Está en la página 1de 29

DOG Nm.

242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37487

I. DISPOSICINS XERAIS CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA


DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atencin diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autnoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin. O Estatuto de autonoma de Galicia, no artigo 31, determina que competencia plena da Comunidade Autnoma de Galicia a regulacin e a administracin do ensino en toda a sa extensin, nos seus niveis e graos, nas sas modalidades e especialidades, sen prexuzo do disposto no artigo 27 da Constitucin e nas leis orgnicas que, conforme o punto primeiro do artigo 81, a desenvolvan. A Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, no captulo I do ttulo preliminar establece os principios e fins do sistema educativo; entre os principios que o inspiran destacan a calidade da educacin para todo o alumnado; a equidade, a inclusin educativa e a non discriminacin; a concepcin da educacin ao longo de toda a vida; a flexibilidade para adecuar a educacin diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado; a orientacin educativa e profesional do estudantado; o esforzo compartido por alumnado, nais, pais ou titores e titoras legais, profesorado, centros, administracins, institucins e o conxunto da sociedade, e a autonoma para establecer e adecuar as actuacins organizativas e curriculares. Mediante eses principios trtase de conseguir o xito escolar de todo o alumnado.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

No propio ttulo II da referida lei, dedicado equidade na educacin, establcese que as administracins educativas disporn os medios necesarios para que todo o alumnado alcance o mximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional, asegurando os recursos necesarios para que o alumnado que requira unha atencin educativa diferente ordinaria poida acadar o mximo desenvolvemento posible das sas capacidades, as como os obxectivos establecidos con carcter xeral para todas as alumnas e alumnos. Igualmente, disponse que as administracins educativas establecern os procedementos e recursos precisos para identificar de forma temper as necesidades educativas especficas do alumnado. A atencin integral deber iniciarse desde o momento da identificacin e tendo como principios a normalizacin e a inclusin, e que, para facer efectivo o principio de igualdade no dereito educacin, desenvolvern accins de carcter compensatorio en relacin coas persoas, grupos e mbitos territoriais que se encontren en situacins desfa-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37488

vorables, tratando de evitar as desigualdades derivadas de factores sociais, econmicos, culturais, xeogrficos, tnicos ou doutra ndole. A diversidade, pois, unha realidade social, e, polo tanto, unha realidade en cada centro educativo; realidade derivada da singularidade biolxica, psicolxica, social e cultural de cada alumna e cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada unha das profesoras e dos profesores, tamn das particularidades de cada centro e de cada comunidade educativa no seu conxunto. E a resposta educativa a esa diversidade debe concretarse en cada un dos proxectos educativos, en cada unha das ensinanzas, na coordinacin docente, na personalizacin da educacin de cada unha das alumnas e alumnos, nos recursos e medidas educativas, nos compromisos familiares e sociais e en todo o que contriba ao mximo desenvolvemento persoal e social do alumnado e sa preparacin para convivir e participar, de forma autnoma, nunha sociedade democrtica. Concbese a atencin educativa diversidade como o conxunto de medidas e accins deseadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa s diferentes caractersticas, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacins e intereses e situacins sociais e culturais de todo o alumnado. Estas medidas e accins implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas curriculares e organizativas que tean en conta a pluralidade de todas e cada unha das alumnas e alumnos. O obxectivo educativo de conseguir que todas as persoas acaden o mximo desenvolvemento persoal e social posible require que se lles facilite unha educacin adaptada s sas singularidades, que se lles garanta unha igualdade efectiva de oportunidades e que se lles ofrezan os recursos necesarios, tanto ao alumnado que o precise como aos centros en que se escolariza. E sendo isto necesario para a totalidade do alumnado, mis nos
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

casos daquel que presenta necesidades educativas especiais, dificultades especficas de aprendizaxe, altas capacidades intelectuais, incorporacin tarda ao sistema educativo ou unhas condicins persoais ou de historia escolar moi desfavorables. A atencin deste alumnado, considerado con necesidade especfica de apoio educativo na Lei orgnica 2/2006, de educacin, deber axustarse, entre outros, aos principios de normalizacin de servizos, de flexibilidade na resposta educativa, de prevencin e de atencin personalizada. En consecuencia, ningunha circunstancia persoal ou social pode ser motivo de discriminacin hora de organizar a atencin educativa do alumnado, polo que os centros educativos debern ofrecer unha resposta que compense as diferenzas individuais de todas as alumnas e alumnos, no marco dos principios de normalizacin e inclusin e desde a consideracin da diversidade como un elemento enriquecedor para o conxunto da sociedade.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37489

Xa se recolle no prembulo da citada Lei orgnica 2/2006, que a educacin o medio mis adecuado para garantir o exercicio da cidadana democrtica e un instrumento de mellora da condicin humana e da vida colectiva. Nas conclusins do Consello da Unin Europea do 12 de maio de 2009 acrdase, entre outras cousas, que a cooperacin europea no mbito da educacin e da formacin ata 2020 se deber situar nun marco que recolla os seguintes catro obxectivos estratxicos: a) Facer realidade a aprendizaxe permanente e a mobilidade dos educandos. b) Mellorar a calidade e a eficacia da educacin e da formacin. c) Promover a equidade, a cohesin social e a cidadana activa. d) Incrementar a creatividade e a innovacin, includo o esprito empresarial, en todos os niveis da educacin e da formacin. Este decreto establece unha relacin de complementariedade co que, sobre a atencin diversidade, regulan os decretos da Comunidade Autnoma de Galicia que establecen a ordenacin xeral das ensinanzas non universitarias, as como co establecido, entre outras normas, na Lei 13/1982, do 7 de abril, de integracin social dos minusvlidos; na Lei orgnica 1/1996, do 15 de xaneiro, de proteccin xurdica do menor; na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal; na Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminacin e accesibilidade universal das persoas con discapacidade; na Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes; na Lei orgnica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsaCVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

bilidade penal dos menores; na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevencin e o tratamento integral da violencia de xnero; na Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoecen as linguas de signos espaolas e se regulan os medios de apoio comunicacin oral das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordo-cegas; na Lei 5/2010, do 23 de xuo, pola que se establece e regula unha rede de apoio muller embarazada; no Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulacin e residencia en Espaa de cidadns dos Estados membros da Unin Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Econmico Europeo; no Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mnimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educacin infantil, a educacin primaria e a educacin secundaria; no Decreto 120/1998, do 28 de abril, polo que se regula a orientacin educativa e profesional na Comunidade Autnoma de Galicia; no Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37490

