Está en la página 1de 1
BOC niimero 106 04.11.2008 Pregunta niimero 8.576 amb sot crita, formulada per la diputada 3 dol Grup Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromis, @acord amb Martiele IST det RC, al Con- bE (RE. nik itud de resposta ex | ireia Molla Herrera, sell sobre Hospital Militar Vizquez Beri mero 23.018) Recentment s'ba realiteat el eanvi de tiularitat per a la Hospital Militar Véizquez Bernabé per part del Minister de Defensa a Ja Conselleria de Sanita, Es per aixd que aqueste diputada pregunta Es preveu adoptar Marquitectura de Puospita a la tegis- lacié vigent? En aquest sentit, van a ordenar la eliminacis de Vescut residual franguista de la fagana atenent la Liei de memoria historiea i adequar aquesta a herildiques constitu cionals? Valéneia, 21 d"octubre de 2008 ‘Mireia Moll Herrera ceetautt eal ree lene hoa Recentment sha realitzat el canvi de titlaritat per a Ia cessié de "Hospital Militar Vazquez Bemabé per part det Ministeri de Defensa a la Conselleria de Sanita. Es peraixd que aquest diputada pregunta | Proveu el Consell fa prestacié de serveis sanitaris per a le poblacié de Mistata? En aquest eas, per # guin nombre poblacional estara delimitada Patencid del servei sanitari prestat per aguesta unitat? (Quin tipus de prestacions sanitiies s'atendran en aquest | brospitel? Valencia, 2} d’octubre de 2008 Mireia Molla Herrera Progunta aiimero 8.78 amb soblicitud de resposta es- | crita, formalada per In diputada Jeannette Segarra Sa- les, del Grup Parlamentari Socialista, d°acord amb article 157 del RC, a la conseliera de Cultura i Esport sobre la de Ja Casa de MEsport (RE némero | 23.028) Atgs que la consellera de Cultura, en la seua primera compareixenga en Pls, va anuneiar la ereacié de la Casa de PEsport, la diputada que subseriv formula Ja pregunta {i quin és el contingut d’aquest projecte? 5 la seua situacto actual i quins termini ha fixat fa conselleria per a la realitzacié i entrada en funciona. ment? Valencia, 20 d’octubre de 2008 Jeannette Segarra Sales | Progunta niimero 8.579 amb soblicitud de resposta es- cerita, formulada per Ia diputada Jeannette Segarra Sa- | Pig, 11.973, {2 niimero 8.576 con solicitud de respuesta ese ta, formulada por la diputada Mireia Molla Herrera, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verds IR: Compromis, de acuerdo al Consell sobre el Hospital Militar Vazquez Bernabé (RE nimero 23.018) Recientemente se ha realizado el cambio de tirularidad para In cesin del Hospital Militar Vazquez Bemabé por parte ‘el Ministerio de Defensa a fa Consellenia de Sanidad. Es por eso pot lo que esta diputads pregunta: Se prevé adoptar la arquitectura det hospital a la legis lactén vigente? En este sentido, ;van a ordenar Ia elimina ign del escudo residual franguista de la fachada atendic do a la Ley de memoria historiea y adecuar la misma a herdldicas constitueionales? Valencia, 21 de petubre de 2008 Mireia Moll Herre Pregunta némero 8.577 con solic (a, formalada por la diputada Mireia Molla Herrera, det Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verd IR: Compromis, de acuerdo con el articulo 157 del RC, al Consell sobre el Hospital Militar Vézquer Bernabe (RE mimero 23.019) id de respuesta eseri- Revientemente se ha realizado el cambio do titularidad para la cesi6n del Hospital Militar Vazquez Bernabé por parte Hel Ministerio de Defensa fa Conselleria de Sanidad. Es por eso por lo que esta diputada pregunta: éPrevé ef Consell [a prestacién de servicios sanitarios para fa poblacion de Mislata? En este caso, cpara qué ale mero poblacional estard delimitads la atencién del servicio samitario prestado por este unidad? ‘Qué tipo de prestaciones sanitarias se atendorin en este hospital? Valencia, 21 de octubre de 2008 Mireia Molla Herrera Pregunta nimero 8.578 eon solicitud de respuesta eseri- ta, formulada por la diputada Jeannette Segarra Sales, del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con ef articulo 157 del RC, a la consellera de Cultura y Depor= te sobre la creacidn de la Casa del Deporte (RE n: 23.025) Teniendo en cuenta que la consellera de Cultura, en su primera comparecencia en Pleno, anuncié la ereacion de la Casa del Deporte, la diputada gue suseribe formula Ia six ‘Buiente pregunta ‘afin qué consiste y cul es el contenido de este prayecto? {Cuil es su situacién actual y qué plazos he fijado la conselleria para Ia realizacién y entrada en Funcionamients? Valencia, 20 de octubre de 2008 Pregunta niimero 8.579 con solicitud de respuesta ese ta, formutada por Ia diputada Jeannet