4-10 Gradjevinski Tehnicar Za Visokogradnju

OBRAZOVNI PROGRAM

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ...................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU .............................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ......................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .................................................................... 7 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA ............................................................................. 7 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE ................................................................................ 13 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................... 17 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU .................................................... 31 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI ......................................................................... 40 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ............................................................ 46 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA ............................................................................ 58 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ........................................................................ 64 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 71 1.2.10. PROJEKTOVANJE .................................................................................. 76 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE .............................................................................. 84 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO ................................................................................. 89 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................. 95 1.3. IZBORNA NASTAVA .................................................................................. 112 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................... 112 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE ................................................................. 113 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA ..................................................................... 118 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................... 122 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................... 127 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE ...................................................................... 132 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA ..................................................................... 136 1.3.8. MAKETARSTVO..................................................................................... 139 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE .................................................................. 143 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA .............................................................. 148 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ..................................................................... 152 1.3.12. GEODEZIJA........................................................................................ 160 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................... 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA ..................................... 164 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 164 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ...................................................................... 168 2.1.3. PROJEKTOVANJE.................................................................................. 171 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE ...................................................................... 174 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD .............................................................. 177 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD ............ 177 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................... 179 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ............................................................ 180 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............. 180 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ......................... 181 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ............................. 181 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................. 182 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ....................... 182 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................... 183 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 184

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 2 72 2 2 16 2 2 3 2 2 72 576 72 72 108 72 72 3 108 2 2 2 3 72 72 72 108 2 14 2 5 3 72 504 72 180 108 4 144 2 66 12 432 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2. Fizika UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Nacrtna geometrija 2. Tehničko crtanje 3. Građevinske konstrukcije Primjena računara u 4. građevinarstvu 5. Građevinski materijali 6. Statika i otpornost materijala 7. Tehnologija betona 8. Organizacija građenja 9. Betonske konstrukcije 10. Projektovanje 11. Kućne instalacije 12. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Strani jezik II 2. Likovna kultura i crtanje 3. Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne 4. sredine 5. Razvoj arhitekture 6. Slobodoručno crtanje 7. Savremena arhitektura 8. Maketarstvo

423 423 288 72 288 72 72 72 72 72 1842 144 72 498 180 72 180 72 138 99 240 66 66 1827 282 141 420 288 72 72

11 2 1 2 2 2 2 2

396 72 36 72 72 72 72 72

13 2 1 2 2

468 72 36 72 72

13 2 1 4 2

468 72 36 144 72

2 3 4 2 2 15 2 1 4 2

66 99 132 66 66 501 66 33 132 66

2 2

72 72 2 2 72 72

72 72 72 72

3

. Tehnologija građenja 12.Osposobljavanje za poslove obrade tehničke dokumentacije. Geodezija F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 36 10 dana 32 36 10 dana 32 36 3.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u odgovarajući razred.U srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su: . Ciljevi i zadaci obrazovnog programa .U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina.završila dvogodišnju stručnu školu. 4 .izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole.Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. 2 2 2 IV god.Obrazovanje po obrazovnom programu Građevinski tehničar za visokogradnju traje četiri godine. Mehanika tla i fundiranje 10.Osposobljavanje za poslove razrade projekta objekata visokogradnje. 5. odnosno za uključivanje u program za obrazovanje odraslih . .Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. 66 66 66 32 33 Ukupno 72 66 66 66 30 dana 141 9. II god. . . 2 III god. . . . Komjuterska vizuelizacija 11. 4. . 72 sed. . 6.Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja.Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa. god.Osposobljavanje za rukovođenje građenjem objekata porodične stambene zgrade sa najviše dvije etaže i pomoćnih objekata.Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika.Učestvovanje u planiranju i izvođenju radova kod objekata visokogradnje. . .U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta u toku tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu.završila osnovnu školu ili . . . sed. Trajanje obrazovanja . koji donosi nadležna institucija. uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline.Redni broj Nastavni predmeti grupe predmeta I sed.Osposobljavanje za poslove razrade projekta izvedenog stanja.Osposobljavanje za izradu predmjera i predračuna radova. Uslovi za upis. Prohodnost . . sed. u zavisnosti od vrste programa prethodnog obrazovanja. .Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje.

5 .7. Obrazovanje koje se stiče .Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU.

3. INFORMATIKA 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.POSEBNI DIO 1. MATEMATIKA 1. 6. 8.9. ISTORIJA 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1.1. 6 .1. STRANI JEZIK 1.1.1. FIZIČKO VASPITANJE 1.1. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo. FIZIKA 1. 5.1. 4. 1. GEOGRAFIJA 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.10. 1. 2.1. 7. SOCIOLOGIJA 1.1.

Razvijanje motoričke vrijednosti pri crtanju.Sticanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i obrnuto. NACRTNA GEOMETRIJA 1. . Opšti ciljevi nastave . .Osposobljavanje za samostalan rad. Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA 2.TEORIJSKI PREDMETI 1.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. STRUČNO .1.1. . 7 . .2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 42 30 36 36 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 78 66 144 3.Osposobljavanje učenika za čitanje planova.2.Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. .Savladavanje predstavljanja ideja na papiru kroz perspektivu. .

. pomoću pravih koje se sijeku.Preko određivanja prodora uslovljava kretanje prave. .Upoznaje sagledavanja tačke u opštem i karakteristike prostora. pravougaonik. u prostoru.Nabraja vrste .Crta projekcije. .Očitava vrijednosti projekcija i zna koordinata. . specijalnom pravu. projekcijske ravni.Razvija sposobnost .Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom položaju: trougao. .Uočava razlike između ortogonalne.Crta tragove zračnih ravni normalnih na Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Projekcije .Crta projekcije . trapez i krug. ravan. određuje vidljivost pojedinih elemenata.Crta projekcije tačke u opštem i specijalnom položaju kroz kvandrante. određuje prodore pravih i njihovo kretanje.Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: kupa. Ortogonalna projekcija . projekcije. Vježba: .Upoznaje sistem sistema opažanja i projekcijskih ravni.4. projekcijskih ravni. valjak i lopta. . . . kotirane i kose projekcije. kvadrat.Konstruiše ravan pomoću dvije paralelne prave. Vježba: .Crta projekcije duži i prave u opštem i specijalnom položaju. tri nekolinearne tačke 8 .Definiše vidljivost i kretanje kroz prostor.Crta njihov položaj koordinata.Pravi model . Vježba: .Razlikuje kvadrante.Određuje prodore geometrijska prave kroz tijela. njihovu primjenu. geometrijske slike. preciznosti. Vježba: .Razvija sposobnost . projekcija i . specijalnom ortogonalne položaju.Crta projekcije .Poznaje osnovne duži i prave u geometrijske opštem i oblike: tačku. položaju.Crta projekcije. Vježba: . .

Određuje pravu .Rješava zadatke određujući pravu veličinu duži i ugla koji ona zaklapa sa projektnom ravni putem rotacije ili transformacije.Poznaje prodor prave kroz zračnu prave kroz zadatu ili kosu ravan i ravan. Vježba: .Crta projekcije geometrijskih slika koje leže na zračnoj ili kosoj ravni. . . geometrijskih slika . na kosoj ravni. .Rješavajući i crtajući zadatke određuje prodor prave kroz zračnu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan.Određuje prodor . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i pomoću geometrijske slike. koja ona zaklapa sa projektnom ravni.Crta sutražnice ravni.učenik horizontalnicu.Konstruiše tragove kose ravni. . .Ilustruje projekcije geometijske slike različitih na zračnoj ravni.Razvija sposobnost opažanja. . Prodor prave kroz ravan . Vježba: .Određuje projekcije različitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan.Određuje nagibnicu i normalu. 9 . Geometrijske slike na ravni . Vježba: .Poznaje pravila rotacije. .Ilustruje vezanih za zračnu geometrijske slike ravan.Poznaje pravila veličinu duži i ugla transformacije. frontalnicu ili profilnicu kao i ravni koje su u proizvoljnom položaju. .Ilustruje presjek dvije ravni. sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih.Određuje presječnicu dvije ravni u međusobno različitom odnosu.Razvija preciznost. Presječnica . Transformacija i rotacija .Određuje .

.Demonstrira sposobnost pravilnih presjeke pravilnih uočavanja.Crta presjek . zračnom i .Objašnjava značaj . valjka.Objašnjava presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. jednostavne u radu. valjka. Presjeci geometrijskih tijela . projekciji složene geometrijske oblike. perspektive. valjka. položaj pravilnih prostora. piramide i konusa sa bazisom na zračnim i proizvoljnim ravnima.Upoređuje razlike .Rješava u kosoj kose projekcije. valjka.Određuje pravu veličinu presječne slike i razvija sliku.Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme.Crta složeni krov u osnovi sa izgledom krova. piramide i konusa) zračnom ili proizvoljnom ravni. piramide i geometrijskih tijela . Perspektiva .Poznaje rješavanje .Poznaje pravila opažanja.Razvija predstavu o perspektivnog elemenata prostoru.Rješava projekcije .Razvija preciznost i . ortogonalne i kose crtanja i projekcije. crtanja. . piramide i konusa sa bazisom na proizvoljnoj ravni.Crta u kosoj projekciji složene geometrijske oblike. . .Rješava projekcije pravilne prizme.Demonstrira sagledavanja pravilne prizme.Objašnava slivne krovove u osnovi.Razvija sposobnost . karakteristike . Vježba: .Crta metodama prodora vidnih .Razvija sposobnost . . geometrijskih tijela geometrijskih tijela zračnom ravni.Crta projekcije pravilne prizme. ravni. Vježba: .Rješava krovova. slike i razvija mrežu. na zračnim na zračnoj ili ravnima.Razvija kreativnost .Razvija preciznost konusa sa bazisom čiji se bazis nalazi u radu.Razvija 10 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Vježba: .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni . Kosa projekcija . . proizvoljnoj ravni. Krovovi . piramide i konusa) proizvoljnom ravni i određuje pravu veličinu presječne slike i razvija mrežu. valjka.Rješava složene krovove u osnovi. Vježba: .Određuje pravu proizvoljnim veličinu presječne ravnima.Upoznaje elemente .

O. Preporuke za izvođenje nastave zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema složene aritektonske oblike.G. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. drvoprerađivačke. . linija horizonta.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. šumarske i geodetske škole. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . građevinske. Beograd. 2002. 2005. . 8. platno za projektor i modeli geometrijskih oblika.Ocjena grafičkih vježbi.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Beograd. Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. 11 .diplomirani inženjer građevinarstva. likoravan. .Određuje osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema. 9. trgovinske i drvoprerađivačke škole. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 6. . . 1988. 5. . 1992.Pismene vježbe. Jevtić: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za I i II razred arhitektonske. M.Lj. .B. table za crtanje. 7. V.Poznaje elemente frontalne perspektive. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . . .Rješava osnovne oblike enterijera.Očna tačka. Gagić: Nacrtna geometrija za prvi i drugi razrad građevinske.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Petrović: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole građevinske struke. Formativni ciljevi učenik . projektor.Bira položaj oka u likoravni i visinu horizonta. Beograd.Diplomirani inženjer arhitekture.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . . . računar. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Tehnička knjiga. nedogledi. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd.Rješava osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zraka i nedogleda. Dulić. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. i 2004. Nedimović: Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije s osnovama teorije.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

Građevinske konstrukcije .Pravilno kotiranje.Obrada projekata 12 .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih arhitektonskih oblika .razradom projekata .Tehničko crtanje .Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .Kompjuterske vježbe .Izrada i razrada projektne dokumentacije .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Kućne instalacije .Definisanje prostornih vrijednosti .Rad olovkom i drugim tehnikama .Konstruktivni sklop objekta .Elementi projektovanja sa . Povezanost predmeta Znanja .10. formatiziranje crteža .

.Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. Opšti ciljevi nastave . .Osposobljava se za kompozicijsku sređenost u izradi tehničkih crteža. .Osposobljavanje za samostalan rad.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža.Razvijanje tehničke kulture.Upoznavanje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije.2.1. TEHNIČKO CRTANJE 1. . .Sticanje znanja za čitanje planova.Upoznavanje sa značajem dimenzija i razmjere. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 16 56 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 16 56 72 3.2. . .Razvijanje motoričke sposobnosti pri crtanju. . 13 . Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE 2.

14 . .Na jednostavnim oblicima primjenjuje različite razmjere 1:5. šrafure. gumu.lenjir.Primjenjuje razmjeru.Upoznaje značaj tehničkog crtanja. .Razvija pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. Kotiranje . šinu.4. . Koristi razne vrste olovaka.Razvija smisao za estetiku. Razmjera . šablone i različita pera. . uglomjer. hamer.Navodi materijal koji se koristi za crtanje. tuš. . kotna linija.Crta elemente kotiranja.Objašnjava upotrebu papira za crtanje. . isprekidana. Grafička vježba: . .Poznaje visinsku kotu.Crtanje punih linija različitih debljina.Crtanje isprekidanih linija crta . Koristi i održava: sto za tehničko crtanje. 1:10. 1:500. početak i kraj kotne linije. T .Upoznaje značaj razmjere u tehničkom crtežu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije.Nabraja i objašnjava pribor za tehničko crtanje. . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . 1:100.Crta različite linije: puna. .Crta tehnički okvir. 1:50. . Rad olovkom .Primjenjuje visinske kote i kote otvora.Upotreba pribora i materijala za tehničko crtanje. znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir. A2. milimetarski.tačka.Objašnjava ispisivanje slova. . šestare. bojice.Koristi razmjernik.Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom. paus. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tehnički pribor .Ispisivanje brojeva i slova slobodnom rukom i šablonom. Grafička vježba: . . Grafička vježba: . . krivuljare. Grafička vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik . . Grafička vježba: . 1:25.Objašnjava ispisivanje brojeva. . pečat i određuje formate A1. A3.Zna elemente kotiranja: kota.Poznaje kotiranje otvora.Na datoj osnovi i presjeku primjenjuje pravila kotiranja. trouglove. crta tačka. tablu. A4.Razvija preciznost u radu.Objašnjava crtanje linija. ozolit. marker. .

Priprema pribor. formatizuje 15 . čišćenje. . Glavni projekat . elipse.Upoznaje sadržaj glavnog projekta i ulogu njegovih priloga. kotira i ispisuje podatke. krivih linija i njihove spojeve sa pravim linijama.Kopira i kopiranje i formatizuje . Rad u tušu . namještaja. . uči punjenje. radiranje i brisanje.Opisuje rad u tušu.Objašnjava .Razvija kreativnost i formira stav o važnosti dobijenih informacija.Crta konstrukcije mnogouglova. Idejni projekat .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Oznake materijala .Uočava karakteristike idejnog projekta. kompoziciju. Grafička vježba: .Upoznaje logotip i i njegove njegovu kompozicije.Razvija preduzimljivost i Vježba: .Upoznaje značaj i sadržaj idejnog projekta. sanitarnih uređaja.Uočava karakteristike izvođačkog projekta.Razvija sposobnost opažanja.Kopira. Grafička vježba: .Crta šrafuru za različite materijale i opremu.Vrši izradu logotipa . Izvođački projekat .Analizira i objašnjava zadati prilog glavnog projekta u razmjeri. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: .Objašnjava grafičko prikazivanje materijala u projektima.Uočava karakteristike glavnog projekta.Analizira i objašnjava zadati dio izvođačkog projekta u razmjeri. .Ćita oznake materijala. . Formativni ciljevi učenik .Crta oznake građevinskog matrijala.Crta u zadatoj razmjeri razne oblike. . Vježba: . . Vježba: . Grafička vježba: .Upoznaje sadržaj izvođačkog projekta i važnost detalja koji se razrađuju. Kopiranje i formatizovanje projekta .Precrtava zadati prilog idejnog projekta u odgovarajućoj razmjeri. instalacija i zelenila u osnovi i izgledu. Naslov i logotip . Socijalizacijski ciljevi učenik .

Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Osnove. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Statika i otpornost materijala .Organizacija građenja .Elementi projektovanja sa razradom projekata . izgledi) i formatizovanje .Projektna dokumentacija .Projektna dokumentacija .Tehnika crtanja .Projektna dokumentacija .Tehničko prikazivanje raznih materijala . presjeci. 5. računar. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . izgled .Razmjera . 6.Građevinske konstrukcije .Kućne instalacije . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Preporuke za izvođenje nastave i slaže svoje radove. .Tehnička obrada crteža . 2003. Beograd. 10. presjeci.Nacrtna geometrija .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Usmena provjera znanja jednom u klasifikacionom periodu.Rad olovkom .G.Građevinski materijali .Tehničko prikazivanje materijala i ostalih elemenata 16 .Tehničko prikazivanje građevinskih konstukcija .Pismene vježbe. .Kompjuterske vježbe .Grafičko predstavljanje sila. . Povezanost predmeta Znanja . opterećenja i rezultante sila .Tehnička obrada crteža (osnove.Tehnička obrada crteža .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Tehnička obrada crteža . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . 7. 9. Formativni ciljevi učenik projekat. Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu.Ocjena grafičkih vježbi. 8.Informativni ciljevi i sadržaji učenik formatizovanje projekta.Projektna dokumentacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim tehničkim priborom.diplomirani inženjer građevinarstva. . projektor i platno za projektor. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Projektna dokumentacija .Diplomirani inženjer arhitekture. Dulić: Tehničko crtanje sa čitanjem planova. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

3. .Upoznavanje sa načinima izvođenja pojedinih elemenata građenja.Sticanje znanja o vertikalnim komunikacijama u zgradama.Upoznavanje sa primjenom hidroizolacije.3. Opšti ciljevi nastave . . . 17 .Upoznavanje elemenata koji čine objekte visokogradnje i shvatanje njihovog međusobnog odnosa.Upoznavanje sa mjerama protivpožarne zaštite na objektima.Poznavanje vrsta zanatskih radova na objektu.Upoznavanje načina obrade podova i plafona. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. . II razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . . .Upoznavanje sa drvenim konstrukcijama u građevinarstvu.Poznavanje krovnih konstrukcija.Osposobljavanje za samostalan rad. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 72 108 36 108 33 33 177 321 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 180 144 66 498 Vježbe: I razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Upoznavanje načina zaštite objekta od spoljnih uticaja. .Upoznavanje načina prenošenja opterećenja.2.Poznavanje izrade radioničke dokumentacije. . . .Upoznavanje sa metalnim konstrukcijama u građevinarstvu. .Osposobljavanje za primjenu seizmičkih propisa.Upoznavanje sa prefabrikovanom gradnjom. . . .Sticanje znanja o vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima zgrada. . GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1.1.

Objašnjava odnos prema različitih sistema osnovne zanimanju.Upoređuje klasični građenja u polumontažni i klasičnom.Analizira ulogu elemente(uloga konstruktivnih konstruktivnih zidova. zida. funkcija njihovih .Stiče pozitivan . Vježba: .Razlikuje nadprozornika. .Poznaje otvore u prozorskih otvora.Razvija tehničku elemente: masivni. zidovima (uloga prozorskih otvora i . vertikalne serklaže . konstruktivne . Elementi građenja .Razlikuje noseće .Zna oznake i mjere .Navodi osnovne sistema. konstruktivne . montažni način polumontažnom i izvođenja.Primjena Pravilnika za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.Shvata ulogu nadprozornika.Nabraja elemente elemente. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Konstruktivni sklop objekata . 18 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . skeletni i poprečnog i mješoviti.Određuje položaj . gradnje. montažnom načinu izvođenja. odnose na ab serklaže i načine njihove izgradnje. Vertikalni konstruktivni elementi . između podužnog. po visini.Uočava razliku kulturu. karakteristike . . nadprozornike bez elementi otvora za roletne i sa vrata i uloga roletnom.Crta šeme osnova .Na zadatim vertikalnih i osnovama horizontalnih raspoređuje serklaža).U razmjeri nacrtati otvore za prozore i vrata na osnovi objekta.Poznaje djelove primjenjujući Pravilnika za Pravilnik za građenje objekata građenje objekata visokogradnje u visokogradnje u seizmičkim seizmičkim područjima koji se područjima. mješovitog . elemente opreme i elemente obrade.4. Otvori u zidovima . elemente. zidova i primjena . nadvratnika). položaju i pregradne funkciji.Razvija .Upoznaje odgovornost u konstruktivnog vertikalne radu.

.Definiše elemente od kojih su sastavljeni sabirni dimnjački kanali kao i način izvođenja.Crta detalje ventilacionih kanala.Riješiti vođenje sabirnog dimnjačkog kanala kod višespratnog objekta prema datim uslovima. Vježba: . kao i podjelu na Vježba: . .U razmjeri nacrtati temelje za datu osnovu sa oborenim presjecima.Na osnovama crta oborene presjeke temelja.Crta detalje sabirnih dimnjačkih kanala. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Dimnjački kanali .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Hidroizolacija .Shvata ulogu temelja i princip prenošenja opterećenja.Poznaje dimnjačke kanale (uloga i podjela prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala).Objašnjava ulogu hidroizolacije. Vježba: . temelja samaca i temeljnih ploča.Razvija odgovornost u radu. . . .Zna način izvođenja temelja.Zna izolaciju podova i podrumskih zidova.Crta oblike temelja.Crta nadprozornik bez roletne.Navodi materijale koji se primjenjuju za hidroizolaciju. Temelji . . .Crta načine otvaranja vrata. . . .Analizira mogućnost primjene blokova u konstrukciji dimnjačkog kanala. . Ventilacioni kanali .Opisuje karakteristike trakastih temelja. . .Razumije važnost očuvanja zdrave životne sredine.Nabraja podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekata i prema materijalu od kojeg se izvode. Formativni ciljevi učenik .Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa 19 . .Skicira međuspratnu konstrukciju oko dimnjačkog kanala. .Upoznaje princip funkcionisanja ventilacionih kanala (pravila primjene i elemente ventilacije).Objašnjava princip funkcionisanja sabirnih dimnjaka. .Planira položaj dimnjačkih kanala.Opisuje princip ugrađivanja prozora i vrata. .Zna mjere i oznake vrata. . .Crta detalje lokalnog grijanja od blokova.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik horizontalnu i vertikalnu.

Formativni ciljevi učenik djelimično ukopanim podrumom.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Horizontalni konstruktivni elementi - Crta serklaže, - Navodi grede i podvlake. horizontalne - Crta pune ravne konstruktivne ploče sa jednim, elemente. dva i više oslonaca. - Poznaje funkciju i materijale za - Crta rebrastu izradu međuspratnu horizontalnih konstrukciju. konstruktivnih - Crta sitnorebrastu elemenata. međuspratnu - Poznaje podjelu konstrukciju. međuspratnih - Crta montažne ili konstrukcija prema polumontažne načinu izvođenja i međuspratne njihove konstrukcije. karakteristike. - Crta armirano - Navodi vrste betonsku oplate. međuspratnu konstrukciju u skeletnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Crteži – planovi oplate. Grafička vježba: - Crta planove oplate pune ploče. Grafička vježba: - Crta planove oplate rebraste i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. Grafički rad - Prema zadatoj osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu) crta planove oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata.

Vertikalne komunikacije - Primjenjuje Stepenice propise za - Definiše pojam stepenice. spoljnih i - Grafički prikazuje unutrašnjih osnove i vertikalne stepenica. presjeke - Navodi podjelu stepenišnog stepenica prema prostora. značaju, namjeni, - Čita crtež konstrukciji, stepenicа na kosim materijalima, armirano oblicima i načinu betonskim izvođenja. pločama, - Poznaje elemente oslonjenim na stepenica. obrazne nosače. - Poznaje propise za - Čita crtež stepenice. stepenicа na - Poznaje proračun koljenastim ab stepenica. pločama. - Analizira mogućnost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji. - Računa stepenice.

- Razvija preciznost.

Grafička vježba: - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na koljenastim pločama. Grafički rad - Prema zadatom stepenišnom prostoru u osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu): - proračunava stepenice; - crta osnovu, poprečni i podužni presjek; - crta planove oplate stepeništa.

21

učenik - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na Kose rampe koljenastim - Poznaje kose pločama. rampe za pješake i - Crta spoljašnje motorna vozila. stepenice. - Poznaje propise za - Uočava značaj i dimenzionisanje svrhu liftova. rampi. - Rješava rampe za vozila i za potrebe invalida. Krovovi i krovne konstrukcije - Razlikuje elemente - Vrši podjelu krovnih krovova prema konstrukcija. nagibima, - Crta tesarske materijalima i krovne veze. broju krovnih - Crta drvene ravni. krovove: proste krovove, krovove Drveni krovovi sa raspinjačama i - Upoznaje se sa krovne vješaljke. krovnim - Skicira krovove sa konstrukcijama i nadzitkom. navodi vrste - Skicira mansardne krovnih krovove. konstrukcija. - Poznaje tesarske - Analizira veze. povoljnost - Upoznaje drvene primjene pojedinih krovove: proste krovnih krovove, krovove konstrukcija. sa raspinjačama i - Rješava tavanski krovne vješaljke. prostor za potrebe - Upoznaje drvene stanovanja. krovove sa nazidkom. - Na zadatoj osnovi - Upoznaje krova crta slivne mansardne površine. krovove. - Čita detalje ravnih krovova. Potkrovlja - Upoznaje - Čita detalje zaštite potkrovlja. izolacija ravnih - Poznaje funkciju krovova. krovnih prozora. - Obrazlaže način adaptacije potkrovlja. - Obrazlaže primjenu

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Liftovi - Upoznaje liftove.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Grafička vježba: - Crta proste krovove i krovove sa raspinjačama. Vježba: - Analizirajući povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija rešava tavanski prostor za potrebe stanovanja. Vježba: - Crteži ravnih krovova.

22

.Skicira toplotnu.Objašnjava namjenu toplotne. Izolacije . Ravni krovovi . 23 .Navodi vrste ravnih krovova.Objašnjava način odvodnjavanja ravnih krovova. zvučnoj i hidroizolaciji prostora.Objašnjava zaštitu krovnih izolacija. . . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi vrste izolacija.Navodi nedostatke i prednosti ravnih krovova. .Definiše ravne krovove. zvučnu izolaciju i hidroizolaciju zidova i međuspratnih konstrukcija. zvučne i hidro zaštite objekata. .Navodi materijale za izolacije.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala koji doprinose toplotnoj. .Poznaje slojeve ravnih krovova. .

Razlikuje vrste plafona. Grafička vježba: . .Navodi vrste drveta . . građevinarstvu.Crta detalje ugrađivanja .Crta podove i plafone. Limarski i bravarski radovi .Navodi slojeve podova. Grafička vježba: .Poznaje vrste i oblike limova i ugradnje različitih njihovu primjenu u vrsta oluka. oblike metalnih profila. primjenu limenih opšava.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. Vježba: . Grafička vježba: . ugradnje.Razlikuje drvene prozore prema i drvene elemente konstrukciji.Poznaje vrste krovnih pokrivača prema materijalu. . .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Objašnjava metalne ograde. .Skicira detalje metalne ograde. . njihove osobine i primjenu. .Čita detalje pokrivanja sljemena. .Crta detalj međuspratne konstrukcije sa podom i plafonom. Socijalizacijski ciljevi učenik . grebena i uvala.Nabraja vrste i opšivanja limom. .Razlikuje krovne pokrivače od azbest .Navodi vrste plafona i objašnjava način izrade.Čita detalje .Navodi vrste oluka i ugrađivanja mjesta i način bravarije.Navodi vrste podova prema materijalu i namjeni i objašnjava način izrade. . Stolarski radovi .Crta detalje . Formativni ciljevi učenik .cementnih proizvoda.Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. za stolarske radove 24 .Skicira detalje .Poznaje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu primjenu. lima i dr. .Crta detalje pokrivanja krovova. . nosivih i nenosivih.Crta detalje pokrivanja krovova. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . .Razlikuje podove prema materijalu.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podovi i plafoni . .Crteži sa detaljima pokrivanja krovova. od opekarskih proizvoda. Pokrivački radovi .Crta detalje ugrađivanja bravarije.Razvija preciznost.Čita detalje .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik i stolarske izrađevine.Nabraja elemente industrijske hale. .Poznaje načine zaštite čeličnih konstrukcija od korozije.Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. . Drvene konstrukcije .Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata. . .Poznaje klasične Formativni ciljevi učenik .Poznaje radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. .Zna primjenu.Crta detalje ugrađivanja stolarije. .Radi specifikaciju materijala.Računa naprezanje zategnutog štapa i crta detalje veze.Poznaje izradu radioničke dokumentacije. .Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente. . .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem). . .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze. .Nabraja vrste i kvalitet šavova. .Poznaje osnove za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija. Grafički rad: Prema zadatim podacima: .Zna primjenu.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. .Crta dispoziciju hale.Crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. . . .Navodi proizvode od čelika i njegovu primjenu u građevinarstvu. . . . . .Nabraja mehanička spojna sredstva. proračun i konstruisanje rešetkastih nosača.crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. . . .Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Objašnjava izradu čelične konstrukcije u radionici.crta dispoziciju. .Crta detalje veza nastavaka punih nosača. . Metalne konstrukcije . . Vježbe: .Dimenzioniše i konstruiše nosače.Računa naprezanje Vježba: 25 .Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente.Crta detalje veza nastavaka punih nosača.Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem).Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale: . proračun i konstruisanje punih nosača. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave stolarije. .

Dimenzioniše drvene tavanjače. .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Navodi karakteristike i specifičnost lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Crta detalje spajanja elemenata lijepljenih lameliranih krovnih konstrukcija. .Poznaje nastavke i veze elemenata drvenih konstrukcija. drvene konstrukcije . .Prema zadatim podacima računa naprezanja u zategnutom i pritisnutom štapu i crta detalje veza.Informativni ciljevi i sadržaji učenik drvene konstrukcije. . Preporuke za izvođenje nastave . Formativni ciljevi učenik zategnutog štapa i crta detalje veze.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. .Nabraja fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. . .Nabraja konstruktivne sisiteme.Poznaje osnove za dimenzionisanje drvenih konstrukcija.Stiče osjećaj za prostor. .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. .Nabraja spojna sredstva. 26 . Socijalizacijski ciljevi učenik . .Opisuje način proizvodnje lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija. Lijepljene lamelirane .

