Está en la página 1de 36
Schrack Integral. Opis sistema

Schrack Integral.

Opis sistema
Opis sistema
Schrack Integral. Opis sistema

Strana 2

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

Sadržaj

Sadržaj

1 OPŠTE I SIGURNOSNE NAPOMENE

4

2 SIGURNOST SISTEMA DOJAVE POŽARA

5

2.1 Jednostavni sigurnosni sistemi

5

2.2 Filozofija greške prema evropskoj normi EN 54-2

5

2.3 Prednosti potpuno redundantnih sistema

6

3 KONCEPT IZRADE SISTEMA

7

3.1 Serija sistema Integral

8

3.2 Modularna arhitektura sistema

9

3.3 Pregled najvažnijih osobina

13

4 EKRAN, UPRAVLJANJE I PRIKAZ

14

4.1 Standardna upravljačka konzola

14

4.2 High End upravljačka konzola

14

4.3 Indikatorski panel za pojedinačni prikaz

15

4.4 Indikatorski panel sa zonama za gašenje

15

4.5 Eksterne upravljačke konzole & magistrala uređaja

15

5 INTEGRAL REMOTECONTROL PANEL

17

6 SECONET MREŽA ZA DOJAVU POŽARA

18

6.1 Projektovanje SecoNET mreže

18

6.2 Karakteristike SecoNET-a

19

7 UPRAVLJAČKI SISTEM SECOLOG

20

8 VARIJANTE KUĆIŠTA I MOGUĆNOSTI NADGRADNJE

21

8.1 Integral centrala

21

8.2 Integral interna upravljačka konzola

21

8.3 Serijski štampač protokola sa memorijom događaja

22

8.4 Nosač modula

22

8.5 Moduli

23

8.6 Mrežno napajanje i rezervno napajanje

25

9 TEHNIKA PETLJE

26

10 MONOLOGNA TEHNIKA

29

11 ISTOSMERNA TEHNIKA

31

12 PROGRAMIRANJE & SOFTWARE

32

12.1Integral Listengenerator

32

12.2Integral Text

32

12.3ServiceAssistant

33

12.4WinLoader

34

13 PRIMER PRAVILNOG PROJEKTOVANJA

35

Za originalni sadržaj i tehničke opise odgovoran:

Michaela Schwantner, Produktmanagement Sicherheitstechnik Tel:+43-1-81157-304; E-Mail: m.schwantner@schrack-seconet.com

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 3

1 Opšte i sigurnosne napomene

Schrack Seconet centrale su razvijene u Austriji i odgovaraju najnovijim tehničkim standardima kao i zadnjim naučnim saznanjima. Koncipirane su uvažavajući sve važeće norme i propise (evropski standardi, vatrogasne norme, norme evropskih instituta i ostalih mjerodavnih insitucija).

Schrack Seconet ima kontinuiranu saradnju sa tehničkim univerzitetima, internacionalnim koncernima, normativnim i zakonodavnim insitucijama, institutima za zaštitu od požara, vatorgasnim savezima, sve u cilju neprestanog poboljšavanja proizvoda i prilagođavanja novim zahtjevima tržišta.

proizvoda i prilago đ avanja novim zaht j evima tržišta. Visoki kvalitet Schrack Seconet proizvoda je
proizvoda i prilago đ avanja novim zaht j evima tržišta. Visoki kvalitet Schrack Seconet proizvoda je

Visoki kvalitet Schrack Seconet proizvoda je dokumentovan kroz sistem osiguranja kvaliteta prema ISO 9001 za sve djelove preduzeća (od razvoja preko proizvodnje i prodaje, do montaže i podrške kupcima).

U vezi mogućnosti reciklaže materijala korišćenih u proizvodnji vođena je velika pažnja još prilikom razvoja cijelog Integral sistema. Osigurana je mogućnost razdvajanja i sortiranja starog materijala, odnosno odlaganja ili recikliranja. Kompletan sistem se proizvodi u skladu sa svim mogućim standardnima za zaštitu okoline.

Projektovanje sistema dojave požara, njihova montaža, puštanje u rad i održavanje zahtjevaju jedan specifični Know-How pristup i mougu biti vršeni samo od starne obučenog i ovlašćenog lica. Obuka i specifični trening pragramiranja i puštanja u rad Integral sistema mora biti obavljen od strane Schrack Seconet-a ili od strane autorizovanog partnera.

Neophodno je posvetiti posebnu pažnju poštovanju svih posebnih odredbi, normi i propisa, za planiranje, instalaciju i korišćenje sistema, koje eventualno variraju od jedne zemlje do druge. Štete i posledice, izazvane kroz izmjene i prepravke naših proizvoda, kao i nepropisnim korišćenjem dovode do isključenja svake odgovronosti Scrhrack Seconet-a. Isto važi i za nepropisno skaldištenje proizvoda kao i za ekstremne uticaje okoline.

Posebno napominjemo neophodnost periodičnog održavanja sistema od strane obučenog i sertifikovanog tehničara prema važećim normama (npr. ÖNORM F3070, DIN 14675/A3, itd.) sa ciljem dugoročne funkcionalnosti sistema i zadržavanjem neophodnog nivoa zaštite objekta.

Opisi i tehnički podaci koji slijede odgovaraju situaciji u trenutku izdavanja ovog dokumenta. Zadržavamo pravo na promjene, posebno one izazvane tehničkim napretkom. Prikazani proizvodi se mogu, zavisno od daljeg razvoja tehnologije, i vizuelno razlikovati od onih koji su isporučeni.

Pisanje ovog dokumenta podleže zakonu o zaštiti autorskih prava. Kopiranje, preuzimanje tekstova, slika i prikaza u bilo koji drugi medijum (npr. štampa, CD-ROM, Internet itd.) iz ovog dokumenta - makar samo i djelimično – je dozvoljeno samo sa našim pismenim odobrenjem. Za štamparske greške i očigledne zabune ne preuzimamo odgovornost.

Strana 4

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

2 Sigurnost sistema dojave požara

Jedan sistem dojave požara je 8760 radnih sati godišnje u upotrebi: u toku dana ili noći, nedjeljom i praznicima, i to često pod najtežim uticajem okoline. Stoga se nameće pitanje:

Šta se dešava u slučaju greške unutar sistema i kakve posledice može imati ta greška?

Od početka 80-ih godina mikorprocesorska tehnologija je našla upotrebu u sistemima dojave požara. Nakon početnih (i opravdanih) sigurnosno-tehničkih sumnji po pitanju upotrebe mikroprocesora, na evropskom tržištu su se razvili različiti pristupi tretiranja greške u sistemima dojave požara.

iti pristupi tretiranja greške u sistemima dojave požara. 2.1 Jednostavni sigurnosni sistemi Razvijeni u 80-im

2.1 Jednostavni sigurnosni sistemi

dojave požara. 2.1 Jednostavni sigurnosni sistemi Razvijeni u 80-im godinama, tzv „bypass“ ili

Razvijeni u 80-im godinama, tzv „bypass“ ili „sigurnosni sistem“ za mikroprocesorski upravljane centrale (koji su i danas standard u mnogim sistemima koji se mogu naći na tržištu), prikazuje brzo ozbiljne greške ili smetnje u sistemu i prosleđuje ih korisniku ili interventnim jedinicama. Prilikom ispada mikroprocesora sistem se prebacuje na tzv. Sigrnosni sistem, koji u slučaju alarma prikazuje samo jedan cjelokupni alarm.

U trenutku kada se vatrogasci pojave na mjestu požara, njima nedostaju važne informacije vezane za požar koji je izbio (npr. adresa javljača i informacija o mjestu gdje se nalazi), kao i jesu li sistemi gašenja požara van upotrebe. Na osnovu ovakvih informacija teško je odlučiti kako spriječiti širenje požara u druge požarne zone.

Važne odložene reakcije u upravljanju elementima sistema ne funkcionišu, mogućnost isključivanja pojedinih grupa javljača se gubi, protivpožarna vrata ostaju zatvorena, dimni poklopci padaju

2.2 Filozofija greške prema evropskoj normi EN 54-2

Prema evropskom standardu EN 54-2 (tačka. 13.7) nije dozvoljeno da u slučaju jedne greške u sistemu „…sa više od 512 javljača, kao i njima pripadajućim funkcijama bude pogođeno jednom greškom…“.

Kako je u samo 20% svih instaliranih sistema postavljeno više od 512 javljača ili elemenata, ovaj model filozofije greške prema normi EN 54 je neosnovano zanemaren. Istina, mala je vjerovatnoća da jedna greška u sistemu izazove totalni raspad cijelog sistema. Ne samo da ne bi došlo do uzbune, već bi i sve funkcije gašenja požara bile onemogućene, a vrsta i uzrok greške nikad ne bi bili pronađeni, a cijeli slučaj ne bi mogao biti proučen. Ali sistema ima sve više, oni su sve veći, tako da i male vjerovatnoće postaju značajne.

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 5

2.3

Prednosti potpuno redundantnih sistema

Schrack Seconet se iz navedenih razloga opredelio još od kraja 80-ih za proizvodnju potpuno redundantih sistema za dojavu požara. Pojam redundantnosti ( lat. redundare – biti raspoloživ u obilju) označava postojanje nečega višestrukog , u obliku višestrukih funkcija, sadržaja ili objekata. U tehničkom smislu redundantnost znači posebno postojanje funkcionalno istih ili uporedivih resursa jednog tehničkog sistema, koji u normalnoj upotrebi bez smetnji nisu neophodni za pravilno funkcionisanje sistema. Za sistem Integral to znači da, paralelno sa operativnim sistemom koji je u funkciji, postoji i jedan drugi identični sistem koj je u „Hot-Stand-By“ režimu. Ne samo da je mikroprocesorska struktura duplirana, već su i kompletna struktura sistema, sve komponente i svi delovi unutar centrale su duplo izvedeni.

komponente i sv i delovi unutar centrale su duplo izvedeni. Redundantna arhitektura mati č ne plo

Redundantna arhitektura matične ploče centrale B3-MCU32E2

arhitektura mati č ne plo č e centrale B3-MCU32E2 Redundantna arhitektura Integral centrale Jedna greška na

Redundantna arhitektura Integral centrale

Jedna greška na aktivnoj strani sistema izaziva automatsko prebacivanje svih funkcija na paralelni sistem, tj. drugu stranu. Pokreće se i prikaz greške u sistemu. Sve funkcije, kao što su javljanje, alarmiranje, tekstualni prikaz, upravljanje protivpožarnim modulima itd., ostaju i dalje bez ograničenja u funkciji.

Veze za prenos podataka do eksternih upravljačkih konzola i veze između pojedinačnih centrala su takođe duplrane, sa ciljem da se i tu osigura puna funkcionalnost sistema, bez obzira na pojavu greške. Čak i u slučaju trostruke greške (kao na slici), dodatno zatvaranje petlje između centrala garantuje neometan dalji rad sistema.

izme đ u centrala garantuje neometan dalji rad sistema. Potpuna funkcionlnost i u slu č aju

Potpuna funkcionlnost i u slučaju trostruke greške Redundantna ahitektura Integral petlje sa više centrala

Strana 6

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

3

Koncept izrade sistema

Integral sistem je rezultat napornog dugogodišnjeg rada i kooperacije između Schrack Seconet-a i njegovih partnera u vatrogasnim institucijama, laboratorijama, projektantskim i izvođačkim preduzećima. Integral je četvrta generacija sistema dojave požara na bazi mikorprocesorske tehnologije, koja je razvijena u Schrack Seconet-u. Kao rezultat, uspelo nam je da u svakoj narednoj generaciji centrala povećamo učinak same centrale kao i njenu operativnu sigurnost. Sistem Integral tehnički gledano prevazilazi sve važeće norme i propise i postavlja mnogo veće standarde za sisteme dojave požara.

Najvažniji preduslovi za razvoj centrale su bili:

požara. Najvažniji preduslovi za razvoj centrale su bili: • Potpuna kompatibilnost centrale za sve veli č

Potpuna kompatibilnost centrale za sve veličine sistema dojave požara

Najveća moguća pouzdanost i potpuna redundantnost koja osigurava najveću moguću sigurnost

Modularna decentralizovana arhitektura

Mogućnost umrežavanja malih sistema kao i velikih složenih sistema

Pregledan prikaz i upotreba na loklanom jeziku

Jendnostavno i strukturirano konfigurisanje uz pomoć PC software-a

Proverana i sertifikovana tehnologija prema svim aktuelnim važećim standardima i propisima, kao npr. EN 54, VdS, itd.

Sigurni prenos podataka

Razvojni inženjerski tim Schrack Seconet-a je posebnu pažnju posvetio sigurnom prenosu podataka. Zbog sve većih elektromagnetnih i drugih uticaja na centralu, javljače, periferijske uređaje i instalacije, razvijen je novi digitalni protokol za centrale sa redundantnim kodom koji omogućava nepogriješivo prepoznavanje greške. Permanentna inteligentna komunikacija perifernih uređaja sa ostatkom sistema se vrši sa najvećom mogućom sigurnošću u prenosu podataka (Hammingcode Distanz 4). Time je omogućeno filtriranje lažnih alarma izazvanih elektro-smetnjama, npr. radio talasima, naponskim vodovima, impulsnim smetnjama itd. Kao i kod centrala, kablovske instalacije petlje do upravljačkih konzola ili između pojedinih centrala su izvedene dvostruko. Cilj je, i ovaj put, pri prekidu kabla ili u slučaju spoljnih smetnji, postići uvijek potpunu raspoloživost svih komponenti sistema kao i funkcionalnost celine. Svi Schrack Seconet sistemi su opremljeni elektronikom sa automatskim ciklusima provjere, test-rutinama za provjeru i prepoznavanje greški i smetnji u sistemu, kao i filterima za sprečavanje elektromagnetskih smetnji. Ipak, sa svakom novom generacijom centrale je bilo moguće ostvariti znatna poboljšanja po pitanju učinka i operativne sigurnosti i sistema i centrale.

Zaštita od visokog napona

Integral sistem je opremljen kompletnom integrisanom zaštitom od visokog napona, koja štiti sve periferijske ulaze, uključujući i mrežno napajanje prema EN50130-4 (EMC) i EN50082-2 (otpornost na smetnje u industrijskim uslovima). EMV- koncept zaštite je osmišljen uz pomoć raznih mjera zaštite kao što su zonski koncept, diode za zaštitu od prenapona, filteri i široko razdvajanje napajanja, sve sa ciljem što bolje zaštite elektronike. Pri upotrebi u objektima sa postavljenom osnovnom zaštitom (gromobranske instalacije, mrežni prenaponski odvodnici) nije potrebno poduzimati dodatne mjere zaštite (npr. prenaponski odvodnici, itd.).

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

itd.). T D _ B 3 - S y s t e m _ S R

Strana 7

3.1

Serija sistema Integral

Integral serija se sastoji od različitih centrala, uređaja, varijanti kućišta i komponenti. Svi odgovaraju svakom nivou i veličini sistema i svi se mogu prefektno kombinovati. Svi elementi su jedan drugom podešeni. Svi uređaji su međusobno kompatibilni i funkcionišu sa istim software-om i istim altakama za puštanje u rad. Prednji panel svih Integral centrala je isti – sve eksterne upravljačke konzole mogu se spojiti na sve centrale. Zahvaljujući modularnosti sistema i mogućnosti umrežavanja omogućen je veliki broj kombinacija i varijacija traženih uređaja koje je lako egzaktno podesiti specifičnim zahtevima sistema na objektu.

ktno podesiti specifi č nim zahtevima sistema na objektu. Centrala za dojavu požara BMZ Integral 100%
ktno podesiti specifi č nim zahtevima sistema na objektu. Centrala za dojavu požara BMZ Integral 100%

Centrala za dojavu požara BMZ Integral

100% redundantni sistem Modularna, decentralizovana izrada Umrežavanje – od pojedinačne centrale do velikih sistema Do 16 petlji (2048 elemenata) po pojedinačnoj centrali

Centrala za dojavu požara BMZ Integral C

Kompaktna vatrodojavna centrala za priključenje do 512 elemenata (4 petlje), decentralizovana izvedba, mogućnost umrežavanja.

Centrala za dojavu požara BMZ Integral C1 *

1 petlja, mala centrala za priključenje do maksimalno 128 elemenata.

Centrala sistema za gašenje požara BLZ / SLZ Integral

Automatski električni upravljački modul sa odloženom reakcijom za upravljanje višezonskim sistemima za gašenje požara. Po želji - kao kombinovana vatrodojavna i upravljačka centrala ili samo kao upravljačka centrala za maksimalno 32 zone gašenja. Mogućnost umrežavanja, testrirana prema VdS, sertifikat prema EN 12094-1.

Centrala sistema za gašenje požara BLZ / SLZ Integral C *

Automatski električni upravljački modul sa odloženom reakcijom za upravljanje jednom zonom gašenja. Po želji - kao kombinovana vatrodojavna i upravljačka centrala ili samo kao upravljačka centrala za jednu zonu gašenja. VdS certifikat prema

EN12094-1.

detaljan opis možete naću u dokumentu „Opis sistema Integral C/C1“.

Strana 8

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

3.2

Modularna arhitektura sistema

Sistem Schrack Integral je jedan modularni, decentralizovani sistem dojave požara, koji se sastoji od pojedinačnih komponenti koje, već prema potrebi, mogu biti podešene indivudualnim zahtjevima. Potpuno modularna arhitektura sistema omogućava upotrebu u gotovo svim mogućim slučajevima, od najmanjeg sistema sa malom količinom elemenata do velikih složenih umreženih sistema i koja daje mogućnost i naknadnog, jednostavnog i brzog proširenja ili podešavanja sistema. Već postavljeni Schrack javljači mogu se bez problema integrisati u jedan novi Integral sistem. Na osnovu potpuno redundantne izrade, Integral je i kao upravljačka centrala za višezonske sisteme gašenja testiran i certificiran (prema EN 12094-1). Vatrodojavna centrala nije zamišljena, kao što je bio slučaj do sad, kao jedna centrala u jednom pojedinačnom uređaju do kog vode sve instalacije, nego se moze sastojati iz maksimalno 16 pojedniačnih centrala (SCUs), koje su prema potrebama raspoređene u objektu. 1)

koje su prema potrebama raspore đ ene u objektu. 1) Standardni centralizovani sistem dojave požara

Standardni centralizovani sistem dojave požara

1) Standardni centralizovani sistem dojave požara Decentralizovani sistem dojave požara Jedna od glavnih

Decentralizovani sistem dojave požara

Jedna od glavnih prednosti decentralizovanog sistema su znatno redukovani troškovi uvođenja instalacija. Kako se svaka pojedinačna centrala nalazi u centru svog „područja delovanja“, potrebne dužine kablova su znatno manje. Sa druge strane, omogućeno je jednostavno, brzo i jeftino realizovati adaptacije i proširnja sistema.

1) Naravno, moguće je upotrebiti i samo jednu centralu (SCU), ukoliko sistem ne prelazi određenu veličinu.

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 9

3.2.1 Pojedinačna centrala (SCU)

Svaka pojedinačna Integral centrala se projektuje i programira prema zahtjevima u njenom delu objekta. Osnovna izvedba jedne centrale sadrži cetralnu upravljačku jedinicu i napajanje. Sve ostale funkcije zavise od projekta i specifičnih potreba na objektu, te se dodaju ubacivanjem odgovarajućih kartica i instaliranjem odgovarajućeg programa.

ć ih kartica i instaliranjem odgovaraju ć eg programa. BMZ Integral centrala za dojavu požara Pojedina

BMZ Integral centrala za dojavu požara

ć eg programa. BMZ Integral centrala za dojavu požara Pojedina č na kombinovana centrala za dojavu

Pojedinačna kombinovana centrala za dojavu požara i upravljanje sistemom gašenja BLZ Integral

dojavu požara i upravljanje sistemom gašenja BLZ Integral Integral centrala kao upravlja č ka centrala sistema

Integral centrala kao upravljačka centrala sistema za gašenje za više zona SLZ Integral

Strana 10

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

Centrale u petlji (SCU-petlja)

Spoj više SCU-ova u jednu centralu nazivamo „petljom centrala“ (SCU-petlja). Upravljanje se vrši sa jednog mesta, tj. jedne centrale po izboru, a cijeli sistem se ponaša, bez obzira na decentralizovanu izgradnju, prema spolja kao jedna „centralna“ centrala za dojavu požara!

spolja kao jedna „centralna“ centrala za dojavu požara! Prikaz cenrala u petlji (SCU petlja) Grupe javlja

Prikaz cenrala u petlji (SCU petlja)

Grupe javljača, upravljački moduli, eksterne upravljačke konzole, štampači i sl. mogu se priključiti na svaku pojedinačnu SCU u petlji centrala. Moguće je izvesti i spojeve između elemenata različitih SCU-a (dvostruka zavisnost javljača, upravljački moduli, itd.).

zavisnost javlja č a, upravlja č ki moduli, itd.). Primer petlja centrala Svaka od ovih pojedina

Primer petlja centrala

Svaka od ovih pojedinačnih centrala je „zadužena“ za svoju neposrednu okolinu i komunicira sa ostalim preko dvostruko izvedene (redundantne) petlje, što omogućava pravilno funkcionisanje sistema čak i u slučaju trostruke greške (npr. prekid kabla, kratki spoj, itd.).

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 11

Prenos podataka

Da bi bilo moguće pojedine uređaje (pojedinačne centrale i eksterne upravljačke konzole, itd.) spojiti u jednu centralu, neophodno je da oni međusobno komuniciraju bez prekida. Permanentna inteligentna komunikacija između pojedinačnih centrala vrši se sa najvećom mogućom pouzdanosti preko jedne redundantno (duplo) vođene petlje. Čak i pod najtežim uslovima eksploatacije, specijalno razvijeni digitalni protokol za prenos podataka sa redundantnim kodom za prepoznavanje grešaka, osigurava komunikacju pojedinačnih elemenata sistema. Time je omogućeno filtriranje lažnih alarma uzrokovanih elektromangnetskim smetnjama – kao npr. radio talasima, prenaponom, impulsnim smetnjama itd.

Dužina kablova

Razmak između dvije pojedinačne centrale može biti maksimalno do 1200 metara. U tom dometu nije neophodno imati ni repeater niti bilo kakve dodatne uređaje, npr. modeme, i sl. Pažnja se mora posvetiti samo tipu kabla i spoljnim faktorima. U specijalnim slučajevima – kad treba premostiti udaljenost između centrala veću od 1200m – treba koristiti i druge komunikacijske uređaje, kao npr. optičke prenosnike ili modeme.

Centralni download

Funkcija „centralni download“ omogućava centralno instaliranje (download) projektnih podataka u jednu petlju centrala, i to na bilo kojoj centrali u petlji. Od te centrale neophodni podaci se prosleđuju u sve ostale centrale u petlji. Ova funkcija donosi veliku uštedu u vremenu kao i uštedu troškova pri proširenju i prepravkama sistema, posebno kod prostorno udaljenih ili slabo pristupačnih centrala.

Osiguranje upravljačkih funkcija

Funkcija „osiguranje upravljanja“ služi za „zamrzavanje“ svih upravljačkih funkcija u jednom definisanom stanju izlaza u petlji centrala. Izdaje se sa jedne centrale uz pomoć software-ske naredbe, da bi se izbjegle neželjene promene funkcija upravljanja. Ova funkcija donosi uštedu vremena (i troškova) održavanja, a koristi se i prilikom instalacije projektnog software-a, prije svega u slučaju velike udaljenosti između centrala.

Mogućnost umrežavanja

Integral centrale u petlji su pogodne za priključenje na sisteme upravljanja u objektima. Ukoliko je neophodno imati više od 16 pojedinačnih centrala u sistemu, moguće je spojiti petlje centrala u takozvanu SecoNET mrežu za dojavu požara.

Daljinska dijagnoza sistema

Svaka pojedinačna Integral centrala u petlji, kao i sama petlja sa centralama, je predviđena za daljinsku dijagnozu sistema (npr. ispitivanje zaprljanosti javljača, smetnje, itd.), i to uz pomoć modema. Prijee aktiviranja ove funkcije neophodno je obratiti pažnju na lokalne standarde i propise u vezi sa daljinskim ispitivanjem sistema ili daljinskog projektovanja sistema!

Strana 12

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

3.3

Pregled najvažnijih osobina

- Mikroprocesorski upravljana i kontrolisana tehnika sistema

- Potpuno redundantna arhitektura sistema sa ciljem osiguranja normalnog funkcionisanja u slučaju greške ili kvara procesora, pa čak i jedne cijele strane sistema

- Konstantna automatska rutina provjere za sve komponente i programe sistema

- Jednostavna tehnika priključivanja elemenata (kartica) zahvaljujući pljosnatim priključcima

- Mogućnost ugradnje u ormare od 19"

- Do 8 eksternih indikatorskih i/ili upravljačkih konzola po pojedinačnoj centrali sa alfanumeričkim tekstualnim prkazom na ekranu (4 linije, 20 znakova po liniji, na jeziku po izboru)

- Serijski protokolni štampač sa osiguranim napajanjem, memorijom događaja i filterom javljanja

- Mogućnost priključivanja na javni vatrogasni sistem uzbunjivanja

- Interventno upravljanje u slučaju provere lažnih alarma

- Dvostruka zavisnost javljača, nezavisnost upravljačkih grupa, otvorena mogućnost programiranja

- Software-ska mogućnost povezivanja i programiranja zavisnosti upravljačkih modula

- Automatsko prebacivanje na zimsko/ljetnje računanje vremena

- 16 dnevnih/noćnih nivoa sa automatskim aktiviranjem/deaktiviranjem, datumski zavisno upravljanje

- Mogućnost priključenja na nadređene računarske sisteme, upravljačke sisteme za dojavu požara ili sisteme upravljanja preko serijskog priključka sa punim funkcijskim obimom

- Potpuno redundantno povezivanje do 16 pojedinačnih centrala bez nadređenog centralnog računara, tako da svaka pojedinačna centrala predstavlja jedinstven element sa vlastitim napajanjem i baterijama, na koji pored javljačkih grupa i upravljačkih modula mogu biti priključene i eksterne upravljačke konzole, vatrogasne upravljačke konzole, štampači itd.

- Modularna struktura centrala omogućava u bilo kom trenutku, pa i naknadno, serijsko umrežavanje skoro neograničenog broja centrala

- Komunikacija između pojedinačnih centrala se izvodi preko redundantno (duplo) izvedene petlje, tako da veza između centrala ostaje pouzdana čak i u slučaju tri istovremene greške

- Upravljačke i indikatorske konzole, štampač protokola, paralelne ploče i ostale komponente sistema su preko digitalnih komunikacionih linija spojene i mogu biti upotrijebljene nezavisno jedna od druge, bez obzira na mesto gde se nalaze, u bezbroj kombinacija

- Po osnovu specijalnog redundantnog i vrlo funkcionalnog koncepta dozvoljeno je, nasuprot važećim odredbama (npr. ÖNORM F 3000) priključiti grupe javljača i na glavnu centralu. Takođe, nije neophodno instalirati upravljačke konzole u „podređenim“ centralama.

- Zahvaljujući specijalnom konceptu redundantnosti, Integral sistem je predviđen (i odgovra normama) za upravljanje sa više od jedne zone gašenja.

- Odgovara, a i nudi više nego što sledeće standardi i propisi zahtevaju: evropski standard EN 54, ÖNORM, DIN, ÖVE, VDE, i još nekoliko drugih

- VdS sertifikat za sistem, kao i sertifikat pojedinačnih uređaja. Važeći sertifikati u preko 20 različitih zemalja.

Pregled granica sistema

 

Po centrali

Po petlji centrala

Pojedinačna centrala

--

max. 16

Upravljačke konzole (eksterne, interne)

max. 8

max. 16 x 8

Štampač (eksterni, interni)

max. 3

max. 16 x 3

Vatrogasna upravljačka konzola

max. 8

max. 16 x 8

Grupe javljača

max. 256

max. 16 x 256

Ulazi, upravljački moduli, indikatori

po max. 256

po max. 16 x 256

Eksterni (npr. Sprinkler)

 

max. 256

Nivoi odlaganja reakcije

 

max. 16

Specifični tekstovi kupca

6500 prosečno, 25 karaktera po elementu

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 13

4

Ekran, upravljanje i prikaz

4.1 Standardna upravljačka konzola

Integral standardna upravljačka konzola služi za pregledno, lako i standardizovano prikazivanje i upravljanje jednim Integral sistemom. Može biti ugrađena u jednoj pojedinačnoj centrali ili kao odvojena upravljačka konzola u posebnom eksternom kućištu.

upravlja č ka konzola u posebnom eksternom ku ć ištu. Sadrži jedan 4-linijski ekran (sa 20

Sadrži jedan 4-linijski ekran (sa 20 znakova po liniji) za alfanumerički prikaz stanja sistema. Prekrivena tastatura i prikaz na ekranu su na dvadesetak različitih jezika - po želji.

4.2 High End upravljačka konzola

Integral High End upravljačka konzola služi za pregledno, lako i standardizovano prikazivanje i upravljanje jednim Integral sistemom Može biti priključena na jednu centralu, na petlju centrala ili na jednu BMZ-mrežu, tzv. SecoNET. Pri upotrebi u okviru jedne SecoNET mreže sa jednom Integral „glavnom centralom“ High End upravljačka konzola je standardizovana, nadređena upravljačka konzola za prikaz stanja cjelokupnog sistema. High End upravljačka konzola je dostupna po izboru, sa ili bez štampača. Uvek se montira odvojeno od centrale kao izdvojena upravljačka konzola.

odvojeno od centrale kao izdvojena upravlja č ka konzola. Centralni element upravlja č ke konzole je

Centralni element upravljačke konzole je puni grafički ¼ VGA ekran u boji, upravljanje se vrši pretežno preko multifuncijskih tastera, čija je aktuelna funkcija prikazana na ekranu. Označavanje LED dioda po različitim standardima se vrši uz pomoć traka za tekst. Biranje jezika se vrši na ekranu uz pomoć software-a. Time je omogućen slobodan izbor jezika upravljačke konzole.

Strana 14

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

4.3

Indikatorski panel za pojedinačni prikaz

4.3 Indikatorski panel za pojedina č ni prikaz Integral panel za pojedina č ni prikaz služi

Integral panel za pojedinačni prikaz služi za prikaz stanja pojedinačnih grupa javljača uz pomoć svjetlećih dioda. Stanja „alarm“, „smetnja“ i „gašenje“ jedne grupe javljača mogu biti prikazana uz pomoć dve LED lampice (crvena i žuta). Integral panel za pojedinačni prikaz može biti ugrađen u vrata pojedinačne Integral centrale, ili odvojeno montiran u vlastitom kućištu kao eksterna upravljačka konzola. Označavanje grupa javljača vrši se trakama za tekst.

4.4 Indikatorski panel sa zonama za gašenje

za tekst. 4.4 Indikatorski panel sa zonama za gašenje Integral indikatorski panel sa zonama za gašenje

Integral indikatorski panel sa zonama za gašenje služi za standardizovani prikaz stanja priključenih sistema za gašenje požara. Panel je raspoloživ u dve verzije (za 4 ili 8 zona gašenja), pogodne za ugradnju u vrata jedne pojedinačne Integral centrale. Indikatorski panel za 8 zona gašenja može biti montiran odvojeno u jednom eksternom kućištu. Označavanje grupa javljača vrši se trakama za tekst.

4.5 Eksterne upravljačke konzole & magistrala uređaja

4.5.1 MMI-BUS

Eksterni uređaji i upravljačke konzole mogu biti priključeni na svaku pojedinačnu centralu na tzv. „MMI-BUS“ magistralu. Na taj način uređaji i konzole mogu biti priključeni bez upotrebe dodatnih uređaja, kao što su pojačivači – do maksimalno 8 učesnika i do 1.200m udaljenosti od centrale.

8 u č esnika i do 1.200m udaljenosti od centrale. T D _ B 3 -

TD_B3-System_SR2.doc

MMI BUS shematski prikaz

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 15

Osobine MMI BUS

Redundantna magistrala uređaja

Maksimalna dužina kablova do 1200m

Do 8 uređaja na jednoj MMI-BUS magistrali

Vatrogasne upravljačke konzole po DIN 14661 se priključuju direktno na eksterne Integral upravljačke konzole

Komunikacija se vrši preko redundantne digitalne komunikacijske veze. Uređaji mogu biti nezavisno upotrebljeni u različitim kombinacijama. Iz bezbednosno-tehničkih razloga su i veza za prenos podataka kao i napajanje strujom redundantno izvedeni, samo treba paziti na odvojeno polaganje kablova.

4.5.2 Eksterna Integral upravljačka konzola

Eksterna Integral upravljačka konzola je raspoloživa, po izboru, sa ili bez štampača protokola i može biti priključena preko MMI-BUS magistrale na sve Integral cetrale. Upravljanje i prikaz na ekranu se vrši na jeziku po izboru. Poseduju mesto za priključak vetrogasne upravljačke konzole prema DIN 14661. (vidi poglavlje 4.2)

č ke konzole prema DIN 14661. (vidi poglavlje 4.2) 4.5.3 Integral High End upravlja č ka

4.5.3 Integral High End upravljačka konzola

Integral High End upravljačke konzole su raspoložive sa ili bez štampača protokola. Mogu biti priključeni isključivo preko MMI-BUS magistrale na jednu pojedinačnu cetralu (ugradnja u jednu centralu nije moguća). Upravljanje i prikaz na ekranu se vrši na jeziku po izboru. Poseduju mesto za priključak vetrogasne upravljačke konzole prema DIN 14661.

č ak vetrogasne upravlja č ke konzole prema DIN 14661. 4.5.4 Univerzalni ulazno/izlazni modul B3-MMI-UIO Služi

4.5.4 Univerzalni ulazno/izlazni modul B3-MMI-UIO

Služi za upravljanje paralelnim panelima i tabloima sa planovima objekta ili kao ulazno/izlazni modul odvojen od centrale za kontrolu beznaponskih kontakata (Sprinkler sistema), tj. za upravljanje nadziranim sirenama, lampama, relejima itd. Modul je moguće prema potrebama ugraditi u odgovarajući panel ili tablu.

4.5.5 Vatrogasna upravljačka konzola prema ÖNORM F 3031

Vatrogasna upravljačka konzola prema zahtevima ÖNORM F 3031 služi za prikaz najvažnijih stanja centrale za dojavu požara, unificirana je i vrlo je jednostavna za korišćenje.

4.5.6 Vatrogasni indikatorski panel prema DIN 14662

Vatrogasni indikatorski panel odgovara zahtevima DIN 14662, i služi za vizuelni prikaz najvažnijih operativnih stanja jedne centrale za dojavu požara. Unificirana je i jednostavna za rukovanje.

požara. Unificirana j e i jednostavna za rukovanje. S t r a n a 1 6
požara. Unificirana j e i jednostavna za rukovanje. S t r a n a 1 6
požara. Unificirana j e i jednostavna za rukovanje. S t r a n a 1 6

Strana 16

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

5 Integral RemoteControl Panel

Software-ski paket Integral RemoteControl Panel služi za pristup informacijama u jednom Integral sistemu, i to uz pomoć jednog ili više PC-a. Upravljačka konzola centrale je prikazana 1:1 na PC monitoru. Uz pomoć miša i tastature je moguće dobiti sve informacije o sistemu. Uz pomoć jednog sigurnosnog koncepta sa više pristupnih nivoa sprečava se neovlašćen pristup sistemu.

nivoa spre č ava se neovlaš ć en pristup sistemu. Osobine - 1:1 prikaz Integral upravlja

Osobine

- 1:1 prikaz Integral upravljačke konzole na PC-u

- Pregledno i lako korišćenje u stvarnom vremenu

- Kompatibilan sa Schrack Seconet centralama BMZ Integral & Integral C

- Jednostavno priključivanje na centralu za dojavu požara

- Jezik se može menjati i za vreme korišćenja centrale, preko software-a

- Obiman sigurnosni koncept

- Hijerarhijski password sistem sa individualnim odobrenjima

- Pozivna funkcija

- Konstantna funkcija protokolisanja

- Mogućnost korišćenje modema i upravljačkog centra

- Mogućnost umrežavanja

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 17

6 SecoNET mreža za dojavu požara

Prvi korak uspostavljanja SecoNET mreže je spajanje više centrala, petlji centrala (SCU petlje) i dodatnih komonenti (štampači, upravljački sistemi itd.) u jednu takozvanu podmrežu „subnet”.

ki sistemi itd.) u jednu takozvanu podmrežu „subnet”. Mreža SecoNET Spajanje razli č ith sistema (BMZ

Mreža SecoNET

Spajanje različith sistema (BMZ centrale, upravljački sistem, štampači, itd. ) na mrežu SecoNET se vrši samo preko jedne Integral centrale. Sve te „priključne cenrale“ su međusobno povezane kao i petlja centrala sa jednom duplom (redundantnom) vezom (petljom). Jedna Subnet-petlja se sastoji od maksimalno 62 učesnika. Komunikacijski mehanizmi Subnet petlje odgovaraju onima iz jedne Integral petlje centrala.

Do maksimalno 63 gore opisanih Subnet petlji mogu biti hijerarhijski raspoređene. Iako su sve petlje u osnovi jednake, ima smisla definisati jednu „glavnu petlju“ da bi se postigao bolji pregled sistema. Cela kofiguracija je jasnija sa definisanom glavnom petljom.

Na glavnu petlju se pripajaju podređene petlje i u daljem razvoju sistema postoji mogućnost dodavanja još podređenih petlji.

Zahvaljujući hijerarhiji sa rastom broja novih redundantnih petlji povećava se i sama redundantonst sistema. To donosi znatno povećanje fleksibilnosti i raspoloživosti resursa (nasuprot samo jednoj jedinoj petlji). Za upravljanje i prikaz stanja svih piključenih komponenti služi jedna, normama odgovarajuća, nadređena upravljačka konzola (glavna centrala), tj. jedan vatrodojavni sistem upravljanja (po ÖNORM F 3003).

6.1 Projektovanje SecoNET mreže

Projektovanje sistema u SecoNET mreži za sve priključene centrale (BMZ Integral, BMZ Integral C, petlja centrala, itd.) se vrši nezavisno. Svakom SecoNET učesniku se dodaje odgovarajuće SecoNET kolo. Za projektovanje u SecoNET okruženju je neophodno koristiti specijalni software (SecoNET - puna verzija) i SecoNET dongl dodatak. Za spajanje sa upravljačkim sistemima različith proizvođača postoji jedan standardizovani protokol za različita kola, koji omugućava 100% korišćenja resursa takve kompleksne celine.

Strana 18

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

6.2

Karakteristike SecoNET-a

6.2 Karakteristike SecoNET-a - Redundantna veza izme đ u SecoNET u č esnika - Udaljenost izme

- Redundantna veza između SecoNET učesnika

- Udaljenost između dva SecoNET učesnika bez modema do 1200m

- Do 62 učesnika po podređenoj petlji centrala

- Spajanje do maksimalno 63 podređenih petlji centrala

- Javljanja svih centrala se vode do svih priključenih sistema upravljanja

- Sistem upravljanja može direktno adresirati svakog učesnika SecoNET mreže i ispitati ili promeniti stanje svakog podelementa pomenutog učesnika

- Ova vrsta obrade informacija osigurava spajanje centrale na SecoNET mrežu bez ikakvih negativnih posledica (funkcionisanje centrale nije ni na koji način pod uticajem SecoNET-a)

- Sva stanja i događaji u pojedinačnim centralama ili petljama centrala su prikazani na upravljačkim sistemima. Na pojedinačnim centralama koje su „zadužene“ samo za određeno područije su prikazane samo one informacije koje su relevantne za to područije

- Sve veze u SecoNET mreži su premanentno kontrolisane. Smetnje u vezama između upravljačkog sistema i jedne centrale se uvjek prikazuju i na upravljačkom sistemu i na centrali

- Pri korišćenju jedne glavne centrale mogu se koristiti i sve prema normama tražene funkcije, npr. centralni prikaz, upravljanje, vatrogasni management za sve centrale u mreži

- Uz pomoć globalnih veza moguće je u pojedinačnim pod-centralama aktivirati upravljačke module sa nadređenim informacijama (npr. potivpožarna vrata sa javljačima druge podređene centrale)

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 19

7 Upravljački sistem SecoLOG

SecoLOG je grafički upravljački sistem koji je moguće instalirati na više računara. Program služi za jednostavan, pregledan i centralizovan prikaz i upravljanje sistemom dojave požara. Svi signali i stanja priključenih centrala su skupljeni pregledno i prikazani na jednom ili više PC upravljačkih mjesta. Kao rezultat, sve funkcije svih priključenih sistema i veza dobijaju i jednu novu dimenziju permanentne kontrole.

veza dobijaju i jednu novu dimenziju permanentne kontrole. Ovaj operativni sistem je visokoprofesionalan i odgovara

Ovaj operativni sistem je visokoprofesionalan i odgovara najvišim tehničkim zahtevima. Testiran je i sertificiran prema standardu ÖNORM F 3003.

Karakteristike

- Jednostavno i standardizovano korišćenje sistema dojave požara (upravljanje upravljačkim modulima sistema)

- Najveća moguća pouzdanost

- Upotreba na jednom ili više upravljačkih mjesta

- Kompatibilnost sa svim Schrack sistemima dojave

- Mogućnost proširenja (modularnost)

- Pregledan prikaz na dva monitora sa automatskim prebacivanjem prikaza u slučaju pojave greške

- Praktičan grafički prikaz sa funkcijom Dinamički Zoom

- Hijerarhijska zaštita pristupa šifrom sa fleksibilnim podešavanjima i individualnim odobrenjima

- Jezik prikazan na ekranu je moguće online promjeniti

- Izvod stanja alarma, razni upravljački tekstovi i obaveštenja o merama koje treba preduzeti se mogu individualno konfigurisati

- Automatsko snimanje podataka kao Online Back-up

- Permanentna kontrola svih priključenih centrala i veza

- Protokoli sa fukcijama beleženja i izveštavanja

- Prikaz događaja i upravljanje uz pomoć ikonica, simobla i tekstova integrisanih u grafički prikaz objekta

- Brzo štampanje alarmnih grafikona i upravljačkih tekstova

- Grafičke prikaze objekata je moguće importovati uz pomoć svih poznatijih grafičkih i CAD programa

- Preuzimanje podataka o javljačima za automatsko pozicioniranje i pridruživanje nivoa (automatsko projektovanje)

- Mogućnost konfigurisanja automatskih i manualnih procesa upravljanja

- Testiran i sertificiran prema ÖNORM F 3003

Strana 20

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

8 Varijante kućišta i mogućnosti nadgradnje

8.1 Integral centrala

ć išta i mogu ć nosti nadgradnje 8.1 Integral centrala Centrala u osnovnoj verziji Svaka Integral

Centrala u osnovnoj verziji

Svaka Integral centrala u osnovnoj verziji sastoji se od:

- Zadnjeg zida sa prolazima za kablove i postoljem za baterije

- Nosač modula sa priključcima za ugradnju 8 slobodno biranih linijskih, odnosno ulaznih/izlaznih modula, kao i sa tri mesta za relejne module

- Matična ploča sa priključkom za internu upravljačku konzolu i servisni PC

- Napajanje

- 2 baterije za rezervno napajanje

- Kleme za napajanje i kabl za baterije

Varijante centrale koje su na raspolaganju:

kabl za baterije Varijante centrale koje su na raspolaganju: bez upravlja č ke sa ugra đ
kabl za baterije Varijante centrale koje su na raspolaganju: bez upravlja č ke sa ugra đ
kabl za baterije Varijante centrale koje su na raspolaganju: bez upravlja č ke sa ugra đ
kabl za baterije Varijante centrale koje su na raspolaganju: bez upravlja č ke sa ugra đ
kabl za baterije Varijante centrale koje su na raspolaganju: bez upravlja č ke sa ugra đ
kabl za baterije Varijante centrale koje su na raspolaganju: bez upravlja č ke sa ugra đ
kabl za baterije Varijante centrale koje su na raspolaganju: bez upravlja č ke sa ugra đ

bez upravljačke

sa ugrađenom

sa ugrađenom

sa ugrađenom

sa ugrađenom

sa ugrađenom

sa ugrađenom

konzole

upravljačkom

upravljačkom

upravljačkom

upravljačkom

upravljačkom

upravljačkom

konzolom

konzolom i

konzolom,

konzolom i

konzolom,

konzolom i

 

štampačem

štampačem i prikazivačima za 4 zone gašenja

prikazivačima za 8 zona gašenja

štampačem i prikazivačima za 32 grupe javljača

prikazivačima za 64 grupe javljača

Sve ostale funkcije se mogu individualno projektovati prema zahtjevima i specifičnim potrebama korisnika. Traženi moduli se jednostavno ubacuju u raspoloživa podnožija u nosaču modula, a zatim se vrši ugrađivanje Integral upravljačke konzole sa željenom jezičkom varijantom u vrata centrale. Specifični software se lako programira i instalira preko servisne PC aplikacije na matičnoj ploči B3-MCU32E2.

8.2 Integral interna upravljačka konzola

č i B3-MCU32E2. 8.2 Integral interna upravlja č ka konzola interna upravlja č ka konzola SUB

interna upravljačka konzola SUB CIP

TD_B3-System_SR2.doc

Integral interna upravljačka konzola se ugrađuje u vrata Integral ormara i sadrži jedan 4-linijski LCD ekran. Upravljačka konzola je dostupna u brojnim jezičkim varijantama (kao i folija-tastatura i izbor za prikaz na ekranu ). Sa matičnom pločom centrale B3-MCU32E2 se povezuje uz pomoć pljosnatog kabla. Ukoliko je centrala opremljena i štampačem, štampanje se vrši uz pomoć upravljačke konzole.

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 21

8.3

Serijski štampač protokola sa memorijom događaja

Serijski štampač protokola je moguće ugraditi u više varijanti Integral kućišta, kao i u pojedine varijnte eksternih upravljačkih konzola. U svakom slučaju Integral štampač odgovara zahtevima EN54-4 za najmanje 72 sata rada na rezervnom napajanju. Memoriše sve promene u stanju sistema (npr. alarme, smetnje, isključenja, uključenja, vođenja, korake u korišćenju, odgađanja alarma, servisne instrukcije, itd.) u jasnom tekstu sa datumom, vremenom i potrebnim dodatnim informacijama. U štampaču je ugrađena memorija događaja koja omogućava štamanje teksta neograničen broj puta. Svaka informacija se prikazuje i na ekranu i na ispisu štampača jasnim nedvosmislenim tekstom.

i na ispisu štampa č a jasnim nedvosmislenim tekstom. 8.4 Nosa č modula Nosa č modula

8.4 Nosač modula

Nosač modula sadrži (osim upravljačke konzole i štampača protokola) kompletnu elektroniku jedne Integral centrale. Pričvršćen je na zadnji zid Integral zidnog ormara i sadrži 13 podnožnih mesta koja su predviđena za ugradnju modula. Zahvaljujući ovoj modularnoj arhitekturi centrale moguće je priključiti više tehnološki različitih linijskih modula (tehnika petlje i linijska tehnika).

itih linijskih modula (tehnika petlje i linijska tehnika). Prazni nosa č modula sa priklju č cima

Prazni nosač modula sa priključcima

tehnika). Prazni nosa č modula sa priklju č cima Nosa č modula sa ugra đ enim

Nosač modula sa ugrađenim modulima

Napajanje strujom i prenos podataka između pojedinih modula se vrši preko elektronike koja se nalazi na zadnjoj strani nosača modula (preko utičnih veza).

Podnožije koje se nalazi na krajnje levoj poziciji 1 je uvjek rezervisano za matičnu ploču sa glavnim procesorom B3-MCU32E2, a na 10-om podnožju se uvjek nalazi napajanje B3-PSU5.

Podnožja od 2 do 9 su slobodno raspoloživa za sve vrste modula, osim relejnih modula za čiju ugradnju su predviđena isključivo podnožja od mjesta 11 do 13 (pri upotrebi relejnih modula neophodno je ugraditi ili modul B5-BAF ili B3-LPI u podnožje 9, jer su samo ova dva modula pogodna za upravljanje relejom).

Strana 22

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

8.5

Moduli

Matična ploča B3-MCU32E2

Matična ploča B3-MCU32E2 predstavlja srce svake centrale i ugrađuje se u nosaču modula uvek na krajnjem levom mestu (podnožje 1). Ona sadrži dva master kontrolera uključujući flash memorije, SRAM-ove i oba watchdog-a. B3-MCU32E2 obavlja kompletnu obradu svih procesa neophodnih za logično ponašanje sistema i upravljanje protokom svih podataka jedne Integral centrale. Na B3-MCU32E2 se preko pljosnatog kabla spaja interna upravljačka konzola, koja služi i za štampanje protokola na štampaču. RS232 priključak služi za povezivanje servisnog računara, za instaliranje programa u flash-memorije, kao i za uspostavljanje dijagnoze.

Napajanje B3-PSU5

Napajanje strujom Integral centrale je neprekidno (preko brzog prekidača za rezervno napajanje uz pomoć dve baterije). Napajanje nosi oznaku B3-PSU 5 i ugrađuje se uvek na 10-om podnožju. Napajanje modula centrale se vrši preko elektronike koja se nalazi na zadnjoj strani nosača modula.

Upravljački modul B5-BAF

B5-BAF služi za priključivanje prenosnog modula (glavni javljač), alarmnih uređaja (sirene), MMI-BUS-a, kao i za upravljanje relejom (ukoliko je ova funkcija tražena, neophodno je ugraditi ga u podnožje broj 9 nosača modula). Modul sadrži još i priključak za vatrogasne upravljačke konzole prema DIN 14661.

Modul tehnologije petlje B3-DAI2

B3-DAI2 služi za priključenje dvije ptelje sa pripadajućim javljačima i modulima Integral tehnike petlje.

Modul monologne tehnike B3-MTI8

B3-MTI8 raspolaže sa 8 ulaza (preko utičnica na modulu i programiranjem) koji mogu biti predviđeni za spajanje grupa javljača monologne tehnike. Ovi ulazi mogu da služe i kao nadzirani ulazi ili kao ulazi sistema gašenja (npr. VdS priključak sistema za gašenje, primarni ulazi, kontrola ventila, itd.).

Modul istosmerne tehnike B3-DCI6

B3-DCI6 je namjenjen za priključenje 6 ulaza ili grupa javljača istosmerne tehnike koji mogu biti projektovani kao kontolisani ulazi ili kao ulazi sistema gašenja (npr. VdS priključak sistema za gašenje, primarni ulazi, kontrola ventila, itd.).

Modul kontrolisanih izlaza B3-OM8

Za priključenje do maksimalno 8 periferijskih uređaja (bljeskalica, sirena, itd.), sadrži 8 kontrolisanih 1,5A upravljačkih izlaza (kontrolisani su za slučaj kratkog spoja ili prekida kabla). Maksimalna jačina struje izlaza 1 do 4 kao i onih od 5 do 8 iznosi po 3A, a maksimalna ukupna izlazna jačina struje modula je zavisna od kapaciteta napajanja i stanja ostatka sistema.

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

sistema. T D _ B 3 - S y s t e m _ S R
sistema. T D _ B 3 - S y s t e m _ S R
sistema. T D _ B 3 - S y s t e m _ S R
sistema. T D _ B 3 - S y s t e m _ S R
sistema. T D _ B 3 - S y s t e m _ S R

Strana 23

Modul za povezivanje centrala B3-LPI

Služi povezivanju pojedinačnih Integral centrala. Potreban je i za korišćenje software-a “Integral RemoteControl Panel”. Modul sadrži dva RS485 priključka, jedno mesto za integrisanje PCMCIA- modema, kao i jedan interface za upravljanje relejnim kolom Integral-a (ukoliko se ova funkcija traži, onda je neophodno modul B3-LPI ugraditi u podnožje 9 nosača modula).

Univezalni modul povezivanja B3-USI4

Modul služi za povezivanje Integral centrala na sisteme upravljanja, zatim za upravljanje eksternim štampačima, pager sistemima, telefonskim serverima, itd., kao i za spajanje više pojedinačnih Integral centrala. Ukupno 4 redundantna, serijska, asinhrona priključka mogu se koristiti kao redundantni RS485 u poludupleksnom modusu (loop) ili kao neredundantni RS422 u punom dupleksnom modusu (line). Dodatno se mogu koristiti dva od četiri priključka, i kao RS232 u punom dupleksnom modusu (line) sa po dve upravljačke veze. Izbor modusa svakog pojedinačnog priključka se vrši programski.

Modul optičkog prenosa podataka B3-HFI

Modul služi (zajedno sa jednim ili dva konvertora podataka) kao dvostruki pretvarač priključka od V.24 (RS 232) na prenosnik optičkog signala, što je potrebno za spajanje pojedinačnih Integral centrala u uslovima gde je potreban prenos podataka preko optičkih kablova (zbog elektromagnetskih uticaja ili prevelikih udaljenosti između centrala). Zahvaljujući direktnoj ugradnji optičkog modema u modul, rezervno napajanje je obezbjeđeno i za modem. Za upotrebu B3-HFI neophodno je imati i modul B3-USI4.

Relejni modul B3-REL10

Modul sadrži 10 slobodno progarmiranih 230V/3A relejnih kontakata. Određivanje da li je jedan kontakt aktivan ili neaktivan se vrši programski. Kroz programiranje Fail-Safe pozicije moguće je definisati stanje svakog pojedinačnog releja prilikom ispada napajanja strujom, tj. prilikom isključenja centrale. Modul B3-REL10 može biti ugrađen samo na mjestima 11 do 13 nosača modula. Za upravljanje relejnim kolom jedan od modula (B3- LPI ili B5-BAF) se mora nalaziti ugrađen u podnožju 9.

Relejni modul B3-REL16

Modul sadrži 16 slobodno programiranih 24V/3A relejnih kontakata (dva stanja) i služi za upravljanje sirenama, magnetima za vrata, raznim relejima, itd. Određivanje da li je jedan kontakt aktivan ili neaktivan se vrši programski. Kroz programiranje Fail-Safe pozicije moguće je definisati stanje svakog pojedinačnog releja prilikom ispada napajanja strujom, tj. prilikom isključenja centrale. Modul B3-REL16 može biti ugrađen samo na mestima 11 do 13 nosača modula. Za upravljanje relejnim kolom, jedan od modula (B3-LPI ili B5- BAF) se mora nalaziti ugrađen u podnožju 9.

Relejni modul B3-REL16E

Modul B3-REL16E odgovara i fukcijski i po tehničkim podacima modulu B3-REL16, ali, za razliku od njega, poseduje (za namjenu kao VdS priključak za sisteme gašenja) dodatno osigurane relejne kontakte i otpornike (3,3 kΩ kontrolisani otpor i 680 Ω radni otpor). Premošćavanjem je moguće izabrati normalne ili VdS relejne kontakte. Modul B3- REL16E može biti ugrađen samo na mjestima 11 do 13 nosača modula. Za upravljanje relejnim kolom, jedan od modula ili B3-LPI ili B5-BAF se mora nalaziti ugrađen u podnožju 9.

Strana 24

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

a laziti ugra đ en u podnožju 9. S t r a n a 2 4
a laziti ugra đ en u podnožju 9. S t r a n a 2 4
a laziti ugra đ en u podnožju 9. S t r a n a 2 4
a laziti ugra đ en u podnožju 9. S t r a n a 2 4
a laziti ugra đ en u podnožju 9. S t r a n a 2 4
a laziti ugra đ en u podnožju 9. S t r a n a 2 4

TD_B3-System_SR2.doc

Modul za modernizovanje starijih sistema B3-LEE23

Služi za spajanje do maksimalno osam linija serije javljača 140 (Hekatron). Maksimalno pet modula B3-LEE23 mogu biti ugrađeni u podnožjima 2 do 8 jednog Integral nosača modula. Modul je dozvoljeno koristiti, radi procesa sertificiranja, samo u svrhe modernizovanja starih sistema.

Modul za modernizovanje starijih sistema B3-LEE24

Služi spajanju do maksimalno četiri petlje sa javljačima serije 150 (Hekatron). Maksimalno pet modula B3-LEE24 mogu biti ugrađeni na podnožjima 2 do 8 jednog Integral nosača modula. Modul je dozovljeno koristiti, radi procesa sertificiranja, samo u svrhe modernizovanja starih sistema.

Modul za modernizovanje starijih sistema B3-DTI2

Služi spajanju 2 petlje ili 4 linije sa pripadajućim javljačima i modulima Schrack Maxima dialog tehnike. Modul je dozovljeno koristiti, radi procesa sertificiranja, samo u svrhe modernizovanja starih sistema.

iranja, samo u svrhe modernizovanja starih sistema. 8.6 Mrežno napajanje i rezervno napajanje 8.6.1 Spajanje
iranja, samo u svrhe modernizovanja starih sistema. 8.6 Mrežno napajanje i rezervno napajanje 8.6.1 Spajanje
iranja, samo u svrhe modernizovanja starih sistema. 8.6 Mrežno napajanje i rezervno napajanje 8.6.1 Spajanje

8.6 Mrežno napajanje i rezervno napajanje

8.6.1 Spajanje napajanja na mrežu

Za instalaciju sistema Integral, zavisno od države, važe specifični propisi, vatrogasni propisi, norme i uputstva. I sam priključak na mrežu mora biti izveden prema važećim propisima za tu državu (npr. DIN, ÖNORM, VDE, itd.).

8.6.2 Rezervno napajanje (baterije)

Rezervno napajanje (baterije) ima zadatak da održi pravilno funkcionisanje sistema u određenom vremenu, u slučaju prekida mrežnog napajanja. Baterije moraju sve vrijeme biti napunjene. Na osnovu jako strogih zahteva po pitanju sigurnosti rezervnog napajanja, neophodne su specifične karakteristike: vrijeme punjenja, odnosno pražnjenja baterija podleže posebnim zahtjevima, propisima i proverama. Neophodno je da karakteristike punjenja baterija budu tačno usklađene prema napajanju koje se upotrebljava.

U

slučaju upotrebe baterija čije karakteristike ne odgovaraju specifikaciji, funkcionisanje rezervnog napajanja se

ne

može garantovati. Moguće je i da, kao posledica lošeg izbora baterija, cjelokupni sistem pretrpi oštećenja.

Radi gore navedenih razloga neophodno je korišćenje isključivo onih baterija koje su odobrene od strane Schrack Seconet-a i poseduju certifikat VdS-a. Mjesto za ugradnju baterija se nalazi na dnu kućišta svake pojedinačne Integral centrale. Ujvek se koriste dvije serijski povezane baterije.

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 25

9 Tehnika petlje

Za spajanja petlji (loops) na jednu Integral centralu potreban je modul petlje B3-DAI2, na koji je moguće spojii dvije petlje sa po maksimalno 128 elemenata.

ć e spojii dv ij e petlje sa po maksimalno 128 elemenata. Integral petlja - shematski

Integral petlja - shematski prikaz

Najveća moguća sigurnost prenosa

Permanentna inteligentna komunikacija između centrale i javljača (modula) se obavlja uz najveću moguću sigurnost prenosa i omogućava kompletan nadzor i prikaz stanja sistema. Greška u petlji ili lažni alarmi uzrokovani elektro-magnetskim smetnjama, kao npr. radio smetnjama, prenaponom, impulsnim smetnjama, itd., bivaju uz pomoć digitalnog prenosa podataka (sa redundantnim kodiranjem uz prepoznavanje grešaka u centrali) lokalizovani i automatski odbačeni.

Integrisani izolator kratkog spoja

Zahvaljujući integrisanom izolatoru kratkog spoja u svakom javljaču i u svakom modulu petlje, čak i u slučaju greške petlja ostaje u punoj funkciji. Pri ispadu jednog javljača, kratkom spoju ili prekidu kabla svi ostali moduli ili javljači ostaju u punoj funkciji. Greška se locira i informacija o tačnoj poziciji greške se tekstualno prikazuje na ekranu ili štampaču. Time je omogućeno veoma dobro optimizovanje sprovođenja kablova kroz protivpožarne zone.

Inteligentni prenos podataka

Pridruživanje javljača jednoj grupi javljača u petlji je nezavisno od vođenja kablova. Time je omogućena ušteda u dužini kablova i polaganju instalacija. Jedna grupa javljača može biti pridružena različitim petljama (uz ograničenje i na više pojedinačnih centrala). Ulazi i izlazi mogu biti slobodno programirani bez dodatnih podešavanja. Prepoznavanje zaprljanosti, samotestiranje javljača i samoanaliza uz pomoć ugrađenog mikroprocesora – postavljaju nove granice u otkirvanju lažnih alarma i grešaka u sistemu.

Programiranje & puštanje u rad

Programiranje i puštanje u rad Integral centrala sa tehnologijom petlje se vrši isključivo zu pomoć Integral software-a. Za izračunavanje maksimalne moguće dužine petlje u zavisnosti od broja priključenih elemenata i poprečnog presjeka kabla, koristi se poseban program (Length-Check-Assistant).

Strana 26

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

Najvažnije karakteristike

- Digitalna konunikacija u petlji i snimanje podataka

- Kontrola svih priključenih javljača i modula

- Integrisani izolator kratkog spoja u svakom elementu

- Automatski i neauotomatski javljači, ulazno-izlazni elementi za protivpožarna vrata, sirene, bljeskalice, itd. se direktno priključuju na petlju

- Mogućnost povezivanja po alarmnim i upravljačkim kriterijima

- Alfanumerički ili grafički prikaz pojedinačnih javljača i zbirni prikaz svih alarmnih stanja

- Mogućnost individualnog programiranja dodatnog teksta za svaku vrstu alarma, greške, isključivanja ili upravljanja sa prikazom datuma i vremena

- Specifični software za slobodno programirane ulaze i izlaze

- Pojedinačno adresiranje, odnosno isključivanje javljača, upravljačkih modula, prenosnih i upravljačkih grupa

- Stvaranje grupa javljača je moguće i sa elementima različitih petlji, uz pomoć različith modula i pojedinačnih centrala.

- Odnose između više javljača ili grupe javljača je moguće slobodno programirati

- Naknadna proširenja jedne grupe javljača su jednostavna i ne prouzrokuju pomjeranje adresa javljača ili reprogramiranje drugih javljača.

- Kontrola ex-područija preko odvojenog modula ili linijske veze

- Analiza stanja javljača (zaprljanost javljača, potreba za održavanjem) je tekstualno prikazana na centrali

Granice sistema

- Maksimalno 7 (8) modula B3-DAI2 u jednoj pojedinačnoj Integral centrali

- Maksimalno 2 petlje na jednom modulu B3-DAI2

- Maksimalno 128 elemenata po petlji

- Maksimalno 1792 elemenata u 14 petlji

- Maksimalno 64 upravljačkih grupa po petlji (maksimalno 256 po pojedinačnoj centrali)

- Maksimalno 63 javljača po upravljačkoj grupi

- Maksimalno 1 indikator ili sirena u podnožju po javljaču

- Maksimalno 64 logična ulaza po petlji (maksimalno. 256 ulaza na pojedinačnoj centrali)

- Maksimalno 64 logična izlaza po petlji (maksimalno. 256 izlaza na pojednačnoj centrali)

- Maksimalno 2000 m dužina petlje

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 27

Komponente Integral tehnike petlje

Svi elementi Integral tehnike petlje sadrže serijski integrisani izolator kratkog spoja. Postoji mogućnost pojedinačnog aktiviranja i svi elementi su neosjetljivi na elektomagnestske smetnje. Pored automatskih i neautomatskih javljača na raspolaganju stoje i moduli petlje sa različitim mogućnostima koji se u ugrađuju u plastično kućište sa nivoom zaštite IP 66.

SSD 531 je optički dimni javljač čiji se rad bazira na Tyndall efektu. Koristi se za ranu detekciju otvorene i tinjajuće vatre sa većom emisijom dima. Osetljivost detektora se podešava software- ski u skladu sa limitima propisanim u European Standard EN 54-7. Javljač ima električnu kompenzaciju i pred-alarmnu procjenu kao standard. U stanju je da prepozna zaprljanost. Svaki detektor sadrži i izolator kratkog spoja, može se posebno isključiti i nije osjetljiv na elektromagnetske smetnje.VdS odobren u skladu sa EN54-7.

UTD 531 termički javljač reaguje na naglu promenu temperature, kao i na dostizanje definisane maksimalne temperature u prostoriji. Osjetljivost javljača se podešava softverski u skladu sa EN 54-5. Svaki javljač se može zasebno isključiti. Nije osjetljiv na elektromagnetske smetnje. Standardno sadrži izolator kratkog spoja. VdS odobren u skladu sa EN54-5.

STD 531 je kombinovani javljač koji se sastoji od dimne komore i termičkog senzora.Kontrola i premošćtavanje se ostvaruju sa centrale zavisno od okolnosti, doba dana itd. Moguće je postaviti link između dimnog i termičkog senzora, tako da dimni senzor otkriva tinjajuće požare sa emisijom dima, a za otvorenu vatru koja se razbuktava uz veliki skok temperature biće zadužen termosenzor. Sadrži i izolator kratkog spoja, može se posebno isključiti i nije osjetljiv na elektromagnetske smetnje.VdS odobren u skladu sa EN 54-5 i EN54-7.

Podnožje USB 501 se koristi za automatske detektore SSD, UTD i STD 531. U zavisnosti od mjesta primene, postoje modeli za betonski ili spušteni plafon, kao i za magacinske prostore. Prihvatni mehanizam sa konektorima omogućava jednostavnu proveru veze u petlji i bez ubacivanja javljača. Takođe, u podnožje USB 501 se može priključiti paralelni indikator ili ubaciti odgovarajuća sirena.

MCP 535 i MCP 545 su javljači namenjeni za ručno davanje alarma (tip B u skladu sa EN54- 11 i tip A u skladu sa EN54-11). Standardno sadrže izolator kratkog spoja. Mogu se posebno isključiti. Izbor jezika se vrši krajnje jednostavno – stavljanjem odgovarajuće trake sa natpisom. Proizvodi se u više varijanti (razne IP kategorije zaštite, kao i boje po želji).

BA-OI3 je izlazno/ulazni modul, sadrži relejni izlaz sa nadziranjem ispravnosti, dva nadzirana beznaponska ulaza i optokaplerski nadzirani naponski ulaz. Standardno sadrži izolator kratkog spoja. Primarno se koristi za povezivanje specijalnih javljača na zatvorenu petlju.

BA-AIM je ulazni modul, koristi se za povezivanje konvencionalnih D/C javljača na zatvorenu petlju, a i za priključenje i nadziranje zona visokog rizika. Sadrži ulaz sa nadziranjem, izlaz za paralelni indikator i izolator kratkog spoja.

BA-IOM je ulazno/izlazni modul, pijre svega se koristi za kontrolu nadziranih uređaja koji se posebno napajaju, npr. sirene. Sadrži nadzirani izlaz sa zaštitom od kratkog spoja i galvanski izolovan ulaz, kao i integrisani izolator kratkog spoja. Napajanje u petlji se takođe interno nadzire za slučaj pada napona.

BA-REL4 je relejni modul, sadrži 4 releja, svaki sa beznaponskim parom kontakata i nadziranjem ispravnosti. Tu je i integrisani izolator kratkog spoja, a napajanje u petlji se interno nadzire za slučaj pada napona.

BA-IM4 je ulazni modul, ima 4 ulaza za nadzirane i nenadzirane beznaponske kontakte releja i integrisani izolator kratkog spoja. Ulazi su namjenjeni detekciji promene stanja u trajanju preko 330ms. Radni režim se može podešavati, odnosno namjestiti odvojeno za svaki ulaz.

Strana 28

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

j estiti odvojeno za svaki ulaz. S t r a n a 2 8 Schrack Integral
j estiti odvojeno za svaki ulaz. S t r a n a 2 8 Schrack Integral

TD_B3-System_SR2.doc

10

Monologna tehnika

Schrack monologna tehnika je namjenjena priključenju konvencionalnih grupa javljača. Ovo rešenje nudi dodatnu mogućnost pojednačnog adresiranja javljača i njihovu identifikaciju. Za priključenje grupe javljača i/ili ulaza koristi se modul B3-MTI8, čijih 8 ulaza je moguće koristiti za spajanje grupa javljača monologne tehnike, kao nadzirane ulaze ili kao ulaze za upravljanje zonama gašenja (kao npr. VdS priključak sistema gašenja, primarni ulazi, nadziranje ventila, itd.).

gašenja, primarni ulazi, nadziranje ventila, itd.). Schrack monologna tehnika U jednoj grupi javlja č a mogu

Schrack monologna tehnika

U jednoj grupi javljača moguće je priključiti do 62 konvencionalna javljača sa pojedinačnom identifikacijom. Specijalni javljači se priključuju preko odgovarajućih modula. Automatski i neautomatski javljači odnosno grupe javljača ne smiju se nalaziti na istoj liniji, zbog poštovanja normi i propisa. Adresiranje javljača i modula se vrši presjecanjem odgovarajućih žica, koje se u slučaju automatskih javljača nalaze u podnožju, a u slučaju ručnih javljača i modula direktno na štampanoj ploči. U slučaju alarma, adresa se prenosi do centrale kao osigurani telegram. Ukoliko se ni jedan javljač ne nalazi u alarmnom stanju, centrali se šalje jedan „mirni“ telegram koji služi kontroli i nadzoru linije. Mirni telegram se šalje isključivo od strane komunikacijske elektronike zadnjeg javljača na liniji (terminator).

Karakteristike

- 8 grupa javljača po modulu B3-MTI8

- Adrese od 1 - 62 po grupi

- Prepoznavanje kratkog spoja i prekida veze

- Dužina linije do 1000m

- Mogućnost priključenja paralelnog indikatora

- Opcija: nadzirani ulazi

- Opcija: nadzirani ulazi sistema gašenja

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 29

Komponente Schrack monologne tehnike

Optički javljač dima SLK-EN omogućava ujednačenu reakciju, zahvaljujući specijalnoj dimnoj komori, pri svim vrstama dima. Komoru javljača je moguće jednostavno zamjeniti. Provjera se vrši jednsotavno uz pomoć reed-kontakta, gdje jedna optička test dioda služi provjeri mjerne komore. Visina sa podnožjem: 54 mm. Odgovara europskoj normi EN 54-7.

Termo-diferencijalni javljač DCC-E daje alarm u slučaju dosezanja određenog temperaturnog nivoa i u slučaju jako brzog porasta temperature. DCC-E je zbog uske tolerancije (klasa 1 prema EN 54) moguće upotrebljavati samo u prostorijama normiranih visina (maksimalno 7,5m prema VdS, TRVB). Odgovara evrposkoj normi EN 54-5.

Termo-diferencijalni javljač DFE-90E se zbog visoke temperature alarma (90°C) koristi na mjestima gde su velike temperaturne oscilacije moguća pojava, a posebno u prostorijama sa viskom okolnom temperaturom i/ili visokom vlažnosti vazduha. DFE-90E u mirnom stanju ne troši struju i podesan je za otkrivanje požara i sa sporim i sa brzim porastom temperature.

Podnožje javljača BSI/TMI je pogodno za sve automatske javljače Schrack monologne tehnike. Memoriše serijsku adresu javljača (pri zamjeni javljača ponovno adresiranje nije potrebno). Ugrađena je crvena LED lampica za prikaz alarma. Ima dovoljno prostora za uvođenje kabla ispod maltera.

Ručni javljač MBM / MTM služi za ručno davanje alarma. Alarm se prikazuje uz pomoć ugrađene LED lampice, a dugme prekidača ostaje u alarmnoj poziciji. MTM se postavlja uvjek na kraj monologne linije, tako da može da šalje centrali „mirni“ telegram koji služi za kontrolu i nadzor ispravnosti linije.

Modul BSS/TMS služi za priključenje specijalnih javljača sa beznaponskim alarmnim kontaktom u grupu javljača Schrack monologne tehnike. Modul je napravljen na bazi SMD-tehnologije. Zaštićen je od korozije specijalnim lakom. Modul TMS se uvek postavlja na kraju monologne linije, tako da može da šalje „mirni“ telegram centrali (za kontrolu i nadzor ispravnosti linije).

Strana 30

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

i nadzor ispravnosti linije). S t r a n a 3 0 Schrack Integral Opis sistema
i nadzor ispravnosti linije). S t r a n a 3 0 Schrack Integral Opis sistema
i nadzor ispravnosti linije). S t r a n a 3 0 Schrack Integral Opis sistema
i nadzor ispravnosti linije). S t r a n a 3 0 Schrack Integral Opis sistema
i nadzor ispravnosti linije). S t r a n a 3 0 Schrack Integral Opis sistema
i nadzor ispravnosti linije). S t r a n a 3 0 Schrack Integral Opis sistema

TD_B3-System_SR2.doc

11

Istosmerna tehnika

Schrack istosmjerna tehnika služi za priključenje konvencionalnih grupa javljača. Uz pomoć trožilnog kabla moguće je razlikovati maksimalno 10 zona javljača.

mogu ć e je razlikovati maksimalno 10 zona javlja č a. Karakteristike Schrack istosmerna tehnika -

Karakteristike

Schrack istosmerna tehnika

- 6 grupa javljača po modulu B3-DCI6

- do 30 javljača po grupi

- dužina kablova do 2000m

- opcionalno označavanje zona javljača od 0-9

- grupa javljača opcionalno kao kontrolisani ulaz

Komponente Schrack istosmerne tehnike

U Schrack sistemu istosmerne tehnike moguće je priključiti sve automatske javljače Schrack monologne tehnike, ali je neophodno upotrebiti posebno podnožje javljača.

Podnožje javljača YBF sa integrisanim LED prikazom alarma i izlazom za paralelni indikator služi za priključivanje automatskih javljača Schrack istosmerne tehnike.

Neautomatski javljači istosmerne tehnike za ručno izazivanje alarma prema EN, ÖNORM i DIN za unutrašnju ugradnju.

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

ugradnju. T D _ B 3 - S y s t e m _ S R
ugradnju. T D _ B 3 - S y s t e m _ S R

Strana 31

12

Programiranje & Software

Schrack Integral je moderan mikroprocesorski sistem, opremljen sa multi- tasking operativnim sistemom. U sistem se prvo instalira jedan program osnovinih funkcija. U sledećim koracima se vrši programiranje i podešavanje prema željama i potrebama korisnika, uz poštovanje normi i propisa.

i potrebama korisnika, uz poštovanje normi i propisa. Sve programske komponente se instaliraju i č uvaju

Sve programske komponente se instaliraju i čuvaju u memoriji matične ploče centrale B3-MCU32E2. Prilikom podizanja operativnog sistema potrebne rutine se distribuiraju svim komponentama Integral-a, koje dalje nezavisno rade, a od strane B3-MCU32E2 ploče su samo sinhronizovane i kontrolirane. Sve neophodne software-ske komponente stoje na raspolaganju kao „Integral Software“ paket. Paket sadrži sve neophodne podatke za projektovanje, puštanje u rad, održavanje i dijagnostiku Integral sistema. Integral Software paket se sastoji iz više pojedinačnih programa, koji mogu da funkcionišu nezavisno jedan od drugog:

- Integral Listengenerator

- Integral Text & Kundentext Parser

- ServiceAssistant

- WinLoader

12.1 Integral Listengenerator

Integral Listengenerator služi za programiranje centrale prema projektu. U njemu se definišu hardware-ske komonente centrale, adrese i parametri svih elemenata sistema (isključujući i elemente Integral tehnike petlje), kao i sva logička povezivanja. Ovaj program je baziran na Windows-ima. Veoma je jednostavan, nudi upotrebu default-programiranja, biblioteka, makro-a i programiranja u blokovima. Gotov program je spreman za instalaciju, tj. prenos u matičnu ploču B3-MCU32E2 u iskompiliranom formatu (kao listengenerator-program *.LPD).

12.2 Integral Text

Program Integral Text nudi grafičke prikaze i editovanje specifičnih tekstova za pojedine elemente prema projektu. Za svaki element u centrali, određen tipom i logičkim brojem, može biti pridružen bilo koji specifični tekst kreiran u programu. Zadatak programa Kundentext Parsers je da se specifični tekstovi prebace u potreban format. Tako pripremljeni fajlovi se pomoću WinLoader programa instaliraju u centralu (download).

Strana 32

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

instaliraju u centralu (download). S t r a n a 3 2 Schrack Integral Opis sistema
instaliraju u centralu (download). S t r a n a 3 2 Schrack Integral Opis sistema

TD_B3-System_SR2.doc

12.3 ServiceAssistant

ServiceAssistant je skup različitih servisnih programskih alatki (ServiceTools). Uz pomoć ovog programa moguće je uspostaviti online vezu sa željenom Integral centralom ili sa željenom petljom centrala.

Integr al centralom ili sa željenom petljom centrala. ServiceMonitor ServiceMonitor služi za izdavanje servisnih
Integr al centralom ili sa željenom petljom centrala. ServiceMonitor ServiceMonitor služi za izdavanje servisnih

ServiceMonitor ServiceMonitor služi za izdavanje servisnih zahteva, održavanje i postavljanje dijagnoze sistema. Moguće je poslati i određene naredbe centrali, ispitati različite hardware-ske verzije modula i software-a koji je u upotrebi. Mogu se postaviti filteri telegrama za registrovanje potrebnih sistemskih stanja. U slučaju greške korisniku bivaju prikazane opširne informacije o istoj, kao i mogući uzroci greške.

LoopAssistant Uz pomoć LoopAssistant-a vrši se kompletno centralno adresiranje i konfigurisanje elemenata Integral tehnike petlje. Program sadrži i pomoćne funkcija za poštanje u rad, održavanje i traženje greške i uzroka greške (npr. LengthCheck Assistant, RevisionsAssistant, itd.).

NetworkMonitor Sa NetworkMonitor programom je moguće snimiti sav promet podataka preko ISP (SecoNET) kola. Pri tome je moguće slati naredbe direktno SecoNET mreži. „NetworkMonitor“ u ServiceAssistant programu je aktiviran samo ako postoji aktivna veza sa SecoNET mrežom.

NetworkAssistant NetworkAssistant je programski alat za konfigurisanje SecoNET mreže. Konfiguracija se uz pomoć ovog alata prvo očita, a zatim se vrši SecoNET adresiranje i pridruživanje (Subnet- / Node- / Client adresa) zajedno sa dodatnim informacijama (Clienttexte). Programiranje mreže se vrši na kraju.

(Clienttexte). Programiranje mreže se vrši na kraju. T D _ B 3 - S y s

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

Strana 33

12.4 WinLoader

WinLoader služi za učitavanje (Download) i očitavanje (Upload) software-skih komponenti, koje su potrebne za funkcionisanje jedne centrale (operativni sistem, standardni tekstovi, jezik po izboru, namenski programi i tekstovi pravljeni za određeni projekat ili objekat).

Počev od verzije 4.2.0 je podržan i „centralni download“. Ova funkcija omogućava instalaciju namjenskih programa u slučaju petlje centrala, i to preko samo jedne (glavne) centrale. Programi se zatim raspoređuju na svoja mjesta po cijeloj petlji.

Strana 34

svoja m j esta po c ij eloj petlji. S t r a n a 3

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

TD_B3-System_SR2.doc

13

Primer pravilnog projektovanja

Ovaj primer prikazuje projektovanje jedne Integral petlje centrala u proizvodnom pogonu. Na osnovu prostornih i funkcionalnih ograničenja logično je projektovanje sistema sa 4 pojedinačne centrale.

č no je projektovanje sistema sa 4 pojedina č ne centrale. T D _ B 3
č no je projektovanje sistema sa 4 pojedina č ne centrale. T D _ B 3

TD_B3-System_SR2.doc

Schrack Integral Opis sistema – V 2.0

ne centrale. T D _ B 3 - S y s t e m _ S

Strana 35

Zadržavamo pravo na izmene tehničkih detalja, bez upozorenja.

© Schrack Productions – B3 Systembeschreibung SCG - 12.2005

Schrack Productions – B3 Systembeschreibung SCG - 12.2005 Vaš partner za: • Sisteme dojave požara •

Vaš partner za: Sisteme dojave požara Bolničke sisteme za komunikaciju Komunikacije u prihvatilištima i domovimaza starije osobe Bezbjednosne sisteme Kontrolu pristupa Protiv-provalne alarme i sisteme video nadzora. Osim širokog izbora tehnoloških rješenja, nudimo i razne vrste usluga, kao što su projektovanje, izvođenje instalacija, nadzor radova i održavanje. Naša ponuda dodatnih usluga je zaokružena sa obukom za projektante, konstruktore, tehničare, servisere, sistem integratore, a i krajnje korisnike.

www.schrack-seconet.com

Schrack Seconet AG

Wien-Vienna

Dornbirn

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Eibesbrunnergasse 18

Wallenmahd 45

Neuseiersberger Str. 157

Valiergasse 56

Feldkirchnerstraße 138

Kornstrasse 16

Vogelweiderstr. 44a

A-1122 Wien

A-6850 Dornbirn

A-8055 Graz

A-6021 Innsbruck

A-9020 Klagenfurt

A-4060 Leonding-Hart

A-5020 Salzburg

Tel.:+43-1-81157-0

Tel.:+43-5572-51199-0

Tel.:+43-316-407676-0

Tel.:+43-512-365 366-0

Tel.:+43-463-439362

Tel.:+43-732-677900-0

Tel.:+43-662-887122-0

office@schrack-seconet.com

Polen-Poland

Rußland-Russia

Schweden-Sweden

Slowakei-Slovakia

Tschech.-Czech Rep.

Ungarn-Hungary

Zentralkundendienst

Odborárska ul. 52

V Úzlabine 1490/70

Customer Service

ul. Domaniewska 41

Ul. Staroalexejevskaja 21

Månskärsvägen 9

Fehérvári út 89-95

Tel.:+43-1-81103

PL-02 672 Warschau Tel.: +48-22-6060614

RU-12926 Moskau Tel.: +7-095-510 50 15

SE-141 75 Kungens Kurva Tel.: +46-8-680 18 00

SK-83003 Bratislava 33 Tel.: +421-2-44635595

CZ-100 00 Prag 10 Tel.: +420-2-74782284

H-1119 Budapest Tel.: +36-1-4644300

Securiton GmbH, Alarm und Sicherheitssysteme

 

Von-Drais-Str. 33

Berlin

Frankfurt

Hamburg

München-Munich

Rhein/Ruhr

Von-Drais-Str. 33 Berlin Frankfurt Hamburg München-Munich Rhein/Ruhr

D-77855 Achern

Rhinstrasse 137a

Weitzesweg 16

Aspelohe 27a

Wernher-v.-Braun-Str.10a

Schallbruch 34a

Tel.:+49-7841-62 23-0

D-10315 Berlin

D-61118 Bad Vilbel

D-22848 Norderstedt

D-85640 Putzbrunn

D-42781 Haan

info@securiton.de

Tel.:+49-30-757979-0