébániatemplom.] 169. Lenkey-század. Geiger–Müller-számlálócső. 168. (Vö. Kászim pasa bástya. Szinyei Merse Pál-szerű. Ady Endre úttörőcsapat. 169. -jű képzővel) alakult melléknevek is összetételszerű kapcsolatok. Az uralkodóházat jelentő ház. család és dinasztia szót is kötőjellel kapcsoljuk a családnévhez: Árpád-ház. krisztustövis. Mária-arcú. stb.). 201. -jú. Arany János-idézet. Kossuthnóta = Kossuthról szóló nóta stb. Jókai-regénybeli. Ráró. b). Kossuth-szobor = Kossuth szobra. Ezeknek az egységét bizonyos típusokban az egybeírás mutatja (pl. Konkoly-Thege-érem. Jeremiás próféta kolostor stb. Anjou-ház. Wesselényi-féle. (Vö. Tudordinasztia. Szombathely stb. [Vö. Kodály-módszer. Ha egymástól különírt. -ű. Az egy.) mellett igen nagy a többelemű nevek száma. Radnóti őrs. Ráró lovam stb. -s. Tiszántúl.) Az állatnevek 172.gyűjtőnévi jellegű közszókat: Benedek család. Cirmos. Szeged stb. Hadrovics–Gáldi-szótárbeli. stb.] A kisebb-nagyobb embercsoportokat vezető személyek nevéhez szintén kötőjellel kapcsoljuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Aranyosi-brigád. Hadrovics–Gáldi-szótár.

Zsivány-patak. mégpedig az -i (olykor -beli) képzős származékokkal együtt. Magyarország fontosabb hivatalos földrajzi neveinek jelentős részét a hivatalos helységnévtár és a földrajzinévtár tartalmazza. Alapformájukban nagy. -i képzős származékukban kis kezdőbetűvel egybeírjuk: a) a több elemből álló. Ferenc-hegy (domborzati név). de: Hűvösvölgy (városrésznév). alföld. a különírt tagokból álló nevek (pl. de: Sárospatak (helységnév). föld. valamint általában a helységrészneveket: 48 . Pillányi út stb. Olasz Köztársaság. mert a formailag hasonló (sőt azonos). de más-más dolgot jelölő nevek írásmódja eltérően alakulhat: Hűvös-völgy (domborzati név). az országrészneveket. 175. Apáthy-szikla.(pl. Sáros-patak (víznév). Alapforma: Európa Itália Erdély Mátra Duna Debrecen Krakkó Tamási stb. A többi toldalék kapcsolása megegyezik a más tulajdonnévtípusokban követett eljárásokkal. -i képzős forma: európai itáliai erdélyi mátrai dunai debreceni krakkói tamási stb. valamint a jelentésükben tömbösödött tájneveket: alapforma: Magyarország Franciaország Jakutföld Németalföld Elefántcsontpart Kisalföld Hegyalja stb. ország. de: Ferenc körút (utcanév). Az itt következő szabályok csak a gyakoribb földrajzinév-típusok írásmódjára nézve adnak eligazítást. Az egybeírandó tájneveket a szótári rész tartalmazza. b) a több elemből álló magyar nyelvű helységneveket. – Más nyelvi kategóriákhoz hasonlóan a földrajzi nevek írásában is figyelembe kell venni a név jelentését. part utótagú országneveket.). Ha egy földrajzi név egyelemű (azaz egyetlen egyszerű szó). stb.) esetében pedig a helyesírási forma vagy a nyelvi fölépítés érzékelteti az összetartozást. Az egyelemű és az egybeírt földrajzi nevek 174. az alapformát természetesen nagybetűvel. Az -i-re végződő ilyen szavak -i képzős származékában (kiejtésüknek megfelelően) csak egy i-t írunk. az -i képzős származékot pedig kisbetűvel kezdjük. Dél-Amerika stb. -i képzős forma: magyarországi franciaországi jakutföldi németalföldi elefántcsontparti kisalföldi hegyaljai stb. Ennek a sűrűn előforduló toldaléknak a kapcsolási módja ugyanis nem minden típusban egyforma.

-tavi sólyom-szigeti szabadság-hegyi kis-kősziklai holdvilág-ároki dunántúli-középhegységi stb. -i képzős forma: arany-pataki velencei-tói v. ennek nagy kezdőbetűjét megtartjuk. a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot. A kötőjellel összekapcsolt elemekből álló földrajzi nevek 176. Ha az alapforma előtagja tulajdonnév.alapforma: Budapest Balatonalmádi Hódmezővásárhely Törökkanizsa Fokváros Békásmegyer Újszeged Alsóbélatelep Albertmajor Csehipuszta Rétitanya stb. Az i-re végződő ilyen nevek -i képzős származékának végén csak egy i-t írunk. egyébként az alakulatot kisbetűvel kezdjük. Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll. – Az -i képzős származékokban a kötőjelet meghagyjuk. 49 . -i képzős forma: János-dűlői Csepel-szigeti Duna-parti Balaton-felvidéki Kaszpi-tengeri Kab-hegyi Huron-tói v. -tavi Szandaváralja-pataki Dunazug-hegységi stb. A tulajdonnévi (vagy annak tekintett) előtag állhat két (vagy több) különírt elemből is. a) Közszói előtaggal alapforma: Arany-patak Velencei-tó Sólyom-sziget Szabadság-hegy Kis-kőszikla Holdvilág-árok Dunántúli-középhegység stb. b) Tulajdonnévi előtaggal alapforma: János-dűlő Csepel-sziget Duna-part Balaton-felvidék Kaszpi-tenger Kab-hegy Huron-tó Szandaváralja-patak Dunazug-hegység stb. -i képzős forma: budapesti balatonalmádi hódmezővásárhelyi törökkanizsai fokvárosi békásmegyeri újszegedi alsóbélatelepi albertmajori csehipusztai rétitanyai stb.

Zéland. egyelemű tulajdonneveknek számítanak. Így pl. a) pontban: Cselőte. halastó stb. b) pontban: Huron. dűlő. 50 . győr-ménfőcsanaki stb. szőlőhegy. amikor a hivatalos helységnév után a helységrész vagy kerület nevét is föltüntetjük. lapos. -i képzős forma: kál-kápolnai győr-soproni bödd-bakodi csörnöc-herpenyői stb. az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. akár idegen eredetűek). patak. sivatag stb. hegy. holtág. – Az ilyen nevek -i képzős származékában általában mindkét tagot kisbetűvel kezdjük. -i képzős forma: Vas Mihály-hegyi József Attila-lakótelepi Buen Tiempo-foki stb. Érd-Ófalu érd-ófalui Győr-Ménfőcsanak stb. Az olyan nevek. a 177. fennsík. alapforma: Keleti-Sierra Madre Nagy-New York stb. dombvidék. -i képzős forma: Keleti-Sierra Madre-i Nagy-New York-i stb. Kab. domb. ezt az írásmódját az új névalakulaton belül is megtartja. ill. összetett szavak is: félsziget. Földrajzi köznéven a földrajzi fogalmakat jelölő főneveket értjük. Hasonlóképpen járunk el olyankor is. b) Tulajdonnévi előtaggal alapforma: Kál-Kápolna (vasútállomás) Győr-Sopron (megye) Bödd-Bakod (terület) Csörnöc-Herpenyő (vízfolyás) stb. -i képzős forma: holt-tiszai dél-kínai öreg-cselőtei új-zélandi nyugat-dunántúli délkelet-magyarországi stb.. 177. hágó. és a kötőjelet megtartjuk. Ha egy földrajzi név utótagja (egyelemű vagy egybeírt többelemű) tulajdonnév. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjellel kapcsolódik. öntözőcsatorna. Kaszpi. Ha a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) utótag két (vagy több) különírt elemből áll.alapforma: Vas Mihály-hegy József Attila-lakótelep Buen Tiempo-fok stb. előtagja pedig (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszó vagy tulajdonnév. Ezek lehetnek egyszerű szavak is: óceán. amelyekben a mai magyar nyelvérzék nem ismer föl közszói jelentést (akár magyar. névrészek. a) Közszói előtaggal alapforma: Holt-Tisza Dél-Kína Öreg-Cselőte Új-Zéland Nyugat-Dunántúl Délkelet-Magyarország stb. a 176. völgy. tó.

de minden tagot kisbetűvel kezdünk. a közszói tagokat kisbetűvel. s a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. a). -i képzős forma: alapforma: Budapest–Bécs budapest–bécsi Moszkva–Párizs moszkva–párizsi Győr–Sopron–Ebenfurt stb. a közszói tagokat kisbetűvel. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. vö. vö. vö. vö. 176. a). 176.) kerül. 179. János-dűlő. 176. 176. b)] elé egy közszói előtag (rohonci. b)] egy utána tett földrajzi köznévvel bővül. alapforma: Volga–Don-csatorna Duna–Majna–Rajna-csatorna stb. Holt-Tisza. -i képzős forma: rohonci-arany-pataki nagy-ausztráliai-öböli alcsi-holt-tiszai új-dél-walesi belső-János-dűlői déli-Shetland-szigeteki stb. vö. és az képzőt csak az alakulat utolsó tagjához tesszük hozzá. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. nagy stb. ha azok valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek. alapforma: Arany-patak-völgy Két-bükkfa-nyereg Dél-kínai-tenger Észak-borsodi-karszt Holt-Tisza-berek Sebes-Körös-dűlő János-dűlő-oldalas Misa-réti-patak stb.178. ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul szolgáló névhez. – Az ilyen alakulatok -i képzős származékában a nagykötőjeleket megtartjuk. a) Ha egy kételemű. 51 . -i képzős forma: Volga–Don-csatornai Duna–Majna–Rajna-csatornai stb. János-dűlő. kötőjellel írt földrajzi név [Arany-patak. az alakulatot nagybetűvel kezdjük. a). vö. b) Ha egy kételemű. alapforma: Rohonci-Arany-patak Nagy-Ausztráliai-öböl Alcsi-Holt-Tisza Új-Dél-Wales Belső-János-dűlő Déli-Shetland-szigetek stb. belső. Az ilyen alakulatokhoz földrajzi köznevet kisbetűvel kezdve és kötőjellel kapcsolunk. győr–sopron–ebenfurti stb. -i képzős forma: arany-patak-völgyi két-bükkfa-nyeregi dél-kínai-tengeri észak-borsodi-karszti holt-Tisza-bereki sebes-Körös-dűlői János-dűlő-oldalasi Misa-réti-pataki stb. 177. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. Holt-Tisza. Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz a nagybetűvel kezdett földrajzi neveket akkor. kötőjellel összefűzött földrajzi név [Arany-patak. – Az -i képzőt a változatlan alapformához tesszük hozzá. Háromelemű földrajzi nevek keletkezésének két különösen gyakori módja van. a). kötőjel nélkül. 177.

-i képzős forma: budai járási veszprémi városkörnyéki letenyei nagyközségkörnyéki voronyezsi területi szörényi bánsági Baranya megyei Szabolcs-Szatmár megyei Kent grófsági New York állami v. tér. -i (-beli) képzős forma: magyar népköztársasági grúz szovjet szocialista köztársasági egyesült királysági ománi szultánsági amerikai egyesült államokbeli dél-afrikai köztársasági római birodalomi kijevi nagyfejedelemségi központi iparvidéki észak-kaukázusi gazdasági körzeti Zaire köztársasági San Marino köztársasági stb. A mai és a történelmi államrészek nevében a kis kezdőbetűs megye. utótagot különírjuk az előtte álló névrészektől. -i képzős formájukban azonban kis kezdőbetűkkel írjuk az olyan névtársítások tagjait. továbbá a gazdasági földrajzi körzetnevekben. a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket nagybetűvel kezdjük. A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca. Minden tagot külön szóba írunk. de az alkotó tagokat általában kisbetűvel kezdjük. – Az -i képzőt az ilyen nevek változatlan formájához tesszük hozzá. járás. bánság. mint: Cseh–Morva-dombság Zala–Somogyi-határárok stb. városkörnyék. szót különírjuk az előtte álló névrészektől. – Az ilyen nevek i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. A különírt elemekből álló földrajzi nevek 180. a közszói tagokat kisbetűvel. terület stb. és nagybetűvel kezdünk a mai és a történelmi államnevekben (amelyek általában tartalmazzák az államformára utaló szót). grófság. köz. híd stb. állambeli stb. cseh–morva-dombsági zala–somogyi-határároki stb. csak a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket hagyjuk meg nagybetűsnek. de: 181. de: 182. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. alapforma: Budai járás Veszprémi városkörnyék Letenyei nagyközségkörnyék Voronyezsi terület Szörényi bánság Baranya megye Szabolcs-Szatmár megye Kent grófság New York állam stb. alapforma: Magyar Népköztársaság Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság Egyesült Királyság Ománi Szultánság Amerikai Egyesült Államok Dél-afrikai Köztársaság Római Birodalom Kijevi Nagyfejedelemség Központi Iparvidék Észak-kaukázusi Gazdasági Körzet Zaire Köztársaság San Marino Köztársaság stb. 52 . út.Alapformájukban hasonlóképpen.

jelölt határozós. 53 . téri Tábor-hegyi úti Erzsébet hídi stb. a Duna-hidak stb. jelölt birtokos jelzős. 194. -i képzős forma: Keveset érői Székre járói Tilos aljai (v. -i képzős forma: (az) olasz alpokbeli (az) erdős bükki (a) lengyel magas-tátrai (a) második bakui stb. -i képzős forma: Gyöngyös városi Mátra hegységi Duna folyami Szahara sivatagi stb. (Vö. alapforma: Gyöngyös város Mátra hegység Duna folyam Szahara sivatag stb. tér Tábor-hegyi út Erzsébet híd stb. de a szerkezetek első tagját természetesen nagybetűvel kezdjük. ez azonban nem válik a név részévé. -i képzős forma: Váci utcai Gorkij fasori Szabó Ilonka lépcsői Tas vezér utcai Március 15. valamint névutós szerkezetek is gyakran szolgálnak földrajzi nevekként.alapforma: Váci utca Gorkij fasor Szabó Ilonka lépcső Tas vezér utca Március 15.) Kisbetűvel kezdve különírjuk a névhez nem tartozó alkalmi jelzőket is: alapforma: (az) olasz Alpok (az) erdős Bükk (a) lengyel Magas-Tátra (a) második Baku stb. Ezeket a nevet értelmező szavakat a névtől különírjuk. alji) Duna menti Szekszárd vidéki Vác környéki Rétek alatti Felső-Marcal melléki Kis-kút feletti stb. Az ilyen alakulatokban a különírást megtartjuk. alapforma: Keveset érő Székre járó Tilos alja Duna mente Szekszárd vidéke Vác környéke Rétek alatt Felső-Marcal melléke Kis-kút feletti stb. – Az ilyen kapcsolatok -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. 184. – Az ilyen nevek -i képzős származékában megtartjuk az alapformát. kötőjellel kapcsoljuk: Tisza-híd (= a Tisza hídja). Ha a híd szó valamely folyó nevével birtokos jelzős viszonyban van. Különírt szavakból álló jelölt tárgyas. Földrajzi nevekhez magyarázó céllal néha hozzákapcsolunk egy közszót. s ehhez fűzzük hozzá a képzőt. 183. s a kezdőbetűk változatlanul maradnak.

Plútó. Az ilyen nevek elé járuló köznevet vagy az őket követő földrajzi köznevet különírjuk. Hasonlóképpen: Mária asszony sziget Pál varga dűlő Külső Pesti út Régi Fóti út stb. nagybetűvel kezdjük: a Hold távolsága a Földtől stb. holdak stb. csillagképek. valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel kezdünk. társadalmi szervezetek. Tejút. vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos. Ezek összetartozását. a nap sugarai stb. az egész alakulatot pedig nagybetűvel kezdjük. a hold és a nap szót tulajdonnévként használjuk. A csillagnevek 185. nevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Ikrek. tehát: föld körüli utazás. Az intézménynevek 186. Ha a föld. alapforma: Hosszú Csobod alja Kis Bot foka Alsó Dunára dűlő stb. bolygók. Mária asszony szigeti Pál varga dűlői Külső Pesti úti Régi Fóti úti stb. a köznévi elem(ek)et pedig kisbetűvel kezdve írjuk. -i képzős forma: Hosszú Csobod aljai (v. szövetkezetek. tudományos intézetek. alji) Kis Bot foki Alsó Dunára dűlői stb. A csillagok. munkáspártbeli . a hold szépen világít. – A mindennapi írásgyakorlatban azonban az ilyen tulajdonnévi szándékú szóhasználatot fölösleges erőltetni. a név kezdetét és végét az alkotóelemek nagy kezdőbetűs írása jelzi. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjel nélkül kapcsolódik. Orion. A világos főszabályon kívül – az intézménynevek körében élő nyelvhasználati ingadozások miatt – néhány kiegészítő szabályt is figyelembe kell venni. Maros–Körös közi stb. oktatási intézmények. 187. A hivatalok. Az -i (néha -beli) képzős származékokban a tulajdonnévi vagy az azzal egyenértékű tag(ok) nagy kezdőbetűjét megtartjuk. Vénusz stb. cégszerű nevében – az és kötőszó. Merkúr. Az intézménynevek – néhány esetet nem számítva – több szóból állnak.Hasonlóképpen: Duna–Tisza köze Duna–Tisza közi Maros–Körös köze stb. Fiastyúk. alapforma: Egészségügyi Minisztérium Magyar Tudományos Akadémia Magyar Szocialista Munkáspárt 54 -i képzős forma: egészségügyi minisztériumi magyar tudományos akadémiai magyar szocialista munkáspárti v.

Tolmácsi Általános Iskola stb. stb. A teljes és cégszerű intézménynevek mellett vagy helyett használt egyéb formák írásában a következők szerint kell eljárni: a) Sok olyan intézménynevünk van. Nemzeti Színház. Az ilyen rövidült névben megmarad a részeknek a teljes névbeli írásmódja: az Előrében dolgozik (ti. 188. intézet. vállalat.. tehát a névnek nem részei: a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. az Eötvös Lorándon végzett. Danuvia központi szerszám. stb.: Vas Megyei Tanács Géza Király Téri Egészségügyi Szakközépiskola Országos Széchényi Könyvtár Új Egység Cipészipari Szövetkezet Magyar–Szovjet Baráti Társaság Április 4. Említésben: a balatonfenyvesi állami gazdaság.Danuvia Központi Szerszám. Dusnok. d) Az intézménytípusokat jelentő szavakat (minisztérium. rendőrkapitányság stb. szállóbeli) Szabadság szállói (v. – Hasonlóképpen: bement a minisztériumba. Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. a pécsi nevelőintézet. de intézménynévként: Balatonfenyvesi Állami Gazdaság. segélyt kapott a vállalattól.és Készülékgyár Madách Színház József Attila Gimnázium Vas Megye Tanácsa. s ezért nagybetűvel kezdjük: Dusnoki Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. ha nyilvánvalóan alkalmiak. de: a bizottság véleménye szerint. a Nemzetiben játsszák. Szegedi Nemzeti Színház stb. ill. szállóbeli) stb. az intézménynév részének tekintjük. s a műfajjelölő szót vagy szavakat elhagyjuk. b) Teljes és cégszerű intézménynévnek tekintjük az olyan formákat. gépgyári kelet-bükki állami gazdasági 43. amelyekben a telephely neve (vesszővel elkülönítve) az alakulat végén áll: Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. építőipari vállalati Volga szállói (v. Kisbetűvel kezdjük viszont az intézmények működési helyére utaló -i képzős melléknévi jelzőket. Soproni Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. c) A teljes intézménynév helyett gyakran annak csak egy vagy több egyesítő elemét használjuk. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem. Pécsi Nevelőintézet. az Előre Asztalosipari Szövetkezetben). stb. az Eötvösön v. egyetem. a tanács 55 . Hasonlóképpen: a Gondolat jelentette meg. sz. de: a kutatóintézet kidolgozta. ha ki akarjuk emelni a megnevezés tulajdonnévi jellegét. Szeged. tanács. Egyszavas intézménynevek is vannak: Belügyminisztérium Pénzügyminisztérium Bélyegmúzeum stb. belügyminisztériumi pénzügyminisztériumi bélyegmúzeumi stb. amely megegyezik azzal a formával. a tolmácsi általános iskola stb. Sz. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. Gépgyár Kelet-bükki Állami Gazdaság 43. iskola. ahogyan az intézményt nem hivatalosan is emlegetni szoktuk. hivatal. Ha az ilyen szerkezetű alakulatok helységnévi eleme -i képzős melléknévi jelzőként a név élére kerül. üzem. a szegedi József Attila Tudományegyetem stb.) olyankor is kisbetűvel írjuk.és készülékgyári Madách színházi József Attila gimnáziumi Vas megyei tanácsi Géza király téri egészségügyi szakközépiskolai országos Széchényi könyvtári Új Egység cipészipari szövetkezeti magyar–szovjet baráti társasági Április 4. Építőipari Vállalat Volga Szálló Szabadság Szálló stb. amikor valamely szövegben egy bizonyos intézményre utalnak: Részecske.és Magfizikai Kutatóintézet. Sopron. Nagy kezdőbetűket csak akkor írunk.

Kis Rabló éttermi stb.és Bányászati Tudományok Osztálya (az MTA testülete). – Az intézménynévszerű megjelölések értelmezésére szolgáló köznévi tag(ok) elhagyható(k): a Keletiből indul. egy karbantartó csoportot szerveztek. Tanács szakorvosi rendelője stb. utaló szavakat. a tanárképző főiskolán stb. Lukács fürdő. mozik. nevét az intézményekével azonos módon szokás írni: Budapesti Nemzetközi Vásár. a Medicor Művek Vállalkozási Gyára. stb. Vén Diák eszpresszó. az értelmezésre szolgáló köznévi tagot (tagokat) pedig kisbetűvel kezdve különírjuk: Keleti pályaudvar. Az intézmények alárendelt egységeinek nevét a következők szerint írjuk: a) Számos intézménynek (mint főhatóságnak) alárendelt intézményei is vannak.) 192. Ferihegyi repülőtér. – Csak néhány kivétel van: az Akadémia (= Magyar Tudományos Akadémia). temetők stb. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Országos Pedagógiai Intézet (a Művelődési Minisztérium intézménye). vendéglők. magyar vagy magyarra fordított hivatalos nevét úgy írjuk. a Kis Rablóban vacsoráztak stb. megállóhelyek. Kerepesi temető stb. Ezekben a csak intézménynévszerű megjelölésekben a tulajdonnévi. kiállítások. Intézményszerű (rendszeresen ismétlődő országos vagy nemzetközi) rendezvények. Az intézménynévszerű megjelölések -i (-beli) képzős származékában meghagyjuk a nagy kezdőbetűket is. szókapcsolatokat szintén kisbetűvel kell írni: a két vállalat koordináló bizottságot alakított. Magyar Földrajzi Társaság (főhatósága az MTA) stb. repülőterek. d) Az alárendelt viszonyú intézményeket jelölő birtokos jelzős szerkezetek névelőjét és a birtokszó személyragját (-jelét) általában ki kell tenni: A (a) Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Vadászati Világkiállítás stb. Nemzetközi Valutaalap. feljegyzés a jogi csoportnak. 56 . a Hazafias Népfront X. Katonatelep vasúti megállóhely. Állam. mint a magyar intézményneveket: az Egyesült Nemzetek Szervezete. A (a) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara. Ugocsa mozibeli. – De: jövőkutatási konferencia stb. a különírást is: Keleti pályaudvari. Ezek nevét is minden tagjában nagy kezdőbetűvel írjuk: Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA intézete). levélpapíron. a Francia Köztársaság Külügyminisztériuma stb. c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését kis kezdőbetűvel írjuk: a Kossuth Nyomda személyzeti osztálya. Cégtáblán. üzletek. stb. 146. vásárok stb. a Szakszervezetek Nógrád Megyei Tanácsa. Ker. 191. a Lukácsba jár úszni. Rómeó férfiruházati bolt. kérelem az üzemi szakszervezeti bizottsághoz stb. eszpresszók. az Északatlanti Szerződés Szervezete. testület stb. Fővárosi Földhivatal (Budapest Főváros Tanácsánál). 189. Szegedi Szabadtéri Játékok.intézkedett. az Opera (= Magyar Állami Operaház) stb. (Vö. A pályaudvarok. Kerületi Bizottsága stb. Ugocsa mozi. illetőleg az azzal egyenértékű tagot (tagokat) nagybetűvel írjuk. bélyegzőn stb. A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb.és Jogtudományi Kar (az Eötvös Loránd Tudományegyetemen). a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága. megnevezésében az intézménynévi jelleg kevésbé érvényesül. b) Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység. – Kisbetűsek önmagukban használva is: emlékeztető a műszaki osztály részére. szervezeteknek stb. Nemzetközi vagy külföldi intézményeknek. (vagyis kiemelt helyzetben) más megoldás is helyes lehet: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar 190. Kis Rabló étterem. fürdők. a XI. neve akkor írandó intézménynévszerűen. ha az egyediség érzékeltetésére szükség van: a Föld.

József Attila-díjas. a szocialista munka hőse is megjelent. 194. stb. termékeknek. Odol fogkrém. a dolgot jelölő szót is. a zeneműveknek stb. Az értekezleten Fejes Katalin kiváló dolgozó ismertette munkamódszereit. kifejezéseket kisbetűvel írjuk: a Munka Érdemrend arany fokozata. Tomi Mat mosópor. a Szocialista Munka Hőse. 57 . – Egyedi címük van viszont az irodalmi műveknek. 183. sőt sok szám címeként használatosak.Nem kell viszont intézményszerűen írni az ilyen (nem hivatalos) megnevezéseket: a francia külügyminisztérium jegyzéke. a képzőművészeti alkotásoknak. A címek 196. továbbá ha csupán címként szerepelnek. Panangin tabletta. – Az ilyen nevek -s képzős származékában az alapformát változatlanul megtartjuk: Kossuth-díjas. a Munka Vörös Zászló Érdemrendje. Nobeldíjas. az olasz fémipari szakszervezetek. hogy több.. a cikkeknek. hirdetésen stb. Alfa Romeo (gépkocsi).) A kitüntetések és a díjak neve 195. Coca-Cola (üdítőital). vagy ha valamilyen rövidebb formában használjuk őket: Erős Bálint állami díjas tudós új kötete elfogyott. Kiváló Munkáért kitüntető jelvény stb. kecskeméti barack. Eötvös Loránd-emlékérem stb. a kettő közé nem teszünk kötőjelet: Omnia kávé. Vegacillin (gyógyszer). A nem márkanévként használt. Trabant (gépkocsi). Nobel-díj. Ha a márkanév után tájékoztatásképpen odatesszük a típust. Kiváló Dolgozó stb. Ezeket az jellemzi. szót tulajdonnévhez (rendszerint személynévhez) kötőjellel kapcsoljuk: Kossuth-díj. az osztrák légitársaság stb. illetőleg típusait jelölő szavakat. A kitüntetések és a díjak nevét a következőképpen írjuk: a) A díj. a lengyel hadsereg. érem. Gyártmányoknak. A tanácskozáson Nagy József. annak minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk: Ultra (mosópor). többnyire a termék anyagára vagy származási helyére utaló nevekben a tagokat kis kezdőbetűvel írjuk: narancsital. – Állandó cím az újságoké. meggylé. József Attila-díj. – Kis kezdőbetűsek viszont az ilyen nevek esetleges melléknévi származékukban. stb. c) A kitüntetések és díjak fokozatait. stb. egyediségre és egyszeriségre törekszik. Stb. folyóiratoké. tokaji bor. Akadémiai Aranyérem. (Vö. Fabulon (arckrém). A márkanevek 193. – A címek írása tükrözi ezt a jellegbeli kettősséget. A szerző ezeknél szándékosan kerüli az ismétlődést. emlékérem stb. készítményeknek márkanévként használt elnevezését.és díjnevekben az alkotó tagokat nagybetűvel kezdjük: Állami Díj. hetilapoké. – Címkén. A címek két nagy csoportra oszthatók: állandó címekre és egyedi címekre. Eötvös Loránd-emlékérmes stb. alakulatkezdő helyzetben az első tagot természetesen nagybetűvel kezdjük: Kecskeméti barack stb. b) A több különírt közszóból álló kitüntetés.

Tulajdonnevek gyakran válnak köznevekké. tehát az újságok. – Hosszan gyönyörködött a Majális színeiben. A ragokat és a jeleket a címekkel általában egybeírjuk: a Kritikában. háryjános. – A többszavas címekben csak az első szót és a tulajdonneveket írjuk nagy kezdőbetűvel: Magyar értelmező kéziszótár. 199. Petőfi a Szülőföldemen-ben…. A többelemű címekben – a címben levő és kötőszó kivételével – minden szót nagybetűvel írunk: Búvár. A -beli képzőt és a képzőszerű utótagokat a címek változatlan formájához mindig kötőjellel kapcsoljuk: Valóság-beli (vita). Éjjeli menedékhely-beli (alakok). havanna. ha a címlap megtervezői esetleg más írásmódot alkalmaztak. Az egyedi címeket. – Egyes hosszabb állandó címekben csak az első szó nagybetűs: A magyar nyelv és irodalom tanítása stb. a Kritikaféle folyóiratok. priznic. – Stb. Ragos címhez újabb rag függesztését lehetőleg el kell kerülni a mondat átszerkesztésével. stb. zeneművek. szobrok. Népszava-beli (hirdetés). termosz stb. Nők Lapja. Tulajdonnevek köznevesülése 201. 198. Odüsszeia-beli (világ). – Tanulmányát a Magyar Nyelv jelentette meg. a Népszabadságé. stb. – Munkácsy képének. konyak. – A valamilyen írásjellel lezárt és a ragra végződő címekhez a ragokat és a jeleket kötőjellel kapcsoljuk: Juhász Gyula versének. Az állandó címeket. Jókainak „Az arany ember”-e…. általában nem szükséges őket idézőjelbe tenni vagy más módon kiemelni. tehát a költői művek. Tanulmányok Arany János költészetéről. képek.197. a Siralomháznak a betyár a főalakja. A kőszívű ember fiai. stb. Magyar Nemzet. Pest Megyei Hírlap. Kincskereső. hetilapok és folyóiratok címét nagybetűvel kezdjük. – Az új híd felavatásáról az Esti Hírlap közölte az első tudósítást. Kék fény stb. Élet és Tudomány. Martinász. Zenedélelőtt stb. Nyugat. könyvek. stb. ferencjóska. s az egykori tulajdonnév írásmódjától esetleg más tekintetben is eltérünk: röntgen. a Társadalmi Szemlét. Képes politikai és gazdasági világatlasz. Pályamunkások. Ilyenkor már természetesen kis kezdőbetűvel írjuk őket. Magyar Hírlap-beli (közlemény). így: Petőfi a Szülőföldemen című versében…. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén a szabvány (MSZ 3424/2) előírásait követve az állandó címekben is csak az első elemet kezdik nagybetűvel. Népszabadság. Továbbá: 1916 őszén. Álarcosbál. Új Tükör. 200. Hazám. Valóság. a Számadásnak. Örökzöld dallamok. A szabályt akkor is követni kell. stb. – Az egyszavas címeket nagybetűvel kezdjük: Szózat. Az Est. Kis éji zene. Az idegen írásmódot is magyarossal cseréljük fel: aszpirin. Elterjedt szokás azonban az egyedi címek idézőjelbe foglalása vagy eltérő betűtípussal való szedése is: József Attila utolsó évének versei között van az „Íme. Orvosi Hetilap-beli (cikk). 58 . a Nemzeti dalt. Ember az embertelenségben. Különösen az egyszavas címek és a többszavas állandó címek szövegbeli megkülönböztetése fölösleges: Móricznak egyik híres regénye a Rokonok. Arany Toldijában. Ha a címeket szövegbe illesztjük. műsorszámok stb. pecsovics. cikkek. pl. – Ihletetten szavalta el Az eltévedt lovast. szendvics. Hajóvontatók a Volgán. hát megleltem hazámat” is. címét a következőképpen írjuk. Új Tükör-szerű hetilap. a Szerelem?-nek…. értekezések. szimfónia stb. stb. IX. – Stb.

makadámút. b). Az írásmódváltozásra csak akkor kerülhet sor. idegenesen írt tulajdonnévi és a kis kezdőbetűs. wertheimkassza. szentjánoskenyér. pálfordulás. 168.] A köznevesülés lassú folyamat. stb. Ennek során az írásformák egy ideig ingadoznak a nagy kezdőbetűs. ha a társadalmi tudatban a köznévvé válás már elég széles körben végbement. dízelmotor.A tulajdonnevek és közszók összeforrásából keletkezett összetett szavakat is kisbetűvel kezdjük. 59 . [Vö. Az idegen írásmódot is gyakran magyarossal váltjuk föl: pasztőroltás. 140. és az alkotóelemeket egybeírjuk: ádámcsutka. magyarosan írt közszói formák között. pullmankocsi. dízelolaj stb.

még akkor is. hogy mennyire haladtak előre a jövevényszóvá válás útján. millió stb. mechanika. lehetőleg a forrásnyelvből írjuk át. mikroszkopikus. amelyeknek más nyelvekből való származását még felismerjük. oxigén. a) Az idegen eredetű közszavak idő múltával jövevényszavakká válhatnak. karbamid. s csak egy-egy kivételes esetben írunk helyette ksz-et: bokszol stb. Bizonyos meghatározott esetekben azonban más átírási rendszerek is alkalmazhatók. szexuális. és vesznek át egymástól közszavakat is. szelektív stb. c) A nem latin betűs írású nyelvek közszavait és tulajdonneveit általában a magyar ábécé betűivel. lézer. – Az egyébként magyarosan írt alakokban is megőrződött az eredeti írásmódnak a magyar kiejtéstől eltérő egyegy eleme: bonbon. exogámia stb. (Vö. Az egymással érintkező nyelvek mindig adnak át egymásnak. A jövevényszavakat ezért mindig magyarosan írjuk. – A gz ejtésű x-et többnyire átírjuk: egzakt. szemben azokkal az idegen nevekkel.AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉS TULAJDONNEVEK ÍRÁSA 202. 204. menedzser. megtartjuk: jacht. tulajdonneveket is. eredeti formájukban használjuk. azaz olyannyira meghonosodhatnak. általános fogalmat jelölő idegen szó közkeletűvé válik.. A magyar írásmód szerinti írás A közszavak írása 203. pech. fix stb. kóla. 209. technikus stb. hisztamin. hogy a latin betűs írású nyelvekből átkerült idegen neveket általában minden változtatás nélkül. idegen szavakként tartjuk számon. A latin betűs írású nyelvekből átvett és közkeletűvé vált köznyelvi és szakmai idegen szavakat általában magyarosan írjuk. A tulajdonneveknek azonosító. magnetofon. Az olyan szavakat. b) Az idegen eredetű tulajdonnevek egy részét már teljesen magyarnak tekintjük. azaz szokásos kiejtésüket a magyar hangjelölés szabályai szerint tükröztetjük: antracén. egyedet jelölő nyelvi szerepéből következik. eredeti írásmódját a magyar kiejtést tükröző formával váltjuk fel. antikvárium stb. a következőképpen járunk el: A ch-t. kombájn. 60 . televízió. egzisztencia stb. egzotikus. textil. digitális. amelyeknek más nyelvi eredete még többé-kevésbé nyilvánvaló. mechanikus. Az idegen szavakat tehát aszerint írjuk már magyar vagy még idegen írásmód szerint. Ha egy latin betűs írású nyelvből átvett. izotóp.) Az eredeti qu betűegyüttes helyett mindig kv betűkapcsolatot írunk: akvárium. hogy más nyelvből való származásuk feledésbe merül. kemping. s csak néha tartjuk meg: exegézis. futball. ha h-nak ejtjük. x vagy q betű van. Ha a magyarosan írt közkeletű idegen szavak eredeti idegen írásában ch. A ksz-nek ejtett x-et általában meghagyjuk: expressz. ha közkeletűek. taxi. Csak kisebb részüknek van magyar alakja.. technika. monarchia.

stb. vizek. gésa. Potemkin-falvak. helyett).) előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: passzív – passzivitás. Kolumbus Kristóf stb. reális – realista. tajga. de megmaradt a családnév eredeti írása: Engels Frigyes. az idegenforgalom. Athén. Krisztián. Beatrix. amelyek a mai átírási szabályoktól eltérnek. Latin betűs írásrendszerű országok. Ezópus. esztéta – esztétika. 206. stb. (Vö. Mexikó. Himalája. periódus – periodikus. Újabban a nyelvhasználat nem törekszik ilyen teljesen vagy részben magyaros névformák kialakítására. -itás. stb. Burgundia. Svájc. Oszvald. Maximilián. Anyegin. külföldi területek. Luxemburg. Ezeket közkeletű. Nagyvárad. Hispánia. típus – tipikus. stb. København. -izmus stb. (Vö. de görögösen: Kroiszosz. láma. 209. realizmus. Peking. Eperjes. Koppenhága. helységek stb. Jan Hus. stb.205. Isztambul. Sziklás-hegység. A földrajztudomány. Subotica. Marx Károly. Lenin. Alsó-Ausztria. Herkules. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) korábban olyan névformák is bekerültek nyelvünkbe. Vezúv. Husz János. Martin Luther. Mercédesz. Rajna. Itália. Kairó. Csendes-óceán. helyett). Nápoly. Jean Calvin. Krőzus. Szicília. Bécs. A latin betűs írású nyelvekből átvett személynevek közül csak néhány nagy történelmi vagy irodalmi múltú és rendszerint közismert nevet használunk hagyományos megmagyarosodott formájában. Luther Márton. a könyvtárügy. Moldva. realizál. Paris stb. Napoli. A tulajdonnevek írása 207. minaret. Odera. Az ilyen hagyományos nevek közül e formában több csak bizonyos állandósult kifejezésekben él: valóságos Krőzus. megnevezésére gyakran magyar neveket vagy magyaros formájú és írású névváltozatokat használunk: Franciaország.) A hosszú magánhangzó azonban (nem mindig következetesen) néhány szó származékaiban is megőrződik: akadémia – akadémikus. Karl Marx. Kálvin János. Temze. akadémista. Párizs. továbbá a térképeken – főleg a helységnevek esetében – az idegen nyelvbeli név is használható: Wien. A közkeletű idegen szavak túlnyomó többségében egyes idegen eredetű képzők (-ikus. de: Potyomkin. hagyományossá vált magyar alakjukban írjuk: Dárius. Elba. szovjet. Néva. -izál. A ch-t és az x-et a magyarosan írt idegen eredetű keresztnevekben és földrajzi nevekben is megtartjuk: Albrecht. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) átvett és már meghonosodott szavakat – a forrásnyelvre vonatkozó átírási szabályoktól függetlenül – a magyarban szokásos kiejtésük szerint írjuk: szamovár. a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció). határainkon kívüli hegyek. Wagner Richárd stb. 61 . szamuráj. de – a régi hagyományt folytatva – a keresztnevekből a viszonylag újabban átvetteket is magyarosan írjuk: Kármen. 204. akadémizmus. Ýstanbul. stb. esztétikum. Más nevekben a sorrend és a keresztnév magyaros. Kréta. Richard Wagner stb. 28.) 208. Szabadka. Szent Lőrinc-folyó. Kraków. tájfun.) 210. a postai forgalom területén. Babilon. ista. stb. Ezek közül némelyik teljesen magyaros alakú: Brankovics György. pagoda. (Đorđe Branković. esztétikus. Kolumbusz v. Kordillerák. Prešov. Cristoforo Colombo stb. karate. (Friedrich Engels. (Vö. Krakkó. számum stb. tipizál. 161. dzsunka. Oradea. mecset. Ausztrália. Alpok.

hobbija. stb. Lódz. Zweig. nem általános használatú közszavakat idegenesen. ha nincs megfelelő betű. Latium. Az idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez általában ugyanúgy közvetlenül (tehát kötőjel nélkül) tapasztjuk hozzá a toldalékokat. Gdansk. dózis. Francois. löncsöl. Amundsenről. señor. cowboynak. conditio sine qua non. myocarditis. Wuppertal. szólásokat. Stockholmnál. barrelnyi. Marasesti. Shakespeare. nápolyi. de: tuberculosis bronchialis. stb. kálvini. eredeti helyesírással írandó: bacilus. Buenos Aires. mint a magyar szavakhoz és tulajdonnevekhez: businessből. rinascimento. és ha a nyomtatási eljárás a mellékjel pótlását nem teszi lehetővé. Puccini. A latin betűs írású nyelvekből átvett. Chopin. Huszé. Habsburgok. 163– 165. horatiusi. Vaasa. koktélt. Njegoš. Horatius. Dubrovnik. shoppingol. A toldalékok kapcsolása 215. Janus Pannoniustól. Eredeti idegen írásmódjuk szerint írjuk a latin betűs írású nyelvekből átvett többszavas kifejezéseket.) Az idegen írásmód szerinti írás A közszavak írása 212. (Vö. toulouse-lautreci. eppur si muove.. stb. nikotinos. fairül. A latin írású nyelvek tulajdonneveiben általában változtatás nélkül követjük az idegen írásmódot: Cervantes. Molière. Krleža. Françoise helyett Franszoáz v. vagyis a forrásnyelv helyesírásának szabályai szerint írjuk: bestseller. 174–184. Liepâja. Marañón. park and ride. az alapbetűt megtartjuk: Capek. azaz a névnek fonetikus vagy éppen eltorzított átírása (pl. 174–184. Liepaja.) 213. wrocławi. greenwichi. riporttal. François. stb. Karadžić helyett Karadzsity v. Gdańsk. Loire. Maranón. a mellékjelet elhagyjuk. Plzen. A magyarosan írt idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez ugyanazon szabályok szerint kapcsoljuk a toldalékokat. tüchtig stb. Mărăşeşti. Bologna. Így járunk el természetesen akkor is. lemberdzsekben. arabeszkek. verdis. – A mellékjelek elhagyása szükségmegoldás. schillingért. de a mellékjeles betűk helyett az alapbetűktől eltérő más magyar betűk alkalmazása. de: Bacillus anthracis. közmondásokat: all right. Rio Grande do Norte. couchette. Eminescu. ha az idegen nevek a magyarban nem használatos mellékjeles betűket tartalmaznak: Čapek. Tallinn. Karlovy Vary. show. (Vö. Karadzsics) teljességgel helytelen. Plzeň.) 62 . (Vö. Nyomtatásban. tuberkulózis. stewardessek. Franszoise. 163–165. de: dosis effectiva minima. annak tagjaként fordul elő. Chatelet. Ha az egyébként már magyarosan írt idegen szó idegen kifejezésben.A toldalékok kapcsolása 211. 214. stb. Milánóig. Prágában. Rousseau.. signorét. Moliere. krómoz. mint a magyar szavakhoz és nevekhez: frontálisan. Châtelet. tête-à-tête stb. stb. Łódź. lady. A tulajdonnevek írása 214. karl-marx-stadti.

amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: signorina. az -i-t a névhez közvetlenül kapcsoljuk: coventryi. – De hagyományosan: Anjouk. [Vö. az alábbi két részletszabály megtartására kell ügyelni: a) Mind a közszavak. Grimm-mel. akkor a magyar toldalékot mindig kötőjellel fűzzük a szó testéhez: guillotine-t. de: Malmőből. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban. pechhel. 29. oslói. e-je. de: Goethének. Montesquieu-nek. de: Oslóban. allegroszerű. bordeaux-i. Leonardo da Vinci-s. voltaire-izmus. Scott-tól. New York-i. de: Coca-Colát. akkor az -i (-s. campanileszerű. (a) pompeji (ásatások) stb. ó-t. vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult. mind a tulajdonnevek végső a-ja. 175. lehetőleg a forrásnyelvből (tehát más nyelv közvetítése nélkül) írjuk 63 . -ista. o-ja és ö-je helyett á-t. é-t. de: Sinaiában. Marxszal stb. y-ra végződő idegen helységnévhez járul. – allegro. A -val. -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk. Félixszel. voltaire-es. Anatole France-i.). ortodoxszá. Karlovy Vary-i.. b) A -val. Frankfurt am Main-i. de: campanilén.Az i-re végződő idegen helységnevek -i képzős származékának végén (a magyar i végű helységnevekhez hasonlóan) csak egy i-t írunk: (a) helsinki (olimpia). – Oslo. 163. [Vö. Walter Scottos. campanile. 10. néma) betű van. A szépirodalmi művekben. – Goethe. Falstaff-fal. -vel és a -vá. -ista. -vé rag a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul.) c) A mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő idegen tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékot (s így a -val. Engelsszel. írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli. Montreux-ig. 164. [Vö. – Sinaia. malmői. lille-i. Iaşi-nál. c)] Az átírás Az átírás elvei 218. -izmus) képzőt (a többelemű magyar tulajdonnevekhez hasonlóan) mindig kötőjellel kapcsoljuk az utolsó elemhez. hertzcel. châlons-sur-marne-i. monsieur-nek. 216. a sajtóban. 163. stb. goethés (Vö. Iaşi-sal. – Malmö. ploieşti-i. Molière-rel. Bachhal. vichyi stb. a) Ha az idegen írásmód szerint írt közszó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli (ún. joliot-curie-s. hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz: Andrićtyal. Tallinn-nál. Greenwichcsel. b) Ha az idegen tulajdonnév két vagy több különírt elemből áll. – Coca-Cola. Scott-tal stb. b)] 217. s az alapforma szerinti kezdőbetűket megtartjuk: Victor Hugó-i. sinaiai. stb. stb. Bizonyos esetekben kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat az idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez.). Coca-Colaszerű. ill. -vel és a -vá. stb. fixszel. Balzackal. fixszé. -vel és a -vá. -vé rag v-je ilyenkor is az utolsóként kiejtett mássalhangzóhoz hasonul: guillotine-nal. -izmus) képzős származéka természetesen kis kezdőbetűs: shakespeare-i. b)] Ha az i képző egyelemű. Steinbeckkel. goethei. Glasgow-ban. Loire-on. allegrós. 94. Peugeot-t. Az egyelemű vagy kötőjellel összefűzött tagokból álló tulajdonnévnek (a néma betűs végződés miatt kötőjellel odakapcsolt) -i (-s. stb. hogy a név alapformája világosan kitűnjék: Mann-nak. Voltaire-é. Rousseau-val. de: allegróban. az általános és középiskolai oktatást szolgáló vagy kiegészítő kiadványokban a nem latin betűs írású nyelvek neveit és szavait a magyar ábécé betűivel (vö. (Vö. de: signorinák. Ha idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez közvetlenül kapcsolunk magyar toldalékokat.

Zsenmin Zsipao. Velikije Luki-i. Fagyejev. Ha egy tulajdonnév vagy közszó nem szabályosan átírt alakban honosodott meg nyelvünkben. hagyományos formájában használjuk. Budapest. Venizélosz. Tolsztoj. Macujama. Iszmáilíja. 1984. Báb-el-Mandeb. vagy elterjedten ismernek. száriban. alma-atai. Ahmed. Budapest. A toldalékok kapcsolása 222. vagy amilyet valamely nemzetközi testület (amelynek hazánk is tagja) használatra javasol. A szaktudományok. hidzsra. Odüsszeusz. a kínai esetében) vagy az idegen betű. Seremetyjevo. az orosz. Szöulnál. az arab. 1981. Kuroszava. Lancsou.át. arisztotelészi. Kijev. tatamin. dzsúdózik. 220. Harun ar-Rasíd. Hupej. Dzulfikár. bektási. Szaladin.. Periklész. 205. 210. mint a magyar nevekhez és szavakhoz: Csehovtól. kuvaiti. az egyetemi és főiskolai oktatás. Plutarkhosszal. khitón. Marrákes. az orosz vagy a kínai magyar átírása elterjedtebb más átírási módok használatához képest). a postaforgalom. Szecsuan. Iráklion. A magyar átírású neveket és közszavakat a bennük szereplő magyar betűk hangértéke szerint kell olvasni: Hérakleitosz. Átíráskor az idegen hangsort (pl. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) a mindenkor érvényes szabványokat követi. A magyar átírás alkalmazása a forrásnyelvvel kapcsolatban kialakult közgyakorlattól is függ (pl. kamikadzék. a görög stb. esetében) nyelvenként szabályozott módon helyettesítjük magyar hangokkal. Szapphóé.és hangsort együttvéve (pl. amilyet az adott nyelvet beszélő országban hivatalosan előírnak. Délosz. Nagoja. Solohovval. 64 . Thébai. Po Csü-ji. A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. stb. Szun Jat-szen. stb. Az újgörög nevek magyar helyesírása. Tobrukig. ikebana. Platón. Evdokía. illetőleg az ezeknek megfelelő magyar betűkkel. (Vö. E helyett vagy e mellett – a munka jellegétől függően – a magyar átírás is alkalmazható. amilyet a szaktudományok a nemzetközi érintkezésben általában alkalmaznak. Hriszto Botev-i. az idegenforgalom. Sanghaj. a tudományos ismeretterjesztés területén. továbbá a térképeken olyan átírást szokás alkalmazni. 221. Hirosima.) 219. Hokuszai. Az egyes nem latin betűs nyelvekre vonatkozó magyar átírás szabályait a következő akadémiai kiadványok tartalmazzák: Keleti nevek magyar helyesírása. Kavála. A nem latin betűs írású nyelvekből átírt nevekhez és szavakhoz ugyanazon szabályok szerint tapasztjuk a toldalékokat. Gogol. szputnyik. Irtis.

Leo-nóra vagy Le-onóra. fi-a-i-é. a „haza-i”. akár többjegyű a betűje – a következő sorba visszük át: be-tű. sztrájk. fi-atal. ba-tyu. É-va. amelyek szótagot kezdenek. Az írásnak ez a megszakítása az elválasztás. A szótagolás szerinti elválasztás 224. György. font. Bánk. fia-tal. Az au. pró-ba. Me-csek. ka-to-na. jeles) alakját a szótagolás szerint választjuk el. a)] 226. 224. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ablaká-ig. – A magánhangzó önmagában is alkothat szótagot: di-ó-nyi. dry. „Le-a” stb. könyvei-tek vagy könyve-itek. lajst-rom. háza-ik. hajt. c) A két magánhangzó között levő egyetlen mássalhangzót – akár egy-. rendü-letlenül. Soós. stb. Az egyszerű közszavak és tulajdonnevek alapformáját és toldalékos (képzős. Nîmes. moza-ik. „e-móció”. drog. Csak összetett szavak elválasztásakor veendő figyelembe az alkotóelemek (az összetételi tagok) határa. A több szótagú. 226. de ejtésükben egy szótagú idegen közszavak és tulajdonnevek vagy a régies magyar családnevek írásformájuk alapján megszakíthatók volnának: air. tolnai-ak vagy tolna-iak stb. Elég gyakori. Vajdá-ék. bugy-gyos. Gyu-la. York. tehát az „a-lap”. Maugham. strand. part. De-zső. illetőleg a következő sorba átvinni. nyolc. ill. Annáé-ké vagy Anná-éké. asz-tal. szükség esetén elválasztható: kala-uz. vagy vihetők át a következőbe: dia-dal vagy di-adal. te-ker-vé-nyes. ragos. stb. – A két magánhangzót jelölő azonos betűket is szétválaszthatjuk: ko-ordinál. stb. Mari-etta. fe-udális stb. me-ta-fo-ra. stb. asz-tal. Az egyetlen magánhangzóból álló szókezdő és szóvégi szótagot – bár önállóságát nyelvi tekintetben el kell ismerni – esztétikai okokból nem szokás egymagában a sor végén hagyni. b) Azokat a magánhangzókat. 65 . Az elválasztásnak – alapformákban és toldalékos alakokban egyaránt – a szótagolás az alapja. Chartres. a)] – A szótag mindig vagy magánhangzóval kezdődik. ha az eredeti helyesírással átvett. ma-gá-nyos. Georch.. vá-szon. Tri-eszt. há-zig. Ke-re-csend. illetőleg több kiejtett magánhangzót tartalmazó szavak és szóalakok elválasztásának szabályai a következők: a) Az egymagukban szótagot alkotó magánhangzók tetszés szerint hagyhatók az előző sorban. shop. pesti-es. vagy (az elsőt kivéve) egyetlen rövid mássalhangzóval: le-ány. A szótagolás szerinti elválasztás fő szempontjai a következők. [De vö. Zsolt. Be-rety-tyó. 225. mivel tagjai a szótagoláskor szétválhatnak. blues. Le-ó stb. Pest. ideá-lis vagy ide-ális. ka-sza. 230. rendületle-nül. team. nem választjuk el: föld. – Minden szó annyi szótagú. Sásd. 229. Gaal. ko-sár. stb. stb. a nyomtatásban nem ajánlott elválasztási formák. ahány magánhangzó van benne: bál. kalci-um. – Ez a szabály olyankor is érvényes. Schmidt. Csil-la. Hume. stb. stb. – A több szótagú szavakat és szóalakokat bármelyik szótag határán meg lehet szakítani: ren-dületlenül. vi-asz. váku-um stb. „Á-ron”. hogy helyszűke miatt (vagy más okokból) a szónak vagy szóalaknak egy részét a sor végéről át kell vinni a következő sorba. ró-zsa. „emóci-ó”. amelyek csak egyetlen magánhangzót tartalmaznak. átvisszük a következő sorba: fiók. street. [Vö.. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: árui-nak vagy áru-inak. eu betűkapcsolat. Azokat a szavakat.AZ ELVÁLASZTÁS 223. Brahms.

c)] f ) Ha a két magánhangzó közötti hosszú mássalhangzót egyszerűsítetten kettőzött többjegyű betű jelöli. Szabolcs-csal. bridzs-dzsel (ragos fn. lajst-rom. stb. pszichológia. másik jegyét pedig átvisszük: ber-reg. azaz nem hangkapcsolatot jelöl. Papp-tól. Boty-tyán. Job-bágy. mar-xizmus. stb. a másikat átvisszük az új sorba: bors-sal. Ojszt-rah. lán-dzsás. gyűrű-dzik. csak az utolsó kerül a következő sorba: cent-rum. f)] 228. há-zunk. de egyetlen hangot jelöl. akár többjegyűek – az elsőt az előbbi sorban hagyjuk. al-lons. stb. ódz-kodik. Kiss-nek. adósságo-kat. hanem egy-egy önálló mássalhangzót. megy-gyel. tömbben. Kecskemé-ten. b)) 229. tonna. tink-túra. 216. edz-het. tal-palatnyi. tele-xezünk.stb. kilenc-kor. recs-ki. ker-tig. karszt-tá. könny-től. a ch-t és az x-et a következő sorba visszük át akkor. Ing-rid. kom-munális. bizott-ság. stb. több-let. stb. né-gyet. Ford-dal. stb. De: Széll-lel. tiha-nyi.: 66 . he-xameter. – Így járunk el akkor is. A dz-t és a dzs-t tartalmazó szavak ennek megfelelően a leírt szóalak alapul vételével. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: apá-mé. A ch kétjegyű ugyan. Maupas-sant. hogy a kettőzött betű egyik tagját meghagyjuk a sor végén. züri-chi. a másodikat pedig átvisszük a következőbe: am-per. tá-dzsik. A családneveinkben előforduló többjegyű régies magyar betűk az elválasztásban hangértéküknek megfelelően kezelendők: De-seö [e. Heren-dig. Hosz-szú. stb. halandzsázik. Bony-hád. -vé ragos alakulatok elválasztása: pech-hel. fi-xet. ás-vány. ész-szerű. kulcs-csal. c). pogy-gyász. d). ezért elválasztáskor ugyanúgy kezeljük őket. edzdze. -vel és a -vá. ma-chináció. Fuku-dzava. Gellért-től. mene-dzser. fosz-fát. – Ha a toldalékos alakokban a két magánhangzó között álló mássalhangzók közül az utolsót kettőzött betű jelöli. arany-nyal. Dosztojevsz-kij. A szótagolás szerinti elválasztás szabályai érvényesek természetesen a szóalakokhoz járuló újabb és újabb toldalékokra is: adós-ság. Nagy-gyal. bratsz-ki stb. Thew-rewk [e. bóra-xos. Mar-xot. mint más többjegyű betűinket. Biberachot. Féli-xé. Szabol-csé. Me-xikó. stb. – A -val. pe-dzi. – A toldalékos alakokat is így kell elválasztani: ágy-gyal. ce-chem. 227. leni-nizmus. ki-sebb. Mikló-sék. akkor úgy választjuk el a szót. stb. tarisz-nya. metsz-szük stb. Car-rara. mil-liméter. pe-ches. hit-tem. ost-rom. rossz-kor. pra-xis. Ecse-ren. ma-dzag. szity-tya. lopódz-dzanak. Ma-dzsar. Boz-zai. stb. [Vö. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ember-rel. az elválasztás általános szabályai szerint szakítandók meg: bo-dza. ha utánuk magánhangzó következik: almana-chot. maga-san. Er-zsi. vonz-za. köny-nyes. adóssá-gok. or-chidea. töl-gyes. víz-zé. Fu-dzsi. A dz és a dzs többjegyű betű. Ilylyés. ennek egyik jegyét az előző sorban hagyjuk. mahara-dzsa. kamika-dzék. stb. Tallinn-nak stb. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: batiszt-ból. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: bron-zot. Veszp-rém.: tö-rök]. d) A két magánhangzó között levő kétféle mássalhangzót jelölő nem kettőzött betűk közül – akár egy-. hal-lak. brin-dza. stb [Vö.: de-zső]. ösz-sze. ha a két mássalhangzó közül az elsőt kettőzött betű jelöli: hall-gat. meggy-ből. tet-ted. Tallinnig. padon. de egyetlen jegyű. rongy-gyá. temp-lom. mind a következő sor elején ki kell írni a teljes rövid megfelelőjét: meny-nyi. lopó-dzott. bri-dzset. mint a rövid mássalhangzókat jelölő magyar betűket: ar-chívum. dob-ban. az x pedig két hang (k+sz) jele. Ugyanígy: játsz-szál. Hamburg-ban. házun-kat. mor-zsa. Beö-thy [e. csoport-tól. 163. Ezért úgy tekintjük őket. – Ha a ch és az x végű idegen szavak toldalékos formáit a szó és a toldalék érintkezése táján kell elválasztanunk. s így mindkettő egy betűnek számít az elválasztáskor. ennek elválasztásakor mind a sor végén. [Vö. Mün-chen. Kodály-lyal. refle-xek. Szél-lért.). Marx-szal. stb. stb. e) Ha a két magánhangzó közötti mássalhangzót kettőzött betű jelöli. ma-ximum. bórax-szá. Bach-hal. Kiliman-dzsáró. g) Ha két magánhangzó között kettőnél több mássalhangzót jelölő betű van. Ale-xandra. 226. pén-zért. Bar-tók. stb. Ri-chárd. húszszor. galy-lyak.

a magyarban nem önálló létű elemből keletkeztek. – Kivételes elválasztású név: Bat-thyá-ny. angol. A sor végére kerülő mozaikszók elválasztásának a következők a lehetőségei: a) Az olyan betűszó. stb. Fab-ri-zio. maest-ro. illetőleg: Szél-lért. 232. MLSZ. stb. amelyben csak mássalhangzó vagy legfeljebb egy magánhangzó van. Thewrew-köt. Churchill. – Elválasztás esetén a toldalékos betűszóknak a kötőjellel kapcsolt toldalékát kell a következő sorba átvinni akkor is. a) Az egy szótagba kerülő.és utótagok figyelembevételével történő elválasztás. stb. ezért a magyar szótagolás szabályai szerint választjuk el őket: abszt-rakt. SZOT. stb. Mivel a szavakat a sor végén természetesen máshol is meg lehet szakítani. Ha magyar szövegbe idegen (pl. parag-rafus. b) A szóösszevonásokat. kataszt-rófa. ce-pha-lal-gia. c) A különböző hangokat jelölő olyan betűcsoportok. mondat. Ped-ro. rek-lám. Ben-czúr [e. Int-ransz-mas. Miche-langelo. mind alap-. van betoldva. cou-lomb. komp-resszor. Zág-ráb. francia. Ka-ra-džić. inst-ruktor. Kö-zér-tig. Bár az ilyen alakulatoknak eredetileg összetett voltát a mai átlagos magyar nyelvérzék általában nem tartja számon. demok-rata. Ljub-lja-na.bő-ti]. 231. prog-ram. ELTE-re. Kos-suth stb. ha elválasztásukra kényszerülünk. War-gha [e. Mi-chelangelo vagy Michelan-gelo stb. Baude-laire. com-pa-gnie.) b) Az egy mássalhangzót jelölő betűcsoportokat (a többjegyű magyar betűkhöz hasonlóan) nem választjuk szét: bron-chi-tis. Gior-gio.: fara-gó]. elválasztáskor az illető nyelv elválasztási szabályait kell követni. Bu-vá-ti. MTESZ. Ofo-tért. NDK-beli. Ke-ravill. Az olyan idegen közszavakat és tulajdonneveket. szind-róma. ENSZ-ért stb. nem tekintjük összetételeknek. 224. móriczos. Ma-va-dé. Belg-rád. A latin betűs írású nyelvekből átvett. Mah-ler. 230. paragrafus vagy paragra-fus. Szé-chy [e. kivált szaktudományi munkákban. ha a kötőjel nem szótaghatáron áll. egy magánhangzót jelölő betűcsoportokat nem választjuk el: couchette. esp-la-nade.: szé-csi]. (Vö. Wa-shing-ton. szintén elfogadható: fotog-ráfia vagy fotográfia. nem választható el: BVSC. SZTK. fi-lantróp. as-piráns. stb.: varga] stb.: ben-cúr]. Balo-ghék. de a toldalék tartalmaz magánhangzót: ASZSZK-ban. mind toldalékos alakjukban a szótagolás alapján szakítjuk meg: Ag-ro-co-op. Babi-tsé. stb. – A mássalhangzót jelölő kettőzött betűk közül az egyiket az előző sorban hagyjuk. Mon-taigne. NA-TO stb. bekezdés stb. Christie. stb. Fara-ghó [e. inf-láció. termosz-tát vagy termo-sztát stb. kivéve a kettőzött betűkét: Deseö-nek. mikrosz-kóp vagy mikro-szkóp. Fi-scher. NOB. prog-nózis. ery-the-ma. A fontosabb szempontok a következők. konk-rét. Shakes-peare. nemcsak a problémát okozó helyen. Pap-pot. Röl-tex. – A toldalékos alakok elválasztásakor a régies magyar betűk egységét természetesen szintén megőrizzük. – A két vagy több magánhangzót tartalmazó betűszók szükség esetén szótagolás szerint szakíthatók meg: MÉ-MOSZ. amelyek az idegen nyelvekben elválasztáskor többnyire együtt tartandók. obst-rukció. Coo-per. azaz a magyar kiejtésükön alapuló szótagolás szerint választjuk el. idegen írásmód szerint írt közszavakat és tulajdonneveket is a magyar szokásnak megfelelően. diszk-rét. Gas-cogne. magyar szövegben szótagolási szabályainknak megfelelően szétválhatnak: cas-co. latin. a másikat pedig átvisszük a következő sorba: Bes-senyei. de nem egy hangot jelölnek. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: aspi-ráns. 67 . lengyel stb. amelyek a forrásnyelvben két (vagy több). Bo-lo-gna.. kossu-thi. az ismertebb elő. Kis-sék stb.) nyelvű többszavas kifejezés. KISZ-esek. Gi-gli. Cze-tzet.

ha az összetett szót vagy szóalakot nem az összetételi határon szakítjuk meg. mert az azonos alakú szópár egyik tagja toldalékos alak. Az összetett közszavak és tulajdonnevek elválasztásában csak az összetételt alkotó tagok határán lehet különbség az egyszerű szavakéhoz képest. Az összetett szavakat alkotó tagok (alap. az így keletkezett származékot az alapszó tagjai szerint választjuk el: rend-őri. fel-adat. egy-előre. Az azonos alakú szavak között több olyan van. külön-élés. ultra-projektométer. 234. A kettőnél több szótagból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket leginkább az összetétel tagjainak határán szokás elválasztani: csal-étek. Ugyanígy járunk el természetesen az igekötős igék elválasztásában is: fel-ad. Kis-oroszi. mind-egy. amelynek elválasztása kétféle. para-frázis vagy paraf-rázis. Ant-arktisz vagy An-tarktisz.és toldalékos alakjukban egyaránt) a szótagolás szerint választandók el. A két egytagú szóból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket úgy választjuk el. vígope-rai. – Hasonlóképpen: Jugo-szlávia stb. extra-kromoszomális. leg-erősebb. ing-ujj. ion-stabilitás. a szótagolás szerinti elválasztás is helyes: de-presszió vagy dep-resszió. 235. kilo-gramm. leg-alább. szét-üt stb. vírus-interferencia. megál-lás. preklasz-szikus. stb. meg-állás. kis-asszony. hón-alj. stb. megöl. fela-dat. még-is. amelynek egyik eleme (legtöbbször az utótagja) a magyarban is önálló szó. de: gép-elem (fn. a másik összetett szó: me-gint (= újra). stb. holott. hogy az egyik szó az első. szak-avatott. Zalaegerszeg. infra-struktúra. vasu-tas. Sok olyan idegen szavunk van. stb. ha az összetevők határa nem esik egybe a szótaghatárral. zápor-eső. Pál-ffy. egyszer-egy. stb. deci-liter. pre-klasszikus. tölgy-erdő. a másik szó pedig a következő sorba jusson: csak-is. Nem szabálytalanok természetesen az ilyen megoldások sem: rendő-ri. viszont-eladó. melo-dráma. im-produktív vagy imp-roduktív. vas-út. nagy-atádi. dél-után. de: meg-int (= figyelmeztet). Dessew-ffy. mikro-klíma. hogy összetett szót csak szóhatáron szabad megszakítani. dezinformál vagy de-zinformál. anti-klerikális. Ez a szabály azonban nem azt jelenti. nemcsak a problémát okozó helyen. Lenin-grád. inter-akció.). gépe-lem (ige). épp-úgy. Zala-egerszeg vagy Zalaeger-szeg. víg-operai. A mai átlagos magyar nyelvérzék számára felismerhető összetételeket ugyanis az alkotó tagok szerint választjuk el akkor is. kar-öltve. in-tranzitív vagy int-ranzitív. 236. nagyatá-di. Tito-grad stb. elektron-optika. Kis-ar (helységnév). Helyes elválasztások ezek is: elekt-ronoptika vagy elektronop-tika. az alakulat összetett voltára általában tekintettel vagyunk. proto-plazma. vagy-is. Ha az ilyen alakulatok összetettsége a mai átlagos magyar nyelvérzék számára kevésbé nyilvánvaló. Antark-tisz stb. Ha az összetett szó egészéhez járul képző. Nyír-egyháza vagy Nyíregy-háza. ugyan-is. milli-gramm. Magyar-alád. vas-utas.Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása 233. Ha a sor végi elválasztás ezeknek találkozási helyén válik szükségessé. a másik eleme (legtöbbször az előtagja) viszont csak néhány esetben külön szó értékű. 237. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: in-terakció vagy interak-ció. stb. és a szót vagy szóalakot itt szakítjuk meg: centi-gramm. transz-urán. Mivel a szavakat sor végén máshol is meg lehet szakítani. rend-őr. 68 . tranz-akció vagy tran-zakció. stb. kül-ügy. Bornemissza.

kivételesen. Ennek a sor elején való megismétlése csak szakmunkákban szokás. a kötőjeles alapformára való figyelmeztetés végett: …földrajzinév-tár… (helyesírási szótárban) …Nagy-Kevély… (helyesírási szótárban) …nátrium-klorid… (kémiai szakkönyvben) 69 .238. Ha a kötőjellel írt szóösszetételt vagy tulajdonnevet a szóhatáron szakítjuk meg. a kötőjelet csak a sor végén tesszük ki.

).. 247–255. 250–252. a nagykötőjel (vö. Nincs viszont szóköz a pont. 263.. 274. 262. a vessző (vö. egyaránt helyes megoldás kínálkozik. Részben a mondatok szerkezetét. Kérdő alakú felszólítások és felkiáltások végén felkiáltójel is szokott állni: Nem viszed el mindjárt! Miért ver engem a sors! Stb. a zárójel (vö. 240–242.). 271. család. 240–242.. a kezdő zárójel és idézőjel hozzátapad az utána következő..). Stb. a gondolatjel előtt és után stb. 266. Az írás tagolásában fontos szerep jut a szóköznek is. 275. valamint az írásjellel lezárt mondatok és tagmondatok között.). 271. Ezeknek a keretein belül egyazon esetre sokszor több... a kettőspont (vö. Stb. a felkiáltójel. 272–273. 275. 281. a kötőjel (vö. Az írásjelek használatának szabályai általában a nyelvtani viszonyokhoz igazodnak. 246.. a kettőspont.).. 256. Az írásjelek változatos és kifejező használata fontos eszköze az értelmileg és érzelmileg egyaránt árnyalt közlésmódnak. részben némiképpen a beszédnek betűkkel ki nem fejezhető sajátságaira....) A mondatokat záró írásjelek 240. az idézőjel (vö. 248... Az egyszerű mondatok végére a közlés szándékának megfelelő írásjelet teszünk.. annak részletkérdéseit gépírási szabványok és tipográfiai előírások tartalmazzák. a felkiáltójel (vö. 266–267. tagolódását. a pontosvessző (vö. 278. 296– 297. 96.. a pontosvessző előtt. bár felszólító alakú mondatokat ponttal is zárhatunk: Írjunk egy-egy mondatot ezekkel a főnevekkel: béke... 245. 248. 250–252....). Az írásjelek szerepe kettős. Az írásgyakorlatban használt sok írásjel közül a legfontosabbak: a pont (vö. 299.. b) Az egyszerű kérdő mondat végére kérdőjelet kell tenni: Ki látta? Meglátogattok-e holnap? Szereted a zenét? Stb. 256. 253. óhajtó és felszólító mondatot felkiáltójellel zárjuk: Ezt aztán megcsináltad! De soká jön a tavasz! Bárcsak sikerülne a tervem! Legalább a szemem lenne jó! Azonnal idejössz! Szeresd a hazát! Légy jó mindhalálig! Stb. Pipacsot éget a kövér határra / A lángoló magyar nyár tűzvarázsa... részeikrészleteik egymáshoz kapcsolódását tükrözik. 266.. 299.). ezért csak szépíróktól fogadható el – egyes esetekben.). kenyér. a kérdőjel.. Szóközt hagyunk a szavak. 250. 265. 244. 247.. 293–297. 243. haza..AZ ÍRÁSJELEK 239. a vessző. utasítást kifejező. 258–259.)..).. 250.) a kérdőjel (vö. Ilyenkor azt az írásjelet kell választani.. 290. 268–269. 256. 260–261.. 256. 256–257. 264. Az érzelmek hullámzását vagy erősebb fokát írásjelek halmozásával érzékeltethetjük: Hogy képzeled ezt?! Valóban?? Nem!!! Stb... 256. c) Az egyszerű felkiáltó. 70 . (Hogy mikor kell szóközöket hagyni.). a) Az egyszerű kijelentő mondat végén pont van: Jóból is megárt a sok.. amelyikkel mondanivalónkat a lehető legteljesebben tudjuk érzékeltetni. – Közvetett felszólítást. a gondolatjel (vö.. a berekesztő zárójel és idézőjel pedig az előtte álló szóhoz stb. Az egyéb írásjelek közül a gyakoribbakat egy összefoglaló pont tartalmazza (vö. 240–242. 100. a hanglejtésre és a beszédbeli szünetekre utalnak. 270. a zárójelek és az idézőjelek közé foglalt közlési egységek előtt és után. továbbá a kötőjel és a nagykötőjel két oldalán.. 248.. tudatos eljárásként – az írásjelek részleges vagy teljes mellőzése.

/ néztem. hogy nem szabad bejönni! A tagmondatok közötti írásjelek 243. Kértem. Az alárendelő összetett mondatok végére olyan írásjelet kell tenni. Ne várjunk rá tovább. mint ötöt stb. úgy arat. Éj vane. (Ilyenkor a több ragozható: többet. hogy úszik el a dinnyehéj. A mondatzáró írásjelet akkor is a mellékmondathoz igazíthatjuk.) A többieknek egy takaró is elég. hogy anyanyelvét is jobban tudja. Az összetett mondatok tagmondatait általában vesszővel választjuk el egymástól. vagy kötőszó előtt is ki kell tenni a vesszőt: Az ebédre nem kell senkit is megvárnom. aszerint. aszerint hogy. hogy az és. meg.) Folytasd ott. a) A tagmondatok határán a vessző mindig kiteendő. Ilyenkor az írásjelhasználat ingadozhat. s. ne üsse bele az orrát! Stb. Stb. amire megkértelek? (A főmondat kérdő. ahelyett hogy stb. meg.241. mi a baja. ne várjunk rá tovább! (A második tagmondat felszólító. s. mint szerkezetben vessző van a mint előtt: Ez sokkal több. akár nincs: Régi igazság. elemek az első tagmondathoz tapadnak. vagy csak a figyelem fölkeltésére szolgál: Kérdem. amelynek (akár el is hagyható) főmondata csupán mellékes tájékoztatást tartalmaz. aki még egy nyelven tud. Stb. A rakodópart alsó kövén ültem. kötőszószerű szókapcsolatok elé vesszőt teszünk. [De vö. c) A mint kötőszóval bevezetett hasonlítás önálló (bár sokszor hiányos) tagmondatnak számít. mint a gondolat maga. 249. amilyent a főmondat kíván: Ki mint vet. Fehér lett. hogy azonnal menjen haza. b)] A hasonlító több. Több mint öt évig élt külföldön. mennyire szeretlek? Vajon megmondták már neki. ahol abbahagytad! Mondd meg neki. Stb. hiszen nem jön már.) Érzed-e. hogy máskor jöjjön? Nem felejted el. anélkül hogy pihent volna. vagy kötőszóval kapcsolt rész önálló tagmondat-e: Bevágta az ajtót. Sokszor meglehetősen nehéz eldönteni. hogy tétovázol! Stb. b) A tagmondatokat bevezető és. mint öt.) – Nem kell azonban vesszőt tenni a több mint alakulatban a mint elé. hogyha késem. miért várnánk rá tovább? (A második tagmondat kérdő. olyan nagy hibát követtem el? Javasolom. Ilyenkor a hogy előtt nincs vessző: Felrohant a lépcsőn. ezért kötőszava elé mindig vesszőt kell tenni: Tündöklik. Cselekedj. Cselekedj ahelyett. ha az voltaképpen idézet: Hiába mondtam neki. (Ilyenkor a több nem ragozható. A mellérendelő összetett mondatok végére az utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet teszünk: Esik a hó. vagy szemem világa veszett ki? Stb. ahelyett stb. nem pedig összehasonlításra szolgál: Ez több mint szemtelenség. és dühösen elrohant. ahelyett hogy tétovázol! Stb. legyen ő is Miska! Sokat késik. ha a több mint (a majdnem ellentéteként) a mondanivaló tartalmának erősítésére. mégis fekete az utca. / a téli éjszaka.) d) Az anélkül hogy. Szeretném tudni. (A főmondat kijelentő. hogy pihent volna. minek neked kettő? Induljunk már. mint a fal.) A mellékmondatnak megfelelő írásjellel is zárható az olyan mondatszerkezet. utánuk (a hogy elé) azonban igen: Felrohant a lépcsőn anélkül. holnap indulhat! Figyeljétek.) 242. eléjük nem teszünk vesszőt. 71 . De: Hirtelen fölugrott és elrohant. Hat több. / És mindnyájan várnak énrám. ki lesz az első! (A főmondat felszólító. (A második tagmondat kijelentő. mint a tavalyi. – Ha azonban az anélkül. akár van kötőszó.) Az apja is Miska.

káka lakják. Mivel a felsorolások végére tett stb. meg. vagy kötőszókat): Tetszetős. Ernyőt hozzál magaddal a kirándulásra. pont. A más-más tartalmi típusú tagmondatok közé szintén tehetünk vessző helyett pontosvesszőt: Eddig jól megvoltunk.] c) Ha az azonos szerepű mondatrészek között kötőszó van. meg. ha azonos szerepű. álldogál. meg a kenyeret. könyv. / Esküszünk. elé is pontosvesszőt kell tenni. álmos. sőt veszedelmes vállalkozásba fogott. majd jóízűen falatozni kezdett. vagy szabadok? / Ez a kérdés. vagy kötőszó beszédszünettel elválasztott. és szegény nővérére. Ha kettősponttal lezárt közös figyelemfelhívó mondat után több külön mondat következik. most váljunk ellenségekké? Ezt többet nem veszem fel. a büszke jegenyék alázatosan hajlongtak. e kötőszók elé vesszőt teszünk: A szüleire gondolt. vesszőkkel tagolt mondatrészeket akarunk elkülöníteni másneműekből álló sorozattól: Mindenki ismeri az ilyen szavakat: beszél. válasszatok! – / A magyarok istenére / Esküszünk. Ég és föld között lebegett. meg. s. ha a tagmondatok kapcsolata laza: Kabátja szinte a bokájáig ért. és az emberek arcába vágta. égesd el! Stb. s. Stb. ha egy-egy lényeges gondolatra hívjuk fel a figyelmet. A mellérendelt mondatrészek közötti írásjelhasználat fontosabb esetei a következők: a) Az egymásnak mellérendelt. s a közeledő viharnak látni lehetett már egy-egy távoli villámlását is. meg a zöldpaprikát. Stb. de helytelen elméletet agyalt ki. olvas. Elhibázott. Kéttagú összetett mondatban is állhat pontosvessző. vagy kötőszó áll. nyáron is azt hordta. / Pocsolyás víz. szépet. hogy rabok tovább / Nem leszünk! Stb. sás. ceruza. ír. [De vö. A mondatrészek közötti írásjelek 247. Aztán elővette a bicskát. Tiltakozást jelentett az elnémetesítéssel szemben. Stb. d) Ha azonos mondatrészek között és. 249. Szeretett volna valami újat. külön-külön hangsúlyozott azonos szerepű mondatrészek (s az ilyenekből alakult felsorolások tagjai) közé vesszőt teszünk. stb. hogy bizonyos mértékig elkülönülő gondolatsor kezdődik. rövidítésben az s kötőszó rejlik (= s a többi). ez elé vesszőt teszünk (kivéve az és. Összetett mondatainkban kettőspontot teszünk. Vörös jelek a Hadak Útján: / Hunniában valami készül.. becsületes. Stb. Stb. tinta. hátravetett mondatrészeket vezet be. a)] b) A felsorolásban pontosvesszőt is használunk. lelkes. illetőleg háromszor kezdtük újra. mindegyiket (már az elsőt is) nagy betűvel kezdjük: A nyelvújításnak több oka volt: Nem tudtuk a tudományokat anyanyelven művelni. d) alpont. Irodalmunknak új kifejezési formákra volt szüksége. beszélget stb. felkiáltójel és kérdőjel után még gondolatjelet is teszünk: Rabok legyünk. b) alpont. A rózsának. egyre jobbat akarunk. vagy ha jelezni óhajtjuk. s. hogy a tagmondat fontosabb magyarázatot vagy következtetést tartalmaz: Közös a célunk: mindig többet.] e) Ha az és. [De vö. kapdos. Ha azt akarjuk jelezni. meg a szalonnát. nagyot alkotni. a szegfűnek vagy a levendulának az illatát szereted? Stb. Az ilyen jellegű felsorolások végén a stb. a csupa vesszős felsorolás végén nem kell eléje vessző: Gyakorító igék például ezek: járkál. 245. 246. Kétszer. furcsa árok. 72 . szorgalmas.244. hogy derekuk ne törjön. A többszörösen összetett mondatokban pontosvesszővel határoljuk el egymástól a szorosabban összetartozó tagmondatok csoportjait: Nyugat felől sötét felhőket hozott a szél. [De vö. vagy kabátot! Stb. eléjük nem teszünk vesszőt: A tésztára sok mákot és cukrot szórt.. a port felkavarta. ha kötőszó nélkül következnek egymás után: Az Ér nagy.

vagy csattanós befejezője a szerkezetnek: S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: / Füstösek. Nagybátyám szombaton érkezett meg. az állami díjas mérnökkel. Ha azonban az ilyen kifejezések nem értelmezők. nem teszünk eléje vesszőt: Bátyámat mint tanút (= tanúként) hallgatták ki. rangot jelentő. hanem gondolatjellel (esetleg zárójellel) különítjük el: A baleset sérültjét – a motorkerékpárost – kórházba szállították. e) A szünettel elkülönülő értelmezőszerű. főleg ha az értelmező felsorolást tartalmaz. A személynév után ebben a típusban vesszőt teszünk: Nagy Elemér. Ezt az írásban vesszővel jelezzük: Németh Pétert. Se pénz. Stb. Kálmán Etelkát. a leány. a lámpa mellé tette. nincs szükség vesszőre: Te magad mondtad. Stb. bíborak… Fölröppen a komor ég homlokára / Egy nagyszerű mosoly: / A forradalom vörös hajnala. vagy azt választhatod. a szerkezetet csak a végén ragozzuk. Sem testem. Az egymásnak alárendelt mondatrészek közé általában nem kell írásjelet tenni. – Ha azonban az igeneves 73 . nagyokat lélegezve. -ve és a -ván. Az országban mindenütt jó termés ígérkezik. stb. Kossuth-díjas írónőnknek. búsak. városunk díszpolgára. Stb. se posztó. – Ugyanígy: Balla Erzsébetnek. Maga János is ott lesz. népköztársaságunk nagykövetét. Ha az értelmező távolabb kerül az értelmezettől. akkor az előtte álló személynév értelmezőjének számít. felszabadultan. Az ilyen közbevetésszerű értelmezőt olykor nem vesszővel. egy öreg diófát. c) Ha a kitüntetést. -vén képzős igeneves szerkezet csak mondatrész. Stb. János maga is ott lesz. a vesszőt közvetlenül eléje tesszük: Én őt dicsérem csak. 243. valamint a mondathoz lazán hozzátoldott határozók elé vesszőt teszünk: A könyvet az íróasztalára. Stb. illetőleg: Kovács Tiborral. hol ahhoz kapott. Petőfi mint ember nem hazudtolta meg a költőt. fokozatot. Lehet jó is. Hol ehhez. a)] b) Ha a mint szó állapotot vagy minőséget jelölő szó vagy szókapcsolat előtt áll. és az értelmezős szerkezetnek mindkét fő tagja ragozódik. Zsigmond Elek Kossuth-díjastól stb. A sok pásztor mind muzsikál. az éjszakai vihar kidöntötte. 250. a) Az egymás után kötőszó nélkül következő egynemű jelzők és egynemű határozók közé nem teszünk vesszőt akkor. Komáromi Pálnak a javaslatára betonjárdát építenek. a feleségével együtt. furcsák. és a beszédben szünet van közöttük. mögéje is vesszőt tehetünk: Anna. Ma reggel nagy eső esett. A község tanácselnökének. az élet anyját… Stb. [De vö. stb. Az értelmezővel kapcsolatos fontosabb írásjel-használati esetek a következők: a) Az értelmezős szerkezetben rendszerint mind az értelmezettre. mind az értelmezőre külön hangsúly esik. ha alárendelő viszonyban vannak egymással: Fehér bottal a kezében egy fekete szemüveges férfi jött vele szemben. minősítést. Szép Izabella SZOT-díjassal. Egész nap az erdőt járta. Stb. A vessző helyére kettőspont is kerülhet. Mózes Pált. Dömötör Béla. ezért többnyire nem különítjük el vesszővel a mondat egészétől: Munkaruhát húzva fogott neki a motor szerelésének. sem lelkem nem kívánja. gyakran határozott névelővel kezdődő kifejezés birtokos szerkezet. az irodalomtudomány doktora. Kertjük díszét. Magát Bartókot hallottuk a hanglemezről. rossz is. d) Ha az értelmezett szó vagy az értelmező a maga vagy a mind névmás. 248. c). b) Ha az értelmező után is szünet van a beszédben. varrni tanult. Stb. Kossuth korábban mint meg nem alkuvó újságíró harcolt a magyar nép jogaiért. a tőszomszédomat kereste. A rádió zenéjét hallgatva is jól tudok tanulni. 247. a Magyar Népköztársaság kiváló művészét. [De vö. és a személynév után nincs vessző: Mózes Pál nagykövetet. Stb.f) A páros kötőszóval alakult mellérendelő szerkezetekben a második kötőszó elé mindig vesszőt teszünk (a páros vagy második tagja elé is): Vagy ezt. Kállay Imre kandidátusé. 249. Stb.] e) A -va.

amit javíttatni vitt. b)] Érzelem kifejezésére – főleg régies vagy szépirodalmi jellegű szövegekben – a mondatba felkiáltójel vagy kérdőjel is beékelődhet. 252.) – A zárójelbe tett önálló mondat írásjele azonban a zárójelen belülre kerül: A jelenlevők mind helyeselték a javaslatot. Bátyámat. Felvették a jelentkezők nagyobb részét (45 fiút és lányt). a mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: Bizonyos szavak igék is.szerkezet szinte külön mellékmondatnak érződik. beteg lett.) 74 . Az ilyen közbevetett felkiáltójel vagy kérdőjel után a mondat természetesen kisbetűvel folytatódik: Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja. nyom). Stb. kabátját magára kapva. (Vö. Stb. amelyet a közbevetés szándékával ékelünk be a mondatba. Ádám barátomtól (mint országszerte jól ismert mérnöktől) gyakran kérnek szakvéleményt. Stb. névszók is (pl. 251. Évi – bár még át tudott volna szaladni az úttesten – előbb hagyta elmenni a teherautót. hogy minél kényelmesebben érezze magát – ez mindig fontos volt neki –. Évi (bár még át tudott volna szaladni az úttesten) előbb hagyta elmenni a teherautót. amit mondtam. Egy gondolat bántotta (és nem tudott megszabadulni tőle): hogy ő is felelős a hiányért. a fenti szabály alkalmazása a fogalmazó egyén megítélésétől függ. Az olyan szót vagy szókapcsolatot. 271. / Csúnya hazugság volt. hohó! mind. Ha az összetett mondat valamelyik tagmondatába beékelődik egy másik tagmondat. vagy hátravetve a mondathoz lazán kapcsolódik. Péter. vesszők. A mint kötőszó sokszor beszédszünetekkel határolt közbevetést vezet be: Ádám barátomat. Stb. Ha a közbevetett szó. s csak néhány alkalmatlant kellett elutasítani. Ádám barátomnak – mint kiválóan képzett mérnöknek – az átlagosnál magasabb a fizetése. (Az ellenvéleményen levők el se jöttek a gyűlésre. imádott / Jankóm… Most veszem észre. Bátyámat (a baleset tanújaként) többször is kihallgatták. a baleset tanújaként. vagyis a közbevetett részt körülfogó gondolatjelpár vagy zárójelpór második tagja után ki kell tenni: Műszaki egyetemen szerzett diplomát – vegyészmérnökit –. de író lett. nem tud eljönni. csak még a magnója hiányzott. mint említettem. hazugság. Akár le is mondhat a beékelésről: A vonat persze megint késett. (De vö. célszerű vesszővel elkülöníteni: Gondolván egy merészet. előbb hagyta elmenni a teherautót. Kiszaladt az udvarra. áteveztünk a túlsó partra. 271. bár még át tudott volna szaladni az úttesten. Sok megszokott holmiját becsomagolta. szókapcsolat vagy tagmondat írásjelnél ékelődik a mondatba. István. megint késett. az írásjelet a közbevetés után. a műszakiakhoz osztották be. többször is kihallgatták. A szövegbe ékelődést jelző írásjelek A közbevetés 250. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: A vonat. Új találmányát – természetesen – azonnal szabadalmaztatta. 249. mint mérnököt. Stb. Ne felejts el fölébreszteni holnap reggel (6-kor)! Stb. Mivel a közbevetés szándékát és írásbeli kifejezésének szükségét valójában csak a közlemény megalkotója érzi.) Stb. persze. Stb. sajnos. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: Évi. Bátyámat – a baleset tanújaként – többször is kihallgatták. A kiejtés szerinti (fonetikus) átírás a nyelvjárásgyűjtésben igen fontos. Ha a zárójelbe tett megjegyzés a mondat végére esik. [De vö. les. ezt a közbevetett mondatot vesszők. fagy.

mögéje is vesszőt teszünk: Most pedig. / ha süvít a böjti szél. 257. barátaim. és kisbetűvel kezdjük. Az első idézőjel után az idézet első szavát általában nagybetűvel kezdjük. eléje is. A „rendületlenül” később jelszóból magatartásformává érett. e) Az idézetbe iktatott idéző mondat közbevetésnek számít. Ha a megszólítás beékelődik a mondatba. Az idézet végére. hogy „testileg. Kisbetűvel kezdjük az idézetet. rátérünk a dolog lényegére. a pontot azonban nem: „Ismerni a jót könnyebb.) Magánlevelekben a kiemelt megszólítások után vesszőt is lehet tenni. – Ezt ledöntheti / Erőszak. melynek nincs virága?” „Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál – vallja Madách. Ha a szó szerinti idézetet szervesen beleszőjük saját szövegünkbe. gondolatjellel kapcsoljuk. 255. tehát gondolatjelek közé tesszük. követheti vagy megszakíthatja az idézetet. a berekesztő idézőjel elé olyan írásjel kerül. A szövegbe ékelt szó szerinti idézetet általában idézőjelpór fogja közre. amilyent az idézett mondat tartalma kíván: Bessenyei ma is érvényes igazságot fogalmazott meg: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós. az idézett részt idézőjelek közé foglaljuk. „Még kér a nép. ha úgy emeltük ki. rongyban. Az idézés 256. 254. de idegenen sohasem. a) Az idézetet bevezető mondat után kettőspontot teszünk. Ilyenkor az idézet végén a kérdőjelet és a felkiáltójelet kitesszük. edzett nemzedéket neveljen”. Az olyan önálló. Stb. amelyek egy hosszabb szöveget vezetnek be. – Ha a mondat az idézett résszel végződik.” Örök kérdést tesz fel Vörösmarty: „Mi dolgunk a világon?” Petőfi így kezdi híres versét: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” Stb. a kötelességedet? Stb. édes fiam.” Stb. (Vö. ember: küzdj és bízva bízzál!” ma is gyakran idézzük.A megszólítás 253.” „Lesz-e gyümölcs a fán – kérdi Petőfi –. általában felkiáltójelet teszünk: Drága Szüleim! (Drága szüleim!) Tisztelt Közönség! Kedves Barátaim! Igen tisztelt Főorvos úr! Egyetlen Ilonám! Stb. most adjatok neki!” – figyelmeztette Petői az urakat. A mondat elején vagy végén álló megszólítást vesszővel választjuk el a mondat többi részétől: Gyerekek.” Stb. „Ó. Stb. Sándor. és az idézetet kezdő közszót (az eredeti szöveg ellenére is) kisbetűvel kezdjük: A tanterv szerint az iskola egyik célja az.” Stb. mint követni” – írta unokaöccsének Kölcsey. az örökre élni fog. A második idézőjel a szövegzáró írásjel után következik: „A tudományos felfogás szerint – írja Kosztolányi – nincs semmiféle rangkülönbség a nyelvek között. Stb. / Előítéletét az / Évek nem szünteték. b) Ha az idéző mondat követi az idézetet. az idézet végén pedig fölül tesszük ki: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok” – figyelmezteti Kazinczy költőtársait. mint farsangi plakátok. Stb. hegyével befelé forduló jelpárt használunk: Petőfi írta apjáról: „Szemében »mesterségem« / Most is nagy szálka még. és kisbetűvel kezdjük. mondat értékű kiemelt megszólítások után. – A megszakított idéző mondat kisbetűvel folytatódik: Madách szavait: „Mondottam. hogy az eredeti szövegben is kisbetű van: A közeledő őszt ekképp jeleníti meg Babits: „már hullnak a cifra virágok / szirmai. Stb. Tudod-e. de ez csak a társadalom egészének tevékeny közreműködésével érhető el. 149. nézzétek csak! Nagyon vártalak már. Ha az idézőjelbe tett mondaton belül még egy idézőjelre van szükség. szellemileg egészséges. Az idézőjelet (kézírásban és nyomtatásban) az idézet kezdetén alul. megvan-e még az az otthon?” – sóhajt fel Radnóti. a mondatot befejező írásjelet az idézőjel után tesszük ki: Juhász 75 . Idézés alkalmával az idéző mondat megelőzheti.

hogy kisemmiztek. gondolatjel van előttük. – Kik jártak itt? – faggatta tovább. Szavak és szórészek közötti írásjelek 260. aranyat lel – tartja a közmondás. Ha közmondásokhoz. messze szálltak! Stb. magyarázó. szállóigékhez. hanem gondolatjeleket szokás használni. eszem a lelked! Hova megy. haj. – Annyiszor becsapott! – Gyere ide – kiáltott rá –. Stb. – Hova a pokolba? – Maklárra. Az idéző mondatok nélkül egymást váltogató párbeszéd megszólításonként külön sorokban kezdődik. nem használunk idézőjeleket. a). ezeket gondolatjelpár fogja közre. – Nem is tudom – mondta határozatlanul. Mások szavainak némiképp megváltoztatott. 76 . Szépirodalmi művekben az író mintegy idézi a szereplők szavait. hiszel nekem? – kérdezte reménykedve. hiszel nekem? Türelmetlenül szólt rá: – Add már ide! – Nem adom! b) Ha az író idéző mondata követi a szereplő szavait. – Maklárra? – Jó estét mondani a töröknek. csak itt lenne már! Jaj. láthatta. – Sok a teendőnk. de ennek jelzésére nem idézőjeleket. Termeljünk többet és olcsóbban! – ez most a feladat. illetőleg elé. 258. Vesszőt szoktunk tenni az indulatszók után. jelszókhoz stb. – Add már ide! – szólt rá türelmetlenül. – Ne higgy neki! – támadt rá. b). kiegészítő megjegyzést fűzünk. vagyis úgynevezett tartalmi idézésekor nem használunk idézőjeleket: Alkotmányunk kimondja. amire ne lennék képes a gyerekeimért. hogy nincs az az áldozat. Stb. a) Az indulatszókat vesszővel különítjük el: Hej. amely „a szabadág útjára visz gyász és romok felett”. Hová merült el szép szemed világa? – szoktuk tréfásan kérdezni. hé? Fiatalságunk évei. Stb. – Maga itt volt. Az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében egyébként az idézéskor szokásos írásmódot alkalmazzuk. – Ugye. Így szokás kezelni az úgynevezett kapcsolt egyenes beszédet is: Mondtam neki. c)] a) Ha az író idéző mondata megelőzi a szereplő szavait. hogy társadalmi rendszerünknek a munka az alapja. a megszakítás után újabb gondolatjel következik.Gyula a munkában azt az erőt látja. c) Ha az író idéző mondata a szereplő szavai közé van iktatva. sarkigazságokhoz. [Vö. vagy kétszázan kimennénk az éjjel. és a beszélők első szavai előtt gondolatjel van: – Kapitány uram. de az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében az idézéskor szokásos írásmódot követjük: Ki korán kel. 259. Stb. és segíts már egy kicsit! – Sehogy sem tudok belenyugodni abba – folytatta –. Határozatlanul mondta: – Nem is tudom. 256. utánuk viszont nincs. Reménykedve kérdezte: – Ugye. – Nagyon vártalak már – fogadta a barátját.

d)].) g) A többelemű földrajzi nevek több típusában kötőjellel fejezzük ki az alkotó tagok összetartozását: Arany-patak. rövid pihenőt tartott. rokon-őrtüzek stb. 131. a mellérendelő összetételeknek és az ikerszóknak. unos-untalan (vö. gizes-gazos (vö. dimbes-dombos. [Vö. 140. mind a számjegyekkel írt számkapcsolatokban kötőjelet teszünk. össz-szövetségi. hidegvíz-csap [vö. bogáncs-szívem. vagylagosságot fejez ki: egy-két (ember). 289. Cseh–Morva-dombság. Szokatlan. ott-tartózkodás. 262. nyolc-tíz (napra). illetőleg tulajdonnévi szóalakokat. Anna-Panna [vö. c) Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja. sírva-nevetve [vö.). Kazinczy-verseny. 138. gyémánt-hitemet. b).. Konkoly-Thege stb. amelyekben a tagok. 97. könyvritkaság-gyűjtemény. ki-be ugrál. szövő-fonó ipar [vö. rendszerint csak az utolsó. stb. meg-megállt. -szerelő és -javító üzem. francia–spanyol (határ). stb. Ilyenkor az elhagyott közös utótagra. stb. b)]. [Vö. stb. c)]. olasz–német (mérkőzés). 103. foszforműtrágya-gyártás (vö. Osztrák– Magyar Monarchia. tizenegyezer-huszonnyolc stb. Kötőjelet szavak és szórészek között az alábbi esetekben alkalmazunk: a) Az olyan összetett szavakat. Érd-Ófalu (vö. Vas Mihály-hegy (vö. Csepel-sziget. Holt-Tisza. b)]. csak az első elé teszünk vesszőt: A hegymászásban elfáradt. de elfáradtam! Stb. ha a mondat hangsúly.). orrán-száján.. [Vö. 177. 179. vissza-visszatérés. 261. 5-6 (darab). köd-gubában. (Vö. 168–169. 101. de mert hideg volt. 98. a)]. i) Mind a betűkkel.). süt-főz. a)). gépgyártó. a)]. 265. a)].és szünetviszonyai ezt megkívánják: Ejnye be megjártam! vagy: Ejnye. Nagykötőjelet szavak között a következő esetekben szokás használni: a) Két vagy több nép (nyelv) nevének kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: angol–magyar (szótár). Ha a tagmondat közbeékelődése miatt vagy bármi más okból két kötőszó kerül egymás mellé. örökkön-örökké. stb. zöldség. József Attila-díja.] f) A kettős családnevek elemeinek összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Endrődy-Somogyi. 139. Balassi-strófás.) 77 . 102. Rohonci-Arany-patak. 103. kő-iszonyatját. merre menjünk? Jobbra-e vagy balra? Stb. h) Az -e kérdőszócskát kötőjellel kapcsoljuk az előtte álló szóhoz: Tudod-e. a)] b) A szóismétléseknek. csihi-puhi. 94. anyagcserevizsgálat-kérés [vö. tej-. illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet.. Hívták. József Attila-díj. irul-pirul [vö. 158. (Vö. édes-bús. mássalhangzót jelölő betű kerül egymás mellé. 139.és gyorsíró. Mann-né. illetőleg a szóelemek határán három azonos. 62. d) Kétezeren felül – ha az ezres után még más szám is következik – az összetett számnevek írásában kötőjelet használunk: ötezer-nyolcszáztíz. stb. ha a kapcsolat hozzávetőlegességet. 178. 100. Stb. a)] e) Tulajdonnevekhez főneveket és belőlük képzett mellékneveket bizonyos típusokban kötőjellel kapcsolunk: Afrika-kutató. Magyar–Szovjet Baráti Társaság. b)]. be megjártam! Jaj de elfáradtam! vagy: Jaj. kötőjellel tagoljuk: sakk-kör. az indulatszó és a nyomósító szócska közé csak akkor teszünk vesszőt. 139. néha-néha (vö.és külkereskedelem. 10-12 (éves). alkalmi szóösszetételeknek kötőjeles írása a költői nyelv kifejezőeszköze: rőzsedalok. NagyNew York.). s mikor egy forráshoz ért.és gyümölcsfelhozatal. szoba-konyhás [vö. Arany-patak-völgy (vö. Széll-lel. 263.). valamint az alárendelő összetételeknek bizonyos típusaiban az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: egy-egy. nem indult útnak. Kál-Kápolna. stb. illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában.b) Ha valamely indulatszó után a be vagy a de nyomósító szócska következik. stb. 176. le-föl sétálás [vö. illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép.). bel.

b)] – Hasonlóképpen: Magyar Nemzet-beli stb. stb. Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a ragokat: (a) Hadrovics– Gáldiban (ti. az első–negyedik osztályban. mérkőzést). Meggondolni háborítlan. Néhány esetben azonban kötőjelet használunk. 217. a tavasz–nyár folyamán. / Ami immár közelebb van… stb. rövidítésekhez. kelet–nyugati. az első–negyedikben. 19-szer.). betűszókhoz stb. tavaszi–nyári. a képzőket és a képzőszerű utótagokat általában közvetlenül kapcsoljuk a szótőhöz.Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: (a) magyar– angolban (ti. 67-es. a 128–9. stb. Szojuz–14. (Vö. tavasszal–nyáron. 753 – i. Duna–Majna–Rajna-csatorna. New York-szerű. 1983–1984. (a) Videoton–Haladáson (ti. Glasgowban. az MTA-tól. szakos) stb.és számjelzése között: T–34.-be jár. (Vö. Hadrovics–Gáldi: Orosz–magyar szótár. e.-ben. osztályban. b) Kötőjellel kapcsoljuk a több különírt elemből álló személynevekhez és földrajzi nevekhez a képzőket és a képzőszerű utótagokat: Arany János-i.vagy szó. Illyés Gyula-féle. Bonn-nal. a)] e) Kötőjellel kapcsoljuk a számjegyekhez. [Vö.-en. 265. 94. stb.) c) Kötőjellel kapcsoljuk az egyelemű személynevekhez a képzőszerű utótagokat: Eötvös-féle. 80%-os. szabadság gyermeke / …Köszöntelek a távolból előre! Stb.. 286. Három pontot használunk akkor is. b) Két vagy több tulajdonnév kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: Marx–Engels–Lenin. / ez a mi munkánk… Respublika.) – Hasonlóképpen: Vág-szerű (folyó). Bonyolultabb esetekben a nagykötőjel kivételesen szóközökkel illeszkedhet a tagok közé: i. [Vö. 141. Rousseau-nak.. Karlovy Vary-i. budapest–bécsi. 1981–1985-i. június–július hónapban. Bp. [Vö. 163. lapon. 6%-kal. Montreux-ig. 1848–49-ben. a)] 78 . az I–IV. stb.. stb.25-kor. voltaire-es. New York-i. stb. §-ban. Leonardo da Vinci-s. Omega-féle (időmérők). illetőleg: a Szojuz–24 – Szaljut–5 űrkomplexum. [Vö. a toldalékokat: 4-et. ha valamely szövegből kihagyunk egy részt: …s rendezni végre közös dolgainkat. a) Kötőjellel hárítjuk el toldalékok kapcsolásakor három azonos. e)] d) Nagykötőjelet használunk géptípusok stb. évi. az I–IV. 20-án. Bonn-nál [vö. amelyek valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek: Budapest–Bécs. 1914–18-as. 456. írásjelekhez. 164. a jeleket. A ragokat. ahol az egyszerűsítés nem alkalmazható: Széll-lel. a 15. puff-féle (vö. Apollo–11. írásrendszerünkben szokatlan betűcsoportokra végződő szavakhoz a toldalékokat: guillotine-t. 100 °C-on. 217. Petőfi-szerű stb. 12-t. c)]. (Vö. szótárban). Frankfurt am Main-i. Ménesi út 11–13. T–34-es. mérkőzésen) stb. d) Kötőjellel fűzzük hozzá a hangérték nélküli (ún. néma) betűre és a bonyolult. Az ilyen alakulatokhoz minden toldalékot kötőjellel kapcsolunk: T–34-et. Apollo–11-es. 16. a IV. stb. 94. TU–154-gyel. sz. c)]. Szojuz–14-ben.. 264. Újpesti Dózsa–Ferencváros (rangadó) stb.). dzsessz-szerű. 171. mássalhangzót jelölő betű közvetlen találkozását egyes típusokban. Három pontot teszünk a gondolat befejezetlenségének jeléül: De tart a harc… a kard s az ágyú / Helyett most eszmék küzdenek. 141. 200. Népszabadság-beli (cikk) stb.) – De: a 128–9. német–franciás (ti. 62. Az ilyen alakulatok utolsó (esetleg mindkét) tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: Budapest–Bécsen át. Toldalékok kapcsolása 265. szótárban). Wittmann-né [vö. kelet– nyugat irányban. június–júliusi. 280. ploieşti-i stb.. betű. (láttam az) angol–brazilt (ti. 179. (vö. c) Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz az olyan szavakat.. stb. 164. 217.. aug. stb.-en. TU–154.

A kijelentő mondatban megállapítunk. kerület stb. hazám! Stb.. munkaverseny. 1983. folyóiratok. 267.) 268. Pontot használunk viszont a következő esetekben: a) A sorszámneveket jelölő számok után általában pont van: 10. és a zárójel után is használnunk kell a megfelelő mondatvégi írásjelet: Szövetkezeteink már saját gépeikkel dolgoznak (traktorokkal. Stb. Kettőspontot teszünk a szerző neve és az írásmű címe közé akkor. Személyes névmásoknak nevezzük azokat a szavakat… – A kérdőjelet és a felkiáltójelet a kiemelt címsorok végén is ki kell tenni: Minek nevezzelek? Készülj. 199. stb. cikkek. a hónapot és a napot jelölő szám után: 1848. ha a nevet és a címet mondattani viszonyítás nélkül említjük egymás mellett (pl. mint gyakorlati anyanyelvismeret (Az általános iskolai nevelés és oktatás terve). – Ha azonban a cím szövegben van. – Ha a zárójelbe tett rész ponttal rövidített szóval végződik. 271. hogy a szóalakban már van kötőjel: tűzzel. kb. tervhivatal stb. a berekesztő zárójel elé a rövidítést jelző pontot ki kell tennünk. Stb. szócsoportra vagy mondatra: A felszabadulás óta számos új összetétel keletkezett nyelvünkben: békepolitika. felsorolásban. 278. Kettősponttal mutatunk rá a példaként említett szóra. utalásban. (Vö. 269. Az elválasztás alapja lehet az a körülmény is. fejezetek címe. Stb. évi. a végére pontot teszünk: A s z e m é l y e s n é v m á s o k .. elválasztáskor – a szétválasztott szórészek összetartozásának jelölésére – kötőjelet használunk: asz-tal.): Vörösmarty: Csongor és Tünde. A hírlapok.. versszak. Sor végén.. a SZOT. Mikszáth „Különös házasság” című regényéből filmet készítettek. IX. Dumas. Bp. (Vö.. (De vö. közlünk valamit: Magyarország legnagyobb tava a Balaton. Arany: Toldi. jövőkutatás. költői művek./ vassal. 252. katalógusban stb. ha kiemelt címsorokként vagy önmagukban szerepelnek: Népszabadság Puszták népe Nemzeti dal Előszó Kettős megállóhely Szerencsi Csokoládégyár stb.). Ha a mondat végén levő zárójeles rész szorosabban kapcsolódik a mondathoz. valamint az intézménynevek és útbaigazító feliratok után a mai gyakorlat szerint nem kell pont akkor. s utána mondat kezdődik./ nak. Ugyanígy nagykötőjelnél: egy TU– / 154-esen stb.) c) Pontot teszünk a keltezésben az évet. (Vö. tárcsás boronákkal stb. du. dolgozatok. 15. értekezések.) 270. stb. (Vö. könyvek.Egyéb írásjel-használati tudnivalók 266.) 79 . 290. – Birtokos szerkezetben azonban a név és a cím közé nem teszünk írásjelet: Arany János Toldija fellelkesítette Petőfit. Petőfi: János vitéz.) b) Pontot teszünk a rövidítések egy része után: aug. Stb./ ot stb.. 282. özv. te-kint stb. III. 293. kombájnokkal. a mondat tartalmának megfelelő mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: A helyesírás nem egyéb.

Ezzel a lehetőséggel azonban – a divatnak hódolva – ne éljünk vissza! 273. 199.23 (egy egész huszonhárom század). amelyeknek hangulati velejáróját. A könyveknek. gúnyos vagy egyéb értelmét ki akarjuk emelni: Megkaptam „kedves” soraidat. Stb.272. e)] 80 . Idézőjelek közé teszünk a mondaton belül olyan szavakat. költői műveknek. 289. valamint kiírjuk az esetleges kötőhangzót is: 10%-os. amilyenben a kimondott formához kapcsolódnék. * ” ’ ° ~ a paragrafus jele fordíts! vagy 1 a jegyzet jele az ismétlés jele a hiány jele a fok jele az ismétlődés. 291. Ilyenkor a toldalék mindig olyan alakjában járul az írásjelhez. jele § .) – Az öt. 265. illetőleg a megfelelés jele A százalék. a 6. a tört szám stb. 1.) 274. cikkeknek stb. értekezéseknek. b)] 275. Gyakrabban használjuk még a következő írásjeleket is: + — · : = % / az összeadás jele a kivonás jele a szorzás jele az osztás jele az egyenlőség jele a százalék jele a vagylagosság. Ilyenkor a toldalékok kötőjellel kapcsolódnak: Ez benne van a „Hét évszázad magyar versei”-ben. stb. /. (Vö. §-ban. 3°-kal stb. több szóból álló címét szöveg közben idézőjelbe is tehetjük: A haladó magyar költészet remekeit mutatja be a „Hét évszázad magyar versei” című négykötetes antológia.6 (harmincnyolc egész hat tized). a paragrafus és a fok jeléhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot. (Vö.és többjegyű számokat általában közzel tagoljuk a hátulról számolt hármas csoportok szerint: 23 816 stb. tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. Ne akarj te engem mindenáron „jobb belátásra bírni”! Stb. [Vö. [Vö. A számok írásában a tizedes törtek kezdetét vesszővel jelöljük: 38. Stb.

Salg. k. k. i.és nagybetűk tekintetében nem követi az alapforma írásmódját: Ft (= forint). ahány különírt szóból áll a rövidített szókapcsolat: a. gyes (= gyermekgondozási segély) stb. N (= newton). K (= kelvin). az Áfor. A rövidítések 277. Bp. HTSz. (= parancsnokság). km kiejtve kilométer. Kb. vagy összeolvassuk a betűket: MÁV (= Magyar Államvasutak) kiejtve máv. kb. (= annyi mint). Ha egy magában kisbetűs rövidítés mondatkezdő helyzetbe kerül. Stb. ÉNy (= északnyugat). gk. (= mint vendég). (= Debrecen). (= az idézett mű). első betűje természetesen nagyra cserélődik: Csüt. az OTP. (= magasföldszint). 278. N. stb. (= saját kezével). m. a f. Na (= nátrium) stb. (= körülbelül). m. szb (= szakszervezeti bizottság) kiejtve esz-bé stb. é.A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK 276. a szerk. é. – Ennek megfelelően a magánhangzóval kezdődő rövidítések előtt az. stb. m. a) Az egyszerű és az összetett szavaknak több betűből álló rövidítése egységes csoportot alkot: ált. – A mozaikszók előtti határozott névelő a kiejtett alakhoz igazodik: a MÁV. (= az igazgatóhelyettes). (= nota bene!) stb. cm (= centiméter). A mozaikszók különféle fajtáit (a betűszókat és a szóösszevonásokat) írásformájuk alapján ejtjük ki. (= a felelős kiadó). n. A különírt szavakból álló szókapcsolatok rövidítése általában annyi (ponttal elkülönített) tagot tartalmaz. (= s a többi). dec. Szfv. Mo. (= december). k. stb. a Mahart. (= Székesfehérvár). 282. k. ALAPTERÜLET: 100 m2. pság. kiejtve utca. sz. D. (= Salgótarján) tb. (= év nélkül). délben érkezünk. az i. (= gépkocsi). A mértékegységek jelét kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk aszerint. (= New York) stb. kiejtve Budapest. (= általános). Vagy a betűk nevét mondjuk ki egymás után: OTP (= Országos Takarékpénztár) kiejtve ó-té-pé. ( időszámításunk szerint). mfszt. b) A rövidített szónak vagy szavaknak kis vagy nagy kezdőbetűjét általában a rövidítésben is megtartjuk: c. stb. hogy a jel közszóból vagy személynévből származik: m (= méter). ú.. stb. alsó). az szb. Y. (= a szerkesztő). A rövidítések alakja általában emlékeztet a rövidített szavak teljes formájára. (= című). húszan leszünk. Áfor (= Ásványolaj-forgalmi Vállalat) kiejtve áfor. (= alatt. Mahart (= Magyar Hajózási Részvénytársaság). (= vesd össze!). a tsz. km (= kilométer). A rövidítések (és hozzájuk hasonlóan a rövidítésként használt jelek és kódok is) leginkább csak az írásban élnek. v. Mindig nagy kezdőbetűvel írjuk azonban az elemek vegyjelét: O (= oxigén). – Szabványokban előírt formákat csupa nagybetűs szövegben sem szabad megváltoztatni: A KÉSZÍTMÉNY ÁRA 15 Ft. az MTA. (= magyar). B. (Vö. (= rakpart). A rövidítések többsége után pontot szokás tenni: a. (= római katolikus). (= Magyarország) stb. Közszavak és tulajdonnevek teljes alakja helyett gyakran használjuk rövidített formájukat. NB.) 81 . – Nem ritka azonban a rövidítés elemeinek egybeírása sem: stb. vö. m. mássalhangzóval kezdődő rövidítések előtt a határozott névelőt használunk: az igh. stb. (= Helyesírási tanácsadó szótár) stb. rkp. (= Boldog új évet kíván). s. a beszédben teljes alakjukban ejtjük ki őket: u. Sok rövidítés azonban a kis. r.

279. 279. A szokásos eljárásokkal alkotott rövidítéseken kívül a szaktudományok különleges rövidítéseket. 280. Ilyenkor ezek mindig olyan alakjukban járulnak a rövidítésekhez.és az utótagot kötőjellel fűzzük össze: mm-beosztás. f. (Vö. lexikonokban stb.. dr. az égtájak rövidítését: D (= dél). K-mal (= káliumot. ált. Celsius-fokkal. stb. du. °C-on. k. f f. A á. az elő.-kivonat stb. 278. Ft-ot. ha szótárakban. jeleket és kódokat is alkalmazhatnak. felv. 282. f. amilyenben a kiejtett formákhoz kapcsolódnának. nagy tömegben fordulnak elő. D db de. NL (= Hollandia). áll. hl (= hektoliter). alatt.. rég. 282. E Ft É ÉK em. °C-kal. bp. délkelet dekagramm deciliter deciméter délnyugat doktor délután ezer forint észak északkelet emelet északnyugat érkezik évfolyam fillér fent folyó évi folyó év február fejezet felvonás folyó havi . 281. a gépkocsik országjelzését: H (= Magyarország).nek (= kerületnek). Rbl (= rubel). m2-es (= négyzetméterenként. é. ol (= olasz) stb.) Egyébként ponttal írt rövidítések (nm.. fej. °C-os (= Celsius-fokon. h. MW (= megawatt). a.) – A nemzetközi mértékegységek (az SI-egységek) írásmódját minisztertanácsi rendelet szabályozza. – Nincs pont az olyan rövidítések után sem. Ha a rövidítés valamely teljes szóval alkot összetételt. °C c.-ban (= utcában). fszla. f. K-ot. A magyar és a nemzetközi szabványokban rögzített jeleket és kódokat az ott előírt formában kell használni. jelekhez stb. aug. jelekhez stb. v. a vegyjeleket: S (= kén). ÉNy érk. m.. uaz (= ugyanaz) stb. Ilyenkor célszerű őket külön jegyzékbe foglalni: nm (= névmás). négyzetméteres). stb. v (= sebesség). Celsius-fokos) stb. az országnevek kódjait: HU (= Magyarország). ÉK (= északkelet). é. dec. (Vö. ol.-i B. évf. a fizikai mennyiségek jelét: a (= gyorsulás). é. A gyakrabban előforduló állandó rövidítések és jelek: a.Pont nélkül írjuk azonban (szabványainkhoz és a nemzetközi szokáshoz igazodva) a pénzfajták rövidítését: f (= fillér). cm cm2 cm3 csüt. A rövidítésekhez. ú. sin (= szinusz). ápr. dag dl dm DNy Dr. év febr. forinttal). káliummal). CS (= Csehszlovákia). tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. rég (= régies forma). alsó amper átvitt értelemben állami általános annyi mint április augusztus bar Budapest budapesti Boldog új évet kíván Celsius-fok című centiméter négyzetcentiméter köbcentiméter csütörtök dél darab délelőtt december 82 DK dkg v. a mértékegységek jelét: g (= gramm). bar Bp. valamint kiírjuk az esetleges előhangzót is: u. m2-enként.) mellől is elhagyható a pont. a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk. ker. a matematikai jelöléseket: lg (= logaritmus). Ft-tal (= forintot. ÉK-en (= északkeleten). Cl (= klór). amelyeknek a vége teljes szó: uő (= ugyanő).

N. e. sz. hiv. tvr. m m. Ifj. sz. okt. Ui. m. é. mm Mrd Ft N NB. ua. Y. márc. megh. pu. km km2 K. u. l l. v. okl. M Ft m2 m3 máj. k. N. V vö. v. jegyz.f. kg kk. folyó hó fordította folyószámla földszint forint gramm gimnázium(i) óra helyett(es) hivatalos hektoliter honvéd idősb időszámításunk előtt(i) ifjabb igazgató igazgatóhelyettes idézett helyen illetőleg. ker. fszla. ui. vsz. szerkesztő(ség) szent született tonna tisztelt törvénycikk tudniillik törvényerejű rendelet utca ugyanaz ugyanis utóirat úgymint úgynevezett ugyanott vagy volt vesd össze! versszak watt az ismeretlen név pótlásául 83 . köv. s s. Ny o. p. ny. m. ind. m. m.) pl. v. i. Özv. ill. ig. júl. Ft g gimn. uo. igh. olv. r. id. úm. nov. szerk. ún. v. stb. fszt. Szt. Pa (P. min min. mint fent következő körút liter lap lásd! méter magyar megye millió forint négyzetméter köbméter május március mb. J jan. i. sz. K K k. tc. ti. ifj. l. f. i. h. isk. illetve idézett mű indul(ás) iskola(i) időszámításunk szerint(i) joule január jegyzet július június kelet kelvin kötet körülbelül kerület kilogramm következők (lapszám után) kilométer négyzetkilométer Kelt. megbízott múlt évi meghalt perc miniszteri milliméter milliárd forint newton nota bene! (a figyelmeztetés jele) az ismeretlen név pótlásául november nyugalmazott nyugat oldal okleveles október olvasd! özvegy pont pascal pecsét helye például pályaudvar rész másodperc saját kezével s a többi szám(ú) század szeptember szerkesztette. hó ford. h h. t t. özv. szül. H. W X. jún. Id. i. hl honv. krt. szept. kb.

mivel kis kezdőbetűs szavakat helyettesítenek: gmk (= gazdasági munkaközösség). mivel legtöbbször nagybetűvel kezdett szavakat képviselnek: BKV (= Budapesti Közlekedési Vállalat). b) A közszói betűszók csupa kisbetűből állnak. NATO (= North Atlantic Treaty Organization). ahogyan a közszavakat: belker (= belkereskedelem). A tulajdonnévi szóösszevonásból köznevesült közért (= élelmiszerüzlet) szót kisbetűvel kezdjük. ahogyan a tulajdonneveket: Aluterv (= Alumíniumipari Tervező Vállalat). tmk (= tervszerű megelőző karbantartás). A szaktudományok körében a többelemű közszói alakulatokat is csupa nagybetűkkel írt betűszókkal szokás helyettesíteni: CB (= citizen band). kétféleképpen írjuk. Scientific and Cultural Organization) stb.A mozaikszók 283. téesz. KISZ (= Kommunista Ifjúsági Szövetség). kisker (= kiskereskedelem). tbc (= tuberkulózis). kolhoz (= kollektyivnoje hozjajsztvo). tehát úgy. Agrober (= Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tervező. kétféleképpen írjuk. a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen szóösszevonásoknak az első betűjét általában nagy-. tévé stb. kisebb-nagyobb szórészletekből. EKG (= elektrokardiogram). ALITALIA stb. a nagybetűs írásmód is szokásos: VEGYTERV. 285. Kermi (= Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet). TASZSZ (= Tyelegrafnoje Agentsztvo Szovjetszkovo Szojuza). Nem helytelenek az ilyen köznyelvi. b) A közszói szóösszevonásokat (és az idegenből átvett ilyen alakulatokat) csupa kisbetűvel írjuk. vagyis azokat a mozaikszókat. TDK (= tudományos diákkör) stb. esetleg már az átadó idegen nyelvben) valamely többszavas név elemeinek kezdőbetűiből alakultak. PVC [= poli(vinil-klorid)]. LSD (= lizergsav-dietil-amid). tsz (= termelőszövetkezet). 284. tmk (= tervszerű megelőző karbantartás). Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat). a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen betűszóknak minden betűjét (a többjegyűeknek minden jegyét) nagybetűvel írjuk. Komszomol (= Kommunyisztyicseszkij Szojuz Mologyozsi) stb. trafó (= transzformátor) stb. A betűszókat. radar (= radio detection and ranging). A szóösszevonásokat. tv (= televízió). tehát úgy. KGST (= Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa). tébécé. DNS (= dezoxiribonukleinsav). Fényszöv (= Budapesti Fényképész-szövetkezet). Javszer (= Fővárosi Javító-szerelő Vállalat). Alitalia (= ala italiana). Vegyterv (= Vegyiműveket Tervező Vállalat). nagybetűkkel írt betűszók sem: OTTKT (= országos távlati tudományos kutatási terv). amelyek rövid (vagy rövidített) szavakból. telex (= teletype exchange). vagyis azokat a mozaikszókat. vb (= végrehajtó bizottság) stb. gyes (= gyermekgondozási segély). sem a végére nem teszünk pontot: HNF (= Hazafias Népfront). Beruházási Vállalat). Komintern (= Kommunista Internacionálé) stb. 84 . esetleg részben kezdőbetűkből alakultak. A mozaikszóknak sem az alkotóelemei közé. szb (= szakszervezeti bizottság). Ofotért (= Optikai. ELTE (= Eötvös Loránd Tudományegyetem). A közszói betűszót alkotó betűk nevét néhány esetben már teljesen kiírjuk: pévécé. UNESCO (= United Nations Educational. URH (= ultrarövidhullám) stb. NE (= nemzetközi egység). Reklámcélokból stb. Csemadok (= Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete). NDK (= Német Demokratikus Köztársaság). ENSZ (= Egyesült Nemzetek Szervezete). MSZMP (= Magyar Szocialista Munkáspárt). szovhoz (= szovjetszkoje hozjajsztvo). amelyek (nyelvünkben. a többi betűjét kisbetűvel írjuk.

– Ha a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz melléknévképzőt kapcsolunk. komszomolista stb. kolhozban. gyesen (van). tbc-s. tehát ennek alapján vesszük tekintetbe az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. tévézik stb. fényszövbeli. a tsz-szel. Fényszöv-laboratórium. DNS-sel. az ELTE-n. továbbá kiírjuk az esetleges előhangzót. tv-zik (v. b) A közszói szóösszevonásokkal az összetételi utótagokat egybeírjuk: telexgép.) b) A szóösszevonásokhoz a toldalékot kötőjel nélkül kapcsoljuk: a Fényszövnél.) Hasonlóképpen a betűk nevével kiírt közszói betűszókhoz: tébécés. A mozaikszókhoz a toldalékokat olyan formában fűzzük. a) A betűszókhoz a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: a BKV-nál. – A csupa nagybetűvel írt betűszók alapalakjukat melléknévképzős formájukban is megtartják: ENSZ-beli. e. o-t: stukák. tv-közvetítés. stb. a létrejött szót kisbetűvel kezdjük: aluterves. TDK-dolgozat. szb-titkár. 29. Ofotért-üzlet. az ENSZ-szel. – A csupa nagybetűvel írt tulajdonnévi betűszók végén toldalékoláskor írásban nem nyújtjuk az a. A mozaikszókhoz az összetételi utótagokat a következőképpen kapcsoljuk: a) A betűszókhoz és a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz kötőjellel fűzzük az utótagokat: MTI-hír. telexezünk. trafótekercselés stb. pont szól. e. URHadás. De értelemszerűen: a Keravill-lal. stb. MAFC-os. az Elzett-től stb. OTP-kölcsön. stb. amilyet kiejtett hangalakjuk kíván. Hasonlóképpen: tébécészakorvos. telexszel. Áfor-kút. a Röltexszel. A mozaikszók alapformáinak és toldalékos alakjainak elválasztásáról a 232. tsz-tag. KISZ-es. az Alitaliánál. a Hungexpónál stb. 94. 287. tévézik). TDK-s stb. (a) trafója. UEFA-torna. (Vö. o-t: az MTA-nak. SZOT-üdülő. (Vö. az ETO-hoz stb. a MÁV-ot. téesztag. tévéközvetítés stb. – A kisbetűs testű szóösszevonásokban megnyújtjuk a toldalékok előtt az a.286. Alitalia-iroda. 85 . a tmk-ban.

20 611. de: 20 611. 15 méter szövet stb. főképpen irodalmi jellegű szövegben a rövid szóval kimondható számok lejegyzésekor: öt. mérték.vagy ennél több jegyű számok írásában a számjegyeket a hátulról számított szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. 5 órakor. a 10. A számjegyekkel írt tizedes törtek egész és tört értékei közé (köz nélkül) tizedesvesszőt teszünk: 3.-kel. tízmillió stb. sor. negyvenhétezerötszázhatvanhárom. húsz. A számjegyeket túlnyomórészt arab számokkal írjuk: 25 mm. Ha a törtszámnévnek tőszámnévi jelzője van. vö. arra nincsenek határozott szabályok. 86 . 1978. Számjegyírást használunk egyrészt a hosszabb szóval kimondható. – Kétezeren felül. b) Ha a számokat számjeggyel írjuk. stb. oldalon stb. 289.-nak futott be. háromnegyed óra múlva stb. (A keltezés e tekintetben kivétel. s az egyes csoportokat közzel választjuk el egymástól: 1552. kétezerig minden szám nevét egybeírjuk. az öt. másrészt akkor. számjegyekkel is. ha az ezres után a szám még folytatódik. A számokat a következőképpen tagoljuk. statisztikai adat és hasonlók lejegyzésében: du. ezernek. 5826. és a csoportok közé kötőjelet teszünk: háromezer-tizenhat. 292. a) Ha a tőszámneveket betűvel írjuk. ezerhétszázhetvenkettő.5. 3 Ft 50 f. 9710. stb. fél tizenkettőig.16. osztály. nyolcszázkilencvenhat. 37. a Tutaj u. 4.413. s a jelzett szó főnévi értékű.. hatvankétmillió stb. két harmad. A sorszámnevek után – ha számjegyekkel írjuk őket – pontot teszünk: 1. évi. 5 602 164. a 8.-ba jár. ezer. pénzösszeg. ezeket is közzel tagoljuk: 21 126 4 210 12 305 9 258 290. ezen felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat. 353 864. A számokat írhatjuk betűkkel is.-ben stb. a kapcsolat két tagját különírjuk: egy negyed. 3. nagyobb számok írásában: 388 személy részére..EGYÉB TUDNIVALÓK A számok 288. A pontot a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is megtartjuk: 3. 2500 Ft stb. Ha öt vagy több számjegyű számokkal együtt négyjegyűeket is írunk egyazon oszlopba. harmadmagával.) 291. mikor számjegyírást. másrészt az időpont. Az órát jelölő kapcsolatokat is ezek szerint írjuk: negyed kilenckor. tizennégy. a két számnevet egybeírjuk: az ország kétharmad része. harmincnyolc egész egy tized stb. hatvan után. kéthetenként stb. névutós szókapcsolatban vagy más szóval összetéve szerepel: huszonötöt. hétmillió-négyszázkilencvenezer-ötszázharminc stb. ha a szám toldalékos alakban. 65 téglát stb. A kialakult gyakorlat szerint inkább betűírást használunk egyrészt a folyamatos. Ha azonban a tőszámnévi jelzős törtszámnév egészében jelzői szerepű. háromnegyed négyre stb. a 10–12. tízféle. ötvenháromezer. az összetett számnevet a hátulról számolt szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. 365 nap. százezer. 296. 38 tanuló. Hogy mikor használunk betűírást.

stb. november 28. tavaszi–nyári 1918. IX. ha az arab számokkal szemben megkülönböztető vagy tagoló szerepük lehet: 1983. v. v. A v. Béla. 295. 2. III. október havában 1918. NB I.. de: 1848 márciusában (vö. 1941–1945 mérhetetlen károkat okozott népünknek.) stb. nem teszünk utána pontot: 1848 előtt 1848 előtti 1849 után 1867 és 1896 között stb. 295. 11. ha a mondatban ez az alany: 1789 fordulópont az emberiség történelmében. Gergely. Használatuk leginkább olyankor tanácsolható. Az évszámot mindig arab számmal írjuk. a v. de: 1918 októberének végén (vö. 4/a osztály. október végén. márciusban. arab számmal is. 1983. s utána pontot teszünk. 28. IV. a középiskolai osztályokat pedig római számmal: II. 16.) 1848. A keltezés 293. 4. Rákóczi Ferenc. 12. október folyamán. 295. század 1944.. illetőleg jelölhető római számmal is.) 1945. IV. kerület. IV/A osztály. 1983. de: 1944 őszén (vö. kötőjelekkel tagolt forma is: 1983-11-28 294. osztály. stb. század v.. 1848. 1918 késő őszén 1848 első felében 1849 tavaszi hónapjai 1944/45 nehéz telén stb. kongresszus stb. b) Nem teszünk pontot az évszám (évszámcsoport) után. ha az utána következő hónapnévvel vagy időt jelölő egyéb szóval nincs birtokviszonyban: 1848.) 1918. 8. 1983–84. Pontot akkor teszünk az évszám (évszámcsoport) után. osztály. a napot mindig arab számmal írjuk. A római számok visszaszorulóban vannak. 28. március 9. v. március–áprilisban 1919. 295. század. 1983. a hónap neve teljesen kiírható vagy rövidíthető. 1526 augusztusában 1848 hősei 1849 mártírjai 1918–1919 forradalmai stb. kötet v. 1983. de: 1918 folyamán (vö. III. őszi. Petőfi u. század v. áprilisi 1983. Egyébként egyaránt helyes: 3. Mai alkalmazásuk pontos körét nem lehet meghatározni. nov. 295. A szakmai szokások is tiszteletben tartandók: X. évi 19–20. Terjedőben van a pontok nélküli. XI. kötet. 28. XI. s utána pontot teszünk. vagy ha az évszám (évszámcsoport) birtokos jelzője egy másik szónak. évi 1983–1984. ágyéki csigolya stb. II. VII. XVI. XIX–XX. agyideg.Római számokat következetesen csak néhány hagyományos esetben és csak sorszámnevek jelölésére használunk: IV. IV/3-as körzet. Az általános iskolai osztályokat arab számmal szokás jelölni: 2. XIX. 1983/1984. Az évszámok után a következő esetekben nincs pont: a) Ha az évszámot (évszámcsoportot) névutó vagy névutóból képzett melléknév követi. 1983/84. 87 .

6–8. vagy: 1983. december 10. elsejéig stb. Rákóczi út 28/A II. Budapest VII. kerület. december 20. elsejei szóalakok számjeggyel írva: 1-ji v. stb. 20 3500 A folyamatosan. elsején. 10/B Budapest VII. 1-jei. a számok után a pontot (vagy a birtokos személyragot) ki kell tenni: 1983. em. 10/B 1072 Szekszárd. Magyarország 1514-ben. Rákóczi út 28/A II. de: 1983. II. 2700 299. óta. rendeltetési helyeket a következőképpen írjuk: Budapest VII. márc. 1-jén. Ehhez a formához a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: 10. Kadarka u. de: 1983. 4–6. 88 . az óra és a perc közé (szóköz nélkül) pontot teszünk: 10. szóalakok számjegyes írása: 1-je.35-ig. december 10-e óta stb. em. Rákóczi út 28. Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül. II. 1-jéig stb. kötőjellel kapcsolódnak: az 1838-i árvíz. – Ha az időpontot számjegyekkel adjuk meg. 10. 10. Más esetek 298. Ha a napok sorszáma után névutó következik. Leveleket és más küldeményeket a posta címzésmintái szerint kell megcímezni: Mátyás Antal Debrecen Csapó u. Az elseje. egy sorba írt lakáscímeket. 4024 Kis János Miskolc Pf. 1848. Az óra és a perc szót folyó szövegben általában kiírjuk: 10 óra 25 perckor stb..35-kor.35 stb. 10. ker. 296.. között. Az elseji v. december 20-a és 31-e között. 297. 12-től vagy 12-étől.35ös stb. 15-én. április 4-ig vagy 4-éig.Elhagyható a pont a zárójelbe tett évszámok mellől is: Az elmúlt év (1983) rendkívül aszályos volt. és 31.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->