Está en la página 1de 9

in thoi c nh - Cc dch v cng thm

Thng bo khng lm phin Bo chung hn hay bo thc t ng Chuyn hng cuc gi in thoi hi ngh Kha cc hng gi i trc tip ti tng i Cung cp tn hiu o cc To/ tch nhm thu bao Hin th s thu bao gi n Kha chiu gi n Kt ni v chuyn cuc gi

Quay s tt Thng bo vng nh Thng bo cuc gi n khi ang m thoi ng dy nng Hn ch chiu gi i bng m s Xc nh s my gi n Tm ngng in thoi Khng hin th s ch gi Hn ch s in thoi gi n

1.Thng bo khng lm phin


- suscc:snb= ,scl= DDB-1;
Nu qu khch khng mun b lm phin bi nhng cuc in thoi gi n s my in thoi ca mnh, hy s dng dch v "Thng bo khng lm phin". Khi qu khch kch hot ci t dch v Thng bo khng lm phin nu ai gi n my cu qu khch, h s c nghe m bo my bn.

Kch hot dch v * 26 # Hu ci t Cc ph: Cc ng k: 5.000 ng ( c thu GTGT) Cc s dng: khng thu # 26 #

2. Quay s tt
- suscc:snb=, scl=ADI-2; sualc:snb=,abls=50;
S dng dch v ny qu khch c th quay s rt gn (ch quay 2 s) thay v phi quay y s ca thu bao b gi. Dch v ny rt tin li trong trng hp qu khch thng gi nhng s in thai c nhiu ch s, thao tc gi s nhanh, tit kim thi gian bm s v trnh c tnh trng bm nhm s. Sau khi ng k vi bu in qu khch thc hin trn my in thoi ca mnh: Ci dch v: * 51 * A * ST # Hy dch v: # 51 # Hy s tt: # 51 * A # Kim tra s tt c tn ti khng: * # 51 * A # Kim tra dch v c tn ti khng: * # 51 # Sau , quay s gi i , qu khch ch cn n: * * A Vi: A l s tt c a vo ( gm 2 con s t 00 n 99 ) ST l s in thoi y m Qu khch cn gi.

Cc ph: Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 5.000 ng/ thng ( c thu GTGT)

3. Bo chung hn gi hay bo thc t ng


S dng dch v ny my in thoi ca qu khch s pht chung vo ng thi gian qu khch ci t trc v s c li thng bo km theo. Bo thc trong ngy: Quys khch c th ci t ti my Ci dch v: * 55 * GGPP#. Hy dch v: # 55 #. Kim tra li gi bo thc chnh xc cha: * # 55 * GGPP #. Kim tra dch v c tn ti khng: * # 55 #. Bo thc hng ngy: Ci dch v: *45* GGPP*AA# Hy dch v:#45# Kim tra gi bo thc: *#45*GGPP# Kim tra dch v c tn ti khng: *#45# Trong : GG: 2 con s ch gi ( t 0023) PP: 2con s ch pht ( t 0059) AA: 2 con s ch ngy ( t 0199) Dch v ny ng k ti Vin thng, do nhn vin tng i ci t: Khi ng k qu khch cn ng k vi nhn vin Vin thng gi v cc ngy cn bo thc: Gi : t 00h n 23h59 Ngy gm : Th 2, th 3, th 4, th 5, th 6 T th 2 n th 6 Hng ngy Ch ngy th 7 Ch ngy ch nht

Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 500 ng/ ln thao tc ci t. ( c thu GTGT)

4. Thng bo vng nh
- suscc: snb = , scl = CCA-1;

sudti:snb = , adtype =1;


Qu khch ng k s dng dch v ny c th t thao tc kch hot hoc hy b dch v thng bo vng nh. Trong thi gian dch v c kch hot ngi gi n c nghe thng bo vng nh. Ci t dch v: * 23 # Xa b dch v:: # 23 # Cc ph:

Cc ng k: 5.000 ng ( c thu GTGT) Cc s dng: khng thu

5. Chuyn hng cuc gi


Dch v chuyn hng cuc gi gip qu khch chuyn cc cuc gi n s my in thoi ca mnh sang my in thoi khc c ci t trc. Dch v ny rt tin li khi qu khch thng xuyn i vng hoc khi qu khch lm vic nhiu ni c th chuyn cuc gi n ni mnh hin ang lm vic. C th la chn cc hnh thc chuyn cuc gi sau: a - Chuyn cuc gi n khi my ang bn:

- suscc:snb = ,scl = CFBV-1;


Khi my ang bn, cc cuc gi n s c chuyn vo mt s in thoi khc c thu bao ci t trc. Khi my khng bn, c th lin lc bnh thng. Khi ng dch v Hy b dch v * 67 * ST # # 67 # * # 67 #

Kim tra dch v c tn ti khng

Kim tra s in thoi chuyn hng c tn ti khng: *# 67* ST #

b - Chuyn cuc gi n khi khng mun tr li: (Trng vi thng bo khng lm phin)
Dch v ny cho php thu bao chuyn hng cuc gi n s my ca mnh sang h thng tr li t ng, lc ny ngi gi n s c nghe Tone bn. Khi ng dch v Hy b dch v *26# #26# *#26

Kim tra dch v c tn ti khng

c- Chuyn cuc gi n khi khng tr li :

- suscc:snb=,scl=CFNRV-1; sudnc:snb=, service=CFNRV,din=s my cn chuyn; sfsai:snb=,service=CFNRV,misc=rtime-20;( kch hot) sfsae:snb=,service=CFNRV;( hy kch hot)

Dch v ny cho php thu bao chuyn hng n s in thoi khc c thu bao ci sn khi thu khng tr li, vi thi gian mc nh l 20s (khong 5 hi chung) Khi ng dch v:*61*St# Hu dch v: #61# Hoc thu bao c th t ci t thi gian chung cho mnh: Kch hot dch v:*61*St*Rtime# Hu dch v: #61# Rtime= Ring time, 1 ring time=4s. Vi Rtime=12,16,20 (tng ng vi 3,4,5 hi chung)
d - Chuyn tt c cc cuc gi:

- suscc:snb=,scl=CFUV-1;
Dch v ny cho php thu bao chuyn ngay cc cuc gi n s my ca mnh sang s in thoi khc c thu bao ci t trc. Khi ng dch v Hy b dch v *21*ST# #21# *#21*ST# *#21# Cc ph: Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 5.000 ng/ thng ( c thu GTGT)

Kim tra ST chuyn hng c tn ti khng Kim tra dch v c tn ti khng

6. Thng bo cuc gi n khi ang m thoi


- suscc:snb=,scl=CAW-1&FLA-2;
Qu khch thng thc hin cc cuc gi i hay nhn cc cuc gi n trn my in thoi ca mnh vi thi gian kh lu, nh th c th b st mt vi cuc gi no ang gi n. khc phc tnh trng ny hy s dng dch v "Thng bo c cuc gi n khi ang m thoi". Dch v ny gip qu khch bit c cuc gi th hai gi n cho mnh khi mnh ang m thoi, lc ny Qu khch c th quyt nh chm dt cuc gi th nht hoc yu cu cuc gi th nht tm ch m thoi vi cuc gi th hai. Khi ng dch v Hy b dch v * 43 # # 43 # * # 43 #

Kim tra dch v c tn ti khng V d:

Khi ang m thoi vi thu bao B, nu c thu bao C gi n qu khch s nghe tn hiu xen mch (tt tt). Nu mun hy b cuc gi vi B v nhn cuc gi C: gc my, ch chung ri nhc my m thoi vi C Nu mun gi cuc gi B v m thoi vi C: yu cu B cm my ch, nhp cn chnh lu, n phm 2, lc ny s m thoi vi C, qu khch c th tr li m thoi vi B bng cch nhp cn chnh lu 2 ln. Cc ph: Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 5.000 ng/ thng ( c thu GTGT)

7. in thoi hi ngh
- suscc:snb=,scl=FLA-2&EQN-5;
Dch v ny cho php thu bao ng k dch v c th m thoi vi hai thu bao khc nhau trong cng mt thi im cng trao i thng tin. Gi s qu khch ang m thoi vi thu bao B, gi thu bao C, hy nhp cn chnh lu, i m hiu mi quay s, n s gi thu bao C ( Gi thu bao B v m thoi thu bao C ). Qu khch c th lun chuyn ni chuyn vi thu bao B hoc C bng cch: nhp cn chnh lu ri n phm s 2. ni chuyn cng lc vi c hai thu bao B v C hy nhp cn chnh lu v n phm 3. kt thc cuc gi: C 3 trng hp xy ra:

Trng hp 1: Qu khch ang ni chuyn vi B, C ang ch: Nu B gc my trc, c th ni chuyn li vi C bng cch: Gc my ch chung, khi chung nhc my ni chuyn vi C hoc nhp cn chnh lu v n phm 1. Trng hp 2: Qu khch ang ni chuyn vi C, B ang ch: Nu C gc my trc, c th ni chuyn li vi B bng cch: Gc my ch chung, khi chung nhc my ni chuyn vi B hoc nhp cn chnh lu v n phm 1. Trng hp 3: Ba thu bao ang ni chuyn, kt thc cuc ni chuyn vi B v C, qu khch gc my, lc ny B v C nghe m hiu bn. Cc ph: Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 5.000 ng/ thng ( c thu GTGT)

8. ng dy nng
Thu bao ng k s dng dch v ny, khi nhc my cuc gi c t ng kt ni n mt s in thoi do thu bao ci t trc. C 2 loi ng dy nng: ng dy nng c thi gian tr:

-suscc:snb=,scl=FDC-2; suhli:snb=,din=BNB;
S dng dch v ny qu khch ch cn nhc my v sau 5 giy nu khng quay s s c kt ni n s in thoi ci t trc. Ci t dch v Hy b dch v *53*ST# #53# *#53*ST# *#53#

Kim tra ng dy nng ni n ST c tn ti khng Kim tra dch v c tn ti khng ng dy nng khng c thi gian tr:

- suscc:snb=,scl=FDC-1; suhli:snb=,din=BNB;
S dng dch v ny qu khch ch nhc my ln v lp tc c kt ni ti s in thoi ci t trc. Dch v ny c thc hin bi nhn vin tng i. Dch v ny tin li cho thu bao trong cc trng hp khn cp hoc cho nhng ngi tn tt khng c kh nng quay s, ch nhc my ln l c th kt ni ngay vi s in thoi cn gi c ci t sn. Cc ph: Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 5.000 ng/ thng ( c thu GTGT)

9. Kha cc hng gi i trc tip ti Tng i


- suscc:snb=,scl=BOC-1;
ng k s dng dch v ny s gip cho khch hng kha cc hng gi i nh: ni tnh, lin tnh, quc t...m mnh khng c nhu cu s dng. s dng dch v ny khch hng cn phi ng k vi Bu in, cn vic khai bo s do tng i thc hin. Cc ph:

Kha chiu gi i quc t Cc ng k: khng thu Cc s dng: khng thu Kha chiu gi i ni tnh, lin tnh hoc kha tt c cc hng gi i Cc ng k: 20.000 ng/thng ( c thu GTGT) Cc s dng: khng thu

10. Hn ch chiu gi i bng m s


- suscc:snb=,scl=CCB-2; sukwi:snb=,kword=xxxx; sucbc:snb=,bp=2;
Dch v "Hn ch chiu gi i bng m c nhn" cung cp cho khch hng cng c ch ng qun l mc s dng in thoi theo yu cu ca mnh. S dng dch v ny, khch hng c th ngn c hng gi i quc t, lin tnh, di ng, 1080, 1088, 171, gi VNN 1268-1269 bng m c nhn do chnh mnh ci t trn bn phm my in thoi v ch c ngi bit m s mi c th m kho thc hin cc cuc gi i ng di khi c yu cu. Khi ng k dch v, Bu in s cung cp cho khch hng mt m s ring, khch hng t thao tc m v kha trn my in thoi ca mnh: Kha khng gi ng di M ging di * 54*MS*02# # 54 * M s # Cc ph: Cc ng k: 20.000 ng ( c thu GTGT) Cc s dng: 5.000 ng ( c thu GTGT) Khuyn co: in thoi khng m hng gi quc t, lin tnh vn c th pht sinh cc quc t, lin tnh thng qua hng gi dch v 177,178,179. Dch v "Hn ch chiu gi i dng m c nhn" khng ngn c cc cuc gi vo hp th thng tin gii tr, dch v thng tin gii tr thng mi(1900X), hng gi dch v 177,178,179. Gi b mt m s v ci t kho m s ngay khi kt thc cuc gi

MS:l m s gm 4 ch s, khch hang c th ang k vi nhn vin dch v.

11. Cung cp tn hiu o cc


- suscc:snb=,scl=TLI-3; ng k s dng dch v ny s gip thu bao ch gi nhn c tn hiu o cc khi thu bao c gi nhc my. Dch v ny phc v cho vic tnh cc ca cc tng i ni b ( PABX ) hoc cho cc Cabin in thoi cng cng. Cc ph: Cc ng k: khng thu Cc s dng: 20.000 ng ( c thu GTGT)

12. Xc nh s my gi n (Bnh xem li v 1080 c th cho c khng?)


Ngi ng k s dng dch v ny s bit c cc s in thoi gi n cho mnh vo mt thi im no bng cch gi n tng i 1080 yu cu. Cc ph:

Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 5.000 ng/ thng. Cung cp bng vn bn 4.000ng/trang A4 ( c thu GTGT)

13. To/Tch nhm thu bao


- TO:

sulie:snb=; (thu bao ch) supri:snb=TBC,dety=lima,pxr=B-0; suprc:snb=TBC,pxr=B-0,pxrd=RSV-0&ST-0&ASR-3; supli:snb=TBC,dev=lima-xxx(TBC),pxr=B-0; sulie:snb=;(thu bao con) supli:snb=TBC,dev=lima-xxx(TBCON),snb1=TBCON,pxr=B-0; supxp:snb=TBC,pxr=all;
- XA:

supple:snb=TBC,pxr=B-0,dev=lima-xxx(TBCON); supple:snb=TBC,pxr=B-0,dev=lima-xxx(TBC); supre:snb=TBC,pxr=B-0;


Dch v ny s dng i vi nhng khch hng c nhiu s in thoi ring l hoc s dng tng i ni b vi nhiu trung k khc nhau. Khi c cuc gi n, my chnh s chung v vic chung s chuyn dn vo cc my khc theo th t u tin do khch hng ng k vi Bu in. c im: - Ch cn ng k v nh mt s in thoi trong nhm lm i din. - Cc cuc gi n cng mt lc s khng b bn khi ngi gi n ch nh mt s in thoi trong nhm. Cc ph: To nhm thu bao: Cc ng k: 20.000 ng/thng Cc s dng: khng thu

Tnh nhm thu bao: Cc ng k: 5.000 ng Cc s dng: khng thu ( c thu GTGT)

14. Tm ngng in thoi


- blosi:snb=; (kha) blose:snb=;(m)
Khi Qu khch khng c nhu cu s dng in thoi trong thi gian ti thiu l 1 thng v ti a l 6 thng c th ng k s dng dch v ny. Qu khch c th ng k tm ngng mt chiu gi i (ch nghe gi n). Trng hp ny ch phi tr 50% cc thu bao hng thng. Nu qu khch ng k tm ngng hai chiu ( c chiu gi i v gi n) th khng phi tr cc thu bao hng thng trong thi gian tm ngng

15. Hin th s thu bao gi n


- suscc:snb=,scl=ANT-2&IPT-1; Dch v ny gip qu khch bit c s my in thoi gi n v cc s my gi n ny c lu li trn my cu qu khch. s dng c dch v ny my in thoi phi c chc nng hin th hoc b hin th gn vo my. Cc ph: Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 5.000 ng/ thng ( c thu GTGT)

16. Khng hin th s ch gi


- suscc:snb=,scl=CLIR-1;
ng k s dng dch v "Khng hin th s ch gi", s my ca qu khch s khng hin th ti thit b hin th ca ngi nhn cuc gi. Cc ph: Cc ng k: 5.000 ng ( c thu GTGT) Cc s dng: khng thu

17. Kha chiu gi n(trng vi chng quy ry)


- suscc:snb=,scl=BIC-1;
Nu qu khch khng c nhu cu nhn cc cuc gi n c th s dng dch v ngn cc cuc gi n. Dch v ny gip qu khch kha hn chiu gi n v ch thc hin cc cuc gi i t my in thoi ca mnh. Cc ph: Cc ng k: 20.000 ng ( c thu GTGT) Cc s dng: khng thu

18. Hn ch s in thoi gi n
ng k s dng dch v hn ch s in thoi gi n s gip cho khch hng qun l c cc cuc in thoi gi n cho mnh. Khch hng c th cho php hoc khng cho php bt k s in thoi no gi n bng cch thao tc trc tip ti my in thoi. C 2 trng hp hn ch s in thoi gi n: 1. Khng cho php cc s in thoi gi n my in thoi ca mnh. Nhng s my c trong danh sch khng c php gi n s khng th no thc hin c cuc gi n cho qu khch. Qu khch c th yu cu ang k viBu in ci gip. 2. Ch cho php mt vi s my in thoi gi n my in thoi ca mnh: ng

k vi Vin

thng.

- suscc:snb=,scl=scr-1; sfsoc:snb=,service=scr,opt=lsize-10;(chan 10 so) sfslc:snb=,service=scr,anb=593827000,pos=1; sfslc:snb=,service=scr,anb=913450377,pos=2;

sfslc:snb=,service=scr,anb=903516313,pos=3; v.v -active dich vu: sfsai:snb=,service=scr; - xoa chan 1 thue bao: sfslc:snb=,service=scr,pos=2,erase;( xoa 913450377) -deactive dich vu: sfsae:snb=,service=scr;

Nhng s my c trong danh sch (do qu khch ci t) mi thc hin c cuc gi n cho my in thoi ca qu khch. Trng hp ny rt thch hp trong thi gian hi hp... khi qu khch ch u tin tip nhn cuc gi n t mt vi s my c bit no . Cc ph: Cc ng k: 20.000 ng ( c thu GTGT) Cc s dng: khng thu

19. Kt ni v chuyn cuc gi


Ti my ng k s dng dch v, ngi s dng c th kt ni 2 my in thoi khc m thai vi nhau. Sau khi kt ni, my ca ngi s dng dch v s c gii ta. V d: Thu bao A c ng k s dng dch v. A gi cho B, B nhc my. A nhp cn chnh lu gi C, C nhc my. A nhp cn chnh lu sau n phm 4, A gii ta, B v C ni chuyn vi nhau. Cc ph: Cc ng k: Khng thu Cc s dng: 5.000 ng/ thng ( c thu GTGT) 20. I S IN THOI C BN TIN THNG BO Thu bao i s in thoi mi m cn bn tin thng bo th ng k khi lm th tc i s. - i s A B - SULIE:SNB=tbA; ( Nh dch v) - SUSCC:SNB=tbA, SCL=CNUA-1; - SUNAC:SNB=tbA, BNB=tbB;