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prefabrikovana gradnja - Opisuje osnovne karakteristike industrijske proizvodnje (istorijski razvoj, prefabrikovani konstruktivni elementi objekata visokogradnje). - Upoznaje metode prefabrikovane gradnje (tradicionalni, djelimično prefabrikovan, prefabrikovan način gradnje, moguća mjesta za prefabrikaciju, metode prefabrikacije). - Nabraja vrste transporta. - Opisuje način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata (sredstva za montažu, metode montaže, redoslijed montaže, pravac kretanja krana i dizalice). - Objašnjava karakteristike za: skeletni sistem, krupnoblokovski sistem, prostorno ćelijski sistem, mješoviti konstruktivni sistem. - Poznaje elemente skeletnog sklopa (temelj, stub,

Formativni ciljevi

učenik - Uočava karakteristike istorijskog razvoja prefabrikovane gradnje. - Razvija preciznost - Razlikuje u radu. prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. - Razlikuje metode prefabrikovane gradnje. - Određuje mjesto za izradu prefabrikovanih elemenata (gradilište, poligon, pogon). - Shvata metode prefabrikacije (sa nepokretnim i pokretnim kalupima, horizontalnim, pojedinačnim i u nizu). - Razlikuje unutrašnji i spoljašnji transport. - Predviđa način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata. - Uočava razliku između sistema prefabrikovane gradnje. - Crta prefabrikovane temelje sa „čašom", sa "čaurom" i u vidu ljuske. - Crta suvi i mokri postupak veza,

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu temelja i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu stuba i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri detalj nastavljanja grednih nosača u polju.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik gredni nosač, tavanični element). - Obrazlaže suvi postupak, mokri postupak i prednaprezanje, kao i veze prefabrikovanih elemenata (stub -temelj, stub - greda, stub – greda tavanica).

Formativni ciljevi

učenik stub - temelj i stub - stub. - Crta ostvarivanje veze stub - greda pomoću prednaprezanja (sa prepustom i bez prepusta). - Skicira tavanične elemente (punog presjeka, olakšanog presjeka, kasetirane). - Zna prefabrikaciju elemenata i način montaže. - Analizira metode povezivanja elemenata. Vertikalne komunikacije - Razlikuje elemente - Navodi elemente stepenica. vertikalnih - Skicira elemente komunikacija gazišta sa (nosač, gazište, olakšanim i punim čelo gazišta). presjekom, - Definiše dimenzije podesne nosače i otvora za liftove. kose obrazne nosače. - Rješava položaj i grupisanje liftova u kolektivnim stambenim objektima visokogradnje. Elementi panelnog sistema - Upoznaje elemente - Skicira poprečne presjeke zidnih panelnog sistema panela. (dimenzije i oblici - Crta spojeve zidnih panela, između zidnih dimenzije i oblici panela i to: tavaničnih unutrašnjih elemenata). konstruktivnih, spoljašnjih i - Poznaje sklopove unutrašnjih na ćelijskih elemenata mjestu ukrštanja i način nalijeganja. zidova. - Objašnjava montažu sanitarnih - Crta spoj dvije tavanice iznad ćelija, način

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze stub – tavanica konzola. Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze tavaničnog elementa i fasadnog panela.

28

učenik oslonca i spoj dvije tavanice iznad zajedničkog oslonca. - Razlikuje tipove sanitarnih kabina sa sanitarnim uređajima i dimenzijama. Prefabrikovani elementi velikih raspona - Crta zglobne veze - Nabraja elemente temelja i stuba. velikih raspona. - Skicira izgled i poprečni presjek nosača sa dimenzijama. - Crta krovne ploče i fasadne elemente. - Analizira detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podizanja i povezivanja istih.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija preciznost u radu.

Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodične zgrade P+1, L=, H=. Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat jednobrode hale sa rasponima L1=, L 2=, H=.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojević: Građevinske konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. - B. Blagojević: Završni građevinski i instalaterski radovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990. - V. Kujundžić, D. Tošić: Metalne i drvene konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Buđevac: Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - M. Muravljev, B. Stevanović: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Crtaći stolovi, pribor za crtanje, računar, projektor, platno za projektor, crteži krovnih konstrukcija, modeli krovnih konstrukcija i crteži sa detaljima krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u klasifikacionom periodu). - Pismeno (pismeni zadaci: po dva pismena zadatka u toku školske godine, po jedan u polugodištu). - Ocjena grafičkih vježbi.

29

Beton .Međuspratne konstrukcije . konstruktivni smjer.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Osnovi građevinarstva .Opekarski proizvodi .Tesarske veze .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Temelji .Mehanika tla i fundiranje .Gvožđe . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Diplomirani inženjer građevinarstva.Izrada drvene oplate za stub .Ocjena grafičkih radova.Osnovni oblici temelja .Sistemi u građenju .Projektovanje .Drvo i drvena građa .Objekti visokogradnje ..diplomirani inženjer arhitekture (za I.Malteri .Praktična nastava . 9. 8. .Elementi objekata visokogradnje .Drvene konstrukcije . .Čelik .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata .Tehničko crtanje . . Povezanost predmeta Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi Temelji Konstruktivni sklop zgrade Radovi u visokogradnji Osnove.Konstruktivni sklop objekata . izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Zidanje zidova i stubova opekarskim proizvodima .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Statika i otpornost materijala 30 . 10. II i IV razred).Zidovi i stubovi .Konstruktivni sklop objekata visokogradnje .Prijem i prenos opterećenja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Građevinski materijali .Izrada modela drvene krovne konstrukcije .

.2. 31 . glavnog i izvođačkog projekta. .Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije. 3. . . .Uklapanje estetike i funkcionalnosti .Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 2. . Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto.Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora.4. .Upoznavanje sa značajem tehnike poznavanja računara.Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 1.Upoznavanje sa izradom idejnog.grafička estetika.1.Osposobljavanje za samostalan rad. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 38 70 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 108 60 120 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.

Upoznaje se sa AutoCAD. REGEN za crteža. Vježba: .podjela na nivoe i uočavanje simetrije objekata koji se dobijaju pomjeranjem.palete sa alatkama i njihove funkcije. .Poznaje načine označavanje označavanja objekata. Označavanje objekata na crtežu .Upoznaje obradu crteža na računaru: . . Shvata logiku programa. 32 . Socijalizacijski ciljevi učenik . .Definiše granice crteža i jedinice mjere. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . . Analizira projektovanje crteža.Poznaje načine zadavanja tačaka. Vježba: . . prikaze crteža. Koristi tastaturu. .Zadavanje tačaka primjenom elementarnih komandi: POINT. rotacijom. Koristi „miš“.predstavljanje crteža u tzv. .Poznaje komande ZOOM. LINE.Primjenjuje alate: .Razvija pozitivan odnos prema zanimanju. .projektovanje crteža.4. vektorskim (draw) programima.otvaranje postojeće datoteke i izlaženje iz programa. Definisanja radnog prostora . transformacijom ili modifikacijom drugih objekata.Snimanje i učitavanje crteža.Razvija sposobnost opažanja.Shvata dimenziju .Označavanje objekata – alat ERASE. . RECTANGLE.Upoznaje radnog prostora. vezane za prikaz REDRAW. . koordinatne . .Razrađuje . Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje način snimanja crteža.Zna dimenzije sisteme.padajući meniji.grafički editor programa. crteža. znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Shvata suštinu vektorskih programa. PAN.om: . objekata na crtežu.

Pomoćna sredstva u crtanju .Crta kružni i poligonalni niz elemenata.Uočava važnost preciznog i kvalitetnog rada. .Crta u OTRHO GRID. .Rasterećuje crtež od nepotrebnih elemenata.Upoznaje upotrebu različitih režima rada.Dorađuje ivice . . . EXTEND. CHAMFER.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. ARC.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećaju i nahođenju upotrebom novih alata.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. . Vježba: . . SCALE = homotetično preslikavanje.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju. vježbajući na njemu nove komande. MIRROR = osnovno preslikavanje. OFFSET. Osnovne transformacije objekata .Upoznaje alate za geometrijske likove crtanje osnovnih i shvata njihovu geometrijskih međusobnu vezu oblika: CIRCLE.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. 33 Socijalizacijski ciljevi učenik . TRIM.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju.Crta prve šeme prostora i namještaja. .Upotrebljava alate: MOVE. BREAK. .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati za crtanje .Koristi mehanizam ORTHO režimu. .finu zaobljavanje i doradu objekata: zakošenje. režimu.Crta osnovne . Object Snap.Objašnjava rad u . Izmjene na objektima . .Mijenja dužine objekata. ARRAY. SCALE.Poznaje komande objekata alatima za za izmjene .Poznaje mehanizam Object Snap.Uočava analogiju pojedinih komandi za transformacije sa određenim objekata sa palete geometrijskim Modify.Upoznaje komande . . FILLET.Upoznaje se sa ostalim alatima sa palete DRAW.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju koristeći različite režime rada. LENGTHEM. DONUT. vježbajući na njoj nove komande. . COPY.Objašnjava upotrebu mreže SNAP i GRID. . transformacijama: MOVE = translacija. ROTATE.Koristi mrežu tačaka . Vježba: . POLIGON. tačaka SNAP i . .Razvija kulturu tehničkog crtanja. ELLIPSE. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Vježba: . MIRROR. ROTATE = rotacija.

Crta zadati arhitektonski prostor sortirajući objekte u zavisnosti od zajedničkih karakteristika.Oblikuje nove .Zna šrafiranje .Objašnjava pojam simbole.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Upoznaje način za . . .način definisanja bloka. zajedničkih . .Crta i mijenja složene entitete pomoću alata PLINE i SPLINE. .Definiše svojstva zavisnosti od slojeva.Crta zadati arhitektonski prostor.Precizno koristi šrafiranja. Umetanje šrafure na crtež .Poznaje: simbola. 34 .rastavljanje i ponovo definisanje blokova.Upoznaje razloge prepoznajući podjele crteža na sličnost elemenata i slojeve. Korišćenje blokova . Vježba: .Mijenja i usklađuje za šrafiranje. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . zatvorene konture .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. .Crta prave savitljive crtanje pravih krive primjenom savitljivih krivih.čuvanje blokova.unošenje bloka sa postojeće simbole.Pravi ličnu biblioteku blokova i koristi je. Socijalizacijski ciljevi učenik . šrafirane površine. zadavanjem razmjere i rotiranjem.Upoznaje način za primjenom alata crtanje polilinija.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Crtanje i editovanje složenih entiteta . postupak .Pravi biblioteku .Redizajnira .Objašnjava površina. PLINE.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.Poznaje karakteristika. grupišući ih u . Vježbe: .Razvija organizacione sposobnosti. alata SPLINE. .Crta polilinije .Objašnjava atribute šrafure. . dodjeljivanje i rad sa slojevima. šrafuru za . bloka.Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. . Vježba: . . .Raslojava crtež . Slojevi i rad sa slojevima .Demonstrira načine karakteristične zadavanja slučajeve.

. izražavanje. .Stiče osjećaj za . papira i broj kopija. za unošenje skeniranih slika u .Definiše tipove i načine kotiranja. Kotiranje . elemente kota.Bira tekstualni stil. Atributi .Unošenje rasterskih slika na crtež i rad sa njima. kotiranja. unos teksta.Crta vertikalne i horizontalne kotne linije.Poznaje alate za kreiranje i umetanje atributa.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. .Crta zadati arhitektonski prostor.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Štampa svoju prvu osnovu. štampanja crteža.Razvija tehničku . .Precrtava u AutoCAD-u. 35 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Kotira u nizu i paralelno.Mijenja kote. . . .Upoznaje jasno tehničko kotiranja.Obrazlaže potrebu za dodavanjem . Rad sa postojećim crtežima i rasterskim slikama .Bira stil kotiranja i . Vježba: . . .Kreira.Radi sa alatkama sa . razmjeri. Vježba .Mijenja tekst.Koristi posebne . .Poznaje alat za izmjenu atributa.Učitava rasterske slike.Objašnjava razloge . . .Dodaje tekst crtežu teksta crtežu.Razvija tehničku mogućnosti .Prikazuje editor za simbole i razlomak.Kotira neortogonalne objekte.Određuje veličinu kulturu. kotiranje. . Vježba: .Objašnjava stilove .Definiše stilove palete dimension. formata teksta.Prebacuje tekst u mala ili velika slova.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Dodavanje teksta crtežu .Dodaje odgovarajući tekst crtežu. .Zna komponente . . Vježba: . dokumente. umeće i .Definiše datoteku kulturu. .Definiše svojstva mijenja atribute.Poznaje rad sa skenerom.Poznaje različite . . rasterskih slika. atributa.Odabira štampač.Podešava veličinu i teksta i elemente boju.Skenira . i formatizuje ga. Štampanje . .

Pravljenje primitiva . standardna paleta. PYRAMID. . Vježba: .Definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru. . . .Upoznaje interfejs: standardni meni.Upoznaje pronalaženje ortogonalnog i izometrijskog pogleda.Koristi napredne komande za izradu površina. .Crta objekte.Upoznaje alate sa palete Modeling za pravljenje primitiva: BOX. . Vježba: . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Upoznaje obradu mrežastih površina. pravi od njih regione.Uočava logiku programa.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Upoznaje rad sa naprednim alatima za izradu površina.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. Pregled modela . Vježba: . .Koristi osnovne alate programa.Kreira oblike koristeći nove .Upoznaje sjenčenje modela. .Razvija samostalnost u radu.Kreira oblike koristeći alat 3D FACE. .Oblikuje mreže pomoću alata 3D MESH.Razumije 3D koordinatne sisteme. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u 3D .Vrši izbor onoga što želi štampati. CONE.Upoznaje crtanje površi pomoću alata 3D FACE. vjuport. CYLINDER.Orijentiše se u radnom prostoru programa. . tab panel. . . .Razlaže regione na 36 Vježba: .Upoznaje interaktivno posmatranje u 3D. . Primjena regiona .Sagledava prostor i objekte u njemu. orijentaciju crteža.Upoznaje primjenu regiona (alat Region sa palete . .Razvija kreativnost i samostalnost.Određuje razmjeru. Izrada površina u 3D .Kreira prve oblike po ličnom osjećanju i nahođenju.Crta 3D površine pomoću alata 3D FACE. WEDGE. . . .Koristi „miš“i tastaturu. . TORUS. SPHERE.Pravi prvi objekat koji prostorno postavlja i doživljava. upoznavanje alata.

Upoznaje alate za objekata. iskošuje. .Uočava analogiju pojedinih komandi sa određenim geometrijskim transformacijama. Bulove operacije . Uređivanje tijela u prostoru .otvaranje prozora. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Draw).objekti .Poznaje primjenu .Odsijeca djelove .Upoznaje alate za rotira.Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata CHAMFER. između dvije ravni. .Oduzima otvore sa zida. ARRAY. Primjena Bulovih operacija . Zaobljava ivice. . ROTATE.Pravi regione od nekoliko objekata i na njih primjenjuje Bulove operacije. Složena geometrijska tijela .Upoznaje izradu složenih objekte geometrijskih tijela izvlačenjem po pomoću alata pravoj liniji. .Razvija sposobnosti i sagledava mogućnosti modeliranja tijela.Izrada arhitektonske osnove i dizanje zidova u 3D. 3D stane ili ivice.Izvodi 3D tijela kada se neki 2D objekat okrene oko zadate ose . COPY. smetaju. . Formativni ciljevi učenik skup linija i lukova.Skriva oblike koji Bulovih operacija.Primjenjuje Bulove operacije. Vježba: . 37 .Stiče znanja u oblikovanju 3D objekata.Zaobljava ivice. briše SCALE. Obara ivice pod uglom.alat SLICE.Upoznaje Bulove operacije (alati sa palete Solid Editing). u EXTRUDE i pravcu z – ose REVOLVE. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Socijalizacijski ciljevi učenik . . Vježba: . . Opcije za obradu tijela .Izvlači. objekata: . Vježba: .izrada stepenica.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda modelovanja.alat Revolve.otvaranje vrata.Kreira oblike otvora. Vježba: .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. alat Extrude.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.alati sa palete. paralelno uređivanje tijela: pomjera. uređivanje . . . MOVE. premješta.Oblikuje 3D . . FILLET. mijenja boju.Vrši korekciju . Preporuke za izvođenje nastave alate.Solid Editing. Vrši korekciju objekata.Nadgradnja modela sa prethodnog časa: . . Vježba: . .

. Render. CET Computer Equipment and Trade. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . štampač i skener. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .AutoCAD. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Dodaje i mijenja osvjetljenje. Vježba: . Render.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Dodavanje kamere i osvjetljenja . .Importuje AutoCAD .Dodaje i postavlja osvjetljenja kameru.Selektivno renderuje djelove modela.V. Omura: AutoCAD 2000. D.Uređuje materijale. projektor. dodavanje kamera i .Diplomirani inženjer arhitekture. 38 . pomoću materijala. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Pitzer: Pod lupom . Kompjuterska biblioteka.G. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Upoznaje .Razlikuje vrste .diplomirani inženjer građevinarstva. Burchard.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . 5. . Socijalizacijski ciljevi učenik .Računar sa odgovarajućom programskom opremom. 9. Beograd. Uređivanje modela pomoću materijala . . 6. 2004. 8.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .B.Dodjeljuje materijale . platno za projektor. 7.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Upoznavaje vrste uređivanje modela mapa. . .Poznaje alat objektima. 2001. .Upoznaje crtež.Upoznaje alat svijetla. . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Razvija smisao za estetiku. Beograd.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Beograd. crtežu.Koristi alat Render. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja. .Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. 2000.

10. Povezanost predmeta Znanja - Izrada i obrada tehničke dokumentacije - Tehnička obrada crteža - Izrada i obrada crteža, kotiranje - Izrada priloga projekta - Obrada i izrada crteža - Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Nacrtna geometrija - Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika - Tehničko crtanje - Projektna dokumentacija - Građevinske konstrukcije - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija - Projektovanje - Definisanje prostornih vrijednosti

39

1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika građevinskih materijala. - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih građevinskih materijala. - Upoznavanje pravilne upotrebe građevinskih materijala. - Osposobljavanje za upotrebu standarda. - Razvijanje svijesti o značaju upotrebe standarda i odgovornosti za poštovanje standarda. - Upoznavanje principa zaštite životne sredine. - Osposobljavanje za samostalan rad.

40

4. Sadržaj/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Upoznaje se sa značajem građevinskih materijala i prefabrikata. - Navodi osobine i metode ispitivanja građevinskih materijala. - Nabraja osnovne podjele građevinskih materijala. Osnovi geologije - Upoznaje geološke osobine zemlje i zemljine kore. - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Materijali od kamena - Upoznaje dobijanje i obradu građevinskog kamena. - Objašnjava primjenu kamena i njegovu zaštitu. - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata. - Nabraja vrste kamena. Voda - Opisuje vodu kao građevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije. Keramički materijali - Nabraja sirovine i opisuje dobijanje keramičkih proizvoda. - Objašnjava ciglarske

znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik - Razlikuje građevinske materijale prema namjeni. - Razlikuje određene osobine građevinskih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za produktivnost i ekonomičnost. Preporuke za izvođenje nastave

- Razlikuje stijene: magmatske, sedimentne i metamorfne.

- Razlikuje načine dobijanja i obrade građevinskog kamena.

- Uočava značaj vode u građevinarstvu.

- Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda. - Razlikuje keramičke
41

- Razvija sposobnost zapažanja.

. .Objašnjava osnovna veziva: građevinski kreč.Obrazlaže upotrebu čelika u građevinarstvu. Formativni ciljevi učenik proizvode i definiše njihovu namjenu.Nabraja sastojke mješavine betona. . Beton . Razlikuje vrste armature. Prepoznaje koroziju i definiše njeno sprečavanje. . . Metali i legure .Nabraja sastojke mješavina maltera. Razlikuje načine dobijanja betona. . Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje veziva i definiše njihovu upotrebu.Objašnjava sirovine i opisuje dobijanje veziva. Razlikuje osobine zgure i pucolana u građevinarstvu.Nabraja vrste čelika i armature. . Malteri .Upoznaje vatrostalne materijale. Prepoznaje greške pri malterisanju. gips i cement.Nabraja vrste maltera i navodi njihovu primjenu. . Određuje upotrebu različitih maltera.Upoznaje dobijanje gvožđa i čelika.Nabraja osobine veziva. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik proizvode. Zgure i pucolani . . . Uočava značaj vatrostalnih materijala. . .Upoznaje karakteristike i primjenu zgure i pucolana u građevinarstvu.Nabraja činioce koji utiču na kvalitet betona.Razvija svijest o zaštiti životne sredine.Upoznaje keramičke proizvode.Razvija odgovornost u radu.Obrazlaže zaštitu čelika od korozije.Nabraja osnovne obojene metale. 42 .Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona.Objašnjava marku betona. .Nabraja vrste betona. Veziva u građevinarstvu .Objašnjava tehnologiju betona. . .

Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje katran i bitumen kao osnovna ugljovodonična veziva.Upoznaje sirovine.Razlikuje oznake . .Razvija odgovornost u radu. vrste i obradu.Nabraja svojstva i vrste drveta.Razlikuje materijale za za završnu obradu i zaštitu od požara i zaštitu gotovih vlage.Obrazlaže upotrebu drveta u građevinarstvu.Opisuje način dobijanja i primjenu ugljovodoničnih veziva. . Drvo . . Ugljovodonična veziva .Razlikuje boje.Upoznaje oznake .Upoznaje značaj plastičnih masa. . .Navodi i objašnjava materijale u funkciji zaštite od požara. objašnjava primjenu boja. Plastične mase . Formativni ciljevi učenik .Uočava značaj razvoja novih materijala. Materijali u funkciji zaštite elemenata .Određuje upotrebljivost veziva. Standardi .Određuje primjenu drveta u građevinarstvu.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine.Navodi primjenu stakla u građevinarstvu. lakovi. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Staklo .Opisuje greške u strukturi drveta.Upoznaje materijale . . . .Razlikuje vrste i primjene stakla u građevinarstvu. lakova i kitova u građevinarstvu. Boje.Određuje upotrebljivost plastičnih masa.Standardi 43 . . vlage i sl. .Navodi vrste i lakove i kitove. elemenata. kitovi .Obrazlaže zaštitu drveta. . .Objašnjava dobijanje stakla.

Obračunske norme korišćenja materijala .Građevinske konstrukcije Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi .I.R.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 1979. Formativni ciljevi učenik materijala. . D. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . boje i lakovi . Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave građevinskih materijala. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . crijep. uzorci građevinskih materijala (opeka.Tehničke karakteristike materijala i građe Povezanost sa drugim predmetima Predmet . Podgorica. Sinđić-Grebović: Građevinski materijali. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. udžbenik za I razred srednjih stručnih škola. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Centar za stručno obrazovanje. 9.diplomirani inženjer arhitekture. . plastične cijevi) i katalozi. keramičke pločice. Miletić: Građevinski materijali sa osnovama geologije. Okvirni spisak literature i drugih izvora .I.Elementi konstruktivnih sistema . Stojiljković: Građevinski materijali. Beograd. čelik.Diplomirani inženjer građevinarstva.Čita standarde. 5.Organizacija građenja 44 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. beton. Stojiljković. 10.Keramički materijali. 8. 2008. 7.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Povezanost predmeta Znanja Drvo i drvena građa Čelik Gvožđe Opekarski proizvodi Malteri Beton Drvo. 6. Beograd. projektor. .Osnovi građevinarstva . projektno platno. opekarski proizvodi .Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala.Računar. 2002.Završni radovi u građevinarstvu .Upoznaje se sa standardima. .

lakovi i kitovi Metali i legure Plastične mase Boje. kamen Boje.Kućne instalacije Betonski radovi Armirački radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi Znanja .Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu 45 . lakovi.Aparati i armature za vodovodnu mrežu . kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet .Sanitarni uređaji .Praktična nastava .Znanja Osnovna veziva Malter Beton Gvožđe i čelik Drvo Opekarski proizvodi.

.1. .Upoznavanje sa pojmom materijalne tačke i uslovima ravnoteže materijalne tačke pod dejstvom proizvoljnog ravnog sistema sila. Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za rješavanje linijskih nosača i statički neodređenih nosača. zatezanje i savijanje.Osposobljavanje za analitičku i grafičku obradu podataka. Naziv predmeta: STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 2.Osposobljavanje za dimenzionisanje nosača napregnutih na pritisak.Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz otpornosti materijala. .Prepoznavanje statičkih sistema u praksi.Upoznavanje sa ekstremnim statičkim uticajima.Upoznavanje sa vrstama naprezanja u nosačima. zakona koji se koriste u statici. . . . . STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 1.6. 3.2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 108 36 36 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 72 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Usvajajanje osnovnih pojmova. definicija.Upoznavanje sa pojmom krutog tijela i ravnotežom krutog tijela pod dejstvom ravnog sistema sila. . . 46 .

.Razlaže silu na dva preciznost u radu.Analitičko i grafičko određivanje rezultante za dvije i više sila koje napadaju materijalnu tačku. Vježba: . .Upoznaje trougao sila.Određivanje položaja i veličine rezultante za proizvoljan sistem sila koji napada .Upoznaje materijalnu tačku i urednost. .Razvija preciznost. podjelu mehanike.Crta poligon i plan sila i grafički određuje rezultantu.Uočava zadatak i različitih grana. . ose Dekartovog koordinatnog .Crta različite vrste krutog tijela.Projektuje sile na sistema. Vježba: . rada. Statika materijalne tačke . Vježba: .Prepoznaje grafički uslov ravnoteže.Crta proizvoljan sistem sila.Brojni primjeri razlaganja sila koje napadaju materijalnu tačku na dva zadata pravca.Upoznaje aksiome aksiome statike.Upoznaje zadatak i . . brzinu i tačnost. razlaganje sila u .Razvija sistematičnost i .Objašnjava pojam sile i mase.Upoznaje sistem kolinearnih sila sistematičnost kolinearnih sila. y. određuje rezultantu . podjelu mehanike. . . statike.Primjenjuje . .Navodi vrste materijalnu tačku. . sila. slaganje dvije sile različitih pravaca. sistematičnost. projekciju sile na zadata pravca.Upoznaje zadatak i .Navodi metode metode rada.Objašnjava pojam . koje napadaju preciznost i .Razvija tačnost.Razlikuje tijelo i .Grafičko predstavljanje sile u razmjeri.Crta poligon i urednost i .Računski određuje dva pravca.Upoznaje veze .Objašnjava .Shvata pojam sile.Crtanje poligona i trougla sila.Projekcija sila na ose Dekartovog koordinatnog sistema. . ose x.Računa rezultantu proizvoljnog sistema sila koji 47 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Uočava zadatak i podjelu statike.Objašnjava analitički i grafički. . . rezultantu. . .Primjenjuje . .4.Objašnjava poligon ili plan sila. . Statika ravni .Crta sistem . .Objašnjava grafičke uslove ravnoteže. .Poznaje proizvoljan sistem sila koje napadaju materijalnu tačku.Razvija rutinu. . podjelu statike. kretanja. rezultantu sistema. Vježba: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .

sistematičnost preciznost i urednost.Primjenjuje analitičke i grafičke uslove ravnoteže.Objašnjava pojam rezultujućeg sprega. . .Računa silu primjenjujući uslove ravnoteže.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Određivanje rezultante sistema paralelnih sila u ravni istog i suprotnog smjera primjenom Varinjonove teoreme.Računa rezultujući spreg. Vježba: . . . .Poznaje proizvoljan sistem sila u ravni. . .Upoznaje pojam momenta sile za tačku.Upoznaje redukciju sile na tačku. Vježba: . Vježbe: .Određivanje rezultujućeg sprega.Računa moment sprega.Određivanje momenta sprega sila. . .Crta proizvoljan sistem sila u ravni.Razvija rutinu. .Određivanje veličine i položaja sile u sistemu na osnovu grafičkih i analitičkih uslova ravnoteže. . geometrijski predstavlja moment sile.Objašnjava analitičke uslove ravnoteže.Određivanje ekvivalentnog sprega. . .Redukcija sile na tačku. .Određuje glavni vektor i glavni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave materijalnu tačku analitički i grafički.Poznaje teoremu ekvivalentnih spregova. . .Razvija tačnost.Definiše pojam sprega.Računa moment sile za tačku. . . . . brzinu i tačnost.Objašnjava glavni vektor i glavni Formativni ciljevi učenik napada materijalnu tačku.Varinjonova teorema.Primjenjuje momentno pravilo. . Vježbe: .Opisuje slaganje sile i sprega.Brojni primjeri nalaženja momenta sile za tačku. .Analizira sistem spregova koji napadaju materijalnu tačku.Primjena Varinjonove teoreme. . .Određuje položaj i računa veličinu rezultante dvije sile istog i suprotnog smjera. .Određivanje rezultante proizvoljnog sistema sila u ravni analitičkim putem.Slaganje sile i sprega. .Upoznaje moment rezultante dvije sile .Objašnjava veličinu i položaj rezultante dvije paralelne sile istog i suprotnog smjera. Statika krutog tijela . . Vježba: .Crta spreg sila. .Redukuje silu u odnosu na tačku.Definiše moment sprega. . . . .Obrazlaže analitički postupak određivanja rezultante sistema sila.Određivanje glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u 48 .Slaže silu i spreg.

Poznaje vezu izmedju plana sila i Verižnog poligona. .Crta plan sila i Verižni poligon. Statički određeni nosači .Određuje otpore putem.Navodi posebne uslove ravnoteže. Formativni ciljevi učenik moment i svodi dati sistem na prosti oblik. 49 .Navodi vrste oslonaca i veza.Razlikuje vrste opterećenja. .Određivanje otpora oslonaca proste grede za opterećenja: koncentrisana sila. . . raspodijeljeno opterećenje.Objašnjava određivanje položaja rezultante za dvije ili više sila metodom Verižnog poligona. putem.Objašnjava statičku .Informativni ciljevi i sadržaji učenik moment. opterećenja.Primjenjuje osnovne oblike uslova ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Objašnjava grafičko slaganje sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Izračunava otpore oslonaca za .grafičkim putem.Objašnjava analitičke uslove ravnoteže proizvoljnog sistema sila. brzinu i tačnost. .Primjenjuje posebne oblike uslova ravnoteže. . . . sistematičnost i urednost u radu.Upoznaje određivanje otpora oslonaca za prostu oslonaca za prostu gredu.Određuje statičku određenost nosača.Prepoznaje vrste nosača. oslonaca i veza. nosača. . određenost nosača.Izračunava otpore .Navodi vrste .Razvija tačnost. .Crta poligon sila i Verižni poligon. .Razlikuje vrste . oslonaca za prostu . . .Upoznaje gredu grafičkim određivanje otpora putem primjenom oslonaca za prostu Varinjonove gredu grafičkim teoreme. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ravni.Grafički određuje rezultantu za dvije ili više sila. .analitičkim putem. gredu analitičkim . .Objašnjava određivanje otpora .Upoznaje vrste . Statika linijskih nosača u ravni . spreg i kombinovano opterećenje: . .Zna vezu između poligona sila i Verižnog poligona. Vježbe: .Razvija rutinu. Vježba: . . .Određivanje veličine i položaja rezultante ravnog sistema proizvoljnih sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Poznaje grafičke uslove ravnoteže.

. Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . kombinovano opterećenje: .Objašnjava određivanje otpora oslonaca grafičkim putem za konzolni nosač. .Razvija tačnost. .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za gredu sa prepustom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik oslonaca analitičkim putem za konzolni nosač. sistematičnost preciznost i urednost u radu.Određuje otpore oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. spreg.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za prostu gredu.Objašnjava unutrašnje sile u nosaču. Vježba: . T. transferzalne sile i momente savijanja. kombinovano opterećenje: . . .Određivanje reakcija konzolnog nosača za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.Određivanje dijagrama presječnih sila (N.grafičkim putem. 50 . Formativni ciljevi učenik konzolni nosač. . .grafičkim putem.analitičkim putem. .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za konzolni nosač.Definiše unutrašnje sile u presjecima normalne sile.analitičkim putem. .Određuje otpore oslonaca za konzolni nosač grafičkim putem.Određivanje otpora oslonaca grede sa prepustom za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.Poznaje određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. Vježbe: . momenta. vrijednost max. M) za prostu gredu. . . spreg.Određivanje kritičnog presjeka. Vježba: . presječne sile i njihove dijagrame. .Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za gredu sa presjekom.Objašnjava određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom analitičkim putem.Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za prostu gredu. T. M) za konzolni nosač.Izračunava otpore oslonaca za gredu sa prepustom. .Računski određuje presječne sile i crta dijagrame presječnih sila za konzolni nosač. . raspodijeljeno opterećenje.Određivanje dijagrama . . . . raspodijeljeno opterećenje.Određivanje dijagrama presječnih sila (N.

Riterov postupak. Štajnerove teoreme. .Riterova metoda.Određivanje sila u štapovima rašetke metodom ravnoteže čvora.Računa sile u .Razvija tačnost. Vježba: .Određivanje težišta složenih površina analitički i grafički.crta metodom Kremonin plan sila.Poznaje primjenu teoreme.Zna vrste .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave presječnih sila (N. .Upoznaje .Crta elipsu i računa . . .Upoznaje . . .Određuje težište . T.Određuje sile u određivanje sila u štapovima rešetke štapovima rešetke grafičkom grafičkom metodom . Vježba: . M) za gredu sa prepustom.Poznaje otporni površina.Objašnjava . moment površine.Određivanje momenta inercije ravnih površina. određivanje otpora rešetkastog nosača. Godišnji rad: Za zadati rešetkasti nosač odrediti: 51 .Kremonin plan sila.Poznaje pojam poluprečnik elipse i inercije. . .Određivanje otpornog momenta ravnih površina. Vježba: .Određivanje sila u štapovima rešetke grafičkom metodom .Računa otpore urednost. sistematičnost.Određivanje statičkog momenta površine. Vježba: .Opisuje momente površina inercije ravnih primjenom površina. poluprečnika . moment ravnih . preciznost i . Geometrijske karakteristike ravnih površina . rešetkastih nosača. Rešetkasti nosači .Upoznaje težište složenih površina osnovnih površina. .Određivanje poluprečnika inercije i crtanje elipse.Računa momente presjeka. analitički i grafički.Računa statički složenih površina.Upoznaje metode štapovima rešetke određivanja sila u analitičkom štapovima metodom.Upoznaje određivanje težišta . Vježbe: .Računa sile u određivanje sila u štapovima presjeka štapovima rešetke Riterovom analitičkim putem – metodom. .Navodi vrste rešetkastih nosača.Određivanje sila u presjeku rešetkastog nosača .Računa otporni inercije. rešetkastih nosača. oslonaca za rešetkasti nosač. Štajnerove . moment ravnih površina. inercije ravnih . Kremonin plan sila.Objašnjava statički moment površine .

reakcije oslonaca analitički i grafički. 52 .sile u zadatom presjeku metodom Ritera.sile u štapovima rešetke Kremoninim planom sila. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .

čistom savijanju.Dimenzionionisanje aksijalno napregnutih štapova prema dopuštenim naponima. tačnost i preciznost u radu. Vježba: .smicanje.Upoznaje deformacije pri smičućem naprezanju. deformacije tijela. napregnutih štapova .Računa dimenzije . dopušenom . . napona u .Računa smičući aksijalno napon.Računa stvarni . . presjeku štapa. .Objašnjava naponu.Provjera napona u zategnutom ili pritisnutom elementu.Upoznaje pojam .Navodi vrste .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje. naprezanju.Određivanje broja zakivaka u vezi krovnog nosača.Zna deformacije . 53 Socijalizacijski ciljevi učenik .Crta dijagram veze izmedju napona i napona i dilatacije. Vježba: . dimenzionisanje . Savijanje . napregnute na .Definiše pojam . zakon.Definiše pojam aksijalno stvarnog i napregnutih dozvoljenog elemenata prema napona. naprezanja.Objašnjava vezu . . .Računa modul napona u kosom klizanja. Vježba: .Navodi deformacije .Poznaje Hukov Hukovog zakona. .Proračun napona i dilatacije prema Hukovom zakonu. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Poznaje smičuća i kosom presjeku tangencijalna štapa.Zna ponašanje . tačnost.Razvija marljivost. Vježba: . .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Analiza napona i deformacije .Računa napone u .Razvija tačnost i preciznost.Objašnjava napon . elastičnog tijela. Aksijalna naprezanja .Objašnjava čisto čisto savijanje.Objašnjava deformacije savijanja. .Navodi deformacije materijala pod tijela.Upoznaje pojam presjecima tijela. samostalnost. savijanja. .Zna uzroke pojave napona.Proračun napona pri čistom .Zna deformacije i napon pri i objašnjava napon aksijalnom pri aksijalnom naprezanju.Računa napon primjenom .Računa napon pri neutralne linije. .Upoznaje pojam napon u aksijalno pritisnutih i napregnutim zategnutih elementima.Razvija rutinu. .Dimenzioniše pri čistom presjeke savijanju. Vježba: . štapova. opterećenjem. .

Upoznaje dimenzionisanje štapova na izvijanje za Ojlerove slučajeve. .Računa glavne napone grede izložene na savijanje silama.Dimenzionisanje presjeka prema smičućim naponima. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave savijanju. .Određivanje dimenzije pritisnutog štapa.Računa dimenzije pritisnutog štapa pomoću Ojlerove jednačine i Omega postupkom. Vježba: . Vježba: .Navodi statičke uticaje na kose nosače. . . Izvijanje .Upoznaje primjenu Omega postupka kod pritisnutih štapova. .Računa reakciju oslonaca kosog nosača.Računa nosivost pritisnutih štapova. . .Objašnjava određivanje reakcija oslonaca Formativni ciljevi učenik . . .Zna primjenu kosih nosača u građevinarstvu. .Računa vitkost štapa.Poznaje dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje. . .Razvija preciznost.Upoznaje određivanje kritične sile za osnovne Ojlerove slučajeve izvijanja.Računa smičuće napone kod grede savijene silama.Dimenzionisanje presjeka napregnutih na savijanje silama prema normalnim naponima. . tačnost i samostalnost u radu.Zna deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata.Objašnjava smičuće napone kod grede savijene silama.Određivanje reakcija oslonaca kosog punog nosača prema zadatom opterećenju. tačnost i samostalnost.Objašnjava glavne napone grede izložene na savijanje silama.Poznaje osnovnu jednačinu savijanja.Dimenzionisati 54 . . Vježba: .Upoznaje primjenu kosih nosača u građevinarstvu. . .Određivanje nosivosti pritisnutog štapa. Vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik savijanje. Vježba: . Kosi puni nosači .Računa kritičnu silu.Razvija preciznost. .Opisuje određivanje dimenzija pritisnutog štapa Omega postupkom.Upoznaje deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. . . Vježba: . .

Poznaje izračunavanje ugiba i nagiba nosača pomoću tabelarnih slučajeva.Računa ugib i nagib i fiktivne nosača metodom transferzalne sile.Crta dijagrame: .Crta fiktivan nosač na osnovu uslova nagiba.transferzalnih sila. . slučajeva.Objašnjava metodu određivanja ugiba i .Računa statičku statičke neodređenost neodređenosti nosača.Poznaje primjenu grafoanalitičke metode.ram. 55 Vježba: .Zna vezu ugiba.Određivanje reakcija oslonaca. dijagrame . Vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik kosog nosača. Vježba: . .Određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije za zadati nosač i opterećenje metodom fiktivnog nosača. fiktivnog nosača.Objašnjava dimenzionisanje kosih nosača.Računa ugib i nagib metodu nosača primjenom određivanja ugiba i tabelarnih nagiba. .Zna oblik elastične .Razvija preciznost u radu. .Upoznaje primjenu . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave krovni nosač od drveta ili čelika prema dopuštenom naponu.Definiše pojam nagiba i momenta.momenata okvirnom nosaču.Navodi djelove . . fiktivnog nosača. fiktivnog momenta .savijanja.Upoznaje . . okvirnih nosača u . Formativni ciljevi učenik .ramovi . .Upoznaje stepen . . Elastična linija .Računa dimenzije kosog punog nosača prema dopuštenom naponu. .Određivanje reakcija oslonaca . . Statički neodređeni nosači . unutrašnjih sila u .Definiše pojam linije. oslonaca okvirnog .Zna djelove građevinarstvu. okvirnog nosača.Poznaje grafoanalitičku .Računa reakcije okvirnog nosača. dijagrama presječnih sila i kritičnog presjeka za zadati okvirni nosač . . na granicama . okvirnih nosača. Vježba: . ugiba i nagiba.Objašnjava nosača za razne određivanje slučajeve reakcija oslonaca opterećenja. elastične linije.Upoznaje pojam nosača. Statički određeni okvirni nosači .Zna primjenu okvirnih nosača.normalnih sila.Određivanje ugiba i nagiba nosača u presjecima kao i maksimalnih vrijednosti pomoću tabelarnih slučajeva.

. položaj . snijega i vjetra.Poznaje dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. M) za zadati kontinualni nosač. . Vježba: .Zna vrste .Poznaje dejstvo .Objašnjava kontinualni nosač.Crta razne šeme grede. .Proračun korisnog opterećenja i opterećenja snijegom i vjetrom.računa opterećenje najnepovoljniji snijegom.stalno opterećenje. .Analizira građevinske opterećenja i objekte. . kombinacije.Crta kontinualni nosač.Zna metodologiju rješavanja statički neodređenih nosača.Za ramovski nosač uraditi: .Proračun stalnog opterećenja za zadate slučajeve. sistem proste . . .dijagrame presječnih sila.Određivanje reakcija oslonaca primjenom Klapejronove jednačine i crtanje dijagrama presječnih sila (N.Izračunavanje ekstremnih vrijednosti statičkih uticaja za zadati nosač.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nosača.reakcije oslonaca. . Vježba: . . Vježba: .dimenzionisanje nosača prema naponima savijanja i naponima 56 . . . Formativni ciljevi učenik .korisno opterećenje.Računa reakcije oslonaca za najnepovoljniji slučaj opterećenja.Objašnjava .Zna jednačinu triju momenata ili Klapejronovu jednačinu. . .određivanje kritičnog presjeka. .Poznaje određivanje statičkih veličina za kontinualni nosač primjenom Klapejronove jednačine.računa opterećenje opterećenja za vjetrom. grede sa opterećenja i prepustima i njihove konzolnog nosača. računa: .Računa ekstremne vrijednosti statičkih uticaja. . Ekstremne vrijednosti statičkih uticaja .Upoznaje analizu opterećenja. T. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave za jedanput statički neodređen nosač.Upoznaje određivanje statički nepoznatih veličina i dijagrame presječnih sila za statički neodređen nosač.Računa reakcije oslonaca primjenom osnovnih jednačina ravnoteže i dodatnih geometrijskih uslova.Crta dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. Godišnji elaborat . . opterećenja na .

V.Pismeno (pismeni zadaci: dva u toku školske godine. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Analiza opterećenja .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Beograd. Naučna knjiga. .Diplomirani inženjer građevinarstva. Veličković. 2006.Građevinski materijali . 6. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Vujošević: Zbirka riješenih zadataka iz statike.Predstavljanje sila grafički Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . projektor. Titograd. 2003.Razmjera crtanja 57 . 1998. konstruktivni smjer. Lubarda: Otpornost materijala.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. O.B.Krovne konstrukcije .L. .Tehničko crtanje . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Univerzitetska riječ’’. . Stanković.Konstruktivni elementi objekta . D. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. NIO. Veličković.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave smicanja. 9. Jovanović. . . Stanković. 7. Beograd. . 10. Povezanost predmeta Znanja . K. Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . po jedan pismeni zadatak u polugodištu). Veličković. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. platno za projektor.Ocjena vježbi. D. Beograd. D. 2003.Osobine materijala . Beograd.Predstavljanje nosača šematski .B. . 5.Analiza opterećenja . .Građevinske konstrukcije .Kosi nosači . . Veličković. Zavod za udžbenike. Protić: Mehanika i otpornost materijala. . Damjanović-Juhas. grafoskop i folije za grafoskop.određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije nosača.Milošević: Statika i otpornost materijala za III razred građevinske škole.Računar. D. 2002. 1985.Grupa autora: Zbirka zadataka za II razred građevinske struke. O. - - 8.Debljine upotrijebljenog materijala . Naučna Knjiga. Jovanović: Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke.M. .

Upoznavanje uloge. TEHNOLOGIJA BETONA 1. kvalitetnog i ekonomičnog rada.Sticanje svijesti o važnosti preciznog. Opšti ciljevi nastave . .Razvijanje motivacije za praćenje savremenih dostignuća u oblasti ispitivanja betona.1. .2. . svojstva. karakteristika i primjena armature.Upoznavanje osnove proračuna elemenata od nearmiranog betona. 58 .Upoznavanje betona i njegovih komponenti.Upoznavanje elementarnih ispitivanja betona. .Upoznavanje sa primjenom sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite.Upoznavanje vrsta i oblika oplata i skela. . . značaja.7. način spravljanja i primjenu. . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA BETONA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 36 36 36 72 72 3.

.Zna osobine .Upoznaje crtanje grafikona frakcija agregata (propisane i stvarne linije agregata).Upoznaje osobine cementa. cementa.Nabraja vrste i cementa i njihove klase cementa i oznake. prednosti i nedostaci.4.Upoznaje beton i orijentaciju prema komponente njegove zanimanju.Razlikuje . . betona i njihovu betona: primjenu.čistoća. .Razlikuje vrste agregata prema načinu dobijanja.Ispitivanje povoljnosti grahulometrijskog sastava agregata za spravljanje betona.Upoznaje način transporta i transportovanja i skladištenja skladištenja cementa. betona.Razvija ekološku .Objašnjava postupak ispitivanja granulometrijskog sastava svih frakcija agregata. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . njihove oznake. vrste i način dobijanja agregata. .Definiše primjenu nearmiranog. . . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Beton i njegovi komponentni materijali .Određuje granulometrijski sastava svih frakcija agregata. Cement .Shvata značaj . Agregat .Upoznaje način pravilnog uzimanja uzimanja uzoraka uzoraka cementa.čvrstoća.Shvata značaj pravilnog .Nabraja . 59 . .Crtanje granulometrijske krive. cementa. . armiranog i prednapregnutog betona.Crta grafikon frakcija agregata.Stiče pozitivnu . cementa značajne za kvalitet betona. . . .oblik zrna. komponente.Razlikuje vrste karakteristike svijest.Razlikuje vrste .Navodi osobine agregata značajne za kvalitet betona: .Upoznaje ulogu. . .

Razvija preciznost u radu. spravljanja.Računa dužinu armature.Poznaje računsko armiranja.Objašnjava . . nastavljanje . .Razlikuje vrste značaj armature.Definiše kvalitet vodocementni vode za spravljanje faktor.Opisuje zaštitni sloj dozvoljene napone betona. Spravljanje i ugrađivanje betona .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Voda .Upoznaje sidrenje i armature. armiranje.Upoznaje način betona. .Razlikuje svojstva .Poznaje razmjere količine cementa. . određivanje dužine šipki kod armiranja.Upoznaje vrste . .Objašnjava ulogu . 60 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Shvata ulogu vode vode kao kao komponente komponente betona. .Upoznaje način 1m betona spravljanja. Armatura . . njegovanja betona.Određuje .Određuje . . .Definiše dodatke za . ugrađivanja .Određivanje vodocementnog faktora. . mase.Razlikuje vrste miješalica. armature.Upoznaje ulogu i .Upoznaje svojstva svježe betonske svježe betonske mase. betona i njen uticaj na ugradljivost i svojstva očvrslog betona.Računanje dužine sidrenja za pojedine vrste armature. miješanja betona. . propisane marke. Vježbe: . transporta i .Određuje potrebne .Shvata značaj ugrađivanja pravilnog betona. šipki kod . agregata i vode za . u armaturi.Definiše vodocementni faktor i njegov uticaj na svojstva betona. beton i njihovu . betona.Računanje dužine šipki armature u armaturnom sklopu.Upoznaje vrste transporta i miješalica.Shvata značaj ulogu.Računa dužinu dozvoljene napone sidrenje i u armaturi.Određuje zaštitni čelika za sloj betona. nastavljanje .

čvrstoća na zatezanje. . .Shvata značaj pravilnog betoniranja: betoniranja. . .Upoznaje postupak 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. . ispitivanja betona .čvrstoća na pritisak.redoslijed. .Definiše vrste probnih tijela za određivanje marke betona. betona na dejstvo .Upoznaje postupak .Analizira postupak betoniranju.Razlikuje posebne .Posjeta gradilištu.Shvata različita .čvrstoća na smicanje.Upoznaje vrste i oblike skela. . .Upoznaje dejstvo vrste betona.Razlikuje vrste mraza i toplotu. Svojstva i ispitivanje betona .Razlikuje dodatke za beton. . . plastično tečenje betona. probnih tijela za .Upoznaje način određivanje marke ispitivanja betona betona. .Upoznaje svojstva betona.Razlikuje vrste . skela i oplata.učenik pravilnog njegovanja betona.Upoznaje vrste i oblike oplate za različite elemente.Definiše otpornost na gradilištu.Upoznaje način čuvanja probnih tijela na gradilištu. mehanička svojstva betona: . potresa prije i poslije vezivanja. Betoniranje . betoniranja na .prekide pri . Oplata i skela .Upoznaje tečenje i skupljanje betona.Uočava značaj betona. . . .Razvija ekološku svijest. . na gradilištu.Definiše vodo-nepropustljivost .Objašnjava mrazu.

Bojović: Beton za III i IV razred. 62 .Diplomirani inženjer građevinarstva. . Osnove za proračun elemenata od nearmiranog betona . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . . 6. temelje od .Dimenzionisanje temelja od nearmiranog betona. M. . projektor. Stojiljković. . dozvoljene normalne napone normalne napone za nearmirani za nearmirani beton. platno za projektor. Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije.Poznaje postupak nearmiranog dimenzionisanja betona. 9. . Beograd. 1989.Priručnik za primjenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton. Marjanov. Ž.probna opterećenja.Dimenzionisanje stubova od nearmiranog betona.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine.bez izvijanja.siporeks. 7. 8.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Dimenzioniše .sa izvijanjem. .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik betoniranja na mrazu: . temelja od nearmiranog betona.laki. 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Određivanje sile nosivosti za stubove prostog i složenog presjeka.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . po jedan u polugodištu).Razvija preciznost . beton. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .kontrola kvaliteta. . .Dimenzioniše postupak stubove od dimenzionisanja nearmiranog stubova: betona. . 2002.tehničke pripreme. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . .Upoznaje posebne vrste betona: .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .I.Poznaje dozvoljene . . grafoskop i folije za grafoskop. .Računar.Objašnjava .keramzit.Određuje u radu.

Materijali od kamena .Metali i legure 63 .Armatura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Građevinski materijali .Voda .Beton .10.Veziva u građevinarstvu . Povezanost predmeta Znanja Agregat Cement Voda Svojstva i ispitivanje betona .

. . Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2.Upoznavanje menadžmenta kao modernog načina vještine upravljanja. Opšti ciljevi nastave . . 3.Osposobljavanje za analizu izvršenih aktivnosti.Koordiniranje. planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa ljudi radi ostvarenja određenih ciljeva u građevinarstvu. .Upoznavanje dinamike izvođenja radova i čitanje dinamičkih planova. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1.Osposobljavanje za vođenje i čitanje građevinske dokumentacije.Izrađivanje šeme organizacije gradilišta za sve objekte visokogradnje.1.8. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 33 69 36 33 69 72 66 138 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .2. usmjeravanje.Korišćenje normativa i standarda pri izradi predmjera i predračuna i upotrebljavanje kompjuterske tehnike u tu svrhu. pravilnu upotrebu tehničke dokumentacije.Upoznavanje građevinske mehanizacije i njene primjene u zavisnosti od vrste rada. 64 .Upoznavanje i korišćenje mjera zaštite na radu i principa zaštite prirodne sredine. . . .

procesa. dobre organizacije gradilišta. Investiciono tehnička dokumentacija . Vježba: .Razlikuje simbole na šemi. površini osnivanja. Faze izvođenja građevinskog objekta . . Vježba: . . faze rada i mjesta.Navodi podjelu organizaciji radnog rada.Organizacija radnog mjesta za određenu radnu operaciju. institucije. broju objekata.Razvija sposobnost .Pregled investiciono tehničke dokumentacije.Razlikuje različite .4.Objašnjava šemu potrebnu organizacije . .Razvija . Struktura građevinske proizvodnje .Nabraja vrste poznavanja zakona gradilišta prema: gradilišta i uslove i propisa. radove na . Vježba: . .glavni projekat. . njegovog spratnosti. Zakona o izgradnji.Razlikuje svu .Shvata važnost organizacije gradilištu.izvođački projekat.Razlikuje tehničku gradilištu.Izrada šeme organizacije gradilišta za mali i veliki objekat.Shvata značaj . . poštovanja .Zna pravila o dobroj . rada na gradilištu. . nadzor. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinska djelatnost .Razlikuje projektnu odgovornost i izrade tehničke dokumentaciju: obavezu dokumentacije. operativne.Razlikuje organizacione građevinske sisteme i pojam djelatnosti: građevinarske projektantske.Razlikuje vrste .Upoznaje odredbe . .projekat izvedenog stanja.Crtanje objekata privrednog gradilišta.Razvija dokumentaciju za gradilišta.projektni zadatak. službu i administrativno 65 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje postupak . zakonskih propisa.Upoznaje za organizaciju. .idejni projekat. gradilišta.Objašnjava radne operacije u proizvodne sklopu proizvodnog procese.Navodi sastav . radno mjesto.Opisuje pripremne .Upisivanje podataka u gradilišnu dokumentaciju.Shvata osnovne odredbe iz Zakona o izgradnji objekata visokogradnje.Razvija marljivost i koju zauzima. . djelatnosti i ulogu istraživačke menadžmenta. preciznost. Vježba: . . sistematičnost i formiranje preciznost u radu.Čita šemu osoblja na . .

. .Prati i obezbjeđuje neophodne dokaze o kvalitetu materijala koji se ugrađuje. .Razvija odgovornost u radu.Sastavlja privremene. .Razlikuje vrste nadzora. predračun i obračun građevinskih radova .Razlikuje pripremne radove po redu. Vježba: . .Razvija sistematičnost i preciznost u radu. gradjevinsku knjigu. Socijalizacijski ciljevi učenik .Popunjavanje liste evidencije radnika.Sastavlja građevinski dnevnik.Čitanje građevinskih normi u kompjuterskoj obradi. radnoj snazi.Evidentira prisustvo radnika na gradilištu.Čita normative i i standarde za standarde.Objašnjava . radove u . vremenu. prema materijalu.Sračunava učinak rada radnika. . u građevinarstvu. Vježba: 66 .Razvrstava norme građevinarstvu. .Poznaje normative .Zna elemente privrednog gradilišta. . Vježbe: .Čitanje građevinskih normi građevinskih radova pomoću literature. radova prema . . . . .Posjeta gradilištu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta.Piše opis .Razrađuje detalje iz primopredaju projekta. . obračunske i okončanu situaciju. Normativi i standardi rada u građevinarstvu . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Formativni ciljevi učenik materijalnu službu.Poznaje gradilišnu dokumentaciju. .Objašnjava opise .Objašnjava proces izvođenja radova na gradilištu. Predmjer.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Priprema sve podatke za tehnički prijem objekta. .Zna pripremu materijala.Čita izvođački projekat.Koordinira izvođenje važećim zakonima radova.Razrada pojedinih detalja iz projekta.Razvija preciznost. .

.Posjeta gradilištu.Izrada analiza cijena prema pozicijama radova iz zadatog predmjera.Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinskih. Vježba: . .Upoznaje propise i mjere zaštite na radu.Proračun količina radova za zadati objekat. Sračunava jedinične cijene prema vrsti rada. .Koristi mjere lične zaštite na radu. Sračunava vrijednost radova prema predmjeru i predračunu. Vježba: . Zaštita na radu .Oobjašnjava obračun radova. Godišnji elaborat: . - - . Preporuke za izvođenje nastave . . .Objašnjava predmjer radova. Formativni ciljevi učenik građevinskih i zanatskih radova. instalaterskih i montažnih radova. 67 . . pravila i način zaštite od njih.Koristi mjere zaštite životne sredine. Analizira kretanje cijena na tržištu. . Vježba: .Izrada elaborata za manji objekat. Računa potrebne količine radova prema pozicijama iz glavnog projekta.Objašnjava predračun radova.Razvija odgovornost u radu. Sistematizuje radove prema srodnosti. zanatskih.Obračun koštanja objekta po vrstama radova kao i koštanje cjelokupnog objekta.Usvaja osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu.Izrada opisa građevinskih radova za zadati objekat visokogradnje. Povezuje radove prema tehnologiji izvođenja. Socijalizacijski ciljevi učenik sistematičnost.

Vježba: . . sastavu.prema načinu . Vježba: . .Upotrebljava elemente kalkulacije.Proračun praktičnog učinka mašina za određene vrste radova.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Građevinska mehanizacija . preciznost i sistematičnost.Objašnjava izbor mašinu koja mehanizacije realizuje prema radnim tehnološki proces. . .za sabijanje tla. .Crta dijagram toka za određene pozicije radova. njihove .Crta i čita kartu .Razvija tačnost. . vrste radova: . toka.za proizvodnju građevinskih materijala. 68 . . .Razvija sposobnost za organizaciju posla.Upoznaje vrste građevinske mašine građevinskih po grupama: mašina.Izabira mašine u širi izbor. .sektor mehanizacija.Proračun efektivnog časa rada mašine.Čita faktore korekcije date tabelarno kao i druge podatke potrebne za proračun učinka date tabelom. učinka za svaku .Prepoznaje vodeću . . Analiza tehnološkog procesa .za iskop i utovar zemlje.Shvata značaj dobre organizacije preduzeća. Socijalizacijski ciljevi učenik . operacijama.Proračunava učinak za građevinsku mašina za sljedeće mehanizaciju.Razvija tačnost i preciznost. . . Vježba: .Opisuje metodu procesa i dijagram izrade karte toka za određene procesa i dijagrama vrste radova.za prenos i dizanje.prema karakteristike i konstruktivnom upotrebu.Poznaje način izvršavanja radnih obračuna procesa.Posjeta gradilištu.Razlikuje .Crtanje karte procesa za određene pozicije radova.za transport i vuču.Posjeta građevinskom preduzeću .Proračunava koštanje efektivnog časa rada mašine. . . Vježba: . . Preporuke za izvođenje nastave .prema vrstama vrstu mašina. građevinskih radova.Objašnjava analizu kalkulacije cijena .

