OBRAZOVNI PROGRAM

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ...................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU .............................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ......................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .................................................................... 7 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA ............................................................................. 7 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE ................................................................................ 13 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................... 17 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU .................................................... 31 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI ......................................................................... 40 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ............................................................ 46 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA ............................................................................ 58 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ........................................................................ 64 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 71 1.2.10. PROJEKTOVANJE .................................................................................. 76 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE .............................................................................. 84 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO ................................................................................. 89 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................. 95 1.3. IZBORNA NASTAVA .................................................................................. 112 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................... 112 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE ................................................................. 113 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA ..................................................................... 118 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................... 122 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................... 127 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE ...................................................................... 132 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA ..................................................................... 136 1.3.8. MAKETARSTVO..................................................................................... 139 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE .................................................................. 143 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA .............................................................. 148 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ..................................................................... 152 1.3.12. GEODEZIJA........................................................................................ 160 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................... 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA ..................................... 164 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 164 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ...................................................................... 168 2.1.3. PROJEKTOVANJE.................................................................................. 171 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE ...................................................................... 174 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD .............................................................. 177 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD ............ 177 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................... 179 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ............................................................ 180 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............. 180 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ......................... 181 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ............................. 181 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................. 182 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ....................... 182 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................... 183 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 184

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 2 72 2 2 16 2 2 3 2 2 72 576 72 72 108 72 72 3 108 2 2 2 3 72 72 72 108 2 14 2 5 3 72 504 72 180 108 4 144 2 66 12 432 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2. Fizika UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Nacrtna geometrija 2. Tehničko crtanje 3. Građevinske konstrukcije Primjena računara u 4. građevinarstvu 5. Građevinski materijali 6. Statika i otpornost materijala 7. Tehnologija betona 8. Organizacija građenja 9. Betonske konstrukcije 10. Projektovanje 11. Kućne instalacije 12. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Strani jezik II 2. Likovna kultura i crtanje 3. Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne 4. sredine 5. Razvoj arhitekture 6. Slobodoručno crtanje 7. Savremena arhitektura 8. Maketarstvo

423 423 288 72 288 72 72 72 72 72 1842 144 72 498 180 72 180 72 138 99 240 66 66 1827 282 141 420 288 72 72

11 2 1 2 2 2 2 2

396 72 36 72 72 72 72 72

13 2 1 2 2

468 72 36 72 72

13 2 1 4 2

468 72 36 144 72

2 3 4 2 2 15 2 1 4 2

66 99 132 66 66 501 66 33 132 66

2 2

72 72 2 2 72 72

72 72 72 72

3

.Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja. Tehnologija građenja 12. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa .Osposobljavanje za izradu predmjera i predračuna radova. 2 2 2 IV god. . u zavisnosti od vrste programa prethodnog obrazovanja. . odnosno za uključivanje u program za obrazovanje odraslih . . 2 III god.Osposobljavanje za rukovođenje građenjem objekata porodične stambene zgrade sa najviše dvije etaže i pomoćnih objekata. Uslovi za upis.Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika. Prohodnost . sed. 66 66 66 32 33 Ukupno 72 66 66 66 30 dana 141 9.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u odgovarajući razred.Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih.završila dvogodišnju stručnu školu. II god. 5. .U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina.Obrazovanje po obrazovnom programu Građevinski tehničar za visokogradnju traje četiri godine. god.Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline. 72 sed. . . .Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje. Komjuterska vizuelizacija 11.Osposobljavanje za poslove razrade projekta objekata visokogradnje. koji donosi nadležna institucija. .Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle.U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta u toku tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. .Osposobljavanje za poslove razrade projekta izvedenog stanja. Geodezija F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 36 10 dana 32 36 10 dana 32 36 3.izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole.Redni broj Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. .Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa. sed. . 4.završila osnovnu školu ili .Osposobljavanje za poslove obrade tehničke dokumentacije.U srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su: .Učestvovanje u planiranju i izvođenju radova kod objekata visokogradnje. Mehanika tla i fundiranje 10. 6. Trajanje obrazovanja . . . 4 . uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. .

5 .7. Obrazovanje koje se stiče .Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU.

6 . PREDMETNI PROGRAMI 1. 7. INFORMATIKA 1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1.1.9. 4.1.1.1. MATEMATIKA 1. ISTORIJA 1.10. 6. 5. GEOGRAFIJA 1. SOCIOLOGIJA 1.POSEBNI DIO 1. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo. STRANI JEZIK 1. 1. 3.1. FIZIČKO VASPITANJE 1. 2. 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.1. 8. FIZIKA 1.

. 7 . . Opšti ciljevi nastave . NACRTNA GEOMETRIJA 1.TEORIJSKI PREDMETI 1.Osposobljavanje učenika za čitanje planova. .Razvijanje motoričke vrijednosti pri crtanju.1.Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. STRUČNO .2.Osposobljavanje za samostalan rad.1. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 42 30 36 36 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 78 66 144 3. .Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža.2.Sticanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i obrnuto. . Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA 2.Savladavanje predstavljanja ideja na papiru kroz perspektivu.

.Crta projekcije.Crta projekcije . specijalnom pravu. projekcijske ravni. preciznosti.Određuje prodore geometrijska prave kroz tijela.Crta projekcije. projekcijskih ravni.Upoznaje sistem sistema opažanja i projekcijskih ravni. Vježba: . . Vježba: .Razvija sposobnost . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Projekcije . pomoću pravih koje se sijeku. trapez i krug. određuje vidljivost pojedinih elemenata. položaju. valjak i lopta.Crta njihov položaj koordinata. pravougaonik. specijalnom ortogonalne položaju.Crta tragove zračnih ravni normalnih na Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . kvadrat.Crta projekcije . Vježba: . Ortogonalna projekcija . geometrijske slike.Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: kupa. u prostoru.Upoznaje sagledavanja tačke u opštem i karakteristike prostora. . . njihovu primjenu. Vježba: .Crta projekcije tačke u opštem i specijalnom položaju kroz kvandrante. određuje prodore pravih i njihovo kretanje. projekcije.Definiše vidljivost i kretanje kroz prostor.Konstruiše ravan pomoću dvije paralelne prave.Uočava razlike između ortogonalne. projekcija i .Razvija sposobnost . kotirane i kose projekcije.Razlikuje kvadrante.Nabraja vrste . . . ravan.Poznaje osnovne duži i prave u geometrijske opštem i oblike: tačku.Očitava vrijednosti projekcija i zna koordinata.Preko određivanja prodora uslovljava kretanje prave. Vježba: .4.Crta projekcije duži i prave u opštem i specijalnom položaju. . tri nekolinearne tačke 8 .Pravi model . .Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom položaju: trougao.

.učenik horizontalnicu. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i pomoću geometrijske slike. Geometrijske slike na ravni . na kosoj ravni.Određuje pravu .Rješava zadatke određujući pravu veličinu duži i ugla koji ona zaklapa sa projektnom ravni putem rotacije ili transformacije. Presječnica . Vježba: . .Određuje nagibnicu i normalu. Vježba: .Određuje . . 9 .Konstruiše tragove kose ravni.Određuje presječnicu dvije ravni u međusobno različitom odnosu.Ilustruje presjek dvije ravni. .Ilustruje projekcije geometijske slike različitih na zračnoj ravni.Poznaje pravila rotacije. frontalnicu ili profilnicu kao i ravni koje su u proizvoljnom položaju. Vježba: . Transformacija i rotacija . .Određuje projekcije različitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan. geometrijskih slika .Crta projekcije geometrijskih slika koje leže na zračnoj ili kosoj ravni. Prodor prave kroz ravan . .Određuje prodor . .Rješavajući i crtajući zadatke određuje prodor prave kroz zračnu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan. .Razvija sposobnost opažanja.Poznaje pravila veličinu duži i ugla transformacije.Ilustruje vezanih za zračnu geometrijske slike ravan. koja ona zaklapa sa projektnom ravni.Crta sutražnice ravni. sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih.Poznaje prodor prave kroz zračnu prave kroz zadatu ili kosu ravan i ravan.Razvija preciznost.

piramide i konusa sa bazisom na proizvoljnoj ravni. Vježba: .Razvija preciznost konusa sa bazisom čiji se bazis nalazi u radu.Razvija 10 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Presjeci geometrijskih tijela .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni . .Upoznaje elemente . perspektive.Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme.Razvija sposobnost .Crta složeni krov u osnovi sa izgledom krova.Rješava projekcije . jednostavne u radu.Crta projekcije pravilne prizme.Poznaje pravila opažanja. valjka. . na zračnim na zračnoj ili ravnima.Demonstrira sagledavanja pravilne prizme. . karakteristike .Objašnjava presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. piramide i geometrijskih tijela . crtanja. Krovovi .Određuje pravu proizvoljnim veličinu presječne ravnima. valjka. valjka. Kosa projekcija . . Perspektiva . . zračnom i .Razvija sposobnost . Vježba: . položaj pravilnih prostora. proizvoljnoj ravni.Određuje pravu veličinu presječne slike i razvija sliku. ravni. projekciji složene geometrijske oblike.Rješava složene krovove u osnovi.Rješava krovova.Upoređuje razlike . piramide i konusa) proizvoljnom ravni i određuje pravu veličinu presječne slike i razvija mrežu. geometrijskih tijela geometrijskih tijela zračnom ravni. piramide i konusa) zračnom ili proizvoljnom ravni.Rješava u kosoj kose projekcije.Razvija preciznost i . Vježba: . valjka.Objašnava slivne krovove u osnovi. .Rješava projekcije pravilne prizme.Razvija kreativnost . slike i razvija mrežu.Objašnjava značaj .Crta u kosoj projekciji složene geometrijske oblike.Crta metodama prodora vidnih .Crta presjek . Vježba: .Razvija predstavu o perspektivnog elemenata prostoru. piramide i konusa sa bazisom na zračnim i proizvoljnim ravnima. ortogonalne i kose crtanja i projekcije.Demonstrira sposobnost pravilnih presjeke pravilnih uočavanja. valjka.Poznaje rješavanje .

.diplomirani inženjer građevinarstva. 1992. linija horizonta.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.O.Očna tačka.Poznaje elemente frontalne perspektive. drvoprerađivačke.G. 8. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. šumarske i geodetske škole. Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. građevinske. 2002. 9.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. .B.Diplomirani inženjer arhitekture.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . računar.Rješava osnovne oblike enterijera. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . M. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 2005. .Bira položaj oka u likoravni i visinu horizonta.Pismene vježbe.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . i 2004. Nedimović: Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije s osnovama teorije. Petrović: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole građevinske struke.Određuje osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema. . . Formativni ciljevi učenik . . projektor. . trgovinske i drvoprerađivačke škole. Beograd.Rješava osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zraka i nedogleda. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . Gagić: Nacrtna geometrija za prvi i drugi razrad građevinske. 6. . 7. 5.Lj. platno za projektor i modeli geometrijskih oblika. nedogledi. 11 . Tehnička knjiga. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. V.Ocjena grafičkih vježbi. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Beograd. Beograd. Preporuke za izvođenje nastave zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema složene aritektonske oblike. likoravan. Beograd.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Jevtić: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za I i II razred arhitektonske. Dulić. 1988. table za crtanje.

razradom projekata .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Elementi projektovanja sa . formatiziranje crteža .10.Građevinske konstrukcije .Obrada projekata 12 .Izrada i razrada projektne dokumentacije .Rad olovkom i drugim tehnikama .Tehničko crtanje .Konstruktivni sklop objekta .Kompjuterske vježbe .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih arhitektonskih oblika .Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Pravilno kotiranje. Povezanost predmeta Znanja .Definisanje prostornih vrijednosti .Kućne instalacije .

Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. . .Razvijanje tehničke kulture.2.Upoznavanje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 16 56 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 16 56 72 3. . Opšti ciljevi nastave .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. . . 13 .Osposobljavanje za samostalan rad.Sticanje znanja za čitanje planova. Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE 2. TEHNIČKO CRTANJE 1.1. .2.Upoznavanje sa značajem dimenzija i razmjere.Razvijanje motoričke sposobnosti pri crtanju. .Osposobljava se za kompozicijsku sređenost u izradi tehničkih crteža.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . A3. .Poznaje kotiranje otvora.Primjenjuje razmjeru.Upotreba pribora i materijala za tehničko crtanje.Primjenjuje visinske kote i kote otvora. trouglove. ozolit. Rad olovkom .Upoznaje značaj razmjere u tehničkom crtežu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije.Upoznaje značaj tehničkog crtanja.Razvija smisao za estetiku. . 1:50. Koristi i održava: sto za tehničko crtanje. kotna linija. šablone i različita pera.Ispisivanje brojeva i slova slobodnom rukom i šablonom.Objašnjava upotrebu papira za crtanje. . znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir. 1:500. .Crtanje punih linija različitih debljina. marker. 1:25. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tehnički pribor .Koristi razmjernik. isprekidana. šestare. početak i kraj kotne linije. . Grafička vježba: . A2. krivuljare. Grafička vježba: .Poznaje visinsku kotu. 1:100. Grafička vježba: . T . .Razvija pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. Kotiranje . šinu. .Razvija preciznost u radu.Nabraja i objašnjava pribor za tehničko crtanje. crta tačka.Objašnjava ispisivanje brojeva. . . A4.Objašnjava crtanje linija. .Objašnjava ispisivanje slova. šrafure. hamer. gumu. milimetarski. pečat i određuje formate A1.4.Crta različite linije: puna. 1:10.lenjir. . Razmjera .Crtanje isprekidanih linija crta .tačka. bojice. Koristi razne vrste olovaka.Navodi materijal koji se koristi za crtanje. Grafička vježba: . . Grafička vježba: .Zna elemente kotiranja: kota. uglomjer. .Crta tehnički okvir. . . tablu.Na datoj osnovi i presjeku primjenjuje pravila kotiranja. paus.Crta elemente kotiranja. tuš. Socijalizacijski ciljevi učenik . .Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom.Na jednostavnim oblicima primjenjuje različite razmjere 1:5. 14 .

.Vrši izradu logotipa . Rad u tušu . čišćenje. . Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: .Crta oznake građevinskog matrijala. sanitarnih uređaja.Uočava karakteristike glavnog projekta. . instalacija i zelenila u osnovi i izgledu. kotira i ispisuje podatke. Vježba: .Uočava karakteristike izvođačkog projekta.Crta šrafuru za različite materijale i opremu. .Precrtava zadati prilog idejnog projekta u odgovarajućoj razmjeri. radiranje i brisanje. Formativni ciljevi učenik .Crta u zadatoj razmjeri razne oblike. formatizuje 15 .Kopira.Kopira i kopiranje i formatizuje . .Crta konstrukcije mnogouglova. krivih linija i njihove spojeve sa pravim linijama.Uočava karakteristike idejnog projekta.Upoznaje sadržaj glavnog projekta i ulogu njegovih priloga.Upoznaje sadržaj izvođačkog projekta i važnost detalja koji se razrađuju.Ćita oznake materijala. Kopiranje i formatizovanje projekta .Upoznaje logotip i i njegove njegovu kompozicije. Grafička vježba: . kompoziciju.Objašnjava . . namještaja. Naslov i logotip . uči punjenje.Analizira i objašnjava zadati dio izvođačkog projekta u razmjeri. Idejni projekat .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Oznake materijala . Socijalizacijski ciljevi učenik . Glavni projekat . Grafička vježba: .Analizira i objašnjava zadati prilog glavnog projekta u razmjeri.Opisuje rad u tušu. elipse. Izvođački projekat .Razvija preduzimljivost i Vježba: . Grafička vježba: .Razvija sposobnost opažanja.Razvija kreativnost i formira stav o važnosti dobijenih informacija.Upoznaje značaj i sadržaj idejnog projekta.Objašnjava grafičko prikazivanje materijala u projektima. Vježba: .Priprema pribor.

Tehnička obrada crteža (osnove.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Beograd. izgled .Projektna dokumentacija .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Organizacija građenja . 8. računar. 9. 2003. 6.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Statika i otpornost materijala .Pismene vježbe. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Osnove.Projektna dokumentacija .Tehničko prikazivanje materijala i ostalih elemenata 16 . projektor i platno za projektor.Građevinske konstrukcije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik formatizovanje projekta.Rad olovkom . 10.Tehnička obrada crteža . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Tehničko prikazivanje građevinskih konstukcija .diplomirani inženjer građevinarstva.Nacrtna geometrija .Kompjuterske vježbe . 7. Preporuke za izvođenje nastave i slaže svoje radove. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim tehničkim priborom. Formativni ciljevi učenik projekat.Kućne instalacije .Usmena provjera znanja jednom u klasifikacionom periodu. .Tehničko prikazivanje raznih materijala . Povezanost predmeta Znanja .Projektna dokumentacija .G.Projektna dokumentacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. izgledi) i formatizovanje .Elementi projektovanja sa razradom projekata .Grafičko predstavljanje sila.Tehnička obrada crteža . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Ocjena grafičkih vježbi. presjeci. .Tehnička obrada crteža . 5.Građevinski materijali .Projektna dokumentacija . Dulić: Tehničko crtanje sa čitanjem planova. . presjeci.Diplomirani inženjer arhitekture. . .Tehnika crtanja .Razmjera . opterećenja i rezultante sila .

.Sticanje znanja o vertikalnim komunikacijama u zgradama.Upoznavanje načina zaštite objekta od spoljnih uticaja.Upoznavanje sa drvenim konstrukcijama u građevinarstvu. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. .Sticanje znanja o vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima zgrada.Osposobljavanje za primjenu seizmičkih propisa. .Upoznavanje sa načinima izvođenja pojedinih elemenata građenja. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje elemenata koji čine objekte visokogradnje i shvatanje njihovog međusobnog odnosa.Poznavanje vrsta zanatskih radova na objektu.Upoznavanje načina prenošenja opterećenja.Poznavanje krovnih konstrukcija. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 72 108 36 108 33 33 177 321 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 180 144 66 498 Vježbe: I razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. 3.2.Osposobljavanje za samostalan rad. 17 . .3. .Upoznavanje načina obrade podova i plafona. . .Upoznavanje sa mjerama protivpožarne zaštite na objektima.1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2.Upoznavanje sa primjenom hidroizolacije. . . . .Upoznavanje sa metalnim konstrukcijama u građevinarstvu. .Poznavanje izrade radioničke dokumentacije.Upoznavanje sa prefabrikovanom gradnjom. . II razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . . .

nadvratnika). Otvori u zidovima . elemente.Određuje položaj . zida. položaju i pregradne funkciji.4.Analizira ulogu elemente(uloga konstruktivnih konstruktivnih zidova. . između podužnog.Shvata ulogu nadprozornika. nadprozornike bez elementi otvora za roletne i sa vrata i uloga roletnom. skeletni i poprečnog i mješoviti.Razvija . .Nabraja elemente elemente. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Konstruktivni sklop objekata . Vježba: . karakteristike .Poznaje djelove primjenjujući Pravilnika za Pravilnik za građenje objekata građenje objekata visokogradnje u visokogradnje u seizmičkim seizmičkim područjima koji se područjima. montažnom načinu izvođenja.Upoznaje odgovornost u konstruktivnog vertikalne radu.Upoređuje klasični građenja u polumontažni i klasičnom. 18 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Poznaje otvore u prozorskih otvora.Uočava razliku kulturu. montažni način polumontažnom i izvođenja.Navodi osnovne sistema. gradnje.Crta šeme osnova .U razmjeri nacrtati otvore za prozore i vrata na osnovi objekta. vertikalne serklaže . po visini. zidova i primjena . mješovitog . funkcija njihovih .Na zadatim vertikalnih i osnovama horizontalnih raspoređuje serklaža).Razlikuje noseće . Vertikalni konstruktivni elementi .Razlikuje nadprozornika. elemente opreme i elemente obrade. konstruktivne . zidovima (uloga prozorskih otvora i .Razvija tehničku elemente: masivni.Objašnjava odnos prema različitih sistema osnovne zanimanju.Primjena Pravilnika za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. konstruktivne .Stiče pozitivan . Elementi građenja .Zna oznake i mjere . odnose na ab serklaže i načine njihove izgradnje.

Shvata ulogu temelja i princip prenošenja opterećenja.Razvija odgovornost u radu. . Formativni ciljevi učenik .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Riješiti vođenje sabirnog dimnjačkog kanala kod višespratnog objekta prema datim uslovima. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Dimnjački kanali . .Zna način izvođenja temelja. .Skicira međuspratnu konstrukciju oko dimnjačkog kanala. . Vježba: . Ventilacioni kanali .Crta detalje ventilacionih kanala. .Zna mjere i oznake vrata. temelja samaca i temeljnih ploča.Crta nadprozornik bez roletne.Crta detalje sabirnih dimnjačkih kanala.Crta načine otvaranja vrata.Na osnovama crta oborene presjeke temelja.Opisuje karakteristike trakastih temelja.Definiše elemente od kojih su sastavljeni sabirni dimnjački kanali kao i način izvođenja.Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa 19 . .Analizira mogućnost primjene blokova u konstrukciji dimnjačkog kanala. . Temelji .Crta detalje lokalnog grijanja od blokova. . Hidroizolacija .Nabraja podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekata i prema materijalu od kojeg se izvode.Crta oblike temelja. . kao i podjelu na Vježba: .Razumije važnost očuvanja zdrave životne sredine.Poznaje dimnjačke kanale (uloga i podjela prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala). . . . .Objašnjava ulogu hidroizolacije.Navodi materijale koji se primjenjuju za hidroizolaciju.U razmjeri nacrtati temelje za datu osnovu sa oborenim presjecima. .Upoznaje princip funkcionisanja ventilacionih kanala (pravila primjene i elemente ventilacije). Vježba: .Planira položaj dimnjačkih kanala.Opisuje princip ugrađivanja prozora i vrata. .Objašnjava princip funkcionisanja sabirnih dimnjaka. . .Zna izolaciju podova i podrumskih zidova. .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik horizontalnu i vertikalnu.

Formativni ciljevi učenik djelimično ukopanim podrumom.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Horizontalni konstruktivni elementi - Crta serklaže, - Navodi grede i podvlake. horizontalne - Crta pune ravne konstruktivne ploče sa jednim, elemente. dva i više oslonaca. - Poznaje funkciju i materijale za - Crta rebrastu izradu međuspratnu horizontalnih konstrukciju. konstruktivnih - Crta sitnorebrastu elemenata. međuspratnu - Poznaje podjelu konstrukciju. međuspratnih - Crta montažne ili konstrukcija prema polumontažne načinu izvođenja i međuspratne njihove konstrukcije. karakteristike. - Crta armirano - Navodi vrste betonsku oplate. međuspratnu konstrukciju u skeletnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Crteži – planovi oplate. Grafička vježba: - Crta planove oplate pune ploče. Grafička vježba: - Crta planove oplate rebraste i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. Grafički rad - Prema zadatoj osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu) crta planove oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata.

Vertikalne komunikacije - Primjenjuje Stepenice propise za - Definiše pojam stepenice. spoljnih i - Grafički prikazuje unutrašnjih osnove i vertikalne stepenica. presjeke - Navodi podjelu stepenišnog stepenica prema prostora. značaju, namjeni, - Čita crtež konstrukciji, stepenicа na kosim materijalima, armirano oblicima i načinu betonskim izvođenja. pločama, - Poznaje elemente oslonjenim na stepenica. obrazne nosače. - Poznaje propise za - Čita crtež stepenice. stepenicа na - Poznaje proračun koljenastim ab stepenica. pločama. - Analizira mogućnost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji. - Računa stepenice.

- Razvija preciznost.

Grafička vježba: - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na koljenastim pločama. Grafički rad - Prema zadatom stepenišnom prostoru u osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu): - proračunava stepenice; - crta osnovu, poprečni i podužni presjek; - crta planove oplate stepeništa.

21

učenik - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na Kose rampe koljenastim - Poznaje kose pločama. rampe za pješake i - Crta spoljašnje motorna vozila. stepenice. - Poznaje propise za - Uočava značaj i dimenzionisanje svrhu liftova. rampi. - Rješava rampe za vozila i za potrebe invalida. Krovovi i krovne konstrukcije - Razlikuje elemente - Vrši podjelu krovnih krovova prema konstrukcija. nagibima, - Crta tesarske materijalima i krovne veze. broju krovnih - Crta drvene ravni. krovove: proste krovove, krovove Drveni krovovi sa raspinjačama i - Upoznaje se sa krovne vješaljke. krovnim - Skicira krovove sa konstrukcijama i nadzitkom. navodi vrste - Skicira mansardne krovnih krovove. konstrukcija. - Poznaje tesarske - Analizira veze. povoljnost - Upoznaje drvene primjene pojedinih krovove: proste krovnih krovove, krovove konstrukcija. sa raspinjačama i - Rješava tavanski krovne vješaljke. prostor za potrebe - Upoznaje drvene stanovanja. krovove sa nazidkom. - Na zadatoj osnovi - Upoznaje krova crta slivne mansardne površine. krovove. - Čita detalje ravnih krovova. Potkrovlja - Upoznaje - Čita detalje zaštite potkrovlja. izolacija ravnih - Poznaje funkciju krovova. krovnih prozora. - Obrazlaže način adaptacije potkrovlja. - Obrazlaže primjenu

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Liftovi - Upoznaje liftove.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Grafička vježba: - Crta proste krovove i krovove sa raspinjačama. Vježba: - Analizirajući povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija rešava tavanski prostor za potrebe stanovanja. Vježba: - Crteži ravnih krovova.

22

Objašnjava namjenu toplotne. . zvučne i hidro zaštite objekata. .Definiše ravne krovove. .Poznaje slojeve ravnih krovova. Ravni krovovi .Navodi vrste izolacija.Skicira toplotnu. 23 . . Izolacije .Navodi vrste ravnih krovova. . zvučnoj i hidroizolaciji prostora.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala koji doprinose toplotnoj. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava zaštitu krovnih izolacija. zvučnu izolaciju i hidroizolaciju zidova i međuspratnih konstrukcija.Navodi nedostatke i prednosti ravnih krovova. .Objašnjava način odvodnjavanja ravnih krovova.Navodi materijale za izolacije. .

Crta detalje pokrivanja krovova.Čita detalje . . Socijalizacijski ciljevi učenik . Pokrivački radovi . . .Navodi vrste plafona i objašnjava način izrade.Navodi slojeve podova. njihove osobine i primjenu.Poznaje vrste krovnih pokrivača prema materijalu.Objašnjava metalne ograde. za stolarske radove 24 .Razlikuje podove prema materijalu. građevinarstvu.Crta detalje .Navodi vrste podova prema materijalu i namjeni i objašnjava način izrade.Skicira detalje metalne ograde. . . . . primjenu limenih opšava. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . Limarski i bravarski radovi .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Čita detalje pokrivanja sljemena. grebena i uvala. Stolarski radovi .Razlikuje drvene prozore prema i drvene elemente konstrukciji.Crta podove i plafone. oblike metalnih profila. .Crta detalj međuspratne konstrukcije sa podom i plafonom. Grafička vježba: . . .Navodi vrste drveta .Poznaje vrste i oblike limova i ugradnje različitih njihovu primjenu u vrsta oluka. .cementnih proizvoda.Poznaje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu primjenu.Crta detalje ugrađivanja bravarije.Čita detalje . Formativni ciljevi učenik .Crta detalje pokrivanja krovova.Razlikuje krovne pokrivače od azbest .Navodi vrste oluka i ugrađivanja mjesta i način bravarije. ugradnje. Grafička vježba: .Razlikuje vrste plafona.Razvija preciznost. nosivih i nenosivih. . . od opekarskih proizvoda. Grafička vježba: .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podovi i plafoni .Crta detalje ugrađivanja . lima i dr. .Skicira detalje .Crteži sa detaljima pokrivanja krovova. Vježba: .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.Nabraja vrste i opšivanja limom.

Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere.Poznaje izradu radioničke dokumentacije.Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem).Zna primjenu. . . .Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Navodi proizvode od čelika i njegovu primjenu u građevinarstvu. . .Crta detalje veza nastavaka punih nosača.Računa naprezanje zategnutog štapa i crta detalje veze.Poznaje načine zaštite čeličnih konstrukcija od korozije. Vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik i stolarske izrađevine. . Metalne konstrukcije .Crta detalje ugrađivanja stolarije. Grafički rad: Prema zadatim podacima: .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale: .Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata. . .Nabraja elemente industrijske hale.Zna primjenu. .crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. .crta dispoziciju. .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Poznaje klasične Formativni ciljevi učenik .Crta dispoziciju hale.Crta detalje veza nastavaka punih nosača. . . .Nabraja vrste i kvalitet šavova. .Poznaje osnove za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija.Računa naprezanje Vježba: 25 .Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente. .Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale.Radi specifikaciju materijala. Drvene konstrukcije . .Nabraja mehanička spojna sredstva. . . . proračun i konstruisanje punih nosača.Dimenzioniše i konstruiše nosače.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem).Poznaje radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave stolarije.Objašnjava izradu čelične konstrukcije u radionici. proračun i konstruisanje rešetkastih nosača. . . .Crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. . . . . . .

Navodi karakteristike i specifičnost lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze. 26 . Socijalizacijski ciljevi učenik . .Dimenzioniše drvene tavanjače. .Poznaje osnove za dimenzionisanje drvenih konstrukcija. Formativni ciljevi učenik zategnutog štapa i crta detalje veze. .Opisuje način proizvodnje lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Nabraja spojna sredstva. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik drvene konstrukcije.Nabraja konstruktivne sisiteme. Preporuke za izvođenje nastave . Lijepljene lamelirane . .Stiče osjećaj za prostor. .Poznaje nastavke i veze elemenata drvenih konstrukcija. . . .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Prema zadatim podacima računa naprezanja u zategnutom i pritisnutom štapu i crta detalje veza.Crta detalje spajanja elemenata lijepljenih lameliranih krovnih konstrukcija. . drvene konstrukcije .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Nabraja fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta.

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prefabrikovana gradnja - Opisuje osnovne karakteristike industrijske proizvodnje (istorijski razvoj, prefabrikovani konstruktivni elementi objekata visokogradnje). - Upoznaje metode prefabrikovane gradnje (tradicionalni, djelimično prefabrikovan, prefabrikovan način gradnje, moguća mjesta za prefabrikaciju, metode prefabrikacije). - Nabraja vrste transporta. - Opisuje način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata (sredstva za montažu, metode montaže, redoslijed montaže, pravac kretanja krana i dizalice). - Objašnjava karakteristike za: skeletni sistem, krupnoblokovski sistem, prostorno ćelijski sistem, mješoviti konstruktivni sistem. - Poznaje elemente skeletnog sklopa (temelj, stub,

Formativni ciljevi

učenik - Uočava karakteristike istorijskog razvoja prefabrikovane gradnje. - Razvija preciznost - Razlikuje u radu. prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. - Razlikuje metode prefabrikovane gradnje. - Određuje mjesto za izradu prefabrikovanih elemenata (gradilište, poligon, pogon). - Shvata metode prefabrikacije (sa nepokretnim i pokretnim kalupima, horizontalnim, pojedinačnim i u nizu). - Razlikuje unutrašnji i spoljašnji transport. - Predviđa način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata. - Uočava razliku između sistema prefabrikovane gradnje. - Crta prefabrikovane temelje sa „čašom", sa "čaurom" i u vidu ljuske. - Crta suvi i mokri postupak veza,

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu temelja i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu stuba i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri detalj nastavljanja grednih nosača u polju.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik gredni nosač, tavanični element). - Obrazlaže suvi postupak, mokri postupak i prednaprezanje, kao i veze prefabrikovanih elemenata (stub -temelj, stub - greda, stub – greda tavanica).

Formativni ciljevi

učenik stub - temelj i stub - stub. - Crta ostvarivanje veze stub - greda pomoću prednaprezanja (sa prepustom i bez prepusta). - Skicira tavanične elemente (punog presjeka, olakšanog presjeka, kasetirane). - Zna prefabrikaciju elemenata i način montaže. - Analizira metode povezivanja elemenata. Vertikalne komunikacije - Razlikuje elemente - Navodi elemente stepenica. vertikalnih - Skicira elemente komunikacija gazišta sa (nosač, gazište, olakšanim i punim čelo gazišta). presjekom, - Definiše dimenzije podesne nosače i otvora za liftove. kose obrazne nosače. - Rješava položaj i grupisanje liftova u kolektivnim stambenim objektima visokogradnje. Elementi panelnog sistema - Upoznaje elemente - Skicira poprečne presjeke zidnih panelnog sistema panela. (dimenzije i oblici - Crta spojeve zidnih panela, između zidnih dimenzije i oblici panela i to: tavaničnih unutrašnjih elemenata). konstruktivnih, spoljašnjih i - Poznaje sklopove unutrašnjih na ćelijskih elemenata mjestu ukrštanja i način nalijeganja. zidova. - Objašnjava montažu sanitarnih - Crta spoj dvije tavanice iznad ćelija, način

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze stub – tavanica konzola. Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze tavaničnog elementa i fasadnog panela.

28

učenik oslonca i spoj dvije tavanice iznad zajedničkog oslonca. - Razlikuje tipove sanitarnih kabina sa sanitarnim uređajima i dimenzijama. Prefabrikovani elementi velikih raspona - Crta zglobne veze - Nabraja elemente temelja i stuba. velikih raspona. - Skicira izgled i poprečni presjek nosača sa dimenzijama. - Crta krovne ploče i fasadne elemente. - Analizira detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podizanja i povezivanja istih.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija preciznost u radu.

Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodične zgrade P+1, L=, H=. Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat jednobrode hale sa rasponima L1=, L 2=, H=.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojević: Građevinske konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. - B. Blagojević: Završni građevinski i instalaterski radovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990. - V. Kujundžić, D. Tošić: Metalne i drvene konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Buđevac: Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - M. Muravljev, B. Stevanović: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Crtaći stolovi, pribor za crtanje, računar, projektor, platno za projektor, crteži krovnih konstrukcija, modeli krovnih konstrukcija i crteži sa detaljima krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u klasifikacionom periodu). - Pismeno (pismeni zadaci: po dva pismena zadatka u toku školske godine, po jedan u polugodištu). - Ocjena grafičkih vježbi.

29

Zidanje zidova i stubova opekarskim proizvodima .Izrada drvene oplate za stub .Konstruktivni sklop objekata .Opekarski proizvodi .Zidovi i stubovi .Osnovni oblici temelja ..Malteri .Osnovi građevinarstva .Drvene konstrukcije .Elementi objekata visokogradnje . .Ocjena grafičkih radova.Prijem i prenos opterećenja .Tesarske veze .Temelji .Konstruktivni sklop objekata visokogradnje . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 10. 9.Izrada modela drvene krovne konstrukcije . izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Tehničko crtanje .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Čelik . 8.Gvožđe .diplomirani inženjer arhitekture (za I.Praktična nastava . konstruktivni smjer. . Povezanost predmeta Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi Temelji Konstruktivni sklop zgrade Radovi u visokogradnji Osnove. .Objekti visokogradnje .Sistemi u građenju .Diplomirani inženjer građevinarstva.Beton .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Građevinski materijali .Projektovanje .Drvo i drvena građa .Statika i otpornost materijala 30 . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Mehanika tla i fundiranje .Međuspratne konstrukcije . II i IV razred).

Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 2. . 31 .4.Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora.Uklapanje estetike i funkcionalnosti . .2.Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije. . 3. .Upoznavanje sa značajem tehnike poznavanja računara.Osposobljavanje za samostalan rad. . .Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 38 70 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 108 60 120 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 1.Upoznavanje sa izradom idejnog.1.grafička estetika. . Opšti ciljevi nastave . glavnog i izvođačkog projekta.Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža.Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto.

Poznaje komande ZOOM. Shvata logiku programa. Definisanja radnog prostora .Razvija pozitivan odnos prema zanimanju. Vježba: .palete sa alatkama i njihove funkcije. LINE. Analizira projektovanje crteža. . Socijalizacijski ciljevi učenik . Preporuke za izvođenje nastave .Označavanje objekata – alat ERASE. Označavanje objekata na crtežu . transformacijom ili modifikacijom drugih objekata. rotacijom. znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Shvata suštinu vektorskih programa. koordinatne .Shvata dimenziju . crteža.Definiše granice crteža i jedinice mjere. RECTANGLE. Vježba: .Upoznaje se sa AutoCAD. . . . .projektovanje crteža. .Upoznaje način snimanja crteža.otvaranje postojeće datoteke i izlaženje iz programa.4.grafički editor programa.Zna dimenzije sisteme.Razrađuje .padajući meniji.Upoznaje radnog prostora.Razvija sposobnost opažanja. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod .Poznaje načine označavanje označavanja objekata.om: . 32 . PAN. Koristi tastaturu. objekata na crtežu.Zadavanje tačaka primjenom elementarnih komandi: POINT.podjela na nivoe i uočavanje simetrije objekata koji se dobijaju pomjeranjem. . prikaze crteža. vektorskim (draw) programima.Primjenjuje alate: . . . . vezane za prikaz REDRAW.predstavljanje crteža u tzv.Poznaje načine zadavanja tačaka. Koristi „miš“. .Snimanje i učitavanje crteža. REGEN za crteža.Upoznaje obradu crteža na računaru: .

Crta prve šeme prostora i namještaja. vježbajući na njoj nove komande. tačaka SNAP i . ROTATE = rotacija. LENGTHEM. režimu.Upotrebljava alate: MOVE. SCALE = homotetično preslikavanje. DONUT.Upoznaje alate za geometrijske likove crtanje osnovnih i shvata njihovu geometrijskih međusobnu vezu oblika: CIRCLE. COPY. . FILLET. ROTATE. Vježba: . TRIM. ARC.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati za crtanje . . .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. Vježba: .Poznaje komande objekata alatima za za izmjene .Uočava analogiju pojedinih komandi za transformacije sa određenim objekata sa palete geometrijskim Modify. MIRROR.Uočava važnost preciznog i kvalitetnog rada. BREAK. POLIGON. .Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećaju i nahođenju upotrebom novih alata. Vježba: .Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju. CHAMFER.Razvija kulturu tehničkog crtanja. .Koristi mrežu tačaka . .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.Upoznaje se sa ostalim alatima sa palete DRAW. vježbajući na njemu nove komande.Upoznaje upotrebu različitih režima rada. . OFFSET. SCALE. Object Snap.Poznaje mehanizam Object Snap.Crta kružni i poligonalni niz elemenata. Osnovne transformacije objekata .Rasterećuje crtež od nepotrebnih elemenata. ELLIPSE. transformacijama: MOVE = translacija.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju koristeći različite režime rada. . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . MIRROR = osnovno preslikavanje. .finu zaobljavanje i doradu objekata: zakošenje. . .Upoznaje komande .Objašnjava upotrebu mreže SNAP i GRID. . Pomoćna sredstva u crtanju .Crta osnovne .Koristi mehanizam ORTHO režimu.Dorađuje ivice . EXTEND.Crta u OTRHO GRID.Mijenja dužine objekata. .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. Izmjene na objektima . 33 Socijalizacijski ciljevi učenik .Objašnjava rad u . ARRAY.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. .

. Slojevi i rad sa slojevima . .Upoznaje način za primjenom alata crtanje polilinija. alata SPLINE. zajedničkih .Razvija organizacione sposobnosti.Upoznaje razloge prepoznajući podjele crteža na sličnost elemenata i slojeve.Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju.Crta polilinije . postupak .Poznaje karakteristika.Mijenja i usklađuje za šrafiranje. PLINE. Umetanje šrafure na crtež .Precizno koristi šrafiranja. Korišćenje blokova . 34 .Objašnjava pojam simbole. .Objašnjava površina. .Zna šrafiranje . .Crta zadati arhitektonski prostor.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. Vježbe: . . šrafirane površine. Vježba: .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. .Oblikuje nove . zadavanjem razmjere i rotiranjem. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . bloka.Definiše svojstva zavisnosti od slojeva.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. Vježba: . .Pravi biblioteku .Poznaje: simbola.Objašnjava atribute šrafure. . grupišući ih u .Redizajnira .način definisanja bloka. .unošenje bloka sa postojeće simbole.čuvanje blokova.rastavljanje i ponovo definisanje blokova.Demonstrira načine karakteristične zadavanja slučajeve. dodjeljivanje i rad sa slojevima.Upoznaje način za .Crta prave savitljive crtanje pravih krive primjenom savitljivih krivih.Pravi ličnu biblioteku blokova i koristi je.Crta zadati arhitektonski prostor sortirajući objekte u zavisnosti od zajedničkih karakteristika. Socijalizacijski ciljevi učenik . šrafuru za . .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Crtanje i editovanje složenih entiteta .Crta i mijenja složene entitete pomoću alata PLINE i SPLINE.Raslojava crtež . zatvorene konture .

Kreira.Definiše datoteku kulturu. Vježba: . . i formatizuje ga.Određuje veličinu kulturu. atributa. . .Upoznaje jasno tehničko kotiranja. .Poznaje različite .Crta vertikalne i horizontalne kotne linije.Precrtava u AutoCAD-u. štampanja crteža.Skenira . Kotiranje .Koristi posebne .Mijenja kote. kotiranja. elemente kota. Rad sa postojećim crtežima i rasterskim slikama .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Dodavanje teksta crtežu .Kotira neortogonalne objekte. . razmjeri.Zna komponente . Vježba: . umeće i .Stiče osjećaj za .Definiše stilove palete dimension.Poznaje alate za kreiranje i umetanje atributa.Poznaje alat za izmjenu atributa. . 35 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Atributi . formata teksta.Crta zadati arhitektonski prostor.Podešava veličinu i teksta i elemente boju. .Mijenja tekst.Razvija tehničku . . Vježba .Učitava rasterske slike. .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. . . za unošenje skeniranih slika u .Obrazlaže potrebu za dodavanjem .Kotira u nizu i paralelno.Razvija tehničku mogućnosti .Dodaje tekst crtežu teksta crtežu. .Bira stil kotiranja i .Objašnjava stilove . .Bira tekstualni stil. papira i broj kopija. unos teksta.Odabira štampač. izražavanje.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Definiše tipove i načine kotiranja. rasterskih slika. . Štampanje . . .Prikazuje editor za simbole i razlomak. . . kotiranje.Objašnjava razloge .Prebacuje tekst u mala ili velika slova.Radi sa alatkama sa .Dodaje odgovarajući tekst crtežu.Poznaje rad sa skenerom.Unošenje rasterskih slika na crtež i rad sa njima. Vježba: .Štampa svoju prvu osnovu. dokumente.Definiše svojstva mijenja atribute.

Razvija kreativnost i samostalnost. standardna paleta. WEDGE. pravi od njih regione. Pregled modela .Upoznaje interaktivno posmatranje u 3D. . SPHERE. .Definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru.Razumije 3D koordinatne sisteme. orijentaciju crteža. upoznavanje alata. . .Upoznaje obradu mrežastih površina.Upoznaje sjenčenje modela.Crta objekte.Kreira oblike koristeći nove .Upoznaje interfejs: standardni meni. .Kreira oblike koristeći alat 3D FACE. . . . .Koristi osnovne alate programa.Orijentiše se u radnom prostoru programa.Oblikuje mreže pomoću alata 3D MESH.Upoznaje rad sa naprednim alatima za izradu površina. . CONE. . .Uočava logiku programa.Upoznaje alate sa palete Modeling za pravljenje primitiva: BOX.Koristi napredne komande za izradu površina. Vježba: . TORUS.Vrši izbor onoga što želi štampati.Sagledava prostor i objekte u njemu.Određuje razmjeru. Vježba: .Razvija samostalnost u radu. Primjena regiona . CYLINDER.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. . . .Pravi prvi objekat koji prostorno postavlja i doživljava. .Upoznaje pronalaženje ortogonalnog i izometrijskog pogleda. . Pravljenje primitiva . Izrada površina u 3D . tab panel. PYRAMID. .Koristi „miš“i tastaturu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u 3D . .Upoznaje primjenu regiona (alat Region sa palete .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Upoznaje crtanje površi pomoću alata 3D FACE. vjuport. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Vježba: .Crta 3D površine pomoću alata 3D FACE.Kreira prve oblike po ličnom osjećanju i nahođenju.Razlaže regione na 36 Vježba: .

.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. iskošuje.alat Revolve. Zaobljava ivice.Upoznaje alate za rotira.Oblikuje 3D . ARRAY.alati sa palete.Zaobljava ivice. Složena geometrijska tijela . Vježba: . .otvaranje vrata. . . 37 .alat SLICE. MOVE.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. premješta. ROTATE. . Opcije za obradu tijela . Primjena Bulovih operacija .Primjenjuje Bulove operacije. Vježba: .Izvodi 3D tijela kada se neki 2D objekat okrene oko zadate ose . mijenja boju.otvaranje prozora.izrada stepenica.Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata CHAMFER.Poznaje primjenu . uređivanje . briše SCALE. paralelno uređivanje tijela: pomjera.Upoznaje Bulove operacije (alati sa palete Solid Editing). Vježba: .Razvija sposobnosti i sagledava mogućnosti modeliranja tijela. Vrši korekciju objekata. FILLET.Upoznaje izradu složenih objekte geometrijskih tijela izvlačenjem po pomoću alata pravoj liniji. objekata: .Kreira oblike otvora. Uređivanje tijela u prostoru . . Vježba: . . . .Odsijeca djelove . Vježba: .Upoznaje alate za objekata. alat Extrude. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Draw).objekti . Preporuke za izvođenje nastave alate.Stiče znanja u oblikovanju 3D objekata. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa: .Pravi regione od nekoliko objekata i na njih primjenjuje Bulove operacije. između dvije ravni.Izvlači. u EXTRUDE i pravcu z – ose REVOLVE. Bulove operacije .Solid Editing.Oduzima otvore sa zida. Socijalizacijski ciljevi učenik . 3D stane ili ivice.Uočava analogiju pojedinih komandi sa određenim geometrijskim transformacijama. . smetaju.Skriva oblike koji Bulovih operacija. .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda modelovanja.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Obara ivice pod uglom. COPY. . Formativni ciljevi učenik skup linija i lukova.Vrši korekciju .Izrada arhitektonske osnove i dizanje zidova u 3D.

Koristi alat Render.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. 6. . pomoću materijala. dodavanje kamera i . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 38 .Dodaje i mijenja osvjetljenje. Omura: AutoCAD 2000. Render.Upoznaje alat svijetla. . Burchard.Importuje AutoCAD .Upoznaje . D.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Dodavanje kamere i osvjetljenja .Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 2001. Socijalizacijski ciljevi učenik . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje crtež. 2004. .Upoznavaje vrste uređivanje modela mapa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vježba: . projektor.B. Pitzer: Pod lupom . . . 8. Beograd. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Računar sa odgovarajućom programskom opremom.Dodjeljuje materijale . . štampač i skener. CET Computer Equipment and Trade.Selektivno renderuje djelove modela.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. Render. 5. .Dodaje i postavlja osvjetljenja kameru.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Kompjuterska biblioteka. 2000.G.Razlikuje vrste . crtežu. .Diplomirani inženjer arhitekture.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. Beograd.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . .Poznaje alat objektima.diplomirani inženjer građevinarstva.AutoCAD. 7. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Beograd. platno za projektor. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Uređivanje modela pomoću materijala . .V.Razvija smisao za estetiku.Uređuje materijale. .

10. Povezanost predmeta Znanja - Izrada i obrada tehničke dokumentacije - Tehnička obrada crteža - Izrada i obrada crteža, kotiranje - Izrada priloga projekta - Obrada i izrada crteža - Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Nacrtna geometrija - Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika - Tehničko crtanje - Projektna dokumentacija - Građevinske konstrukcije - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija - Projektovanje - Definisanje prostornih vrijednosti

39

1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika građevinskih materijala. - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih građevinskih materijala. - Upoznavanje pravilne upotrebe građevinskih materijala. - Osposobljavanje za upotrebu standarda. - Razvijanje svijesti o značaju upotrebe standarda i odgovornosti za poštovanje standarda. - Upoznavanje principa zaštite životne sredine. - Osposobljavanje za samostalan rad.

40

4. Sadržaj/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Upoznaje se sa značajem građevinskih materijala i prefabrikata. - Navodi osobine i metode ispitivanja građevinskih materijala. - Nabraja osnovne podjele građevinskih materijala. Osnovi geologije - Upoznaje geološke osobine zemlje i zemljine kore. - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Materijali od kamena - Upoznaje dobijanje i obradu građevinskog kamena. - Objašnjava primjenu kamena i njegovu zaštitu. - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata. - Nabraja vrste kamena. Voda - Opisuje vodu kao građevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije. Keramički materijali - Nabraja sirovine i opisuje dobijanje keramičkih proizvoda. - Objašnjava ciglarske

znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik - Razlikuje građevinske materijale prema namjeni. - Razlikuje određene osobine građevinskih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za produktivnost i ekonomičnost. Preporuke za izvođenje nastave

- Razlikuje stijene: magmatske, sedimentne i metamorfne.

- Razlikuje načine dobijanja i obrade građevinskog kamena.

- Uočava značaj vode u građevinarstvu.

- Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda. - Razlikuje keramičke
41

- Razvija sposobnost zapažanja.

.Upoznaje vatrostalne materijale. Određuje upotrebu različitih maltera.Objašnjava sirovine i opisuje dobijanje veziva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik proizvode.Nabraja vrste betona.Razvija svijest o zaštiti životne sredine. . Beton . Prepoznaje koroziju i definiše njeno sprečavanje. .Nabraja činioce koji utiču na kvalitet betona.Objašnjava tehnologiju betona. 42 . .Upoznaje karakteristike i primjenu zgure i pucolana u građevinarstvu. .Nabraja sastojke mješavine betona.Nabraja sastojke mješavina maltera.Nabraja vrste čelika i armature. Veziva u građevinarstvu .Objašnjava osnovna veziva: građevinski kreč.Obrazlaže upotrebu čelika u građevinarstvu.Upoznaje keramičke proizvode. . . . Formativni ciljevi učenik proizvode i definiše njihovu namjenu. .Razvija odgovornost u radu. . Prepoznaje greške pri malterisanju. .Objašnjava marku betona.Nabraja osnovne obojene metale.Nabraja vrste maltera i navodi njihovu primjenu.Nabraja osobine veziva. Razlikuje načine dobijanja betona. Razlikuje vrste armature. Razlikuje osobine zgure i pucolana u građevinarstvu. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje veziva i definiše njihovu upotrebu. .Upoznaje dobijanje gvožđa i čelika. Metali i legure .Obrazlaže zaštitu čelika od korozije. . . Zgure i pucolani . Uočava značaj vatrostalnih materijala. gips i cement.Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona. . . Malteri .

Materijali u funkciji zaštite elemenata . .Objašnjava dobijanje stakla.Standardi 43 . Standardi .Razlikuje vrste i primjene stakla u građevinarstvu. Ugljovodonična veziva .Upoznaje sirovine. Boje.Upoznaje oznake . .Opisuje način dobijanja i primjenu ugljovodoničnih veziva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Staklo . elemenata. .Obrazlaže upotrebu drveta u građevinarstvu.Razlikuje oznake . kitovi . . lakovi. .Određuje upotrebljivost veziva. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Drvo .Nabraja svojstva i vrste drveta.Određuje upotrebljivost plastičnih masa. .Uočava značaj razvoja novih materijala.Upoznaje materijale .Opisuje greške u strukturi drveta. . .Određuje primjenu drveta u građevinarstvu.Navodi i objašnjava materijale u funkciji zaštite od požara.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine.Obrazlaže zaštitu drveta. Plastične mase . . .Razlikuje materijale za za završnu obradu i zaštitu od požara i zaštitu gotovih vlage.Upoznaje katran i bitumen kao osnovna ugljovodonična veziva. . . objašnjava primjenu boja. vrste i obradu. .Razvija odgovornost u radu. Formativni ciljevi učenik . vlage i sl.Razlikuje boje.Navodi vrste i lakove i kitove.Navodi primjenu stakla u građevinarstvu.Upoznaje značaj plastičnih masa. lakova i kitova u građevinarstvu.

Centar za stručno obrazovanje. Okvirni spisak literature i drugih izvora . keramičke pločice.Građevinske konstrukcije Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi . 2008. 6.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala. crijep.R. Stojiljković. 2002. uzorci građevinskih materijala (opeka. plastične cijevi) i katalozi. 5. projektno platno. beton. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.I. projektor.Računar.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 1979.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Beograd.Keramički materijali.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. .Tehničke karakteristike materijala i građe Povezanost sa drugim predmetima Predmet .I.Osnovi građevinarstva . 9. Stojiljković: Građevinski materijali. Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. . Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave građevinskih materijala. 10. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . boje i lakovi . 7.Diplomirani inženjer građevinarstva.Obračunske norme korišćenja materijala . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Završni radovi u građevinarstvu . Podgorica. D. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Upoznaje se sa standardima.Čita standarde. Miletić: Građevinski materijali sa osnovama geologije. Formativni ciljevi učenik materijala. . 8. . udžbenik za I razred srednjih stručnih škola. .diplomirani inženjer arhitekture.Elementi konstruktivnih sistema . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Sinđić-Grebović: Građevinski materijali. .Organizacija građenja 44 . Povezanost predmeta Znanja Drvo i drvena građa Čelik Gvožđe Opekarski proizvodi Malteri Beton Drvo. . opekarski proizvodi . čelik.

Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Sanitarni uređaji .Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu 45 . lakovi.Kućne instalacije Betonski radovi Armirački radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi Znanja . lakovi i kitovi Metali i legure Plastične mase Boje. kamen Boje. kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet .Praktična nastava .Znanja Osnovna veziva Malter Beton Gvožđe i čelik Drvo Opekarski proizvodi.

Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za dimenzionisanje nosača napregnutih na pritisak.Usvajajanje osnovnih pojmova. .Upoznavanje sa ekstremnim statičkim uticajima. zatezanje i savijanje. definicija. . 3.Upoznavanje sa pojmom krutog tijela i ravnotežom krutog tijela pod dejstvom ravnog sistema sila.Prepoznavanje statičkih sistema u praksi.6. Naziv predmeta: STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 2. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 108 36 36 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 72 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Upoznavanje sa pojmom materijalne tačke i uslovima ravnoteže materijalne tačke pod dejstvom proizvoljnog ravnog sistema sila. 46 . . STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 1. . . zakona koji se koriste u statici. . . .2.Osposobljavanje za analitičku i grafičku obradu podataka.Upoznavanje sa vrstama naprezanja u nosačima.Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz otpornosti materijala.1.Osposobljavanje za rješavanje linijskih nosača i statički neodređenih nosača.

rezultantu sistema. Vježba: . .Crta proizvoljan sistem sila.Upoznaje zadatak i . . podjelu mehanike.Grafičko predstavljanje sile u razmjeri.Poznaje proizvoljan sistem sila koje napadaju materijalnu tačku. sistematičnost. .Upoznaje aksiome aksiome statike. Vježba: . .Razvija tačnost.Primjenjuje .4.Brojni primjeri razlaganja sila koje napadaju materijalnu tačku na dva zadata pravca.Određivanje položaja i veličine rezultante za proizvoljan sistem sila koji napada .Uočava zadatak i podjelu statike.Upoznaje veze . . brzinu i tačnost. ose x. statike.Prepoznaje grafički uslov ravnoteže. Vježba: .Primjenjuje . .Shvata pojam sile.Upoznaje materijalnu tačku i urednost. . .Objašnjava pojam sile i mase.Računa rezultantu proizvoljnog sistema sila koji 47 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Crta različite vrste krutog tijela.Razvija sistematičnost i . projekciju sile na zadata pravca. Vježba: .Objašnjava pojam .Upoznaje sistem kolinearnih sila sistematičnost kolinearnih sila. slaganje dvije sile različitih pravaca. .Razlaže silu na dva preciznost u radu. .Uočava zadatak i različitih grana.Objašnjava grafičke uslove ravnoteže. . Statika materijalne tačke .Razvija rutinu.Navodi metode metode rada.Crta poligon i urednost i . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . podjelu mehanike. . koje napadaju preciznost i .Projektuje sile na sistema. .Crtanje poligona i trougla sila.Objašnjava . Statika ravni . .Upoznaje trougao sila.Razvija preciznost. . razlaganje sila u . podjelu statike. sila. .Objašnjava poligon ili plan sila. rezultantu.Projekcija sila na ose Dekartovog koordinatnog sistema. y. rada.Crta poligon i plan sila i grafički određuje rezultantu.Navodi vrste materijalnu tačku. ose Dekartovog koordinatnog . .Crta sistem . .Razlikuje tijelo i . .Upoznaje zadatak i .Analitičko i grafičko određivanje rezultante za dvije i više sila koje napadaju materijalnu tačku. kretanja. određuje rezultantu .Objašnjava analitički i grafički.Računski određuje dva pravca.

Računa moment sile za tačku. . Vježba: .Obrazlaže analitički postupak određivanja rezultante sistema sila.Upoznaje moment rezultante dvije sile .Objašnjava pojam rezultujućeg sprega. .Primjena Varinjonove teoreme.Poznaje teoremu ekvivalentnih spregova. .Varinjonova teorema.Crta spreg sila. .Određivanje rezultujućeg sprega. .Definiše moment sprega.Definiše pojam sprega.Razvija rutinu. . . sistematičnost preciznost i urednost.Određivanje momenta sprega sila.Računa silu primjenjujući uslove ravnoteže. .Određuje položaj i računa veličinu rezultante dvije sile istog i suprotnog smjera.Analizira sistem spregova koji napadaju materijalnu tačku. brzinu i tačnost. .Poznaje proizvoljan sistem sila u ravni.Crta proizvoljan sistem sila u ravni. . .Računa rezultujući spreg. .Računa moment sprega. .Primjenjuje momentno pravilo. .Slaganje sile i sprega. .Objašnjava glavni vektor i glavni Formativni ciljevi učenik napada materijalnu tačku.Određivanje veličine i položaja sile u sistemu na osnovu grafičkih i analitičkih uslova ravnoteže. . . .Primjenjuje analitičke i grafičke uslove ravnoteže.Slaže silu i spreg. Vježbe: . Statika krutog tijela .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže. . . . geometrijski predstavlja moment sile.Određuje glavni vektor i glavni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave materijalnu tačku analitički i grafički. . . . Vježba: .Brojni primjeri nalaženja momenta sile za tačku.Upoznaje redukciju sile na tačku.Opisuje slaganje sile i sprega.Upoznaje pojam momenta sile za tačku. .Razvija tačnost. . .Redukuje silu u odnosu na tačku. Vježba: . .Određivanje rezultante proizvoljnog sistema sila u ravni analitičkim putem. . Vježbe: .Redukcija sile na tačku. .Određivanje ekvivalentnog sprega.Određivanje glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u 48 .Objašnjava veličinu i položaj rezultante dvije paralelne sile istog i suprotnog smjera. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Određivanje rezultante sistema paralelnih sila u ravni istog i suprotnog smjera primjenom Varinjonove teoreme.

gredu analitičkim .Crta plan sila i Verižni poligon. Formativni ciljevi učenik moment i svodi dati sistem na prosti oblik.Razlikuje vrste .Određuje otpore putem.Razvija rutinu. . . nosača. . .Crta poligon sila i Verižni poligon. .Razlikuje vrste opterećenja.Izračunava otpore . . .analitičkim putem. .Navodi vrste oslonaca i veza. Vježbe: . Statički određeni nosači .Poznaje grafičke uslove ravnoteže.Određivanje veličine i položaja rezultante ravnog sistema proizvoljnih sila metodom poligona sila i Verižnog poligona. brzinu i tačnost. sistematičnost i urednost u radu. 49 . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik moment. određenost nosača. . Vježba: .Objašnjava određivanje otpora . .Upoznaje određivanje otpora oslonaca za prostu oslonaca za prostu gredu.Upoznaje gredu grafičkim određivanje otpora putem primjenom oslonaca za prostu Varinjonove gredu grafičkim teoreme. . raspodijeljeno opterećenje.Prepoznaje vrste nosača.Objašnjava statičku . . spreg i kombinovano opterećenje: . Statika linijskih nosača u ravni . .grafičkim putem.Poznaje vezu izmedju plana sila i Verižnog poligona. oslonaca za prostu . . .Izračunava otpore oslonaca za . . oslonaca i veza. .Određivanje otpora oslonaca proste grede za opterećenja: koncentrisana sila.Razvija tačnost. putem.Određuje statičku određenost nosača.Primjenjuje osnovne oblike uslova ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Primjenjuje posebne oblike uslova ravnoteže.Navodi vrste .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Zna vezu između poligona sila i Verižnog poligona.Objašnjava određivanje položaja rezultante za dvije ili više sila metodom Verižnog poligona.Upoznaje vrste .Objašnjava grafičko slaganje sila metodom poligona sila i Verižnog poligona. opterećenja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ravni.Grafički određuje rezultantu za dvije ili više sila.Navodi posebne uslove ravnoteže.

spreg. M) za konzolni nosač. Vježba: .Određuje otpore oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem.Izračunava otpore oslonaca za gredu sa prepustom. .Poznaje određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. 50 .Objašnjava određivanje otpora oslonaca grafičkim putem za konzolni nosač. momenta.Računski određuje presječne sile i crta dijagrame presječnih sila za konzolni nosač.analitičkim putem.Određivanje dijagrama presječnih sila (N. . M) za prostu gredu.Objašnjava određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom analitičkim putem.Objašnjava unutrašnje sile u nosaču.Određivanje dijagrama presječnih sila (N. . . T. .Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za prostu gredu.Razvija tačnost. . spreg. kombinovano opterećenje: .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za prostu gredu. raspodijeljeno opterećenje. . raspodijeljeno opterećenje. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . . Formativni ciljevi učenik konzolni nosač. .Određivanje otpora oslonaca grede sa prepustom za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila. presječne sile i njihove dijagrame. Vježba: .grafičkim putem.Određivanje reakcija konzolnog nosača za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila. vrijednost max. .Definiše unutrašnje sile u presjecima normalne sile. kombinovano opterećenje: . . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik oslonaca analitičkim putem za konzolni nosač.Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za konzolni nosač. transferzalne sile i momente savijanja. .Određivanje kritičnog presjeka. sistematičnost preciznost i urednost u radu. . Vježbe: . .analitičkim putem. . T.Određuje otpore oslonaca za konzolni nosač grafičkim putem.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za gredu sa presjekom.grafičkim putem. Vježba: .Određivanje dijagrama .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za gredu sa prepustom.

Riterov postupak.Poznaje pojam poluprečnik elipse i inercije. Vježba: . . .Određuje sile u određivanje sila u štapovima rešetke štapovima rešetke grafičkom grafičkom metodom . .Zna vrste .Računa sile u određivanje sila u štapovima presjeka štapovima rešetke Riterovom analitičkim putem – metodom.Razvija tačnost. Godišnji rad: Za zadati rešetkasti nosač odrediti: 51 .Određivanje sila u štapovima rašetke metodom ravnoteže čvora. Vježba: .Objašnjava .Određivanje otpornog momenta ravnih površina. Štajnerove teoreme.Upoznaje određivanje težišta .Riterova metoda. . moment ravnih površina. Vježbe: . moment površine. Štajnerove .Određivanje sila u štapovima rešetke grafičkom metodom .Kremonin plan sila.Navodi vrste rešetkastih nosača.Opisuje momente površina inercije ravnih primjenom površina. . Vježba: .Računa statički složenih površina.Računa momente presjeka. . Rešetkasti nosači .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave presječnih sila (N.Određivanje momenta inercije ravnih površina.Objašnjava statički moment površine . .Poznaje primjenu teoreme.Određivanje težišta složenih površina analitički i grafički. poluprečnika . inercije ravnih .Upoznaje . moment ravnih . .Određivanje poluprečnika inercije i crtanje elipse.Crta elipsu i računa . oslonaca za rešetkasti nosač. . Vježba: .Poznaje otporni površina. rešetkastih nosača.Računa otporni inercije. T. rešetkastih nosača. Geometrijske karakteristike ravnih površina .Računa sile u .Upoznaje težište složenih površina osnovnih površina. Kremonin plan sila.Određivanje sila u presjeku rešetkastog nosača .Računa otpore urednost. analitički i grafički.Određivanje statičkog momenta površine. M) za gredu sa prepustom.Upoznaje . preciznost i .Upoznaje metode štapovima rešetke određivanja sila u analitičkom štapovima metodom. . određivanje otpora rešetkastog nosača.crta metodom Kremonin plan sila.Određuje težište . sistematičnost.

.reakcije oslonaca analitički i grafički.sile u štapovima rešetke Kremoninim planom sila.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . 52 .sile u zadatom presjeku metodom Ritera.

napregnutih štapova .Poznaje Hukov Hukovog zakona. elastičnog tijela.Računa dimenzije . napona u . .Zna ponašanje .Razvija marljivost. .Crta dijagram veze izmedju napona i napona i dilatacije. Aksijalna naprezanja . zakon. tačnost i preciznost u radu.Poznaje smičuća i kosom presjeku tangencijalna štapa.Proračun napona i dilatacije prema Hukovom zakonu.Navodi deformacije materijala pod tijela. dimenzionisanje .Upoznaje pojam .Navodi deformacije .Objašnjava naponu.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Analiza napona i deformacije .Objašnjava deformacije savijanja. napregnute na .Određivanje broja zakivaka u vezi krovnog nosača. samostalnost.Dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Zna uzroke pojave napona. štapova. .Računa smičući aksijalno napon. čistom savijanju. .Računa napone u .Proračun napona pri čistom . opterećenjem. Vježba: .Upoznaje pojam presjecima tijela.Upoznaje deformacije pri smičućem naprezanju. . . .smicanje. . naprezanja. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . dopušenom . 53 Socijalizacijski ciljevi učenik .Zna deformacije . deformacije tijela.Provjera napona u zategnutom ili pritisnutom elementu. .Objašnjava napon .Računa modul napona u kosom klizanja.Navodi vrste . . Vježba: . Vježba: .Razvija rutinu.Dimenzionionisanje aksijalno napregnutih štapova prema dopuštenim naponima. savijanja. .Definiše pojam aksijalno stvarnog i napregnutih dozvoljenog elemenata prema napona.Računa napon primjenom . Savijanje .Upoznaje pojam napon u aksijalno pritisnutih i napregnutim zategnutih elementima.Objašnjava čisto čisto savijanje.Razvija tačnost i preciznost. presjeku štapa. .Objašnjava vezu .Računa stvarni .Dimenzioniše pri čistom presjeke savijanju.Definiše pojam . Vježba: .Računa napon pri neutralne linije. Vježba: . naprezanju. tačnost.Zna deformacije i napon pri i objašnjava napon aksijalnom pri aksijalnom naprezanju.

Objašnjava određivanje reakcija oslonaca Formativni ciljevi učenik . . . . . Izvijanje . Vježba: . .Upoznaje primjenu kosih nosača u građevinarstvu.Računa reakciju oslonaca kosog nosača.Dimenzionisanje presjeka napregnutih na savijanje silama prema normalnim naponima.Dimenzionisanje presjeka prema smičućim naponima.Dimenzionisati 54 . . Kosi puni nosači .Poznaje osnovnu jednačinu savijanja.Objašnjava smičuće napone kod grede savijene silama. tačnost i samostalnost.Upoznaje određivanje kritične sile za osnovne Ojlerove slučajeve izvijanja.Računa smičuće napone kod grede savijene silama.Određivanje reakcija oslonaca kosog punog nosača prema zadatom opterećenju. .Opisuje određivanje dimenzija pritisnutog štapa Omega postupkom. .Upoznaje deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata.Zna deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. .Računa vitkost štapa. .Računa dimenzije pritisnutog štapa pomoću Ojlerove jednačine i Omega postupkom. . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik savijanje. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave savijanju. . Vježba: . Vježba: . Vježba: .Poznaje dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Objašnjava glavne napone grede izložene na savijanje silama. . . Vježba: .Razvija preciznost.Upoznaje primjenu Omega postupka kod pritisnutih štapova.Računa kritičnu silu.Računa glavne napone grede izložene na savijanje silama.Navodi statičke uticaje na kose nosače.Razvija preciznost.Računa nosivost pritisnutih štapova.Određivanje nosivosti pritisnutog štapa.Zna primjenu kosih nosača u građevinarstvu. .Upoznaje dimenzionisanje štapova na izvijanje za Ojlerove slučajeve. .Određivanje dimenzije pritisnutog štapa. . . tačnost i samostalnost u radu. Vježba: .

dijagrama presječnih sila i kritičnog presjeka za zadati okvirni nosač .Računa dimenzije kosog punog nosača prema dopuštenom naponu.Upoznaje primjenu .Crta fiktivan nosač na osnovu uslova nagiba.Objašnjava nosača za razne određivanje slučajeve reakcija oslonaca opterećenja.Definiše pojam nagiba i momenta.ram. .Poznaje izračunavanje ugiba i nagiba nosača pomoću tabelarnih slučajeva.Zna primjenu okvirnih nosača.Računa reakcije okvirnog nosača.ramovi .momenata okvirnom nosaču.Određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije za zadati nosač i opterećenje metodom fiktivnog nosača.Računa ugib i nagib i fiktivne nosača metodom transferzalne sile.Poznaje grafoanalitičku . oslonaca okvirnog . Statički određeni okvirni nosači .normalnih sila. ugiba i nagiba.Definiše pojam linije.Upoznaje stepen .Objašnjava dimenzionisanje kosih nosača.Računa statičku statičke neodređenost neodređenosti nosača.Informativni ciljevi i sadržaji učenik kosog nosača.Crta dijagrame: .Određivanje reakcija oslonaca. okvirnih nosača u . Vježba: . . . okvirnih nosača.transferzalnih sila. fiktivnog nosača. .Određivanje reakcija oslonaca . .Poznaje primjenu grafoanalitičke metode.Određivanje ugiba i nagiba nosača u presjecima kao i maksimalnih vrijednosti pomoću tabelarnih slučajeva.Navodi djelove .Zna vezu ugiba. unutrašnjih sila u . Formativni ciljevi učenik . fiktivnog momenta . .Zna djelove građevinarstvu. Vježba: . dijagrame . .Računa ugib i nagib metodu nosača primjenom određivanja ugiba i tabelarnih nagiba. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave krovni nosač od drveta ili čelika prema dopuštenom naponu. okvirnog nosača. na granicama .savijanja. fiktivnog nosača. Elastična linija . elastične linije. .Upoznaje . . Statički neodređeni nosači .Razvija preciznost u radu. slučajeva.Upoznaje pojam nosača.Objašnjava metodu određivanja ugiba i . . .Zna oblik elastične . 55 Vježba: . Vježba: .

Vježba: .Upoznaje određivanje statički nepoznatih veličina i dijagrame presječnih sila za statički neodređen nosač. Formativni ciljevi učenik .računa opterećenje najnepovoljniji snijegom.Zna jednačinu triju momenata ili Klapejronovu jednačinu.Objašnjava .Crta dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. .Analizira građevinske opterećenja i objekte. Vježba: .Zna vrste . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave za jedanput statički neodređen nosač. . . položaj . T.Zna metodologiju rješavanja statički neodređenih nosača.stalno opterećenje. .Određivanje reakcija oslonaca primjenom Klapejronove jednačine i crtanje dijagrama presječnih sila (N.Računa reakcije oslonaca za najnepovoljniji slučaj opterećenja. . . računa: . M) za zadati kontinualni nosač. .reakcije oslonaca.dijagrame presječnih sila.Crta kontinualni nosač.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nosača. sistem proste . .Računa ekstremne vrijednosti statičkih uticaja. . grede sa opterećenja i prepustima i njihove konzolnog nosača.određivanje kritičnog presjeka.dimenzionisanje nosača prema naponima savijanja i naponima 56 . .Izračunavanje ekstremnih vrijednosti statičkih uticaja za zadati nosač. Ekstremne vrijednosti statičkih uticaja .Proračun korisnog opterećenja i opterećenja snijegom i vjetrom. .Za ramovski nosač uraditi: .Poznaje određivanje statičkih veličina za kontinualni nosač primjenom Klapejronove jednačine.računa opterećenje opterećenja za vjetrom.Poznaje dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. Vježba: .korisno opterećenje.Računa reakcije oslonaca primjenom osnovnih jednačina ravnoteže i dodatnih geometrijskih uslova.Crta razne šeme grede. snijega i vjetra. .Objašnjava kontinualni nosač. . . opterećenja na .Upoznaje analizu opterećenja.Proračun stalnog opterećenja za zadate slučajeve. . kombinacije. Godišnji elaborat .Poznaje dejstvo .

Ocjena vježbi. - - 8. 9. Titograd. po jedan pismeni zadatak u polugodištu). Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Beograd. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.V. 2003. . . Protić: Mehanika i otpornost materijala. Naučna knjiga. 2003.Diplomirani inženjer građevinarstva.Osobine materijala . Veličković. 10. konstruktivni smjer. Beograd. Vujošević: Zbirka riješenih zadataka iz statike.Analiza opterećenja . O. Damjanović-Juhas.Računar.Razmjera crtanja 57 . D. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat.određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije nosača.M.Konstruktivni elementi objekta . grafoskop i folije za grafoskop. . . Veličković. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Krovne konstrukcije . D. Beograd. 1998. Zavod za udžbenike. projektor. Veličković.B. 7. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. O.Predstavljanje sila grafički Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . NIO. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . K.Predstavljanje nosača šematski .Grupa autora: Zbirka zadataka za II razred građevinske struke. . Stanković. Naučna Knjiga. Jovanović: Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke. . 6. D. Lubarda: Otpornost materijala.L.Milošević: Statika i otpornost materijala za III razred građevinske škole. Stanković. platno za projektor. .Pismeno (pismeni zadaci: dva u toku školske godine. D. .Kosi nosači . Veličković. 2006. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Građevinski materijali . Povezanost predmeta Znanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave smicanja.B.Tehničko crtanje .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Građevinske konstrukcije . 2002. 1985.Analiza opterećenja .Debljine upotrijebljenog materijala . . Univerzitetska riječ’’. Jovanović. 5. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Beograd.

Razvijanje motivacije za praćenje savremenih dostignuća u oblasti ispitivanja betona.1.Upoznavanje elementarnih ispitivanja betona. kvalitetnog i ekonomičnog rada.Upoznavanje osnove proračuna elemenata od nearmiranog betona. . svojstva. . . .Sticanje svijesti o važnosti preciznog. karakteristika i primjena armature.Upoznavanje sa primjenom sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA BETONA 2. .2. način spravljanja i primjenu.Upoznavanje uloge.7. 58 . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 36 36 36 72 72 3. . Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje betona i njegovih komponenti. TEHNOLOGIJA BETONA 1.Upoznavanje vrsta i oblika oplata i skela. značaja. .

.4. .Navodi osobine agregata značajne za kvalitet betona: .Stiče pozitivnu . . komponente. .Ispitivanje povoljnosti grahulometrijskog sastava agregata za spravljanje betona.Upoznaje način transporta i transportovanja i skladištenja skladištenja cementa.Nabraja vrste i cementa i njihove klase cementa i oznake.Razlikuje vrste agregata prema načinu dobijanja.Upoznaje način pravilnog uzimanja uzimanja uzoraka uzoraka cementa. .Shvata značaj pravilnog . njihove oznake. 59 .Upoznaje beton i orijentaciju prema komponente njegove zanimanju. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . cementa. Cement . armiranog i prednapregnutog betona. betona i njihovu betona: primjenu.Određuje granulometrijski sastava svih frakcija agregata.čistoća.Crtanje granulometrijske krive. .Zna osobine . . betona. vrste i način dobijanja agregata.Razvija ekološku . .Upoznaje crtanje grafikona frakcija agregata (propisane i stvarne linije agregata). Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Beton i njegovi komponentni materijali .Upoznaje osobine cementa.Crta grafikon frakcija agregata. cementa. . prednosti i nedostaci.Upoznaje ulogu. . . Agregat . .Razlikuje .oblik zrna.Nabraja .Razlikuje vrste . cementa značajne za kvalitet betona. .Definiše primjenu nearmiranog.Objašnjava postupak ispitivanja granulometrijskog sastava svih frakcija agregata.čvrstoća. .Shvata značaj .Razlikuje vrste karakteristike svijest.

Shvata značaj ugrađivanja pravilnog betona.Razlikuje vrste miješalica. . Spravljanje i ugrađivanje betona .Upoznaje vrste . . .Razvija preciznost u radu.Računanje dužine sidrenja za pojedine vrste armature. .Određuje . njegovanja betona. .Poznaje razmjere količine cementa.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Voda . agregata i vode za .Upoznaje ulogu i . 60 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Shvata značaj ulogu.Definiše dodatke za .Određivanje vodocementnog faktora. određivanje dužine šipki kod armiranja. propisane marke.Računa dužinu armature. Armatura . mase.Objašnjava . .Upoznaje svojstva svježe betonske svježe betonske mase. nastavljanje . miješanja betona.Definiše kvalitet vodocementni vode za spravljanje faktor. šipki kod . armiranje. spravljanja. . betona.Upoznaje način betona.Upoznaje vrste transporta i miješalica. u armaturi.Definiše vodocementni faktor i njegov uticaj na svojstva betona.Razlikuje vrste značaj armature. .Računa dužinu dozvoljene napone sidrenje i u armaturi. armature. nastavljanje . beton i njihovu . betona i njen uticaj na ugradljivost i svojstva očvrslog betona.Poznaje računsko armiranja.Određuje . .Opisuje zaštitni sloj dozvoljene napone betona.Upoznaje sidrenje i armature. ugrađivanja . .Određuje zaštitni čelika za sloj betona.Upoznaje način 1m betona spravljanja.Računanje dužine šipki armature u armaturnom sklopu. .Shvata ulogu vode vode kao kao komponente komponente betona. Vježbe: . transporta i .Objašnjava ulogu .Određuje potrebne .Razlikuje svojstva .

. mehanička svojstva betona: . .Upoznaje način određivanje marke ispitivanja betona betona.Shvata značaj pravilnog betoniranja: betoniranja.Upoznaje dejstvo vrste betona. plastično tečenje betona. betona na dejstvo .Razlikuje vrste . Svojstva i ispitivanje betona .Definiše vrste probnih tijela za određivanje marke betona. Betoniranje .Objašnjava mrazu. . betoniranja na . .Analizira postupak betoniranju. .Upoznaje postupak . .Upoznaje način čuvanja probnih tijela na gradilištu.čvrstoća na smicanje. .prekide pri .Uočava značaj betona. potresa prije i poslije vezivanja.Razlikuje posebne .Razlikuje vrste mraza i toplotu. .Upoznaje postupak 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Upoznaje vrste i oblike skela. probnih tijela za .Upoznaje svojstva betona.Upoznaje tečenje i skupljanje betona.Definiše vodo-nepropustljivost . .Definiše otpornost na gradilištu.čvrstoća na pritisak.Posjeta gradilištu.Razlikuje dodatke za beton.učenik pravilnog njegovanja betona.Shvata različita .Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. Oplata i skela . .Razvija ekološku svijest. skela i oplata. . . na gradilištu.čvrstoća na zatezanje.redoslijed.Upoznaje vrste i oblike oplate za različite elemente. ispitivanja betona . . .

Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Dimenzionisanje temelja od nearmiranog betona.Diplomirani inženjer građevinarstva.keramzit.Dimenzionisanje stubova od nearmiranog betona. 2002. Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije. grafoskop i folije za grafoskop.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Marjanov.Poznaje postupak nearmiranog dimenzionisanja betona. 6. M. 9.tehničke pripreme. . po jedan u polugodištu). platno za projektor.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik betoniranja na mrazu: .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . 62 . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . 5.Razvija preciznost .siporeks. .Određivanje sile nosivosti za stubove prostog i složenog presjeka. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Okvirni spisak literature i drugih izvora .I.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. temelje od . projektor. Beograd.Priručnik za primjenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . beton. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.laki.Objašnjava . 7. . .Poznaje dozvoljene .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . temelja od nearmiranog betona.Određuje u radu. Bojović: Beton za III i IV razred. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Računar.bez izvijanja. Beograd. .Upoznaje posebne vrste betona: .sa izvijanjem.Dimenzioniše postupak stubove od dimenzionisanja nearmiranog stubova: betona. dozvoljene normalne napone normalne napone za nearmirani za nearmirani beton. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Osnove za proračun elemenata od nearmiranog betona . . . Stojiljković.kontrola kvaliteta. .probna opterećenja. . .Dimenzioniše . . 8. Ž. 1989.

Građevinski materijali .Materijali od kamena .Beton .Armatura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Voda .Veziva u građevinarstvu .Metali i legure 63 .10. Povezanost predmeta Znanja Agregat Cement Voda Svojstva i ispitivanje betona .

2. . .Upoznavanje dinamike izvođenja radova i čitanje dinamičkih planova. 64 .Osposobljavanje za analizu izvršenih aktivnosti.Osposobljavanje za vođenje i čitanje građevinske dokumentacije.Upoznavanje građevinske mehanizacije i njene primjene u zavisnosti od vrste rada.Korišćenje normativa i standarda pri izradi predmjera i predračuna i upotrebljavanje kompjuterske tehnike u tu svrhu. . pravilnu upotrebu tehničke dokumentacije.Upoznavanje i korišćenje mjera zaštite na radu i principa zaštite prirodne sredine.Koordiniranje. planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa ljudi radi ostvarenja određenih ciljeva u građevinarstvu. . Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. usmjeravanje. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 33 69 36 33 69 72 66 138 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. Opšti ciljevi nastave . . ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1.Upoznavanje menadžmenta kao modernog načina vještine upravljanja. . .Izrađivanje šeme organizacije gradilišta za sve objekte visokogradnje.1.8. . 3.

djelatnosti i ulogu istraživačke menadžmenta.Upoznaje postupak .Navodi podjelu organizaciji radnog rada. broju objekata.Shvata značaj . Vježba: .Navodi sastav .Crtanje objekata privrednog gradilišta. .Razlikuje tehničku gradilištu.projekat izvedenog stanja. njegovog spratnosti. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinska djelatnost .idejni projekat.Razvija marljivost i koju zauzima.izvođački projekat.Razlikuje različite .Razvija . .Objašnjava radne operacije u proizvodne sklopu proizvodnog procese.Razlikuje simbole na šemi. Struktura građevinske proizvodnje .Izrada šeme organizacije gradilišta za mali i veliki objekat. gradilišta.Shvata važnost organizacije gradilištu. površini osnivanja.Razlikuje organizacione građevinske sisteme i pojam djelatnosti: građevinarske projektantske.Zna pravila o dobroj . preciznost. Vježba: .projektni zadatak. . institucije.Upisivanje podataka u gradilišnu dokumentaciju. radove na .Nabraja vrste poznavanja zakona gradilišta prema: gradilišta i uslove i propisa. Faze izvođenja građevinskog objekta . zakonskih propisa. . službu i administrativno 65 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Čita šemu osoblja na .Shvata osnovne odredbe iz Zakona o izgradnji objekata visokogradnje. .Razvija dokumentaciju za gradilišta.Upoznaje odredbe .Razlikuje svu .Upoznaje za organizaciju. . radno mjesto. nadzor. Vježba: . Vježba: . faze rada i mjesta.Razlikuje projektnu odgovornost i izrade tehničke dokumentaciju: obavezu dokumentacije. Investiciono tehnička dokumentacija . . procesa.Organizacija radnog mjesta za određenu radnu operaciju. dobre organizacije gradilišta. .glavni projekat. rada na gradilištu.Pregled investiciono tehničke dokumentacije. operativne.Razlikuje vrste . poštovanja .4. . . sistematičnost i formiranje preciznost u radu. . Zakona o izgradnji.Objašnjava šemu potrebnu organizacije .Razvija sposobnost .Opisuje pripremne . .

. vremenu. . . prema materijalu.Piše opis . predračun i obračun građevinskih radova .Poznaje gradilišnu dokumentaciju.Razvija odgovornost u radu.Razlikuje pripremne radove po redu. radove u . Vježba: .Prati i obezbjeđuje neophodne dokaze o kvalitetu materijala koji se ugrađuje.Čitanje građevinskih normi građevinskih radova pomoću literature.Objašnjava .Sračunava učinak rada radnika.Koordinira izvođenje važećim zakonima radova. Predmjer. . gradjevinsku knjigu. u građevinarstvu. . . .Objašnjava proces izvođenja radova na gradilištu.Čitanje građevinskih normi u kompjuterskoj obradi.Zna pripremu materijala. Vježbe: . . Formativni ciljevi učenik materijalnu službu. .Posjeta gradilištu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta.Razvrstava norme građevinarstvu. radnoj snazi.Poznaje normative .Sastavlja građevinski dnevnik. .Čita normative i i standarde za standarde.Priprema sve podatke za tehnički prijem objekta.Čita izvođački projekat.Sastavlja privremene. obračunske i okončanu situaciju. .Razvija sistematičnost i preciznost u radu. . Vježba: 66 .Razvija preciznost. .Zna elemente privrednog gradilišta.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razrađuje detalje iz primopredaju projekta.Razrada pojedinih detalja iz projekta. Normativi i standardi rada u građevinarstvu .Objašnjava opise .Evidentira prisustvo radnika na gradilištu.Popunjavanje liste evidencije radnika. Socijalizacijski ciljevi učenik . . . . radova prema .Razlikuje vrste nadzora. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .

.Obračun koštanja objekta po vrstama radova kao i koštanje cjelokupnog objekta. 67 . . Socijalizacijski ciljevi učenik sistematičnost.Objašnjava predmjer radova.Izrada opisa građevinskih radova za zadati objekat visokogradnje.Usvaja osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu. Vježba: . Preporuke za izvođenje nastave . Sračunava vrijednost radova prema predmjeru i predračunu. Vježba: . zanatskih.Koristi mjere lične zaštite na radu. . - - . .Objašnjava predračun radova.Proračun količina radova za zadati objekat. Računa potrebne količine radova prema pozicijama iz glavnog projekta. pravila i način zaštite od njih. Povezuje radove prema tehnologiji izvođenja. . Zaštita na radu . Godišnji elaborat: . . Formativni ciljevi učenik građevinskih i zanatskih radova. instalaterskih i montažnih radova.Posjeta gradilištu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinskih.Razvija odgovornost u radu.Izrada elaborata za manji objekat.Izrada analiza cijena prema pozicijama radova iz zadatog predmjera.Oobjašnjava obračun radova. Sistematizuje radove prema srodnosti.Koristi mjere zaštite životne sredine. Vježba: . Sračunava jedinične cijene prema vrsti rada.Upoznaje propise i mjere zaštite na radu. . Analizira kretanje cijena na tržištu.

sastavu.Objašnjava analizu kalkulacije cijena .Proračun efektivnog časa rada mašine.Posjeta građevinskom preduzeću . .za prenos i dizanje.za iskop i utovar zemlje.prema vrstama vrstu mašina. Analiza tehnološkog procesa .Objašnjava izbor mašinu koja mehanizacije realizuje prema radnim tehnološki proces. . .Upoznaje vrste građevinske mašine građevinskih po grupama: mašina. .Proračunava učinak za građevinsku mašina za sljedeće mehanizaciju.Razvija sposobnost za organizaciju posla. Vježba: . Vježba: .Crta i čita kartu .Razvija tačnost. Socijalizacijski ciljevi učenik . .Opisuje metodu procesa i dijagram izrade karte toka za određene procesa i dijagrama vrste radova. . . 68 .Razvija tačnost i preciznost.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Građevinska mehanizacija .Crta dijagram toka za određene pozicije radova. Vježba: .sektor mehanizacija.prema karakteristike i konstruktivnom upotrebu.Čita faktore korekcije date tabelarno kao i druge podatke potrebne za proračun učinka date tabelom. .Crtanje karte procesa za određene pozicije radova. građevinskih radova. operacijama. . preciznost i sistematičnost.Proračun praktičnog učinka mašina za određene vrste radova.Proračunava koštanje efektivnog časa rada mašine. toka. . .Izabira mašine u širi izbor. vrste radova: .Posjeta gradilištu.Poznaje način izvršavanja radnih obračuna procesa.za transport i vuču.Razlikuje .za proizvodnju građevinskih materijala.Upotrebljava elemente kalkulacije. učinka za svaku . Preporuke za izvođenje nastave .Shvata značaj dobre organizacije preduzeća. . njihove . .prema načinu .za sabijanje tla. . . Vježba: .Prepoznaje vodeću .

