P. 1
Cantos Eucarísticos con acordes

Cantos Eucarísticos con acordes

5.0

|Views: 9.162|Likes:
Publicado porGrupo Shekinah
CANTORAL PARA LA EUCARISTIA, CANTOS EUCARISITICOS CON ACORDES
CANTORAL PARA LA EUCARISTIA, CANTOS EUCARISITICOS CON ACORDES

More info:

Published by: Grupo Shekinah on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2015

pdf

text

original

3921

LL.. RRooggeelliioo ZZeellaaddaa -- MM.. OOrrllaannddoo RRooddrríígguueezz

3922
3923

FFaa SSoollmm

3924

JJUUNNTTOOSS CCOOMMEEMMOOSS TTUU PPAANN,,

3925

DDoo77 FFaa

3926

QQUUEE NNOOSS RREEGGAALLAASS SSEEÑÑOORR,,

3927

SSiibb SSoollmm

3928

EELL PPAANN QQUUEE TTUU CCUUEERRPPOO EESS,,

3929

DDoo FFaa

3930

TTUU GGRRAANN EENNTTRREEGGAA DDEE AAMMOORR..

3931

FFaa SSoollmm

3932

JJUUNNTTOOSS BBEEBBEEMMOOSS TTAAMMBBIIEENN,,

3933

DDoo77 FFaa

3934

LLAA CCOOPPAA DDEE SSAALLVVAACCIIOONN,,

3935

SSiibb SSoollmm

3936

AASSII AANNUUNNCCIIAAMMOOSS TTUU MMUUEERRTTEE,,

3937

DDoo77 FFaa

3938

PPRREECCIIOO DDEE LLAA RREEDDEENNCCIIOONN..

3939
3940

FFaa SSoollmm

3941

UUnniiddooss ttooddooss ffoorrmmaammooss,,

3942

DDoo77 FFaa

3943

llaa IIgglleessiiaa qquuee DDiiooss ffuunnddóó

3944

RReemm SSoollmm

3945

vviivviieennddoo ssuu mmaannddaammiieennttoo,,

3946

DDoo77 FFaa

3947

ssuu mmaannddaammiieennttoo ddee aammoorr

3948
3949

PPeerrddoonnaa aa ttuuss hheerrmmaannooss,,

3950

qquuee CCrriissttoo nnooss ppeerrddoonnóó,,

3951

yy oollvviiddaa ttuu llaass ooffeennssaass,,

3952

oollvviiddaa lloo qquuee ppaassóó..

3953
3954

AAccooggee aa ttooddooss llooss hhoommbbrreess,,

3955

ttuu ccaassaa lllleennaa ddee ppaazz,,

3956

ccoommppaarrttee hhooyy llaa aalleeggrrííaa,,

3957

qquuee CCrriissttoo eenn ttuu vviiddaa eessttáá

3958
3959
3960

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Navojoa, Sonora

Página 99

MMiinniisstteerriioo ddee CCaannttoo yy MMúússiiccaa LLiittúúrrggiiccaa

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->