Crta histogram.Crta histogram i određuje optimalan broj radnika u . dinamičke. mrežnog planiranja.Uočava prethodnu.Poznaje izradu histograma.Crta mrežni plan i terminira ga.Obrazlaže ulogu potrebe u radnoj planiranja radnih snazi. . . Vježba: . Godišnji elaborat: . Vježba: .Objašnjava dinamičke planove.Proračunava realizaciju putem vrijeme trajanja statičkih planova. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Poznaje izradu . izbor pomoću statičkih tehnologije planova. materijalu aktivnosti. .Sastavlja spisak aktivnosti za izvođenje zadatog objekta.Poznaje izradu dijagram. Vježba: . 69 .Utvrđuje broj i sastav radne .Terminira mrežni . Vježba: . korišćenje resursa i . dijagram. predstavljaju radne vremena. građenja i odabira resursa za njihovu . optimizaciju.Crta gantogram i planira angažovanje radne snage. Planiranje proizvodnje .Proračunava .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . radova.Shvata važnost temeljito urađenih planova. .Vrši uži izbor mašina prema ekonomskoj analizi. .Izbor mehanizacije i planiranje proizvodnje za objekat visokogradnje (nastaviti elaborat trećeg razreda). naredne i uporedne aktivnosti. Vježba: .Navodi podjelu statičke i planova.Izrada statičkih planova za potrebe radne snage. . materijala i mehanizacije. .Crta gantogram.Proračun trajanja radova za određene pozicije.Sastavlja spisak aktivnosti koje mrežnog plana. dinamičkih planova. .Dijeli planove na . .Širi izbor mašina prema zadatim radnim operacijama. .Izabira mašine u uži izbor na osnovu najpovoljnijeg mašino sastava prema njihovim učincima.Sračunava vrijeme . Vježba: . trajanja aktivnosti.Crta kritični put. . cjeline.Objašnjava analizu .Crta mrežni gantograma. Vježba: .Razvija marljivost i tačnost.Obrazlaže tehniku brigade.

V.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik datom trenutku. Beograd.Čita dinamičke planove ulaganja finansijskih sredstava.Crtanje statičkih i dinamičkih planova Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Građevinske konstrukcije .Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. .Izrada predmjera i predračuna . 7. .Ž. . 3.Poznavanje djelova objekta .Čitanje i crtanje određenih . 10. . 8.Čitanje djelova projekta radi izrade predmjera . Praščević.u drugom polugodištu jedan pismeni zadatak).Normativi i standardi rada u građevinarstvu – knjiga 1. 9. Građevinska knjiga Beograd.Spisak aktivnosti na objektu . Konstantinović: Organizacija građenja za III razred građevinske škole. Veličković. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1999.Poznavanje djelova objekta . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .diplomirani inženjer arhitekture. B. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Pismeno (pismeni zadatak . .Ocjena vježbi. platno za projektor. 6. 2.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Kompjuterske vježbe CAD-u 70 .Opis pozicija radova . 5. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . .Opis pozicija radova .Diplomirani inženjer građevinarstva. projektor.Ocjena godišnjeg elaborata.Tehničko crtanje pozicija radova . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Povezanost predmeta Znanja .Projektovanje .Računar. grafoskop i folije za grafoskop. 2007. 4.Poznavanje faza izvođenja radova .Crtanje u Excel-u i AUTO . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .

9.Osposobljavanje za korišćenje kompjuterskih programa za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih elemenata. . Opšti ciljevi nastave . ploče i grede.Upoznavanje osnove proračuna po graničnoj nosivosti. Naziv predmeta: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. . . . . ploču i gredu pravougaonog i t-presjeka.Upoznavanje sa proračunom ab konstrukcija po teoriji graničnih stanja.Sticanje znanja o teorijama za proračun armirano betonskih konstrukcija.Upoznavanje mehaničkih svojstva betona i armature. . BETONSKE KONSTRUKCIJE 1.Osposobljavanje za crtanje plana armature za stub. pravougaonog i t-presjeka.Osposobljavanje za samostalan rad.1.2.Osposobljavanje za dimenzionisanje presjeka konstruktivnih elemenata: stub. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 66 66 99 99 3. 71 . .

Računa dimenzije . . Proračun aksijalno napregnutih elemenata .Koristi PBAB ’87 za . sistematičnost i napregnute napregnute preciznost.Dimenzionisanje i plan.Razvija tačnost.Objašnjava PBAB ’87 za . karakteristike čelika.Razlikuje mehaničke čelika.Shvata osnove proračuna prema proračuna prema graničnim graničnim stanjima. . izvod i specifikacija armature centrično pritisnutog stuba. AB elementi nepregnuti na savijanje .Zna osnove proračuna AB proračuna AB konstrukcija.Poznaje osnove proračuna prema . elemente.Upoznaje aksijalno .Upoznaje mehanička svojstva . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Proračun AB konstrukcija .Crta radni dijagram betona i radni dijagram čelika. koeficijente sigurnosti.Objašnjava centrično proračun centrično pritisnutog stuba pritisnutih stubova bez uticaja bez uticaja izvijanja. .4.Koristi PBAB ’87 za sidrenje armature. .Razvija tačnost i . izvijanja.Razlikuje . nastavljanje armature.Objašnjava osnove . sidrenje i .Poznaje osnove sistematičnost proračuna AB armiranje preciznost i elemenata konstruktivnih 72 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Crta plan. izvod i specifikaciju armature. Vježba: . .Razlikuje aksijalno . prema graničnom stanju loma.Dimenzionisanje AB grede .Koristi propise za koeficijente parcijalne sigurnosti.Razvija tačnost.Poznaje parcijalne . .Zna osnove graničnom stanju proračuna loma. Vježba: . . elemente. betona.Objašnjava nastavljanje PBAB ’87 za armature. . konstrukcija.Objašnjava osnove . mehanička svojstva karakteristike betona.Upoznaje mehaničke preciznost u radu. stanjima.

Dimenzioniše ploču ukliještenu na jednom kraju. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. Vježba: . .Poznaje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka.Objašnjava AB ploče. Vježba: .Dimenzionisanje AB kontinualne ploče. Koristi PBAB ’87 za AB ploče sa glavnom armaturom u jednom pravcu. .Objašnjava ploču sa prepustima. plan.Dimenzionisanje AB ploče ukliještene na jednom kraju a na drugom slobodno oslonjene. Dimenzioniše slobodno položenu ploču.Objašnjava konzolnu ploču. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. Dimenzioniše konzolnu ploču. izvod i specifikacija armature. Dimenzioniše kontinualnu ploču. plan.Objašnjava kontinualnu ploču. . crta plan prema liniji zatežućih sila. Vježba: .Dimenzionisanje AB ploče sa jednim prepustom. Preporuke za izvođenje nastave pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. - Formativni ciljevi učenik elemenata napregnutih na savijanje. plan.Informativni ciljevi i sadržaji učenik napregnutih na savijanje. izvod i specifikaciju armature. Vježba: . plan. . Dimenzioniše AB grede pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. Dimenzioniše ploču sa prepustima. plan. Poznaje slobodno položenu ploču. Vježba: . . crta plan armature prema liniji zatežućih sila. izvod i specifikacija armature.Dimenzionisanje AB slobodno položene ploče. izvod i specifikacija armature. izvod i specifikacija armature. .Razvija tačnost. izvod i specifikacija armature.Dimenzionisanje AB konzolne ploče. a na drugom slobodno oslonjenu. izvod i specifikaciju armature. - - - - 73 . izvod i specifikaciju armature. .Opisuje ploču ukliještenu na jednom kraju. crta plan armature prema liniji Socijalizacijski ciljevi učenik urednost. izvod i specifikaciju armature. sistematičnost preciznost i urednost.

granično stanje nosivosti pri uticaju graničnih transverzalnih sila. . Proračun nosača prema transverzalnim silama .Dimenzionisanje T-presjeka kada je pritisnuta ploča za zadati granični uticaj.Dimenzioniše . 2002.Zna proračun T-presjeka kada je pritisnuto rebro. neutralna osa u . 1987. računar. Ploča sa rebrom . 74 . Stojiljković. .Poznaje proračun smicanja prema AB greda graničnoj pravougaonog transverzalnoj sili. .Dimenzioniše T-presjeka kada T-presjek za slučaj je pritisnuto rebro.Računa napon . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Određuje položaj armature za prijem kosih sila zatezanja. .Računa armaturu za primanje sila zatezanja. Beograd. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pravilnik za beton i armirani beton. Bojović: Beton za treći i četvrti razred građevinske škole.M.Dimenzionisanje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka.Objašnjava ploči. po jedan u polugodištu).Ocjena vježbi. Marjanov.Koristi propise o prema osiguranju od sila transverzalnim zatezanja za silama.učenik zatežućih sila i izvod i specifikaciju armature. 5. projektor.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. poprečnog presjeka .Pribor za crtanje. 7. Ž. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . 6. crtanje dijagrama glavnog napona zatezanja i osiguranje nosača armaturom.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.nosači T-presjeka . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Objašnjava proračun T-presjek za T-presjeka kada je slučaj kada je pritisnuta ploča. I. proračun . grafoskop i folije za grafoskop. Vježba: . projektno platno. kada je neutralna osa u rebru.

Diplomirani inženjer građevinarstva. grede.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Osnovni građevinski elementi (stubovi. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 9.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 10. konstruktivni smjer.Radni dijagram betona i čelika . vrste materijala opterećenja i statički uticaji .Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje .Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Kompjuterske vježbe ..Građevinske konstrukcije . ploče) .Građevinski materijali .Dimenzionisanje elemenata na pritisak i savijanje . Povezanost predmeta Znanja .Statika i otpornost .Upotreba kompjuterskih programa 75 . .Osnovna svojstva betona i armature .Vrste nosača. 8.

.Podizanje estetskih kriterijuma. .Osposobljavanje za razradu projekta manje porodične kuće.10.Razvijanje kreativnosti pri izradi projektne dokumentacije. .Sticanje vještine korišćenja arhitektonskih konstruktivnih elemenata. .Sticanje vještine kombinovanja prostornih elemenata. 3.Razvijanje kulture stanovanja. . 76 .Upoznavanje sa značajem ekoloških standarda i propisa u građevinarstvu. . .Sticanje znanja za uklapanje objekata u prirodno okruženje. Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi projektne dokumentacije. Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za razradu projekta višespratne stambene zgrade. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 31 22 53 77 110 187 108 132 240 Vježbe: odeljenje se dijeli u grupe do 17 učenika.1. PROJEKTOVANJE 1. .Upoznavanje sa tehničkim normativima za projektovanje stanova i stambenih zgrada. . . .2.Osposobljavanje za samostalan rad.

sadrži. tehničkih uslova na projektovanja formiranju do enterijera.Razvija kulturu . do idejnog. .Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta. projektovanja od samostalnost u zamisli.lokacije. razmišljanja. moguću .Prema datim uslovima crta lokaciju slobodne .Razvija kreativnost . izrade projektne procesa preduzimljivost i dokumentacije. prilaz podatke kroz fazu u odnosu prema grafičkog saobraćajnici. .Upoznaje područja .Razvija sposobnost . veličinu. geološkom sastavu terena i njegovom reljefu. . preko radu.Upoznaje značaj i važnosti dobijenih dobijanja lokacije i sadržaj: informacija i uslove koje ona .Uočava odnos preciznost. glavnog i izvođačkog projekta. rješenja kroz datu .Shvata postupak .Analizira uzajamni odnos i uticaj koja obuhvata povezivanja pojedinih područja arhitektonsko prostornih arhitektonskog projektovanje i vrijednosti u projektovanja. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektonsko projektovanje . Pripremni radovi . .Objašnjava orijentaciju. obrazlaže faze pojedinih faza sistematičnost.Određuje .4.Obrazlaže svijest. Porodične zgrade . Projektna dokumentacija . projektne dokumentacije. zadatka.projektnog njihovoj primjeni.Upoznaje i .investicionog mogućnosti programa.Analizira podatke o postojećoj mreži infrastrukture. . opisuje njihov arhitekturi.Navodi podjele stanovanja. nedostatke funkcionalne grupe 77 Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: .Formira stav o .Uočava uticaj međusobni odnos urbanističko od urbanizma.Razvija ekološku prednosti i . idejnih skica.Razlikuje i . upoređuje porodičnih zgrada.

holova. stana. vrijednostima . 78 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave porodične kuće.Poznaje značaj . . . dimenzionisanje trpezarija.Razvija sposobnost uvažavanja tuđeg mišljenja.Rješava osnovu stana sa dispozicijom namještaja.Rješava oblikovno i . prostorija sa ostava hrane.Rješava i crta osnovu grupacije dnevnog boravka i kuhinje.Razvija samostalnost i kreativnost.Rješava garažu za putničko vozilo i .Nabraja podjelu stanova po veličini. .Skicira funkcionalno funkcionalnu šemu grupisanje. povezanost. . predsoblja.Skicira . .Upoznaje pomoćne .Rješava i crta osnovu grupacije za pasivni odmor sa sanitarnim čvorom.Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. .Razvija sposobnost balkona. Grafička vježba: . ulaza.Razvija kreativnost samostalnost i preduzimljivost u radu. stana. Analiza prostorija u stanu . soba aspekta za spavanje. lođe. stambenih zgrada. ostave alata i opreme.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik višespratnih prostorija. terase. povezivanja aktivnog odmora boravka i otvorenog prostora.Poznaje namjenu i funkcionalnu šemu veličinu pojedinih manjeg stana. . Prateće prostorije . Grafička vježba: . .Opisuje razlike i konstruktivno karakteristike: otvorene površine balkona.Razvija ekološku svijest. stana.Objašnjava položaj. Analiza stambenih jedinica .jednosoban. dnevnog . lođe .Rješava djelove stana pojedinačno: komunikacije.Objašnjava boravka. „dispozicije sanitarne namještaja“. stambenih zgrada.podrumske pristupnu rampu. . kuće.Razvija predstavu o prostoru. prostorija i njihovo .garsonjera. grupacije. prostora pojedinih za rad. stana srednje veličine. Grafička vježba: . prostorije ostave za ogrijev. .Povezuje Opisuje karakteristike funkcionalne sa stambenih jedinica: oblikovnim . Funkcionalne grupe stana . garaže. kuhinja.Uočava prednosti i „porodične nedostatke niskih teritorije“. Otvorene površine .

Grafičke vježbe: Idejni projekat .jednoiposoban. .presjeke 1: 50.Crta dispoziciju namještaja. . Glavni projekat .Objašnjava funkcionalnu tipove izgradnje povezanost grupa porodičnih kuća: sa oblikovnim . .dvojna porodična projektni zadatak.Razvija samokritičnost. .Razvija kreativnost i samostalnost u radu.samostalna vrijednostima.fasade 1: 50. .Pravi skice. . orijentaciju.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .temelje 1: 50. dokumentacije.fasade 1: 100.atrijumske kuće. nizu.Usvaja .predmjer. .Uočava značaj saradnje sa “fazerima“. . . . . . .Određuje kuće. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Na osnovu date skice razrađuje: .Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Crta funkcionalnu .tehnički opis.Analizira završnu obradu kroz projektne detalje. .detalji.Opisuje kako konstrukciju. . .sve osnove 1: 50. . porodična kuća. Tipovi izgradnje porodičnih kuća . kuća.sve osnove 1: 100.Situaciju 1: 250.Određuje površine. .Na osnovu date skice razrađuje: . 79 . .Analizira .Razvija nivo estetskih kriterijuma. prema datim materijalizuje urbanističko objekat. projektnom zadatku rješava dio .presjek 1: 100. .Razrađuje .dvosoban. Izrada projekta porodične kuće . . tehničkim primjenjuje uslovima i seizmičke propise.porodična kuća u šemu.poluatrijumske .

„rastere“. ucrtava raspored opreme i dispoziciju namještaja (1: 100). .Upoznaje . .pet i više stanova na spratu. broju stanova na određuje površine. .Razvija odgovornost za predložena rješenja.Uočava povezanost prizemlja i instalacija suterena za vodovoda i poslovne prostore.Uočava mogućnosti .Formira stav o značaju povezivanja estetike i funkcije. . Grafička vježba: .Analizira .Poznaje etaže. zaštite. teritorije“.Galerijski sistem funkcionalnost stanovanja tipične jedinice karakteristike stana kao „dupleks“ stanovi „porodične stambene kule. stambenih zgrada i izborom njihove konstrukcije. Poslovni prostor . Grafička vježba: . izborom višespratnih materijala.Određuje sadržaj .jedan stan na materijale.Objašnjava poslovnog prostora.stambeni blokovi.Proširuje znanje o standardima stanovanja i razvija kritički odnos u vrednovanju ostvarenih rješenja. tri ili četiri stana.Razvija predstavu o prostoru.stambeni traktovi. terasaste stambene zgrade.dva stana na stepeništu. pojedinih tipova . .Upoznaje funkcionalnog stanovanje u rješenja kod zajedništvu. . standarda i mjere .etaži: konstrukciju.Razvija kreativnost i preduzimljivost. . mogučnosti korišćenja . stepeništu. karakteristike: primjenom .Prema usvojenom rješenju sprata projektuje poslovni prostor u prizemlju.Crta funkcionalnu . .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Višespratne stambene zgrade .Navodi podjelu šemu stanova i višespratnica po komunikacija. Komunikacije . kanalizacije kroz .Razvija preciznost Grafička vježba: .tri i četiri stana na stepeništu.Rješava tipsku osnovu sprata sa dva. . .Poznaje tipove objekata.Analizira i određuje vertikalne sistem 80 Socijalizacijski ciljevi učenik . Preporuke za izvođenje nastave . Podjela višespratnica . mogućnosti konstruktivnog sklopa prizemlja i određuje način prenošenja opterećenja spratova.

garaže i prostorije za zajedničke instalacije.Razrađuje ulazni dio objekta (crta osnovu i presjek kroz stepenište).Informativni ciljevi i sadržaji učenik komunikacije: stepeništa.Obrazovno vaspitne ustanove: .Komentariše .Ugostiteljski objekti: .Razrađuje podrumsku etažu.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Navodi podjelu i .industrijski objekti. . Društvene zgrade .restorani. . ulogu i raspored zajedničkih prostorija: okupljanje stanara. .Upoznaje horizontalne komunikacije: ulazni prostori. . .Objekti za izbor konstrukcije.moteli. zaštite. .zdravstvene standarda i mjera stanice. komunikacije (u razmjeri 1: 100). Grafička vježba: . Zajedničke prostorije .Pronalazi karakteristike konstruktivna privrednih zgrada: rješenja . . ostave za kolica i bicikla.Navodi osnovne površine prostorija karakteristike.Administrativno pojedinih tipova upravne zgrade. sanitarne grupe. Grafička vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik u radu.Razrada dijela osnove motelske sobe (1: 100). . Formativni ciljevi učenik horizontalnih i vertikalnih komunikacija sa aspekta organizacije stana i njegovog udobnog i sigurnog korišćenja. objekata. Grafička vježba: .Navodi podjelu i mogućnosti karakteristike funkcionalnog društvenih zgrada: rješenja kod . podrumske – stanarske ostave. zaštitu: primjenu .kafana i bar. liftovi.školski objekti. podrumske etaže.Razrada dijela osnove škole: učionica. zdravstvenu izbor materijala.hoteli. Privredne zgrade . sušionice veša.Određuje sadržaj i .domovi zdravlja. . . garderoba. hodnici i galerije. . industrijskih 81 Grafička vježba: .Razrada projekta dijela osnove staje za goveda.predškolske ustanove. Preporuke za izvođenje nastave .

Beograd. Formativni ciljevi učenik objekata.Primjenjuje seizmičke propise.karakteristične detalje.Pravi skice. .Razlikuje vrste poljoprivrednih objekata i njihove osnovne karakteristike. 7. 6. projektni zadatak. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .E. Razrada projekta višespratne stambene zgrade .situaciju 1: 250.šeme stolarije. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . prizemni dio koristi . 82 . . Okvirni spisak literature i drugih izvora . . 2004. časopisi i odgovarajući prospekti.Usvaja konstrukciju. Građevinska knjiga.Određuje površine. prema datoj skici i .Crta dispoziciju kao poslovni namještaja. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Crta funkcionalnu projektnom šemu. . Nojfert: Ahitektonsko projektovanje.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Određuje projektne orijentaciju.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: Idejni projekat Prema datoj skici razrađuje: . .sve osnove 1: 100. . projektor.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .B.poljoprivredne zgrade. platno za projektor. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Razrađuje . arhitektonski dio .dio osnove temelja u razmjeri 1:50.Uočava značaj saradnje sa „fazerima“. 5.Analizira završnu obradu kroz detalje. dokumentacije višespratnice čiji se . Beograd. .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. Ročkomanović: Elementi projektovanja sa razradom projekata za treći i četvrti razred građevinsko .Razvija smisao za . . 1968. .Na osnovu date skice razrađuje: .presjek 1: 100.tehničke škole.dio presjeka u 1:50. .tehnički opis.dio svih osnova u razmjeri 1:50.Ocjena grafičkih vježbi i projekata.Materijalizuje objekat. .Objašnjava kako estetiku.Pismene vježbe. . računar. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. . Glavni projekat .fasade 1: 100. . . . zadatku razraditi . prostor.

Nacrtna geometrija . Povezanost predmeta Znanja .8.Definisanje prostornih vrijednosti . obrada i izrada crteža.Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Projektovanje .Instalacije vodovoda i kanalizacije 83 .Rješavanje vodovoda i kanalizacije .Izrada priloga projekta.Kompjuterske vježbe . jedinične cijene .Izrada dijela projektne dokumentacije .Pravilno kotiranje.Konstruktivni elementi objekata visokogradnje .Kućna mreža .Konstruktivni sklop objekta .Kućne instalacije .Građevinski materijali .Materijalizacija objekta .Rad olovkom i drugim tehnikama .Definisanje prostornih vrijednosti . konstrukcije . 9.Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . tehnička obrada crteža.Opterećenje nosača . formatizovanje . kotiranje . 10.Građevinske konstrukcije .Predmjer i predračun .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Izbor materijala.Statika i otpornost materijala .Tehničko crtanje . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Dokaznice mjera. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Organizacija građenja .Diplomirani inženjer arhitekture.

Upoznavanje sistema odvođenja atmosferske vode. . . . . KUĆNE INSTALACIJE 1. Opšti ciljevi nastave . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije.2. 84 . .Osposobljavanje za razradu projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije.11.Osposobljavanje za samostalan rad.Osposobljavanje za obavljanje poslova nadzora u izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije na osnovu tehničke dokumentacije za manje objekte. Naziv predmeta: KUĆNE INSTALACIJE 2. .1. .Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta.Upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.Osposobljavanje za provjeravanje atesta i vršenja kontrole ispravnosti mreže pod pritiskom.

Manji stambeno poslovni objekat. način dvorišnu i kućnu postavljanja. mrežu.Razlikuje grupisanje kućnih instalacije prema instalacija. Projektni elaborat: . kanalizacione .Upoznaje sve vrste .Objašnjava WC-u i kuhinjama. kanalizacionu nagib).Razlikuje i pravilno .Crta i računa spajanje nagibe dvorišne i kanalizacionih kućne cijevi.Objašnjava i navodi . kanalizacije u o projektovanju objektima. pravilan raspored .Razvija sposobnost .Crtanje grafičkih oznaka instalacija u objektima.Opisuje vođenje mreže sa svim cijevi kroz objekat. Vježbe: . . kanalizacione .Izrada šeme rasporeda sanitarnih uređaja u prostorijama (kupatilima. . .Crta kanalizacone blokove po etažama.Objašnjava .Razvija preciznost .Upoznaje značaj . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Crta horizontalni razvod ispod kote 85 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Upoznaje kućnu mreže. kanalizaciju.4.Crta grafičke oznake za sve instalacija u instalacije u objektima objektima visokogradnje. kuhinjama).Crta pravilan raspored sanitarnih vrste sanitarnih u radu. pratećim objektima (reviziona okna i kaskade).Upoznaje . . kupatilima. materijale.Primjenjuje sanitarnih uređaja savremene u mokrim kanalizacione čvorovima. (kompjuterska . . kanalizacione instalacije. uređaja u uređaja. . visokogradnje.Izrada šeme kanalizacione mreže u objektima. WC-u. Vježbe: .Upoznaje razvrstava kanalizacione cijevi materijal za (materijal. grafičkim oznakama. Kanalizacija .Razlikuje različite planove i zna da ih pročita. .Uočava značaj za predstavu o instalacija poštovanja propisa prostoru. Sanitarni uređaji .

Upoznaje odvođenja problematiku atmosferske vode s odvođenja kosih i ravnih atmosferske vode.Razvija preciznost. .Razlikuje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju. . .učenik podruma ili kote prizemlja za objekte bez podruma. (kompjuterska obrada).Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu. . .Manji stambeno poslovni objekat. 86 .Crta izometrijsku šemu vodovoda.Izrada šeme vodovodne mreže u objektu i prostorijama. . materijale. Vježbe: . aparate . Aparati i armature za vodovodnu mrežu . vodovodne instalacije. Vježba: . . aparate i armature.Razlikuje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mreže. sređenost i preglednost.Crta vodomjere i shvata njihov značaj.Crta šeme dvorišne mreže dopriključka na ulični kanal. .Izrada šeme odvođenja atmosferske vode. .Crta šeme i armature za provođenja hladne vodovodnu mrežu. krovova.Crta presjeke kroz glavni kolektor.Crta šeme . .Razvija preciznost u radu. i tople vode za mokre čvorove. Projektni elaborat: . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrada).Crta razvijene presjeke vertikala.Upoznaje snadbijevanja savremene objekata vodom.Razlikuje vodovodni materijal. Atmosferska kanalizacija . .Crta načine .Crta načine odvodnjavanja iz dvorišne mreže. .

Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .diplomirani inženjer građevine .V. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Građevinska knjiga. Beograd. 7. . savremene aparate i armature za protivpožarnu zaštitu. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. Zoroje: Kućne instalacije.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . folije za grafoskop.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. Stanojević. 2007. 5. . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Računar.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 6.Ocjena vježbi i projektnog elaborata.Razvija .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.B. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . 87 . projektor i projektno platno.Uočava značaj . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1980. 1996. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Crta šemu zaštite. Beograd.Izrada šeme protivpožarne zaštite. Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Diplomirani inženjer arhitekture.M. . po jedan u polugodištu). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. M. .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Aparati i armature za protivpožarnu mrežu (hidrantska mreža) .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Upoznaje pojam i protivpožarne značaj odgovornost u zaštite. protivpožarne radu. . protivpožarne . 8.hidrotehnički smjer.Upoznaje zaštite. grafoskop. 9. Beograd. .

Urbanizam 88 . lakovi.Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu .Infrastruktura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Uslovi lokacije Nacrtna geometrija Projektovanje Tehničko crtanje Građevinski materijali Kućna mreža Kućna mreža Tehnička obrada crteža Metali i legure Plastične mase Boje.Urbanizam .Infrastruktura Obrada projekta Vodovod i kanalizacija Projektna dokumentacija Sanitarni uređaji Aparati i armature za vodovodnu mrežu . Povezanost predmeta Znanja . kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata .Uslovi lokacije .10.

.Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 40 40 26 26 66 66 3.Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom.Razvijanje preduzetničke sposobnosti. .1. . 89 .Osposobljavanje za rad u timu.Sticanje znanja o izradi biznis plana. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2.Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija.12. .Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva.2. . .Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. . Opšti ciljevi nastave . PREDUZETNIŠTVO 1.

podrške. plan prodaje.Opisuje elemente vizija. .Prezentuje biznis na novom plan. istraživanja tržišta .Opisuje pojam u kontekstu biznis plan. ciljevi.Upoznaje pojmove: (investitora.Suočavajući . .Uviđa značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda / usluga.4. preciznost u radu. procjenjuje .Razvija tržišnog poslovnu ideju.Objašnjava obrazlaže ciljeve neophodnost privrednog društva.Kroz primjere.Uviđa važnost vrste djelatnosti. u radu.Poželjno je učenicima ukazati na primjere.Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva.Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva. misija. Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje pojam .Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva. marketing plan i kreditora).Razvija sposobnost kvalitet poslovne biznis ideje. . 90 . privrednog društva. .Upoznaje pojmove: životne sredine.Razvija stručnost.Kroz primjere .Nabraja moguće radu. .Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji.Razlikuje pojmove: . .Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima / korisnicima usluga.Nabraja i kompromisa. .Vrši opis proizvoda / usluga. izrade biznis plana . odgovornost u poslovanja. . eksternih partnera . kako vizija.Uočava važnost . . postulatima opredjeljuje se za . finansijskog plana strategija. primjeru.Rezimira biznis obrazlaže postupak plan. .Opisuje nastanak .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana. postizanja ideje u skladu sa . . . misija. . npr.Upoznaje postupak tako i od strane istraživanja tržišta. . . privrednog društva . očuvanja zdrave obezbjeđivanja . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . Eksperiment Šest šešira.Razvija marljivost i unutar samog strategija. . .Razvija kreativnost argumente kritički biznis ideja. očuvanja životne sredine.

Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana.Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana.Nabraja moguća ime privrednog rješenja za ime društva u skladu sa privrednog društva.Popunjava . .Sprovodi aktivnosti organizovanja na pribavljanju privrednog društva. propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti.Upoznaje elemente . Registracija privrednog društva .Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo.Opisuje moguće oblike .Opredjeljuje se za .Popunjava formulare za otvaranje računa Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . 91 . .Oblikuje vizuelni i značaj identitet oblikovanja privrednog društva.Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. kroz diskusiju. banke. Poslovni kodeks preduzeća .Upoznaje postupak .Popunjava registracije formulare za privrednog društva. pečata i štambilja. . .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke.učenik .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva . .Stiče radne navike.Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke. vizuelnog identiteta privrednog društva. registraciju privrednog društva. Otvaranje računa kod poslovne banke .Izrada organograma privrednog društva. .Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva. . donose odluku. Vizuelni identitet privrednog društva . . .

. . .Pronalazi sličnosti i organizacione razlike između strukture različitih tipova privrednog društva.Razvija odgovornost u radu.Upoznaje pojam marketinga.Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod.Učestvuje u izradi društvu. faks.Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi. . organizacionih struktura privrednog društva.Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa. .Razvija sposobnost .Razvija spremnost i sposobnost za saradnju.Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. . . Služba opštih poslova . kao i programe za elektronsku komunikaciju.Pronalazi sličnosti i .Kroz primjere obrazlaže važnost i . . društvom.Nabraja i opisuje aktivnosti u okviru službe opštih poslova. jednostavnog .Razvija komunikativnost. .Tehnički održava internet sajt privrednog društva. .Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima.Rad u grupama od tri do pet učenika. izvještaja o radu.Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva . Sektor Marketing .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda / usluga. promocija i . štampač).Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. marljivost i preciznost. privrednom .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. . .Šalje i prima poštu i druge službene materijale.Opisuje postupak istraživanja tržišta. skener. 92 .Upoznaje tipove . cijena. Organizaciona struktura privrednog društva . . . privrednim društvom. fotokopir aparat. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Formativni ciljevi učenik kod poslovne banke.Upoznaje postupak .Kroz primjere obrazlaže strukturu asortimana proizvoda / usluga.Nabraja elemente poslovnog kodeksa. efikasnost u radu.

Bogdanović.Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje.Izrada reklamnog materijala. račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. . Medojević. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.D.Opisuje način poreza i doprinosa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2005. Podgorica.Obavlja poslove . porudžbenicu. poslove. Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred. . upit. B. Okvirni spisak literature i drugih izvora .D.Obavlja . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004.Razvija odgovornost u radu. obračuna zarada.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva. 1996. Formativni ciljevi učenik načine promocije. . Beograd. Sektor komercijala . . M. Ilić.Razvija tačnost. . Beograd. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .J. . Vukotić: Preduzetništvo i biznis. Sektor finansija i računovodstvo . 93 . Ekonomski fakultet.Izrađuje ponudu. Dragiđić.Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. 2004. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred.Planira način reklamiranja privrednog društva. .Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada. . B.V.Kroz primjere . . Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred. .Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala. potraživanja. G.Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije. Manojlović. 5. predračun. S. . preciznost i urednost. .Upoznaje postupak plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja. odnosno proizvoda / usluge. Beograd. obračuna poreza i doprinosa. .Razvija analitičko mišljenje.

Povezanost predmeta Znanja . CID.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Publikacija „Moj biznis“. 7. . .Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. 8. Rajović: Osnovi prava za I razred. Podgorica. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.. fax. 1997. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .R. 2004.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . Montenegro Biznis Alijansa. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Podgorica. . Beograd.Organizacija građenja . telefon.Predmjer.Ocjena pismenih vježbi. 9. štampač i fotokopir aparat. skener.Diplomirani ekonomista. 10. 6. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Potit: Kako započeti sopstveni biznis.H. . predračun i obračun građevinskih radova 94 . 2004.Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

alata i pribora za rad. Opšti ciljevi nastave . . .Shvatanje značaja upotrebe gradjevinskih normi. 95 .Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite.Upoznavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.Osposobljavanje za izvođenje zidarskih radova.2.Osposobljavanje za pravilan izbor materijala za oblaganje i zaštitu prostora i konstrukcije u sistemu suve gradnje.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. PRAKTIČNA NASTAVA 1. . izvođenja radova hidroizolacije. . oplata stubova i modela jednostavnih krovova.Osposobljavanje za izvođenje keramičkih radova.Izvođenje tesarskih veza. . . . 3.Upoznavanje zidarskih radova u sistemu gradnje. .Osposobljavanje za ugradnju drvene i metalne konstrukcije.Upoznavanje pravilnog korišćenja mašina. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2.Osposobljavanje za praćenje sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije.13. . .Osposobljavanje za samostalan rad. .Sticanje znanja o pravilnom izboru materijala.Upoznavanje značaja radova sistema suve gradnje. . . .1.Upoznavanje keramičkih radova.Upoznavanje tesarskih radova. .Osposobljavanje za održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije. montaže i demontaže skela. malterisanja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 66 282 Praktična nastava: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta. . .

Objašnjava osnove brzinu i tačnost. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zidarski alat. mjerenja pri . . . radu.Razvija urednost. čita skicu ili crtež i obilježava poziciju prema tome.Poznaje alat.4.Spravlja produžni gipsno .Posjeta gradilištu.Zida zid . organizaciju radnog sistematičnost u .Vizira pomoću . . .Obilježava prema zadatoj skici ili crtežu.Održava radno mjesto. malterisanje. .Spravlja malter ručno i mašinski. . betonski blokovi.krečni 1: 3:9 malter. stav prema pribor i sredstva za alata. .Poznaje opeku.Provjerava alata. Materijali za zidanje .Poznaje tačnost i i alat za rad. ispravnost alata. blokova i dimenzije (opekarski blokovi.Poznaje osnovna . laki blokovi).Priprema materijal . sistematičnost u dimenzije.Objašnjava navike.Razvija . .Vizira viskom. disciplinu i malter 1:3. Spravljanje maltera . . Organizacija radnog mjesta .Razvija pozitivan . . krečno cementni za zidanje i malter 1:2:6.Pravi raspored mjesta.Određuje pravac pomoću kolčeva.Određuje ravan pomoću krstova. sredstava za rad. Osnove mjerenja pri zidanju . materijala i alata.Razvija radne .Priprema potreban alat i materijal za određenu poziciju rada.Spravlja produžni upotrebu maltera timskom radu. pribor i sredstva .Određuje pravi ugao. rad.Razvija rutinu. pravilno ih raspoređuje.Zna upotrebu . Zidanje opekom .Spravlja cementni . zidanju. .Zna vrste opeke i . pribora i zanimanju.Zna podjelu .Poznaje blokove. . ravnjače. .Poznaje održavanje .Razvija 96 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . spravljanje i odgovornost u . radu.

.Objašnjava način vođenja kanala.Poznaje zidanje .Objašnjava zidanje .Zida zid običnom ili parapeta.pregradne zidove giter blokovima.Razvija radne navike i disciplinu. Preporuke za izvođenje nastave .ventilacioni kanal kanala.Zida zid krstastom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. . .Poznaje materijale .Posjeta gradilištu. Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik kreativnost. Hidroizolacija . izolacije zidova od 97 Informativni ciljevi i sadržaji učenik pravila zidanja zidova. .Zida zid gotskom vezom. .noseće zidove giter nosećih zidova.Poznaje pravila za zidanje dimnjačkih . Zidanje zidova blokovima . opeke jednom. .Zida: . .Stiče odgovornost u timskom radu. upotrebu fazonskih komada.fasadne zidove uz fasadnog zida.ukrštanje zidova. Zidanje dimnjačkih i ventilacionih kanala .Objašnjava horizontalnu izvodjenje izolaciju zida od horizontalne vlage.Izvodi otvore za vrata i prozore. vezom debljine ½ . vlage.sučeljavanje zidova. blokovima. .Posjeta gradilištu. tipa „Šunt.dimnjački kanal tipa „Šunt“.suticanje zidova. .Objašnjava zidanje opeke ili jedne lukova. .Zna materijale za izvođenje izolacije za izolaciju od od vlage.učenik dužnjačkom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. .Zida zid vezačkom stubova. . .Razvija tačnost.završavanje zidova. .Izvodi slojeve za . blok vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.Poznaje zidanje . .Zida: . . sistematičnost i preciznost. .Zida: . i ventilacionih .Objašnjava zidanje . .Poznaje zidanje pregradnih zidova. .

Objašnjava izradu ivica.Poznaje mjere . brzinu i preciznost u radu.Poznaje vrste skela. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava grubo malterisanje i dersovanje.Obavlja grubo malterisanje zidova.Razvija osjećaj .Objašnjava mašinsko malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova. radova za razne . . Zaštita na radu .Zna materijale za malterisanje fasade. radova. . . Predmjer zidarskih radova . .Objašnjava izvodjenje vertikalne izolacije zidova od vlage.Poznaje pravila malterisanja.Objašnjava unutrašnje malterisanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik vlage. Malterisanje . .Montira zidarsku i cjevastu skelu. . . .Primjenjuje mjere 98 .Obavlja malterisanje špaletni.Objašnjava malterisanje plafona. . . . . . . .Opisuje glatko malterisanje i gletovanje. .Objašnjava spoljašnje malterisanje.Posjeta gradilištu. . .Obavlja malterisanje plafona.Zna način rada sa mašinskim malterom. . . Formativni ciljevi učenik . . Upotreba skele . .Obavlja glatko malterisanje zidova. .Obavlja izradu ivica.Objašnjava upotrebu skele.Izvodi vertikalnu izolaciju zida od vlage. .Obavlja dersovanje. .Obavlja gletovanje.Primjenjuje pravila za malterisanje.Čita opis zidarskih debljine zida. .Zna vrste maltera za unutrašnje malterisanje. .Poznaje opis zidarskih radova.Računa potrebne .Objašnjava malterisanje špaletni.Razvija rutinu.Objašnjava količine radova za proračun potrebnih razne debljine količina zidarskih zida.Demontira zidarsku i cjevastu skelu.Obavlja čišćenje skele.Posjeta gradilištu.

Socijalizacijski ciljevi učenik odgovornosti za sebe i svoju okolinu. Formativni ciljevi učenik lične zaštite i zaštite životne sredine.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zaštite radnika na radu. Preporuke za izvođenje nastave 99 .

. .Primjenjuje mjere zaštite na radu. .Vrši odabir alata i jednostavne Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tesarske veze . .Razlikuje tesarske veze. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. .Posjeta gradilištu. na prethodno definisan materijal.Prenosi mjere sa crteža.Poznaje materijal za tesarske radove. alata i drvene građe pribora za .Uočava greške kod drvene građe.Crta radioničke .Razvija preciznost i ekonomičnost. alata i pribora za mjerenje i za izvođenje tesarskih veza.Sortira drvenu građu.Vrši odabir materijala.Uočava greške kod izvedenih tesarskih veza. . .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi jednostavne tesarske veze. .Poznaje drvenu crteže planova građu za izradu oplate za stub.Posjeta gradilištu. . . Izrada drvene oplate za stub . Preporuke za izvođenje nastave .Poznaje jednostavne tesarske veze.Poznaje drvenu građu za izradu tesarskih veza. .Poznaje klasične mjerenje. .Poznaje alat i pribor za tesarske radove. .Čisti radno mjesto i radionicu.Razvija preciznost u radu. .Izvodi jednostavne tesarske veze.Pravi specifikaciju . raspoređuje odabrani alat. 100 .Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala. . .Upoznaje tesarske radove. . .Razvija kritički odnos prema radu.Priprema radno mjesto. . oplata. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik .Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Poznaje mjere zaštite na radu. . . oplate za ..Crta radioničke crteže za jednostavne tesarske veze.

. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik konstruktivne elemente: .Upoznaje mašine za obradu drveta. .Poznaje alat i mjerenje. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. .Izrađuje model krovne konstrukcije. .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi drvenu oplatu za stub.Prenosi mjere sa crteža.stub. .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi model za jednostavnu drvenu krovnu konstrukciju.Izvodi oplatu stuba. . .Čisti radno mjesto i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . pribor za tesarske .Priprema radno zaštite na radu.serklaž.Poznaje drvenu crtež plana za građu za izradu model krovne krovne konstrukcije. .Poznaje alat i pribor za tesarske radove. Izrada drvene krovne konstrukcije . na prethodno definisan materijal.Crta radionički . .Upoznaje mašine mjerenje i za za obradu drveta. .Prenosi mjere sa crteža. pribora za . .Primjenjuje mjere zaštite na radu. 101 .Poznaje mjere .Vrši odabir alata i radove.Priprema radno mjesto: raspoređuje odabrani alat. konstrukcije.nadvratnik. . pribora za .greda. alata i drvene građe.Pravi specifikaciju .Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala. . Formativni ciljevi učenik pribora za mjerenje i za izvođenje. .nadprozornik. izvođenje.Poznaje mjere zaštite na radu. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. na prethodno definisan materijal. . mjesto: raspoređuje odabrani alat.Čisti radno mjesto i radionicu.

Primjenjuje mjere zaštite na radu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 102 . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radionicu.

brzinu i samostalnost u radu. pribora i pribora za .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alat za oblaganje zidova . . .Identifikuje alat i . potrebnog materijala.Izrađuje radionički crtež.Objašnjava kriterijuma postupke kvaliteta.Objašnjava pribor i mašine.Procjenjuje kvalitet neomalterisanog zida. 103 . prije oblaganja pravog ugla i određenim kvaliteta materijalom. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Pravi specifikaciju lomljenih pločica. . mjerenje. . .keramičko ljepilo. pribora . ). . . pribora i mašina.. . .Procjenjuje kvalitet omalterisanog zida. . pribor i pravi mašine i pribor za spisak. rad.Posjeta gradilištu. .cementni malter.krečni malter.Poznaje materijal i alata za izvođenje za lijepljenje keramičkih radova.Priprema radno mjesto: raspoređuje alat i pribor. .Navodi alat.Vrši provjeru vertikalnosti. ukrasnih bordura i .Opisuje stanje poda. . postavljanja zidnih keramičkih pločica. .Određuje nagib poda prema slivnoj poziciji (slivnik.Održava alat. Pripremni radovi u radionici .Vrši provjeru horizontalnosti poda. pločica: .Izrađuje katalog .Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Opisuje stanje zida . Oblaganje zida keramičkim pločicama .Razvija preciznost. . primjenu i način održavanja alata..Priprema keramičke pločice: sortiranje i kvašenje. omalterisanog zida. kanal.Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Vrši odabir alata.

.Postavlja fugomal na spojnice.Prema radioničkom crtežu vrši postavljanje pločica od prvog reda i reda odvojenog od poda za debljinu podne podloge. . .Objašnjava značaj i ulogu suve gradnje u izradi objekata visoke gradnje. .Postavlja zaštitne lajsne na ivice zidova. . . . odvojenog gredicom za visinu keramičke pločice.Obrađuje pločice oko instalacija.Upoznaje način 104 .Postavlja keramičke pločice „na prevez“ i „fuga na fugu“. . alat. . . .Provjerava i ocjenjuje kvalitet izvedenih radova prema katalogu kriterijuma kvaliteta.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Postavlja pločice od drugog reda.Razlikuje gipsane kartonske ploče. . .Sortira i slaže gipsane kartonske ploče.Primjenjuje mjere zaštite na radu.Priprema vezivo.Čisti keramičke pločice. radno mjesto i radionicu. .Priprema materijal za obradu spojnica. pribor.Postavlja keramičke pločice na oble površine (stubove). Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u suvu gradnju .Postavlja ukrasne bordure. .

Propisno rukuje .Objašnjava postupke suvog malterisanja.Posjeta gradilištu. stubova i greda sa podkonstrukcijom . . za suvo malterisanje.Crteže i skice za oblaganje zidova. . spojnim . .Vrste gips odgovarajućim kartonskih ploča. kartonskim greda i sl. Formativni ciljevi učenik . .mjeri.Vrste CD i UW metalnu profila.Skice i crteže jednostrukom pregradnih zidova oblogom. . .Jednostruku alatom i priborom. metalnu 105 . . .Razvija preciznost . . . ocrtava.Izrađuje oblogu stubova i greda od gips kartonskih obloga u lijepku.CD i UD profile i spojne elemente profila i GKP-a.Mjeri i razmjera Objašnjava: elemente za . . pločama na drvenoj i metalnoj .Priprema podlogu u radu.Spravlja lijepak i nanosi ga na gips kartonsku ploču.Konstruktivne elementima. Oblaganje zidova. od GKP-a. reže i ugrađuje gips kartonsku ploču na pripremljeni zid. . reže i utvrdjuje CD podkonstrukciji.Drvenu i metalnu podkonstrukciju.primjenjuje mjere zaštite na radu. Suvo malterisanje . elemente objekta: zidovi. . i UD profile sa . . stubovi i grede.Mjere zaštite na radu. Izrada pregradnih zidova na metalnoj i drvenoj podkonstrukciji . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Informativni ciljevi i sadržaji učenik dobijanja GKP-a (gips kartonskih ploča).Objašnjava mjere zaštite na radu.Objašnjava slojeve gips kartonskih ploča. podkonstrukciju sa .Navodi alat i pribor za izradu suvog malterisanja.Izrađuje crteže i detalje za suvo malterisanje.Montira pregradni Upoznaje: zid na jednostruku .Posjeta gradilištu. oblaganje gips stubova.Mjeri.

Montira gips nivou.Gips kartonske ploče za plafonske . . . Izrada plafona od gipsanih kartonskih ploča . dvostrukom i trostrukom oblogom. . propisno ga koristi .Spušteni plafon u . spojne elemente za . . podkonstrukciji.Mjere zaštite na radu.Spušteni plafon u na metalnoj kasakadi. kartonsku oblogu .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Kasetirane plafone.Rukuje alatom i površine.Montira metalnu plafonsku podkonstrukciju od podkonstrukciju. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Mjeri i razmjerava Objašnjava: plafonsku površinu. .Metalne profile i pri izradi plafona.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik podkonstrukciju sa jednostrukom.Razvija smisao za kreativnost. 106 . .Mjere zaštite na radu. CD i UD profila.

kanalizacione kanalizacionih cijevi.Određuje šta čini mreža. Sanitarni uređaji . . procurivanje.Objašnjava kanalizacione komunalnu mreže.Izrađuje podlogu u kanalizacione kanalizacionom mreže (radovi u rovu za zemlji. drenažna mreža). kanalizacione mreže.Objašnjava vrste u radu. kanal. priključak na instalacije "V" i "K". ispitivanje kanalizacione kanalizacije na cijevi.Izrađuje spojeve komada. radovi u postavljanje zgradi. priključni kućni dio mreže. priključak na ulični .Kontroliše postupak higijenska i ispitivanja tehnička zaštita kanalizacije na kanalizacije).Izvodi higijensko tehničku zaštitu (oblaganje kanalizacionih cijevi).Posjeta gradilištu ispitivanje kanalizacije na procurivanje.Crta šeme cijevne . Djelovi kanalizacione mreže .Crta kućnu .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Instalacije kanalizacije u objektima visokogradnje . cijevi i fazonskih . mrežu.Razvija preciznost . cijevna mreža i komunalne otpadne vode). kanalizaciju (vrste.Crta osnovu i presjek kanalizacione mreže za manji objekat. .Proračunava i .Poznaje kućnu kanalizacionu kanalizaciju (vrste. .Opisuje postupak vod. šeme.Crta sanitarne postavljanje uređaje i njihov sanitarnih uređaja. procurivanje.Proračunava i dimenzioniše kanalizacionu mrežu za manji individualni stambeni objekat. kućna cijevna . 107 . kod kanalizacionih cijevi. izrade . Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava .Objašnjava osnove dimenzioniše proračuna i kanalizacionu dimenzionisanja mrežu. Kanalizacioni materijali . Dimenzionisanje kanalizacione mreže . . dvorišna i dvorišni dio mreže.Siječe .

Razvija osjećaj za .Izrada izometrijske šeme za manji individualni stambeni objekat. kućni priključak.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Vodovodni materijal .Objašnjava osnove odgovornost u dimenzioniše proračuna i radu.Posjeta gradilištu ispitivanje vodovodne mreže na pritisak. . 108 . fontane. Instalacije vodovoda u objektima visokogradnje . ispitivanja ispitivanje vodovoda na vodovoda na pritisak.Nabraja i opisuje vodovodni materijal (vodovodne cijevi.Kontroliše postupak radovi u zgradi.Izrađuje lozu (navoj) za čelične pocinkovane cijevi kućne vodovodne mreže.Identifikuje vodovodne aparate i armature (slavine. razrađuje šeme i šeme vodovoda komunalnog i (komunalni i pojedinačnog pojedinačni).Navodi i objašnjava specijalna postrojenja (požarni vodovod.Proračunava i dimenzioniše vodovodnu mrežu za manji individualni stambeni objekat. .Povezuje kućnu . Skicira specijalna postrojenja (fontane. .Objašnjava sisteme .Opisuje postupak vodovodnu mrežu izvođenja na dvorišnu vodovodne mreže vodovodnu mrežu.Spaja plastične vodovodne cijevi aparatom. fazonski komadi. vode.Crta šemu vodovodne mreže. Dimenzionisanje vodovodne mreže . . dimenzionisanja vodovodne mreže.Proračunava i . bazeni za kupanje. zatvarače).Upoređuje i prostor.Zna higijensku i i tehnička zaštita tehničku zaštitu vode). higijenska . ventile. bazeni za kupanje). .Poznaje kućnu vodovodnu mrežu i . snabdijevanje vodom skloništa). Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . vodovoda. pritisak.Razvija preciznost i . . . Specijalna postrojenja . armature i aparati). . vodovodnu mrežu. (radovi u zemlji.

osnovu i presjek kanalizacije. kanalizaciju.Zna postupke .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Prečišćavanje otpadnih voda .Analizira uređaje otpadne vode. deratizacija). prečišćavanje otpadnih voda.Računa količine kanalizaciju.Popravke kućnih instalacija. za toplu vodu kao i na odgovarajućim zaštitu instalacija. hlađenja . kao i potrebnih izradu kalkulacija materijala za za vodovod i vodovod i kanalizaciju. izometrijsku šemu vodovoda. biološke i fekalne .Crta za manji stambeni objekat. Kalkulacija za instalacije vodovoda i kanalizacije .Razvija .Opisuje prefabrikovane prefabrikovane instalacione instalacije blokove i sanitarne vodovoda i ćelije.Poznaje otpadne prečišćavanja vode (postupak otpadnih voda.Posjeta gradilištu. 109 . raspored sanitarnih uređaja.Koristi građevinske . otpadnih voda dezinfekcija. Prefabrikovane instalacije .Objašnjava uređaje .Objašnjava norme za vodovod i građevinske norme kanalizaciju.Nabraja sisteme za jame). osnovama.Zna postupke odgovornost u sanacije i sanacije instalacija radu.Obrazlaže postupke . Uređaji za toplu vodu . kanalizacije (instalacijski blokovi i sanitarne ćelije). za vodovod i . (mehaničke. održavanja vodovoda i instalacija kanalizacije vodovoda i kanalizacije. Sanacija i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije . . za prečišćavanje neutralizacija.Crta . Preporuke za izvođenje nastave .

namjenska . alat. Beograd. Lj. tesarske. Krunić: Osnovni građevinski radovi I deo.Stubovi . 1999. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Cement. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Simić-Šekularac i grupa autora: Završni građevinski i instalacioni radovi.Tehničko crtanje .Oblaganje zidova keramičkim pločicama. G. Mladenović.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.tehničke skole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.M.Zidovi. . opeka.Ocjena praktičnog rada. 7.Normativi i standardi rada u građevinarstvu.B. stubovi. spojeva.Mjerenje dužina .diplomirani inženjer arhitekture.Čitanje tehničkog crteža . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Drvo i drvena građa . 1996. Zavod za izdavanje udžbenika.B. . Blagojević: Građevinske konstrukcije. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. lukova i parapeta . 1980. keramičke. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . S.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Krunić. 9. blokovi . 2006. Beograd.5. presjeka Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2000. materijal i oprema u skladu sa normativima i standardima za zidarske. Beograd.Metalne i drvene konstrukcije za IV razred građevinsko . . . 1992. .Građevinski materijali .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Radionički stolovi za obradu i pripremu materijala. Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 1978. pijesak. Beograd. 8.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 110 . lukovi i .Tehničko crtanje sa čitanjem planova za prvi razred građevinske skole.Spravljanje maltera i zidanje .Zidanje zidova. Građevinska knjiga. Mladenović.Izrada crteža u odgovarajućoj razmjeri . pribor. radove u sistemu suve gradnje.Obilježavanje na licu mjesta . . . Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. . vodoinstalaterske i kanalizacione radove. stubova. Građevinska knjiga. Povezanost predmeta Znanja .Građevinske konstrukcije parapeti . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Diplomirani inženjer građevinarstva. zidne i podne. 1988. Novi Sad. .Krovne konstrukcije – tesarske veze . kreč.S.Skiciranje tesarskih veza. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. 10.Keramičke pločice.B. 6. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama.

Oblaganje poda keramičkim pločicama.Osnovni građevinski radovi .Osnove građevinarstva .Instalacije vodovoda i kanalizacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja keramika . ukrasnim.Znanja bordurama. lomljenim pločicama i namjenskom keramikom . lomljenim i namjenskom keramikom .Izrada plafona od GKP-a .Tesarski radovi .Kućne instalacije .Izrada pregradnih zidova .Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje .Kućna mreža 111 .Instalacije vodovoda i kanalizacije .Projektovanje .Osnovna veziva .

3. 112 . STRANI JEZIK II Napomena: Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta sa fondom časova dva nedjeljno za sve četiri godine – predmetni katalozi su u nadležnosti Zavoda za školstvo. IZBORNA NASTAVA 1.3.1.1.

Upoznavanje linije kao osnovnog izražajnog sredstva u crtežu.Upoznavanje svojstva i upotrebe materijala za izradu maketa. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 32 40 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 32 40 72 3. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 1.Upoznavanje sa elementima komponovanja i njihovom primjenom. . . 113 . . . Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 2.1.Upoznavanje sa bojama i njihovim svojstvima.Razvijanje samostalnosti u radu. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje sa svjetlošću i formom u okviru likovne umjetnosti.3.2. .

kontrast.Skicaranje viđenog i naučenog. kompozicije. .Miješanje boja. kompozicija. hromatske i . svjetlo toplo . . Osnovna svojstva boja .Crta valer.Nabraja i opisuje kompozicije: linija. valer. pojmove jednako. boja. njene varijante . harmonija. .tamno.Analizira razlike u (termine) vidnom polju: daltonizam i jednako iradijacija.Zna osnovne načine ahromatske boje. . oblik. dimenzije.Pojašnjava .Upoznaje i opisuje stepen liniju.Upoznaje jedinstvo preklapanje). osvijetljenosti. . Vježba: .Analizira .Uočava dejstvo . valer. stanje površine. harmoniju. tamno. Vježba: . kontrast kvaliteta. teksturu.Vježba repeticiju i kontrast. simultani kontrast. .Uočava kontrast: kontrast.Upoznaje se sa kompoziciju pojmom likovnog djela. kontrast kvantiteta. . 114 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Crta oblik i teksturu. stila. . gradacija.Crta liniju i smjer.Upoznaje se sa svjetlosti na pojmovima stvaranje vizuelnog svjetlost i forma.Zna elemente .Upoznaje se sa . boja. inverzija. .Crta liniju i smjer. . boju. slično. Vježba: . repeticiju. elemente oblik.Crta oblik i teksture. komplementarni kontrast. miješanja boja. . .hladno. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svjetlost i opažanje forme .Izvodi vježbe bojom: tople hladne. Elementi kompozicije . opažaja. svijetlo . nejednako.4. slično. veličina.Razlikuje osnovna podjelom na svojstva boja.Objašnjava količina.Objašnjava (alternacija. nejednako.

Pojašnjava crteža. . lesonit .Poznaje zakonitosti .Primjenjuje zakonitosti perspektive na crtežu. školskoj radionici. harmoniju i značenje boja. . plastična masa.Nabraja i opisuje teksture materijala perspektive. (glatko. valer. njihove odnose i umjetničko usmjerenja.Analizira proporciju i simetriju u i simetriju.Poznaje alat za rad ploče. . Upotreba materijala pri izradi maketa . Vježba: .Definiše proporciju . . hrapavo. crtežu. sunđer.Razlikuje vrste .Razlikuje alat za rad i način 115 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Razlikuje materijale za za izradu maketa. (termin) tekstura.Razlikuje kontrast i . .Objašnjava stvaranje površine. meko.Zna vrste linija.Upoznaje liniju kao . .Upoznaje kontrast. letvice.maše. tvrdo) i objašnjava materijalizaciju predmeta. furnir.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . i način rukovanja. suvo. masno. namjeni. .Upoznaje osnovna harmoniju boja.Razlikuje vrste perspektive (linearna.Slika mrtvu prirodu. vazdušna i inverzna) i tačke posmatranja (centralna. . svojstva hromatskih boja: ton. stiropor. izradu maketa: osnovna svojstva i karton. Likovni elementi crteža . zasićenost. sredstvo u crtežu.Poznaje materijale . šper načine obrade. ptičija i žablja perspektiva). . Vježba: . celuloid.Opisuje vrste maketa prema maketa prema namjeni. zaštite na radu u papje .ploča.Upoznaje mjere pluta. pleksiglas.Izrada određene makete od kartona. .Upoznaje površinu kao element . gips.

nabraja vrste linija i njihove asocijativne osobine.Zna tehnike crtanja: olovka. . Vježba: .Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Vježba: . . . . Slobodoručno crtanje . tehnički crtež.Slika pejzaž. osvjetljenje.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu.Zna osobine . . Vježba: .Navodi primjere iz istorije umjetnosti.Poznaje osobine ahromatskih boja. boja (slika pejzaž). .Posjeta galerijama i muzejima.Analizira djela kroz epohe i uočava zakonitosti proporcije i simetrije. osnovnu i bačenu sjenku.Crta gipsani odlivak glave ugljenom. .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Zna crtačke motive.Analizira vibriranje boja. Vježba: .Slika mrtvu prirodu.Upoznaje primjenu . .Obrada mrtve prirode u masama svijetlog i tamnog. Ispitivanje ponašanja boja u prirodi . . . crne i bijele boje.Zna vrste linija i njihove asocijativne osobine. 116 .Upoznaje i definiše osnovnu i bačenu fizičku i prirodnu sjenku. svjetlost. miješanju boja. površine i kompozicije.Poznaje crtačke tehnike. Osvjetljavanje objekata .Poznaje vibriranje .Razlikuje pomoćni materijal (boje. .Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Upoznaje liniju kao umjetničko sredstvo.Analizira opažanju oblika.Zna stvaranje konture.Zna dobijanje .Razlikuje vrste crteža: kroki. svjetlosti u . studija. dobijanje spektra.Pojašnjava (termine) proporcija i simetrija.Objašnjava dejstvo .Slika spektar boja. .Objašnjava spektra. lakovi.Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici.Slika mrtvu prirodu koristeći stečena optičkog miješanja znanja o optičkom boja. . .učenik rukovanja. . ljepkovi). . . Vježba: .Crta mrtvu prirodu sa draperijom. Vježba: . . .

da Vinči: Traktat o slikarstvu.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . 6. crtež četkicom.Likovni elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .E. Mono & Manana.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Miodrag Draničanin.L.Slobodoručno crtanje . 10.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Barcsay: Anatomija za umjetnike.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 7. Beograd. metalno pero. Crta mrtvu prirodu ugljenom. Formativni ciljevi učenik ugalj. Beograd. .diplomirani grafičar. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Razlikuje vrste perspektiva: linearna. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . .Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. 1997. Smit: Umjetnost danas.J. Mladost. kozlići. inverzna. Piskel: Opšta istorija umjetnosti. Povezanost predmeta Znanja . 1974.Ocjena vježbi. Crta gipsani odlivak glave (tuš i lavirani tuš).Informativni ciljevi i sadržaji učenik tačke posmatranja. lavirani crtež. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . L. Beograd. kreda. .Grupa autora: Majstori umjetnosti.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine. papir i gipsani odlivci mrtva priroda. .Likovni elementi 117 . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Zagreb. . table za crtanje. vazdušna. 1988. . Komuna.G. Beograd.Diplomirani slikar.Štafelaji. 1978. 2000. pero. - 9. Crta figuru u prostoru u tehnici olovke. - - 5.

Upoznavanje svrhe izrade i vrste projekata. .Upoznavanje građevinarstva kao privredne djelatnosti.3.Upoznavanje učesnika i faza u realizaciji građevinskih objekata. 118 .Osposobljavanje za sistematičnost. Naziv predmeta: OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 2.Upoznavanje radova na izgradnji objekata. .3. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 3.1.Sticanje pravilnog odnosa prema zaštiti životne sredine. . urednost i preciznost. Opšti ciljevi nastave . OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 1. . .Upoznavanje sa vrstom i podjelom građevinskih objekata. .Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata. .

.visokogradnju. standarda.Razvija osjećaj za . planove: regionalne.Objašnjava urbanističkih urbanističke planova.hidrogradnje. namjeni.4. Prostorno planiranje . na planiranje – generalnih i urbanizam. . . 119 Preporuke za izvođenje nastave .objekte društvenog . fazama građevinske proizvodnje.Razvija pozitivan .Uočava razliku .Obilazak grada.Razlikuje načine . .Upoznaje se sa prostor. detaljnih . .puteve i naselja. Grane građevinske proizvodnje .privredne objekte.Navodi i objašnjava snabdijevanja objekte vodom i niskogradnje: kanalisanje .stambene zgrade.niskogradnje. .niskogradnju. . . detaljne. između činiocima koji utiču regionalnih. Objekti kao finalni proizvodi građevinarstva .Objašnjava faze radova i radnih postupaka u procesu građenja. .Nabraja građevinske objekte kao finalne proizvode. generalne.Upoznaje grane građevinske proizvodnje: . .Upoznaje se sa i faze građevinske područjima i proizvodnje.Navodi i objašnjava . građevinske kao privrednom objekte prema granom. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinarstvo kao privredna djelatnost .Razlikuje područja .Razvija stručnost.hidrogradnju. .Upoznaje se sa odnos prema upoređuje građevinarstvom zanimanju.Razlikuje različite objekte: objekte visokogradnje: . . željeznice. .Posjeta Zavodu za urbanizam.tunele.visokogradnje.Razlikuje i . .

brane.aerodrome. . Građevinski sistemi i elementi .Obrazlaže uređenje vodenih tokova.pristaništa. izgradnji objekata: izgradnji objekata. .Nabraja radove na . .zemljane radove.Razlikuje učesnike .završne građevinske radove.Razlikuje radove na . 120 . . preciznog rada. projektovanja.geodetske radove. . Učesnici u realizaciji građevinskih objekata i faze u realizaciji građevinskih objekata .Razlikuje vrste projekata.Navodi sisteme u konstruktivne građenju i njihove sisteme i njihove elemente. . građevinske radove. obaveze i . elemente.Objašnjava poljoprivrednu hidrotehniku.Nabraja .mostove.Navodi i objašnjava objekte hidrogradnje: . vrste projekata i njihovu primjenu.Uočava svrhu .Razlikuje . . Projektovanje . .Objašnjava svrhu kvalitetnog i projektovanja. prava. . u realizaciji izgradnji građevinskih građevinskih objekata i njihova objekata. mehanizaciju na .hidroelektrane. Radovi na izgradnji objekata .Razvija sposobnost . realizaciji građevinskih objekata.Uočava važnost .Navodi učesnike u timskog rada.osnovne gradilištu. .Navodi i objašnjava .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik .Posjeta gradilištu.instalaterske radove.Objašnjava faze u dužnosti.Objašnjava način snadbijevanja vodom i kanalisanje naselja. . .

. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Završni radovi u građevinarstvu .Sistemi u građenju .Opterećenje nosača Armirački radovi Betonski radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi 121 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . čelik .Keramički materijali.diplomirani inženjer arhitekture. 2006. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Nikolić. Beograd. S. Krunić.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Diplomirani inženjer građevinarstva.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. V.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. platno za projektor. boje i lakovi . beton.Građevinski materijali . katalozi i prospekti.Statika i otpornost materijala . 10. 9.Elementi konstruktivnih sistema .Završni građevinski radovi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Razlikuje mehanizaciju na gradilištu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Konstruktivni sklop zgrade . 7. Božinović: Osnovi građevinarstva. 6. projektor. Povezanost predmeta Znanja .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Osnovni građevinski radovi . .Praktična nastava . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 8.Drvo.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. .Lj.Građevinske konstrukcije .Računar. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .

. Opšti ciljevi nastave .4.Usvajanje znanja o uzročno posljedičnim odnosima žive i nežive prirode.1.Usvajanje znanja iz osnova ekologije.Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine. .Razvoj svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine. . EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1. . Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2. .Razvoj svijesti o značaju zaštite životne sredine.Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine.3. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 58 14 72 3. 122 .

Ekosistem .Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije.Analizira na . ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine. Ekologija populacije . opterećenosti . životna međusobnu posljedice.4.Definiše lanac u ekosistemu.Razvija analitičko . primjeru producent organske kompleksnost materije. Vježbe: . organske materije. ekološka . ekosistema. .Uočava osnovne .Određuje .Definiše pojmove: mišljenje.posmatranje različitih staništa i zajednica. ekološki zavisnost žive i faktori.Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze. . koji određuju . .Definiše pojmove: .Shvata pojam ravnoteža.Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija. . ekosisteme. potrošač odnosa u ishrani. .Određuje elemente životne sredine. nežive prirode. značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema.Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji .Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije.Navikava se da .Definiše sukcesije u . Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi .Upoznaje faktore populacije.Interpretira reducent organske kruženje materije i materije.Razvija svijest o . 123 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Terenski rad: .Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane. proticanje energije .Opisuje kopnene. .Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide. ishrane. sredina.

.Film o zagađivanju vazduha. industrijski filteri.Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem. . Vježbe: . posljedice. vazduha.Određuje glavne .Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha. Vježbe: .Razvija analitičko mišljenje. . 124 .Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike. automobilski katalizatori). .Određuje uzroke . . vazduha i otrovne . intenzivne poljoprivredne proizvodnje.Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. Zagađivanje voda . .Razlikuje metode prečišćavanja.Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu.Zaštita zemljišta.Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode.Interpretira problem prenaseljenosti .Ukazuju na . . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha .Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta. .Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema.mora i slatke vode .Razvija analitičko mišljenje. Zagađivanja zemljišta . (kisjele kiše. koncentracija .Zaštita okoline. stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte).Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini.Ocjenjuje značaj ozonske rupe.

Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja.Ukazuje na značaj vrsta.Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima.Navikava se na poštovanje normi i propisa. Vježbe: . . 125 . .Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja.Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine.Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji. prema pitkoj vodi. vode u . pošumljavanja terena koji su podložni eroziji.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija . Preporuke za izvođenje nastave . .Shvata važnost očuvanja životne sredine.Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini. Vježbe: . . .Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice.Analizira značaj energetske izvore. traženja i korišćenja novih ekoloških izvora energije.Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora.Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja. Socijalizacijski ciljevi učenik . .Navodi alternative .Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu. .Analizira značaj . nekih životinjskih .Određuje načine .Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. Ugrožene biljne i životinjske vrste . Mjere za zaštitu životne sredine . itd. Černobil.Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer. Formativni ciljevi učenik zemlje. .Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta. ).

Jablanović. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . grafoskop. 9. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zavod za udžbenike. Povezanost predmeta Znanja .diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . D. Beograd. 8. 6. ugroženih. 10. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Savić.Usmeno najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu.Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi. video rikorder i video kasete. . Zavod za udžbenike. 7.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. endemskih biljnih i životinjskih vrsta. V.M. Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine.Praktična nastava .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode. Beograd.Zaštita na radu 126 . Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine.Mjere za zaštitu životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Dijaprojektor. slajdovi. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .I. TV prijemnik. 1998.Diplomirani biolog.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

. ekonomskih odnosa.Sagledavanje kulturno istorijskog nasljeđa na tlu Crne Gore u svim epohama razvoja. religije kao bitnih činjenica u razvoju arhitekture. .Razvijanje osjećaja za zaštitu kulturne baštine. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje razvoja arhitekture starog vijeka. . . . upotrebe različitog materijala i konstrukcija kroz vjekove. .5. 127 .Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz vjekove do današnjih dana.Upoznavanje kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. društvenih promjena.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. . . Naziv predmeta: RAZVOJ ARHITEKTURE 2.3. . RAZVOJ ARHITEKTURE 1.Upoznavanje razvoja arhitekture srednjeg vijeka.Upoznavanje razvoja arhitekture u praistoriji.1.Sagledavanje istorijskih činjenica.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.Sagledavanje tehnike građenja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 50 22 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 50 22 72 3. klimatskih uslova. .

Uočava geografski .Razvija moć . stilske arhitekturu Rima.Upoznaje stara i nova svjetska čuda. kiča. arhitekture kroz vjekove. .Razvija preciznost . . .Upoznaje zapažanja.Navodi faktore koji utiču na razvoj arhitekture.Upoznaje u radu.Uočava . arhitekture po . . . . kompozicije i detalje arhitektura Egipta.Crta praistorijske .Uočava stilske . arhitekturu Grčke.Upoznaje pojam . Mesopotamije. Vježbe: . društveno arhitekturu uređenje. religiju.Crta karakteristične spomenike 128 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . .Crta prva čovjekova .Upoznaje razvoj odnos prema karakteristike arhitekture kroz zanimanju. Egipta. Mesopotamije.Izrada crteža objekata iz praistorije. razlike starog arhitekturu starog vijeka.Crta karakteristične spomenike egipatske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Upoznaje materijal. vjekove. karakteristike. Arhitektura starog vijeka . Grčke i Rima. Praistorijsko doba . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Upoznaje klimu.Upoznaje pojam stilskoj pripadnosti.Razlikuje objekte stila. ekonomske odnose. stvaralaštva.Izrada crteža objekata starog vijeka. građevinski .Upoznaje položaj. . kromlesi i arhitektonskog siste).4.Razvija pravilan . stambenu arhitekturu.Upoznaje kultne staništa (zemunice i spomenike i sojenice). prve početke dolmeni. nadgrobne praistorijsko doba i spomenike (menhiri. .

stilske . -romanska . kompozicije. položaj. Gotike i Islamske.Uočava .Crta karakteristične spomenike romanske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Romanike. . . građevinski materijal. arhitektura.Crta karakteristične Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . arhitektura.Uočava geografski arhitektura. vijeka kroz detalje i . 129 . .Opisuje arhitekturu kompozicije.Crta karakteristične spomenike grčke arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Crta karakteristične spomenike vizantijske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. .učenik mesopotamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Arhitektura srednjeg vijeka . arhitekturu kompozicije i Latinske Amerike.Upoznaje karakteristike. jonski i korintski.Izrada crteža objekata arhitekture srednjeg vijeka. -islamska klimu.Upoznaje podjelu karakteristične arhitekture stilove srednjeg srednjeg vijeka.Crta i razlikuje grčke stilske redove: dorski.Crta karakteristične -vizantijska detalje i arhitektura. Vježbe: . društveno -gotska uređenje. religiju. srednjeg vijeka: . detalje arhitektura Vizantije. ekonomske odnose.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima.

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora . I. Piskeli: Opšta istorija umjetnosti.Razvija osjećaj za . 8. „Vuk Karadžić“. platno za projektor i oprema za slobodoručno crtanje. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 1996. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 130 .učenik spomenike gotske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. iz perioda srednjeg srednjeg vijeka na vijeka na tlu Crne tlu Crne Gore.Upoznaje kulturno očuvanje životne i pisane dokumente istorijsko nasljeđe sredine.P.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Mijović: Tragom drevnih kultura Crne Gore. Mijović: Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore.Uočava karakteristike kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. Voljević. 6. . Podgorica. 1970.Ocjena vježbi. 9.D. projektor. Grafički zavod.P.Računar. Duli: Istorija arhitekture za treći razred. Beograd. . . . . Titograd. Gore.N. .Diplomirani inženjer arhitekture.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2005. Beograd. 7. 1994. grafoskop.Pismene vježbe.Crta karakteristične spomenike islamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Pronalazi ilustracije . . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . grafičkih radova i referata. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. . Prosveta. Kulturno istorijsko nasljeđe srednjeg vijeka na tlu Crne Gore .

Arhitektura srednjeg vijeka .Arhitektura starog vijeka .Arhitektura srednjeg vijeka .Skulptorske tehnike i motivi .Arhitektura praistorijskog doba .Skulptura i skulptorski materijali .Vajarstvo .Umjetnost praistorije .Savremena arhitektura .10.Arhitektura XIX i XX vijeka .Umjetnost starog vijeka . Povezanost predmeta Znanja .Arhitektura praistorijskog doba .Umjetnost srednjeg i novog vijeka .Istorija umjetnosti .Arhitektura starog vijeka .Razvoj arhitekture Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Ideje i forme u modernoj arhitekturi 131 .

. 132 . Opšti ciljevi nastave . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 22 50 72 3.Upoznavanje sa linojom kao umjetničkim sredstvom.Upoznavanje anatomskih mjera ljudske figure. .Sticanje osjećaja za prostor. . SLOBODORUČNO CRTANJE 1. .Upoznavanje elemenata komponovanja i njihova primjena.1. . Naziv predmeta: SLOBODORUČNO CRTANJE 2.Razvijanje samostalnosti pri radu.3.Sticanje osjećaja za kompoziciju. .6. .Razvijanje sposobnosti opažanja.Razvijanje likovne pismenosti.Razvijanje kreativnosti i kreativnog mišljenja. .Upoznavanje sa svjetlošću u okviru likovne umjetnosti.

Nabraja vrste crteža: skica.Upoznaje se sa crtežom kroz epohe. akt).Upoznaje se sa skiciranjem ljudske figure (kroki). . linija i ocjenjuje ravnoteža.Određuje i .Mijenjanje položaja tijela i ugla posmatranja zbog uvježbavanja brzog skiciranja .Crta portret po živom modelu u tehnici olovke vodeći računa o .Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki). Crtački motivi . kompozicije. simetrije i zlatnog presjeka. Vježbe: . Crtež . . tehnički crtež. proprcije. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . kroki. . . . uočava primjenu simetrije i zlatni zakonitosti presjek. mrtva priroda.Razvija kreativnost. Vježba: . tehnički crtež.Definiše odnose analizira raspored linija: ritam.Obrada mrtve prirode u masama 133 . . .Nabraja vrste linija komponovana i i njihove zašto. pejzaž. površine.Crta (skicira) ljudsku figuru postavljenu u različitim pozama (kroki). .Upoznaje crtež kao osnovu svim oblicima umjetničkog stvaranja.Razlikuje skicu.Opisuje i nabraja crtačke motive (portret. da li je likovna kontrast.Upoznaje liniju kao .Uočava (shvata) značaj linije u umjetničko stvaranju sredstvo: stvaranje umjetničkog djela. studija.Razvija preciznost. linija i poznaje njihove asocijativne osobine. asocijativne .crtanja figure u pokretu.Razvija sposobnost .Razlikuje vrste osobine. cjelina dobro .4. . . konture.Upoznaje se sa crtanjem portreta . studiju. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Linija .Na primjerima iz .Analizira crtež kroz epohe. .Razlikuje crtačke motive. Proporcija i simetrija . istorije umjetnosti proporciju.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu.Upoznaje opažanja.

Crta pejzaž primjenjujući: centralnu. metalno pero. . .Analizira svjetlost i sjenku. .Crta ljudsku figuru u prostoru. . . . Vježbe: .Posjeta ateljeima umjetnika.Nabraja i opisuje osnovne tehnike crtanja (olovka. . . Vježba: . . Formativni ciljevi učenik odnosu veličina (proporciji). ugalj. sjenci. . kreda. vrši korekciju. karakternim osobinama modela.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. problemima sjenčenja.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika: materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke.Upoznaje se sa zakonitostima perspektive: inverzne. materijalizaciji predmeta.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode i materijalizacijom postavljenih predmeta. crtež četkicom).Razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja.Upoznaje se sa crtanjem figure u tehnici tuš i lavirani tuš. komponovanja. karakternim osobinama modela. anatomijom glave. .Crta ljudsku figuru u prostoru.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika. uočava mogućnosti tehnike. različitih oblika i boje.Crta gipsani odlivak glave ugjenom.Crta gipsani odlivak glave ugljenom. .Crta mrtvu prirodu od istih materijala. vazdušne. . linearne. .Analizira kompoziciju proporcije. simetriju.Materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke.Upoznaje se sa crtežom gipsanog odlivka glave.Upoznaje se sa crtanjem (studijom) figure u prostoru.Prepoznaje crtačke tehnike i razlikuje «suve» i «mokre» crtačke tehnike. lavirani crtež. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik po živom modelu. Perspektiva . različitih oblika i boja i utemeljuje stečena znanja o svijetlu. pero. problemima postavljanja. .Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode od istih materijala. pravilima viziranja.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. . različitih oblika i boje. 134 . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave svijetlog i tamnog. karakternim osobinama modela.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. . . . ptičju i žablju perspektivu.Crta portret po živom modelu vodeći računa o odnosu veličina (proporciji). . Crtačke tehnike .Razlikuje vrste perspektiva.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Vasić: Uvod u likovne umjetnosti . projektor. žablja. Univerzitet umjetnosti u Beogradu. . 9. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. .Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Beograd.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Janson: Istorija umjetnosti. uočava mogućnosti tehnike. 1988. .H. Povezanost predmeta Znanja Linija Crtež Proporcija Perspektiva Linija Razmjera Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . . 1994.Diplomirani slikar.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri tačke posmatranja: centralna. . 7. 1988. kozlići. 6. 10. Beograd. da Vinči: Traktat o slikarstvu.diplomirani grafičar.Upoređuje i analizira na primjerima primjenu centralne. ptičja perspektiva. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Beograd.Crta figuru u sjedećem položaju u tehnici tuš i lavirani tuš. Beograd. Mono & Manana.Linija .P. štafelaji. Prosveta. Formativni ciljevi učenik .Ocjena vježbi.elementi likovnog izražavanja.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Razmjera 135 .Računar sa internet vezom. Barcsay: Anatomija za umjetnike. „Miodrag Draničanin“.Crta stojeću i sjedeću figuru u tehnici tuš i lavirani tuš.Likovna umjetnost .L. table za crtanje.J. . . . žablje i ptičje perspektive. W. 8.Likovni elementi . papir i gipsani odlivci. platno za projektor.Tehničko crtanje . 2000.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti.

Osposobljavanje za samostalan rad. .Sagledavanje odnosa između savremene arhitekture i prošlosti.Sagledavanje tehnike građenja. . 136 . . . društvenih promjena. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. SAVREMENA ARHITEKTURA 1.3. .Upoznavanje sa značajnim djelima i arhitektima moderne arhitekture. . . ekonomskih odnosa kao bitnih činjenica savremene arhitekture.Uočavanje ideja i forme moderne arhitekture. .7.Sagledavanje istorijskih činjenica.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz dva vijeka XIX i XX. upotrebe savremenog materijala i konstrukcija.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija. Naziv predmeta: SAVREMENA ARHITEKTURA 2.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata.1. Opšti ciljevi nastave .

. Ajfelova kula i dr.Uočava upotrebu . Vježba: . građevinske objekte rađene od čelika sredinom XIX i početkom XX vijeka (kristalna dvorana.Prepoznaje karakteristične objekte savremene arhitekture.Razlikuje objekte arhitekture kroz arhitekture po XIX i XX vijek. Savremeni materijali i tehnologije građenja . forme u modernoj zanimanju. religiju.4. stilske karakteristike. klimu. tehnologije .Upoznaje čelika u stav prema novim savremene savremenom saznanjima. Pokreti. 137 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . grupe i škole u arhitekturi .Razvija sposobnost . . grupe i škole u su dali pečat arhitekturi. . Los Rajt.Zna arhitekte koji opažanja. kompozicije i detalje savremene arhitekture.Upoznaje razvoj . Vježba: . ekonomske odnose.Izrada crteža objekata arhitekture XIX i XX vijeka. stilskoj pripadnosti.Razvija pozitivan .Razlikuje važne arhitekte iz tog perioda koji su značajno uticali na razvoj savremene arhitekture.Uočava geografski arhitekturi.Izrada crteža različitih pravaca savremene arhitekture. savremenoj arhitekturi (Korbizje. položaj. Vježba: .).Izrada crteža objekata sagrađenih od čelika. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektura XIX i XX vijeka . društveno uređenje.Upoznaje ideje i orijentaciju prema razlike. građevinski materijal. Ideje i forme u modernoj arhitekturi . materijale i građevinarstvu.Uočava stilske .Upoznaje pokrete.Prepoznaje važne građenja.Razvija pozitivnu .Izrada crteža objekata savremene arhitekture. Alvar Alto.

konstruktivizam i dr. Radević: Savremena arhitektura.Grupa autora: Enciklopedija moderne arhitekture. Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . Građevinska knjiga. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Savremena arhitektura . grafoskop.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.S.Razvoj arhitekture 138 . Dulić. purizam. .Razlikuje arhitekte i njihova važna djela po određenim pravcima. Gideon: Prostor. ). vrijeme i arhitektura.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Gropijus i dr. ekspresionizam. 1998. 2002. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. prevedeno sa njemačkog jezika. N. 6. 9.Uočava uticaj Bauhaus škole na razvoj savremene arhitekture. Voljevica: Istorija arhitekture.R. Povezanost predmeta Znanja . . . . Novi Sad.Ocjena vježbi. 8. .Diplomirani inženjer arhitekture.N. futurizam. . . 7. grafičkih radova i referata. 10. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . dijaprojektor i oprema za slobodoručno crtanje.Pismene vježbe.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Fakultet tehničkih nauka. Beograd. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Arhitektura XIX i XX vijeka . . Stylos. secesija.Ideje i forme u modernoj arhitekturi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Računar. 2005.Razlikuje pravce savremene arhitekture: jugend stil. Voljević. G. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.

. Naziv predmeta: MAKETARSTVO 2. nacrtne geometrije i projektovanja pri izradi maketa. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3.Razvijanje osjećaja za komponovanje boja i materijala.8. . . .Upoznavanje sa značenjem. Opšti ciljevi nastave . MAKETARSTVO 1. . .Sticanje navike korišćenja sredstava zaštite na radu.3.Osposobljavanje za samostalan rad. vrstama i namjenom maketa.Razvijanje preciznosti u radu.1. 139 .Upoznavanje materijala i alata za izradu maketa.Korišćenje znanja iz tehničkog crtanja.

papje maše.4. letvice. Vježba: . Materijali za izradu maketa .Nabraja i opisuje inženjerskih vrste maketa konstrukcija. makete . makete za pozorišnu scenografiju. lesonit ploče. makete javnih spomenika. avio makete. prema namjeni.Razlikuje osnovne .Upoznaje i definiše osnovu. materijala i način furnir. arhitektonska maketa. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Vrste maketa prema namjeni . maketa.Razvija sposobnost opažanja. stiropor. koriste za izradu osnovna svojstva maketa: karton. . (odabranog) presjek i razmjere. izglede.Razlikuje vrste . 140 . Vježba: . pluta.Upoznaje se sa osnovnim elemente projekta: elementima osnovu.Razvija pozitivnu . namjeni: radna maketarstvo.Odabir jednostavnih projekata za izradu (individualni i timski rad). presjeke i razmjere. stručne literature i časopisa. sunđer. makete graditeljskih nasljeđa. makete željeznica. puno drvo.Poznaje materijale . celuloid. .Razlikuje materijale koji se za izradu maketa. ploča. projekta. gips.Upoznaje se sa orijentaciju prema maketa prema pojmom zanimanju. makete brodova. panel ploče. pleksiglas. plastična masa. Izbor projekta .Korišćenje interneta. izglede.Izrada određene makete od kartona. Preporuke za izvođenje nastave . šper obrade. urbanističke makete.

blanjalice.Sklapanje makete.Zna izradu terena i .Razlikuje alat za rad i način i način rukovanja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navikava se na tačnost.Izrada i spajanje drvenih elemenata na razne načine.Poznaje alat za rad . Vježba: . ateljeima umjetnika. čekić. školskoj radionici. rukovanja: .Prenošenje crteža na materijal (papir ili karton). zaštite na radu u skalpel.Izrada radne podloge za maketu. lakovi i ljepkovi).Definiše radnu podloge za podlogu kao pomoć maketu. na materijal. ). . (vrata.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati i pomoćni materijal .Vrši prenošenje . zavrtnjima i na pero i žlijeb... ukivanjem. studijima za grafičko oblikovanje. . elemenata: tiplovima. Radna podloga . rezbarska dašcica.Posjeta visokoškolskim ustanovama.Poznaje završnu ravni. električne bušilice.Poznaje izradu . kliješta. Prenošenje crteža sa radne podloge na materijal . Vježba: . Izrada i spajanje elemenata .Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici. fasada. maketu).Razlikuje pomoćni materijal (boje. .Razvija preciznost. detalja obradu makete. vodilice za siječenje.Zna način i .Vrši izradu radne . Vježba: . Sklapanje makete i završna obrada . . .Poznaje izradu stepeništa. 141 . testera. pri izradi makete. .Objašnjava crteža na materijal prenošenje crteža (papir ili karton).Vrši izradu i spajanje drvenih spajanje drvenih elemenata.Upoznaje način i redoslijed redoslijed sklapanja i završnu sklapanja skrojenih obradu makete: elemenata. šila. krovnih. Vježba: . turpije. terena (podloga za balkona.Upoznaje mjere modelarska daska. prozora. radionicama za izradu maketa. makaze. ručna svrdla (burgija).Upoznaje izradu i . stege.

Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 2008. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zagreb. 7.P. .Ocjena vježbi. Novi Sad. radni sto.Arhitektura . pribor i alat za obradu.Diplomirani inženjer arhitekture. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . „Urbanizam“. Zavod za izdavanje udzbenika.Časopisi: „ Arhitektura“. Gačić: Tehničko obrazovanje udžbenik za V i VI razred. projektno platno. Srpsko Sarajevo.Proporcije . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 8. dijaprojektor. Povezanost predmeta Znanja Boje Materijali Razmjera Maketa javnih spomenika Urbanistička maketa Arhitektonska maketa Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . Ročkomanović: Maketarstvo.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Informativni ciljevi i sadržaji učenik štafaža. 9. 2002. „Čovjek i prostor“. 6.profesor likovnog obrazovanja.Slikanje .Harmonija .Vajarstvo 142 . oživljavanje i uljepšavanje maketa.Računar sa internet vezom. .Istrorija umjetnosti . 1989. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Boje . S. Formativni ciljevi učenik štafaža. . .Urbanizam . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. . 10.B. Udruženje hrvatskih arhitekata.

Upoznavanje mehaničkih svojstava tla od kojih neposredno zavisi fundiranje objekata.Upoznavanje elemenata proračuna.1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 28 28 44 44 72 72 3. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 1. . . Opšti ciljevi nastave . .9.Upoznavanje osnovnih tipova temelja i materijala za njihovo izvođenje. . načinima i pravilima za izvođenje temeljnih konstrukcija građevinskih objekata.Sticanje pravilne predstave o prostoru.Korišćenje usvojenih znanja iz drugih predmeta. . . koji su neophodni za iscrtavanje izvođačkih detalja. . urednost i preciznost u radu. Naziv predmeta: MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 2.Sticanje znanja o značaju.Upoznavanje propisa i pravila za izvođenje temelja.3.Osposobljavanje za sistematičnost. 143 .

Nabraja metode za određivanje otpornosti tla. uzoraka tla.Navodi uzroke poznavanja uzroka kretanja tla.zapreminsku i specifičnu težinu . . Preporuke za izvođenje nastave . .trenje i koheziju tla.Ispituje stabilnost stabilnosti kosina. . kretanja tla. radu.Razlikuje vrste tla.kapilarnost u tlu.granice konzistencije tla. .Upoznaje vrste i .Razlikuje vrste tla: .Razvija . Grafička vježba: . .Geomehanički elaborati. važnosti tačnosti i . . .Uočava važnost poznavanja .Shvata značaj . zemljane kosine .stišljivost tla.Stiče svijest o postanak tla. vezana i značaj mehanike analitičnost u tla organskog tla.poroznost i deformacije tla koeficijent kao posljedice poroznosti tla.strukturu tla.zbijenost tla(Proktorov ogled).granulometrijski sastav. porijekla.Razlikuje faze preciznosti u radu.Upoznaje opšte pojmove o istražnim radovima i terenskim ispitivanjima tla. . .Posjete laboratoriji za geomehanička ispitivanja tla. dejstva mraza.Poznaje metode analitičkom i ispitivanja grafičkom stabilnosti tla.opšte karakteristike tla . .Razlikuje fizička svojstva tla. materijala u tlu i materijala u tlu.4. . . .Obrazlaže dejstvo mraza na tlo. fizička svojstva tla: .Poznaje faze . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Mehanika tla . u radu. .Ispituje stabilnost zemljane kosine analitičkom i grafičkom metodom (švedska metoda momenata 144 . .Definiše ulogu i nevezana. . Stabilnost zemljanih kosina .Razvija preciznost . . .vlažnost tla.Nabraja i definiše vrste uzoraka tla i način uzimanja.poznaje uslove .vodo-propustljivost tla.

kombinovane 145 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i modifikovana švedska metoda).u odnosu na ivična naprezanja.Računa centrično opterećen ab temelj samac i crta plan armature.Crta rasprostiranje .Poznaje dubini.Geomehanički elaborati. .Geomehanički elaborati.Očitava iz pritisaka tla u geomehaničkog dubini.pločaste temelje. elaborata . . Vježbe: .Nabraja podjelu i poznavanja uzroka primjenu potpornih kretanja tla iza zidova. .temelje samce.u pogledu klizanja.Razlikuje načine .Poznaje uslove potpornih zidova stabilnosti potpornih analitičkom zidova: metodom. fundiranja.Ispituje stabilnost potpornih zidova analitičkom metodom.Definiše dozvoljeno dozvoljena opterećenje tla.Računa centrično . temeljnu traku i .Razlikuje oblike dubinu fundiranja. potpornog zida.Ispituje stabilnost . .u pogledu preturanja. Fundiranje građevinskih objekata .Poznaje oblike armature. Vježba: . . opterećenje za različite vrste tla. neposredno i . .Poznaje opterećenja u tlu i rasprostiranje superpoziciju opterećenja u tlu.Računa centrično opterećenu ab temeljnu traku i crta plan armature. crta plan . . . . . temelja .Definiše najmanju . pritisaka tla u . temelja neposredno oslonjene na tlo: . superpoziciju .Nabraja fundiranja karakteristike tla građevinskih koje utiču na dubinu objekata.Shvata značaj . opterećenu ab .Navodi načine neposredno fundiranja: oslonjene na tlo. Dozvoljena opterećenja tla .Definiše pritiske tla na potporne zidove.učenik metodom (švedska metoda momenata i modifikovana švedska metoda). Potporni zidovi .trakaste temelje.Računa centrično posredno fundiranje opterećen ab građevinskih temelj samac i objekata. crta plan .

. 2008.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Diplomirani inženjer građevinarstva.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Beton . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Nacrtna geometrija . . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 9.Poznaje proračun temelja samca i trakastih temelja. .Građevinski materijali .Razlikuje načine posrednog fundiranje građevinskih objekata. 7. 6. Beograd.Čelik . Solarov: Mehanika tla i fundiranje. 8. 10.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.R. projektor. . . . .Navodi primjenu priboja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. zagata i kesona i njihovu opravdanost kod izgradnje građevinskih objekata. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Skicira priboje i zagate.Informativni ciljevi i sadržaji učenik temeljne sisteme. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Opisuje posredno fundiranje građevinskih objekata na šipovima. . Povezanost predmeta Znanja Potporni zidovi Temelji Potporni zidovi Temelji Priboji i zagati Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . .Presjeci geometrijskih tijela .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Ocjena vježbi. crtaći stolovi i pribor za crtanje.Gvožđe . platno za projektor. po jedan pismeni zadatak u polugodištu). Formativni ciljevi učenik armature.Drvo i drvena građa 146 .Računar. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .

Temelji .Geometrijske karakteristike presjeka .Primjena betona kao građevinskog materijala .Statika i otpornost .Potporni zidovi .Tehnologija betona .Temelji 147 .Građevinske konstrukcije .Znanja .Potporni zidovi .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Otpornost materijala .Sile u presjeku .Vrste opterećenja materijala .Armatura .Zemljane kosine .Temelji .

. .Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. upornosti. .Priprema se za izradu tehničke dokumentacije. .Razvijanje komunikacijskih sposobnosti. obrade.Uklapanje estetike i funkcionalnosti . korišćenja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 20 20 46 46 66 66 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 1. pedantnosti i tačnosti. odgovornosti.Razvijanje logičkog mišljenja. 148 .grafička estetika.Shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa.Razvijanje sposobnosti rada u grupi. . 3.10.Ovladavanje metodama i tehnikama pripreme. . . čuvanja i prenošenja informacija. . Opšti ciljevi nastave . Naziv predmeta: KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 2.3.1.Shvatanje smisla i značaja kategorije rada.

Vježba: .Selektivno pozadine.Planira redoslijed vizualizacije: postupaka. novog materijala.Upoznaje pregled prostornog komandom DVIEW.Razvija sposobnost Render. .Poznaje rad sa materijale.Snima novi .Objašnjava alat modela.Razvija sposobnost podjelu materijala. .Opisuje redoslijed postupaka koji vode vizualizaciji scene.Photo Real.Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata. Tipovi vizualizacije koje podržava AutoCAD .Poznaje izradu .Upoznaje tri tipa vizualizacije. .Photo Raytrace. . dodavanje . materijala i grubu .Shvata pojam . Render.Postavlja pogled . mapiranim .Dodaje osnovnog jednostavne jednostavnog materijale objektu. .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Podešava izgled podešavanje postojećeg izgleda postojećeg materijala. .Upoznaje se sa . . Izrada pogleda . estetiku.Objašnjava snimanje postavljenog pogleda. grafičkih slika. 149 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija sposobnost .Opisuje snimanje materijal. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Analizira tipove . opažanja. . . svog modela u predstavljanja. .Definiše pojam materijala. (nivoa) .Dodaje pozadinu materijalima. komandom DVIEW. Izrada i dodjeljivanje materijala .Interpretira pojam značenjem pojma vizualizacija vizualizacija grafičkih slika.4. materijala. Vježba: .Razlikuje vrste materijala. renderuje djelove .Render – Basic . opažanja.Dodaje mapirane . .Razvija smisao za . .Objašnjava .Objašnjava Backgraund). materijala. (Alat Render .Crta model koji treba da vizualizuje.Snima postavljeni perspektivi i način pogled komandom izrade pogleda VIEW.

Izrađuje sunčevu svjetlost.Štampa sliku. .Snima vizualizovanu sliku kao datoteku za štampanje. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Dodaje i postavlja kameru. .Koristi faktor slabljenja svijetla.Određuje intenzitet ili jačinu svijetla. Vježba: . . . .Dodaje svijetlo. .Point Lighttačkasto svijetlo. opcija Query for Selection. „brza“ vizualizacija opcija Sub Sampling poduzorkovanje.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. djelova ili cijelog modela primjenom odgovarajućih opcija.dijela ili djelova modela .Razvija kreativnost i samostalnost u radu. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Svijetlo . .Upoznaje načine probne vizualizacije modela: . vizualizovanog modela.Navodi tipove svijetla: .Spotlight . Vizualizacija modela .Pravi probne vizualizacije dijela. . vizualizovane slike kao datoteke za štampanje (mogućnost izbora jedne od pet različitih tipova Formativni ciljevi učenik .Koristu boju svijetla na sceni. . Štampanje . . . .opcija Crop Winow.Opisuje prikazivanje modela alatom Render. Socijalizacijski ciljevi učenik .cijelog modela. .Distant Light udaljeno svijetlo.Dodaje sjenku. . .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .Objašnjava izradu sunčeve svjetlosti.isključivanje opcije Shadow okvira za dijalog Render.Razvija samostalnost i samopouzdanje.Razvija sposobnost prostornog predstavljanja.Upoznaje dodavanje i postavljanje kamere. Vježba: -Štampanje urađenog.Prikazuje model alatom Render. .Razlikuje vrste svijetla.blic svijetlo. .Objašnjava način snimanja uređene.Objašnjava dodavanje i mijenjanje svijetla. 150 .

2004. CET Computer Equipment and Trade. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Kompjuterska biblioteka.Pismene vježbe. . 8. štampač.Projektna dokumentacija . Pitzer: Pod lupom .Definisanje prostornih vrijednosti 151 . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 6.Diplomirani inženjer građevinarstva.Tehničko crtanje . D.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 7. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Računar sa odgovarajućom programskom opremom. 2001. Burchard.AutoCAD. 10.V. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Projektovanje .G.Izrada i obrada crteža. skener. . Povezanost predmeta Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Izrada priloga projekta . .Građevinske konstrukcije .Tehnička obrada crteža .Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama.Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Nacrtna geometrija .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. kotiranje .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika . . Omura: AutoCAD 2000.B. projektor i projektno platno. .Obrada i izrada crteža . 2000. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Informativni ciljevi i sadržaji učenik datoteke). Beograd. 9. Beograd. Beograd. . Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole.Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu.11. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2. . . . priboru i mašinama u visokogradnji.Upoznavanje sa metodama transporta.Upoznavanje sa obradom i ugradnjom armature. . . . ugrađivanja i njege betona. . 152 . .Upoznavanje sa savremenim metodama izvođenja završnih radova.Upoznavanje sa tehnikom ugradnje čelika za prednaprezanje.Razvijanje svijesti o upotrebi zdravih materijala.Upoznavanje sa tehnologijom izvođenja zidarskih radova.Upoznavanje sa načinima izvođenja zemljanih radova.1. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1.Upoznavanje sa izradom građevinske skele. . . .Sticanje znanja o savremenim alatima. .Upoznavanje se metodama izvođenja montažnih radova i prefabrikacijom betonskih elemenata.Upoznavanje sa savremenim metodama izrade krovnih konstrukcija. .Upoznavanje sa raznim vrstama oplata.Upoznavanje principa zaštite životne sredine. .Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu u okviru radnog procesa. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 66 66 66 66 3.Upoznavanje sa sistemima građenja u visokogradnji.3. Opšti ciljevi nastave . .

Pojašnjava pojam zemljanih radova. Shvata specifičnosti pojedinih građevinskih radova. .Pozitivno procjenjuje važnost novih saznanja iz svoje struke. . Vrši komparaciju metoda izgradnje objekata visokogradnje.Pojašnjava osnovne termine u tehnologiji građenja.Opisuje tehnologiju tradicionalne metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke.Navodi grupe građevinskih radova. . . .Nabraja građevinske radove u okviru grupe grubih građevinskih radova.Upoznaje osnovne metode izgradnje objekata visokogradnje.Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. .Nabraja građevinske radove u okviru grupe završnih građevinskih radova. Zemljani radovi .Definiše metodu industrijske gradnje i preduslove za njenu primjenu. .Opisuje tehnologiju tradicionalne unaprijeđene metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke. Sadržaji/Standardi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . Socijalizacijski ciljevi učenik . Preporuke za izvođenje nastave Shvata značaj zemljanih radova.Opisuje metodu montažne gradnje i navodi njene prednosti. . . . 153 .Upoznaje znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje metode izgradnje objekata visokogradnje.4.

. .Upoređuje tehnike širokog i uskog iskopa.Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizaciju za zemljane radove.Razlikuje materijale i sredstva za spajanje drveta. . .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanje širokog iskopa. .Definiše osnovne pojmove o tesarskim radovima. 154 .Upoznaje samopodižuću oplatu.Razlikuje mehanizaciju za zemljane radove.Opisuje izradu Formativni ciljevi učenik .Upoznaje oplatu za ploče.Navodi pomoćna sredstva za primjenu oplate. . . .Opisuje oplatu za stubove i grede. . . . . .Zna sredstva za premazivanje oplate. Tesarski radovi . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Zna opremu za čišćenje oplate. . . . .Upoznaje specijalne vrste oplate.Razlikuje krovne konstrukcije.Shvata značaj skele pri izgradnji.Nabraja razne konstrukcije oplate.Upoznaje kliznu oplatu.Razlikuje elemente krovnih konstrukcija. .Upoznaje prenosnu oplatu za zid. .Navodi materijal i sredstva za spajanje. .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanja uskog iskopa. . .Razvija preciznost.Upoznaje tunelsku oplatu.Objašnjava pojam građevinske skele.Razlikuje razne vrste oplate.Upoznaje faktore za usvajanje tipa oplate. .

Opisuje unutrašnji transport betona. .mješalice. . Armirački radovi . . .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu.Upoznaje čelik za prednaprezanje.Opisuje pripremu podloge za betoniranje.Uočava značaj njege betona. .Zna probleme zaštite armature.Zna da vodi kontrolnu knjigu skele. .Upoznaje vrste i karakteristike armature.Shvata metode izrade skeleta armature kod raznih konstruktivnih elemenata. .Navodi mašine za obradu armature.Razlikuje mašine za obradu armature.Navodi metode ugradnje betona. . gradilišnog krana.Upoznaje rad auto . . Betonski radovi . .Zna karakteristike i primjenu mikroarmature. .Razlikuje metode transporta betona.Opisuje proces izvođenja armiračkih radova u pogonu i na gradilištu.Razlikuje razne metode ugrađivanja betona i vrši komparaciju istih. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinske skele.Uočava značaj i specifičnost betonskih radova. .Razlikuje vrste armature. .Poznaje elemente krovnih konstrukcija.Nabraja vrste krovnih konstrukcija.Razvija preciznost.Shvata principe prednaprezanja čelika. . . . . . pumpe za beton. . .Zna pripremu podloge za betoniranje.Opisuje ugrađivanje čelika za prednaprezanje.Opisuje rad mašina za obradu armature. transportnih traka i ostalih transportnih sredstava.Upoznaje ugradnju betona Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Razlikuje i 155 . . . .

.Opisuje izradu i transport vezivnog materijala. .Upoznaje tehniku torkretiranja betona. Zidarski radovi . .Objašnjava zidanje zidova od opeke i blokova raznih debljina. . . .Uočava prednosti montažne gradnje. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja zidarski alat i pribor.Opisuje obradu spojnica.Pojašnjava dekompoziciju objekta na Formativni ciljevi učenik upoređuje metode njege betona u raznim uslovima.Definiše pojam njege betona i opisuje metode njegovanja u raznim uslovima.Informativni ciljevi i sadržaji učenik pervibratorom. .Razlikuje materijal i pribor za zidarske radove.Upoznaje površinsko vibriranje betona. .Nabraja i opisuje zidarski materijal. 156 .Objašnjava malterisanje zidova. .Opisuje obradu horizontalnih i vertikalnih površina. .Upoznaje tehniku ugrađivanja betona vibro .Nabraja principe i prednosti metoda montaže. . . Montažni radovi . .Razlikuje kriterijume kvaliteta izvedenih zidarskih radova.Upoznaje sisteme i prednosti montažne gradnje.valjcima. . .Zna izradu podnih košuljica.Opisuje izradu podnih košuljica.Upoznaje se sa vakuumiranjem betona. .

. Završni radovi .Upoznaje savremeni alat.Shvata tehnologiju montažnih radova. . .Definiše pojam prefabrikovanih betonskih elemenata. . .Razlikuje završne radove. .Nabraja i opisuje metode prefabrikacije.Analizira projekat montažnih radova.Navodi i opisuje pomoćna sredstva za montažne radove.Upoznaje postupak postavljanja elementa u ležište.Objašnjava postupak kontrole i pripreme elementa. .Poznaje sadržaj projekta montažnih radova. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik elemente. . 157 .Objašnjava pojam završnih radova i navodi vrste.Razlikuje metode izvođenja montažnih radova.Vrši upoređivanje metoda prefabrikacije.Upoznaje mehanizaciju za montažu. .Navodi i opisuje mehanizaciju za montažne radove. . .Razlikuje mehanizaciju za montažne radove. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Uočava kriterijume za ocjenu kvaliteta izvršenih završnih radova.Navodi i objašnjava metode izvođenja montažnih radova. . . .Upoznaje postupak izrade veze elementa sa konstrukcijom. pribor i mašine i Formativni ciljevi učenik . .Objašnjava postupak kontrole i pripreme ležišta za element. .Upoznaje postupak pravilnog zahvatanja i probnog podizanja elementa.

Zidanje zidova od blokova i opeke . . .Računar.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 9. Povezanost predmeta Znanja . . 1997. 8. Beograd. 1998. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Diplomirani inženjer građevinarstva.Upoznaje sisteme montažne gradnje .Osnovni sistemi građenja . . Arizanović: Tehnologija građevinskih radova. alata i pribora.Osnovi geologije .Izrada i podgrađivanje iskopa .Osnovi građevinarstva .Drvo kao građevinski materijal . Mladenović. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Građevinski materijali .Izrada skeleta armature i poznavanje metoda predneprezanja . Krunić. Lj.Dr D.Građevinska mehanizacija . Blagojević: Građevinske konstrukcije.Organizacija građenja 158 .Malteri .Malterisanje zidova . 2006. Beograd. Slobodan Mladenović. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Beton kao građevinski materijal . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Upoznaje savremene tehnologije završnih radova. Krunić: Osnovni građevinski radovi. Beograd.Građevinski čelik .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. katalozi.B.Izrada i podgrađivanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . projektor. 7.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Univerzitet u Beogradu.Opekarski i betonski proizvodi za zidanje . prospekti. platno za projektor. 10. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima .S. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. G. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale koji se primjenjuju u tehnologiji završnih radova. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. uzorci materijala.Izrada oplata i skela .

Oplate i skele .Stabilnost zemljanih kosina .Tehnologija betona .Statika i otpornost materijala .Vrste opterećenja i presječne sile .Spravljenje i ugrađivanje betona .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima .Izrada i podgrađivanje iskopa .Mehanika tla i fundiranje .Znanja iskopa . probnog dizanja i postavljanja elementa u ležište .Poznaje posljedice nepravilne montaže .Zaštita na radu .Izrada skela .Konstruktivni sklop objekta .Pojašnjanje dekompozicije objekta na elemente Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja za zemljane radove .Izrada krovnih konstrukcija .Izrada oplata i skela .Statički određeni i neodređeni nosači i razni oblici njihovog naprezanja .Građevinske konstrukcije 159 .Krovne konstrukcije .Upoznaje postupke pravilnog zahvatanja.

Naziv predmeta: GEODEZIJA 2. . 160 .Upoznavanje instrumenata. pribora i postupka koji se koriste prilikom određivanja visinskih razlika.Upoznavanje instrumenata. .Osposobljavanje za primjenu novih tehnologija geodetskog snimanja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3.1.Osposobljavanje za numeričku obradu podataka pomoću kojih se računaju koordinate i nadmorske visine tačaka. . . . pribora i postupka koji se koriste prilikom mjerenja horizontalnih i vertikalnih uglova. GEODEZIJA 1. Opšti ciljevi nastave . pribora i postupka za mjerenje dužine. .Osposobljavanje za prenošenje podataka sa plana na teren.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje instrumenata.12.3.

. pretvaranje vrijednosti uglova u . . (teodolit.Ispitivanje refleksije i uslova za upotrebu teodolita. linijska poligonsku.4. . na terenu.Skicira geodetske geodetske mreže mreže (trigonometrijska. mjerenja uglova. .Objašnjava metode . i nivelmansku). Vježba: .Analizira uslove limb. lupa.pretvara mjere(SI) u vrijednosti uglova praktičnoj iz: geodeziji (mjere za .Objašnjava radijane i obrnuto.Opisuje metode razmjernika.Shvata pojam razmjernike. stativ. . . . durbin. .Zna djelove . koje treba da .Nabraja sprave za libela. kao i snimanja (polarna i primjenu pri izradi ortogonalna planova.Upoznaje .Navodi podjelu opažanja i u praktičnoj geodezije. (trigonometrijsku. obrnuto. metoda snimanja. alhidade. površinu i radijane.Nabraja jedinice . razmjere i . poligonska. za uglove). geodeziji.Razlikuje vrste .Primijeniti odgovarajuću razmjeru pri izradi plana manjeg stambenog bloka. mikroskop.Razvija sposobnost . durbina.Zna jedinice mjere .Definiše suštinu teodolita.Opisuje ispitivanje ispuni teodolit da i refleksiju bi se moglo vršiti teodolita za mjerenje uglova. alhidada). mjerenje uglova .Objašnjava način . preciznosti. linijsku i nivelmanska).Odlazak na teren i obilježavanje geodetskih tačaka. Vrste geodetskih mreža .Crta u razmjeri obilježavanja stalne i privremene geodetskih tačaka oznake na terenu.seksagezimalnih u centezimalne i različite jedinice. Vježba: . ) Mjerenje horizontalnih uglova .seksagezimalnih u dužinu. mjerenje uglova.Odlazak na teren: rad sa teodolitom.centezimalnih u . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Jedinice mjere u praktičnoj geodeziji . libela.Upoređuje prostu i girusnu metodu mjerenja mjerenja horizontalnih horizontalnih uglova (prosta i 161 Preporuke za izvođenje nastave .Shvata ulogu lupe. limba.Objašnjava razmjeru i . .

Odlazak na teren: postavljanje trigonometrijskih tačaka. Prenošenje podataka sa plana na teren . instrumente za .Opisuje trigonometrijske trigonometrijsku tačke.Poznaje mjerenje pantljikom.Zna instrumente za . . nivelmanski vlak.Upoznaje treba da ispune.Rukuje ručnom . Vježba: .Analizira postupak (mjerenje dužina. . 162 .Demonstrira mjerenje zenitnih mjerenje zenitnih (vertikalnih) uglova uglova. umetnuti i . kao i vertikalnih uglova. ugao. pribor za niveliranje). Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik girusna metoda uglova.Određuje položaj .Upoređuje prostu i mjerenje zenitnih girusnu metodu uglova mjerenja (vertikalnih).Objašnjava način ugao. tačaka i direkcioni .Objašnjava metode pri mjerenju vertikalnih uglova (prosta i girusna metoda). visinskih razlika (nivelir.Crta položaje nivelira pri određivanju visinskih razlika. Vježba: . mjerenja dužina.Razlikuje vrste .Razlikuje slijepi.Skicira vrste položaja poligonih vlakova i trigonometrijskih elemente vlaka.Opisuje poligonsku zatvoreni mrežu.Računa direkcione uglove prema podacima. uslove koje treba da ispune. linearnih veličina . Određivanje visinskih razlika . kao i uslove koje . detaljnih tačaka. .Nabraja vrste poligonskih vlakova .Odlazak na teren: rad sa ručnom pantljikom.Shvata primjenu i elemente vlaka. Mjerenje vertikalnih uglova . mrežu.Demonstrira nivelira i principe određivanje mjerenja. mjerenja). pribor i postupak mjerenja). određivanja .Računa direkcioni . . detaljnog . Mjerenje linearnih veličina .Opisuje nivelmana za nivelmansku mrežu dobijanje (detaljni nadmorskih visina nivelman).

9. projektor.Razmjera i razmjernici .Razlikuje ortogonalnu i detalja polarnu metodu (ortogonalna i snimanja detalja.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Zemljane kosine .Šeme osnova različitih objekata .Temelji . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Potporni zidovi .Potporni zidovi .Građevinske konstrukcije . .Pismeno: pismene vježbe.Situacija . nivelir.Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Povezanost predmeta Znanja . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Vračarić: Geodezija za IV razred građevinske škole.Otpornost materijala . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.diplomirani inženjer građevinarstva. 7.Geometrijske karakteristike presjeka .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Beograd. 2008.Obrazlaže snimanje .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Nove tehnologije geodetskog snimanja . .Diplomirani inženjer geodezije. polarna metoda snimanja). Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Tehnologija betona .Građevinske konstrukcije 163 . 6.Vrste opterećenja . 10. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Primjena betona kao građevinskog materijala .Snimanje detalja .Projektovanje .Temelji .Temelji . grafoskop.K. folije za grafoskop.Sile u presjeku . instrumenti i pribori za geodetska mjerenja (teodolit. platno za projektor.Statika i otpornost materijala . ručna pantljika).Armatura . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Računar. 8. .

30. 11. 5. Definisati prozorske otvore i navesti elemente i način izrade. 21. Skicirati i objasniti princip funkcionisanja dimnjačkih kanala. 25. 2.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti građevinskih konstrukcija. Navesti pravila primjene ventilacionih kanala. Objasniti ulogu temelja u konstrukciji. 10. Objasniti koja je uloga međuspratne tavanice. 22. 29. Naziv ispitnog kataloga: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. 33. STRUČNI ISPIT 2. 16. Navesti materijale koji se primjenjuju za izradu hidroizolacije. 20. 28. 6. Šta su horizontalni serklaži i koja je njihova uloga? Objasniti ulogu greda kao linijskih nosača i navesti koje grede razlikujemo prema broju oslonaca i načinu oslanjanja. Navesti podjelu maltera. 34.1. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj sučeljavanja zidova. Od čega se izrađuju međuspratne tavanice? Navesti podjelu ab međuspratnih konstrukcija. 4. 3. Opisati međuspratne konstrukcije od drvene građe. 27.1. Navesti karakteristike klasičnog polumontažnog i montažnog načina građenja. Opisati monolitne ab konstrucije od ploča. Opisati međuspratne konstrukcije od rebara. 9. Cilj ispita . Objasniti ulogu međuspratne konstrucije. Objasniti ulogu konstruktivnih zidova. 13. 3. Objasniti ulogu i podjelu prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala. 17. Navesti elemente sabirnih dimnjačkih kanala. Objasniti način ugradnje dovratnika i njegovu ulogu. 15. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj ukrštanja dva konstruktivna zida i dva pregradna zida.1. Objasniti otvore u zidovima u seizmičkim područjima. 32. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj suticanja zidova. 18. 19. Opisati ab konstrukcije u skeletnom sistemu. Skicirati i objasniti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju kod djelimično ukopanog podruma. Definisati elemente otvora za vrata. Nabrojati konstruktivne elemente kod masivnog skeletnog i mješovitog konstruktivnog sklopa.TEORIJSKI DIO ISPITA 2. Navesti konstruktivne elemente po visini. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO . 7.2. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Navesti pravila zidanja zidova u seizmičkim područjima. 164 . 14. Objasniti pravila zidanja zidova opekom. 8. 23. Nabrojati podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta. Navesti osobine maltera za zidanje i maltera za malterisanje. 31. 24. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. Nabrojati elemente ventilacionih kanala. 12. razmjere miješanja komponenti maltera. 26. položaju i funkciji.

Nabrojati mehanička spojna sredstva. 39. 83. 60. 62. Nabrojati realne kombinacije opterećenja. Definisati krovni nosač. zvučne i hidro zaštite objekata. Navesti podjelu krovova prema prohodnosti. Navesti obilježja stepenica. Navesti dvije najbitnije mehaničke osobine čelika. 56. 78. 75. Navesti vrste podova prema materijalu i namjeni i objasniti način izrade. Navesti vrste krovnih pokrivača prema materijalu. 64. 47. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za krov sa raspinjačama. Navesti vrste čelika koje se najviše koriste u građevinarstvu. Napisati obrazac za izračunavanje broja stepenica. Objasniti šta je klasa vijaka. 82. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za trostruku krovnu vješaljku. 53. Navesti vrste oluka i mjesta i način ugradnje. 45. 41. 38. Navesti vrste prozora prema materijalu izrade i konstrukciji i njihove mjere. 51. 48. 74. Objasniti primjenu limenih opšava. 61. Definisati ravni krov. 77. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prost krov od rogova. 59. Opisati mansardne krovove. nosivih i nenosivih. Navesti vrste izolacija. Nabrojati vrste i oblike metalnih profila. Navesti načine savladavanja visinskih rastojanja između površina postavljenih na različitim nivoima. 44. 46. Navesti podjelu stepenica prema materijalima izrade.35. 76. Nabrojati čelične proizvode koji se najviše koriste u građevinarstvu. Navesti kako se izrađuju drvene krovne konstrukcije prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. Definisati krov. 79. Navesti materijale za izolacije. 37. 36. 73. Navesti vrste opterećenja. Objasniti dužinu i širinu međupodesta. 52. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku pravu stolicu. Opisati slojeve ravnih krovova. Objasniti namjenu toplotne. Opisati krovove sa nazitkom. Navesti i šematski prikaži podjelu stepenica prema konstruktivnom oslanjanju. Navesti fizičke karakteristike čelika. 66. 63. Navesti vrste plafona i objasniti način izrade. Objasniti način odvodnjavanja ravnih krovova. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prostu . Napisati obrazac za izračunavanje dužine stepenišnog kraka.jednostruku pravu stolicu. 57. 68. 49. 55. Definisati stepenice. Navesti nagibe krovnih ravni i podjelu krovova prema nagibu. 67. 165 . Navesti za koju razmjeru penjanja su stepenice najudobnije. 80. 81. Objasniti od čega zavisi koje dimenzije stepenica će biti usvojene. Od čega zavisi širina stepenišnih krakova? 43. 42. 40. 54. 72. 69. Nabrojati elemente za proračun stepenica. 50. 58. 65. njihove osobine i primjenu 71. Definisati koeficijent sigurnosti. Objasniti na čemu se zasniva obrazac za određivanje razmjere penjanja. Navesti slojeve podova. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku krovnu vješaljku. 70.

