Está en la página 1de 9

BI TP NHM 1-Lp DH10_VTH4

Mn: Xc Sut Thng K


Nhm: 1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

Lng Nguyn Nh Tho


Nguyn Th Hin
L Th Nhn
Nguyn Th Phng Tho
Nguyn Th Thy An
Nguyn Xun Yn
Cam c t

Bi Lm
Bi Tp 1: Cho X,Y c phn phi ng thi ri rc ph thuc v a nh sau:

1,5

3,5

3a

2a

4a

2a

2a

5a

Y
X

a. Xc nh
b. Tm cc phn phi bin ca X,Y

hng s a.

c. Tnh ( ), ( )
Gii:
a. Da vo bng phn phi ng thi ta c
() = 3 + 2 + + + 4 + 2 + 0 + 2 + 5 = 1
() = 20 = 1
Vy =

1
20

= 0,05

b.Bng phn phi ng thi

1,5

3,5

Y
X
1

0,15 0,05

0,1

0,2

0,1

0,05

0,1

0,25

Bng phn phi bn

ca X:
X
()

1
0,2

2
0,4

4
0,4

1,5
0,3

2
3,5
0,35 0,35

Bng phn phi bin cua Y:


Y
()

c.Mt ng thi ri rc ca X,Y vi iu kin Yj, Xi

0,15

0,3

0,1

0,3

0,05

0,3

= 1 ( = 1,5) =
= 2 ( = 1,5) =
= 4 ( = 1,5) =
= 1 ( = 2) =

0,05

0,35

0,2

0,35

0,1

0,35

= 2 ( = 2) =
= 4 ( = 2) =

=
1

0,35

0,1

0,35

= 2 ( = 3.5) =

= 1 ( = 3.5) =

= 0,5

1
6

0,15

0,2

0,05

0,2

= 2 ( = 1) =

0,2

0,1

0,4

0,2

0,4

= 2 ( = 2) =

=0
2

0,05

0,4

0,1

0,4

1
4

0,4

= 2 ( = 4) =

0,1

= 1,5 ( = 4) =

=0

= 3.5 ( = 2) =

= 3,5 ( = 1) =
= 1,5 ( = 2) =

= 1,5 ( = 1) =

1
4

1
4

1
8

0,25

0,35

= 4 ( = 3.5) =

0,25

0,4

= 3,5 ( = 4) =

5
8

1,5

3,5

Fx(y=1,5)

1/2

1/3

1/6

Fy(x=1)

3/4

1/4

Fx(y=2)

1/7

4/7

2/7

Fy(x=2)

1/4

1/2

1/4

Fx(y=3,5)

2/7

5/7

Fy(x=4)

1/8

1/4

5/8

Bi 2: Ta c
4 l sn phm, mi l u c 10 sn phm. L th i c i sn phm hng
(i=1,2,3,4). Ta cung cp mt khi t din u(cc mt ca khi c ghi s
chm t 1 n 4). Nu mt c I chm chm bn, th ta chn l th I va t l
ly ra 1 sn phm. Gi X l s chm ca mt t din chm bn v Y l s
sn phm xu ly c. Hy lp bng phn phi ng thi.
Gii:
Ta c:

X: l s chm ca mt t din chm bn


Y: Sn phm ly c
X nhn cc gi tri: 1,2,3,4
Do : (1) = (2) = (3 ) = (4 ) =

1
4

Y nhn 2 trng thi: Tt = 0 ; Xu = 1


Vy:
1

11 = .

4 10
1

21 = .

4 10
1

31 = .

4 10

41 = .

4 10

= 0,225

12 = .

= 0,2

22 = .

= 0,175

32 = .

= 0,15

42 = .

4 10
1

4 10
1

4 10

4 10

= 0,025
= 0,05
= 0,075
= 0,

Bng phn phi ng thi v cc phn phi l:

0,225

0,025

0,2

0,05

0,175

0,075

0,15

0,1

Bng phn phi l ca X:


X
()

1
2
3
4
0,25 0,25 0,25 0,25

Bng phn phi l ca Y:


Y
()

0
1
0,75 0,25

Bng phn phi ca X vi iu kin Y:


Y
F(x)
F(x)(y=0)

0,3

0,27

0,23

0,2

F(x)(y=1)

0,1

0,2

0,3

0,4

Bng phn phi ca Y vi iu kin X:


Y
F(y)
F(y)(x=1)

0,9

0,1

F(y)(x=2)

0,8

0,2

F(y)(x=3)

0,7

0,3

F(y)(x=4)

0,6

0,4

Bi tp 3:Cho vc t ngu nhin ri rc V =(X,Y) c bng phn phi:

Y
F(x)
1

0,01

0,2

0,08

0,06

0,12

0,11+a

0,02

0,02

0,09

0,05

0,04

a. Tm s a.
b. Vi a tm c, tm cc mt l fx, fy
c. Tm phn phi cc xc sut ca X+Y
Gii:
a. Da vo bng phn phi ng thi ta c
(<0) + (<1) + (<2) + (<3) = 1
0,09 + + 0,2 + 0,36 + + 0,14 = 1
2 + 0,8 = 1
= 0,1
Bng phn phi
Y
F(x)
1

0,01

0,2

0,08

0,06

0,12

0,21

0,02

0,02

0,09

0,05

0,04

b. Bng phn phi mt l ca X:


X
()

1
2
3
0,39 0,41 0,2

Bng phn phi mt l ca Y:


Y

()

0,09 0,31 0,46 0,14

c. Phn phi xc sut ca X+Y


Gi Z = X + Y
D thy Z ch c th nhn cc gi tr: 1; 2; 3; 4; 5; 6.
(<1) = (<1,<0) = 0,01
(<2) = (<1,<1) = 0,1
(<3) = (<1,<2) + (<2,<1) = 0,2 + 0,12 = 0,32
(<4) = (<2,<2) = 0,21
(<5) = (<2,<3) + (<3,<2) = 0,02 + 0,05 = 0,07
(<6) = (<3,<3) = 0,04

Bi tp 4: Cho vc t ngu nhin lin tc V=(X, Y) c hm mt

(, ) =
(16 + 2 )(25 + 2 )
Vi (x, y) 2 ; > 0
a. Tm hng s a
b. Tm , (, ).Tnh [4 < < 43; 0 < < 5]
c. Tm cc mt l (), ()
d. Xt tnh lp ca X, Y
Gii:
a.

(, ) = (16: 2 )(25:2 vi (x, y) 2 ; > 0


)

Theo tnh cht ca hm mt xc sut ng thi:


(, ) = 1
2

Do

=1
(16 + 2 )(25 + 2 )

1
=1
(16 + 2 )(25 + 2 )

a. 1 = 1 = 1
.
b. Hm phn phi ng thi ca X; Y
0

::

(, ) =

(, ) = {
;;

::

;;


1
, 2
2
2
(16 + )(25 + )

= {(, ); 4 < < 43; 0 < < 5}


[(, ) ] =

(16 + 2 )(25 + 2 )

43 5

4 3

1
1
1
=

(
)
(16 + 2 )(25 + 2 )
16 + 2
25 + 2
0

c.Cc mt l
:

() =
;
:

() =
;

(16 + 2 )(25 + 2 )
1

(16 + 2 )(25 + 2 )

d.Xt tnh c lp ca X, Y
Ta c
::

(). () =

;;

Mt khc:

(16 + 2 )(25 + 2 )

::

(, ) =

;;

(16 + 2 )(25 + 2 )

Vy X, Y c lp (V (). () = (, ))
Bi tp 5: Cho X, Y c mt ng thi

< ; < <


, (, ) = {( )( )
0

a. Tnh hng s A
b. Tnh , (, )
Gii:
a.

, (, ) = {( )( )
0

< ; < <


Theo tnh cht ca mt ng thi ta c:


::

, (, ) =

(, ) = 1
;;

Nn

= 1
( )( )

= 1
( )( )

= 1 = ( )( )
( )( )

b,
::

, (, ) =

= = {
;;

1 ( < ; < < )


0

Bi tp 6: Gi sa X, Y l cc bin ngu nhin c lp X ~ B(m,p). Tm phn


phi ca Z=X + Y.
Gii:
Bin X c phn phi nh thc: X ~ B(n, p)
= ;
Bin Y c phn phi nh thc: Y ~ B(m, p)

= ;
1 ;22

1 ;2

Z= X + Y
() =

1
2

;2
0