Está en la página 1de 16

Num. 6705 / 02.02.

2012

3462

Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCI de 18 de gener de 2012, del director general de Joventut i de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es fa pblica la convocatria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil, en la modalitat doferta concertada per a lany 2012. [2012/872] Larticle 49.25 de lEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat competncies exclusives en matria de Joventut. La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, t com a objectiu garantir a la joventut les oportunitats per al seu desenvolupament, per mitj de lexecuci efica de les poltiques integrals de joventut a la Comunitat Valenciana. Entre les funcions atribudes a esta comunitat autnoma hi ha larticle 6 de la dita Llei, que esmenta les de planificar, gestionar, crear i mantindre els albergs, les residncies, els campaments i les installacions juvenils en general, de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, i tamb la de potenciar lexercici dactivitats de temps lliure. Mitjanant lOrdre de 31 de juliol de 1987, es regulen les normes que regiran el funcionament de les residncies, albergs i campaments juvenils de la Generalitat Valenciana, modificada per lOrdre de 12 de febrer de 1997. Entres les finalitats dels albergs i dels campaments juvenils, figura proporcionar les seues installacions a entitats prestadores dels serveis a la joventut per al compliment dels seus fins i objectius especfics, i tamb oferir els serveis dacampada als jvens, grups juvenils i entitats que ho solliciten, i facilitar als jvens la prctica dactivitats de carcter cultural i recreatiu en estes installacions. En virtut de tot aix i de conformitat amb les funcions que em confereix larticle 10 de la llei esmentada, resolc: Fer pblica la convocatria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil en la modalitat doferta concertada per a lany 2012, dacord amb les bases i els models que sinclouen com a annexos I, II, III IV, V, VI, VII i VIII a esta resoluci. Contra la present resoluci, que posa fi a la via administrativa, podr interposar-se potestativament recurs de reposici davant del director general de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, en el termini dun mes comptador a partir de lendem de la seua publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), dacord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com (LRJAP i PAC), o b, directament, recurs contencis administratiu davant del jutjat contencis administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de lendem de la seua publicaci en el DOCV, dacord amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa. Tot aix sense perjudici que les persones interessades puguen interposar-hi qualsevol altre recurs que consideren oport. Valncia, 18 de gener de 2012. El director general de lIVAJ.GVA Jove: Marcos Sanchis Fernndez. ANNEX I Bases de la convocatria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil en la modalitat doferta concertada per a lany 2012 1. Places oferides 1.1. LInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA Jove) ofereix ls de les installacions juvenils en les dates i amb el nombre de places que es detalla en lannex II. 1.2. En el cas dinstallacions ubicades a la Comunitat Valenciana, el nombre de les places sollicitades no podr ser inferior a 15. 1.3. En el cas dinstallacions ubicades en altres comunitats autnomes, el nombre de les places sollicitades no podr ser inferior a 45 o al 80% de les oferides, en els perodes establerts a lannex II de la present resoluci.

Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCIN de 18 de gener de 2012, del director general de Juventud y del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se hace pblica la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad de oferta concertada para el ao 2012. [2012/872] El artculo 49.25 del Estatuto de Autonoma de la Comunitat Valenciana atribuye a la Generalitat competencias exclusivas en materia de juventud. La Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo garantizar a la juventud las oportunidades para su desarrollo, mediante la ejecucin eficaz de las polticas integrales de juventud en la Comunitat Valenciana. Entre las funciones atribuidas a esta comunidad autnoma est el artculo 6 de dicha ley, que enumera las de planificar, gestionar, crear y mantener los albergues, residencias, campamentos e instalaciones juveniles en general, del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, as como la de potenciar el ejercicio de actividades de tiempo libre. Mediante la Orden de 31 de julio de 1987, se regulan las normas que regirn el funcionamiento de las residencias, albergues y campamentos juveniles de la Generalitat Valenciana, modificada por la Orden de 12 de febrero de 1997. Entre las finalidades de los albergues y de los campamentos juveniles, figuran el proporcionar sus instalaciones a entidades prestadoras de servicios a la juventud para el cumplimiento de sus fines y objetivos especficos, as como ofrecer los servicios de acampada a los jvenes, grupos juveniles y entidades sociales que lo soliciten, y facilitar a los jvenes la prctica de actividades de carcter cultural y recreativo en estas instalaciones. En virtud de todo ello, y de conformidad con las funciones que me confiere el artculo 10 de la citada ley, resuelvo: Hacer pblica la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad de oferta concertada para el ao 2012, de acuerdo con las bases y los modelos que se incluyen en los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII en esta resolucin. Contra la presente resolucin, que agota la va administrativa, podr interponerse potestativamente recurso de reposicin ante el director general del Institut Valenci de la Joventut, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), de acuerdo con los artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (LRJAP y PAC), o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos meses contados desde el da siguiente al de su publicacin en el DOCV, segn lo previsto en los artculos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. Valencia, 18 de enero de 2012. El director general del IVAJ.GVA Jove: Marcos Sanchis Fernndez. ANEXO I Bases de la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre Juvenil en la modalidad de oferta concertada para el ao 2012 1. Plazas ofrecidas 1.1. El Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA Jove) ofrece el uso de las instalaciones juveniles, en las fechas y con el nmero de plazas que se detalla en el anexo II 1.2. En el caso de instalaciones ubicadas en la Comunitat Valenciana, el nmero de las plazas solicitadas no podr ser inferior a 15. 1.3. En el caso de instalaciones ubicadas en otras comunidades autnomas, el nmero de las plazas solicitadas no podr ser inferior a 45 o al 80% de las ofrecidas, en los perodos establecidos en el anexo II de la presente resolucin.

Num. 6705 / 02.02.2012

3463

2. Serveis que comprn loferta concertada A les installacions de tipus campament els serveis inclosos sn els segents: a) Allotjament en tendes o cabanes (material dacampada, tendes, matalassos, etc.) b) Parament de menjador collectiu c) Servei dalimentaci en pensi completa d) Servei de socorrisme als campaments que disposen de piscina e) Assegurana de responsabilitat civil i daccidents A les installacions de tipus alberg els serveis inclosos sn els segents: a) Allotjament en habitacions compartides (amb llenols) b) Parament de menjador collectiu c) Servei dalimentaci en pensi completa d) Servei de socorrisme als albergs que disposen de piscina e) Assegurana de responsabilitat civil i daccidents 3. Durada dels torns 3.1. Els torns, a les installacions ubicades a la Comunitat Valenciana, tindran una durada entre 7 i 15 nits. Podran, aix mateix, sollicitar dos perodes, sempre que no superen els 16 dies i que el primer no comence ni el 8 ni el 23 dels mesos de juliol i dagost. 3.2. A les installacions ubicades en altres comunitats autnomes, la durada dels torns ser la que establisca lannex II de la present resoluci. 3.3. Els torns comenaran el mat del primer dia indicat i acabaran el mat de lltim. El primer servei dalimentaci ser el dinar del dia dincorporaci i lltim, el desdejuni del dia deixida. 4. Beneficiaris Podran sollicitar ls de les installacions objecte de la present convocatria les associacions juvenils, els centres escolars i la resta dentitats pbliques o privades, i tamb els grups de jvens que organitzen activitats de temps lliure juvenil sense afany de lucre i, en tot cas, a lefecte de la realitzaci dun programa dactivitats per a un mnim de 15 persones. Cap participant no podr romandre ms de quinze dies seguits a la mateixa installaci. 5. Obligacions dels beneficiaris Els beneficiaris estan sotmesos al compliment de les obligacions segents: 5.1. Complir els requisits que exigeix la normativa vigent en matria de campaments i albergs, i tamb, si escau, les normes de rgim intern de les installacions. 5.2. Constituir els equips danimaci amb el temps suficient perqu puguen elaborar el programa dactivitats que duran a terme durant lestada a la installaci. 5.3. Cada grup disposar duna persona responsable o dun/a director/a i dun equip danimaci adequat a les necessitats i a les caracterstiques del grup. La persona responsable romandr a la installaci durant tots els dies de durada de lactivitat del grup, ser major dedat i estar en possessi del certificat dAnimador/a Juvenil o equivalent, expedit per una escola de formaci danimadors en el temps lliure reconeguda per les comunitats autnomes. Posat cas que, per alguna causa greu justificada, haja dabandonar la installaci i per tal que lactivitat puga tindre continutat, nomenar la persona que assumir esta responsabilitat. 5.4. Els monitors i les monitores que constitusquen lequip danimaci hauran de ser majors dedat i hauran destar, com a mnim, en possessi del certificat de Monitor/a de Temps Lliure Infantil i Juvenil, o de qualsevol altre equivalent, expedit per les escoles danimaci reconegudes per les comunitats autnomes, llevat del que disposa la base segent. 5.5. En el cas dels grups en qu participen, almenys, el 20% de jvens amb discapacitat psquica i/o fsica, lequip haur de disposar dun nombre suficient despecialistes adequats i que estiguen en possessi de la titulaci exigida per la normativa vigent per a la discapacitat dels participants.

2. Servicios que comprende la oferta concertada En las instalaciones tipo campamento los servicios incluidos son los siguientes: a) Alojamiento en tiendas o cabaas (material de acampada, tiendas, colchones, etc.) b) Menaje de comedor colectivo c) Servicio de alimentacin en pensin completa d) Servicio de socorrismo en los campamentos que dispongan de piscina e) Seguro de responsabilidad civil y de accidentes En las instalaciones tipo albergue los servicios incluidos son los siguientes: a) Alojamiento en habitaciones compartidas (con sbanas) b) Menaje de comedor colectivo c) Servicio de alimentacin en pensin completa d) Servicio de socorrismo en los albergues que dispongan de piscina e) Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 3. Duracin de los turnos 3.1. Los turnos en las instalaciones ubicadas en la Comunitat Valenciana tendrn una duracin de entre 7 y 15 noches. Podrn, asimismo, solicitar dos perodos, siempre que no superen los 16 das y que el primero no empiece ni el 8 ni el 23 de los meses de julio y agosto. 3.2. En las instalaciones ubicadas en otras comunidades autnomas, la duracin de los turnos ser la establecida en el anexo II de la presente resolucin. 3.3. Los turnos comenzarn la maana del primer da indicado y acabarn la maana del ltimo. El primer servicio de alimentacin ser la comida del da de incorporacin y el ltimo, el desayuno del da de salida. 4. Beneficiarios Podrn solicitar el uso de las instalaciones objeto de esta convocatoria asociaciones juveniles, centros escolares y el resto de entidades pblicas o privadas, y tambin grupos de jvenes que organicen actividades de tiempo libre juvenil sin nimo de lucro y, en todo caso, al efecto de la realizacin de un programa de actividades para un mnimo de 15 personas. Ningn participante podr permanecer ms de 15 das seguidos en la misma instalacin. 5. Obligaciones de los beneficiarios Los beneficiarios estn sometidos al cumplimiento de las obligaciones siguientes: 5.1. Cumplir los requisitos que exige la normativa vigente en materia de campamentos y albergues, y tambin, si procede, las normas de rgimen interno de estas instalaciones. 5.2. Constituir los equipos de animacin con el tiempo suficiente para que puedan elaborar el programa de actividades que realizarn durante su estancia en la instalacin. 5.3. Cada grupo dispondr de una persona responsable de un/a o director/a y de un equipo de animacin adecuado a las necesidades y a las caractersticas del grupo. La persona responsable permanecer en la instalacin durante todos los das de duracin de la actividad del grupo, ser mayor de edad y estar en posesin del certificado de Animador/a Juvenil o equivalente, expedido por una escuela de formacin de animadores en el tiempo libre reconocida por las comunidades autnomas. En caso de que, por causa grave justificada tenga que abandonar la instalacin, y a fin de que la actividad pueda tener continuidad, designar a la persona que asumir esta responsabilidad. 5.4. Los/las monitores/as que constituyan el equipo de animacin debern ser mayores de edad y debern estar, como mnimo, en posesin del certificado de Monitor/a de Tiempo Libre Infantil y Juvenil o de cualquier otro equivalente, expedido por las escuelas de animacin reconocidas por las comunidades autnomas, salvo lo dispuesto en la base siguiente. 5.5. En el caso de los grupos en los que participen, al menos, el 20% de jvenes con discapacidad psquica y/o fsica, el equipo deber disponer de un nmero suficiente de especialistas adecuados y que estn en posesin de la titulacin exigida por la normativa vigente para la discapacidad de los participantes.

Num. 6705 / 02.02.2012

3464

5.6. La relaci de lequip danimaci shaur de trametre a lIVAJ. GVA Jove, en el model de lannex IV, almenys un mes abans del comenament de lactivitat, tot detallant-ne el nom, els cognoms, ledat, el DNI i el tipus de certificat danimador/a o de monitor/a que siga procedent. El model es pot trobar en el web de lIVAJ.GVA Jove <www. gvajove.es>. 5.7. La relaci dels participants es trametr a lIVAJ.GVA Jove, en el model de lannex V, almenys 15 dies naturals abans del comenament de lactivitat, tot detallant-ne el nom, els cognoms i ledat. El model es pot trobar en el web de lIVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. 5.8. En qualsevol moment, lIVAJ.GVA Jove podr requerir lacreditaci de les dades manifestades o de la informaci que es dedusca de la documentaci presentada. 5.9. La proporci de monitors respecte del nombre total de participants ser, com a mnim, dun/a monitor/a per cada dotze participants i, com a mxim, dun/a monitor/a per cada sis participants. 5.10. La proporci de personal responsable per als grups de persones amb discapacitats ser la segent: Per cada participant amb tipologia classificable com a discapacitat profunda, severa o amb parlisi cerebral, una persona responsable amb preparaci adequada i titulaci suficient. Pel que fa als participants amb tipologia classificable com a discapacitat lleugera, moderada o lleugera mitjana, sexigir la rtio duna persona responsable amb preparaci adequada i titulaci suficient per cada 4/5 participants. Per a la resta de persones amb discapacitat, el nombre i la qualificaci dels responsables necessaris estar en funci del tipus de minusvalidesa i de lentorn, per tal de permetre la realitzaci de les activitats previstes. 5.11. La variaci en la proporci de monitors indicada haur de tindre lautoritzaci expressa de lIVAJ.GVA Jove. La participaci de monitors en prctiques shaur de comunicar a lIVAJ.GVA Jove i no es considerar per al clcul de la rtio exigida de monitors. 5.12. Per tal daconseguir uns objectius dintegraci, i tamb per tal de permetre que diferents grups convisquen a la installaci i la compartisquen alhora, durant els perodes oferits sintentar evitar que el total de grups de persones amb discapacitats ocupe ms del 30% de les places de la installaci i, si aix passa, no sadjudicar una activitat. Per tot aix, estos grups hauran de fer constar en la sollicitud la condici de grup amb discapacitats. 5.13. Els participants (exclosos els monitors) tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al comenament de lactivitat. En el cas dels grups amb persones amb discapacitat, el lmit dedat es podr incrementar fins als 35 anys, per no podran ser ms de 30 els participants amb discapacitats per grup en cada activitat, llevat de casos justificats. 5.14. Efectuar el pagament dels serveis contractats dacord amb el procediment i els terminis que indica la base 11 del present annex. 5.15. Lliurar, a la gerncia de la installaci, en el moment dincorporar-shi, la documentaci segent: una llista completa de participants, una cpia dels certificats de les titulacions de lequip danimaci i una cpia del programa que es dur a terme a la installaci. Hauran daportar, a ms a ms, una cpia de limprs de reserva i dels justificants dels pagaments efectuats. Cada grup haur de portar-hi la fitxa mdica de cada un dels participants, emplenada i firmada. 5.16. Abonar els danys i els desperfectes que produsquen a la installaci, dacord amb la legislaci vigent. 5.17. Estendre acta, juntament amb la gerncia de la installaci, dels serveis prestats, i fer-hi constar el nombre dassistents i el detall dels serveis extres que shi hagueren prestat. 5.18. Fer constar, en tot el material imprs que es faa amb motiu de lactivitat, la collaboraci de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove. 5.19. LInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove podr, en qualsevol moment, exigir la documentaci econmica relativa a lactivitat, i tamb la que acredite les titulacions de lequip danimaci i el programa que es dur a terme a la installaci. 5.20. Quan en lactivitat participe un centre escolar i hi assistisca amb el seu professorat, no seran dobligat compliment les bases 5.3 i 5.4, pel que fa a la titulaci exigida per a qui dirigisca el grup i els monitors.

5.6. La relacin del equipo de animacin se deber remitir al IVAJ. GVA Jove, en el modelo del anexo IV, al menos un mes antes del inicio de la actividad, detallando el nombre, apellidos, edad, DNI y el tipo de certificado de animador/a o monitor/a que proceda. Este modelo se puede encontrar en el web del IVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. 5.7. La relacin de los participantes se remitir al IVAJ.GVA Jove, en el modelo del anexo V, al menos 15 das naturales antes del inicio de la actividad, detallando nombre, apellidos y edad. Este modelo se puede encontrar en el web del IVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. 5.8. En cualquier momento el IVAJ.GVA JOVE podr requerir la acreditacin de los datos manifestados o de la informacin que se desprenda de la documentacin presentada. 5.9. La proporcin de monitores respecto al nmero total de participantes ser, como mnimo, de un/a monitor/a por cada doce participantes y, como mximo, de un/a monitor/a por cada seis participantes. 5.10. La proporcin de personal responsable para los grupos de personas con discapacidades ser la siguiente: Por cada participante con tipologa clasificable como discapacidad profunda, severa o con parlisis cerebral, una persona responsable con preparacin adecuada y titulacin suficiente. En cuanto a los participantes con tipologa clasificable como discapacidad ligera, moderada o ligera media, se exigir la ratio de una persona responsable con preparacin adecuada y titulacin suficiente por cada 4/5 participantes. Para el resto de personas con discapacidad, el nmero y cualificacin de los responsables necesarios estar en funcin del tipo de minusvala y del entorno, con el fin de permitir la realizacin de las actividades previstas. 5.11. La variacin en la proporcin de monitores indicada deber tener la autorizacin expresa del IVAJ.GVA Jove. La participacin de monitores en prcticas se deber comunicar al IVAJ.GVA Jove y no se considerar para el clculo de la ratio exigida de monitores. 5.12. A fin de conseguir unos objetivos de integracin, as como permitir que diferentes grupos convivan en la instalacin y la compartan al mismo tiempo, durante los perodos ofrecidos se intentar evitar que el total de grupos de personas con discapacidades ocupe ms del 30% de las plazas de la instalacin y, si eso ocurre, no se adjudicar una actividad. Por todo ello estos grupos debern hacer constar en la solicitud la condicin de grupo con discapacidades. 5.13. Los participantes (excluidos los monitores) tendrn edades comprendidas entre los 7 y los 30 aos al inicio de la actividad. En el caso de los grupos con personas con discapacidad, el lmite de edad se podr incrementar hasta los 35 aos, pero no podrn ser ms de 30 los participantes con discapacidades por grupo en cada actividad, excepto en casos justificados. 5.14. Efectuar el pago de los servicios contratados de acuerdo con el procedimiento y los plazos indicados en la base 11 de este anexo. 5.15. Facilitar a la gerencia de la instalacin, en el momento de incorporarse, la siguiente documentacin: una lista completa de participantes, copia de los certificados de las titulaciones del equipo de animacin y una copia del programa a realizar en la instalacin. Debern aportar, adems, copia del impreso de reserva y de los justificantes de los pagos efectuados. Debern, asimismo, llevar consigo la ficha mdica de cada uno de ellos, cumplimentada y firmada. 5.16. Abonar los daos y los desperfectos que produzcan en la instalacin, de acuerdo con lo establecido por la legislacin vigente. 5.17. Levantar acta, junto con la gerencia de la instalacin, de los servicios prestados, haciendo constar el nmero de asistentes y el detalle de los servicios extra que se hubieran prestado. 5.18. Hacer constar, en todo el material impreso que se realice con motivo de la actividad, la colaboracin del Institut Valenci de la Joventut. 5.19. El Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove podr, en cualquier momento, exigir la documentacin econmica relativa a la actividad, as como aquella acreditativa de las titulaciones del equipo de animacin y el programa a realizar en la instalacin. 5.20. Cuando participe en la actividad un centro escolar y asista con su propio profesorado, no sern de obligado cumplimiento las bases 5.3 y 5.4, en lo que se refiere a la titulacin exigida para quien dirija el grupo y para los monitores.

Num. 6705 / 02.02.2012

3465

Lincompliment de les obligacions anteriors, abans o durant lactivitat, podr donar lloc a la no-realitzaci i, fins i tot, a la suspensi de lactivitat en cas destar ja en marxa. LIVAJ.GVA Jove no es fa responsable dels actes ni de les omissions dels usuaris a la installaci. 6. Sollicituds 6.1. Les sollicituds es formalitzaran en un imprs normalitzat (annex III), que es facilitar a les seus de lIVAJ.GVA Jove de Valncia, a les unitats territorials de lIVAJ.GVA Jove dAlacant i de Castell de la Plana, i a les oficines PROP, i que tamb es podr trobar en el web de lIVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. 6.2. Les sollicituds podran presentar-se al Registre General de lIVAJ.GVA Jove de Valncia, als registres de les unitats territorials de lIVAJ.GVA Jove dAlacant i de Castell de la Plana, o en qualsevol dels llocs que estableix larticle 38.4 de la LRJAP i PAC. En cas denviament per correu certificat, la presentaci en loficina de correus dacord amb el que disposa larticle 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual saprova el reglament mitjanant el qual es regula la prestaci de serveis postals, es far: En sobre obert, per tal que lexemplar destinat a lIVAJ.GVA Jove siga datat i segellat en la part superior, abans de ser certificat, i shi faa constar, clarament, el nom de loficina i la data, el lloc, lhora i els minuts de ladmissi. Posat cas que la sollicitud no estiga datada i segellada per loficina de correus corresponent, es considerar data vlida de presentaci aquella en qu tinga entrada al Registre de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove. 6.3. En el nombre de places sollicitades sinclouran les corresponents als membres de lequip danimaci. 6.4. Una mateixa entitat podr dur a terme un mxim de dues activitats mitjanant esta convocatria, per a la qual cosa haur de presentar un imprs per a cada activitat. 6.5. Una mateixa entitat podr presentar un mxim de quatre sollicituds al llarg de tota la Campanya. Les sollicituds que excedisquen el dit nombre no seran tingudes en compte i sarxivaran per ordre de registre dentrada, desprs de la resoluci prvia que es dictar dacord amb el que estableix larticle 42 de la LRJAP i PAC. 7. Termini de presentaci de sollicituds 7.1. Es podran presentar sollicituds a partir de lendem de la publicaci de la present resoluci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 7.2. Sadmetran sollicituds fins a un mes abans del comenament duna activitat. 8. Esmenes En els impresos de sollicitud shauran demplenar tots els apartats. Quan les sollicituds presentades no estiguen degudament i totalment emplenades, es requerir les persones interessades perqu, en el termini de 10 dies comptadors a partir del moment de la notificaci, esmenen o completen la documentaci corresponent. En cas contrari, es considerar que han desistit de la seua sollicitud, desprs de la resoluci prvia que es dictar en els termes que preveu larticle 42 de la LRJAP i PAC. 9. Adjudicaci i reserva de places 9.1. LIVAJ.GVA Jove podr, en qualsevol moment, demanar a la persona sollicitant laportaci addicional de tots els documents o dades aclaridores que es consideren necessaris per a lexamen de la sollicitud presentada. 9.2. Sollicituds presentades fins al 5 de mar de 2012. a) A lefecte dadjudicaci de torns i places, en la present convocatria tindran prioritat les sollicituds de beneficiaris domiciliats al territori de la Comunitat Valenciana. b) Les sollicituds presentades fins al 5 de mar, inclusivament, sordenaran en dues llistes: una llista amb les sollicituds de beneficiaris domiciliats a la Comunitat Valenciana, i una altra, amb la resta de sollicituds. Les sollicituds es numeraran independentment en cada llista, i correlativament, dacord amb lentrada als llocs que estableix la base 6.2. En el cas de presentaci simultnia (en llocs diferents) de dues sollicituds, el nmero sadjudicar per ordre alfabtic ascendent.

El incumplimiento de las obligaciones anteriores, antes o durante la actividad, podr dar lugar a su no realizacin e incluso a su suspensin en el caso de encontrarse ya en marcha. El IVAJ.GVA Jove no se hace responsable de los actos ni de las omisiones de los usuarios en la instalacin. 6. Solicitudes 6.1. Las solicitudes se formalizarn en impreso normalizado (anexo III), el cual se facilitar en las sedes del IVAJ.GVA Jove de Valencia, en las unidades territoriales del IVAJ.GVA Jove de Alicante y de Castelln de la Plana y en las oficinas PROP, y tambin se podr encontrar en el web del IVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. 6.2. Estas solicitudes podrn presentarse en el Registro General del IVAJ.GVA Jove de Valencia, en los registros de las unidades territoriales del IVAJ.GVA Jove de Alicante y de Castelln de la Plana, o en cualquiera de los lugares que establece el artculo 38.4 de la LRJAP y PAC. En caso de envo por correo certificado, la presentacin en la oficina de correos, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestacin de servicios postales, se har: En sobre abierto, con objeto de que el ejemplar destinado al IVAJ. GVA Jove sea fechado y sellado en la parte superior, antes de ser certificado, haciendo constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minutos de su admisin. En caso de que la solicitud no est fechada y sellada por la oficina de correos correspondiente, se entender como fecha vlida de presentacin aquella en la que tenga entrada en el Registro del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove. 6.3. En el nmero de plazas solicitadas se incluirn las correspondientes a los miembros del equipo de animacin. 6.4. Una misma entidad podr realizar un mximo de dos actividades mediante esta convocatoria, para lo cual deber presentar un impreso para cada actividad. 6.5. Una misma entidad podr presentar un mximo de cuatro solicitudes a lo largo de toda la campaa. Las solicitudes que excedan de este nmero no sern tenidas en cuenta y se archivarn por orden de fecha de entrada, previa resolucin acorde con lo que se establece en el artculo 42 de la LRJAP y PAC. 7. Plazo de presentacin de solicitudes 7.1. Se podrn presentar solicitudes a partir del da siguiente de la publicacin de esta resolucin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 7.2. Se admitirn solicitudes hasta un mes antes del inicio de una actividad. 8. Subsanaciones En los impresos de solicitud debern cumplimentarse todos los apartados. Cuando las solicitudes presentadas no estn debidamente cumplimentadas en su totalidad, se requerir a las personas interesadas para que, en el plazo de 10 das, a partir de su notificacin, subsanen o completen la documentacin correspondiente. En caso contrario, se les tendr por desistidas de su solicitud, previa resolucin, que deber ser dictada en los trminos previstos en el artculo 42 de la LRJAP y PAC. 9. Adjudicacin y reserva de plazas 9.1. El IVAJ.GVA Jove podr, en cualquier momento, recabar de la persona solicitante la aportacin adicional de cuantos documentos o datos aclaratorios se estimen necesarios para el examen de la solicitud presentada. 9.2. Solicitudes presentadas hasta el 5 de marzo de 2012. a) A los efectos de adjudicacin de turnos y plazas, en la presente convocatoria tendrn prioridad las solicitudes de beneficiarios domiciliados en el territorio de la Comunitat Valenciana. b) Las solicitudes presentadas hasta el 5 de marzo, inclusive, se ordenarn en dos listas: una lista con las solicitudes de beneficiarios domiciliados en la Comunitat Valenciana y otra con el resto de solicitudes. Las solicitudes se numerarn independientemente en cada lista, y correlativamente, de acuerdo con la entrada en los lugares que establece la base 6.2. En el caso de presentacin simultnea (en lugares diferentes) de dos solicitudes, el nmero se adjudicar por orden alfabtico ascendente.

Num. 6705 / 02.02.2012

3466

c) Una vegada transcorregut el dit termini, es far pblica la llista, amb el nmero dordre assignat, de les sollicituds rebudes a les seus de lIVAJ.GVA Jove de Valncia, a les unitats territorials de lIVAJ.GVA Jove dAlacant i de Castell de la Plana, i tamb en el web de lIVAJ. GVA Jove <www.gvajove.es>. Dins dels 20 dies naturals segents al 5 de mar, es celebrar un sorteig que determinar la sollicitud per la qual siniciar ladjudicaci de torns i de places en cada llista. Atesa la prioritat de les sollicituds dels sollicitants domiciliats a la Comunitat Valenciana, en primer lloc sadjudicaran els torns i les places desta llista i, posteriorment, els de les sollicituds de laltra llista, per resoluci del director general de lVAJ.GVA Jove. 9.3. Sollicituds presentades a partir del 6 de mar de 2012. a) Les sollicituds presentades a partir del 6 de mar de 2012 es numeraran correlativament i, per ordre dentrada als llocs que estableix la base 6.2, i per resoluci del director general de lIVAJ.GVA Jove, i sels adjudicaran els torns i les places sobrants. En el cas de presentaci simultnia (en llocs diferents) de dues sollicituds, el nmero sadjudicar per ordre alfabtic ascendent. En esta fase dadjudicaci ja no hi haur preferncia per a les sollicituds de grups de la Comunitat Valenciana. b) Els que no resulten adjudicataris podran fer noves sollicituds de les places sobrants, loferta de les quals es podr consultar en el web de lIVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. c) Sadmetran sollicituds fins a un mes abans de linici de lactivitat. 10. Publicaci i formalitzaci de les adjudicacions 10.1. Sollicituds presentades fins al 5 de mar de 2012. a) La resoluci del director general de lIVAJ.GVA Jove, amb ladjudicaci de places de les sollicituds presentades fins al 5 de mar de 2012, es publicar en el DOCV, als efectes que preveuen els articles 59 i 60 de la LRJAP i PAC. Tamb es publicar en el web de lIVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. b) Les entitats que resulten adjudicatries rebran un document amb la liquidaci dels pagaments que hauran de fer i els terminis establits a lefecte, en qu figurar un nmero de reserva al qual shaur de fer referncia en qualsevol comunicaci amb lIVAJ.GVA Jove que tinga relaci amb la present convocatria. c) Les entitats adjudicatries hauran de formalitzar la reserva fins al 30 dabril de 2012. d) Per tal de considerar que ladjudicaci de les places ha sigut formalitzada, lentitat haur defectuar un pagament de 10,00 per plaa. 10.2. Sollicituds presentades a partir del 6 de mar de 2012: a) La resoluci del director general de lIVAJ.GVA Jove, amb ladjudicaci de places de les sollicituds presentades a partir del 6 de mar de 2012, es publicar als taulers danuncis de les seus de lIVAJ. GVA Jove, a Alacant (Rambla de Mndez Nez, 41, 03002 Alacant), a Castell de la Plana (c/ dels Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castell de la Plana) i a Valncia (c/ de lHospital, 11, 46001 Valncia) als efectes que preveuen els articles 59 i 60 de la LRJAP i PAC. Tamb es publicar en el web de lIVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. b) Les entitats que resulten adjudicatries rebran un document amb la liquidaci dels pagaments que hauran de fer i els terminis establits a lefecte, en qu figurar un nmero de reserva al qual shaur de fer referncia en qualsevol comunicaci amb lIVAJ.GVA Jove que tinga relaci amb la present convocatria. c) Les entitats adjudicatries hauran de formalitzar la reserva en un termini de 15 dies naturals comptadors a partir de lendem de la publicaci de ladjudicaci. d) Per tal de considerar que ladjudicaci de les places ha sigut formalitzada, lentitat haur defectuar un pagament de 10,00 per plaa. 11. Procediment de pagament 11.1. Per formalitzar les adjudicacions, les entitats hauran de fer un primer pagament en concepte de reserva de 10,00 per plaa, i trametre a lIVAJ.GVA Jove (c/ de lHospital, 11, 46001 Valncia) una cpia del justificant bancari i tamb un exemplar signat del document a qu es refereix la base 10. 11.2. El pagament de la resta de limport es far en dos terminis: el primer correspondr al 30% de limport total de les places adjudicades del qual es restar la bestreta abonada en concepte de reserva i el segon, al 70% restant. Els justificants corresponents al primer dels

c) Transcurrido dicho plazo, se har pblica la lista, con el nmero de orden asignado, de las solicitudes recibidas en las sedes del IVAJ. GVA Jove de Valencia, en las unidades territoriales del IVAJ.GVA Jove de Alicante y de Castelln de la Plana, y tambin en el web del IVAJ. GVA Jove <www.gvajove.es>. Dentro de los 20 das naturales siguientes al 5 de marzo, se celebrar un sorteo que determinar la solicitud por la que se iniciar la adjudicacin de turnos y plazas en cada lista. Teniendo en cuenta la prioridad de las solicitudes de los solicitantes domiciliados en la Comunitat Valenciana, en primer lugar se adjudicarn los turnos y las plazas de esta lista y, posteriormente, los de las solicitudes de la otra lista, por resolucin del director general del IVAJ.GVA Jove. 9.3. Solicitudes presentadas a partir del 6 de marzo de 2012. a) Las solicitudes presentadas a partir del 6 de marzo de 2012 se enumerarn correlativamente y, por orden de entrada en los lugares establecidos en la base 6.2, y por resolucin del director general del IVAJ. GVA Jove, se les adjudicarn los turnos y plazas sobrantes. En el caso de presentacin simultnea (en lugares diferentes) de dos solicitudes, el nmero se adjudicar por orden alfabtico ascendente. En esta fase de adjudicacin ya no habr preferencia para las solicitudes de grupos de la Comunitat Valenciana. b) Los que no resulten adjudicatarios podrn realizar nuevas solicitudes de las plazas sobrantes, cuya oferta podr consultarse en el web del IVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. c) Se admitirn solicitudes hasta un mes antes del inicio de la actividad. 10. Publicacin y formalizacin de las adjudicaciones 10.1. Solicitudes presentadas hasta el 5 de marzo de 2012. a) La resolucin del director general del IVAJ.GVA Jove, con la adjudicacin de plazas de las solicitudes presentadas hasta el 5 de marzo de 2012, se publicar en el DOCV a los efectos previstos en los artculos 59 y 60 de LRJAP y PAC. Tambin se publicar en el web del IVAJ. GVA Jove <www.gvajove.es>. b) Las entidades que resulten adjudicatarias recibirn un documento con la liquidacin de los pagos a realizar y los plazos establecidos al efecto, donde figurar un nmero de reserva al que se deber hacer referencia en cualquier comunicacin con el IVAJ.GVA Jove que tenga relacin con esta convocatoria. c) Las entidades adjudicatarias debern formalizar la reserva hasta el 30 de abril de 2012. d) Para considerar que la adjudicacin de las plazas ha sido formalizada, la entidad tendr que realizar el pago de 10,00 por plaza. 10.2. Solicitudes presentadas a partir del 6 de marzo de 2012: a) La resolucin del director general del IVAJ.GVA Jove, con la adjudicacin de plazas de las solicitudes presentadas a partir del 6 de marzo de 2012, se publicar en los tablones de anuncios de las sedes del IVAJ.GVA Jove, en Alicante (Rambla Mndez Nez, 41, 03002 Alicante), en Castelln de la Plana (c/ Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castelln de la Plana) y en Valencia (c/ Hospital, 11, 46001 Valencia), a los efectos previstos en los artculos 59 y 60 de LRJAP y PAC. Tambin se publicar en el web del IVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. b) Las entidades que resulten adjudicatarias recibirn un documento con la liquidacin de los pagos a realizar y los plazos establecidos al efecto, donde figurar un nmero de reserva al que se deber hacer referencia en cualquier comunicacin con el IVAJ.GVA Jove que tenga relacin con esta convocatoria. c) Las entidades adjudicatarias debern formalizar la reserva en un plazo de 15 das naturales contados a partir del da siguiente de la publicacin de la adjudicacin. d) Para considerar que la adjudicacin de las plazas ha sido formalizada, la entidad tendr que realizar el pago de 10,00 por plaza. 11. Procedimiento de pago 11.1. Para formalizar las adjudicaciones, las entidades debern realizar un primer pago en concepto de reserva de 10,00 por plaza, y remitir al IVAJ.GVA Jove (c/ de lHospital, 11, 46001 Valencia) una copia del justificante bancario, as como un ejemplar firmado del documento a que se refiere la base 10. 11.2. El pago del resto del importe se realizar en dos plazos: el primero corresponder al 30% del importe total de las plazas adjudicadas del que se restar el anticipo abonado en concepto de reserva y el segundo, al 70% restante. Los justificantes correspondientes al primero

Num. 6705 / 02.02.2012

3467

pagaments hauran destar en poder de lIVAJ.GVA Jove fins a un mes abans de la data de comenament de lactivitat, i els corresponents al segon, 15 dies naturals abans de la dita data. 11.3. En les reserves que es formalitzen amb menys dun mes dantelaci sobre la data de comenament de lactivitat, senviar a lIVAJ. GVA Jove, juntament amb limprs de reserva, el justificant del pagament del 30% de limport total de les places adjudicades. 11.4. Tots els justificants de pagament hauran dindicar el nmero de reserva, el nom de lorganisme o entitat, el nom de la installaci, el nombre de places reservades i els dies de comenament i dacabament de lactivitat. 11.5. Acabada lestada a la installaci concedida, els beneficiaris hauran dabonar les diferncies, si nhi havia, dacord amb lacta de prestaci de serveis i de liquidaci, i tamb els danys i els desperfectes que shi hagueren pogut ocasionar. Lentitat estar obligada a liquidar la diferncia en eixe acte o en el termini mxim de 30 dies. Transcorregut el termini de sis mesos sense que se nhaguera efectuat el pagament, sexigiran els deutes pendents mitjanant el procediment administratiu de constrenyiment. 12. Documentaci 12.1. Dacord amb les bases 10 i 11, les entitats adjudicatries hauran de presentar la documentaci segent: a) Fins al 30 dabril, en el cas de les sollicituds presentades fins al 5 de mar de 2012, i dins dels 15 dies naturals comptadors a partir de lendem de la publicaci de ladjudicaci de les places, en el cas de les sollicituds presentades a partir del 6 de mar de 2012: Resguard de lingrs de 10,00 per plaa. Imprs de la reserva, amb la liquidaci dels pagaments a efectuar i els terminis establits, signat pel/s representant/s de lentitat o grup, que sels trametr des de les oficines de lIVAJ.GVA Jove. b) Fins a un mes abans del comenament de lactivitat: Relaci dels integrants de lequip danimaci (model degudament emplenat i signat: annex IV). Resguard del 30% de limport total de les places adjudicades, del qual es restar la bestreta abonada en concepte de reserva. c) Fins a 15 dies naturals abans del comenament de lactivitat: Relaci dels participants (model degudament emplenat i signat: annex V). Resguard del 70% de limport total de les places adjudicades. 12.2. Si dins del termini indicat no es rebera a lIVAJ.GVA Jove la documentaci esmentada en esta base, es podr considerar que sha desistit de la sollicitud, la qual sarxivar desprs de la resoluci que es dictar prviament, dacord amb el que estableix larticle 42 de la LRJAP i PAC, i les places podran adjudicar-se a un altre grup, de conformitat amb la base 9.2. 13. Tarifes 13.1. La quota, per persona i torn, s la que sindica en lannex VIII. 13.2. Els serveis extres realitzats durant lactivitat es facturaran per separat i shauran dabonar a la installaci corresponent. Sentenen per serveis extres els efectuats per persones no incloses en les places adjudicades o b els serveis de dinar i sopar no inclosos en els dies de durada del torn, dacord amb el que disposa la base 3 del present annex. 14. Renncia i terminis 14.1. Renncia a) La renncia de places no implicar la devoluci de la quota abonada, tret dels casos que preveu la base 15.2. b) La renncia total o parcial de places es far sempre per escrit, utilitzant el model de renncia de places (annex VII), i senviar a lIVAJ. GVA Jove o es presentar als llocs que estableix la base 6.2 desta resoluci. c) En la renncia shaur dindicar clarament el nmero de reserva, el nom de lentitat, el nom i el crrec de qui la representa i un domicili a lefecte de notificacions, el nom de la installaci i el perode reservat, i tamb el nombre de places a qu es renuncia.

de estos pagos debern encontrarse en poder del IVAJ.GVA Jove hasta un mes antes de la fecha de inicio de la actividad, y los correspondientes al segundo, 15 das naturales antes de dicha fecha. 11.3. En las reservas que se formalicen con menos de un mes de antelacin sobre la fecha de inicio de la actividad, se remitir al IVAJ. GVA Jove, junto con el impreso de reserva, el justificante del pago del 30% del importe total de las plazas adjudicadas. 11.4. Todos los justificantes de pago debern indicar el nmero de reserva, el nombre del organismo o entidad, el nombre de la instalacin, el nmero de plazas reservadas y los das de inicio y final de la actividad. 11.5. Finalizada su estancia en la instalacin concedida, los beneficiarios debern abonar las diferencias, si las hubiera, de acuerdo con el acta de prestacin de servicios y liquidacin, as como los daos y desperfectos que se hubieran podido ocasionar en la misma. La entidad quedar obligada a liquidar la diferencia en ese acto o en el plazo mximo de 30 das. Transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiera efectuado el pago, se exigirn las deudas pendientes mediante el procedimiento administrativo de apremio. 12. Documentacin 12.1. De acuerdo con las bases 10 y 11, las entidades adjudicatarias debern presentar la documentacin siguiente: a) Hasta el 30 de abril, en el caso de las solicitudes presentadas hasta el 5 de marzo de 2012, y dentro de los 15 das naturales contados a partir del da siguiente de la publicacin de la adjudicacin de las plazas, en el caso de las solicitudes presentadas a partir del 6 de marzo de 2012: Resguardo del ingreso de 10,00 por plaza. Impreso de reserva, con la liquidacin de los pagos a realizar y los plazos establecidos, firmado por el/los representante/s de la entidad o grupo, que se les remitir desde las oficinas del IVAJ.GVA Jove. b) Hasta un mes antes del inicio de la actividad: Relacin de los integrantes del equipo de animacin (modelo debidamente cumplimentado y firmado: anexo IV). Resguardo del 30% del importe total de las plazas adjudicadas, del que se restar el anticipo abonado en concepto de reserva. c) Hasta 15 das naturales antes del inicio de la actividad: Relacin de participantes (modelo debidamente cumplimentado y firmado: anexo V). Resguardo del 70% del importe total de las plazas adjudicadas. 12.2. Si en el plazo indicado no se recibiera en el IVAJ.GVA Jove la documentacin citada en esta base, se podr considerar que ha desistido en su solicitud, que se archivar previa resolucin dictada de acuerdo con lo que establece el artculo 42 de la LRJAP y PAC, y las plazas podrn adjudicarse a otro grupo, de conformidad con la base 9.2. 13. Tarifas 13.1. La cuota, por persona y turno, es la indicada en el anexo VIII. 13.2. Los servicios extras realizados durante la actividad se facturarn por separado y se debern abonar en la instalacin correspondiente. Se entienden por servicios extras los efectuados por personas no incluidas en las plazas adjudicadas o bien los servicios de comida y cena no incluidos en los das de duracin del turno, segn lo dispuesto en la base 3 de este anexo. 14. Renuncia y plazos 14.1. Renuncia a) La renuncia de plazas no implicar la devolucin de la cuota abonada, excepto en los casos previstos en la base 15.2. b) La renuncia total o parcial de plazas se realizar siempre por escrito, utilizando el modelo renuncia de plazas (anexo VII) remitindolo al IVAJ.GVA Jove o presentndolo en los lugares establecidos en la base 6.2 de esta resolucin. c) En la renuncia deber indicarse claramente el nmero de reserva, el nombre de la entidad, el nombre y cargo de su representante, y un domicilio a efectos de notificaciones, el nombre de la instalacin y el perodo reservado, as como el nmero de plazas a las que se renuncia.

Num. 6705 / 02.02.2012

3468

d) Si no sefectuen els ingressos corresponents dacord amb el que especifica la base 11 de la present resoluci, es podr considerar que lentitat o grup renuncia a les places per desistiment, sarxivar lexpedient desprs de la resoluci que es dictar prviament dacord amb el que estableix larticle 42 de la LRJAP i PAC, i no soriginar cap dret a la devoluci de les quanties ja abonades. 14.2. Terminis a) Si la renncia es presenta abans dacabar el termini de formalitzaci de la reserva, no shi aplicar cap penalitzaci. b) Si la renncia es presenta una vegada acabat el termini de formalitzaci de la reserva, per fins a un mes natural abans del comenament de lactivitat, tindr una penalitzaci de 10,00 per plaa. c) Si la renncia es presenta en un termini comprs entre un mes i 15 dies naturals abans del comenament de lactivitat, es penalitzar amb el 30% de limport de la plaa. d) Si la renncia es presenta amb menys de 15 dies naturals abans del comenament de lactivitat, es penalitzar amb el 100% de limport de la plaa. 15. Sollicitud de devoluci de pagaments 15.1. La sollicitud de devoluci de pagaments es far sempre per escrit, utilitzant el model de sollicitud de devoluci de quota (annex VI), i senviar a lIVAJ.GVA Jove o es presentar als llocs que estableix la base 6.2 desta resoluci. En la sollicitud de devoluci dels pagaments shaur dindicar clarament el nmero de reserva, el nom de lentitat, el nom i el crrec de qui la representa i un domicili a lefecte de notificacions, el nom de la installaci i el perode reservat, i tamb el nombre de places a qu es renuncia i per a les quals es sollicita la devoluci, i els motius allegats. A la sollicitud sincorporaran, a ms a ms, els justificants que acrediten els motius allegats, les dades bancries i els justificants de pagament. 15.2. Dacord amb el que disposa el Decret 73/1991, de 13 de maig, procedir la devoluci de limport que corresponga quan, per causa sobrevinguda posterior a la formalitzaci de ladjudicaci i no imputable a la persona interessada, no es faa lactivitat o no sutilitze el servei, i siga acreditat mitjanant document fefaent. A tal efecte, es consideraran o sassimilaran a causa no imputable a la persona interessada els supsits segents: a) Malaltia que li impedisca lassistncia a lactivitat, degudament justificada mitjanant un certificat mdic oficial, emplenat i signat, o un informe hospitalari. b) Malaltia o mort dun familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, degudament justificada mitjanant un certificat mdic oficial degudament emplenat i signat. c) Haver trobat un treball, degudament justificat mitjanant una fotocpia confrontada del contracte de treball o un document equivalent. d) Suspensi de lactivitat per part de lIVAJ.GVA Jove. e) Altres causes de fora major, degudament justificades; a lefecte de la present convocatria i pel que fa a possibles devolucions, no sassimilar a causa de fora major el fet que no sacomplisquen les previsions docupaci fetes per les entitats sollicitants. 15.3. En qualsevol cas, les causes que apareixen en els supsits a), b), c) i e) shauran de referir nicament i exclusivament als participants que shan relacionat en els annexos IV i V. Posat cas que les llistes no shagueren lliurat a lIVAJ.GVA Jove, no es podran tindre en compte els motius exposats per a la sollicitud de devoluci de la quota. 15.4. El procediment de devoluci de les quantitats, en els casos que siga procedent, es far dacord amb el Decret 151/1994, de 29 de juliol, del Govern Valenci. 16. Possibilitat de variaci del programa de loferta LInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove es reserva el dret de modificar el programa de lOferta Concertada, i tamb de suspendren alguna activitat quan, per causa justificada, no en siga possible el normal desplegament. En cas de modificaci o de suspensi dalguna de les activitats previstes quan ja shaguera produt ladjudicaci de places, soferir, als sollicitants afectats, la possibilitat daccedir a una altra installaci de caracterstiques semblants o la devoluci de les quantitats ingressades a compte. La dita modificaci es comunicar per mitj dun anunci publicat en els taulers de les seus de lIVAJ.GVA Jove, a Alacant (Rambla

d) Si no efectan los ingresos de acuerdo con lo especificado en la base 11 de la presente resolucin se podr considerar que la entidad o grupo renuncia a las plazas por desistimiento, se archivar el expediente previa resolucin dictada de acuerdo con lo que establece el artculo 42 de la LRJAP y PAC, y no originar derecho alguno a la devolucin de las cuantas ya abonadas. 14.2. Plazos a) Si la renuncia se presenta antes de finalizar el plazo de formalizacin de la reserva no se aplicar ninguna penalizacin. b) Si la renuncia se presenta finalizado el plazo de formalizacin de la reserva, pero hasta un mes natural antes del inicio de la actividad, tendr una penalizacin de 10,00 por plaza. c) Si la renuncia se presenta en un plazo comprendido entre un mes y 15 das naturales antes del inicio de la actividad, se penalizar con el 30% del importe de la plaza. d) Si la renuncia se presenta con menos de 15 das naturales antes del inicio de la actividad, se penalizar con el 100% del importe de la plaza. 15. Solicitud de devolucin de pagos 15.1. La solicitud de devolucin de pagos se realizar siempre por escrito, utilizando el modelo de solicitud de devolucin de cuota (anexo VI), remitindolo al IVAJ.GVA Jove o presentndolo en los lugares establecidos en la base 6.2 de esta resolucin. En la solicitud de devolucin de los pagos deber indicarse claramente el nmero de reserva, el nombre de la entidad, el nombre y cargo de su representante y un domicilio a efectos de notificaciones, el nombre de la instalacin y el perodo reservado, as como el nmero de plazas a las que se renuncia y para las que se solicita devolucin, y los motivos alegados. A esta solicitud se incorporar, adems, los justificantes que acrediten los motivos alegados, los datos bancarios y los justificantes de pagos. 15.2. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 73/1991, de 13 de mayo, proceder la devolucin del importe que corresponda cuando, por causa sobrevenida posterior a la formalizacin de la adjudicacin y no imputable a la persona interesada no se realice la actividad o no se utilice el servicio, y sea acreditado mediante documento fehaciente. A estos efectos, se entendern o asimilarn a causa no imputable a la persona interesada los siguientes supuestos: a) Enfermedad que le impida la asistencia a la actividad, debidamente justificada mediante certificado mdico oficial, cumplimentado y firmado, o un informe hospitalario. b) Enfermedad o muerte de un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, debidamente justificada mediante certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado. c) Haber encontrado un trabajo, debidamente justificado mediante fotocopia compulsada del contrato de trabajo o documento equivalente. d) Suspensin de la actividad por parte del IVAJ.GVA Jove. e) Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas; a efectos de esta convocatoria y en referencia a posibles devoluciones, no se asimilar a causa de fuerza mayor el hecho de que las previsiones de ocupacin realizadas por las entidades solicitantes no se cumplan 15.3. En cualquier caso, las causas que aparecen en los supuestos a), b), c) y e) debern referirse nica y exclusivamente a los participantes que se han relacionado en los anexos IV y V. En el caso de que estas listas no se hubiesen entregado al IVAJ.GVA Jove, no se podr tener en cuenta los motivos expuestos para la solicitud de devolucin de cuota. 15.4. El procedimiento de devolucin de las cantidades, en los casos que proceda, se realizar de acuerdo con el Decreto 151/1994, de 29 de julio, del Gobierno Valenciano. 16. Posibilidad de variacin del programa de la oferta El Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove se reserva el derecho a modificar el programa de la oferta concertada, as como a suspender alguna actividad cuando, por causa justificada, no sea posible el normal desarrollo de la misma. En caso de modificacin o suspensin de alguna de las actividades previstas cuando ya se hubiera producido la adjudicacin de plazas, se ofrecer a los solicitantes afectados la posibilidad de acceder a otra instalacin de similares caractersticas o la devolucin de las cantidades ingresadas a cuenta. Dicha modificacin se comunicar mediante anuncio publicado en los tablones de las sedes del IVAJ.GVA Jove, en

Num. 6705 / 02.02.2012

3469

Mndez Nez, 41, 03002 Alacant), a Castell de la Plana (c/ Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castell de la Plana) i a Valncia (c/ Hospital, 11, 46001 Valncia). Tamb es publicar en el web de lIVAJ.GVA Jove <www.gvajove.es>. 17. Acceptaci de les bases La participaci en la present convocatria implica lacceptaci de les bases que la regulen.

Alicante (Rambla Mndez Nez, 41, 03002 Alicante), en Castelln de la Plana (c/ Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castelln de la Plana) y en Valencia (c/ Hospital, 11, 46001 Valencia). Tambin se publicar en el web del IVAJ.GVA Jove <www.ivaj.es>. 17. Aceptacin de las bases La participacin en la presente convocatoria implica la aceptacin de las bases que la regulan.

Num. 6705 / 02.02.2012

3470

ANNEX II 1. Installacions en la Comunitat Valenciana CAMPAMENTS CODI INSTALLACIONS DENOMINACI Campament Navaln (Navaln) TIPUS Campament (tendes) DATES 1-8/JULIOL 8-15/JULIOL 16-23/JULIOL 23-30/JULIOL 1-8/AGOST 8-15/AGOST 1-8/JULIOL 8-15/JULIOL 16-23/JULIOL 23-31/JULIOL 1-8/AGOST 8-15/AGOST 1-8/JULIOL 8-15/JULIOL 16-23/JULIOL 23-31/JULIOL 1-8/AGOST 8-15/AGOST PLACES 200 200 250 250 200 200 175 175 125 125 175 175 80 80 80 80 85 85

01

02

Campament Jaume I (Alcossebre)

Campament (tendes)

02-c

Campament Jaume I (Alcossebre)

Campament (cabanes)

ALBERGS CODI INSTALLACIONS DENOMINACI Alberg Torre dAlborache (Alborache) TIPUS DATES 01-08/JULIOL 08-16/JULIOL 21/JULIOL-01/AGOST 01-11/AGOST 11-21/AGOST 21-31/AGOST 01-08/JULIOL 08-16/JULIOL 25/JULIOL-01/AGOST 01-11/AGOST 11-21/AGOST 21-31/AGOST 01-08/JULIOL 08-16/JULIOL 01-11/AGOST 11-21/AGOST 21-31/AGOST 15-23/JULIOL 23/JULIOL-01/AGOST 01-11/AGOST 11-21/AGOST 21-31/AGOST PLACES 25 25 40 40 55 55 25 25 25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 25 55 55

03

Alberg

04

Alberg Argentina (Benicssim)

Alberg

05

Alberg La Marina (Moraira-Teulada)

Alberg

06

Albergue Mar i Vent (Piles)

Alberg

2. Installacions en altres comunitats autnomes En el cas dinstallacions ubicades en altres comunitats autnomes, el nombre de les places sollicitades no podr ser inferior a 50 o al 90% de les oferides. CODI 07 INSTALLACIONS C. AUTNOMA Madrid DENOMINACI Alberg Batanes TIPUS Alberg DATES 01-15/JULIOL PLACES 55

Num. 6705 / 02.02.2012

3471

ANEXO II 1. Instalaciones en la Comunitat Valenciana CAMPAMENTOS CDIGO INSTALACIONES DENOMINACIN Campamento Navaln (Navaln) TIPO Campamento (tiendas) FECHAS 1-8/JULIO 8-15/JULIO 16-23/JULIO 23-30/JULIO 1-8/AGOSTO 8-15/AGOSTO 1-8/JULIO 8-15/JULIO 16-23/JULIO 23-31/JULIO 1-8/AGOSTO 8-15/AGOSTO 1-8/JULIO 8-15/JULIO 16-23/JULIO 23-31/JULIO 1-8/AGOSTO 8-15/AGOSTO PLAZAS 200 200 250 250 200 200 175 175 125 125 175 175 80 80 80 80 85 85

01

02

Campamento Jaume I (Alcossebre)

Campamento (tiendas)

02-c

Campamento Jaume I (Alcossebre)

Campamento (cabaas)

ALBERGUES CDIGO INSTALACIONES DENOMINACIN Albergue Torre de Alborache (Alborache) FECHAS 01-08/JULIO 08-16/JULIO 21/JULIO-01/AGOSTO 01-11/AGOSTO 11-21/AGOSTO 21-31/AGOSTO 01-08/JULIO 08-16/JULIO 25/JULIO-01/AGOSTO 01-11/AGOSTO 11-21/AGOSTO 21-31/AGOSTO 01-08/JULIO 08-16/JULIO 01-11/AGOSTO 11-21/AGOSTO 21-31/AGOSTO 15-23/JULIO 23/JULIO-01/AGOSTO 01-11/AGOSTO 11-21/AGOSTO 21-31/AGOSTO PLAZAS 25 25 40 40 55 55 25 25 25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 25 55 55

TIPO

03

Albergue

04

Albergue Argentina (Benicasim)

Albergue

05

Albergue La Marina (Moraira-Teulada)

Albergue

06

Albergue Mar i Vent (Piles)

Albergue

2. Instalaciones en otras comunidades autnomas En el caso de instalaciones ubicadas en otras comunidades autnomas, el nmero de las plazas solicitadas no podr ser inferior a 45 o al 80% de las ofrecidas. CDIGO 07 INSTALACIONES C. AUTNOMA Madrid DENOMINACIN Albergue Batanes TIPO Albergue FECHAS 01-15/JULIO PLAZAS 55

Num. 6705 / 02.02.2012


ANNEX III / ANEXO III

3472

SOLLICITUD DE CAMPAMENTS, ALBERGS I RESIDNCIES (OFERTA CONCERTADA) SOLICITUD DE CAMPAMENTOS, ALBERGUES Y RESIDENCIAS (OFERTA CONCERTADA)
CIF

DADES D'IDENTIFICACI DE L'ENTITAT / DATOS DE IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD

NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

FAX

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

GRUP AMB DISCAPACITATS / GRUPO CON DISCAPACIDADES

NO

COGNOMS / APELLIDOS

DADES D'IDENTIFICACI DE LA PERSONA RESPONSABLE I A EFECTES DE NOTIFICACI DATOS DE IDENTIFICACIN DE LA PERSONA RESPONSABLE Y A EFECTOS DE NOTIFICACIN
NOM / NOMBRE

DNI

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

FAX

CRREC / CARGO

IDIOMA

Valenci Valenciano

Castell Castellano

EXPOSICI / EXPOSICIN

Conec i accepte els preus i les bases de la Resoluci del director general de l'IVAJ.GVA JOVE, per la qual es convoca la Campanya de Temps Lliure Juvenil, en la modalitat d'oferta concertada. I conec les installacions que sollicite i n'accepte les caracterstiques particulars. Conozco y acepto los precios y las bases de la Resolucin del director general del IVAJ.GVA JOVE, por la que se convoca la Campaa de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad de oferta concertada. Y conozco las instalaciones que solicito y acepto sus caractersticas particulares.

Accepte la responsabilitat que puga derivar-se del desplegament de l'activitat, la qual seria assumida individualment o collectiva. Acepto la responsabilidad que pueda derivarse del desarrollo de la actividad, que sera asumida individual o colectivamente.

DADES DE LA SOLLICITUD / DATOS DE LA SOLICITUD


CODI / CDIGO

INSTALLACI / INSTALACIN

TOTAL PLACES TOTAL PLAZAS

DATA COMENAMENT DATA ACABAMENT FECHA FIN FECHA COMIENZO

E
2

SI NO S POSSIBLE L'OPCI ANTERIOR / SI NO ES POSIBLE LA OPCIN ANTERIOR


Installaci / Instalacin

Codi / Cdigo

Places / Plazas

Dates / Fechas

7
, d de

/ / / / / /
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

Signatura i segell de l'entitat / Firma y sello de la entidad

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

13/01/12

ANNEX III / ANEXO III

IA - 16010 - 01 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

Num. 6705 / 02.02.2012


ANNEX IV / ANEXO IV

3473

RELACI DE L'EQUIP D'ANIMACI. OFERTA CONCERTADA 20___ RELACIN DEL EQUIPO DE ANIMACIN. OFERTA CONCERTADA 20___
CIF

A
B
(1/3) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE L'ENTITAT O GRUPO
NOM / NOMBRE

DNI
CP

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVNCIA / PROVINCIA
TELFON / TELFONO

FAX

TTOL O CERTIFICAT / TTULO O CERTIFICADO

ESCOLA D'ANIMACI / ESCUELA DE ANIMACIN

DETALLS DE LA RESERVA / DETALLES DE LA RESERVA


NM. RESERVA

INSTALLACI / INSTALACIN

DATES / FECHAS

PLACES / PLAZAS

D
Nm.

EQUIP D'ANIMACI / EQUIPO DE ANIMACIN


Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Titulaci en animaci Titulacin en animacin
Escola / Escuela

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CHAP - IAC

16
17
18
19
20

de

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

13/01/12

IA - 16000 - 01 - E

DIN - A4

Signatura i segell de l'entitat / Firma y sello de la entidad

Num. 6705 / 02.02.2012


ANNEX V / ANEXO V

3474

RELACI DELS PARTICIPANTS. OFERTA CONCERTADA 20___ RELACIN DE LOS PARTICIPANTES. OFERTA CONCERTADA 20___
CIF

A
B
(1/3) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE L'ENTITAT O GRUPO
NOM / NOMBRE

DNI
CP

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVNCIA / PROVINCIA
TELFON / TELFONO

FAX

TTOL O CERTIFICAT / TTULO O CERTIFICADO

ESCOLA D'ANIMACI / ESCUELA DE ANIMACIN

DETALLS DE LA RESERVA / DETALLES DE LA RESERVA


NM. RESERVA

INSTALLACI / INSTALACIN

DATES / FECHAS

PLACES / PLAZAS

D
Nm.

PARTICIPANTS / PARTICIPANTES (*)


Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Edat / Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
(*) Afegiu tants fulls com calga.
Aadid tantas hojas como haga falta. Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

13/01/12

IA - 16001 - 01 - E

DIN - A4

d Signatura i segell de l'entitat / Firma y sello de la entidad

de

CHAP - IAC

20

Num. 6705 / 02.02.2012


ANNEX VI / ANEXO VI

3475

SOLLICITUD DE DEVOLUCI D'INGRESSOS (OFERTA CONCERTADA) SOLICITUD DE DEVOLUCIN DE INGRESOS (OFERTA CONCERTADA)
CIF (1)
NOM / NOMBRE
DNI

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO

NOM DE L'ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD


COGNOMS DE LA PERSONA REPRESENTANT APELLIDOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DOMICILI DEL REPRESENTANT (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) DOMICILIO DEL REPRESENTANTE (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)
PROVNCIA / PROVINCIA

CP
FAX

LOCALITAT / LOCALIDAD
CRREC / CARGO

TELFON / TELFONO

DETALL DE LA RESERVA / DETALLE DE LA RESERVA


NM. RESERVA
DATES / FECHAS
PLACES ADJUDICADES PLAZAS ADJUDICADAS

INSTALLACI / INSTALACIN

C
1) 2)

PAGAMENTS REALITZATS (adjunten justificants d'ingressos) PAGOS REALIZADOS (adjuntar justificantes de ingresos)
DATA / FECHA
IMPORT / IMPORTE
3) 4)

DATA / FECHA

IMPORT / IMPORTE

SOLLICITUD / SOLICITUD

D'acord amb la base 15 de la resoluci de convocatria de la campanya de temps lliure juvenil en la modalitat d'Oferta Concertada, per la qual es regula la devoluci de pagaments. L'entitat o grup que firma la present renncia a plaa/s de la reserva pels motius exposats a continuaci (marcar amb una creu on corresponga). De acuerdo con la base 15 de la resolucin de convocatoria de la campaa de tiempo libre juvenil en la modalidad de Oferta Concertada, por la que se regula la devolucin de pagos. La entidad o grupo que firma la presente renuncia a plaza/s de la reserva por los motivos expuestos a continuacin (marcar con una cruz donde corresponda). a) Malaltia de participant/s que li/els impedisca assistir a l'activitat. En este cas, haur d'adjuntar un certificat mdic oficial, emplenat i firmat, o informe hospitalari. Enfermedad de participante/s que le/s impida asistir a la actividad. En este caso, deber adjuntar un certificado mdico oficial, cumplimentado y firmado, o informe hospitalario. b) Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haur d'adjuntar un certificat mdic degudament emplenat i signat. Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este caso, deber adjuntar un certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado. c) Haver trobat un treball. En este cas, s'haur d'adjuntar fotocpia confrontada del contracte de treball o document equivalent. Haber encontrado un trabajo. En este caso, deber adjuntar fotocopia compulsada del contrato de trabajo o documento equivalente. d) Suspensi de l'activitat per part de l'IVAJ.GVA JOVE o de les comunitats autnomes. Suspensin de la actividad por parte del IVAJ.GVA JOVE o de las comunidades autnomas. e) Altres causes de fora major, degudament justificades; a l'efecte d'esta convocatria i en referncia a possibles devolucions, no s'assimilar a causa de fora major el fet que les previsions d'ocupaci realitzades per les entitats sollicitants no es complisquen. Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas; a efectos de esta convocatoria y en referencia a posibles devoluciones, no se asimilar a causa de fuerza mayor el hecho de que las previsiones de ocupacin realizadas por las entidades solicitantes no se cumplan. (Les causes que apareixen en els supsits a), b), c) i e) hauran de referir-se nicament i exclusivament als participants que s'han relacionat en l'annex IV i V. En el cas que estes llistes no s'hagueren entregat a l'IVAJ.GVA JOVE, no es podr tindre en compte els motius exposats per a la sollicitud de devoluci de quota). (Las causas que aparecen en los supuestos a), b), c) y e) debern referirse nica y exclusivamente a los participantes que se han relacionado en el anexo IV y V. En el caso de que dichas listas no se hubiesen entregado al IVAJ.GVA JOVE, no se podr tener en cuenta los motivos expuestos para la solicitud de devolucin de Per la qual cosa, es SOLLICITA la devoluci de la quantitat corresponent, en el compte bancari segent: Por lo cual, se SOLICITA la devolucin de la cantidad correspondiente, en la siguiente cuenta bancaria:

DADES DE L'ENTITAT BANCRIA / DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA


CIF
CODI ENTITAT CDIGO ENTIDAD

TITULAR
CODI OFICINA CDIGO OFICINA
D.C.

NMERO COMPTE NMERO DE LA CUENTA

DILIGNCIA DE CONFORMITAT BANCRIA / DILIGENCIA DE CONFORMIDAD BANCARIA Les dades reflectides es corresponen amb les existents en la nostra entitat bancria. Los datos reflejados se corresponden con los existentes en nuestra entidad bancaria. Director-a de la sucursal
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

de

Segell de l'entitat Sello de la entidad

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN EL RG. COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

13/01/12

IA - 16051 - 01 - E

(1) Adjunteu la fotocpia del CIF del titular. / Adjuntar la fotocopia del CIF del titular.

DIN - A4

Signatura i segell: Firma y sello:

CHAP - IAC

Num. 6705 / 02.02.2012


ANNEX VII / ANEXO VII

3476

RENNCIA TOTAL O PARCIAL DE PLACES (OFERTA CONCERTADA) RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE PLAZAS (OFERTA CONCERTADA)
CIF (1)

A
B
(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL IINSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP A EFECTES DE NOTIFICACI DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD O GRUPO A EFECTOS DE NOTIFICACIN
NOM / NOMBRE
DNI

DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

FAX

CRREC / CARGO

C
D

DETALL DE LA RESERVA / DETALLE DE LA RESERVA


NM. RESERVA
DATES / FECHAS

INSTALLACI / INSTALACIN

RENNCIA (assenyaleu l'opci que corresponga) / RENUNCIA (sealar la opcin que corresponda)

D'acord amb la base 14 de la resoluci de convocatria de la campanya de temps lliure juvenil en la modalitat d'Oferta Concertada, per la qual es regula la renncia de places: De acuerdo con la base 14 de la resolucin de convocatoria de la campaa de tiempo libre juvenil en la modalidad de Oferta Concertada, por la que se regula la renuncia de plazas: L'entitat o grup que firma la present RENUNCIA A LA TOTALITAT de les places de la reserva. La entidad o grupo que firma la presente RENUNCIA A LA TOTALIDAD de las plazas de la reserva. L'entitat o grup que firma la present RENNCIA A La entidad o grupo que firma la presente RENUNCIA A plaa/es de la reserva. plaza/s de la reserva.

de

Segell de l'entitat Sello de la entidad

Firma:
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

(1) Adjunteu la fotocpia del CIF del titular. / Adjuntar la fotocopia del CIF del titular.

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN EL RG. COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

13/01/12

IA - 16058 - 01 - E

Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DIN - A4

CHAP - IAC

Num. 6705 / 02.02.2012

3477

ANNEX VIII TARIFES Als albergs juvenils PERODE DE DURADA Persona i torn de 7 nits Persona i torn de 10 nits Persona i torn de 14 nits Persona i dia Dinar o sopar Als campaments juvenils en tendes de campanya PERODE DE DURADA Persona i torn de 7 nits Persona i torn de 10 nits Persona i torn de 14 nits Persona i dia Dinar o sopar Als campaments juvenils en cabanes PERODE DE DURADA Persona i torn de 7 nits Persona i torn de 10 nits Persona i torn de 14 nits Persona i dia Dinar o sopar AGOST 80,50 115,00 161,00 12,50 6,00 *********** ANEXO VIII TARIFAS En los albergues juveniles PERIODO DE DURACIN Persona y turno 7 noches Persona y turno de 10 noches Persona y turno de 14 noches Persona y da (servicios extra) Comida o cena (servicios extra) En los campamentos juveniles en tiendas de campaa PERIODO DE DURACIN Persona y turno 7 noches Persona y turno de 10 noches Persona y turno de 14 noches Persona y da (servicios extra) Comida o cena (servicios extra) En los campamentos juveniles en cabaas PERIODO DE DURACIN Persona y turno 7 noches Persona y turno de 10 noches Persona y turno de 14 noches Persona y da Comida o cena AGOSTO 80,50 115,00 161,00 12,50 6,00 CUOTAS JULIO 87,50 125,00 175,00 13,50 6,00 AGOSTO 77,00 110,00 154,00 11,00 6,00 CUOTAS JULIO 84,00 120,00 168,00 12,00 6,00 AGOSTO 91,00 130,00 182,00 14,00 6,00 CUOTAS JULIO 98,00 140,00 196,00 15,00 6,00 QUOTES JULIOL 87,50 125,00 175,00 13,50 6,00 AGOST 77,00 110,00 154,00 11,00 6,00 QUOTES JULIOL 84,00 120,00 168,00 12,00 6,00 AGOST 91,00 130,00 182,00 14,00 6,00 QUOTES JULIOL 98,00 140,00 196,00 15,00 6,00

También podría gustarte