OBRAZOVNI PROGRAM

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ...................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU .............................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ......................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .................................................................... 7 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA ............................................................................. 7 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE ................................................................................ 13 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................... 17 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU .................................................... 31 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI ......................................................................... 40 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ............................................................ 46 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA ............................................................................ 58 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ........................................................................ 64 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 71 1.2.10. PROJEKTOVANJE .................................................................................. 76 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE .............................................................................. 84 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO ................................................................................. 89 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................. 95 1.3. IZBORNA NASTAVA .................................................................................. 112 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................... 112 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE ................................................................. 113 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA ..................................................................... 118 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................... 122 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................... 127 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE ...................................................................... 132 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA ..................................................................... 136 1.3.8. MAKETARSTVO..................................................................................... 139 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE .................................................................. 143 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA .............................................................. 148 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ..................................................................... 152 1.3.12. GEODEZIJA........................................................................................ 160 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................... 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA ..................................... 164 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 164 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ...................................................................... 168 2.1.3. PROJEKTOVANJE.................................................................................. 171 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE ...................................................................... 174 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD .............................................................. 177 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD ............ 177 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................... 179 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ............................................................ 180 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............. 180 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ......................... 181 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ............................. 181 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................. 182 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ....................... 182 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................... 183 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 184

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 2 72 2 2 16 2 2 3 2 2 72 576 72 72 108 72 72 3 108 2 2 2 3 72 72 72 108 2 14 2 5 3 72 504 72 180 108 4 144 2 66 12 432 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2. Fizika UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Nacrtna geometrija 2. Tehničko crtanje 3. Građevinske konstrukcije Primjena računara u 4. građevinarstvu 5. Građevinski materijali 6. Statika i otpornost materijala 7. Tehnologija betona 8. Organizacija građenja 9. Betonske konstrukcije 10. Projektovanje 11. Kućne instalacije 12. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Strani jezik II 2. Likovna kultura i crtanje 3. Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne 4. sredine 5. Razvoj arhitekture 6. Slobodoručno crtanje 7. Savremena arhitektura 8. Maketarstvo

423 423 288 72 288 72 72 72 72 72 1842 144 72 498 180 72 180 72 138 99 240 66 66 1827 282 141 420 288 72 72

11 2 1 2 2 2 2 2

396 72 36 72 72 72 72 72

13 2 1 2 2

468 72 36 72 72

13 2 1 4 2

468 72 36 144 72

2 3 4 2 2 15 2 1 4 2

66 99 132 66 66 501 66 33 132 66

2 2

72 72 2 2 72 72

72 72 72 72

3

. u zavisnosti od vrste programa prethodnog obrazovanja. .izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole. Komjuterska vizuelizacija 11. 6.Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline.Osposobljavanje za poslove razrade projekta objekata visokogradnje. Mehanika tla i fundiranje 10. 4 .Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje. Trajanje obrazovanja . sed.Redni broj Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. Prohodnost . Uslovi za upis. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa . uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta u toku tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. god. .završila dvogodišnju stručnu školu. . . 4. . koji donosi nadležna institucija.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u odgovarajući razred. sed.Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle.Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa.završila osnovnu školu ili . 5. 66 66 66 32 33 Ukupno 72 66 66 66 30 dana 141 9.Osposobljavanje za izradu predmjera i predračuna radova.Osposobljavanje za poslove obrade tehničke dokumentacije.Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika. 72 sed.U srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su: . II god. Geodezija F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 36 10 dana 32 36 10 dana 32 36 3.Obrazovanje po obrazovnom programu Građevinski tehničar za visokogradnju traje četiri godine. . 2 2 2 IV god. . . .Osposobljavanje za poslove razrade projekta izvedenog stanja. Tehnologija građenja 12. .Osposobljavanje za rukovođenje građenjem objekata porodične stambene zgrade sa najviše dvije etaže i pomoćnih objekata.Učestvovanje u planiranju i izvođenju radova kod objekata visokogradnje. .Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih.Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja. 2 III god. .U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina. . odnosno za uključivanje u program za obrazovanje odraslih . .

Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU. Obrazovanje koje se stiče .7. 5 .

7. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1. FIZIKA 1. 2.POSEBNI DIO 1.1.1. 1.1.1. FIZIČKO VASPITANJE 1. 1.1.9. GEOGRAFIJA 1. MATEMATIKA 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. 3.1. 5.1. SOCIOLOGIJA 1.10.1. 6. STRANI JEZIK 1. 4. ISTORIJA 1. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo. 6 . 8.1. INFORMATIKA 1.

TEORIJSKI PREDMETI 1. .Razvijanje motoričke vrijednosti pri crtanju. . . 7 . .1. STRUČNO .Osposobljavanje učenika za čitanje planova. .Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža.Osposobljavanje za samostalan rad.2. Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA 2.Sticanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i obrnuto.1. Opšti ciljevi nastave . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 42 30 36 36 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 78 66 144 3.Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. NACRTNA GEOMETRIJA 1.2.Savladavanje predstavljanja ideja na papiru kroz perspektivu. .

. kvadrat. . .Crta tragove zračnih ravni normalnih na Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razlikuje kvadrante.Konstruiše ravan pomoću dvije paralelne prave.Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: kupa. preciznosti. pomoću pravih koje se sijeku.Razvija sposobnost . valjak i lopta. kotirane i kose projekcije. . tri nekolinearne tačke 8 . njihovu primjenu. .Očitava vrijednosti projekcija i zna koordinata. položaju.Crta projekcije duži i prave u opštem i specijalnom položaju.Crta projekcije tačke u opštem i specijalnom položaju kroz kvandrante.Poznaje osnovne duži i prave u geometrijske opštem i oblike: tačku. Vježba: . . geometrijske slike. Ortogonalna projekcija . projekcije.Crta projekcije . projekcija i . .Crta projekcije. specijalnom pravu. Vježba: .Uočava razlike između ortogonalne.Definiše vidljivost i kretanje kroz prostor.Pravi model . projekcijske ravni. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Projekcije .Nabraja vrste . određuje prodore pravih i njihovo kretanje. specijalnom ortogonalne položaju.Određuje prodore geometrijska prave kroz tijela.Crta projekcije. pravougaonik.Upoznaje sistem sistema opažanja i projekcijskih ravni.Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom položaju: trougao. projekcijskih ravni. Vježba: . Vježba: . određuje vidljivost pojedinih elemenata.Crta projekcije .Preko određivanja prodora uslovljava kretanje prave.Upoznaje sagledavanja tačke u opštem i karakteristike prostora. Vježba: .Razvija sposobnost . . ravan.4. u prostoru. trapez i krug.Crta njihov položaj koordinata. .

.učenik horizontalnicu. . Vježba: . Vježba: . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i pomoću geometrijske slike.Određuje . . .Rješava zadatke određujući pravu veličinu duži i ugla koji ona zaklapa sa projektnom ravni putem rotacije ili transformacije. .Određuje pravu .Konstruiše tragove kose ravni.Ilustruje projekcije geometijske slike različitih na zračnoj ravni.Ilustruje presjek dvije ravni.Ilustruje vezanih za zračnu geometrijske slike ravan. .Crta sutražnice ravni. Vježba: . frontalnicu ili profilnicu kao i ravni koje su u proizvoljnom položaju. Geometrijske slike na ravni .Određuje presječnicu dvije ravni u međusobno različitom odnosu. Presječnica .Rješavajući i crtajući zadatke određuje prodor prave kroz zračnu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan. koja ona zaklapa sa projektnom ravni.Razvija sposobnost opažanja.Određuje prodor .Određuje projekcije različitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan. . sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih.Poznaje pravila rotacije. . geometrijskih slika .Određuje nagibnicu i normalu.Poznaje prodor prave kroz zračnu prave kroz zadatu ili kosu ravan i ravan.Crta projekcije geometrijskih slika koje leže na zračnoj ili kosoj ravni.Poznaje pravila veličinu duži i ugla transformacije. Prodor prave kroz ravan .Razvija preciznost. Transformacija i rotacija . 9 . na kosoj ravni.

Objašnava slivne krovove u osnovi.Rješava krovova. Kosa projekcija . valjka. valjka. jednostavne u radu. Perspektiva . .Crta metodama prodora vidnih . karakteristike . piramide i konusa sa bazisom na zračnim i proizvoljnim ravnima.Crta složeni krov u osnovi sa izgledom krova.Rješava projekcije . piramide i konusa sa bazisom na proizvoljnoj ravni. ravni.Upoređuje razlike . Vježba: . . zračnom i . ortogonalne i kose crtanja i projekcije. . Krovovi . Vježba: . valjka.Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. geometrijskih tijela geometrijskih tijela zračnom ravni. slike i razvija mrežu.Demonstrira sagledavanja pravilne prizme.Poznaje rješavanje . piramide i konusa) zračnom ili proizvoljnom ravni.Objašnjava presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. Vježba: . perspektive.Određuje pravu veličinu presječne slike i razvija sliku.Razvija preciznost konusa sa bazisom čiji se bazis nalazi u radu. položaj pravilnih prostora. .Razvija sposobnost . . Presjeci geometrijskih tijela .Poznaje pravila opažanja. valjka.Rješava projekcije pravilne prizme.Rješava složene krovove u osnovi.Razvija sposobnost . valjka.Rješava u kosoj kose projekcije. projekciji složene geometrijske oblike.Demonstrira sposobnost pravilnih presjeke pravilnih uočavanja.Upoznaje elemente .Razvija preciznost i . crtanja. piramide i konusa) proizvoljnom ravni i određuje pravu veličinu presječne slike i razvija mrežu.Objašnjava značaj .Razvija predstavu o perspektivnog elemenata prostoru.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni . na zračnim na zračnoj ili ravnima.Određuje pravu proizvoljnim veličinu presječne ravnima.Crta u kosoj projekciji složene geometrijske oblike. piramide i geometrijskih tijela .Razvija 10 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Vježba: .Crta presjek . proizvoljnoj ravni.Razvija kreativnost . .Crta projekcije pravilne prizme.

drvoprerađivačke. šumarske i geodetske škole. Okvirni spisak literature i drugih izvora .B. projektor. 9. . Petrović: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole građevinske struke. 2002. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . računar.Pismene vježbe. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .G. . Preporuke za izvođenje nastave zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema složene aritektonske oblike. građevinske. nedogledi. 8. 1988.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom.Bira položaj oka u likoravni i visinu horizonta.Očna tačka.Određuje osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema. . . Beograd. . . i 2004. 11 . Nedimović: Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije s osnovama teorije. trgovinske i drvoprerađivačke škole.Ocjena grafičkih vježbi.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. linija horizonta. 6. Dulić.Diplomirani inženjer arhitekture. 5. likoravan.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . V. Formativni ciljevi učenik . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . M. 1992.Rješava osnovne oblike enterijera. Jevtić: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za I i II razred arhitektonske. .O. .Lj. Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu.Rješava osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zraka i nedogleda. platno za projektor i modeli geometrijskih oblika. Beograd. 7. Tehnička knjiga. table za crtanje. Gagić: Nacrtna geometrija za prvi i drugi razrad građevinske. Beograd.diplomirani inženjer građevinarstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Poznaje elemente frontalne perspektive. Beograd. 2005. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .

razradom projekata .Kompjuterske vježbe .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Konstruktivni sklop objekta . Povezanost predmeta Znanja .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .Pravilno kotiranje.Tehničko crtanje .Građevinske konstrukcije .Definisanje prostornih vrijednosti .Izrada i razrada projektne dokumentacije .Kućne instalacije .Rad olovkom i drugim tehnikama .Obrada projekata 12 .10. formatiziranje crteža .Elementi projektovanja sa .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih arhitektonskih oblika .

Upoznavanje sa značajem dimenzija i razmjere. TEHNIČKO CRTANJE 1.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. . .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora.Osposobljava se za kompozicijsku sređenost u izradi tehničkih crteža. Opšti ciljevi nastave . .1. . 13 .Osposobljavanje za samostalan rad.Sticanje znanja za čitanje planova. Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE 2.2.2. .Upoznavanje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije. .Razvijanje motoričke sposobnosti pri crtanju.Razvijanje tehničke kulture. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 16 56 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 16 56 72 3. . .

. Razmjera . Grafička vježba: . Koristi razne vrste olovaka. .Crtanje isprekidanih linija crta .Crtanje punih linija različitih debljina. šinu. isprekidana.Nabraja i objašnjava pribor za tehničko crtanje.Navodi materijal koji se koristi za crtanje. ozolit. šrafure. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . paus. .Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom. .Na datoj osnovi i presjeku primjenjuje pravila kotiranja. Koristi i održava: sto za tehničko crtanje. Grafička vježba: .lenjir. . uglomjer. trouglove. 14 . . tuš. kotna linija. Kotiranje .Ispisivanje brojeva i slova slobodnom rukom i šablonom. A3. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tehnički pribor . 1:50.Poznaje kotiranje otvora. crta tačka. .Na jednostavnim oblicima primjenjuje različite razmjere 1:5. znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir.Upoznaje značaj razmjere u tehničkom crtežu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije. A4.Objašnjava ispisivanje slova.Razvija pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. . milimetarski. Grafička vježba: .Upotreba pribora i materijala za tehničko crtanje. . Rad olovkom .Koristi razmjernik. .Objašnjava ispisivanje brojeva. .Objašnjava crtanje linija. pečat i određuje formate A1. Grafička vježba: .Crta različite linije: puna.Poznaje visinsku kotu. gumu. .Primjenjuje visinske kote i kote otvora. 1:100.Objašnjava upotrebu papira za crtanje. Socijalizacijski ciljevi učenik .Crta elemente kotiranja. . .4.Razvija preciznost u radu. početak i kraj kotne linije. tablu. 1:500. šestare.tačka. bojice. marker. .Crta tehnički okvir. T . hamer. krivuljare.Upoznaje značaj tehničkog crtanja. Grafička vježba: .Primjenjuje razmjeru.Razvija smisao za estetiku. 1:25. . A2. šablone i različita pera.Zna elemente kotiranja: kota. 1:10.

Upoznaje sadržaj glavnog projekta i ulogu njegovih priloga.Upoznaje logotip i i njegove njegovu kompozicije.Analizira i objašnjava zadati prilog glavnog projekta u razmjeri.Razvija preduzimljivost i Vježba: .Crta u zadatoj razmjeri razne oblike.Objašnjava grafičko prikazivanje materijala u projektima. Grafička vježba: . Rad u tušu . .Razvija kreativnost i formira stav o važnosti dobijenih informacija.Razvija sposobnost opažanja.Uočava karakteristike idejnog projekta.Upoznaje sadržaj izvođačkog projekta i važnost detalja koji se razrađuju. . radiranje i brisanje. Idejni projekat . Socijalizacijski ciljevi učenik . Naslov i logotip .Crta šrafuru za različite materijale i opremu.Uočava karakteristike glavnog projekta. Vježba: . čišćenje. kotira i ispisuje podatke. Kopiranje i formatizovanje projekta .Precrtava zadati prilog idejnog projekta u odgovarajućoj razmjeri.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Oznake materijala .Crta oznake građevinskog matrijala. .Objašnjava . . krivih linija i njihove spojeve sa pravim linijama. elipse. Formativni ciljevi učenik .Crta konstrukcije mnogouglova. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . kompoziciju. sanitarnih uređaja. Grafička vježba: .Upoznaje značaj i sadržaj idejnog projekta.Ćita oznake materijala.Opisuje rad u tušu. .Vrši izradu logotipa . . instalacija i zelenila u osnovi i izgledu. Grafička vježba: . Vježba: . formatizuje 15 .Analizira i objašnjava zadati dio izvođačkog projekta u razmjeri. Glavni projekat .Priprema pribor.Uočava karakteristike izvođačkog projekta.Kopira i kopiranje i formatizuje . namještaja. uči punjenje.Kopira. Izvođački projekat .

Pozitivna ocjena na kraju školske godine.diplomirani inženjer građevinarstva. . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Tehnika crtanja .Rad olovkom .Kućne instalacije .Ocjena grafičkih vježbi. projektor i platno za projektor. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 9. računar. Povezanost predmeta Znanja . table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje.Razmjera .Projektna dokumentacija . 2003. Preporuke za izvođenje nastave i slaže svoje radove. presjeci.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Pismene vježbe.G.Osnove.Projektna dokumentacija .Tehnička obrada crteža (osnove. izgledi) i formatizovanje . Beograd.Projektna dokumentacija .Diplomirani inženjer arhitekture. . 6. presjeci.Statika i otpornost materijala . 8. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Tehničko prikazivanje građevinskih konstukcija .Kompjuterske vježbe .Informativni ciljevi i sadržaji učenik formatizovanje projekta.Grafičko predstavljanje sila.Projektna dokumentacija .Elementi projektovanja sa razradom projekata . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Organizacija građenja .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Projektna dokumentacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 10. .Tehničko prikazivanje raznih materijala . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Tehnička obrada crteža . opterećenja i rezultante sila .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim tehničkim priborom. Dulić: Tehničko crtanje sa čitanjem planova. .Nacrtna geometrija .Građevinski materijali . Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. Formativni ciljevi učenik projekat. izgled . .Građevinske konstrukcije .Tehnička obrada crteža . 7.Usmena provjera znanja jednom u klasifikacionom periodu.Tehničko prikazivanje materijala i ostalih elemenata 16 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 5.Tehnička obrada crteža .

Upoznavanje sa primjenom hidroizolacije.Osposobljavanje za primjenu seizmičkih propisa. .Upoznavanje sa metalnim konstrukcijama u građevinarstvu. Opšti ciljevi nastave . . . .Upoznavanje sa načinima izvođenja pojedinih elemenata građenja. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. . . 17 .2.3.Sticanje znanja o vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima zgrada. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. . 3.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje načina zaštite objekta od spoljnih uticaja. . II razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Poznavanje izrade radioničke dokumentacije.1.Upoznavanje načina obrade podova i plafona. . . .Upoznavanje sa prefabrikovanom gradnjom.Sticanje znanja o vertikalnim komunikacijama u zgradama.Upoznavanje elemenata koji čine objekte visokogradnje i shvatanje njihovog međusobnog odnosa. . . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 72 108 36 108 33 33 177 321 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 180 144 66 498 Vježbe: I razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Poznavanje vrsta zanatskih radova na objektu. .Upoznavanje načina prenošenja opterećenja.Upoznavanje sa mjerama protivpožarne zaštite na objektima.Upoznavanje sa drvenim konstrukcijama u građevinarstvu.Poznavanje krovnih konstrukcija. .

Elementi građenja . Vertikalni konstruktivni elementi .Crta šeme osnova .4. karakteristike . konstruktivne . funkcija njihovih . zida.Primjena Pravilnika za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.Razlikuje nadprozornika. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Konstruktivni sklop objekata . 18 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija tehničku elemente: masivni. po visini.Na zadatim vertikalnih i osnovama horizontalnih raspoređuje serklaža). Vježba: . zidova i primjena .Objašnjava odnos prema različitih sistema osnovne zanimanju.Poznaje otvore u prozorskih otvora.Navodi osnovne sistema.Shvata ulogu nadprozornika. Otvori u zidovima .Stiče pozitivan . odnose na ab serklaže i načine njihove izgradnje.Zna oznake i mjere . . između podužnog.Poznaje djelove primjenjujući Pravilnika za Pravilnik za građenje objekata građenje objekata visokogradnje u visokogradnje u seizmičkim seizmičkim područjima koji se područjima. mješovitog .Upoznaje odgovornost u konstruktivnog vertikalne radu. vertikalne serklaže . zidovima (uloga prozorskih otvora i .Razvija . konstruktivne .U razmjeri nacrtati otvore za prozore i vrata na osnovi objekta. . gradnje. skeletni i poprečnog i mješoviti. položaju i pregradne funkciji.Određuje položaj .Nabraja elemente elemente.Analizira ulogu elemente(uloga konstruktivnih konstruktivnih zidova.Razlikuje noseće .Upoređuje klasični građenja u polumontažni i klasičnom. elemente. nadprozornike bez elementi otvora za roletne i sa vrata i uloga roletnom. montažni način polumontažnom i izvođenja. elemente opreme i elemente obrade.Uočava razliku kulturu. nadvratnika). montažnom načinu izvođenja.

Analizira mogućnost primjene blokova u konstrukciji dimnjačkog kanala.Opisuje princip ugrađivanja prozora i vrata.Skicira međuspratnu konstrukciju oko dimnjačkog kanala. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Dimnjački kanali . temelja samaca i temeljnih ploča.Crta nadprozornik bez roletne. .Crta detalje lokalnog grijanja od blokova. .Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa 19 . kao i podjelu na Vježba: .Shvata ulogu temelja i princip prenošenja opterećenja. Vježba: . .Planira položaj dimnjačkih kanala.Na osnovama crta oborene presjeke temelja. .Razvija odgovornost u radu.Nabraja podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekata i prema materijalu od kojeg se izvode. .Objašnjava ulogu hidroizolacije.Crta načine otvaranja vrata.Zna izolaciju podova i podrumskih zidova. . .Razumije važnost očuvanja zdrave životne sredine. Formativni ciljevi učenik . . .Navodi materijale koji se primjenjuju za hidroizolaciju. . Hidroizolacija . .Zna način izvođenja temelja. . . . . .Crta detalje sabirnih dimnjačkih kanala. Temelji .Objašnjava princip funkcionisanja sabirnih dimnjaka.Riješiti vođenje sabirnog dimnjačkog kanala kod višespratnog objekta prema datim uslovima.Poznaje dimnjačke kanale (uloga i podjela prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala). . . Vježba: .Opisuje karakteristike trakastih temelja.Upoznaje princip funkcionisanja ventilacionih kanala (pravila primjene i elemente ventilacije). Ventilacioni kanali .U razmjeri nacrtati temelje za datu osnovu sa oborenim presjecima.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Crta detalje ventilacionih kanala.Definiše elemente od kojih su sastavljeni sabirni dimnjački kanali kao i način izvođenja.Crta oblike temelja.Zna mjere i oznake vrata. .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik horizontalnu i vertikalnu.

Formativni ciljevi učenik djelimično ukopanim podrumom.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Horizontalni konstruktivni elementi - Crta serklaže, - Navodi grede i podvlake. horizontalne - Crta pune ravne konstruktivne ploče sa jednim, elemente. dva i više oslonaca. - Poznaje funkciju i materijale za - Crta rebrastu izradu međuspratnu horizontalnih konstrukciju. konstruktivnih - Crta sitnorebrastu elemenata. međuspratnu - Poznaje podjelu konstrukciju. međuspratnih - Crta montažne ili konstrukcija prema polumontažne načinu izvođenja i međuspratne njihove konstrukcije. karakteristike. - Crta armirano - Navodi vrste betonsku oplate. međuspratnu konstrukciju u skeletnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Crteži – planovi oplate. Grafička vježba: - Crta planove oplate pune ploče. Grafička vježba: - Crta planove oplate rebraste i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. Grafički rad - Prema zadatoj osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu) crta planove oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata.

Vertikalne komunikacije - Primjenjuje Stepenice propise za - Definiše pojam stepenice. spoljnih i - Grafički prikazuje unutrašnjih osnove i vertikalne stepenica. presjeke - Navodi podjelu stepenišnog stepenica prema prostora. značaju, namjeni, - Čita crtež konstrukciji, stepenicа na kosim materijalima, armirano oblicima i načinu betonskim izvođenja. pločama, - Poznaje elemente oslonjenim na stepenica. obrazne nosače. - Poznaje propise za - Čita crtež stepenice. stepenicа na - Poznaje proračun koljenastim ab stepenica. pločama. - Analizira mogućnost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji. - Računa stepenice.

- Razvija preciznost.

Grafička vježba: - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na koljenastim pločama. Grafički rad - Prema zadatom stepenišnom prostoru u osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu): - proračunava stepenice; - crta osnovu, poprečni i podužni presjek; - crta planove oplate stepeništa.

21

učenik - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na Kose rampe koljenastim - Poznaje kose pločama. rampe za pješake i - Crta spoljašnje motorna vozila. stepenice. - Poznaje propise za - Uočava značaj i dimenzionisanje svrhu liftova. rampi. - Rješava rampe za vozila i za potrebe invalida. Krovovi i krovne konstrukcije - Razlikuje elemente - Vrši podjelu krovnih krovova prema konstrukcija. nagibima, - Crta tesarske materijalima i krovne veze. broju krovnih - Crta drvene ravni. krovove: proste krovove, krovove Drveni krovovi sa raspinjačama i - Upoznaje se sa krovne vješaljke. krovnim - Skicira krovove sa konstrukcijama i nadzitkom. navodi vrste - Skicira mansardne krovnih krovove. konstrukcija. - Poznaje tesarske - Analizira veze. povoljnost - Upoznaje drvene primjene pojedinih krovove: proste krovnih krovove, krovove konstrukcija. sa raspinjačama i - Rješava tavanski krovne vješaljke. prostor za potrebe - Upoznaje drvene stanovanja. krovove sa nazidkom. - Na zadatoj osnovi - Upoznaje krova crta slivne mansardne površine. krovove. - Čita detalje ravnih krovova. Potkrovlja - Upoznaje - Čita detalje zaštite potkrovlja. izolacija ravnih - Poznaje funkciju krovova. krovnih prozora. - Obrazlaže način adaptacije potkrovlja. - Obrazlaže primjenu

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Liftovi - Upoznaje liftove.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Grafička vježba: - Crta proste krovove i krovove sa raspinjačama. Vježba: - Analizirajući povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija rešava tavanski prostor za potrebe stanovanja. Vježba: - Crteži ravnih krovova.

22

Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Navodi vrste ravnih krovova. . . 23 . zvučne i hidro zaštite objekata. .Objašnjava namjenu toplotne. Izolacije . zvučnoj i hidroizolaciji prostora.Navodi materijale za izolacije. .Navodi nedostatke i prednosti ravnih krovova.Skicira toplotnu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala koji doprinose toplotnoj.Objašnjava način odvodnjavanja ravnih krovova. zvučnu izolaciju i hidroizolaciju zidova i međuspratnih konstrukcija. . .Poznaje slojeve ravnih krovova.Navodi vrste izolacija.Definiše ravne krovove. Ravni krovovi .Objašnjava zaštitu krovnih izolacija.

Vježba: . . .Razvija preciznost.Crta podove i plafone. nosivih i nenosivih. . . od opekarskih proizvoda.Crta detalje ugrađivanja .Objašnjava metalne ograde.Crta detalje pokrivanja krovova.Čita detalje pokrivanja sljemena. lima i dr. .Nabraja vrste i opšivanja limom.Čita detalje .Crta detalje pokrivanja krovova.Razlikuje vrste plafona.Navodi vrste plafona i objašnjava način izrade.Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.Poznaje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu primjenu.Razlikuje podove prema materijalu. za stolarske radove 24 . Limarski i bravarski radovi . Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: .Poznaje vrste i oblike limova i ugradnje različitih njihovu primjenu u vrsta oluka. . grebena i uvala.Poznaje vrste krovnih pokrivača prema materijalu.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. njihove osobine i primjenu.Crta detalj međuspratne konstrukcije sa podom i plafonom. Grafička vježba: . Pokrivački radovi .Crteži sa detaljima pokrivanja krovova. . . Grafička vježba: . Formativni ciljevi učenik .Čita detalje . Grafička vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik .Navodi vrste oluka i ugrađivanja mjesta i način bravarije. primjenu limenih opšava.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. .Navodi slojeve podova.Crta detalje . .Razlikuje drvene prozore prema i drvene elemente konstrukciji.cementnih proizvoda. . .Navodi vrste drveta .Skicira detalje metalne ograde. građevinarstvu.Navodi vrste podova prema materijalu i namjeni i objašnjava način izrade. .Skicira detalje . oblike metalnih profila.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podovi i plafoni . .Razlikuje krovne pokrivače od azbest .Crta detalje ugrađivanja bravarije. Stolarski radovi . ugradnje.

. Vježbe: . . proračun i konstruisanje rešetkastih nosača.Crta detalje ugrađivanja stolarije.Poznaje izradu radioničke dokumentacije.Poznaje klasične Formativni ciljevi učenik .Dimenzioniše i konstruiše nosače. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik i stolarske izrađevine.Crta detalje veza nastavaka punih nosača. . . .Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Poznaje osnove za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija.Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem).Zna primjenu. .Navodi proizvode od čelika i njegovu primjenu u građevinarstvu. . . .Crta detalje veza nastavaka punih nosača.Objašnjava izradu čelične konstrukcije u radionici.Radi specifikaciju materijala.crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. . . .Nabraja mehanička spojna sredstva. . . .Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente.Poznaje radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale. . .Računa naprezanje Vježba: 25 . Metalne konstrukcije .Nabraja vrste i kvalitet šavova. Grafički rad: Prema zadatim podacima: .Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata.Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze. . Drvene konstrukcije .Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale: . .Zna primjenu.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. . .Poznaje načine zaštite čeličnih konstrukcija od korozije. .Crta dispoziciju hale.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. . . .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem).Računa naprezanje zategnutog štapa i crta detalje veze.Crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave stolarije. proračun i konstruisanje punih nosača.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente. .Nabraja elemente industrijske hale.crta dispoziciju. .

.Nabraja konstruktivne sisiteme. Formativni ciljevi učenik zategnutog štapa i crta detalje veze.Crta detalje spajanja elemenata lijepljenih lameliranih krovnih konstrukcija. drvene konstrukcije . 26 . . .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze. . .Poznaje nastavke i veze elemenata drvenih konstrukcija.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. . Socijalizacijski ciljevi učenik .Navodi karakteristike i specifičnost lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Informativni ciljevi i sadržaji učenik drvene konstrukcije.Nabraja spojna sredstva. .Nabraja fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. .Opisuje način proizvodnje lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Prema zadatim podacima računa naprezanja u zategnutom i pritisnutom štapu i crta detalje veza.Dimenzioniše drvene tavanjače. Preporuke za izvođenje nastave .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. . .Stiče osjećaj za prostor. Lijepljene lamelirane .Poznaje osnove za dimenzionisanje drvenih konstrukcija.

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prefabrikovana gradnja - Opisuje osnovne karakteristike industrijske proizvodnje (istorijski razvoj, prefabrikovani konstruktivni elementi objekata visokogradnje). - Upoznaje metode prefabrikovane gradnje (tradicionalni, djelimično prefabrikovan, prefabrikovan način gradnje, moguća mjesta za prefabrikaciju, metode prefabrikacije). - Nabraja vrste transporta. - Opisuje način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata (sredstva za montažu, metode montaže, redoslijed montaže, pravac kretanja krana i dizalice). - Objašnjava karakteristike za: skeletni sistem, krupnoblokovski sistem, prostorno ćelijski sistem, mješoviti konstruktivni sistem. - Poznaje elemente skeletnog sklopa (temelj, stub,

Formativni ciljevi

učenik - Uočava karakteristike istorijskog razvoja prefabrikovane gradnje. - Razvija preciznost - Razlikuje u radu. prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. - Razlikuje metode prefabrikovane gradnje. - Određuje mjesto za izradu prefabrikovanih elemenata (gradilište, poligon, pogon). - Shvata metode prefabrikacije (sa nepokretnim i pokretnim kalupima, horizontalnim, pojedinačnim i u nizu). - Razlikuje unutrašnji i spoljašnji transport. - Predviđa način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata. - Uočava razliku između sistema prefabrikovane gradnje. - Crta prefabrikovane temelje sa „čašom", sa "čaurom" i u vidu ljuske. - Crta suvi i mokri postupak veza,

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu temelja i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu stuba i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri detalj nastavljanja grednih nosača u polju.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik gredni nosač, tavanični element). - Obrazlaže suvi postupak, mokri postupak i prednaprezanje, kao i veze prefabrikovanih elemenata (stub -temelj, stub - greda, stub – greda tavanica).

Formativni ciljevi

učenik stub - temelj i stub - stub. - Crta ostvarivanje veze stub - greda pomoću prednaprezanja (sa prepustom i bez prepusta). - Skicira tavanične elemente (punog presjeka, olakšanog presjeka, kasetirane). - Zna prefabrikaciju elemenata i način montaže. - Analizira metode povezivanja elemenata. Vertikalne komunikacije - Razlikuje elemente - Navodi elemente stepenica. vertikalnih - Skicira elemente komunikacija gazišta sa (nosač, gazište, olakšanim i punim čelo gazišta). presjekom, - Definiše dimenzije podesne nosače i otvora za liftove. kose obrazne nosače. - Rješava položaj i grupisanje liftova u kolektivnim stambenim objektima visokogradnje. Elementi panelnog sistema - Upoznaje elemente - Skicira poprečne presjeke zidnih panelnog sistema panela. (dimenzije i oblici - Crta spojeve zidnih panela, između zidnih dimenzije i oblici panela i to: tavaničnih unutrašnjih elemenata). konstruktivnih, spoljašnjih i - Poznaje sklopove unutrašnjih na ćelijskih elemenata mjestu ukrštanja i način nalijeganja. zidova. - Objašnjava montažu sanitarnih - Crta spoj dvije tavanice iznad ćelija, način

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze stub – tavanica konzola. Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze tavaničnog elementa i fasadnog panela.

28

učenik oslonca i spoj dvije tavanice iznad zajedničkog oslonca. - Razlikuje tipove sanitarnih kabina sa sanitarnim uređajima i dimenzijama. Prefabrikovani elementi velikih raspona - Crta zglobne veze - Nabraja elemente temelja i stuba. velikih raspona. - Skicira izgled i poprečni presjek nosača sa dimenzijama. - Crta krovne ploče i fasadne elemente. - Analizira detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podizanja i povezivanja istih.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija preciznost u radu.

Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodične zgrade P+1, L=, H=. Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat jednobrode hale sa rasponima L1=, L 2=, H=.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojević: Građevinske konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. - B. Blagojević: Završni građevinski i instalaterski radovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990. - V. Kujundžić, D. Tošić: Metalne i drvene konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Buđevac: Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - M. Muravljev, B. Stevanović: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Crtaći stolovi, pribor za crtanje, računar, projektor, platno za projektor, crteži krovnih konstrukcija, modeli krovnih konstrukcija i crteži sa detaljima krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u klasifikacionom periodu). - Pismeno (pismeni zadaci: po dva pismena zadatka u toku školske godine, po jedan u polugodištu). - Ocjena grafičkih vježbi.

29

Temelji .Sistemi u građenju .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Izrada modela drvene krovne konstrukcije .Osnovni oblici temelja .Izrada drvene oplate za stub .Diplomirani inženjer građevinarstva. izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Konstruktivni sklop objekata .Praktična nastava . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Drvo i drvena građa .Zidovi i stubovi . II i IV razred). 8.Osnovi građevinarstva . konstruktivni smjer.Gvožđe . . 10.diplomirani inženjer arhitekture (za I. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Statika i otpornost materijala 30 .Čelik .Građevinski materijali .Konstruktivni sklop objekata visokogradnje .Elementi objekata visokogradnje . .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . .Tesarske veze .Ocjena grafičkih radova.Beton .Međuspratne konstrukcije .Opekarski proizvodi ..Prijem i prenos opterećenja .Mehanika tla i fundiranje .Objekti visokogradnje .Zidanje zidova i stubova opekarskim proizvodima .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Projektovanje . Povezanost predmeta Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi Temelji Konstruktivni sklop zgrade Radovi u visokogradnji Osnove.Tehničko crtanje .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Malteri .Drvene konstrukcije . 9.

. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 1.Osposobljavanje za samostalan rad. .Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža. .Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 38 70 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 108 60 120 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. .4. 3. Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 2.1.Upoznavanje sa izradom idejnog.2.grafička estetika. glavnog i izvođačkog projekta.Uklapanje estetike i funkcionalnosti . 31 . Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje sa značajem tehnike poznavanja računara. .Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto.Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora. .

Zadavanje tačaka primjenom elementarnih komandi: POINT.om: .Upoznaje se sa AutoCAD.Razvija sposobnost opažanja.Upoznaje radnog prostora. . Shvata logiku programa. 32 . Analizira projektovanje crteža.Označavanje objekata – alat ERASE. . Vježba: . Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . Definisanja radnog prostora .Poznaje načine označavanje označavanja objekata.grafički editor programa. RECTANGLE.Poznaje komande ZOOM.predstavljanje crteža u tzv. transformacijom ili modifikacijom drugih objekata. . LINE.palete sa alatkama i njihove funkcije.Razvija pozitivan odnos prema zanimanju.4. znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Shvata suštinu vektorskih programa. .padajući meniji. Koristi „miš“. Koristi tastaturu. crteža. objekata na crtežu.Upoznaje obradu crteža na računaru: . prikaze crteža.Zna dimenzije sisteme. . .projektovanje crteža. Označavanje objekata na crtežu . PAN.Definiše granice crteža i jedinice mjere. .podjela na nivoe i uočavanje simetrije objekata koji se dobijaju pomjeranjem.otvaranje postojeće datoteke i izlaženje iz programa. Socijalizacijski ciljevi učenik . . koordinatne .Poznaje načine zadavanja tačaka. vezane za prikaz REDRAW.Shvata dimenziju . rotacijom. REGEN za crteža. Vježba: . .Razrađuje . vektorskim (draw) programima. .Upoznaje način snimanja crteža. Preporuke za izvođenje nastave .Snimanje i učitavanje crteža. .Primjenjuje alate: .

Izmjene na objektima .Upoznaje alate za geometrijske likove crtanje osnovnih i shvata njihovu geometrijskih međusobnu vezu oblika: CIRCLE. TRIM. Osnovne transformacije objekata .Uočava analogiju pojedinih komandi za transformacije sa određenim objekata sa palete geometrijskim Modify. Object Snap.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju koristeći različite režime rada.Rasterećuje crtež od nepotrebnih elemenata. . Vježba: .Crta prve šeme prostora i namještaja.Koristi mehanizam ORTHO režimu.Dorađuje ivice .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. Vježba: .Mijenja dužine objekata. .Poznaje mehanizam Object Snap.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećaju i nahođenju upotrebom novih alata. . . vježbajući na njoj nove komande.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati za crtanje . ARC.Upoznaje komande . LENGTHEM. POLIGON. . 33 Socijalizacijski ciljevi učenik . .Razvija kulturu tehničkog crtanja.Upoznaje se sa ostalim alatima sa palete DRAW.Crta u OTRHO GRID.Poznaje komande objekata alatima za za izmjene . Pomoćna sredstva u crtanju . COPY. . . MIRROR = osnovno preslikavanje. DONUT. Vježba: . tačaka SNAP i .Upotrebljava alate: MOVE. ROTATE. vježbajući na njemu nove komande. SCALE. ROTATE = rotacija.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. BREAK.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. transformacijama: MOVE = translacija. OFFSET. . .finu zaobljavanje i doradu objekata: zakošenje.Koristi mrežu tačaka .Objašnjava rad u . MIRROR. CHAMFER. ARRAY.Uočava važnost preciznog i kvalitetnog rada.Crta kružni i poligonalni niz elemenata.Upoznaje upotrebu različitih režima rada. režimu.Crta osnovne . ELLIPSE. .Objašnjava upotrebu mreže SNAP i GRID.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju. FILLET. . . SCALE = homotetično preslikavanje. . EXTEND.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .

. Socijalizacijski ciljevi učenik . Korišćenje blokova . . zajedničkih .rastavljanje i ponovo definisanje blokova. . Vježba: .Objašnjava atribute šrafure. . . bloka. dodjeljivanje i rad sa slojevima.Razvija organizacione sposobnosti.Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. Vježbe: . Vježba: .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. šrafuru za .Precizno koristi šrafiranja.Pravi biblioteku .Pravi ličnu biblioteku blokova i koristi je.Objašnjava pojam simbole.Poznaje: simbola. zatvorene konture .Poznaje karakteristika. Umetanje šrafure na crtež . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Crta i mijenja složene entitete pomoću alata PLINE i SPLINE. Slojevi i rad sa slojevima . zadavanjem razmjere i rotiranjem.Crta zadati arhitektonski prostor sortirajući objekte u zavisnosti od zajedničkih karakteristika.Upoznaje način za . . PLINE.Zna šrafiranje .Crta prave savitljive crtanje pravih krive primjenom savitljivih krivih.Raslojava crtež .Definiše svojstva zavisnosti od slojeva.Objašnjava površina. alata SPLINE. grupišući ih u .Upoznaje način za primjenom alata crtanje polilinija. .Crta polilinije .unošenje bloka sa postojeće simbole.Upoznaje razloge prepoznajući podjele crteža na sličnost elemenata i slojeve.Crta zadati arhitektonski prostor.Demonstrira načine karakteristične zadavanja slučajeve. .Mijenja i usklađuje za šrafiranje. 34 . . . šrafirane površine.način definisanja bloka. postupak .Oblikuje nove . .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Crtanje i editovanje složenih entiteta .Redizajnira .čuvanje blokova.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.

. razmjeri. Atributi . . za unošenje skeniranih slika u .Dodaje tekst crtežu teksta crtežu. .Podešava veličinu i teksta i elemente boju. . .Poznaje alate za kreiranje i umetanje atributa. kotiranje.Bira tekstualni stil.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Dodavanje teksta crtežu . i formatizuje ga. Vježba: . .Radi sa alatkama sa . atributa.Objašnjava razloge . .Dodaje odgovarajući tekst crtežu. .Definiše datoteku kulturu.Kotira u nizu i paralelno. .Obrazlaže potrebu za dodavanjem . Štampanje .Poznaje rad sa skenerom.Definiše stilove palete dimension.Prebacuje tekst u mala ili velika slova.Određuje veličinu kulturu. Kotiranje . .Definiše tipove i načine kotiranja. . papira i broj kopija.Kreira.Prikazuje editor za simbole i razlomak. unos teksta.Crta vertikalne i horizontalne kotne linije.Koristi posebne . formata teksta.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Mijenja tekst.Mijenja kote.Definiše svojstva mijenja atribute.Poznaje alat za izmjenu atributa. . Vježba . izražavanje. . umeće i . kotiranja. .Skenira .Crta zadati arhitektonski prostor.Zna komponente .Poznaje različite .Učitava rasterske slike. . dokumente.Razvija tehničku mogućnosti . elemente kota.Odabira štampač.Razvija tehničku . Rad sa postojećim crtežima i rasterskim slikama .Stiče osjećaj za . 35 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Vježba: .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. štampanja crteža.Unošenje rasterskih slika na crtež i rad sa njima. Vježba: .Štampa svoju prvu osnovu. .Kotira neortogonalne objekte. .Precrtava u AutoCAD-u.Objašnjava stilove .Bira stil kotiranja i . rasterskih slika.Upoznaje jasno tehničko kotiranja. .

Upoznaje crtanje površi pomoću alata 3D FACE.Koristi napredne komande za izradu površina. . Primjena regiona .Kreira oblike koristeći nove . PYRAMID. . upoznavanje alata.Upoznaje interaktivno posmatranje u 3D. orijentaciju crteža. SPHERE.Koristi „miš“i tastaturu.Razlaže regione na 36 Vježba: . .Kreira prve oblike po ličnom osjećanju i nahođenju. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u 3D . Pregled modela .Orijentiše se u radnom prostoru programa. Vježba: .Kreira oblike koristeći alat 3D FACE.Upoznaje primjenu regiona (alat Region sa palete . TORUS. Izrada površina u 3D .Uočava logiku programa. . .Određuje razmjeru.Crta 3D površine pomoću alata 3D FACE. CONE.Sagledava prostor i objekte u njemu.Oblikuje mreže pomoću alata 3D MESH. vjuport.Razvija samostalnost u radu. . standardna paleta.Upoznaje rad sa naprednim alatima za izradu površina. . Pravljenje primitiva .Upoznaje pronalaženje ortogonalnog i izometrijskog pogleda.Upoznaje interfejs: standardni meni.Crta objekte. . tab panel. pravi od njih regione.Upoznaje alate sa palete Modeling za pravljenje primitiva: BOX. . .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. WEDGE.Koristi osnovne alate programa.Definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru. CYLINDER. .Razvija kreativnost i samostalnost. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . . Vježba: .Vrši izbor onoga što želi štampati.Upoznaje obradu mrežastih površina.Upoznaje sjenčenje modela. .Razumije 3D koordinatne sisteme. . .Pravi prvi objekat koji prostorno postavlja i doživljava. Vježba: . .

alat Revolve. Uređivanje tijela u prostoru . u EXTRUDE i pravcu z – ose REVOLVE.Poznaje primjenu . ARRAY.Odsijeca djelove .Izrada arhitektonske osnove i dizanje zidova u 3D. briše SCALE. premješta.Nadgradnja modela sa prethodnog časa: . FILLET.izrada stepenica. Vježba: .alat SLICE.otvaranje prozora. . .Pravi regione od nekoliko objekata i na njih primjenjuje Bulove operacije.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja.Izvlači.Primjenjuje Bulove operacije. . iskošuje.Vrši korekciju . .Stiče znanja u oblikovanju 3D objekata. 3D stane ili ivice. Obara ivice pod uglom.Skriva oblike koji Bulovih operacija. Vrši korekciju objekata. mijenja boju.Upoznaje izradu složenih objekte geometrijskih tijela izvlačenjem po pomoću alata pravoj liniji.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. smetaju.Upoznaje alate za rotira. 37 . Zaobljava ivice. Vježba: . . COPY. Socijalizacijski ciljevi učenik .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. ROTATE. . . Formativni ciljevi učenik skup linija i lukova. između dvije ravni. uređivanje .Oblikuje 3D .alati sa palete. .Upoznaje Bulove operacije (alati sa palete Solid Editing).Zaobljava ivice.Solid Editing. alat Extrude.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Draw). paralelno uređivanje tijela: pomjera. . Preporuke za izvođenje nastave alate. Vježba: . Vježba: . . .Oduzima otvore sa zida. Bulove operacije .Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata CHAMFER. MOVE.Upoznaje alate za objekata. . Primjena Bulovih operacija .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda modelovanja. objekata: .Uočava analogiju pojedinih komandi sa određenim geometrijskim transformacijama. . Složena geometrijska tijela . .Kreira oblike otvora.otvaranje vrata. Opcije za obradu tijela .objekti . Vježba: .Izvodi 3D tijela kada se neki 2D objekat okrene oko zadate ose .Razvija sposobnosti i sagledava mogućnosti modeliranja tijela.

Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. . . . Render.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .Upoznaje alat svijetla. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 2004. 2000.B.Upoznaje crtež. 7. Omura: AutoCAD 2000. 9.Koristi alat Render.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Dodavanje kamere i osvjetljenja .Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. D. .Importuje AutoCAD . 5. . .Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja.Upoznaje .Selektivno renderuje djelove modela. pomoću materijala.Razlikuje vrste .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. projektor. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Dodaje i mijenja osvjetljenje. platno za projektor. Beograd. Pitzer: Pod lupom . dodavanje kamera i .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.V.Uređuje materijale. Vježba: . Uređivanje modela pomoću materijala . . Kompjuterska biblioteka. Render. Beograd. 2001. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .G.Razvija smisao za estetiku.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Dodaje i postavlja osvjetljenja kameru. 8. Burchard.Poznaje alat objektima. 38 .Računar sa odgovarajućom programskom opremom. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . . štampač i skener.Upoznavaje vrste uređivanje modela mapa. CET Computer Equipment and Trade. Socijalizacijski ciljevi učenik . . Beograd. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . crtežu.AutoCAD. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Dodjeljuje materijale . 6.diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer arhitekture. Okvirni spisak literature i drugih izvora .

10. Povezanost predmeta Znanja - Izrada i obrada tehničke dokumentacije - Tehnička obrada crteža - Izrada i obrada crteža, kotiranje - Izrada priloga projekta - Obrada i izrada crteža - Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Nacrtna geometrija - Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika - Tehničko crtanje - Projektna dokumentacija - Građevinske konstrukcije - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija - Projektovanje - Definisanje prostornih vrijednosti

39

1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika građevinskih materijala. - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih građevinskih materijala. - Upoznavanje pravilne upotrebe građevinskih materijala. - Osposobljavanje za upotrebu standarda. - Razvijanje svijesti o značaju upotrebe standarda i odgovornosti za poštovanje standarda. - Upoznavanje principa zaštite životne sredine. - Osposobljavanje za samostalan rad.

40

4. Sadržaj/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Upoznaje se sa značajem građevinskih materijala i prefabrikata. - Navodi osobine i metode ispitivanja građevinskih materijala. - Nabraja osnovne podjele građevinskih materijala. Osnovi geologije - Upoznaje geološke osobine zemlje i zemljine kore. - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Materijali od kamena - Upoznaje dobijanje i obradu građevinskog kamena. - Objašnjava primjenu kamena i njegovu zaštitu. - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata. - Nabraja vrste kamena. Voda - Opisuje vodu kao građevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije. Keramički materijali - Nabraja sirovine i opisuje dobijanje keramičkih proizvoda. - Objašnjava ciglarske

znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik - Razlikuje građevinske materijale prema namjeni. - Razlikuje određene osobine građevinskih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za produktivnost i ekonomičnost. Preporuke za izvođenje nastave

- Razlikuje stijene: magmatske, sedimentne i metamorfne.

- Razlikuje načine dobijanja i obrade građevinskog kamena.

- Uočava značaj vode u građevinarstvu.

- Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda. - Razlikuje keramičke
41

- Razvija sposobnost zapažanja.

Razvija svijest o zaštiti životne sredine. Beton . .Nabraja vrste betona. Razlikuje načine dobijanja betona.Objašnjava marku betona. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik proizvode.Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona.Obrazlaže zaštitu čelika od korozije.Upoznaje karakteristike i primjenu zgure i pucolana u građevinarstvu. Određuje upotrebu različitih maltera. Razlikuje osobine zgure i pucolana u građevinarstvu. 42 .Nabraja sastojke mješavina maltera. .Nabraja činioce koji utiču na kvalitet betona. .Objašnjava tehnologiju betona.Upoznaje keramičke proizvode.Upoznaje vatrostalne materijale.Nabraja vrste maltera i navodi njihovu primjenu. . . . . Malteri . Prepoznaje koroziju i definiše njeno sprečavanje. .Nabraja osobine veziva. Uočava značaj vatrostalnih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje veziva i definiše njihovu upotrebu. Metali i legure . Zgure i pucolani .Obrazlaže upotrebu čelika u građevinarstvu. Veziva u građevinarstvu . Razlikuje vrste armature.Razvija odgovornost u radu. .Nabraja osnovne obojene metale. . Formativni ciljevi učenik proizvode i definiše njihovu namjenu.Objašnjava sirovine i opisuje dobijanje veziva.Nabraja sastojke mješavine betona. . .Nabraja vrste čelika i armature. .Upoznaje dobijanje gvožđa i čelika. Prepoznaje greške pri malterisanju. gips i cement. .Objašnjava osnovna veziva: građevinski kreč. .

. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje materijale . Plastične mase .Razlikuje boje.Navodi vrste i lakove i kitove.Obrazlaže upotrebu drveta u građevinarstvu. Drvo . . . .Upoznaje značaj plastičnih masa. vlage i sl.Upoznaje sirovine.Standardi 43 . vrste i obradu.Navodi primjenu stakla u građevinarstvu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Staklo .Razvija odgovornost u radu. Materijali u funkciji zaštite elemenata .Nabraja svojstva i vrste drveta. . .Opisuje način dobijanja i primjenu ugljovodoničnih veziva.Određuje upotrebljivost veziva.Opisuje greške u strukturi drveta. Ugljovodonična veziva .Razlikuje oznake . . kitovi .Obrazlaže zaštitu drveta.Razlikuje materijale za za završnu obradu i zaštitu od požara i zaštitu gotovih vlage. .Razlikuje vrste i primjene stakla u građevinarstvu. lakova i kitova u građevinarstvu.Objašnjava dobijanje stakla. . Formativni ciljevi učenik .Određuje upotrebljivost plastičnih masa.Uočava značaj razvoja novih materijala.Upoznaje katran i bitumen kao osnovna ugljovodonična veziva. . Standardi . . lakovi.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine. . . elemenata.Određuje primjenu drveta u građevinarstvu. Boje.Navodi i objašnjava materijale u funkciji zaštite od požara. objašnjava primjenu boja.Upoznaje oznake .

. 2002. crijep. beton. Sinđić-Grebović: Građevinski materijali.Čita standarde. .Elementi konstruktivnih sistema . Stojiljković. . Podgorica. boje i lakovi .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.I. D. projektor. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 8. Miletić: Građevinski materijali sa osnovama geologije. 2008. 6. keramičke pločice. 7.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . udžbenik za I razred srednjih stručnih škola.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.R. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1979.diplomirani inženjer arhitekture. . Beograd. uzorci građevinskih materijala (opeka. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Upoznaje se sa standardima. Formativni ciljevi učenik materijala.Diplomirani inženjer građevinarstva.Osnovi građevinarstva . .Završni radovi u građevinarstvu . čelik. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Građevinske konstrukcije Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi . plastične cijevi) i katalozi. projektno platno.Obračunske norme korišćenja materijala . opekarski proizvodi .Organizacija građenja 44 .Računar. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave građevinskih materijala. Povezanost predmeta Znanja Drvo i drvena građa Čelik Gvožđe Opekarski proizvodi Malteri Beton Drvo.Tehničke karakteristike materijala i građe Povezanost sa drugim predmetima Predmet . 10. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Stojiljković: Građevinski materijali.Keramički materijali. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 5. 9. Centar za stručno obrazovanje.I. Beograd. .

Kućne instalacije Betonski radovi Armirački radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi Znanja . lakovi i kitovi Metali i legure Plastične mase Boje.Sanitarni uređaji .Praktična nastava . lakovi. kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet .Znanja Osnovna veziva Malter Beton Gvožđe i čelik Drvo Opekarski proizvodi. kamen Boje.Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu 45 .

.Upoznavanje sa ekstremnim statičkim uticajima. 3.6.Osposobljavanje za rješavanje linijskih nosača i statički neodređenih nosača. . .Upoznavanje sa pojmom materijalne tačke i uslovima ravnoteže materijalne tačke pod dejstvom proizvoljnog ravnog sistema sila.Usvajajanje osnovnih pojmova. zakona koji se koriste u statici.Prepoznavanje statičkih sistema u praksi.Upoznavanje sa vrstama naprezanja u nosačima. zatezanje i savijanje. . 46 . Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za analitičku i grafičku obradu podataka. definicija.Osposobljavanje za dimenzionisanje nosača napregnutih na pritisak. . STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 1.2. . .1. Naziv predmeta: STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 2. .Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz otpornosti materijala. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 108 36 36 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 72 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Upoznavanje sa pojmom krutog tijela i ravnotežom krutog tijela pod dejstvom ravnog sistema sila.

projekciju sile na zadata pravca.Crta sistem . . ose x. Vježba: . . . Vježba: .4. .Projekcija sila na ose Dekartovog koordinatnog sistema.Razvija preciznost.Crta proizvoljan sistem sila. Vježba: .Razvija sistematičnost i . slaganje dvije sile različitih pravaca.Objašnjava pojam . .Projektuje sile na sistema.Grafičko predstavljanje sile u razmjeri.Poznaje proizvoljan sistem sila koje napadaju materijalnu tačku. sila. Statika ravni . brzinu i tačnost. . .Upoznaje zadatak i .Brojni primjeri razlaganja sila koje napadaju materijalnu tačku na dva zadata pravca.Crtanje poligona i trougla sila. y. . .Uočava zadatak i različitih grana. .Razvija rutinu. Statika materijalne tačke .Objašnjava poligon ili plan sila. koje napadaju preciznost i .Crta poligon i urednost i .Određivanje položaja i veličine rezultante za proizvoljan sistem sila koji napada . .Primjenjuje . . kretanja.Objašnjava pojam sile i mase.Prepoznaje grafički uslov ravnoteže. sistematičnost.Upoznaje materijalnu tačku i urednost.Objašnjava grafičke uslove ravnoteže.Upoznaje sistem kolinearnih sila sistematičnost kolinearnih sila. podjelu mehanike.Shvata pojam sile.Uočava zadatak i podjelu statike.Upoznaje trougao sila. ose Dekartovog koordinatnog .Računa rezultantu proizvoljnog sistema sila koji 47 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Analitičko i grafičko određivanje rezultante za dvije i više sila koje napadaju materijalnu tačku.Navodi metode metode rada. podjelu mehanike. .Navodi vrste materijalnu tačku. rezultantu. . statike. .Crta različite vrste krutog tijela.Primjenjuje .Objašnjava analitički i grafički. određuje rezultantu . Vježba: .Upoznaje zadatak i .Računski određuje dva pravca. . .Objašnjava . . .Razlikuje tijelo i . podjelu statike.Upoznaje veze . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Crta poligon i plan sila i grafički određuje rezultantu. razlaganje sila u .Razlaže silu na dva preciznost u radu. rada.Upoznaje aksiome aksiome statike. rezultantu sistema.Razvija tačnost.

Određivanje veličine i položaja sile u sistemu na osnovu grafičkih i analitičkih uslova ravnoteže.Poznaje teoremu ekvivalentnih spregova.Slaganje sile i sprega.Određivanje rezultante proizvoljnog sistema sila u ravni analitičkim putem. .Obrazlaže analitički postupak određivanja rezultante sistema sila. . Vježbe: .Redukuje silu u odnosu na tačku.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Primjenjuje momentno pravilo.Računa moment sile za tačku. .Određivanje rezultujućeg sprega.Upoznaje moment rezultante dvije sile . .Slaže silu i spreg. .Određivanje glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u 48 .Analizira sistem spregova koji napadaju materijalnu tačku. . .Upoznaje redukciju sile na tačku.Objašnjava glavni vektor i glavni Formativni ciljevi učenik napada materijalnu tačku.Upoznaje pojam momenta sile za tačku.Varinjonova teorema. . brzinu i tačnost. . .Razvija tačnost. sistematičnost preciznost i urednost. .Primjena Varinjonove teoreme.Primjenjuje analitičke i grafičke uslove ravnoteže. Vježba: .Brojni primjeri nalaženja momenta sile za tačku. .Definiše pojam sprega. .Određuje položaj i računa veličinu rezultante dvije sile istog i suprotnog smjera. geometrijski predstavlja moment sile.Određivanje rezultante sistema paralelnih sila u ravni istog i suprotnog smjera primjenom Varinjonove teoreme. . .Određivanje ekvivalentnog sprega. . .Računa moment sprega. .Crta proizvoljan sistem sila u ravni. . . Statika krutog tijela . .Određivanje momenta sprega sila.Određuje glavni vektor i glavni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave materijalnu tačku analitički i grafički.Razvija rutinu. . . . . .Definiše moment sprega.Računa rezultujući spreg.Objašnjava analitičke uslove ravnoteže.Objašnjava pojam rezultujućeg sprega. .Računa silu primjenjujući uslove ravnoteže. Vježba: .Opisuje slaganje sile i sprega. .Objašnjava veličinu i položaj rezultante dvije paralelne sile istog i suprotnog smjera. Vježba: .Poznaje proizvoljan sistem sila u ravni. . Vježbe: .Redukcija sile na tačku.Crta spreg sila. . .

raspodijeljeno opterećenje. .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Razlikuje vrste opterećenja. putem. nosača. .Zna vezu između poligona sila i Verižnog poligona.Razlikuje vrste . oslonaca i veza.Primjenjuje posebne oblike uslova ravnoteže.Određuje otpore putem. Statika linijskih nosača u ravni . sistematičnost i urednost u radu. spreg i kombinovano opterećenje: .Prepoznaje vrste nosača. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ravni.Primjenjuje osnovne oblike uslova ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Navodi posebne uslove ravnoteže. . .Određuje statičku određenost nosača. . .Razvija tačnost. Formativni ciljevi učenik moment i svodi dati sistem na prosti oblik.Navodi vrste . oslonaca za prostu .Navodi vrste oslonaca i veza.analitičkim putem. gredu analitičkim . .Grafički određuje rezultantu za dvije ili više sila.Crta plan sila i Verižni poligon.Objašnjava određivanje položaja rezultante za dvije ili više sila metodom Verižnog poligona. .Objašnjava statičku . određenost nosača. .Izračunava otpore . opterećenja. . 49 . .Izračunava otpore oslonaca za .Crta poligon sila i Verižni poligon. .Poznaje grafičke uslove ravnoteže. Statički određeni nosači . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik moment.Upoznaje određivanje otpora oslonaca za prostu oslonaca za prostu gredu. Vježbe: . Vježba: . .Poznaje vezu izmedju plana sila i Verižnog poligona.Upoznaje vrste . .Upoznaje gredu grafičkim određivanje otpora putem primjenom oslonaca za prostu Varinjonove gredu grafičkim teoreme. brzinu i tačnost. .Određivanje otpora oslonaca proste grede za opterećenja: koncentrisana sila.grafičkim putem. .Određivanje veličine i položaja rezultante ravnog sistema proizvoljnih sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Objašnjava grafičko slaganje sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Objašnjava određivanje otpora .Razvija rutinu. .

Definiše unutrašnje sile u presjecima normalne sile. transferzalne sile i momente savijanja. momenta.Računski određuje presječne sile i crta dijagrame presječnih sila za konzolni nosač. . .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za gredu sa prepustom.Razvija tačnost. . .Objašnjava određivanje otpora oslonaca grafičkim putem za konzolni nosač.Određivanje kritičnog presjeka. raspodijeljeno opterećenje. . . 50 .Određivanje dijagrama presječnih sila (N. Formativni ciljevi učenik konzolni nosač.Objašnjava unutrašnje sile u nosaču. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . sistematičnost preciznost i urednost u radu. Vježba: .Objašnjava određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom analitičkim putem. .grafičkim putem.Izračunava otpore oslonaca za gredu sa prepustom.Poznaje određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem.Određivanje dijagrama presječnih sila (N. .analitičkim putem. kombinovano opterećenje: .Određuje otpore oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. spreg. Vježba: . . .grafičkim putem.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za gredu sa presjekom. M) za prostu gredu.Određivanje otpora oslonaca grede sa prepustom za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila. Vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik oslonaca analitičkim putem za konzolni nosač. T. Vježba: . . .analitičkim putem. spreg. M) za konzolni nosač. . vrijednost max. raspodijeljeno opterećenje.Određivanje dijagrama . .Određivanje reakcija konzolnog nosača za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za prostu gredu.Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za prostu gredu. presječne sile i njihove dijagrame. T. kombinovano opterećenje: . . .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za konzolni nosač.Određuje otpore oslonaca za konzolni nosač grafičkim putem. .

Opisuje momente površina inercije ravnih primjenom površina. moment ravnih površina.Određuje sile u određivanje sila u štapovima rešetke štapovima rešetke grafičkom grafičkom metodom . Godišnji rad: Za zadati rešetkasti nosač odrediti: 51 . moment ravnih . oslonaca za rešetkasti nosač. Vježba: .Određivanje težišta složenih površina analitički i grafički.Određivanje sila u štapovima rašetke metodom ravnoteže čvora.Navodi vrste rešetkastih nosača.Upoznaje određivanje težišta . Kremonin plan sila. moment površine. T. poluprečnika . rešetkastih nosača.crta metodom Kremonin plan sila.Određivanje poluprečnika inercije i crtanje elipse. .Računa otporni inercije. Vježba: . inercije ravnih . .Riterova metoda. Vježba: .Određivanje statičkog momenta površine.Upoznaje težište složenih površina osnovnih površina.Određivanje momenta inercije ravnih površina.Računa otpore urednost.Upoznaje metode štapovima rešetke određivanja sila u analitičkom štapovima metodom.Određivanje sila u presjeku rešetkastog nosača .Poznaje otporni površina. sistematičnost.Razvija tačnost. analitički i grafički.Računa sile u . . preciznost i . .Objašnjava . Geometrijske karakteristike ravnih površina .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave presječnih sila (N.Kremonin plan sila.Crta elipsu i računa .Upoznaje .Računa momente presjeka.Određivanje sila u štapovima rešetke grafičkom metodom .Upoznaje . . . Rešetkasti nosači . . M) za gredu sa prepustom. rešetkastih nosača.Određuje težište . Štajnerove . Vježbe: . .Računa statički složenih površina.Određivanje otpornog momenta ravnih površina. Štajnerove teoreme.Poznaje pojam poluprečnik elipse i inercije.Računa sile u određivanje sila u štapovima presjeka štapovima rešetke Riterovom analitičkim putem – metodom. Vježba: .Poznaje primjenu teoreme.Zna vrste . . Riterov postupak.Objašnjava statički moment površine . . određivanje otpora rešetkastog nosača.

.reakcije oslonaca analitički i grafički.sile u zadatom presjeku metodom Ritera. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . 52 .sile u štapovima rešetke Kremoninim planom sila.

Crta dijagram veze izmedju napona i napona i dilatacije. Vježba: .Zna ponašanje .Upoznaje pojam presjecima tijela. deformacije tijela.Razvija tačnost i preciznost.Upoznaje pojam . .Upoznaje deformacije pri smičućem naprezanju.Navodi deformacije materijala pod tijela.Objašnjava naponu.Određivanje broja zakivaka u vezi krovnog nosača.Definiše pojam aksijalno stvarnog i napregnutih dozvoljenog elemenata prema napona.Računa stvarni .Proračun napona pri čistom .Objašnjava napon . dopušenom . . . .Zna deformacije .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Zna deformacije i napon pri i objašnjava napon aksijalnom pri aksijalnom naprezanju. napregnutih štapova . štapova. naprezanju.Poznaje Hukov Hukovog zakona.smicanje. tačnost i preciznost u radu.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Analiza napona i deformacije . naprezanja.Računa dimenzije .Poznaje smičuća i kosom presjeku tangencijalna štapa.Računa napon primjenom . tačnost.Provjera napona u zategnutom ili pritisnutom elementu. samostalnost.Proračun napona i dilatacije prema Hukovom zakonu. .Navodi vrste . .Računa napone u . . opterećenjem. . . Vježba: .Definiše pojam .Objašnjava vezu . savijanja.Računa modul napona u kosom klizanja. Vježba: .Zna uzroke pojave napona.Računa smičući aksijalno napon. elastičnog tijela. Savijanje . presjeku štapa. Aksijalna naprezanja . čistom savijanju. zakon. napregnute na . napona u .Upoznaje pojam napon u aksijalno pritisnutih i napregnutim zategnutih elementima.Objašnjava deformacije savijanja. Vježba: . . Vježba: .Računa napon pri neutralne linije.Dimenzioniše pri čistom presjeke savijanju. 53 Socijalizacijski ciljevi učenik .Objašnjava čisto čisto savijanje.Razvija rutinu. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija marljivost.Navodi deformacije . dimenzionisanje .Dimenzionionisanje aksijalno napregnutih štapova prema dopuštenim naponima. . .

Upoznaje dimenzionisanje štapova na izvijanje za Ojlerove slučajeve. .Određivanje nosivosti pritisnutog štapa.Objašnjava određivanje reakcija oslonaca Formativni ciljevi učenik . . .Zna deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. .Objašnjava glavne napone grede izložene na savijanje silama. Vježba: .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na savijanje silama prema normalnim naponima.Određivanje dimenzije pritisnutog štapa.Informativni ciljevi i sadržaji učenik savijanje. Vježba: .Računa vitkost štapa. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave savijanju. Vježba: . . tačnost i samostalnost. . . tačnost i samostalnost u radu.Računa dimenzije pritisnutog štapa pomoću Ojlerove jednačine i Omega postupkom.Navodi statičke uticaje na kose nosače. .Objašnjava smičuće napone kod grede savijene silama. . . . .Opisuje određivanje dimenzija pritisnutog štapa Omega postupkom.Razvija preciznost. .Upoznaje deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. . Kosi puni nosači . .Upoznaje primjenu Omega postupka kod pritisnutih štapova.Računa glavne napone grede izložene na savijanje silama.Računa kritičnu silu.Dimenzionisati 54 . . Vježba: .Upoznaje određivanje kritične sile za osnovne Ojlerove slučajeve izvijanja.Zna primjenu kosih nosača u građevinarstvu. Vježba: .Računa reakciju oslonaca kosog nosača.Poznaje osnovnu jednačinu savijanja. Izvijanje .Dimenzionisanje presjeka prema smičućim naponima. .Određivanje reakcija oslonaca kosog punog nosača prema zadatom opterećenju. Vježba: .Računa nosivost pritisnutih štapova. .Računa smičuće napone kod grede savijene silama. . .Poznaje dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Upoznaje primjenu kosih nosača u građevinarstvu.Razvija preciznost.

ram. okvirnih nosača.savijanja. okvirnog nosača. .Upoznaje primjenu .Zna oblik elastične .Upoznaje . 55 Vježba: .Određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije za zadati nosač i opterećenje metodom fiktivnog nosača.Zna djelove građevinarstvu.Upoznaje pojam nosača.Crta dijagrame: .Definiše pojam nagiba i momenta. . Formativni ciljevi učenik . slučajeva. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave krovni nosač od drveta ili čelika prema dopuštenom naponu.Poznaje primjenu grafoanalitičke metode. .normalnih sila.Određivanje ugiba i nagiba nosača u presjecima kao i maksimalnih vrijednosti pomoću tabelarnih slučajeva. elastične linije. na granicama . Vježba: .Računa statičku statičke neodređenost neodređenosti nosača.Razvija preciznost u radu. Elastična linija . fiktivnog momenta . oslonaca okvirnog . dijagrama presječnih sila i kritičnog presjeka za zadati okvirni nosač . Vježba: .Objašnjava nosača za razne određivanje slučajeve reakcija oslonaca opterećenja. .Računa ugib i nagib i fiktivne nosača metodom transferzalne sile. .Određivanje reakcija oslonaca.ramovi . .Računa reakcije okvirnog nosača. unutrašnjih sila u .Zna primjenu okvirnih nosača. . Vježba: . okvirnih nosača u .Objašnjava dimenzionisanje kosih nosača.Računa ugib i nagib metodu nosača primjenom određivanja ugiba i tabelarnih nagiba. fiktivnog nosača. Statički određeni okvirni nosači .Objašnjava metodu određivanja ugiba i . ugiba i nagiba.Određivanje reakcija oslonaca .Poznaje grafoanalitičku .Upoznaje stepen . Statički neodređeni nosači .Definiše pojam linije. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik kosog nosača. dijagrame .Poznaje izračunavanje ugiba i nagiba nosača pomoću tabelarnih slučajeva.transferzalnih sila.Računa dimenzije kosog punog nosača prema dopuštenom naponu. fiktivnog nosača.Crta fiktivan nosač na osnovu uslova nagiba.momenata okvirnom nosaču.Zna vezu ugiba.Navodi djelove . .

Ekstremne vrijednosti statičkih uticaja .Računa reakcije oslonaca primjenom osnovnih jednačina ravnoteže i dodatnih geometrijskih uslova. . Vježba: .Upoznaje analizu opterećenja. .Analizira građevinske opterećenja i objekte.Poznaje određivanje statičkih veličina za kontinualni nosač primjenom Klapejronove jednačine.Za ramovski nosač uraditi: .korisno opterećenje. snijega i vjetra. grede sa opterećenja i prepustima i njihove konzolnog nosača.Zna jednačinu triju momenata ili Klapejronovu jednačinu. . Formativni ciljevi učenik . položaj .Crta kontinualni nosač.Zna vrste .Određivanje reakcija oslonaca primjenom Klapejronove jednačine i crtanje dijagrama presječnih sila (N.dijagrame presječnih sila. Vježba: . .Objašnjava . Vježba: .Zna metodologiju rješavanja statički neodređenih nosača. . . .Poznaje dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač.Računa ekstremne vrijednosti statičkih uticaja.Računa reakcije oslonaca za najnepovoljniji slučaj opterećenja. .Upoznaje određivanje statički nepoznatih veličina i dijagrame presječnih sila za statički neodređen nosač. .stalno opterećenje.Proračun korisnog opterećenja i opterećenja snijegom i vjetrom. .Objašnjava kontinualni nosač. T. .računa opterećenje opterećenja za vjetrom. .Izračunavanje ekstremnih vrijednosti statičkih uticaja za zadati nosač. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave za jedanput statički neodređen nosač.Proračun stalnog opterećenja za zadate slučajeve. opterećenja na .reakcije oslonaca. . računa: .Poznaje dejstvo .Crta razne šeme grede.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nosača.dimenzionisanje nosača prema naponima savijanja i naponima 56 . kombinacije. Godišnji elaborat . .Crta dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač.određivanje kritičnog presjeka. sistem proste . . M) za zadati kontinualni nosač.računa opterećenje najnepovoljniji snijegom.

Krovne konstrukcije .B. Beograd. konstruktivni smjer. Beograd. Zavod za udžbenike. Stanković. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. D. 1985.Računar. D. Stanković.Diplomirani inženjer građevinarstva.Predstavljanje nosača šematski . .Građevinski materijali . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Tehničko crtanje . Vujošević: Zbirka riješenih zadataka iz statike. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije nosača. 10.Ocjena vježbi.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Naučna Knjiga. . Beograd.Grupa autora: Zbirka zadataka za II razred građevinske struke.Milošević: Statika i otpornost materijala za III razred građevinske škole. 1998.Kosi nosači . Okvirni spisak literature i drugih izvora .M. Damjanović-Juhas. . . Beograd. - - 8. Titograd. D.Građevinske konstrukcije .L. platno za projektor. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . grafoskop i folije za grafoskop. O. Povezanost predmeta Znanja . projektor.Debljine upotrijebljenog materijala . 2003.B. 5.Analiza opterećenja . Veličković. 2003.Predstavljanje sila grafički Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . po jedan pismeni zadatak u polugodištu). .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave smicanja. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat.Analiza opterećenja . Jovanović. Veličković.Razmjera crtanja 57 . NIO. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 9. 6. O. D. Veličković. . Beograd.V. Veličković. Lubarda: Otpornost materijala.Osobine materijala .Pismeno (pismeni zadaci: dva u toku školske godine. Jovanović: Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke. . 2006. Univerzitetska riječ’’. K. . Protić: Mehanika i otpornost materijala. 2002.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Konstruktivni elementi objekta . Naučna knjiga.

Sticanje svijesti o važnosti preciznog.Upoznavanje sa primjenom sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite.2. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA BETONA 2.1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 36 36 36 72 72 3. .Upoznavanje uloge.Upoznavanje elementarnih ispitivanja betona. . kvalitetnog i ekonomičnog rada.Razvijanje motivacije za praćenje savremenih dostignuća u oblasti ispitivanja betona.Upoznavanje betona i njegovih komponenti. . značaja. način spravljanja i primjenu. svojstva. karakteristika i primjena armature.7. . . TEHNOLOGIJA BETONA 1. . 58 .Upoznavanje vrsta i oblika oplata i skela. Opšti ciljevi nastave . .Upoznavanje osnove proračuna elemenata od nearmiranog betona.

Upoznaje način pravilnog uzimanja uzimanja uzoraka uzoraka cementa. cementa.Objašnjava postupak ispitivanja granulometrijskog sastava svih frakcija agregata.Razvija ekološku .Upoznaje osobine cementa.Upoznaje način transporta i transportovanja i skladištenja skladištenja cementa.Razlikuje . njihove oznake. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . 59 .Razlikuje vrste karakteristike svijest.Određuje granulometrijski sastava svih frakcija agregata.Nabraja .Definiše primjenu nearmiranog.čvrstoća. .oblik zrna. .Crtanje granulometrijske krive. prednosti i nedostaci.Nabraja vrste i cementa i njihove klase cementa i oznake. . . betona i njihovu betona: primjenu.čistoća. .Upoznaje ulogu.Zna osobine . cementa značajne za kvalitet betona. betona.Navodi osobine agregata značajne za kvalitet betona: . armiranog i prednapregnutog betona.Shvata značaj .Stiče pozitivnu . cementa.Razlikuje vrste .Crta grafikon frakcija agregata. . . .Shvata značaj pravilnog . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Beton i njegovi komponentni materijali . vrste i način dobijanja agregata. .Upoznaje beton i orijentaciju prema komponente njegove zanimanju. . .Upoznaje crtanje grafikona frakcija agregata (propisane i stvarne linije agregata). komponente. Cement . .Ispitivanje povoljnosti grahulometrijskog sastava agregata za spravljanje betona.Razlikuje vrste agregata prema načinu dobijanja. Agregat .4. .

.Upoznaje vrste transporta i miješalica. armiranje.Poznaje razmjere količine cementa. .Određuje potrebne . u armaturi. Vježbe: .Upoznaje sidrenje i armature.Upoznaje ulogu i . agregata i vode za . . spravljanja.Određivanje vodocementnog faktora.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Voda . miješanja betona.Upoznaje svojstva svježe betonske svježe betonske mase. .Razlikuje vrste značaj armature. .Objašnjava ulogu .Računa dužinu dozvoljene napone sidrenje i u armaturi. mase. šipki kod .Opisuje zaštitni sloj dozvoljene napone betona. . Armatura .Upoznaje vrste . njegovanja betona. 60 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . transporta i . betona. Spravljanje i ugrađivanje betona . beton i njihovu . .Razlikuje svojstva . nastavljanje .Objašnjava .Upoznaje način betona.Definiše dodatke za .Shvata ulogu vode vode kao kao komponente komponente betona.Shvata značaj ulogu. . ugrađivanja .Definiše kvalitet vodocementni vode za spravljanje faktor.Računa dužinu armature. određivanje dužine šipki kod armiranja.Određuje zaštitni čelika za sloj betona.Određuje .Definiše vodocementni faktor i njegov uticaj na svojstva betona. . propisane marke.Shvata značaj ugrađivanja pravilnog betona. nastavljanje .Razlikuje vrste miješalica. .Određuje .Razvija preciznost u radu.Poznaje računsko armiranja. armature.Računanje dužine šipki armature u armaturnom sklopu. . betona i njen uticaj na ugradljivost i svojstva očvrslog betona.Upoznaje način 1m betona spravljanja.Računanje dužine sidrenja za pojedine vrste armature.

betoniranja na . mehanička svojstva betona: . . potresa prije i poslije vezivanja.čvrstoća na pritisak. .Objašnjava mrazu.Upoznaje način čuvanja probnih tijela na gradilištu. . plastično tečenje betona.Razvija ekološku svijest.Definiše otpornost na gradilištu. probnih tijela za .prekide pri . betona na dejstvo .čvrstoća na zatezanje.Definiše vodo-nepropustljivost .Posjeta gradilištu.Analizira postupak betoniranju. .Razlikuje vrste .Upoznaje način određivanje marke ispitivanja betona betona. .Upoznaje postupak .Upoznaje vrste i oblike oplate za različite elemente.Razlikuje posebne . .Shvata različita . ispitivanja betona . skela i oplata.Razlikuje dodatke za beton. . Svojstva i ispitivanje betona .Shvata značaj pravilnog betoniranja: betoniranja.učenik pravilnog njegovanja betona. .čvrstoća na smicanje.Upoznaje dejstvo vrste betona.redoslijed. .Upoznaje vrste i oblike skela. . . . . Oplata i skela . na gradilištu.Razlikuje vrste mraza i toplotu.Definiše vrste probnih tijela za određivanje marke betona. . .Upoznaje tečenje i skupljanje betona.Upoznaje svojstva betona.Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.Uočava značaj betona.Upoznaje postupak 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Betoniranje .

5. projektor. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Dimenzioniše . Beograd.Diplomirani inženjer građevinarstva. Osnove za proračun elemenata od nearmiranog betona . .Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine.Priručnik za primjenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton. Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije.Dimenzionisanje temelja od nearmiranog betona. 7. Stojiljković.Računar. .Dimenzioniše postupak stubove od dimenzionisanja nearmiranog stubova: betona.Određuje u radu. Beograd. . 8. . dozvoljene normalne napone normalne napone za nearmirani za nearmirani beton. . . grafoskop i folije za grafoskop. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .sa izvijanjem.I. . M. .Poznaje postupak nearmiranog dimenzionisanja betona. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .laki. . 1989.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. beton.tehničke pripreme. Ž. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Dimenzionisanje stubova od nearmiranog betona.keramzit. Marjanov. 2002. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Poznaje dozvoljene . temelja od nearmiranog betona.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. po jedan u polugodištu). 9.Upoznaje posebne vrste betona: .Objašnjava . .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik betoniranja na mrazu: . 62 . Bojović: Beton za III i IV razred.bez izvijanja. platno za projektor.kontrola kvaliteta.Određivanje sile nosivosti za stubove prostog i složenog presjeka. 6. temelje od .siporeks.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .probna opterećenja.Razvija preciznost .

Građevinski materijali .Metali i legure 63 .10. Povezanost predmeta Znanja Agregat Cement Voda Svojstva i ispitivanje betona .Materijali od kamena .Veziva u građevinarstvu .Armatura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Voda .Beton .

1.Koordiniranje. Opšti ciljevi nastave . .Izrađivanje šeme organizacije gradilišta za sve objekte visokogradnje. .Osposobljavanje za analizu izvršenih aktivnosti.Osposobljavanje za vođenje i čitanje građevinske dokumentacije. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. usmjeravanje.Upoznavanje građevinske mehanizacije i njene primjene u zavisnosti od vrste rada. 3.Upoznavanje i korišćenje mjera zaštite na radu i principa zaštite prirodne sredine. . Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2.Upoznavanje menadžmenta kao modernog načina vještine upravljanja. . 64 . .Upoznavanje dinamike izvođenja radova i čitanje dinamičkih planova. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 33 69 36 33 69 72 66 138 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . pravilnu upotrebu tehničke dokumentacije.2.8. .Korišćenje normativa i standarda pri izradi predmjera i predračuna i upotrebljavanje kompjuterske tehnike u tu svrhu. . planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa ljudi radi ostvarenja određenih ciljeva u građevinarstvu.

Nabraja vrste poznavanja zakona gradilišta prema: gradilišta i uslove i propisa. Vježba: .izvođački projekat. .Razvija .Upoznaje odredbe . institucije. .Objašnjava radne operacije u proizvodne sklopu proizvodnog procese. njegovog spratnosti. Vježba: . procesa.Razlikuje tehničku gradilištu. radove na . nadzor. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinska djelatnost .Pregled investiciono tehničke dokumentacije.Upoznaje postupak . Zakona o izgradnji.Shvata značaj . preciznost.projektni zadatak. operativne.Objašnjava šemu potrebnu organizacije . . . faze rada i mjesta. radno mjesto.Navodi podjelu organizaciji radnog rada.Upisivanje podataka u gradilišnu dokumentaciju.projekat izvedenog stanja. .Izrada šeme organizacije gradilišta za mali i veliki objekat. Faze izvođenja građevinskog objekta .Organizacija radnog mjesta za određenu radnu operaciju. .4.Shvata osnovne odredbe iz Zakona o izgradnji objekata visokogradnje. .idejni projekat.Razlikuje organizacione građevinske sisteme i pojam djelatnosti: građevinarske projektantske.Crtanje objekata privrednog gradilišta. Investiciono tehnička dokumentacija .Navodi sastav .Razlikuje svu . rada na gradilištu.Zna pravila o dobroj .Razlikuje simbole na šemi. dobre organizacije gradilišta.Shvata važnost organizacije gradilištu. Struktura građevinske proizvodnje .Razvija dokumentaciju za gradilišta.Razlikuje vrste . . zakonskih propisa.Razlikuje projektnu odgovornost i izrade tehničke dokumentaciju: obavezu dokumentacije. površini osnivanja.glavni projekat. gradilišta. broju objekata. poštovanja . Vježba: . .Opisuje pripremne .Razvija marljivost i koju zauzima. Vježba: .Čita šemu osoblja na . službu i administrativno 65 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . djelatnosti i ulogu istraživačke menadžmenta.Razlikuje različite . .Razvija sposobnost . .Upoznaje za organizaciju. sistematičnost i formiranje preciznost u radu. .

Piše opis . . Formativni ciljevi učenik materijalnu službu. radova prema . prema materijalu. . .Zna pripremu materijala.Sastavlja privremene. radove u .Poznaje gradilišnu dokumentaciju.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Sračunava učinak rada radnika. . . .Evidentira prisustvo radnika na gradilištu.Razvija odgovornost u radu.Čitanje građevinskih normi u kompjuterskoj obradi. .Razlikuje pripremne radove po redu.Razvija sistematičnost i preciznost u radu. gradjevinsku knjigu.Priprema sve podatke za tehnički prijem objekta. .Popunjavanje liste evidencije radnika.Posjeta gradilištu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta. . radnoj snazi. Vježba: .Čita normative i i standarde za standarde. vremenu.Koordinira izvođenje važećim zakonima radova.Razvrstava norme građevinarstvu.Objašnjava .Razlikuje vrste nadzora. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razrađuje detalje iz primopredaju projekta.Objašnjava proces izvođenja radova na gradilištu.Objašnjava opise . Normativi i standardi rada u građevinarstvu .Poznaje normative . predračun i obračun građevinskih radova . Vježbe: . .Razvija preciznost. u građevinarstvu. Socijalizacijski ciljevi učenik . . Vježba: 66 . . obračunske i okončanu situaciju. Predmjer.Sastavlja građevinski dnevnik.Zna elemente privrednog gradilišta. .Razrada pojedinih detalja iz projekta.Čita izvođački projekat.Čitanje građevinskih normi građevinskih radova pomoću literature. .Prati i obezbjeđuje neophodne dokaze o kvalitetu materijala koji se ugrađuje. . .

Izrada analiza cijena prema pozicijama radova iz zadatog predmjera. Vježba: . . Godišnji elaborat: .Koristi mjere lične zaštite na radu.Usvaja osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu. . 67 . . zanatskih.Izrada opisa građevinskih radova za zadati objekat visokogradnje. .Upoznaje propise i mjere zaštite na radu. Socijalizacijski ciljevi učenik sistematičnost. Sračunava jedinične cijene prema vrsti rada. Vježba: .Koristi mjere zaštite životne sredine. Računa potrebne količine radova prema pozicijama iz glavnog projekta. Sistematizuje radove prema srodnosti.Oobjašnjava obračun radova.Objašnjava predračun radova. . . Sračunava vrijednost radova prema predmjeru i predračunu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinskih.Izrada elaborata za manji objekat.Razvija odgovornost u radu. .Objašnjava predmjer radova. - - .Obračun koštanja objekta po vrstama radova kao i koštanje cjelokupnog objekta. Formativni ciljevi učenik građevinskih i zanatskih radova. Vježba: . Povezuje radove prema tehnologiji izvođenja. Zaštita na radu . Preporuke za izvođenje nastave .Posjeta gradilištu. Analizira kretanje cijena na tržištu. instalaterskih i montažnih radova.Proračun količina radova za zadati objekat. pravila i način zaštite od njih.

prema vrstama vrstu mašina.Izabira mašine u širi izbor.Crtanje karte procesa za određene pozicije radova.Proračunava učinak za građevinsku mašina za sljedeće mehanizaciju. Socijalizacijski ciljevi učenik .za transport i vuču. . .Prepoznaje vodeću .za prenos i dizanje. .Razlikuje .Objašnjava analizu kalkulacije cijena . Analiza tehnološkog procesa . .Crta i čita kartu .Opisuje metodu procesa i dijagram izrade karte toka za određene procesa i dijagrama vrste radova. Vježba: . . 68 .Čita faktore korekcije date tabelarno kao i druge podatke potrebne za proračun učinka date tabelom. .Upoznaje vrste građevinske mašine građevinskih po grupama: mašina. . Vježba: .Proračun efektivnog časa rada mašine.za proizvodnju građevinskih materijala.prema načinu .Posjeta gradilištu.Upotrebljava elemente kalkulacije. vrste radova: .Objašnjava izbor mašinu koja mehanizacije realizuje prema radnim tehnološki proces. operacijama. . Vježba: . .Razvija sposobnost za organizaciju posla. toka.Crta dijagram toka za određene pozicije radova.Razvija tačnost i preciznost. .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Građevinska mehanizacija .za iskop i utovar zemlje. . njihove .Posjeta građevinskom preduzeću .prema karakteristike i konstruktivnom upotrebu. .Proračun praktičnog učinka mašina za određene vrste radova.Razvija tačnost.Shvata značaj dobre organizacije preduzeća. učinka za svaku . . sastavu.Proračunava koštanje efektivnog časa rada mašine.Poznaje način izvršavanja radnih obračuna procesa.za sabijanje tla. Vježba: . preciznost i sistematičnost.sektor mehanizacija. Preporuke za izvođenje nastave . . građevinskih radova. .

Proračunava realizaciju putem vrijeme trajanja statičkih planova.Poznaje izradu histograma. materijala i mehanizacije.Crta mrežni plan i terminira ga.Sračunava vrijeme .Objašnjava analizu .Obrazlaže tehniku brigade.Navodi podjelu statičke i planova. . dinamičkih planova.Crta kritični put. materijalu aktivnosti. građenja i odabira resursa za njihovu .Širi izbor mašina prema zadatim radnim operacijama. predstavljaju radne vremena.Uočava prethodnu.Crta gantogram.Objašnjava dinamičke planove.Crta histogram i određuje optimalan broj radnika u . . . 69 .Shvata važnost temeljito urađenih planova.Izrada statičkih planova za potrebe radne snage.Sastavlja spisak aktivnosti za izvođenje zadatog objekta.Izbor mehanizacije i planiranje proizvodnje za objekat visokogradnje (nastaviti elaborat trećeg razreda).Poznaje izradu dijagram. Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Terminira mrežni . mrežnog planiranja. korišćenje resursa i .Izabira mašine u uži izbor na osnovu najpovoljnijeg mašino sastava prema njihovim učincima. radova. . cjeline.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . .Proračunava .Dijeli planove na .Crta gantogram i planira angažovanje radne snage.Obrazlaže ulogu potrebe u radnoj planiranja radnih snazi.Sastavlja spisak aktivnosti koje mrežnog plana. .Utvrđuje broj i sastav radne . . .Razvija marljivost i tačnost.Proračun trajanja radova za određene pozicije.Crta histogram. Vježba: .Crta mrežni gantograma. dijagram. Vježba: . . .Vrši uži izbor mašina prema ekonomskoj analizi. Vježba: . optimizaciju. Godišnji elaborat: . Vježba: . . Planiranje proizvodnje . Vježba: . Vježba: .Poznaje izradu . trajanja aktivnosti. naredne i uporedne aktivnosti. dinamičke. izbor pomoću statičkih tehnologije planova.

Građevinske konstrukcije .Ocjena godišnjeg elaborata.Diplomirani inženjer građevinarstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik datom trenutku. 1999.Pismeno (pismeni zadatak .Poznavanje djelova objekta .diplomirani inženjer arhitekture.u drugom polugodištu jedan pismeni zadatak).Projektovanje . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 2007. .Čitanje i crtanje određenih . B.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Konstantinović: Organizacija građenja za III razred građevinske škole. V. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. projektor. 2.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . platno za projektor. grafoskop i folije za grafoskop. Povezanost predmeta Znanja .Kompjuterske vježbe CAD-u 70 . 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Tehničko crtanje pozicija radova .Spisak aktivnosti na objektu .Crtanje u Excel-u i AUTO . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd. 4. . 5.Čitanje djelova projekta radi izrade predmjera .Poznavanje djelova objekta .Normativi i standardi rada u građevinarstvu – knjiga 1.Računar. Veličković. . 10.Ocjena vježbi. 6.Ž.Čita dinamičke planove ulaganja finansijskih sredstava. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Izrada predmjera i predračuna .Opis pozicija radova . .Opis pozicija radova . Praščević. 9. 7. . 3. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Građevinska knjiga Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Poznavanje faza izvođenja radova .Crtanje statičkih i dinamičkih planova Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .

.Osposobljavanje za dimenzionisanje presjeka konstruktivnih elemenata: stub. .Upoznavanje osnove proračuna po graničnoj nosivosti.1. .9.Osposobljavanje za korišćenje kompjuterskih programa za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih elemenata.Osposobljavanje za crtanje plana armature za stub. ploču i gredu pravougaonog i t-presjeka. . pravougaonog i t-presjeka. Opšti ciljevi nastave . . BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. .Upoznavanje mehaničkih svojstva betona i armature. 71 .Sticanje znanja o teorijama za proračun armirano betonskih konstrukcija. . ploče i grede.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje sa proračunom ab konstrukcija po teoriji graničnih stanja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 66 66 99 99 3.2. Naziv predmeta: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2.

Poznaje osnove sistematičnost proračuna AB armiranje preciznost i elemenata konstruktivnih 72 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . koeficijente sigurnosti. nastavljanje armature.Crta radni dijagram betona i radni dijagram čelika.Dimenzionisanje i plan. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Proračun AB konstrukcija .Upoznaje mehanička svojstva .Objašnjava centrično proračun centrično pritisnutog stuba pritisnutih stubova bez uticaja bez uticaja izvijanja. elemente.Crta plan. . elemente.Razvija tačnost.Zna osnove proračuna AB proračuna AB konstrukcija. .Računa dimenzije . . stanjima. izvijanja. Proračun aksijalno napregnutih elemenata . izvod i specifikaciju armature.Zna osnove graničnom stanju proračuna loma.Razlikuje mehaničke čelika. . betona.Koristi PBAB ’87 za . izvod i specifikacija armature centrično pritisnutog stuba. . mehanička svojstva karakteristike betona.Razvija tačnost.Poznaje osnove proračuna prema . konstrukcija.Upoznaje mehaničke preciznost u radu.Razlikuje aksijalno .Razlikuje . . sistematičnost i napregnute napregnute preciznost. AB elementi nepregnuti na savijanje .Objašnjava nastavljanje PBAB ’87 za armature. . . . prema graničnom stanju loma.Objašnjava PBAB ’87 za .Upoznaje aksijalno .Dimenzionisanje AB grede . sidrenje i .Objašnjava osnove .Razvija tačnost i .4. karakteristike čelika.Koristi propise za koeficijente parcijalne sigurnosti.Poznaje parcijalne .Koristi PBAB ’87 za sidrenje armature. Vježba: .Objašnjava osnove . Vježba: .Shvata osnove proračuna prema proračuna prema graničnim graničnim stanjima.

Vježba: . . .Opisuje ploču ukliještenu na jednom kraju. crta plan armature prema liniji Socijalizacijski ciljevi učenik urednost. . . izvod i specifikaciju armature.Objašnjava kontinualnu ploču. Dimenzioniše slobodno položenu ploču. Vježba: . Dimenzioniše ploču sa prepustima. - Formativni ciljevi učenik elemenata napregnutih na savijanje. izvod i specifikacija armature. Vježba: . - - - - 73 . Koristi PBAB ’87 za AB ploče sa glavnom armaturom u jednom pravcu. plan. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. Preporuke za izvođenje nastave pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. plan. Poznaje slobodno položenu ploču. Vježba: . plan.Objašnjava konzolnu ploču. plan.Dimenzionisanje AB konzolne ploče.Dimenzionisanje AB kontinualne ploče. izvod i specifikaciju armature. crta plan prema liniji zatežućih sila.Objašnjava AB ploče. plan. Dimenzioniše AB grede pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje.Poznaje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. . crta plan armature prema liniji zatežućih sila.Razvija tačnost. Dimenzioniše kontinualnu ploču.Dimenzionisanje AB ploče ukliještene na jednom kraju a na drugom slobodno oslonjene. . Dimenzioniše ploču ukliještenu na jednom kraju. izvod i specifikacija armature. izvod i specifikaciju armature. sistematičnost preciznost i urednost. izvod i specifikacija armature.Objašnjava ploču sa prepustima.Informativni ciljevi i sadržaji učenik napregnutih na savijanje. Vježba: . a na drugom slobodno oslonjenu. izvod i specifikaciju armature. izvod i specifikacija armature.Dimenzionisanje AB slobodno položene ploče. izvod i specifikacija armature. Dimenzioniše konzolnu ploču. crta plan armature prema liniji zatežućih sila.Dimenzionisanje AB ploče sa jednim prepustom. .

Proračun nosača prema transverzalnim silama .Računa napon .učenik zatežućih sila i izvod i specifikaciju armature. Stojiljković. računar. 74 . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 2002. neutralna osa u .Objašnjava ploči. Ž. projektno platno.Ocjena vježbi. I. poprečnog presjeka .Pribor za crtanje. .M. projektor. . 5.Računa armaturu za primanje sila zatezanja. grafoskop i folije za grafoskop.Dimenzionisanje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. proračun . Marjanov. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Pravilnik za beton i armirani beton.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. po jedan u polugodištu). kada je neutralna osa u rebru. . 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Koristi propise o prema osiguranju od sila transverzalnim zatezanja za silama. Vježba: .Dimenzionisanje T-presjeka kada je pritisnuta ploča za zadati granični uticaj. . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . granično stanje nosivosti pri uticaju graničnih transverzalnih sila.Dimenzioniše . .Objašnjava proračun T-presjek za T-presjeka kada je slučaj kada je pritisnuta ploča.Dimenzioniše T-presjeka kada T-presjek za slučaj je pritisnuto rebro.Poznaje proračun smicanja prema AB greda graničnoj pravougaonog transverzalnoj sili. Ploča sa rebrom .Zna proračun T-presjeka kada je pritisnuto rebro. crtanje dijagrama glavnog napona zatezanja i osiguranje nosača armaturom. 6.nosači T-presjeka . Bojović: Beton za treći i četvrti razred građevinske škole. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Beograd. 1987.Određuje položaj armature za prijem kosih sila zatezanja.

Osnovni građevinski elementi (stubovi. 9.Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 8. 10.. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Dimenzionisanje elemenata na pritisak i savijanje .Upotreba kompjuterskih programa 75 .Statika i otpornost .Kompjuterske vježbe .Diplomirani inženjer građevinarstva.Vrste nosača.Građevinski materijali .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Povezanost predmeta Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Radni dijagram betona i čelika .Osnovna svojstva betona i armature .Građevinske konstrukcije .Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. vrste materijala opterećenja i statički uticaji . konstruktivni smjer. grede. . ploče) . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .

.Upoznavanje sa tehničkim normativima za projektovanje stanova i stambenih zgrada.1.10. . . .Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi projektne dokumentacije. . PROJEKTOVANJE 1. . 3. Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2.Sticanje znanja za uklapanje objekata u prirodno okruženje.Razvijanje kulture stanovanja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 31 22 53 77 110 187 108 132 240 Vježbe: odeljenje se dijeli u grupe do 17 učenika.2. .Podizanje estetskih kriterijuma. .Osposobljavanje za razradu projekta manje porodične kuće.Upoznavanje sa značajem ekoloških standarda i propisa u građevinarstvu.Razvijanje kreativnosti pri izradi projektne dokumentacije. . .Osposobljavanje za razradu projekta višespratne stambene zgrade. . Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za samostalan rad.Sticanje vještine kombinovanja prostornih elemenata. 76 .Sticanje vještine korišćenja arhitektonskih konstruktivnih elemenata.

Pripremni radovi . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektonsko projektovanje .Uočava uticaj međusobni odnos urbanističko od urbanizma.Shvata postupak .4. .Uočava odnos preciznost. obrazlaže faze pojedinih faza sistematičnost.Razvija kulturu . idejnih skica. .projektnog njihovoj primjeni. tehničkih uslova na projektovanja formiranju do enterijera. opisuje njihov arhitekturi. glavnog i izvođačkog projekta. preko radu. rješenja kroz datu .Upoznaje i . upoređuje porodičnih zgrada. projektovanja od samostalnost u zamisli. Porodične zgrade .Razvija kreativnost .Analizira podatke o postojećoj mreži infrastrukture.Razvija sposobnost .Upoznaje značaj i važnosti dobijenih dobijanja lokacije i sadržaj: informacija i uslove koje ona .Objašnjava orijentaciju.investicionog mogućnosti programa. izrade projektne procesa preduzimljivost i dokumentacije.Razvija ekološku prednosti i .Upoznaje područja . .Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta. prilaz podatke kroz fazu u odnosu prema grafičkog saobraćajnici.Formira stav o . razmišljanja. Projektna dokumentacija .Obrazlaže svijest.lokacije. geološkom sastavu terena i njegovom reljefu.Određuje . zadatka. sadrži. projektne dokumentacije. veličinu. nedostatke funkcionalne grupe 77 Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . moguću .Navodi podjele stanovanja. do idejnog.Prema datim uslovima crta lokaciju slobodne . . .Analizira uzajamni odnos i uticaj koja obuhvata povezivanja pojedinih područja arhitektonsko prostornih arhitektonskog projektovanje i vrijednosti u projektovanja.Razlikuje i .

dnevnog . povezanost.podrumske pristupnu rampu.garsonjera. prostorije ostave za ogrijev.Rješava i crta osnovu grupacije dnevnog boravka i kuhinje.Skicira . .jednosoban. Analiza stambenih jedinica .Razvija ekološku svijest. ostave alata i opreme. stana srednje veličine.Objašnjava boravka. . . . kuhinja. Funkcionalne grupe stana . prostorija i njihovo . 78 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave porodične kuće.Opisuje razlike i konstruktivno karakteristike: otvorene površine balkona. . stambenih zgrada. garaže. prostora pojedinih za rad. soba aspekta za spavanje. stana. vrijednostima .Nabraja podjelu stanova po veličini. lođe .Upoznaje pomoćne . „dispozicije sanitarne namještaja“. Grafička vježba: . Analiza prostorija u stanu .Poznaje značaj .Poznaje namjenu i funkcionalnu šemu veličinu pojedinih manjeg stana. . predsoblja.Objašnjava položaj.Rješava garažu za putničko vozilo i . Otvorene površine .Razvija samostalnost i kreativnost. stana.Razvija sposobnost uvažavanja tuđeg mišljenja.Skicira funkcionalno funkcionalnu šemu grupisanje.Rješava i crta osnovu grupacije za pasivni odmor sa sanitarnim čvorom. Grafička vježba: .Razvija sposobnost balkona. holova.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik višespratnih prostorija.Uočava prednosti i „porodične nedostatke niskih teritorije“.Razvija kreativnost samostalnost i preduzimljivost u radu. .Rješava djelove stana pojedinačno: komunikacije. terase. stana.Razvija predstavu o prostoru.Rješava oblikovno i . grupacije. dimenzionisanje trpezarija. ulaza. . povezivanja aktivnog odmora boravka i otvorenog prostora. lođe. prostorija sa ostava hrane. .Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. stambenih zgrada.Rješava osnovu stana sa dispozicijom namještaja. kuće.Povezuje Opisuje karakteristike funkcionalne sa stambenih jedinica: oblikovnim . Grafička vježba: . . Prateće prostorije .

Određuje površine.sve osnove 1: 100.detalji.Na osnovu date skice razrađuje: . . .tehnički opis.Objašnjava funkcionalnu tipove izgradnje povezanost grupa porodičnih kuća: sa oblikovnim .temelje 1: 50.Analizira završnu obradu kroz projektne detalje. .Razvija samokritičnost.Usvaja . . porodična kuća.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Razvija kreativnost i samostalnost u radu.Pravi skice.atrijumske kuće.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . prema datim materijalizuje urbanističko objekat. Glavni projekat . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . .porodična kuća u šemu.presjek 1: 100. .sve osnove 1: 50.Crta dispoziciju namještaja.fasade 1: 50. . .dvojna porodična projektni zadatak. Grafičke vježbe: Idejni projekat . . . Izrada projekta porodične kuće . nizu. .predmjer.Određuje kuće.presjeke 1: 50.Analizira . tehničkim primjenjuje uslovima i seizmičke propise.fasade 1: 100. orijentaciju. . dokumentacije. . .poluatrijumske . . 79 .Razrađuje . kuća. projektnom zadatku rješava dio . . . . .Na osnovu date skice razrađuje: .dvosoban.Crta funkcionalnu .Situaciju 1: 250. . Tipovi izgradnje porodičnih kuća .Razvija nivo estetskih kriterijuma.samostalna vrijednostima.Opisuje kako konstrukciju.jednoiposoban.Uočava značaj saradnje sa “fazerima“.

. . ucrtava raspored opreme i dispoziciju namještaja (1: 100). zaštite.Razvija kreativnost i preduzimljivost.Upoznaje funkcionalnog stanovanje u rješenja kod zajedništvu. „rastere“. Grafička vježba: . . standarda i mjere . .etaži: konstrukciju. .Razvija odgovornost za predložena rješenja. pojedinih tipova .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Višespratne stambene zgrade . Poslovni prostor . broju stanova na određuje površine.Analizira i određuje vertikalne sistem 80 Socijalizacijski ciljevi učenik . Podjela višespratnica .Analizira . .stambeni blokovi.Poznaje tipove objekata.Prema usvojenom rješenju sprata projektuje poslovni prostor u prizemlju. .pet i više stanova na spratu. kanalizacije kroz .Galerijski sistem funkcionalnost stanovanja tipične jedinice karakteristike stana kao „dupleks“ stanovi „porodične stambene kule.stambeni traktovi.tri i četiri stana na stepeništu. stambenih zgrada i izborom njihove konstrukcije.Formira stav o značaju povezivanja estetike i funkcije. stepeništu.Navodi podjelu šemu stanova i višespratnica po komunikacija.Upoznaje .Razvija preciznost Grafička vježba: .dva stana na stepeništu. mogučnosti korišćenja .Određuje sadržaj . mogućnosti konstruktivnog sklopa prizemlja i određuje način prenošenja opterećenja spratova.Uočava mogućnosti .Uočava povezanost prizemlja i instalacija suterena za vodovoda i poslovne prostore.Razvija predstavu o prostoru.jedan stan na materijale. tri ili četiri stana. izborom višespratnih materijala. karakteristike: primjenom .Rješava tipsku osnovu sprata sa dva. Komunikacije . .Proširuje znanje o standardima stanovanja i razvija kritički odnos u vrednovanju ostvarenih rješenja. teritorije“. .Crta funkcionalnu .Objašnjava poslovnog prostora.Poznaje etaže. . terasaste stambene zgrade. Preporuke za izvođenje nastave . Grafička vježba: .

kafana i bar.zdravstvene standarda i mjera stanice. liftovi. garderoba. zaštite.Navodi podjelu i mogućnosti karakteristike funkcionalnog društvenih zgrada: rješenja kod .domovi zdravlja.Ugostiteljski objekti: . podrumske etaže. .Razrada dijela osnove škole: učionica.Informativni ciljevi i sadržaji učenik komunikacije: stepeništa. Društvene zgrade . .Razrada projekta dijela osnove staje za goveda. .Navodi podjelu i . hodnici i galerije. Grafička vježba: .školski objekti.Upoznaje horizontalne komunikacije: ulazni prostori.Komentariše . zdravstvenu izbor materijala. Privredne zgrade . industrijskih 81 Grafička vježba: . Preporuke za izvođenje nastave .hoteli. . zaštitu: primjenu .industrijski objekti. komunikacije (u razmjeri 1: 100).Određuje sadržaj i . Formativni ciljevi učenik horizontalnih i vertikalnih komunikacija sa aspekta organizacije stana i njegovog udobnog i sigurnog korišćenja.restorani. ostave za kolica i bicikla.predškolske ustanove. sanitarne grupe. Grafička vježba: . .Razrada dijela osnove motelske sobe (1: 100). . . .Objekti za izbor konstrukcije.Razrađuje ulazni dio objekta (crta osnovu i presjek kroz stepenište). Socijalizacijski ciljevi učenik u radu. ulogu i raspored zajedničkih prostorija: okupljanje stanara.Obrazovno vaspitne ustanove: .Administrativno pojedinih tipova upravne zgrade. sušionice veša. objekata. .moteli.Navodi osnovne površine prostorija karakteristike. . Grafička vježba: . garaže i prostorije za zajedničke instalacije. .Pronalazi karakteristike konstruktivna privrednih zgrada: rješenja .Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni. podrumske – stanarske ostave. Zajedničke prostorije .Razrađuje podrumsku etažu.

B.Analizira završnu obradu kroz detalje. . . .poljoprivredne zgrade. 5.Određuje projektne orijentaciju.Pravi skice.Uočava značaj saradnje sa „fazerima“. Formativni ciljevi učenik objekata. . . . računar.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .Pismene vježbe. projektor. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Materijalizuje objekat.Crta dispoziciju kao poslovni namještaja. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Usvaja konstrukciju.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . projektni zadatak.Ocjena grafičkih vježbi i projekata. . Nojfert: Ahitektonsko projektovanje. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. .dio osnove temelja u razmjeri 1:50.Primjenjuje seizmičke propise.Objašnjava kako estetiku. .tehničke škole. dokumentacije višespratnice čiji se . Ročkomanović: Elementi projektovanja sa razradom projekata za treći i četvrti razred građevinsko . 6. . prema datoj skici i .Razvija smisao za . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: Idejni projekat Prema datoj skici razrađuje: .Na osnovu date skice razrađuje: .situaciju 1: 250. Glavni projekat . Građevinska knjiga.sve osnove 1: 100. 7. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje.dio svih osnova u razmjeri 1:50. . prostor. arhitektonski dio .tehnički opis. prizemni dio koristi . . . Razrada projekta višespratne stambene zgrade .Razlikuje vrste poljoprivrednih objekata i njihove osnovne karakteristike. Beograd.Određuje površine. .šeme stolarije.E. platno za projektor. . zadatku razraditi . Okvirni spisak literature i drugih izvora . .dio presjeka u 1:50.Razrađuje .presjek 1: 100. 82 .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. 1968.karakteristične detalje. časopisi i odgovarajući prospekti.Crta funkcionalnu projektnom šemu.fasade 1: 100. 2004.

tehnička obrada crteža.Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Izrada dijela projektne dokumentacije .Građevinski materijali .Izbor materijala.Projektovanje . jedinične cijene . formatizovanje .8.Predmjer i predračun .Kućne instalacije .Tehničko crtanje .Kućna mreža . 9.Definisanje prostornih vrijednosti .Građevinske konstrukcije . Povezanost predmeta Znanja .Nacrtna geometrija . kotiranje .Rješavanje vodovoda i kanalizacije .Konstruktivni sklop objekta .Pravilno kotiranje. 10.Organizacija građenja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Materijalizacija objekta .Diplomirani inženjer arhitekture.Definisanje prostornih vrijednosti . konstrukcije .Izrada priloga projekta.Rad olovkom i drugim tehnikama .Opterećenje nosača .Statika i otpornost materijala .Konstruktivni elementi objekata visokogradnje .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Kompjuterske vježbe . obrada i izrada crteža.Instalacije vodovoda i kanalizacije 83 .Dokaznice mjera.

.Osposobljavanje za samostalan rad. Naziv predmeta: KUĆNE INSTALACIJE 2.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. . 84 .Osposobljavanje za provjeravanje atesta i vršenja kontrole ispravnosti mreže pod pritiskom.2.Osposobljavanje za razradu projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije. .11. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. . . Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za obavljanje poslova nadzora u izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije na osnovu tehničke dokumentacije za manje objekte.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta.1.Upoznavanje sistema odvođenja atmosferske vode.Upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. . KUĆNE INSTALACIJE 1.

Crta grafičke oznake za sve instalacija u instalacije u objektima objektima visokogradnje. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Razvija sposobnost .Upoznaje razvrstava kanalizacione cijevi materijal za (materijal.Razlikuje grupisanje kućnih instalacije prema instalacija. Vježbe: .Manji stambeno poslovni objekat. kanalizacije u o projektovanju objektima.Crtanje grafičkih oznaka instalacija u objektima. kanalizaciju. .Razlikuje različite planove i zna da ih pročita.Upoznaje kućnu mreže.Upoznaje sve vrste . pravilan raspored . .Crta kanalizacone blokove po etažama. WC-u.Crta i računa spajanje nagibe dvorišne i kanalizacionih kućne cijevi. .Razlikuje i pravilno . mrežu. kanalizacionu nagib).Crta pravilan raspored sanitarnih vrste sanitarnih u radu. (kompjuterska . grafičkim oznakama.Objašnjava WC-u i kuhinjama. visokogradnje. . kanalizacione .Upoznaje značaj .Objašnjava .Uočava značaj za predstavu o instalacija poštovanja propisa prostoru. . kanalizacione .Primjenjuje sanitarnih uređaja savremene u mokrim kanalizacione čvorovima. Kanalizacija .Upoznaje .Izrada šeme rasporeda sanitarnih uređaja u prostorijama (kupatilima. kanalizacione instalacije. kuhinjama).4. .Crta horizontalni razvod ispod kote 85 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . materijale. Sanitarni uređaji . Vježbe: .Izrada šeme kanalizacione mreže u objektima.Objašnjava i navodi . Projektni elaborat: . način dvorišnu i kućnu postavljanja. .Opisuje vođenje mreže sa svim cijevi kroz objekat. pratećim objektima (reviziona okna i kaskade). uređaja u uređaja.Razvija preciznost . kupatilima.

Crta načine odvodnjavanja iz dvorišne mreže. . vodovodne instalacije.Crta presjeke kroz glavni kolektor.Razlikuje vodovodni materijal. sređenost i preglednost.Manji stambeno poslovni objekat. 86 . Aparati i armature za vodovodnu mrežu . aparate .Izrada šeme vodovodne mreže u objektu i prostorijama.Razvija preciznost u radu.Crta vodomjere i shvata njihov značaj. Atmosferska kanalizacija .Upoznaje odvođenja problematiku atmosferske vode s odvođenja kosih i ravnih atmosferske vode. . Vježba: .Izrada šeme odvođenja atmosferske vode. i tople vode za mokre čvorove. .Razvija preciznost. (kompjuterska obrada). Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrada).Crta šeme dvorišne mreže dopriključka na ulični kanal. . . .učenik podruma ili kote prizemlja za objekte bez podruma. . aparate i armature.Razlikuje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju. .Razlikuje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mreže. . .Crta šeme i armature za provođenja hladne vodovodnu mrežu.Crta razvijene presjeke vertikala.Upoznaje snadbijevanja savremene objekata vodom. . krovova. Projektni elaborat: .Crta izometrijsku šemu vodovoda.Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu.Crta načine .Crta šeme . materijale. . Vježbe: .

folije za grafoskop.Uočava značaj . 7. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Beograd. . 8. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Zoroje: Kućne instalacije. . Beograd. projektor i projektno platno. . 5. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Diplomirani inženjer arhitekture.Upoznaje zaštite. protivpožarne . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Računar. 6.Izrada šeme protivpožarne zaštite. Građevinska knjiga.M. 2007.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Beograd. 9. M.Upoznaje pojam i protivpožarne značaj odgovornost u zaštite. . grafoskop. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . . Stanojević. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 87 .hidrotehnički smjer. Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Crta šemu zaštite.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Aparati i armature za protivpožarnu mrežu (hidrantska mreža) .diplomirani inženjer građevine .Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. .Ocjena vježbi i projektnog elaborata.Razvija .V. 1980.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 1996. savremene aparate i armature za protivpožarnu zaštitu. protivpožarne radu.B. po jedan u polugodištu).

Uslovi lokacije . kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata . lakovi.Infrastruktura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Urbanizam 88 . Povezanost predmeta Znanja .Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu .10.Uslovi lokacije Nacrtna geometrija Projektovanje Tehničko crtanje Građevinski materijali Kućna mreža Kućna mreža Tehnička obrada crteža Metali i legure Plastične mase Boje.Urbanizam .Infrastruktura Obrada projekta Vodovod i kanalizacija Projektna dokumentacija Sanitarni uređaji Aparati i armature za vodovodnu mrežu .

Sticanje znanja o izradi biznis plana. .Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija.Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom.Osposobljavanje za rad u timu.Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. . .2. . . . 89 .12.Razvijanje preduzetničke sposobnosti. PREDUZETNIŠTVO 1.1. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 40 40 26 26 66 66 3.Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva.Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. . Opšti ciljevi nastave .

postulatima opredjeljuje se za .Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . istraživanja tržišta .Kroz primjere. kako vizija. izrade biznis plana . preciznost u radu.4. primjeru.Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana.Nabraja moguće radu.Prezentuje biznis na novom plan. ciljevi.Objašnjava obrazlaže ciljeve neophodnost privrednog društva. Eksperiment Šest šešira.Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima / korisnicima usluga. podrške.Rezimira biznis obrazlaže postupak plan. eksternih partnera .Razvija stručnost.Razvija marljivost i unutar samog strategija. .Upoznaje pojam .Opisuje nastanak .Uviđa značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda / usluga. .Razvija sposobnost kvalitet poslovne biznis ideje. . . .Upoznaje pojmove: životne sredine.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja. .Uviđa važnost vrste djelatnosti.Razvija tržišnog poslovnu ideju.Upoznaje postupak tako i od strane istraživanja tržišta. misija. . privrednog društva .Poželjno je učenicima ukazati na primjere. . plan prodaje.Opisuje elemente vizija. odgovornost u poslovanja.Vrši opis proizvoda / usluga.Razlikuje pojmove: . npr.Suočavajući . procjenjuje .Kroz primjere . očuvanja zdrave obezbjeđivanja . .Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva. . očuvanja životne sredine.Nabraja i kompromisa. finansijskog plana strategija. marketing plan i kreditora). . u radu.Uočava važnost .Razvija kreativnost argumente kritički biznis ideja. postizanja ideje u skladu sa . . 90 . privrednog društva.Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva. .Upoznaje pojmove: (investitora.Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva. .Opisuje pojam u kontekstu biznis plan. Preporuke za izvođenje nastave . . misija. .

vizuelnog identiteta privrednog društva. registraciju privrednog društva.Oblikuje vizuelni i značaj identitet oblikovanja privrednog društva.Upoznaje elemente . .Stiče radne navike. .Sprovodi aktivnosti organizovanja na pribavljanju privrednog društva. . .Nabraja moguća ime privrednog rješenja za ime društva u skladu sa privrednog društva. pečata i štambilja. kroz diskusiju.Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Opredjeljuje se za .Opisuje moguće oblike .Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo. Otvaranje računa kod poslovne banke .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika.Popunjava registracije formulare za privrednog društva. .Upoznaje postupak . . Registracija privrednog društva .Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke. Vizuelni identitet privrednog društva .učenik .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana. 91 .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva . propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti.Popunjava . donose odluku.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke.Popunjava formulare za otvaranje računa Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Poslovni kodeks preduzeća . .Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva. . banke. .Izrada organograma privrednog društva.Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana.

Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod.Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa.Pronalazi sličnosti i organizacione razlike između strukture različitih tipova privrednog društva.Razvija sposobnost .Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu. kao i programe za elektronsku komunikaciju.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. jednostavnog .Kroz primjere obrazlaže strukturu asortimana proizvoda / usluga. cijena. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . izvještaja o radu. .Pronalazi sličnosti i . .Razvija spremnost i sposobnost za saradnju.Razvija odgovornost u radu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. .Opisuje postupak istraživanja tržišta. skener. Služba opštih poslova . 92 . Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva .Rad u grupama od tri do pet učenika. promocija i . .Tehnički održava internet sajt privrednog društva. Sektor Marketing . marljivost i preciznost. .Nabraja elemente poslovnog kodeksa. . . .Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima. .Kroz primjere obrazlaže važnost i . privrednom .Upoznaje pojam marketinga. društvom.Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda / usluga. Organizaciona struktura privrednog društva . organizacionih struktura privrednog društva.Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu. efikasnost u radu.Upoznaje tipove . . faks.Nabraja i opisuje aktivnosti u okviru službe opštih poslova.Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi. fotokopir aparat. privrednim društvom. .Učestvuje u izradi društvu.Razvija komunikativnost. štampač). Formativni ciljevi učenik kod poslovne banke.Šalje i prima poštu i druge službene materijale.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. .Upoznaje postupak .

Medojević. S. obračuna poreza i doprinosa. . obračuna zarada. G.V. B. Manojlović.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija. Sektor komercijala .Razvija tačnost. Sektor finansija i računovodstvo . Dragiđić. . porudžbenicu.Kroz primjere . 93 . poslove. .Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. . 2004. Formativni ciljevi učenik načine promocije. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Planira način reklamiranja privrednog društva.D. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred. M. račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. 5. potraživanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. B.Razvija analitičko mišljenje. .J. Beograd. Beograd.Upoznaje postupak plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja.Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada. Vukotić: Preduzetništvo i biznis. Ilić.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva.Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala.Izrada reklamnog materijala. odnosno proizvoda / usluge. Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred. Ekonomski fakultet. 1996. 2004. .Obavlja poslove . 2005. . upit.Izrađuje ponudu. .D.Razvija odgovornost u radu. predračun. . . Bogdanović.Obavlja .Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Beograd. Podgorica.Opisuje način poreza i doprinosa. preciznost i urednost. . . Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred.

štampač i fotokopir aparat. . Povezanost predmeta Znanja . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 9.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Podgorica. skener. telefon. . fax. CID.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Podgorica. 6. Potit: Kako započeti sopstveni biznis.Ocjena pismenih vježbi.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom.. 1997.H. predračun i obračun građevinskih radova 94 . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .Predmjer. 2004. 7.R. Rajović: Osnovi prava za I razred. Beograd.Publikacija „Moj biznis“.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 8. 10. Montenegro Biznis Alijansa. .Organizacija građenja . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Diplomirani ekonomista. 2004. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.

.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. . PRAKTIČNA NASTAVA 1.Osposobljavanje za praćenje sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije. . . . . montaže i demontaže skela. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 66 282 Praktična nastava: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Osposobljavanje za pravilan izbor materijala za oblaganje i zaštitu prostora i konstrukcije u sistemu suve gradnje. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2.Osposobljavanje za ugradnju drvene i metalne konstrukcije. .Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite.1.Sticanje znanja o pravilnom izboru materijala. malterisanja. .Upoznavanje tesarskih radova.Shvatanje značaja upotrebe gradjevinskih normi.Upoznavanje pravilnog korišćenja mašina.13.Izvođenje tesarskih veza. . . .Osposobljavanje za samostalan rad. alata i pribora za rad.Osposobljavanje za izvođenje keramičkih radova.Osposobljavanje za izvođenje zidarskih radova.Osposobljavanje za održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije. . oplata stubova i modela jednostavnih krovova. . 95 . . Opšti ciljevi nastave .2. .Upoznavanje značaja radova sistema suve gradnje. . .Upoznavanje keramičkih radova. izvođenja radova hidroizolacije.Upoznavanje zidarskih radova u sistemu gradnje.Upoznavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. 3.

čita skicu ili crtež i obilježava poziciju prema tome.Spravlja malter ručno i mašinski. . . stav prema pribor i sredstva za alata. Materijali za zidanje . . materijala i alata. betonski blokovi.Provjerava alata.Obilježava prema zadatoj skici ili crtežu. disciplinu i malter 1:3.Spravlja produžni upotrebu maltera timskom radu.Priprema materijal . pravilno ih raspoređuje.Objašnjava osnove brzinu i tačnost.Zida zid .Posjeta gradilištu. Zidanje opekom .Vizira pomoću . .4.Određuje pravi ugao.Vizira viskom. ravnjače.Zna podjelu . rad. Osnove mjerenja pri zidanju . blokova i dimenzije (opekarski blokovi. pribor i sredstva . malterisanje.Pravi raspored mjesta.Zna vrste opeke i . mjerenja pri .Poznaje opeku. .Razvija . .Spravlja cementni .Spravlja produžni gipsno . ispravnost alata.Zna upotrebu . pribora i zanimanju.Određuje pravac pomoću kolčeva.Poznaje blokove.Određuje ravan pomoću krstova. krečno cementni za zidanje i malter 1:2:6.Poznaje alat. . organizaciju radnog sistematičnost u . sistematičnost u dimenzije.Poznaje tačnost i i alat za rad.Razvija rutinu.Razvija 96 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .krečni 1: 3:9 malter. spravljanje i odgovornost u . radu. .Razvija urednost. . radu.Razvija radne . Spravljanje maltera . .Objašnjava navike. . zidanju.Održava radno mjesto.Razvija pozitivan .Poznaje osnovna . Organizacija radnog mjesta . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zidarski alat. . . laki blokovi).Poznaje održavanje .Priprema potreban alat i materijal za određenu poziciju rada. sredstava za rad.

Objašnjava zidanje opeke ili jedne lukova.Objašnjava zidanje . . upotrebu fazonskih komada. opeke jednom. . blok vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.Poznaje zidanje pregradnih zidova.Zida zid gotskom vezom.Izvodi otvore za vrata i prozore. Zidanje dimnjačkih i ventilacionih kanala .suticanje zidova.Zida zid vezačkom stubova. i ventilacionih .ventilacioni kanal kanala. Preporuke za izvođenje nastave .Razvija tačnost.Zida: .Izvodi slojeve za .učenik dužnjačkom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. . . .Poznaje pravila za zidanje dimnjačkih . . . .Posjeta gradilištu.Zida: . .Objašnjava način vođenja kanala. . Hidroizolacija . sistematičnost i preciznost. vlage.Zida zid krstastom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. vezom debljine ½ . .Zida: . blokovima.Poznaje zidanje .Posjeta gradilištu.dimnjački kanal tipa „Šunt“. .Poznaje zidanje . Zidanje zidova blokovima .Stiče odgovornost u timskom radu. izolacije zidova od 97 Informativni ciljevi i sadržaji učenik pravila zidanja zidova.Zida zid običnom ili parapeta.Poznaje materijale .Objašnjava horizontalnu izvodjenje izolaciju zida od horizontalne vlage. .fasadne zidove uz fasadnog zida. . tipa „Šunt. . .Zna materijale za izvođenje izolacije za izolaciju od od vlage.pregradne zidove giter blokovima. .noseće zidove giter nosećih zidova.sučeljavanje zidova. .Objašnjava zidanje .ukrštanje zidova. Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik kreativnost.završavanje zidova. .Razvija radne navike i disciplinu.

Izvodi vertikalnu izolaciju zida od vlage.Objašnjava količine radova za proračun potrebnih razne debljine količina zidarskih zida. Formativni ciljevi učenik . .Posjeta gradilištu.Primjenjuje mjere 98 . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Zna vrste maltera za unutrašnje malterisanje.Poznaje pravila malterisanja. .Objašnjava mašinsko malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova.Obavlja glatko malterisanje zidova.Informativni ciljevi i sadržaji učenik vlage.Objašnjava izradu ivica. .Obavlja gletovanje. .Čita opis zidarskih debljine zida. brzinu i preciznost u radu.Obavlja malterisanje plafona.Objašnjava izvodjenje vertikalne izolacije zidova od vlage. . Predmjer zidarskih radova .Računa potrebne . . . .Obavlja dersovanje.Razvija rutinu.Poznaje vrste skela. . .Obavlja grubo malterisanje zidova.Objašnjava grubo malterisanje i dersovanje.Obavlja malterisanje špaletni. . .Zna način rada sa mašinskim malterom. . .Poznaje opis zidarskih radova. .Razvija osjećaj .Montira zidarsku i cjevastu skelu. .Poznaje mjere .Primjenjuje pravila za malterisanje. radova. . .Obavlja čišćenje skele. . . .Objašnjava spoljašnje malterisanje. Zaštita na radu . .Posjeta gradilištu. .Objašnjava upotrebu skele.Zna materijale za malterisanje fasade. Upotreba skele . . .Objašnjava malterisanje špaletni. Malterisanje .Objašnjava unutrašnje malterisanje.Objašnjava malterisanje plafona. .Obavlja izradu ivica. radova za razne . .Demontira zidarsku i cjevastu skelu.Opisuje glatko malterisanje i gletovanje.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik zaštite radnika na radu. Preporuke za izvođenje nastave 99 . Formativni ciljevi učenik lične zaštite i zaštite životne sredine. Socijalizacijski ciljevi učenik odgovornosti za sebe i svoju okolinu.

. .Poznaje mjere zaštite na radu. . . na prethodno definisan materijal. .Upoznaje tesarske radove. oplate za . .Razvija kritički odnos prema radu.Prenosi mjere sa crteža.Sortira drvenu građu.Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Vrši odabir alata i jednostavne Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tesarske veze .. Izrada drvene oplate za stub .Crta radioničke . .Posjeta gradilištu. .Poznaje alat i pribor za tesarske radove. .Čisti radno mjesto i radionicu. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik . .Poznaje drvenu crteže planova građu za izradu oplate za stub. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Crta radioničke crteže za jednostavne tesarske veze. Preporuke za izvođenje nastave . raspoređuje odabrani alat. alata i pribora za mjerenje i za izvođenje tesarskih veza. . .Uočava greške kod drvene građe. alata i drvene građe pribora za .Poznaje materijal za tesarske radove. .Poznaje jednostavne tesarske veze. . .Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.Uočava greške kod izvedenih tesarskih veza.Razvija preciznost i ekonomičnost.Izvodi jednostavne tesarske veze.Pravi specifikaciju .Vrši odabir materijala. oplata. .Poznaje klasične mjerenje. .Posjeta gradilištu. .Razlikuje tesarske veze. .Priprema radno mjesto. 100 . . .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Razvija preciznost u radu.Poznaje drvenu građu za izradu tesarskih veza.Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi jednostavne tesarske veze.

Formativni ciljevi učenik pribora za mjerenje i za izvođenje. .Primjenjuje mjere zaštite na radu. izvođenje. . mjesto: raspoređuje odabrani alat. .serklaž.stub.Vrši odabir alata i radove.Poznaje alat i pribor za tesarske radove. pribor za tesarske . pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. . . . . .Poznaje drvenu crtež plana za građu za izradu model krovne krovne konstrukcije. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.nadprozornik. .Priprema radno mjesto: raspoređuje odabrani alat.Izrađuje model krovne konstrukcije. 101 .Prenosi mjere sa crteža.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.Poznaje mjere zaštite na radu.Poznaje mjere . na prethodno definisan materijal. pribora za .Upoznaje mašine za obradu drveta.Informativni ciljevi i sadržaji učenik konstruktivne elemente: .greda.Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi drvenu oplatu za stub.Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi model za jednostavnu drvenu krovnu konstrukciju.Upoznaje mašine mjerenje i za za obradu drveta.Priprema radno zaštite na radu. . .Prenosi mjere sa crteža. na prethodno definisan materijal.nadvratnik. .Poznaje alat i mjerenje.Čisti radno mjesto i radionicu. . . . . . pribora za .Čisti radno mjesto i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Crta radionički .Izvodi oplatu stuba.Pravi specifikaciju . konstrukcije. alata i drvene građe. Izrada drvene krovne konstrukcije . .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radionicu.Primjenjuje mjere zaštite na radu. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 102 .

Poznaje materijal i alata za izvođenje za lijepljenje keramičkih radova. rad. pločica: . .Uočava važnost organizacije radnog mjesta. pribora . . . brzinu i samostalnost u radu.. ).cementni malter.Procjenjuje kvalitet omalterisanog zida. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Identifikuje alat i . 103 .Izrađuje katalog .Navodi alat. mjerenje. . . pribor i pravi mašine i pribor za spisak.Određuje nagib poda prema slivnoj poziciji (slivnik. .Uočava važnost organizacije radnog mjesta. .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alat za oblaganje zidova .krečni malter.Izrađuje radionički crtež. postavljanja zidnih keramičkih pločica.Posjeta gradilištu.Razvija preciznost.Vrši provjeru horizontalnosti poda. Pripremni radovi u radionici . ukrasnih bordura i . . .Opisuje stanje poda.keramičko ljepilo. .Opisuje stanje zida . .Vrši provjeru vertikalnosti.Priprema keramičke pločice: sortiranje i kvašenje.Održava alat. .Pravi specifikaciju lomljenih pločica. . prije oblaganja pravog ugla i određenim kvaliteta materijalom.. kanal. Oblaganje zida keramičkim pločicama .Priprema radno mjesto: raspoređuje alat i pribor.Vrši odabir alata.Objašnjava pribor i mašine. pribora i mašina. omalterisanog zida.Procjenjuje kvalitet neomalterisanog zida.Objašnjava kriterijuma postupke kvaliteta. pribora i pribora za . . primjenu i način održavanja alata. potrebnog materijala.

Postavlja keramičke pločice na oble površine (stubove).Sortira i slaže gipsane kartonske ploče.Priprema materijal za obradu spojnica. .Priprema vezivo. .Prema radioničkom crtežu vrši postavljanje pločica od prvog reda i reda odvojenog od poda za debljinu podne podloge.Postavlja zaštitne lajsne na ivice zidova. pribor. . odvojenog gredicom za visinu keramičke pločice. . .Obrađuje pločice oko instalacija. . . . . . .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Postavlja keramičke pločice „na prevez“ i „fuga na fugu“.Čisti keramičke pločice.Postavlja ukrasne bordure.Objašnjava značaj i ulogu suve gradnje u izradi objekata visoke gradnje. .Razlikuje gipsane kartonske ploče.Upoznaje način 104 . . . .Provjerava i ocjenjuje kvalitet izvedenih radova prema katalogu kriterijuma kvaliteta. radno mjesto i radionicu. alat. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u suvu gradnju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Postavlja fugomal na spojnice.Postavlja pločice od drugog reda.

reže i ugrađuje gips kartonsku ploču na pripremljeni zid. reže i utvrdjuje CD podkonstrukciji.Montira pregradni Upoznaje: zid na jednostruku . ocrtava. . oblaganje gips stubova. . . metalnu 105 .Vrste gips odgovarajućim kartonskih ploča. elemente objekta: zidovi.Priprema podlogu u radu. stubovi i grede.Objašnjava slojeve gips kartonskih ploča.Jednostruku alatom i priborom. . za suvo malterisanje.Izrađuje oblogu stubova i greda od gips kartonskih obloga u lijepku. Oblaganje zidova.Mjeri i razmjera Objašnjava: elemente za .Crteže i skice za oblaganje zidova.Navodi alat i pribor za izradu suvog malterisanja.Mjere zaštite na radu.Objašnjava postupke suvog malterisanja.Razvija preciznost . .mjeri. spojnim .Mjeri.Drvenu i metalnu podkonstrukciju.Skice i crteže jednostrukom pregradnih zidova oblogom. . stubova i greda sa podkonstrukcijom . . Formativni ciljevi učenik .Spravlja lijepak i nanosi ga na gips kartonsku ploču. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Konstruktivne elementima. .Izrađuje crteže i detalje za suvo malterisanje.Objašnjava mjere zaštite na radu. pločama na drvenoj i metalnoj . kartonskim greda i sl. i UD profile sa . .Posjeta gradilištu. .CD i UD profile i spojne elemente profila i GKP-a.Vrste CD i UW metalnu profila. Izrada pregradnih zidova na metalnoj i drvenoj podkonstrukciji .Informativni ciljevi i sadržaji učenik dobijanja GKP-a (gips kartonskih ploča).Propisno rukuje .primjenjuje mjere zaštite na radu. . .Posjeta gradilištu. podkonstrukciju sa . . Suvo malterisanje . . od GKP-a.

podkonstrukciji. .Mjere zaštite na radu. CD i UD profila.Montira gips nivou. 106 .Spušteni plafon u na metalnoj kasakadi.Mjeri i razmjerava Objašnjava: plafonsku površinu. .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik podkonstrukciju sa jednostrukom.Mjere zaštite na radu. dvostrukom i trostrukom oblogom. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . kartonsku oblogu . Izrada plafona od gipsanih kartonskih ploča .Rukuje alatom i površine.Montira metalnu plafonsku podkonstrukciju od podkonstrukciju. .Razvija smisao za kreativnost. propisno ga koristi .Metalne profile i pri izradi plafona. spojne elemente za . .Kasetirane plafone.Gips kartonske ploče za plafonske .Spušteni plafon u . . .

Poznaje kućnu kanalizacionu kanalizaciju (vrste. 107 .Određuje šta čini mreža. kanalizaciju (vrste.Crta sanitarne postavljanje uređaje i njihov sanitarnih uređaja. Preporuke za izvođenje nastave .Kontroliše postupak higijenska i ispitivanja tehnička zaštita kanalizacije na kanalizacije). Dimenzionisanje kanalizacione mreže . Djelovi kanalizacione mreže .Crta kućnu . Sanitarni uređaji . kanalizacione mreže. ispitivanje kanalizacione kanalizacije na cijevi. priključak na ulični . drenažna mreža).Razvija preciznost . .Proračunava i dimenzioniše kanalizacionu mrežu za manji individualni stambeni objekat.Crta šeme cijevne .Crta osnovu i presjek kanalizacione mreže za manji objekat.Objašnjava osnove dimenzioniše proračuna i kanalizacionu dimenzionisanja mrežu. procurivanje. kanal.Opisuje postupak vod.Objašnjava . cijevi i fazonskih . Kanalizacioni materijali . priključni kućni dio mreže. radovi u postavljanje zgradi. mrežu. . kućna cijevna .Posjeta gradilištu ispitivanje kanalizacije na procurivanje. kod kanalizacionih cijevi. .Objašnjava kanalizacione komunalnu mreže.Izrađuje spojeve komada. dvorišna i dvorišni dio mreže. priključak na instalacije "V" i "K". cijevna mreža i komunalne otpadne vode).Izvodi higijensko tehničku zaštitu (oblaganje kanalizacionih cijevi). procurivanje.Objašnjava vrste u radu. šeme. kanalizacione kanalizacionih cijevi. izrade .Proračunava i .Siječe .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Instalacije kanalizacije u objektima visokogradnje .Izrađuje podlogu u kanalizacione kanalizacionom mreže (radovi u rovu za zemlji. .

Izrađuje lozu (navoj) za čelične pocinkovane cijevi kućne vodovodne mreže. . bazeni za kupanje. bazeni za kupanje).Kontroliše postupak radovi u zgradi. 108 . armature i aparati).Informativni ciljevi i sadržaji učenik Vodovodni materijal .Razvija preciznost i . . vodovodnu mrežu.Objašnjava sisteme .Povezuje kućnu .Navodi i objašnjava specijalna postrojenja (požarni vodovod. Instalacije vodovoda u objektima visokogradnje .Zna higijensku i i tehnička zaštita tehničku zaštitu vode).Spaja plastične vodovodne cijevi aparatom. ventile.Posjeta gradilištu ispitivanje vodovodne mreže na pritisak. razrađuje šeme i šeme vodovoda komunalnog i (komunalni i pojedinačnog pojedinačni).Razvija osjećaj za . Specijalna postrojenja . fontane. vodovoda. Dimenzionisanje vodovodne mreže . .Identifikuje vodovodne aparate i armature (slavine.Objašnjava osnove odgovornost u dimenzioniše proračuna i radu. . dimenzionisanja vodovodne mreže. .Nabraja i opisuje vodovodni materijal (vodovodne cijevi. pritisak.Crta šemu vodovodne mreže. vode. Skicira specijalna postrojenja (fontane.Poznaje kućnu vodovodnu mrežu i . higijenska .Upoređuje i prostor. fazonski komadi. kućni priključak. . zatvarače). ispitivanja ispitivanje vodovoda na vodovoda na pritisak.Proračunava i dimenzioniše vodovodnu mrežu za manji individualni stambeni objekat. .Izrada izometrijske šeme za manji individualni stambeni objekat. (radovi u zemlji.Proračunava i . . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje postupak vodovodnu mrežu izvođenja na dvorišnu vodovodne mreže vodovodnu mrežu. snabdijevanje vodom skloništa).

hlađenja . Kalkulacija za instalacije vodovoda i kanalizacije . osnovama. osnovu i presjek kanalizacije. Preporuke za izvođenje nastave . Prefabrikovane instalacije . za vodovod i .Crta za manji stambeni objekat. .Popravke kućnih instalacija. održavanja vodovoda i instalacija kanalizacije vodovoda i kanalizacije.Posjeta gradilištu. (mehaničke.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Prečišćavanje otpadnih voda .Crta . izometrijsku šemu vodovoda. Uređaji za toplu vodu .Nabraja sisteme za jame).Zna postupke odgovornost u sanacije i sanacije instalacija radu. 109 .Računa količine kanalizaciju.Analizira uređaje otpadne vode. raspored sanitarnih uređaja.Razvija . kanalizacije (instalacijski blokovi i sanitarne ćelije).Opisuje prefabrikovane prefabrikovane instalacione instalacije blokove i sanitarne vodovoda i ćelije.Obrazlaže postupke . Sanacija i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije .Koristi građevinske . deratizacija).Zna postupke .Objašnjava norme za vodovod i građevinske norme kanalizaciju. biološke i fekalne . za prečišćavanje neutralizacija. otpadnih voda dezinfekcija. kao i potrebnih izradu kalkulacija materijala za za vodovod i vodovod i kanalizaciju.Objašnjava uređaje . prečišćavanje otpadnih voda. za toplu vodu kao i na odgovarajućim zaštitu instalacija. kanalizaciju.Poznaje otpadne prečišćavanja vode (postupak otpadnih voda.

9.Građevinski materijali . . 1988. . materijal i oprema u skladu sa normativima i standardima za zidarske.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Simić-Šekularac i grupa autora: Završni građevinski i instalacioni radovi. . Beograd. 2000. . 1978. 1999.Stubovi .Spravljanje maltera i zidanje .Građevinske konstrukcije parapeti .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . spojeva. Okvirni spisak literature i drugih izvora . stubova.Tehničko crtanje sa čitanjem planova za prvi razred građevinske skole. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .S. kreč. Mladenović.Tehničko crtanje .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.B. . 10. G. Beograd. . tesarske. pijesak.Skiciranje tesarskih veza. pribor. Krunić. presjeka Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . blokovi .Čitanje tehničkog crteža . keramičke. 1996. Lj.B. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Građevinska knjiga. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Mladenović.Mjerenje dužina . Beograd.Metalne i drvene konstrukcije za IV razred građevinsko . Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. 8. . Beograd.Krovne konstrukcije – tesarske veze . opeka.5. vodoinstalaterske i kanalizacione radove.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . alat.Drvo i drvena građa .tehničke skole.Obilježavanje na licu mjesta . S. Novi Sad. Beograd.M. .Radionički stolovi za obradu i pripremu materijala. Zavod za izdavanje udžbenika. Krunić: Osnovni građevinski radovi I deo.Izrada crteža u odgovarajućoj razmjeri . Povezanost predmeta Znanja .Keramičke pločice.Ocjena praktičnog rada. zidne i podne. Blagojević: Građevinske konstrukcije. 7. 1992. 6.Zidanje zidova. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1980. Beograd. . lukova i parapeta . Građevinska knjiga. radove u sistemu suve gradnje. 2006. stubovi. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Diplomirani inženjer građevinarstva. lukovi i .Oblaganje zidova keramičkim pločicama.Normativi i standardi rada u građevinarstvu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.B. Beograd. 110 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Cement.diplomirani inženjer arhitekture.Zidovi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. namjenska . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

lomljenim i namjenskom keramikom .Izrada pregradnih zidova .Kućne instalacije .Instalacije vodovoda i kanalizacije .Osnovni građevinski radovi . lomljenim pločicama i namjenskom keramikom .Tesarski radovi .Izrada plafona od GKP-a . ukrasnim.Oblaganje poda keramičkim pločicama.Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje .Kućna mreža 111 .Projektovanje .Instalacije vodovoda i kanalizacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja keramika .Znanja bordurama.Osnove građevinarstva .Osnovna veziva .

3. 112 .1. IZBORNA NASTAVA 1. STRANI JEZIK II Napomena: Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta sa fondom časova dva nedjeljno za sve četiri godine – predmetni katalozi su u nadležnosti Zavoda za školstvo.1.3.

. Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 32 40 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 32 40 72 3.Upoznavanje sa svjetlošću i formom u okviru likovne umjetnosti.1.Upoznavanje sa elementima komponovanja i njihovom primjenom. .2. .Upoznavanje sa bojama i njihovim svojstvima. .Upoznavanje linije kao osnovnog izražajnog sredstva u crtežu.Upoznavanje svojstva i upotrebe materijala za izradu maketa. Opšti ciljevi nastave .3.Razvijanje samostalnosti u radu. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 1. . 113 .

stila. valer.Crta liniju i smjer.Zna elemente . tamno. dimenzije.Pojašnjava .Upoznaje se sa . .Crta valer.tamno. kompozicije.Crta oblik i teksturu. boja. Elementi kompozicije .Objašnjava (alternacija. Vježba: . svijetlo . Osnovna svojstva boja . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svjetlost i opažanje forme . . slično. pojmove jednako. elemente oblik.Izvodi vježbe bojom: tople hladne.Miješanje boja. inverzija.Crta oblik i teksture.Upoznaje i opisuje stepen liniju. .Nabraja i opisuje kompozicije: linija. boja. stanje površine. veličina. kontrast kvantiteta.4. 114 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .hladno.Uočava dejstvo .Upoznaje se sa svjetlosti na pojmovima stvaranje vizuelnog svjetlost i forma. svjetlo toplo . opažaja.Skicaranje viđenog i naučenog. kompozicija. . nejednako. kontrast kvaliteta. harmonija. hromatske i .Uočava kontrast: kontrast. . slično.Upoznaje se sa kompoziciju pojmom likovnog djela. valer.Razlikuje osnovna podjelom na svojstva boja. simultani kontrast. kontrast. . gradacija. .Analizira razlike u (termine) vidnom polju: daltonizam i jednako iradijacija. . miješanja boja. nejednako.Objašnjava količina. teksturu.Upoznaje jedinstvo preklapanje). Vježba: . . repeticiju. . boju. komplementarni kontrast.Analizira . osvijetljenosti. harmoniju.Crta liniju i smjer. njene varijante . . Vježba: .Vježba repeticiju i kontrast. oblik.Zna osnovne načine ahromatske boje.

.Analizira proporciju i simetriju u i simetriju. gips. . Vježba: .Nabraja i opisuje teksture materijala perspektive. pleksiglas. lesonit . masno. plastična masa. hrapavo.Upoznaje kontrast. . suvo.Izrada određene makete od kartona. vazdušna i inverzna) i tačke posmatranja (centralna.ploča. zaštite na radu u papje . svojstva hromatskih boja: ton. sredstvo u crtežu. (glatko.Razlikuje kontrast i . šper načine obrade. . Vježba: . harmoniju i značenje boja.Definiše proporciju .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . Upotreba materijala pri izradi maketa . ptičija i žablja perspektiva).Zna vrste linija. .Razlikuje materijale za za izradu maketa.Upoznaje mjere pluta. školskoj radionici. valer.Upoznaje površinu kao element . izradu maketa: osnovna svojstva i karton. .Poznaje materijale .Poznaje zakonitosti . . . sunđer.Pojašnjava crteža.Upoznaje liniju kao .Razlikuje alat za rad i način 115 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razlikuje vrste . (termin) tekstura.Opisuje vrste maketa prema maketa prema namjeni.maše. celuloid.Slika mrtvu prirodu. meko.Poznaje alat za rad ploče. stiropor.Objašnjava stvaranje površine.Razlikuje vrste perspektive (linearna. furnir. crtežu. tvrdo) i objašnjava materijalizaciju predmeta. i način rukovanja. njihove odnose i umjetničko usmjerenja. . Likovni elementi crteža .Upoznaje osnovna harmoniju boja. letvice. zasićenost.Primjenjuje zakonitosti perspektive na crtežu. . . namjeni.

Vježba: .Analizira opažanju oblika.učenik rukovanja. .Upoznaje i definiše osnovnu i bačenu fizičku i prirodnu sjenku.Poznaje vibriranje .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive.Slika pejzaž.Zna tehnike crtanja: olovka.Slika mrtvu prirodu.Slika spektar boja. . . Vježba: .Obrada mrtve prirode u masama svijetlog i tamnog. Ispitivanje ponašanja boja u prirodi . . Vježba: . osvjetljenje.Slika mrtvu prirodu koristeći stečena optičkog miješanja znanja o optičkom boja. . . osnovnu i bačenu sjenku. Vježba: .Poznaje crtačke tehnike.Posjeta galerijama i muzejima. nabraja vrste linija i njihove asocijativne osobine. . Osvjetljavanje objekata .Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Zna dobijanje . ljepkovi). Vježba: .Poznaje osobine ahromatskih boja. boja (slika pejzaž). . . .Analizira djela kroz epohe i uočava zakonitosti proporcije i simetrije. .Upoznaje primjenu .Razlikuje vrste crteža: kroki.Navodi primjere iz istorije umjetnosti. Slobodoručno crtanje .Crta gipsani odlivak glave ugljenom.Pojašnjava (termine) proporcija i simetrija. studija. svjetlosti u . .Zna osobine . .Zna stvaranje konture. . lakovi.Zna crtačke motive. miješanju boja.Razlikuje pomoćni materijal (boje.Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Upoznaje liniju kao umjetničko sredstvo. . Vježba: . . . površine i kompozicije. tehnički crtež. svjetlost.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu. dobijanje spektra. crne i bijele boje. .Objašnjava spektra.Objašnjava dejstvo .Analizira vibriranje boja. 116 .Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Zna vrste linija i njihove asocijativne osobine.Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici.

Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . L. da Vinči: Traktat o slikarstvu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tačke posmatranja. Mladost.Likovni elementi 117 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Štafelaji. 10. crtež četkicom. vazdušna. pero. Okvirni spisak literature i drugih izvora . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. .diplomirani grafičar.Grupa autora: Majstori umjetnosti. . Barcsay: Anatomija za umjetnike. .Slobodoručno crtanje . Razlikuje vrste perspektiva: linearna. Miodrag Draničanin. Komuna. 1988. Formativni ciljevi učenik ugalj. Beograd. . papir i gipsani odlivci mrtva priroda. metalno pero. Beograd. Zagreb. - 9.E. .G. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Diplomirani slikar. 2000. 1974. - - 5.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . table za crtanje. . Mono & Manana. . 1997. Beograd. kozlići. 6. Crta figuru u prostoru u tehnici olovke. Smit: Umjetnost danas. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Ocjena vježbi. kreda. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Crta mrtvu prirodu ugljenom. 1978. Piskel: Opšta istorija umjetnosti. Povezanost predmeta Znanja .J. 8. lavirani crtež. 7. Beograd. Crta gipsani odlivak glave (tuš i lavirani tuš). inverzna.Likovni elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .L.

. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 1. . .Upoznavanje sa vrstom i podjelom građevinskih objekata.3.Upoznavanje učesnika i faza u realizaciji građevinskih objekata. Naziv predmeta: OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 2.3.Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata.Osposobljavanje za sistematičnost. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje građevinarstva kao privredne djelatnosti. .Upoznavanje radova na izgradnji objekata.1.Sticanje pravilnog odnosa prema zaštiti životne sredine. . 118 .Upoznavanje svrhe izrade i vrste projekata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 3. urednost i preciznost. . .

. željeznice.Objašnjava urbanističkih urbanističke planova.Navodi i objašnjava . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinarstvo kao privredna djelatnost .hidrogradnju. Grane građevinske proizvodnje .niskogradnju.Upoznaje se sa prostor.Razlikuje područja . .Uočava razliku . između činiocima koji utiču regionalnih.puteve i naselja. .Razvija pozitivan . građevinske kao privrednom objekte prema granom.Upoznaje se sa i faze građevinske područjima i proizvodnje. standarda. . . .Navodi i objašnjava snabdijevanja objekte vodom i niskogradnje: kanalisanje . 119 Preporuke za izvođenje nastave . .Razvija osjećaj za . fazama građevinske proizvodnje.4. .Objašnjava faze radova i radnih postupaka u procesu građenja.Upoznaje se sa odnos prema upoređuje građevinarstvom zanimanju.Obilazak grada. namjeni.niskogradnje.privredne objekte.Razlikuje različite objekte: objekte visokogradnje: .stambene zgrade.objekte društvenog .visokogradnju.Razlikuje i . detaljnih .hidrogradnje.tunele. Objekti kao finalni proizvodi građevinarstva .Nabraja građevinske objekte kao finalne proizvode.Razvija stručnost.Razlikuje načine . .visokogradnje.Posjeta Zavodu za urbanizam. na planiranje – generalnih i urbanizam. . . planove: regionalne. Prostorno planiranje .Upoznaje grane građevinske proizvodnje: . . detaljne. generalne. .

.Nabraja . . prava. . Građevinski sistemi i elementi . .Navodi učesnike u timskog rada.Nabraja radove na .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik .brane.hidroelektrane. projektovanja. Učesnici u realizaciji građevinskih objekata i faze u realizaciji građevinskih objekata . preciznog rada. građevinske radove.Uočava svrhu . izgradnji objekata: izgradnji objekata. obaveze i .Razlikuje .zemljane radove. u realizaciji izgradnji građevinskih građevinskih objekata i njihova objekata.aerodrome.Posjeta gradilištu.Objašnjava poljoprivrednu hidrotehniku. . realizaciji građevinskih objekata. . . Projektovanje . Radovi na izgradnji objekata . . 120 .Objašnjava faze u dužnosti. . mehanizaciju na .osnovne gradilištu.Navodi sisteme u konstruktivne građenju i njihove sisteme i njihove elemente.Razlikuje vrste projekata.Razvija sposobnost .geodetske radove.Uočava važnost .Razlikuje učesnike .Objašnjava svrhu kvalitetnog i projektovanja.Obrazlaže uređenje vodenih tokova. elemente.Navodi i objašnjava .pristaništa. . vrste projekata i njihovu primjenu. .instalaterske radove.Navodi i objašnjava objekte hidrogradnje: .završne građevinske radove.Objašnjava način snadbijevanja vodom i kanalisanje naselja.Razlikuje radove na .mostove. .

. Povezanost predmeta Znanja .Završni radovi u građevinarstvu . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Sistemi u građenju .Građevinske konstrukcije . 6.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . projektor.Elementi konstruktivnih sistema . V.Razlikuje mehanizaciju na gradilištu. boje i lakovi . 9.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Diplomirani inženjer građevinarstva. . 8.Statika i otpornost materijala . 7. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. katalozi i prospekti.Završni građevinski radovi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . beton. S.Keramički materijali.Lj.Praktična nastava .Konstruktivni sklop zgrade . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . čelik . Nikolić.Opterećenje nosača Armirački radovi Betonski radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi 121 .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .diplomirani inženjer arhitekture. 2006.Računar. Božinović: Osnovi građevinarstva. .Građevinski materijali .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 10.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Krunić.Osnovni građevinski radovi . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. platno za projektor.Drvo. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.

.Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine.4. . 122 .Razvoj svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine.Usvajanje znanja o uzročno posljedičnim odnosima žive i nežive prirode.Razvoj svijesti o značaju zaštite životne sredine.1. Opšti ciljevi nastave .Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 58 14 72 3.3. .Usvajanje znanja iz osnova ekologije. . EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2.

.Uočava osnovne .posmatranje različitih staništa i zajednica.Definiše pojmove: .Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze.Opisuje kopnene. . ekološka . 123 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . potrošač odnosa u ishrani.Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide. životna međusobnu posljedice. proticanje energije . organske materije. značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. opterećenosti . ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine. Vježbe: . Ekologija populacije . nežive prirode.Određuje elemente životne sredine.Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane. .Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu. Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi .Navikava se da . Ekosistem . ekosistema.Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije. .Razvija analitičko .4. .Terenski rad: .Definiše sukcesije u .Određuje . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji .Definiše lanac u ekosistemu. ekološki zavisnost žive i faktori. primjeru producent organske kompleksnost materije.Analizira na .Definiše pojmove: mišljenje. sredina.Razvija svijest o .Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije.Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija. ekosisteme.Shvata pojam ravnoteža. koji određuju .Interpretira reducent organske kruženje materije i materije. ishrane.Upoznaje faktore populacije. .

intenzivne poljoprivredne proizvodnje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike. .Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta.Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. . stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte).Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema.Ukazuju na . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha . Zagađivanja zemljišta .Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem. 124 .Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje. . .Film o zagađivanju vazduha.Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha.mora i slatke vode . posljedice. koncentracija . . .Zaštita zemljišta. .Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini. .Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu.Zaštita okoline.Određuje glavne .Interpretira problem prenaseljenosti .Određuje uzroke .Razvija analitičko mišljenje. Vježbe: . Vježbe: .Razvija analitičko mišljenje. (kisjele kiše.Razlikuje metode prečišćavanja. industrijski filteri. Zagađivanje voda . automobilski katalizatori). vazduha i otrovne . vazduha.Ocjenjuje značaj ozonske rupe.Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode. .

Određuje načine . . Ugrožene biljne i životinjske vrste .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija . Formativni ciljevi učenik zemlje.Analizira značaj .Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. Černobil. vode u .Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine.Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta.Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini. . Mjere za zaštitu životne sredine . nekih životinjskih . Preporuke za izvođenje nastave . ). .Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice. 125 . Vježbe: . . pošumljavanja terena koji su podložni eroziji. .Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora. itd.Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer. Socijalizacijski ciljevi učenik . Vježbe: . prema pitkoj vodi.Ukazuje na značaj vrsta.Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji.Shvata važnost očuvanja životne sredine.Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu.Navodi alternative .Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja.Navikava se na poštovanje normi i propisa.Analizira značaj energetske izvore. traženja i korišćenja novih ekoloških izvora energije.Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima. . .Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja. .Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja.

7.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Savić. D.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 1998. . Jablanović. ugroženih. video rikorder i video kasete.M. 8. TV prijemnik. . grafoskop.Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi. Okvirni spisak literature i drugih izvora . V.I.Diplomirani biolog. 9.diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. 6. . Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine. 10.Mjere za zaštitu životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode.Praktična nastava .Usmeno najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu.Zaštita na radu 126 . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. slajdovi. Povezanost predmeta Znanja . Zavod za udžbenike. endemskih biljnih i životinjskih vrsta.Dijaprojektor. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Zavod za udžbenike. . Beograd.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine.

.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata.1. . Opšti ciljevi nastave .Razvijanje osjećaja za zaštitu kulturne baštine.Sagledavanje tehnike građenja. .Sagledavanje kulturno istorijskog nasljeđa na tlu Crne Gore u svim epohama razvoja.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija. . 127 . religije kao bitnih činjenica u razvoju arhitekture. . Naziv predmeta: RAZVOJ ARHITEKTURE 2.Upoznavanje razvoja arhitekture u praistoriji.3. ekonomskih odnosa. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 50 22 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 50 22 72 3.Upoznavanje razvoja arhitekture starog vijeka. RAZVOJ ARHITEKTURE 1. klimatskih uslova. .Sagledavanje istorijskih činjenica.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz vjekove do današnjih dana. .5.Upoznavanje kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. . . društvenih promjena.Upoznavanje razvoja arhitekture srednjeg vijeka. . upotrebe različitog materijala i konstrukcija kroz vjekove.

Upoznaje položaj. razlike starog arhitekturu starog vijeka. društveno arhitekturu uređenje. .Upoznaje pojam . .Crta karakteristične spomenike 128 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Crta karakteristične spomenike egipatske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Razvija pravilan .Upoznaje stara i nova svjetska čuda. kromlesi i arhitektonskog siste). Vježbe: . prve početke dolmeni. Praistorijsko doba .Razvija preciznost .4.Razvija moć .Crta prva čovjekova .Uočava geografski .Navodi faktore koji utiču na razvoj arhitekture.Uočava stilske .Upoznaje materijal.Uočava . .Razlikuje objekte stila. arhitekture kroz vjekove. arhitekturu Grčke. religiju. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Upoznaje klimu. građevinski . kiča. nadgrobne praistorijsko doba i spomenike (menhiri.Upoznaje pojam stilskoj pripadnosti.Upoznaje kultne staništa (zemunice i spomenike i sojenice). vjekove. .Upoznaje zapažanja. stvaralaštva. . arhitekture po . karakteristike.Upoznaje u radu. Mesopotamije. . Egipta. kompozicije i detalje arhitektura Egipta. Arhitektura starog vijeka . Mesopotamije. .Crta praistorijske . stambenu arhitekturu. .Upoznaje razvoj odnos prema karakteristike arhitekture kroz zanimanju.Izrada crteža objekata iz praistorije. ekonomske odnose.Izrada crteža objekata starog vijeka. Grčke i Rima. stilske arhitekturu Rima. .

religiju. . građevinski materijal.Crta karakteristične -vizantijska detalje i arhitektura. Vježbe: .Uočava . srednjeg vijeka: . kompozicije. . jonski i korintski. .Crta i razlikuje grčke stilske redove: dorski. . vijeka kroz detalje i . -romanska . društveno -gotska uređenje.Crta karakteristične spomenike romanske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima. arhitektura.Crta karakteristične spomenike vizantijske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Izrada crteža objekata arhitekture srednjeg vijeka. arhitekturu kompozicije i Latinske Amerike. stilske . detalje arhitektura Vizantije.Upoznaje karakteristike.Crta karakteristične spomenike grčke arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. položaj.Upoznaje podjelu karakteristične arhitekture stilove srednjeg srednjeg vijeka.učenik mesopotamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Romanike.Crta karakteristične Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Uočava geografski arhitektura. . Arhitektura srednjeg vijeka . Gotike i Islamske. 129 .Opisuje arhitekturu kompozicije. arhitektura. ekonomske odnose. -islamska klimu.

Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Duli: Istorija arhitekture za treći razred.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. iz perioda srednjeg srednjeg vijeka na vijeka na tlu Crne tlu Crne Gore. . 9.Ocjena vježbi.D. . Prosveta. 5. Mijović: Tragom drevnih kultura Crne Gore. Beograd. . . Piskeli: Opšta istorija umjetnosti. 1996. I.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.N. grafičkih radova i referata.Crta karakteristične spomenike islamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. . 1994. 6.P.Pronalazi ilustracije .Uočava karakteristike kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. Mijović: Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore. .Razvija osjećaj za . Kulturno istorijsko nasljeđe srednjeg vijeka na tlu Crne Gore . Podgorica. 2005. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 7.učenik spomenike gotske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Računar.Upoznaje kulturno očuvanje životne i pisane dokumente istorijsko nasljeđe sredine.Diplomirani inženjer arhitekture. Gore. platno za projektor i oprema za slobodoručno crtanje. grafoskop. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .P. Voljević. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 130 .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 1970. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Titograd.Pismene vježbe. Grafički zavod. . . . Beograd. projektor. „Vuk Karadžić“.

Savremena arhitektura .Umjetnost starog vijeka .Arhitektura starog vijeka .Arhitektura XIX i XX vijeka .Ideje i forme u modernoj arhitekturi 131 .Istorija umjetnosti .Skulptorske tehnike i motivi .10.Umjetnost srednjeg i novog vijeka .Umjetnost praistorije .Arhitektura praistorijskog doba .Razvoj arhitekture Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Povezanost predmeta Znanja .Arhitektura srednjeg vijeka .Skulptura i skulptorski materijali .Arhitektura praistorijskog doba .Arhitektura starog vijeka .Vajarstvo .Arhitektura srednjeg vijeka .

1.3. . .Razvijanje likovne pismenosti.Upoznavanje anatomskih mjera ljudske figure.Razvijanje sposobnosti opažanja. . Naziv predmeta: SLOBODORUČNO CRTANJE 2. Opšti ciljevi nastave . .6. . .Sticanje osjećaja za kompoziciju. SLOBODORUČNO CRTANJE 1.Upoznavanje elemenata komponovanja i njihova primjena.Razvijanje samostalnosti pri radu.Razvijanje kreativnosti i kreativnog mišljenja.Upoznavanje sa svjetlošću u okviru likovne umjetnosti. 132 . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 22 50 72 3.Sticanje osjećaja za prostor. .Upoznavanje sa linojom kao umjetničkim sredstvom. . .

simetrije i zlatnog presjeka. proprcije.Opisuje i nabraja crtačke motive (portret.Razvija preciznost.Crta portret po živom modelu u tehnici olovke vodeći računa o . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Linija . . asocijativne .Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki). kroki. .Određuje i .Mijenjanje položaja tijela i ugla posmatranja zbog uvježbavanja brzog skiciranja .Upoznaje se sa crtanjem portreta .Razvija sposobnost . konture. uočava primjenu simetrije i zlatni zakonitosti presjek. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje se sa crtežom kroz epohe. Vježba: . tehnički crtež.Razvija kreativnost.Upoznaje liniju kao . istorije umjetnosti proporciju.crtanja figure u pokretu. . površine. .Razlikuje vrste osobine.Na primjerima iz . pejzaž. mrtva priroda.Uočava (shvata) značaj linije u umjetničko stvaranju sredstvo: stvaranje umjetničkog djela. . da li je likovna kontrast.Razlikuje skicu.Razlikuje crtačke motive.4. . . Vježbe: . linija i ocjenjuje ravnoteža. akt).Upoznaje se sa skiciranjem ljudske figure (kroki). .Obrada mrtve prirode u masama 133 . studiju. Crtež .Crta (skicira) ljudsku figuru postavljenu u različitim pozama (kroki).Definiše odnose analizira raspored linija: ritam. studija.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu. cjelina dobro . .Analizira crtež kroz epohe. .Upoznaje opažanja. kompozicije.Nabraja vrste crteža: skica. tehnički crtež. Crtački motivi . Proporcija i simetrija .Upoznaje crtež kao osnovu svim oblicima umjetničkog stvaranja. . linija i poznaje njihove asocijativne osobine.Nabraja vrste linija komponovana i i njihove zašto.

.Upoznaje se sa zakonitostima perspektive: inverzne. .Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode od istih materijala. Vježba: . Perspektiva . kreda.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika: materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. komponovanja. karakternim osobinama modela. problemima sjenčenja. .Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš.Posjeta ateljeima umjetnika. Crtačke tehnike .Crta pejzaž primjenjujući: centralnu. Vježbe: . . .Crta mrtvu prirodu od istih materijala. 134 . karakternim osobinama modela. pravilima viziranja.Crta gipsani odlivak glave ugjenom. uočava mogućnosti tehnike. .Analizira kompoziciju proporcije. metalno pero. različitih oblika i boja i utemeljuje stečena znanja o svijetlu. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave svijetlog i tamnog. . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik po živom modelu.Materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode i materijalizacijom postavljenih predmeta.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. materijalizaciji predmeta. .Upoznaje se sa crtežom gipsanog odlivka glave. . sjenci. vazdušne.Razlikuje vrste perspektiva. . vrši korekciju. različitih oblika i boje. pero.Crta ljudsku figuru u prostoru. ugalj. karakternim osobinama modela.Crta gipsani odlivak glave ugljenom. lavirani crtež. simetriju.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika.Upoznaje se sa crtanjem figure u tehnici tuš i lavirani tuš. Formativni ciljevi učenik odnosu veličina (proporciji). .Crta ljudsku figuru u prostoru.Prepoznaje crtačke tehnike i razlikuje «suve» i «mokre» crtačke tehnike. . problemima postavljanja. .Nabraja i opisuje osnovne tehnike crtanja (olovka. različitih oblika i boje.Analizira svjetlost i sjenku. . anatomijom glave. .Razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja. . crtež četkicom). .Upoznaje se sa crtanjem (studijom) figure u prostoru. linearne. ptičju i žablju perspektivu. .Crta portret po živom modelu vodeći računa o odnosu veličina (proporciji).

P. . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 10. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: . 1988.Crta stojeću i sjedeću figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. 1988.Računar sa internet vezom. . Formativni ciljevi učenik .Tehničko crtanje . ptičja perspektiva. . Univerzitet umjetnosti u Beogradu. žablja. Povezanost predmeta Znanja Linija Crtež Proporcija Perspektiva Linija Razmjera Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .J. . . 7. 8. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Janson: Istorija umjetnosti. . žablje i ptičje perspektive. Mono & Manana. Vasić: Uvod u likovne umjetnosti .Linija . platno za projektor.elementi likovnog izražavanja. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Ocjena vježbi.Upoređuje i analizira na primjerima primjenu centralne. . 1994.Razmjera 135 . da Vinči: Traktat o slikarstvu.Likovna umjetnost . 2000. table za crtanje.L. Prosveta.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.diplomirani grafičar. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Crta figuru u sjedećem položaju u tehnici tuš i lavirani tuš. štafelaji.Diplomirani slikar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Barcsay: Anatomija za umjetnike. kozlići. Beograd. 9.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. „Miodrag Draničanin“. uočava mogućnosti tehnike. 6. projektor. Beograd.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri tačke posmatranja: centralna. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . papir i gipsani odlivci. Beograd.Likovni elementi . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.H. Beograd. . W.

.7.Sagledavanje odnosa između savremene arhitekture i prošlosti. Opšti ciljevi nastave .Sagledavanje tehnike građenja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3.Upoznavanje sa značajnim djelima i arhitektima moderne arhitekture. . društvenih promjena. SAVREMENA ARHITEKTURA 1. ekonomskih odnosa kao bitnih činjenica savremene arhitekture. . Naziv predmeta: SAVREMENA ARHITEKTURA 2.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata.Osposobljavanje za samostalan rad. .Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz dva vijeka XIX i XX. . .1. .Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija. upotrebe savremenog materijala i konstrukcija.Uočavanje ideja i forme moderne arhitekture. .3. 136 .Sagledavanje istorijskih činjenica.

137 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . položaj.Upoznaje razvoj .Razlikuje važne arhitekte iz tog perioda koji su značajno uticali na razvoj savremene arhitekture. stilske karakteristike. . Vježba: .Uočava geografski arhitekturi. grupe i škole u su dali pečat arhitekturi.Uočava upotrebu . stilskoj pripadnosti. Savremeni materijali i tehnologije građenja .Uočava stilske .Prepoznaje karakteristične objekte savremene arhitekture.Razlikuje objekte arhitekture kroz arhitekture po XIX i XX vijek. forme u modernoj zanimanju. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektura XIX i XX vijeka . .Zna arhitekte koji opažanja. ekonomske odnose. . Vježba: .). klimu.Izrada crteža objekata sagrađenih od čelika.Izrada crteža različitih pravaca savremene arhitekture.Upoznaje ideje i orijentaciju prema razlike. grupe i škole u arhitekturi . .Razvija pozitivnu .Upoznaje čelika u stav prema novim savremene savremenom saznanjima. društveno uređenje. Ajfelova kula i dr. građevinski materijal.Izrada crteža objekata savremene arhitekture. Pokreti.Upoznaje pokrete.Razvija sposobnost . građevinske objekte rađene od čelika sredinom XIX i početkom XX vijeka (kristalna dvorana. kompozicije i detalje savremene arhitekture.4. Vježba: .Izrada crteža objekata arhitekture XIX i XX vijeka. religiju. savremenoj arhitekturi (Korbizje.Razvija pozitivan . tehnologije . Alvar Alto. . Los Rajt. Ideje i forme u modernoj arhitekturi .Prepoznaje važne građenja. materijale i građevinarstvu.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Gropijus i dr. vrijeme i arhitektura.Računar. Beograd.N. . .Ideje i forme u modernoj arhitekturi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Pismene vježbe. purizam.Ocjena vježbi. 2005.Razlikuje arhitekte i njihova važna djela po određenim pravcima. . Okvirni spisak literature i drugih izvora . prevedeno sa njemačkog jezika.Arhitektura XIX i XX vijeka . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. Stylos. . . 2002.Razlikuje pravce savremene arhitekture: jugend stil.Uočava uticaj Bauhaus škole na razvoj savremene arhitekture. konstruktivizam i dr. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . Radević: Savremena arhitektura.Diplomirani inženjer arhitekture. 6. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . grafoskop.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . Dulić. Voljević. 7. Gideon: Prostor. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . futurizam. secesija.S. Voljevica: Istorija arhitekture. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . grafičkih radova i referata. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 10. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 1998. Novi Sad.Savremena arhitektura . N. ). ekspresionizam. 8.Grupa autora: Enciklopedija moderne arhitekture. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Povezanost predmeta Znanja . Građevinska knjiga.Razvoj arhitekture 138 . . dijaprojektor i oprema za slobodoručno crtanje. Fakultet tehničkih nauka.R. 9. G.

Razvijanje preciznosti u radu. . MAKETARSTVO 1.Razvijanje osjećaja za komponovanje boja i materijala.Sticanje navike korišćenja sredstava zaštite na radu.8.Upoznavanje materijala i alata za izradu maketa. .3. Naziv predmeta: MAKETARSTVO 2.1. . Opšti ciljevi nastave .Korišćenje znanja iz tehničkog crtanja. . nacrtne geometrije i projektovanja pri izradi maketa. 139 .Osposobljavanje za samostalan rad. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. . vrstama i namjenom maketa.Upoznavanje sa značenjem.

celuloid. maketa. avio makete.Razvija sposobnost opažanja. izglede. izglede. makete brodova.Razlikuje osnovne .Razlikuje vrste . Izbor projekta .Nabraja i opisuje inženjerskih vrste maketa konstrukcija. arhitektonska maketa. Materijali za izradu maketa . koriste za izradu osnovna svojstva maketa: karton. projekta. . makete . ploča. pleksiglas.Upoznaje se sa orijentaciju prema maketa prema pojmom zanimanju. makete željeznica. stručne literature i časopisa.Razlikuje materijale koji se za izradu maketa. materijala i način furnir. panel ploče. presjeke i razmjere.Korišćenje interneta. stiropor. plastična masa.Izrada određene makete od kartona. makete graditeljskih nasljeđa. namjeni: radna maketarstvo. lesonit ploče. Vježba: . makete za pozorišnu scenografiju. pluta. (odabranog) presjek i razmjere.4. prema namjeni.Upoznaje se sa osnovnim elemente projekta: elementima osnovu. papje maše. Preporuke za izvođenje nastave . sunđer. urbanističke makete. makete javnih spomenika. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Vrste maketa prema namjeni . puno drvo. 140 . letvice. .Odabir jednostavnih projekata za izradu (individualni i timski rad). šper obrade. Vježba: .Poznaje materijale . gips.Upoznaje i definiše osnovu.Razvija pozitivnu .

Poznaje izradu .Upoznaje izradu i . Izrada i spajanje elemenata ..Izrada radne podloge za maketu. makaze. kliješta. Sklapanje makete i završna obrada . Radna podloga . fasada.Poznaje izradu stepeništa.Definiše radnu podloge za podlogu kao pomoć maketu. .Zna izradu terena i .Navikava se na tačnost. blanjalice. ručna svrdla (burgija).Upoznaje način i redoslijed redoslijed sklapanja i završnu sklapanja skrojenih obradu makete: elemenata. lakovi i ljepkovi). turpije.Prenošenje crteža na materijal (papir ili karton).Zna način i . rezbarska dašcica. krovnih. 141 .Izrada i spajanje drvenih elemenata na razne načine.Vrši izradu i spajanje drvenih spajanje drvenih elemenata. .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati i pomoćni materijal .Vrši prenošenje . vodilice za siječenje.. ateljeima umjetnika.Vrši izradu radne . prozora.Upoznaje mjere modelarska daska. Vježba: . ).Poznaje alat za rad . stege. . testera. terena (podloga za balkona.Razlikuje alat za rad i način i način rukovanja. elemenata: tiplovima.Posjeta visokoškolskim ustanovama. rukovanja: . zavrtnjima i na pero i žlijeb. .Poznaje završnu ravni.Objašnjava crteža na materijal prenošenje crteža (papir ili karton).Razlikuje pomoćni materijal (boje. čekić. detalja obradu makete.Razvija preciznost. električne bušilice. zaštite na radu u skalpel. ukivanjem. studijima za grafičko oblikovanje. (vrata. Vježba: . Prenošenje crteža sa radne podloge na materijal .Sklapanje makete. maketu). pri izradi makete. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . školskoj radionici. radionicama za izradu maketa. . Vježba: . Vježba: .Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici. na materijal. šila. .

6. S.Arhitektura .Časopisi: „ Arhitektura“. Formativni ciljevi učenik štafaža. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Srpsko Sarajevo.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Vajarstvo 142 .Harmonija . „Čovjek i prostor“. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 7. .Računar sa internet vezom. radni sto.Informativni ciljevi i sadržaji učenik štafaža.Boje . projektno platno. Okvirni spisak literature i drugih izvora . oživljavanje i uljepšavanje maketa. pribor i alat za obradu. Ročkomanović: Maketarstvo. . Gačić: Tehničko obrazovanje udžbenik za V i VI razred. 1989. 2002.B.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. 8. dijaprojektor.Istrorija umjetnosti .Urbanizam . 9.Ocjena vježbi. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 2008.Slikanje .Proporcije .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. „Urbanizam“. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 10.Diplomirani inženjer arhitekture. Zavod za izdavanje udzbenika. Zagreb. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . Novi Sad. Povezanost predmeta Znanja Boje Materijali Razmjera Maketa javnih spomenika Urbanistička maketa Arhitektonska maketa Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Udruženje hrvatskih arhitekata.profesor likovnog obrazovanja. .P. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .

Upoznavanje osnovnih tipova temelja i materijala za njihovo izvođenje. . koji su neophodni za iscrtavanje izvođačkih detalja.Upoznavanje mehaničkih svojstava tla od kojih neposredno zavisi fundiranje objekata. Naziv predmeta: MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 2.Sticanje pravilne predstave o prostoru. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 1.Sticanje znanja o značaju.Upoznavanje elemenata proračuna. Opšti ciljevi nastave .1.Osposobljavanje za sistematičnost. .Korišćenje usvojenih znanja iz drugih predmeta. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 28 28 44 44 72 72 3. .Upoznavanje propisa i pravila za izvođenje temelja.3. . . . 143 . urednost i preciznost u radu.9. načinima i pravilima za izvođenje temeljnih konstrukcija građevinskih objekata. .

. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Mehanika tla . .vodo-propustljivost tla. . vezana i značaj mehanike analitičnost u tla organskog tla. . . Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje faze preciznosti u radu. .Ispituje stabilnost stabilnosti kosina. .Razlikuje fizička svojstva tla. Grafička vježba: . .Geomehanički elaborati.poroznost i deformacije tla koeficijent kao posljedice poroznosti tla. . uzoraka tla. kretanja tla.Razvija .Stiče svijest o postanak tla. .Nabraja metode za određivanje otpornosti tla.kapilarnost u tlu.Nabraja i definiše vrste uzoraka tla i način uzimanja.opšte karakteristike tla .Poznaje faze . . .Razvija preciznost .trenje i koheziju tla.4. materijala u tlu i materijala u tlu.granice konzistencije tla.Poznaje metode analitičkom i ispitivanja grafičkom stabilnosti tla.Obrazlaže dejstvo mraza na tlo.Definiše ulogu i nevezana.Navodi uzroke poznavanja uzroka kretanja tla. zemljane kosine . .zbijenost tla(Proktorov ogled).Razlikuje vrste tla: . . .poznaje uslove .Upoznaje vrste i . porijekla.Posjete laboratoriji za geomehanička ispitivanja tla. u radu. . fizička svojstva tla: .strukturu tla.Upoznaje opšte pojmove o istražnim radovima i terenskim ispitivanjima tla.zapreminsku i specifičnu težinu .stišljivost tla.Razlikuje vrste tla.Ispituje stabilnost zemljane kosine analitičkom i grafičkom metodom (švedska metoda momenata 144 .vlažnost tla.Uočava važnost poznavanja .granulometrijski sastav.Shvata značaj . dejstva mraza. Stabilnost zemljanih kosina . . važnosti tačnosti i . radu. .

Poznaje opterećenja u tlu i rasprostiranje superpoziciju opterećenja u tlu. . opterećenje za različite vrste tla.temelje samce.Računa centrično .u pogledu klizanja. .Očitava iz pritisaka tla u geomehaničkog dubini.Računa centrično posredno fundiranje opterećen ab građevinskih temelj samac i objekata. potpornog zida.Definiše dozvoljeno dozvoljena opterećenje tla.Definiše pritiske tla na potporne zidove. .Ispituje stabilnost potpornih zidova analitičkom metodom. temelja .Crta rasprostiranje .učenik metodom (švedska metoda momenata i modifikovana švedska metoda).Poznaje dubini.u odnosu na ivična naprezanja. .Razlikuje oblike dubinu fundiranja.trakaste temelje.Geomehanički elaborati.Geomehanički elaborati. . Potporni zidovi . opterećenu ab .Razlikuje načine . Fundiranje građevinskih objekata . crta plan .u pogledu preturanja. temeljnu traku i . superpoziciju .Nabraja fundiranja karakteristike tla građevinskih koje utiču na dubinu objekata. . Vježbe: . temelja neposredno oslonjene na tlo: . .Računa centrično opterećenu ab temeljnu traku i crta plan armature.Nabraja podjelu i poznavanja uzroka primjenu potpornih kretanja tla iza zidova. Vježba: . .Definiše najmanju . Dozvoljena opterećenja tla .Računa centrično opterećen ab temelj samac i crta plan armature.Ispituje stabilnost .kombinovane 145 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i modifikovana švedska metoda). elaborata .Poznaje oblike armature. pritisaka tla u . neposredno i . .Shvata značaj . fundiranja. . crta plan .pločaste temelje.Poznaje uslove potpornih zidova stabilnosti potpornih analitičkom zidova: metodom.Navodi načine neposredno fundiranja: oslonjene na tlo.

Solarov: Mehanika tla i fundiranje.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. platno za projektor. 7. projektor.Čelik .Skicira priboje i zagate.Opisuje posredno fundiranje građevinskih objekata na šipovima.Presjeci geometrijskih tijela . Povezanost predmeta Znanja Potporni zidovi Temelji Potporni zidovi Temelji Priboji i zagati Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Razlikuje načine posrednog fundiranje građevinskih objekata. .Drvo i drvena građa 146 .Nacrtna geometrija . .Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine.Građevinski materijali . 6. . crtaći stolovi i pribor za crtanje. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Diplomirani inženjer građevinarstva.Gvožđe . Beograd.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.R. 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. zagata i kesona i njihovu opravdanost kod izgradnje građevinskih objekata.Poznaje proračun temelja samca i trakastih temelja. 10. 9. .Navodi primjenu priboja. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Ocjena vježbi. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . 2008. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Računar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik temeljne sisteme. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . . po jedan pismeni zadatak u polugodištu). Formativni ciljevi učenik armature.Beton .

Tehnologija betona .Znanja .Temelji .Geometrijske karakteristike presjeka .Temelji .Statika i otpornost .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Armatura .Otpornost materijala .Potporni zidovi .Sile u presjeku .Potporni zidovi .Zemljane kosine .Temelji 147 .Primjena betona kao građevinskog materijala .Građevinske konstrukcije .Vrste opterećenja materijala .

148 .Razvijanje logičkog mišljenja.Shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa. . . korišćenja.1. upornosti.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. pedantnosti i tačnosti.Priprema se za izradu tehničke dokumentacije. odgovornosti. Naziv predmeta: KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 2. .grafička estetika.Shvatanje smisla i značaja kategorije rada.Ovladavanje metodama i tehnikama pripreme.Razvijanje komunikacijskih sposobnosti.10. . čuvanja i prenošenja informacija. . 3. Opšti ciljevi nastave . . KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 1.3. . . obrade. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 20 20 46 46 66 66 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Uklapanje estetike i funkcionalnosti .Razvijanje sposobnosti rada u grupi.

komandom DVIEW. Vježba: .Photo Real.Opisuje snimanje materijal. . opažanja. (nivoa) .Objašnjava alat modela. Izrada pogleda .Razvija sposobnost .Poznaje rad sa materijale.Upoznaje se sa . materijala.Analizira tipove .Objašnjava snimanje postavljenog pogleda. Render. materijala i grubu . .Upoznaje pregled prostornog komandom DVIEW.Razvija smisao za .Objašnjava Backgraund).Razvija sposobnost Render. .Selektivno pozadine.Poznaje izradu . .Interpretira pojam značenjem pojma vizualizacija vizualizacija grafičkih slika.Definiše pojam materijala.Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata. Vježba: . mapiranim . grafičkih slika.Razlikuje vrste materijala.4. Tipovi vizualizacije koje podržava AutoCAD .Crta model koji treba da vizualizuje. dodavanje .Shvata pojam .Opisuje redoslijed postupaka koji vode vizualizaciji scene. novog materijala. materijala. renderuje djelove . estetiku. . .Snima postavljeni perspektivi i način pogled komandom izrade pogleda VIEW.Photo Raytrace. .Render – Basic . svog modela u predstavljanja. . . . 149 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . (Alat Render .Objašnjava .Dodaje pozadinu materijalima. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Planira redoslijed vizualizacije: postupaka.Podešava izgled podešavanje postojećeg izgleda postojećeg materijala.Snima novi .Razvija sposobnost podjelu materijala. .Postavlja pogled . opažanja.Dodaje mapirane .Upoznaje tri tipa vizualizacije. .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Dodaje osnovnog jednostavne jednostavnog materijale objektu. Izrada i dodjeljivanje materijala .

.Distant Light udaljeno svijetlo. .Razvija sposobnost prostornog predstavljanja.Point Lighttačkasto svijetlo. 150 .Pravi probne vizualizacije dijela.Upoznaje načine probne vizualizacije modela: . Socijalizacijski ciljevi učenik .Navodi tipove svijetla: .Razlikuje vrste svijetla.Dodaje i postavlja kameru.Snima vizualizovanu sliku kao datoteku za štampanje.Spotlight .Objašnjava način snimanja uređene. . .Štampa sliku. . vizualizovanog modela.dijela ili djelova modela . .Objašnjava izradu sunčeve svjetlosti. . Vježba: -Štampanje urađenog.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Dodaje svijetlo.isključivanje opcije Shadow okvira za dijalog Render. . Štampanje .Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Upoznaje dodavanje i postavljanje kamere. . .cijelog modela.Izrađuje sunčevu svjetlost.Koristu boju svijetla na sceni. opcija Query for Selection. vizualizovane slike kao datoteke za štampanje (mogućnost izbora jedne od pet različitih tipova Formativni ciljevi učenik . djelova ili cijelog modela primjenom odgovarajućih opcija.Dodaje sjenku. .Prikazuje model alatom Render. . Vizualizacija modela .Koristi faktor slabljenja svijetla. Vježba: .Razvija kreativnost i samostalnost u radu. .opcija Crop Winow. .Opisuje prikazivanje modela alatom Render. .Razvija samostalnost i samopouzdanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Svijetlo . . .blic svijetlo. .Određuje intenzitet ili jačinu svijetla. .Objašnjava dodavanje i mijenjanje svijetla. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . „brza“ vizualizacija opcija Sub Sampling poduzorkovanje. .

Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Pitzer: Pod lupom . 2004.Tehnička obrada crteža .Pismene vježbe.Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .Izrada priloga projekta . . Beograd.Projektna dokumentacija . . 7.Definisanje prostornih vrijednosti 151 . Beograd.Građevinske konstrukcije .Diplomirani inženjer građevinarstva. 2001. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Nacrtna geometrija .Obrada i izrada crteža . kotiranje . Beograd.Tehničko crtanje .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. štampač. Burchard.Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Računar sa odgovarajućom programskom opremom. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. CET Computer Equipment and Trade. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama.AutoCAD. Povezanost predmeta Znanja . D.Projektovanje . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Omura: AutoCAD 2000. 2000.Informativni ciljevi i sadržaji učenik datoteke). projektor i projektno platno. 10. Kompjuterska biblioteka.Izrada i obrada crteža.G. .B.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika . skener. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .V. 8.Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. 6. 9. .

Upoznavanje sa savremenim metodama izrade krovnih konstrukcija.Upoznavanje sa raznim vrstama oplata.3.Upoznavanje sa tehnologijom izvođenja zidarskih radova. 152 .Upoznavanje sa sistemima građenja u visokogradnji. . .Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu u okviru radnog procesa.Sticanje znanja o savremenim alatima. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 66 66 66 66 3. . .Razvijanje svijesti o upotrebi zdravih materijala. . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2. .Upoznavanje sa tehnikom ugradnje čelika za prednaprezanje.Upoznavanje sa obradom i ugradnjom armature.1. .11.Upoznavanje se metodama izvođenja montažnih radova i prefabrikacijom betonskih elemenata.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu. . . .Upoznavanje sa metodama transporta. ugrađivanja i njege betona. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1. . priboru i mašinama u visokogradnji.Upoznavanje sa izradom građevinske skele.Upoznavanje sa savremenim metodama izvođenja završnih radova. .Upoznavanje principa zaštite životne sredine.Upoznavanje sa načinima izvođenja zemljanih radova. . . Opšti ciljevi nastave . .

.Opisuje tehnologiju tradicionalne metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke. Socijalizacijski ciljevi učenik . Vrši komparaciju metoda izgradnje objekata visokogradnje.Definiše metodu industrijske gradnje i preduslove za njenu primjenu.4. . Shvata specifičnosti pojedinih građevinskih radova. .Navodi grupe građevinskih radova.Opisuje metodu montažne gradnje i navodi njene prednosti.Upoznaje znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje metode izgradnje objekata visokogradnje.Pojašnjava osnovne termine u tehnologiji građenja. 153 .Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. Zemljani radovi .Opisuje tehnologiju tradicionalne unaprijeđene metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke. .Nabraja građevinske radove u okviru grupe završnih građevinskih radova.Upoznaje osnovne metode izgradnje objekata visokogradnje. Preporuke za izvođenje nastave Shvata značaj zemljanih radova. . . . Sadržaji/Standardi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . . .Pojašnjava pojam zemljanih radova.Nabraja građevinske radove u okviru grupe grubih građevinskih radova. .Pozitivno procjenjuje važnost novih saznanja iz svoje struke.

. .Upoznaje kliznu oplatu.Shvata značaj skele pri izgradnji. .Upoznaje tunelsku oplatu.Zna opremu za čišćenje oplate.Razlikuje materijale i sredstva za spajanje drveta.Razlikuje mehanizaciju za zemljane radove.Navodi materijal i sredstva za spajanje. . .Upoznaje specijalne vrste oplate. .Razlikuje razne vrste oplate. .Upoznaje prenosnu oplatu za zid. .Upoređuje tehnike širokog i uskog iskopa. . .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanje širokog iskopa.Definiše osnovne pojmove o tesarskim radovima.Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanja uskog iskopa. .Razlikuje elemente krovnih konstrukcija.Razlikuje krovne konstrukcije. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizaciju za zemljane radove. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Nabraja razne konstrukcije oplate. . . . Tesarski radovi .Opisuje izradu Formativni ciljevi učenik .Navodi pomoćna sredstva za primjenu oplate. 154 .Upoznaje oplatu za ploče. .Zna sredstva za premazivanje oplate.Upoznaje faktore za usvajanje tipa oplate.Upoznaje samopodižuću oplatu. . .Opisuje oplatu za stubove i grede. . . .Objašnjava pojam građevinske skele. .Razvija preciznost.

Upoznaje rad auto .Razvija preciznost.Razlikuje mašine za obradu armature. . . . .Razlikuje vrste armature. .Zna probleme zaštite armature. . .mješalice.Shvata metode izrade skeleta armature kod raznih konstruktivnih elemenata.Zna karakteristike i primjenu mikroarmature. . . .Razlikuje metode transporta betona. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinske skele.Upoznaje čelik za prednaprezanje. .Nabraja vrste krovnih konstrukcija. Betonski radovi . .Razlikuje i 155 . . . Armirački radovi . .Uočava značaj i specifičnost betonskih radova.Upoznaje vrste i karakteristike armature. . . .Shvata principe prednaprezanja čelika.Uočava značaj njege betona.Upoznaje ugradnju betona Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje proces izvođenja armiračkih radova u pogonu i na gradilištu.Opisuje pripremu podloge za betoniranje.Navodi mašine za obradu armature.Poznaje elemente krovnih konstrukcija.Opisuje ugrađivanje čelika za prednaprezanje. . .Navodi metode ugradnje betona. gradilišnog krana. . .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu.Razlikuje razne metode ugrađivanja betona i vrši komparaciju istih. .Opisuje unutrašnji transport betona.Zna pripremu podloge za betoniranje.Opisuje rad mašina za obradu armature. .Zna da vodi kontrolnu knjigu skele. transportnih traka i ostalih transportnih sredstava. pumpe za beton.

Opisuje obradu spojnica.Objašnjava zidanje zidova od opeke i blokova raznih debljina.Nabraja i opisuje zidarski materijal. . .Opisuje izradu i transport vezivnog materijala. .Definiše pojam njege betona i opisuje metode njegovanja u raznim uslovima. .Opisuje izradu podnih košuljica.Razlikuje kriterijume kvaliteta izvedenih zidarskih radova. .Upoznaje sisteme i prednosti montažne gradnje. .Zna izradu podnih košuljica. .Upoznaje površinsko vibriranje betona. .valjcima.Upoznaje tehniku torkretiranja betona.Uočava prednosti montažne gradnje.Nabraja principe i prednosti metoda montaže.Objašnjava malterisanje zidova. . .Upoznaje tehniku ugrađivanja betona vibro . . . Montažni radovi . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik pervibratorom. 156 .Pojašnjava dekompoziciju objekta na Formativni ciljevi učenik upoređuje metode njege betona u raznim uslovima. . . .Razlikuje materijal i pribor za zidarske radove. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje obradu horizontalnih i vertikalnih površina.Nabraja zidarski alat i pribor. Zidarski radovi . .Upoznaje se sa vakuumiranjem betona.

. .Upoznaje postupak pravilnog zahvatanja i probnog podizanja elementa.Poznaje sadržaj projekta montažnih radova.Upoznaje mehanizaciju za montažu.Upoznaje postupak izrade veze elementa sa konstrukcijom.Uočava kriterijume za ocjenu kvaliteta izvršenih završnih radova.Analizira projekat montažnih radova. .Razlikuje završne radove.Vrši upoređivanje metoda prefabrikacije. pribor i mašine i Formativni ciljevi učenik .Objašnjava postupak kontrole i pripreme ležišta za element.Navodi i opisuje mehanizaciju za montažne radove. . .Objašnjava pojam završnih radova i navodi vrste. .Navodi i objašnjava metode izvođenja montažnih radova.Razlikuje metode izvođenja montažnih radova. . .Definiše pojam prefabrikovanih betonskih elemenata. . . . . . 157 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik elemente.Navodi i opisuje pomoćna sredstva za montažne radove.Nabraja i opisuje metode prefabrikacije. . .Upoznaje savremeni alat. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava postupak kontrole i pripreme elementa. Završni radovi . .Razlikuje mehanizaciju za montažne radove. .Shvata tehnologiju montažnih radova.Upoznaje postupak postavljanja elementa u ležište.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.S.Dr D. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Računar. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 2006.Izrada skeleta armature i poznavanje metoda predneprezanja .Građevinski materijali . . platno za projektor.Građevinski čelik .Upoznaje savremene tehnologije završnih radova. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 6.Malterisanje zidova . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Mladenović.Izrada i podgrađivanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Upoznaje sisteme montažne gradnje . Arizanović: Tehnologija građevinskih radova.Malteri . Beograd.Izrada i podgrađivanje iskopa . G.Građevinska mehanizacija . 8. . Krunić: Osnovni građevinski radovi.Osnovi geologije . 1998. alata i pribora.Organizacija građenja 158 . . Blagojević: Građevinske konstrukcije. Beograd.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale koji se primjenjuju u tehnologiji završnih radova.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Okvirni spisak literature i drugih izvora . prospekti.B.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. uzorci materijala.Osnovni sistemi građenja .Diplomirani inženjer građevinarstva. katalozi.Osnovi građevinarstva . 9. . Slobodan Mladenović. 7. projektor.Izrada oplata i skela . .Zidanje zidova od blokova i opeke . Univerzitet u Beogradu. Beograd.Drvo kao građevinski materijal . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Krunić.Beton kao građevinski materijal .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima . 10.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Povezanost predmeta Znanja . 1997.Opekarski i betonski proizvodi za zidanje . Lj. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .

Spravljenje i ugrađivanje betona .Pojašnjanje dekompozicije objekta na elemente Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja za zemljane radove .Tehnologija betona .Vrste opterećenja i presječne sile .Zaštita na radu .Izrada skela . probnog dizanja i postavljanja elementa u ležište .Izrada krovnih konstrukcija .Upoznaje postupke pravilnog zahvatanja.Stabilnost zemljanih kosina .Mehanika tla i fundiranje .Izrada oplata i skela .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima .Krovne konstrukcije .Znanja iskopa .Statički određeni i neodređeni nosači i razni oblici njihovog naprezanja .Konstruktivni sklop objekta .Poznaje posljedice nepravilne montaže .Izrada i podgrađivanje iskopa .Oplate i skele .Građevinske konstrukcije 159 .Statika i otpornost materijala .

12. .Osposobljavanje za prenošenje podataka sa plana na teren.Osposobljavanje za primjenu novih tehnologija geodetskog snimanja. GEODEZIJA 1.Osposobljavanje za samostalan rad. . 160 .Osposobljavanje za numeričku obradu podataka pomoću kojih se računaju koordinate i nadmorske visine tačaka.Upoznavanje instrumenata. Opšti ciljevi nastave . Naziv predmeta: GEODEZIJA 2. .1.Upoznavanje instrumenata.3. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. pribora i postupka koji se koriste prilikom određivanja visinskih razlika. pribora i postupka koji se koriste prilikom mjerenja horizontalnih i vertikalnih uglova. pribora i postupka za mjerenje dužine. .Upoznavanje instrumenata. .

centezimalnih u .Nabraja sprave za libela. . .Razlikuje vrste . . Vježba: . libela. razmjere i .Nabraja jedinice . na terenu. limba. stativ. pretvaranje vrijednosti uglova u .Objašnjava razmjeru i . ) Mjerenje horizontalnih uglova . . . . .seksagezimalnih u centezimalne i različite jedinice. poligonska. mjerenje uglova . geodeziji.Zna jedinice mjere . Vježba: . (trigonometrijsku. durbina. Vrste geodetskih mreža .Odlazak na teren: rad sa teodolitom.Shvata pojam razmjernike. durbin. .4.Navodi podjelu opažanja i u praktičnoj geodezije. lupa. koje treba da .Objašnjava način .pretvara mjere(SI) u vrijednosti uglova praktičnoj iz: geodeziji (mjere za .Opisuje metode razmjernika. linijsku i nivelmanska).Crta u razmjeri obilježavanja stalne i privremene geodetskih tačaka oznake na terenu. obrnuto. mjerenje uglova.Primijeniti odgovarajuću razmjeru pri izradi plana manjeg stambenog bloka.seksagezimalnih u dužinu.Razvija sposobnost . za uglove).Opisuje ispitivanje ispuni teodolit da i refleksiju bi se moglo vršiti teodolita za mjerenje uglova.Definiše suštinu teodolita.Upoređuje prostu i girusnu metodu mjerenja mjerenja horizontalnih horizontalnih uglova (prosta i 161 Preporuke za izvođenje nastave .Ispitivanje refleksije i uslova za upotrebu teodolita. . površinu i radijane. mjerenja uglova. alhidade. preciznosti.Upoznaje . mikroskop. kao i snimanja (polarna i primjenu pri izradi ortogonalna planova. i nivelmansku).Zna djelove .Odlazak na teren i obilježavanje geodetskih tačaka.Skicira geodetske geodetske mreže mreže (trigonometrijska.Shvata ulogu lupe. (teodolit.Analizira uslove limb. linijska poligonsku. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Jedinice mjere u praktičnoj geodeziji .Objašnjava radijane i obrnuto.Objašnjava metode . alhidada). metoda snimanja.

Nabraja vrste poligonskih vlakova . umetnuti i .Rukuje ručnom . Određivanje visinskih razlika . . Mjerenje linearnih veličina . mjerenja). pribor i postupak mjerenja).Crta položaje nivelira pri određivanju visinskih razlika.Skicira vrste položaja poligonih vlakova i trigonometrijskih elemente vlaka. određivanja . kao i uslove koje . Vježba: . detaljnih tačaka.Razlikuje slijepi. Mjerenje vertikalnih uglova . 162 . instrumente za . mrežu.Određuje položaj .Objašnjava metode pri mjerenju vertikalnih uglova (prosta i girusna metoda).Upoznaje treba da ispune.Opisuje nivelmana za nivelmansku mrežu dobijanje (detaljni nadmorskih visina nivelman).Opisuje poligonsku zatvoreni mrežu. Vježba: .Analizira postupak (mjerenje dužina.Poznaje mjerenje pantljikom.Objašnjava način ugao. tačaka i direkcioni .Shvata primjenu i elemente vlaka. uslove koje treba da ispune.Odlazak na teren: postavljanje trigonometrijskih tačaka.Računa direkcioni . . nivelmanski vlak. linearnih veličina .Demonstrira nivelira i principe određivanje mjerenja. .Opisuje trigonometrijske trigonometrijsku tačke.Računa direkcione uglove prema podacima. mjerenja dužina.Odlazak na teren: rad sa ručnom pantljikom.Upoređuje prostu i mjerenje zenitnih girusnu metodu uglova mjerenja (vertikalnih).Demonstrira mjerenje zenitnih mjerenje zenitnih (vertikalnih) uglova uglova.Razlikuje vrste . kao i vertikalnih uglova. ugao.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik girusna metoda uglova. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Prenošenje podataka sa plana na teren . visinskih razlika (nivelir. detaljnog . pribor za niveliranje). .Zna instrumente za .

Temelji . Vračarić: Geodezija za IV razred građevinske škole. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Računar.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Primjena betona kao građevinskog materijala . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 8.Obrazlaže snimanje .Vrste opterećenja .K.Potporni zidovi . 10. 9. nivelir.Građevinske konstrukcije .Temelji .Pismeno: pismene vježbe. Povezanost predmeta Znanja . polarna metoda snimanja). grafoskop.Temelji .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Nove tehnologije geodetskog snimanja .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Razmjera i razmjernici .Građevinske konstrukcije 163 . 7.Sile u presjeku .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . platno za projektor. 6.Statika i otpornost materijala . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Projektovanje . ručna pantljika).Snimanje detalja . instrumenti i pribori za geodetska mjerenja (teodolit.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Geometrijske karakteristike presjeka .Diplomirani inženjer geodezije. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Otpornost materijala . 2008.diplomirani inženjer građevinarstva. folije za grafoskop.Armatura . Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Šeme osnova različitih objekata . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . projektor.Potporni zidovi .Razlikuje ortogonalnu i detalja polarnu metodu (ortogonalna i snimanja detalja.Tehnologija betona .Zemljane kosine .Situacija .

Skicirati i objasniti princip funkcionisanja dimnjačkih kanala. 10. 4. 3. Objasniti ulogu i podjelu prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala.1. Šta su horizontalni serklaži i koja je njihova uloga? Objasniti ulogu greda kao linijskih nosača i navesti koje grede razlikujemo prema broju oslonaca i načinu oslanjanja. 13. Cilj ispita . 17. 8. Navesti konstruktivne elemente po visini. Definisati elemente otvora za vrata. 33. 5. 23. Nabrojati konstruktivne elemente kod masivnog skeletnog i mješovitog konstruktivnog sklopa. 11. Opisati međuspratne konstrukcije od rebara. Od čega se izrađuju međuspratne tavanice? Navesti podjelu ab međuspratnih konstrukcija. Navesti pravila zidanja zidova u seizmičkim područjima. 22. Objasniti način ugradnje dovratnika i njegovu ulogu. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Nabrojati podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta. 21. položaju i funkciji. Nabrojati elemente ventilacionih kanala. 31. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj sučeljavanja zidova.1. Navesti podjelu maltera. Opisati monolitne ab konstrucije od ploča. 7.2. 9. Skicirati i objasniti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju kod djelimično ukopanog podruma. 27. 25. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. 16. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj ukrštanja dva konstruktivna zida i dva pregradna zida. Objasniti ulogu međuspratne konstrucije. Navesti pravila primjene ventilacionih kanala. Navesti elemente sabirnih dimnjačkih kanala.1. razmjere miješanja komponenti maltera. 2. Opisati ab konstrukcije u skeletnom sistemu. Objasniti koja je uloga međuspratne tavanice. Objasniti ulogu konstruktivnih zidova. 18. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj suticanja zidova. 24. 6. 12. 26. 30. Definisati prozorske otvore i navesti elemente i način izrade. 15. 32. Navesti materijale koji se primjenjuju za izradu hidroizolacije. Naziv ispitnog kataloga: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. Objasniti ulogu temelja u konstrukciji. 3. 164 .Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti građevinskih konstrukcija. Objasniti otvore u zidovima u seizmičkim područjima. Objasniti pravila zidanja zidova opekom. 19. 28. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO . 14. Navesti karakteristike klasičnog polumontažnog i montažnog načina građenja. 29. Navesti osobine maltera za zidanje i maltera za malterisanje. STRUČNI ISPIT 2. Opisati međuspratne konstrukcije od drvene građe. 20.TEORIJSKI DIO ISPITA 2. 34.

Nabrojati elemente za proračun stepenica. Opisati slojeve ravnih krovova. Navesti vrste čelika koje se najviše koriste u građevinarstvu. Nabrojati mehanička spojna sredstva. 61. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku krovnu vješaljku. 48. Opisati krovove sa nazitkom. 62. 40. 50. Navesti nagibe krovnih ravni i podjelu krovova prema nagibu. 83. 63. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku pravu stolicu. 70. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za trostruku krovnu vješaljku. 54. 49. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prost krov od rogova. Nabrojati realne kombinacije opterećenja. Navesti vrste podova prema materijalu i namjeni i objasniti način izrade. 74. Navesti vrste prozora prema materijalu izrade i konstrukciji i njihove mjere. Navesti vrste opterećenja. 51.jednostruku pravu stolicu. Navesti materijale za izolacije. 75. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za krov sa raspinjačama. 36. 58. 80. 64. 76. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prostu . Opisati mansardne krovove. 67. Nabrojati čelične proizvode koji se najviše koriste u građevinarstvu. 52. 165 . Objasniti primjenu limenih opšava. Navesti podjelu stepenica prema materijalima izrade. 47. 66. 56. Navesti i šematski prikaži podjelu stepenica prema konstruktivnom oslanjanju. Navesti za koju razmjeru penjanja su stepenice najudobnije. Napisati obrazac za izračunavanje broja stepenica. 44. Definisati stepenice. 60. Navesti podjelu krovova prema prohodnosti. 68. Definisati ravni krov. 79. 42. 82. nosivih i nenosivih. Navesti vrste izolacija. Navesti kako se izrađuju drvene krovne konstrukcije prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. Navesti vrste plafona i objasniti način izrade. 77. njihove osobine i primjenu 71. Objasniti na čemu se zasniva obrazac za određivanje razmjere penjanja. 81. Objasniti način odvodnjavanja ravnih krovova. Od čega zavisi širina stepenišnih krakova? 43. 46. 45. 69. 59. Definisati krovni nosač. 78. zvučne i hidro zaštite objekata. 73. Objasniti dužinu i širinu međupodesta. 41. Navesti obilježja stepenica. 55. Navesti slojeve podova. Napisati obrazac za izračunavanje dužine stepenišnog kraka.35. Navesti fizičke karakteristike čelika. Navesti vrste oluka i mjesta i način ugradnje. Objasniti od čega zavisi koje dimenzije stepenica će biti usvojene. Navesti načine savladavanja visinskih rastojanja između površina postavljenih na različitim nivoima. 53. 39. Navesti dvije najbitnije mehaničke osobine čelika. Objasniti šta je klasa vijaka. Definisati krov. 37. 38. Definisati koeficijent sigurnosti. 72. 57. Nabrojati vrste i oblike metalnih profila. 65. Objasniti namjenu toplotne. Navesti vrste krovnih pokrivača prema materijalu.

93.greda i objasniti postupak izrade. 91. Skicirati detalj veze temelj . 113. Objasniti krutu vezu u drvenim konstrukcijama. Objasniti otpornost drveta na torziju. Nabrojati elemente vertikalnih komunikacija. 124. 119. 117. Navesti osnovne karakteristike industrijske proizvodnje. Prikazati šemtski propisana rastojanja vijaka u vezi dva lima. 111. 125. Definisati nosivost vijka na smicanje. Uporediti detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.84. Objasniti zglobnu vezu u drvenim konstrukcijama. 87. Nabrojati fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. Definisati otpornost drveta na smicanje. 90. Navesti elemente panelnog sistema. 92. 99. Kako se računa nosivost sučeonog šava. 98. Šta se podrazumijeva pod lijepljenim lameliranim drvetom? 107. 95. Definisati nosivost vijka na zatezanje. Navesti vrste šavova i način obilježavanja istih u radioničkim crtežima. 108. Skicirati detalj veze stub . Skicirati spoj na mjestu ukrštanja konstruktivnog fasadnog i unutrašnjeg panela. 100. Navesti koji su elementi velikih raspona. 96. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 166 . Skicirati detalj veze stub – greda . Objasniti kvalitet sučeonih šavova. 101. Šematski prikazati konstruisanje zavarenih spojeva. panelnog i prostorno . 118. 122.stub i objasniti postupak izrade. 88. 102. 89. Definisati otpornost drveta na zatezanje. Objasniti sklopove ćelijskih elemenata i način nalijeganja. 106. 114. Objasniti kako se montiraju i povezuju sanitarne ćelije. 116. Uporediti i objasniti karakteristike skeletnog. Kako se računa orijentaciona vrijednost prečnika vijka? 85. Definisati otpornost drveta na savijanje. 112. 104. 109. Skicirati spoj dvije tavanice iznad oslonca. Kako se računa nosivost ugaonog šava. 86. 123.tavanica i objasniti postupak izrade. Nacrtati zglobnu vezu temelja i stuba. Nabrojati konstruktivne sisteme u lijepljenom lameliranom drvetu. Definisati otpornost drveta na pritisak. 121. Nabrojati prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. Navesti elemente skeletnog sistema. 94. Definisati nosivost vijka po omotaču rupe. Navesti i opisati elemente čelične industrijske hale. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 105. 97. Navesti metode prefabrikacije kao i moguća mjesta za prefabrikaciju. Navesti koja su pravila pri rješavanju položaja i grupisanja liftova u kolektivnim stambenim objektima.ćelijskog sistema gradnje. Objasniti tečenje drveta. 103. 110. 115. 120.

. 6.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. na prijedlog ispitivača. Dozvoljena pomagala .Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 5.Nastavnik sastavlja. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Tip ispita .Pribor za crtanje. . . Literatura i drugi izvori .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 167 .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.4.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. .Usmeni .

Objašnjava analizu vremena kod tehnike mrežnog planiranja. 39. 12. 5 m. Objasniti tehničku dokumentaciju – gradilišnu. 168 . Objasniti dokumentaciju na gradilištu. Objasniti građevinske norme. 19. Cilj ispita . Objašnjava tehniku mrežnog planiranja. Navesti podjelu građevinskih mašina. Objašnjava širi i uži izbor mehanizacije. 37. 3. Opisuje sadržaj projekta organizacije građenja. Objasniti princip rada dozera. 36. 9. Objasniti obračunsku dokumentaciju. 8. 32. 4.2.2. Objasniti princip rada grejdera. Objašnjava histogram. 31. 28. Obrazložiti analizu cijena. 26. Opisati šemu organizacije gradilišta. Opisati mašine za rad na putevima. Normirati poziciju radova: ručno otkopavanje zemlje II kat. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. 40. 7. prirodno vlažne. 2.1. 5 m. Objasniti tehničku dokumentaciju. Objašnjava učinke mašina. 3. Navesti faze izvođenja građevinskog objekta. Objasniti zaštitu na radu. 41. dubine 2. Objasniti predmjer radova. 5. Opisati mašine za rad u stijeni. za temelj objekta u rovu širine 1. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Objasniti magacinsku dokumentaciju. Opisati mašine za prenos i dizanje. 10. Objasniti princip rada bagera. Opisati mašine za sabijanje tla. Objasniti specifičnost građevinske proizvodnje.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. Opisati gradilište. Opisuje mašine za specijalne radove. Opisati pripremne radove na gradilištu. 33. Objašnjava predračun radova. 38. 29. Objašnjava analizu tehnološkog procesa (karta procesa i dijagram toka). Objasniti građevinsku dozvolu. 34. 15. 18. 16. Objasniti princip rada skrepera. Naziv ispitnog kataloga: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. 35. 30. Navesti učesnike u građevinskoj proizvodnji. 13. 20. 11. Opisati mašine za transport i vuču. Objašnjava gantogram. Objasniti zadatak revizione komisije. 6. 17. Opisuje transport materijala. Navesti značaj građevinskog nadzora. Opisati primopredaju objekta i konačan obračun. 27. 23. 14. 22. 24. 21. 25.

Normirati poziciju radova: ručno planiranje kosina nasipa u zemljištu Ivkat. 47. 45. Normirati poziciju radova: spravljanje cementnog maltera razmjere 1: 3. sa žilama i korijenjem. 8 m. 5 m*3. u motorna vozila utovarivačem točkašem zapremine korpe 1360/1530. Normirati poziciju radova: sabijanje valjanjem nasutog materijala u glatkim slojevima samohodnim vibracionim valjkom. Normirati poziciju radova: spravljanje betona MB30 mješalicom zapremine 500l. Normirati poziciju radova: prevoz betona japanerom na 25 m. dubine 1. sa odvozom suvišnog materijala. Normirati poziciju radova: mašinsko ugrađivanje nearmiranog betona MB20 u trakasti temelj objekta dim. U širokom otkopu samohodnim skreperom. Normirati poziciju radova: kopanje raskvašene zemlje u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu. . 60*0. . 46. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 53. Normirati poziciju radova: zidanje šupljim glinenim blokovima dim.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 54. Utovar je iz silosa. 5. 4. dužine.Nijesu predviđena. Normirati poziciju radova: ugrađivanje bitumeniziranog šljunka. 60. ručno. 0. 59.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. 50. . motogrejderom u slojevima debljine 15 cm. 29*19*19. Normirati poziciju radova: grubo planiranje materijala Iikat. 43. 44. produžnim malterom. Transport materijala skipom GD4. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.Usmeni . 48. 169 . Dozvoljena pomagala . Normirati poziciju radova: zidanje pregradnih zidova debljine 1/2 opeke u produžnom malteru. Normirati poziciju radova: kopanje zemlje IIIkat. Malter se prenosi kranom.42. Normirati poziciju radova: Spravljanje sitnozrnog asfaltnog betona za trotoare asfaltnom bazom 'marini' kapaciteta 35t/h. 56. 40. Normirati poziciju radova: Spravljanje mase od bitumeniziranog materijala za noseći sloj kolovozne konstrukcije.Nastavnik sastavlja. Sabijanje u 3 prelaza sa preklapanjem 50% širine valjanja. 49. bez sijanja. . Normirati poziciju radova: malterisanje zida od opeke u 2 sloja krečnim malterom razmjere 1: 3. Materijal se transportuje na daljinu 1400 m. Od vještačke mješavine agregata. Normirati poziciju radova: utovar zemlje Ivkat. Materijal se prenosi kranom. 57. na prijedlog ispitivača. bagerom sa povlačnom kašikom zapremine 2. Normirati poziciju radova: ugradjivanje cementne stabilizacije finišerom. 58.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. 52. Normirati poziciju radova: mašinsko spravljanje produžnih maltera razmjere 1: 3: 9. 51.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Normirati poziciju radova: ručno kopanje osamljenog temelja veličine 2*2 u zemljištu III kat. 55. Tip ispita . od rječnog šljunka i 30% agregata asfaltnom bazom 'marini'.

Literatura i drugi izvori .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 170 .6.

32. 5. 36. 7. 18. 33. Kada se radi projekat izvedenih radova. Nabrojati prostorije za dnevni boravak u stanu. Skicirati garnituru za ručavanje u sklopu dnevnog boravka (iskotirati). kući ili višespratnoj zgradi. 25. Pod tehničkom dokumentacijom (projekat) podrazumijeva se: Nabrojati priloge tehničke dokumentacije – dokumentacija izvođača-. Skicirati raspored elemenata kuhinjskog niza u obliku slova «U» (iskotirati). Cilj ispita . kao funkcionalnu grupu prostorija. kao funkcionalnu grupu prostorija. 12. i od čega zavisi jačina osunčanja. PROJEKTOVANJE 1. Šta je arhitektonsko projektovanje i kakvo još projektovanje razlikujemo? Šta je u užem smislu urbanističko projektovanje? Objasniti šta je stambena zona i koji su prateći objekti u stambenoj zoni. Skicirati funkcionalnu šemu stana srednje veličine. 9. Skicirati funkcionalnu šemu malog stana.3. Nabrojati prostorije za spavanje u stanu. 24. Grupa prostorija dnevnog boravka. 4. 21.2. Navesti tipove izgradnje porodičnih kuća. 2. objasniti značaj orijentacije na raspored funkcionalnih grupa u kući ili stanu. kući ili višespratnoj zgradi. Navesti karakteristike stanovanja u samostalnim porodičnim kućama. Komentarisati prednosti i nedostatke višespratnih stambenih zgrada. 30. Objasniti značaj i sadržaj idejnog projekta. 3. 15. 20. 31. Šta je orijentacija. kući ili višespratnoj zgradi. 19. 28. Šta je insolacija. Skicirati i iskotirati potreban prostor za ručavanje u posebnoj prostoriji. Naziv ispitnog kataloga: PROJEKTOVANJE 2. kao funkcionalnu grupu prostorija. Objasniti značaj i ulogu zaštitnog zelenila i zelenih površina u stambenoj zoni. Kako se određuje veličina dnevnog boravka i koja je minimalna kvadratura. 26. 35. 37. 29. Komentatisati «projektni zadatak». 13. 22. Grupa prostorija za spavanje. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Navesti osnovne karakteristike dvojnih porodičnih kuća. ukoliko je visina prostorije standardna. Od čega zavisi veličina kupatila? Skicirati i objasniti. Objasniti značaj i sadržaj glavnog projekta. Kako se može organizovati kuhinja. Skicirati «stambenu» kuhinju (iskotirati). Kako nazivamo najmanju stambenu jedinicu. Nabrojati prostorije za domaćinstvo u stanu. 14. 23. Komentarisati prednosti i nedostatke niskih stambenih kuća. kao funkcionalnu grupu prostorija. 3. 17. 27. 171 . Objasniti značaj i sadržaj projekta za izvođenje radova. Koje oblike otvorenog prostora stana ili kuće razlikujemo. 16. 11.1. 10. 34. 8. kući ili višespratnoj zgradi. skicirati. Nabrojati prostore za kretanje (komunikaciju) u stanu.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti projektovanja. Navesti podjelu na funkcionalne grupe prostorija stana ili kuće. 6. kao tipičnoj jedinici «porodične teritorije». skicirati raspored osnovnih elemenata. Kakve po svojoj veličini mogu biti sobe za spavanje.

Navesti i objasniti vrste podova u stajama. 67. 57. Skicirati oblike osnova ćelijskih skladišta.Nastavnik sastavlja. 58. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje tri stana na stepeništu. a ispred mještovitog ____________? Kolika je maksimalna udaljenost ulaza u stan do vertikalne komunikacije u zgradi? Koje zgrade nazivamo društvenim zgradama? Kako dijelimo društvene zgrade prema namjeni? Koji objekti spadaju u obrazovno .objasniti osnovnu razliku između motela i hotela. Dozvoljena pomagala . 65. . kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 69. 44. 52.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 43. Prema karakteristikama prostornog oblikovanja industrijske hale dijelimo: Objasniti kako se mogu osvjetljavati radionički prostori kod niskih hala. Navesti osnovne karakteristike atrijumskih kuća. Objasniti uslove i skicirati šemu unutrašnje galerije.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. glavnu prednost. Skicirati prizemnu porodičnu kuću sa podrumom (topla veza). njegove minimalne dimenzije su ___________.38. 2 x 6. Objasniti. višespratne stambene zgrade. 59. skicirati i iskotirati regulacionu liniju. zašto? Kakvi liftovi mogu biti? Minimalna širina odmorišta ispred ulaza u osobni lift je ______. 39.Usmeni . 61. Navesti .vaspitne ustanove? Objasniti zašto je optimalni broj učenika 36. skicirati i objasniti. 45. 5. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje dva stana na stepeništu. Prema datim podacima skicirati presjek kroz garažu i rampu. Koje vrste skladišta koristimo za uskladištenje hrane za ljude i stoku.Pribor za crtanje. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje jednog stana na stepeništu.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Ako se u višespratnici predviđa samo jedan lift. 46. skicirati i iskotirati građevinsku liniju. . Navesti tipove izgradnje višespratnih stambenih zgrada. 63. 60. Navesti osnovne karakteristike izgradnje kuća u nizu. Kojim sistemima građenja konstrukciju višespratne zgrade možemo izvesti. Tip ispita . Koje prostorije svrstavamo u zajedničke prostorije zajednice stanara. 54. Hotelska soba kao osnovni elemenat organizacije hotela. 49. 3. 48. 68. Navesti osnovne karakteristike poluatrijumskih kuća. Objasniti. 50. na prijedlog ispitivača. 56. i zašto su maksimalne dimenzije učionice 9. 42. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje četiri stana na stepeništu. Navesti najbitniju karakteristiku.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. . 51. 72. Napraviti upoređenje «porodične teritorije» individualne stambene kuće i višespratne kolektivne stambene zgrade. Navesti i objasniti vrste poljoprivrednih objekata. 71. 4. Objasniti uslove i skicirati šemu spoljašnje galerije. 70. 47. 41. 55. Skicirati šeme stambenih kula. 66. 40. 53. . 62. 64. 172 .

6.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Literatura i drugi izvori . 173 .

Objasniti ulogu glavne. 29. 27. Objasniti na čemu se zasniva zajednički rad betona i čelika. 25. Nabrojati dodatke za beton i objasniti njihovu ulogu. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 15. 3. zatezanje i savijanje. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Definisati beton i nabrojati njegove komponente. 6. Nabrojati karakteristike betona . Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju glavne armature kod nosača napregnutih na savijanje. 28. Napisati i objasniti obrazac za vitkost centrično pritisnutog stuba. Objasniti kako se vrši nastavljanje armature u AB konstrukcijama. Objasniti koja granična stanja razlikujemo. Objasniti osnove proračuna prema graničnim stanjima. 13. Navesti osnovne pretpostavke pri proračunu AB konstrukcija prema graničnoj nosivosti. odnosno nosivost centrično pritisnutog stuba. 4. Obrazložiti šta je sidrenje armature i kako se vrši.prednosti i nedostatke. Navesti kakve se konstruktivne mjere predviđaju kada se normalni napon nalazi u granicama: τR< τU≤ 3τR. 19. Objasniti koja je maksimalna dilatacija u betonu. 30. montažne armature i uzengija kod AB nosača napregnutih na savijanje. 12. 9. 17. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju potrebnog broja profila kod centrično pritisnutih stubova. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Objasniti mehanička svojstva betona: čvrstoća na pritisak. Nabrojati vrste čelika za armiranje. 1. statičku visinu i ukupan presjek zategnute armature kod AB nosača napregutih na savijanje.1. 7. 5. 26. 22. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. Objasniti slobodno i vezano dimenzionisanje kod AB nosača napregnutih na savijanje. Objasniti šta su parcijalni koeficijenti sigurnosti. Napisati i objasniti obrazac za: položaj neutralne ose. 21. Napisati i objasniti obrazac za silu loma. 23. Objasniti postupak dimenzionisanja temelja od nearmiranog betona. 8. Objasniti ulogu glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu.4. 2. 174 . Napisati i objasniti obrazac za dimenzionisanje centrično pritisnutog stuba. 11. 16. Objasniti ulogu i značaj armature. Objasniti zaštitni sloj betona. Objasniti proračun centrično pritisnutih stubova bez uticaja izvijanja. 3. Naziv ispitnog kataloga: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. 14. Cilj ispita .2. 10. 20. a koja u armaturi. Objasniti u kojim se granicama kreće procenat armiranja kod centrično pritisnutih stubova. 24.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti betonskih konstrukcija. 18. Objasniti šta predstavlja odnos dilatacija u betonu i armaturi. krak unurašnjih sila.

GA 240/360 g=6.31. 40. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada je τn≤ τR. Objasniti postupak priračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo vertikalnim uzengijama. 43. 32. 0 KN/cm2 p=2. 37. 33. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz rebro. Odrediti graničnu silu centrično pritisnutog stuba za date podatke MB25 GA 240/360 44. njihovu primjenu i vrste. 36. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada se nominalni napon smicanja nalazi u granicama 3τR< τn≤ 5τR. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo koso povijenim profilima. 38. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz ploču. Objasniti od čega zavisi proračun „T” presjeka. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada je pritisnuto rebro. 41. Napisati i objasniti obrazac za nominalni napon smicanja. 0 KN/cm2 45. Napisati i objasniti obrazac za statički aktivnu širinu pritisnute ploče kod nosača „T” presjeka. 0 KN/cm2 175 . Sračunati i usvojiti armaturu konzolne ploče kada su dati sljedeći podaci: MB30. a kakve kada je τn>5τR. Opisati armiranje sitnorebrastih tavanica. 42. GA 240/360 g=4. Dimenzionisati slobodno položenu ploču kada su dati sljedeći podaci: MB30. 34. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju koso povijenim profilima i vertikalnim uzengijama. 0 KN/cm2 p=4. 35. 39. Opisati sitnorebraste konstrukcije.

GA 240/360 g= 40KN/cm p= 20KN/cm b= 20cm 4.Pribor za crtanje.Usmeni .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Literatura i drugi izvori . Tip ispita . GA 240/360 g=40 KN/cm p=20 KN/cm 47. Dimenzionisati slobodno položen nosač kada su dati sljedeći podaci: MB30. 6. 176 . 5. .Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Dozvoljena pomagala .46. Sračunati presjek armature za preuzimanje smičućih napona slobodno položenog nosača kada su dati sljedeći podaci: MB30.Nastavnik sastavlja. . .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. na prijedlog ispitivača.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. .

..STRUČNI RAD 1.1. njihovom rješavanju. predstavljanju i argumentovanju stavova. Racionalno korišćenje materijala. Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: Poznavanje gradiva....... Samostalnost u uočavanju problema...Dinamički mrežni plan izvršenja radova sa pratećim dijagramima .Šema organizacije građenja 177 ....... sa praktičnim učincima mašina Opis prethodnih radova i pripreminh radova.... Sisak tema/zadataka 3. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA . 3... 1: 250 Tehnički opis Predmjer i predračun građevinskih radova Širi i uži izbor potrebne mehanizacije...2. Organizacija građenja Prema podacima datim u prilogu ovog zadatka potrebno je uraditi – Idejni projekat organizacije građenja za individualnu stambenu kuću Projekat treba da sadrži: Situacija . uslovi Proračun fonda radnog vremena sa uslovima snabdijevanja resursa Nacrt procesa .. Samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora..STRUČNI RAD 2. vremena i energije.2...... sistematičnost u radu..2. vezanih za zadati projektni zadatak.. Samostalnost u komunikaciji.....dijagram toka Trajanje radova za sve aktivnosti i spisak aktivnosti i spisak aktivnosti sa strukturom mrežnog plana i kritičnim putem .. predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja.. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2. principa i zakonitosti.. Stepen povezanosti stručno . Pravilnu upotrebu stručne terminologije...1.teorijskih i praktičnih znanja. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA ........ Poznavanje i poštovanje važećih pravila i propisa u građevinarstvu.

3.2. Projektovanje PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE, na nivou GLAVNOG PROJEKTA, odnosno projekta za odobrenje izgradnje. Projekat treba da sadrži: Situacija ................................................. 1: 200 (1: 250) Tehnički opis Osnova temelja ......................................... 1: 50 Osnova podruma ........................................ 1: 50 Osnova prizemlja ....................................... 1: 50 Osnova sprata ........................................... 1: 50 Osnova krova ............................................ 1: 50 Poprečni presjek ....................................... 1: 50 Podužni presjek ........................................ 1: 50 Dvije fasade ............................................. 1: 50 Osnove prizemlja i sprata sa dispozicijom namještaja ........................... 1: 50

Projekat uraditi u tušu na paos papiru, formatizovati u A4 format ili A3 format, uvezan spiralom. 3.3. Betonske konstrukcije Prema podacima datim u prilogu projektnog zadatka potrebno je dimenzionisati manji prizemni objekat: Projekat treba da sadrži: Tehnički opis Plan pozicija Za svaku poziciju u objektu potrebno je uraditi: statičku šemu analizu opterećenja statičke uticaje dimenzionisanje plan i izvod armature specifikaciju armature

Proračun uraditi na formatu A4, a plan armature na A3 formatu.

178

4. Upustvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema stručni rad odnosno projektni zadatak. Kandidat izrađuje stručni rad/projektni zadatak po planu koji je uskladio sa mentorom. - Projektne zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno - teorijskih predmeta. Kandidat u završnoj godini školovanja bira jedan projektni zadatak i obrađuje ga individualno. Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka. - Ispitni odbor izdaje pismeno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i o drugim obavezama i uslovima. 5. Dozvoljena pomagala - Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja broj Nacrtna geometrija - usmeno 1. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi Tehničko crtanje - usmeno 2. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) 3. Građevinske konstrukcije - ocjena grafičkih vježbi - ocjena grafičkih radova - usmeno 4. Primjena računara u građevinarstvu - ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama 5. Građevinski materijali - usmeno - usmeno 6. Statika i otpornost materijala - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno 7. Tehnologija betona - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 8. Organizacija građenja zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i godišnjeg elaborata - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 9. Betonske konstrukcije zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi - usmeno 10. Projektovanje - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi i projektne
179

Redni broj

Naziv predmeta

Obavezni načini provjeravanja znanja dokumentacije - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i projektnog elaborata - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - ocjena praktičnog rada - usmeno i pismeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismene vježbe) - ocjena praktičnog rada i vježbi - usmeno - usmeno - pismeno (pismene vježbe)

11. 12. 13

Kućne instalacije Preduzetništvo Praktična nastava

IZBORNA NASTAVA 1. Strani jezik II 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Dizajner enterijera potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit za obrazovni program Građevinski tehničar za visokogradnju sastoji se iz: - pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz Stranog jezika ili Matematike. - usmenog ispita iz Građevinskih konstrukcija, Organizacije građenja, - Projektovanja ili Betonskih konstrukcija, po izboru učenika. - stručnog rada iz Organizacije građenja, Projektovanja ili Betonskih - konstrukcija, po izboru učenika. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - Za učenike sa posebnim potrebama obrazovni program se izvodi: - prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć, u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan, na osnovu važećeg, uzimajući u obzir stav da učenici treba da postignu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima;

180

Škola je obavezna da odraslima ponudi školske aktivnosti kojim se oni mogu priključiti po sopstvenoj želji.Diplomirani inženjer građevinarstva. 7. 5. konstruktivni smjer. .diplomirani inženjer građevine hidrotehnički smjer. .diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani inženjer građevinarstva. pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja određeni obrazovnim programom. 13 Praktična nastava . 10. . 12. Građevinske konstrukcije .Diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani inženjer građevinarstva.diplomirani inženjer arhitekture. . Betonske konstrukcije konstruktivni smjer.Diplomirani inženjer arhitekture.Za prilagođavanje obrazovnog programa koji je pripremljen za stručno obrazovanje mladih potrebama odraslih potrebno je: . 9. . II i IV razred).Diplomirani inženjer građevinarstva. koji omogućavaju dostizanje istog profesionalnog standarda.prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH . 7. . Građevinski materijali . . . 6.Profesor starnog jezika i književnosti . . . . .diplomirani inženjer arhitekture. Statika i otpornost materijala konstruktivni smjer. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i Nastavni predmeti broj stručnih saradnika Nacrtna geometrija . 8.diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer građevinarstva. IZBORNA NASTAVA 1.diplomirani inženjer građevinarstva. Likovna kultura i crtanje . Organizacija građenja .Diplomirani inženjer građevinarstva.diplomirani grafičar.provjeravanje znanja sprovodi se putem ispita.diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer arhitekture. 1.Diplomirani slikar. 4.diplomirani slikar primijenjenih 181 . . odnosno profesionalnih kompetencija..Diplomirani inženjer arhitekture. 6. Kućne instalacije . Strani jezik II . Tehničko crtanje . kao i Slobodne aktivnosti.Diplomirani ekonomista. . 11. Projektovanje .Diplomirani inženjer građevinarstva. 3. 2. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja.diplomirani inženjer arhitekture (za I.iz nastavnog plana izbrisati nastavni predmet Fizičko vaspitanje. Preduzetništvo .škola je dužna da uradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . Tehnologija betona . Primjena računara u građevinarstvu .Diplomirani inženjer arhitekture. 2.Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama može se produžiti najviše za jednu godinu.

Preduzetništvo IV 66 40 26 182 . Kućne instalacije IV 66 33 33 12. Diplomirani inženjer arhitekture Diplomirani inženjer arhitekture. konstrukcije III 144 36 108 IV 66 33 33 I 72 22 50 50 Primjena računara u 4. diplomirani inženjer građevinarstva. 10. Građevinski materijali I 72 72 II 108 72 36 36 Statika i otpornost 6. diplomirani grafičar. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . Diplomirani inženjer građevinarstva. Tehničko crtanje I 72 16 56 108 36 72 72 I II 180 72 108 108 Građevinske 3. Projektovanje IV 132 22 110 110 11. diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Nacrtna geometrija II 72 36 36 2. 11.Obrazovni program izvodi se u školskom obliku. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni Ukupno odeljenje dijeli Nastavni predmeti Razred broj časova na grupe T V P T V P I 72 42 30 1. 6. 1. 8. 8.Redni broj 3. Organizacija građenja IV 66 33 33 33 9. Nastavni predmeti Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika umjetnosti. Tehnologija betona III 72 36 36 III 72 36 36 36 8. 9. 8. diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Diplomirani inženjer arhitekture. 5. materijala III 72 36 36 36 7. profesor likovnog obrazovanja. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer geodezije. 12. građevinarstvu II 108 38 70 70 5. Diplomirani biolog. Betonske konstrukcije IV 99 33 66 III 108 31 77 77 10. diplomirani inženjer arhitekture. Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: Diplomirani slikar. 7. 4.

muzejima.Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. a u IV – 33 godišnje).teorijsko područje: . Praktična nastava Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 72 72 72 66 IZBORNA NASTAVA 1. a sastoji se . Slobodne aktivnosti sadrže obavezne. muzičke predstave i likovne izložbe.Program slobodnih aktivnosti priprema škola. 10. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II. 11. tehnike i nastavne tehnologije.Redni broj Nastavni predmeti Razred I II III IV I II III IV I I I II II III III III IV IV IV Ukupno časova 72 72 72 66 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 66 66 66 Vrsta nastave T V P 72 72 72 66 13. pozorišne. .Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. 2.filmske.posjete sajmovima informatike. III razredu po 36 časova. sadržaji po izboru učenika: 183 .posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje. . 3. . obavezni sadržaji vezani za stručno . 4. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika.ekološke aktivnosti. kao i sadržaje po izboru učenika. 6. . . 5.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. . 9. 7. sajmu knjiga i dr. 12. SLOBODNE AKTIVNOSTI .dani sporta.posjeta istorijskim spomenicima. 8.iz tri cjeline: obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . Strani jezik II Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizualizacija Tehnologija građenja Geodezija 72 72 72 66 32 72 40 58 50 22 22 22 28 20 66 33 14 22 50 50 50 44 46 33 9. .

JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . drugog i trećeg razreda obavljaju profesionalnu praksu u skladu sa nastavnim planom. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica.Srdjan Obradović. . . . . Marko Radević".Praksa se obavlja u odgovarajućim objektima izvan škole. kao i za završetak obrazovnog programa. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.učešće u raznim sekcijama (sportska. .Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. .Mirsada Spahić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. Marko Radević". Marko Radević".Za izradu programa profesionalne prakse zadužena je škola. ).Lela Vojvodić.Jasmina Dašić. PROFESIONALNA PRAKSA . 10. Podgorica. Podgorica. Podgorica. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". 184 . tehnički i Internet klub i dr. 11. informatička. Marko Radević". Marko Radević". Marko Radević". Podgorica. . muzička. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. saobraćajni propisi. . literarna.Valentina Radonjić.Branka Roganović. Marko Radević". Podgorica. likovna.Gordana Popivoda. .Lidija Drašković. Podgorica.Snežana Tošić. Marko Radević". . Podgorica. prva pomoć. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.teorijskih predmeta i praktične nastave. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević".Mirjana Aleksić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Učenici poslije završenog prvog. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. . . dramska.Tanja Radević. . ali je uslov za završetak razreda. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica.Vesna Radišić. Podgorica.Branislav Pavićević.socijalni rad učenika. . Podgorica. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". Marko Radević". . JU Srednja medicinska škola. Centar za stručno obrazovanje. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. Program profesionalne prakse je u korelaciji sa programima stručno .Isidora Dautović. .. Koordinator .Dževdana Đukanović. Podgorica. RADNA GRUPA ZA IZRADU OBRAZOVNOG PROGRAMA: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful