Está en la página 1de 10

Num. 6714 / 15.02.

2012

4956

Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCI de 6 de febrer de 2012, del director general de Joventut i de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a lany 2012. [2012/1434] Larticle 49.25 de lEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat competncies exclusives en matria de joventut. La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, t com a objectiu garantir a la joventut les oportunitats per al seu desenvolupament, per mitj de lexecuci efica de les poltiques integrals de joventut a la Comunitat Valenciana. Entre les funcions atribudes a esta comunitat autnoma hi ha larticle 6 de la dita llei, que esmenta les de fomentar i donar suport al voluntariat social i juvenil. En esta lnia, lInstitut Valncia de la Joventut.Generalitat Jove organitza els camps de treball voluntari juvenil, unes activitats juvenils en les quals un grup de jvens de diverses procedncies es comprometen duna manera voluntria i desinteressada al desplegament dun projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat, combinat amb activitats complementries danimaci. La realitzaci del projecte s un mitj per a fomentar valors de convivncia, de tolerncia, de participaci, de solidaritat i daprenentatge intercultural. En este marc, i amb lobjecte dafavorir el desenvolupament integral de la joventut i de contribuir al seu respecte a la diversitat cultural, i tamb de facilitar la seua inserci social, lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE) s el responsable de lorganitzaci de les activitats que es despleguen a la Comunitat Valenciana. A ms a ms, lintercanvi de places que es fa amb altres comunitats autnomes i amb el Servei Voluntari Internacional (SVI), adscrit a lInstitut de la Joventut (INJUVE), permet als jvens valencians la participaci en activitats de carcter nacional i internacional. En un exemple de la solidaritat i el comproms susdits, els camps de treball voluntari juvenil es porten a terme en diferents modalitats. Les principals propostes que soferiran durant lestiu que ve seran de tipus social, de restauraci arqueolgica i relacionades amb activitats mediambientals i culturals. En virtut de tot aix i de conformitat amb les funcions que em confereix larticle 10 de la llei esmentada, resolc: Convocar la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a lany 2012, dacord amb les bases i els models que sinclouen com a annexos I, II, III, IV i V. Contra la present resoluci, que posa fi a la via administrativa, podr interposar-se potestativament recurs de reposici davant del director general de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, en el termini dun mes comptador a partir de lendem de la seua publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), dacord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com (LRJAP i PAC), o b, directament, recurs contencis administratiu davant del jutjat contencis administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de lendem de la seua publicaci en el DOCV, dacord amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa. Tot aix sense perjudici que les persones interessades puguen interposar-hi qualsevol altre recurs que consideren oport. Valncia, 6 de febrer de 2012. El director general de lIVAJ.GVA JOVE: Marcos Sanchis Fernndez. ANNEX I Bases de la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a 2012 Primera. Objecte Es convoquen places, adreades a jvens residents a la Comunitat Valenciana, per a participar en els camps de treball voluntari juvenil

Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCIN de 6 de febrero de 2012, del director general de Juventud y del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se convoca la Campaa de Campos de Trabajo Voluntario Juvenil para 2012. [2012/1434] El artculo 49.25 del Estatuto de Autonoma de la Comunitat Valenciana atribuye a la Generalitat competencias exclusivas en materia de juventud. La Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana, tiene por objeto garantizar a la juventud las oportunidades para su propio desarrollo, mediante la ejecucin eficaz de las polticas integrales de juventud, en la Comunitat Valenciana. Entre las funciones atribuidas a esta entidad autnoma figuran, en el artculo 6 de dicha ley, la de fomentar y apoyar al voluntariado social y juvenil. En esta lnea, el Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove organiza los campos de trabajo voluntario juvenil, actividades juveniles en las que un grupo de jvenes de diferentes procedencias se compromete de forma voluntaria y desinteresada a desarrollar un proyecto de trabajo con contenido social en favor de la comunidad, combinado con actividades complementarias de animacin. La realizacin del proyecto es un medio para fomentar valores de convivencia, de tolerancia, de participacin, de solidaridad y de aprendizaje intercultural. En este marco, y con el objeto de favorecer el desarrollo integral de la juventud, y contribuir a su respeto a la diversidad cultural, as como facilitar su insercin social, el Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE) es el responsable de la organizacin de las actividades que se desarrollen en la Comunitat Valenciana. Adems, el intercambio de plazas que se realiza con otras comunidades autnomas y con el Servicio Voluntario Internacional (SVI), adscrito al Instituto de la Juventud (INJUVE), permite a los jvenes valencianos la participacin en actividades de carcter nacional e internacional. En un ejemplo de la solidaridad y el compromiso anteriormente citados, los campos de trabajo voluntario juvenil se desarrollan en diferentes modalidades. Las principales propuestas que se ofrecern durante el prximo verano sern las de tipo social, las de restauracin arqueolgica y las relacionadas en actividades medioambientales y culturales. En virtud de todo ello y de conformidad con las funciones que me confiere el artculo 10 de la citada ley, resuelvo: Convocar la Campaa de Campos de Trabajo Voluntario Juvenil para el ao 2012, de acuerdo con las bases y los modelos que se incluyen en los anexos I, II, III, IV y V. Contra la presente resolucin, que agota la va administrativa, podr interponerse potestativamente recurso de reposicin ante el director general del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), de acuerdo con los artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (LRJAP y PAC), o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos meses contados desde el da siguiente al de su publicacin en el DOCV, segn lo previsto en los artculos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. Valencia, 6 de febrero de 2012. El director general del IVAJ.GVA JOVE: Marcos Sanchis Fernndez. ANEXO I Bases de la Campaa de Campos de Trabajo Voluntario Juvenil para 2012 Primera. Objeto Se convocan plazas, dirigidas a jvenes residentes en la Comunitat Valenciana, para participar en los campos de trabajo voluntario juvenil

Num. 6714 / 15.02.2012

4957

de la Comunitat Valenciana, daltres comunitats autnomes i de pasos estrangers. Segona. Places oferides 2.1. La relaci de places i projectes dels camps de treball a la Comunitat Valenciana sexposaran com a mnim cinc dies abans del comenament del procs dinscripci, a les seus de les oficines de lIVAJ.GVA JOVE dAlacant, de Castell de la Plana i de Valncia, a les oficines IVAJ.GVA JOVE, i tamb en el web de lIVAJ.GVA JOVE, <www. gvajove.es/ivaj>. 2.2. La relaci de places i de projectes dels camps de treball en altres comunitats autnomes i a lestranger sexposaran a les seus de les oficines de lIVAJ.GVA JOVE dAlacant, de Castell de la Plana i de Valncia, a les oficines IVAJ.GVA JOVE, i tamb en el web de lIVAJ. GVA JOVE, <www.gvajove.es/ivaj>, a mesura que sen dispose. Tercera. Serveis inclosos als camps de treball 3.1. Als camps de treball organitzats a la Comunitat Valenciana sinclouen els serveis segents: Allotjament dels jvens en installacions adequades a lobjecte de lactivitat. Alimentaci en rgim de pensi completa. Programa de les activitats danimaci i de tipus cultural que es duguen a terme durant el torn. Assegurana daccidents i de responsabilitat civil. 3.2. Els camps de treball organitzats en altres comunitats autnomes i pel Servei Voluntari Internacional (SVI) es regiran per les seues prpies normatives; s a dir, lIVAJ.GVA JOVE hi actuar denlla entre els jvens i la comunitat autnoma o lentitat organitzadora del camp, i no ser responsable de les admissions definitives, dels canvis de dates o de les suspensions de torns, ni tampoc del tipus dallotjament, lalimentaci, les hores de treball, lorganitzaci del temps lliure ni de la devoluci de la quota. 3.3. La cobertura sanitria per malaltia comuna, i tamb la despesa farmacutica, seran a crrec del participant. 3.4. El transport dincorporaci als camps de treball i tamb el de tornada als seus domicilis ser a crrec dels jvens participants. Quarta. Durada dels camps de treball 4.1. Els camps organitzats a la Comunitat Valenciana es duran a terme, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i tindran una durada de 15 dies naturals, tret daquells casos en qu, per les caracterstiques de lactivitat, se naconselle una durada diferent. 4.2. Els camps organitzats en altres comunitats autnomes i pel SVI es duran a terme, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i la durada dependr de la comunitat autnoma o lentitat organitzadora de cada camp. Cinquena. Participants 5.1. Podran sollicitar plaa en camps de treball els jvens residents a la Comunitat Valenciana que, en iniciar-se lactivitat corresponent, complisquen els requisits que marque el camp de treball escollit. 5.2. Als camps de treball organitzats a la Comunitat Valenciana els jvens participants hauran de tindre 18 anys complits i no superar, al comenament de lactivitat, ledat assenyalada en cada camp de treball. 5.3. Als camps de treball organitzats en altres comunitats autnomes i pel SVI, les edats de participaci seran les que fixe la comunitat autnoma o lentitat organitzadora de cada camp. Sisena. Comproms dels participants Els participants en els camps de treball voluntari juvenil es comprometran a: a) Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipule el projecte del camp en qu sinscriuen. b) Collaborar en el desplegament de la programaci de les activitats danimaci i a participar-hi.

de la Comunitat Valenciana, de otras comunidades autnomas y de pases extranjeros. Segunda. Plazas ofrecidas 2.1. La relacin de plazas y proyectos de los campos de trabajo en la Comunitat Valenciana se expondrn como mnimo cinco das antes del inicio del proceso de inscripcin en las sedes de las oficinas del IVAJ. GVA JOVE de Alicante, de Castelln de la Plana y de Valencia, en las oficinas IVAJ.GVA JOVE, as como en el web del IVAJ.GVA JOVE, <www.gvajove.es/ivaj>. 2.2. La relacin de plazas y proyectos de los campos de trabajo en otras comunidades autnomas y en el extranjero se expondrn en las sedes de las oficinas del IVAJ.GVA JOVE de Alicante, de Castelln de la Plana y de Valencia, en las oficinas IVAJ.GVA JOVE, as como en el web del IVAJ.GVA JOVE, <www.gvajove.es/ivaj>, a medida que se vaya disponiendo de las mismas. Tercera. Servicios incluidos en los campos de trabajo 3.1. En los campos de trabajo organizados en la Comunitat Valenciana se incluyen los servicios siguientes: Alojamiento de los jvenes en instalaciones adecuadas al objeto de la actividad. Alimentacin en rgimen de pensin completa. Programa de las actividades de animacin y de tipo cultural que se desarrollen durante el turno. Seguro de accidente y de responsabilidad civil. 3.2. Los campos de trabajo organizados en otras comunidades autnomas y por el Servicio Voluntario Internacional (SVI) se regirn por sus propias normativas; es decir, el IVAJ.GVA JOVE actuar como enlace entre los jvenes y la comunidad autnoma o entidad organizadora del campo, y no ser responsable de las admisiones definitivas, de los cambios de fechas o de las suspensiones de turnos, y tampoco del tipo de alojamiento, alimentacin, horas de trabajo, organizacin del tiempo libre ni de la devolucin de la cuota. 3.3. La cobertura sanitaria por enfermedad comn, as como el gasto farmacutico, ser por cuenta del participante. 3.4. El transporte de incorporacin a los campos de trabajo as como el de regreso a sus domicilios correr a cargo de los jvenes participantes. Cuarta. Duracin de los campos de trabajo 4.1. Los campos organizados en la Comunitat Valenciana se desarrollarn, preferentemente, durante los meses de julio y agosto, y tendrn una duracin de 15 das naturales, excepto en aquellos casos que, por las caractersticas propias de la actividad, se aconseje una duracin diferente. 4.2. Los campos organizados en otras comunidades autnomas y por el SVI se desarrollarn, preferentemente, durante los meses de julio y agosto, y la duracin depender de la comunidad autnoma o entidad organizadora de cada campo. Quinta. Participantes 5.1. Podrn solicitar plaza en campos de trabajo los jvenes residentes en la Comunitat Valenciana que, al iniciar la actividad correspondiente, cumplan los requisitos que marque el campo de trabajo que elijan. 5.2. En los campos de trabajo organizados en la Comunitat Valenciana los jvenes participantes debern tener 18 aos cumplidos y no superar, al comienzo de la actividad, la edad sealada en cada campo de trabajo. 5.3. En los campos de trabajo organizados en otras comunidades autnomas y por el SVI, las edades de participacin sern las que fije la comunidad autnoma o entidad organizadora de cada campo. Sexta. Compromiso de los participantes Los participantes en los campos de trabajo voluntario juvenil se comprometern a: a) Trabajar desinteresadamente los das y horas estipuladas en el proyecto tcnico del campo en el que se inscriben. b) Colaborar en el desarrollo de la programacin de las actividades de animacin y participar en las mismas.

Num. 6714 / 15.02.2012

4958

c) Contribuir a lorganitzaci general del camp (tasques de neteja, de cuina, dadministraci, etc.). d) Respectar les distintes creences, ideologies i diferncies de totes les persones que hi participen. e) Romandre al camp des del comenament fins a lacabament de lactivitat programada. f) Respectar les normes de rgim intern i de convivncia prpies de cada camp, que seran entre daltres les segents: Acceptar les indicacions de les persones responsables de lactivitat. Complir els horaris en general. No utilitzar vehicles particulars durant el temps en qu es celebre el camp de treball. Lincompliment, per part dalgun participant, de qualsevol aspecte deste comproms podr donar lloc a la seua exclusi de lactivitat. La no-realitzaci, per part dalgun participant, del treball tcnic o la falta dels requisits necessaris prevists en cada projecte tcnic podr donar lloc a la seua exclusi de lactivitat. Setena. Preinscripci als camps de treball 7.1. Les persones interessades a participar en els camps de treball voluntari juvenil hauran de fer una preinscripci a travs dInternet. Per fer la preinscripci caldr emplenar el formulari publicat en el web de lIVAJ.GVA JOVE, en ladrea segent: <www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/tiempo/actividades/ camps/> 7.2. La preinscripci es podr fer des de lendem de la publicaci de la present resoluci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana fins a les 14.00 hores del dia 30 de mar de 2012. 7.3. Per fer la preinscripci, les persones interessades hauran de facilitar les dades segents: nom i cognoms, el nmero del DNI o dun document equivalent, ladrea de correu electrnic i almenys un telfon de contacte. 7.4. Cada persona interessada podr fer una sola preinscripci, en la qual podr fer la reserva per a tres persones com a mxim, i haur dindicar, a ms de les seues dades, el nom i els cognoms de les altres dues persones sollicitants, si sesqueia, a lefecte de formalitzaci de la inscripci, dacord amb la base 8.3. Ning no podr figurar en ms duna preinscripci, siga com a titular siga com acompanyant. Huitena. Inscripci en els camps de treball 8.1. La inscripci es far per ordre alfabtic, entre les persones preinscrites, de conformitat amb la base 7, a partir del nmero que determine el sorteig que es celebrar en acte pblic el dia 4 dabril de 2012 a les 10.00 h, a la seu de lIVAJ.GVA JOVE del carrer de lHospital, nmero 11, de Valncia. Lordre per formalitzar les inscripcions dels titulars i dels altres dos sollicitants, si sesqueia, sexposar a les oficines abans esmentades i en el web de lIVAJ.GVA JOVE. En la llista per al sorteig, nicament figurar la persona titular de la preinscripci. 8.2. La inscripci es podr realitzar en qualsevol de les seus de lIVAJ.GVA JOVE de Valncia, a les unitats territorials de lIVAJ.GVA JOVE dAlacant i de Castell o a les oficines IVAJ.GVA JOVE, indistintament de quin fra el lloc en qu es va efectuar la preinscripci, a partir del dia 17 dabril de 2012. 8.3. De conformitat amb lorde establit en el sorteig, el dia i a lhora assignats el titular i els altres dos sollicitants, si sesqueia, presentaran a loficina corresponent els seus DNI originals o cpies confrontades i, a continuaci, triaran el camp sense que cap persona puga ocupar ms duna plaa. 8.4. La persona que no es presente a lhora que li corresponga fer la inscripci podr formalitzar-la en finalitzar els torns corresponents a aquell dia. Passat eixe termini, perdr el torn. 8.5. Una vegada triat el camp, semplenar la sollicitud en un imprs normalitzat (annex II), que es facilitar en qualsevol de les oficines abans esmentades i a les oficines PROP; tamb es pot trobar en el web de lIVAJ.GVA JOVE: <www.gvajove.es/ivaj>. 8.6. La sollicitud shaur demplenar en tots els seus apartats, signar-la i lliurar-la en una de les oficines dinscripci indicades a lefecte, juntament amb la documentaci requerida en la base novena. El termini

c) Contribuir a la organizacin general del campo (tareas de limpieza, cocina, administracin, etc.). d) Respetar las distintas creencias, ideologas y diferencias de todas las personas participantes del campo. e) Permanecer en el campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. f) Respetar las normas de rgimen interno y de convivencia propias de cada campo, que sern entre otras las siguientes: Aceptar las indicaciones de las personas responsables de la actividad. Cumplir los horarios en general. No utilizar vehculos particulares durante el tiempo de duracin del campo de trabajo. El incumplimiento, por parte de algn participante, de cualquier aspecto de este compromiso podr dar lugar a su exclusin de la actividad. La no realizacin, por parte de algn participante, del trabajo tcnico o la falta de los requisitos necesarios previstos en cada proyecto tcnico podr dar lugar a su exclusin de la actividad Sptima. Preinscripcin en los campos de trabajo 7.1. Las personas interesadas en participar en los campos de trabajo voluntario juvenil realizarn una preinscripcin a travs de Internet. La persona interesada deber cumplimentar el formulario publicado en el web del IVAJ.GVA JOVE, en la direccin siguiente: <www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/ camps/> 7.2. La preinscripcin se podr hacer desde el da siguiente de la publicacin de esta resolucin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana hasta las 14.00 horas del da 30 de marzo de 2012. 7.3. Para realizar la preinscripcin, las personas interesadas debern facilitar los siguientes datos: nombre y apellidos, nmero de DNI o documento equivalente, direccin de correo electrnico y al menos un telfono de contacto. 7.4. Cada persona interesada podr hacer una sola preinscripcin, en la que podr realizar la reserva para tres personas como mximo, debiendo indicar, adems de sus datos, el nombre y los apellidos de las otras dos personas solicitantes, si procede, a efectos de formalizacin de la inscripcin de acuerdo con la base 8.3. Nadie podr figurar en ms de una preinscripcin, sea como titular sea como acompaante. Octava. Inscripcin en los campos de trabajo 8.1. La inscripcin se realizar por orden, entre las personas titulares de la preinscripcin conforme a la base 7, a partir del nmero que determine el sorteo que se celebrar en acto pblico el da 4 de abril de 2012, a las 10.00 h, en la sede del IVAJ.GVA JOVE, calle del Hospital, nmero 11, de Valencia. El orden para formalizar las inscripciones de los titulares y los otros dos solicitantes, si procede, se expondr en las oficinas del IVAJ.GVA JOVE y en el web del IVAJ.GVA JOVE. En la lista para el sorteo nicamente figurar la persona titular de la preinscripcin. 8.2. La inscripcin se podr realizar en la sede del IVAJ.GVA JOVE de Valencia, en las unidades territoriales del IVAJ.GVA JOVE de Alicante y de Castelln, y en las oficinas IVAJ.GVA JOVE, con independencia de cual fuera el lugar dnde se efectu la preinscripcin, a partir del da 17 de abril de 2012. 8.3. De conformidad con el orden establecido en el sorteo, el da y hora asignados el titular y los otros dos solicitantes, si procede, presentarn en la oficina correspondiente sus DNI originales o copias compulsadas y, a continuacin, elegirn el campo, sin que una persona pueda ocupar ms de una plaza. 8.4. La persona que no se presente en la hora asignada que le corresponda realizar la inscripcin podr formalizarla al finalizar los turnos correspondientes a ese da. Pasado este plazo perder su turno. 8.5. Elegido el campo se cumplimentar la solicitud en impreso normalizado (anexo II), que se facilitar en cualquiera de las oficinas anteriormente citadas y en las oficinas PROP; tambin se puede encontrar en el web del IVAJ.GVA JOVE: <www.gvajove.es/ivaj>. 8.6. La solicitud se deber cumplimentar en todos sus apartados, firmarla y entregarla en una de las oficinas de inscripcin sealadas al efecto junto con la documentacin requerida en la base novena. El plazo

Num. 6714 / 15.02.2012

4959

per al lliurament de la sollicitud i la documentaci vencer a les 14.00 hores del dia segent a lelecci del camp. 8.7. Una vegada conclosa la inscripci de totes les persones preinscrites i fins que sexhaurisquen les places, lIVAJ.GVA JOVE podr inscriure en una activitat aquelles persones que ho solliciten. Novena. Procediment de pagament i documentaci Dacord amb la base anterior, es disposar fins a les 14.00 hores de lendem de lelecci del camp per a fer el pagament de la quota establida a la base onzena i lliurar la documentaci segent: a) Sollicitud dinscripci. b) Justificant de labonament de la quota corresponent. c) Autoritzaci expressa a lIVAJ.GVA JOVE, inclosa en lapartat D de la sollicitud, perqu puga comprovar les dades didentitat de la persona sollicitant per mitj del Sistema de Verificaci de Dades dIdentitat, dacord amb el que estableix el Reial Decret 522/2006, de 28 dabril. Si el sollicitant no en presta el seu consentiment, haur daportar fotocpia confrontada del document nacional didentitat, passaport o nmero didentificaci destranger, segons siga procedent. Si de la comprovaci efectuada resultara alguna discordana amb les dades facilitades per la persona interessada, lrgan instructor estar facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la. d) Fitxa mdica de la persona participant, dacord amb el model de lannex III, emplenada i signada. e) En les sollicituds dinscripci de les persones menors dedat, autoritzaci signada del pare, la mare o tutor/a. f) La documentaci que sollicite lentitat organitzadora de cada camp. Una vegada lliurada la documentaci i abonada la quota, no ser possible el canvi de plaa. Si, dins del termini assenyalat, no sefectua lingrs corresponent o, havent-lo efectuat, no es lliura el resguard de lingrs a loficina en qu es va fer la inscripci, es podr entendre que la persona sollicitant ha desistit de la plaa i no soriginar cap dret a ocupar-la ni a la devoluci de la quota. Desena. Incorporaci Els participants shauran dincorporar al lloc indicat el primer dia del camp, i hauran de portar el DNI, la targeta sanitria i qualsevol altra documentaci que sollicite la comunitat autnoma o lentitat organitzadora. Pel que fa als camps que es facen a lestranger, la persona participant haur de consultar en qualsevol oficina de lInstitut Nacional de la Seguretat Social (INSS) la correspondncia dassistncia sanitria amb el rgim establit a la Comunitat Valenciana. Posat que no hi existisca cap correspondncia, shaur dobtindre la cobertura sanitria que es necessite al dit pas. Onzena. Quota 11.1. La quota per plaa i torn, per als camps organitzats a la Comunitat Valenciana, s de 90 , IVA incls. 11.2. Limport dels camps organitzats en altres comunitats autnomes i pel SVI ser el que establisca la comunitat autnoma o lentitat organitzadora, i haur dingressar-se en el compte bancari que sindique en el moment oport. Dotzena. Renncia de plaa i sollicitud de devoluci de la quota 12.1 Activitats organitzades per lIVAJ.GVA JOVE i pel SVI. 12.1.1. La renncia de plaa i, si escau, la sollicitud de devoluci de la quota, es far sempre per escrit, utilitzant els models que shi adjunten (annexos IV i V) i presentant-la al registre de la seu central de lIVAJ.GVA JOVE de Valncia, als de les unitats territorials dAlacant o de Castell de la Plana, o en qualsevol dels llocs que estableix larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. En cas denviament per correu certificat, la presentaci de la documentaci a loficina de correus corresponent haur de fer-se dacord amb el que disposa larticle 31 del Reial Decret 1.829/1999, de 3 de

para la entrega de la solicitud y la documentacin vencer a las 14.00 horas del da siguiente a la eleccin del campo. 8.7. Una vez haya concluido la inscripcin de todas las personas preinscritas y hasta que se agoten las plazas, el IVAJ.GVA JOVE podr inscribir en una actividad a aquellas personas que lo soliciten. Novena. Procedimiento de pago y documentacin De acuerdo con la base anterior, se dispondr hasta las 14.00 horas del da siguiente a la eleccin del campo para realizar el pago de la cuota establecida en la base undcima y presentar la documentacin siguiente: a) Solicitud de inscripcin. b) Justificante del abono de la cuota correspondiente. c) Autorizacin expresa al IVAJ.GVA JOVE, incluida en el apartado D de la solicitud, para que compruebe los datos de identidad del solicitante mediante el Sistema de Verificacin de Datos de Identidad, segn establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril Si el solicitante no presta su consentimiento, deber aportar fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o nmero de identificacin de extranjero, segn proceda. Si de la comprobacin efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados por la persona interesada, el rgano instructor estar facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla. d) Ficha mdica de la persona participante, segn modelo del anexo III, cumplimentada y firmada. e) En las solicitudes de inscripcin de las personas menores de edad, autorizacin firmada del padre, la madre o el tutor/a. f) La documentacin que solicite la entidad organizadora del campo. Una vez entregada la documentacin y abonada la cuota no ser posible el cambio de plaza. Si no se efecta el ingreso correspondiente o habiendo realizado el mismo no se entrega el resguardo del ingreso en la oficina donde se realiz la inscripcin en el plazo sealado, se podr entender que la persona solicitante ha desistido de la plaza y no se originar derecho alguno a ocuparla ni a la devolucin de la cuota. Dcima. Incorporacin Los participantes debern incorporarse en el lugar indicado el primer da del campo. Debern llevar DNI, tarjeta sanitaria y cualquier otra documentacin que solicite la comunidad autnoma o entidad organizadora. Por lo que respecta a los campos que se realicen en el extranjero la persona participante deber consultar en cualquier oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la correspondencia de asistencia sanitaria con el rgimen establecido en la Comunitat Valenciana. En caso de que no exista correspondencia, se deber obtener la cobertura sanitaria que se necesite en dicho pas. Undcima. Cuota 11.1. La cuota por plaza y turno, para los campos organizados en la Comunitat Valenciana es de 90 , IVA incluido. 11.2. El importe en los campos organizados en otras comunidades autnomas y por el SVI ser el que establezca la comunidad autnoma o entidad organizadora, y deber ingresarse en la cuenta bancaria que se indique en su momento. Duodcima. Renuncia de plaza y solicitud de devolucin de cuota 12.1 Actividades organizadas por el IVAJ.GVA JOVE y por el SVI. 12.1.1. La renuncia de plaza y, en su caso, la solicitud de devolucin de la cuota, se realizar siempre por escrito, utilizando los modelos que se adjuntan (anexos IV y V) presentndola en el registro de la sede central del IVAJ.GVA JOVE en Valencia, de las unidades territoriales del IVAJ.GVA JOVE de Alicante y Castelln o en cualquiera de los lugares establecidos en el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. En caso de envo por correo certificado, la presentacin de la documentacin en la oficina de correos correspondiente deber hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 31 del Real Decreto 1.829/1999,

Num. 6714 / 15.02.2012

4960

desembre, en sobre obert, a fi que lexemplar destinat a lIVAJ.GVA JOVE siga datat i segellat abans de ser certificat. Posat cas que la sollicitud no estiga datada i segellada per loficina de correus corresponent, sentendr com a data vlida de presentaci el dia en qu tinga entrada al Registre de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove 12.1.2. La renncia a la plaa dun camp de treball haur de presentar-se abans de linici de lactivitat i no implicar la devoluci de la quota ingressada, llevat dels casos especificats en la base 12.1.3 del present annex, desprs que la persona interessada en faa la sollicitud. 12.1.3. LIVAJ.GVA JOVE procedir a la devoluci de limport que corresponga quan, per causa sobrevinguda posteriorment a la formalitzaci de la inscripci i no imputable a la persona interessada, no es faa lactivitat o no sutilitze el servei i siga acreditat mitjanant document fefaent abans del comenament de lactivitat o 48 hores desprs. A tal efecte, es consideraran o sassimilaran a causa no imputable a la persona obligada els supsits segents: a) Malaltia del/de la jove que li impedisca lassistncia a lactivitat. En eixe cas, shi haur dadjuntar un certificat mdic oficial, emplenat i signat, o un informe hospitalari. b) Malaltia o mort dun familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En eixe cas, shi haur dadjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat. c) Suspensi o modificaci de lactivitat, en els termes que indica la base tretzena. d) Altres causes de fora major, degudament justificades. Queden excloses de la possibilitat de devoluci les raons que salludisquen com a conseqncia dels rendiments acadmics en els diferents nivells educatius dels participants i la realitzaci de qualsevol activitat preparatria del curs acadmic i de prctiques universitries, aix com el gaudi de beques i els contractes laborals. La no-incorporaci a lactivitat o la cancellaci de la plaa una vegada comenat el camp de treball suposar la prdua de limport abonat. 12.2 Activitats organitzades per altres comunitats autnomes Les renncies a les places i les sollicituds de devoluci de quota dels camps de treball organitzats per altres comunitats autnomes es faran dacord amb les normes que establisca la comunitat autnoma organitzadora. Tretzena. Modificaci del programa LInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove es reserva el dret de modificar el seu programa dactivitats, i tamb de suspendren alguna, si raons de qualsevol mena nentrebanquen el normal desplegament. En cas de modificaci o suspensi, es comunicar tal circumstncia a les persones interessades i sels oferir una activitat alternativa de les existents en eixe moment o la devoluci ntegra de la quota. La dita modificaci es comunicar per mitj dun anunci publicat en els taulers de les seus de lIVAJ.GVA JOVE, a Alacant (Rambla Mndez Nez, 41, 03002 Alacant), a Castell (c/ Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castell de la Plana) i a Valncia (c/ Hospital, 11, 46001 Valncia). Tamb es publicar en el web de lIVAJ.GVA JOVE (<www.gvajove. es/ivaj>) Catorzena. Acceptaci de les bases La participaci en la present convocatria, inclosa la fase de preinscripci, implica lacceptaci de les bases que la regulen.

de 3 de diciembre, en sobre abierto, a fin de que el ejemplar destinado al IVAJ.GVA JOVE sea fechado y sellado antes de ser certificado. En caso de que la solicitud no est fechada y sellada por la oficina de correos correspondiente, se entender como fecha vlida de presentacin aqulla en la que tenga entrada en el Registro del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove. 12.1.2. La renuncia a la plaza de un campo de trabajo deber presentarse antes del inicio de la actividad y no implicar la devolucin de la cuota ingresada, salvo, en los casos especificados en la base 12.1.3 del presente anexo, previa solicitud de la persona interesada. 12.1.3. El IVAJ.GVA JOVE proceder a la devolucin del importe que corresponda cuando, por causa sobrevenida posteriormente a la formalizacin de la inscripcin y no imputable a la persona interesada, no se realice la actividad o no se utilice el servicio y sea acreditado mediante documento fehaciente antes del comienzo de la actividad o 48 horas despus. A este efecto, se considerar o se asimilar a causa no imputable a la persona obligada los siguientes supuestos: a) Enfermedad del/de la joven que le impida la asistencia a la actividad. En este caso, se deber adjuntar un certificado mdico oficial en el que conste esta circunstancia, cumplimentado y firmado, o un informe hospitalario. b) Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este caso, se deber adjuntar un certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado. c) Suspensin o modificacin de la actividad, en los trminos que indica la base decimotercera. d) Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas. Quedan excluidas de la posibilidad de devolucin las razones que se aludan como consecuencia de los rendimientos acadmicos en los diferentes niveles educativos de los participantes y la realizacin de cualquier actividad preparatoria del curso acadmico y de prcticas universitarias, as como el disfrute de becas y los contratos laborales. La no incorporacin a la actividad o la cancelacin de la plaza una vez comenzado el campo de trabajo supondr la perdida del importe abonado. 12.2 Actividades organizadas por otras comunidades autnomas Las renuncias a las plazas y solicitudes de devolucin de cuota de los campos de trabajo organizados por otras comunidades autnomas se harn de acuerdo con las normas establecidas por la comunidad autnoma organizadora. Decimotercera. Modificacin del programa El Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove se reserva el derecho de modificar su programa de actividades, as como de suspender alguna de ellas, cuando razones de cualquier tipo dificulten el normal desarrollo de las mismas. En caso de modificacin o suspensin se comunicar esta circunstancia a las personas interesadas, ofrecindoles una actividad alternativa de las existentes en ese momento o la devolucin ntegra de la cuota. Dicha modificacin se comunicar mediante anuncio publicado en los tablones de las sedes del IVAJ.GVA JOVE, en Alicante (Rambla Mndez Nez, 41, 03002 Alicante), en Castelln (c/ Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castelln de la Plana) y en Valencia (c/ Hospital, 11, 46001 Valencia). Tambin se publicar en el web del IVAJ.GVA JOVE (<www. gvajove.es/ivaj>). Decimocuarta. Aceptacin de las bases La participacin en la presente convocatoria, incluida la fase de preinscripcin, implica la aceptacin de las bases que la regulan.

Num. 6714 / 15.02.2012


ANNEX II / ANEXO II

4961

SOLLICITUD D'INSCRIPCI EN CAMPS DE TREBALL SOLICITUD DE INSCRIPCIN EN CAMPOS DE TRABAJO

DADES DE LA PERSONA SOLLICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE


NOM / NOMBRE
EDAT / EDAD
SEXE / SEXO
ESTUDIS / ESTUDIOS

COGNOMS / APELLIDOS
DATA NAIXEM. / FECHA NACIM.

DNI-PASSAPORT / DNI-PASAPORTE
PROFESSI / PROFESIN

(1/3) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

NECESSITATS ESPECIALS RELACIONADES AMB MALALTIES I DISCAPACITATS (EN CAS AFIRMATIU, APORTEU DOCUMENTACI) NECESIDADES ESPECIALES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES Y DISCAPACIDADES (EN CASO AFIRMATIVO, APORTAR DOCUMENTACIN)

DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACI / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIN


CP
TELFON / TELFONO
IDIOMA

DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)


LOCALITAT / LOCALIDAD
FAX

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON MBIL TELFONO MVIL

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

Valenci Valenciano

Castell Castellano

CONTACTE EN CAS D'URGNCIA / CONTACTO EN CASO DE URGENCIA


PARENTIU / PARENTESCO

AVISEU EL SR./LA SRA. / AVISAR AL SR./LA SRA.


DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVNCIA / PROVINCIA

CP

TELFON / TELFONO

ACTIVITAT SOLLICITADA / ACTIVIDAD SOLICITADA


DATA DE CELEBRACI FECHA DE CELEBRACIN
COMUNITAT AUTNOMA EN QU S'ORGANITZA COMUNIDAD AUTNOMA DONDE SE ORGANIZA

NOM DEL CAMP / NOMBRE DEL CAMPO

MOTIUS PELS QUALS TRIA AQUESTA ACTIVITAT / MOTIVOS POR LOS QUE ELIGE ESTA ACTIVIDAD

T EXPERINCIA EN ALTRES CAMPS DE TREBALL? TIENE EXPERIENCIA EN OTROS CAMPOS DE TRABAJO?

Modalitat Modalidad
S

Lloc Lugar

Data Fecha

INDIQUE L'LTIMA ACTIVITAT / INDIQUE LA LTIMA ACTIVIDAD

Altres motius Otros motivos

NO

Manifeste que conec i que accepte tot el que figura al dors d'aquest formulari, i que he rebut les normes i el projecte del camp. Declare que les dades de la present sollicitud sn certes, que residisc a la Comunitat Valenciana i que les fotocpies dels documents que adjunte coincideixen amb els originals. Autoritze l'IVAJ.GVA JOVE perqu comprove les dades d'identitat per mitj del Sistema de Verificaci de Dades d'Identitat, segons establix el Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril Manifiesto que conozco y acepto cuanto consta al dorso de este formulario, y que he recibido las normas y el proyecto del campo. Declaro que los datos de la presente solicitud son ciertos, que resido en la Comunidad Valenciana y que las fotocopias de los documentos que adjunto coinciden con los originales. Autorizo al IVAJ.GVA JOVE, para que compruebe los datos de identidad del solicitante mediante el Sistema de Verificacin de Datos de Identidad, segn establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril , d de

La persona sollicitant / La persona solicitante


Firma:

COGNOMS / APELLIDOS

MENORS D'EDAT, A EMPLENAR PEL PARE, LA MARE O EL/LA TUTOR/A MENORES DE EDAD, A RELLENAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL/LA TUTOR/A
NOM / NOMBRE

DNI

Autoritze el meu/la meua fill/a a assistir al camp de treball en les condicions establides. Tamb, autoritze la Direcci perqu, en cas de mxima urgncia i amb coneixement i prescripci mdica, prenga les decisions medicoquirrgiques necessries, si ha estat impossible la meua localitzaci.
Autorizo a mi hijo/a a asistir al campo de trabajo en las condiciones establecidas. Igualmente autorizo a la Direccin para que, en caso de mxima urgencia y con conocimiento y prescripcin mdica, tome las decisiones mdico-quirrgicas necesarias, si ha sido imposible mi localizacin.

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

de

La persona que autoritza / La persona que autoriza

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, de rectificaci, de cancellaci i d'oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RG. COMPETENT FECHA ENTRADA EN RG. COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

19/01/12

IA - 16006 - 01 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

Num. 6714 / 15.02.2012

4962

1. COMPROMS PERSONAL Com a voluntari/voluntria d'aquest camp, em compromet a: - Treballar desinteressadament els dies i les hores que s'estipule en el projecte del camp. - Collaborar en el desplegament de la programaci de les activitats d'animaci i participar-hi. - Contribuir a l'organitzaci general del camp (faenes de neteja, cuina, administraci, etc.). - Respectar les distintes creences, ideologies i diferncies personals de les persones que participen en el camp. - Romandre al camp des de l'inici fins al final de l'activitat programada. - Respectar les normes de rgim intern i de convivncia prpies de cada camp, que seran, entre d'altres, les segents: - Acceptar les indicacions de les persones responsables de l'activitat. - Complir els horaris en general. - No utilitzar vehicles particulars durant el temps de durada del camp de treball. 2. EN EMPLENAR LA SOLLICITUD - Complete b totes les dades que se li demanen. - s molt important que l'escriptura siga a mquina o amb lletra d'impremta. - Adjunte a la sollicitud els documents segents: a) Justificant de l'abonament de la quota corresponent. b) Fotocpia del DNI o del certificat de residncia a la Comunitat Valenciana. c) Fotocpia de la cartilla de la Seguretat Social o d'una altra semblant que cobrisca les despeses de qualsevol malaltia que puga sobrevindre durant el transcurs de l'activitat. d) Fitxa mdica. e) Altra documentaci que sollicite l'entitat organitzadora. Per als camps de treball celebrats als estats membres de la Uni Europea, s'haur d'obtindre, abans d'assistir-hi, el Formulari E-111, correctament diligenciat, o un document equivalent que permeta rebre assistncia sanitria de carcter urgent. Quant a la resta de pasos, per tal de rebre assistncia sanitria de carcter urgent, caldr tramitar l'assegurana corresponent. La persona que, a l'endem de l'obtenci de la seua adscripci en un camp, no presente la documentaci requerida perdr el dret a la plaa. 3. EQUIP ACONSELLABLE PER ALS VOLUNTARIS - Objectes personals. - Guants i roba de faena. - Calat esportiu. - Banyador. - Barret o gorra protectora solar. - Sac de dormir. 4. DEVOLUCI DE LA QUOTA Les devolucions de les quotes, si escau, es faran d'acord amb les normes establides per l'entitat organitzadora del camp.
1. COMPROMISO PERSONAL Como voluntario/voluntaria de este campo, me comprometo a: - Trabajar desinteresadamente los das y horas que se estipule en el proyecto del campo. - Colaborar en el desarrollo de la programacin de las actividades de animacin y participar en las mismas. - Contribuir a la organizacin general del campo (tareas de limpieza, cocina, administracin, etc.). - Respetar las distintas creencias, ideologas y diferencias personales de las personas que participen en el campo. - Permanecer en el campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. - Respetar las normas de rgimen interno y de convivencia propias de cada campo, que sern, entre otras, las siguientes: - Aceptar las indicaciones de las personas responsables de la actividad. - Cumplir los horarios en general. - No utilizar vehculos particulares durante el tiempo de duracin del campo de trabajo. 2. AL RELLENAR LA SOLICITUD - Complete bien todos los datos que se solicitan en la misma. - Es muy importante que la escritura sea a mquina o con letra de imprenta. - Adjunte a la solicitud los siguientes documentos: a) Justificante del abono de la cuota correspondiente. b) Fotocopia del DNI o del certificado de residencia en la Comunidad Valenciana. c) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social u otra similar que cubra los gastos de cualquier enfermedad que pueda sobrevenir durante el transcurso de la actividad. d) Ficha mdica. e) Otra documentacin que solicite la entidad organizadora. Para los campos de trabajo celebrados en los estados miembros de la Unin Europea, se deber obtener, antes de asistir al mismo, el Formulario E-111, correctamente diligenciado, o un documento equivalente que permita recibir asistencia sanitaria de carcter urgente. En cuanto al resto de paises, para recibir asistencia sanitaria de carcter urgente, se deber tramitar el seguro correspondiente. La persona que, al da siguiente de la obtencin de la adscripcin a un campo de trabajo, no presente la documentacin requerida perder el derecho a la plaza. 3. EQUIPO ACONSEJABLE PARA LOS VOLUNTARIOS - Objetos personales. - Guantes y ropa de faena. - Calzado deportivo. - Baador. - Sombrero o gorra protectora solar. - Saco de dormir. 4. DEVOLUCI DE LA QUOTA Las devoluciones de las cuotas, si procede, se harn de acuerdo con las normas establecidas por la entidad organizadora del campo.

IA - 16006 - 02 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

Num. 6714 / 15.02.2012


ANNEX III / ANEXO III

4963

FITXA SANITRIA. CAMPS DE TREBALL

FICHA SANITARIA. CAMPOS DE TRABAJO


A
DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT / DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
NOM / NOMBRE
COGNOMS / APELLIDOS

DNI O PASSAPORT DNI O PASAPORTE

DATA NAIXEMENT FECHA NACIMIENTO

EDAT / EDAD

ACTIVITAT EN QU EST INSCRIT / ACTIVIDAD EN QUE EST INSCRITO

CODI / CDIGO

(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

CONTACTE EN CAS D'URGNCIA / CONTACTO EN CASO DE URGENCIA

AVISEU EL SR. - LA SRA. / AVISAR AL SR. - A LA SRA.

TELFON 1 / TELFONO 1

TELFON 2 / TELFONO 2

TELFON 3 / TELFONO 3

FITXA SANITRIA / FICHA SANITARIA


ASMA

MALALTIES PASSADES / ENFERMEDADES PASADAS XARAMPI HEPATITIS SARAMPIN

CARDAQUES CARDACAS
QUINA? / CUL?

D'ALTRES: OTRAS:

PATEIX ACTUALMENT ALGUNA MALALTIA? PADECE ACTUALMENTE ALGUNA ENFERMEDAD?

NO

SEGUEIX ALGUN TRACTAMENT MDIC? SIGUE ALGN TRATAMIENTO MDICO?


T ALGUNA MALALTIA CRNICA? TIENE ALGUNA ENFERMEDAD CRNICA?

NO
NO

S
S

QUIN? / CUL?
QUINA? / CUL?

SEGUEIX ALGUNA DIETA O RGIM ESPECIAL? SIGUE ALGUNA DIETA O RGIMEN ESPECIAL?

NO

QUIN-A? / CUL?

S ALLRGIC/A A ALGUN MEDICAMENT O ANTIBITIC? ES ALRGICO/A A ALGN TIPO DE MEDICAMENTO?

NO

QUIN? / CUL?

ALTRES ALLRGIES / OTRAS ALERGIAS

HA SIGUT VACUNAT/ADA RECENTMENT / HA SIDO VACUNADO/A RECIENTEMENTE

D
E

ALTRES DADES D'INTERS / OTROS DATOS DE INTERS

DECLARACI I AUTORITZACI / DECLARACIN Y AUTORIZACIN


MAJORS D'EDAT / MAYORES DE EDAD

MENORS D'EDAT NO EMANCIPATS / MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS

DECLARE: / DECLARO:
Que totes les dades expressades en aquesta fitxa sn certes, i que no hi ha cap incompatibilitat ni impediment per al desenvolupament normal de l'activitat. Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de la actividad.

Sr./Sra.
com a pare/mare/tutor-a d como padre/madre/tutor-a de

,
. .

DECLARE: / DECLARO:
CHAP - IAC IA - 16065 - 01 - E DIN - A4

AUTORITZE: / AUTORIZO: Que, en cas de mxima urgncia, la direcci competent prenga les decisions oportunes, amb coneixement i prescripci mdica. Que, en caso de mxima urgencia, la direccin competente tome las decisiones oportunas, con conocimiento y prescripcin mdica.

Que totes les dades expressades en aquesta fitxa sn certes, i que no hi ha cap incompatibilitat ni impediment per al desenvolupament normal de l'activitat. Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de la actividad.
AUTORITZE: / AUTORIZO: Que, en cas de mxima urgncia, la direcci competent prenga les decisions oportunes, amb coneixement i prescripci mdica, si ha estat impossible la meua localitzaci. Que, en caso de mxima urgencia, la direccin competente tome las decisiones oportunas, con conocimiento y prescripcin mdica, si ha sido imposible mi localizacin.

de

de

Firma:

Firma:

DNI:

DNI:

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

NOTA: Es comunicar, per escrit, qualsevol problema mdic i/o medicaci que es prenga i s'adjuntar a aquesta fitxa mdica. Se comunicar, por escrito, cualquier problema mdico y/o medicacin que se tome, adjuntndolo a esta ficha mdica. Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, de rectificaci, de cancellaci i d'oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

19/01/12

Num. 6714 / 15.02.2012


ANNEX IV / ANEXO IV

4964

RENNCIA DE PLAA DE CAMPS DE TREBALL

RENUNCIA DE PLAZA DE CAMPOS DE TRABAJO


(1/3) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI DE LA COMUNITAT AUTNOMA CORRESPONENT / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN DE LA COMUNIDAD AUTNOMA CORRESPONDIENTE

DADES D'IDENTIFICACI / DATOS DE IDENTIFICACIN


NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

NIF (1)

DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACI / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIN


CP

DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

TELFON / TELFONO

FAX

DADES DE LA PLAA A LA QUAL RENUNCIA / DATOS DE LA PLAZA A LA QUE RENUNCIA


IMPORT PAGAT IMPORTE PAGADO
DATA REALITZACI D'ACTIVITAT FECHA REALIZACIN DE ACTIVIDAD

NOM DE L'ACTIVITAT / NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CAMP DE TREBALL ( especifiqueu la comunitat autnoma) / CAMPO DE TRABAJO (especificar la comunidad autnoma)

de

Firma:

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

(1) Adjunteu la fotocpia del NIF del titular.


Adjuntar la fotocopia del NIF del titular.
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asmismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN EL RG. COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

19/01/12

IA - 16045 - 01 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

Num. 6714 / 15.02.2012


ANNEX V / ANEXO V

4965

SOLLICITUD DE DEVOLUCI. CAMPS DE TREBALL SOLICITUD DE DEVOLUCIN. CAMPOS DE TRABAJO


(1/3) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI DE LA COMUNITAT AUTNOMA CORRESPONENT / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN DE LA COMUNIDAD AUTNOMA CORRESPONDIENTE

DADES D'IDENTIFICACI / DATOS DE IDENTIFICACIN


NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

NIF (1)

DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACI / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIN


CP

DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

TELFON / TELFONO

FAX

SOLLICITUD DE DEVOLUCI / SOLICITUD DE DEVOLUCIN

Que, desprs d'haver realitzat un pagament per la reserva d'una plaa i haver-hi renunciat, sollicita la devoluci de la quota corresponent pels motius que s'exposen a continuaci (s'ha d'adjuntar l'acreditaci que justifique la renncia d'acord amb la resoluci de convocatria). Que, habiendo realizado un pago por la reserva de una plaza y renunciado a la misma, solicita la devolucin de la cuota correspondiente por los motivos que se exponen a continuacin (se debe adjuntar la acreditacin que justifique la devolucin segn la resolucin de convocatoria). Malaltia del/de la jove que li impedisca l'assistncia a l'activitat. En este cas s'hi haur d'adjuntar un certificat oficial, emplenat i signat, o un informe hospitalari. Enfermedad del/de la joven que le impida la asistencia a la actividad. En este caso, se deber adjuntar un certificado oficial, cumplimentado y firmado, o un informe hospitalario. Malaltia o mort d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'hi haur d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat. Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este caso, se deber adjuntar un certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado. Suspensi de l'activitat. Suspensin de la actividad. Altres causes de fora major, degudament justificades. Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas.

DADES DE L'ENTITAT BANCRIA / DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA


NIF (1)

TITULAR

CODI ENTITAT CDIGO ENTIDAD

CODI OFICINA CDIGO OFICINA

D.C.

NMERO COMPTE NMERO DE LA CUENTA

DILIGNCIA DE CONFORMITAT BANCRIA / DILIGENCIA DE CONFORMIDAD BANCARIA Les dades reflectides corresponen a les existents en aquesta entitat bancria. Los datos reflejados se corresponden con los existentes en esta entidad bancaria.

Director de la sucursal bancria / Director de la sucursal bancaria

Signatura i segell: Firma y sello:


, d de
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
(1) Adjunteu la fotocpia del NIF del titular.
Adjuntar la fotocopia del NIF del titular. Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN EL RG. COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

19/01/12

IA - 16059 - 01 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

También podría gustarte