. . .Sračunava vrijeme .Utvrđuje broj i sastav radne . cjeline. .Poznaje izradu dijagram. naredne i uporedne aktivnosti. . Vježba: .Crta gantogram i planira angažovanje radne snage.Poznaje izradu .Razvija marljivost i tačnost.Uočava prethodnu. Vježba: . .Poznaje izradu histograma. građenja i odabira resursa za njihovu . materijala i mehanizacije. Vježba: .Sastavlja spisak aktivnosti za izvođenje zadatog objekta. Godišnji elaborat: . optimizaciju. predstavljaju radne vremena.Navodi podjelu statičke i planova. . 69 .Dijeli planove na .Shvata važnost temeljito urađenih planova.Izbor mehanizacije i planiranje proizvodnje za objekat visokogradnje (nastaviti elaborat trećeg razreda).Proračunava . . dinamičke.Crta mrežni gantograma.Proračun trajanja radova za određene pozicije.Obrazlaže ulogu potrebe u radnoj planiranja radnih snazi. Planiranje proizvodnje .Crta histogram i određuje optimalan broj radnika u .Izrada statičkih planova za potrebe radne snage.Objašnjava dinamičke planove.Vrši uži izbor mašina prema ekonomskoj analizi. Vježba: .Obrazlaže tehniku brigade. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Terminira mrežni .Izabira mašine u uži izbor na osnovu najpovoljnijeg mašino sastava prema njihovim učincima.Crta kritični put. .Širi izbor mašina prema zadatim radnim operacijama.Proračunava realizaciju putem vrijeme trajanja statičkih planova. materijalu aktivnosti. . dinamičkih planova. izbor pomoću statičkih tehnologije planova. dijagram. trajanja aktivnosti.Crta histogram. radova. Vježba: .Objašnjava analizu . . korišćenje resursa i .Crta gantogram.Crta mrežni plan i terminira ga. mrežnog planiranja.Sastavlja spisak aktivnosti koje mrežnog plana.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . Vježba: . Vježba: .

Konstantinović: Organizacija građenja za III razred građevinske škole. . Povezanost predmeta Znanja . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. .Poznavanje djelova objekta .diplomirani inženjer arhitekture.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik datom trenutku.Opis pozicija radova .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 3. 7. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 2007. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Spisak aktivnosti na objektu . 5. 8.Diplomirani inženjer građevinarstva.Ž.Kompjuterske vježbe CAD-u 70 . B. . Građevinska knjiga Beograd.Računar. .Poznavanje faza izvođenja radova . .Projektovanje .u drugom polugodištu jedan pismeni zadatak).Crtanje statičkih i dinamičkih planova Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Tehničko crtanje pozicija radova .Opis pozicija radova .Čitanje djelova projekta radi izrade predmjera .Građevinske konstrukcije .Crtanje u Excel-u i AUTO . 1999. 4. grafoskop i folije za grafoskop.Čita dinamičke planove ulaganja finansijskih sredstava. . 6.Poznavanje djelova objekta .Normativi i standardi rada u građevinarstvu – knjiga 1. Beograd.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. V. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Ocjena godišnjeg elaborata. . Veličković. Okvirni spisak literature i drugih izvora . projektor. 2.Ocjena vježbi.Pismeno (pismeni zadatak .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 9. platno za projektor. 10. .Čitanje i crtanje određenih . Praščević.Izrada predmjera i predračuna . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .

Osposobljavanje za samostalan rad. .Upoznavanje sa proračunom ab konstrukcija po teoriji graničnih stanja. . . Opšti ciljevi nastave . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 66 66 99 99 3. . Naziv predmeta: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1.Upoznavanje mehaničkih svojstva betona i armature. 71 . . .Osposobljavanje za korišćenje kompjuterskih programa za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih elemenata.1.Sticanje znanja o teorijama za proračun armirano betonskih konstrukcija.Osposobljavanje za crtanje plana armature za stub. . ploču i gredu pravougaonog i t-presjeka.2. ploče i grede.9.Upoznavanje osnove proračuna po graničnoj nosivosti.Osposobljavanje za dimenzionisanje presjeka konstruktivnih elemenata: stub. pravougaonog i t-presjeka.

Koristi propise za koeficijente parcijalne sigurnosti. sidrenje i . Proračun aksijalno napregnutih elemenata .Razlikuje aksijalno .Razvija tačnost i . izvijanja. izvod i specifikaciju armature.Crta plan. izvod i specifikacija armature centrično pritisnutog stuba.Računa dimenzije . . .Upoznaje mehaničke preciznost u radu.Poznaje osnove sistematičnost proračuna AB armiranje preciznost i elemenata konstruktivnih 72 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Proračun AB konstrukcija . .Objašnjava osnove . elemente.Dimenzionisanje AB grede .Objašnjava nastavljanje PBAB ’87 za armature. mehanička svojstva karakteristike betona.Koristi PBAB ’87 za sidrenje armature. . . . .Zna osnove graničnom stanju proračuna loma. Vježba: .Koristi PBAB ’87 za .Razvija tačnost. nastavljanje armature. stanjima.Crta radni dijagram betona i radni dijagram čelika. betona.Dimenzionisanje i plan.Upoznaje aksijalno . AB elementi nepregnuti na savijanje .Poznaje parcijalne .Zna osnove proračuna AB proračuna AB konstrukcija.Objašnjava PBAB ’87 za . Vježba: .Objašnjava osnove .Razlikuje .Poznaje osnove proračuna prema . koeficijente sigurnosti. karakteristike čelika.Shvata osnove proračuna prema proračuna prema graničnim graničnim stanjima.Razlikuje mehaničke čelika. elemente.Razvija tačnost. . . sistematičnost i napregnute napregnute preciznost.Objašnjava centrično proračun centrično pritisnutog stuba pritisnutih stubova bez uticaja bez uticaja izvijanja. prema graničnom stanju loma. konstrukcija.4.Upoznaje mehanička svojstva .

izvod i specifikaciju armature. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. plan. izvod i specifikaciju armature. . sistematičnost preciznost i urednost. plan. izvod i specifikaciju armature. .Dimenzionisanje AB kontinualne ploče. Koristi PBAB ’87 za AB ploče sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Vježba: . crta plan armature prema liniji zatežućih sila. . crta plan armature prema liniji Socijalizacijski ciljevi učenik urednost. izvod i specifikaciju armature. a na drugom slobodno oslonjenu. . crta plan prema liniji zatežućih sila.Objašnjava AB ploče. Dimenzioniše konzolnu ploču.Razvija tačnost. Dimenzioniše ploču ukliještenu na jednom kraju.Dimenzionisanje AB slobodno položene ploče. izvod i specifikacija armature. Dimenzioniše slobodno položenu ploču. Preporuke za izvođenje nastave pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. Vježba: . izvod i specifikacija armature. Vježba: . crta plan armature prema liniji zatežućih sila. . plan. plan. - - - - 73 . plan. Dimenzioniše kontinualnu ploču. izvod i specifikacija armature.Objašnjava konzolnu ploču.Poznaje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka.Objašnjava ploču sa prepustima.Dimenzionisanje AB ploče ukliještene na jednom kraju a na drugom slobodno oslonjene. izvod i specifikacija armature.Objašnjava kontinualnu ploču. Vježba: . Dimenzioniše ploču sa prepustima.Dimenzionisanje AB konzolne ploče. . Vježba: .Dimenzionisanje AB ploče sa jednim prepustom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik napregnutih na savijanje. izvod i specifikacija armature. . Dimenzioniše AB grede pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje.Opisuje ploču ukliještenu na jednom kraju. Poznaje slobodno položenu ploču. - Formativni ciljevi učenik elemenata napregnutih na savijanje.

Dimenzioniše . Stojiljković. po jedan u polugodištu).Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine.Dimenzioniše T-presjeka kada T-presjek za slučaj je pritisnuto rebro. Okvirni spisak literature i drugih izvora . poprečnog presjeka . grafoskop i folije za grafoskop.Objašnjava ploči.Dimenzionisanje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka.Pravilnik za beton i armirani beton. crtanje dijagrama glavnog napona zatezanja i osiguranje nosača armaturom. Bojović: Beton za treći i četvrti razred građevinske škole. .Pribor za crtanje. . Beograd.Objašnjava proračun T-presjek za T-presjeka kada je slučaj kada je pritisnuta ploča. . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Ploča sa rebrom .Računa napon . 7. . Marjanov. Ž.Poznaje proračun smicanja prema AB greda graničnoj pravougaonog transverzalnoj sili. proračun .Zna proračun T-presjeka kada je pritisnuto rebro. Vježba: .Određuje položaj armature za prijem kosih sila zatezanja.Koristi propise o prema osiguranju od sila transverzalnim zatezanja za silama. kada je neutralna osa u rebru. 2002. projektor.M. 74 . 5. projektno platno. 1987. računar.Ocjena vježbi. I. 6.Dimenzionisanje T-presjeka kada je pritisnuta ploča za zadati granični uticaj. .nosači T-presjeka .učenik zatežućih sila i izvod i specifikaciju armature. Proračun nosača prema transverzalnim silama .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . granično stanje nosivosti pri uticaju graničnih transverzalnih sila.Računa armaturu za primanje sila zatezanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. neutralna osa u .

Vrste nosača.Kompjuterske vježbe . 10.Statika i otpornost .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Građevinske konstrukcije . 8. konstruktivni smjer. 9. grede. vrste materijala opterećenja i statički uticaji .Dimenzionisanje elemenata na pritisak i savijanje .Osnovni građevinski elementi (stubovi.Osnovna svojstva betona i armature .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima..Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Povezanost predmeta Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Upotreba kompjuterskih programa 75 . .Diplomirani inženjer građevinarstva. ploče) .Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Građevinski materijali .Radni dijagram betona i čelika . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje .

.Upoznavanje sa značajem ekoloških standarda i propisa u građevinarstvu.Sticanje vještine kombinovanja prostornih elemenata. Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2.Upoznavanje sa tehničkim normativima za projektovanje stanova i stambenih zgrada.Sticanje znanja za uklapanje objekata u prirodno okruženje. .1.Osposobljavanje za razradu projekta višespratne stambene zgrade.Osposobljavanje za samostalan rad.Razvijanje kreativnosti pri izradi projektne dokumentacije. .Podizanje estetskih kriterijuma. . 3. . . Opšti ciljevi nastave .2. .10. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 31 22 53 77 110 187 108 132 240 Vježbe: odeljenje se dijeli u grupe do 17 učenika. 76 .Sticanje vještine korišćenja arhitektonskih konstruktivnih elemenata.Razvijanje kulture stanovanja. PROJEKTOVANJE 1. . . .Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi projektne dokumentacije.Osposobljavanje za razradu projekta manje porodične kuće. .

.Razvija ekološku prednosti i . nedostatke funkcionalne grupe 77 Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . upoređuje porodičnih zgrada. .Razvija kreativnost . do idejnog. veličinu.Upoznaje područja .Uočava odnos preciznost.Navodi podjele stanovanja.lokacije. . geološkom sastavu terena i njegovom reljefu. obrazlaže faze pojedinih faza sistematičnost. Porodične zgrade .Razlikuje i . prilaz podatke kroz fazu u odnosu prema grafičkog saobraćajnici.Analizira podatke o postojećoj mreži infrastrukture.Shvata postupak .investicionog mogućnosti programa. preko radu.Objašnjava orijentaciju. projektovanja od samostalnost u zamisli.Prema datim uslovima crta lokaciju slobodne . glavnog i izvođačkog projekta. Pripremni radovi .Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta.Upoznaje značaj i važnosti dobijenih dobijanja lokacije i sadržaj: informacija i uslove koje ona . zadatka. moguću .4.Upoznaje i .Određuje .projektnog njihovoj primjeni. tehničkih uslova na projektovanja formiranju do enterijera.Uočava uticaj međusobni odnos urbanističko od urbanizma. razmišljanja. . . izrade projektne procesa preduzimljivost i dokumentacije. Projektna dokumentacija .Formira stav o . sadrži.Obrazlaže svijest. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektonsko projektovanje . idejnih skica. opisuje njihov arhitekturi. rješenja kroz datu .Razvija sposobnost .Analizira uzajamni odnos i uticaj koja obuhvata povezivanja pojedinih područja arhitektonsko prostornih arhitektonskog projektovanje i vrijednosti u projektovanja.Razvija kulturu . projektne dokumentacije.

vrijednostima .Skicira .Uočava prednosti i „porodične nedostatke niskih teritorije“. dnevnog .Rješava djelove stana pojedinačno: komunikacije. prostorija sa ostava hrane. stambenih zgrada. stana. povezivanja aktivnog odmora boravka i otvorenog prostora.jednosoban.Razvija kreativnost samostalnost i preduzimljivost u radu. . .Poznaje značaj . terase.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik višespratnih prostorija.Rješava oblikovno i . stana. ostave alata i opreme. prostora pojedinih za rad. Prateće prostorije . ulaza. dimenzionisanje trpezarija. Grafička vježba: .Opisuje razlike i konstruktivno karakteristike: otvorene površine balkona. . Analiza stambenih jedinica . stambenih zgrada.Objašnjava boravka. Analiza prostorija u stanu . kuhinja. garaže. kuće. . Grafička vježba: .garsonjera. grupacije.Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.Skicira funkcionalno funkcionalnu šemu grupisanje.podrumske pristupnu rampu. . soba aspekta za spavanje.Povezuje Opisuje karakteristike funkcionalne sa stambenih jedinica: oblikovnim . prostorija i njihovo .Rješava osnovu stana sa dispozicijom namještaja.Rješava i crta osnovu grupacije dnevnog boravka i kuhinje.Upoznaje pomoćne .Razvija predstavu o prostoru. Funkcionalne grupe stana .Poznaje namjenu i funkcionalnu šemu veličinu pojedinih manjeg stana. holova. .Objašnjava položaj. predsoblja. . Grafička vježba: . . stana.Razvija sposobnost balkona.Razvija ekološku svijest.Nabraja podjelu stanova po veličini. Otvorene površine .Rješava i crta osnovu grupacije za pasivni odmor sa sanitarnim čvorom.Rješava garažu za putničko vozilo i . 78 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave porodične kuće. .Razvija samostalnost i kreativnost. lođe .Razvija sposobnost uvažavanja tuđeg mišljenja. stana srednje veličine. povezanost. prostorije ostave za ogrijev. „dispozicije sanitarne namještaja“. lođe. .

.sve osnove 1: 50.Razrađuje .Opisuje kako konstrukciju. .detalji. Glavni projekat .Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni. .predmjer. . nizu.fasade 1: 100. .Situaciju 1: 250.Na osnovu date skice razrađuje: . dokumentacije. . orijentaciju.Pravi skice.porodična kuća u šemu.dvojna porodična projektni zadatak. Izrada projekta porodične kuće .Usvaja . porodična kuća.Određuje kuće. . .dvosoban.samostalna vrijednostima.Objašnjava funkcionalnu tipove izgradnje povezanost grupa porodičnih kuća: sa oblikovnim . .Razvija kreativnost i samostalnost u radu. kuća. Tipovi izgradnje porodičnih kuća .temelje 1: 50. . 79 . tehničkim primjenjuje uslovima i seizmičke propise. projektnom zadatku rješava dio . .Analizira .jednoiposoban.presjeke 1: 50.presjek 1: 100. .tehnički opis.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Određuje površine.poluatrijumske . . . . .fasade 1: 50. . . .Uočava značaj saradnje sa “fazerima“.Na osnovu date skice razrađuje: .atrijumske kuće.Razvija samokritičnost.Crta funkcionalnu . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Analizira završnu obradu kroz projektne detalje. .sve osnove 1: 100.Razvija nivo estetskih kriterijuma. prema datim materijalizuje urbanističko objekat. . Grafičke vježbe: Idejni projekat .Crta dispoziciju namještaja.

standarda i mjere . ucrtava raspored opreme i dispoziciju namještaja (1: 100). .Određuje sadržaj . tri ili četiri stana.Upoznaje funkcionalnog stanovanje u rješenja kod zajedništvu.dva stana na stepeništu. teritorije“. mogučnosti korišćenja . Komunikacije .Rješava tipsku osnovu sprata sa dva. . pojedinih tipova .Crta funkcionalnu .Razvija predstavu o prostoru.Objašnjava poslovnog prostora. .Razvija kreativnost i preduzimljivost.Razvija odgovornost za predložena rješenja. kanalizacije kroz .jedan stan na materijale.stambeni blokovi. stambenih zgrada i izborom njihove konstrukcije.Navodi podjelu šemu stanova i višespratnica po komunikacija.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Višespratne stambene zgrade .Upoznaje .Poznaje tipove objekata.Razvija preciznost Grafička vježba: . .Formira stav o značaju povezivanja estetike i funkcije. Grafička vježba: .Analizira .Poznaje etaže.Uočava mogućnosti . .pet i više stanova na spratu. „rastere“. stepeništu. . broju stanova na određuje površine. Grafička vježba: . . terasaste stambene zgrade.Prema usvojenom rješenju sprata projektuje poslovni prostor u prizemlju.Uočava povezanost prizemlja i instalacija suterena za vodovoda i poslovne prostore. . zaštite. izborom višespratnih materijala.etaži: konstrukciju.tri i četiri stana na stepeništu. . karakteristike: primjenom .stambeni traktovi. mogućnosti konstruktivnog sklopa prizemlja i određuje način prenošenja opterećenja spratova.Proširuje znanje o standardima stanovanja i razvija kritički odnos u vrednovanju ostvarenih rješenja. Podjela višespratnica . Preporuke za izvođenje nastave .Galerijski sistem funkcionalnost stanovanja tipične jedinice karakteristike stana kao „dupleks“ stanovi „porodične stambene kule. Poslovni prostor . .Analizira i određuje vertikalne sistem 80 Socijalizacijski ciljevi učenik .

Upoznaje horizontalne komunikacije: ulazni prostori.predškolske ustanove.Navodi osnovne površine prostorija karakteristike. objekata. .Razrađuje ulazni dio objekta (crta osnovu i presjek kroz stepenište). .domovi zdravlja. zdravstvenu izbor materijala. Grafička vježba: . Formativni ciljevi učenik horizontalnih i vertikalnih komunikacija sa aspekta organizacije stana i njegovog udobnog i sigurnog korišćenja. Socijalizacijski ciljevi učenik u radu. . ulogu i raspored zajedničkih prostorija: okupljanje stanara. .Razrada projekta dijela osnove staje za goveda.Navodi podjelu i mogućnosti karakteristike funkcionalnog društvenih zgrada: rješenja kod .Obrazovno vaspitne ustanove: . Privredne zgrade .restorani. .kafana i bar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik komunikacije: stepeništa. podrumske etaže. zaštite.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni. komunikacije (u razmjeri 1: 100). hodnici i galerije. .Razrađuje podrumsku etažu.Određuje sadržaj i .Razrada dijela osnove škole: učionica.Ugostiteljski objekti: .Navodi podjelu i . . . liftovi. Preporuke za izvođenje nastave . industrijskih 81 Grafička vježba: .školski objekti. podrumske – stanarske ostave. sušionice veša. Grafička vježba: . garaže i prostorije za zajedničke instalacije. Grafička vježba: . Društvene zgrade . garderoba. .zdravstvene standarda i mjera stanice.moteli.industrijski objekti. ostave za kolica i bicikla.hoteli. sanitarne grupe. zaštitu: primjenu .Administrativno pojedinih tipova upravne zgrade. Zajedničke prostorije .Objekti za izbor konstrukcije.Komentariše .Razrada dijela osnove motelske sobe (1: 100). .Pronalazi karakteristike konstruktivna privrednih zgrada: rješenja . .

Objašnjava kako estetiku. Beograd.Primjenjuje seizmičke propise. .Pravi skice.Razrađuje . . projektni zadatak.Ocjena grafičkih vježbi i projekata.Uočava značaj saradnje sa „fazerima“. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Na osnovu date skice razrađuje: . Građevinska knjiga.Usvaja konstrukciju. . arhitektonski dio . računar. dokumentacije višespratnice čiji se .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .fasade 1: 100.Pismene vježbe. . časopisi i odgovarajući prospekti. . .dio svih osnova u razmjeri 1:50.presjek 1: 100. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Razrada projekta višespratne stambene zgrade .karakteristične detalje. prostor.tehnički opis. Ročkomanović: Elementi projektovanja sa razradom projekata za treći i četvrti razred građevinsko . Formativni ciljevi učenik objekata. . 82 . .Materijalizuje objekat.sve osnove 1: 100. 5.Crta dispoziciju kao poslovni namještaja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: Idejni projekat Prema datoj skici razrađuje: .Analizira završnu obradu kroz detalje. platno za projektor. prizemni dio koristi .E. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd.Određuje površine.dio presjeka u 1:50.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Nojfert: Ahitektonsko projektovanje.Razvija smisao za .tehničke škole. 1968. 7.situaciju 1: 250. zadatku razraditi . prema datoj skici i . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. projektor. 2004. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. . . Glavni projekat . .šeme stolarije.Razlikuje vrste poljoprivrednih objekata i njihove osnovne karakteristike. 6.poljoprivredne zgrade. .Crta funkcionalnu projektnom šemu. .B.Određuje projektne orijentaciju. . .dio osnove temelja u razmjeri 1:50. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Instalacije vodovoda i kanalizacije 83 .Tehničko crtanje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . konstrukcije . 9.Diplomirani inženjer arhitekture.Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Izrada priloga projekta.Dokaznice mjera.Kućna mreža .Materijalizacija objekta .8. Povezanost predmeta Znanja .Rad olovkom i drugim tehnikama .Pravilno kotiranje.Izrada dijela projektne dokumentacije . formatizovanje .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi . obrada i izrada crteža.Konstruktivni elementi objekata visokogradnje .Kompjuterske vježbe .Definisanje prostornih vrijednosti . tehnička obrada crteža.Konstruktivni sklop objekta .Građevinske konstrukcije .Izbor materijala. 10.Kućne instalacije .Projektovanje .Statika i otpornost materijala .Opterećenje nosača .Definisanje prostornih vrijednosti .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. jedinične cijene .Građevinski materijali .Organizacija građenja .Predmjer i predračun . kotiranje .Nacrtna geometrija .Rješavanje vodovoda i kanalizacije .

Osposobljavanje za razradu projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije.Osposobljavanje za samostalan rad. 84 .2.1. . .Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3.11.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. Opšti ciljevi nastave . . Naziv predmeta: KUĆNE INSTALACIJE 2.Upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. .Osposobljavanje za provjeravanje atesta i vršenja kontrole ispravnosti mreže pod pritiskom. . KUĆNE INSTALACIJE 1.Osposobljavanje za obavljanje poslova nadzora u izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije na osnovu tehničke dokumentacije za manje objekte. . .Upoznavanje sistema odvođenja atmosferske vode.

Upoznaje sve vrste . Vježbe: . pravilan raspored . kanalizacije u o projektovanju objektima. kanalizacionu nagib). .Crtanje grafičkih oznaka instalacija u objektima.Crta grafičke oznake za sve instalacija u instalacije u objektima objektima visokogradnje.Upoznaje značaj . Projektni elaborat: .Crta horizontalni razvod ispod kote 85 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . kanalizacione instalacije.Upoznaje . kanalizacione .Upoznaje kućnu mreže. WC-u. . grafičkim oznakama. materijale.Opisuje vođenje mreže sa svim cijevi kroz objekat.Crta i računa spajanje nagibe dvorišne i kanalizacionih kućne cijevi. (kompjuterska .Uočava značaj za predstavu o instalacija poštovanja propisa prostoru.Crta pravilan raspored sanitarnih vrste sanitarnih u radu. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . kanalizaciju.Razlikuje različite planove i zna da ih pročita. kuhinjama).Objašnjava .4. .Razlikuje grupisanje kućnih instalacije prema instalacija.Crta kanalizacone blokove po etažama. .Objašnjava i navodi . Kanalizacija .Izrada šeme kanalizacione mreže u objektima. .Objašnjava WC-u i kuhinjama. visokogradnje. Sanitarni uređaji . mrežu.Manji stambeno poslovni objekat.Razvija sposobnost . način dvorišnu i kućnu postavljanja. uređaja u uređaja.Upoznaje razvrstava kanalizacione cijevi materijal za (materijal.Izrada šeme rasporeda sanitarnih uređaja u prostorijama (kupatilima. pratećim objektima (reviziona okna i kaskade).Primjenjuje sanitarnih uređaja savremene u mokrim kanalizacione čvorovima. kanalizacione . Vježbe: . kupatilima.Razvija preciznost . .Razlikuje i pravilno . .

Razlikuje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju. .Razlikuje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mreže. . .Crta šeme dvorišne mreže dopriključka na ulični kanal.Upoznaje snadbijevanja savremene objekata vodom. .Razlikuje vodovodni materijal. . . aparate i armature.Izrada šeme odvođenja atmosferske vode. . .Razvija preciznost.Crta vodomjere i shvata njihov značaj. .učenik podruma ili kote prizemlja za objekte bez podruma.Manji stambeno poslovni objekat. Atmosferska kanalizacija . . krovova. (kompjuterska obrada). Projektni elaborat: .Crta razvijene presjeke vertikala.Crta šeme . Vježbe: .Crta načine .Izrada šeme vodovodne mreže u objektu i prostorijama. vodovodne instalacije. 86 .Crta izometrijsku šemu vodovoda. . Aparati i armature za vodovodnu mrežu . aparate . Vježba: .Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu.Crta šeme i armature za provođenja hladne vodovodnu mrežu.Upoznaje odvođenja problematiku atmosferske vode s odvođenja kosih i ravnih atmosferske vode.Razvija preciznost u radu.Crta presjeke kroz glavni kolektor. . sređenost i preglednost. i tople vode za mokre čvorove. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrada). materijale.Crta načine odvodnjavanja iz dvorišne mreže.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . folije za grafoskop.Uočava značaj . Beograd.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Crta šemu zaštite.diplomirani inženjer građevine . Beograd. protivpožarne .Razvija . projektor i projektno platno. Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . savremene aparate i armature za protivpožarnu zaštitu.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 2007. Stanojević. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 7. 1980. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Ocjena vježbi i projektnog elaborata. .M. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. protivpožarne radu. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama.V.Izrada šeme protivpožarne zaštite. Zoroje: Kućne instalacije. 87 .Upoznaje zaštite. 9. 6.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. po jedan u polugodištu). 1996. 8. grafoskop. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Upoznaje pojam i protivpožarne značaj odgovornost u zaštite. Građevinska knjiga.hidrotehnički smjer. . .Diplomirani inženjer arhitekture. . M.B. 5.Računar.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Aparati i armature za protivpožarnu mrežu (hidrantska mreža) .

Uslovi lokacije .Urbanizam . kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata .10. Povezanost predmeta Znanja .Urbanizam 88 .Infrastruktura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Infrastruktura Obrada projekta Vodovod i kanalizacija Projektna dokumentacija Sanitarni uređaji Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Uslovi lokacije Nacrtna geometrija Projektovanje Tehničko crtanje Građevinski materijali Kućna mreža Kućna mreža Tehnička obrada crteža Metali i legure Plastične mase Boje.Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu . lakovi.

Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 40 40 26 26 66 66 3.Razvijanje preduzetničke sposobnosti.Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. .Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. . . .Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom.12.Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva. PREDUZETNIŠTVO 1.2. .Osposobljavanje za rad u timu. . .1. 89 .Sticanje znanja o izradi biznis plana.

privrednog društva.Razvija sposobnost kvalitet poslovne biznis ideje. .Razvija stručnost. misija. . eksternih partnera .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva.Poželjno je učenicima ukazati na primjere.Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima / korisnicima usluga. očuvanja životne sredine.4. . odgovornost u poslovanja.Upoznaje pojmove: životne sredine. . plan prodaje. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . . u radu. .Uočava važnost . kako vizija. istraživanja tržišta .Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva.Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja. . . .Upoznaje postupak tako i od strane istraživanja tržišta. primjeru.Objašnjava obrazlaže ciljeve neophodnost privrednog društva.Razvija kreativnost argumente kritički biznis ideja. Eksperiment Šest šešira. postulatima opredjeljuje se za . finansijskog plana strategija. .Prezentuje biznis na novom plan.Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji. . izrade biznis plana . 90 .Opisuje nastanak . .Opisuje pojam u kontekstu biznis plan.Nabraja i kompromisa. očuvanja zdrave obezbjeđivanja . . .Opisuje elemente vizija. misija. Preporuke za izvođenje nastave .Uviđa značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda / usluga.Vrši opis proizvoda / usluga. procjenjuje .Kroz primjere . . . postizanja ideje u skladu sa .Razvija tržišnog poslovnu ideju.Upoznaje pojam .Upoznaje pojmove: (investitora. privrednog društva . podrške.Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva.Kroz primjere. ciljevi. npr.Razlikuje pojmove: .Nabraja moguće radu. marketing plan i kreditora). .Rezimira biznis obrazlaže postupak plan. preciznost u radu.Uviđa važnost vrste djelatnosti.Suočavajući .Razvija marljivost i unutar samog strategija.

Popunjava registracije formulare za privrednog društva.Sprovodi aktivnosti organizovanja na pribavljanju privrednog društva. Registracija privrednog društva .Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo.Izrada organograma privrednog društva.Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva.Opisuje moguće oblike . banke.Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Stiče radne navike.Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana. Poslovni kodeks preduzeća .Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke. .učenik .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. . kroz diskusiju.Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana. vizuelnog identiteta privrednog društva. . .Upoznaje elemente . .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. Otvaranje računa kod poslovne banke . pečata i štambilja. . Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva .Nabraja moguća ime privrednog rješenja za ime društva u skladu sa privrednog društva.Oblikuje vizuelni i značaj identitet oblikovanja privrednog društva. 91 .Opredjeljuje se za .Popunjava formulare za otvaranje računa Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. . . propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti. registraciju privrednog društva.Popunjava .Upoznaje postupak . . Vizuelni identitet privrednog društva . donose odluku.

Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda / usluga.Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima.Tehnički održava internet sajt privrednog društva. . Služba opštih poslova .Rad u grupama od tri do pet učenika.Razvija odgovornost u radu. faks.Upoznaje pojam marketinga. jednostavnog . fotokopir aparat. cijena. . 92 .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. privrednom . . . marljivost i preciznost.Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi. skener. kao i programe za elektronsku komunikaciju. Formativni ciljevi učenik kod poslovne banke. promocija i . Sektor Marketing .Pronalazi sličnosti i . privrednim društvom. štampač).Informativni ciljevi i sadržaji učenik . organizacionih struktura privrednog društva.Upoznaje tipove . .Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa. .Razvija komunikativnost. .Upoznaje postupak . .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu.Opisuje postupak istraživanja tržišta.Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu. . Organizaciona struktura privrednog društva .Učestvuje u izradi društvu. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva .Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod.Razvija spremnost i sposobnost za saradnju. .Kroz primjere obrazlaže strukturu asortimana proizvoda / usluga. .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. izvještaja o radu. društvom.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja elemente poslovnog kodeksa. . .Šalje i prima poštu i druge službene materijale.Razvija sposobnost . efikasnost u radu.Pronalazi sličnosti i organizacione razlike između strukture različitih tipova privrednog društva. .Nabraja i opisuje aktivnosti u okviru službe opštih poslova.Kroz primjere obrazlaže važnost i .

Razvija analitičko mišljenje. predračun. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred. 5.Obavlja .Obavlja poslove .Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . poslove. Dragiđić. porudžbenicu. Sektor komercijala . B. 1996. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Vukotić: Preduzetništvo i biznis. Podgorica. Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred.Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije. odnosno proizvoda / usluge. S. Beograd.D.Planira način reklamiranja privrednog društva. .D. . Ekonomski fakultet. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Upoznaje postupak plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja. . . 2004. Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred. Ilić.V.Razvija tačnost. . obračuna zarada. . Formativni ciljevi učenik načine promocije. račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. preciznost i urednost. Beograd. . . M. Bogdanović.Opisuje način poreza i doprinosa.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija. potraživanja.Razvija odgovornost u radu.Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje. G. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Izrađuje ponudu.Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. . Medojević.Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala. 2004. 93 . Sektor finansija i računovodstvo . .Kroz primjere . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . upit. Manojlović. Beograd.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva. .Izrada reklamnog materijala. 2005.J. . . obračuna poreza i doprinosa. B.

Podgorica.Ocjena pismenih vježbi. skener. Potit: Kako započeti sopstveni biznis. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Podgorica.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 7.Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .H. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . telefon. Montenegro Biznis Alijansa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . CID.R. . 6. Povezanost predmeta Znanja .Publikacija „Moj biznis“. 1997.Diplomirani ekonomista. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2004. 2004. 8. fax. . . Beograd.Organizacija građenja . 10.Predmjer. predračun i obračun građevinskih radova 94 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. štampač i fotokopir aparat. . Rajović: Osnovi prava za I razred. 9..Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.

. . .Osposobljavanje za ugradnju drvene i metalne konstrukcije.Osposobljavanje za izvođenje keramičkih radova.Shvatanje značaja upotrebe gradjevinskih normi. alata i pribora za rad. montaže i demontaže skela.Osposobljavanje za pravilan izbor materijala za oblaganje i zaštitu prostora i konstrukcije u sistemu suve gradnje. . . PRAKTIČNA NASTAVA 1. . izvođenja radova hidroizolacije. .13. . . .Upoznavanje keramičkih radova.Upoznavanje pravilnog korišćenja mašina.Upoznavanje tesarskih radova. .Izvođenje tesarskih veza. . .Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2.Upoznavanje zidarskih radova u sistemu gradnje.Upoznavanje značaja radova sistema suve gradnje.Osposobljavanje za izvođenje zidarskih radova. . . malterisanja.Osposobljavanje za praćenje sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 66 282 Praktična nastava: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.1. 3.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite.Sticanje znanja o pravilnom izboru materijala. .Osposobljavanje za održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije. oplata stubova i modela jednostavnih krovova.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta.Upoznavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.2. . Opšti ciljevi nastave . 95 .

zidanju. radu. .Poznaje tačnost i i alat za rad.Poznaje opeku. .Vizira pomoću . .Razvija radne . ravnjače. Organizacija radnog mjesta . sredstava za rad. .Objašnjava navike.Provjerava alata.Poznaje održavanje .Spravlja produžni gipsno . stav prema pribor i sredstva za alata. pravilno ih raspoređuje.Razvija rutinu.Određuje pravac pomoću kolčeva.Posjeta gradilištu. ispravnost alata. . . blokova i dimenzije (opekarski blokovi.Poznaje osnovna .Poznaje alat.Razvija pozitivan .Spravlja produžni upotrebu maltera timskom radu.Poznaje blokove. Osnove mjerenja pri zidanju . sistematičnost u dimenzije. čita skicu ili crtež i obilježava poziciju prema tome.Razvija 96 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija urednost. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zidarski alat. krečno cementni za zidanje i malter 1:2:6.Spravlja cementni . .Priprema potreban alat i materijal za određenu poziciju rada. disciplinu i malter 1:3.Objašnjava osnove brzinu i tačnost. spravljanje i odgovornost u .krečni 1: 3:9 malter. laki blokovi).Spravlja malter ručno i mašinski.Zna vrste opeke i . Materijali za zidanje .4. Spravljanje maltera .Održava radno mjesto.Određuje ravan pomoću krstova.Vizira viskom. . mjerenja pri . pribora i zanimanju. . . betonski blokovi. Zidanje opekom .Zida zid .Razvija .Zna upotrebu . .Priprema materijal .Zna podjelu . organizaciju radnog sistematičnost u . . pribor i sredstva . materijala i alata. malterisanje. .Pravi raspored mjesta.Određuje pravi ugao.Obilježava prema zadatoj skici ili crtežu. radu. rad.

Poznaje zidanje pregradnih zidova.Poznaje materijale . vlage. . .Objašnjava zidanje .Objašnjava način vođenja kanala.Zida: .Objašnjava horizontalnu izvodjenje izolaciju zida od horizontalne vlage. . . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik kreativnost.suticanje zidova.Zna materijale za izvođenje izolacije za izolaciju od od vlage.pregradne zidove giter blokovima. sistematičnost i preciznost. .Izvodi slojeve za . .Posjeta gradilištu.Zida zid vezačkom stubova. .fasadne zidove uz fasadnog zida.Zida: .Posjeta gradilištu. . blokovima.Razvija tačnost. .Izvodi otvore za vrata i prozore.Poznaje pravila za zidanje dimnjačkih . . tipa „Šunt. i ventilacionih . opeke jednom. Zidanje dimnjačkih i ventilacionih kanala .Zida: .dimnjački kanal tipa „Šunt“. . .Objašnjava zidanje opeke ili jedne lukova.učenik dužnjačkom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. . . . izolacije zidova od 97 Informativni ciljevi i sadržaji učenik pravila zidanja zidova.Zida zid krstastom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. Preporuke za izvođenje nastave . Zidanje zidova blokovima . blok vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.završavanje zidova.Poznaje zidanje .ukrštanje zidova.Razvija radne navike i disciplinu. vezom debljine ½ .Zida zid običnom ili parapeta. Hidroizolacija .Stiče odgovornost u timskom radu.Zida zid gotskom vezom. .Poznaje zidanje . .noseće zidove giter nosećih zidova. upotrebu fazonskih komada.ventilacioni kanal kanala.sučeljavanje zidova. . .Objašnjava zidanje .

Zna način rada sa mašinskim malterom.Objašnjava mašinsko malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova.Objašnjava upotrebu skele.Čita opis zidarskih debljine zida.Zna materijale za malterisanje fasade.Objašnjava grubo malterisanje i dersovanje.Računa potrebne .Razvija osjećaj . .Demontira zidarsku i cjevastu skelu. Zaštita na radu . .Objašnjava spoljašnje malterisanje.Poznaje vrste skela. . .Obavlja glatko malterisanje zidova. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik vlage. . . .Obavlja malterisanje špaletni. Malterisanje .Objašnjava količine radova za proračun potrebnih razne debljine količina zidarskih zida.Posjeta gradilištu. .Razvija rutinu.Opisuje glatko malterisanje i gletovanje. .Obavlja gletovanje.Objašnjava izradu ivica.Posjeta gradilištu. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . radova za razne .Montira zidarsku i cjevastu skelu. . . .Primjenjuje mjere 98 .Obavlja izradu ivica. .Poznaje mjere .Objašnjava unutrašnje malterisanje. . . .Poznaje opis zidarskih radova.Obavlja dersovanje. . . .Zna vrste maltera za unutrašnje malterisanje. .Poznaje pravila malterisanja. .Objašnjava izvodjenje vertikalne izolacije zidova od vlage.Primjenjuje pravila za malterisanje. Upotreba skele . Predmjer zidarskih radova .Objašnjava malterisanje plafona. . .Izvodi vertikalnu izolaciju zida od vlage. brzinu i preciznost u radu.Obavlja čišćenje skele.Objašnjava malterisanje špaletni. radova.Obavlja malterisanje plafona. Formativni ciljevi učenik .Obavlja grubo malterisanje zidova.

Formativni ciljevi učenik lične zaštite i zaštite životne sredine. Socijalizacijski ciljevi učenik odgovornosti za sebe i svoju okolinu. Preporuke za izvođenje nastave 99 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zaštite radnika na radu.

Priprema radno mjesto.Razvija preciznost i ekonomičnost.Poznaje drvenu građu za izradu tesarskih veza.Crta radioničke crteže za jednostavne tesarske veze.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala. .Uočava greške kod drvene građe. .Crta radioničke .Vrši odabir materijala.Poznaje klasične mjerenje. alata i drvene građe pribora za . . .Posjeta gradilištu.Poznaje drvenu crteže planova građu za izradu oplate za stub. . oplate za . oplata.Pravi specifikaciju . . . .Razlikuje tesarske veze..Čisti radno mjesto i radionicu. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik . . .Uočava važnost organizacije radnog mjesta. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Poznaje materijal za tesarske radove. .Sortira drvenu građu.Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi jednostavne tesarske veze.Prenosi mjere sa crteža. . .Izvodi jednostavne tesarske veze. .Poznaje jednostavne tesarske veze. raspoređuje odabrani alat.Razvija kritički odnos prema radu.Upoznaje tesarske radove. 100 .Poznaje alat i pribor za tesarske radove. .Posjeta gradilištu. . Preporuke za izvođenje nastave . na prethodno definisan materijal. . .Uočava greške kod izvedenih tesarskih veza. Izrada drvene oplate za stub . .Razvija preciznost u radu.Poznaje mjere zaštite na radu. alata i pribora za mjerenje i za izvođenje tesarskih veza.Primjenjuje mjere zaštite na radu.Vrši odabir alata i jednostavne Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tesarske veze . . .

na prethodno definisan materijal.Izrađuje model krovne konstrukcije.Crta radionički . pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi model za jednostavnu drvenu krovnu konstrukciju. 101 . pribora za .stub.Poznaje mjere . . .Priprema radno zaštite na radu.Vrši odabir alata i radove. .nadvratnik.Priprema radno mjesto: raspoređuje odabrani alat. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Čisti radno mjesto i radionicu. . izvođenje. . konstrukcije. mjesto: raspoređuje odabrani alat.Izvodi oplatu stuba. Izrada drvene krovne konstrukcije . Formativni ciljevi učenik pribora za mjerenje i za izvođenje.Prenosi mjere sa crteža. .Upoznaje mašine mjerenje i za za obradu drveta.Pravi specifikaciju . .nadprozornik.Poznaje mjere zaštite na radu.Poznaje alat i pribor za tesarske radove. pribora za .Poznaje drvenu crtež plana za građu za izradu model krovne krovne konstrukcije. .Primjenjuje mjere zaštite na radu. . . . . pribor za tesarske . na prethodno definisan materijal.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala. .Poznaje alat i mjerenje. .Upoznaje mašine za obradu drveta.Informativni ciljevi i sadržaji učenik konstruktivne elemente: . alata i drvene građe.serklaž.Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi drvenu oplatu za stub.greda. . .Čisti radno mjesto i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Prenosi mjere sa crteža.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radionicu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 102 . .Primjenjuje mjere zaštite na radu.

Vrši provjeru horizontalnosti poda. ).Priprema keramičke pločice: sortiranje i kvašenje. postavljanja zidnih keramičkih pločica. . .Uočava važnost organizacije radnog mjesta. . Pripremni radovi u radionici .Procjenjuje kvalitet neomalterisanog zida.Posjeta gradilištu.Identifikuje alat i . omalterisanog zida. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . pribora i mašina. .Vrši odabir alata. . .krečni malter. .Vrši provjeru vertikalnosti. potrebnog materijala.Pravi specifikaciju lomljenih pločica. pločica: .Objašnjava kriterijuma postupke kvaliteta.Opisuje stanje poda. rad. . pribor i pravi mašine i pribor za spisak.Izrađuje radionički crtež.Procjenjuje kvalitet omalterisanog zida.Navodi alat.keramičko ljepilo. Oblaganje zida keramičkim pločicama . pribora i pribora za . 103 . brzinu i samostalnost u radu.Određuje nagib poda prema slivnoj poziciji (slivnik. . .Održava alat. pribora .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alat za oblaganje zidova .. .Izrađuje katalog . ukrasnih bordura i . primjenu i način održavanja alata.Poznaje materijal i alata za izvođenje za lijepljenje keramičkih radova.cementni malter.Objašnjava pribor i mašine.Opisuje stanje zida .Razvija preciznost. . kanal. . prije oblaganja pravog ugla i određenim kvaliteta materijalom.. mjerenje.Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Priprema radno mjesto: raspoređuje alat i pribor. . .

Postavlja fugomal na spojnice. alat.Postavlja keramičke pločice na oble površine (stubove). .Sortira i slaže gipsane kartonske ploče. . .Postavlja pločice od drugog reda. .Obrađuje pločice oko instalacija. .Prema radioničkom crtežu vrši postavljanje pločica od prvog reda i reda odvojenog od poda za debljinu podne podloge. radno mjesto i radionicu. .Postavlja zaštitne lajsne na ivice zidova. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u suvu gradnju .Postavlja ukrasne bordure. odvojenog gredicom za visinu keramičke pločice. . .Postavlja keramičke pločice „na prevez“ i „fuga na fugu“. . .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Čisti keramičke pločice. .Razlikuje gipsane kartonske ploče. .Objašnjava značaj i ulogu suve gradnje u izradi objekata visoke gradnje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . . pribor.Priprema vezivo.Provjerava i ocjenjuje kvalitet izvedenih radova prema katalogu kriterijuma kvaliteta.Upoznaje način 104 .Priprema materijal za obradu spojnica. . .

Razvija preciznost . od GKP-a. . . stubovi i grede.Spravlja lijepak i nanosi ga na gips kartonsku ploču. za suvo malterisanje.mjeri.Navodi alat i pribor za izradu suvog malterisanja. pločama na drvenoj i metalnoj . spojnim . .Skice i crteže jednostrukom pregradnih zidova oblogom. .Mjere zaštite na radu.Vrste gips odgovarajućim kartonskih ploča.Montira pregradni Upoznaje: zid na jednostruku .Objašnjava slojeve gips kartonskih ploča. reže i utvrdjuje CD podkonstrukciji. stubova i greda sa podkonstrukcijom . .Vrste CD i UW metalnu profila. kartonskim greda i sl.Mjeri. . .Izrađuje oblogu stubova i greda od gips kartonskih obloga u lijepku. Formativni ciljevi učenik .Posjeta gradilištu. . Oblaganje zidova. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . ocrtava.CD i UD profile i spojne elemente profila i GKP-a. metalnu 105 .Drvenu i metalnu podkonstrukciju.Izrađuje crteže i detalje za suvo malterisanje. . . Izrada pregradnih zidova na metalnoj i drvenoj podkonstrukciji .Crteže i skice za oblaganje zidova.primjenjuje mjere zaštite na radu. . reže i ugrađuje gips kartonsku ploču na pripremljeni zid. elemente objekta: zidovi.Objašnjava postupke suvog malterisanja.Jednostruku alatom i priborom. i UD profile sa .Informativni ciljevi i sadržaji učenik dobijanja GKP-a (gips kartonskih ploča).Posjeta gradilištu. podkonstrukciju sa .Konstruktivne elementima.Objašnjava mjere zaštite na radu. . . oblaganje gips stubova. Suvo malterisanje .Priprema podlogu u radu.Mjeri i razmjera Objašnjava: elemente za .Propisno rukuje .

CD i UD profila. .Metalne profile i pri izradi plafona. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Montira gips nivou.Primjenjuje mjere zaštite na radu.Gips kartonske ploče za plafonske .Mjeri i razmjerava Objašnjava: plafonsku površinu. 106 .Rukuje alatom i površine. . . dvostrukom i trostrukom oblogom. podkonstrukciji. kartonsku oblogu . .Montira metalnu plafonsku podkonstrukciju od podkonstrukciju. propisno ga koristi . spojne elemente za . .Mjere zaštite na radu.Razvija smisao za kreativnost.Kasetirane plafone.Spušteni plafon u na metalnoj kasakadi. .Mjere zaštite na radu.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik podkonstrukciju sa jednostrukom. Izrada plafona od gipsanih kartonskih ploča .Spušteni plafon u .

Izrađuje spojeve komada.Razvija preciznost .Crta kućnu . Djelovi kanalizacione mreže .Objašnjava vrste u radu.Posjeta gradilištu ispitivanje kanalizacije na procurivanje. procurivanje.Objašnjava kanalizacione komunalnu mreže.Izrađuje podlogu u kanalizacione kanalizacionom mreže (radovi u rovu za zemlji. cijevna mreža i komunalne otpadne vode). kanalizacione kanalizacionih cijevi. izrade .Određuje šta čini mreža. kućna cijevna .Poznaje kućnu kanalizacionu kanalizaciju (vrste.Opisuje postupak vod.Crta osnovu i presjek kanalizacione mreže za manji objekat. kod kanalizacionih cijevi. Dimenzionisanje kanalizacione mreže . Sanitarni uređaji .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Instalacije kanalizacije u objektima visokogradnje . šeme. kanalizacione mreže. Kanalizacioni materijali . priključak na ulični . 107 .Izvodi higijensko tehničku zaštitu (oblaganje kanalizacionih cijevi). kanalizaciju (vrste. . .Proračunava i dimenzioniše kanalizacionu mrežu za manji individualni stambeni objekat.Objašnjava . procurivanje.Crta šeme cijevne .Proračunava i . radovi u postavljanje zgradi.Kontroliše postupak higijenska i ispitivanja tehnička zaštita kanalizacije na kanalizacije). mrežu. . Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava osnove dimenzioniše proračuna i kanalizacionu dimenzionisanja mrežu. priključak na instalacije "V" i "K".Crta sanitarne postavljanje uređaje i njihov sanitarnih uređaja. ispitivanje kanalizacione kanalizacije na cijevi. dvorišna i dvorišni dio mreže. .Siječe . kanal. drenažna mreža). priključni kućni dio mreže. cijevi i fazonskih .

Povezuje kućnu . . armature i aparati). fontane. . ispitivanja ispitivanje vodovoda na vodovoda na pritisak.Izrada izometrijske šeme za manji individualni stambeni objekat. higijenska . Skicira specijalna postrojenja (fontane. .Poznaje kućnu vodovodnu mrežu i . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Vodovodni materijal . dimenzionisanja vodovodne mreže. Specijalna postrojenja . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . fazonski komadi.Razvija osjećaj za .Opisuje postupak vodovodnu mrežu izvođenja na dvorišnu vodovodne mreže vodovodnu mrežu. zatvarače).Posjeta gradilištu ispitivanje vodovodne mreže na pritisak.Izrađuje lozu (navoj) za čelične pocinkovane cijevi kućne vodovodne mreže. . vode. vodovodnu mrežu.Spaja plastične vodovodne cijevi aparatom. . Instalacije vodovoda u objektima visokogradnje .Crta šemu vodovodne mreže. Dimenzionisanje vodovodne mreže .Upoređuje i prostor. (radovi u zemlji.Razvija preciznost i .Nabraja i opisuje vodovodni materijal (vodovodne cijevi.Kontroliše postupak radovi u zgradi.Zna higijensku i i tehnička zaštita tehničku zaštitu vode). bazeni za kupanje). kućni priključak. pritisak.Objašnjava sisteme . snabdijevanje vodom skloništa).Objašnjava osnove odgovornost u dimenzioniše proračuna i radu.Proračunava i .Navodi i objašnjava specijalna postrojenja (požarni vodovod. . bazeni za kupanje. vodovoda. razrađuje šeme i šeme vodovoda komunalnog i (komunalni i pojedinačnog pojedinačni).Identifikuje vodovodne aparate i armature (slavine. ventile. .Proračunava i dimenzioniše vodovodnu mrežu za manji individualni stambeni objekat. 108 .

Popravke kućnih instalacija. održavanja vodovoda i instalacija kanalizacije vodovoda i kanalizacije.Objašnjava uređaje . izometrijsku šemu vodovoda.Opisuje prefabrikovane prefabrikovane instalacione instalacije blokove i sanitarne vodovoda i ćelije. Uređaji za toplu vodu . Sanacija i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije .Obrazlaže postupke .Poznaje otpadne prečišćavanja vode (postupak otpadnih voda. kanalizaciju.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Prečišćavanje otpadnih voda . prečišćavanje otpadnih voda.Zna postupke .Crta za manji stambeni objekat. . raspored sanitarnih uređaja. otpadnih voda dezinfekcija. (mehaničke. za toplu vodu kao i na odgovarajućim zaštitu instalacija.Nabraja sisteme za jame). Kalkulacija za instalacije vodovoda i kanalizacije . Prefabrikovane instalacije . hlađenja . kanalizacije (instalacijski blokovi i sanitarne ćelije).Računa količine kanalizaciju.Posjeta gradilištu. Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava norme za vodovod i građevinske norme kanalizaciju. biološke i fekalne . za vodovod i . osnovu i presjek kanalizacije. za prečišćavanje neutralizacija.Razvija .Crta .Koristi građevinske . kao i potrebnih izradu kalkulacija materijala za za vodovod i vodovod i kanalizaciju.Analizira uređaje otpadne vode. deratizacija). osnovama.Zna postupke odgovornost u sanacije i sanacije instalacija radu. 109 .

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.diplomirani inženjer arhitekture. . pribor. Mladenović. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . lukovi i .Izrada crteža u odgovarajućoj razmjeri . .Zidovi. blokovi . stubova. Novi Sad. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Drvo i drvena građa . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.B. Beograd. zidne i podne.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Građevinska knjiga. materijal i oprema u skladu sa normativima i standardima za zidarske. vodoinstalaterske i kanalizacione radove. Beograd. 9.Diplomirani inženjer građevinarstva. .B. Zavod za izdavanje udžbenika. . Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. Povezanost predmeta Znanja . presjeka Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Građevinska knjiga. 2006.Građevinske konstrukcije parapeti .Stubovi .tehničke skole. . Mladenović. Krunić: Osnovni građevinski radovi I deo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Čitanje tehničkog crteža . namjenska .Ocjena praktičnog rada. . Lj. Krunić.Građevinski materijali .Metalne i drvene konstrukcije za IV razred građevinsko . 1988. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. 110 . 1992.Keramičke pločice. Beograd.Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . 10. Beograd.Tehničko crtanje . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1996. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1980. .Oblaganje zidova keramičkim pločicama.Obilježavanje na licu mjesta .Krovne konstrukcije – tesarske veze . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Blagojević: Građevinske konstrukcije.Skiciranje tesarskih veza.M. tesarske. 1999.Tehničko crtanje sa čitanjem planova za prvi razred građevinske skole. Beograd. . G. Beograd.5.Mjerenje dužina . S. kreč. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. opeka. keramičke. Beograd. spojeva.B. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Normativi i standardi rada u građevinarstvu. 2000. 8.S. lukova i parapeta . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . pijesak.Cement.Spravljanje maltera i zidanje . radove u sistemu suve gradnje. . Simić-Šekularac i grupa autora: Završni građevinski i instalacioni radovi. 7. alat. 1978. stubovi.Radionički stolovi za obradu i pripremu materijala. 6. .Zidanje zidova.

Instalacije vodovoda i kanalizacije .Osnovna veziva . lomljenim i namjenskom keramikom .Izrada plafona od GKP-a . ukrasnim.Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje .Znanja bordurama.Kućna mreža 111 .Oblaganje poda keramičkim pločicama. lomljenim pločicama i namjenskom keramikom .Kućne instalacije .Izrada pregradnih zidova .Instalacije vodovoda i kanalizacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja keramika .Osnovni građevinski radovi .Tesarski radovi .Osnove građevinarstva .Projektovanje .

3. 112 . IZBORNA NASTAVA 1.1. STRANI JEZIK II Napomena: Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta sa fondom časova dva nedjeljno za sve četiri godine – predmetni katalozi su u nadležnosti Zavoda za školstvo.1.3.

3.Upoznavanje sa svjetlošću i formom u okviru likovne umjetnosti. 113 .Razvijanje samostalnosti u radu. Opšti ciljevi nastave .2. Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 1.Upoznavanje linije kao osnovnog izražajnog sredstva u crtežu. . .1. .Upoznavanje svojstva i upotrebe materijala za izradu maketa. .Upoznavanje sa bojama i njihovim svojstvima. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 32 40 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 32 40 72 3.Upoznavanje sa elementima komponovanja i njihovom primjenom.

. slično. . nejednako.Analizira razlike u (termine) vidnom polju: daltonizam i jednako iradijacija. boja.4.Skicaranje viđenog i naučenog. kompozicije.Miješanje boja.Crta liniju i smjer.Uočava dejstvo . tamno. . harmoniju. . pojmove jednako. Osnovna svojstva boja .Crta liniju i smjer. . . Vježba: . boja. boju. . gradacija. hromatske i . valer. inverzija.Pojašnjava . elemente oblik. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svjetlost i opažanje forme . dimenzije. . repeticiju. kompozicija.Objašnjava količina. simultani kontrast. stanje površine. svjetlo toplo . kontrast kvaliteta. harmonija.Crta oblik i teksture. njene varijante . valer.Crta oblik i teksturu. osvijetljenosti. komplementarni kontrast.Izvodi vježbe bojom: tople hladne. opažaja. .Zna elemente . kontrast. .Upoznaje jedinstvo preklapanje). kontrast kvantiteta.Crta valer. Vježba: .Upoznaje se sa . slično. stila. nejednako.Objašnjava (alternacija.tamno.Razlikuje osnovna podjelom na svojstva boja. miješanja boja.Uočava kontrast: kontrast.Upoznaje se sa svjetlosti na pojmovima stvaranje vizuelnog svjetlost i forma.Nabraja i opisuje kompozicije: linija. Vježba: . 114 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje i opisuje stepen liniju.Vježba repeticiju i kontrast. . svijetlo . Elementi kompozicije .hladno.Analizira . veličina. teksturu.Upoznaje se sa kompoziciju pojmom likovnog djela. oblik.Zna osnovne načine ahromatske boje.

Poznaje materijale . .Slika mrtvu prirodu. (termin) tekstura.Razlikuje alat za rad i način 115 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Poznaje zakonitosti . lesonit .Poznaje alat za rad ploče.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Opisuje vrste maketa prema maketa prema namjeni. Vježba: . Likovni elementi crteža . letvice. šper načine obrade. . sunđer. .Upoznaje površinu kao element . (glatko.Upoznaje liniju kao . svojstva hromatskih boja: ton. zaštite na radu u papje .Razlikuje materijale za za izradu maketa. . masno. gips. plastična masa. njihove odnose i umjetničko usmjerenja.Upoznaje mjere pluta. valer. namjeni.Upoznaje kontrast.Razlikuje vrste perspektive (linearna.Upoznaje osnovna harmoniju boja.Nabraja i opisuje teksture materijala perspektive.maše. . pleksiglas. suvo. zasićenost.Pojašnjava crteža. stiropor. .ploča. . celuloid. tvrdo) i objašnjava materijalizaciju predmeta. školskoj radionici. meko. Vježba: . i način rukovanja.Izrada određene makete od kartona.Primjenjuje zakonitosti perspektive na crtežu. hrapavo. Upotreba materijala pri izradi maketa .Razlikuje kontrast i .Objašnjava stvaranje površine.Razlikuje vrste . harmoniju i značenje boja. sredstvo u crtežu. furnir. .Zna vrste linija. vazdušna i inverzna) i tačke posmatranja (centralna.Analizira proporciju i simetriju u i simetriju.Definiše proporciju . . ptičija i žablja perspektiva). . crtežu. izradu maketa: osnovna svojstva i karton.

crne i bijele boje. svjetlosti u .Upoznaje liniju kao umjetničko sredstvo.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici.Zna stvaranje konture. Vježba: . .Navodi primjere iz istorije umjetnosti.Razlikuje vrste crteža: kroki.Objašnjava dejstvo .Zna vrste linija i njihove asocijativne osobine. boja (slika pejzaž). Vježba: .Posjeta galerijama i muzejima.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu. studija.Objašnjava spektra. .Poznaje crtačke tehnike.Analizira djela kroz epohe i uočava zakonitosti proporcije i simetrije.Upoznaje i definiše osnovnu i bačenu fizičku i prirodnu sjenku. nabraja vrste linija i njihove asocijativne osobine. . dobijanje spektra.Crta gipsani odlivak glave ugljenom. osnovnu i bačenu sjenku. . tehnički crtež.Poznaje vibriranje . .Slika mrtvu prirodu.Zna dobijanje . ljepkovi).učenik rukovanja. . . . . osvjetljenje.Poznaje osobine ahromatskih boja.Analizira opažanju oblika.Crta mrtvu prirodu sa draperijom. 116 .Analizira vibriranje boja. .Zna tehnike crtanja: olovka. Slobodoručno crtanje .Upoznaje primjenu . Vježba: . Osvjetljavanje objekata .Zna osobine . Vježba: . svjetlost.Zna crtačke motive. miješanju boja. . . . površine i kompozicije. . Vježba: .Slika pejzaž. .Slika mrtvu prirodu koristeći stečena optičkog miješanja znanja o optičkom boja. Ispitivanje ponašanja boja u prirodi . . .Razlikuje pomoćni materijal (boje.Pojašnjava (termine) proporcija i simetrija.Obrada mrtve prirode u masama svijetlog i tamnog. Vježba: .Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki). lakovi.Slika spektar boja.Upoznaje se sa zakonitostima perspektive. . .

Slobodoručno crtanje . vazdušna. . Crta figuru u prostoru u tehnici olovke. Beograd. Barcsay: Anatomija za umjetnike.E. - 9. 7. 6. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Beograd. Razlikuje vrste perspektiva: linearna. Beograd. Miodrag Draničanin. Crta gipsani odlivak glave (tuš i lavirani tuš). table za crtanje. Mono & Manana. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 1974. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Crta mrtvu prirodu ugljenom. Zagreb. inverzna. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Komuna. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . 1988.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.J.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš.G. 8. 1978.Likovni elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . Smit: Umjetnost danas.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. lavirani crtež. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tačke posmatranja. .diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. . Povezanost predmeta Znanja . metalno pero.Diplomirani slikar.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . Mladost. kozlići. crtež četkicom.Grupa autora: Majstori umjetnosti.L. . 1997.Likovni elementi 117 . Formativni ciljevi učenik ugalj.diplomirani grafičar. pero. Beograd. 10.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - - 5.Ocjena vježbi.Štafelaji. 2000. . da Vinči: Traktat o slikarstvu. . papir i gipsani odlivci mrtva priroda. kreda. L. Piskel: Opšta istorija umjetnosti. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .

Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 3.Sticanje pravilnog odnosa prema zaštiti životne sredine. . .Upoznavanje sa vrstom i podjelom građevinskih objekata.3. .3.Upoznavanje svrhe izrade i vrste projekata. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 1. .Osposobljavanje za sistematičnost. . urednost i preciznost. Naziv predmeta: OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 2.1.Upoznavanje radova na izgradnji objekata.Upoznavanje građevinarstva kao privredne djelatnosti. .Upoznavanje učesnika i faza u realizaciji građevinskih objekata. 118 . Opšti ciljevi nastave . .

stambene zgrade. Prostorno planiranje .puteve i naselja. planove: regionalne. . . . između činiocima koji utiču regionalnih.Nabraja građevinske objekte kao finalne proizvode.Upoznaje se sa prostor.Razlikuje i . . željeznice.Razvija pozitivan .4.tunele.visokogradnju.Razvija stručnost.objekte društvenog . građevinske kao privrednom objekte prema granom. . generalne.niskogradnje.Razvija osjećaj za .Obilazak grada.Upoznaje se sa i faze građevinske područjima i proizvodnje.Upoznaje se sa odnos prema upoređuje građevinarstvom zanimanju.Posjeta Zavodu za urbanizam.Uočava razliku .niskogradnju.Razlikuje različite objekte: objekte visokogradnje: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinarstvo kao privredna djelatnost . . . . .privredne objekte.visokogradnje.Objašnjava faze radova i radnih postupaka u procesu građenja. detaljnih .hidrogradnju. .Razlikuje načine .Objašnjava urbanističkih urbanističke planova. Grane građevinske proizvodnje . .hidrogradnje.Navodi i objašnjava snabdijevanja objekte vodom i niskogradnje: kanalisanje . detaljne. . Objekti kao finalni proizvodi građevinarstva . standarda. . namjeni. . na planiranje – generalnih i urbanizam.Razlikuje područja .Upoznaje grane građevinske proizvodnje: . fazama građevinske proizvodnje. 119 Preporuke za izvođenje nastave .Navodi i objašnjava .

Nabraja . .Posjeta gradilištu.završne građevinske radove.osnovne gradilištu.Objašnjava faze u dužnosti. obaveze i .Razvija sposobnost . realizaciji građevinskih objekata.Navodi sisteme u konstruktivne građenju i njihove sisteme i njihove elemente.Navodi i objašnjava objekte hidrogradnje: .Objašnjava poljoprivrednu hidrotehniku.brane.Razlikuje . u realizaciji izgradnji građevinskih građevinskih objekata i njihova objekata. vrste projekata i njihovu primjenu. . projektovanja.Razlikuje vrste projekata. mehanizaciju na .mostove. . izgradnji objekata: izgradnji objekata. . . . preciznog rada.pristaništa. Radovi na izgradnji objekata .hidroelektrane. prava. 120 .Objašnjava svrhu kvalitetnog i projektovanja.Navodi i objašnjava .Razlikuje radove na . .Razlikuje učesnike . .Navodi učesnike u timskog rada. .Objašnjava način snadbijevanja vodom i kanalisanje naselja. . Projektovanje . Učesnici u realizaciji građevinskih objekata i faze u realizaciji građevinskih objekata .Obrazlaže uređenje vodenih tokova.aerodrome.Nabraja radove na . . . elemente. građevinske radove.instalaterske radove.zemljane radove.Uočava važnost .geodetske radove. Građevinski sistemi i elementi .Uočava svrhu .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik .

Građevinske konstrukcije . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Drvo. Beograd.Opterećenje nosača Armirački radovi Betonski radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi 121 . 8. projektor. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 7.Računar. 2006.Završni građevinski radovi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Nikolić. beton.Elementi konstruktivnih sistema . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Sistemi u građenju . Povezanost predmeta Znanja .Diplomirani inženjer građevinarstva. katalozi i prospekti.Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Keramički materijali.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Završni radovi u građevinarstvu . čelik .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Građevinski materijali .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. boje i lakovi . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Božinović: Osnovi građevinarstva.Praktična nastava . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Osnovni građevinski radovi . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 9. .Konstruktivni sklop zgrade .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . Krunić.Razlikuje mehanizaciju na gradilištu.diplomirani inženjer arhitekture. 6. 10. S.Lj. V.Statika i otpornost materijala . platno za projektor.

EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2.1.Razvoj svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine.Usvajanje znanja o uzročno posljedičnim odnosima žive i nežive prirode.Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine. 122 . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 58 14 72 3. . Opšti ciljevi nastave .Usvajanje znanja iz osnova ekologije.Razvoj svijesti o značaju zaštite životne sredine.3.Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine. . . .4.

ishrane. . značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji . .Definiše sukcesije u .Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane. nežive prirode.Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije. Ekologija populacije .Uočava osnovne .Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze.Opisuje kopnene.Navikava se da .Određuje elemente životne sredine. ekosisteme.Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu.4. Vježbe: .Definiše pojmove: mišljenje. potrošač odnosa u ishrani.Analizira na . proticanje energije .Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide.Terenski rad: . koji određuju . ekosistema. .posmatranje različitih staništa i zajednica. sredina.Interpretira reducent organske kruženje materije i materije.Određuje . ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine.Upoznaje faktore populacije.Definiše pojmove: . organske materije. Ekosistem . ekološka . ekološki zavisnost žive i faktori. životna međusobnu posljedice.Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija.Razvija analitičko . Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi . 123 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . . opterećenosti . . primjeru producent organske kompleksnost materije.Shvata pojam ravnoteža.Razvija svijest o .Definiše lanac u ekosistemu. .Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije.

.Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha . Vježbe: . . .Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu.Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha.Zaštita okoline.Razlikuje metode prečišćavanja. stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte). posljedice.Razvija analitičko mišljenje.Film o zagađivanju vazduha. . .Interpretira problem prenaseljenosti .Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema. vazduha i otrovne .Razvija analitičko mišljenje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike. koncentracija .Određuje uzroke .Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini. . . vazduha. automobilski katalizatori). industrijski filteri.mora i slatke vode . Zagađivanje voda . (kisjele kiše. intenzivne poljoprivredne proizvodnje.Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem. 124 . . .Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje.Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu. Vježbe: .Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta.Ukazuju na .Ocjenjuje značaj ozonske rupe.Zaštita zemljišta.Određuje glavne . Zagađivanja zemljišta .

Shvata važnost očuvanja životne sredine. traženja i korišćenja novih ekoloških izvora energije. nekih životinjskih . 125 . Formativni ciljevi učenik zemlje.Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine.Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu.Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. Černobil. Ugrožene biljne i životinjske vrste . . . . Preporuke za izvođenje nastave .Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini.Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima.Analizira značaj energetske izvore. prema pitkoj vodi.Navikava se na poštovanje normi i propisa.Određuje načine . Vježbe: .Analizira značaj . .Navodi alternative .Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta. .Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja.Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice.Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji.Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija . itd.Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja. vode u .Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja.Ukazuje na značaj vrsta. Socijalizacijski ciljevi učenik . . . Mjere za zaštitu životne sredine . . ).Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora. Vježbe: . pošumljavanja terena koji su podložni eroziji.

D. Beograd. 1998.Diplomirani biolog. . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Zavod za udžbenike.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Povezanost predmeta Znanja . ugroženih.M.Praktična nastava . Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Jablanović. 6. Beograd.Usmeno najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . video rikorder i video kasete. 9. .Dijaprojektor.Zaštita na radu 126 . TV prijemnik.Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode. 7. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi.Mjere za zaštitu životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . 10. Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine. . 8. Savić.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. V.diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. slajdovi. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zavod za udžbenike. endemskih biljnih i životinjskih vrsta. grafoskop. .I.

upotrebe različitog materijala i konstrukcija kroz vjekove. Naziv predmeta: RAZVOJ ARHITEKTURE 2. . društvenih promjena. .Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.1. .Sagledavanje tehnike građenja.Sagledavanje istorijskih činjenica.Upoznavanje razvoja arhitekture starog vijeka. religije kao bitnih činjenica u razvoju arhitekture. . . Opšti ciljevi nastave .Sagledavanje kulturno istorijskog nasljeđa na tlu Crne Gore u svim epohama razvoja.3.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. ekonomskih odnosa. RAZVOJ ARHITEKTURE 1.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz vjekove do današnjih dana. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 50 22 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 50 22 72 3. . .Upoznavanje kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. klimatskih uslova.5. . .Razvijanje osjećaja za zaštitu kulturne baštine.Upoznavanje razvoja arhitekture srednjeg vijeka.Upoznavanje razvoja arhitekture u praistoriji. 127 . .

društveno arhitekturu uređenje.Crta karakteristične spomenike egipatske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. nadgrobne praistorijsko doba i spomenike (menhiri. kompozicije i detalje arhitektura Egipta. religiju.4. Mesopotamije. .Upoznaje pojam . . Grčke i Rima. .Uočava geografski .Razlikuje objekte stila. .Crta prva čovjekova . građevinski .Navodi faktore koji utiču na razvoj arhitekture.Upoznaje položaj. . arhitekture po . .Uočava .Upoznaje razvoj odnos prema karakteristike arhitekture kroz zanimanju.Razvija pravilan .Upoznaje u radu.Upoznaje materijal. . ekonomske odnose.Crta praistorijske .Upoznaje zapažanja. razlike starog arhitekturu starog vijeka. prve početke dolmeni. vjekove. . Egipta. kromlesi i arhitektonskog siste).Upoznaje pojam stilskoj pripadnosti. arhitekture kroz vjekove. .Razvija preciznost . stvaralaštva. Mesopotamije. arhitekturu Grčke.Crta karakteristične spomenike 128 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . stilske arhitekturu Rima.Upoznaje stara i nova svjetska čuda. kiča.Upoznaje klimu.Izrada crteža objekata iz praistorije. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . stambenu arhitekturu. karakteristike.Izrada crteža objekata starog vijeka. Vježbe: .Razvija moć . Praistorijsko doba .Uočava stilske . Arhitektura starog vijeka .Upoznaje kultne staništa (zemunice i spomenike i sojenice).

kompozicije.Crta karakteristične spomenike grčke arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Uočava . jonski i korintski.Crta karakteristične Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Crta karakteristične spomenike vizantijske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. religiju.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima. građevinski materijal.Crta karakteristične -vizantijska detalje i arhitektura. srednjeg vijeka: .Upoznaje karakteristike.Crta karakteristične spomenike romanske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. vijeka kroz detalje i . Arhitektura srednjeg vijeka . Gotike i Islamske. 129 . Romanike. -islamska klimu.učenik mesopotamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. stilske . .Opisuje arhitekturu kompozicije.Crta i razlikuje grčke stilske redove: dorski. . arhitekturu kompozicije i Latinske Amerike. . . ekonomske odnose. detalje arhitektura Vizantije. arhitektura.Upoznaje podjelu karakteristične arhitekture stilove srednjeg srednjeg vijeka. . položaj. društveno -gotska uređenje. Vježbe: . -romanska .Uočava geografski arhitektura. arhitektura.Izrada crteža objekata arhitekture srednjeg vijeka.

Podgorica. Voljević. Prosveta. 8. Beograd. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pismene vježbe.učenik spomenike gotske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.D. . Beograd.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu.Razvija osjećaj za . . grafoskop. 7. 2005. 1994. platno za projektor i oprema za slobodoručno crtanje.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Ocjena vježbi. 1970. Duli: Istorija arhitekture za treći razred. Titograd. Piskeli: Opšta istorija umjetnosti. I.Uočava karakteristike kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. Kulturno istorijsko nasljeđe srednjeg vijeka na tlu Crne Gore . Mijović: Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore. . 9. Grafički zavod. .P. grafičkih radova i referata. Okvirni spisak literature i drugih izvora .N. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.Diplomirani inženjer arhitekture. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 5. .P. . projektor.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. . „Vuk Karadžić“.Računar.Pronalazi ilustracije . 1996.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . . Mijović: Tragom drevnih kultura Crne Gore. iz perioda srednjeg srednjeg vijeka na vijeka na tlu Crne tlu Crne Gore.Crta karakteristične spomenike islamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 130 . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Gore. 6.Upoznaje kulturno očuvanje životne i pisane dokumente istorijsko nasljeđe sredine. .

Skulptura i skulptorski materijali .Arhitektura praistorijskog doba .Umjetnost praistorije .Arhitektura XIX i XX vijeka .Arhitektura starog vijeka .Arhitektura praistorijskog doba .Vajarstvo .Skulptorske tehnike i motivi .Istorija umjetnosti .Razvoj arhitekture Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Arhitektura srednjeg vijeka .Arhitektura starog vijeka .Umjetnost starog vijeka .Savremena arhitektura .Arhitektura srednjeg vijeka .10. Povezanost predmeta Znanja .Ideje i forme u modernoj arhitekturi 131 .Umjetnost srednjeg i novog vijeka .

Razvijanje sposobnosti opažanja. SLOBODORUČNO CRTANJE 1.Upoznavanje elemenata komponovanja i njihova primjena. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 22 50 72 3. 132 .Upoznavanje sa linojom kao umjetničkim sredstvom. .1.3. Opšti ciljevi nastave . .Razvijanje kreativnosti i kreativnog mišljenja. .Razvijanje samostalnosti pri radu. .Sticanje osjećaja za kompoziciju. .Sticanje osjećaja za prostor. .Upoznavanje anatomskih mjera ljudske figure.6.Razvijanje likovne pismenosti. . .Upoznavanje sa svjetlošću u okviru likovne umjetnosti. . Naziv predmeta: SLOBODORUČNO CRTANJE 2.

simetrije i zlatnog presjeka.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki). tehnički crtež.Na primjerima iz . . studiju.Upoznaje crtež kao osnovu svim oblicima umjetničkog stvaranja.Crta portret po živom modelu u tehnici olovke vodeći računa o . asocijativne .Razvija kreativnost. mrtva priroda. kroki.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu. linija i ocjenjuje ravnoteža. . . tehnički crtež.Upoznaje se sa crtanjem portreta .Definiše odnose analizira raspored linija: ritam.Upoznaje opažanja.Razlikuje vrste osobine. proprcije. .Crta (skicira) ljudsku figuru postavljenu u različitim pozama (kroki).Obrada mrtve prirode u masama 133 . Proporcija i simetrija .Razlikuje crtačke motive. . pejzaž.Upoznaje se sa skiciranjem ljudske figure (kroki).Upoznaje se sa crtežom kroz epohe. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Linija .Nabraja vrste linija komponovana i i njihove zašto.4. Vježba: .Upoznaje liniju kao . površine. istorije umjetnosti proporciju. akt). . cjelina dobro .crtanja figure u pokretu. kompozicije. linija i poznaje njihove asocijativne osobine.Razvija preciznost. konture.Nabraja vrste crteža: skica. . Crtački motivi . . . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Analizira crtež kroz epohe. .Mijenjanje položaja tijela i ugla posmatranja zbog uvježbavanja brzog skiciranja . Vježbe: . Crtež . .Razvija sposobnost . uočava primjenu simetrije i zlatni zakonitosti presjek.Opisuje i nabraja crtačke motive (portret.Određuje i .Razlikuje skicu. da li je likovna kontrast.Uočava (shvata) značaj linije u umjetničko stvaranju sredstvo: stvaranje umjetničkog djela. studija.

Materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. ugalj. pero. .Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš.Upoznaje se sa crtanjem figure u tehnici tuš i lavirani tuš. Perspektiva . 134 .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive: inverzne. različitih oblika i boja i utemeljuje stečena znanja o svijetlu.Crta ljudsku figuru u prostoru. . karakternim osobinama modela.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode od istih materijala.Crta gipsani odlivak glave ugljenom. . .Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode i materijalizacijom postavljenih predmeta. komponovanja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik po živom modelu.Crta pejzaž primjenjujući: centralnu. .Crta gipsani odlivak glave ugjenom. .Razlikuje vrste perspektiva. kreda. anatomijom glave.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. ptičju i žablju perspektivu. . Formativni ciljevi učenik odnosu veličina (proporciji). linearne. .Crta portret po živom modelu vodeći računa o odnosu veličina (proporciji). .Prepoznaje crtačke tehnike i razlikuje «suve» i «mokre» crtačke tehnike. karakternim osobinama modela. problemima postavljanja. .Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika: materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. . pravilima viziranja. različitih oblika i boje. metalno pero. . .Crta mrtvu prirodu od istih materijala. različitih oblika i boje.Crta ljudsku figuru u prostoru. .Upoznaje se sa crtanjem (studijom) figure u prostoru.Razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja. simetriju. problemima sjenčenja. .Posjeta ateljeima umjetnika.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika. karakternim osobinama modela.Analizira kompoziciju proporcije. sjenci. . Crtačke tehnike . materijalizaciji predmeta. . .Analizira svjetlost i sjenku. crtež četkicom). Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave svijetlog i tamnog. .Nabraja i opisuje osnovne tehnike crtanja (olovka. . vrši korekciju. . lavirani crtež. uočava mogućnosti tehnike. Vježba: .Upoznaje se sa crtežom gipsanog odlivka glave. vazdušne. . Vježbe: .

. Beograd. Povezanost predmeta Znanja Linija Crtež Proporcija Perspektiva Linija Razmjera Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . W. Barcsay: Anatomija za umjetnike. Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 1994. 2000.Razmjera 135 . 7. „Miodrag Draničanin“.Tehničko crtanje .Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri tačke posmatranja: centralna. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . projektor. 8.diplomirani grafičar.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.elementi likovnog izražavanja. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . table za crtanje. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Univerzitet umjetnosti u Beogradu.Likovni elementi . kozlići. Mono & Manana. . Janson: Istorija umjetnosti. . . Vasić: Uvod u likovne umjetnosti . .Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: . Beograd. 1988. . . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Diplomirani slikar. da Vinči: Traktat o slikarstvu. štafelaji. papir i gipsani odlivci.Računar sa internet vezom.J. ptičja perspektiva. žablje i ptičje perspektive. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 6.Likovna umjetnost . platno za projektor.P.Crta figuru u sjedećem položaju u tehnici tuš i lavirani tuš.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Prosveta.Linija . . 9.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. žablja. 1988.Upoređuje i analizira na primjerima primjenu centralne.H.Crta stojeću i sjedeću figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. Beograd.L. uočava mogućnosti tehnike.Ocjena vježbi. Formativni ciljevi učenik . 10.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

136 .Osposobljavanje za samostalan rad. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz dva vijeka XIX i XX.Sagledavanje istorijskih činjenica. .Uočavanje ideja i forme moderne arhitekture. . . .1.7.Sagledavanje tehnike građenja. upotrebe savremenog materijala i konstrukcija. .Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. SAVREMENA ARHITEKTURA 1. društvenih promjena. Opšti ciljevi nastave . . Naziv predmeta: SAVREMENA ARHITEKTURA 2.Sagledavanje odnosa između savremene arhitekture i prošlosti.3.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.Upoznavanje sa značajnim djelima i arhitektima moderne arhitekture. . . ekonomskih odnosa kao bitnih činjenica savremene arhitekture.

tehnologije . forme u modernoj zanimanju. Ideje i forme u modernoj arhitekturi . društveno uređenje. . položaj. religiju.Razvija pozitivan . klimu. materijale i građevinarstvu. građevinski materijal.Razlikuje važne arhitekte iz tog perioda koji su značajno uticali na razvoj savremene arhitekture.). Ajfelova kula i dr. Alvar Alto.Razlikuje objekte arhitekture kroz arhitekture po XIX i XX vijek.Uočava stilske . Vježba: . grupe i škole u arhitekturi .Uočava geografski arhitekturi. Vježba: . ekonomske odnose. Pokreti. Savremeni materijali i tehnologije građenja . .Zna arhitekte koji opažanja.Upoznaje ideje i orijentaciju prema razlike. .Prepoznaje karakteristične objekte savremene arhitekture. Vježba: . građevinske objekte rađene od čelika sredinom XIX i početkom XX vijeka (kristalna dvorana.Uočava upotrebu .Upoznaje razvoj . stilskoj pripadnosti. stilske karakteristike. grupe i škole u su dali pečat arhitekturi. savremenoj arhitekturi (Korbizje. . .Izrada crteža objekata savremene arhitekture. 137 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Prepoznaje važne građenja.Upoznaje pokrete.Izrada crteža objekata arhitekture XIX i XX vijeka.4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektura XIX i XX vijeka .Izrada crteža objekata sagrađenih od čelika.Razvija sposobnost . kompozicije i detalje savremene arhitekture.Izrada crteža različitih pravaca savremene arhitekture.Razvija pozitivnu .Upoznaje čelika u stav prema novim savremene savremenom saznanjima. Los Rajt.

8.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Grupa autora: Enciklopedija moderne arhitekture. 6. 10.N. grafoskop.Uočava uticaj Bauhaus škole na razvoj savremene arhitekture. . Voljevica: Istorija arhitekture. Gideon: Prostor. dijaprojektor i oprema za slobodoručno crtanje. konstruktivizam i dr.Ideje i forme u modernoj arhitekturi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . vrijeme i arhitektura. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Radević: Savremena arhitektura. . . Dulić. ekspresionizam. prevedeno sa njemačkog jezika. ). 9.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Razlikuje arhitekte i njihova važna djela po određenim pravcima. Fakultet tehničkih nauka. Beograd.S. futurizam. Voljević.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Povezanost predmeta Znanja .Razvoj arhitekture 138 . grafičkih radova i referata. Novi Sad. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Arhitektura XIX i XX vijeka . N.Savremena arhitektura .Razlikuje pravce savremene arhitekture: jugend stil. Stylos. . 1998. 7. Građevinska knjiga. 2002. Beograd. . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . .Pismene vježbe.Diplomirani inženjer arhitekture. G. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . purizam.Računar. 2005.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.R.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Gropijus i dr. . secesija.Ocjena vježbi.

Opšti ciljevi nastave . MAKETARSTVO 1. nacrtne geometrije i projektovanja pri izradi maketa.Sticanje navike korišćenja sredstava zaštite na radu.Razvijanje osjećaja za komponovanje boja i materijala. .Upoznavanje sa značenjem.Osposobljavanje za samostalan rad. Naziv predmeta: MAKETARSTVO 2.Razvijanje preciznosti u radu. 139 .3. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. . . .8. .1. vrstama i namjenom maketa.Korišćenje znanja iz tehničkog crtanja.Upoznavanje materijala i alata za izradu maketa.

140 .Upoznaje se sa osnovnim elemente projekta: elementima osnovu. puno drvo. makete brodova. koriste za izradu osnovna svojstva maketa: karton. projekta. sunđer.Razlikuje vrste . prema namjeni. . makete graditeljskih nasljeđa. panel ploče. materijala i način furnir. letvice. maketa.Poznaje materijale . . (odabranog) presjek i razmjere.Izrada određene makete od kartona. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Vrste maketa prema namjeni . makete .Korišćenje interneta. makete za pozorišnu scenografiju. šper obrade.Nabraja i opisuje inženjerskih vrste maketa konstrukcija.Razvija sposobnost opažanja. Vježba: . pleksiglas. gips.Razlikuje osnovne . Vježba: . lesonit ploče. Materijali za izradu maketa . urbanističke makete. stručne literature i časopisa. papje maše. makete javnih spomenika. avio makete. stiropor.Odabir jednostavnih projekata za izradu (individualni i timski rad).Razvija pozitivnu . celuloid. namjeni: radna maketarstvo. izglede. izglede.Upoznaje i definiše osnovu. arhitektonska maketa. Preporuke za izvođenje nastave . makete željeznica. pluta.Razlikuje materijale koji se za izradu maketa. ploča.Upoznaje se sa orijentaciju prema maketa prema pojmom zanimanju. plastična masa. presjeke i razmjere. Izbor projekta .4.

Zna način i . .. . stege. studijima za grafičko oblikovanje. 141 . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . na materijal.Razlikuje pomoćni materijal (boje. radionicama za izradu maketa.Izrada radne podloge za maketu. terena (podloga za balkona. električne bušilice.Posjeta visokoškolskim ustanovama. . Vježba: . ). vodilice za siječenje.Vrši izradu radne .Upoznaje način i redoslijed redoslijed sklapanja i završnu sklapanja skrojenih obradu makete: elemenata. lakovi i ljepkovi).Razvija preciznost. Prenošenje crteža sa radne podloge na materijal .Objašnjava crteža na materijal prenošenje crteža (papir ili karton). testera. školskoj radionici. rukovanja: . maketu). .Poznaje završnu ravni.Definiše radnu podloge za podlogu kao pomoć maketu. Vježba: .Sklapanje makete.Prenošenje crteža na materijal (papir ili karton). prozora. Sklapanje makete i završna obrada . pri izradi makete. zaštite na radu u skalpel. Vježba: . (vrata. turpije. blanjalice. ukivanjem.Izrada i spajanje drvenih elemenata na razne načine. . Izrada i spajanje elemenata . šila.Razlikuje alat za rad i način i način rukovanja. makaze. detalja obradu makete. kliješta. ručna svrdla (burgija).Poznaje izradu stepeništa.Vrši izradu i spajanje drvenih spajanje drvenih elemenata. Radna podloga . krovnih.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati i pomoćni materijal .Navikava se na tačnost. ateljeima umjetnika.Vrši prenošenje . čekić.Poznaje alat za rad .Upoznaje mjere modelarska daska. Vježba: .Poznaje izradu . . elemenata: tiplovima.Zna izradu terena i .Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici. rezbarska dašcica.Upoznaje izradu i .. fasada. zavrtnjima i na pero i žlijeb.

Slikanje .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 6. 7. pribor i alat za obradu.Istrorija umjetnosti . radni sto. Ročkomanović: Maketarstvo.Vajarstvo 142 . . 8. . Zavod za izdavanje udzbenika. projektno platno.Računar sa internet vezom.Časopisi: „ Arhitektura“.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2002. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 9. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Srpsko Sarajevo. 1989. oživljavanje i uljepšavanje maketa.Harmonija . . Okvirni spisak literature i drugih izvora . „Čovjek i prostor“. Zagreb. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 2008.Urbanizam . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Proporcije . Gačić: Tehničko obrazovanje udžbenik za V i VI razred.Arhitektura . Novi Sad. S.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu.P. Povezanost predmeta Znanja Boje Materijali Razmjera Maketa javnih spomenika Urbanistička maketa Arhitektonska maketa Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 10. „Urbanizam“. .Boje . Udruženje hrvatskih arhitekata. Formativni ciljevi učenik štafaža. .Ocjena vježbi.profesor likovnog obrazovanja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik štafaža.B. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Diplomirani inženjer arhitekture. dijaprojektor.

Opšti ciljevi nastave . .Upoznavanje propisa i pravila za izvođenje temelja. . .Korišćenje usvojenih znanja iz drugih predmeta.Sticanje znanja o značaju. . urednost i preciznost u radu.Upoznavanje mehaničkih svojstava tla od kojih neposredno zavisi fundiranje objekata.Upoznavanje osnovnih tipova temelja i materijala za njihovo izvođenje. . .3.Upoznavanje elemenata proračuna.1. .Sticanje pravilne predstave o prostoru. koji su neophodni za iscrtavanje izvođačkih detalja. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 1.Osposobljavanje za sistematičnost.9. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 28 28 44 44 72 72 3. 143 . Naziv predmeta: MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 2. načinima i pravilima za izvođenje temeljnih konstrukcija građevinskih objekata.

Navodi uzroke poznavanja uzroka kretanja tla.Uočava važnost poznavanja .Razvija .Upoznaje vrste i . .vlažnost tla. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Mehanika tla .strukturu tla. .Poznaje faze . . .stišljivost tla.Posjete laboratoriji za geomehanička ispitivanja tla. fizička svojstva tla: . Stabilnost zemljanih kosina .poroznost i deformacije tla koeficijent kao posljedice poroznosti tla. . .granice konzistencije tla. dejstva mraza.Nabraja i definiše vrste uzoraka tla i način uzimanja. .Razvija preciznost . . . zemljane kosine .zapreminsku i specifičnu težinu . . . .vodo-propustljivost tla.4. uzoraka tla. . porijekla.opšte karakteristike tla .Razlikuje faze preciznosti u radu.trenje i koheziju tla. važnosti tačnosti i . Grafička vježba: .Shvata značaj .Nabraja metode za određivanje otpornosti tla.poznaje uslove . .Stiče svijest o postanak tla.Definiše ulogu i nevezana. materijala u tlu i materijala u tlu.Ispituje stabilnost zemljane kosine analitičkom i grafičkom metodom (švedska metoda momenata 144 .Razlikuje vrste tla.Obrazlaže dejstvo mraza na tlo.Geomehanički elaborati. u radu. . Preporuke za izvođenje nastave . .Ispituje stabilnost stabilnosti kosina.Upoznaje opšte pojmove o istražnim radovima i terenskim ispitivanjima tla. .granulometrijski sastav. kretanja tla. .Poznaje metode analitičkom i ispitivanja grafičkom stabilnosti tla.Razlikuje vrste tla: .kapilarnost u tlu.zbijenost tla(Proktorov ogled). radu.Razlikuje fizička svojstva tla. vezana i značaj mehanike analitičnost u tla organskog tla.

Poznaje opterećenja u tlu i rasprostiranje superpoziciju opterećenja u tlu.Računa centrično opterećenu ab temeljnu traku i crta plan armature. . . crta plan . opterećenu ab . pritisaka tla u .u pogledu klizanja. elaborata .Definiše najmanju . .Definiše pritiske tla na potporne zidove.Nabraja podjelu i poznavanja uzroka primjenu potpornih kretanja tla iza zidova.temelje samce. temeljnu traku i . .Računa centrično posredno fundiranje opterećen ab građevinskih temelj samac i objekata.Računa centrično opterećen ab temelj samac i crta plan armature.Navodi načine neposredno fundiranja: oslonjene na tlo. temelja neposredno oslonjene na tlo: .učenik metodom (švedska metoda momenata i modifikovana švedska metoda). . .Shvata značaj . Fundiranje građevinskih objekata .Geomehanički elaborati. Potporni zidovi . crta plan .trakaste temelje.Crta rasprostiranje . .Računa centrično .Razlikuje načine . Dozvoljena opterećenja tla .Definiše dozvoljeno dozvoljena opterećenje tla.Poznaje uslove potpornih zidova stabilnosti potpornih analitičkom zidova: metodom.Nabraja fundiranja karakteristike tla građevinskih koje utiču na dubinu objekata. neposredno i .u pogledu preturanja. superpoziciju .u odnosu na ivična naprezanja. .kombinovane 145 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i modifikovana švedska metoda). fundiranja.Poznaje dubini. . opterećenje za različite vrste tla. Vježbe: .Razlikuje oblike dubinu fundiranja. Vježba: .Očitava iz pritisaka tla u geomehaničkog dubini.pločaste temelje.Geomehanički elaborati. potpornog zida. temelja .Ispituje stabilnost .Ispituje stabilnost potpornih zidova analitičkom metodom. .Poznaje oblike armature.

Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. .R. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Čelik . zagata i kesona i njihovu opravdanost kod izgradnje građevinskih objekata.Računar.Navodi primjenu priboja.Razlikuje načine posrednog fundiranje građevinskih objekata. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Nacrtna geometrija . 6.Opisuje posredno fundiranje građevinskih objekata na šipovima. Beograd. . platno za projektor. Solarov: Mehanika tla i fundiranje. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 10. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik temeljne sisteme.Diplomirani inženjer građevinarstva.Skicira priboje i zagate. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Ocjena vježbi. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 9.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Gvožđe .Drvo i drvena građa 146 .Beton . . 8. Povezanost predmeta Znanja Potporni zidovi Temelji Potporni zidovi Temelji Priboji i zagati Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . 7. . crtaći stolovi i pribor za crtanje.Poznaje proračun temelja samca i trakastih temelja. Formativni ciljevi učenik armature. po jedan pismeni zadatak u polugodištu).Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 2008.Presjeci geometrijskih tijela . .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. .Građevinski materijali . projektor.

Geometrijske karakteristike presjeka .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Sile u presjeku .Znanja .Temelji .Otpornost materijala .Tehnologija betona .Potporni zidovi .Statika i otpornost .Zemljane kosine .Vrste opterećenja materijala .Primjena betona kao građevinskog materijala .Armatura .Građevinske konstrukcije .Temelji .Temelji 147 .Potporni zidovi .

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti. čuvanja i prenošenja informacija. .Shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa. upornosti. odgovornosti. pedantnosti i tačnosti.Shvatanje smisla i značaja kategorije rada. obrade. .Priprema se za izradu tehničke dokumentacije. .Uklapanje estetike i funkcionalnosti .10. . 148 . .Ovladavanje metodama i tehnikama pripreme. Naziv predmeta: KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 20 20 46 46 66 66 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.1. . Opšti ciljevi nastave .grafička estetika. 3.Razvijanje logičkog mišljenja.Razvijanje sposobnosti rada u grupi.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. . KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 1. korišćenja.3. .

Objašnjava alat modela. Vježba: . Render. opažanja.Planira redoslijed vizualizacije: postupaka.Objašnjava . . .Poznaje rad sa materijale. opažanja.Poznaje izradu . . . 149 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Opisuje snimanje materijal. . komandom DVIEW. materijala.Razvija smisao za .Upoznaje se sa . .Razvija sposobnost .Postavlja pogled . Vježba: . dodavanje .Crta model koji treba da vizualizuje.Dodaje pozadinu materijalima.Razlikuje vrste materijala. estetiku.Razvija sposobnost podjelu materijala.Dodaje osnovnog jednostavne jednostavnog materijale objektu.4.Objašnjava snimanje postavljenog pogleda.Opisuje redoslijed postupaka koji vode vizualizaciji scene. .Photo Real. svog modela u predstavljanja. materijala i grubu .Photo Raytrace. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Razvija sposobnost Render.Podešava izgled podešavanje postojećeg izgleda postojećeg materijala. mapiranim . Tipovi vizualizacije koje podržava AutoCAD . .Shvata pojam .Objašnjava Backgraund). Izrada i dodjeljivanje materijala . grafičkih slika. novog materijala.Render – Basic .Selektivno pozadine. materijala. (Alat Render .Snima postavljeni perspektivi i način pogled komandom izrade pogleda VIEW.Upoznaje pregled prostornog komandom DVIEW.Snima novi . . renderuje djelove .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Analizira tipove .Upoznaje tri tipa vizualizacije. . . Izrada pogleda . .Definiše pojam materijala.Dodaje mapirane .Interpretira pojam značenjem pojma vizualizacija vizualizacija grafičkih slika. (nivoa) .

Objašnjava dodavanje i mijenjanje svijetla.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .Određuje intenzitet ili jačinu svijetla.Koristi faktor slabljenja svijetla.Dodaje sjenku.Distant Light udaljeno svijetlo. vizualizovane slike kao datoteke za štampanje (mogućnost izbora jedne od pet različitih tipova Formativni ciljevi učenik . djelova ili cijelog modela primjenom odgovarajućih opcija.cijelog modela. opcija Query for Selection. . „brza“ vizualizacija opcija Sub Sampling poduzorkovanje. . .Upoznaje dodavanje i postavljanje kamere.Opisuje prikazivanje modela alatom Render. . . .Štampa sliku.Pravi probne vizualizacije dijela.Snima vizualizovanu sliku kao datoteku za štampanje. .Objašnjava način snimanja uređene. Vježba: . . . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Razvija samostalnost i samopouzdanje. Vježba: -Štampanje urađenog. .Razvija kreativnost i samostalnost u radu.Koristu boju svijetla na sceni.Razvija sposobnost prostornog predstavljanja. vizualizovanog modela. . .isključivanje opcije Shadow okvira za dijalog Render. .Point Lighttačkasto svijetlo. Socijalizacijski ciljevi učenik . Štampanje .Spotlight .Dodaje svijetlo. Vizualizacija modela . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Svijetlo .opcija Crop Winow. 150 .Dodaje i postavlja kameru. .Prikazuje model alatom Render.Navodi tipove svijetla: .Upoznaje načine probne vizualizacije modela: . .Razlikuje vrste svijetla.blic svijetlo.Izrađuje sunčevu svjetlost.dijela ili djelova modela . . . .Objašnjava izradu sunčeve svjetlosti.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.

Projektna dokumentacija .AutoCAD.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. kotiranje .Izrada i obrada crteža.Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Kompjuterska biblioteka. Beograd. 10.Izrada i obrada tehničke dokumentacije . 8. Omura: AutoCAD 2000. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Povezanost predmeta Znanja .Tehnička obrada crteža . . 9. Burchard. skener. 6. štampač. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . .Pismene vježbe.Projektovanje .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . 2004. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .G.B. CET Computer Equipment and Trade. Pitzer: Pod lupom . Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole.V. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Beograd.Informativni ciljevi i sadržaji učenik datoteke).Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija . 7. . .Građevinske konstrukcije . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Računar sa odgovarajućom programskom opremom.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. D. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 2001.Diplomirani inženjer građevinarstva.Definisanje prostornih vrijednosti 151 .Izrada priloga projekta . Beograd. . projektor i projektno platno.Nacrtna geometrija .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika .Obrada i izrada crteža .Tehničko crtanje . 2000.

Razvijanje svijesti o upotrebi zdravih materijala. .Upoznavanje sa metodama transporta.Upoznavanje sa načinima izvođenja zemljanih radova.Upoznavanje sa savremenim metodama izrade krovnih konstrukcija. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1. .1.Upoznavanje se metodama izvođenja montažnih radova i prefabrikacijom betonskih elemenata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 66 66 66 66 3.Upoznavanje sa izradom građevinske skele.3.Upoznavanje sa tehnologijom izvođenja zidarskih radova.Upoznavanje sa obradom i ugradnjom armature. .Upoznavanje sa tehnikom ugradnje čelika za prednaprezanje. .Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu u okviru radnog procesa. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje principa zaštite životne sredine. . . .Upoznavanje sa sistemima građenja u visokogradnji.Upoznavanje sa raznim vrstama oplata.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu. . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2. . . . ugrađivanja i njege betona. . priboru i mašinama u visokogradnji.Sticanje znanja o savremenim alatima. 152 . . .Upoznavanje sa savremenim metodama izvođenja završnih radova.11. .

. . .4.Nabraja građevinske radove u okviru grupe grubih građevinskih radova. Zemljani radovi . .Pojašnjava osnovne termine u tehnologiji građenja.Definiše metodu industrijske gradnje i preduslove za njenu primjenu. . Sadržaji/Standardi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod .Opisuje tehnologiju tradicionalne metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke. Shvata specifičnosti pojedinih građevinskih radova. . 153 . .Upoznaje osnovne metode izgradnje objekata visokogradnje. . Socijalizacijski ciljevi učenik .Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.Navodi grupe građevinskih radova. .Pojašnjava pojam zemljanih radova. Preporuke za izvođenje nastave Shvata značaj zemljanih radova.Opisuje tehnologiju tradicionalne unaprijeđene metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke.Pozitivno procjenjuje važnost novih saznanja iz svoje struke. Vrši komparaciju metoda izgradnje objekata visokogradnje. .Opisuje metodu montažne gradnje i navodi njene prednosti.Nabraja građevinske radove u okviru grupe završnih građevinskih radova.Upoznaje znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje metode izgradnje objekata visokogradnje.

.Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizaciju za zemljane radove. . .Upoznaje kliznu oplatu.Nabraja razne konstrukcije oplate.Razlikuje elemente krovnih konstrukcija.Razlikuje razne vrste oplate.Opisuje izradu Formativni ciljevi učenik .Upoznaje tunelsku oplatu.Navodi pomoćna sredstva za primjenu oplate. .Shvata značaj skele pri izgradnji.Upoznaje samopodižuću oplatu. . Tesarski radovi . .Razvija preciznost.Razlikuje krovne konstrukcije.Zna opremu za čišćenje oplate.Objašnjava pojam građevinske skele. .Upoznaje specijalne vrste oplate.Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanja uskog iskopa.Definiše osnovne pojmove o tesarskim radovima. . . . . . .Upoznaje oplatu za ploče. .Upoznaje prenosnu oplatu za zid. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Opisuje oplatu za stubove i grede. . . . 154 . . .Razlikuje mehanizaciju za zemljane radove.Zna sredstva za premazivanje oplate. .Upoređuje tehnike širokog i uskog iskopa.Upoznaje faktore za usvajanje tipa oplate.Navodi materijal i sredstva za spajanje. .Razlikuje materijale i sredstva za spajanje drveta.Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanje širokog iskopa.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinske skele.Upoznaje vrste i karakteristike armature. . pumpe za beton.mješalice.Opisuje ugrađivanje čelika za prednaprezanje.Navodi metode ugradnje betona.Razvija preciznost. .Zna pripremu podloge za betoniranje. . Armirački radovi .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu.Shvata metode izrade skeleta armature kod raznih konstruktivnih elemenata. .Upoznaje rad auto . Betonski radovi . .Opisuje rad mašina za obradu armature.Razlikuje mašine za obradu armature. .Uočava značaj i specifičnost betonskih radova. .Razlikuje metode transporta betona. . .Nabraja vrste krovnih konstrukcija.Opisuje proces izvođenja armiračkih radova u pogonu i na gradilištu. . transportnih traka i ostalih transportnih sredstava. . .Zna da vodi kontrolnu knjigu skele.Shvata principe prednaprezanja čelika. . . gradilišnog krana.Upoznaje ugradnju betona Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje i 155 . . . . .Razlikuje vrste armature.Opisuje pripremu podloge za betoniranje. . . .Navodi mašine za obradu armature. .Opisuje unutrašnji transport betona.Zna karakteristike i primjenu mikroarmature.Razlikuje razne metode ugrađivanja betona i vrši komparaciju istih.Upoznaje čelik za prednaprezanje. . .Zna probleme zaštite armature. .Poznaje elemente krovnih konstrukcija.Uočava značaj njege betona.

. . . Zidarski radovi .Definiše pojam njege betona i opisuje metode njegovanja u raznim uslovima.Uočava prednosti montažne gradnje. .Razlikuje kriterijume kvaliteta izvedenih zidarskih radova.Opisuje obradu spojnica.Nabraja principe i prednosti metoda montaže.Opisuje obradu horizontalnih i vertikalnih površina.Pojašnjava dekompoziciju objekta na Formativni ciljevi učenik upoređuje metode njege betona u raznim uslovima.valjcima. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja zidarski alat i pribor. . .Upoznaje površinsko vibriranje betona. .Upoznaje sisteme i prednosti montažne gradnje. . . .Opisuje izradu podnih košuljica.Razlikuje materijal i pribor za zidarske radove.Objašnjava malterisanje zidova.Nabraja i opisuje zidarski materijal. . Montažni radovi . .Upoznaje tehniku torkretiranja betona. .Upoznaje se sa vakuumiranjem betona. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik pervibratorom. .Upoznaje tehniku ugrađivanja betona vibro .Opisuje izradu i transport vezivnog materijala. .Objašnjava zidanje zidova od opeke i blokova raznih debljina.Zna izradu podnih košuljica. 156 .

Upoznaje postupak postavljanja elementa u ležište. . .Poznaje sadržaj projekta montažnih radova. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje mehanizaciju za montažu.Razlikuje završne radove. .Upoznaje postupak pravilnog zahvatanja i probnog podizanja elementa.Uočava kriterijume za ocjenu kvaliteta izvršenih završnih radova.Upoznaje postupak izrade veze elementa sa konstrukcijom.Upoznaje savremeni alat. . . . .Razlikuje mehanizaciju za montažne radove.Objašnjava pojam završnih radova i navodi vrste. . Završni radovi .Razlikuje metode izvođenja montažnih radova.Objašnjava postupak kontrole i pripreme ležišta za element.Informativni ciljevi i sadržaji učenik elemente. 157 .Analizira projekat montažnih radova. . .Shvata tehnologiju montažnih radova.Navodi i objašnjava metode izvođenja montažnih radova. .Navodi i opisuje mehanizaciju za montažne radove.Nabraja i opisuje metode prefabrikacije.Navodi i opisuje pomoćna sredstva za montažne radove.Objašnjava postupak kontrole i pripreme elementa. . . . .Definiše pojam prefabrikovanih betonskih elemenata. .Vrši upoređivanje metoda prefabrikacije. pribor i mašine i Formativni ciljevi učenik . .

. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Blagojević: Građevinske konstrukcije.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Građevinski materijali .Malteri . Univerzitet u Beogradu.Upoznaje sisteme montažne gradnje .Opekarski i betonski proizvodi za zidanje .Računar.Izrada oplata i skela . katalozi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale koji se primjenjuju u tehnologiji završnih radova. projektor. Krunić. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 6.Građevinska mehanizacija .Osnovi građevinarstva .Beton kao građevinski materijal .Građevinski čelik . Beograd.Izrada i podgrađivanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Izrada i podgrađivanje iskopa .Diplomirani inženjer građevinarstva. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Osnovni sistemi građenja . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Dr D. Beograd.Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima . . platno za projektor.Organizacija građenja 158 . Slobodan Mladenović. Povezanost predmeta Znanja . G. Lj.Zidanje zidova od blokova i opeke .S. 2006.Drvo kao građevinski materijal . . alata i pribora. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Arizanović: Tehnologija građevinskih radova. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Beograd. Krunić: Osnovni građevinski radovi.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 10.Izrada skeleta armature i poznavanje metoda predneprezanja . prospekti.B. Mladenović.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Osnovi geologije . 8. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 9.Malterisanje zidova . 7. 1998. 1997.Upoznaje savremene tehnologije završnih radova. uzorci materijala.

probnog dizanja i postavljanja elementa u ležište .Izrada oplata i skela .Mehanika tla i fundiranje .Poznaje posljedice nepravilne montaže .Pojašnjanje dekompozicije objekta na elemente Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja za zemljane radove .Građevinske konstrukcije 159 .Statički određeni i neodređeni nosači i razni oblici njihovog naprezanja .Konstruktivni sklop objekta .Upoznaje postupke pravilnog zahvatanja.Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima .Tehnologija betona .Statika i otpornost materijala .Izrada i podgrađivanje iskopa .Vrste opterećenja i presječne sile .Izrada krovnih konstrukcija .Izrada skela .Krovne konstrukcije .Oplate i skele .Stabilnost zemljanih kosina .Spravljenje i ugrađivanje betona .Znanja iskopa .Zaštita na radu .

160 . pribora i postupka koji se koriste prilikom određivanja visinskih razlika.Osposobljavanje za samostalan rad. GEODEZIJA 1. Opšti ciljevi nastave . pribora i postupka za mjerenje dužine.Osposobljavanje za primjenu novih tehnologija geodetskog snimanja. .12. .1.Osposobljavanje za numeričku obradu podataka pomoću kojih se računaju koordinate i nadmorske visine tačaka.Upoznavanje instrumenata.Upoznavanje instrumenata. . pribora i postupka koji se koriste prilikom mjerenja horizontalnih i vertikalnih uglova. Naziv predmeta: GEODEZIJA 2. .Upoznavanje instrumenata.Osposobljavanje za prenošenje podataka sa plana na teren. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. .3.

centezimalnih u . geodeziji. mjerenje uglova .Objašnjava način . Vježba: . linijsku i nivelmanska). mjerenje uglova.Zna djelove . kao i snimanja (polarna i primjenu pri izradi ortogonalna planova.Upoređuje prostu i girusnu metodu mjerenja mjerenja horizontalnih horizontalnih uglova (prosta i 161 Preporuke za izvođenje nastave . (teodolit.Skicira geodetske geodetske mreže mreže (trigonometrijska.seksagezimalnih u dužinu. .4.Nabraja sprave za libela.Ispitivanje refleksije i uslova za upotrebu teodolita. . linijska poligonsku.Definiše suštinu teodolita. durbin. .Objašnjava razmjeru i . obrnuto. (trigonometrijsku.Navodi podjelu opažanja i u praktičnoj geodezije.Razlikuje vrste . površinu i radijane. lupa.Upoznaje . mjerenja uglova. i nivelmansku).Odlazak na teren: rad sa teodolitom. Vježba: .Primijeniti odgovarajuću razmjeru pri izradi plana manjeg stambenog bloka.Shvata ulogu lupe. . durbina. .Zna jedinice mjere .Objašnjava metode . .Analizira uslove limb. koje treba da .seksagezimalnih u centezimalne i različite jedinice.Crta u razmjeri obilježavanja stalne i privremene geodetskih tačaka oznake na terenu. . razmjere i .Shvata pojam razmjernike.Opisuje metode razmjernika. poligonska. ) Mjerenje horizontalnih uglova . pretvaranje vrijednosti uglova u . mikroskop. . na terenu. stativ. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Jedinice mjere u praktičnoj geodeziji . alhidada).Razvija sposobnost . alhidade.Objašnjava radijane i obrnuto. preciznosti.Nabraja jedinice . limba.Opisuje ispitivanje ispuni teodolit da i refleksiju bi se moglo vršiti teodolita za mjerenje uglova. .pretvara mjere(SI) u vrijednosti uglova praktičnoj iz: geodeziji (mjere za . metoda snimanja. libela. Vrste geodetskih mreža .Odlazak na teren i obilježavanje geodetskih tačaka. za uglove).

kao i vertikalnih uglova. 162 . pribor za niveliranje). visinskih razlika (nivelir. linearnih veličina .Demonstrira nivelira i principe određivanje mjerenja.Odlazak na teren: rad sa ručnom pantljikom.Zna instrumente za . . kao i uslove koje .Objašnjava metode pri mjerenju vertikalnih uglova (prosta i girusna metoda). Vježba: .Razlikuje slijepi. određivanja .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik girusna metoda uglova. .Upoređuje prostu i mjerenje zenitnih girusnu metodu uglova mjerenja (vertikalnih).Opisuje nivelmana za nivelmansku mrežu dobijanje (detaljni nadmorskih visina nivelman).Skicira vrste položaja poligonih vlakova i trigonometrijskih elemente vlaka. detaljnih tačaka.Crta položaje nivelira pri određivanju visinskih razlika.Odlazak na teren: postavljanje trigonometrijskih tačaka. Vježba: .Opisuje trigonometrijske trigonometrijsku tačke.Rukuje ručnom .Opisuje poligonsku zatvoreni mrežu.Poznaje mjerenje pantljikom.Demonstrira mjerenje zenitnih mjerenje zenitnih (vertikalnih) uglova uglova. nivelmanski vlak.Razlikuje vrste .Analizira postupak (mjerenje dužina. tačaka i direkcioni . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Mjerenje vertikalnih uglova .Određuje položaj . .Računa direkcione uglove prema podacima. Mjerenje linearnih veličina .Objašnjava način ugao. Određivanje visinskih razlika . umetnuti i . uslove koje treba da ispune. pribor i postupak mjerenja). ugao. detaljnog .Računa direkcioni . Prenošenje podataka sa plana na teren .Upoznaje treba da ispune.Shvata primjenu i elemente vlaka. instrumente za . mjerenja). mjerenja dužina.Nabraja vrste poligonskih vlakova . mrežu.

Otpornost materijala .Vrste opterećenja .Razmjera i razmjernici .Šeme osnova različitih objekata . 2008.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . 6. polarna metoda snimanja).Situacija .K. Vračarić: Geodezija za IV razred građevinske škole. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Potporni zidovi . .Primjena betona kao građevinskog materijala . ručna pantljika). Beograd.Građevinske konstrukcije . projektor. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Tehnologija betona . . folije za grafoskop. Povezanost predmeta Znanja . 9. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 10.Građevinske konstrukcije 163 .Statika i otpornost materijala .Potporni zidovi .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Armatura .Geometrijske karakteristike presjeka .Temelji . platno za projektor.Obrazlaže snimanje . 8.Pismeno: pismene vježbe.Temelji .Razlikuje ortogonalnu i detalja polarnu metodu (ortogonalna i snimanja detalja.Snimanje detalja . .Sile u presjeku .Temelji .Projektovanje . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Diplomirani inženjer geodezije.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Nove tehnologije geodetskog snimanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Računar.diplomirani inženjer građevinarstva.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zemljane kosine . instrumenti i pribori za geodetska mjerenja (teodolit. grafoskop.Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. nivelir. 7.

Objasniti ulogu konstruktivnih zidova.1. Objasniti ulogu i podjelu prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala. 34. 5.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti građevinskih konstrukcija. Navesti podjelu maltera. Navesti elemente sabirnih dimnjačkih kanala. 26. Navesti karakteristike klasičnog polumontažnog i montažnog načina građenja. Cilj ispita .1. 27. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj sučeljavanja zidova. 10. 32. 20. Objasniti način ugradnje dovratnika i njegovu ulogu.2. Nabrojati konstruktivne elemente kod masivnog skeletnog i mješovitog konstruktivnog sklopa. Navesti konstruktivne elemente po visini. Objasniti ulogu međuspratne konstrucije. Od čega se izrađuju međuspratne tavanice? Navesti podjelu ab međuspratnih konstrukcija. 17. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 11. Skicirati i objasniti princip funkcionisanja dimnjačkih kanala. Šta su horizontalni serklaži i koja je njihova uloga? Objasniti ulogu greda kao linijskih nosača i navesti koje grede razlikujemo prema broju oslonaca i načinu oslanjanja. Navesti osobine maltera za zidanje i maltera za malterisanje. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO . Skicirati i objasniti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju kod djelimično ukopanog podruma. 19. 8. 9. 31. 21. Opisati ab konstrukcije u skeletnom sistemu. 24. razmjere miješanja komponenti maltera. Definisati prozorske otvore i navesti elemente i način izrade. 4.TEORIJSKI DIO ISPITA 2. 29. 33. Opisati monolitne ab konstrucije od ploča. 7. STRUČNI ISPIT 2. Naziv ispitnog kataloga: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. 15. 164 . Objasniti otvore u zidovima u seizmičkim područjima. Navesti materijale koji se primjenjuju za izradu hidroizolacije. 16. 18. Navesti pravila zidanja zidova u seizmičkim područjima. Objasniti ulogu temelja u konstrukciji. 2. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj suticanja zidova. Opisati međuspratne konstrukcije od rebara. 6. 23. Definisati elemente otvora za vrata. 3. 14. 25. 12. 28. Objasniti pravila zidanja zidova opekom. 3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. Nabrojati podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta. Objasniti koja je uloga međuspratne tavanice. Opisati međuspratne konstrukcije od drvene građe. položaju i funkciji. 22. 13. 30. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj ukrštanja dva konstruktivna zida i dva pregradna zida. Nabrojati elemente ventilacionih kanala.1. Navesti pravila primjene ventilacionih kanala.

Navesti fizičke karakteristike čelika. 54. Opisati slojeve ravnih krovova. 80. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prost krov od rogova. 68. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za trostruku krovnu vješaljku. Opisati mansardne krovove. Navesti nagibe krovnih ravni i podjelu krovova prema nagibu. 51. Nabrojati elemente za proračun stepenica. Navesti vrste oluka i mjesta i način ugradnje. 55. 59. Navesti i šematski prikaži podjelu stepenica prema konstruktivnom oslanjanju. Objasniti šta je klasa vijaka. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za krov sa raspinjačama. 64. 81. nosivih i nenosivih. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku pravu stolicu. 66. 74. Navesti slojeve podova. 53. Navesti vrste prozora prema materijalu izrade i konstrukciji i njihove mjere. Objasniti od čega zavisi koje dimenzije stepenica će biti usvojene. 63. Nabrojati realne kombinacije opterećenja. Od čega zavisi širina stepenišnih krakova? 43. Nabrojati mehanička spojna sredstva. Navesti vrste krovnih pokrivača prema materijalu. 83. Objasniti način odvodnjavanja ravnih krovova. 45. Navesti podjelu stepenica prema materijalima izrade. 62. Opisati krovove sa nazitkom. 76.35. 70. Navesti obilježja stepenica. 57. 56. 165 . 50. Objasniti dužinu i širinu međupodesta. 69. Definisati ravni krov. Navesti načine savladavanja visinskih rastojanja između površina postavljenih na različitim nivoima. Objasniti namjenu toplotne. Navesti dvije najbitnije mehaničke osobine čelika.jednostruku pravu stolicu. 67. Napisati obrazac za izračunavanje dužine stepenišnog kraka. 38. 75. Objasniti primjenu limenih opšava. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prostu . 58. 79. Navesti za koju razmjeru penjanja su stepenice najudobnije. 60. Definisati stepenice. Navesti podjelu krovova prema prohodnosti. Navesti vrste čelika koje se najviše koriste u građevinarstvu. Navesti kako se izrađuju drvene krovne konstrukcije prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. Navesti materijale za izolacije. 41. Objasniti na čemu se zasniva obrazac za određivanje razmjere penjanja. 44. 48. 36. Definisati krovni nosač. Navesti vrste izolacija. Navesti vrste plafona i objasniti način izrade. 61. Navesti vrste opterećenja. 52. 65. 78. Definisati koeficijent sigurnosti. 37. 47. Nabrojati čelične proizvode koji se najviše koriste u građevinarstvu. Napisati obrazac za izračunavanje broja stepenica. Nabrojati vrste i oblike metalnih profila. 42. 73. 46. 39. 49. 82. zvučne i hidro zaštite objekata. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku krovnu vješaljku. 77. 72. Definisati krov. Navesti vrste podova prema materijalu i namjeni i objasniti način izrade. njihove osobine i primjenu 71. 40.

95. 109. 117. 111. 86. Nabrojati elemente vertikalnih komunikacija. 125. Definisati nosivost vijka na smicanje. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 98. 103. Objasniti otpornost drveta na torziju. Objasniti tečenje drveta. Navesti elemente skeletnog sistema. Prikazati šemtski propisana rastojanja vijaka u vezi dva lima. Skicirati detalj veze stub – greda . 94. Definisati otpornost drveta na smicanje. Navesti vrste šavova i način obilježavanja istih u radioničkim crtežima. 166 . Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. Navesti koji su elementi velikih raspona. 92. 106. Nabrojati fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. Objasniti sklopove ćelijskih elemenata i način nalijeganja. 89. 96. 115. 110. Definisati nosivost vijka po omotaču rupe. 112. Nabrojati prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. Skicirati spoj na mjestu ukrštanja konstruktivnog fasadnog i unutrašnjeg panela.greda i objasniti postupak izrade.84. 113. Uporediti detalje dvozglobnog i trozglobnog luka. 118. Šta se podrazumijeva pod lijepljenim lameliranim drvetom? 107. panelnog i prostorno . Kako se računa nosivost sučeonog šava. Objasniti kvalitet sučeonih šavova. Skicirati detalj veze temelj . Skicirati spoj dvije tavanice iznad oslonca. 104. 120. 90. Nabrojati konstruktivne sisteme u lijepljenom lameliranom drvetu. 102. Objasniti kako se montiraju i povezuju sanitarne ćelije. Kako se računa orijentaciona vrijednost prečnika vijka? 85. Navesti elemente panelnog sistema. 121. 87.tavanica i objasniti postupak izrade. Navesti koja su pravila pri rješavanju položaja i grupisanja liftova u kolektivnim stambenim objektima. Objasniti zglobnu vezu u drvenim konstrukcijama. Objasniti krutu vezu u drvenim konstrukcijama. 119. 122. 100. Skicirati detalj veze stub . Uporediti i objasniti karakteristike skeletnog. 97. Navesti i opisati elemente čelične industrijske hale. Navesti osnovne karakteristike industrijske proizvodnje. Kako se računa nosivost ugaonog šava. 116. Šematski prikazati konstruisanje zavarenih spojeva. Definisati otpornost drveta na savijanje. 123.ćelijskog sistema gradnje. 91. 108. Nacrtati zglobnu vezu temelja i stuba. 114. Definisati nosivost vijka na zatezanje. 88. Navesti metode prefabrikacije kao i moguća mjesta za prefabrikaciju. 99. 105. Definisati otpornost drveta na pritisak. 93.stub i objasniti postupak izrade. 101. Definisati otpornost drveta na zatezanje. 124.

na prijedlog ispitivača.Usmeni . .Nastavnik sastavlja.4. . . Literatura i drugi izvori . .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 6. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Pribor za crtanje.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Tip ispita .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. 167 . 5. Dozvoljena pomagala .

19. Objasniti tehničku dokumentaciju – gradilišnu. Objašnjava tehniku mrežnog planiranja. Objasniti magacinsku dokumentaciju. 41. dubine 2. Objasniti građevinsku dozvolu. 23. 4. 38. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 36. Opisati mašine za transport i vuču. 3. 5 m.1. 7. Opisati pripremne radove na gradilištu. 5. 5 m. 13. 33. 6. Navesti učesnike u građevinskoj proizvodnji. 22. Navesti faze izvođenja građevinskog objekta. Objasniti princip rada grejdera. 28. Objašnjava gantogram. Objasniti princip rada dozera. Objasniti predmjer radova. Opisati mašine za prenos i dizanje. 11. 25. 15. Opisuje sadržaj projekta organizacije građenja. Objasniti građevinske norme. 31. Opisati mašine za rad na putevima. 32.2. Opisati mašine za rad u stijeni. Objašnjava širi i uži izbor mehanizacije. 20. Objašnjava analizu tehnološkog procesa (karta procesa i dijagram toka). 16. Objasniti tehničku dokumentaciju. 168 .Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. Objasniti princip rada bagera. Objasniti princip rada skrepera. Navesti značaj građevinskog nadzora. 3. 17. Objašnjava predračun radova. 21. Opisuje transport materijala. 30. Objasniti obračunsku dokumentaciju. Objašnjava histogram. Objasniti zadatak revizione komisije. Opisuje mašine za specijalne radove. 39. 12. 37. Objasniti dokumentaciju na gradilištu. Naziv ispitnog kataloga: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. Obrazložiti analizu cijena. 34. 2. 26. Opisati šemu organizacije gradilišta. Opisati primopredaju objekta i konačan obračun. 40. 27. 10. 24. Objašnjava učinke mašina. Objašnjava analizu vremena kod tehnike mrežnog planiranja.2. Navesti podjelu građevinskih mašina. Opisati gradilište. 18. 14. 9. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. prirodno vlažne. Objasniti zaštitu na radu. 29. Opisati mašine za sabijanje tla. 8. Objasniti specifičnost građevinske proizvodnje. 35. Cilj ispita . Normirati poziciju radova: ručno otkopavanje zemlje II kat. za temelj objekta u rovu širine 1.

5 m*3. Od vještačke mješavine agregata. 52. U širokom otkopu samohodnim skreperom. motogrejderom u slojevima debljine 15 cm. 60. Normirati poziciju radova: ugrađivanje bitumeniziranog šljunka. . . 50. 5. od rječnog šljunka i 30% agregata asfaltnom bazom 'marini'. Malter se prenosi kranom. 53. Normirati poziciju radova: prevoz betona japanerom na 25 m.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. bez sijanja. 55. 49. 44. 45. Normirati poziciju radova: spravljanje betona MB30 mješalicom zapremine 500l. Normirati poziciju radova: Spravljanje mase od bitumeniziranog materijala za noseći sloj kolovozne konstrukcije. Materijal se prenosi kranom.Nijesu predviđena. Materijal se transportuje na daljinu 1400 m. 8 m. sa odvozom suvišnog materijala. ručno. Normirati poziciju radova: sabijanje valjanjem nasutog materijala u glatkim slojevima samohodnim vibracionim valjkom. 57. bagerom sa povlačnom kašikom zapremine 2. Transport materijala skipom GD4. 4. Normirati poziciju radova: ručno kopanje osamljenog temelja veličine 2*2 u zemljištu III kat.Nastavnik sastavlja. produžnim malterom. 47. 169 . 54. dubine 1.Usmeni . . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.42. Normirati poziciju radova: mašinsko ugrađivanje nearmiranog betona MB20 u trakasti temelj objekta dim. Tip ispita . Normirati poziciju radova: kopanje zemlje IIIkat. Normirati poziciju radova: malterisanje zida od opeke u 2 sloja krečnim malterom razmjere 1: 3. Normirati poziciju radova: kopanje raskvašene zemlje u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu. Normirati poziciju radova: ugradjivanje cementne stabilizacije finišerom.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Normirati poziciju radova: spravljanje cementnog maltera razmjere 1: 3. 29*19*19. Normirati poziciju radova: grubo planiranje materijala Iikat. Normirati poziciju radova: Spravljanje sitnozrnog asfaltnog betona za trotoare asfaltnom bazom 'marini' kapaciteta 35t/h. sa žilama i korijenjem.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 40. Normirati poziciju radova: utovar zemlje Ivkat. . u motorna vozila utovarivačem točkašem zapremine korpe 1360/1530. 60*0. Utovar je iz silosa. 59. 56. 46. Dozvoljena pomagala . 0. dužine.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Normirati poziciju radova: zidanje pregradnih zidova debljine 1/2 opeke u produžnom malteru. na prijedlog ispitivača. Normirati poziciju radova: ručno planiranje kosina nasipa u zemljištu Ivkat. Normirati poziciju radova: zidanje šupljim glinenim blokovima dim. 51. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Normirati poziciju radova: mašinsko spravljanje produžnih maltera razmjere 1: 3: 9. 43. 58. Sabijanje u 3 prelaza sa preklapanjem 50% širine valjanja. 48.

Literatura i drugi izvori .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.6. 170 .

10. Skicirati i iskotirati potreban prostor za ručavanje u posebnoj prostoriji. kao funkcionalnu grupu prostorija. Šta je insolacija. Nabrojati prostorije za dnevni boravak u stanu. 27. Navesti karakteristike stanovanja u samostalnim porodičnim kućama. kući ili višespratnoj zgradi. Kada se radi projekat izvedenih radova. Skicirati funkcionalnu šemu stana srednje veličine. 13. kao tipičnoj jedinici «porodične teritorije». Šta je arhitektonsko projektovanje i kakvo još projektovanje razlikujemo? Šta je u užem smislu urbanističko projektovanje? Objasniti šta je stambena zona i koji su prateći objekti u stambenoj zoni.3. 6. ukoliko je visina prostorije standardna. Objasniti značaj i sadržaj projekta za izvođenje radova. kući ili višespratnoj zgradi. 36.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti projektovanja. 31. Kako nazivamo najmanju stambenu jedinicu. 37. Grupa prostorija za spavanje. 5. 34. Objasniti značaj i sadržaj glavnog projekta. Objasniti značaj i sadržaj idejnog projekta. 28. 22. Komentarisati prednosti i nedostatke niskih stambenih kuća. Kako se određuje veličina dnevnog boravka i koja je minimalna kvadratura. 3. 18. Cilj ispita . Komentarisati prednosti i nedostatke višespratnih stambenih zgrada. 15. Navesti podjelu na funkcionalne grupe prostorija stana ili kuće. Nabrojati prostore za kretanje (komunikaciju) u stanu. kao funkcionalnu grupu prostorija. 25.2. 8. kao funkcionalnu grupu prostorija. i od čega zavisi jačina osunčanja. Skicirati raspored elemenata kuhinjskog niza u obliku slova «U» (iskotirati). Navesti tipove izgradnje porodičnih kuća. 9. Kakve po svojoj veličini mogu biti sobe za spavanje. kući ili višespratnoj zgradi. 24.1. Skicirati garnituru za ručavanje u sklopu dnevnog boravka (iskotirati). Objasniti značaj i ulogu zaštitnog zelenila i zelenih površina u stambenoj zoni. 11. 29. PROJEKTOVANJE 1. Nabrojati prostorije za domaćinstvo u stanu. Od čega zavisi veličina kupatila? Skicirati i objasniti. 14. 17. 23. 26. Grupa prostorija dnevnog boravka. Šta je orijentacija. 19. 30. 2. 16. Naziv ispitnog kataloga: PROJEKTOVANJE 2. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Komentatisati «projektni zadatak». objasniti značaj orijentacije na raspored funkcionalnih grupa u kući ili stanu. Skicirati «stambenu» kuhinju (iskotirati). 35. 33. 171 . skicirati. 3. Koje oblike otvorenog prostora stana ili kuće razlikujemo. 21. 32. Skicirati funkcionalnu šemu malog stana. 7. 12. kući ili višespratnoj zgradi. 4. Kako se može organizovati kuhinja. Pod tehničkom dokumentacijom (projekat) podrazumijeva se: Nabrojati priloge tehničke dokumentacije – dokumentacija izvođača-. kao funkcionalnu grupu prostorija. 20. skicirati raspored osnovnih elemenata. Nabrojati prostorije za spavanje u stanu. Navesti osnovne karakteristike dvojnih porodičnih kuća.

Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. 48. 71. 59. Objasniti uslove i skicirati šemu spoljašnje galerije. Navesti osnovne karakteristike poluatrijumskih kuća. 41. 43. Objasniti.vaspitne ustanove? Objasniti zašto je optimalni broj učenika 36. skicirati i iskotirati građevinsku liniju. 53. 44. na prijedlog ispitivača. 69. 39. Objasniti. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje jednog stana na stepeništu. višespratne stambene zgrade. Hotelska soba kao osnovni elemenat organizacije hotela. 58. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje dva stana na stepeništu. glavnu prednost. 57. Koje vrste skladišta koristimo za uskladištenje hrane za ljude i stoku. Kojim sistemima građenja konstrukciju višespratne zgrade možemo izvesti. .Pribor za crtanje. 65. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje četiri stana na stepeništu. Navesti najbitniju karakteristiku. Skicirati prizemnu porodičnu kuću sa podrumom (topla veza). 51. skicirati i iskotirati regulacionu liniju. 60. Navesti . . Tip ispita .Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 49. skicirati i objasniti. 67. Ako se u višespratnici predviđa samo jedan lift. Navesti osnovne karakteristike izgradnje kuća u nizu. 72. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. njegove minimalne dimenzije su ___________. 52. 5. 45. Navesti i objasniti vrste podova u stajama. 46. Skicirati oblike osnova ćelijskih skladišta. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. .38. 64. 66. 56. 3. a ispred mještovitog ____________? Kolika je maksimalna udaljenost ulaza u stan do vertikalne komunikacije u zgradi? Koje zgrade nazivamo društvenim zgradama? Kako dijelimo društvene zgrade prema namjeni? Koji objekti spadaju u obrazovno . Navesti i objasniti vrste poljoprivrednih objekata.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 62. 55. 4. 50. i zašto su maksimalne dimenzije učionice 9. 63. . Navesti tipove izgradnje višespratnih stambenih zgrada. Prema datim podacima skicirati presjek kroz garažu i rampu. 172 . 42.objasniti osnovnu razliku između motela i hotela. Koje prostorije svrstavamo u zajedničke prostorije zajednice stanara. 61. Objasniti uslove i skicirati šemu unutrašnje galerije. 40. Prema karakteristikama prostornog oblikovanja industrijske hale dijelimo: Objasniti kako se mogu osvjetljavati radionički prostori kod niskih hala.Nastavnik sastavlja.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. 47. 68. Napraviti upoređenje «porodične teritorije» individualne stambene kuće i višespratne kolektivne stambene zgrade.Usmeni . Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje tri stana na stepeništu. 2 x 6. 54. 70. Navesti osnovne karakteristike atrijumskih kuća. Skicirati šeme stambenih kula. zašto? Kakvi liftovi mogu biti? Minimalna širina odmorišta ispred ulaza u osobni lift je ______. Dozvoljena pomagala .

6. Literatura i drugi izvori . 173 .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.

Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju potrebnog broja profila kod centrično pritisnutih stubova. krak unurašnjih sila. 3. 8. Objasniti slobodno i vezano dimenzionisanje kod AB nosača napregnutih na savijanje. Napisati i objasniti obrazac za dimenzionisanje centrično pritisnutog stuba. 14. Naziv ispitnog kataloga: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. 20. 9.2. 1. a koja u armaturi. 18. 24. 25. 17. Navesti osnovne pretpostavke pri proračunu AB konstrukcija prema graničnoj nosivosti. Objasniti kako se vrši nastavljanje armature u AB konstrukcijama. 30. 12. 23. Cilj ispita . Objasniti ulogu glavne. zatezanje i savijanje. Napisati i objasniti obrazac za silu loma. Objasniti zaštitni sloj betona. 5. 15. 7. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju glavne armature kod nosača napregnutih na savijanje. 174 . Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Definisati beton i nabrojati njegove komponente.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti betonskih konstrukcija. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. 28. 26. odnosno nosivost centrično pritisnutog stuba. 13. Objasniti postupak dimenzionisanja temelja od nearmiranog betona. 3. 22. 21. 16. 2. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. montažne armature i uzengija kod AB nosača napregnutih na savijanje. Napisati i objasniti obrazac za: položaj neutralne ose. 10. Objasniti koja granična stanja razlikujemo. Objasniti mehanička svojstva betona: čvrstoća na pritisak. 11. 6. statičku visinu i ukupan presjek zategnute armature kod AB nosača napregutih na savijanje. Objasniti šta predstavlja odnos dilatacija u betonu i armaturi. Objasniti na čemu se zasniva zajednički rad betona i čelika. 29. Objasniti u kojim se granicama kreće procenat armiranja kod centrično pritisnutih stubova. 19. 4. Nabrojati dodatke za beton i objasniti njihovu ulogu. Obrazložiti šta je sidrenje armature i kako se vrši. Objasniti ulogu i značaj armature. 27. Objasniti osnove proračuna prema graničnim stanjima.prednosti i nedostatke. Objasniti šta su parcijalni koeficijenti sigurnosti. Objasniti koja je maksimalna dilatacija u betonu. Nabrojati vrste čelika za armiranje.1.4. Napisati i objasniti obrazac za vitkost centrično pritisnutog stuba. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Nabrojati karakteristike betona . Navesti kakve se konstruktivne mjere predviđaju kada se normalni napon nalazi u granicama: τR< τU≤ 3τR. Objasniti ulogu glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Objasniti proračun centrično pritisnutih stubova bez uticaja izvijanja.

39. 34. 0 KN/cm2 p=2. Dimenzionisati slobodno položenu ploču kada su dati sljedeći podaci: MB30. 0 KN/cm2 45. 0 KN/cm2 p=4. 43. 38. Napisati i objasniti obrazac za nominalni napon smicanja. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju koso povijenim profilima i vertikalnim uzengijama. 35. Napisati i objasniti obrazac za statički aktivnu širinu pritisnute ploče kod nosača „T” presjeka. Opisati sitnorebraste konstrukcije. a kakve kada je τn>5τR. 0 KN/cm2 175 . Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz rebro. 32. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada je τn≤ τR. Opisati armiranje sitnorebrastih tavanica. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz ploču. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada je pritisnuto rebro. 37. njihovu primjenu i vrste. GA 240/360 g=6. 42. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada se nominalni napon smicanja nalazi u granicama 3τR< τn≤ 5τR. Sračunati i usvojiti armaturu konzolne ploče kada su dati sljedeći podaci: MB30. 36. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo koso povijenim profilima. Objasniti postupak priračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo vertikalnim uzengijama. GA 240/360 g=4. 41. 40.31. 33. Objasniti od čega zavisi proračun „T” presjeka. Odrediti graničnu silu centrično pritisnutog stuba za date podatke MB25 GA 240/360 44.

a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Dimenzionisati slobodno položen nosač kada su dati sljedeći podaci: MB30.Nastavnik sastavlja.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. . 5. 176 . na prijedlog ispitivača. GA 240/360 g= 40KN/cm p= 20KN/cm b= 20cm 4.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.Pribor za crtanje. GA 240/360 g=40 KN/cm p=20 KN/cm 47. Dozvoljena pomagala . 6. .Usmeni .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. . .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Literatura i drugi izvori .Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Sračunati presjek armature za preuzimanje smičućih napona slobodno položenog nosača kada su dati sljedeći podaci: MB30.46. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Tip ispita .

Samostalnost u komunikaciji........Dinamički mrežni plan izvršenja radova sa pratećim dijagramima ..STRUČNI RAD 2. principa i zakonitosti.. 3.2.Šema organizacije građenja 177 .. Poznavanje i poštovanje važećih pravila i propisa u građevinarstvu..STRUČNI RAD 1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA . Stepen povezanosti stručno .2...1..... predstavljanju i argumentovanju stavova...2....dijagram toka Trajanje radova za sve aktivnosti i spisak aktivnosti i spisak aktivnosti sa strukturom mrežnog plana i kritičnim putem .. uslovi Proračun fonda radnog vremena sa uslovima snabdijevanja resursa Nacrt procesa . vezanih za zadati projektni zadatak. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA .. sistematičnost u radu. predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja.. vremena i energije. Sisak tema/zadataka 3... Organizacija građenja Prema podacima datim u prilogu ovog zadatka potrebno je uraditi – Idejni projekat organizacije građenja za individualnu stambenu kuću Projekat treba da sadrži: Situacija . Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: Poznavanje gradiva.. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2. Racionalno korišćenje materijala.1. 1: 250 Tehnički opis Predmjer i predračun građevinskih radova Širi i uži izbor potrebne mehanizacije..... njihovom rješavanju....... Samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora....... sa praktičnim učincima mašina Opis prethodnih radova i pripreminh radova... Pravilnu upotrebu stručne terminologije. Samostalnost u uočavanju problema..teorijskih i praktičnih znanja..

3.2. Projektovanje PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE, na nivou GLAVNOG PROJEKTA, odnosno projekta za odobrenje izgradnje. Projekat treba da sadrži: Situacija ................................................. 1: 200 (1: 250) Tehnički opis Osnova temelja ......................................... 1: 50 Osnova podruma ........................................ 1: 50 Osnova prizemlja ....................................... 1: 50 Osnova sprata ........................................... 1: 50 Osnova krova ............................................ 1: 50 Poprečni presjek ....................................... 1: 50 Podužni presjek ........................................ 1: 50 Dvije fasade ............................................. 1: 50 Osnove prizemlja i sprata sa dispozicijom namještaja ........................... 1: 50

Projekat uraditi u tušu na paos papiru, formatizovati u A4 format ili A3 format, uvezan spiralom. 3.3. Betonske konstrukcije Prema podacima datim u prilogu projektnog zadatka potrebno je dimenzionisati manji prizemni objekat: Projekat treba da sadrži: Tehnički opis Plan pozicija Za svaku poziciju u objektu potrebno je uraditi: statičku šemu analizu opterećenja statičke uticaje dimenzionisanje plan i izvod armature specifikaciju armature

Proračun uraditi na formatu A4, a plan armature na A3 formatu.

178

4. Upustvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema stručni rad odnosno projektni zadatak. Kandidat izrađuje stručni rad/projektni zadatak po planu koji je uskladio sa mentorom. - Projektne zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno - teorijskih predmeta. Kandidat u završnoj godini školovanja bira jedan projektni zadatak i obrađuje ga individualno. Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka. - Ispitni odbor izdaje pismeno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i o drugim obavezama i uslovima. 5. Dozvoljena pomagala - Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja broj Nacrtna geometrija - usmeno 1. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi Tehničko crtanje - usmeno 2. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) 3. Građevinske konstrukcije - ocjena grafičkih vježbi - ocjena grafičkih radova - usmeno 4. Primjena računara u građevinarstvu - ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama 5. Građevinski materijali - usmeno - usmeno 6. Statika i otpornost materijala - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno 7. Tehnologija betona - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 8. Organizacija građenja zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i godišnjeg elaborata - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 9. Betonske konstrukcije zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi - usmeno 10. Projektovanje - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi i projektne
179

Redni broj

Naziv predmeta

Obavezni načini provjeravanja znanja dokumentacije - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i projektnog elaborata - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - ocjena praktičnog rada - usmeno i pismeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismene vježbe) - ocjena praktičnog rada i vježbi - usmeno - usmeno - pismeno (pismene vježbe)

11. 12. 13

Kućne instalacije Preduzetništvo Praktična nastava

IZBORNA NASTAVA 1. Strani jezik II 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Dizajner enterijera potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit za obrazovni program Građevinski tehničar za visokogradnju sastoji se iz: - pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz Stranog jezika ili Matematike. - usmenog ispita iz Građevinskih konstrukcija, Organizacije građenja, - Projektovanja ili Betonskih konstrukcija, po izboru učenika. - stručnog rada iz Organizacije građenja, Projektovanja ili Betonskih - konstrukcija, po izboru učenika. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - Za učenike sa posebnim potrebama obrazovni program se izvodi: - prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć, u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan, na osnovu važećeg, uzimajući u obzir stav da učenici treba da postignu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima;

180

Profesor starnog jezika i književnosti . Primjena računara u građevinarstvu . . 11.Diplomirani ekonomista. . . .Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama može se produžiti najviše za jednu godinu.Diplomirani inženjer građevinarstva. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i Nastavni predmeti broj stručnih saradnika Nacrtna geometrija . NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH . Građevinske konstrukcije .Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani slikar. 2.škola je dužna da uradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja.Diplomirani inženjer arhitekture. 13 Praktična nastava . . Preduzetništvo . 8. 4. kao i Slobodne aktivnosti.Za prilagođavanje obrazovnog programa koji je pripremljen za stručno obrazovanje mladih potrebama odraslih potrebno je: . 3. Škola je obavezna da odraslima ponudi školske aktivnosti kojim se oni mogu priključiti po sopstvenoj želji. Organizacija građenja . Betonske konstrukcije konstruktivni smjer. Tehničko crtanje .Diplomirani inženjer arhitekture. 1.diplomirani inženjer građevinarstva.diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani inženjer građevinarstva. 7. 12. . odnosno profesionalnih kompetencija. . II i IV razred). 2.Diplomirani inženjer građevinarstva. .iz nastavnog plana izbrisati nastavni predmet Fizičko vaspitanje. Kućne instalacije . . Tehnologija betona .diplomirani inženjer arhitekture (za I.diplomirani inženjer arhitekture. .Diplomirani inženjer arhitekture. .Diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani inženjer arhitekture.diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer građevinarstva. Građevinski materijali . Strani jezik II . Likovna kultura i crtanje .diplomirani inženjer građevine hidrotehnički smjer. IZBORNA NASTAVA 1. .diplomirani slikar primijenjenih 181 .provjeravanje znanja sprovodi se putem ispita.Diplomirani inženjer građevinarstva.. 6. 5.diplomirani inženjer arhitekture.diplomirani grafičar. koji omogućavaju dostizanje istog profesionalnog standarda. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. . pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja određeni obrazovnim programom. Statika i otpornost materijala konstruktivni smjer. 9. 10.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: .diplomirani inženjer građevinarstva. 7. Projektovanje . 6. konstruktivni smjer.prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima. .

Diplomirani inženjer građevinarstva. 8. Diplomirani inženjer arhitekture. 4. Kućne instalacije IV 66 33 33 12.Redni broj 3. 6. 7. Građevinski materijali I 72 72 II 108 72 36 36 Statika i otpornost 6. diplomirani inženjer građevinarstva. konstrukcije III 144 36 108 IV 66 33 33 I 72 22 50 50 Primjena računara u 4. Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: Diplomirani slikar. 12. 8. 9. Nacrtna geometrija II 72 36 36 2. materijala III 72 36 36 36 7. 10. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer geodezije. 5.Obrazovni program izvodi se u školskom obliku. Betonske konstrukcije IV 99 33 66 III 108 31 77 77 10. Projektovanje IV 132 22 110 110 11. diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Nastavni predmeti Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika umjetnosti. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . 11. Tehnologija betona III 72 36 36 III 72 36 36 36 8. 1. Organizacija građenja IV 66 33 33 33 9. diplomirani grafičar. diplomirani inženjer arhitekture. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni Ukupno odeljenje dijeli Nastavni predmeti Razred broj časova na grupe T V P T V P I 72 42 30 1. 8. Diplomirani inženjer arhitekture Diplomirani inženjer arhitekture. Tehničko crtanje I 72 16 56 108 36 72 72 I II 180 72 108 108 Građevinske 3. profesor likovnog obrazovanja. Preduzetništvo IV 66 40 26 182 . diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Diplomirani biolog. građevinarstvu II 108 38 70 70 5.

Slobodne aktivnosti sadrže obavezne.posjete sajmovima informatike. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. . sajmu knjiga i dr. pozorišne.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje.dani sporta.Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. 9. Strani jezik II Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizualizacija Tehnologija građenja Geodezija 72 72 72 66 32 72 40 58 50 22 22 22 28 20 66 33 14 22 50 50 50 44 46 33 9. tehnike i nastavne tehnologije. 4. .iz tri cjeline: obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . 6.ekološke aktivnosti. . . 2. III razredu po 36 časova. 5. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II. kao i sadržaje po izboru učenika. 8. muzejima.Program slobodnih aktivnosti priprema škola.filmske.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. Praktična nastava Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 72 72 72 66 IZBORNA NASTAVA 1. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. a sastoji se . .Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. SLOBODNE AKTIVNOSTI . sadržaji po izboru učenika: 183 . 3. 11. a u IV – 33 godišnje). 10. 12.posjeta istorijskim spomenicima. . 7. .Redni broj Nastavni predmeti Razred I II III IV I II III IV I I I II II III III III IV IV IV Ukupno časova 72 72 72 66 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 66 66 66 Vrsta nastave T V P 72 72 72 66 13.teorijsko područje: . muzičke predstave i likovne izložbe. obavezni sadržaji vezani za stručno .

literarna. Podgorica. . Marko Radević". drugog i trećeg razreda obavljaju profesionalnu praksu u skladu sa nastavnim planom. Marko Radević". 10. Podgorica.Isidora Dautović. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . .Mirjana Aleksić.učešće u raznim sekcijama (sportska. Marko Radević". .Jasmina Dašić. informatička. Program profesionalne prakse je u korelaciji sa programima stručno . muzička.Lidija Drašković. . .. . ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. .Vesna Radišić. Marko Radević". Marko Radević". Podgorica. likovna.Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. tehnički i Internet klub i dr. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . . dramska. Podgorica. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. saobraćajni propisi.Valentina Radonjić. .Tanja Radević. 11.Učenici poslije završenog prvog. Marko Radević".Gordana Popivoda. Marko Radević". . Podgorica. Podgorica. ali je uslov za završetak razreda. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica.Srdjan Obradović. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. 184 . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Praksa se obavlja u odgovarajućim objektima izvan škole. Marko Radević". RADNA GRUPA ZA IZRADU OBRAZOVNOG PROGRAMA: . Marko Radević". Podgorica.socijalni rad učenika. Koordinator .Branka Roganović.Za izradu programa profesionalne prakse zadužena je škola. prva pomoć.Mirsada Spahić. JU Srednja medicinska škola. Marko Radević".Branislav Pavićević.Snežana Tošić. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. ). Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. . Podgorica. Podgorica. kao i za završetak obrazovnog programa. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". Centar za stručno obrazovanje. Podgorica.teorijskih predmeta i praktične nastave. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. PROFESIONALNA PRAKSA . Podgorica. . Podgorica. Marko Radević". .Dževdana Đukanović. Marko Radević".Lela Vojvodić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful