P. 1
Cantos Eucarísticos con acordes

Cantos Eucarísticos con acordes

5.0

|Views: 9.119|Likes:
Publicado porGrupo Shekinah
CANTORAL PARA LA EUCARISTIA, CANTOS EUCARISITICOS CON ACORDES
CANTORAL PARA LA EUCARISTIA, CANTOS EUCARISITICOS CON ACORDES

More info:

Published by: Grupo Shekinah on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2015

pdf

text

original

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Navojoa, Sonora

Página 1

MMiinniisstteerriioo ddee CCaannttoo yy MMúússiiccaa LLiittúúrrggiiccaa

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Navojoa, Sonora

Página 2

MMiinniisstteerriioo ddee CCaannttoo yy MMúússiiccaa LLiittúúrrggiiccaa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

QQuueerriiddooss hheerrmmaannooss..

QQuueerreemmooss ccoommppaarrttiirr ccoonn uusstteeddeess uunnaa ddee llaass sseecccciioonneess ddee nnuueessttrroo CCaannttoorraall LLiittúúrrggiiccoo ““CCaannttooss EEuuccaarrííssttiiccooss
yy PPrroocceessiioonnaalleess ddee CCoommuunniióónn””

EEss uunnaa rreeccooppiillaacciióónn ddee rreeccoonnoocciiddooss AAuuttoorreess yy CCoommppoossiittoorreess ddee tteexxttoo yy MMúússiiccaa LLiittúúrrggiiccaa

NNuueessttrroo ddeesseeoo eess qquuee sseeaa ccoommoo uunn ssuubbssiiddiioo eenn eell ccuuaall ppuueeddaann aappooyyaarrssee..

EEll CCaannttoo PPrroocceessiioonnaall ddee llaa ccoommuunniióónn,, eess uunnoo ddee llooss mmááss aannttiigguuooss eenn llaa CCeelleebbrraacciióónn EEuuccaarrííssttiiccaa yy qquuee
dduurraannttee mmááss ttiieemmppoo ssee hhaa ccoonnsseerrvvaaddoo.. CCoommeennzzóó aa iinnttrroodduucciirrssee eenn aallgguunnaass IIgglleessiiaass eenn eell ssiigglloo IIVV,, yy eenn llaa
IIgglleessiiaa ddee RRoommaa AAppaarreeccee ddeeffiinniittiivvaammeennttee aaddmmiittiiddoo eenn eell ssiigglloo vv..

aa)) EEll ccaannttoo ddee ccoommuunniióónn hhaa ddee sseerr uunn ccaannttoo sseenncciilllloo yy ffáácciill,, qquuee nnoo eexxiijjaa ttaall aatteenncciióónn qquuee nnooss iimmppiiddaa eell
rreeccooggiimmiieennttoo.. UUnnaa ffoorrmmaa mmuussiiccaall uunn ttaannttoo ccoommpplliiccaaddaa nnoo eess aapprrooppiiaaddaa,, ddeebbiiddoo aa llaa ddiissttrraacccciióónn,,
mmoovviimmiieennttoo yy ddeessoorrddeenn qquuee ssee ooccaassiioonnaa aall ssaalliirr ddee llooss bbaannccooss ppaarraa aacceerrccaarrssee aa ccoommuullggaarr..

bb)) LLaa ffoorrmmaa mmuussiiccaall pprreeffeerriiddaa hhaa ddee sseerr llaa eessttrróóffiiccaa sseegguuiiddaa,, eess ddeecciirr,, ssuucceeddiiéénnddoossee uunnaass eessttrrooffaass aa llaass
oottrraass.. SSii eessccooggeemmooss llaa ffoorrmmaa rreessppoonnssoorriiaall,, eessttrrooffaa--eessttrriibbiilllloo,, hheemmooss ddee pprrooccuurraarr qquuee eell eessttrriibbiilllloo sseeaa
sseenncciilllloo yy,, aa llaa vveezz,, ccoonntteennggaa eenn ssuu tteexxttoo eell mmeennssaajjee cceennttrraall ddeell ccaannttoo..

cc)) TTaammbbiiéénn ppuueeddee sseerr uunn eessttrriibbiilllloo ppooppuullaarr ccoonn aannttííffoonnaass eevvaannggéélliiccaass.. AAssíí llaa ppaallaabbrraa pprrooccllaammaaddaa ssee
aaccttuuaalliizzaa yy ssee hhaaccee rreeaalliiddaadd eenn llaa EEuuccaarriissttííaa..

dd)) EEll óórrggaannoo ttiieennee uunn ppaappeell mmuuyy iimmppoorrttaannttee eenn eell pprroocceessiioonnaall ddee ccoommuunniióónn,, aaccoommppaaññaannddoo llaa pprroocceessiióónn

ddee llooss
ccoommuullggaanntteess,, ssoobbrree ttooddoo ccuuaannddoo eell ppuueebblloo nnoo ccaannttaa,, yy ssee ccoommuullggaa eenn ssiilleenncciioo

LLaa mmúússiiccaa eelleeggiiddaa ppaarraa eessttee ccaannttoo hhaa ddee ffaavvoorreecceerr eell cclliimmaa ddee rreeccooggiimmiieennttoo ee iinnttiimmiiddaadd.. EEll rriittmmoo hhaa ddee sseerr
ttrraannqquuiilloo yy ppaauussaaddoo,, nnoo eessttrriiddeennttee.. EEll mmoovviimmiieennttoo lleennttoo,, aaccoommppaassaaddoo,, fflluuiiddoo,, ccaaddeenncciioossoo.. EEll aaiirree ddee llaa
mmeellooddííaa ppuueeddee sseerr vvaarriiaaddoo,, ppeerroo eell aannddaannttee llee vvaa mmuuyy bbiieenn,, aall ttrraattaarrssee ddee uunn pprroocceessiioonnaall lleennttoo.. TTaannttoo eenn eell
ttoonnoo ccoommoo eenn eell mmooddoo,, nnoo hhaayy pprreeffeerreenncciiaass:: ppuueeddee sseerr mmaayyoorr oo mmeennoorr;; lloo iimmppoorrttaannttee eess qquuee llaa
ccoommppoossiicciióónn,, ppoorr ssuu mmeellooddííaa yy ppoorr ssuu tteexxttoo,, ffaavvoorreezzccaa eell cclliimmaa ddee ccoommuunniióónn ccoonn DDiiooss yy ddee ffrraatteerrnniiddaadd ccoonn
llooss hheerrmmaannooss..

JJoosséé AAnnggeell GGoonnzzáálleezz AArreellllaannoo

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Navojoa, Sonora

Página 3

MMiinniisstteerriioo ddee CCaannttoo yy MMúússiiccaa LLiittúúrrggiiccaa

AA CCOOMMEERR TTUU PPAANN

27

MMaaxxiimmiinnoo CCaarrcchheenniillllaa

28
29

LLaamm

30

TTúú,, JJeessúúss,, eerreess mmii aammiiggoo,,

31

RReemm LLaamm

32

mmii aalleeggrrííaa yy mmii aannssiieeddaadd..

33

MMii77 LLaamm

34

DDaammee,, SSeeññoorr,, llaa lluuzz qquuee bbuussccoo;;

35

FFaa SSii77 MMii77

36

qquuiieerroo ccaammiinnaarr ssiinn dduuddaarr..

37
38
39

LLaa RRee LLaa

40

AA CCOOMMEERR TTUU PPAANN NNOOSS AACCEERRCCAAMMOOSS,,

41

FFaa##mm RRee SSooll MMii77

42

FFUUEERRZZAA NNOOSS DDAARRÁÁ PPAARRAA VVIIVVIIRR..

43

RRee MMii77 LLaa

44

EERREESS TTUU,, SSEEÑÑOORR,, EELL PPAANN DDEE VVIIDDAA,,

45

MMii77

46

QQUUEE NNOOSS DDAA CCOONNSSUUEELLOO

47

LLaa

48

YY PPAAZZ EENN EELL SSUUFFRRIIRR

49
50
51

EEll qquuee ssuuffrree yy eell ccaannssaaddoo,,

52

eell qquuee bbuussccaa llaa vveerrddaadd,,

53

eell qquuee qquuiieerree eell bbiieenn yy nnoo lloo llooggrraa,,

54

bbuussccaann eell aammoorr yy llaa ppaazz..

55
56

TTúú,, ccaammiinnoo yy eessppeerraannzzaa

57

ddee qquuiieenn aammaa aall ccaammiinnaarr,,

58

ssii nnoo ssee ssiieemmbbrree,, nnoo hhaabbrráá ffrruuttoo;;

59

eell ttrriiggoo,, aall mmoorriirr,, vviiddaa ddaa..

60
61

AAhhoorraa qquuee ttee eennccuueennttrroo

62

JJeessúúss mmii ssaallvvaaddoorr,,

63

hhooyy qquuiieerroo eennttrreeggaarrttee

64

mmii ccoorraazzóónn aa TTii,, SSeeññoorr..

65
66
67
68
69
70

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Navojoa, Sonora

Página 4

MMiinniisstteerriioo ddee CCaannttoo yy MMúússiiccaa LLiittúúrrggiiccaa

AA LLOOSS HHOOMMBBRREESS AAMMOO DDIIOOSS

71

BBeebbaaiissiieeuuxx -- BBrriisseeññoo

72
73
74

RRee LLaa77

75

EESS MMII CCUUEERRPPOO TTOOMMAADD YY CCOOMMEEDD,,

76

RRee LLaa77

77

EESS MMII SSAANNGGRREE TTOOMMAADD YY BBEEBBEEDD..

78

RRee SSooll

79

PPOORRQQUUEE YYOO SSOOYY VVIIDDAA,, YYOO SSOOYY AAMMOORR..

80

RRee LLaa77

81

OOHH SSEEÑÑOORR NNOOSS RREEUUNNIIRREEMMOOSS

82

RRee

83

EENN TTUU AAMMOORR..

84
85
86

RRee SSooll

87

EEll sseeññoorr nnooss ddaa ssuu aammoorr ccoommoo nnaaddiiee nnoo lloo ddiioo,,

88

RRee LLaa77

89

ééll nnooss gguuííaa ccoommoo eessttrreellllaa eenn llaa iinnmmeennssaa oossccuurriiddaadd

90

RRee SSooll

91

AAll ppaarrttiirr jjuunnttooss eell ppaann ÉÉll nnooss lllleennaa ddee ssuu aammoorr,,

92

RRee LLaa77 RRee

93

ppaann ddee DDiiooss eell ppaann ccoommaammooss ddee aammiissttaadd..

94
95
96

EEll sseeññoorr nnooss ddaa ssuu aammoorr,, ccoommoo nnaaddiiee nnooss lloo ddiioo,,

97

ccoommoo ttooddooss ssuuss aammiiggooss ttrraabbaajjaabbaa eenn NNaazzaarreett,,

98

ccaarrppiinntteerroo ssee aalleeggrroo ttrraabbaajjaannddoo eenn ssuu ttaalllleerr,,

99

ccoonn ssuuss mmaannooss CCrriissttoo oobbrreerroo ttrraabbaajjoo..

100
101

EEll sseeññoorr nnooss ddaa ssuu aammoorr ccoommoo nnaaddiiee nnooss lloo ddiioo,,

102

eerraa ttaann ggrraannddee yy ttaann hhoonnddoo qquuee mmuurriióó ssoobbrree llaa ccrruuzz..

103

EErraa ttaann ffuueerrttee ssuu aammoorr,, qquuee ddee llaa mmuueerrttee ttrriiuunnffoo,,

104

ddee llaa ttuummbbaa ssaallee lliibbrree yy vveenncceeddoorr..

105
106

EEll sseeññoorr nnooss ddaa ssuu aammoorr ccoommoo nnaaddiiee nnooss lloo ddiioo,,

107

ééll rreeúúnnee aa ssuuss aammiiggooss eenn llaa ddeell aammoorr..

108

EEnn eell mmuunnddoo ttooddooss ssoonn,, ccaarrnnee yy ssaannggrree ddeell sseeññoorr,,

109

nnaaddaa ppuueeddee sseeppaarraarrnnooss ddee ssuu aammoorr..

110
111

112

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Navojoa, Sonora

Página 5

MMiinniisstteerriioo ddee CCaannttoo yy MMúússiiccaa LLiittúúrrggiiccaa

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->