Definisati otpornost drveta na savijanje. 105. Prikazati šemtski propisana rastojanja vijaka u vezi dva lima. 94. 116. 86. Objasniti krutu vezu u drvenim konstrukcijama. 103. 102. Definisati nosivost vijka na zatezanje.stub i objasniti postupak izrade. Navesti osnovne karakteristike industrijske proizvodnje. Navesti metode prefabrikacije kao i moguća mjesta za prefabrikaciju.greda i objasniti postupak izrade. Definisati nosivost vijka na smicanje. Uporediti i objasniti karakteristike skeletnog. Nabrojati elemente vertikalnih komunikacija. Objasniti kako se montiraju i povezuju sanitarne ćelije. Skicirati detalj veze temelj . Objasniti kvalitet sučeonih šavova. 87.ćelijskog sistema gradnje. 89. 111. 93. Navesti vrste šavova i način obilježavanja istih u radioničkim crtežima. Skicirati spoj dvije tavanice iznad oslonca. Navesti i opisati elemente čelične industrijske hale. 123. Kako se računa nosivost sučeonog šava. Navesti koji su elementi velikih raspona. Nabrojati fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. 120. 101. Skicirati detalj veze stub . 97.84. 125. Definisati nosivost vijka po omotaču rupe.tavanica i objasniti postupak izrade. Navesti elemente panelnog sistema. Šta se podrazumijeva pod lijepljenim lameliranim drvetom? 107. 92. 108. Navesti koja su pravila pri rješavanju položaja i grupisanja liftova u kolektivnim stambenim objektima. 114. 99. Nabrojati prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. Definisati otpornost drveta na smicanje. Nacrtati zglobnu vezu temelja i stuba. 112. 109. Nabrojati konstruktivne sisteme u lijepljenom lameliranom drvetu. Objasniti sklopove ćelijskih elemenata i način nalijeganja. Šematski prikazati konstruisanje zavarenih spojeva. 166 . Skicirati spoj na mjestu ukrštanja konstruktivnog fasadnog i unutrašnjeg panela. 122. 100. Navesti elemente skeletnog sistema. 121. 119. Skicirati detalj veze stub – greda . 117. Objasniti otpornost drveta na torziju. 110. panelnog i prostorno . 95. 88. Definisati otpornost drveta na zatezanje. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 118. 104. Kako se računa orijentaciona vrijednost prečnika vijka? 85. 96. 124. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 91. 98. Objasniti zglobnu vezu u drvenim konstrukcijama. Kako se računa nosivost ugaonog šava. 106. Definisati otpornost drveta na pritisak. 90. 113. Objasniti tečenje drveta. Uporediti detalje dvozglobnog i trozglobnog luka. 115.

Dozvoljena pomagala . Literatura i drugi izvori . na prijedlog ispitivača. 167 .Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. . .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 5.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 6. .Pribor za crtanje.Usmeni .Nastavnik sastavlja. .4. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Tip ispita .

Objasniti princip rada skrepera. 30. Objasniti specifičnost građevinske proizvodnje. Objasniti princip rada dozera. 3. 36. 11. Objasniti građevinsku dozvolu. Objašnjava gantogram. Navesti podjelu građevinskih mašina. 38. za temelj objekta u rovu širine 1. 32. 12. 4. 29. Objašnjava histogram. 39. Opisati mašine za prenos i dizanje. Objasniti tehničku dokumentaciju – gradilišnu. Objasniti dokumentaciju na gradilištu. Obrazložiti analizu cijena. Objašnjava analizu vremena kod tehnike mrežnog planiranja. 25. 16. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. Opisati gradilište. Opisuje transport materijala. 40. 23. 5. 3. 19. 41. Opisati mašine za sabijanje tla. Objasniti građevinske norme. Objašnjava širi i uži izbor mehanizacije. 5 m. Opisuje sadržaj projekta organizacije građenja. prirodno vlažne. 168 . Navesti učesnike u građevinskoj proizvodnji. 17. 31. Objasniti tehničku dokumentaciju. 33. 37. 14. Objašnjava analizu tehnološkog procesa (karta procesa i dijagram toka). 13. Opisati šemu organizacije gradilišta. Opisati mašine za rad u stijeni. 27. Naziv ispitnog kataloga: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. dubine 2. Normirati poziciju radova: ručno otkopavanje zemlje II kat. 26. 5 m. 24. Objasniti magacinsku dokumentaciju. 2. Objasniti princip rada bagera. 22. Navesti značaj građevinskog nadzora. 7. 35. Navesti faze izvođenja građevinskog objekta. 28.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. Objasniti zaštitu na radu. Objašnjava tehniku mrežnog planiranja. Opisati pripremne radove na gradilištu. Cilj ispita . 15. 20. Opisati mašine za rad na putevima. Objasniti zadatak revizione komisije. Objašnjava učinke mašina.1. 34. Objasniti obračunsku dokumentaciju. Opisuje mašine za specijalne radove. Opisati primopredaju objekta i konačan obračun. Objasniti princip rada grejdera. 18. Opisati mašine za transport i vuču. 6.2. 21. Objašnjava predračun radova. 9.2. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Objasniti predmjer radova. 10. 8.

Usmeni . 52. Normirati poziciju radova: zidanje šupljim glinenim blokovima dim. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. . 48. . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. 5. Normirati poziciju radova: zidanje pregradnih zidova debljine 1/2 opeke u produžnom malteru. 5 m*3. 50.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. 46. dubine 1. 40. 44. Normirati poziciju radova: grubo planiranje materijala Iikat. na prijedlog ispitivača. 55. 54. . Normirati poziciju radova: Spravljanje mase od bitumeniziranog materijala za noseći sloj kolovozne konstrukcije. 8 m. Normirati poziciju radova: ručno kopanje osamljenog temelja veličine 2*2 u zemljištu III kat. Tip ispita . 59. Normirati poziciju radova: malterisanje zida od opeke u 2 sloja krečnim malterom razmjere 1: 3. . Normirati poziciju radova: kopanje raskvašene zemlje u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu. Normirati poziciju radova: spravljanje cementnog maltera razmjere 1: 3. 29*19*19. 169 . Utovar je iz silosa. Normirati poziciju radova: kopanje zemlje IIIkat.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Materijal se transportuje na daljinu 1400 m. 0. bagerom sa povlačnom kašikom zapremine 2. bez sijanja.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Normirati poziciju radova: utovar zemlje Ivkat. motogrejderom u slojevima debljine 15 cm.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. Normirati poziciju radova: sabijanje valjanjem nasutog materijala u glatkim slojevima samohodnim vibracionim valjkom. sa žilama i korijenjem. Normirati poziciju radova: spravljanje betona MB30 mješalicom zapremine 500l. Normirati poziciju radova: mašinsko ugrađivanje nearmiranog betona MB20 u trakasti temelj objekta dim. Malter se prenosi kranom. Normirati poziciju radova: ručno planiranje kosina nasipa u zemljištu Ivkat. u motorna vozila utovarivačem točkašem zapremine korpe 1360/1530. od rječnog šljunka i 30% agregata asfaltnom bazom 'marini'. 43. Dozvoljena pomagala . Normirati poziciju radova: ugrađivanje bitumeniziranog šljunka.Nastavnik sastavlja. Od vještačke mješavine agregata. Normirati poziciju radova: prevoz betona japanerom na 25 m. 47. 4. 60*0. 58. Materijal se prenosi kranom. 53. 45. Normirati poziciju radova: Spravljanje sitnozrnog asfaltnog betona za trotoare asfaltnom bazom 'marini' kapaciteta 35t/h. 49.Nijesu predviđena. 51. Transport materijala skipom GD4. 57. 60. dužine. 56.42. produžnim malterom. Normirati poziciju radova: mašinsko spravljanje produžnih maltera razmjere 1: 3: 9. Normirati poziciju radova: ugradjivanje cementne stabilizacije finišerom. U širokom otkopu samohodnim skreperom. sa odvozom suvišnog materijala. Sabijanje u 3 prelaza sa preklapanjem 50% širine valjanja. ručno.

6. Literatura i drugi izvori . 170 .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.

Skicirati funkcionalnu šemu stana srednje veličine. 5. 21. Skicirati «stambenu» kuhinju (iskotirati). Šta je orijentacija. Komentatisati «projektni zadatak». Kakve po svojoj veličini mogu biti sobe za spavanje. Nabrojati prostorije za domaćinstvo u stanu. 6. Skicirati raspored elemenata kuhinjskog niza u obliku slova «U» (iskotirati). 13. 35. Koje oblike otvorenog prostora stana ili kuće razlikujemo. 23. 26. kao funkcionalnu grupu prostorija. skicirati raspored osnovnih elemenata. kući ili višespratnoj zgradi. Kako se određuje veličina dnevnog boravka i koja je minimalna kvadratura.2. Skicirati i iskotirati potreban prostor za ručavanje u posebnoj prostoriji. 20. Cilj ispita .3. 18. PROJEKTOVANJE 1. Šta je arhitektonsko projektovanje i kakvo još projektovanje razlikujemo? Šta je u užem smislu urbanističko projektovanje? Objasniti šta je stambena zona i koji su prateći objekti u stambenoj zoni. Šta je insolacija.1. 24. 25. 17. 171 . Pod tehničkom dokumentacijom (projekat) podrazumijeva se: Nabrojati priloge tehničke dokumentacije – dokumentacija izvođača-. i od čega zavisi jačina osunčanja. Skicirati garnituru za ručavanje u sklopu dnevnog boravka (iskotirati). 31. Grupa prostorija dnevnog boravka. Komentarisati prednosti i nedostatke niskih stambenih kuća. Objasniti značaj i ulogu zaštitnog zelenila i zelenih površina u stambenoj zoni. objasniti značaj orijentacije na raspored funkcionalnih grupa u kući ili stanu. Komentarisati prednosti i nedostatke višespratnih stambenih zgrada. Kako nazivamo najmanju stambenu jedinicu. 27.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti projektovanja. Naziv ispitnog kataloga: PROJEKTOVANJE 2. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 4. 10. 11. 3. 29. 22. kao funkcionalnu grupu prostorija. 34. ukoliko je visina prostorije standardna. kući ili višespratnoj zgradi. 8. 28. Navesti karakteristike stanovanja u samostalnim porodičnim kućama. kući ili višespratnoj zgradi. 32. Od čega zavisi veličina kupatila? Skicirati i objasniti. 12. 37. Navesti tipove izgradnje porodičnih kuća. Objasniti značaj i sadržaj glavnog projekta. 15. Navesti podjelu na funkcionalne grupe prostorija stana ili kuće. 19. kao funkcionalnu grupu prostorija. 36. Nabrojati prostorije za spavanje u stanu. Kako se može organizovati kuhinja. 30. Objasniti značaj i sadržaj idejnog projekta. Nabrojati prostore za kretanje (komunikaciju) u stanu. 16. kao tipičnoj jedinici «porodične teritorije». Grupa prostorija za spavanje. 33. Skicirati funkcionalnu šemu malog stana. 14. 9. 2. Navesti osnovne karakteristike dvojnih porodičnih kuća. skicirati. Nabrojati prostorije za dnevni boravak u stanu. Objasniti značaj i sadržaj projekta za izvođenje radova. 3. 7. kao funkcionalnu grupu prostorija. kući ili višespratnoj zgradi. Kada se radi projekat izvedenih radova.

Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 172 . 70. Skicirati oblike osnova ćelijskih skladišta. 69. 61. 44.38.Pribor za crtanje. 53. 46. Napraviti upoređenje «porodične teritorije» individualne stambene kuće i višespratne kolektivne stambene zgrade. Prema karakteristikama prostornog oblikovanja industrijske hale dijelimo: Objasniti kako se mogu osvjetljavati radionički prostori kod niskih hala. 43. . Navesti najbitniju karakteristiku. . Tip ispita . Navesti osnovne karakteristike atrijumskih kuća. 47. 72. . 41. a ispred mještovitog ____________? Kolika je maksimalna udaljenost ulaza u stan do vertikalne komunikacije u zgradi? Koje zgrade nazivamo društvenim zgradama? Kako dijelimo društvene zgrade prema namjeni? Koji objekti spadaju u obrazovno . 51. 45. Objasniti uslove i skicirati šemu spoljašnje galerije. skicirati i iskotirati građevinsku liniju. 57. 62. Objasniti uslove i skicirati šemu unutrašnje galerije. 54. 42. Dozvoljena pomagala . Objasniti.Nastavnik sastavlja. Navesti i objasniti vrste poljoprivrednih objekata. Hotelska soba kao osnovni elemenat organizacije hotela. 63. Navesti tipove izgradnje višespratnih stambenih zgrada. Koje vrste skladišta koristimo za uskladištenje hrane za ljude i stoku. 56. Skicirati prizemnu porodičnu kuću sa podrumom (topla veza). 68. 40.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje dva stana na stepeništu. 3. 5. na prijedlog ispitivača. Objasniti. 48. 50. Kojim sistemima građenja konstrukciju višespratne zgrade možemo izvesti. Prema datim podacima skicirati presjek kroz garažu i rampu. 52.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. i zašto su maksimalne dimenzije učionice 9. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 66. zašto? Kakvi liftovi mogu biti? Minimalna širina odmorišta ispred ulaza u osobni lift je ______. 59. 39. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje četiri stana na stepeništu. 60. Ako se u višespratnici predviđa samo jedan lift.objasniti osnovnu razliku između motela i hotela. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje tri stana na stepeništu. Skicirati šeme stambenih kula. 55. višespratne stambene zgrade. Navesti osnovne karakteristike poluatrijumskih kuća. Navesti i objasniti vrste podova u stajama. glavnu prednost. 71. 58. Koje prostorije svrstavamo u zajedničke prostorije zajednice stanara. 49. 65. Navesti . Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje jednog stana na stepeništu.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. 64. skicirati i iskotirati regulacionu liniju.Usmeni . Navesti osnovne karakteristike izgradnje kuća u nizu. . skicirati i objasniti. 4.vaspitne ustanove? Objasniti zašto je optimalni broj učenika 36. 2 x 6. 67. njegove minimalne dimenzije su ___________.

173 . Literatura i drugi izvori .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.6.

Nabrojati karakteristike betona . Objasniti koja je maksimalna dilatacija u betonu. Objasniti postupak dimenzionisanja temelja od nearmiranog betona.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti betonskih konstrukcija. 25. 17. Objasniti osnove proračuna prema graničnim stanjima. Objasniti slobodno i vezano dimenzionisanje kod AB nosača napregnutih na savijanje. Nabrojati vrste čelika za armiranje. Obrazložiti šta je sidrenje armature i kako se vrši. 13. odnosno nosivost centrično pritisnutog stuba. Napisati i objasniti obrazac za vitkost centrično pritisnutog stuba. 22. Objasniti kako se vrši nastavljanje armature u AB konstrukcijama. 1. 24. statičku visinu i ukupan presjek zategnute armature kod AB nosača napregutih na savijanje. 174 . BETONSKE KONSTRUKCIJE 1.2. Objasniti u kojim se granicama kreće procenat armiranja kod centrično pritisnutih stubova. 21. a koja u armaturi. 5. 27. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju potrebnog broja profila kod centrično pritisnutih stubova. 8. 15. 18. 7. Objasniti šta su parcijalni koeficijenti sigurnosti.1. Navesti osnovne pretpostavke pri proračunu AB konstrukcija prema graničnoj nosivosti. 20. Objasniti ulogu glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Objasniti ulogu i značaj armature. zatezanje i savijanje. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Definisati beton i nabrojati njegove komponente. 3. 12. 28. Nabrojati dodatke za beton i objasniti njihovu ulogu. Objasniti šta predstavlja odnos dilatacija u betonu i armaturi. Objasniti koja granična stanja razlikujemo. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 19. 29. Objasniti proračun centrično pritisnutih stubova bez uticaja izvijanja. Cilj ispita . 14. Objasniti mehanička svojstva betona: čvrstoća na pritisak. Napisati i objasniti obrazac za: položaj neutralne ose. Naziv ispitnog kataloga: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. Napisati i objasniti obrazac za silu loma. 9. 2. Objasniti na čemu se zasniva zajednički rad betona i čelika. 16. Napisati i objasniti obrazac za dimenzionisanje centrično pritisnutog stuba. 23.prednosti i nedostatke. 3. montažne armature i uzengija kod AB nosača napregnutih na savijanje. 11.4. 10. 4. krak unurašnjih sila. Navesti kakve se konstruktivne mjere predviđaju kada se normalni napon nalazi u granicama: τR< τU≤ 3τR. 6. Objasniti zaštitni sloj betona. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju glavne armature kod nosača napregnutih na savijanje. Objasniti ulogu glavne. 30. 26. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu.

33. 42. 40. 0 KN/cm2 p=4. 0 KN/cm2 p=2. Napisati i objasniti obrazac za statički aktivnu širinu pritisnute ploče kod nosača „T” presjeka. GA 240/360 g=6. Opisati armiranje sitnorebrastih tavanica. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo koso povijenim profilima. Dimenzionisati slobodno položenu ploču kada su dati sljedeći podaci: MB30. Odrediti graničnu silu centrično pritisnutog stuba za date podatke MB25 GA 240/360 44. 43. Napisati i objasniti obrazac za nominalni napon smicanja. Opisati sitnorebraste konstrukcije. 38. 39.31. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz rebro. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada je τn≤ τR. 36. GA 240/360 g=4. 37. 0 KN/cm2 45. Objasniti od čega zavisi proračun „T” presjeka. 0 KN/cm2 175 . Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada se nominalni napon smicanja nalazi u granicama 3τR< τn≤ 5τR. 35. 41. 32. njihovu primjenu i vrste. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju koso povijenim profilima i vertikalnim uzengijama. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada je pritisnuto rebro. Objasniti postupak priračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo vertikalnim uzengijama. Sračunati i usvojiti armaturu konzolne ploče kada su dati sljedeći podaci: MB30. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz ploču. 34. a kakve kada je τn>5τR.

.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. na prijedlog ispitivača.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Dimenzionisati slobodno položen nosač kada su dati sljedeći podaci: MB30.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 176 . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.46. Tip ispita . . GA 240/360 g=40 KN/cm p=20 KN/cm 47.Usmeni . .Nastavnik sastavlja. Literatura i drugi izvori . 5. 6. Dozvoljena pomagala . GA 240/360 g= 40KN/cm p= 20KN/cm b= 20cm 4. .Pribor za crtanje. Sračunati presjek armature za preuzimanje smičućih napona slobodno položenog nosača kada su dati sljedeći podaci: MB30.

... vremena i energije....teorijskih i praktičnih znanja. predstavljanju i argumentovanju stavova.. vezanih za zadati projektni zadatak....2. uslovi Proračun fonda radnog vremena sa uslovima snabdijevanja resursa Nacrt procesa . Poznavanje i poštovanje važećih pravila i propisa u građevinarstvu.1..2... Stepen povezanosti stručno ...... Samostalnost u komunikaciji..... ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2...STRUČNI RAD 2... predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja.Dinamički mrežni plan izvršenja radova sa pratećim dijagramima .. principa i zakonitosti. Sisak tema/zadataka 3....Šema organizacije građenja 177 . 3... sa praktičnim učincima mašina Opis prethodnih radova i pripreminh radova... sistematičnost u radu. Samostalnost u uočavanju problema....... 1: 250 Tehnički opis Predmjer i predračun građevinskih radova Širi i uži izbor potrebne mehanizacije..dijagram toka Trajanje radova za sve aktivnosti i spisak aktivnosti i spisak aktivnosti sa strukturom mrežnog plana i kritičnim putem .1. njihovom rješavanju. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA ..... Racionalno korišćenje materijala. Organizacija građenja Prema podacima datim u prilogu ovog zadatka potrebno je uraditi – Idejni projekat organizacije građenja za individualnu stambenu kuću Projekat treba da sadrži: Situacija . Pravilnu upotrebu stručne terminologije.. Samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA .2... Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: Poznavanje gradiva.STRUČNI RAD 1.

3.2. Projektovanje PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE, na nivou GLAVNOG PROJEKTA, odnosno projekta za odobrenje izgradnje. Projekat treba da sadrži: Situacija ................................................. 1: 200 (1: 250) Tehnički opis Osnova temelja ......................................... 1: 50 Osnova podruma ........................................ 1: 50 Osnova prizemlja ....................................... 1: 50 Osnova sprata ........................................... 1: 50 Osnova krova ............................................ 1: 50 Poprečni presjek ....................................... 1: 50 Podužni presjek ........................................ 1: 50 Dvije fasade ............................................. 1: 50 Osnove prizemlja i sprata sa dispozicijom namještaja ........................... 1: 50

Projekat uraditi u tušu na paos papiru, formatizovati u A4 format ili A3 format, uvezan spiralom. 3.3. Betonske konstrukcije Prema podacima datim u prilogu projektnog zadatka potrebno je dimenzionisati manji prizemni objekat: Projekat treba da sadrži: Tehnički opis Plan pozicija Za svaku poziciju u objektu potrebno je uraditi: statičku šemu analizu opterećenja statičke uticaje dimenzionisanje plan i izvod armature specifikaciju armature

Proračun uraditi na formatu A4, a plan armature na A3 formatu.

178

4. Upustvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema stručni rad odnosno projektni zadatak. Kandidat izrađuje stručni rad/projektni zadatak po planu koji je uskladio sa mentorom. - Projektne zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno - teorijskih predmeta. Kandidat u završnoj godini školovanja bira jedan projektni zadatak i obrađuje ga individualno. Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka. - Ispitni odbor izdaje pismeno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i o drugim obavezama i uslovima. 5. Dozvoljena pomagala - Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja broj Nacrtna geometrija - usmeno 1. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi Tehničko crtanje - usmeno 2. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) 3. Građevinske konstrukcije - ocjena grafičkih vježbi - ocjena grafičkih radova - usmeno 4. Primjena računara u građevinarstvu - ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama 5. Građevinski materijali - usmeno - usmeno 6. Statika i otpornost materijala - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno 7. Tehnologija betona - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 8. Organizacija građenja zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i godišnjeg elaborata - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 9. Betonske konstrukcije zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi - usmeno 10. Projektovanje - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi i projektne
179

Redni broj

Naziv predmeta

Obavezni načini provjeravanja znanja dokumentacije - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i projektnog elaborata - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - ocjena praktičnog rada - usmeno i pismeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismene vježbe) - ocjena praktičnog rada i vježbi - usmeno - usmeno - pismeno (pismene vježbe)

11. 12. 13

Kućne instalacije Preduzetništvo Praktična nastava

IZBORNA NASTAVA 1. Strani jezik II 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Dizajner enterijera potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit za obrazovni program Građevinski tehničar za visokogradnju sastoji se iz: - pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz Stranog jezika ili Matematike. - usmenog ispita iz Građevinskih konstrukcija, Organizacije građenja, - Projektovanja ili Betonskih konstrukcija, po izboru učenika. - stručnog rada iz Organizacije građenja, Projektovanja ili Betonskih - konstrukcija, po izboru učenika. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - Za učenike sa posebnim potrebama obrazovni program se izvodi: - prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć, u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan, na osnovu važećeg, uzimajući u obzir stav da učenici treba da postignu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima;

180

Projektovanje . .diplomirani inženjer arhitekture. konstruktivni smjer. Građevinske konstrukcije .Za prilagođavanje obrazovnog programa koji je pripremljen za stručno obrazovanje mladih potrebama odraslih potrebno je: . Kućne instalacije . NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH . 2. . Preduzetništvo . . . . 12. . Organizacija građenja . . 2. .diplomirani inženjer građevinarstva. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i Nastavni predmeti broj stručnih saradnika Nacrtna geometrija .Diplomirani inženjer građevinarstva.iz nastavnog plana izbrisati nastavni predmet Fizičko vaspitanje.diplomirani inženjer arhitekture. Škola je obavezna da odraslima ponudi školske aktivnosti kojim se oni mogu priključiti po sopstvenoj želji.Diplomirani inženjer arhitekture. .provjeravanje znanja sprovodi se putem ispita.Diplomirani inženjer građevinarstva. odnosno profesionalnih kompetencija. 1. Primjena računara u građevinarstvu .Diplomirani inženjer arhitekture. 11.prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima. 7. 6. koji omogućavaju dostizanje istog profesionalnog standarda. 3.Diplomirani inženjer građevinarstva.Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama može se produžiti najviše za jednu godinu.Diplomirani inženjer građevinarstva. 5.diplomirani grafičar. kao i Slobodne aktivnosti. . 10.Diplomirani inženjer arhitekture. 8. . .diplomirani slikar primijenjenih 181 . Likovna kultura i crtanje . . . 4.Diplomirani ekonomista.. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja.Diplomirani inženjer arhitekture.diplomirani inženjer arhitekture (za I. Tehničko crtanje . Betonske konstrukcije konstruktivni smjer.škola je dužna da uradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja.Diplomirani inženjer građevinarstva.diplomirani inženjer arhitekture. II i IV razred).diplomirani inženjer građevinarstva. 7. 9. Statika i otpornost materijala konstruktivni smjer. Tehnologija betona .Diplomirani inženjer građevinarstva. Strani jezik II . 13 Praktična nastava . IZBORNA NASTAVA 1.diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer arhitekture. 6. pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja određeni obrazovnim programom.diplomirani inženjer građevine hidrotehnički smjer. Građevinski materijali .Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani slikar.Profesor starnog jezika i književnosti .Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: .

1. Projektovanje IV 132 22 110 110 11.Redni broj 3. 9. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . Betonske konstrukcije IV 99 33 66 III 108 31 77 77 10.Obrazovni program izvodi se u školskom obliku. Tehnologija betona III 72 36 36 III 72 36 36 36 8. 4. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni Ukupno odeljenje dijeli Nastavni predmeti Razred broj časova na grupe T V P T V P I 72 42 30 1. diplomirani grafičar. 11. 7. 6. Preduzetništvo IV 66 40 26 182 . 10. diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer geodezije. Nacrtna geometrija II 72 36 36 2. 8. 12. konstrukcije III 144 36 108 IV 66 33 33 I 72 22 50 50 Primjena računara u 4. građevinarstvu II 108 38 70 70 5. materijala III 72 36 36 36 7. diplomirani inženjer građevinarstva. Organizacija građenja IV 66 33 33 33 9. 8. 5. Kućne instalacije IV 66 33 33 12. Diplomirani inženjer arhitekture. diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Diplomirani biolog. Diplomirani inženjer građevinarstva. Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: Diplomirani slikar. Nastavni predmeti Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika umjetnosti. diplomirani inženjer arhitekture. Tehničko crtanje I 72 16 56 108 36 72 72 I II 180 72 108 108 Građevinske 3. profesor likovnog obrazovanja. Građevinski materijali I 72 72 II 108 72 36 36 Statika i otpornost 6. Diplomirani inženjer arhitekture Diplomirani inženjer arhitekture. 8.

a u IV – 33 godišnje). . muzičke predstave i likovne izložbe. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II. . 6. 3. .posjeta istorijskim spomenicima. 7. sadržaji po izboru učenika: 183 . Praktična nastava Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 72 72 72 66 IZBORNA NASTAVA 1. .filmske. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika.Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa.iz tri cjeline: obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: .učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. 12. Strani jezik II Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizualizacija Tehnologija građenja Geodezija 72 72 72 66 32 72 40 58 50 22 22 22 28 20 66 33 14 22 50 50 50 44 46 33 9. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. 2. 4. 10. 9. .ekološke aktivnosti. kao i sadržaje po izboru učenika.teorijsko područje: . obavezni sadržaji vezani za stručno . . a sastoji se . pozorišne. .Redni broj Nastavni predmeti Razred I II III IV I II III IV I I I II II III III III IV IV IV Ukupno časova 72 72 72 66 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 66 66 66 Vrsta nastave T V P 72 72 72 66 13.Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. sajmu knjiga i dr.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje. tehnike i nastavne tehnologije. III razredu po 36 časova.Program slobodnih aktivnosti priprema škola. muzejima. 5. SLOBODNE AKTIVNOSTI .dani sporta. 8. 11.posjete sajmovima informatike.

. Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . likovna.Lidija Drašković. . Podgorica. Podgorica. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . . dramska.Branislav Pavićević. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". Marko Radević". prva pomoć. Program profesionalne prakse je u korelaciji sa programima stručno . Marko Radević".Vesna Radišić. . saobraćajni propisi. . . JU Srednja medicinska škola. literarna. Podgorica. Marko Radević". Podgorica. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. Marko Radević". .Valentina Radonjić.Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje.teorijskih predmeta i praktične nastave. Podgorica. .Mirsada Spahić. . 11. Podgorica. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. 10.Za izradu programa profesionalne prakse zadužena je škola. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. . . Marko Radević".učešće u raznim sekcijama (sportska. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Srdjan Obradović. PROFESIONALNA PRAKSA . muzička. Marko Radević".Snežana Tošić. .Učenici poslije završenog prvog. kao i za završetak obrazovnog programa. Centar za stručno obrazovanje.Tanja Radević. ali je uslov za završetak razreda. .Lela Vojvodić. Marko Radević".Praksa se obavlja u odgovarajućim objektima izvan škole. Podgorica. Podgorica. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. Koordinator .Isidora Dautović. Podgorica. Marko Radević". informatička. tehnički i Internet klub i dr. ). JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević".Gordana Popivoda. . Podgorica. drugog i trećeg razreda obavljaju profesionalnu praksu u skladu sa nastavnim planom. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred.Branka Roganović.Dževdana Đukanović. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. RADNA GRUPA ZA IZRADU OBRAZOVNOG PROGRAMA: . Podgorica.Jasmina Dašić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.socijalni rad učenika. Podgorica. 184 . Marko Radević". .Mirjana Aleksić. Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful