U co o ch io d á u p sa 3 5 . S jo a o m ta e m p e e g a e 2 g e g ms e d d á u fo , se p so ca p ra 1 0 . ?

a g a ra u e i a 8 g

S lu o N o é p so e simm ssa o çã : ã e a . V m sd n m a a o e o in r: C = m ssa d co o va a o p zio A = m ssa d á u a e ga P = a m ssa d co ju to co o e á u , q a d m ta e d a o n n p g a u n o e d a á u é d rra a a ga e md . P d m s fo a d a e u çõ s lin a s d 1 g u o e o rm r u s q a e e re e º ra : C + A = 3 5 g (1 e C + A / 2 = P (2 2 ) ). C m P = 1 0 g -> C + A / 2 = 1 0 o o 8 8 . E in n o o d n m a o te m s: 2 + A = 3 0 (2 lim a d e o in d r, re o C 6 ). T ca d o sin l d p e e u çã , o te m s: ro n o a a rim ira q a o b re o - C - A = - 3 5 (1 2 ). A icio a d m m ro a m m ro a e u çõ s (1 e (2 d n n o e b e b s q a e ) ), te o m s: 2 + A - C - A = 3 0 - 3 5 -> C = 3 g m s (m ssa d C 6 2 5 ra a a o co o va ). p zio A q a tid d d á u n co o ch io se u n a e e g a o p e , rá C + A = 3 5 -> 3 + A = 3 5 -> A = 2 0 g m s 2 5 2 9 ra a R sp sta A m ssa d co o va e o : a o p zio é d 3 g m s. e 5 ra a