OBRAZOVNI PROGRAM

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ...................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU .............................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ......................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .................................................................... 7 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA ............................................................................. 7 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE ................................................................................ 13 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................... 17 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU .................................................... 31 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI ......................................................................... 40 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ............................................................ 46 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA ............................................................................ 58 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ........................................................................ 64 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 71 1.2.10. PROJEKTOVANJE .................................................................................. 76 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE .............................................................................. 84 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO ................................................................................. 89 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................. 95 1.3. IZBORNA NASTAVA .................................................................................. 112 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................... 112 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE ................................................................. 113 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA ..................................................................... 118 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................... 122 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................... 127 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE ...................................................................... 132 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA ..................................................................... 136 1.3.8. MAKETARSTVO..................................................................................... 139 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE .................................................................. 143 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA .............................................................. 148 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ..................................................................... 152 1.3.12. GEODEZIJA........................................................................................ 160 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................... 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA ..................................... 164 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 164 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ...................................................................... 168 2.1.3. PROJEKTOVANJE.................................................................................. 171 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE ...................................................................... 174 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD .............................................................. 177 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD ............ 177 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................... 179 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ............................................................ 180 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............. 180 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ......................... 181 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ............................. 181 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................. 182 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ....................... 182 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................... 183 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 184

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 2 72 2 2 16 2 2 3 2 2 72 576 72 72 108 72 72 3 108 2 2 2 3 72 72 72 108 2 14 2 5 3 72 504 72 180 108 4 144 2 66 12 432 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2. Fizika UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Nacrtna geometrija 2. Tehničko crtanje 3. Građevinske konstrukcije Primjena računara u 4. građevinarstvu 5. Građevinski materijali 6. Statika i otpornost materijala 7. Tehnologija betona 8. Organizacija građenja 9. Betonske konstrukcije 10. Projektovanje 11. Kućne instalacije 12. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Strani jezik II 2. Likovna kultura i crtanje 3. Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne 4. sredine 5. Razvoj arhitekture 6. Slobodoručno crtanje 7. Savremena arhitektura 8. Maketarstvo

423 423 288 72 288 72 72 72 72 72 1842 144 72 498 180 72 180 72 138 99 240 66 66 1827 282 141 420 288 72 72

11 2 1 2 2 2 2 2

396 72 36 72 72 72 72 72

13 2 1 2 2

468 72 36 72 72

13 2 1 4 2

468 72 36 144 72

2 3 4 2 2 15 2 1 4 2

66 99 132 66 66 501 66 33 132 66

2 2

72 72 2 2 72 72

72 72 72 72

3

. Uslovi za upis. sed. Prohodnost .Osposobljavanje za izradu predmjera i predračuna radova.U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina. . . Geodezija F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 36 10 dana 32 36 10 dana 32 36 3. 5. . 6. 4. . .Osposobljavanje za poslove razrade projekta izvedenog stanja. 2 2 2 IV god. sed. . . . Trajanje obrazovanja .Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline. odnosno za uključivanje u program za obrazovanje odraslih . . 4 .Obrazovanje po obrazovnom programu Građevinski tehničar za visokogradnju traje četiri godine. Mehanika tla i fundiranje 10. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa . .Osposobljavanje za poslove razrade projekta objekata visokogradnje. uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. u zavisnosti od vrste programa prethodnog obrazovanja. II god.Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika. Tehnologija građenja 12. 66 66 66 32 33 Ukupno 72 66 66 66 30 dana 141 9. Komjuterska vizuelizacija 11.izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole.Osposobljavanje za poslove obrade tehničke dokumentacije. koji donosi nadležna institucija.Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa.Osposobljavanje za rukovođenje građenjem objekata porodične stambene zgrade sa najviše dvije etaže i pomoćnih objekata.Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle.završila dvogodišnju stručnu školu. . .U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta u toku tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. .Učestvovanje u planiranju i izvođenju radova kod objekata visokogradnje.U srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su: .završila osnovnu školu ili .Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u odgovarajući razred.Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje. . 72 sed.Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja. god. 2 III god.Redni broj Nastavni predmeti grupe predmeta I sed.Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih.

5 . Obrazovanje koje se stiče .7.Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU.

7.1.POSEBNI DIO 1.1.1.9.10.1. 3. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1. MATEMATIKA 1.1. ISTORIJA 1. 5. 6 . 1.1.1. 2. STRANI JEZIK 1.1.1.1. 4. GEOGRAFIJA 1. INFORMATIKA 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. 1. SOCIOLOGIJA 1. 6. FIZIČKO VASPITANJE 1. FIZIKA 1. PREDMETNI PROGRAMI 1. 8.

.2. .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža.TEORIJSKI PREDMETI 1. 7 . STRUČNO . . NACRTNA GEOMETRIJA 1.Osposobljavanje za samostalan rad. . . Opšti ciljevi nastave . Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA 2.Osposobljavanje učenika za čitanje planova.1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 42 30 36 36 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 78 66 144 3.Razvijanje motoričke vrijednosti pri crtanju.2.Savladavanje predstavljanja ideja na papiru kroz perspektivu.1. .Sticanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i obrnuto.

tri nekolinearne tačke 8 . Vježba: .Uočava razlike između ortogonalne. njihovu primjenu. određuje prodore pravih i njihovo kretanje. pomoću pravih koje se sijeku.Nabraja vrste .Definiše vidljivost i kretanje kroz prostor. u prostoru.Crta projekcije. Vježba: .Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom položaju: trougao. projekcijske ravni.Upoznaje sagledavanja tačke u opštem i karakteristike prostora.Crta tragove zračnih ravni normalnih na Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Poznaje osnovne duži i prave u geometrijske opštem i oblike: tačku.Pravi model . kvadrat.Upoznaje sistem sistema opažanja i projekcijskih ravni. određuje vidljivost pojedinih elemenata.Očitava vrijednosti projekcija i zna koordinata. geometrijske slike. preciznosti. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Projekcije . .Preko određivanja prodora uslovljava kretanje prave. specijalnom ortogonalne položaju.4. trapez i krug. ravan.Crta projekcije duži i prave u opštem i specijalnom položaju. valjak i lopta.Crta projekcije. . . projekcije.Razvija sposobnost . Ortogonalna projekcija .Crta projekcije tačke u opštem i specijalnom položaju kroz kvandrante. .Razlikuje kvadrante. . Vježba: .Konstruiše ravan pomoću dvije paralelne prave.Crta projekcije .Razvija sposobnost . projekcija i .Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: kupa.Crta njihov položaj koordinata. specijalnom pravu. položaju. . projekcijskih ravni. Vježba: . kotirane i kose projekcije. . .Crta projekcije . . Vježba: .Određuje prodore geometrijska prave kroz tijela. pravougaonik.

Određuje . . Vježba: . sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih.Poznaje prodor prave kroz zračnu prave kroz zadatu ili kosu ravan i ravan. . .Ilustruje vezanih za zračnu geometrijske slike ravan.Rješava zadatke određujući pravu veličinu duži i ugla koji ona zaklapa sa projektnom ravni putem rotacije ili transformacije. Geometrijske slike na ravni . . koja ona zaklapa sa projektnom ravni.Određuje projekcije različitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan.Određuje pravu .Poznaje pravila rotacije.Određuje prodor . Vježba: . na kosoj ravni.Ilustruje presjek dvije ravni. geometrijskih slika . frontalnicu ili profilnicu kao i ravni koje su u proizvoljnom položaju.Crta projekcije geometrijskih slika koje leže na zračnoj ili kosoj ravni.Rješavajući i crtajući zadatke određuje prodor prave kroz zračnu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan. Transformacija i rotacija . .Razvija sposobnost opažanja.Poznaje pravila veličinu duži i ugla transformacije.Određuje presječnicu dvije ravni u međusobno različitom odnosu. .učenik horizontalnicu. Presječnica .Razvija preciznost. Prodor prave kroz ravan . Vježba: . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i pomoću geometrijske slike.Ilustruje projekcije geometijske slike različitih na zračnoj ravni.Crta sutražnice ravni. 9 .Određuje nagibnicu i normalu. .Konstruiše tragove kose ravni. .

Rješava projekcije .Upoređuje razlike . . crtanja.Crta presjek .Demonstrira sagledavanja pravilne prizme. ravni.Objašnjava presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. piramide i geometrijskih tijela .Poznaje rješavanje . slike i razvija mrežu. projekciji složene geometrijske oblike. Vježba: . Vježba: . valjka. karakteristike .Rješava projekcije pravilne prizme.Crta složeni krov u osnovi sa izgledom krova.Razvija sposobnost .Razvija preciznost i . Vježba: . . piramide i konusa sa bazisom na zračnim i proizvoljnim ravnima. piramide i konusa) zračnom ili proizvoljnom ravni. piramide i konusa) proizvoljnom ravni i određuje pravu veličinu presječne slike i razvija mrežu. jednostavne u radu. ortogonalne i kose crtanja i projekcije.Crta u kosoj projekciji složene geometrijske oblike.Rješava krovova. Vježba: . valjka.Određuje pravu veličinu presječne slike i razvija sliku.Određuje pravu proizvoljnim veličinu presječne ravnima. Krovovi . . valjka. Kosa projekcija .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni . piramide i konusa sa bazisom na proizvoljnoj ravni. Presjeci geometrijskih tijela .Poznaje pravila opažanja. položaj pravilnih prostora.Upoznaje elemente . proizvoljnoj ravni.Rješava složene krovove u osnovi.Razvija sposobnost .Crta projekcije pravilne prizme. geometrijskih tijela geometrijskih tijela zračnom ravni.Razvija predstavu o perspektivnog elemenata prostoru.Demonstrira sposobnost pravilnih presjeke pravilnih uočavanja.Objašnjava značaj .Crta metodama prodora vidnih . na zračnim na zračnoj ili ravnima.Rješava u kosoj kose projekcije. zračnom i .Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. valjka.Razvija 10 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . valjka.Razvija preciznost konusa sa bazisom čiji se bazis nalazi u radu. .Razvija kreativnost .Objašnava slivne krovove u osnovi. Perspektiva . perspektive. . .

. . Tehnička knjiga. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Formativni ciljevi učenik . projektor. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. table za crtanje. 6. . Gagić: Nacrtna geometrija za prvi i drugi razrad građevinske. 7.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Očna tačka. Jevtić: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za I i II razred arhitektonske. 9.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 5.Određuje osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema. . drvoprerađivačke. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 1988.Rješava osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zraka i nedogleda. . 2005. Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. . 11 . V. šumarske i geodetske škole.Bira položaj oka u likoravni i visinu horizonta. trgovinske i drvoprerađivačke škole.Diplomirani inženjer arhitekture.B. 2002. Beograd.diplomirani inženjer građevinarstva.O. Beograd. . Dulić.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. Preporuke za izvođenje nastave zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema složene aritektonske oblike.Poznaje elemente frontalne perspektive. likoravan. . Petrović: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole građevinske struke. građevinske. računar. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Lj.G. i 2004.Pismene vježbe. 8. platno za projektor i modeli geometrijskih oblika. Beograd. linija horizonta. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . Beograd. .Rješava osnovne oblike enterijera. 1992. Nedimović: Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije s osnovama teorije. M. nedogledi.Ocjena grafičkih vježbi. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .

Kućne instalacije .Obrada projekata 12 .razradom projekata .10.Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Izrada i razrada projektne dokumentacije .Kompjuterske vježbe .Definisanje prostornih vrijednosti .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Tehničko crtanje .Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .Elementi projektovanja sa . formatiziranje crteža . Povezanost predmeta Znanja .Rad olovkom i drugim tehnikama .Građevinske konstrukcije .Konstruktivni sklop objekta .Pravilno kotiranje.Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih arhitektonskih oblika .

.2. . 13 .Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje sa značajem dimenzija i razmjere. Opšti ciljevi nastave .1. TEHNIČKO CRTANJE 1. . . .2. Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE 2.Razvijanje motoričke sposobnosti pri crtanju. . .Osposobljava se za kompozicijsku sređenost u izradi tehničkih crteža.Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora.Sticanje znanja za čitanje planova. .Upoznavanje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 16 56 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 16 56 72 3.Razvijanje tehničke kulture.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža.

Ispisivanje brojeva i slova slobodnom rukom i šablonom.Razvija pravilan odnos prema grafičkom izražavanju.Objašnjava ispisivanje brojeva. 1:10. šrafure.Crtanje punih linija različitih debljina.Objašnjava crtanje linija. Grafička vježba: . početak i kraj kotne linije. .Poznaje visinsku kotu. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tehnički pribor . Kotiranje . tablu. trouglove. Grafička vježba: . A4. šinu. uglomjer. Grafička vježba: .Primjenjuje razmjeru. isprekidana. . . šestare.Razvija preciznost u radu. šablone i različita pera. . Razmjera .Objašnjava ispisivanje slova. Grafička vježba: .Primjenjuje visinske kote i kote otvora. gumu.Crta elemente kotiranja. ozolit. milimetarski. krivuljare. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija smisao za estetiku. Rad olovkom .Crta tehnički okvir. . . znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir. .Upotreba pribora i materijala za tehničko crtanje. .Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom. 1:500. . 1:50. T . A2. .Crtanje isprekidanih linija crta . . 14 . marker. . bojice. hamer. . Koristi razne vrste olovaka. Grafička vježba: .Crta različite linije: puna. Koristi i održava: sto za tehničko crtanje. 1:100.Nabraja i objašnjava pribor za tehničko crtanje.Na jednostavnim oblicima primjenjuje različite razmjere 1:5. paus. 1:25. pečat i određuje formate A1.Upoznaje značaj razmjere u tehničkom crtežu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije.4. A3.Poznaje kotiranje otvora.Na datoj osnovi i presjeku primjenjuje pravila kotiranja. crta tačka. kotna linija.Navodi materijal koji se koristi za crtanje. tuš.lenjir. Socijalizacijski ciljevi učenik .Koristi razmjernik. . .tačka.Upoznaje značaj tehničkog crtanja.Zna elemente kotiranja: kota. .Objašnjava upotrebu papira za crtanje.

Grafička vježba: . . Grafička vježba: . . Izvođački projekat .Uočava karakteristike izvođačkog projekta.Uočava karakteristike idejnog projekta. sanitarnih uređaja. formatizuje 15 . Vježba: .Priprema pribor.Razvija kreativnost i formira stav o važnosti dobijenih informacija.Crta šrafuru za različite materijale i opremu. čišćenje. kompoziciju. Idejni projekat .Precrtava zadati prilog idejnog projekta u odgovarajućoj razmjeri. Vježba: .Crta konstrukcije mnogouglova. Rad u tušu . uči punjenje. Kopiranje i formatizovanje projekta . kotira i ispisuje podatke.Razvija sposobnost opažanja.Upoznaje značaj i sadržaj idejnog projekta.Crta u zadatoj razmjeri razne oblike. elipse. .Upoznaje sadržaj izvođačkog projekta i važnost detalja koji se razrađuju.Razvija preduzimljivost i Vježba: . . Grafička vježba: . instalacija i zelenila u osnovi i izgledu.Analizira i objašnjava zadati dio izvođačkog projekta u razmjeri. Naslov i logotip . Formativni ciljevi učenik .Ćita oznake materijala.Uočava karakteristike glavnog projekta.Crta oznake građevinskog matrijala. Glavni projekat .Objašnjava grafičko prikazivanje materijala u projektima.Kopira. .Upoznaje sadržaj glavnog projekta i ulogu njegovih priloga.Upoznaje logotip i i njegove njegovu kompozicije.Vrši izradu logotipa .Objašnjava . radiranje i brisanje. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . krivih linija i njihove spojeve sa pravim linijama. Socijalizacijski ciljevi učenik . namještaja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Oznake materijala .Kopira i kopiranje i formatizuje .Opisuje rad u tušu.Analizira i objašnjava zadati prilog glavnog projekta u razmjeri. .

7. 2003. 9. 10. 6.Elementi projektovanja sa razradom projekata .Pismene vježbe. projektor i platno za projektor.Tehnika crtanja . opterećenja i rezultante sila .Tehnička obrada crteža .Ocjena grafičkih vježbi.Tehnička obrada crteža . Preporuke za izvođenje nastave i slaže svoje radove.Rad olovkom .Grafičko predstavljanje sila.Nacrtna geometrija .Informativni ciljevi i sadržaji učenik formatizovanje projekta. . 5.Tehničko prikazivanje materijala i ostalih elemenata 16 . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Građevinski materijali .Kompjuterske vježbe . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . izgled .Projektna dokumentacija .Statika i otpornost materijala . . Povezanost predmeta Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .diplomirani inženjer građevinarstva. 8.Diplomirani inženjer arhitekture.Tehnička obrada crteža (osnove.Projektna dokumentacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Tehničko prikazivanje građevinskih konstukcija .Građevinske konstrukcije .Organizacija građenja . Formativni ciljevi učenik projekat. presjeci.Projektna dokumentacija . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . računar.Projektna dokumentacija .G. Beograd.Tehnička obrada crteža . Dulić: Tehničko crtanje sa čitanjem planova.Kućne instalacije .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . .Usmena provjera znanja jednom u klasifikacionom periodu. presjeci.Tehničko prikazivanje raznih materijala .Razmjera .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu.Osnove. izgledi) i formatizovanje . .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim tehničkim priborom.Projektna dokumentacija .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Poznavanje vrsta zanatskih radova na objektu.Upoznavanje načina obrade podova i plafona.Upoznavanje sa primjenom hidroizolacije. .3.Osposobljavanje za primjenu seizmičkih propisa.Sticanje znanja o vertikalnim komunikacijama u zgradama.Upoznavanje sa načinima izvođenja pojedinih elemenata građenja.Upoznavanje sa prefabrikovanom gradnjom. . . 17 .Upoznavanje sa metalnim konstrukcijama u građevinarstvu. . .Osposobljavanje za samostalan rad. II razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2.Sticanje znanja o vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima zgrada.Upoznavanje načina prenošenja opterećenja. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 72 108 36 108 33 33 177 321 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 180 144 66 498 Vježbe: I razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Upoznavanje sa mjerama protivpožarne zaštite na objektima.2. . . . GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. 3. . .Upoznavanje sa drvenim konstrukcijama u građevinarstvu.Upoznavanje elemenata koji čine objekte visokogradnje i shvatanje njihovog međusobnog odnosa. . .Upoznavanje načina zaštite objekta od spoljnih uticaja. .Poznavanje krovnih konstrukcija. Opšti ciljevi nastave . .Poznavanje izrade radioničke dokumentacije.

Analizira ulogu elemente(uloga konstruktivnih konstruktivnih zidova. funkcija njihovih . .Uočava razliku kulturu.Zna oznake i mjere . skeletni i poprečnog i mješoviti.Upoređuje klasični građenja u polumontažni i klasičnom. konstruktivne . vertikalne serklaže . po visini.Crta šeme osnova .Objašnjava odnos prema različitih sistema osnovne zanimanju. nadprozornike bez elementi otvora za roletne i sa vrata i uloga roletnom. Elementi građenja .U razmjeri nacrtati otvore za prozore i vrata na osnovi objekta. 18 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Stiče pozitivan . odnose na ab serklaže i načine njihove izgradnje.Navodi osnovne sistema. elemente opreme i elemente obrade. između podužnog. elemente.Nabraja elemente elemente. zidovima (uloga prozorskih otvora i . konstruktivne . Vertikalni konstruktivni elementi .4.Određuje položaj . montažni način polumontažnom i izvođenja.Razlikuje nadprozornika. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Konstruktivni sklop objekata . karakteristike . mješovitog . gradnje.Razlikuje noseće . Vježba: .Upoznaje odgovornost u konstruktivnog vertikalne radu. zidova i primjena .Poznaje djelove primjenjujući Pravilnika za Pravilnik za građenje objekata građenje objekata visokogradnje u visokogradnje u seizmičkim seizmičkim područjima koji se područjima. .Primjena Pravilnika za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.Shvata ulogu nadprozornika.Poznaje otvore u prozorskih otvora. nadvratnika). montažnom načinu izvođenja.Razvija .Razvija tehničku elemente: masivni. zida.Na zadatim vertikalnih i osnovama horizontalnih raspoređuje serklaža). Otvori u zidovima . položaju i pregradne funkciji.

. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Dimnjački kanali .Zna izolaciju podova i podrumskih zidova.Poznaje dimnjačke kanale (uloga i podjela prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala).Opisuje karakteristike trakastih temelja. kao i podjelu na Vježba: .Zna način izvođenja temelja.Na osnovama crta oborene presjeke temelja. . . .Crta detalje sabirnih dimnjačkih kanala.Crta detalje lokalnog grijanja od blokova.Riješiti vođenje sabirnog dimnjačkog kanala kod višespratnog objekta prema datim uslovima. .Shvata ulogu temelja i princip prenošenja opterećenja.Zna mjere i oznake vrata.Definiše elemente od kojih su sastavljeni sabirni dimnjački kanali kao i način izvođenja. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . . . Vježba: . temelja samaca i temeljnih ploča. Temelji . Formativni ciljevi učenik . . .Navodi materijale koji se primjenjuju za hidroizolaciju.Planira položaj dimnjačkih kanala. Vježba: . Ventilacioni kanali .Analizira mogućnost primjene blokova u konstrukciji dimnjačkog kanala.Razvija odgovornost u radu.Upoznaje princip funkcionisanja ventilacionih kanala (pravila primjene i elemente ventilacije).Opisuje princip ugrađivanja prozora i vrata.Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa 19 . .Crta nadprozornik bez roletne.Crta oblike temelja. . .Skicira međuspratnu konstrukciju oko dimnjačkog kanala. .U razmjeri nacrtati temelje za datu osnovu sa oborenim presjecima.Nabraja podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekata i prema materijalu od kojeg se izvode.Crta načine otvaranja vrata. . .Crta detalje ventilacionih kanala.Objašnjava ulogu hidroizolacije.Razumije važnost očuvanja zdrave životne sredine.Objašnjava princip funkcionisanja sabirnih dimnjaka. Hidroizolacija . .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik horizontalnu i vertikalnu.

Formativni ciljevi učenik djelimično ukopanim podrumom.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Horizontalni konstruktivni elementi - Crta serklaže, - Navodi grede i podvlake. horizontalne - Crta pune ravne konstruktivne ploče sa jednim, elemente. dva i više oslonaca. - Poznaje funkciju i materijale za - Crta rebrastu izradu međuspratnu horizontalnih konstrukciju. konstruktivnih - Crta sitnorebrastu elemenata. međuspratnu - Poznaje podjelu konstrukciju. međuspratnih - Crta montažne ili konstrukcija prema polumontažne načinu izvođenja i međuspratne njihove konstrukcije. karakteristike. - Crta armirano - Navodi vrste betonsku oplate. međuspratnu konstrukciju u skeletnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Crteži – planovi oplate. Grafička vježba: - Crta planove oplate pune ploče. Grafička vježba: - Crta planove oplate rebraste i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. Grafički rad - Prema zadatoj osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu) crta planove oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata.

Vertikalne komunikacije - Primjenjuje Stepenice propise za - Definiše pojam stepenice. spoljnih i - Grafički prikazuje unutrašnjih osnove i vertikalne stepenica. presjeke - Navodi podjelu stepenišnog stepenica prema prostora. značaju, namjeni, - Čita crtež konstrukciji, stepenicа na kosim materijalima, armirano oblicima i načinu betonskim izvođenja. pločama, - Poznaje elemente oslonjenim na stepenica. obrazne nosače. - Poznaje propise za - Čita crtež stepenice. stepenicа na - Poznaje proračun koljenastim ab stepenica. pločama. - Analizira mogućnost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji. - Računa stepenice.

- Razvija preciznost.

Grafička vježba: - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na koljenastim pločama. Grafički rad - Prema zadatom stepenišnom prostoru u osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu): - proračunava stepenice; - crta osnovu, poprečni i podužni presjek; - crta planove oplate stepeništa.

21

učenik - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na Kose rampe koljenastim - Poznaje kose pločama. rampe za pješake i - Crta spoljašnje motorna vozila. stepenice. - Poznaje propise za - Uočava značaj i dimenzionisanje svrhu liftova. rampi. - Rješava rampe za vozila i za potrebe invalida. Krovovi i krovne konstrukcije - Razlikuje elemente - Vrši podjelu krovnih krovova prema konstrukcija. nagibima, - Crta tesarske materijalima i krovne veze. broju krovnih - Crta drvene ravni. krovove: proste krovove, krovove Drveni krovovi sa raspinjačama i - Upoznaje se sa krovne vješaljke. krovnim - Skicira krovove sa konstrukcijama i nadzitkom. navodi vrste - Skicira mansardne krovnih krovove. konstrukcija. - Poznaje tesarske - Analizira veze. povoljnost - Upoznaje drvene primjene pojedinih krovove: proste krovnih krovove, krovove konstrukcija. sa raspinjačama i - Rješava tavanski krovne vješaljke. prostor za potrebe - Upoznaje drvene stanovanja. krovove sa nazidkom. - Na zadatoj osnovi - Upoznaje krova crta slivne mansardne površine. krovove. - Čita detalje ravnih krovova. Potkrovlja - Upoznaje - Čita detalje zaštite potkrovlja. izolacija ravnih - Poznaje funkciju krovova. krovnih prozora. - Obrazlaže način adaptacije potkrovlja. - Obrazlaže primjenu

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Liftovi - Upoznaje liftove.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Grafička vježba: - Crta proste krovove i krovove sa raspinjačama. Vježba: - Analizirajući povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija rešava tavanski prostor za potrebe stanovanja. Vježba: - Crteži ravnih krovova.

22

Poznaje slojeve ravnih krovova.Navodi materijale za izolacije. . Ravni krovovi .Navodi nedostatke i prednosti ravnih krovova.Objašnjava način odvodnjavanja ravnih krovova.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala koji doprinose toplotnoj.Skicira toplotnu. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . zvučnoj i hidroizolaciji prostora. . 23 . .Objašnjava namjenu toplotne.Navodi vrste izolacija. . zvučne i hidro zaštite objekata. Izolacije .Navodi vrste ravnih krovova. zvučnu izolaciju i hidroizolaciju zidova i međuspratnih konstrukcija. . .Definiše ravne krovove. .Objašnjava zaštitu krovnih izolacija.

. nosivih i nenosivih.Razlikuje drvene prozore prema i drvene elemente konstrukciji.Poznaje vrste i oblike limova i ugradnje različitih njihovu primjenu u vrsta oluka. ugradnje.Razlikuje podove prema materijalu.Nabraja vrste i opšivanja limom. . . njihove osobine i primjenu.Navodi vrste podova prema materijalu i namjeni i objašnjava način izrade. Pokrivački radovi . Vježba: . Grafička vježba: .cementnih proizvoda.Crta detalje ugrađivanja bravarije. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . od opekarskih proizvoda.Čita detalje . Formativni ciljevi učenik . za stolarske radove 24 . .Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.Skicira detalje . oblike metalnih profila. .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Skicira detalje metalne ograde.Crta detalje pokrivanja krovova.Crta detalje . građevinarstvu.Poznaje vrste krovnih pokrivača prema materijalu.Čita detalje .Razlikuje vrste plafona.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. grebena i uvala.Navodi vrste oluka i ugrađivanja mjesta i način bravarije. . lima i dr.Navodi vrste drveta .Navodi slojeve podova. Limarski i bravarski radovi . Socijalizacijski ciljevi učenik . primjenu limenih opšava. Stolarski radovi .Crta podove i plafone. .Čita detalje pokrivanja sljemena. . .Crta detalj međuspratne konstrukcije sa podom i plafonom. Grafička vježba: . . . Grafička vježba: .Objašnjava metalne ograde.Razvija preciznost.Poznaje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu primjenu.Razlikuje krovne pokrivače od azbest . .Navodi vrste plafona i objašnjava način izrade. .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podovi i plafoni . .Crta detalje ugrađivanja .Crteži sa detaljima pokrivanja krovova.Crta detalje pokrivanja krovova.

Zna primjenu.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente.Crta detalje veza nastavaka punih nosača. . . .Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale: .Radi specifikaciju materijala. . .crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze.Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem). .Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente. Vježbe: . .Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere. .Poznaje načine zaštite čeličnih konstrukcija od korozije. .Poznaje izradu radioničke dokumentacije.Nabraja elemente industrijske hale. .Crta detalje ugrađivanja stolarije.Crta detalje veza nastavaka punih nosača. .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem). Metalne konstrukcije .Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Poznaje radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.crta dispoziciju. .Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale. proračun i konstruisanje rešetkastih nosača.Računa naprezanje Vježba: 25 . proračun i konstruisanje punih nosača. .Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. . . . .Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata.Poznaje klasične Formativni ciljevi učenik .Dimenzioniše i konstruiše nosače. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave stolarije. .Računa naprezanje zategnutog štapa i crta detalje veze. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik i stolarske izrađevine. .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Poznaje osnove za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija. Grafički rad: Prema zadatim podacima: . .Crta dispoziciju hale. .Crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze.Zna primjenu. .Objašnjava izradu čelične konstrukcije u radionici. . . Drvene konstrukcije . .Nabraja vrste i kvalitet šavova.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. .Nabraja mehanička spojna sredstva.Navodi proizvode od čelika i njegovu primjenu u građevinarstvu.

Navodi karakteristike i specifičnost lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija. . Preporuke za izvođenje nastave .Poznaje nastavke i veze elemenata drvenih konstrukcija.Opisuje način proizvodnje lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija. drvene konstrukcije . . 26 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik drvene konstrukcije. . .Stiče osjećaj za prostor.Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Nabraja spojna sredstva. .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. Lijepljene lamelirane . . . Socijalizacijski ciljevi učenik .Dimenzioniše drvene tavanjače.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. .Nabraja konstruktivne sisiteme.Prema zadatim podacima računa naprezanja u zategnutom i pritisnutom štapu i crta detalje veza. .Poznaje osnove za dimenzionisanje drvenih konstrukcija. .Crta detalje spajanja elemenata lijepljenih lameliranih krovnih konstrukcija. Formativni ciljevi učenik zategnutog štapa i crta detalje veze.Nabraja fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta.

