Está en la página 1de 16

Num. 6719 / 22.02.

2012

5571

Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci


ORDE 6/2012, de 14 de febrer, de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2011-2012. [2012/1737] La Generalitat, des de lany 1994, ha dut a terme actuacions en matria de transport per a estudiants universitaris residents en poblacions de la Comunitat Valenciana allunyades dels centres universitaris, a fi de limitar limpacte deste tipus de gastos en les economies familiars i de garantir una verdadera igualtat daccs als ensenyaments universitaris amb independncia del lloc de residncia. Esta iniciativa de la Generalitat obt resposta tant dels mateixos estudiants, agrupats en associacions, com dempreses de transport i ajuntaments, la qual cosa ha perms posar en marxa un conjunt de servicis de transport universitari que beneficien universitaris de prop de 200 municipis de la Comunitat Valenciana. Ats que estes ajudes faciliten laccs a la universitat als alumnes que residixen en poblacions diferents de les dels centres universitaris, queden excloses de laplicaci del principi dincompatibilitat amb el Mercat Com formulat en larticle 107 del Tractat de Funcionament de la Uni Europea, i no s obligatria, per la mateixa naturalesa dels beneficiaris als quals van destinades, la notificaci destes a la Comissi Europea. Per tot aix, de conformitat amb el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valenci, pel qual saprova el text refs de la Llei dHisenda Pblica de la Generalitat Valenciana, per la normativa bsica arreplegada en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aix com en el Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; i fent s de les atribucions que em conferix larticle 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, modificada per la Llei 12/2007, de 20 de mar, i vista la proposta del director general dUniversitat, Estudis Superiors i Cincia de data 16 de desembre de 2012, i de conformitat amb esta, ORDENE Primer Convocar ajudes econmiques per al finanament de servicis de transport universitari en lmbit de la Comunitat Valenciana, per al curs acadmic 2011-2012. Segon La convocatria destes ajudes es finanar a crrec de laplicaci pressupostria 09.02.03.422.60.4, Universitat, Estudis Superiors i Cincia, lnia de subvenci T1314000, Transport de lalumnat universitari, per un import total de 520.000 euros. Estes ajudes estaran condicionades a lexistncia de crdit adequat i suficient per a aix en els pressupostos de la Generalitat per a lany 2012. Tercer Saproven les bases que han de regir la concessi dajudes a les quals es referix la present orde i que sinclouen com a annexos I al VII. DISPOSICIONS FINALS Primera Es faculta el director general dUniversitat, Estudis Superiors i Cincia, de conformitat amb el Decret 98/2011, de 20 dagost, del Consell, pel qual saprova el Reglament Orgnic i Funcional de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci, perqu dicte les resolucions complementries que siguen necessries per a dur a terme el que disposa esta orde i es delega en ell latribuci datorgar les subvencions a qu es referix esta convocatria. Segona La present orde produir efectes lendem de la publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo


ORDEN 6/2012, de 14 de febrero, de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, por la que se convocan ayudas al transporte universitario en la Comunitat Valenciana para el curso 2011-2012. [2012/1737] La Generalitat, desde el ao 1994, ha llevado a cabo actuaciones en materia de transporte para estudiantes universitarios residentes en poblaciones de la Comunitat Valenciana alejadas de los centros universitarios, al objeto de limitar el impacto de este tipo de gastos en las economas familiares y de garantizar una verdadera igualdad de acceso a las enseanzas universitarias con independencia del lugar de residencia. Esta iniciativa de la Generalitat obtiene respuesta tanto de los mismos estudiantes, agrupados en asociaciones, como de empresas de transporte y ayuntamientos, lo que ha permitido poner en marcha un conjunto de servicios de transporte universitario que benefician a universitarios de cerca de 200 municipios de la Comunitat Valenciana. Dado que estas ayudas facilitan el acceso a la universidad a los alumnos que residen en poblaciones distintas a las de los centros universitarios, quedan excluidas de la aplicacin del principio de incompatibilidad con el Mercado Comn formulado en el artculo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea, no siendo obligatoria, por la propia naturaleza del beneficiario a quienes van destinadas, la notificacin de las mismas a la Comisin Europea. Por todo ello, de conformidad con el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pblica de la Generalitat Valenciana, por la normativa bsica recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones as como en el Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Y haciendo uso de las atribuciones que me confieren el artculo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, modificada por la Ley 12/2007, de 20 de marzo, y vista la propuesta del director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, de fecha 16 de diciembre de 2011, y de conformidad con la misma, ORDENO Primero Convocar ayudas econmicas para la financiacin de servicios de transporte universitario en el mbito de la Comunitat Valenciana, para el curso acadmico 2011-2012. Segundo La convocatoria de estas ayudas se financiar con cargo a la aplicacin presupuestaria 09.02.03.422.60.4, Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, lnea de subvencin T1314000, Transporte del alumnado universitario, por un importe total de 520.000 euros. Estas ayudas estarn condicionadas a la existencia de crdito adecuado y suficiente para ello en los presupuestos de la Generalitat para el ao 2012. Tercero Se aprueban las bases que han de regir la concesin de ayudas a las cuales se refiere la presente orden y que se incluyen como anexos I al VII. DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta al director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, de conformidad con el Decreto 98/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgnico y Funcional de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, para que dicte las resoluciones complementarias que sean necesarias para llevar a cabo lo dispuesto en esta orden y se delega en l la atribucin de otorgar las subvenciones a que se refiere esta convocatoria. Segunda La presente orden producir efectos al da siguiente de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Num. 6719 / 22.02.2012

5572

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, i 10, 14, 44 i 46 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, es podr interposar un recurs potestatiu de reposici o plantejar directament un recurs contencis administratiu, en els terminis i davant dels rgans que sindiquen a continuaci: a) El recurs de reposici haur dinterposar-se davant de la consellera dEducaci, Formaci i Ocupaci en el termini dun mes a comptar de lendem de la publicaci. b) El recurs contencis administratiu haur de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de lendem de la publicaci. Valncia, 14 de febrer de 2012
La consellera dEducaci, Formaci i Ocupaci, MARA JOS CATAL VERDET

De conformidad con lo establecido en los artculos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y 10, 14, 44 y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, la presente orden, que pone fin a la va administrativa, podr ser recurrida potestativamente en reposicin, o bien cabr plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los rganos que se indican a continuacin: a) El recurso de reposicin deber interponerse ante la consellera de Educacin, Formacin y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el da siguiente al de su publicacin. b) El recurso contencioso-administrativo deber plantearse ante el Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el da siguiente al de su publicacin. Valencia, 14 de febrero de 2012
La consellera de Educacin, Formacin y Empleo, MARA JOS CATAL VERDET

ANNEX I Bases per a la concessi dajudes econmiques per al finanament de servicis de transport universitari 1. Finalitat La finalitat destes ajudes s facilitar laccs a la universitat als alumnes universitaris que residisquen en poblacions diferents dels centres universitaris on cursen els seus estudis, quan concrreguen els requisits establits en les presents bases. 2. Beneficiaris Podran sollicitar estes ajudes els ajuntaments, les associacions destudiants universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris lobjecte de les quals siga el transport universitari i, subsidiriament, i per a aquelles rutes on no concrreguen algun destos, les empreses de transport pblic regular permanent ds general. 3. Requisits a) La distncia entre el centre universitari i la poblaci o poblacions des de la qual es preste el servici no ser inferior a 20 km ni superior a 90 km. b) El temps de duraci del trajecte no ser superior a 90 minuts. c) El servici haur de prestar-se en perodes lectius del curs acadmic 2011-2012 i els horaris hauran dajustar-se als de la jornada lectiva. d) El punt de dest i el dorigen del retorn ser el corresponent campus universitari. e) La prestaci del servici es realitzar a risc i ventura de lempresa que haja de realitzar el transport, i sempre complint all que disposa la normativa reguladora de lactivitat del transport. f) En el supsit dempreses de transport pblic regular permanent ds general, estes hauran daplicar un descompte als estudiants universitaris, que en cap cas podr ser inferior al 25% de la tarifa oficial aprovada per la Conselleria dInfraestructures, Territori i Medi Ambient per a lany 2011. 4. Sollicituds Les sollicituds, dirigides a la consellera dEducaci, Formaci i Ocupaci, han de formalitzar-se segons el model que figura com a annex II de la present orde. La presentaci de la sollicitud implicar lautoritzaci per linteressat a la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci per a comprovar per mitjans telemtics que est al corrent de les obligacions amb lAgncia Estatal dAdministraci Tributria, amb la Hisenda de la Generalitat i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. No obstant aix, el dit consentiment podr ser denegat expressament pels sollicitants, i en este cas hauran daportar els corresponents certificats que acrediten que estan al corrent de les obligacions amb lAgncia Estatal dAdministraci Tributria, amb la Hisenda de la Generalitat Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

ANEXO I Bases para la concesin de ayudas econmicas para la financiacin de servicios de transporte universitario 1. Finalidad La finalidad de estas ayudas es facilitar el acceso a la universidad a los alumnos universitarios que residan en poblaciones distintas de los centros universitarios donde cursan sus estudios, cuando concurran los requisitos establecidos en las presentes bases. 2. Beneficiarios Podrn solicitar estas ayudas los ayuntamientos, las asociaciones de estudiantes universitarios, las cooperativas de consumidores y usuarios cuyo objeto sea el transporte universitario y, subsidiariamente, y para aquellas rutas donde no concurran alguno de stos, las empresas de transporte pblico regular permanente de uso general. 3. Requisitos a) La distancia entre el centro universitario y la poblacin o poblaciones desde la que se preste el servicio no ser inferior a 20 km ni superior a 90 km. b) El tiempo de duracin del trayecto no ser superior a 90 minutos. c) El servicio deber prestarse en periodos lectivos del curso acadmico 2011-2012 y los horarios debern ajustarse a los de la jornada lectiva. d) El punto de destino y el de origen del retorno ser el correspondiente campus universitario. e) La prestacin del servicio se realizar a riesgo y ventura de la empresa que haya de realizar el transporte, y siempre cumpliendo aquello que dispone la normativa reguladora de la actividad del transporte. f) En el supuesto de empresas de transporte pblico regular permanente de uso general, stas debern aplicar un descuento a los estudiantes universitarios, que en ningn caso podr ser inferior al 25% de la tarifa oficial aprobada por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para el ao 2011. 4. Solicitudes Las solicitudes, dirigidas a la consellera de Educacin, Formacin y Empleo, han de formalizarse segn el modelo que figura como anexo II de la presente orden. La presentacin de la solicitud implicar la autorizacin por el interesado a la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo para comprobar, por medios telemticos que est al corriente de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, con la Hacienda de la Generalitat y con la Tesorera General de la Seguridad Social. No obstante, dicho consentimiento podr ser denegado expresamente por los solicitantes, en cuyo caso, debern aportar las correspondientes certificaciones que acrediten que estn al corriente de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, con la Hacienda de la Generalitat Valenciana y con la Tesorera General de la Seguridad Social.

Num. 6719 / 22.02.2012

5573

5. Termini de presentaci El termini de presentaci de sollicituds ser dun mes des de lendem de la publicaci desta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 6. Lloc de presentaci Les sollicituds es presentaran en el Registre General de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci o en qualsevol dels llocs i pels procediments a qu fa referncia larticle 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modificat per la Llei 4/1999. 7. Documentaci complementria de la sollicitud La sollicitud haur danar acompanyada, si s el cas, dels documents originals o fotocpies compulsades segents: a) DNI del firmant de la sollicitud. b) NIF i estatuts o documentaci acreditativa de la constituci de lentitat sollicitant. c) En el cas que el firmant de la sollicitud actue en nom i representaci duna altra persona fsica o jurdica, acreditar esta representaci per qualsevol de les maneres establides en larticle 32.3 de la Llei de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i Procediment Administratiu Com. d) Declaraci jurada o promesa de no haver sollicitat o obtingut cap altra ajuda o subvenci per a la mateixa finalitat, o b, si s el cas, de les que haja sollicitat o obtingut, amb indicaci de lentitat concedent i de la quantia. e) Memria tipus on es mostre el cost, la viabilitat i idonetat de lactivitat per a la qual se sollicita lajuda, ajustada al model que figura com a annex III desta orde. f) Descripci detallada de rutes, ajustada al model que figura com a annex IV desta orde. g) Descripci deixides i tornades per ruta, ajustada al model que figura com a annex V desta orde. h) Domiciliaci bancria ajustada al model que figura com a annex VI desta orde. i) En cas de ser el sollicitant una associaci, municipi o cooperativa de consumidors i usuaris lobjecte de la qual siga el transport universitari, ser necessari presentar, dacord amb el Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual saprova el Reglament de la Llei dOrdenaci dels Transports Terrestres, la documentaci segent: Precontracte o contracte amb una empresa de transport pblic regular permanent ds especial. Autoritzaci administrativa especial, a favor de lempresa, necessria per a la realitzaci de transport pblic regular permanent ds especial, expedida pels servicis territorials de la Direcci General de Transports i Logstica, que cobrir la totalitat del recorregut. Si no disposa desta en el moment de sollicitar lajuda, haur dadjuntar el document que acredite haver-la sollicitat, i en tot cas haur de presentar-la amb anterioritat a la concessi de la subvenci. j) En cas que el sollicitant siga una associaci destudiants universitaris o cooperativa de consumidors i usuaris lobjecte de la qual siga el transport universitari, ser necessari presentar la cpia del llibre registre de socis i el certificat del president de lassociaci o cooperativa en qu faa constar el nombre de socis, amb el nom, cognoms i DNI, que efectivament utilitzen diriament el servici de transport universitari. k) En el cas dempreses de transport pblic regular permanent ds general, ser necessari aportar: La concessi administrativa per a la prestaci del servici, aix com lautoritzaci de canvi ditinerari daccs als corresponents campus universitaris. El quadro de tarifes aprovat per la Conselleria dInfraestructures, Territori i Medi Ambient per a lany 2011. El quadro de tarifes a aplicar als estudiants universitaris. 8. Selecci de les sollicituds 1. Lrgan instructor del procediment ser la Subdirecci General dUniversitat, Estudis Superiors i Cincia, el qual realitzar dofici totes les actuacions que considere necessries per a determinar, conixer i comprovar les dades en virtut de les quals shaja de dictar la resoluci.

5. Plazo de presentacin El plazo de presentacin de solicitudes ser de un mes desde el da siguiente al de la publicacin de esta orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 6. Lugar de presentacin Las solicitudes se presentarn en el Registro General de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo o en cualquiera de los lugares y por los procedimientos a que hace referencia el artculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, modificado por la Ley 4/1999. 7. Documentacin complementaria de la solicitud La solicitud deber ir acompaada, en su caso, de los documentos originales o fotocopias compulsadas siguientes: a) DNI del firmante de la solicitud. b) NIF y estatutos o documentacin acreditativa de la constitucin de la entidad solicitante. c) En caso de que el firmante de la solicitud acte en nombre y representacin de otra persona fsica o jurdica, acreditar esta representacin por cualquiera de las formas establecidas en el artculo 32.3 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn. d) Declaracin jurada o promesa de no haber solicitado u obtenido ninguna otra ayuda o subvencin para la misma finalidad, o bien, en su caso, de las que haya solicitado u obtenido, con indicacin de la entidad concedente y de la cuanta. e) Memoria tipo donde se muestre el coste, la viabilidad e idoneidad de la actividad para la cual se solicita la ayuda, ajustada al modelo que figura como anexo III de esta orden. f) Descripcin detallada de rutas, ajustada al modelo que figura como anexo IV de esta orden. g) Descripcin de salidas y regresos por ruta, ajustada al modelo que figura como anexo V de esta orden. h) Domiciliacin bancaria ajustada al modelo que figura como anexo VI de esta orden. i) En caso de ser el solicitante una asociacin, municipio o cooperativa de consumidores y usuarios cuyo objeto sea el transporte universitario, ser necesario presentar de acuerdo con el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenacin de los Transportes Terrestres la siguiente documentacin: Precontrato o contrato con una empresa de transporte pblico regular permanente de uso especial. Autorizacin administrativa especial, a favor de la empresa, precisa para la realizacin de transporte pblico regular permanente de uso especial, expedida por los servicios territoriales de la Direccin General de Transportes y Logstica, que cubrir la totalidad del recorrido. En el supuesto de no disponer de sta en el momento de solicitar la ayuda, deber adjuntar el documento que acredite haber solicitado la misma, y en todo caso deber presentarla con anterioridad a la concesin de la subvencin. j) En caso de ser el solicitante una asociacin de estudiantes universitarios o cooperativa de consumidores y usuarios cuyo objeto sea el transporte universitario, ser necesario presentar copia del libro registro de socios y certificado del presidente de la asociacin o cooperativa en que haga constar el nmero de socios, con el nombre, apellidos y DNI, que efectivamente utilizan a diario el servicio de transporte universitario. k) En el caso de empresas de transporte pblico regular permanente de uso general, ser necesario aportar: La concesin administrativa para la prestacin del servicio, as como la autorizacin de cambio de itinerario de acceso a los correspondientes campus universitarios. El cuadro de tarifas aprobado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para el ao 2011. El cuadro de tarifas a aplicar a los estudiantes universitarios. 8. Seleccin de las solicitudes 1. El rgano instructor del procedimiento ser la Subdireccin General de Universidad, Estudios Superiores i Ciencia, el cual realizar de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los datos en virtud de los cuales se haya de dictar la resolucin.

Num. 6719 / 22.02.2012

5574

Aix mateix, ser el mencionat rgan instructor lencarregat de lavaluaci de les sollicituds, de conformitat amb el que establixen les bases novena i desena. 2. Una vegada avaluades les sollicituds ser ems un informe, en el qual es concretar el resultat de lavaluaci efectuada, per una comissi composta pels membres segents: President: el subdirector general dUniversitat, Estudis Superiors i Cincia, o persona en qui delegue. Secretari: un funcionari designat pel director general dUniversitat, Estudis Superiors i Cincia, que actuar amb veu i sense vot. Un membre designat per la Federaci Valenciana de Municipis i Provncies. Un membre designat per cada una de les universitats de la Comunitat Valenciana. Un funcionari designat pel director general de Transports i Logstica, de la Conselleria dInfraestructures, Territori i Medi Ambient. La Comissi ajustar el seu funcionament al que establix larticle 22 i segents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. 9. Criteris de concessi. Les ajudes es concediran a aquelles sollicituds que reunisquen els requisits indicats en la base 3 i la quantia de lajuda ser determinada proporcionalment en funci dels parmetres distancia quilomtrica, ponderaci sobre distncia i nombre destudiants que els corresponguen a cada una de les parades realitzades en els diferents municipis que conformen la ruta. El valor destos parmetres vindr determinat de laplicaci del barem segent: a) Distancia quilomtrica km. s la distncia entre cada una de les parades i el campus universitari de destinaci. b) Ponderaci sobre distncia Pd. A cada una de les parades que conformen la ruta sassignar un valor denominat ponderaci amb la finalitat datorgar ms pes a les distncies superiors, determinat dacord amb els criteris segents: Si la distncia des de lorigen fins a la destinaci es troba dins de linterval quilomtric 20-24 km saplica una ponderaci igual al nombre de km menys 15. Pd = km 15 Si la distncia des de lorigen fins a la destinaci es troba dins de linterval quilomtric 25-85 km saplica la ponderaci igual al nombre de km multiplicat per 0.20 ms 5. Pd = 0.20 x km + 5 Si la distncia des de lorigen fins a la destinaci s superior a 85 km saplica la ponderaci igual a 22. Pd = 22 c) Nombre destudiants Ne. El nombre destudiants als quals es proporcionar el servici, que es computar dacord amb els criteris segents: No es computar el nombre destudiants en els temps de trajecte superiors als 90 minuts, en distncies inferiors als 20 km i en distncies superiors a 90 km. Noms es computar fins a un mxim del 30% del cens universitari en aquells municipis en qu hi haja mitj de transport per ferrocarril de rodalia. Noms es computar fins a un mxim del 30% del cens universitari en aquells municipis en qu el temps de trajecte fins al centre universitari siga entre 80 i 90 minuts. Noms es computar fins a un mxim del 55% del cens universitari en la resta dels casos. Els percentatges mxims sobre el cens universitari no seran aplicables per al supsit dassociacions, cooperatives i ens locals que acrediten degudament el nombre dassociats que utilitzen el transport uni-

Asimismo ser el mencionado rgano instructor el encargado de la evaluacin de las solicitudes, de conformidad con lo establecido en las bases novena y dcima. 2. Una vez evaluadas las solicitudes se emitir un informe, en el que se concretar el resultado de la evaluacin efectuada, por una comisin compuesta por los siguientes miembros: Presidente: el subdirector de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, o persona en quien delegue. Secretario: un funcionario designado por el director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, que actuar con voz y sin voto. Un miembro designado por la Federacin Valenciana de Municipios y Provincias. Un miembro designado por cada una de las Universidades de la Comunitat Valenciana. Un funcionario designado por el director general de Transportes y Logstica, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. La Comisin ajustar su funcionamiento a lo establecido en el artculo 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn. 9. Criterios de concesin Las ayudas se concedern a aquellas solicitudes que renan los requisitos indicados en la base 3 y la cuanta de la ayuda ser determinada proporcionalmente en funcin de los parmetros distancia kilomtrica, ponderacin sobre distancia y nmero de estudiantes que les correspondan a cada una de las paradas realizadas en los diferentes municipios que conforman la ruta. El valor de estos parmetros vendr determinado de la aplicacin del siguiente baremo: a) Distancia kilomtrica km. Es la distancia entre cada una de las paradas y el campus de destino universitario. b) Ponderacin sobre distancia Pd. A cada una de las paradas que conforman la ruta se le asignar un valor denominado ponderacin con la finalidad de otorgar mayor peso a las distancias superiores, determinado en base a los siguientes criterios: Si la distancia desde el origen al destino se encuentra dentro del intervalo kilomtrico 20-24 km se aplica una ponderacin igual al nmero de km menos 15. Pd = km 15 Si la distancia desde el origen al destino se encuentra dentro del intervalo kilomtrico 25-85 km se aplica la ponderacin igual al nmero de km multiplicado por 0.20 ms 5. Pd = 0.20 X km + 5 Si la distancia desde el origen al destino es superior a 85 km se aplica la ponderacin igual a 22. Pd = 22 c) Nmero de estudiantes Ne. El nmero de estudiantes a quienes se proporcionar el servicio, computndose en base a los siguientes criterios: No se computaran nmero de estudiantes en tiempos de trayecto superiores a los 90 minutos, en distancias inferiores a los 20 km y en distancias superiores a 90km. Solo se computarn hasta un mximo del 30% del censo universitario en aquellos municipios que exista medio de transporte por ferrocarril de cercanas. Solo se computaran hasta un mximo del 30% del censo universitario en aquellos municipios cuyo tiempo de trayecto hasta el centro universitario sea entre 80 y 90 minutos. Solo se computarn hasta un mximo del 55% del censo universitario en el resto de los casos. Los porcentajes mximos sobre el censo universitario no sern de aplicacin para el supuesto de asociaciones, cooperativas y entes locales que acrediten debidamente el nmero de asociados que utilizan el

Num. 6719 / 22.02.2012

5575

versitari, i, en este cas, saplicar el nombre dalumnes efectivament transportats. Quan es done la circumstncia que coincidisquen empreses amb associacions, o cooperatives o ens locals, per a un mateix municipi i, com a destinaci, el mateix campus universitari, es computaran noms els estudiants a les associacions, cooperatives i ens locals. En les collisions entre empreses es computar equitativament entre estes sense que la suma supere el mxim. La quantia de lajuda que corresponga a cada una de les sollicituds sobtindr com a resultat del repartiment proporcional de limport total de la subvenci entre totes les sollicituds, en funci dels valors assignats als parmetres de cada una de les parades que componen la ruta, segons es formula a continuaci:
Parades ruta

transporte universitario, en cuyo caso se aplicar el nmero de alumnos efectivamente transportados. Cuando se d la circunstancia de que coincidan empresas con asociaciones, o cooperativas o entes locales, para un mismo municipio y como destino el mismo campus universitario, se proceder a computar solo los estudiantes a las asociaciones, cooperativas y entes locales. En las colisiones entre empresas se computar equitativamente entre las mismas sin que la suma supere el mximo. La cuanta de la ayuda que corresponda a cada una de las solicitudes se obtendr como resultado del reparto proporcional del importe total de la subvencin entre todas las solicitudes, en funcin de los valores asignados a los parmetros de cada una de las paradas que componen la ruta, segn se formula a continuacin.
Paradas Ruta

Subvenci Ruta

( Km Pd Ne) Valor Unitari


1

Subvencin Rutas

( Km Pd Ne) Valor Unitario

Valor Unitari

Total Subvenci Km Pd Ne

Tot. parades de totes les rutes

Valor Unitario

Total Subvencin
Tot . paradas de todas las rutas

Km Pd Ne

10. Quantia mxima Lrgan instructor, a la vista de les sollicituds presentades, determinar la distribuci entre les entitats sollicitants del crdit disponible establit en larticle segon de la present orde. Limport de les subvencions atorgades per esta convocatria en cap cas podr ser duna quantia tal que, alladament o en concurrncia amb subvencions i ajudes daltres administracions pbliques, o daltres ens pblics o privats, supere el cost de lactivitat que ha de desenrotllar el beneficiari. 11. Proposta de concessi i resoluci 1. Lrgan instructor, a la vista de linforme de la comissi establida en la base octava, punt 2, formular la proposta de concessi i emetr un informe en qu conste que, de la informaci que es troba en el seu poder, es desprn que els beneficiaris complixen tots els requisits per a accedir a les ajudes objecte de la present convocatria. 2. Vista la proposta de concessi, el director general dUniversitat, Estudis Superiors i Cincia, per delegaci de la consellera dEducaci, Formaci i Ocupaci, acordar la distribuci entre les entitats sollicitants de limport global mxim destinat a finanar la present convocatria i la concessi de les ajudes i la seua quantia, o si s el cas, la denegar. El termini per a dictar resoluci ser de tres mesos a comptar des del dia segent a la data de publicaci de la present convocatria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En cas que lrgan competent no dicte una resoluci en este temps, es podr considerar desestimada la sollicitud per silenci administratiu sense perju de lobligaci de resoldre conforme a larticle 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i Procediment Administratiu Com. La resoluci es publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i tamb en el tauler danuncis de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci i de les direccions territorials desta a Alacant, Castell i Valncia. La publicaci substituir la notificaci individual i tindr els mateixos efectes desta, dacord amb el que disposa larticle 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. 12. Obligacions dels beneficiaris Els beneficiaris de la subvenci tenen les obligacions segents: a) Realitzar lactivitat que fonamente la concessi de lajuda, en els termes establits en la convocatria i compromesos en la sollicitud. b) Les empreses de transport hauran dexposar clarament en tots els autobusos de les lnies subvencionades i en tots els centres de venda

10. Cuanta mxima El rgano instructor, a la vista de las solicitudes presentadas, determinar la distribucin entre las entidades solicitantes del crdito disponible establecido en el artculo segundo de la presente orden. El importe de las subvenciones otorgadas por esta convocatoria en ningn caso podr ser de tal cuanta que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y ayudas de otras administraciones pblicas, o de otros entes pblicos o privados, supere el coste de la actividad que ha de desarrollar el beneficiario. 11. Propuesta de concesin y resolucin 1. El rgano instructor, a la vista del informe de la comisin establecida en la base octava, punto 2, formular la propuesta de concesin y emitir informe en el que conste que, de la informacin que obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos para acceder a las ayudas objeto de la presente convocatoria. 2 Vista la propuesta de concesin, el director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, por delegacin de la consellera de Educacin, Formacin y Empleo, acordar la distribucin entre las entidades solicitantes del importe global mximo destinado a financiar la presente convocatoria y la concesin de las ayudas y su cuanta, o en su caso la denegar. El plazo para dictar resolucin ser de tres meses a contar desde el da siguiente de la fecha de publicacin de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana En caso de que no se dictara resolucin por el rgano competente en este tiempo, se podr considerar desestimada la solicitud por silencio administrativo sin perjuicio de la obligacin de resolver conforme al artculo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn. La resolucin se publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y tambin en el tabln de anuncios de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo y de las direcciones territoriales de sta en Alicante, Castelln y Valencia. La publicacin sustituir la notificacin individual y tendr los mismos efectos de sta, de acuerdo con lo que dispone el artculo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn. 12. Obligaciones de los beneficiarios Los beneficiarios de la subvencin tienen las siguientes obligaciones: a) Realizar la actividad que fundamente la concesin de la ayuda, en los trminos establecidos en la convocatoria y comprometidos en la solicitud. b) Las empresas de transporte debern exponer claramente en todos los autobuses de las lneas subvencionadas y en todos los centros de

Num. 6719 / 22.02.2012

5576

de bitllets o bons, la tarifa per als estudiants universitaris, fent constar que est subvencionada per la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci. c) Comunicar a la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci lobtenci daltres subvencions o ajudes concedides per a la mateixa finalitat. d) Les altres a qu fa referncia larticle 47 del text refs de la Llei dHisenda Pblica de la Generalitat Valenciana i larticle 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 13. Justificaci La justificaci sefectuar abans del 14 de setembre de lany 2012, per mitj de la presentaci davant de la Direcci General dUniversitat, Estudis Superiors i Cincia, de la segent documentaci original o fotocpia compulsada, segons siga procedent: 1. Memria explicativa subscrita pel representant legal de lentitat beneficiria de les activitats realitzades on es declare el grau de compliment de lactivitat subvencionada i expresse que ha quedat complida lactivitat que ha motivat la concessi de la subvenci, amb expressi detallada de les dades sobre el servici prestat (rutes, alumnes transportats, descomptes realitzats, punts danada i tornada, etc.). Quan les activitats hagen sigut finanades, a ms de la subvenci, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haur dacreditar-se limport, procedncia i aplicaci destos fons. 2. En cas que el beneficiari siga un municipi, una associaci destudiants universitaris o una cooperativa dusuaris i consumidors que tinguen com a objecte el transport universitari, estes hauran daportar, a ms, les factures expedides per lempresa contractista (no sent necessari acreditar que estes han sigut efectivament pagades amb anterioritat a la finalitzaci del termini de presentaci de la justificaci), aix com el contracte firmat amb lempresa. 3. En cas que el beneficiari siga una empresa de transport pblic regular permanent ds general, hauran daportar un informe de la Delegaci dAlumnes corresponent a la universitat de dest, en qu es faa constar el compliment efectiu de lactivitat subvencionada. Presentar tamb memria justificativa del cost incorregut per la realitzaci de lactuaci subvencionada, amb el desglossament de cada un dels gastos contrets i ingressos obtinguts, subscrita pel responsable de lrea econmica de lempresa, amb el vistiplau del representant legal. 4. En cas que el beneficiari haja presentat denegaci expressa sobre consentiment perqu la Conselleria obtinga directament els corresponents certificats telemtics, este haur de presentar els corresponents certificats que acrediten que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributries i amb la Seguretat Social, abans de dictarse la proposta de resoluci. 5. Aix mateix, els beneficiaris presentaran declaraci responsable de no estar incursos en procs de reintegrament de subvencions, ajustada a lannex VII desta orde. La no presentaci de la documentaci abans indicada en el termini establit suposar, amb audincia prvia a linteressat, la prdua del dret a percebre la totalitat de la subvenci, per mitj del corresponent procediment. 14. Facultats de lAdministraci Corresponen al director general dUniversitat, Estudis Superiors i Cincia les facultats segents: a) Apreciar si lactivitat per a la qual se sollicita lajuda s congruent amb la finalitat desta convocatria, i si el beneficiari, la sollicitud i la documentaci exigida complixen els requisits que establixen estes bases. b) Acordar la reducci de limport total de lajuda, segons el cost real de lactivitat i de les altres ajudes o subvencions que shagen concedit al beneficiari per la mateixa activitat. c) Deixar sense efecte lajuda concedida si el beneficiari no complix qualsevol de les obligacions que li imposen estes bases, amb audincia prvia a linteressat. Correspon al director general dictar la resoluci motivada corresponent. d) Modificar la resoluci de concessi de lajuda, incls la quantia, per alteraci de les condicions tingudes en compte per a la concessi.

venta de billetes o bonos, la tarifa para los estudiantes universitarios, haciendo constar que est subvencionada por la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo. c) Comunicar a la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo la obtencin de otras subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad. d) Las otras a las que hace referencia el artculo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pblica de la Generalitat Valenciana y el artculo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 13. Justificacin La justificacin se realizar antes del 14 de septiembre del ao 2012 mediante la presentacin ante la Direccin General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, de la siguiente documentacin original o fotocopia compulsada segn proceda: 1. Memoria explicativa suscrita por el representante legal de la entidad beneficiaria de las actividades realizadas donde se declare el grado de cumplimiento de la actividad subvencionada y exprese que ha quedado cumplida la actividad que ha motivado la concesin de la subvencin, con expresin detallada de los datos sobre el servicio prestado (rutas, alumnos transportados, descuentos realizados, puntos de ida y vuelta, etc.). Cuando las actividades hayan sido financiadas, adems de con la subvencin, con fondos propios u otras subvenciones o recursos deber acreditarse el importe, procedencia y aplicacin de tales fondos. 2. En caso de que el beneficiario sea un municipio, una asociacin de estudiantes universitarios o una cooperativa de usuarios y consumidores cuyo objeto sea el transporte universitario, stas debern aportar adems las facturas expedidas por la empresa contratista (no siendo necesario acreditar que las mismas han sido efectivamente pagadas con anterioridad a la finalizacin del plazo de presentacin de la justificacin), as como el contrato firmado con la empresa. 3. En caso de que el beneficiario sea una empresa de transporte pblico regular permanente de uso general, debern aportar un informe de la Delegacin de Alumnos correspondiente a la Universidad de destino, en que se haga constar el cumplimiento efectivo de la actividad subvencionada. Presentar tambin memoria justificativa del coste incurrido por la realizacin de la actuacin subvencionada, con el desglose de cada uno de los gastos contrados e ingresos obtenidos, suscrita por el responsable del rea econmica de la empresa, con el visto bueno del representante legal. 4. En el caso de que el beneficiario haya presentado denegacin expresa sobre consentimiento para que la Conselleria obtenga directamente los correspondientes certificados telemticos, ste deber presentar los correspondientes certificados que acrediten que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, antes de dictarse la propuesta de resolucin. 5. Asimismo, los beneficiarios presentarn declaracin responsable de no estar incursos en proceso de reintegro de subvenciones, ajustada al anexo VII de esta orden. La no presentacin de la documentacin arriba indicada en el plazo establecido supondr, previa audiencia al interesado, la prdida del derecho a percibir la totalidad de la subvencin, mediante el correspondiente procedimiento. 14. Facultades de la Administracin Corresponden al director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia las facultades siguientes: a) Apreciar si la actividad para la cual se solicita la ayuda es congruente con la finalidad de esta convocatoria, y si el beneficiario, la solicitud y la documentacin exigida cumplen los requisitos que establecen estas bases. b) Acordar la reduccin del importe total de la ayuda, segn el coste real de la actividad y de las otras ayudas o subvenciones que se hayan concedido al beneficiario por la misma actividad. c) Dejar sin efecto la ayuda concedida si el beneficiario no cumple cualquiera de las obligaciones que le imponen estas bases, previa audiencia al interesado. Corresponde al director general dictar la resolucin motivada correspondiente. d) Modificar la resolucin de concesin de la ayuda, incluso la cuanta, por alteracin de las condiciones tenidas en cuenta para la concesin.

Num. 6719 / 22.02.2012

5577

e) Comprovar el compliment de la finalitat per la qual es concedix la subvenci i laplicaci dels fons rebuts. f) Qualsevol altra que li atorgue la legislaci vigent. Estes facultats es realitzaran mitjanant el corresponent expedient administratiu amb audincia del beneficiari.

e) Comprobar el cumplimiento de la finalidad por la cual se concede la subvencin y la aplicacin de los fondos recibidos. f) Cualquiera otra que le otorgue la legislacin vigente. Dichas facultades se realizarn mediante el correspondiente expediente administrativo con audiencia del beneficiario.

Num. 6719 / 22.02.2012

5578

ANNEX II / ANEXO II
MP031305 IA - 18116 - 01 - E
DIN - A4
03/01/12

SOLLICITUD DAJUDES ECONMIQUES PER AL FINANAMENT DEL SERVICI DE TRANSPORT UNIVERSITARI A LMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOLICITUD DE AYUDAS ECONMICAS PARA LA FINANCIACIN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO EN EL MBITO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CURS CURSO

2011 - 2012

DADES DEL SOLLICITANT (ajuntament, associaci o empresa de transport pblic regular ds general) DATOS DEL SOLICITANTE (ayuntamiento, asociacin o empresa de transporte pblico regular de uso general)
ADREA (CARRER / PLAA I NMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NMERO)

NOM / NOMBRE

MUNICIPI / MUNICIPIO

PROVNCIA / PROVINCIA

CP

TELFON / TELFONO

TELFON MBIL / TELFONO MVIL

FAX

(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DEDUCACI, FORMACI I OCUPACI / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIN, FORMACIN Y EMPLEO

B RUTA
ORGEN / ORIGEN

DESTINACI (UNIVERSITAT) / DESTINO (UNIVERSIDAD)

DATA INICI SERVICI / FECHA INICIO SERVICIO

s beneficiari de la subvenci sollicitada lany anterior? Es beneficiario de la subvencin solicitada el ao anterior?

NO

En cas afirmatiu indiqueu codi de ruta: En caso afirmativo indicar cdigo de ruta:

DECLARACI SOBRE REQUISITS PER A OBTINDRE LA CONDICI DE BENEFICIARI DECLARACIN SOBRE REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIN DE BENEFICIARIO

Declare no estar incurs en cap prohibici per a obtindre la condici de beneficiari, assenyalades en larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE nm. 276, de 18/11/03). Declaro no estar incurso en prohibicin alguna para obtener la condicin de beneficiario, sealadas en el artculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nm. 276, de 18/11/03).

DECLARACI SOBRE INTEGRACI LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DECLARACIN SOBRE INTEGRACIN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Complix la normativa dintegraci laboral de persones amb discapacitat, segons larticle 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat. Cumple la normativa de integracin laboral de personas con discapacidad, segn el artculo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat.

Est exempta de lobligaci dintegraci laboral de persones amb discapacitat, segons larticle del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat. Est exenta de la obligacin de integracin laboral de personas con discapacidad, segn el artculo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat.

COMUNICACI / COMUNICACIN

F AUTORITZACI / AUTORIZACIN
La persona que firma autoritza la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci a sollicitar a les administracions tributries les dades relatives al compliment de les seues obligacions tributries per a comprovar el compliment dels requisits establits en la present convocatria. La persona que firma autoriza a la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo a solicitar a las administraciones tributarias los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

de

La persona sollicitant / La persona solicitante


REGISTRE DENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
(1) Obligatriament shaur domplir este imprs en lletra dimpremta i amb bolgraf blau o negre. Obligatoriamente se tendr que rellenar este impreso en letra de imprenta y con bolgrafo azul o negro.

(2) La sollicitud haur danar acompanyada dels documents que sindiquen en la base 7a de lorde de convocatria. La solicitud tendr que ir acompaada de los documentos que se relacionan en la base 7 de la orden de convocatoria.

(3) Les dades personals que cont limprs podran ser incloses en un fitxer perqu siguen tractades per la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci, fent s de les funcions prpies que t atribudes en lmbit de les seues competncies, i es podr dirigir a qualsevol rgan seu per a exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, segons disposa la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el mbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier rgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, segn lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DATA DENTRADA EN LRGAN COMPETENT FECHA DE ENTRADA EN EL RGANO COMPETENTE

DIRECCI GENERAL DUNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CINCIA DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDAD, ESTUDIOS SUPERIORES Y CIENCIA

CE - DGITE

Dacord amb larticle 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, segons la nova redacci de la Llei 4/1999, de 13 de gener, sinforma que: - El termini mxim per a resoldre la present sollicitud s de 3 mesos des del dia segent a la data de publicaci de la convocatria. - Lefecte que produir el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que shaja dictat i notificat la resoluci corresponent, ser desestimatori de la sollicitud. De acuerdo con el artculo 42.4 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, segn la nueva redaccin de la Ley 4/1999, de 13 de enero, se informa que: - El plazo mximo para resolver la presente solicitud es de 3 meses desde el da siguiente a la fecha de publicacin de la convocatoria. - El efecto que producir el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resoluci correspondiente, ser desestimatorio de la solicitud.

Num. 6719 / 22.02.2012

5579

ANNEX III / ANEXO III


MP031307

MEMRIA TIPUS MEMORIA TIPO


La memria sobre viabilitat i idonetat del servici plantejat queda manifestada dacord amb el raonament segent: La memoria sobre viabilidad e idoneidad del servicio planteado queda manifestada de acuerdo con el siguiente razonamiento: Distncia entre la poblaci o poblacions dorigen i de la ruta i el centre universitari (adjunteu plnol descriptiu de la ruta ajustada als mapes nm. 29, 33, 34, 35, 39 i 40 de la 29a edici del mapa oficial de carreteres editat pel Ministeri dObres Pbliques, Transports i Medi Ambient, o edicions posteriors). Distancia entre la poblacin o poblaciones de origen y de la ruta y el centro universitario (adjuntar plano descriptivo de la ruta ajustada a los mapas nm. 29, 33, 34, 35, 39 y 40 de la 29 edicin del mapa oficial de carreteras editado por el Ministerio de Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente o ediciones posteriores). Descripci dels servicis de transport universitari. Descripcin de los servicios de transporte universitario. Justificaci de la racionalitzaci i optimitzaci del sistema o sistemes de transport existents. Justificacin de la racionalizacin y optimizacin del sistema o sistemas de transporte existentes. Lmbit geogrfic que afectar la posada en marxa del servici. El mbito geogrfico que afectar a la puesta en marcha del servicio. Nombre destudiants previstos als quals es presta del servici. Nmero de estudiantes previstos a los que se presta el servicio. Cost del servici per alumne. Coste del servicio por alumno. Cost real del servici. Coste real del servicio. Prestaci del servici en anteriors convocatries. Prestacin del servicio en anteriores convocatorias. Consideracions sobre la qualitat del servici. Consideraciones sobre la calidad del servicio.

(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DEDUCACI, FORMACI I OCUPACI / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIN, FORMACIN Y EMPLEO

de
DIN - A4

La persona sollicitant (firma i segell) / La persona solicitante (firma y sello)

Firma:
IA - 18220 - 01 - E

DIRECCI GENERAL DUNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CINCIA DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDAD, ESTUDIOS SUPERIORES Y CIENCIA

04/01/12

CE - DGITE

Altres que sestimen oportunes. Otras que se estimen oportunas.

ANNEX IV / ANEXO IV
MP031304

DESCRIPCI DETALLADA DE LES RUTES DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS RUTAS


UNIVERSITAT DESTINACI / UNIVERSIDAD DESTINO

Num. 6719 / 22.02.2012

NM. DE RUTA / N. DE RUTA (1)

ORGEN / ORIGEN

Municipi de parada Municipio de parada

Lloc de parada (carrer / plaa) Lugar de parada (calle / plaza)

Distncia directa fins a universitat destinaci (km) Distancia directa hasta universidad destino (km) (2)

Temps trajecte fins a la universitat destinaci (min) Tiempo trayecto hasta la universidad destino (min) (3)

Previsi mitjana alumnes setmanal Previsin media alumnos semanal (4)

Preu del bitllet ordinari Preciodel billete ordinario (5)

Preu del bitllet universitari Preciodel billete universitario (6)

Preu de labonament ordinari Precio del bono ordinario (7)

Preu de labonament universitari Preciodel bono universitario (8)

TOTAL:

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

de
Segell / Sello

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DEDUCACI, FORMACI I OCUPACI / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIN, FORMACIN Y EMPLEO

A omplir per la Direcci General. A cumplimentar por la Direccin General. Consigneu la distncia fins a la universitat de destinaci sense considerar els increments per desviaments a altres parades, ajustades a les distncies oficials del mapa de carreteres 29a edici del MOPU. Consignar la distancia hasta la universidad de destino sin considerar los incrementos por desvos a otras paradas, ajustadas a las distancias oficiales del mapa de carreteras 29a edicin del MOPU. Consigneu el temps previst en minuts des del punt dorigen fins al campus universitari de destinaci. Firma: Consignar el tiempo previsto en minutos desde el punto de origen hasta el campus universitario de destino. Mitjana del total dalumnes previstos per setmana (un sentit de viatge). Media del total de alumnos previstos por semana (un sentido de viaje). Consigneu el preu del bitllet individual per viatge abans daplicar el descompte per subvenci. En cas de disposar nicament dabonaments, es deixar en blanc. Consignar el precio del billete individual por viaje antes de aplicar el descuento por subvencin. En caso de disponer nicamente de bonos, se dejar en blanco. Consigneu el preu del bitllet individual per viatge desprs daplicar el descompte per subvenci. En cas de disposar nicament dabonaments, es deixar en blanc. Consignar el precio del billete individual por viaje despus de aplicar el descuento por subvencin. En caso de disponer nicamente de bonos, se dejar en blanco. Consigneu el preu de labonament individual per viatge abans daplicar el descompte per subvenci. En cas de disposar nicament de bitllets, es deixar en blanc. Consignar el precio del bono individual por viaje antes de aplicar el descuento por subvencin. En caso de disponer nicamente de billetes, se dejar en blanco. Consigneu el preu de labonament individual per viatge desprs daplicar el descompte per subvenci. En cas de disposar nicament de bitllets, es deixar en blanc. Consignar el precio del bono individual por viaje despus de aplicar el descuento por subvencin. En caso de disponer nicamente de billetes, se dejar en blanco.

DIRECCI GENERAL DUNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CINCIA DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDA, ESTUDIOS SUPERIORES Y CIENCIA

05/01/12

IA 18117 01 - E

(8)

DIN A4

(1)

La persona sollicitant / La persona solicitante

CE - DGITE

5580

Num. 6719 / 22.02.2012

5581

ANNEX V / ANEXO V

NM. RUTA / N. RUTA (1)

NM. FULL / N. HOJA

TOTAL FULLS / TOTAL HOJAS

ORIGEN

DESTINACI / DESTINO

Eixides / Salidas

Tornades / Regresos

(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DEDUCACI, FORMACI I OCUPACI / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIN, FORMACIN Y EMPLEO

Dilluns / Lunes

Hora Nre. previst dalumnes N. previsto de alumnos

Dimarts / Martes

Hora Nre. previst dalumnes N. previsto de alumnos

Dimecres / Mircoles

Hora Nre. previst dalumnes N. previsto de alumnos

Dijous / Jueves

Hora Nre. previst dalumnes N. previsto de alumnos

Divendres / Viernes

Hora Nre. previst dalumnes N. previsto de alumnos

Dissabte / Sbado

Hora Nre. previst dalumnes N. previsto de alumnos

Diumenge / Domingo

Hora Nre. previst dalumnes N. previsto de alumnos

TOTAL EIXIDES TOTAL SALIDAS

TOTAL TORNADES TOTAL REGRESOS

MITJANA SETMANA MEDIA SEMANA

(A+B) / 2

de

La persona sollicitant / La persona solicitante


CE - DGITE

Firma:

Ho han d'omplir per aquelles persones que disposen dabonament consignat en lannex IV: A cumplimentar por aquellos que dispongan de bono consignado en el anexo IV:

TIPUS DABONAMENT / TIPO DE ABONO

Per a un nombre limitat de viatges / Para un nmero limitado de viajes

Illimitat setmanal / Ilimitado semanal

Nre. mxim de viatges possibles: N. mximo de viajes posibles:

Illimitat mensual / Ilimitado mensual

Illimitat anual / Ilimitado anual


OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

Nota. Shaurn dutilitzar tots els impresos que calga per a descriure totalment les caracterstiques de la ruta (ms horaris, ms dun tipus dabonament, distints preus per a un mateix tipus dabonament en funci del lloc de partida, etc.) Se debern utilizar tantos impresos como sea necesario para describir totalmente las caractersticas de la ruta (ms horarios, ms de un tipo de bono, distintos precios para un mismo tipo de bono en funcin del lugar de partida, etc.) (1) Ho a d'omplir la Direcci General / A cumplimentar por la Direccin General

DIRECCI GENERAL DUNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CINCIA DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDAD, ESTUDIOS SUPERIORES Y CIENCIA

05/01/12

IA 18118 01 - E

DIN - A4

MP031303

DESCRIPCI EIXIDES I TORNADES PER RUTA DESCRIPCIN SALIDAS Y REGRESOS POR RUTA

Num. 6719 / 22.02.2012

5582

ANNEX VI
MODEL DE DOMICILIACI BANCRIA

I
II

1)

ALTA NOU PERCEPTOR/A

2) ALTA NOVA DOMICILIACI

3)

BAIXA

4)

FSICA RESIDENT

5)

FSICA NO RESIDENT

6) JURDICA RESIDENT

7) JURDICA NO RESIDENT

III
IDENTIFICACI DEL SOLLICITANT

COGNOMS I NOM O RA SOCIAL


NM. DOC. IDENTIFICACI

IV

NIF
8) TIPUS VIA

NIE
NOM VIA

PASSAPORT

VAT

ALTRES

9) TIPUS NMERO

NM. VIA

10) QUALIF. NM. VIA

BLOC

PORTAL

ESCALA

PIS
CODI POSTAL

PORTA
MUNICIPI
DOMICILI ESTRANGER 2

DADES COMPLEMENTRIES DEL DOMICILI

V
VI
VI

11) POBLACI

PROVNCIA

DOMICILI ESTRANGER 1
POBLACI CODI POSTAL

PROVNCIA

PAS

CORREU ELECTRNIC

TELFON FIX

TELFON MBIL

FAX

VII
VII

COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT


NM. DOC. IDENTIFICACI

12) NIF

NIE

PASSAPORT

COMPTE NACIONAL

B
COMPTES BANCARIS

ENTITAT FINANCERA

SUCURSAL

13)

CODI ENTITAT

CODI SUCURSAL

DC

NMERO COMPTE CORRENT

13)

IBAN IBAN
NMERO COMPTE

COMPTE ESTRANGER

14) ASSENYALEU EL QUE PERTOQUE:

CODI BIC

PAS-ESTAT DEL COMPTE

C
VERIFICACI DE LA IDENTITAT I LA REPRESENTACI

FIRMA COM A ___________________________________ NIF:

EL SOLLICITANT DECLARA QUE SN CERTES LES DADES BANCRIES DE LAPARTAT B QUE IDENTIFIQUEN EL COMPTE CORRENT DEL QUAL S (15)........ . EL RGIM DESTA DECLARACI RESPONSABLE S EL DE LARTICLE 71 BIS) DE LA LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE. FIRMA DEL SOLLICITANT O FIRMES MANCOMUNADES: FIRMA COM A_______________________________________

NIF:

1/2 EXEMPLAR PER A LADMINISTRACI

D
CERTIFICACI

17) COMPROVADA LA PERSONALITAT I, SI S EL CAS, LA REPRESENTACI AMB QU ACTUA EL COMPAREIXENT O COMPAREIXENTS, AIX COM QUE ESTA HA SIGUT DECLARADA SUFICIENT PER A OTORGAR EL PRESENT DOCUMENTO DE DOMICILIACI DE PAGAMENTS.

RGAN

DIA

MES

ANY

FIRMA:

DESTINATARI

20) PROCEDIMENT EN QU ES PRESENTA

21) CODI IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMENT

Les dades de carcter personal contingudes en este imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a rgan responsable feste, en ls de les funcions prpies que t atribudes en lmbit de les seues competncies. Aix mateix, li informen de la possibilitat dexercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix dacord amb el que disposa lart. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99).

455 - 2011

DIN-A4

18) RGAN AL QUAL SADREA

19) CONSELLERIA O ENTITAT

05.11

CEHE - SOCI

16) ATS QUE LADMINISTRACI PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACI QUE SEXIGIXEN, PODEU MARCAR LES AUTORITZACIONS SEGENTS O B PRESENTAR LA DOCUMENTACI QUE ES DETALLA EN LES INSTRUCCIONS: EL SOLLICITANT AUTORITZA QUE LRGAN VALIDE LA SEUA IDENTITAT AMB LA INFORMACI DEL MINISTERI RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACI DE DADES DIDENTITAT O AMB LES DADES TRIBUTRIES DE LAEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. EL SOLLICITANT AUTORITZA QUE LA VERIFICACI DE LA SEUA CAPACITAT DE REPRESENTACI EN NOM DE ES FAA PER LRGAN GESTOR DIRECTAMENT A TRAVS DEL REGISTRE DE CONTRACTISTES I EMPRESES REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA COMUNITAT CLASSIFICADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA VALENCIANA

AGG

TELFON DATENCI A LUSUARI 012- SI TELEFONEU DES DE FORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA: +34 96 386 60 00

Num. 6719 / 22.02.2012

5583

MODEL DE DOMICILIACI BANCRIA

INSTRUCCIONS DEMPLENAMENT
EMPLENEU A MQUINA / ORDINADOR O AMB LLETRES MAJSCULES ELS ESPAIS REQUERITS.

A - IDENTIFICACI DEL SOLLICITANT

I
1) 2) 3)

HEU DE MARCAR LA CASELLA QUE PERTOQUE A LA VOSTRA SOLLICITUD. ALTA DE NOU PERCEPTOR/A, QUAN EL SOLLICITANT NO TINGA DONATS DALTA EN LA GENERALITAT CAP COMPTE BANCARI PER A LA DOMICILIACI DELS SEUS PAGAMENTS. ALTA DE NOVA DOMICILIACI BANCRIA, QUAN EL SOLLICITANT QUE JA TINGA DONATS DALTA COMPTES BANCARIS EN LA GENERALITAT VULGA DONAR-NE DALTA ALTRES NOUS BAIXA, QUAN EL SOLLICITANT VULGA DEIXAR SENSE EFECTE UN COMPTE BANCARI DAVANT LA GENERALITAT DE MANERA QUE DEIXE DE REBRE PAGAMENTS A TRAVS DESTE. HEU DE MARCAR LA CASELLA QUE PERTOQUE A LES CIRCUMSTNCIES DEL SOLLICITANT.

4) SI EL SOLLICITANT S PERSONA FSICA I RESIDENT 5) SI EL SOLLICITANT S PERSONA FSICA I NO RESIDENT 6) SI EL SOLLICITANT S PERSONA JURDICA I RESIDENT 7) SI EL SOLLICITANT S PERSONA JURDICA I NO RESIDENT

III

EMPLENEU AMB LES DADES DEL SOLLICITANT DE LA INSTNCIA. HEU DE MARCAR LA DOCUMENTACI QUE, PER A IDENTIFICAR EL SOLLICITANT, PRESENTEU JUNT AMB ESTE MODEL. EMPLENEU AMB LES DADES CORRESPONENTS AL DOMICILI A ESPANYA DEL SOLLICITANT.

IV

8) EMPLENEU AMB LABREVIATURA DEL TIPUS DE VIA: c/, Av., Pl., etc ... 9) EMPLENEU AMB LABREVIATURA CORRESPONENT AL VALOR AMB QU ES DESCRIU EL VOSTRE NMERO DE VIA: nm., km., s/n, etc ... 10) EMPLENEU, SI S EL CAS, AMB EL VALOR CORRESPONENT AL QUALIFICATIU DEL VOSTRE NMERO DE VIA: bis, dup, mod, ant, etc... 11) EMPLENEU AMB EL NOM DE LA LOCALITAT, POBLACI, ETC ... SI S DISTINTA DEL NOM DEL MUNICIPI.

VI

EMPLENEU, SI S EL CAS, AMB LES DADES DEL DOMICILI ESTRANGER DEL SOLLICITANT. EMPLENEU NOMS EN EL CAS QUE EL SOLLICITANT SIGA UNA PERSONA JURDICA. HEU DEMPLENAR-LO AMB LES DADES IDENTIFICATIVES DEL REPRESENTANT QUE PRESENTA LA SOLLICITUD.

VII

12) HEU DINDICAR LA DOCUMENTACI QUE, PER A IDENTIFICAR EL REPRESENTANT, ADJUNTEU A ESTE MODEL: NIF, NIE o PASSAPORT.

B - COMPTES BANCARIS
13) EMPLENEU UNA DE LES DUES FILES. FEU-HO COMENANT PER LESQUERRA. NO CAL QUE EMPLENEU LES DUES. 14) HEU DE POSAR EL CODI IBAN OBLIGATRIAMENT SI ES TRACTA DUN COMPTE BANCARI DUNA ENTITAT RADICADA EN UN ESTAT MEMBRE DE LA UNI EUROPEA. EN ELS ALTRES CASOS, MARQUEU QUE ES TRACTA DUN COMPTE CORRENT ELS DGITS DEL QUAL ES REFLECTIXEN EN EL CAMP SEGENT. EL CODI IBAN I EL COMPTE CORRENT ES COMENARAN A EMPLENAR PER LESQUERRA. ESCRIVIU NOMS NMEROS, SENSE COMES, PUNTS, NI GUIONS. TANT EL CODI IBAN, COM EL CODI BIC ELS SUBMINISTRA LENTITAT FINANCERA.

C - DECLARACI RESPONSABLE I AUTORITZACIONS


15) HEU DINDICAR SI SOU TITULAR O COTITULAR DEL COMPTE LES DADES DEL QUAL CONSTEN EN LAPARTAT B DEL MODEL. 16) ATS QUE LADMINISTRACI PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACI QUE SEXIGIXEN, PODEU MARCAR LES AUTORITZACIONS DE LAPARTAT C) DEL MODEL O, EN COMPTE DAIX, PRESENTAR LA DOCUMENTACI SEGENT: a) LA PERSONA FSICA RESIDENT PRESENTAR FOTOCPIA DEL NIF. LA NO RESIDENT PRESENTAR EL NIE, PASSAPORT O UNA ALTRA ACREDITACI DE LA SEUA IDENTITAT I NO RESIDNCIA. b) LA PERSONA JURDICA NO INSCRITA EN ELS REGISTRES DE LART 6.2 PRESENTAR LA DOCUMENTACI VLIDA EN DRET QUE DEIXE CONSTNCIA FIDEDIGNA DE LA CAPACITAT DEL REPRESENTANT PER A SOLLICITAR LALTA O LA BAIXA DE LA DOMICILIACI BANCRIA EN NOM DE LEMPRESA.

D - CERTIFICACI
1/1 EXEMPLAR PER A LINTERESSAT
17) ESPAI QUE EMPLENA LADMINISTRACI.

E - RGAN DESTINATARI
18) EN EL CAS QUE NO PRESENTEU EL MODEL DE DOMICILIACI BANCRIA COM A PART INTEGRANT DUN EXPEDIENT, HEU DINDICAR LRGAN AL QUAL LADRECEU. 19) CONSELLERIA O ENTITAT A QU PERTANY LRGAN. 20) SI S POSSIBLE, HEU DE REFLECTIR EL TIPUS DE PROCEDIMENT EN QU SINTEGRRA LA INSTNCIA, PER EXEMPLE: SUBVENCIONS, CONTRACTACI, PERCEPCI DAJUDES. 21) SI S POSSIBLE, HEU DE REFLECTIR EL CODI IDENTIFICADOR DEXPEDIENT ADMINISTRATIU PER AL QUAL PRESENTEU EL MODEL DE DOMICILIACI BANCRIA.

455 - 2011

DIN-A4

05.11

CEHE - SOCI

AGG

TELFON DATENCI A LUSUARI 012- SI TELEFONEU DES DE FORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA: +34 96 386 60 00

II

Num. 6719 / 22.02.2012

5584

ANEXO VI
MODELO DE DOMICILIACIN BANCARIA

I
II

1)

ALTA NUEVO PERCEPTOR/A

2) ALTA NUEVA DOMICILIACIN

3)

BAJA

4)

FSICA RESIDENTE

5)

FSICA NO RESIDENTE

6) JURDICA RESIDENTE

7) JURDICA NO RESIDENTE

III
IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIAL NM. DOC. IDENTIFICACIN

IV

NIF
8) TIPO VA

NIE
NOMBRE VA

PASAPORTE

VAT

OTROS

9) TIPO NMERO

NM. VA

10) CALIF. NM. VA

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PISO
CDIGO POSTAL

PUERTA
MUNICIPIO
DOMICILIO EXTRANJERO 2

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL DOMICILIO


PROVINCIA

V
VI
VI

11) POBLACIN

DOMICILIO EXTRANJERO 1
POBLACIN CDIGO POSTAL

PROVINCIA

PAS

CORREO ELECTRNICO

TELFONO FIJO

TELFONO MVIL

FAX

VII
VII
CUENTA NACIONAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE

NM. DOC. IDENTIFICACIN

12) NIF

NIE

PASAPORTE

B
CUENTAS BANCARIAS

ENTIDAD FINANCIERA

SUCURSAL

13)

CDIGO ENTIDAD

CDIGO SUCURSAL

DC

NMERO CUENTA CORRIENTE

13)

IBAN IBAN
NMERO CUENTA

CUENTA EXTRANJERO

14) SEALE LO QUE CORRESPONDA:

CDIGO BIC

PAS-ESTADO DE LA CUENTA

C
VERIFICACIN DE LA IDENTIDAD Y LA REPRESENTACIN

EL SOLICITANTE DECLARA QUE SON CIERTOS LOS DATOS BANCARIOS DEL APARTADO B QUE IDENTIFICAN LA CUENTA CORRIENTE DE LA CUAL ES (15)........ . EL RGIMEN DE ESTA DECLARACIN RESPONSABLE ES EL DEL ARTCULO 71 BIS) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE.

FIRMA COMO ___________________________________ NIF:

FIRMA DEL SOLICITANTE O FIRMAS MANCOMUNADAS:

FIRMA COMO_______________________________________ NIF:

EL SOLICITANTE AUTORIZA A QUE EL RGANO VALIDE SU IDENTIDAD CON LA INFORMACIN DEL MINISTERIO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIN DE DATOS DE IDENTIDAD O CON LOS DATOS TRIBUTARIOS DE LA AEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. EL SOLICITANTE AUTORIZA A QUE LA VERIFICACIN DE SU CAPACIDAD DE REPRESENTACIN EN NOMBRE DE SE HAGA POR EL RGANO GESTOR DIRECTAMENTE A TRAVS DEL

REGISTRO DE REPRESENTANTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRO DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS CLASIFICADAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1/2 EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN

D
CERTIFICACIN

17) COMPROBADA LA PERSONALIDAD Y EN SU CASO LA REPRESENTACIN CON LA QUE ACTUA EL COMPARECIENTE O COMPARECIENTES, AS COMO QUE ESTA HA SIDO DECLARADA SUFICIENTE PARA OTORGAR EL PRESENTE DOCUMENTO DE DOMICILIACIN DE PAGOS.

ORGANO

DIA

MES

AO

FIRMA:

DESTINATARIO

18) RGANO AL QUE SE DIRIGE

19) CONSELLERIA O ENTIDAD

20) PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESENTA

21) CODIGO IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO

Los datos de carcter personal que contiene el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. As mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad en lo que dispone el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99).

454 - 2011

DIN-A4

05.11

CEHE - SOCI

16) DADO QUE LA ADMINISTRACIN PODRA CONTAR YA CON LOS DATOS PRECISOS PARA VERIFICAR LA IDENTIDAD Y REPRESENTACIN QUE SE EXIGEN, PUEDE USTED MARCAR LAS SIGUIENTES AUTORIZACIONES O BIEN PRESENTAR LA DOCUMENTACIN QUE SE DETALLA EN LAS INSTRUCCIONES:

AGG

TELFONO DE ATENCIN AL USUARIO 012- SI LLAMA DESDE FUERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: +34 96 386 60 00

Num. 6719 / 22.02.2012

5585

MODELO DE DOMICILIACIN BANCARIA


TELFONO DE ATENCIN AL USUARIO 012- SI LLAMA DESDE FUERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: +34 96 386 60 00
454 - 2011 DIN-A4 05.11 CEHE - SOCI AGG

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIN
RELLENE A MQUINA / ORDENADOR O CON LETRAS MAYSCULAS LOS ESPACIOS REQUERIDOS.

A - IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE

I
1) 2) 3)

DEBE MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA A SU SOLICITUD. ALTA DE NUEVO PERCEPTOR/A, CUANDO EL SOLICITANTE NO TENGA DADAS DE ALTA EN LA GENERALITAT NINGUNA CUENTA BANCARIA PARA LA DOMICILIACIN DE SUS PAGOS. ALTA DE NUEVA DOMICILIACIN BANCARIA, CUANDO EL SOLICITANTE QUE YA TENGA DADAS DE ALTA CUENTAS BANCARIAS EN LA GENERALITAT Y QUIERA DAR DE ALTA OTRAS NUEVAS BAJA, CUANDO EL SOLICITANTE QUIERA DEJAR SIN EFECTO UNA CUENTA BANCARIA ANTE LA GENERALITAT DE MANERA QUE DEJE DE RECIBIR PAGOS A TRAVS DE ELLA. DEBE MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL SOLICITANTE.

III

IV

10) RELLENE, EN SU CASO, CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CALIFICATIVO DE SU NMERO DE VA: bis, dup, mod, ant, etc... 11) RELLENE CON EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD, POBLACIN, ETC ... SI ES DISTINTA DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO.

VI

VII

B - CUENTAS BANCARIAS
13) RELLENE UNA DE LAS DOS FILAS. HGALO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA. NO ES NECESARIO QUE RELLENE LAS DOS. 14) PONGA EL CDIGO IBAN OBLIGATORIAMENTE SI SE TRATA DE UNA CUENTA BANCARIA DE UNA ENTIDAD RADICADA EN UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNIN EUROPEA. EN LOS DEMS CASOS, MARQUE QUE SE TRATA DE UNA CUENTA CORRIENTE CUYOS DGITOS SE REFLEJEN EN EL CAMPO SIGUIENTE. EL CDIGO IBAN Y LA CUENTA CORRIENTE SE EMPEZARN A RELLENAR POR LA IZQUIERDA. ESCRIBA SLO NMEROS, SIN COMAS, PUNTOS, NI GUIONES. TANTO EL CDIGO IBAN, COMO EL CDIGO BIC LOS SUMINISTRA LA ENTIDAD FINANCIERA.

C - DECLARACIN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES


15) DEBE INDICAR SI ES TITULAR O COTITULAR DE LA CUENTA CUYOS DATOS CONSTAN EN EL APARTADO B DEL MODELO. 16) DADO QUE LA ADMINISTRACIN PODRA CONTAR YA CON LOS DATOS PRECISOS PARA VERIFICAR LA IDENTIDAD Y REPRESENTACIN QUE SE EXIGEN, PUEDE USTED MARCAR LAS AUTORIZACIONES DEL APARTADO C) DEL MODELO O, EN SU LUGAR, PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN: a) LA PERSONA FSICA RESIDENTE PRESENTAR FOTOCOPIA DEL NIF. LA NO RESIDENTE PRESENTAR EL NIE, PASAPORTE U OTRA ACREDITACIN DE SU IDENTIDAD Y NO RESIDENCIA. b) LA PERSONA JURDICA NO INSCRITA EN LOS REGISTROS DEL ART 6.2 PRESENTAR LA DOCUMENTACIN VLIDA EN DERECHO QUE DEJE CONSTANCIA FIDEDIGNA DE LA CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE PARA SOLICITAR EL ALTA O LA BAJA DE LA DOMICILIACIN BANCARIA EN NOMBRE DE LA EMPRESA.

D - CERTIFICACIN
1/1 EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
17) ESPACIO QUE RELLENA LA ADMINISTRACIN.

E - RGANO DESTINATARIO
18) EN EL CASO DE QUE NO PRESENTE EL MODELO DE DOMICILIACIN BANCARIA COMO PARTE INTEGRANTE DE UN EXPEDIENTE, HA DE INDICAR EL RGANO AL QUE LO DIRIGE. 19) CONSELLERIA O ENTIDAD A QUE PERTENECE EL RGANO. 20) SI ES POSIBLE, HA DE REFLEJAR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO EN QUE SE VA A INTEGRAR LA INSTANCIA, POR EJEMPLO: SUBVENCIONES, CONTRATACIN, PERCEPCIN DE AYUDAS. 21) SI ES POSIBLE, HA DE REFLEJAR EL CDIGO IDENTIFICADOR DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA EL QUE PRESENTA EL MODELO DE DOMICILIACIN BANCARIA.

II

4) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA FSICA Y RESIDENTE 5) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA FSICA Y NO RESIDENTE 6) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA JURDICA Y RESIDENTE 7) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA JURDICA Y NO RESIDENTE RELLENE CON LOS DATOS DEL SOLICITANTE DE LA INSTANCIA. DEBE MARCAR LA DOCUMENTACIN QUE PARA IDENTIFICAR AL SOLICITANTE PRESENTA JUNTO A ESTE MODELO. RELLENE CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO EN ESPAA DEL SOLICITANTE.

8) RELLENE CON LA ABREVIATURA DEL TIPO DE VA: C/., Avda., Pl., etc ... 9) RELLENE CON LA ABREVIATURA CORRESPONDIENTE AL VALOR CON QUE SE DESCRIBE SU NMERO DE VA: nm., km., s/n, etc ...

RELLENE, EN SU CASO, CON LOS DATOS DEL DOMICILIO EXTRANJERO DEL SOLICITANTE. RELLENE SLO EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA UNA PERSONA JURDICA. HA DE RELLENARLO CON LOS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE QUE PRESENTA LA SOLICITUD.

12) DEBE INDICAR LA DOCUMENTACIN QUE, PARA IDENTIFICAR AL REPRESENTANTE, ADJUNTA A ESTE MODELO: NIF, NIE o PASAPORTE.

Num. 6719 / 22.02.2012

5586

ANNEX VII / ANEXO VII

A DADES DIDENTIFICACI / DATOS DE IDENTIFICACIN


COGNOMS/ APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

EN REPRESENTACI DE LENTITAT (AJUNTAMENT / EMPRESA / ASSOCIACI) / EN REPRESENTACIN DE LA ENTIDAD (AYUNTAMIENTO / EMPRESA / ASOCIACIN)

B DECLARACI / DECLARACIN
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DEDUCACI, FORMACI I OCUPACI / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIN, FORMACIN Y EMPLEO
A l'efecte del que disposa la base 13 de l'Orde de la Conselleria d'Educaci, Formaci i Ocupaci, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2011/2012,

DECLARE

Que l'entitat que represente no es troba incursa en cap procs de reintegrament de subvencions, segons el que preveu l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

A efectos de lo dispuesto en la base 13 de la Orden de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, por la que se convocan ayudas al transporte universitario en la Comunidad Valenciana para el curso 2011/2012,

DECLARO

Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ningn proceso de reintegro de subvenciones, segn lo contemplado en el apartado 5 del artculo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

de

La persona representant de lentitat / La persona representante de la entidad

Les dades personals que cont limprs podran ser incloses en un fitxer perqu puguen ser tractades per la Conselleria dEducaci, fent s de les funcions prpies que t atribudes en lmbit de les seues competncies, i es podr dirigir a qualsevol rgan seu per a exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, segons disposa la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de desembre de 1999).

Los datos personales contenidos en este impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educacin, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el mbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier rgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, segn lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECCI GENERAL DUNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CINCIA DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDAD, ESTUDIOS SUPERIORES Y CIENCIA

05/01/12

IA - 18432 - 01 - E

DIN - A4

Firma:

CE - DGITE

MP031475

DECLARACI RESPONSABLE DECLARACIN RESPONSABLE

También podría gustarte