Está en la página 1de 18

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

NACIONALINIS EGZAMIN CENTRASNacionalinis egzamin centras
Valstybinio brandos egzamino pavyzdin uduotis

Trukm 3 val. (180 min.)

NURODYMAI

1. Atsakymus uduoties klausimus pirmiausia galite rayti uduoties ssiuvinyje. Jame galite
naudotis pietuku bei trintuku. Jei neabejojate dl atsakymo, galite j i karto rayti atsakym
lape.
2. Visus atsakymus uduoi klausimus privalote tamsiai mlynai raaniu raikliu rayti
atsakym lape. Vertinti bus pateikiamas tik atsakym lapas!
3. Pasirinktus atsakymus I dalies klausimus atsakym lape paymkite kryeliu (ymkite tik
vien atsakymo variant). Paymjus daugiau kaip vien atsakymo variant, tas klausimas bus
vertintas 0 tak.
4. II dalies udavini atsakymus raykite tam skirtoje atsakym lapo vietoje.
5. Atsakym lape skirtoje vietoje raykite III dalies udavini sprendimus ir atsakymus. U rib
parayti atsakymai nebus vertinami.

Linkime skms!
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

2
Matematikos formuls
B Trikampis. A bc c b a cos 2
2 2 2
+ = , R
C
c
B
b
A
a
2
sin sin sin
= = = ,
R
abc
rp c p b p a p p C ab S
4
) )( )( ( sin
2
1
= = = = ;
ia a, b, c trikampio kratins, A, B, C prie jas esantys kampai,
p pusperimetris, r ir R brtinio ir apibrtinio apskritim spinduliai, S plotas.
B Skritulio ipjova. o
t
=

360
2
R
S , o
t
=

360
2 R
l ;
ia o centrinio kampo didumas laipsniais, S ipjovos plotas,
l ipjovos lanko ilgis, R apskritimo spindulys.
B Kgis. ,
. .
Rl S
pav on
t = .
3
1
2
H R V t =
B Rutulys. , 4
2
R S t = .
3
4
3
R V t =
Nupjautinis kgis. , ) (
. .
l r R S
pav on
+ t = V= ); (
3
1
2 2
r Rr R H + + t
ia R ir r kgio pagrind spinduliai, V tris, H auktin, l sudaromoji.
Nupjautins piramids tris. ); (
3
1
2 2 1 1
S S S S H V + + =
ia ,
1
S
2
S pagrind plotai, H auktin.
Rutulio nuopjovos tris. ); 3 (
3
1
2
H R H V t =
ia R spindulys, H nuopjovos auktin.
Vektori skaliarin sandauga. ; cos
2 1 2 1 2 1
o = + + = b a z z y y x x b a
ia o kampas tarp vektori { }
1 1 1
, , z y x a ir { }. , ,
2 2 2
z y x b
Geometrin progresija. ,
1
1

=
n
n
q b b .
1
) 1 (
1
q
q b
S
n
n

=
Begalin nykstamoji geometrin progresija. .
1
1
q
b
S

=
Trigonometriniai sryiai.
B 1 + tg
2
,
cos
1
2
o
= o 1 + ctg
2
,
sin
1
2
o
= o
o = o 2 cos 1 sin 2
2
, o + = o 2 cos 1 cos 2
2
,
, sin cos cos sin ) sin( | o | o = | o , sin sin cos cos ) cos( | o | o = | o
2
cos
2
sin 2 sin sin
| o | o
= | o

,
2
cos
2
cos 2 cos cos
| o | + o
= | + o ,
coso cos|
2
sin
2
sin 2
| o | + o
= , tg .
tg tg 1
tg tg
) (
| o
| o
= | o


2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS


3

B Sinuso, kosinuso ir tangento reikmi lentel.
o
0 30 45 60 90
0
6


sin o 0
2
1

2
2

2
3
1
cos o 1
2
3

2
2

2
1
0
tg o 0
3
3
1 3
B Trigonometrins lygtys.

t + =
=
; arcsin ) 1 (
, sin
k a x
a x
k

ia e k Z, ; 1 1 s s a

t + =
=
; 2 arccos
, cos
k a x
a x

ia e k Z, ; 1 1 s s a

t + =
=
; arctg
, tg
k a x
a x

ia e k Z.
Ivestini skaiiavimo taisykls.
B ; ) ( u c cu ' = ' ; ) ( v u v u ' ' = '
; ) ( v u v u uv ' + ' = '
2
v
v u v u
v
u ' '
=
'
|
.
|

\
|
;
ia ) (x u u = ir ) (x v v = diferencijuojamos funkcijos, c konstanta.
Funkcij ivestins. (a
x
)' = a
x
ln a, ;
ln
1
) (log
a x
x
a

=
'

Sudtins funkcijos h(x)=g(f(x)) ivestin h' (x) = g' (f (x)) f' (x).
Funkcijos grafiko liestins take )) ( , (
0 0
x f x lygtis. ). ( ) ( ) (
0 0 0
x x x f x f y ' + =
Logaritmo pagrindo keitimo formul. .
log
log
log
a
b
b
c
c
a
=
Deriniai. .
)! ( !
!
k n k
n
C C
k n
n
k
n

= =


Tikimybi teorija ir statistika. Atsitiktinio dydio X matematin viltis
n n
p x p x p x X + + + = ... E
2 2 1 1
,
dispersija DX=
n n
p X x p X x p X x
2
2
2
2 1
2
1
) E ( ... ) E ( ) E ( + + + . Imties vidurkis ), ... (
1
2 1 n
x x x
n
x + + + =
dispersija ). ) ( ... ) ( ) ((
1
1
2 2
2
2
1
2
x x x x x x
n
s
n
+ + +

=
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

4


I dal i s

Kiekvienas ios dalies udavinys turi tik vien teising atsakym, vertinam 1 taku. Pasirinkite,
Js nuomone, teising atsakym ir paymkite j atsakym lape kryeliu .


B 01. Kuris i reikini tapatus reikiniui , x kai ? 0 > x

A
3
x B
6
x C
8
x D
3 2
x E
3
xB 02. Kiekvieno paveiksle pavaizduoto kvadrato kratins
1
ilgis
2
lygus 1.
Kokio ilgio yra atkarpa
3
? AB

A 5 B 13 C 2 5 + D 5 E 13B 03. Jei , 15 25
4 2
= m tai = m

A
2
3 B
4
3 C
2
5
3
|
.
|

\
|
D
2
3
5
E
4
5
3
|
.
|

\
|


1
kratin bok
2
ilgis dugo
3
atkarpa odcinek
NEPAMIRKITE ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS


5

B 04. Daiva bank, kuris moka % 10 sudtini metini palkan, padjo 1000 Lt. Kokia bus jos
indlio ir palkan suma po dvej met?

A 1210 Lt B 1200 Lt C 2000 Lt D 1120 Lt E 1020 Lt

B 05. Duotas lygiaonis trikampis
1
, ABC kurio . CB CA = Kratinje
AB taip paymtas takas , D kad AC AD = ir DC DB = .
Kokio didumo yra kampas ? ABCA 108 B 72 C 60 D 36 E 18
B 06. Vytautas pamiro savo kompiuterio kod, bet atsimena, kad jis yra keturenklis skaiius,
sudarytas i i skaitmen: . 5 , 5 , 1 , 1 Kiek daugiausia skirting kod jam gali tekti surinkti
atrakinant kompiuter?

A 24 B 12 C 8 D 6 E 41
lygiaonis trikampis trjkt rwnoramienny
NEPAMIRKITE ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
A
C
B
D
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

6

B 07. Remdamiesi brinyje pateiktais duomenimis, apskaiiuokite ritinio
1
tr
2
.


A t 9 m
3
B t 12 m
3
C t 18 m
3
D t 24 m
3
E t 36 m
3


B 08. Kurios lygties
3
sprendim iliustruoja paveiksle pavaizduoti grafikai?

A x
x
= 4 2


B 4 2 + = x
x

C x
x
+ = 4 2


D x
x
= 4 2
E 4 2

= x
x


09. =
}

dx x
2
2
1


A
3
7
B
3
8
C 3 D 6 E 8

10. inomi du geometrins progresijos
4
nariai: ! 5
5
= b ir !. 6
6
= b Koks bus ketvirtasis ios
progresijos narys ?
4
b

A 6 B 12 C 20 D 24 E 60
1
ritinys walec
2
tris objto
3
lygtis rwnanie
4
geometrin progresija postp geometryczny
NEPAMIRKITE ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
y
x
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS


7

11. Apskaiiuokite . 4 log 3 log
3 2


A 12 B 6 C 4 D 3 E 2

12. Kuriam intervalui priklauso o sin reikms, kai ? ;
4
(

t
t
e o

A
(

2
2
; 0 B ] 1 ; 0 [ C
(

1 ;
2
2
D
(

2
2
; 1 E ] 0 ; 1 [

13. Apskritimo
1
skersmuo
2
, AB o centras takas . C Kokia
bus tako , D priklausanio apskritimui, ordinat d ?

A 3 B 3 2
C 4 D 5 E 6
14. Funkcij 4 2 = x y ir 4
3
2
+ = x y grafikai kertasi
take ) 2 ; 3 ( A . Nagrinjama funkcija
. 4
3
2
) 4 2 ( ) ( |
.
|

\
|
+ = x x x f
Kuris teiginys yra klaidingas?

A , 0 ) ( < x f kai . 2 < x
B Funkcijos ) (x f reikms intervale ) 6 ; 5 ( maja.
C Lygtis 3 ) ( = x f turi du sprendinius.
D Funkcijos ) (x f grafikas turi simetrijos a.
E Funkcija ) (x f didiausi reikm gyja, kai . 3 = x

1
apskritimas okrg
2
skersmuo rednica
NEPAMIRKITE ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
A(-2; 0)
B(8; 0)
D(0; d)
C
x
y
O
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

8
II dal i s

Isprskite 1525 udavinius ir gautus atsakymus raykite atsakym lap. Kiekvieno i
udavini (j dali) teisingas atsakymas vertinamas 2 takais.


B 15. Jei 68 = + + + bd bc ad ac ir , 4 = + d c tai = + + + d c b aB 16. I vis dvienkli skaii aibs atsitiktinai paimamas vienas skaiius. Apskaiiuokite tikimyb
1
,
kad is skaiius sudarytas i vienod skaitmen.
B 17. Taisyklingosios keturkamps piramids SABCD pagrindo
kratins ilgis lygus , 10 onins briaunos
2
. 5 5 Takas M
yra pagrindo kratins AD vidurio takas.
17.1. Apskaiiuokite atkarpos SM ilg.

17.2. Apskaiiuokite kampo SMO didum.B18. Apskaiiuokite reikinio 2 + + x x skaitin reikm, kai ). 0 ; 2 ( e x1
tikimyb prawdopodobiestwo
2
briauna krawd
NEPAMIRKITE ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS


9
Juodratis

2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

10

B19. Apskaiiuokite reikinio
xy
y x
2 2
2
skaitin reikm, kai . 1 =
y
x

B20. Isprskite nelygyb
1

x
|
.
|

\
|
5
1
< 0,04.21. Apskaiiuokite nelygini natralij skaii sum:

1 + 3 + 5 + ... + 59.


22. Naudodamiesi lentelje pateiktomis funkcijos ) 2 ln(
x
y = reikmmis, nustatykite p reikm.

x 0 5 , 0 1 5 , 1
y
0 3466 , 0
p
0397 , 1


1
nelygyb nierwno
NEPAMIRKITE ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS


11
Juodratis
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

12

23. Taisyklingasis daugiakampis
1
turi 35 striaines
2
. Kiek jis turi virni?
24. Trikampis ABC statusis
3
. inomos dviej jo
virni koordinats: ), 0 ; 2 ( A ). 9 ; 10 ( B
24.1. Uraykite tiess
4
, einanios per takus A ir , B
lygt.

24.2. Nustatykite apskritimo, apibrto apie trikamp
, ABC centro koordinates.

24.3. Nustatykite vektori CB ir CA skaliarins
sandaugos reikm.25. Styga AB dalija apskritim du lankus, kuri ilgi santykis lygus .
5
7
Pasirinktas didesniojo lanko
takas , C maesniojo takas . D Apskaiiuokite kampo ACB didum laipsniais.

1
daugiakampis wielokt
2
striain przektna
3
statusis prostoktny
4
ties prosta
NEPAMIRKITE ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
A(2; 0)
B(10; 9)
C
x
y
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS


13
Juodratis
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

14

III dal i s
Kiekvieno ios dalies udavinio sprendim ir atsakym raykite ATSAKYM LAP.


B26. Dviejuose kibiruose buvo po 2 litrus vandens. I pirmo kibiro antr buvo perpilta % 10 ten
buvusio vandens. Vliau i antro kibiro pirm buvo perpilta % 10 ten esanio vandens. Kiek
dabar vandens (litrais) viename kibire yra daugiau negu kitame?
(3 takai)

Juodratis


NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS


15

27. Sima, prie pirkdama nauj kompiuter, atliko mini apklaus. Ji apklaus dvideimt savo draug:
deimt, turini firmos A kompiuter, ir deimt, turini firmos B kompiuter. Apklausos, kiek
met (1, 2 ar 3) be remonto dirbo j kompiuteris, rezultatai surayti lentelse.
Kiek met be remonto dirbo
firmos A kompiuteris
1 2 3 I viso
Atsakym skaiius 4 3 3 10

Kiek met be remonto dirbo
firmos B kompiuteris
1 2 3 I viso
Atsakym skaiius 3 5 2 10

B 27.1. Kiek vidutinikai met be remonto dirbo firmos A kompiuteris ir kiek dirbo firmos B
kompiuteris?
(2 takai)
27.2. Apskaiiav kiekvienos imties
1
dispersij jas palyginkite. Kurios firmos kompiuter
patartumte pirkti Simai?
(3 takai)

Juodratis


1
imtis prba
NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

16

28. Duotas reikinys . tg cos sin
3 3
x x x
B 28.1. Parodykite, kad x x x x sin tg cos sin
3 3
.
(2 takai)
28.2. inoma, kad
3
2
sin x ir .
4
3
2

x Apskaiiuokite . 2 sin x
(3 takai)

Juodratis

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS


17

29. rodykite, kad trikampis, kurio kratini ilgiai , 2 3 ir , 7 yra bukasis
1
.
(3 takai)

Juodratis

30. Skritulio
2
skersmuo . AB Skersmenyje taip paymtas
takas , C kad . 2AC CB = Atkarpa AC yra pusskritulio ADC
skersmuo ir lygi , 2r o atkarpa BC pusskritulio CEB
skersmuo. Apskaiiuokite ubrkniuotos dalies plot
3
.
(3 takai)

Juodratis


1
bukas rozwarty
2
skritulys okrg
3
plotas pole
NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP
2012 M. MATEMATIKOS PAVYZDIN UDUOTIS

18

31. kininkas namo palpje renginja lygiaonio trikampio formos lang. Lango onins kratins
ilgis 2 m.
31.1. Paymj x (m) trikampio lango pagrindo ilg, parodykite, kad io lango plotas ) (x S
apskaiiuojamas pagal formul
. 16
4
) (
2
x
x
x S =
(2 takai)
31.2. Kokio ilgio turi bti trikampio lango pagrindo kratin, kad lango plotas bt didiausias?
Apskaiiuokite plot.
(4 takai)

Juodratis
NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM RAYTI ATSAKYM LAP