Está en la página 1de 5

LES TAC A LEDUCACI VISUAL I PLSTICA A SECUNDRIA

Mdul 1. Exercici 2. Proposta didctica - Disseny de la portada d'un CD

AUTOR/ O AUTORS/ES DE LACTIVITAT


Nom i cognoms Centre i localitat

Laura Vilar Rodrguez Institut Miquel Mart i Pol de Roda de Ter

GRUP ON SAPLICA LACTIVITAT


Curs i caracterstiques del grup

3R A Grup heterogeni de 23 alumnes. Dins la assignatura comuna d'Educaci Visual i plstica que es cursa (en aquest institut) de manera trimestral amb 3 hores setmanals.

COM SINSEREIX DINS LA PROGRAMACI DEDUCACI VISUAL I PLSTICA


Explica breument la seva ubicaci dins la programaci

Dins el currculum d'Educaci visual i plstica a 3r es tracten diversos temes de diferent caire (geometria, perspectiva, disseny, color, forma...) i, com que hi ha poc temps per aprofundir molt en cada tema el que faig s lligar-los en les activitats, per exemple faig exercicis de disseny en que hagin d'utilitzar les formes geomtriques treballades, exercicis de perspectiva en que treballin tamb el color... En aquest cas la idea seria lligar el disseny i la composici amb la prctica amb programes de dibuix per ordinador.

DESCRIPCI DE LACTIVITAT

Descripci de lactivitat I dels passos a seguir Per desenvolupar-la.

1. Presentaci del tema de la composici,el pes visual i l'ordre de lectura de les imatges. 2. Mostra de diferents exemples de composici amb diferents esquemes compositius.

3. Recordatori de l'objectiu del disseny per a mantenir un vincle entre la imatge i el consumidor. Mostra de cartules de CD de diferent tipus i orientades a diferents consumidors. Recordatori de l'elecci de la tipografia adequada (ja ho hauran treballat). 4. Elecci individual del tipus de msica, nom del grup (inventat obligatriament) i destinataris. Cal, a ms, mencionar tres adjectius per al tipus de msica que contindria, i per tant, imatge que volem transmetre (alegre, romntic,agressiu...). 5. Realitzaci d'esbossos a llapis (mnim 5)utilitzant diversos esquemes compositius i canvis en els elements (ttol del grup, ttol del disc, imatge o imatges). 6. Presentaci de les eines del programa informtic (Gimp). Mostra de l's de les eines ms tils per a aquesta activitat (importar imatges, crear i manipular el text, crear formes amb el pinzell o formes geomtriques, degradats, transformacions de la imatge respecte al to, contrast, llum... filtres, treball per capes, desfer, guardar, esborrar...). 7. Experimentaci amb el programa de mode lliure amb una imatge importada. 8. Creaci de la cartula escollida, tenint en compte la imatge que es vol donar i l'esquema compositiu ms til. 9. Creaci d'una capa en que es mostri l'esquema compositiu escollit amb lnies vermelles gruixudes. 10. Breu raonament escrit sobre l'elecci d'aquest esquema compositiu i raonament general en l'elecci dels altres elements (color, forma, tipografia...) 11. Entrega del disseny i l'escrit per e-mail al professor (amb 1 setmana de marge). Objectius que es volen assolir

Prendre conscincia del proces creatiu de disseny que hi ha en cada objecte i de la utilitat d'aquest proces en la creaci d'un disseny. Entendre i utilitzar els elements grafico-plstics per una finalitat concreta. Conixer i utilitzar els diferents tipus d'organitzaci dels elements graficoplstics i adonar-se de la relaci amb la significaci de la imatge. Introduir-se en l's del programa informtic i saber treballar amb les accions i eines bsiques.

Continguts que es treballaran

Composici visual Gimp (eines bsiques i treball per capes) Disseny i proces creatiu en el disseny

Temporitzaci

Donat que en l'assignatura de Visual i plstica a 3r d'ESO es disposa de poc temps per tocar molts continguts i procediments diferents, es procurar realitzar l'activitat en el mnim temps possible d'hores a classe (es possible que quedi feina per fer a casa). Presentaci, elecci de l'estil de cartula i esbossos 1h Introducci i treball amb Gimp 2h 30 min Breu escrit 30 min

Recursos humans i materials necessaris

Porttil connectat a un projector Mini ordinador per cada alumne amb connecci a internet i diferent programari (amb el Gimp i un programa d'edici de text com a mnim). Paper o llibreta i llapis per a esbossos (que tamb s'entregar).

Organitzaci del grup (treball individual, sessi conjunta, treball per grups...) Dificultats daplicaci o aspectes no previstos i solucions adoptades (en cas de dur-la a terme) Activitats davaluaci

Treball individual

Observaci sistemtica (no es valorar un treball en que no s'hagi pogut observar el seu treball inicial i evoluci a classe). Inters per la informaci rebuda i la seva aplicaci. Raonament en el text justificatiu. Correcte aplicaci d'un esquema compositiu. Relaci adequada entre els elements grafico-plstics usats i l'objectiu previ. Experimentaci i creativitat tant en la creaci d'esbossos, com en l's del programa informtic. Correcte seguiment dels passos per a la realitzaci d'un disseny. Correcte s del programa informtic. Originalitat en el treball final. (que no sigui copiat d'un altre). Actitud adequada (observaci, clima de treball, responsabilitat en la presentaci de les feines...)

Criteris davaluaci

VALORACI COMPETENCIAL
Quins coneixements adquirits aplica?

Aplicaci dels elements grafico-plstics treballats previament. Realitzaci d'esbossos i seguiment d'un proces creatiu.

Quins nous coneixements fomenta?


s de la informtica per a la realitzaci d'un treball plstic Realitzaci d'un disseny en funci d'un objectiu previ. s d'un esquema compositiu per una finalitat concreta.

T connexions amb alguna altra rea? Quina?


Informtica. Msica

COMPETNCIES BSIQUES QUE SHI TREBALLEN


Detallar quins aspectes competncial shi posen en joc (no cal de totes les competncies si no es treballen):

Competncia dautonomia i iniciativa personal Elecci d'un estil de msica amb cert inters personal. Autonomia en l'elecci de cada un dels elements grafico-plstics i esquema compositiu escollit en funci dels objectius prefixats. Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Relaci del treball fet amb una possible sortida comercial del producte i, per tant, amb uns possibles compradors i guanys.

Competncia en el tractament de la informaci i competncia digital Utilitzaci del programa d'edici d'imatges Gimp. Competncia lingstica i audiovisual. Correcte s del llenguatge relacionat amb l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA I ENLLAOS DINTERS

DATA

https://sites.google.com/site/luciaalvarezplastica/ Taller de Gimp


http://palmera.pntic.mec.es/~falarcon/4ESO/ud2.html web de l'IES Vallecas-Magerit amb informaci sobre composici. http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2480 Informaci i activitats sobre composici

10 de novembre de 2011