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prefabrikovana gradnja - Opisuje osnovne karakteristike industrijske proizvodnje (istorijski razvoj, prefabrikovani konstruktivni elementi objekata visokogradnje). - Upoznaje metode prefabrikovane gradnje (tradicionalni, djelimično prefabrikovan, prefabrikovan način gradnje, moguća mjesta za prefabrikaciju, metode prefabrikacije). - Nabraja vrste transporta. - Opisuje način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata (sredstva za montažu, metode montaže, redoslijed montaže, pravac kretanja krana i dizalice). - Objašnjava karakteristike za: skeletni sistem, krupnoblokovski sistem, prostorno ćelijski sistem, mješoviti konstruktivni sistem. - Poznaje elemente skeletnog sklopa (temelj, stub,

Formativni ciljevi

učenik - Uočava karakteristike istorijskog razvoja prefabrikovane gradnje. - Razvija preciznost - Razlikuje u radu. prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. - Razlikuje metode prefabrikovane gradnje. - Određuje mjesto za izradu prefabrikovanih elemenata (gradilište, poligon, pogon). - Shvata metode prefabrikacije (sa nepokretnim i pokretnim kalupima, horizontalnim, pojedinačnim i u nizu). - Razlikuje unutrašnji i spoljašnji transport. - Predviđa način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata. - Uočava razliku između sistema prefabrikovane gradnje. - Crta prefabrikovane temelje sa „čašom", sa "čaurom" i u vidu ljuske. - Crta suvi i mokri postupak veza,

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu temelja i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu stuba i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri detalj nastavljanja grednih nosača u polju.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik gredni nosač, tavanični element). - Obrazlaže suvi postupak, mokri postupak i prednaprezanje, kao i veze prefabrikovanih elemenata (stub -temelj, stub - greda, stub – greda tavanica).

Formativni ciljevi

učenik stub - temelj i stub - stub. - Crta ostvarivanje veze stub - greda pomoću prednaprezanja (sa prepustom i bez prepusta). - Skicira tavanične elemente (punog presjeka, olakšanog presjeka, kasetirane). - Zna prefabrikaciju elemenata i način montaže. - Analizira metode povezivanja elemenata. Vertikalne komunikacije - Razlikuje elemente - Navodi elemente stepenica. vertikalnih - Skicira elemente komunikacija gazišta sa (nosač, gazište, olakšanim i punim čelo gazišta). presjekom, - Definiše dimenzije podesne nosače i otvora za liftove. kose obrazne nosače. - Rješava položaj i grupisanje liftova u kolektivnim stambenim objektima visokogradnje. Elementi panelnog sistema - Upoznaje elemente - Skicira poprečne presjeke zidnih panelnog sistema panela. (dimenzije i oblici - Crta spojeve zidnih panela, između zidnih dimenzije i oblici panela i to: tavaničnih unutrašnjih elemenata). konstruktivnih, spoljašnjih i - Poznaje sklopove unutrašnjih na ćelijskih elemenata mjestu ukrštanja i način nalijeganja. zidova. - Objašnjava montažu sanitarnih - Crta spoj dvije tavanice iznad ćelija, način

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze stub – tavanica konzola. Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze tavaničnog elementa i fasadnog panela.

28

učenik oslonca i spoj dvije tavanice iznad zajedničkog oslonca. - Razlikuje tipove sanitarnih kabina sa sanitarnim uređajima i dimenzijama. Prefabrikovani elementi velikih raspona - Crta zglobne veze - Nabraja elemente temelja i stuba. velikih raspona. - Skicira izgled i poprečni presjek nosača sa dimenzijama. - Crta krovne ploče i fasadne elemente. - Analizira detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podizanja i povezivanja istih.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija preciznost u radu.

Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodične zgrade P+1, L=, H=. Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat jednobrode hale sa rasponima L1=, L 2=, H=.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojević: Građevinske konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. - B. Blagojević: Završni građevinski i instalaterski radovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990. - V. Kujundžić, D. Tošić: Metalne i drvene konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Buđevac: Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - M. Muravljev, B. Stevanović: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Crtaći stolovi, pribor za crtanje, računar, projektor, platno za projektor, crteži krovnih konstrukcija, modeli krovnih konstrukcija i crteži sa detaljima krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u klasifikacionom periodu). - Pismeno (pismeni zadaci: po dva pismena zadatka u toku školske godine, po jedan u polugodištu). - Ocjena grafičkih vježbi.

29

Čelik .Elementi objekata visokogradnje .Prijem i prenos opterećenja .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu..Konstruktivni sklop objekata .Tesarske veze . 9.Tehničko crtanje .Građevinski materijali .Praktična nastava .Drvo i drvena građa .diplomirani inženjer arhitekture (za I.Opekarski proizvodi . 10.Drvene konstrukcije .Diplomirani inženjer građevinarstva.Izrada drvene oplate za stub .Međuspratne konstrukcije . konstruktivni smjer.Sistemi u građenju .Zidanje zidova i stubova opekarskim proizvodima .Mehanika tla i fundiranje .Temelji .Ocjena grafičkih radova. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Gvožđe .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Povezanost predmeta Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi Temelji Konstruktivni sklop zgrade Radovi u visokogradnji Osnove. . 8. II i IV razred).Osnovi građevinarstva .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata .Beton .Osnovni oblici temelja .Malteri .Izrada modela drvene krovne konstrukcije .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Konstruktivni sklop objekata visokogradnje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Objekti visokogradnje . .Zidovi i stubovi .Statika i otpornost materijala 30 .Projektovanje . .

Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima.4. . .grafička estetika.Osposobljavanje za samostalan rad. 3. . Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 2.2. .Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije.Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora. glavnog i izvođačkog projekta.1.Upoznavanje sa značajem tehnike poznavanja računara. . 31 . . . Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 1.Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto. .Upoznavanje sa izradom idejnog. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 38 70 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 108 60 120 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Uklapanje estetike i funkcionalnosti .

Razvija pozitivan odnos prema zanimanju. vektorskim (draw) programima. Preporuke za izvođenje nastave . . .4. .Upoznaje obradu crteža na računaru: .Shvata dimenziju . .Definiše granice crteža i jedinice mjere. rotacijom.palete sa alatkama i njihove funkcije.Primjenjuje alate: .Snimanje i učitavanje crteža. Shvata logiku programa.Razvija sposobnost opažanja.om: . transformacijom ili modifikacijom drugih objekata. Vježba: . vezane za prikaz REDRAW.predstavljanje crteža u tzv. .grafički editor programa.otvaranje postojeće datoteke i izlaženje iz programa.podjela na nivoe i uočavanje simetrije objekata koji se dobijaju pomjeranjem. Označavanje objekata na crtežu . . koordinatne .Upoznaje se sa AutoCAD. . REGEN za crteža.Razrađuje .Poznaje načine označavanje označavanja objekata. . Koristi tastaturu. crteža.Zna dimenzije sisteme. Socijalizacijski ciljevi učenik . 32 .padajući meniji.Poznaje načine zadavanja tačaka. RECTANGLE. PAN. Vježba: . objekata na crtežu. Analizira projektovanje crteža. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . LINE.Upoznaje radnog prostora.Upoznaje način snimanja crteža.projektovanje crteža. . .Označavanje objekata – alat ERASE.Zadavanje tačaka primjenom elementarnih komandi: POINT. Definisanja radnog prostora . . znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Shvata suštinu vektorskih programa.Poznaje komande ZOOM. prikaze crteža. Koristi „miš“.

.Rasterećuje crtež od nepotrebnih elemenata. . ROTATE. SCALE = homotetično preslikavanje.Upoznaje alate za geometrijske likove crtanje osnovnih i shvata njihovu geometrijskih međusobnu vezu oblika: CIRCLE. ROTATE = rotacija. POLIGON. . Vježba: .Objašnjava upotrebu mreže SNAP i GRID. .Upoznaje komande .Koristi mehanizam ORTHO režimu. .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. režimu.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju koristeći različite režime rada.Uočava analogiju pojedinih komandi za transformacije sa određenim objekata sa palete geometrijskim Modify. SCALE. . .Crta osnovne .Upoznaje se sa ostalim alatima sa palete DRAW. . tačaka SNAP i .Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećaju i nahođenju upotrebom novih alata. .Objašnjava rad u . ARC. TRIM. 33 Socijalizacijski ciljevi učenik . EXTEND. MIRROR. Vježba: .Upoznaje upotrebu različitih režima rada.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati za crtanje .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. Izmjene na objektima . ARRAY. vježbajući na njemu nove komande.Uočava važnost preciznog i kvalitetnog rada. Pomoćna sredstva u crtanju .Crta u OTRHO GRID.Razvija kulturu tehničkog crtanja.Poznaje komande objekata alatima za za izmjene .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju. vježbajući na njoj nove komande. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Poznaje mehanizam Object Snap.finu zaobljavanje i doradu objekata: zakošenje. .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. Osnovne transformacije objekata . OFFSET. . . FILLET.Mijenja dužine objekata.Upotrebljava alate: MOVE.Crta kružni i poligonalni niz elemenata. BREAK.Koristi mrežu tačaka . Vježba: . ELLIPSE. MIRROR = osnovno preslikavanje. .Crta prve šeme prostora i namještaja. Object Snap. COPY.Dorađuje ivice . CHAMFER. LENGTHEM. . transformacijama: MOVE = translacija. DONUT.

Umetanje šrafure na crtež . 34 .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. PLINE.Objašnjava atribute šrafure. .unošenje bloka sa postojeće simbole. Vježbe: . zajedničkih .Raslojava crtež . postupak . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Crta i mijenja složene entitete pomoću alata PLINE i SPLINE.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Oblikuje nove .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. . alata SPLINE. dodjeljivanje i rad sa slojevima.Upoznaje način za .Crta zadati arhitektonski prostor. grupišući ih u . . Korišćenje blokova .Razvija organizacione sposobnosti.Crta zadati arhitektonski prostor sortirajući objekte u zavisnosti od zajedničkih karakteristika. Vježba: .način definisanja bloka.Mijenja i usklađuje za šrafiranje.Crta polilinije . Slojevi i rad sa slojevima . .Definiše svojstva zavisnosti od slojeva. .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Crtanje i editovanje složenih entiteta . .Crta prave savitljive crtanje pravih krive primjenom savitljivih krivih.Upoznaje razloge prepoznajući podjele crteža na sličnost elemenata i slojeve.Poznaje: simbola.Upoznaje način za primjenom alata crtanje polilinija. .Objašnjava pojam simbole.Precizno koristi šrafiranja. bloka. . . šrafuru za . zatvorene konture .Poznaje karakteristika. šrafirane površine. . Vježba: .čuvanje blokova.rastavljanje i ponovo definisanje blokova.Pravi biblioteku .Zna šrafiranje .Objašnjava površina. .Redizajnira . zadavanjem razmjere i rotiranjem.Demonstrira načine karakteristične zadavanja slučajeve. Socijalizacijski ciljevi učenik .Pravi ličnu biblioteku blokova i koristi je.

štampanja crteža. . . Atributi . formata teksta.Crta vertikalne i horizontalne kotne linije.Poznaje alate za kreiranje i umetanje atributa. .Upoznaje jasno tehničko kotiranja. . razmjeri. .Bira stil kotiranja i .Kreira.Definiše stilove palete dimension.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. kotiranja. . atributa. 35 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Dodaje tekst crtežu teksta crtežu.Definiše svojstva mijenja atribute. Kotiranje .Obrazlaže potrebu za dodavanjem . .Radi sa alatkama sa . Vježba: .Odabira štampač. .Precrtava u AutoCAD-u.Određuje veličinu kulturu. Vježba: . .Mijenja tekst.Razvija tehničku .Unošenje rasterskih slika na crtež i rad sa njima. unos teksta.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Dodavanje teksta crtežu .Koristi posebne .Poznaje različite .Bira tekstualni stil. . . elemente kota. Vježba . kotiranje.Objašnjava razloge .Prebacuje tekst u mala ili velika slova.Štampa svoju prvu osnovu. dokumente. rasterskih slika.Kotira u nizu i paralelno. i formatizuje ga. umeće i . Štampanje .Prikazuje editor za simbole i razlomak.Definiše tipove i načine kotiranja. .Skenira . . za unošenje skeniranih slika u .Podešava veličinu i teksta i elemente boju.Stiče osjećaj za .Definiše datoteku kulturu.Crta zadati arhitektonski prostor. .Poznaje rad sa skenerom.Objašnjava stilove .Dodaje odgovarajući tekst crtežu. .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. papira i broj kopija. .Kotira neortogonalne objekte. .Zna komponente .Učitava rasterske slike. Vježba: .Razvija tehničku mogućnosti . izražavanje. .Mijenja kote. Rad sa postojećim crtežima i rasterskim slikama .Poznaje alat za izmjenu atributa.

. .Razlaže regione na 36 Vježba: . . tab panel. . Pravljenje primitiva .Kreira oblike koristeći alat 3D FACE. WEDGE. . . TORUS.Koristi napredne komande za izradu površina.Upoznaje primjenu regiona (alat Region sa palete . Vježba: .Upoznaje alate sa palete Modeling za pravljenje primitiva: BOX.Upoznaje pronalaženje ortogonalnog i izometrijskog pogleda.Upoznaje crtanje površi pomoću alata 3D FACE. pravi od njih regione.Razumije 3D koordinatne sisteme.Orijentiše se u radnom prostoru programa. Pregled modela .Određuje razmjeru.Uočava logiku programa.Razvija kreativnost i samostalnost. . . standardna paleta.Pravi prvi objekat koji prostorno postavlja i doživljava. .Koristi „miš“i tastaturu. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . PYRAMID. SPHERE.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. Vježba: .Kreira oblike koristeći nove .Kreira prve oblike po ličnom osjećanju i nahođenju. . . Primjena regiona .Oblikuje mreže pomoću alata 3D MESH.Crta objekte.Koristi osnovne alate programa. CONE. .Upoznaje sjenčenje modela. Vježba: .Razvija samostalnost u radu. . orijentaciju crteža. .Crta 3D površine pomoću alata 3D FACE. . vjuport. Izrada površina u 3D .Upoznaje interaktivno posmatranje u 3D.Upoznaje rad sa naprednim alatima za izradu površina.Sagledava prostor i objekte u njemu. upoznavanje alata.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Upoznaje obradu mrežastih površina. . .Vrši izbor onoga što želi štampati.Definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru. . CYLINDER.Upoznaje interfejs: standardni meni. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u 3D .

premješta.otvaranje prozora. Preporuke za izvođenje nastave alate. COPY. smetaju.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . .Poznaje primjenu . 3D stane ili ivice.objekti . Socijalizacijski ciljevi učenik .Upoznaje alate za objekata. .Kreira oblike otvora. paralelno uređivanje tijela: pomjera. Primjena Bulovih operacija . .Upoznaje alate za rotira. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Draw). 37 . briše SCALE. Opcije za obradu tijela . u EXTRUDE i pravcu z – ose REVOLVE.Zaobljava ivice. Vježba: . .Izvlači. . ROTATE.Vrši korekciju . . Bulove operacije .Oduzima otvore sa zida.Razvija sposobnosti i sagledava mogućnosti modeliranja tijela.Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata CHAMFER.Izrada arhitektonske osnove i dizanje zidova u 3D.Izvodi 3D tijela kada se neki 2D objekat okrene oko zadate ose . FILLET. . MOVE.otvaranje vrata. između dvije ravni.izrada stepenica. . mijenja boju.alati sa palete.Odsijeca djelove . Vrši korekciju objekata.Upoznaje izradu složenih objekte geometrijskih tijela izvlačenjem po pomoću alata pravoj liniji.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Solid Editing. . .alat SLICE. Vježba: . Vježba: . Vježba: . iskošuje. alat Extrude. Složena geometrijska tijela . Vježba: .Pravi regione od nekoliko objekata i na njih primjenjuje Bulove operacije. Formativni ciljevi učenik skup linija i lukova. ARRAY.Primjenjuje Bulove operacije.Upoznaje Bulove operacije (alati sa palete Solid Editing). Uređivanje tijela u prostoru .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. objekata: .Oblikuje 3D .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda modelovanja.alat Revolve.Uočava analogiju pojedinih komandi sa određenim geometrijskim transformacijama.Stiče znanja u oblikovanju 3D objekata. uređivanje . Zaobljava ivice.Skriva oblike koji Bulovih operacija. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa: . Obara ivice pod uglom. .

.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Dodavanje kamere i osvjetljenja . . pomoću materijala.Računar sa odgovarajućom programskom opremom. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .V.Koristi alat Render. Beograd. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Dodaje i postavlja osvjetljenja kameru. Burchard.Uređuje materijale. 38 .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 2001. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .B. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .diplomirani inženjer građevinarstva.Upoznaje alat svijetla. . 7. Beograd. 2004.Razvija smisao za estetiku.Importuje AutoCAD .Selektivno renderuje djelove modela. . . .Upoznaje . .G. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. platno za projektor.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Upoznavaje vrste uređivanje modela mapa.Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . 2000. Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 9. Vježba: . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Socijalizacijski ciljevi učenik . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 5. projektor.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Dodjeljuje materijale . . crtežu. . Omura: AutoCAD 2000.Upoznaje crtež. D. 6. 8. štampač i skener.Dodaje i mijenja osvjetljenje. Render.Poznaje alat objektima. dodavanje kamera i .AutoCAD.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. CET Computer Equipment and Trade.Diplomirani inženjer arhitekture.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . Pitzer: Pod lupom . .Razlikuje vrste . Render. Uređivanje modela pomoću materijala . Kompjuterska biblioteka. .

10. Povezanost predmeta Znanja - Izrada i obrada tehničke dokumentacije - Tehnička obrada crteža - Izrada i obrada crteža, kotiranje - Izrada priloga projekta - Obrada i izrada crteža - Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Nacrtna geometrija - Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika - Tehničko crtanje - Projektna dokumentacija - Građevinske konstrukcije - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija - Projektovanje - Definisanje prostornih vrijednosti

39

1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika građevinskih materijala. - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih građevinskih materijala. - Upoznavanje pravilne upotrebe građevinskih materijala. - Osposobljavanje za upotrebu standarda. - Razvijanje svijesti o značaju upotrebe standarda i odgovornosti za poštovanje standarda. - Upoznavanje principa zaštite životne sredine. - Osposobljavanje za samostalan rad.

40

4. Sadržaj/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Upoznaje se sa značajem građevinskih materijala i prefabrikata. - Navodi osobine i metode ispitivanja građevinskih materijala. - Nabraja osnovne podjele građevinskih materijala. Osnovi geologije - Upoznaje geološke osobine zemlje i zemljine kore. - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Materijali od kamena - Upoznaje dobijanje i obradu građevinskog kamena. - Objašnjava primjenu kamena i njegovu zaštitu. - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata. - Nabraja vrste kamena. Voda - Opisuje vodu kao građevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije. Keramički materijali - Nabraja sirovine i opisuje dobijanje keramičkih proizvoda. - Objašnjava ciglarske

znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik - Razlikuje građevinske materijale prema namjeni. - Razlikuje određene osobine građevinskih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za produktivnost i ekonomičnost. Preporuke za izvođenje nastave

- Razlikuje stijene: magmatske, sedimentne i metamorfne.

- Razlikuje načine dobijanja i obrade građevinskog kamena.

- Uočava značaj vode u građevinarstvu.

- Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda. - Razlikuje keramičke
41

- Razvija sposobnost zapažanja.

.Informativni ciljevi i sadržaji učenik proizvode. Razlikuje načine dobijanja betona. .Obrazlaže upotrebu čelika u građevinarstvu.Objašnjava sirovine i opisuje dobijanje veziva.Nabraja činioce koji utiču na kvalitet betona. Razlikuje osobine zgure i pucolana u građevinarstvu.Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona.Upoznaje karakteristike i primjenu zgure i pucolana u građevinarstvu.Upoznaje keramičke proizvode.Obrazlaže zaštitu čelika od korozije.Nabraja osobine veziva. Određuje upotrebu različitih maltera. . Malteri .Nabraja vrste maltera i navodi njihovu primjenu.Razvija svijest o zaštiti životne sredine. . Prepoznaje greške pri malterisanju. Veziva u građevinarstvu . Formativni ciljevi učenik proizvode i definiše njihovu namjenu. Prepoznaje koroziju i definiše njeno sprečavanje. . . Razlikuje vrste armature. Uočava značaj vatrostalnih materijala. .Nabraja sastojke mješavine betona. .Objašnjava marku betona.Razvija odgovornost u radu.Nabraja osnovne obojene metale. . Zgure i pucolani . .Nabraja vrste čelika i armature. .Nabraja sastojke mješavina maltera. Metali i legure .Objašnjava osnovna veziva: građevinski kreč. . 42 . Beton .Nabraja vrste betona. . .Upoznaje vatrostalne materijale. gips i cement.Objašnjava tehnologiju betona. . .Upoznaje dobijanje gvožđa i čelika. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje veziva i definiše njihovu upotrebu.

Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje katran i bitumen kao osnovna ugljovodonična veziva. kitovi . . . Standardi . Materijali u funkciji zaštite elemenata . Drvo . . elemenata. Formativni ciljevi učenik .Upoznaje značaj plastičnih masa. .Objašnjava dobijanje stakla.Obrazlaže zaštitu drveta.Upoznaje materijale . Ugljovodonična veziva . lakovi. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Staklo .Razlikuje materijale za za završnu obradu i zaštitu od požara i zaštitu gotovih vlage.Navodi primjenu stakla u građevinarstvu.Razlikuje oznake .Upoznaje sirovine. Boje.Opisuje greške u strukturi drveta.Navodi i objašnjava materijale u funkciji zaštite od požara.Standardi 43 .Određuje primjenu drveta u građevinarstvu. .Obrazlaže upotrebu drveta u građevinarstvu.Određuje upotrebljivost veziva.Upoznaje oznake . .Određuje upotrebljivost plastičnih masa. .Nabraja svojstva i vrste drveta.Navodi vrste i lakove i kitove. . objašnjava primjenu boja.Opisuje način dobijanja i primjenu ugljovodoničnih veziva. . lakova i kitova u građevinarstvu.Razvija odgovornost u radu.Razlikuje vrste i primjene stakla u građevinarstvu.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine.Uočava značaj razvoja novih materijala. . vlage i sl. .Razlikuje boje. vrste i obradu. Plastične mase . .

Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Čita standarde. Stojiljković: Građevinski materijali. 2002. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 6. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Okvirni spisak literature i drugih izvora . projektor. boje i lakovi . 10. beton. Povezanost predmeta Znanja Drvo i drvena građa Čelik Gvožđe Opekarski proizvodi Malteri Beton Drvo. crijep.Završni radovi u građevinarstvu . plastične cijevi) i katalozi. 7. 5. Miletić: Građevinski materijali sa osnovama geologije. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Stojiljković. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Organizacija građenja 44 . Centar za stručno obrazovanje. keramičke pločice.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. . Formativni ciljevi učenik materijala.Keramički materijali. .I.R. Podgorica.Obračunske norme korišćenja materijala . opekarski proizvodi .Elementi konstruktivnih sistema .I. 1979. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. projektno platno. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala.Osnovi građevinarstva . Beograd. .diplomirani inženjer arhitekture.Upoznaje se sa standardima. D. udžbenik za I razred srednjih stručnih škola. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave građevinskih materijala. . 8.Računar.Građevinske konstrukcije Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi . 9.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Diplomirani inženjer građevinarstva. Sinđić-Grebović: Građevinski materijali. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . čelik. Beograd. 2008.Tehničke karakteristike materijala i građe Povezanost sa drugim predmetima Predmet . uzorci građevinskih materijala (opeka.

kamen Boje.Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Znanja Osnovna veziva Malter Beton Gvožđe i čelik Drvo Opekarski proizvodi.Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu 45 . lakovi. lakovi i kitovi Metali i legure Plastične mase Boje.Sanitarni uređaji .Praktična nastava . kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet .Kućne instalacije Betonski radovi Armirački radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi Znanja .

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 108 36 36 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 72 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Upoznavanje sa pojmom krutog tijela i ravnotežom krutog tijela pod dejstvom ravnog sistema sila. zatezanje i savijanje.Upoznavanje sa vrstama naprezanja u nosačima.Upoznavanje sa pojmom materijalne tačke i uslovima ravnoteže materijalne tačke pod dejstvom proizvoljnog ravnog sistema sila. zakona koji se koriste u statici. Opšti ciljevi nastave .1. definicija.6. . 3. .Prepoznavanje statičkih sistema u praksi. . . STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 1. .Osposobljavanje za rješavanje linijskih nosača i statički neodređenih nosača.Osposobljavanje za analitičku i grafičku obradu podataka. Naziv predmeta: STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 2. .Osposobljavanje za dimenzionisanje nosača napregnutih na pritisak. 46 . .2. .Usvajajanje osnovnih pojmova.Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz otpornosti materijala. .Upoznavanje sa ekstremnim statičkim uticajima.

Vježba: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . . Statika materijalne tačke . . .Prepoznaje grafički uslov ravnoteže.Upoznaje zadatak i .Razlaže silu na dva preciznost u radu. rezultantu sistema.Brojni primjeri razlaganja sila koje napadaju materijalnu tačku na dva zadata pravca. . .Analitičko i grafičko određivanje rezultante za dvije i više sila koje napadaju materijalnu tačku. koje napadaju preciznost i .4.Navodi metode metode rada. podjelu statike. . sistematičnost.Upoznaje aksiome aksiome statike.Razvija tačnost. Statika ravni . .Upoznaje sistem kolinearnih sila sistematičnost kolinearnih sila.Upoznaje veze . . podjelu mehanike.Crta različite vrste krutog tijela. .Crta poligon i urednost i . ose x.Određivanje položaja i veličine rezultante za proizvoljan sistem sila koji napada .Upoznaje materijalnu tačku i urednost.Grafičko predstavljanje sile u razmjeri. . razlaganje sila u .Računski određuje dva pravca.Crtanje poligona i trougla sila.Crta sistem . .Upoznaje trougao sila. .Upoznaje zadatak i .Razvija rutinu. rada.Objašnjava pojam sile i mase.Crta poligon i plan sila i grafički određuje rezultantu.Objašnjava analitički i grafički. sila.Projektuje sile na sistema.Razvija preciznost. . ose Dekartovog koordinatnog .Primjenjuje .Projekcija sila na ose Dekartovog koordinatnog sistema. statike.Objašnjava pojam . brzinu i tačnost.Objašnjava grafičke uslove ravnoteže. Vježba: . određuje rezultantu .Navodi vrste materijalnu tačku.Crta proizvoljan sistem sila.Uočava zadatak i podjelu statike. . . .Primjenjuje . .Razvija sistematičnost i .Objašnjava poligon ili plan sila. rezultantu.Računa rezultantu proizvoljnog sistema sila koji 47 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . slaganje dvije sile različitih pravaca.Poznaje proizvoljan sistem sila koje napadaju materijalnu tačku. y.Shvata pojam sile.Uočava zadatak i različitih grana. podjelu mehanike.Objašnjava . projekciju sile na zadata pravca. Vježba: . .Razlikuje tijelo i . . kretanja. Vježba: .

.Razvija tačnost.Određivanje rezultante proizvoljnog sistema sila u ravni analitičkim putem. .Analizira sistem spregova koji napadaju materijalnu tačku.Razvija rutinu. . . brzinu i tačnost.Slaganje sile i sprega. . . geometrijski predstavlja moment sile. . .Crta spreg sila.Varinjonova teorema. .Definiše pojam sprega. .Određivanje veličine i položaja sile u sistemu na osnovu grafičkih i analitičkih uslova ravnoteže.Objašnjava glavni vektor i glavni Formativni ciljevi učenik napada materijalnu tačku. .Slaže silu i spreg. .Primjenjuje analitičke i grafičke uslove ravnoteže. . sistematičnost preciznost i urednost.Redukcija sile na tačku. .Poznaje teoremu ekvivalentnih spregova. Statika krutog tijela .Određivanje rezultujućeg sprega. . .Upoznaje pojam momenta sile za tačku.Računa moment sile za tačku. . .Objašnjava veličinu i položaj rezultante dvije paralelne sile istog i suprotnog smjera. .Određivanje glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u 48 . .Obrazlaže analitički postupak određivanja rezultante sistema sila.Upoznaje redukciju sile na tačku. . . . Vježba: .Određuje glavni vektor i glavni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave materijalnu tačku analitički i grafički.Redukuje silu u odnosu na tačku.Određivanje rezultante sistema paralelnih sila u ravni istog i suprotnog smjera primjenom Varinjonove teoreme. . .Opisuje slaganje sile i sprega.Poznaje proizvoljan sistem sila u ravni. Vježba: .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže.Računa moment sprega. .Objašnjava pojam rezultujućeg sprega. . .Primjena Varinjonove teoreme. Vježba: .Određuje položaj i računa veličinu rezultante dvije sile istog i suprotnog smjera. .Određivanje ekvivalentnog sprega. .Crta proizvoljan sistem sila u ravni.Određivanje momenta sprega sila.Računa silu primjenjujući uslove ravnoteže. Vježbe: .Brojni primjeri nalaženja momenta sile za tačku.Primjenjuje momentno pravilo.Definiše moment sprega. . .Računa rezultujući spreg. Vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje moment rezultante dvije sile .

Objašnjava statičku . . Statika linijskih nosača u ravni . . .Razvija tačnost. .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže proizvoljnog sistema sila. spreg i kombinovano opterećenje: .Crta poligon sila i Verižni poligon. 49 .Poznaje vezu izmedju plana sila i Verižnog poligona.Navodi vrste oslonaca i veza. .Crta plan sila i Verižni poligon.Primjenjuje posebne oblike uslova ravnoteže. .Određuje otpore putem. određenost nosača. .Upoznaje vrste .Primjenjuje osnovne oblike uslova ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Određivanje otpora oslonaca proste grede za opterećenja: koncentrisana sila.Navodi posebne uslove ravnoteže.Razlikuje vrste .Grafički određuje rezultantu za dvije ili više sila. oslonaca za prostu .Upoznaje određivanje otpora oslonaca za prostu oslonaca za prostu gredu. raspodijeljeno opterećenje.Objašnjava određivanje položaja rezultante za dvije ili više sila metodom Verižnog poligona. .Navodi vrste .Razlikuje vrste opterećenja.Poznaje grafičke uslove ravnoteže.Objašnjava grafičko slaganje sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Informativni ciljevi i sadržaji učenik moment.Objašnjava određivanje otpora . gredu analitičkim . . oslonaca i veza.analitičkim putem.Izračunava otpore oslonaca za .Određivanje veličine i položaja rezultante ravnog sistema proizvoljnih sila metodom poligona sila i Verižnog poligona. putem. . .Izračunava otpore . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ravni. . sistematičnost i urednost u radu. Statički određeni nosači . . .Zna vezu između poligona sila i Verižnog poligona.Prepoznaje vrste nosača. Vježbe: .Razvija rutinu.Određuje statičku određenost nosača. . . . Formativni ciljevi učenik moment i svodi dati sistem na prosti oblik. nosača. Vježba: . brzinu i tačnost. opterećenja.Upoznaje gredu grafičkim određivanje otpora putem primjenom oslonaca za prostu Varinjonove gredu grafičkim teoreme.grafičkim putem. .

Određivanje dijagrama presječnih sila (N.Izračunava otpore oslonaca za gredu sa prepustom. raspodijeljeno opterećenje. .Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za prostu gredu.Objašnjava određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom analitičkim putem. .analitičkim putem. momenta. kombinovano opterećenje: .Određivanje kritičnog presjeka. Vježba: . Formativni ciljevi učenik konzolni nosač.Informativni ciljevi i sadržaji učenik oslonaca analitičkim putem za konzolni nosač.Objašnjava određivanje otpora oslonaca grafičkim putem za konzolni nosač. . .Određuje otpore oslonaca za konzolni nosač grafičkim putem. spreg. T.Određivanje otpora oslonaca grede sa prepustom za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.grafičkim putem. . . . Vježba: .Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za gredu sa presjekom. presječne sile i njihove dijagrame.Određuje otpore oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. .Poznaje određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem.Objašnjava unutrašnje sile u nosaču. .grafičkim putem.Određivanje dijagrama presječnih sila (N. T. sistematičnost preciznost i urednost u radu. Vježba: . . kombinovano opterećenje: . M) za konzolni nosač.Računski određuje presječne sile i crta dijagrame presječnih sila za konzolni nosač. . M) za prostu gredu. Vježbe: . .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za konzolni nosač. .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za gredu sa prepustom.Određivanje reakcija konzolnog nosača za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.Razvija tačnost. vrijednost max.analitičkim putem. . transferzalne sile i momente savijanja. .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za prostu gredu.Određivanje dijagrama . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . . .Definiše unutrašnje sile u presjecima normalne sile. 50 . raspodijeljeno opterećenje. spreg.

Određivanje momenta inercije ravnih površina. preciznost i .Računa statički složenih površina. Riterov postupak.Razvija tačnost.Određivanje otpornog momenta ravnih površina. određivanje otpora rešetkastog nosača. Geometrijske karakteristike ravnih površina .Objašnjava statički moment površine .Računa otpore urednost.Crta elipsu i računa .Poznaje primjenu teoreme. Vježba: . Štajnerove teoreme. Godišnji rad: Za zadati rešetkasti nosač odrediti: 51 .Određivanje sila u štapovima rašetke metodom ravnoteže čvora. Vježbe: . Vježba: .Kremonin plan sila. .Određivanje statičkog momenta površine. Rešetkasti nosači .Računa sile u određivanje sila u štapovima presjeka štapovima rešetke Riterovom analitičkim putem – metodom.Određivanje težišta složenih površina analitički i grafički.Određivanje poluprečnika inercije i crtanje elipse. M) za gredu sa prepustom.Riterova metoda.Opisuje momente površina inercije ravnih primjenom površina.Upoznaje . Vježba: .Poznaje otporni površina. analitički i grafički.Upoznaje težište složenih površina osnovnih površina.Upoznaje .Upoznaje metode štapovima rešetke određivanja sila u analitičkom štapovima metodom.Objašnjava . oslonaca za rešetkasti nosač. . . Vježba: .Računa otporni inercije. moment ravnih površina. rešetkastih nosača. . moment površine.Računa momente presjeka.Određivanje sila u štapovima rešetke grafičkom metodom .Navodi vrste rešetkastih nosača.Poznaje pojam poluprečnik elipse i inercije. rešetkastih nosača.Određuje sile u određivanje sila u štapovima rešetke štapovima rešetke grafičkom grafičkom metodom . . inercije ravnih .Određivanje sila u presjeku rešetkastog nosača . Štajnerove .Upoznaje određivanje težišta . sistematičnost.Zna vrste . . . Kremonin plan sila. . poluprečnika . .Računa sile u . moment ravnih . .crta metodom Kremonin plan sila.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave presječnih sila (N.Određuje težište . T.

reakcije oslonaca analitički i grafički.sile u štapovima rešetke Kremoninim planom sila. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .sile u zadatom presjeku metodom Ritera. . 52 .

tačnost i preciznost u radu. Vježba: .Upoznaje pojam . štapova.Računa napon primjenom . naprezanja. . opterećenjem. Vježba: . dimenzionisanje .Računa smičući aksijalno napon.Proračun napona i dilatacije prema Hukovom zakonu.Razvija marljivost. Vježba: . napregnutih štapova .Objašnjava naponu.Dimenzioniše pri čistom presjeke savijanju. Vježba: .Zna deformacije . savijanja. čistom savijanju. naprezanju.Navodi deformacije materijala pod tijela.Upoznaje pojam napon u aksijalno pritisnutih i napregnutim zategnutih elementima.Računa dimenzije . .Crta dijagram veze izmedju napona i napona i dilatacije.Računa stvarni . . . elastičnog tijela. .Dimenzionionisanje aksijalno napregnutih štapova prema dopuštenim naponima. . dopušenom .Objašnjava vezu .Upoznaje pojam presjecima tijela.Zna uzroke pojave napona.Računa napone u . presjeku štapa.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Analiza napona i deformacije .Računa napon pri neutralne linije. Aksijalna naprezanja . .Poznaje smičuća i kosom presjeku tangencijalna štapa. Vježba: . samostalnost. napona u .Razvija rutinu.Navodi vrste . napregnute na . .Definiše pojam aksijalno stvarnog i napregnutih dozvoljenog elemenata prema napona. deformacije tijela.Zna deformacije i napon pri i objašnjava napon aksijalnom pri aksijalnom naprezanju. Savijanje .Razvija tačnost i preciznost.Proračun napona pri čistom . tačnost. . .Objašnjava napon .Računa modul napona u kosom klizanja.Objašnjava čisto čisto savijanje.Dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Zna ponašanje .smicanje.Određivanje broja zakivaka u vezi krovnog nosača.Upoznaje deformacije pri smičućem naprezanju. .Poznaje Hukov Hukovog zakona. 53 Socijalizacijski ciljevi učenik . zakon. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Objašnjava deformacije savijanja.Provjera napona u zategnutom ili pritisnutom elementu. .Navodi deformacije .Definiše pojam .

Vježba: .Opisuje određivanje dimenzija pritisnutog štapa Omega postupkom. tačnost i samostalnost.Računa vitkost štapa. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave savijanju. .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na savijanje silama prema normalnim naponima.Dimenzionisanje presjeka prema smičućim naponima.Zna primjenu kosih nosača u građevinarstvu. . tačnost i samostalnost u radu.Navodi statičke uticaje na kose nosače.Upoznaje dimenzionisanje štapova na izvijanje za Ojlerove slučajeve.Upoznaje deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata.Računa glavne napone grede izložene na savijanje silama.Dimenzionisati 54 .Poznaje dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje. .Računa dimenzije pritisnutog štapa pomoću Ojlerove jednačine i Omega postupkom.Objašnjava smičuće napone kod grede savijene silama.Zna deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. Kosi puni nosači .Računa kritičnu silu. .Računa reakciju oslonaca kosog nosača.Upoznaje primjenu Omega postupka kod pritisnutih štapova.Razvija preciznost. Vježba: . .Određivanje reakcija oslonaca kosog punog nosača prema zadatom opterećenju.Poznaje osnovnu jednačinu savijanja.Određivanje dimenzije pritisnutog štapa.Računa nosivost pritisnutih štapova. . Vježba: .Objašnjava određivanje reakcija oslonaca Formativni ciljevi učenik . . . . . . Vježba: . Vježba: . Vježba: .Objašnjava glavne napone grede izložene na savijanje silama.Upoznaje primjenu kosih nosača u građevinarstvu.Upoznaje određivanje kritične sile za osnovne Ojlerove slučajeve izvijanja. Izvijanje . . . . . .Razvija preciznost. .Određivanje nosivosti pritisnutog štapa. .Računa smičuće napone kod grede savijene silama.Informativni ciljevi i sadržaji učenik savijanje.

fiktivnog momenta .Zna vezu ugiba.Upoznaje stepen . Elastična linija .Poznaje izračunavanje ugiba i nagiba nosača pomoću tabelarnih slučajeva.Računa ugib i nagib i fiktivne nosača metodom transferzalne sile.Računa dimenzije kosog punog nosača prema dopuštenom naponu. . elastične linije. .ram. fiktivnog nosača.Računa ugib i nagib metodu nosača primjenom određivanja ugiba i tabelarnih nagiba. Formativni ciljevi učenik . ugiba i nagiba.Zna primjenu okvirnih nosača.Određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije za zadati nosač i opterećenje metodom fiktivnog nosača.Određivanje reakcija oslonaca. .Crta fiktivan nosač na osnovu uslova nagiba. . Statički neodređeni nosači .Definiše pojam nagiba i momenta.Upoznaje . dijagrame . . okvirnih nosača. okvirnog nosača. .Određivanje ugiba i nagiba nosača u presjecima kao i maksimalnih vrijednosti pomoću tabelarnih slučajeva. .Objašnjava metodu određivanja ugiba i .transferzalnih sila.Objašnjava dimenzionisanje kosih nosača. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave krovni nosač od drveta ili čelika prema dopuštenom naponu. 55 Vježba: .Upoznaje primjenu .Zna oblik elastične . Statički određeni okvirni nosači .Računa reakcije okvirnog nosača. .Crta dijagrame: .Poznaje grafoanalitičku .Zna djelove građevinarstvu. fiktivnog nosača. dijagrama presječnih sila i kritičnog presjeka za zadati okvirni nosač .savijanja.Objašnjava nosača za razne određivanje slučajeve reakcija oslonaca opterećenja.Poznaje primjenu grafoanalitičke metode. oslonaca okvirnog .momenata okvirnom nosaču.Informativni ciljevi i sadržaji učenik kosog nosača.Određivanje reakcija oslonaca .Navodi djelove . . Vježba: . slučajeva.normalnih sila.ramovi .Upoznaje pojam nosača. . okvirnih nosača u . unutrašnjih sila u . . Vježba: .Razvija preciznost u radu. Vježba: .Računa statičku statičke neodređenost neodređenosti nosača. na granicama .Definiše pojam linije.

Izračunavanje ekstremnih vrijednosti statičkih uticaja za zadati nosač.Poznaje dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. T. snijega i vjetra.Poznaje dejstvo .Zna metodologiju rješavanja statički neodređenih nosača.Objašnjava .računa opterećenje najnepovoljniji snijegom. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik nosača.Proračun korisnog opterećenja i opterećenja snijegom i vjetrom.stalno opterećenje.Poznaje određivanje statičkih veličina za kontinualni nosač primjenom Klapejronove jednačine. računa: . . .Zna jednačinu triju momenata ili Klapejronovu jednačinu. Vježba: .Proračun stalnog opterećenja za zadate slučajeve.Za ramovski nosač uraditi: . .Računa reakcije oslonaca za najnepovoljniji slučaj opterećenja.Računa ekstremne vrijednosti statičkih uticaja.dijagrame presječnih sila. M) za zadati kontinualni nosač. .Zna vrste .Crta razne šeme grede. . sistem proste . Ekstremne vrijednosti statičkih uticaja . . . . opterećenja na . .korisno opterećenje. .Crta dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. grede sa opterećenja i prepustima i njihove konzolnog nosača.Objašnjava kontinualni nosač. Formativni ciljevi učenik . .računa opterećenje opterećenja za vjetrom.reakcije oslonaca.Analizira građevinske opterećenja i objekte. .Računa reakcije oslonaca primjenom osnovnih jednačina ravnoteže i dodatnih geometrijskih uslova. Vježba: .Određivanje reakcija oslonaca primjenom Klapejronove jednačine i crtanje dijagrama presječnih sila (N. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave za jedanput statički neodređen nosač. Godišnji elaborat . .dimenzionisanje nosača prema naponima savijanja i naponima 56 . položaj .određivanje kritičnog presjeka. kombinacije.Upoznaje analizu opterećenja. .Upoznaje određivanje statički nepoznatih veličina i dijagrame presječnih sila za statički neodređen nosač. . Vježba: .Crta kontinualni nosač.

projektor. Jovanović. NIO. . 2003. Veličković. 1985. Veličković. 9.Razmjera crtanja 57 . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 2006. O.Grupa autora: Zbirka zadataka za II razred građevinske struke. . 2002. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. platno za projektor. Beograd. Univerzitetska riječ’’.Analiza opterećenja . Povezanost predmeta Znanja .Računar. konstruktivni smjer. .B. D. Lubarda: Otpornost materijala. . Stanković.Analiza opterećenja . 1998. Titograd.Milošević: Statika i otpornost materijala za III razred građevinske škole.Građevinske konstrukcije .Predstavljanje nosača šematski .Debljine upotrijebljenog materijala .Krovne konstrukcije .određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije nosača. Veličković.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .Pismeno (pismeni zadaci: dva u toku školske godine. D. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. K. .Diplomirani inženjer građevinarstva.Predstavljanje sila grafički Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Beograd. . . D.Kosi nosači . . . Jovanović: Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Damjanović-Juhas. Naučna knjiga. Stanković. Zavod za udžbenike. po jedan pismeni zadatak u polugodištu).V. grafoskop i folije za grafoskop. 5.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave smicanja. Veličković. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Beograd.B. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .M. Protić: Mehanika i otpornost materijala.Tehničko crtanje . D. 6. 10. 7.Ocjena vježbi. Beograd. Naučna Knjiga. - - 8.Konstruktivni elementi objekta .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2003. Beograd.Osobine materijala . O.Građevinski materijali . Vujošević: Zbirka riješenih zadataka iz statike.L.

karakteristika i primjena armature.Upoznavanje osnove proračuna elemenata od nearmiranog betona.Upoznavanje betona i njegovih komponenti.Razvijanje motivacije za praćenje savremenih dostignuća u oblasti ispitivanja betona. kvalitetnog i ekonomičnog rada. značaja.Upoznavanje elementarnih ispitivanja betona.Upoznavanje vrsta i oblika oplata i skela.Upoznavanje uloge. . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA BETONA 2. .2. Opšti ciljevi nastave .7. 58 .Sticanje svijesti o važnosti preciznog. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 36 36 36 72 72 3.Upoznavanje sa primjenom sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. . svojstva. TEHNOLOGIJA BETONA 1. . način spravljanja i primjenu. .1. . .

Crta grafikon frakcija agregata.Razlikuje vrste agregata prema načinu dobijanja.Upoznaje beton i orijentaciju prema komponente njegove zanimanju. komponente. . . . armiranog i prednapregnutog betona. Cement . .oblik zrna.Upoznaje crtanje grafikona frakcija agregata (propisane i stvarne linije agregata). betona.čvrstoća.Određuje granulometrijski sastava svih frakcija agregata.čistoća.Nabraja . cementa. vrste i način dobijanja agregata. cementa značajne za kvalitet betona. . . .Upoznaje ulogu. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Beton i njegovi komponentni materijali .Crtanje granulometrijske krive.Razlikuje vrste karakteristike svijest.Razlikuje vrste .Ispitivanje povoljnosti grahulometrijskog sastava agregata za spravljanje betona.Upoznaje način transporta i transportovanja i skladištenja skladištenja cementa. . cementa.Upoznaje osobine cementa.Shvata značaj pravilnog . . . .Razlikuje .Definiše primjenu nearmiranog.Upoznaje način pravilnog uzimanja uzimanja uzoraka uzoraka cementa. 59 .Stiče pozitivnu .Zna osobine . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .4. .Razvija ekološku . . Agregat . njihove oznake. prednosti i nedostaci.Objašnjava postupak ispitivanja granulometrijskog sastava svih frakcija agregata. .Nabraja vrste i cementa i njihove klase cementa i oznake. betona i njihovu betona: primjenu.Shvata značaj .Navodi osobine agregata značajne za kvalitet betona: .

. armature.Objašnjava ulogu . agregata i vode za . . .Određuje . njegovanja betona. nastavljanje .Shvata značaj ulogu. miješanja betona.Shvata ulogu vode vode kao kao komponente komponente betona. beton i njihovu .Opisuje zaštitni sloj dozvoljene napone betona.Određivanje vodocementnog faktora.Upoznaje svojstva svježe betonske svježe betonske mase. propisane marke. transporta i . . .Upoznaje način betona. armiranje.Razlikuje vrste miješalica.Poznaje razmjere količine cementa. u armaturi.Poznaje računsko armiranja.Računanje dužine sidrenja za pojedine vrste armature.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Voda . Spravljanje i ugrađivanje betona . . .Određuje zaštitni čelika za sloj betona. .Razlikuje vrste značaj armature.Razvija preciznost u radu.Upoznaje ulogu i .Definiše kvalitet vodocementni vode za spravljanje faktor.Shvata značaj ugrađivanja pravilnog betona. Armatura .Upoznaje način 1m betona spravljanja.Računa dužinu dozvoljene napone sidrenje i u armaturi. . betona.Određuje potrebne .Razlikuje svojstva .Određuje . nastavljanje . šipki kod . 60 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Definiše dodatke za .Definiše vodocementni faktor i njegov uticaj na svojstva betona.Upoznaje vrste .Upoznaje sidrenje i armature. .Računanje dužine šipki armature u armaturnom sklopu. mase. određivanje dužine šipki kod armiranja. ugrađivanja . . spravljanja.Računa dužinu armature.Upoznaje vrste transporta i miješalica. Vježbe: . betona i njen uticaj na ugradljivost i svojstva očvrslog betona.Objašnjava .

mehanička svojstva betona: .Upoznaje vrste i oblike oplate za različite elemente. .Upoznaje tečenje i skupljanje betona.Analizira postupak betoniranju.Definiše vrste probnih tijela za određivanje marke betona.Upoznaje postupak .učenik pravilnog njegovanja betona. potresa prije i poslije vezivanja.Razlikuje vrste mraza i toplotu. betoniranja na . .Upoznaje vrste i oblike skela.Upoznaje postupak 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Betoniranje .Razlikuje vrste .Razlikuje dodatke za beton.čvrstoća na zatezanje. . probnih tijela za .redoslijed.čvrstoća na smicanje.Definiše otpornost na gradilištu. .Definiše vodo-nepropustljivost .Razlikuje posebne .Objašnjava mrazu.čvrstoća na pritisak. .Posjeta gradilištu. . .Razvija ekološku svijest.Upoznaje način određivanje marke ispitivanja betona betona. . ispitivanja betona . . . betona na dejstvo .Shvata različita . Oplata i skela .Shvata značaj pravilnog betoniranja: betoniranja. .prekide pri .Upoznaje svojstva betona. . plastično tečenje betona.Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. . Svojstva i ispitivanje betona .Upoznaje način čuvanja probnih tijela na gradilištu.Upoznaje dejstvo vrste betona. . skela i oplata. . na gradilištu.Uočava značaj betona.

platno za projektor.Dimenzioniše . 2002.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik betoniranja na mrazu: . 5. . Stojiljković. 6.Dimenzionisanje stubova od nearmiranog betona. temelje od . . 1989.Poznaje dozvoljene . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . beton. . .bez izvijanja.siporeks. .sa izvijanjem.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine.Određuje u radu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Objašnjava . .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . temelja od nearmiranog betona. Bojović: Beton za III i IV razred.Poznaje postupak nearmiranog dimenzionisanja betona. . .probna opterećenja.Diplomirani inženjer građevinarstva. 8.Određivanje sile nosivosti za stubove prostog i složenog presjeka.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . Marjanov. Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije. 62 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Upoznaje posebne vrste betona: .Razvija preciznost . Ž. dozvoljene normalne napone normalne napone za nearmirani za nearmirani beton. 7. Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .laki. Beograd. grafoskop i folije za grafoskop.Računar. Osnove za proračun elemenata od nearmiranog betona . . .keramzit. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .kontrola kvaliteta.Priručnik za primjenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton.I. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . M. 9.tehničke pripreme. projektor.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Dimenzioniše postupak stubove od dimenzionisanja nearmiranog stubova: betona.Dimenzionisanje temelja od nearmiranog betona. po jedan u polugodištu).

Metali i legure 63 .10.Veziva u građevinarstvu . Povezanost predmeta Znanja Agregat Cement Voda Svojstva i ispitivanje betona .Materijali od kamena .Beton .Građevinski materijali .Armatura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Voda .

Izrađivanje šeme organizacije gradilišta za sve objekte visokogradnje. .Upoznavanje građevinske mehanizacije i njene primjene u zavisnosti od vrste rada. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 33 69 36 33 69 72 66 138 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za analizu izvršenih aktivnosti.Osposobljavanje za vođenje i čitanje građevinske dokumentacije. usmjeravanje.Korišćenje normativa i standarda pri izradi predmjera i predračuna i upotrebljavanje kompjuterske tehnike u tu svrhu. . .Upoznavanje i korišćenje mjera zaštite na radu i principa zaštite prirodne sredine. planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa ljudi radi ostvarenja određenih ciljeva u građevinarstvu.Upoznavanje menadžmenta kao modernog načina vještine upravljanja. pravilnu upotrebu tehničke dokumentacije.Upoznavanje dinamike izvođenja radova i čitanje dinamičkih planova. 3. .8.1.Koordiniranje. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. 64 . . . Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. . .2.

Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinska djelatnost .Crtanje objekata privrednog gradilišta. .Nabraja vrste poznavanja zakona gradilišta prema: gradilišta i uslove i propisa. Vježba: . djelatnosti i ulogu istraživačke menadžmenta. rada na gradilištu. Vježba: . Vježba: . .Navodi podjelu organizaciji radnog rada. Zakona o izgradnji.Upoznaje odredbe .Razlikuje organizacione građevinske sisteme i pojam djelatnosti: građevinarske projektantske. Faze izvođenja građevinskog objekta . .Objašnjava radne operacije u proizvodne sklopu proizvodnog procese. poštovanja .Razvija sposobnost .Navodi sastav .izvođački projekat. službu i administrativno 65 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . radove na .Shvata važnost organizacije gradilištu. gradilišta.Zna pravila o dobroj . preciznost. njegovog spratnosti. dobre organizacije gradilišta.Razlikuje tehničku gradilištu. .Razlikuje vrste . Vježba: . .Razlikuje simbole na šemi.4. Investiciono tehnička dokumentacija . broju objekata.Upisivanje podataka u gradilišnu dokumentaciju. operativne. . . faze rada i mjesta.Razlikuje različite .idejni projekat.projekat izvedenog stanja.Čita šemu osoblja na .Razvija marljivost i koju zauzima.Razvija . Struktura građevinske proizvodnje .projektni zadatak.Razlikuje projektnu odgovornost i izrade tehničke dokumentaciju: obavezu dokumentacije. . .Objašnjava šemu potrebnu organizacije . .Opisuje pripremne .Razvija dokumentaciju za gradilišta. nadzor. . površini osnivanja.Upoznaje postupak .Izrada šeme organizacije gradilišta za mali i veliki objekat.glavni projekat.Organizacija radnog mjesta za određenu radnu operaciju. procesa. institucije.Pregled investiciono tehničke dokumentacije.Shvata osnovne odredbe iz Zakona o izgradnji objekata visokogradnje. sistematičnost i formiranje preciznost u radu. .Upoznaje za organizaciju.Razlikuje svu . radno mjesto.Shvata značaj . zakonskih propisa.

Posjeta gradilištu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta.Čita normative i i standarde za standarde.Sastavlja privremene.Razvrstava norme građevinarstvu. vremenu. .Čitanje građevinskih normi u kompjuterskoj obradi. u građevinarstvu. .Razrađuje detalje iz primopredaju projekta. Vježbe: . .Objašnjava .Razrada pojedinih detalja iz projekta.Evidentira prisustvo radnika na gradilištu.Razlikuje vrste nadzora.Poznaje normative . Formativni ciljevi učenik materijalnu službu.Razvija odgovornost u radu.Razvija sistematičnost i preciznost u radu.Čita izvođački projekat. Predmjer. .Objašnjava proces izvođenja radova na gradilištu. . gradjevinsku knjigu.Popunjavanje liste evidencije radnika.Koordinira izvođenje važećim zakonima radova. . prema materijalu. Vježba: .Zna pripremu materijala.Priprema sve podatke za tehnički prijem objekta. predračun i obračun građevinskih radova . .Piše opis . Socijalizacijski ciljevi učenik .Razvija preciznost. . .Razlikuje pripremne radove po redu. . radova prema . obračunske i okončanu situaciju. Vježba: 66 . . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . .Prati i obezbjeđuje neophodne dokaze o kvalitetu materijala koji se ugrađuje.Zna elemente privrednog gradilišta.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Sastavlja građevinski dnevnik. . Normativi i standardi rada u građevinarstvu .Čitanje građevinskih normi građevinskih radova pomoću literature. radove u .Objašnjava opise . radnoj snazi.Sračunava učinak rada radnika. . .Poznaje gradilišnu dokumentaciju.

Vježba: . Preporuke za izvođenje nastave .Usvaja osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu. Povezuje radove prema tehnologiji izvođenja. Zaštita na radu . pravila i način zaštite od njih. Sistematizuje radove prema srodnosti. . Vježba: .Izrada opisa građevinskih radova za zadati objekat visokogradnje.Upoznaje propise i mjere zaštite na radu. Godišnji elaborat: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinskih.Posjeta gradilištu. Analizira kretanje cijena na tržištu. Socijalizacijski ciljevi učenik sistematičnost.Razvija odgovornost u radu.Izrada elaborata za manji objekat. Formativni ciljevi učenik građevinskih i zanatskih radova. . .Objašnjava predračun radova.Koristi mjere zaštite životne sredine.Objašnjava predmjer radova. Sračunava jedinične cijene prema vrsti rada.Oobjašnjava obračun radova.Izrada analiza cijena prema pozicijama radova iz zadatog predmjera. 67 . . . . Računa potrebne količine radova prema pozicijama iz glavnog projekta. zanatskih. instalaterskih i montažnih radova.Obračun koštanja objekta po vrstama radova kao i koštanje cjelokupnog objekta.Koristi mjere lične zaštite na radu.Proračun količina radova za zadati objekat. Vježba: . Sračunava vrijednost radova prema predmjeru i predračunu. . - - .

Proračun efektivnog časa rada mašine.Poznaje način izvršavanja radnih obračuna procesa.Crta dijagram toka za određene pozicije radova.Prepoznaje vodeću .Posjeta građevinskom preduzeću .Proračunava učinak za građevinsku mašina za sljedeće mehanizaciju.Upoznaje vrste građevinske mašine građevinskih po grupama: mašina.Razlikuje . preciznost i sistematičnost.Proračunava koštanje efektivnog časa rada mašine.Opisuje metodu procesa i dijagram izrade karte toka za određene procesa i dijagrama vrste radova. .prema vrstama vrstu mašina.za sabijanje tla. Preporuke za izvođenje nastave . Vježba: .za proizvodnju građevinskih materijala.Objašnjava analizu kalkulacije cijena . građevinskih radova. Vježba: .za transport i vuču. .Razvija sposobnost za organizaciju posla.Shvata značaj dobre organizacije preduzeća. .Razvija tačnost. Socijalizacijski ciljevi učenik . učinka za svaku .Čita faktore korekcije date tabelarno kao i druge podatke potrebne za proračun učinka date tabelom. Analiza tehnološkog procesa .Posjeta gradilištu. Vježba: . .Crtanje karte procesa za određene pozicije radova. sastavu. . . .za iskop i utovar zemlje. . .Objašnjava izbor mašinu koja mehanizacije realizuje prema radnim tehnološki proces. .sektor mehanizacija.prema načinu . njihove .Proračun praktičnog učinka mašina za određene vrste radova.Upotrebljava elemente kalkulacije. .Izabira mašine u širi izbor.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Građevinska mehanizacija . toka.Crta i čita kartu .za prenos i dizanje.prema karakteristike i konstruktivnom upotrebu.Razvija tačnost i preciznost. operacijama. vrste radova: . 68 . . Vježba: . . . .

Crta mrežni plan i terminira ga.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . 69 .Dijeli planove na . dinamičkih planova.Objašnjava analizu . Vježba: . materijala i mehanizacije.Širi izbor mašina prema zadatim radnim operacijama. Vježba: .Razvija marljivost i tačnost. izbor pomoću statičkih tehnologije planova. .Proračunava . korišćenje resursa i . cjeline.Obrazlaže tehniku brigade.Uočava prethodnu.Sastavlja spisak aktivnosti koje mrežnog plana.Objašnjava dinamičke planove. Vježba: . Vježba: .Izabira mašine u uži izbor na osnovu najpovoljnijeg mašino sastava prema njihovim učincima. Vježba: . materijalu aktivnosti. Vježba: .Poznaje izradu histograma. .Crta histogram.Vrši uži izbor mašina prema ekonomskoj analizi. predstavljaju radne vremena. . . .Crta gantogram. .Crta kritični put. optimizaciju.Crta histogram i određuje optimalan broj radnika u .Sračunava vrijeme .Crta gantogram i planira angažovanje radne snage.Proračun trajanja radova za određene pozicije. radova.Sastavlja spisak aktivnosti za izvođenje zadatog objekta. Godišnji elaborat: . .Terminira mrežni .Navodi podjelu statičke i planova.Poznaje izradu dijagram.Obrazlaže ulogu potrebe u radnoj planiranja radnih snazi. dijagram. . . naredne i uporedne aktivnosti.Utvrđuje broj i sastav radne . trajanja aktivnosti.Izbor mehanizacije i planiranje proizvodnje za objekat visokogradnje (nastaviti elaborat trećeg razreda). .Shvata važnost temeljito urađenih planova.Izrada statičkih planova za potrebe radne snage.Poznaje izradu . mrežnog planiranja. građenja i odabira resursa za njihovu .Crta mrežni gantograma. Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Proračunava realizaciju putem vrijeme trajanja statičkih planova. dinamičke. Planiranje proizvodnje .

Konstantinović: Organizacija građenja za III razred građevinske škole.Projektovanje .Pismeno (pismeni zadatak . .Poznavanje faza izvođenja radova . 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . platno za projektor. 6. Beograd. V. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . 2007.Čitanje i crtanje određenih .Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Veličković. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Opis pozicija radova .Kompjuterske vježbe CAD-u 70 .Čita dinamičke planove ulaganja finansijskih sredstava.Ocjena godišnjeg elaborata. projektor.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 9. 2. 5.Ž. 7.Računar.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Građevinska knjiga Beograd.diplomirani inženjer arhitekture. . 10.Crtanje statičkih i dinamičkih planova Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . B. .Čitanje djelova projekta radi izrade predmjera .Opis pozicija radova . grafoskop i folije za grafoskop.Diplomirani inženjer građevinarstva. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Spisak aktivnosti na objektu .Crtanje u Excel-u i AUTO .u drugom polugodištu jedan pismeni zadatak). Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Praščević. Povezanost predmeta Znanja . 1999. . . 4.Poznavanje djelova objekta . 3.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik datom trenutku.Normativi i standardi rada u građevinarstvu – knjiga 1.Izrada predmjera i predračuna .Poznavanje djelova objekta . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Tehničko crtanje pozicija radova .Građevinske konstrukcije .Ocjena vježbi.

.Osposobljavanje za crtanje plana armature za stub.Upoznavanje mehaničkih svojstva betona i armature.Upoznavanje osnove proračuna po graničnoj nosivosti.Osposobljavanje za korišćenje kompjuterskih programa za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih elemenata.Osposobljavanje za samostalan rad.Sticanje znanja o teorijama za proračun armirano betonskih konstrukcija. . 71 . pravougaonog i t-presjeka. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 66 66 99 99 3.Osposobljavanje za dimenzionisanje presjeka konstruktivnih elemenata: stub.1. . Opšti ciljevi nastave . .9. . BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. ploče i grede.2. .Upoznavanje sa proračunom ab konstrukcija po teoriji graničnih stanja. Naziv predmeta: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. . ploču i gredu pravougaonog i t-presjeka.

nastavljanje armature. izvod i specifikacija armature centrično pritisnutog stuba. stanjima.Upoznaje aksijalno .Objašnjava nastavljanje PBAB ’87 za armature.Dimenzionisanje i plan. .Razlikuje . izvijanja.Razvija tačnost i . elemente. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Proračun AB konstrukcija . .Zna osnove graničnom stanju proračuna loma.Razvija tačnost. . koeficijente sigurnosti.Crta radni dijagram betona i radni dijagram čelika.Koristi propise za koeficijente parcijalne sigurnosti.Razlikuje aksijalno . elemente. Vježba: . Proračun aksijalno napregnutih elemenata .Razvija tačnost. konstrukcija. betona.Shvata osnove proračuna prema proračuna prema graničnim graničnim stanjima.Poznaje parcijalne . sistematičnost i napregnute napregnute preciznost.Računa dimenzije .Razlikuje mehaničke čelika.Objašnjava osnove .Koristi PBAB ’87 za sidrenje armature. .Poznaje osnove sistematičnost proračuna AB armiranje preciznost i elemenata konstruktivnih 72 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . . sidrenje i . izvod i specifikaciju armature.Upoznaje mehanička svojstva . .Objašnjava osnove .Poznaje osnove proračuna prema .Objašnjava centrično proračun centrično pritisnutog stuba pritisnutih stubova bez uticaja bez uticaja izvijanja. AB elementi nepregnuti na savijanje .Crta plan.4. karakteristike čelika.Koristi PBAB ’87 za .Upoznaje mehaničke preciznost u radu.Dimenzionisanje AB grede .Zna osnove proračuna AB proračuna AB konstrukcija. . mehanička svojstva karakteristike betona. . Vježba: .Objašnjava PBAB ’87 za . prema graničnom stanju loma.

izvod i specifikacija armature. . . Dimenzioniše ploču ukliještenu na jednom kraju. izvod i specifikacija armature. Koristi PBAB ’87 za AB ploče sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Dimenzioniše kontinualnu ploču. Dimenzioniše konzolnu ploču. - Formativni ciljevi učenik elemenata napregnutih na savijanje.Dimenzionisanje AB ploče sa jednim prepustom.Opisuje ploču ukliještenu na jednom kraju.Dimenzionisanje AB kontinualne ploče.Dimenzionisanje AB slobodno položene ploče. Preporuke za izvođenje nastave pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje.Objašnjava AB ploče. Dimenzioniše slobodno položenu ploču. . . Vježba: . - - - - 73 . crta plan armature prema liniji Socijalizacijski ciljevi učenik urednost.Informativni ciljevi i sadržaji učenik napregnutih na savijanje.Dimenzionisanje AB ploče ukliještene na jednom kraju a na drugom slobodno oslonjene. izvod i specifikaciju armature. Dimenzioniše AB grede pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje.Objašnjava konzolnu ploču. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. Vježba: . Vježba: .Razvija tačnost. Poznaje slobodno položenu ploču. izvod i specifikaciju armature. plan. izvod i specifikaciju armature. . plan. izvod i specifikacija armature. . izvod i specifikaciju armature. Dimenzioniše ploču sa prepustima.Poznaje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. plan.Objašnjava kontinualnu ploču. Vježba: . plan. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. Vježba: . izvod i specifikacija armature.Dimenzionisanje AB konzolne ploče. izvod i specifikacija armature. sistematičnost preciznost i urednost. crta plan prema liniji zatežućih sila.Objašnjava ploču sa prepustima. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. plan. . a na drugom slobodno oslonjenu.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Proračun nosača prema transverzalnim silama .Zna proračun T-presjeka kada je pritisnuto rebro.Dimenzioniše .Dimenzionisanje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. Bojović: Beton za treći i četvrti razred građevinske škole.Računa armaturu za primanje sila zatezanja. Ploča sa rebrom . 1987.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.M. proračun .nosači T-presjeka . crtanje dijagrama glavnog napona zatezanja i osiguranje nosača armaturom. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Određuje položaj armature za prijem kosih sila zatezanja. grafoskop i folije za grafoskop. kada je neutralna osa u rebru. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Dimenzionisanje T-presjeka kada je pritisnuta ploča za zadati granični uticaj. Stojiljković.Poznaje proračun smicanja prema AB greda graničnoj pravougaonog transverzalnoj sili. .Ocjena vježbi. . 6. 2002.Računa napon . granično stanje nosivosti pri uticaju graničnih transverzalnih sila. .Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. Ž. po jedan u polugodištu). .Pravilnik za beton i armirani beton. I. Marjanov.Pribor za crtanje.učenik zatežućih sila i izvod i specifikaciju armature. 7. projektor. računar. neutralna osa u . 5.Koristi propise o prema osiguranju od sila transverzalnim zatezanja za silama.Dimenzioniše T-presjeka kada T-presjek za slučaj je pritisnuto rebro. . . 74 .Objašnjava proračun T-presjek za T-presjeka kada je slučaj kada je pritisnuta ploča. Beograd. Vježba: . poprečnog presjeka .Objašnjava ploči. projektno platno.

Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja ..Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje .Statika i otpornost . 8.Osnovni građevinski elementi (stubovi. 10. .Dimenzionisanje elemenata na pritisak i savijanje . grede. ploče) .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Povezanost predmeta Znanja .Kompjuterske vježbe .Građevinski materijali .Osnovna svojstva betona i armature .Diplomirani inženjer građevinarstva. konstruktivni smjer.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Upotreba kompjuterskih programa 75 . vrste materijala opterećenja i statički uticaji .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Radni dijagram betona i čelika .Građevinske konstrukcije . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Vrste nosača. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .

Sticanje znanja za uklapanje objekata u prirodno okruženje. . . 76 .Podizanje estetskih kriterijuma. PROJEKTOVANJE 1.1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 31 22 53 77 110 187 108 132 240 Vježbe: odeljenje se dijeli u grupe do 17 učenika.Razvijanje kulture stanovanja. . .Osposobljavanje za razradu projekta višespratne stambene zgrade. . .Upoznavanje sa tehničkim normativima za projektovanje stanova i stambenih zgrada.Osposobljavanje za samostalan rad.Razvijanje kreativnosti pri izradi projektne dokumentacije. .Upoznavanje sa značajem ekoloških standarda i propisa u građevinarstvu. Opšti ciljevi nastave .10.Sticanje vještine korišćenja arhitektonskih konstruktivnih elemenata. .Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi projektne dokumentacije. Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2. .2. 3. . .Sticanje vještine kombinovanja prostornih elemenata.Osposobljavanje za razradu projekta manje porodične kuće.

Razvija kulturu .Formira stav o . .Razvija ekološku prednosti i .Shvata postupak . .projektnog njihovoj primjeni. prilaz podatke kroz fazu u odnosu prema grafičkog saobraćajnici.Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta.Upoznaje i .Uočava odnos preciznost. moguću . obrazlaže faze pojedinih faza sistematičnost. tehničkih uslova na projektovanja formiranju do enterijera.investicionog mogućnosti programa. geološkom sastavu terena i njegovom reljefu.Analizira uzajamni odnos i uticaj koja obuhvata povezivanja pojedinih područja arhitektonsko prostornih arhitektonskog projektovanje i vrijednosti u projektovanja. razmišljanja.Prema datim uslovima crta lokaciju slobodne . Projektna dokumentacija . zadatka. projektne dokumentacije. do idejnog.Obrazlaže svijest. nedostatke funkcionalne grupe 77 Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . opisuje njihov arhitekturi. .lokacije. . idejnih skica.Razvija kreativnost .Određuje .Razlikuje i . rješenja kroz datu . sadrži.Uočava uticaj međusobni odnos urbanističko od urbanizma.Objašnjava orijentaciju. . Pripremni radovi . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektonsko projektovanje .Razvija sposobnost .4.Upoznaje područja . projektovanja od samostalnost u zamisli.Analizira podatke o postojećoj mreži infrastrukture. preko radu. izrade projektne procesa preduzimljivost i dokumentacije. upoređuje porodičnih zgrada.Upoznaje značaj i važnosti dobijenih dobijanja lokacije i sadržaj: informacija i uslove koje ona .Navodi podjele stanovanja. veličinu. Porodične zgrade . glavnog i izvođačkog projekta.

predsoblja. . stana. . prostorija sa ostava hrane. stambenih zgrada. ostave alata i opreme. stana.Skicira funkcionalno funkcionalnu šemu grupisanje.Opisuje razlike i konstruktivno karakteristike: otvorene površine balkona. soba aspekta za spavanje.Rješava djelove stana pojedinačno: komunikacije. grupacije. povezanost.Poznaje značaj . .Razvija predstavu o prostoru.Razvija kreativnost samostalnost i preduzimljivost u radu. povezivanja aktivnog odmora boravka i otvorenog prostora. Grafička vježba: .Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. Grafička vježba: . stambenih zgrada. .Poznaje namjenu i funkcionalnu šemu veličinu pojedinih manjeg stana.Nabraja podjelu stanova po veličini. prostorije ostave za ogrijev. „dispozicije sanitarne namještaja“. ulaza.Razvija samostalnost i kreativnost.jednosoban. lođe . Analiza prostorija u stanu .Objašnjava boravka.Upoznaje pomoćne . prostora pojedinih za rad.Rješava i crta osnovu grupacije dnevnog boravka i kuhinje.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik višespratnih prostorija. vrijednostima . 78 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave porodične kuće.Rješava i crta osnovu grupacije za pasivni odmor sa sanitarnim čvorom. Prateće prostorije . terase. lođe. Funkcionalne grupe stana . kuće. . dimenzionisanje trpezarija.Razvija sposobnost uvažavanja tuđeg mišljenja. Analiza stambenih jedinica . . . .Rješava garažu za putničko vozilo i . kuhinja.Rješava osnovu stana sa dispozicijom namještaja.podrumske pristupnu rampu. prostorija i njihovo . stana.Razvija ekološku svijest. Otvorene površine . Grafička vježba: . garaže.Povezuje Opisuje karakteristike funkcionalne sa stambenih jedinica: oblikovnim . .Objašnjava položaj.Rješava oblikovno i . stana srednje veličine.garsonjera. holova.Uočava prednosti i „porodične nedostatke niskih teritorije“.Skicira . dnevnog .Razvija sposobnost balkona. .

jednoiposoban.Uočava značaj saradnje sa “fazerima“.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Razvija nivo estetskih kriterijuma.Analizira .porodična kuća u šemu. tehničkim primjenjuje uslovima i seizmičke propise.presjek 1: 100.fasade 1: 100. 79 . .Određuje površine. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .sve osnove 1: 100.Crta dispoziciju namještaja.temelje 1: 50. .dvosoban. . Izrada projekta porodične kuće . . kuća.Razvija samokritičnost.Razrađuje . nizu.Na osnovu date skice razrađuje: .Situaciju 1: 250. . . Grafičke vježbe: Idejni projekat .dvojna porodična projektni zadatak.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Na osnovu date skice razrađuje: .Razvija kreativnost i samostalnost u radu. Glavni projekat .poluatrijumske . .Crta funkcionalnu . . .sve osnove 1: 50.atrijumske kuće. .Opisuje kako konstrukciju.tehnički opis.predmjer.Analizira završnu obradu kroz projektne detalje.samostalna vrijednostima. orijentaciju. .Usvaja . . . . . dokumentacije. . Tipovi izgradnje porodičnih kuća . projektnom zadatku rješava dio . porodična kuća.presjeke 1: 50.Objašnjava funkcionalnu tipove izgradnje povezanost grupa porodičnih kuća: sa oblikovnim . . prema datim materijalizuje urbanističko objekat. .Pravi skice.Određuje kuće. . .detalji.fasade 1: 50.

stambenih zgrada i izborom njihove konstrukcije. .Poznaje etaže. . zaštite.Proširuje znanje o standardima stanovanja i razvija kritički odnos u vrednovanju ostvarenih rješenja.pet i više stanova na spratu. .Formira stav o značaju povezivanja estetike i funkcije.Navodi podjelu šemu stanova i višespratnica po komunikacija.Objašnjava poslovnog prostora. broju stanova na određuje površine.stambeni blokovi. terasaste stambene zgrade. . Poslovni prostor . „rastere“. Grafička vježba: . Grafička vježba: . mogućnosti konstruktivnog sklopa prizemlja i određuje način prenošenja opterećenja spratova.Razvija odgovornost za predložena rješenja.stambeni traktovi. stepeništu. Podjela višespratnica . ucrtava raspored opreme i dispoziciju namještaja (1: 100).etaži: konstrukciju.dva stana na stepeništu. . standarda i mjere .Analizira i određuje vertikalne sistem 80 Socijalizacijski ciljevi učenik . tri ili četiri stana. izborom višespratnih materijala.Upoznaje . .Uočava mogućnosti .Crta funkcionalnu . .Razvija kreativnost i preduzimljivost.Razvija predstavu o prostoru.Prema usvojenom rješenju sprata projektuje poslovni prostor u prizemlju.Uočava povezanost prizemlja i instalacija suterena za vodovoda i poslovne prostore.tri i četiri stana na stepeništu.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Višespratne stambene zgrade .Poznaje tipove objekata. .Razvija preciznost Grafička vježba: .Rješava tipsku osnovu sprata sa dva. Preporuke za izvođenje nastave . .Upoznaje funkcionalnog stanovanje u rješenja kod zajedništvu.Analizira . Komunikacije .jedan stan na materijale. kanalizacije kroz .Određuje sadržaj . pojedinih tipova .Galerijski sistem funkcionalnost stanovanja tipične jedinice karakteristike stana kao „dupleks“ stanovi „porodične stambene kule. . karakteristike: primjenom . teritorije“. mogučnosti korišćenja .

Razrada dijela osnove motelske sobe (1: 100). objekata.industrijski objekti.domovi zdravlja. industrijskih 81 Grafička vježba: .hoteli.Razrada dijela osnove škole: učionica. sušionice veša.Administrativno pojedinih tipova upravne zgrade. ulogu i raspored zajedničkih prostorija: okupljanje stanara.Informativni ciljevi i sadržaji učenik komunikacije: stepeništa.zdravstvene standarda i mjera stanice.Navodi osnovne površine prostorija karakteristike.Upoznaje horizontalne komunikacije: ulazni prostori. . Grafička vježba: .kafana i bar. . . .predškolske ustanove. . Privredne zgrade .Objekti za izbor konstrukcije.Razrađuje ulazni dio objekta (crta osnovu i presjek kroz stepenište). .Razrada projekta dijela osnove staje za goveda.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Ugostiteljski objekti: . zaštitu: primjenu . . zdravstvenu izbor materijala. . Preporuke za izvođenje nastave . . sanitarne grupe.Navodi podjelu i mogućnosti karakteristike funkcionalnog društvenih zgrada: rješenja kod . ostave za kolica i bicikla.Pronalazi karakteristike konstruktivna privrednih zgrada: rješenja .Komentariše . .Obrazovno vaspitne ustanove: . podrumske etaže. komunikacije (u razmjeri 1: 100).moteli. . Formativni ciljevi učenik horizontalnih i vertikalnih komunikacija sa aspekta organizacije stana i njegovog udobnog i sigurnog korišćenja. Grafička vježba: . Zajedničke prostorije .Navodi podjelu i .školski objekti.Razrađuje podrumsku etažu. Društvene zgrade . Socijalizacijski ciljevi učenik u radu.Određuje sadržaj i . liftovi. podrumske – stanarske ostave.restorani. hodnici i galerije. garaže i prostorije za zajedničke instalacije. zaštite. garderoba. Grafička vježba: .

Primjenjuje seizmičke propise.Objašnjava kako estetiku.Razvija smisao za .presjek 1: 100.fasade 1: 100.Ocjena grafičkih vježbi i projekata. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: Idejni projekat Prema datoj skici razrađuje: .šeme stolarije. Nojfert: Ahitektonsko projektovanje. projektor. 1968. 82 . arhitektonski dio . prostor. .Crta funkcionalnu projektnom šemu. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.sve osnove 1: 100. .Analizira završnu obradu kroz detalje.Crta dispoziciju kao poslovni namještaja. . . .dio svih osnova u razmjeri 1:50. 2004. . . prizemni dio koristi . . .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Usvaja konstrukciju.E. . zadatku razraditi .karakteristične detalje. Beograd. . .poljoprivredne zgrade.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. Razrada projekta višespratne stambene zgrade . prema datoj skici i . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 6.tehnički opis. 5. platno za projektor. dokumentacije višespratnice čiji se .dio presjeka u 1:50.Na osnovu date skice razrađuje: . .Razlikuje vrste poljoprivrednih objekata i njihove osnovne karakteristike. 7. Građevinska knjiga. Formativni ciljevi učenik objekata. Beograd.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Materijalizuje objekat.B.tehničke škole. . .situaciju 1: 250. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . projektni zadatak. .Pravi skice. . Glavni projekat .Razrađuje .dio osnove temelja u razmjeri 1:50. Ročkomanović: Elementi projektovanja sa razradom projekata za treći i četvrti razred građevinsko .Pismene vježbe. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Određuje projektne orijentaciju. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Određuje površine. časopisi i odgovarajući prospekti. . računar.Uočava značaj saradnje sa „fazerima“.

Kompjuterske vježbe .Definisanje prostornih vrijednosti .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Rješavanje vodovoda i kanalizacije .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Statika i otpornost materijala .8.Diplomirani inženjer arhitekture. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . formatizovanje . konstrukcije .Predmjer i predračun .Pravilno kotiranje.Opterećenje nosača .Kućne instalacije .Projektovanje .Izrada priloga projekta.Organizacija građenja .Konstruktivni sklop objekta .Definisanje prostornih vrijednosti . 10.Instalacije vodovoda i kanalizacije 83 .Građevinski materijali .Kućna mreža . obrada i izrada crteža.Izrada dijela projektne dokumentacije .Izbor materijala. jedinične cijene .Građevinske konstrukcije . tehnička obrada crteža. Povezanost predmeta Znanja .Nacrtna geometrija .Konstruktivni elementi objekata visokogradnje .Tehničko crtanje .Rad olovkom i drugim tehnikama .Dokaznice mjera.Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . kotiranje . 9.Materijalizacija objekta .

.Upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.Osposobljavanje za razradu projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije.Osposobljavanje za samostalan rad. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3.2.11. . Naziv predmeta: KUĆNE INSTALACIJE 2. Opšti ciljevi nastave .1. . . KUĆNE INSTALACIJE 1. .Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta.Osposobljavanje za obavljanje poslova nadzora u izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije na osnovu tehničke dokumentacije za manje objekte.Osposobljavanje za provjeravanje atesta i vršenja kontrole ispravnosti mreže pod pritiskom. 84 . .Upoznavanje sistema odvođenja atmosferske vode. .

kanalizacione instalacije.Objašnjava .Razvija sposobnost .Razlikuje i pravilno . (kompjuterska . WC-u. .Razvija preciznost . . .Crtanje grafičkih oznaka instalacija u objektima.Crta horizontalni razvod ispod kote 85 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Upoznaje razvrstava kanalizacione cijevi materijal za (materijal. kupatilima. pravilan raspored . Vježbe: .Upoznaje .Crta pravilan raspored sanitarnih vrste sanitarnih u radu.Upoznaje sve vrste . Projektni elaborat: .Crta grafičke oznake za sve instalacija u instalacije u objektima objektima visokogradnje.Razlikuje grupisanje kućnih instalacije prema instalacija. uređaja u uređaja. materijale.Objašnjava WC-u i kuhinjama.Izrada šeme kanalizacione mreže u objektima.Crta kanalizacone blokove po etažama. kanalizacionu nagib). kanalizacije u o projektovanju objektima. kanalizacione . . grafičkim oznakama.Crta i računa spajanje nagibe dvorišne i kanalizacionih kućne cijevi. način dvorišnu i kućnu postavljanja.Opisuje vođenje mreže sa svim cijevi kroz objekat. Kanalizacija . Vježbe: .Upoznaje kućnu mreže. Sanitarni uređaji . . kanalizacione .Izrada šeme rasporeda sanitarnih uređaja u prostorijama (kupatilima.Razlikuje različite planove i zna da ih pročita.Primjenjuje sanitarnih uređaja savremene u mokrim kanalizacione čvorovima. pratećim objektima (reviziona okna i kaskade). visokogradnje.Uočava značaj za predstavu o instalacija poštovanja propisa prostoru. mrežu.Objašnjava i navodi . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . .4. kuhinjama).Manji stambeno poslovni objekat. .Upoznaje značaj . kanalizaciju.

.Crta presjeke kroz glavni kolektor. Aparati i armature za vodovodnu mrežu . . Atmosferska kanalizacija . (kompjuterska obrada).Razlikuje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju.Crta razvijene presjeke vertikala. Projektni elaborat: .Crta vodomjere i shvata njihov značaj. sređenost i preglednost.Crta izometrijsku šemu vodovoda. 86 .Razlikuje vodovodni materijal.učenik podruma ili kote prizemlja za objekte bez podruma. Vježba: . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrada). materijale.Manji stambeno poslovni objekat. aparate .Upoznaje snadbijevanja savremene objekata vodom.Crta načine . i tople vode za mokre čvorove. .Razlikuje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mreže. .Izrada šeme odvođenja atmosferske vode.Izrada šeme vodovodne mreže u objektu i prostorijama. aparate i armature.Crta šeme i armature za provođenja hladne vodovodnu mrežu.Upoznaje odvođenja problematiku atmosferske vode s odvođenja kosih i ravnih atmosferske vode. vodovodne instalacije.Crta šeme dvorišne mreže dopriključka na ulični kanal. . . Vježbe: . . . . . .Crta načine odvodnjavanja iz dvorišne mreže. .Razvija preciznost u radu.Razvija preciznost.Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu.Crta šeme . krovova.

projektor i projektno platno. Građevinska knjiga.Upoznaje zaštite. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . protivpožarne . 6. 8. 87 . Beograd.diplomirani inženjer građevine . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Stanojević. M.Crta šemu zaštite. .Izrada šeme protivpožarne zaštite. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 7. folije za grafoskop. . Beograd.hidrotehnički smjer. 5. . Zoroje: Kućne instalacije. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .V.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 1996. . 1980. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. grafoskop. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . protivpožarne radu. 2007.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Aparati i armature za protivpožarnu mrežu (hidrantska mreža) .Diplomirani inženjer arhitekture. . po jedan u polugodištu).Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine.Upoznaje pojam i protivpožarne značaj odgovornost u zaštite. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.Računar.Ocjena vježbi i projektnog elaborata. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. savremene aparate i armature za protivpožarnu zaštitu. . Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Uočava značaj . 9.Razvija .B.M.

Infrastruktura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata .Uslovi lokacije .Infrastruktura Obrada projekta Vodovod i kanalizacija Projektna dokumentacija Sanitarni uređaji Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Urbanizam 88 .Urbanizam . Povezanost predmeta Znanja .Uslovi lokacije Nacrtna geometrija Projektovanje Tehničko crtanje Građevinski materijali Kućna mreža Kućna mreža Tehnička obrada crteža Metali i legure Plastične mase Boje.Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu . lakovi.10.

Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom.Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. . Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. . . . . 89 .1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 40 40 26 26 66 66 3.Sticanje znanja o izradi biznis plana.Razvijanje preduzetničke sposobnosti.Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija. PREDUZETNIŠTVO 1.2.Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva. . .12.Osposobljavanje za rad u timu. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2.

. .Opisuje pojam u kontekstu biznis plan. primjeru.Uviđa važnost vrste djelatnosti. .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva. . . Preporuke za izvođenje nastave .Razvija sposobnost kvalitet poslovne biznis ideje.Opisuje nastanak .Uočava važnost . marketing plan i kreditora).4. . privrednog društva .Nabraja moguće radu. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan .Rezimira biznis obrazlaže postupak plan. 90 .Upoznaje pojmove: (investitora.Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima / korisnicima usluga. očuvanja životne sredine. postizanja ideje u skladu sa . eksternih partnera . . misija. očuvanja zdrave obezbjeđivanja .Nabraja i kompromisa.Razvija stručnost. misija. privrednog društva. .Kroz primjere. odgovornost u poslovanja. procjenjuje .Razvija tržišnog poslovnu ideju. izrade biznis plana . .Prezentuje biznis na novom plan.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja. Eksperiment Šest šešira.Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji. . . finansijskog plana strategija. postulatima opredjeljuje se za .Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva.Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva. .Vrši opis proizvoda / usluga.Objašnjava obrazlaže ciljeve neophodnost privrednog društva. plan prodaje. npr. preciznost u radu.Uviđa značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda / usluga. . istraživanja tržišta . . podrške.Razvija marljivost i unutar samog strategija.Opisuje elemente vizija.Kroz primjere .Poželjno je učenicima ukazati na primjere. .Upoznaje postupak tako i od strane istraživanja tržišta.Suočavajući .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana. u radu.Razlikuje pojmove: . ciljevi. . kako vizija. .Razvija kreativnost argumente kritički biznis ideja.Upoznaje pojmove: životne sredine.Upoznaje pojam .

.Izrada organograma privrednog društva.Upoznaje elemente . 91 .Stiče radne navike. Poslovni kodeks preduzeća .Popunjava formulare za otvaranje računa Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Popunjava . . registraciju privrednog društva. . .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke.Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. Registracija privrednog društva .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana.Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva. donose odluku.Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana.Sprovodi aktivnosti organizovanja na pribavljanju privrednog društva. Vizuelni identitet privrednog društva . banke. .Upoznaje postupak .Nabraja moguća ime privrednog rješenja za ime društva u skladu sa privrednog društva.učenik . . vizuelnog identiteta privrednog društva.Oblikuje vizuelni i značaj identitet oblikovanja privrednog društva. Otvaranje računa kod poslovne banke . Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva . propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti.Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Opisuje moguće oblike . pečata i štambilja.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. .Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo. kroz diskusiju. .Popunjava registracije formulare za privrednog društva. .Opredjeljuje se za .Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke.

Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod. .Rad u grupama od tri do pet učenika.Nabraja i opisuje aktivnosti u okviru službe opštih poslova. .Učestvuje u izradi društvu. privrednim društvom.Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa.Kroz primjere obrazlaže strukturu asortimana proizvoda / usluga. fotokopir aparat. društvom.Šalje i prima poštu i druge službene materijale. .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi. . Organizaciona struktura privrednog društva . . organizacionih struktura privrednog društva.Upoznaje postupak . Formativni ciljevi učenik kod poslovne banke. kao i programe za elektronsku komunikaciju. skener. .Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima. . cijena. štampač). . marljivost i preciznost.Tehnički održava internet sajt privrednog društva. . . efikasnost u radu.Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda / usluga. .Pronalazi sličnosti i .Razvija spremnost i sposobnost za saradnju.Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu. jednostavnog .Kroz primjere obrazlaže važnost i .Upoznaje tipove .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. promocija i . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razvija komunikativnost. . faks.Opisuje postupak istraživanja tržišta. .Pronalazi sličnosti i organizacione razlike između strukture različitih tipova privrednog društva. Služba opštih poslova .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu. izvještaja o radu. privrednom .Razvija odgovornost u radu. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje pojam marketinga. 92 .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. Sektor Marketing .Nabraja elemente poslovnog kodeksa.Razvija sposobnost . .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke.

Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred. . Medojević. 93 . Vukotić: Preduzetništvo i biznis. obračuna poreza i doprinosa. S.Izrađuje ponudu. predračun. .Obavlja poslove . Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred. potraživanja. . Dragiđić. B. .Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije. . obračuna zarada. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred. .Kroz primjere . odnosno proizvoda / usluge. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.Upoznaje postupak plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja.Planira način reklamiranja privrednog društva.Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala.Razvija analitičko mišljenje. Sektor finansija i računovodstvo . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1996. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . M.D. 2004. Podgorica.Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. 2004. . preciznost i urednost.V. B.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada. . . Bogdanović.Razvija odgovornost u radu. . poslove.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva. Beograd. Sektor komercijala . Manojlović.Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija. . .Razvija tačnost.D. 2005.J. G.Obavlja . Formativni ciljevi učenik načine promocije.Izrada reklamnog materijala. Beograd. porudžbenicu. upit. Ilić. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Opisuje način poreza i doprinosa. Ekonomski fakultet. 5.

Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 10.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom.Organizacija građenja .Publikacija „Moj biznis“. Povezanost predmeta Znanja .Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Podgorica. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 9. skener. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .. Potit: Kako započeti sopstveni biznis.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Predmjer.H. fax. . 1997. Podgorica. Rajović: Osnovi prava za I razred. telefon. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Ocjena pismenih vježbi.R. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Diplomirani ekonomista. 6. Montenegro Biznis Alijansa. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . 2004. 7. predračun i obračun građevinskih radova 94 . štampač i fotokopir aparat. Beograd. CID. . 2004.

. .2. .Osposobljavanje za ugradnju drvene i metalne konstrukcije.Osposobljavanje za pravilan izbor materijala za oblaganje i zaštitu prostora i konstrukcije u sistemu suve gradnje.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje tesarskih radova.Osposobljavanje za praćenje sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije.Shvatanje značaja upotrebe gradjevinskih normi. . .Upoznavanje zidarskih radova u sistemu gradnje. .Upoznavanje značaja radova sistema suve gradnje.Osposobljavanje za izvođenje zidarskih radova. oplata stubova i modela jednostavnih krovova.Osposobljavanje za održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije. . .Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje pravilnog korišćenja mašina.Upoznavanje keramičkih radova. alata i pribora za rad. .13. PRAKTIČNA NASTAVA 1.Osposobljavanje za izvođenje keramičkih radova.Upoznavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. 95 . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 66 282 Praktična nastava: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. izvođenja radova hidroizolacije. .Sticanje znanja o pravilnom izboru materijala.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta. .1.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. . . . Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. montaže i demontaže skela. 3. .Izvođenje tesarskih veza. . . malterisanja. .

. čita skicu ili crtež i obilježava poziciju prema tome. . pravilno ih raspoređuje. krečno cementni za zidanje i malter 1:2:6.Zna vrste opeke i .Poznaje održavanje .Razvija pozitivan . . Osnove mjerenja pri zidanju . Materijali za zidanje .4. Organizacija radnog mjesta . spravljanje i odgovornost u .Razvija radne . stav prema pribor i sredstva za alata.Određuje pravi ugao.Održava radno mjesto.Priprema materijal . laki blokovi). pribora i zanimanju.Pravi raspored mjesta. ravnjače. .Razvija .Poznaje osnovna .Razvija urednost. .Spravlja cementni .Poznaje blokove.Objašnjava navike. malterisanje.Provjerava alata. . sistematičnost u dimenzije.Određuje ravan pomoću krstova.Poznaje opeku. radu.Spravlja produžni upotrebu maltera timskom radu. . pribor i sredstva .Posjeta gradilištu. . . Zidanje opekom . . organizaciju radnog sistematičnost u . Spravljanje maltera . ispravnost alata.Poznaje tačnost i i alat za rad.Objašnjava osnove brzinu i tačnost.Poznaje alat. disciplinu i malter 1:3. .Razvija rutinu.Vizira pomoću .Obilježava prema zadatoj skici ili crtežu. materijala i alata.Spravlja produžni gipsno . .Priprema potreban alat i materijal za određenu poziciju rada. zidanju. sredstava za rad.Zida zid . mjerenja pri .Zna podjelu . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zidarski alat.krečni 1: 3:9 malter.Vizira viskom.Razvija 96 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . betonski blokovi. .Određuje pravac pomoću kolčeva. rad. radu.Spravlja malter ručno i mašinski. blokova i dimenzije (opekarski blokovi.Zna upotrebu .

Razvija tačnost.suticanje zidova. .dimnjački kanal tipa „Šunt“. . .Zida zid vezačkom stubova. izolacije zidova od 97 Informativni ciljevi i sadržaji učenik pravila zidanja zidova.pregradne zidove giter blokovima.ukrštanje zidova. . sistematičnost i preciznost. .sučeljavanje zidova.Objašnjava horizontalnu izvodjenje izolaciju zida od horizontalne vlage.Zida: . opeke jednom. .Posjeta gradilištu. upotrebu fazonskih komada. .Izvodi slojeve za . .Zida: .fasadne zidove uz fasadnog zida. Zidanje dimnjačkih i ventilacionih kanala . blokovima. .Poznaje materijale .Stiče odgovornost u timskom radu.noseće zidove giter nosećih zidova.Zida: .ventilacioni kanal kanala. .Zna materijale za izvođenje izolacije za izolaciju od od vlage.Poznaje zidanje . tipa „Šunt. i ventilacionih . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik kreativnost.Objašnjava zidanje opeke ili jedne lukova. Hidroizolacija . .Zida zid krstastom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.Zida zid običnom ili parapeta.Zida zid gotskom vezom. .Izvodi otvore za vrata i prozore. . .Objašnjava zidanje .učenik dužnjačkom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. .Objašnjava zidanje .Razvija radne navike i disciplinu.Objašnjava način vođenja kanala. vezom debljine ½ . . Zidanje zidova blokovima .Poznaje zidanje pregradnih zidova. . .Poznaje pravila za zidanje dimnjačkih . .Posjeta gradilištu. vlage. blok vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.Poznaje zidanje . Preporuke za izvođenje nastave .završavanje zidova.

Objašnjava mašinsko malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova. Zaštita na radu . .Razvija osjećaj .Objašnjava malterisanje plafona.Primjenjuje mjere 98 .Čita opis zidarskih debljine zida. .Obavlja grubo malterisanje zidova.Zna način rada sa mašinskim malterom. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik vlage. . .Primjenjuje pravila za malterisanje.Obavlja gletovanje. .Objašnjava grubo malterisanje i dersovanje.Zna materijale za malterisanje fasade. .Poznaje mjere .Opisuje glatko malterisanje i gletovanje. .Računa potrebne .Montira zidarsku i cjevastu skelu.Obavlja glatko malterisanje zidova.Izvodi vertikalnu izolaciju zida od vlage. . .Objašnjava izvodjenje vertikalne izolacije zidova od vlage.Poznaje pravila malterisanja.Zna vrste maltera za unutrašnje malterisanje. . Upotreba skele . Predmjer zidarskih radova .Objašnjava spoljašnje malterisanje.Objašnjava upotrebu skele. . . . . . .Obavlja izradu ivica.Poznaje opis zidarskih radova. . Formativni ciljevi učenik . . . .Posjeta gradilištu. . radova za razne . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Obavlja čišćenje skele. .Obavlja malterisanje špaletni. radova.Obavlja malterisanje plafona.Objašnjava malterisanje špaletni.Objašnjava unutrašnje malterisanje.Demontira zidarsku i cjevastu skelu. . .Poznaje vrste skela. brzinu i preciznost u radu. . .Posjeta gradilištu.Razvija rutinu.Objašnjava izradu ivica. Malterisanje .Obavlja dersovanje.Objašnjava količine radova za proračun potrebnih razne debljine količina zidarskih zida.

Socijalizacijski ciljevi učenik odgovornosti za sebe i svoju okolinu. Preporuke za izvođenje nastave 99 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zaštite radnika na radu. Formativni ciljevi učenik lične zaštite i zaštite životne sredine.

.Primjenjuje mjere zaštite na radu. . . pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Vrši odabir alata i jednostavne Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tesarske veze . . . .Razvija kritički odnos prema radu. . . raspoređuje odabrani alat. oplata.Razvija preciznost u radu.Izvodi jednostavne tesarske veze. alata i pribora za mjerenje i za izvođenje tesarskih veza.Poznaje materijal za tesarske radove. .Posjeta gradilištu.Sortira drvenu građu.Uočava greške kod izvedenih tesarskih veza.Čisti radno mjesto i radionicu. .Priprema radno mjesto. . Izrada drvene oplate za stub . .Razlikuje tesarske veze. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala. . .Poznaje mjere zaštite na radu. . .Poznaje drvenu građu za izradu tesarskih veza.Posjeta gradilištu. na prethodno definisan materijal.Poznaje alat i pribor za tesarske radove. 100 .Crta radioničke .Crta radioničke crteže za jednostavne tesarske veze.Vrši odabir materijala. alata i drvene građe pribora za .Poznaje jednostavne tesarske veze.Poznaje drvenu crteže planova građu za izradu oplate za stub. oplate za . .Poznaje klasične mjerenje.Upoznaje tesarske radove. .Razvija preciznost i ekonomičnost.. .Uočava greške kod drvene građe. . .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi jednostavne tesarske veze.Pravi specifikaciju . Preporuke za izvođenje nastave .Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Prenosi mjere sa crteža.

.Poznaje mjere zaštite na radu. . .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi model za jednostavnu drvenu krovnu konstrukciju.Čisti radno mjesto i radionicu. . .Poznaje drvenu crtež plana za građu za izradu model krovne krovne konstrukcije.Pravi specifikaciju .Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala. .Prenosi mjere sa crteža.serklaž. . na prethodno definisan materijal.greda.nadprozornik. alata i drvene građe.Izrađuje model krovne konstrukcije. pribora za . Formativni ciljevi učenik pribora za mjerenje i za izvođenje.Poznaje alat i pribor za tesarske radove.Poznaje mjere .Priprema radno mjesto: raspoređuje odabrani alat. Izrada drvene krovne konstrukcije . . konstrukcije.Prenosi mjere sa crteža.Poznaje alat i mjerenje. . .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi drvenu oplatu za stub.stub.Izvodi oplatu stuba. pribora za . pribor za tesarske . . mjesto: raspoređuje odabrani alat. . .Priprema radno zaštite na radu. .Vrši odabir alata i radove. . . pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Upoznaje mašine za obradu drveta.Crta radionički .Upoznaje mašine mjerenje i za za obradu drveta.nadvratnik. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. . 101 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik konstruktivne elemente: . izvođenje. na prethodno definisan materijal. .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Čisti radno mjesto i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

Primjenjuje mjere zaštite na radu. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radionicu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 102 .

kanal. .Procjenjuje kvalitet neomalterisanog zida. postavljanja zidnih keramičkih pločica.keramičko ljepilo.Posjeta gradilištu. pribora . . omalterisanog zida.Procjenjuje kvalitet omalterisanog zida. . .Priprema radno mjesto: raspoređuje alat i pribor.Identifikuje alat i . . primjenu i način održavanja alata.Priprema keramičke pločice: sortiranje i kvašenje. brzinu i samostalnost u radu.Održava alat.Navodi alat. .krečni malter. ukrasnih bordura i .Razvija preciznost.Objašnjava kriterijuma postupke kvaliteta..Izrađuje katalog . rad. . Pripremni radovi u radionici .Vrši provjeru horizontalnosti poda. pločica: . .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alat za oblaganje zidova .Opisuje stanje poda.Opisuje stanje zida . Oblaganje zida keramičkim pločicama .Uočava važnost organizacije radnog mjesta. prije oblaganja pravog ugla i određenim kvaliteta materijalom. mjerenje.Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Vrši odabir alata.cementni malter.Objašnjava pribor i mašine. . .Izrađuje radionički crtež. ). pribora i mašina. . pribor i pravi mašine i pribor za spisak. . . 103 .Određuje nagib poda prema slivnoj poziciji (slivnik. pribora i pribora za .Pravi specifikaciju lomljenih pločica..Vrši provjeru vertikalnosti.Poznaje materijal i alata za izvođenje za lijepljenje keramičkih radova. . . potrebnog materijala. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

.Postavlja fugomal na spojnice.Razlikuje gipsane kartonske ploče. . . radno mjesto i radionicu.Postavlja keramičke pločice na oble površine (stubove).Prema radioničkom crtežu vrši postavljanje pločica od prvog reda i reda odvojenog od poda za debljinu podne podloge.Upoznaje način 104 . odvojenog gredicom za visinu keramičke pločice.Postavlja keramičke pločice „na prevez“ i „fuga na fugu“.Objašnjava značaj i ulogu suve gradnje u izradi objekata visoke gradnje.Priprema vezivo.Primjenjuje mjere zaštite na radu.Provjerava i ocjenjuje kvalitet izvedenih radova prema katalogu kriterijuma kvaliteta.Postavlja pločice od drugog reda. . . . .Sortira i slaže gipsane kartonske ploče. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u suvu gradnju . pribor.Postavlja ukrasne bordure.Obrađuje pločice oko instalacija.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Čisti keramičke pločice. . . .Priprema materijal za obradu spojnica. . alat.Postavlja zaštitne lajsne na ivice zidova. . . .

CD i UD profile i spojne elemente profila i GKP-a. .primjenjuje mjere zaštite na radu.Objašnjava postupke suvog malterisanja. za suvo malterisanje. . oblaganje gips stubova. stubova i greda sa podkonstrukcijom . podkonstrukciju sa . Formativni ciljevi učenik . od GKP-a.Izrađuje crteže i detalje za suvo malterisanje.Posjeta gradilištu. reže i utvrdjuje CD podkonstrukciji. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . . . . .Jednostruku alatom i priborom. . stubovi i grede. spojnim . . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik dobijanja GKP-a (gips kartonskih ploča). .Razvija preciznost . metalnu 105 . .Vrste CD i UW metalnu profila.Mjeri.Izrađuje oblogu stubova i greda od gips kartonskih obloga u lijepku. Izrada pregradnih zidova na metalnoj i drvenoj podkonstrukciji .Navodi alat i pribor za izradu suvog malterisanja.Spravlja lijepak i nanosi ga na gips kartonsku ploču. elemente objekta: zidovi.Propisno rukuje .Skice i crteže jednostrukom pregradnih zidova oblogom.Objašnjava slojeve gips kartonskih ploča.Priprema podlogu u radu.Objašnjava mjere zaštite na radu.Montira pregradni Upoznaje: zid na jednostruku . reže i ugrađuje gips kartonsku ploču na pripremljeni zid. i UD profile sa . ocrtava.Drvenu i metalnu podkonstrukciju.Mjeri i razmjera Objašnjava: elemente za . kartonskim greda i sl.Posjeta gradilištu.Vrste gips odgovarajućim kartonskih ploča. Suvo malterisanje .Mjere zaštite na radu. pločama na drvenoj i metalnoj .Konstruktivne elementima. Oblaganje zidova.mjeri. .Crteže i skice za oblaganje zidova.

Primjenjuje mjere zaštite na radu. podkonstrukciji. propisno ga koristi . kartonsku oblogu .Razvija smisao za kreativnost. . .Montira metalnu plafonsku podkonstrukciju od podkonstrukciju.Kasetirane plafone. Izrada plafona od gipsanih kartonskih ploča .Gips kartonske ploče za plafonske .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik podkonstrukciju sa jednostrukom. spojne elemente za . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Mjere zaštite na radu. CD i UD profila.Metalne profile i pri izradi plafona. . . 106 . .Rukuje alatom i površine. .Montira gips nivou. dvostrukom i trostrukom oblogom.Mjeri i razmjerava Objašnjava: plafonsku površinu.Spušteni plafon u .Mjere zaštite na radu.Spušteni plafon u na metalnoj kasakadi.

Kanalizacioni materijali . mrežu.Opisuje postupak vod. priključak na instalacije "V" i "K".Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Instalacije kanalizacije u objektima visokogradnje .Izrađuje podlogu u kanalizacione kanalizacionom mreže (radovi u rovu za zemlji. kućna cijevna . kanalizacione kanalizacionih cijevi.Crta osnovu i presjek kanalizacione mreže za manji objekat.Proračunava i .Crta šeme cijevne . ispitivanje kanalizacione kanalizacije na cijevi.Objašnjava osnove dimenzioniše proračuna i kanalizacionu dimenzionisanja mrežu.Određuje šta čini mreža. kanal. Djelovi kanalizacione mreže . .Crta sanitarne postavljanje uređaje i njihov sanitarnih uređaja. priključni kućni dio mreže. kanalizacione mreže. procurivanje. radovi u postavljanje zgradi. dvorišna i dvorišni dio mreže. drenažna mreža). kod kanalizacionih cijevi. . kanalizaciju (vrste.Kontroliše postupak higijenska i ispitivanja tehnička zaštita kanalizacije na kanalizacije). cijevi i fazonskih . procurivanje.Objašnjava kanalizacione komunalnu mreže. 107 .Objašnjava vrste u radu.Poznaje kućnu kanalizacionu kanalizaciju (vrste.Izrađuje spojeve komada.Posjeta gradilištu ispitivanje kanalizacije na procurivanje. priključak na ulični .Objašnjava . .Crta kućnu . cijevna mreža i komunalne otpadne vode). Sanitarni uređaji . Dimenzionisanje kanalizacione mreže .Razvija preciznost .Proračunava i dimenzioniše kanalizacionu mrežu za manji individualni stambeni objekat.Izvodi higijensko tehničku zaštitu (oblaganje kanalizacionih cijevi). . šeme. izrade . Preporuke za izvođenje nastave .Siječe .

vodovodnu mrežu.Objašnjava sisteme . . zatvarače). armature i aparati).Crta šemu vodovodne mreže.Razvija preciznost i .Zna higijensku i i tehnička zaštita tehničku zaštitu vode). .Objašnjava osnove odgovornost u dimenzioniše proračuna i radu. Dimenzionisanje vodovodne mreže .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Vodovodni materijal . Instalacije vodovoda u objektima visokogradnje .Razvija osjećaj za . bazeni za kupanje.Proračunava i dimenzioniše vodovodnu mrežu za manji individualni stambeni objekat. vode. .Spaja plastične vodovodne cijevi aparatom. ispitivanja ispitivanje vodovoda na vodovoda na pritisak. ventile. .Proračunava i . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . dimenzionisanja vodovodne mreže. (radovi u zemlji. kućni priključak.Poznaje kućnu vodovodnu mrežu i . . vodovoda.Kontroliše postupak radovi u zgradi.Izrada izometrijske šeme za manji individualni stambeni objekat. 108 . snabdijevanje vodom skloništa). pritisak.Identifikuje vodovodne aparate i armature (slavine. . Skicira specijalna postrojenja (fontane. razrađuje šeme i šeme vodovoda komunalnog i (komunalni i pojedinačnog pojedinačni).Posjeta gradilištu ispitivanje vodovodne mreže na pritisak.Navodi i objašnjava specijalna postrojenja (požarni vodovod.Upoređuje i prostor. . fazonski komadi. bazeni za kupanje).Izrađuje lozu (navoj) za čelične pocinkovane cijevi kućne vodovodne mreže.Opisuje postupak vodovodnu mrežu izvođenja na dvorišnu vodovodne mreže vodovodnu mrežu. . fontane. Specijalna postrojenja . higijenska .Povezuje kućnu .Nabraja i opisuje vodovodni materijal (vodovodne cijevi.

izometrijsku šemu vodovoda.Računa količine kanalizaciju. 109 .Opisuje prefabrikovane prefabrikovane instalacione instalacije blokove i sanitarne vodovoda i ćelije.Zna postupke .Objašnjava norme za vodovod i građevinske norme kanalizaciju. održavanja vodovoda i instalacija kanalizacije vodovoda i kanalizacije.Obrazlaže postupke . deratizacija).Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Prečišćavanje otpadnih voda .Popravke kućnih instalacija. raspored sanitarnih uređaja.Analizira uređaje otpadne vode. Kalkulacija za instalacije vodovoda i kanalizacije .Poznaje otpadne prečišćavanja vode (postupak otpadnih voda. za prečišćavanje neutralizacija. . kanalizacije (instalacijski blokovi i sanitarne ćelije).Nabraja sisteme za jame). Uređaji za toplu vodu . za toplu vodu kao i na odgovarajućim zaštitu instalacija. kao i potrebnih izradu kalkulacija materijala za za vodovod i vodovod i kanalizaciju. Sanacija i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije .Zna postupke odgovornost u sanacije i sanacije instalacija radu.Crta . (mehaničke.Razvija . prečišćavanje otpadnih voda.Objašnjava uređaje . osnovu i presjek kanalizacije. kanalizaciju. Preporuke za izvođenje nastave .Koristi građevinske . biološke i fekalne . otpadnih voda dezinfekcija.Crta za manji stambeni objekat. hlađenja . za vodovod i . Prefabrikovane instalacije .Posjeta gradilištu. osnovama.

Blagojević: Kućne instalacije u zgradama.Obilježavanje na licu mjesta . .Ocjena praktičnog rada. . radove u sistemu suve gradnje. vodoinstalaterske i kanalizacione radove. stubova.tehničke skole.Keramičke pločice. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Mladenović. keramičke. namjenska .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Izrada crteža u odgovarajućoj razmjeri . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Zidovi.Drvo i drvena građa . 1980. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. pribor. S. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .M. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. lukovi i .Tehničko crtanje . 2006. 10. Krunić: Osnovni građevinski radovi I deo. presjeka Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .S. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Mladenović. 1988. Beograd.Radionički stolovi za obradu i pripremu materijala. Građevinska knjiga.Skiciranje tesarskih veza. 7. Lj. 1996.B.Oblaganje zidova keramičkim pločicama. . 6. materijal i oprema u skladu sa normativima i standardima za zidarske. blokovi .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . 1999. Beograd.B.Metalne i drvene konstrukcije za IV razred građevinsko .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . 2000. Beograd. 110 . alat. Beograd.diplomirani inženjer arhitekture. spojeva.Spravljanje maltera i zidanje .Tehničko crtanje sa čitanjem planova za prvi razred građevinske skole.Normativi i standardi rada u građevinarstvu. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Blagojević: Građevinske konstrukcije. Zavod za izdavanje udžbenika. Krunić. . Povezanost predmeta Znanja .B. 1992. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Stubovi . . . Građevinska knjiga. pijesak.Krovne konstrukcije – tesarske veze . . 8. .5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. lukova i parapeta . stubovi. Simić-Šekularac i grupa autora: Završni građevinski i instalacioni radovi. zidne i podne. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . opeka.Građevinske konstrukcije parapeti . 9. kreč. 1978.Građevinski materijali . tesarske. Novi Sad.Zidanje zidova.Cement.Čitanje tehničkog crteža .Diplomirani inženjer građevinarstva. G.Mjerenje dužina .

lomljenim pločicama i namjenskom keramikom .Projektovanje .Osnove građevinarstva .Oblaganje poda keramičkim pločicama. ukrasnim.Znanja bordurama.Osnovna veziva .Izrada pregradnih zidova .Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje .Kućna mreža 111 .Osnovni građevinski radovi .Instalacije vodovoda i kanalizacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja keramika .Kućne instalacije .Instalacije vodovoda i kanalizacije . lomljenim i namjenskom keramikom .Izrada plafona od GKP-a .Tesarski radovi .

STRANI JEZIK II Napomena: Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta sa fondom časova dva nedjeljno za sve četiri godine – predmetni katalozi su u nadležnosti Zavoda za školstvo.1. 112 .3.3. IZBORNA NASTAVA 1.1.

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 32 40 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 32 40 72 3. Opšti ciljevi nastave . .3.2. . .Upoznavanje sa elementima komponovanja i njihovom primjenom. 113 .Razvijanje samostalnosti u radu. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 1.1.Upoznavanje linije kao osnovnog izražajnog sredstva u crtežu. . Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 2.Upoznavanje sa bojama i njihovim svojstvima.Upoznavanje sa svjetlošću i formom u okviru likovne umjetnosti. .Upoznavanje svojstva i upotrebe materijala za izradu maketa.

komplementarni kontrast. . . inverzija. kontrast kvantiteta. miješanja boja. stanje površine. osvijetljenosti. kompozicije. njene varijante .Zna osnovne načine ahromatske boje.Upoznaje jedinstvo preklapanje). nejednako.Izvodi vježbe bojom: tople hladne. Vježba: .Razlikuje osnovna podjelom na svojstva boja.Upoznaje se sa kompoziciju pojmom likovnog djela.Analizira razlike u (termine) vidnom polju: daltonizam i jednako iradijacija. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svjetlost i opažanje forme . repeticiju.Zna elemente . teksturu.4. oblik.tamno.Miješanje boja. Elementi kompozicije .Nabraja i opisuje kompozicije: linija. veličina. slično.Crta liniju i smjer.Crta oblik i teksture.hladno.Crta oblik i teksturu. valer.Crta valer. svijetlo . gradacija. . boja. pojmove jednako.Analizira . tamno. . valer. boju. . . elemente oblik. kontrast kvaliteta. Vježba: . kompozicija. svjetlo toplo .Vježba repeticiju i kontrast. harmonija.Uočava dejstvo . simultani kontrast. . . .Upoznaje i opisuje stepen liniju.Uočava kontrast: kontrast. dimenzije. stila. Osnovna svojstva boja .Upoznaje se sa . Vježba: .Objašnjava količina.Upoznaje se sa svjetlosti na pojmovima stvaranje vizuelnog svjetlost i forma. opažaja.Crta liniju i smjer. kontrast. .Skicaranje viđenog i naučenog.Objašnjava (alternacija. slično. . . harmoniju. 114 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Pojašnjava . nejednako. boja. hromatske i .

.Razlikuje alat za rad i način 115 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Likovni elementi crteža . . lesonit .Pojašnjava crteža. ptičija i žablja perspektiva).Upoznaje liniju kao .Poznaje zakonitosti . crtežu.Objašnjava stvaranje površine.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . masno.Razlikuje materijale za za izradu maketa.Analizira proporciju i simetriju u i simetriju. furnir. Upotreba materijala pri izradi maketa . . pleksiglas. (termin) tekstura. . stiropor. sunđer. celuloid.Slika mrtvu prirodu. vazdušna i inverzna) i tačke posmatranja (centralna. . . njihove odnose i umjetničko usmjerenja. .Upoznaje osnovna harmoniju boja. zaštite na radu u papje .Upoznaje površinu kao element . sredstvo u crtežu.Upoznaje mjere pluta. hrapavo. .Definiše proporciju . letvice. i način rukovanja. plastična masa. . meko.ploča.Nabraja i opisuje teksture materijala perspektive. valer. izradu maketa: osnovna svojstva i karton.Poznaje alat za rad ploče. svojstva hromatskih boja: ton. harmoniju i značenje boja. suvo.Razlikuje vrste perspektive (linearna. tvrdo) i objašnjava materijalizaciju predmeta. gips. šper načine obrade.Opisuje vrste maketa prema maketa prema namjeni. Vježba: .Upoznaje kontrast. .Razlikuje vrste . (glatko. Vježba: .Zna vrste linija.Izrada određene makete od kartona. zasićenost.maše. namjeni.Razlikuje kontrast i . . školskoj radionici.Primjenjuje zakonitosti perspektive na crtežu.Poznaje materijale .

. .Analizira djela kroz epohe i uočava zakonitosti proporcije i simetrije. .Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Razlikuje pomoćni materijal (boje.Zna tehnike crtanja: olovka.Obrada mrtve prirode u masama svijetlog i tamnog.Razlikuje vrste crteža: kroki.Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici. svjetlost. . osvjetljenje.Slika mrtvu prirodu. . Vježba: . .Upoznaje i definiše osnovnu i bačenu fizičku i prirodnu sjenku. Ispitivanje ponašanja boja u prirodi . površine i kompozicije. ljepkovi). Osvjetljavanje objekata .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive. . .Poznaje osobine ahromatskih boja.Crta gipsani odlivak glave ugljenom.Pojašnjava (termine) proporcija i simetrija. lakovi.Zna crtačke motive.Crta mrtvu prirodu sa draperijom. osnovnu i bačenu sjenku.Navodi primjere iz istorije umjetnosti. tehnički crtež. . nabraja vrste linija i njihove asocijativne osobine. .Objašnjava spektra.učenik rukovanja.Zna vrste linija i njihove asocijativne osobine.Poznaje crtačke tehnike. . miješanju boja.Objašnjava dejstvo .Zna dobijanje . crne i bijele boje. Vježba: .Slika spektar boja. dobijanje spektra. .Analizira vibriranje boja. Vježba: .Slika pejzaž. 116 .Upoznaje primjenu . . .Posjeta galerijama i muzejima. svjetlosti u .Zna stvaranje konture.Zna osobine .Upoznaje liniju kao umjetničko sredstvo.Slika mrtvu prirodu koristeći stečena optičkog miješanja znanja o optičkom boja. Vježba: .Analizira opažanju oblika. studija. . Vježba: . .Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Vježba: . . boja (slika pejzaž).Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu. . .Poznaje vibriranje . Slobodoručno crtanje .

Beograd. 10. . kozlići. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Komuna.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš.Slobodoručno crtanje . Razlikuje vrste perspektiva: linearna. 6. . Crta mrtvu prirodu ugljenom. Povezanost predmeta Znanja . Formativni ciljevi učenik ugalj.Likovni elementi 117 . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . inverzna.E. 1997. Barcsay: Anatomija za umjetnike. da Vinči: Traktat o slikarstvu.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . pero. kreda. 2000.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.J. . . crtež četkicom.L. Zagreb. 1974. 8. Smit: Umjetnost danas. 7. Mono & Manana.Diplomirani slikar. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine.diplomirani grafičar.Likovni elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Štafelaji.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . . 1988.Ocjena vježbi.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Beograd.G. - 9. metalno pero. Beograd. table za crtanje. papir i gipsani odlivci mrtva priroda. . vazdušna. 1978.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Miodrag Draničanin. Crta figuru u prostoru u tehnici olovke.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tačke posmatranja. lavirani crtež. - - 5.Grupa autora: Majstori umjetnosti. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Mladost. L. Crta gipsani odlivak glave (tuš i lavirani tuš). . Piskel: Opšta istorija umjetnosti.

.Upoznavanje sa vrstom i podjelom građevinskih objekata. .Upoznavanje svrhe izrade i vrste projekata. . Naziv predmeta: OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 2.1. urednost i preciznost.Upoznavanje učesnika i faza u realizaciji građevinskih objekata. 118 .Sticanje pravilnog odnosa prema zaštiti životne sredine.Upoznavanje građevinarstva kao privredne djelatnosti.Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 1.3. Opšti ciljevi nastave . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 3.Osposobljavanje za sistematičnost.Upoznavanje radova na izgradnji objekata. . . .3.

Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinarstvo kao privredna djelatnost . Objekti kao finalni proizvodi građevinarstva . .Razvija osjećaj za .puteve i naselja. Prostorno planiranje . građevinske kao privrednom objekte prema granom. . 119 Preporuke za izvođenje nastave . generalne. . namjeni. planove: regionalne.Upoznaje se sa prostor. . . .Razvija pozitivan .stambene zgrade. .Posjeta Zavodu za urbanizam.hidrogradnju.Razlikuje različite objekte: objekte visokogradnje: .visokogradnje. Grane građevinske proizvodnje .Uočava razliku .Objašnjava urbanističkih urbanističke planova. željeznice.niskogradnje. detaljnih .Upoznaje se sa odnos prema upoređuje građevinarstvom zanimanju. . . . . .Razvija stručnost.4.privredne objekte. .niskogradnju.Razlikuje i .Upoznaje grane građevinske proizvodnje: .Navodi i objašnjava . fazama građevinske proizvodnje.Razlikuje načine .Objašnjava faze radova i radnih postupaka u procesu građenja.Nabraja građevinske objekte kao finalne proizvode.visokogradnju. detaljne. standarda.hidrogradnje. između činiocima koji utiču regionalnih.Navodi i objašnjava snabdijevanja objekte vodom i niskogradnje: kanalisanje .Obilazak grada. . na planiranje – generalnih i urbanizam.Razlikuje područja .objekte društvenog .tunele.Upoznaje se sa i faze građevinske područjima i proizvodnje.

.instalaterske radove.Razlikuje vrste projekata. Građevinski sistemi i elementi .Objašnjava poljoprivrednu hidrotehniku. . projektovanja. . u realizaciji izgradnji građevinskih građevinskih objekata i njihova objekata.Obrazlaže uređenje vodenih tokova.aerodrome. . .hidroelektrane. izgradnji objekata: izgradnji objekata.Navodi učesnike u timskog rada.Razlikuje radove na . .Posjeta gradilištu. Radovi na izgradnji objekata . 120 . Projektovanje . . preciznog rada.Razlikuje . mehanizaciju na .zemljane radove.Objašnjava svrhu kvalitetnog i projektovanja.Razlikuje učesnike .geodetske radove.Navodi i objašnjava .pristaništa. Učesnici u realizaciji građevinskih objekata i faze u realizaciji građevinskih objekata .Uočava svrhu . .Navodi i objašnjava objekte hidrogradnje: .Nabraja . . vrste projekata i njihovu primjenu.Objašnjava faze u dužnosti.osnovne gradilištu.brane. .mostove.Razvija sposobnost .Objašnjava način snadbijevanja vodom i kanalisanje naselja. elemente. .završne građevinske radove. realizaciji građevinskih objekata. građevinske radove. .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik .Navodi sisteme u konstruktivne građenju i njihove sisteme i njihove elemente. prava. obaveze i .Nabraja radove na .Uočava važnost .

Božinović: Osnovi građevinarstva.diplomirani inženjer arhitekture.Elementi konstruktivnih sistema .Praktična nastava . čelik . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Građevinske konstrukcije .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 9. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. katalozi i prospekti. 10.Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Opterećenje nosača Armirački radovi Betonski radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi 121 . 8.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Lj. 2006.Računar.Konstruktivni sklop zgrade .Građevinski materijali . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Povezanost predmeta Znanja .Završni građevinski radovi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . platno za projektor.Statika i otpornost materijala .Završni radovi u građevinarstvu . Nikolić. S.Razlikuje mehanizaciju na gradilištu. projektor.Diplomirani inženjer građevinarstva. . Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora . boje i lakovi . 7.Keramički materijali.Sistemi u građenju . . 6.Osnovni građevinski radovi . Krunić. beton. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. V.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. .Drvo.

3. .1. . .Razvoj svijesti o značaju zaštite životne sredine. 122 .Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine. .4. . EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1.Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine.Usvajanje znanja iz osnova ekologije. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2.Usvajanje znanja o uzročno posljedičnim odnosima žive i nežive prirode. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 58 14 72 3. Opšti ciljevi nastave .Razvoj svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine.

ekološki zavisnost žive i faktori.Shvata pojam ravnoteža.Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija. ekološka . proticanje energije . Ekosistem .Upoznaje faktore populacije.4. 123 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . nežive prirode.Navikava se da .Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze. Ekologija populacije . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji .Razvija analitičko . ishrane.Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide. životna međusobnu posljedice. ekosisteme.Određuje elemente životne sredine. koji određuju .Razvija svijest o .Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu.Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane.posmatranje različitih staništa i zajednica. ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine.Definiše pojmove: . potrošač odnosa u ishrani. . Vježbe: .Terenski rad: . . .Definiše pojmove: mišljenje.Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije. .Određuje .Uočava osnovne .Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije.Interpretira reducent organske kruženje materije i materije.Opisuje kopnene. .Analizira na . sredina. . ekosistema.Definiše lanac u ekosistemu. organske materije.Definiše sukcesije u . značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi . opterećenosti . primjeru producent organske kompleksnost materije.

Određuje glavne .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike. vazduha. .Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema. Zagađivanja zemljišta .Razlikuje metode prečišćavanja.Ukazuju na .Određuje uzroke .Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta. . Vježbe: . vazduha i otrovne . automobilski katalizatori). posljedice. . industrijski filteri. . .Zaštita zemljišta. Vježbe: .Film o zagađivanju vazduha. 124 . .Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje.Razvija analitičko mišljenje.Interpretira problem prenaseljenosti .Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode.Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha.Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. intenzivne poljoprivredne proizvodnje.Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini. Zagađivanje voda . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha . stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte). .Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem. .mora i slatke vode .Zaštita okoline. koncentracija .Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu.Razvija analitičko mišljenje. . (kisjele kiše.Ocjenjuje značaj ozonske rupe.

Ukazuje na značaj vrsta. .Određuje načine . .Shvata važnost očuvanja životne sredine. vode u .Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji.Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini. ). Černobil.Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja.Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja. nekih životinjskih .Analizira značaj energetske izvore.Navikava se na poštovanje normi i propisa. prema pitkoj vodi.Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja.Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine. . . itd. . 125 . Vježbe: . Vježbe: . . Preporuke za izvođenje nastave .Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice. Socijalizacijski ciljevi učenik . . Mjere za zaštitu životne sredine .Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima. Formativni ciljevi učenik zemlje.Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer. Ugrožene biljne i životinjske vrste .Analizira značaj .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija .Navodi alternative . pošumljavanja terena koji su podložni eroziji. traženja i korišćenja novih ekoloških izvora energije.Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu.Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta.Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. .Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora.

Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 7. video rikorder i video kasete. D. TV prijemnik. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Povezanost predmeta Znanja . Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine.Mjere za zaštitu životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . .Praktična nastava . Zavod za udžbenike. 10.Usmeno najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. . slajdovi. Jablanović. endemskih biljnih i životinjskih vrsta. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Diplomirani biolog. 1998. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . grafoskop. Zavod za udžbenike.diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Beograd. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. ugroženih.Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode.Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi. Savić. Beograd. 9. 6.Zaštita na radu 126 .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Dijaprojektor. Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine. V.I. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . 8.M.

. religije kao bitnih činjenica u razvoju arhitekture. 127 .Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz vjekove do današnjih dana. .Upoznavanje razvoja arhitekture starog vijeka.Sagledavanje tehnike građenja. RAZVOJ ARHITEKTURE 1.Sagledavanje istorijskih činjenica. upotrebe različitog materijala i konstrukcija kroz vjekove. . društvenih promjena.Upoznavanje kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore.Razvijanje osjećaja za zaštitu kulturne baštine.Upoznavanje razvoja arhitekture srednjeg vijeka.5. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 50 22 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 50 22 72 3. Naziv predmeta: RAZVOJ ARHITEKTURE 2. Opšti ciljevi nastave . .Sagledavanje kulturno istorijskog nasljeđa na tlu Crne Gore u svim epohama razvoja. . ekonomskih odnosa.3. .Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. . .1. .Upoznavanje razvoja arhitekture u praistoriji. klimatskih uslova. .

Uočava stilske . . karakteristike. građevinski . vjekove.Izrada crteža objekata iz praistorije. društveno arhitekturu uređenje. .Upoznaje pojam . arhitekture po . Egipta. . . . kromlesi i arhitektonskog siste).Upoznaje u radu.Razvija moć . kompozicije i detalje arhitektura Egipta.Upoznaje položaj. religiju.Crta prva čovjekova .Crta karakteristične spomenike egipatske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. . arhitekture kroz vjekove. .Upoznaje razvoj odnos prema karakteristike arhitekture kroz zanimanju.Navodi faktore koji utiču na razvoj arhitekture. Grčke i Rima.Crta karakteristične spomenike 128 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . stilske arhitekturu Rima. arhitekturu Grčke. Mesopotamije.Upoznaje pojam stilskoj pripadnosti. kiča. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Upoznaje zapažanja.Razvija preciznost .Upoznaje materijal.Upoznaje stara i nova svjetska čuda. ekonomske odnose. Vježbe: . Praistorijsko doba .4. nadgrobne praistorijsko doba i spomenike (menhiri. .Crta praistorijske .Upoznaje kultne staništa (zemunice i spomenike i sojenice). prve početke dolmeni. stambenu arhitekturu.Razlikuje objekte stila. razlike starog arhitekturu starog vijeka. .Razvija pravilan .Upoznaje klimu.Uočava . stvaralaštva. Mesopotamije.Uočava geografski .Izrada crteža objekata starog vijeka. Arhitektura starog vijeka .

građevinski materijal. Vježbe: . 129 .Upoznaje podjelu karakteristične arhitekture stilove srednjeg srednjeg vijeka. jonski i korintski.Uočava geografski arhitektura. . Romanike.Crta karakteristične Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . položaj. . -romanska .Crta karakteristične spomenike vizantijske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. . vijeka kroz detalje i . arhitekturu kompozicije i Latinske Amerike.Crta i razlikuje grčke stilske redove: dorski. ekonomske odnose.Upoznaje karakteristike. arhitektura.Opisuje arhitekturu kompozicije.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima. . Gotike i Islamske. -islamska klimu. arhitektura.učenik mesopotamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. stilske . društveno -gotska uređenje. . detalje arhitektura Vizantije.Crta karakteristične spomenike grčke arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Uočava . kompozicije. srednjeg vijeka: . religiju.Crta karakteristične -vizantijska detalje i arhitektura.Crta karakteristične spomenike romanske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Arhitektura srednjeg vijeka .Izrada crteža objekata arhitekture srednjeg vijeka.

D.Diplomirani inženjer arhitekture.Razvija osjećaj za . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 5. grafičkih radova i referata. . . 7. Titograd. Kulturno istorijsko nasljeđe srednjeg vijeka na tlu Crne Gore . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Uočava karakteristike kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore.učenik spomenike gotske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Crta karakteristične spomenike islamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. . Mijović: Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore. Podgorica. 2005. iz perioda srednjeg srednjeg vijeka na vijeka na tlu Crne tlu Crne Gore.N. 6.Računar. .Upoznaje kulturno očuvanje životne i pisane dokumente istorijsko nasljeđe sredine. 9. Piskeli: Opšta istorija umjetnosti. 1970.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. . 1996. Grafički zavod. Gore. projektor.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 1994.Pronalazi ilustracije . I. . Voljević. 8. Prosveta. grafoskop. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Ocjena vježbi. platno za projektor i oprema za slobodoručno crtanje. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 130 . Beograd.P. „Vuk Karadžić“.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Beograd. . Mijović: Tragom drevnih kultura Crne Gore. .Pismene vježbe.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.P. Duli: Istorija arhitekture za treći razred.

Savremena arhitektura .Arhitektura praistorijskog doba .Vajarstvo .Arhitektura srednjeg vijeka .Skulptura i skulptorski materijali .10.Arhitektura praistorijskog doba .Umjetnost starog vijeka .Umjetnost praistorije .Umjetnost srednjeg i novog vijeka .Arhitektura starog vijeka .Skulptorske tehnike i motivi .Ideje i forme u modernoj arhitekturi 131 . Povezanost predmeta Znanja .Razvoj arhitekture Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Arhitektura srednjeg vijeka .Arhitektura XIX i XX vijeka .Arhitektura starog vijeka .Istorija umjetnosti .

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 22 50 72 3. . . .Upoznavanje sa svjetlošću u okviru likovne umjetnosti.Upoznavanje elemenata komponovanja i njihova primjena. . 132 .Razvijanje sposobnosti opažanja. SLOBODORUČNO CRTANJE 1.3.Razvijanje likovne pismenosti.Razvijanje samostalnosti pri radu. . . .Sticanje osjećaja za kompoziciju. .1.Razvijanje kreativnosti i kreativnog mišljenja.Upoznavanje anatomskih mjera ljudske figure.Sticanje osjećaja za prostor. Naziv predmeta: SLOBODORUČNO CRTANJE 2. . Opšti ciljevi nastave .6.Upoznavanje sa linojom kao umjetničkim sredstvom.

kroki. Crtački motivi . kompozicije.Upoznaje opažanja.4. tehnički crtež. akt). . Vježbe: . . pejzaž. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Linija . studija.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu.Definiše odnose analizira raspored linija: ritam. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . studiju.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki). konture. površine.Nabraja vrste crteža: skica. da li je likovna kontrast. Proporcija i simetrija .Crta (skicira) ljudsku figuru postavljenu u različitim pozama (kroki). linija i ocjenjuje ravnoteža. .Razlikuje crtačke motive.Na primjerima iz . .Razvija preciznost.Određuje i . proprcije.Analizira crtež kroz epohe.Upoznaje se sa skiciranjem ljudske figure (kroki). mrtva priroda. tehnički crtež. uočava primjenu simetrije i zlatni zakonitosti presjek. linija i poznaje njihove asocijativne osobine. istorije umjetnosti proporciju.crtanja figure u pokretu.Razvija sposobnost .Uočava (shvata) značaj linije u umjetničko stvaranju sredstvo: stvaranje umjetničkog djela.Razvija kreativnost. Vježba: . asocijativne .Crta portret po živom modelu u tehnici olovke vodeći računa o .Upoznaje liniju kao .Upoznaje se sa crtanjem portreta . . . cjelina dobro .Razlikuje vrste osobine. simetrije i zlatnog presjeka. Crtež . . .Opisuje i nabraja crtačke motive (portret. .Obrada mrtve prirode u masama 133 .Nabraja vrste linija komponovana i i njihove zašto.Upoznaje se sa crtežom kroz epohe. .Mijenjanje položaja tijela i ugla posmatranja zbog uvježbavanja brzog skiciranja .Upoznaje crtež kao osnovu svim oblicima umjetničkog stvaranja.Razlikuje skicu. .

problemima postavljanja. Crtačke tehnike . ptičju i žablju perspektivu. . komponovanja. . sjenci. lavirani crtež.Analizira kompoziciju proporcije. različitih oblika i boje.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika. ugalj. . crtež četkicom).Informativni ciljevi i sadržaji učenik po živom modelu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave svijetlog i tamnog. vrši korekciju.Razlikuje vrste perspektiva. . . anatomijom glave.Upoznaje se sa crtežom gipsanog odlivka glave.Crta pejzaž primjenjujući: centralnu. . različitih oblika i boja i utemeljuje stečena znanja o svijetlu.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. problemima sjenčenja.Posjeta ateljeima umjetnika. . različitih oblika i boje.Nabraja i opisuje osnovne tehnike crtanja (olovka. . . . .Prepoznaje crtačke tehnike i razlikuje «suve» i «mokre» crtačke tehnike.Crta mrtvu prirodu od istih materijala.Crta gipsani odlivak glave ugjenom. . kreda. pravilima viziranja.Razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja.Crta portret po živom modelu vodeći računa o odnosu veličina (proporciji). vazdušne. .Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika: materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. . 134 . .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive: inverzne.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. karakternim osobinama modela. . materijalizaciji predmeta. . pero. karakternim osobinama modela. Vježba: . karakternim osobinama modela.Crta ljudsku figuru u prostoru.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode i materijalizacijom postavljenih predmeta. metalno pero.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. uočava mogućnosti tehnike. .Crta gipsani odlivak glave ugljenom. simetriju. .Materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. .Analizira svjetlost i sjenku. . Formativni ciljevi učenik odnosu veličina (proporciji).Crta ljudsku figuru u prostoru.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode od istih materijala.Upoznaje se sa crtanjem (studijom) figure u prostoru. Vježbe: . .Upoznaje se sa crtanjem figure u tehnici tuš i lavirani tuš. Perspektiva . linearne.

. 10. Mono & Manana.Crta figuru u sjedećem položaju u tehnici tuš i lavirani tuš. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. žablja.Crta stojeću i sjedeću figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. projektor. Janson: Istorija umjetnosti. W. 1988. 8.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri tačke posmatranja: centralna.Linija .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. platno za projektor. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 7. kozlići. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Likovna umjetnost . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Barcsay: Anatomija za umjetnike. Formativni ciljevi učenik . 1988. .Ocjena vježbi. . uočava mogućnosti tehnike. 6. „Miodrag Draničanin“.Upoređuje i analizira na primjerima primjenu centralne.P.Računar sa internet vezom.H. da Vinči: Traktat o slikarstvu. .diplomirani grafičar.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. .Tehničko crtanje . Povezanost predmeta Znanja Linija Crtež Proporcija Perspektiva Linija Razmjera Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Prosveta. Vasić: Uvod u likovne umjetnosti . 2000. Beograd.Razmjera 135 . Beograd.L.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. .elementi likovnog izražavanja. žablje i ptičje perspektive. Univerzitet umjetnosti u Beogradu. .Likovni elementi . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Beograd.Diplomirani slikar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: . papir i gipsani odlivci. štafelaji. table za crtanje. . 1994. ptičja perspektiva.J.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . .diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti.

.Uočavanje ideja i forme moderne arhitekture.7.Upoznavanje sa značajnim djelima i arhitektima moderne arhitekture.Sagledavanje odnosa između savremene arhitekture i prošlosti.Sagledavanje istorijskih činjenica. društvenih promjena. . . . upotrebe savremenog materijala i konstrukcija.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz dva vijeka XIX i XX. .Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. 136 .Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.3. . Naziv predmeta: SAVREMENA ARHITEKTURA 2.Sagledavanje tehnike građenja.Osposobljavanje za samostalan rad. Opšti ciljevi nastave . . SAVREMENA ARHITEKTURA 1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3.1. . ekonomskih odnosa kao bitnih činjenica savremene arhitekture.

. Los Rajt. .Izrada crteža objekata sagrađenih od čelika.Uočava upotrebu . materijale i građevinarstvu. religiju. društveno uređenje.Prepoznaje karakteristične objekte savremene arhitekture. Ajfelova kula i dr.Upoznaje čelika u stav prema novim savremene savremenom saznanjima. Savremeni materijali i tehnologije građenja . klimu. grupe i škole u su dali pečat arhitekturi. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektura XIX i XX vijeka . stilske karakteristike. Vježba: . grupe i škole u arhitekturi .Razlikuje objekte arhitekture kroz arhitekture po XIX i XX vijek.Upoznaje razvoj .Izrada crteža objekata savremene arhitekture.Razvija pozitivan .Upoznaje pokrete. građevinski materijal.4. savremenoj arhitekturi (Korbizje. .Zna arhitekte koji opažanja.Razvija sposobnost . položaj. tehnologije .Razlikuje važne arhitekte iz tog perioda koji su značajno uticali na razvoj savremene arhitekture.Izrada crteža objekata arhitekture XIX i XX vijeka. 137 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . ekonomske odnose. stilskoj pripadnosti.Uočava stilske . kompozicije i detalje savremene arhitekture.Upoznaje ideje i orijentaciju prema razlike. Ideje i forme u modernoj arhitekturi .Uočava geografski arhitekturi. Alvar Alto. Vježba: . Pokreti.).Razvija pozitivnu . . Vježba: .Prepoznaje važne građenja. forme u modernoj zanimanju.Izrada crteža različitih pravaca savremene arhitekture. građevinske objekte rađene od čelika sredinom XIX i početkom XX vijeka (kristalna dvorana.

Voljević.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Gropijus i dr. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Građevinska knjiga. dijaprojektor i oprema za slobodoručno crtanje. 2005. prevedeno sa njemačkog jezika. Radević: Savremena arhitektura. vrijeme i arhitektura. Novi Sad.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . 1998. . 8.Pismene vježbe. 2002. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . ekspresionizam. ). 7. Gideon: Prostor. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Razvoj arhitekture 138 . .Ocjena vježbi. futurizam. grafoskop.Računar.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . Dulić. Povezanost predmeta Znanja . . .N. Voljevica: Istorija arhitekture. Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . 9. 6. Beograd. konstruktivizam i dr. .S. . grafičkih radova i referata.Diplomirani inženjer arhitekture.Razlikuje pravce savremene arhitekture: jugend stil. secesija. .Razlikuje arhitekte i njihova važna djela po određenim pravcima. . purizam.Savremena arhitektura . G. Stylos. N. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Fakultet tehničkih nauka.Ideje i forme u modernoj arhitekturi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 10.Uočava uticaj Bauhaus škole na razvoj savremene arhitekture.R. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Grupa autora: Enciklopedija moderne arhitekture.Arhitektura XIX i XX vijeka .

.Upoznavanje sa značenjem. vrstama i namjenom maketa. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. Naziv predmeta: MAKETARSTVO 2.Upoznavanje materijala i alata za izradu maketa.Sticanje navike korišćenja sredstava zaštite na radu. 139 . nacrtne geometrije i projektovanja pri izradi maketa.Korišćenje znanja iz tehničkog crtanja.Osposobljavanje za samostalan rad. . Opšti ciljevi nastave .1.Razvijanje osjećaja za komponovanje boja i materijala.8. .3. MAKETARSTVO 1. .Razvijanje preciznosti u radu. .

namjeni: radna maketarstvo. gips. arhitektonska maketa. koriste za izradu osnovna svojstva maketa: karton.Razlikuje osnovne . stiropor.Korišćenje interneta. Materijali za izradu maketa . letvice.Razlikuje materijale koji se za izradu maketa. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Vrste maketa prema namjeni .Razvija pozitivnu .Razvija sposobnost opažanja. izglede. makete brodova. (odabranog) presjek i razmjere. šper obrade. izglede.Upoznaje se sa orijentaciju prema maketa prema pojmom zanimanju. urbanističke makete. 140 . sunđer. . Preporuke za izvođenje nastave . makete . makete javnih spomenika. panel ploče. makete graditeljskih nasljeđa.Nabraja i opisuje inženjerskih vrste maketa konstrukcija. Izbor projekta .Upoznaje se sa osnovnim elemente projekta: elementima osnovu. makete za pozorišnu scenografiju. materijala i način furnir.Odabir jednostavnih projekata za izradu (individualni i timski rad).4. ploča. lesonit ploče.Upoznaje i definiše osnovu. projekta. plastična masa. avio makete. Vježba: . presjeke i razmjere. . puno drvo. maketa. pluta.Izrada određene makete od kartona. Vježba: . stručne literature i časopisa. pleksiglas.Razlikuje vrste . celuloid. papje maše.Poznaje materijale . prema namjeni. makete željeznica.

kliješta.Vrši prenošenje . šila.Razvija preciznost. .Objašnjava crteža na materijal prenošenje crteža (papir ili karton).Razlikuje alat za rad i način i način rukovanja.. krovnih. maketu). zavrtnjima i na pero i žlijeb. . Vježba: . prozora. ). vodilice za siječenje.Upoznaje mjere modelarska daska. Vježba: .Poznaje završnu ravni.Poznaje alat za rad . čekić. elemenata: tiplovima.Razlikuje pomoćni materijal (boje. . ukivanjem. . ateljeima umjetnika.Izrada i spajanje drvenih elemenata na razne načine. Sklapanje makete i završna obrada .Upoznaje izradu i .. Izrada i spajanje elemenata .Izrada radne podloge za maketu. školskoj radionici.Poznaje izradu stepeništa. . stege.Zna način i .Sklapanje makete.Prenošenje crteža na materijal (papir ili karton).Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici. makaze. testera. radionicama za izradu maketa. turpije. zaštite na radu u skalpel. Vježba: . fasada. na materijal. (vrata.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati i pomoćni materijal .Vrši izradu i spajanje drvenih spajanje drvenih elemenata. ručna svrdla (burgija).Posjeta visokoškolskim ustanovama. lakovi i ljepkovi). 141 . . blanjalice. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . rukovanja: . Prenošenje crteža sa radne podloge na materijal . Radna podloga . terena (podloga za balkona.Navikava se na tačnost. studijima za grafičko oblikovanje. pri izradi makete. Vježba: .Zna izradu terena i . detalja obradu makete. električne bušilice.Vrši izradu radne .Poznaje izradu .Upoznaje način i redoslijed redoslijed sklapanja i završnu sklapanja skrojenih obradu makete: elemenata. rezbarska dašcica.Definiše radnu podloge za podlogu kao pomoć maketu.

Časopisi: „ Arhitektura“. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Srpsko Sarajevo.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Boje .Istrorija umjetnosti .profesor likovnog obrazovanja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik štafaža. Udruženje hrvatskih arhitekata. „Urbanizam“.Vajarstvo 142 . 9. 10. . dijaprojektor. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Povezanost predmeta Znanja Boje Materijali Razmjera Maketa javnih spomenika Urbanistička maketa Arhitektonska maketa Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . radni sto.Slikanje . projektno platno.Urbanizam . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Diplomirani inženjer arhitekture. oživljavanje i uljepšavanje maketa. S. Gačić: Tehničko obrazovanje udžbenik za V i VI razred. 7.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Novi Sad. . Ročkomanović: Maketarstvo. Zagreb. . . 8. 2002.B. 6. .Arhitektura . „Čovjek i prostor“.Računar sa internet vezom. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Ocjena vježbi. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 1989.P. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. pribor i alat za obradu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Proporcije . 2008. Zavod za izdavanje udzbenika.Harmonija . Formativni ciljevi učenik štafaža.

. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 1. urednost i preciznost u radu. . Naziv predmeta: MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 2.Upoznavanje mehaničkih svojstava tla od kojih neposredno zavisi fundiranje objekata.Upoznavanje propisa i pravila za izvođenje temelja. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 28 28 44 44 72 72 3. .Upoznavanje elemenata proračuna. .1. načinima i pravilima za izvođenje temeljnih konstrukcija građevinskih objekata. Opšti ciljevi nastave .3. .Osposobljavanje za sistematičnost. . 143 .Korišćenje usvojenih znanja iz drugih predmeta.Sticanje znanja o značaju.Sticanje pravilne predstave o prostoru.Upoznavanje osnovnih tipova temelja i materijala za njihovo izvođenje. koji su neophodni za iscrtavanje izvođačkih detalja.9.

Upoznaje opšte pojmove o istražnim radovima i terenskim ispitivanjima tla. važnosti tačnosti i . Preporuke za izvođenje nastave . .Nabraja metode za određivanje otpornosti tla. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Mehanika tla . Grafička vježba: . dejstva mraza. materijala u tlu i materijala u tlu.Razlikuje vrste tla.Razvija preciznost .Razvija .Definiše ulogu i nevezana. .Razlikuje faze preciznosti u radu.stišljivost tla.trenje i koheziju tla.Stiče svijest o postanak tla.Shvata značaj .vlažnost tla.Ispituje stabilnost zemljane kosine analitičkom i grafičkom metodom (švedska metoda momenata 144 . . zemljane kosine . radu.Posjete laboratoriji za geomehanička ispitivanja tla. .Razlikuje fizička svojstva tla. Stabilnost zemljanih kosina .Uočava važnost poznavanja . .zapreminsku i specifičnu težinu .vodo-propustljivost tla. . vezana i značaj mehanike analitičnost u tla organskog tla.Navodi uzroke poznavanja uzroka kretanja tla.poroznost i deformacije tla koeficijent kao posljedice poroznosti tla.strukturu tla. . u radu. . .Ispituje stabilnost stabilnosti kosina. .Razlikuje vrste tla: . .Obrazlaže dejstvo mraza na tlo. .zbijenost tla(Proktorov ogled). kretanja tla. uzoraka tla. .Nabraja i definiše vrste uzoraka tla i način uzimanja.kapilarnost u tlu. porijekla.opšte karakteristike tla . .4.Upoznaje vrste i . . .Poznaje metode analitičkom i ispitivanja grafičkom stabilnosti tla.granulometrijski sastav.Geomehanički elaborati.poznaje uslove .Poznaje faze .granice konzistencije tla. fizička svojstva tla: . .

superpoziciju .Poznaje oblike armature.Nabraja podjelu i poznavanja uzroka primjenu potpornih kretanja tla iza zidova.Ispituje stabilnost . Potporni zidovi . opterećenu ab .Računa centrično opterećenu ab temeljnu traku i crta plan armature.Shvata značaj . Vježba: . crta plan . .u odnosu na ivična naprezanja.temelje samce. Dozvoljena opterećenja tla . opterećenje za različite vrste tla.Geomehanički elaborati.Definiše pritiske tla na potporne zidove. .kombinovane 145 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i modifikovana švedska metoda). .u pogledu klizanja. . .Ispituje stabilnost potpornih zidova analitičkom metodom.Razlikuje oblike dubinu fundiranja.Očitava iz pritisaka tla u geomehaničkog dubini.trakaste temelje.Računa centrično opterećen ab temelj samac i crta plan armature. Vježbe: .učenik metodom (švedska metoda momenata i modifikovana švedska metoda). pritisaka tla u .Definiše najmanju .Računa centrično posredno fundiranje opterećen ab građevinskih temelj samac i objekata.Definiše dozvoljeno dozvoljena opterećenje tla. . temelja . . fundiranja. temelja neposredno oslonjene na tlo: . .Poznaje dubini.pločaste temelje. potpornog zida.Poznaje uslove potpornih zidova stabilnosti potpornih analitičkom zidova: metodom.Crta rasprostiranje .u pogledu preturanja.Navodi načine neposredno fundiranja: oslonjene na tlo. neposredno i . . . temeljnu traku i . Fundiranje građevinskih objekata . elaborata . crta plan .Poznaje opterećenja u tlu i rasprostiranje superpoziciju opterećenja u tlu.Razlikuje načine .Nabraja fundiranja karakteristike tla građevinskih koje utiču na dubinu objekata.Računa centrično .Geomehanički elaborati.

Građevinski materijali . Formativni ciljevi učenik armature.Razlikuje načine posrednog fundiranje građevinskih objekata.Računar.Beton . projektor. 7.Poznaje proračun temelja samca i trakastih temelja. 8. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 6.Presjeci geometrijskih tijela . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2008. 10.Gvožđe .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Nacrtna geometrija .Opisuje posredno fundiranje građevinskih objekata na šipovima. Povezanost predmeta Znanja Potporni zidovi Temelji Potporni zidovi Temelji Priboji i zagati Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Solarov: Mehanika tla i fundiranje. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.R. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . zagata i kesona i njihovu opravdanost kod izgradnje građevinskih objekata.Ocjena vježbi. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Skicira priboje i zagate. po jedan pismeni zadatak u polugodištu). .Čelik . Beograd. . platno za projektor. 9.Diplomirani inženjer građevinarstva.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. crtaći stolovi i pribor za crtanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik temeljne sisteme.Drvo i drvena građa 146 . . .Navodi primjenu priboja.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.

Temelji 147 .Znanja .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Temelji .Statika i otpornost .Primjena betona kao građevinskog materijala .Potporni zidovi .Tehnologija betona .Geometrijske karakteristike presjeka .Sile u presjeku .Armatura .Vrste opterećenja materijala .Građevinske konstrukcije .Otpornost materijala .Potporni zidovi .Zemljane kosine .Temelji .

korišćenja.Shvatanje smisla i značaja kategorije rada. Naziv predmeta: KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 2.Shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa.grafička estetika.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 20 20 46 46 66 66 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . .Razvijanje sposobnosti rada u grupi.3. odgovornosti. .Priprema se za izradu tehničke dokumentacije. . pedantnosti i tačnosti.Razvijanje komunikacijskih sposobnosti. obrade. 3.10.Uklapanje estetike i funkcionalnosti . .Razvijanje logičkog mišljenja. Opšti ciljevi nastave . KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 1. čuvanja i prenošenja informacija. . upornosti. 148 .1.Ovladavanje metodama i tehnikama pripreme. . .

Vježba: . novog materijala. (Alat Render .Interpretira pojam značenjem pojma vizualizacija vizualizacija grafičkih slika. opažanja. .Objašnjava .Objašnjava alat modela.Razlikuje vrste materijala. . Izrada i dodjeljivanje materijala .Objašnjava Backgraund).Poznaje izradu . . (nivoa) .Definiše pojam materijala. Render. .Opisuje redoslijed postupaka koji vode vizualizaciji scene.4.Upoznaje se sa . grafičkih slika. .Dodaje osnovnog jednostavne jednostavnog materijale objektu.Upoznaje tri tipa vizualizacije.Photo Real.Planira redoslijed vizualizacije: postupaka.Snima novi . renderuje djelove .Dodaje pozadinu materijalima.Razvija sposobnost Render.Upoznaje pregled prostornog komandom DVIEW. materijala. materijala i grubu . .Objašnjava snimanje postavljenog pogleda. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Podešava izgled podešavanje postojećeg izgleda postojećeg materijala. Tipovi vizualizacije koje podržava AutoCAD . opažanja.Snima postavljeni perspektivi i način pogled komandom izrade pogleda VIEW. . materijala.Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata. svog modela u predstavljanja. Vježba: . mapiranim .Shvata pojam .Opisuje snimanje materijal.Razvija sposobnost .Selektivno pozadine.Analizira tipove .Dodaje mapirane . . dodavanje . komandom DVIEW.Photo Raytrace.Crta model koji treba da vizualizuje.Render – Basic . .Poznaje rad sa materijale. . . Izrada pogleda .Razvija sposobnost podjelu materijala.Postavlja pogled . .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata. estetiku. 149 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija smisao za .

Štampanje .isključivanje opcije Shadow okvira za dijalog Render. . „brza“ vizualizacija opcija Sub Sampling poduzorkovanje. . . . . opcija Query for Selection. . .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .dijela ili djelova modela . .Spotlight . . Vizualizacija modela .Distant Light udaljeno svijetlo. . .Objašnjava dodavanje i mijenjanje svijetla.Objašnjava način snimanja uređene. .cijelog modela. .Razvija samostalnost i samopouzdanje.Razlikuje vrste svijetla.Razvija sposobnost prostornog predstavljanja.Prikazuje model alatom Render. vizualizovanog modela.blic svijetlo. Vježba: . .Određuje intenzitet ili jačinu svijetla.Dodaje sjenku.Razvija kreativnost i samostalnost u radu.Koristi faktor slabljenja svijetla.Opisuje prikazivanje modela alatom Render.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. vizualizovane slike kao datoteke za štampanje (mogućnost izbora jedne od pet različitih tipova Formativni ciljevi učenik . Socijalizacijski ciljevi učenik .Dodaje i postavlja kameru.Upoznaje načine probne vizualizacije modela: .opcija Crop Winow. 150 .Koristu boju svijetla na sceni.Snima vizualizovanu sliku kao datoteku za štampanje.Point Lighttačkasto svijetlo. .Pravi probne vizualizacije dijela. . . Vježba: -Štampanje urađenog.Štampa sliku.Izrađuje sunčevu svjetlost.Navodi tipove svijetla: . djelova ili cijelog modela primjenom odgovarajućih opcija.Dodaje svijetlo. . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje dodavanje i postavljanje kamere.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Svijetlo .Objašnjava izradu sunčeve svjetlosti. . .

Okvirni spisak literature i drugih izvora . skener. 2000.Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika . 2001. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .B. štampač.V.Tehničko crtanje .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Pitzer: Pod lupom .Tehnička obrada crteža .Diplomirani inženjer građevinarstva.Definisanje prostornih vrijednosti 151 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik datoteke). D.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. 7. .Projektovanje .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. .Nacrtna geometrija . Beograd.Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija . 6. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. .G. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Izrada i obrada crteža. CET Computer Equipment and Trade. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. .Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .AutoCAD. kotiranje . 2004. Burchard. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . projektor i projektno platno.Građevinske konstrukcije . Beograd. 10. Kompjuterska biblioteka. Omura: AutoCAD 2000.Obrada i izrada crteža . 9. Beograd.Izrada priloga projekta . Povezanost predmeta Znanja . 8.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .Projektna dokumentacija .Izrada i obrada tehničke dokumentacije . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Računar sa odgovarajućom programskom opremom.Pismene vježbe. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 66 66 66 66 3.Sticanje znanja o savremenim alatima.Upoznavanje sa tehnikom ugradnje čelika za prednaprezanje.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu.Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu u okviru radnog procesa.Upoznavanje sa izradom građevinske skele.Upoznavanje sa načinima izvođenja zemljanih radova. . TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1. priboru i mašinama u visokogradnji.11.Upoznavanje se metodama izvođenja montažnih radova i prefabrikacijom betonskih elemenata. .3.Razvijanje svijesti o upotrebi zdravih materijala.Upoznavanje sa tehnologijom izvođenja zidarskih radova. . . .Upoznavanje sa obradom i ugradnjom armature. .Upoznavanje principa zaštite životne sredine. . . Opšti ciljevi nastave . .Upoznavanje sa raznim vrstama oplata. . . 152 .Upoznavanje sa sistemima građenja u visokogradnji.Upoznavanje sa savremenim metodama izrade krovnih konstrukcija. . . . . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2.Upoznavanje sa metodama transporta.Upoznavanje sa savremenim metodama izvođenja završnih radova. ugrađivanja i njege betona.

.Nabraja građevinske radove u okviru grupe grubih građevinskih radova.Pojašnjava osnovne termine u tehnologiji građenja.Nabraja građevinske radove u okviru grupe završnih građevinskih radova. . .Upoznaje znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje metode izgradnje objekata visokogradnje. .Upoznaje osnovne metode izgradnje objekata visokogradnje. . .Pojašnjava pojam zemljanih radova. Sadržaji/Standardi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod .Navodi grupe građevinskih radova. 153 .Opisuje metodu montažne gradnje i navodi njene prednosti. Zemljani radovi .Opisuje tehnologiju tradicionalne unaprijeđene metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke.Definiše metodu industrijske gradnje i preduslove za njenu primjenu. . . . Vrši komparaciju metoda izgradnje objekata visokogradnje.Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. Shvata specifičnosti pojedinih građevinskih radova.4.Pozitivno procjenjuje važnost novih saznanja iz svoje struke. . Socijalizacijski ciljevi učenik . Preporuke za izvođenje nastave Shvata značaj zemljanih radova.Opisuje tehnologiju tradicionalne metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke.

Razlikuje razne vrste oplate.Navodi materijal i sredstva za spajanje. . . .Opisuje oplatu za stubove i grede. . .Razlikuje elemente krovnih konstrukcija. . . .Upoređuje tehnike širokog i uskog iskopa.Zna sredstva za premazivanje oplate.Razlikuje krovne konstrukcije. . .Upoznaje tunelsku oplatu.Razlikuje materijale i sredstva za spajanje drveta. .Razvija preciznost. 154 . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizaciju za zemljane radove.Upoznaje kliznu oplatu.Nabraja razne konstrukcije oplate.Shvata značaj skele pri izgradnji. . .Upoznaje oplatu za ploče.Upoznaje prenosnu oplatu za zid. .Objašnjava pojam građevinske skele.Zna opremu za čišćenje oplate. .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanje širokog iskopa. .Opisuje izradu Formativni ciljevi učenik . Tesarski radovi .Razlikuje mehanizaciju za zemljane radove.Upoznaje specijalne vrste oplate.Definiše osnovne pojmove o tesarskim radovima.Upoznaje samopodižuću oplatu.Upoznaje faktore za usvajanje tipa oplate. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . . .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanja uskog iskopa.Navodi pomoćna sredstva za primjenu oplate. .

.Zna pripremu podloge za betoniranje.Razlikuje razne metode ugrađivanja betona i vrši komparaciju istih. . .Nabraja vrste krovnih konstrukcija.Razlikuje i 155 . .Shvata principe prednaprezanja čelika. .Zna probleme zaštite armature. . . pumpe za beton.Opisuje rad mašina za obradu armature.Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinske skele. . .Opisuje unutrašnji transport betona.Upoznaje čelik za prednaprezanje. .Zna karakteristike i primjenu mikroarmature.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu.Upoznaje ugradnju betona Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje proces izvođenja armiračkih radova u pogonu i na gradilištu. . . . . gradilišnog krana.Navodi mašine za obradu armature. .Shvata metode izrade skeleta armature kod raznih konstruktivnih elemenata. Betonski radovi . .Upoznaje rad auto . Armirački radovi . . transportnih traka i ostalih transportnih sredstava.Razvija preciznost.mješalice.Opisuje ugrađivanje čelika za prednaprezanje. .Zna da vodi kontrolnu knjigu skele. .Navodi metode ugradnje betona. .Opisuje pripremu podloge za betoniranje.Uočava značaj njege betona. .Razlikuje metode transporta betona.Uočava značaj i specifičnost betonskih radova. . .Razlikuje mašine za obradu armature. .Upoznaje vrste i karakteristike armature.Poznaje elemente krovnih konstrukcija.Razlikuje vrste armature. .

. Montažni radovi .Upoznaje sisteme i prednosti montažne gradnje. . .Opisuje obradu spojnica. .Uočava prednosti montažne gradnje.Nabraja zidarski alat i pribor.Upoznaje tehniku torkretiranja betona.Upoznaje tehniku ugrađivanja betona vibro . . Zidarski radovi .Definiše pojam njege betona i opisuje metode njegovanja u raznim uslovima. .Nabraja i opisuje zidarski materijal. . .Pojašnjava dekompoziciju objekta na Formativni ciljevi učenik upoređuje metode njege betona u raznim uslovima.Upoznaje površinsko vibriranje betona. . . . .Razlikuje kriterijume kvaliteta izvedenih zidarskih radova. 156 .valjcima. .Objašnjava zidanje zidova od opeke i blokova raznih debljina.Zna izradu podnih košuljica. .Opisuje obradu horizontalnih i vertikalnih površina. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava malterisanje zidova.Razlikuje materijal i pribor za zidarske radove.Opisuje izradu i transport vezivnog materijala. . .Opisuje izradu podnih košuljica.Upoznaje se sa vakuumiranjem betona.Informativni ciljevi i sadržaji učenik pervibratorom. .Nabraja principe i prednosti metoda montaže.

Završni radovi .Upoznaje postupak pravilnog zahvatanja i probnog podizanja elementa. . .Razlikuje završne radove. .Upoznaje postupak postavljanja elementa u ležište.Nabraja i opisuje metode prefabrikacije. .Navodi i objašnjava metode izvođenja montažnih radova. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi i opisuje pomoćna sredstva za montažne radove. .Upoznaje postupak izrade veze elementa sa konstrukcijom.Objašnjava postupak kontrole i pripreme ležišta za element.Objašnjava postupak kontrole i pripreme elementa. .Navodi i opisuje mehanizaciju za montažne radove.Upoznaje savremeni alat.Razlikuje mehanizaciju za montažne radove.Razlikuje metode izvođenja montažnih radova. . . pribor i mašine i Formativni ciljevi učenik .Shvata tehnologiju montažnih radova.Upoznaje mehanizaciju za montažu. . .Uočava kriterijume za ocjenu kvaliteta izvršenih završnih radova. . . . . 157 .Analizira projekat montažnih radova. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik elemente. .Poznaje sadržaj projekta montažnih radova.Vrši upoređivanje metoda prefabrikacije.Objašnjava pojam završnih radova i navodi vrste.Definiše pojam prefabrikovanih betonskih elemenata. .

prospekti.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Diplomirani inženjer građevinarstva. 6.Građevinska mehanizacija . 9. Krunić: Osnovni građevinski radovi. Lj. 10.Izrada i podgrađivanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Malteri . 8. Arizanović: Tehnologija građevinskih radova. Univerzitet u Beogradu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Slobodan Mladenović. Krunić.Računar.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 2006.Upoznaje savremene tehnologije završnih radova. 1998.Upoznaje sisteme montažne gradnje . projektor. .Izrada skeleta armature i poznavanje metoda predneprezanja .Izrada oplata i skela . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Građevinski čelik .Zidanje zidova od blokova i opeke .B.Izrada i podgrađivanje iskopa . .Osnovni sistemi građenja .S. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. platno za projektor. 7.Dr D. uzorci materijala.Beton kao građevinski materijal . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. alata i pribora. Povezanost predmeta Znanja . Beograd.Malterisanje zidova .Opekarski i betonski proizvodi za zidanje .Osnovi građevinarstva .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. katalozi. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Blagojević: Građevinske konstrukcije. Mladenović. Beograd. G. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Drvo kao građevinski materijal . .Osnovi geologije .Organizacija građenja 158 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. 1997. .Građevinski materijali . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale koji se primjenjuju u tehnologiji završnih radova.

Upoznaje postupke pravilnog zahvatanja.Mehanika tla i fundiranje .Izrada i podgrađivanje iskopa .Stabilnost zemljanih kosina .Zaštita na radu .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima .Izrada krovnih konstrukcija .Vrste opterećenja i presječne sile .Statika i otpornost materijala .Krovne konstrukcije .Statički određeni i neodređeni nosači i razni oblici njihovog naprezanja . probnog dizanja i postavljanja elementa u ležište .Izrada oplata i skela .Pojašnjanje dekompozicije objekta na elemente Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja za zemljane radove .Poznaje posljedice nepravilne montaže .Spravljenje i ugrađivanje betona .Konstruktivni sklop objekta .Izrada skela .Oplate i skele .Znanja iskopa .Građevinske konstrukcije 159 .Tehnologija betona .

Naziv predmeta: GEODEZIJA 2. 160 .Upoznavanje instrumenata.Upoznavanje instrumenata.3. GEODEZIJA 1.12.Osposobljavanje za primjenu novih tehnologija geodetskog snimanja. Opšti ciljevi nastave . pribora i postupka koji se koriste prilikom mjerenja horizontalnih i vertikalnih uglova.Osposobljavanje za numeričku obradu podataka pomoću kojih se računaju koordinate i nadmorske visine tačaka.Upoznavanje instrumenata. . . .1. pribora i postupka za mjerenje dužine. . . .Osposobljavanje za samostalan rad.Osposobljavanje za prenošenje podataka sa plana na teren. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. pribora i postupka koji se koriste prilikom određivanja visinskih razlika.

durbina.Opisuje metode razmjernika.4. mjerenja uglova. Vježba: . mikroskop.Objašnjava metode .seksagezimalnih u centezimalne i različite jedinice.Nabraja sprave za libela. . površinu i radijane. linijska poligonsku. preciznosti. libela. alhidade.centezimalnih u .Crta u razmjeri obilježavanja stalne i privremene geodetskih tačaka oznake na terenu.Navodi podjelu opažanja i u praktičnoj geodezije.Shvata pojam razmjernike. ) Mjerenje horizontalnih uglova .Ispitivanje refleksije i uslova za upotrebu teodolita. obrnuto. .Primijeniti odgovarajuću razmjeru pri izradi plana manjeg stambenog bloka.Upoznaje . Vrste geodetskih mreža . .pretvara mjere(SI) u vrijednosti uglova praktičnoj iz: geodeziji (mjere za .Skicira geodetske geodetske mreže mreže (trigonometrijska. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Jedinice mjere u praktičnoj geodeziji . geodeziji.Analizira uslove limb. na terenu.Zna djelove . poligonska.Objašnjava razmjeru i .Objašnjava način .Upoređuje prostu i girusnu metodu mjerenja mjerenja horizontalnih horizontalnih uglova (prosta i 161 Preporuke za izvođenje nastave .Shvata ulogu lupe. koje treba da . mjerenje uglova . za uglove). alhidada).seksagezimalnih u dužinu. lupa. kao i snimanja (polarna i primjenu pri izradi ortogonalna planova.Opisuje ispitivanje ispuni teodolit da i refleksiju bi se moglo vršiti teodolita za mjerenje uglova.Odlazak na teren: rad sa teodolitom. . metoda snimanja.Odlazak na teren i obilježavanje geodetskih tačaka.Definiše suštinu teodolita. limba. (teodolit. razmjere i . linijsku i nivelmanska). durbin. (trigonometrijsku. pretvaranje vrijednosti uglova u . . .Razvija sposobnost .Zna jedinice mjere . stativ. Vježba: . . . mjerenje uglova.Razlikuje vrste . i nivelmansku).Objašnjava radijane i obrnuto.Nabraja jedinice .

određivanja . Vježba: .Nabraja vrste poligonskih vlakova .Razlikuje vrste . .Demonstrira mjerenje zenitnih mjerenje zenitnih (vertikalnih) uglova uglova. Mjerenje linearnih veličina .Opisuje nivelmana za nivelmansku mrežu dobijanje (detaljni nadmorskih visina nivelman). kao i vertikalnih uglova.Skicira vrste položaja poligonih vlakova i trigonometrijskih elemente vlaka. detaljnog . pribor i postupak mjerenja).Odlazak na teren: rad sa ručnom pantljikom. kao i uslove koje . mrežu. Vježba: . mjerenja dužina. Mjerenje vertikalnih uglova .Objašnjava metode pri mjerenju vertikalnih uglova (prosta i girusna metoda). tačaka i direkcioni .Poznaje mjerenje pantljikom.Zna instrumente za . .Upoznaje treba da ispune.Opisuje trigonometrijske trigonometrijsku tačke.Određuje položaj .Računa direkcione uglove prema podacima.Analizira postupak (mjerenje dužina.Crta položaje nivelira pri određivanju visinskih razlika. nivelmanski vlak.Razlikuje slijepi.Shvata primjenu i elemente vlaka. ugao. mjerenja). .Demonstrira nivelira i principe određivanje mjerenja. visinskih razlika (nivelir.Odlazak na teren: postavljanje trigonometrijskih tačaka. instrumente za . detaljnih tačaka. uslove koje treba da ispune. . linearnih veličina .Računa direkcioni .Opisuje poligonsku zatvoreni mrežu.Upoređuje prostu i mjerenje zenitnih girusnu metodu uglova mjerenja (vertikalnih). pribor za niveliranje).Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik girusna metoda uglova. 162 . Određivanje visinskih razlika . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Rukuje ručnom . Prenošenje podataka sa plana na teren . umetnuti i .Objašnjava način ugao.

Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Pismeno: pismene vježbe.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Obrazlaže snimanje . ručna pantljika).Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Nove tehnologije geodetskog snimanja .Vrste opterećenja .Tehnologija betona . instrumenti i pribori za geodetska mjerenja (teodolit.Armatura .Otpornost materijala .Temelji .Snimanje detalja . polarna metoda snimanja). grafoskop.Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . projektor. platno za projektor.Situacija . nivelir.Primjena betona kao građevinskog materijala . Vračarić: Geodezija za IV razred građevinske škole.Projektovanje . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 10. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Potporni zidovi . 2008.Građevinske konstrukcije . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Građevinske konstrukcije 163 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . . .Zemljane kosine . 7.Sile u presjeku . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Temelji . Povezanost predmeta Znanja . 8.Diplomirani inženjer geodezije.Temelji .Računar.Potporni zidovi .Razlikuje ortogonalnu i detalja polarnu metodu (ortogonalna i snimanja detalja. Beograd. 6.K. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Statika i otpornost materijala . .diplomirani inženjer građevinarstva.Razmjera i razmjernici . 9. folije za grafoskop.Šeme osnova različitih objekata . .Geometrijske karakteristike presjeka .

2. Skicirati i objasniti princip funkcionisanja dimnjačkih kanala.1. 7. Objasniti ulogu temelja u konstrukciji. 30. 34. 5. Navesti osobine maltera za zidanje i maltera za malterisanje. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. 24. 26. 2. Navesti podjelu maltera. 33. Navesti pravila primjene ventilacionih kanala. Opisati međuspratne konstrukcije od rebara. Navesti pravila zidanja zidova u seizmičkim područjima.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti građevinskih konstrukcija. Nabrojati podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta. 8. Objasniti ulogu konstruktivnih zidova. 16. Objasniti koja je uloga međuspratne tavanice. 21. Opisati monolitne ab konstrucije od ploča. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj ukrštanja dva konstruktivna zida i dva pregradna zida. 22. Opisati ab konstrukcije u skeletnom sistemu. Objasniti način ugradnje dovratnika i njegovu ulogu. Od čega se izrađuju međuspratne tavanice? Navesti podjelu ab međuspratnih konstrukcija. razmjere miješanja komponenti maltera. 15. Definisati elemente otvora za vrata. Objasniti ulogu međuspratne konstrucije. Navesti materijale koji se primjenjuju za izradu hidroizolacije. Šta su horizontalni serklaži i koja je njihova uloga? Objasniti ulogu greda kao linijskih nosača i navesti koje grede razlikujemo prema broju oslonaca i načinu oslanjanja. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj sučeljavanja zidova. 20. 18. Navesti karakteristike klasičnog polumontažnog i montažnog načina građenja. 32.TEORIJSKI DIO ISPITA 2. Navesti elemente sabirnih dimnjačkih kanala. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 23. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj suticanja zidova. 11. Objasniti otvore u zidovima u seizmičkim područjima. 17. 4. Navesti konstruktivne elemente po visini. Objasniti pravila zidanja zidova opekom.1. Nabrojati elemente ventilacionih kanala. Opisati međuspratne konstrukcije od drvene građe. Naziv ispitnog kataloga: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. 28. Definisati prozorske otvore i navesti elemente i način izrade. 3. Nabrojati konstruktivne elemente kod masivnog skeletnog i mješovitog konstruktivnog sklopa. 25. 29. Objasniti ulogu i podjelu prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala. STRUČNI ISPIT 2. položaju i funkciji.1. 9. 19. 12. 31. 10. Cilj ispita . ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO . 6. 164 . 27. 13. 3. Skicirati i objasniti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju kod djelimično ukopanog podruma. 14.

zvučne i hidro zaštite objekata. Navesti vrste prozora prema materijalu izrade i konstrukciji i njihove mjere. 80. 44. 82. Navesti i šematski prikaži podjelu stepenica prema konstruktivnom oslanjanju. 78. 61. njihove osobine i primjenu 71. 42. Navesti nagibe krovnih ravni i podjelu krovova prema nagibu. Definisati stepenice. Opisati slojeve ravnih krovova. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prost krov od rogova. 83. 64. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prostu . 59. 66. Nabrojati elemente za proračun stepenica. Navesti vrste opterećenja. Definisati koeficijent sigurnosti. 36. Objasniti namjenu toplotne. Nabrojati vrste i oblike metalnih profila. 165 . Navesti obilježja stepenica. 47. Navesti vrste oluka i mjesta i način ugradnje. Navesti vrste izolacija. 52. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za trostruku krovnu vješaljku. 60. Opisati krovove sa nazitkom. Nabrojati mehanička spojna sredstva. 75. 69. 54. Navesti načine savladavanja visinskih rastojanja između površina postavljenih na različitim nivoima. Navesti vrste plafona i objasniti način izrade. 37.jednostruku pravu stolicu. Nabrojati realne kombinacije opterećenja. 57. Objasniti šta je klasa vijaka. 63. Objasniti dužinu i širinu međupodesta. 79. Objasniti na čemu se zasniva obrazac za određivanje razmjere penjanja. 65. Navesti dvije najbitnije mehaničke osobine čelika. 74. 50. 70. Objasniti primjenu limenih opšava. 56.35. Navesti vrste podova prema materijalu i namjeni i objasniti način izrade. 58. Napisati obrazac za izračunavanje broja stepenica. 55. 40. Navesti fizičke karakteristike čelika. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku krovnu vješaljku. 46. 53. Navesti podjelu krovova prema prohodnosti. Od čega zavisi širina stepenišnih krakova? 43. Navesti podjelu stepenica prema materijalima izrade. Napisati obrazac za izračunavanje dužine stepenišnog kraka. 68. Definisati krovni nosač. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku pravu stolicu. 62. 81. Definisati ravni krov. 72. 77. 48. 41. 76. Definisati krov. 39. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za krov sa raspinjačama. 49. Objasniti od čega zavisi koje dimenzije stepenica će biti usvojene. Navesti slojeve podova. Navesti materijale za izolacije. Navesti vrste krovnih pokrivača prema materijalu. 38. Opisati mansardne krovove. 51. nosivih i nenosivih. Navesti za koju razmjeru penjanja su stepenice najudobnije. Navesti kako se izrađuju drvene krovne konstrukcije prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. Nabrojati čelične proizvode koji se najviše koriste u građevinarstvu. Navesti vrste čelika koje se najviše koriste u građevinarstvu. Objasniti način odvodnjavanja ravnih krovova. 73. 67. 45.

Nabrojati elemente vertikalnih komunikacija. 97. Navesti i opisati elemente čelične industrijske hale. 115. Objasniti kako se montiraju i povezuju sanitarne ćelije. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 108. 100. 123. 120. Kako se računa nosivost ugaonog šava. 109. 110. 89. 103. Nacrtati zglobnu vezu temelja i stuba. 92. Objasniti krutu vezu u drvenim konstrukcijama. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 118. Skicirati spoj dvije tavanice iznad oslonca.greda i objasniti postupak izrade. Definisati nosivost vijka po omotaču rupe. Navesti elemente panelnog sistema. panelnog i prostorno . 117. 119. Kako se računa orijentaciona vrijednost prečnika vijka? 85. 111. Definisati nosivost vijka na smicanje. Prikazati šemtski propisana rastojanja vijaka u vezi dva lima.84. Objasniti zglobnu vezu u drvenim konstrukcijama. Navesti osnovne karakteristike industrijske proizvodnje. Definisati nosivost vijka na zatezanje. Kako se računa nosivost sučeonog šava. 87. Definisati otpornost drveta na zatezanje. Navesti koji su elementi velikih raspona. 112. 101. 98. Definisati otpornost drveta na savijanje. Uporediti i objasniti karakteristike skeletnog. Navesti koja su pravila pri rješavanju položaja i grupisanja liftova u kolektivnim stambenim objektima. 86. Objasniti tečenje drveta. 93. 91. Navesti vrste šavova i način obilježavanja istih u radioničkim crtežima. Šematski prikazati konstruisanje zavarenih spojeva. Objasniti otpornost drveta na torziju. 95. Definisati otpornost drveta na pritisak. 94. Skicirati detalj veze temelj . Navesti metode prefabrikacije kao i moguća mjesta za prefabrikaciju. Nabrojati konstruktivne sisteme u lijepljenom lameliranom drvetu. 105. Objasniti kvalitet sučeonih šavova. 96.ćelijskog sistema gradnje. Objasniti sklopove ćelijskih elemenata i način nalijeganja. Uporediti detalje dvozglobnog i trozglobnog luka. 88. 114. Definisati otpornost drveta na smicanje. 104. Šta se podrazumijeva pod lijepljenim lameliranim drvetom? 107. Nabrojati fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. 106. 99. Skicirati detalj veze stub . 125. 113. 166 . Navesti elemente skeletnog sistema. 121. Skicirati detalj veze stub – greda . 122. 124. 102. Nabrojati prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje.stub i objasniti postupak izrade. 116. Skicirati spoj na mjestu ukrštanja konstruktivnog fasadnog i unutrašnjeg panela.tavanica i objasniti postupak izrade. 90.

.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Tip ispita . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Usmeni . 6.4. .Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 167 .Pribor za crtanje.Nastavnik sastavlja. 5.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. na prijedlog ispitivača. Dozvoljena pomagala . . kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Literatura i drugi izvori . .

Opisuje mašine za specijalne radove. 168 . 21. Objasniti dokumentaciju na gradilištu. 20. 40. Opisati primopredaju objekta i konačan obračun. Objašnjava analizu vremena kod tehnike mrežnog planiranja. Opisati mašine za rad na putevima. Navesti značaj građevinskog nadzora. Objasniti princip rada grejdera. 6. 3. 18. 19. 12. Opisati mašine za prenos i dizanje. 8. Naziv ispitnog kataloga: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. Objasniti tehničku dokumentaciju. Normirati poziciju radova: ručno otkopavanje zemlje II kat. Objašnjava učinke mašina. 27. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Objasniti zadatak revizione komisije. Objašnjava gantogram. Objasniti građevinsku dozvolu. Objasniti zaštitu na radu. Objašnjava širi i uži izbor mehanizacije. Objasniti magacinsku dokumentaciju. 23. 38. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. 24. Objasniti princip rada skrepera. Objasniti građevinske norme. 3. Navesti učesnike u građevinskoj proizvodnji. Opisati gradilište. prirodno vlažne. 5 m. 30.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. 41. Objasniti specifičnost građevinske proizvodnje. Objasniti obračunsku dokumentaciju. Navesti faze izvođenja građevinskog objekta. Objasniti princip rada dozera. Objasniti predmjer radova. Objašnjava histogram. Objašnjava predračun radova. Opisati mašine za rad u stijeni. 14. 15. 31. 34. Cilj ispita . Navesti podjelu građevinskih mašina. Objašnjava tehniku mrežnog planiranja. 10. Opisati šemu organizacije gradilišta. 11. Objasniti tehničku dokumentaciju – gradilišnu. 4. 35. Opisuje sadržaj projekta organizacije građenja. 26. 28. Obrazložiti analizu cijena. 39. 13. Opisati pripremne radove na gradilištu. 22. 2. 9. Objasniti princip rada bagera. 37. 32. Opisuje transport materijala. Opisati mašine za sabijanje tla. 17. Objašnjava analizu tehnološkog procesa (karta procesa i dijagram toka). 5 m. Opisati mašine za transport i vuču. 33. 7. dubine 2. 36.2. 29.1. 16. za temelj objekta u rovu širine 1. 25. 5.2.

Malter se prenosi kranom.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Od vještačke mješavine agregata. 49. 0. Normirati poziciju radova: ručno planiranje kosina nasipa u zemljištu Ivkat. Dozvoljena pomagala .Nijesu predviđena.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Normirati poziciju radova: sabijanje valjanjem nasutog materijala u glatkim slojevima samohodnim vibracionim valjkom. . 60. Normirati poziciju radova: zidanje šupljim glinenim blokovima dim. 60*0. 8 m. . 46. Materijal se transportuje na daljinu 1400 m. Normirati poziciju radova: utovar zemlje Ivkat. 169 . 5. Normirati poziciju radova: Spravljanje sitnozrnog asfaltnog betona za trotoare asfaltnom bazom 'marini' kapaciteta 35t/h. Normirati poziciju radova: kopanje raskvašene zemlje u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu. u motorna vozila utovarivačem točkašem zapremine korpe 1360/1530. Utovar je iz silosa. Normirati poziciju radova: ručno kopanje osamljenog temelja veličine 2*2 u zemljištu III kat. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Normirati poziciju radova: kopanje zemlje IIIkat. na prijedlog ispitivača. sa odvozom suvišnog materijala. Normirati poziciju radova: grubo planiranje materijala Iikat. Normirati poziciju radova: ugradjivanje cementne stabilizacije finišerom. . 54. 50. Normirati poziciju radova: spravljanje betona MB30 mješalicom zapremine 500l. 55.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 29*19*19. 51.42. 59. 52. 40. produžnim malterom. Normirati poziciju radova: zidanje pregradnih zidova debljine 1/2 opeke u produžnom malteru. Materijal se prenosi kranom.Nastavnik sastavlja. 43. 5 m*3. 48. 44. sa žilama i korijenjem. Normirati poziciju radova: prevoz betona japanerom na 25 m. ručno. Normirati poziciju radova: mašinsko ugrađivanje nearmiranog betona MB20 u trakasti temelj objekta dim. dužine.Usmeni . . U širokom otkopu samohodnim skreperom. bagerom sa povlačnom kašikom zapremine 2. Sabijanje u 3 prelaza sa preklapanjem 50% širine valjanja. Normirati poziciju radova: ugrađivanje bitumeniziranog šljunka. 47. 53. 56. Tip ispita . Transport materijala skipom GD4. 57. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Normirati poziciju radova: malterisanje zida od opeke u 2 sloja krečnim malterom razmjere 1: 3. 45. Normirati poziciju radova: mašinsko spravljanje produžnih maltera razmjere 1: 3: 9. motogrejderom u slojevima debljine 15 cm. 58. Normirati poziciju radova: Spravljanje mase od bitumeniziranog materijala za noseći sloj kolovozne konstrukcije. 4. Normirati poziciju radova: spravljanje cementnog maltera razmjere 1: 3. od rječnog šljunka i 30% agregata asfaltnom bazom 'marini'. bez sijanja.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. dubine 1.

Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.6. 170 . Literatura i drugi izvori .

4. kao funkcionalnu grupu prostorija. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 21. 30. 11. Skicirati i iskotirati potreban prostor za ručavanje u posebnoj prostoriji. 36. 17. Komentarisati prednosti i nedostatke višespratnih stambenih zgrada. PROJEKTOVANJE 1. 31. ukoliko je visina prostorije standardna. 22. Objasniti značaj i sadržaj projekta za izvođenje radova. Objasniti značaj i sadržaj glavnog projekta. Objasniti značaj i sadržaj idejnog projekta. 26. 23. kao tipičnoj jedinici «porodične teritorije». Šta je insolacija.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti projektovanja.2. 37. Skicirati funkcionalnu šemu malog stana. Navesti karakteristike stanovanja u samostalnim porodičnim kućama. Nabrojati prostorije za spavanje u stanu. Šta je orijentacija. Nabrojati prostore za kretanje (komunikaciju) u stanu. kao funkcionalnu grupu prostorija. Nabrojati prostorije za dnevni boravak u stanu. 29. 33. 7.3. 16. Skicirati raspored elemenata kuhinjskog niza u obliku slova «U» (iskotirati). 18. Komentarisati prednosti i nedostatke niskih stambenih kuća. 9. Kako se može organizovati kuhinja. 27. Kako nazivamo najmanju stambenu jedinicu. Navesti tipove izgradnje porodičnih kuća. Kada se radi projekat izvedenih radova. Navesti osnovne karakteristike dvojnih porodičnih kuća. 15. skicirati. 2. kući ili višespratnoj zgradi. Pod tehničkom dokumentacijom (projekat) podrazumijeva se: Nabrojati priloge tehničke dokumentacije – dokumentacija izvođača-. 25. skicirati raspored osnovnih elemenata. Grupa prostorija za spavanje. 14. 12. 3. i od čega zavisi jačina osunčanja.1. Objasniti značaj i ulogu zaštitnog zelenila i zelenih površina u stambenoj zoni. Nabrojati prostorije za domaćinstvo u stanu. kući ili višespratnoj zgradi. kući ili višespratnoj zgradi. Koje oblike otvorenog prostora stana ili kuće razlikujemo. 8. 34. 171 . 10. Skicirati funkcionalnu šemu stana srednje veličine. 6. kao funkcionalnu grupu prostorija. 5. 32. Kakve po svojoj veličini mogu biti sobe za spavanje. Naziv ispitnog kataloga: PROJEKTOVANJE 2. kući ili višespratnoj zgradi. Navesti podjelu na funkcionalne grupe prostorija stana ili kuće. Od čega zavisi veličina kupatila? Skicirati i objasniti. 28. 24. Šta je arhitektonsko projektovanje i kakvo još projektovanje razlikujemo? Šta je u užem smislu urbanističko projektovanje? Objasniti šta je stambena zona i koji su prateći objekti u stambenoj zoni. Skicirati «stambenu» kuhinju (iskotirati). kao funkcionalnu grupu prostorija. Skicirati garnituru za ručavanje u sklopu dnevnog boravka (iskotirati). Cilj ispita . Komentatisati «projektni zadatak». 20. 19. objasniti značaj orijentacije na raspored funkcionalnih grupa u kući ili stanu. 35. 13. Kako se određuje veličina dnevnog boravka i koja je minimalna kvadratura. 3. Grupa prostorija dnevnog boravka.

Koje prostorije svrstavamo u zajedničke prostorije zajednice stanara. Navesti osnovne karakteristike izgradnje kuća u nizu. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje tri stana na stepeništu. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje četiri stana na stepeništu. 39. 68. Navesti osnovne karakteristike poluatrijumskih kuća. Hotelska soba kao osnovni elemenat organizacije hotela. 42. Dozvoljena pomagala . Objasniti uslove i skicirati šemu spoljašnje galerije. zašto? Kakvi liftovi mogu biti? Minimalna širina odmorišta ispred ulaza u osobni lift je ______. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Objasniti. 54. 72. 3. 49. Ako se u višespratnici predviđa samo jedan lift. 44. 51. 58. 64. 41.Pribor za crtanje. 4.38. 65. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Navesti i objasniti vrste podova u stajama. Objasniti. skicirati i iskotirati građevinsku liniju. skicirati i objasniti.Usmeni . na prijedlog ispitivača. 66. 59. 60. . Tip ispita . Koje vrste skladišta koristimo za uskladištenje hrane za ljude i stoku. 2 x 6. Skicirati prizemnu porodičnu kuću sa podrumom (topla veza). glavnu prednost. 52. 47. njegove minimalne dimenzije su ___________. Navesti i objasniti vrste poljoprivrednih objekata. Prema datim podacima skicirati presjek kroz garažu i rampu. Napraviti upoređenje «porodične teritorije» individualne stambene kuće i višespratne kolektivne stambene zgrade. . 55. 40. Kojim sistemima građenja konstrukciju višespratne zgrade možemo izvesti. 46. 61. 50.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 45. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje dva stana na stepeništu.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. 57. 71. . 62.vaspitne ustanove? Objasniti zašto je optimalni broj učenika 36. 43. . i zašto su maksimalne dimenzije učionice 9. 48. Navesti tipove izgradnje višespratnih stambenih zgrada. 63. Navesti najbitniju karakteristiku. skicirati i iskotirati regulacionu liniju. a ispred mještovitog ____________? Kolika je maksimalna udaljenost ulaza u stan do vertikalne komunikacije u zgradi? Koje zgrade nazivamo društvenim zgradama? Kako dijelimo društvene zgrade prema namjeni? Koji objekti spadaju u obrazovno . 67. Navesti . višespratne stambene zgrade. 70.Nastavnik sastavlja.objasniti osnovnu razliku između motela i hotela. Navesti osnovne karakteristike atrijumskih kuća. 172 . 53. Skicirati šeme stambenih kula. 56. Skicirati oblike osnova ćelijskih skladišta. 5. Prema karakteristikama prostornog oblikovanja industrijske hale dijelimo: Objasniti kako se mogu osvjetljavati radionički prostori kod niskih hala. Objasniti uslove i skicirati šemu unutrašnje galerije. 69. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje jednog stana na stepeništu.

Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Literatura i drugi izvori .6. 173 .

statičku visinu i ukupan presjek zategnute armature kod AB nosača napregutih na savijanje. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju glavne armature kod nosača napregnutih na savijanje. Napisati i objasniti obrazac za vitkost centrično pritisnutog stuba. 27. Objasniti zaštitni sloj betona. Objasniti postupak dimenzionisanja temelja od nearmiranog betona. 24. 17. odnosno nosivost centrično pritisnutog stuba. 6. Nabrojati karakteristike betona . Objasniti ulogu glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 12. Nabrojati vrste čelika za armiranje. 2. Obrazložiti šta je sidrenje armature i kako se vrši. Objasniti u kojim se granicama kreće procenat armiranja kod centrično pritisnutih stubova. Navesti osnovne pretpostavke pri proračunu AB konstrukcija prema graničnoj nosivosti. Napisati i objasniti obrazac za silu loma. Objasniti mehanička svojstva betona: čvrstoća na pritisak. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. 7. Objasniti šta su parcijalni koeficijenti sigurnosti.prednosti i nedostatke. 174 . 3. 13. Objasniti koja granična stanja razlikujemo. a koja u armaturi. 21. 8. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju potrebnog broja profila kod centrično pritisnutih stubova. Objasniti koja je maksimalna dilatacija u betonu. 20. Nabrojati dodatke za beton i objasniti njihovu ulogu. Objasniti osnove proračuna prema graničnim stanjima. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. zatezanje i savijanje. 30. 4. 19. Objasniti ulogu glavne. 14.2. Napisati i objasniti obrazac za: položaj neutralne ose. 23. Objasniti ulogu i značaj armature. 18. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Definisati beton i nabrojati njegove komponente. Cilj ispita . 22. 28. Navesti kakve se konstruktivne mjere predviđaju kada se normalni napon nalazi u granicama: τR< τU≤ 3τR.4. 9. 26. Objasniti proračun centrično pritisnutih stubova bez uticaja izvijanja. 1.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti betonskih konstrukcija. 25. 29. Naziv ispitnog kataloga: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. 5. krak unurašnjih sila. Objasniti šta predstavlja odnos dilatacija u betonu i armaturi. 10. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 11. Napisati i objasniti obrazac za dimenzionisanje centrično pritisnutog stuba. 15. 16. Objasniti slobodno i vezano dimenzionisanje kod AB nosača napregnutih na savijanje. Objasniti na čemu se zasniva zajednički rad betona i čelika. 3. Objasniti kako se vrši nastavljanje armature u AB konstrukcijama. montažne armature i uzengija kod AB nosača napregnutih na savijanje.1.

GA 240/360 g=6. 32.31. 35. 0 KN/cm2 45. Napisati i objasniti obrazac za nominalni napon smicanja. 0 KN/cm2 p=4. 40. 38. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz rebro. 0 KN/cm2 p=2. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada je τn≤ τR. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada se nominalni napon smicanja nalazi u granicama 3τR< τn≤ 5τR. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz ploču. Dimenzionisati slobodno položenu ploču kada su dati sljedeći podaci: MB30. 34. 41. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju koso povijenim profilima i vertikalnim uzengijama. njihovu primjenu i vrste. Objasniti od čega zavisi proračun „T” presjeka. 36. Sračunati i usvojiti armaturu konzolne ploče kada su dati sljedeći podaci: MB30. Napisati i objasniti obrazac za statički aktivnu širinu pritisnute ploče kod nosača „T” presjeka. Opisati sitnorebraste konstrukcije. 42. Opisati armiranje sitnorebrastih tavanica. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo koso povijenim profilima. 33. 43. 37. Odrediti graničnu silu centrično pritisnutog stuba za date podatke MB25 GA 240/360 44. GA 240/360 g=4. 39. 0 KN/cm2 175 . a kakve kada je τn>5τR. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada je pritisnuto rebro. Objasniti postupak priračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo vertikalnim uzengijama.

Usmeni . . . . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Literatura i drugi izvori .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 6. Sračunati presjek armature za preuzimanje smičućih napona slobodno položenog nosača kada su dati sljedeći podaci: MB30. Dozvoljena pomagala . 176 . na prijedlog ispitivača. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 5.Nastavnik sastavlja.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. GA 240/360 g= 40KN/cm p= 20KN/cm b= 20cm 4. Dimenzionisati slobodno položen nosač kada su dati sljedeći podaci: MB30.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.Pribor za crtanje. GA 240/360 g=40 KN/cm p=20 KN/cm 47. Tip ispita .46. .

Šema organizacije građenja 177 ... predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja. vezanih za zadati projektni zadatak. 3......1.. Racionalno korišćenje materijala. Stepen povezanosti stručno .. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA .....2..teorijskih i praktičnih znanja. Sisak tema/zadataka 3. Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: Poznavanje gradiva.Dinamički mrežni plan izvršenja radova sa pratećim dijagramima .2...... Pravilnu upotrebu stručne terminologije. Organizacija građenja Prema podacima datim u prilogu ovog zadatka potrebno je uraditi – Idejni projekat organizacije građenja za individualnu stambenu kuću Projekat treba da sadrži: Situacija .. uslovi Proračun fonda radnog vremena sa uslovima snabdijevanja resursa Nacrt procesa . Samostalnost u komunikaciji. sistematičnost u radu..dijagram toka Trajanje radova za sve aktivnosti i spisak aktivnosti i spisak aktivnosti sa strukturom mrežnog plana i kritičnim putem .. Samostalnost u uočavanju problema. Samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora.1.........2....STRUČNI RAD 2. predstavljanju i argumentovanju stavova. vremena i energije. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2.......STRUČNI RAD 1. Poznavanje i poštovanje važećih pravila i propisa u građevinarstvu.... sa praktičnim učincima mašina Opis prethodnih radova i pripreminh radova.. principa i zakonitosti.... Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA . 1: 250 Tehnički opis Predmjer i predračun građevinskih radova Širi i uži izbor potrebne mehanizacije. njihovom rješavanju...

3.2. Projektovanje PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE, na nivou GLAVNOG PROJEKTA, odnosno projekta za odobrenje izgradnje. Projekat treba da sadrži: Situacija ................................................. 1: 200 (1: 250) Tehnički opis Osnova temelja ......................................... 1: 50 Osnova podruma ........................................ 1: 50 Osnova prizemlja ....................................... 1: 50 Osnova sprata ........................................... 1: 50 Osnova krova ............................................ 1: 50 Poprečni presjek ....................................... 1: 50 Podužni presjek ........................................ 1: 50 Dvije fasade ............................................. 1: 50 Osnove prizemlja i sprata sa dispozicijom namještaja ........................... 1: 50

Projekat uraditi u tušu na paos papiru, formatizovati u A4 format ili A3 format, uvezan spiralom. 3.3. Betonske konstrukcije Prema podacima datim u prilogu projektnog zadatka potrebno je dimenzionisati manji prizemni objekat: Projekat treba da sadrži: Tehnički opis Plan pozicija Za svaku poziciju u objektu potrebno je uraditi: statičku šemu analizu opterećenja statičke uticaje dimenzionisanje plan i izvod armature specifikaciju armature

Proračun uraditi na formatu A4, a plan armature na A3 formatu.

178

4. Upustvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema stručni rad odnosno projektni zadatak. Kandidat izrađuje stručni rad/projektni zadatak po planu koji je uskladio sa mentorom. - Projektne zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno - teorijskih predmeta. Kandidat u završnoj godini školovanja bira jedan projektni zadatak i obrađuje ga individualno. Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka. - Ispitni odbor izdaje pismeno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i o drugim obavezama i uslovima. 5. Dozvoljena pomagala - Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja broj Nacrtna geometrija - usmeno 1. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi Tehničko crtanje - usmeno 2. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) 3. Građevinske konstrukcije - ocjena grafičkih vježbi - ocjena grafičkih radova - usmeno 4. Primjena računara u građevinarstvu - ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama 5. Građevinski materijali - usmeno - usmeno 6. Statika i otpornost materijala - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno 7. Tehnologija betona - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 8. Organizacija građenja zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i godišnjeg elaborata - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 9. Betonske konstrukcije zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi - usmeno 10. Projektovanje - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi i projektne
179

Redni broj

Naziv predmeta

Obavezni načini provjeravanja znanja dokumentacije - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i projektnog elaborata - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - ocjena praktičnog rada - usmeno i pismeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismene vježbe) - ocjena praktičnog rada i vježbi - usmeno - usmeno - pismeno (pismene vježbe)

11. 12. 13

Kućne instalacije Preduzetništvo Praktična nastava

IZBORNA NASTAVA 1. Strani jezik II 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Dizajner enterijera potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit za obrazovni program Građevinski tehničar za visokogradnju sastoji se iz: - pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz Stranog jezika ili Matematike. - usmenog ispita iz Građevinskih konstrukcija, Organizacije građenja, - Projektovanja ili Betonskih konstrukcija, po izboru učenika. - stručnog rada iz Organizacije građenja, Projektovanja ili Betonskih - konstrukcija, po izboru učenika. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - Za učenike sa posebnim potrebama obrazovni program se izvodi: - prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć, u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan, na osnovu važećeg, uzimajući u obzir stav da učenici treba da postignu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima;

180

provjeravanje znanja sprovodi se putem ispita.diplomirani inženjer građevinarstva. Statika i otpornost materijala konstruktivni smjer. 8. Škola je obavezna da odraslima ponudi školske aktivnosti kojim se oni mogu priključiti po sopstvenoj želji. 1. 7. Preduzetništvo . Primjena računara u građevinarstvu .diplomirani inženjer arhitekture.Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama može se produžiti najviše za jednu godinu.Diplomirani inženjer arhitekture. odnosno profesionalnih kompetencija. 3. . .Diplomirani inženjer građevinarstva. 6. 4.škola je dužna da uradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: .Diplomirani inženjer građevinarstva. . IZBORNA NASTAVA 1.Profesor starnog jezika i književnosti .diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani slikar.Diplomirani inženjer građevinarstva. 10.Za prilagođavanje obrazovnog programa koji je pripremljen za stručno obrazovanje mladih potrebama odraslih potrebno je: .iz nastavnog plana izbrisati nastavni predmet Fizičko vaspitanje.Diplomirani inženjer arhitekture. Građevinski materijali . pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja određeni obrazovnim programom.diplomirani grafičar.diplomirani inženjer arhitekture (za I. .Diplomirani inženjer građevinarstva. 12.Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer arhitekture. .Diplomirani inženjer arhitekture. Likovna kultura i crtanje . . 11.Diplomirani inženjer građevinarstva. Organizacija građenja . NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH . Betonske konstrukcije konstruktivni smjer.diplomirani inženjer građevinarstva. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja.Diplomirani inženjer arhitekture. .prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima. . 6.. 5. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i Nastavni predmeti broj stručnih saradnika Nacrtna geometrija .diplomirani slikar primijenjenih 181 .diplomirani inženjer građevinarstva. . Kućne instalacije . .diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani inženjer građevinarstva. 2. 9. kao i Slobodne aktivnosti.diplomirani inženjer građevine hidrotehnički smjer. konstruktivni smjer. II i IV razred). . Tehničko crtanje .Diplomirani ekonomista. Građevinske konstrukcije . koji omogućavaju dostizanje istog profesionalnog standarda. Strani jezik II . Tehnologija betona . 7. . . 2. Projektovanje . . 13 Praktična nastava .

Projektovanje IV 132 22 110 110 11. Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: Diplomirani slikar. diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Tehnologija betona III 72 36 36 III 72 36 36 36 8. 10. 11. 7. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . 12. Kućne instalacije IV 66 33 33 12. diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Diplomirani inženjer arhitekture Diplomirani inženjer arhitekture. 5. građevinarstvu II 108 38 70 70 5. Organizacija građenja IV 66 33 33 33 9. Tehničko crtanje I 72 16 56 108 36 72 72 I II 180 72 108 108 Građevinske 3. 8. 9. diplomirani inženjer arhitekture. 1. Diplomirani biolog. 8. 4. 6. Preduzetništvo IV 66 40 26 182 . Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer geodezije.Redni broj 3. Nacrtna geometrija II 72 36 36 2. Diplomirani inženjer arhitekture. profesor likovnog obrazovanja. Diplomirani inženjer građevinarstva. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni Ukupno odeljenje dijeli Nastavni predmeti Razred broj časova na grupe T V P T V P I 72 42 30 1. diplomirani grafičar. konstrukcije III 144 36 108 IV 66 33 33 I 72 22 50 50 Primjena računara u 4. Građevinski materijali I 72 72 II 108 72 36 36 Statika i otpornost 6. Nastavni predmeti Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika umjetnosti. materijala III 72 36 36 36 7. Betonske konstrukcije IV 99 33 66 III 108 31 77 77 10. diplomirani inženjer građevinarstva.Obrazovni program izvodi se u školskom obliku. 8.

a sastoji se . pozorišne. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne. .filmske. tako i upotpunjavanju stručnog znanja.dani sporta. III razredu po 36 časova. . 6. . polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II. muzejima.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje.Program slobodnih aktivnosti priprema škola.ekološke aktivnosti. obavezni sadržaji vezani za stručno . 10. a u IV – 33 godišnje). 4. 9. 2. muzičke predstave i likovne izložbe.Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. 12.Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. tehnike i nastavne tehnologije. sajmu knjiga i dr. . SLOBODNE AKTIVNOSTI . . 7. . sadržaji po izboru učenika: 183 .učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti.posjeta istorijskim spomenicima. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika.iz tri cjeline: obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: .posjete sajmovima informatike. kao i sadržaje po izboru učenika. Praktična nastava Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 72 72 72 66 IZBORNA NASTAVA 1. 11.Redni broj Nastavni predmeti Razred I II III IV I II III IV I I I II II III III III IV IV IV Ukupno časova 72 72 72 66 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 66 66 66 Vrsta nastave T V P 72 72 72 66 13. 8. 3.teorijsko područje: . Strani jezik II Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizualizacija Tehnologija građenja Geodezija 72 72 72 66 32 72 40 58 50 22 22 22 28 20 66 33 14 22 50 50 50 44 46 33 9. 5. .

.Jasmina Dašić. Podgorica. .učešće u raznim sekcijama (sportska. likovna. 184 . prva pomoć.Srdjan Obradović. Marko Radević". PROFESIONALNA PRAKSA . Marko Radević".Snežana Tošić. Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". tehnički i Internet klub i dr.teorijskih predmeta i praktične nastave. . Marko Radević". Podgorica. Marko Radević".Branka Roganović.Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . dramska. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. Podgorica. Koordinator . Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. .Za izradu programa profesionalne prakse zadužena je škola. RADNA GRUPA ZA IZRADU OBRAZOVNOG PROGRAMA: . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Vesna Radišić. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. . Marko Radević". . . Podgorica.socijalni rad učenika.Lela Vojvodić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Mirjana Aleksić.Gordana Popivoda. Podgorica. Marko Radević". . Marko Radević". Podgorica. ). . JU Srednja medicinska škola.Mirsada Spahić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Praksa se obavlja u odgovarajućim objektima izvan škole. Podgorica.Branislav Pavićević. kao i za završetak obrazovnog programa. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". Podgorica. ali je uslov za završetak razreda.Dževdana Đukanović. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. informatička.Valentina Radonjić. drugog i trećeg razreda obavljaju profesionalnu praksu u skladu sa nastavnim planom. saobraćajni propisi. Podgorica..Lidija Drašković. 10.Tanja Radević.Učenici poslije završenog prvog. Podgorica. muzička.Isidora Dautović. Program profesionalne prakse je u korelaciji sa programima stručno . Podgorica. Centar za stručno obrazovanje. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". Podgorica. . literarna. Podgorica. Podgorica. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful