Está en la página 1de 4

3.

kontrolna zadada iz osnova elektrotehnike

A
__________________________
ime i prezime

II

Datum:

Broj bodova: / 10

Ocjena:

1. Prikljui li se na realni izvor otpor R1 = 15 , u krugu de potei struja I = 7,5 A. Spoji li se, meutim, na isti taj izvor kad iskljuen R1 i otpor R2 = 45 . Na njemu de se pojaviti (ne znam dalje) Uglavnom, treba izraunati Ri i Ei

2. Za mreu prikazanu na slici postavite jednadbe Kirchhoffova zakona.

3. U mrei prema slici treba odrediti razvijenu snagu na svim troilima. Poznati su naponi U1 i U2, te otpori troila R1, R2 i R3. Za odreivanje snaga koristite se metodom superpozicije.

U1= 102V U2= 102V R1= 6 R2= 30 R3= 12 R4= 8 -----------------I1, I2, I3 =?

3. kontrolna zadada iz osnova elektrotehnike

B
__________________________
ime i prezime

II

Datum:

Broj bodova: / 10

Ocjena:

1. Na izvor napona E = 6 V i Ri = 0,04 prikljuen je potroa R1 = 10 . Kliko puta de se promijeniti napon na stezaljkama izvora ako mjesto otpora R1 na njega spojimo otpor R2 = 100 ? Kliko puta de se promijeniti struja?

2. Za mreu prikazanu na slici postavite jednadbe Kirchhoffova zakona.

3. U mrei prema slici poznati su naponi U1 i U2 te otpori troila R1, R2 i R3. Odredite struje troila. Koristite se metodom superpozicije. U1= 30V U2= 40V R1= 10 R2= 5 R3= 4 -----------------I1, I2, I3 =?