Está en la página 1de 1

KAPAKATADUM : P D A SIKSA KO MGA BAE SA NARAKA JAHANNAM ..KAPAGINUNGKA....

Miakatitayan ko ali miasuwatun so allah a pitaro iyan : somiyol d ako ko nabi saw a p d akn so Fatimah radiyallahu anha- ; na myawma ami so nabi saw a ping-guraok s a mala kaguraok;, na inisaan akn so nabi saw : ya rasulullah !! antunay p kiguraok ka ? Pitaro o nabi saw ; hey ali ! siko kagagawii a kiapaka-lalakaw rakn sa langit ( isra wal mi raj ) na MIA-ILAY AKN SO MGA BAE A P D KO UMMAT AKN A P SIKSAAN SA MADAK L A KLASE A SIKSA ,, na gyanan i mala a p kiguraok akn .. - na miakatin g so FATIMAH ,na inisaan iyan so nabi saw ; hay! Pkababayaan akn a a ma akn : na antonay mga galbk angkoto a mga bae sa kiasabapan sa kasiksaa kiran sa datar anan ?.. Pitaro o nabi saw : mia-ilay akn so bae a BIBITIN N SO BUK IYAN , sabp sa aya olaw la niyan na diniyan sapungan so buk iyan ko mga mama go mia-ilay akn so bae a BIBITIN N so dila iyan, ka aya olawla niyan na pringasaan iyan so karuma niyan a gulalan ko dila iyan ( kapramunding) , go mia-ilay akn so bae a bibitin n so suso niyan ka aya ulawla niyan na pmbinasaan iyan so igaan o karuma niyan ( kazina ) , go mia-ilay akn so bae a papatung n ko duwa suso niyan,go patung n so duwa lima niy an ko bumbunan iyan rak s a png butn ska niyan o mga nipay ; ka aya ulawla niyan na diniyan sotiin a lawas iyan poon ko hayd go junub na gisambayang a gyto i mambub utad iyan (insulto ko sambayang)., go mia-ilay akn so bae a aya ulo niyan na ulo a baboy ; na aya lawas iyan na law as a himar/donkey , sabap sa aya ulawla niyan na BUKHAG AGO SURUYAN . go mia-ilay akn so bae a aya buntal iyan na buntal a aso ; a p sol d so apoi ko ngar i iyan na pliyo siko p liyuwan o marsik (uduwan); sabap sa aya ulawla niyan na kap anunungka go kapaka-siig . - pangnnta ko allah a ilidas iyan so mga warisan tano sangkae a masumpit a kasik saan,,go tawfikan o allah so mga bae a muslim sa kasiyapa iran ko ginawa iran..a meen!!!