regula a admisin do alumnado en centros docentes sostidos con fondos pblicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin; e na Convencin do 13 de decembro de 2006 sobre os dereitos das persoas con discapacidade. O decreto estrutrase en nove captulos. No primeiro, de disposicins xerais, establcense o obxecto do decreto, o mbito de aplicacin, o concepto de atencin diversidade e os principios xerais que deben presidir esa atencin. No segundo, de actuacins e medidas de atencin diversidade, establcese o marco das actuacins xerais, tanto da Administracin educativa como dos centros docentes, as como o marco das medidas de atencin diversidade, diferenciando entre as ordinarias e as extraordinarias, rematando o captulo co tratamento do Plan Xeral de Atencin Diversidade, en canto documento destinado articulacin en cada centro docente da atencin diversidade. O terceiro captulo, referido escolarizacin, establece os principios e as posibles modalidades de escolarizacin, priorizando sempre a escolarizacin ordinaria fronte que se realice en unidades ou centros de educacin especial. O cuarto captulo desenvolve todo o que fai referencia promocin da escolarizacin e da formacin das persoas, tanto no que se refire ao control da sa escolarizacin como s circunstancias que requiren un tratamento singularizado desa escolarizacin, coa finalidade de que a formacin permanente estea presente ao longo da vida de cada persoa. O captulo quinto, dedicado integramente ao alumnado con necesidade especfica de apoio educativo, aborda a conceptualizacin deste alumnado e os procedementos para a
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

sa identificacin, avaliacin e informes. O sexto captulo est destinado aos recursos, tanto humanos como materiais e/ou de equipamento, cunha clara referencia autonoma que os centros docentes teen na sa distribucin e/ou aproveitamento. O stimo captulo trata da participacin e da coordinacin, entendidas como factores imprescindibles nos procesos de axuste e mellora do labor educativo. Esa participacin e coordinacin establcense tanto no seo de cada comunidade educativa como no que ten que ver con outros servizos e institucins. O oitavo captulo est destinado promocin da formacin, da innovacin e da mellora da calidade educativa, por ser este ltimo un obxectivo permanente do sistema educativo.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37491

No noveno captulo abrdanse os procesos de seguimento e avaliacin en canto mecanismos necesarios para garantir un tratamento adecuado da diversidade e para orientar os procesos de reaxuste ou mellora constante. Remata o decreto coas disposicins adicionais, derrogatoria e derradeiras. En consecuencia, de conformidade co exposto, por proposta do conselleiro de Educacin e Ordenacin Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da sa Presidencia, conforme o ditame do Consello Escolar de Galicia, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia, e logo da deliberacin do Consello da Xunta de Galicia, na sa reunin do sete de decembro de dous mil once, DISPOO: CAPTULO I Disposicins xerais Artigo 1. Obxecto. Este decreto ten por obxecto regular a atencin diversidade do alumnado, coa finalidade de facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumna e alumno e o seu potencial de aprendizaxe, facilitndolles a adquisicin das competencias e a consecucin dos obxectivos xerais previstos nas ensinanzas establecidas na Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin (LOE). Artigo 2. mbito de aplicacin.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

Este decreto ser de aplicacin en todos os centros docentes dependentes da consellera con competencias en materia de educacin da Comunidade Autnoma de Galicia. Artigo 3. Concepto de atencin diversidade. No marco deste decreto, entndese por atencin diversidade o conxunto de medidas e accins que teen como finalidade adecuar a resposta educativa s diferentes caractersticas e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacins, intereses e situacins sociais e culturais de todo o alumnado. Artigo 4. Principios xerais de actuacin. 1. A atencin diversidade rexerase polos principios de normalizacin e inclusin; equidade, igualdade de oportunidades e non discriminacin; flexibilidade e accesibilidade; in-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37492

terculturalidade e promocin da convivencia; autonoma dos centros docentes e participacin de toda a comunidade educativa. 2. A atencin diversidade abrangue a totalidade do alumnado, quen deber contar coas medidas e recursos educativos que respondan s sas necesidades e caractersticas persoais. 3. Nas decisins pedagxicas, organizativas e de xestin dos centros educativos terase en conta a atencin diversidade. 4. As accins preventivas e a deteccin temper tern carcter prioritario nos centros docentes, coa implicacin e a participacin de toda a comunidade educativa e, de ser o caso, doutras administracins ou entidades sen nimo de lucro. 5. Na resposta educativa diversidade priorizaranse as medidas de carcter ordinario e normalizador. As de carcter extraordinario s se levarn a cabo unha vez esgotadas as anteriores. 6. A intervencin educativa basearase nun enfoque multidisciplinar e de colaboracin e coordinacin entre os diferentes profesionais. 7. As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado recibirn, de forma individualizada, a necesaria informacin e asesoramento respecto das caractersticas e necesidades do alumnado, as como das medidas que se debern adoptar para a sa atencin nos centros educativos. 8. A formacin, a innovacin e a difusin de boas prcticas na atencin diversidade
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

sern accins que se debern promover para a mellora continuada da calidade educativa. CAPTULO II Actuacins e medidas de atencin diversidade Seccin 1. Actuacins Artigo 5. Actuacins da Administracin educativa. A consellera con competencias en materia de educacin, no marco das actuacins destinadas a adecuar a resposta educativa diversidade, deber: 1. Garantir unha adecuada e equilibrada escolarizacin do alumnado con necesidade especfica de apoio educativo na planificacin da oferta de prazas escolares nos centros sostidos con fondos pblicos.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37493

2. Realizar a dotacin dos recursos necesarios para ofrecer unha educacin equitativa e de calidade, dentro dos principios inclusivos e de individualizacin da intervencin educativa. 3. Adecuar os centros docentes s disposicins vixentes en materia de promocin da accesibilidade universal. 4. Impulsar accins, medidas e programas dirixidos, entre outros, a: compensacin de desigualdades en educacin, prevencin do absentismo e abandono escolar, mellora da convivencia, transicin vida laboral e promocin da aprendizaxe ao longo da vida. 5. Impulsar a formacin de todo o profesorado na atencin ao alumnado con necesidade especfica de apoio educativo. 6. Adoptar cantas outras actuacins se determinen para propiciar a calidade e a equidade no mbito da atencin diversidade. Artigo 6. Actuacins dos centros docentes. No marco das actuacins destinadas a adecuar a resposta educativa diversidade, os centros docentes debern: 1. Tomar as decisins e adoptar as medidas que optimicen a accin educativa, respondan s necesidades do alumnado e contriban consecucin das competencias e dos obxectivos das diferentes etapas e ensinanzas.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

2. Desear e poer en prctica accins preventivas e de deteccin temper, garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptado realidade de cada alumna e de cada alumno. 3. Concretar e desenvolver os principios de atencin diversidade nas decisins de carcter pedagxico, organizativo e de xestin do centro. 4. Desenvolver medidas e actuacins de tipo curricular, relacional e organizativo para promover a convivencia, a non discriminacin e o respecto polas diferenzas. 5. Optimizar a organizacin dos recursos do centro para atender e dar resposta s necesidades de todo o alumnado, en particular daquel con necesidade especfica de apoio educativo.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37494

6. Potenciar a accin titorial e orientadora por parte de todo o profesorado. 7. Promover a implicacin das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado no proceso educativo. 8. Impulsar a participacin do profesorado en actividades de formacin e innovacin, as como o intercambio de experiencias no mbito da atencin diversidade. 9. Adoptar, no mbito da sa autonoma, cantas outras actuacins favorezan a atencin diversidade do alumnado, contando, cando cumpra, coa correspondente autorizacin. Seccin 2. Medidas Artigo 7. Concepto. No marco deste decreto, entndese por medidas de atencin diversidade aquelas actuacins, estratexias e/ou programas destinados a proporcionar unha resposta axustada s necesidades educativas do alumnado. Estas medidas clasifcanse en ordinarias e extraordinarias e estarn recollidas no Plan Xeral de Atencin Diversidade e nas concrecins anuais de dito plan. Artigo 8. Medidas ordinarias. 1. No marco deste decreto, considranse medidas ordinarias de atencin diversidade todas aquelas que faciliten a adecuacin do currculo prescritivo, sen alteracin significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliacin, ao contexto sociocultural dos
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

centros educativos e s caractersticas do alumnado. Estas medidas teen como finalidade dar resposta s diferenzas en competencia curricular, motivacin, intereses, relacin social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e estn destinadas a facilitar a consecucin dos obxectivos e competencias establecidas nas diferentes ensinanzas. 2. Sen prexuzo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou ensinanza, entre as medidas ordinarias de atencin diversidade inclense: a) Adecuacin da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organizacin e xestin da aula s caractersticas do alumnado. b) Adecuacin das programacins didcticas ao contorno e ao alumnado.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37495

c) Metodoloxas baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxneos, titora entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusin. d) Adaptacin dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliacin. e) Aulas de atencin educativa e convivencia e medidas e actuacins destinadas mellora da convivencia. f) Desdobramentos de grupos. g) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoibilidade horaria. h) Programas de enriquecemento curricular. i) Programas de reforzo nas reas instrumentais bsicas. j) Programas de recuperacin. k) Programas especficos personalizados. l) Programas de habilidades sociais. Artigo 9. Medidas extraordinarias. 1. No marco deste decreto, considranse medidas extraordinarias de atencin diversidade todas aquelas dirixidas a dar resposta s necesidades educativas do alumnado con necesidade especfica de apoio educativo que poden requirir modificacins significativas do currculo ordinario e/ou supoer cambios esenciais no mbito organizativo, as como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao currculo ou na modalidade de escolarizacin. Aplicaranse unha vez esgotadas as de carcter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 2. Para a aplicacin das medidas extraordinarias ser necesaria a autorizacin da direccin do centro educativo, do Servizo de Inspeccin Educativa, da xefatura territorial ou da direccin xeral que proceda, e, se o caso, informe xustificativo do correspondente Servizo de Orientacin.

CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37496

3. Sen prexuzo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou ensinanza e da limitacin dalgunha a ensinanzas ou etapas especficas, considranse medidas extraordinarias de atencin diversidade, entre outras, as que seguen: a) Adaptacins curriculares. b) Agrupamentos flexibles. c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxa Teraputica e/ou en Audicin e Linguaxe. d) Flexibilizacin da duracin do perodo de escolarizacin. e) Programas de diversificacin curricular. f) Programas de cualificacin profesional inicial. g) Atencin educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. h) Grupos de adquisicin das linguas. i) Grupos de adaptacin da competencia curricular. 4. A consellera con competencias en materia de educacin poder establecer cantas outras medidas de atencin diversidade considere necesarias, as como o procedemento para a sa autorizacin. Seccin 3. Plan Xeral de Atencin Diversidade
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

Artigo 10. Concepto. O Plan Xeral de Atencin Diversidade o documento en que se articula a atencin diversidade a que se refire o artigo 121.2 da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin. Neste plan concretaranse todas as actuacins e medidas de atencin diversidade que un centro educativo desea e desenvolve para adecuar a resposta educativa s necesidades da totalidade do seu alumnado. Artigo 11. Elaboracin e relacin co proxecto educativo. 1. Os departamentos de orientacin, ou os recursos equivalentes nos centros privados concertados, sern os responsables de elaborar, de acordo coas directrices da Comisin de Coordinacin Pedagxica e as achegas dos departamentos e/ou equipos de ciclo, a proposta do Plan Xeral de Atencin Diversidade, que trasladarn ao equipo directivo.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37497

2. O Plan Xeral de Atencin Diversidade ser aprobado polo consello escolar, por proposta do claustro do profesorado, e pasar a formar parte do proxecto educativo. 3. O equipo directivo ser o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliacin do Plan Xeral de Atencin Diversidade. 4. Ao comezo de cada curso escolar, os departamentos de Orientacin dos centros elaborarn a proposta da concrecin anual do Plan Xeral de Atencin Diversidade, que debe formar parte da programacin xeral anual. 5. O equipo directivo incorporar a concrecin anual do Plan Xeral de Atencin Diversidade programacin xeral anual, e velar polo seu cumprimento, avaliacin e memoria. Artigo 12. Estrutura. O Plan Xeral de Atencin Diversidade incluir, cando menos: 1. Xustificacin baseada no contexto. 2. Identificacin e valoracin das necesidades. 3. Determinacin dos obxectivos. 4. Descricin das actuacins, medidas e/ou programas para a atencin diversidade. 5. Determinacin dos criterios para a organizacin e distribucin dos recursos e a apliCVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

cacin das medidas propostas. 6. Concrecin das actuacins dos distintos profesionais en relacin coas medidas deseadas para o centro. 7. Mecanismos de coordinacin e colaboracin internos, as como con outras etapas educativas e cos centros adscritos ou de adscricin. 8. Canles de colaboracin coas nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e cos diferentes servizos externos ao centro. 9. Protocolos para a solicitude e/ou autorizacin das medidas extraordinarias.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37498

10. Procesos de seguimento, avaliacin e mellora do plan. Artigo 13. Seguimento, avaliacin e memoria. 1. Cada centro educativo establecer os mecanismos e indicadores para o seguimento e avaliacin do Plan Xeral de Atencin Diversidade. 2. Ao final de cada curso, de acordo cos datos do proceso de seguimento e avaliacin, o Departamento de Orientacin de cada centro elaborar a correspondente memoria do Plan Xeral de Atencin Diversidade, e establecer, de ser o caso, as pertinentes propostas de mellora. Esta memoria incorporarase memoria do Departamento de Orientacin e, en consecuencia, memoria anual do centro. Artigo 14. Supervisin. Corresponde aos servizos de Inspeccin Educativa supervisar a elaboracin, desenvolvemento e avaliacin do Plan Xeral de Atencin Diversidade, as como prestar o asesoramento necesario para tales fins. CAPTULO III Escolarizacin Artigo 15. Principios xerais. A escolarizacin do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos pblicos en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgnica 2/2006, de educacin, atenCVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

der liberdade de eleccin de centro, aos principios de normalizacin e inclusin, s circunstancias persoais de cada alumna e alumno, aos recursos existentes, aos informes e ditames dos servizos de orientacin e flexibilidade e reversibilidade, na busca dun ensino de calidade e do desenvolvemento persoal e social do alumnado. De acordo cos ditos principios, priorizarase a escolarizacin do alumnado con necesidades educativas especiais nos centros ordinarios fronte s unidades ou aos centros de educacin especial. Artigo 16. Modalidades de escolarizacin. 1. Considranse modalidades de escolarizacin: a) A escolarizacin en centros ordinarios, en que se podern crear ou autorizar unidades de educacin especial. Igualmente, determinados centros ordinarios podern ser

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37499

habilitados, pola consellera con competencias en materia de educacin, como centros de escolarizacin preferente. b) A escolarizacin en centros de educacin especial. c) A escolarizacin combinada entre un centro ordinario e un centro de educacin especial. Para os efectos de escolarizacin, as unidades de educacin especial nos centros ordinarios tern a consideracin de centros de educacin especial. 2. No caso das escolarizacins combinadas entre un centro ordinario e un centro de educacin especial, o alumnado pertencer, para efectos acadmicos e administrativos, ao centro educativo que se determine na resolucin da xefatura territorial correspondente. O profesorado de ambos os centros coordinarase no proceso de planificacin, atencin e avaliacin deste alumnado. 3. A escolarizacin do alumnado nunha modalidade diferente da ordinaria estar sometida a un proceso de revisin peridica por parte da xefatura do Departamento de Orientacin correspondente, que ser trimestral en educacin infantil e, cando menos, anual nas demais ensinanzas. Cando, a partir desa revisin, se concla que necesario un cambio na modalidade de escolarizacin, este deber solicitarse xefatura territorial correspondente, quen resolver. Artigo 17. Escolarizacin nos centros ordinarios. 1. Os centros ordinarios constiten o referente bsico para os efectos da escolarizacin.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

2. A escolarizacin en educacin infantil poder, excepcionalmente, aumentarse ou reducirse nun ano respecto do establecido con carcter xeral, en funcin, respectivamente, das necesidades educativas especiais ou das altas capacidades do alumnado. En ningn caso se poder permanecer en educacin infantil mis al do ano natural en que se cumpran os sete de idade nin comezar a educacin primaria antes do ano natural en que se cumpran os cinco anos. 3. Cando en educacin infantil, de acordo co procedemento establecido, se opte pola permanencia dunha nena ou neno con necesidades educativas especiais un ano mis no primeiro ciclo, a sa incorporacin ao segundo ciclo realizarase ao primeiro curso dese ciclo, anda que non se axuste s condicins de idade requiridas con carcter xeral. Este alumnado poder optar reserva de prazas establecida con carcter xeral para o alumna-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37500

do con necesidade especfica de apoio educativo que se escolariza no primeiro curso do segundo ciclo de educacin infantil. 4. A escolarizacin en educacin primaria poder, excepcionalmente, aumentarse ou reducirse nun ano respecto do establecido con carcter xeral, en funcin, respectivamente, das necesidades educativas especiais ou das altas capacidades do alumnado. En ningn caso se poder permanecer en educacin primaria mis al do ano natural en que se cumpran os quince de idade nin comezar a educacin secundaria obrigatoria antes do ano natural en que se cumpran os dez anos. 5. A escolarizacin en educacin secundaria obrigatoria poder, excepcionalmente, aumentarse ou reducirse nun ano respecto do establecido con carcter xeral, en funcin das necesidades educativas especiais ou das altas capacidades do alumnado, respectivamente. En ningn caso se poder permanecer en educacin secundaria obrigatoria mis al do ano natural en que se cumpran os dezanove anos, ags en unidades ou centros de educacin especial, que se poder prolongar ata o ano natural en que se cumpran os vinte e un de idade. Artigo 18. Escolarizacin en centros ordinarios de escolarizacin preferente. 1. A consellera con competencias en materia de educacin poder habilitar centros ordinarios como centros de escolarizacin preferente, coa finalidade de lle proporcionar a atencin educativa ao alumnado con necesidades educativas especiais que, polas sas singulares caractersticas, precise recursos humanos ou materiais especficos de difcil xeneralizacin nos centros ordinarios sostidos con fondos pblicos.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

2. O procedemento de escolarizacin nos centros ordinarios de escolarizacin preferente do alumnado con necesidades educativas especiais que requira eses recursos ou materiais especficos realizarase conforme o establecido para os centros de educacin especial. Artigo 19. Escolarizacin en unidades de educacin especial. 1. A consellera con competencias en materia de educacin poder crear ou autorizar unidades de educacin especial en centros ordinarios cando se entenda como o recurso mis adecuado para atender as necesidades educativas especiais de determinado alumnado, facilitando a participacin e a posibilidade de compartir actividades e espazos do centro ordinario que favorezan a inclusin.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37501

2. A escolarizacin do alumnado en unidades de educacin especial, combinada ou a tempo completo, e a organizacin da sa atencin educativa, estarn suxeitas s mesmas condicins e procedementos que os dispostos para os centros de educacin especial. 3. A escolarizacin do alumnado a tempo completo nunha unidade de educacin especial poder prolongarse un terceiro ano en educacin primaria e un cuarto en educacin secundaria obrigatoria, nos termos establecidos pola consellera con competencias en materia de educacin e respectando o lmite de 15 anos nas unidades dos centros ordinarios de educacin primaria e de 21 anos nos de educacin secundaria obrigatoria, cumpridos, en ambos os casos, no ano natural en que remata o curso escolar. 4. Os proxectos educativos dos centros ordinarios que conten con unidades de educacin especial incluirn os aspectos singulares da organizacin e funcionamento que as caracterizan. Artigo 20. Escolarizacin en centros de educacin especial. 1. Entndese por centro de educacin especial aquel onde se escolariza, exclusivamente, alumnado con necesidades educativas especiais que require modificacins significativas do currculo en parte ou en todas as reas ou materias e que precisa da utilizacin de recursos moi especficos ou excepcionais, necesidades que non poden ser atendidas e recursos que non se poden facilitar dentro das medidas de atencin diversidade dos centros educativos ordinarios. 2. A escolarizacin nos centros de educacin especial realizarase segundo o procedemento que estableza a consellera con competencias en materia de educacin.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

3. A competencia para a escolarizacin nos centros de educacin especial corresponde xefatura territorial e deber contar co ditame de escolarizacin emitido polos servizos de Orientacin, co informe do Servizo de Inspeccin Educativa e coa manifestacin por escrito da vontade das nais, pais ou titores e titoras legais. 4. O alumnado escolarizado a tempo completo nun centro de educacin especial poder prolongar a sa escolarizacin un terceiro ano en educacin primaria e un cuarto en educacin secundaria obrigatoria, nos termos establecidos pola consellera con competencias en materia de educacin e respectando o lmite de 21 anos de idade para a permanencia do alumnado nos centros de educacin especial, cumpridos no ano natural en que finaliza o curso escolar.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37502

5. As ensinanzas nos centros de educacin especial e nas unidades de educacin especial dos centros ordinarios abordarn unha educacin bsica obrigatoria e unha formacin profesional adaptada e de transicin vida adulta. A educacin bsica a que se refire o punto anterior ter unha duracin mnima de dez anos e centrarase no desenvolvemento dos obxectivos e competencias bsicas no grao en que as caractersticas persoais do alumnado o posibiliten. A formacin profesional adaptada estar encamiada adquisicin de competencias profesionais e das habilidades da vida diaria que lle permitan ao alumnado desenvolverse coa mxima autonoma posible. Esta formacin, de ser o caso, poder ter efectos de acreditacin das competencias profesionais adquiridas en relacin co Sistema Nacional de Cualificacins e Formacin Profesional. A consellera con competencias en materia de educacin establecer a ordenacin das ditas ensinanzas. 6. Os centros de educacin especial, para efectos de organizacin e funcionamento, contarn con regulacin especfica adaptada s sas peculiaridades. competencia da consellera con competencias en materia de educacin esa regulacin. 7. Nos termos que estableza a consellera con competencias en materia de educacin, os centros de educacin especial podern constiturse como centros de recursos especficos, poendo disposicin dos centros ordinarios os materiais e recursos de que dispoen, centralizando os recursos mis especializados e exercendo os labores de asesoramento e atencin ambulatoria que se determinen. Igualmente, fomentarn o intercambio de experiencias e a difusin de boas prcticas docentes. CAPTULO IV Promocin da escolarizacin e da formacin
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

Artigo 21. Promocin da escolarizacin. Na promocin da escolarizacin e na busca permanente da mellora educativa e do xito escolar, a consellera con competencias en materia de educacin ter como prioridades: 1. Asegurar a permanencia do alumnado no sistema educativo durante, cando menos, as etapas obrigatorias. Esta actuacin levarase a cabo directamente ou en colaboracin con outras administracins ou entidades sen nimo de lucro que realicen accins preventivas respecto do absentismo escolar. 2. Promover o deseo e a aplicacin de programas especficos de atencin diversidade para aquel alumnado que presente dificultades de insercin e/ou adaptacin esco-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37503

lar, coa finalidade de favorecer a sa integracin no centro e promover a adquisicin dos obxectivos e das competencias da etapa mediante unha metodoloxa adaptada s sas necesidades e intereses. 3. Adoptar as medidas oportunas para posibilitar a atencin educativa ao alumnado que, por razns de sade ou por decisin xudicial, non poida asistir con regularidade a un centro educativo. Para tal efecto, poder subscribir convenios, protocolos e/ou acordos coas administracins con responsabilidade na atencin ao referido alumnado, mesmo con institucins sen nimo de lucro especializadas nesa atencin. 4. Fomentar a permanencia do alumnado nas ensinanzas postobrigatorias, tratando de evitar o abandono escolar mediante unha adecuada oferta formativa e de programas para a transicin vida adulta e laboral, as como por medio de medidas relativas conciliacin da vida escolar, laboral e familiar. Artigo 22. Absentismo, abandono escolar tempern e desescolarizacin. Para os efectos deste decreto, entenderase por: 1. Absentismo: ausencia ao centro escolar e sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de escolarizacin obrigatoria. Esta ausencia ao centro supor, cando menos, un dez por cento (10%) do horario lectivo mensual. 2. Abandono escolar tempern: situacin daquel alumnado que, podendo seguir escolarizado por idade, abandona o sistema educativo sen a obtencin da titulacin correspondente.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

3. Desescolarizacin: situacin en que persoas en idade de escolarizacin obrigatoria non se atopan matriculadas en ningn centro educativo. Artigo 23. Mecanismos de prevencin, seguimento e control. 1. A consellera con competencias en materia de educacin promover o acceso, mxima permanencia e promocin do alumnado no sistema educativo mediante programas e medidas proactivas, directamente ou en colaboracin con outras administracins ou entidades pblicas ou privadas. 2. Estableceranse mecanismos de coordinacin entre as institucins educativas e os poderes pblicos con competencias na prevencin, deteccin e intervencin ante as si-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37504

tuacins de absentismo, desescolarizacin e abandono escolar tempern, para o cal se adoptarn os protocolos de actuacin que correspondan. 3. Os centros educativos establecern, nas sas normas de organizacin e funcionamento, os procedementos para a aplicacin dos citados protocolos, e recollern, como mnimo, as seguintes actuacins ante situacins de desescolarizacin, absentismo e/ou abandono escolar tempern: a) Control e rexistro das incidencias na asistencia do alumnado aos centros escolares. b) Informacin s nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e intervencin ante a deteccin de casos. c) Se procede, traslado da informacin Inspeccin Educativa por parte da direccin do centro. Artigo 24. Plan autonmico de promocin da escolarizacin e da formacin. A consellera con competencias en materia de educacin impulsar a posta en marcha dun plan autonmico de promocin da escolarizacin e prevencin do absentismo e o abandono escolar tempern, no cal se integren actuacins dos servizos educativos, sociais, de sade, de emprego e, en xeral, de cantas administracins promovan e desenvolvan actuacins destinadas reducin do absentismo e do abandono escolar do alumnado. Artigo 25. Atencin educativa hospitalaria e domiciliaria.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

1. A atencin educativa hospitalaria e/ou domiciliaria tern por finalidade a continuidade do proceso formativo do alumnado que curse ensinanzas de rxime xeral en modalidade presencial en centros sostidos con fondos pblicos e que, por prescricin facultativa, debido a enfermidade ou lesin, non poida asistir con regularidade ao centro por un perodo prolongado de tempo. En todo caso, priorizarase a atencin ao alumnado das etapas de ensino obrigatorio. 2. Ser destinatario de atencin educativa hospitalaria o alumnado que deba permanecer ingresado nun centro hospitalario, a tempo completo ou en hospitalizacin de da, nalgunha das seguintes situacins: a) Longa hospitalizacin: mis de trinta das.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37505

b) Media hospitalizacin: entre quince e trinta das. c) Curta hospitalizacin: menos de quince das. O alumnado de longa e media hospitalizacin ser quen reciba atencin educativa en coordinacin co centro de orixe, mentres que o de curta hospitalizacin poder realizar no centro hospitalario actividades educativas de carcter xeral. 3. A consellera con competencias en materia de educacin establecer convenios cos centros hospitalarios para garantir, cando proceda, a atencin educativa do alumnado hospitalizado neles. 4. Ser destinatario de atencin educativa domiciliaria o alumnado escolarizado en centros sostidos con fondos pblicos que deba permanecer convalecente no domicilio por un perodo de tempo superior a un mes. Igualmente, ser obxecto desta atencin o alumnado que padeza algunha enfermidade crnica que sexa a causa de faltas de asistencia ao centro de seis ou mis das continuados ao mes dentro dun perodo mnimo de seis meses. 5. A autorizacin da atencin educativa domiciliaria correspndelle Administracin educativa, de acordo co procedemento que se estableza. 6. A consellera con competencias en materia de educacin determinar os recursos especficos que garantan a continuidade do proceso educativo do alumnado que precise atencin educativa hospitalaria ou domiciliaria, as como os criterios e procedementos para a sa atencin e a coordinacin interprofesional.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

Artigo 26. Alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade penal. A escolarizacin do alumnado menor de idade a quen, por decisin xudicial, se lle impoan medidas que afectan a sa escolarizacin realizarase de acordo co establecido no artigo 7 da Lei orgnica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores. En todo caso, respectarase o dereito educacin do alumnado en idade de escolarizacin obrigatoria. Artigo 27. Alumnado sometido a medidas de proteccin e tutela. 1. A consellera con competencias en materia de educacin desenvolver accins de carcter compensatorio destinadas ao alumnado sometido a medidas de proteccin e tutela, asegurando o seu acceso e permanencia no sistema educativo. Na sa atencin, pro-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37506

piciar a subscricin de convenios de colaboracin e protocolos de actuacin con outras administracins ou entidades sen nimo de lucro, co fin de garantir o cumprimento destas medidas. 2. A escolarizacin do alumnado sometido a medidas de proteccin e tutela realizarase de conformidade co procedemento establecido con carcter xeral; este alumnado ser considerado como alumnado con necesidade especfica de apoio educativo por condicins persoais ou de historia escolar. Os centros docentes deben adoptar as medidas de atencin diversidade que procedan, para asegurar o seu proceso educativo. 3. A consellera con competencias en materia de educacin garantiralle ao alumnado asignado a familias acolledoras unha praza escolar no centro educativo en que se escolarice outro alumnado dependente desas mesmas familias, fillas ou fillos ou outro alumnado acollido, sempre que no centro se impartan as ensinanzas que lle corresponde cursar. 4. Cando as medidas de proteccin e tutela supoan un cambio de centro escolar, a sa tramitacin e resolucin levarase a cabo con carcter urxente. Artigo 28. Alumnado afectado por medidas de violencia de xnero e/ou acoso escolar. 1. A consellera con competencias en materia de educacin asegurar, dentro do seu mbito competencial e de acordo co establecido no artigo 17 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevencin e o tratamento integral da violencia de xnero, a escolarizacin inmediata do alumnado que se vexa afectado por cambios de centro derivados de situacins de violencia de xnero. As mesmo, os centros educativos prestarn atencin especial inclusin e normalizacin do dito alumnado. 2. Nos casos en que sexa necesario un cambio de centro por motivos de violencia ou acoso escolar, garantirase a escolarizacin inmediata do alumnado afectado. Artigo 29. Alumnado pertencente a familias itinerantes. 1. Ser destinatario desta atencin aquel alumnado que, por razns de itinerancia da sa familia, non poida asistir ao mesmo centro educativo de xeito continuado. 2. A consellera con competencias en materia de educacin facilitar a escolarizacin deste alumnado nos centros do contorno onde itinere a sa familia ou representantes legais, nas condicins establecidas con carcter xeral para todo o alumnado e coas medidas de atencin diversidade que procedan, co fin de garantir a continuidade do seu proceso de aprendizaxe.

CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37507

3. O cambio, por razns de itinerancia, dun centro educativo ao outro realizarase segundo o establecido para os traslados de centro, polo que o centro de orixe deber facilitar ao centro de destino, logo de peticin deste, a informacin pertinente. Artigo 30. Alumnado procedente do estranxeiro. 1. Ser destinatario desta atencin aquel alumnado que, procedendo do estranxeiro, conte cunha idade comprendida entre os tres anos e o lmite da escolarizacin obrigatoria e presente algunha das seguintes circunstancias: a) Descoecemento das das linguas oficiais de Galicia. b) Desfase curricular significativo. c) Graves dificultades de adaptacin. 2. A consellera con competencias en materia de educacin facilitar as medidas necesarias para proporcionar a debida atencin educativa ao alumnado procedente do estranxeiro que presente algunha das circunstancias referidas no punto anterior. Estas medidas podern ser tanto de tipo curricular como organizativo. Artigo 31. Atencin educativa a mozas embarazadas. 1. A consellera con competencias en materia de educacin, en cumprimento do establecido no artigo 5 da Lei 5/2010, do 23 de xuo, pola que se establece e regula unha rede de apoio muller embarazada, arbitrar as actuacins ou medidas de apoio necesarias para facer posible a continuacin dos estudos por parte da menor embarazada e, se o caso, do futuro pai en idade de escolarizacin obrigatoria, de forma compatible coas exixencias derivadas do embarazo e coas obrigas da maternidade e da paternidade. 2. Os centros docentes debern proporcionar s menores embarazadas que cursen estudos de ensino obrigatorio e postobrigatorio a adecuacin dos procesos de ensino e aprendizaxe s sas necesidades durante o seu embarazo e nos dous anos seguintes ao parto, nos termos que estableza a consellera con competencias en materia de educacin. 3. A menor de idade durante o proceso de xestacin e, posteriormente, no caso de que se faga cargo da atencin da sa filla ou fillo, ter dereito a ser autorizada, pola Administracin educativa, para asistir intermitentemente ao centro en que est escolarizada, de acordo coas sas necesidades. Este dereito estndese ao pai menor de idade que xustifique un comportamento de paternidade responsable.

CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37508

CAPTULO V Alumnado con necesidade especfica de apoio educativo Artigo 32. Concepto. Entndese por alumnado con necesidade especfica de apoio educativo aquel que requira, de forma temporal ou permanente, apoios ou provisins educativas diferentes s ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades especficas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicins persoais ou de historia escolar. Artigo 33. Identificacin temper, avaliacin inicial e valoracin. 1. A identificacin temper das necesidades educativas do alumnado, a sa valoracin e a resposta educativa procedente constiten procesos necesarios para adecuar as medidas e recursos educativos diversidade. 2. A avaliacin inicial, nos termos regulados pola consellera con competencias en materia de educacin, constite un factor preventivo por excelencia na atencin diversidade, en xeral, e na atencin ao alumnado con necesidade especfica de apoio educativo, en particular. 3. Ao finalizar cada curso avaliarase o proceso educativo de cada alumna e de cada alumno, especialmente os resultados acadados en funcin dos obxectivos propostos a partir da avaliacin inicial realizada.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

4. As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado debern ser informados dos procedementos para a deteccin temper das necesidades educativas do alumnado e dos resultados desa identificacin e valoracin, as como, de ser o caso, da aplicacin das actuacins e medidas de atencin diversidade que se consideren oportunas. 5. Os servizos de Orientacin debern asesorar a totalidade da comunidade educativa nos procesos de identificacin das necesidades educativas do alumnado, na sa valoracin, nas medidas educativas que cmpre adoptar e na sa avaliacin. Artigo 34. Avaliacin psicopedagxica. 1. A avaliacin psicopedagxica un proceso sistematizado de recollida, anlise e valoracin da informacin relevante do alumnado, do seu contexto escolar, do contorno familiar

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37509

e dos distintos elementos que interveen no proceso de ensino e aprendizaxe. Ter por finalidade identificar as necesidades educativas que poida presentar o alumnado e poder fundamentar as correspondentes propostas e decisins. 2. A avaliacin psicopedagxica competencia e responsabilidade da xefatura do Departamento de Orientacin, coa colaboracin, de ser o caso, dos equipos de orientacin especficos. A sa realizacin axustarase ao establecido pola consellera con competencias en materia de educacin. En todo caso, deber realizarse unha avaliacin psicopedagxica previa ao ditame de escolarizacin. 3. Os servizos de Orientacin debern desear e elaborar os correspondentes protocolos de demanda de avaliacin psicopedagxica. Os procedementos para esa demanda daranse a coecer comunidade educativa. Artigo 35. Informe psicopedagxico. 1. Os resultados e conclusins da avaliacin psicopedagxica recolleranse nun informe psicopedagxico no cal debern figurar a situacin evolutiva e educativa da alumna ou alumno, a concrecin das sas necesidades educativas, as orientacins curriculares, a proposta de escolarizacin, a determinacin das axudas necesarias, o procedemento para a revisin e/ou actualizacin do informe e cantas outras orientacins se consideren oportunas. Este informe xuntarase documentacin que conforma o expediente escolar da alumna ou alumno. 2. As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado debern ser informados dos
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

resultados das avaliacins psicopedagxicas e das medidas propostas, e tern dereito a obter copia do informe psicopedagxico nas condicins que estableza a consellera con competencias en materia de educacin. Artigo 36. Ditame de escolarizacin. 1. O ditame de escolarizacin para o alumnado con necesidade especfica de apoio educativo realizarase, no caso de que se consideren necesarios recursos extraordinarios de atencin educativa ou ben unha modalidade de escolarizacin distinta da ordinaria, nas seguintes situacins: a) Alumnado de nova incorporacin ao sistema educativo.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37510

b) Alumnado que comeza un novo tipo de ensinanzas. c) Alumnado para quen se propn un cambio na sa modalidade de escolarizacin. d) Outras situacins de carcter excepcional que a Administracin educativa considere. 2. O ditame de escolarizacin consiste nun informe persoal dunha alumna ou dun alumno elaborado polos servizos de Orientacin, no cal se recollern, cando menos: a) As conclusins da avaliacin psicopedagxica. b) As orientacins sobre a proposta curricular adecuada e, de ser o caso, sobre os recursos persoais e materiais necesarios. c) A proposta de escolarizacin. d) A opinin das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado respecto desa proposta. 3. A elaboracin do ditame de escolarizacin corresponder xefatura do Departamento de Orientacin, ou ao cargo equivalente nos centros privados concertados, do centro en que est escolarizada a alumna ou o alumno ou para o cal solicita a sa escolarizacin por primeira vez, quen poder contar, de ser o caso, coa colaboracin do equipo de orientacin especfico correspondente. 4. No caso de cambio de centro escolar, pero dentro do mesmo tipo de ensinanzas, revisarase o ltimo ditame de escolarizacin e non ser necesario elaborar un novo ditame
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

ags que haxa circunstancias que as o requiran ou que o dito traslado supoa, tamn, un cambio na modalidade de escolarizacin. A revisin e, de ser o caso, elaboracin dun novo ditame correspndelle xefatura do Departamento de Orientacin do centro que recibe a solicitude de escolarizacin, que requirir ao centro de procedencia, a travs das respectivas direccins, a informacin escrita que corresponda. 5. Cando sexa necesario modificar a modalidade de escolarizacin dun alumno ou dunha alumna ou cando circunstancias especiais as o aconsellen, ademais do ditame de escolarizacin que elabore a xefatura do Departamento de Orientacin do centro correspondente, a xefatura territorial de Educacin poder requirir ao equipo de orientacin especfico a elaboracin dun ditame complementario ao emitido pola xefatura do Departamento de Orientacin do centro educativo.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011 CAPTULO VI Recursos

Px. 37511

Artigo 37. Recursos materiais. 1. A consellera con competencias en materia de educacin dotar os centros educativos do necesario equipamento e materiais educativos especficos para atender as necesidades educativas da diversidade do seu alumnado. 2. A consellera con competencias en materia de educacin dotar de servizos complementarios adaptados ao alumnado cando se determine a sa necesidade nos informes e/ou ditames que correspondan. 3. As instalacins e dependencias dos centros educativos sern accesibles para todo o alumnado escolarizado neles. Artigo 38. Recursos humanos. 1. A consellera con competencias en materia de educacin establecer os criterios prioritarios para a optimizacin dos recursos humanos na atencin ao alumnado con necesidade especfica de apoio educativo. 2. Os centros educativos contarn cos profesionais especializados necesarios para atender as necesidades do seu alumnado. Entre eses profesionais inclese o profesorado de Pedagoxa Teraputica e/ou Audicin e Linguaxe que se estableza de acordo co nmero de unidades.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

3. No caso dos centros en que o reducido nmero de unidades non supoa a provisin de profesorado de Pedagoxa Teraputica e/ou Audicin e Linguaxe nos seus catlogos de postos de traballo, as como naqueles centros en que a dotacin dese profesorado non abonde para atender as necesidades educativas do alumnado, a consellera con competencias en materia de educacin realizar dotacins excepcionais de profesorado de Pedagoxa Teraputica e/ou de Audicin e Linguaxe de acordo co nmero de alumnado con necesidades educativas especiais, identificado polos servizos de Orientacin, e co informe do Servizo de Inspeccin. Ao profesorado de apoio correspondente a estas dotacins excepcionais poderselle encomendar a atencin doutros centros, en rxime de itinerancia. 4. A proposta de organizacin da atencin ao alumnado por parte do profesorado de Pedagoxa Teraputica e/ou Audicin e Linguaxe e, de ser o caso, doutros profesionais

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37512

especficos, ser realizada pola xefatura do Departamento de Orientacin, de acordo cos criterios establecidos no Plan Xeral de Atencin Diversidade e coa participacin do profesorado titor do alumnado e do propio profesorado de Pedagoxa Teraputica e/ou Audicin e Linguaxe. Artigo 39. Autonoma no uso dos recursos. Os centros docentes, dentro da sa autonoma organizativa, pedagxica e de xestin, distribuirn e optimizarn os seus recursos segundo a sa planificacin educativa e o seu Plan Xeral de Atencin Diversidade. CAPTULO VII Participacin e coordinacin Artigo 40. Colaboracin con entidades, asociacins e outras organizacins relacionadas coa atencin diversidade. A consellera con competencias en materia de educacin promover a colaboracin entre as distintas administracins, entidades, asociacins e outras organizacins sen nimo de lucro e con atribucins na prevencin, deteccin temper e intervencin educativa co alumnado, establecendo protocolos comns de actuacin e favorecendo o intercambio de informacin e a difusin de boas prcticas. Artigo 41. Coordinacin intercentros. 1. Promoverase a coordinacin e colaboracin entre os diferentes centros educativos, especialmente entre os centros que atenden unha mesma alumna ou alumno.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

2. A posta en comn da informacin recollida na documentacin do alumnado e, particularmente, nos informes de fin de ciclo e/ou etapa, tanto do profesorado titor como do Departamento de Orientacin, de ser o caso, formarn parte dese proceso de coordinacin. 3. O Plan Xeral de Atencin Diversidade deber especificar os mecanismos de coordinacin entre as distintas etapas e entre os centros educativos implicados. Artigo 42. Participacin e colaboracin das familias. 1. As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado debern compartir o esforzo educativo, participando e colaborando, nos termos legalmente establecidos, nas decisins que afecten a escolarizacin e os procesos educativos do alumnado.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37513

2. Os centros educativos promovern a implicacin das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado en todas aquelas medidas destinadas ao desenvolvemento integral do alumnado, particularmente nos mbitos referidos mellora da autonoma, esforzo, autoestima, participacin e convivencia. Nos documentos de organizacin, xestin e funcionamento do centro debern recollerse actuacins destinadas a esta finalidade. 3. As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado debern colaborar no proceso de avaliacin inicial do alumnado as como no das posibles avaliacins psicopedagxicas, nos termos que estableza a consellera con competencias en materia de educacin. 4. Os centros docentes promovern a posta en marcha de programas familia-escola e/ ou das medidas que correspondan para que as nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado reciban informacin e asesoramento que os axuden no seu labor educativo, faciliten a comunicacin co profesorado e potencien a participacin na vida dos centros. CAPTULO VIII Formacin, innovacin e mellora da calidade Artigo 43. Formacin. 1. A consellera con competencias en materia de educacin promover a formacin inicial e permanente de todo o profesorado e o seu recoecemento, como eixe de mellora da calidade educativa e do xito escolar. 2. Os plans de formacin do profesorado debern ter en conta a atencin diversidade entre as sas lias prioritarias.
CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

Artigo 44. Innovacin educativa. 1. A consellera con competencias en materia de educacin fomentar a investigacin e a innovacin na atencin diversidade como proceso de mellora da calidade da resposta educativa. 2. Sern mbitos de investigacin e innovacin: a) A convivencia. b) Os enfoques metodolxicos innovadores. c) As prcticas de educacin inclusiva.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37514

d) A orientacin acadmica e profesional. e) Aqueloutros que redunden na mellora da atencin diversidade. Artigo 45. Mellora continua da calidade. 1. Todas as accins educativas se rexern polo principio de mellora continua da calidade. 2. Entndense como factores favorecedores da calidade na atencin diversidade, entre outros: a cualificacin e formacin do profesorado; a coordinacin e traballo en equipo; a optimizacin dos recursos educativos; a investigacin, desenvolvemento e innovacin educativa; a autonoma pedagxica, organizativa e de xestin dos centros; a funcin directiva; a titora e a orientacin; a inspeccin educativa e a avaliacin. 3. Os centros educativos, no mbito da sa autonoma e partindo da anlise da sa realidade, priorizarn actuacins educativas destinadas ao dominio, por parte do alumnado, das tcnicas instrumentais bsicas, das tecnoloxas da informacin e da comunicacin e de idiomas estranxeiros. Igualmente, priorizaranse actuacins que faculten para aprender a aprender ao longo da vida e que promovan a convivencia, a autonoma e a participacin nunha sociedade democrtica. CAPTULO IX Seguimento e avaliacin Artigo 46. O seguimento e a avaliacin como procesos de mellora. 1. O seguimento e a avaliacin dos diferentes proxectos, plans e/ou programas constituirn os procesos bsicos no axuste e na mellora da atencin diversidade, polo que todos eles debern establecer o procedemento, a temporalizacin, os indicadores e as persoas responsables deses procesos. 2. Todos os sectores implicados, no mbito das sas respectivas competencias, debern participar nos procesos de seguimento e avaliacin dos proxectos, plans e/ou programas, de acordo cos procedementos que neles se establezan. 3. As persoas ou os equipos responsables da elaboracin dos diferentes proxectos, plans e/ou programas, tendo en conta os indicadores de seguimento e avaliacin que neles figuren, debern desear os instrumentos adecuados para a recollida de informacin dos distintos sectores da comunidade educativa. 4. Os instrumentos destinados recollida da informacin sobre o seguimento e a avaliacin da atencin diversidade debern ter en conta tanto aspectos de tipo cuantitativo e obxectivable como de tipo cualitativo.

CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37515

Disposicin adicional primeira. O establecido para as nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado entndese referido ao alumnado menor de idade ou ao legalmente incapacitado; referiranse ao propio alumnado cando sexa maior de idade e non estea legalmente incapacitado. Disposicin adicional segunda. O disposto neste decreto ser aplicable aos centros privados concertados e non concertados en todos aqueles aspectos que non contravean o establecido na sa lexislacin especfica. Disposicin adicional terceira. A obtencin e o tratamento dos datos persoais do alumnado, das nais, pais ou titores e titoras legais deste, en especial os que figuren nos documentos oficiais a que se refire este decreto, a sa cesin duns centros a outros e a adopcin de medidas que garantan a seguridade e a confidencialidade dos ditos datos someteranse ao disposto na lexislacin vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal. Disposicin derrogatoria nica. Derrganse o Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenacin da educacin de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais, e todas as disposicins de igual ou inferior rango que se opoan ao disposto neste decreto. Disposicin derradeira primeira. Desenvolvemento normativo. Autorzase a consellera con competencias en materia de educacin para ditar todas aquelas normas necesarias para o desenvolvemento do establecido neste decreto. Disposicin derradeira segunda. Entrada en vigor. Este decreto entrar en vigor o da seguinte ao da sa publicacin no Diario Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, sete de decembro de dous mil once. Alberto Nez Feijo Presidente Jess Vzquez Abad Conselleiro de Educacin e Ordenacin Universitaria

CVE-DOG: ujkqds31-vnz4-vqh2-tca2-jsjdvun3px30

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Calificar