OBRAZOVNI PROGRAM

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ...................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU .............................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ......................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .................................................................... 7 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA ............................................................................. 7 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE ................................................................................ 13 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................... 17 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU .................................................... 31 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI ......................................................................... 40 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ............................................................ 46 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA ............................................................................ 58 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ........................................................................ 64 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 71 1.2.10. PROJEKTOVANJE .................................................................................. 76 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE .............................................................................. 84 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO ................................................................................. 89 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................. 95 1.3. IZBORNA NASTAVA .................................................................................. 112 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................... 112 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE ................................................................. 113 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA ..................................................................... 118 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................... 122 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................... 127 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE ...................................................................... 132 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA ..................................................................... 136 1.3.8. MAKETARSTVO..................................................................................... 139 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE .................................................................. 143 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA .............................................................. 148 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ..................................................................... 152 1.3.12. GEODEZIJA........................................................................................ 160 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................... 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA ..................................... 164 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 164 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ...................................................................... 168 2.1.3. PROJEKTOVANJE.................................................................................. 171 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE ...................................................................... 174 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD .............................................................. 177 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD ............ 177 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................... 179 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ............................................................ 180 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............. 180 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ......................... 181 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ............................. 181 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................. 182 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ....................... 182 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................... 183 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 184

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 2 72 2 2 16 2 2 3 2 2 72 576 72 72 108 72 72 3 108 2 2 2 3 72 72 72 108 2 14 2 5 3 72 504 72 180 108 4 144 2 66 12 432 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2. Fizika UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Nacrtna geometrija 2. Tehničko crtanje 3. Građevinske konstrukcije Primjena računara u 4. građevinarstvu 5. Građevinski materijali 6. Statika i otpornost materijala 7. Tehnologija betona 8. Organizacija građenja 9. Betonske konstrukcije 10. Projektovanje 11. Kućne instalacije 12. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Strani jezik II 2. Likovna kultura i crtanje 3. Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne 4. sredine 5. Razvoj arhitekture 6. Slobodoručno crtanje 7. Savremena arhitektura 8. Maketarstvo

423 423 288 72 288 72 72 72 72 72 1842 144 72 498 180 72 180 72 138 99 240 66 66 1827 282 141 420 288 72 72

11 2 1 2 2 2 2 2

396 72 36 72 72 72 72 72

13 2 1 2 2

468 72 36 72 72

13 2 1 4 2

468 72 36 144 72

2 3 4 2 2 15 2 1 4 2

66 99 132 66 66 501 66 33 132 66

2 2

72 72 2 2 72 72

72 72 72 72

3

.Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje.Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa. 4. . 66 66 66 32 33 Ukupno 72 66 66 66 30 dana 141 9.Osposobljavanje za poslove obrade tehničke dokumentacije. uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.Osposobljavanje za poslove razrade projekta izvedenog stanja.Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih.Osposobljavanje za izradu predmjera i predračuna radova.završila dvogodišnju stručnu školu. Komjuterska vizuelizacija 11. .Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika. .U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina.Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. god. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa . II god.U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta u toku tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu.Redni broj Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. sed. .Obrazovanje po obrazovnom programu Građevinski tehničar za visokogradnju traje četiri godine. . 2 2 2 IV god. .U srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su: . Geodezija F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 36 10 dana 32 36 10 dana 32 36 3. 2 III god. Trajanje obrazovanja . . . koji donosi nadležna institucija. .Osposobljavanje za poslove razrade projekta objekata visokogradnje. 6. Tehnologija građenja 12.Osposobljavanje za rukovođenje građenjem objekata porodične stambene zgrade sa najviše dvije etaže i pomoćnih objekata. Prohodnost . . 4 . 72 sed. sed. . odnosno za uključivanje u program za obrazovanje odraslih .Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja.završila osnovnu školu ili . u zavisnosti od vrste programa prethodnog obrazovanja.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u odgovarajući razred.izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole. .Učestvovanje u planiranju i izvođenju radova kod objekata visokogradnje. . 5.Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline. . Mehanika tla i fundiranje 10. Uslovi za upis.

Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU. 5 .7. Obrazovanje koje se stiče .

GEOGRAFIJA 1. 2.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1. 6. PREDMETNI PROGRAMI 1. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo. FIZIKA 1. STRANI JEZIK 1.1. 4.1. 6 .1.10.1. 5.1. 1. 7.1.1. ISTORIJA 1. 1.1. 8.9.1. SOCIOLOGIJA 1.POSEBNI DIO 1. INFORMATIKA 1. 3. FIZIČKO VASPITANJE 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. MATEMATIKA 1.

Opšti ciljevi nastave .1. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 42 30 36 36 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 78 66 144 3.2. . 7 .1. NACRTNA GEOMETRIJA 1.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA 2.Razvijanje motoričke vrijednosti pri crtanju.TEORIJSKI PREDMETI 1.Osposobljavanje učenika za čitanje planova. STRUČNO .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora.Savladavanje predstavljanja ideja na papiru kroz perspektivu. .2.Osposobljavanje za samostalan rad. .Sticanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i obrnuto. . .

Nabraja vrste . kvadrat.Očitava vrijednosti projekcija i zna koordinata. .Konstruiše ravan pomoću dvije paralelne prave. položaju.Crta projekcije tačke u opštem i specijalnom položaju kroz kvandrante. projekcija i . specijalnom ortogonalne položaju. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Projekcije . pomoću pravih koje se sijeku. Vježba: . .Crta njihov položaj koordinata. projekcije.Definiše vidljivost i kretanje kroz prostor.Crta projekcije. tri nekolinearne tačke 8 . ravan.Poznaje osnovne duži i prave u geometrijske opštem i oblike: tačku. . Vježba: . .Uočava razlike između ortogonalne.Razlikuje kvadrante.Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom položaju: trougao. kotirane i kose projekcije.Upoznaje sistem sistema opažanja i projekcijskih ravni. preciznosti. valjak i lopta.4. pravougaonik.Razvija sposobnost . određuje prodore pravih i njihovo kretanje.Razvija sposobnost . trapez i krug. .Crta projekcije. Vježba: . .Upoznaje sagledavanja tačke u opštem i karakteristike prostora.Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: kupa. Vježba: . određuje vidljivost pojedinih elemenata.Crta projekcije . projekcijskih ravni.Pravi model .Preko određivanja prodora uslovljava kretanje prave. Vježba: .Crta tragove zračnih ravni normalnih na Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Crta projekcije . njihovu primjenu. projekcijske ravni.Crta projekcije duži i prave u opštem i specijalnom položaju. .Određuje prodore geometrijska prave kroz tijela. specijalnom pravu. geometrijske slike. Ortogonalna projekcija . u prostoru.

Vježba: .učenik horizontalnicu.Razvija preciznost.Određuje presječnicu dvije ravni u međusobno različitom odnosu. Transformacija i rotacija .Crta sutražnice ravni.Određuje nagibnicu i normalu. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i pomoću geometrijske slike. na kosoj ravni.Određuje projekcije različitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan. Geometrijske slike na ravni . . Presječnica .Određuje pravu .Ilustruje projekcije geometijske slike različitih na zračnoj ravni.Određuje .Crta projekcije geometrijskih slika koje leže na zračnoj ili kosoj ravni. . sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih. .Poznaje prodor prave kroz zračnu prave kroz zadatu ili kosu ravan i ravan. Vježba: .Rješava zadatke određujući pravu veličinu duži i ugla koji ona zaklapa sa projektnom ravni putem rotacije ili transformacije. geometrijskih slika .Određuje prodor .Ilustruje presjek dvije ravni. Vježba: .Rješavajući i crtajući zadatke određuje prodor prave kroz zračnu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan. 9 . Prodor prave kroz ravan . .Razvija sposobnost opažanja.Poznaje pravila rotacije. . koja ona zaklapa sa projektnom ravni.Konstruiše tragove kose ravni.Poznaje pravila veličinu duži i ugla transformacije. frontalnicu ili profilnicu kao i ravni koje su u proizvoljnom položaju. . .Ilustruje vezanih za zračnu geometrijske slike ravan. .

ravni. Kosa projekcija . .Crta presjek . . . projekciji složene geometrijske oblike. Perspektiva .Rješava složene krovove u osnovi. ortogonalne i kose crtanja i projekcije. zračnom i .Razvija predstavu o perspektivnog elemenata prostoru. na zračnim na zračnoj ili ravnima. valjka. slike i razvija mrežu.Demonstrira sagledavanja pravilne prizme.Razvija sposobnost .Rješava projekcije .Objašnjava presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme.Crta metodama prodora vidnih .Razvija preciznost konusa sa bazisom čiji se bazis nalazi u radu.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni . jednostavne u radu. .Crta projekcije pravilne prizme. Krovovi .Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme.Poznaje rješavanje .Određuje pravu proizvoljnim veličinu presječne ravnima. perspektive.Objašnjava značaj . položaj pravilnih prostora. Vježba: . valjka. . valjka.Razvija kreativnost . .Rješava projekcije pravilne prizme.Crta u kosoj projekciji složene geometrijske oblike.Razvija 10 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . crtanja.Crta složeni krov u osnovi sa izgledom krova.Demonstrira sposobnost pravilnih presjeke pravilnih uočavanja.Razvija preciznost i .Rješava u kosoj kose projekcije. piramide i konusa) proizvoljnom ravni i određuje pravu veličinu presječne slike i razvija mrežu. Presjeci geometrijskih tijela .Poznaje pravila opažanja. piramide i konusa sa bazisom na zračnim i proizvoljnim ravnima. Vježba: . geometrijskih tijela geometrijskih tijela zračnom ravni.Razvija sposobnost . piramide i geometrijskih tijela . piramide i konusa) zračnom ili proizvoljnom ravni. piramide i konusa sa bazisom na proizvoljnoj ravni.Određuje pravu veličinu presječne slike i razvija sliku.Rješava krovova. proizvoljnoj ravni.Upoređuje razlike . valjka.Upoznaje elemente . valjka. Vježba: . Vježba: . karakteristike .Objašnava slivne krovove u osnovi.

Tehnička knjiga. . računar. Formativni ciljevi učenik .Diplomirani inženjer arhitekture. nedogledi. . Dulić. projektor.Očna tačka. table za crtanje. šumarske i geodetske škole. . 2002. 8. Beograd.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. M.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Gagić: Nacrtna geometrija za prvi i drugi razrad građevinske. V. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . Beograd. Jevtić: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za I i II razred arhitektonske. . linija horizonta.Ocjena grafičkih vježbi.Lj.Bira položaj oka u likoravni i visinu horizonta. .Rješava osnovne oblike enterijera. . Preporuke za izvođenje nastave zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema složene aritektonske oblike. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 9. 1988. Nedimović: Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije s osnovama teorije. Beograd. likoravan.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 1992. .G. Beograd. . 11 . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Petrović: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole građevinske struke. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .O.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Poznaje elemente frontalne perspektive. platno za projektor i modeli geometrijskih oblika. Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. 7. 6.Rješava osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zraka i nedogleda. drvoprerađivačke.B. i 2004. trgovinske i drvoprerađivačke škole. 5. građevinske. .Pismene vježbe.Određuje osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 2005. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.diplomirani inženjer građevinarstva.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.

Kućne instalacije .10.Izrada i razrada projektne dokumentacije .Tehničko crtanje .Elementi projektovanja sa .Obrada projekata 12 .Građevinske konstrukcije .Konstruktivni sklop objekta . formatiziranje crteža .Definisanje prostornih vrijednosti .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Rad olovkom i drugim tehnikama .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih arhitektonskih oblika . Povezanost predmeta Znanja .razradom projekata .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Pravilno kotiranje.Kompjuterske vježbe .Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .

2.1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 16 56 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 16 56 72 3.Upoznavanje sa značajem dimenzija i razmjere.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. .Osposobljavanje za samostalan rad. . . .Sticanje znanja za čitanje planova.Upoznavanje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije.Osposobljava se za kompozicijsku sređenost u izradi tehničkih crteža.2. .Razvijanje tehničke kulture. 13 . TEHNIČKO CRTANJE 1. .Razvijanje motoričke sposobnosti pri crtanju. . Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE 2. . Opšti ciljevi nastave .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora.

Rad olovkom .Upoznaje značaj tehničkog crtanja. kotna linija. isprekidana. A2.Poznaje visinsku kotu.Crtanje isprekidanih linija crta . .Na jednostavnim oblicima primjenjuje različite razmjere 1:5.Razvija pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . marker. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tehnički pribor .Na datoj osnovi i presjeku primjenjuje pravila kotiranja. tuš. . Grafička vježba: . . uglomjer. gumu. . 1:100. ozolit. .Ispisivanje brojeva i slova slobodnom rukom i šablonom. .Razvija smisao za estetiku. bojice. T .Upoznaje značaj razmjere u tehničkom crtežu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije. Grafička vježba: .Objašnjava upotrebu papira za crtanje. šestare.Koristi razmjernik. 14 . paus.Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom. šinu.Primjenjuje razmjeru. tablu. Grafička vježba: . . 1:500. Koristi i održava: sto za tehničko crtanje. . Grafička vježba: . . znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir.4. 1:25. 1:10. A3. .Crta elemente kotiranja.Primjenjuje visinske kote i kote otvora.Objašnjava ispisivanje brojeva.Crta različite linije: puna.Objašnjava crtanje linija.Poznaje kotiranje otvora. . milimetarski. 1:50.Crta tehnički okvir.tačka.Navodi materijal koji se koristi za crtanje.Nabraja i objašnjava pribor za tehničko crtanje. . Kotiranje .lenjir.Zna elemente kotiranja: kota. šrafure.Objašnjava ispisivanje slova.Upotreba pribora i materijala za tehničko crtanje. . pečat i određuje formate A1.Razvija preciznost u radu. Razmjera . krivuljare. crta tačka. Koristi razne vrste olovaka. . Socijalizacijski ciljevi učenik . Grafička vježba: . A4. . šablone i različita pera.Crtanje punih linija različitih debljina. početak i kraj kotne linije. hamer. trouglove.

Glavni projekat .Razvija kreativnost i formira stav o važnosti dobijenih informacija. Grafička vježba: . čišćenje.Upoznaje logotip i i njegove njegovu kompozicije.Crta konstrukcije mnogouglova. Rad u tušu . Idejni projekat .Precrtava zadati prilog idejnog projekta u odgovarajućoj razmjeri.Upoznaje sadržaj glavnog projekta i ulogu njegovih priloga. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . krivih linija i njihove spojeve sa pravim linijama. .Objašnjava grafičko prikazivanje materijala u projektima. Vježba: . kompoziciju. . . Grafička vježba: . Naslov i logotip . namještaja.Kopira.Opisuje rad u tušu. instalacija i zelenila u osnovi i izgledu.Priprema pribor.Uočava karakteristike izvođačkog projekta. . radiranje i brisanje. Formativni ciljevi učenik . Izvođački projekat .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Oznake materijala .Upoznaje sadržaj izvođačkog projekta i važnost detalja koji se razrađuju.Razvija preduzimljivost i Vježba: . Vježba: .Crta oznake građevinskog matrijala. Kopiranje i formatizovanje projekta .Ćita oznake materijala.Razvija sposobnost opažanja.Analizira i objašnjava zadati prilog glavnog projekta u razmjeri.Objašnjava .Uočava karakteristike glavnog projekta. sanitarnih uređaja. kotira i ispisuje podatke.Crta u zadatoj razmjeri razne oblike. formatizuje 15 .Upoznaje značaj i sadržaj idejnog projekta.Vrši izradu logotipa . . elipse.Analizira i objašnjava zadati dio izvođačkog projekta u razmjeri.Uočava karakteristike idejnog projekta. Grafička vježba: . uči punjenje. Socijalizacijski ciljevi učenik . .Crta šrafuru za različite materijale i opremu.Kopira i kopiranje i formatizuje .

opterećenja i rezultante sila .Ocjena grafičkih vježbi. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. presjeci.diplomirani inženjer građevinarstva. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Tehničko prikazivanje građevinskih konstukcija . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 2003. . Dulić: Tehničko crtanje sa čitanjem planova.Građevinski materijali .Razmjera . 10.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Formativni ciljevi učenik projekat. Preporuke za izvođenje nastave i slaže svoje radove. 8. računar.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Projektna dokumentacija .Projektna dokumentacija .Organizacija građenja .Projektna dokumentacija . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Projektna dokumentacija . Beograd.Tehničko prikazivanje materijala i ostalih elemenata 16 . .Rad olovkom . presjeci. izgledi) i formatizovanje . projektor i platno za projektor.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Projektna dokumentacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 5. .Tehničko prikazivanje raznih materijala . .Grafičko predstavljanje sila.Kućne instalacije .Tehnika crtanja .Osnove.Pismene vježbe.Elementi projektovanja sa razradom projekata .Informativni ciljevi i sadržaji učenik formatizovanje projekta. 7.Nacrtna geometrija . Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu.G.Statika i otpornost materijala .Kompjuterske vježbe . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 9. izgled .Tehnička obrada crteža . Povezanost predmeta Znanja . .Tehnička obrada crteža .Građevinske konstrukcije .Usmena provjera znanja jednom u klasifikacionom periodu. 6.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim tehničkim priborom.Diplomirani inženjer arhitekture.Tehnička obrada crteža (osnove.Tehnička obrada crteža .

Upoznavanje elemenata koji čine objekte visokogradnje i shvatanje njihovog međusobnog odnosa. .Upoznavanje načina zaštite objekta od spoljnih uticaja. .Upoznavanje sa drvenim konstrukcijama u građevinarstvu. .Sticanje znanja o vertikalnim komunikacijama u zgradama. . . .Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje načina obrade podova i plafona. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 72 108 36 108 33 33 177 321 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 180 144 66 498 Vježbe: I razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Upoznavanje sa primjenom hidroizolacije.Poznavanje izrade radioničke dokumentacije.Upoznavanje sa prefabrikovanom gradnjom. . .Upoznavanje sa mjerama protivpožarne zaštite na objektima.Upoznavanje sa metalnim konstrukcijama u građevinarstvu. .Upoznavanje sa načinima izvođenja pojedinih elemenata građenja. 17 .3. 3.Upoznavanje načina prenošenja opterećenja. .2. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2.Poznavanje vrsta zanatskih radova na objektu. II razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Poznavanje krovnih konstrukcija. . .1. Opšti ciljevi nastave . .Sticanje znanja o vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima zgrada.Osposobljavanje za primjenu seizmičkih propisa. .

elemente.Stiče pozitivan .Na zadatim vertikalnih i osnovama horizontalnih raspoređuje serklaža). skeletni i poprečnog i mješoviti. konstruktivne .Objašnjava odnos prema različitih sistema osnovne zanimanju. zidova i primjena .Poznaje otvore u prozorskih otvora.Shvata ulogu nadprozornika.4.Nabraja elemente elemente. konstruktivne .Razlikuje noseće . . nadprozornike bez elementi otvora za roletne i sa vrata i uloga roletnom.Poznaje djelove primjenjujući Pravilnika za Pravilnik za građenje objekata građenje objekata visokogradnje u visokogradnje u seizmičkim seizmičkim područjima koji se područjima. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Konstruktivni sklop objekata .Primjena Pravilnika za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. Otvori u zidovima . po visini.Analizira ulogu elemente(uloga konstruktivnih konstruktivnih zidova. Vježba: . montažnom načinu izvođenja. zidovima (uloga prozorskih otvora i . odnose na ab serklaže i načine njihove izgradnje. 18 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Upoznaje odgovornost u konstruktivnog vertikalne radu. gradnje.Upoređuje klasični građenja u polumontažni i klasičnom.Zna oznake i mjere .Uočava razliku kulturu.U razmjeri nacrtati otvore za prozore i vrata na osnovi objekta. elemente opreme i elemente obrade. nadvratnika).Razlikuje nadprozornika. zida. između podužnog. funkcija njihovih . Vertikalni konstruktivni elementi .Navodi osnovne sistema. Elementi građenja . mješovitog . montažni način polumontažnom i izvođenja.Razvija tehničku elemente: masivni.Crta šeme osnova . vertikalne serklaže . karakteristike .Razvija . položaju i pregradne funkciji.Određuje položaj .

Razumije važnost očuvanja zdrave životne sredine. . . .Razvija odgovornost u radu.Skicira međuspratnu konstrukciju oko dimnjačkog kanala.Na osnovama crta oborene presjeke temelja.Crta detalje ventilacionih kanala.Planira položaj dimnjačkih kanala. .Navodi materijale koji se primjenjuju za hidroizolaciju.Nabraja podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekata i prema materijalu od kojeg se izvode. Ventilacioni kanali .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Vježba: . . Hidroizolacija . Formativni ciljevi učenik . .Crta detalje sabirnih dimnjačkih kanala. .Objašnjava princip funkcionisanja sabirnih dimnjaka.Zna način izvođenja temelja. Vježba: . .Crta detalje lokalnog grijanja od blokova.Zna izolaciju podova i podrumskih zidova.Shvata ulogu temelja i princip prenošenja opterećenja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Dimnjački kanali . . . .Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa 19 .Zna mjere i oznake vrata.Objašnjava ulogu hidroizolacije. .Crta oblike temelja.Opisuje princip ugrađivanja prozora i vrata.Crta načine otvaranja vrata.Poznaje dimnjačke kanale (uloga i podjela prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala).U razmjeri nacrtati temelje za datu osnovu sa oborenim presjecima.Analizira mogućnost primjene blokova u konstrukciji dimnjačkog kanala. .Crta nadprozornik bez roletne.Opisuje karakteristike trakastih temelja. . Temelji .Riješiti vođenje sabirnog dimnjačkog kanala kod višespratnog objekta prema datim uslovima.Definiše elemente od kojih su sastavljeni sabirni dimnjački kanali kao i način izvođenja. . . . . .Upoznaje princip funkcionisanja ventilacionih kanala (pravila primjene i elemente ventilacije). temelja samaca i temeljnih ploča. kao i podjelu na Vježba: .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik horizontalnu i vertikalnu.

Formativni ciljevi učenik djelimično ukopanim podrumom.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Horizontalni konstruktivni elementi - Crta serklaže, - Navodi grede i podvlake. horizontalne - Crta pune ravne konstruktivne ploče sa jednim, elemente. dva i više oslonaca. - Poznaje funkciju i materijale za - Crta rebrastu izradu međuspratnu horizontalnih konstrukciju. konstruktivnih - Crta sitnorebrastu elemenata. međuspratnu - Poznaje podjelu konstrukciju. međuspratnih - Crta montažne ili konstrukcija prema polumontažne načinu izvođenja i međuspratne njihove konstrukcije. karakteristike. - Crta armirano - Navodi vrste betonsku oplate. međuspratnu konstrukciju u skeletnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Crteži – planovi oplate. Grafička vježba: - Crta planove oplate pune ploče. Grafička vježba: - Crta planove oplate rebraste i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. Grafički rad - Prema zadatoj osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu) crta planove oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata.

Vertikalne komunikacije - Primjenjuje Stepenice propise za - Definiše pojam stepenice. spoljnih i - Grafički prikazuje unutrašnjih osnove i vertikalne stepenica. presjeke - Navodi podjelu stepenišnog stepenica prema prostora. značaju, namjeni, - Čita crtež konstrukciji, stepenicа na kosim materijalima, armirano oblicima i načinu betonskim izvođenja. pločama, - Poznaje elemente oslonjenim na stepenica. obrazne nosače. - Poznaje propise za - Čita crtež stepenice. stepenicа na - Poznaje proračun koljenastim ab stepenica. pločama. - Analizira mogućnost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji. - Računa stepenice.

- Razvija preciznost.

Grafička vježba: - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na koljenastim pločama. Grafički rad - Prema zadatom stepenišnom prostoru u osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu): - proračunava stepenice; - crta osnovu, poprečni i podužni presjek; - crta planove oplate stepeništa.

21

učenik - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na Kose rampe koljenastim - Poznaje kose pločama. rampe za pješake i - Crta spoljašnje motorna vozila. stepenice. - Poznaje propise za - Uočava značaj i dimenzionisanje svrhu liftova. rampi. - Rješava rampe za vozila i za potrebe invalida. Krovovi i krovne konstrukcije - Razlikuje elemente - Vrši podjelu krovnih krovova prema konstrukcija. nagibima, - Crta tesarske materijalima i krovne veze. broju krovnih - Crta drvene ravni. krovove: proste krovove, krovove Drveni krovovi sa raspinjačama i - Upoznaje se sa krovne vješaljke. krovnim - Skicira krovove sa konstrukcijama i nadzitkom. navodi vrste - Skicira mansardne krovnih krovove. konstrukcija. - Poznaje tesarske - Analizira veze. povoljnost - Upoznaje drvene primjene pojedinih krovove: proste krovnih krovove, krovove konstrukcija. sa raspinjačama i - Rješava tavanski krovne vješaljke. prostor za potrebe - Upoznaje drvene stanovanja. krovove sa nazidkom. - Na zadatoj osnovi - Upoznaje krova crta slivne mansardne površine. krovove. - Čita detalje ravnih krovova. Potkrovlja - Upoznaje - Čita detalje zaštite potkrovlja. izolacija ravnih - Poznaje funkciju krovova. krovnih prozora. - Obrazlaže način adaptacije potkrovlja. - Obrazlaže primjenu

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Liftovi - Upoznaje liftove.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Grafička vježba: - Crta proste krovove i krovove sa raspinjačama. Vježba: - Analizirajući povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija rešava tavanski prostor za potrebe stanovanja. Vježba: - Crteži ravnih krovova.

22

Objašnjava način odvodnjavanja ravnih krovova. .Navodi materijale za izolacije. .Poznaje slojeve ravnih krovova.Navodi nedostatke i prednosti ravnih krovova.Skicira toplotnu.Objašnjava namjenu toplotne. zvučnu izolaciju i hidroizolaciju zidova i međuspratnih konstrukcija. Ravni krovovi . 23 .Navodi vrste izolacija. .Definiše ravne krovove. . . zvučnoj i hidroizolaciji prostora.Navodi vrste ravnih krovova.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala koji doprinose toplotnoj. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . zvučne i hidro zaštite objekata. . . Izolacije .Objašnjava zaštitu krovnih izolacija.

Nabraja vrste i opšivanja limom. Stolarski radovi .Poznaje vrste krovnih pokrivača prema materijalu. za stolarske radove 24 . .Čita detalje .Skicira detalje . ugradnje. .Razlikuje krovne pokrivače od azbest .Objašnjava metalne ograde.Navodi vrste podova prema materijalu i namjeni i objašnjava način izrade. građevinarstvu.Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. .Crta detalje pokrivanja krovova. . .Crteži sa detaljima pokrivanja krovova. Formativni ciljevi učenik . grebena i uvala. lima i dr. oblike metalnih profila. . nosivih i nenosivih.Navodi vrste oluka i ugrađivanja mjesta i način bravarije. primjenu limenih opšava. . Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik .Navodi vrste drveta . .Razlikuje vrste plafona. njihove osobine i primjenu.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Crta detalje pokrivanja krovova.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. . Limarski i bravarski radovi .Čita detalje .Razlikuje drvene prozore prema i drvene elemente konstrukciji. .Crta detalje ugrađivanja . .Razvija preciznost. . . Grafička vježba: . Vježba: .Crta podove i plafone.Navodi slojeve podova.Poznaje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu primjenu. Grafička vježba: .Čita detalje pokrivanja sljemena.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podovi i plafoni .Crta detalje . .Razlikuje podove prema materijalu.Crta detalje ugrađivanja bravarije.Crta detalj međuspratne konstrukcije sa podom i plafonom.Skicira detalje metalne ograde.Navodi vrste plafona i objašnjava način izrade.cementnih proizvoda. Grafička vježba: . Pokrivački radovi .Poznaje vrste i oblike limova i ugradnje različitih njihovu primjenu u vrsta oluka. od opekarskih proizvoda.

.Crta dispoziciju hale. .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem). . .crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze.Informativni ciljevi i sadržaji učenik i stolarske izrađevine. .Računa naprezanje zategnutog štapa i crta detalje veze. . . . . .Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. .Dimenzioniše i konstruiše nosače. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave stolarije.Crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. . .Nabraja vrste i kvalitet šavova.Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Poznaje načine zaštite čeličnih konstrukcija od korozije. . proračun i konstruisanje rešetkastih nosača.Zna primjenu.Poznaje osnove za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija.Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata.Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale: .Objašnjava izradu čelične konstrukcije u radionici. proračun i konstruisanje punih nosača.Računa naprezanje Vježba: 25 . . .Nabraja mehanička spojna sredstva. Drvene konstrukcije . . . .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem).Poznaje izradu radioničke dokumentacije. .Crta detalje veza nastavaka punih nosača. .Radi specifikaciju materijala.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente. Grafički rad: Prema zadatim podacima: .Crta detalje veza nastavaka punih nosača. . .Navodi proizvode od čelika i njegovu primjenu u građevinarstvu. .Nabraja elemente industrijske hale.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. . .Zna primjenu. . .Poznaje radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Poznaje klasične Formativni ciljevi učenik . Metalne konstrukcije . Vježbe: .crta dispoziciju.Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale.Crta detalje ugrađivanja stolarije.

Socijalizacijski ciljevi učenik . .Prema zadatim podacima računa naprezanja u zategnutom i pritisnutom štapu i crta detalje veza.Navodi karakteristike i specifičnost lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija. .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze. . .Crta detalje spajanja elemenata lijepljenih lameliranih krovnih konstrukcija. Preporuke za izvođenje nastave . Formativni ciljevi učenik zategnutog štapa i crta detalje veze. Lijepljene lamelirane .Dimenzioniše drvene tavanjače. 26 .Nabraja fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. .Nabraja spojna sredstva.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik drvene konstrukcije.Stiče osjećaj za prostor.Opisuje način proizvodnje lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Nabraja konstruktivne sisiteme. . . .Poznaje osnove za dimenzionisanje drvenih konstrukcija. .Poznaje nastavke i veze elemenata drvenih konstrukcija. drvene konstrukcije .

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prefabrikovana gradnja - Opisuje osnovne karakteristike industrijske proizvodnje (istorijski razvoj, prefabrikovani konstruktivni elementi objekata visokogradnje). - Upoznaje metode prefabrikovane gradnje (tradicionalni, djelimično prefabrikovan, prefabrikovan način gradnje, moguća mjesta za prefabrikaciju, metode prefabrikacije). - Nabraja vrste transporta. - Opisuje način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata (sredstva za montažu, metode montaže, redoslijed montaže, pravac kretanja krana i dizalice). - Objašnjava karakteristike za: skeletni sistem, krupnoblokovski sistem, prostorno ćelijski sistem, mješoviti konstruktivni sistem. - Poznaje elemente skeletnog sklopa (temelj, stub,

Formativni ciljevi

učenik - Uočava karakteristike istorijskog razvoja prefabrikovane gradnje. - Razvija preciznost - Razlikuje u radu. prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. - Razlikuje metode prefabrikovane gradnje. - Određuje mjesto za izradu prefabrikovanih elemenata (gradilište, poligon, pogon). - Shvata metode prefabrikacije (sa nepokretnim i pokretnim kalupima, horizontalnim, pojedinačnim i u nizu). - Razlikuje unutrašnji i spoljašnji transport. - Predviđa način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata. - Uočava razliku između sistema prefabrikovane gradnje. - Crta prefabrikovane temelje sa „čašom", sa "čaurom" i u vidu ljuske. - Crta suvi i mokri postupak veza,

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu temelja i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu stuba i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri detalj nastavljanja grednih nosača u polju.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik gredni nosač, tavanični element). - Obrazlaže suvi postupak, mokri postupak i prednaprezanje, kao i veze prefabrikovanih elemenata (stub -temelj, stub - greda, stub – greda tavanica).

Formativni ciljevi

učenik stub - temelj i stub - stub. - Crta ostvarivanje veze stub - greda pomoću prednaprezanja (sa prepustom i bez prepusta). - Skicira tavanične elemente (punog presjeka, olakšanog presjeka, kasetirane). - Zna prefabrikaciju elemenata i način montaže. - Analizira metode povezivanja elemenata. Vertikalne komunikacije - Razlikuje elemente - Navodi elemente stepenica. vertikalnih - Skicira elemente komunikacija gazišta sa (nosač, gazište, olakšanim i punim čelo gazišta). presjekom, - Definiše dimenzije podesne nosače i otvora za liftove. kose obrazne nosače. - Rješava položaj i grupisanje liftova u kolektivnim stambenim objektima visokogradnje. Elementi panelnog sistema - Upoznaje elemente - Skicira poprečne presjeke zidnih panelnog sistema panela. (dimenzije i oblici - Crta spojeve zidnih panela, između zidnih dimenzije i oblici panela i to: tavaničnih unutrašnjih elemenata). konstruktivnih, spoljašnjih i - Poznaje sklopove unutrašnjih na ćelijskih elemenata mjestu ukrštanja i način nalijeganja. zidova. - Objašnjava montažu sanitarnih - Crta spoj dvije tavanice iznad ćelija, način

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze stub – tavanica konzola. Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze tavaničnog elementa i fasadnog panela.

28

učenik oslonca i spoj dvije tavanice iznad zajedničkog oslonca. - Razlikuje tipove sanitarnih kabina sa sanitarnim uređajima i dimenzijama. Prefabrikovani elementi velikih raspona - Crta zglobne veze - Nabraja elemente temelja i stuba. velikih raspona. - Skicira izgled i poprečni presjek nosača sa dimenzijama. - Crta krovne ploče i fasadne elemente. - Analizira detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podizanja i povezivanja istih.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija preciznost u radu.

Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodične zgrade P+1, L=, H=. Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat jednobrode hale sa rasponima L1=, L 2=, H=.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojević: Građevinske konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. - B. Blagojević: Završni građevinski i instalaterski radovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990. - V. Kujundžić, D. Tošić: Metalne i drvene konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Buđevac: Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - M. Muravljev, B. Stevanović: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Crtaći stolovi, pribor za crtanje, računar, projektor, platno za projektor, crteži krovnih konstrukcija, modeli krovnih konstrukcija i crteži sa detaljima krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u klasifikacionom periodu). - Pismeno (pismeni zadaci: po dva pismena zadatka u toku školske godine, po jedan u polugodištu). - Ocjena grafičkih vježbi.

29

Čelik .Projektovanje .Beton .Prijem i prenos opterećenja .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . Povezanost predmeta Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi Temelji Konstruktivni sklop zgrade Radovi u visokogradnji Osnove.Izrada drvene oplate za stub .diplomirani inženjer arhitekture (za I. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Tesarske veze .Objekti visokogradnje .Zidovi i stubovi .Temelji . II i IV razred). Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Osnovi građevinarstva . konstruktivni smjer.Elementi objekata visokogradnje .Praktična nastava .Diplomirani inženjer građevinarstva.Osnovni oblici temelja .Mehanika tla i fundiranje ..Izrada modela drvene krovne konstrukcije .Drvo i drvena građa .Sistemi u građenju .Tehničko crtanje .Opekarski proizvodi .Ocjena grafičkih radova.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. .Konstruktivni sklop objekata visokogradnje . 8.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Konstruktivni sklop objekata .Gvožđe .Međuspratne konstrukcije .Drvene konstrukcije .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 9.Malteri .Statika i otpornost materijala 30 .Zidanje zidova i stubova opekarskim proizvodima . .Građevinski materijali . 10.

4.Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora. 3.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. glavnog i izvođačkog projekta.Uklapanje estetike i funkcionalnosti . 31 . PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 1. Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 2.2. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 38 70 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 108 60 120 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Osposobljavanje za samostalan rad.Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto.Upoznavanje sa značajem tehnike poznavanja računara. . . . . .1. .Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža. .Upoznavanje sa izradom idejnog. Opšti ciljevi nastave .Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije.grafička estetika.

Socijalizacijski ciljevi učenik .Zna dimenzije sisteme.Snimanje i učitavanje crteža. vezane za prikaz REDRAW. Preporuke za izvođenje nastave . Shvata logiku programa.Zadavanje tačaka primjenom elementarnih komandi: POINT.podjela na nivoe i uočavanje simetrije objekata koji se dobijaju pomjeranjem. koordinatne .predstavljanje crteža u tzv. PAN.4.Shvata dimenziju . .Poznaje načine zadavanja tačaka. Koristi tastaturu. . crteža. .Upoznaje obradu crteža na računaru: . prikaze crteža. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . RECTANGLE.Primjenjuje alate: .Definiše granice crteža i jedinice mjere.Upoznaje način snimanja crteža. 32 . Definisanja radnog prostora . vektorskim (draw) programima. .Označavanje objekata – alat ERASE. rotacijom.Razrađuje .projektovanje crteža.Poznaje komande ZOOM. . Vježba: . . znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Shvata suštinu vektorskih programa.grafički editor programa. Analizira projektovanje crteža. . LINE.Razvija sposobnost opažanja.Upoznaje radnog prostora.palete sa alatkama i njihove funkcije.Poznaje načine označavanje označavanja objekata. Koristi „miš“.Upoznaje se sa AutoCAD. . . transformacijom ili modifikacijom drugih objekata.Razvija pozitivan odnos prema zanimanju. objekata na crtežu. REGEN za crteža.otvaranje postojeće datoteke i izlaženje iz programa.padajući meniji.om: . . Vježba: . . Označavanje objekata na crtežu .

Uočava analogiju pojedinih komandi za transformacije sa određenim objekata sa palete geometrijskim Modify.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju.Razvija kulturu tehničkog crtanja. LENGTHEM. SCALE = homotetično preslikavanje.Poznaje komande objekata alatima za za izmjene . Object Snap.Koristi mrežu tačaka . DONUT. Vježba: . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . režimu.finu zaobljavanje i doradu objekata: zakošenje.Upoznaje alate za geometrijske likove crtanje osnovnih i shvata njihovu geometrijskih međusobnu vezu oblika: CIRCLE. ROTATE = rotacija.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju koristeći različite režime rada.Crta osnovne . FILLET.Poznaje mehanizam Object Snap. . . Izmjene na objektima .Mijenja dužine objekata. . vježbajući na njemu nove komande. .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. . . . CHAMFER.Upoznaje komande . MIRROR. transformacijama: MOVE = translacija.Objašnjava rad u . ROTATE.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. ELLIPSE.Upotrebljava alate: MOVE.Uočava važnost preciznog i kvalitetnog rada. .Upoznaje se sa ostalim alatima sa palete DRAW.Crta u OTRHO GRID. Osnovne transformacije objekata . . Pomoćna sredstva u crtanju . SCALE. Vježba: . MIRROR = osnovno preslikavanje.Upoznaje upotrebu različitih režima rada. 33 Socijalizacijski ciljevi učenik . . . BREAK.Dorađuje ivice .Crta kružni i poligonalni niz elemenata.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati za crtanje . ARC.Koristi mehanizam ORTHO režimu.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. vježbajući na njoj nove komande. Vježba: .Rasterećuje crtež od nepotrebnih elemenata.Objašnjava upotrebu mreže SNAP i GRID. tačaka SNAP i .Crta prve šeme prostora i namještaja. . POLIGON. . . TRIM. COPY. EXTEND. OFFSET. ARRAY.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećaju i nahođenju upotrebom novih alata.

Crta zadati arhitektonski prostor.Raslojava crtež . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . . Vježba: .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Crtanje i editovanje složenih entiteta . .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Pravi ličnu biblioteku blokova i koristi je. postupak . . . dodjeljivanje i rad sa slojevima. Slojevi i rad sa slojevima .Crta i mijenja složene entitete pomoću alata PLINE i SPLINE.Demonstrira načine karakteristične zadavanja slučajeve.Objašnjava pojam simbole. 34 . .način definisanja bloka. PLINE. . Vježbe: . .Objašnjava površina.Zna šrafiranje .Crta polilinije . alata SPLINE.Upoznaje način za primjenom alata crtanje polilinija.Objašnjava atribute šrafure.Pravi biblioteku .Poznaje karakteristika. Vježba: .Oblikuje nove .Precizno koristi šrafiranja.Definiše svojstva zavisnosti od slojeva.unošenje bloka sa postojeće simbole.čuvanje blokova. Socijalizacijski ciljevi učenik . . .Upoznaje razloge prepoznajući podjele crteža na sličnost elemenata i slojeve. zatvorene konture .Crta zadati arhitektonski prostor sortirajući objekte u zavisnosti od zajedničkih karakteristika.Redizajnira . grupišući ih u . zadavanjem razmjere i rotiranjem. zajedničkih . šrafirane površine. šrafuru za .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju.rastavljanje i ponovo definisanje blokova. Umetanje šrafure na crtež .Razvija organizacione sposobnosti. Korišćenje blokova .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.Crta prave savitljive crtanje pravih krive primjenom savitljivih krivih.Poznaje: simbola.Mijenja i usklađuje za šrafiranje. bloka. .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju.Upoznaje način za .

izražavanje.Poznaje alate za kreiranje i umetanje atributa. kotiranje.Prebacuje tekst u mala ili velika slova.Crta zadati arhitektonski prostor. .Odabira štampač.Crta vertikalne i horizontalne kotne linije. atributa.Upoznaje jasno tehničko kotiranja.Definiše stilove palete dimension.Kotira neortogonalne objekte. . Vježba: .Poznaje rad sa skenerom.Dodaje tekst crtežu teksta crtežu. rasterskih slika.Obrazlaže potrebu za dodavanjem . . dokumente. kotiranja. formata teksta. Vježba: .Precrtava u AutoCAD-u.Dodaje odgovarajući tekst crtežu.Definiše svojstva mijenja atribute.Definiše datoteku kulturu.Kreira.Skenira . .Poznaje različite . umeće i .Mijenja tekst.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. . Štampanje . . razmjeri. . Rad sa postojećim crtežima i rasterskim slikama .Poznaje alat za izmjenu atributa. .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. .Bira tekstualni stil. Atributi . i formatizuje ga.Radi sa alatkama sa . 35 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razvija tehničku mogućnosti .Mijenja kote. Kotiranje .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Dodavanje teksta crtežu .Prikazuje editor za simbole i razlomak. . .Unošenje rasterskih slika na crtež i rad sa njima.Razvija tehničku . Vježba . za unošenje skeniranih slika u . . štampanja crteža. .Učitava rasterske slike.Podešava veličinu i teksta i elemente boju.Objašnjava razloge . .Objašnjava stilove .Štampa svoju prvu osnovu.Stiče osjećaj za . elemente kota.Određuje veličinu kulturu. Vježba: .Kotira u nizu i paralelno. unos teksta.Zna komponente . . . papira i broj kopija. .Koristi posebne .Bira stil kotiranja i . .Definiše tipove i načine kotiranja.

Upoznaje primjenu regiona (alat Region sa palete .Upoznaje sjenčenje modela. orijentaciju crteža.Koristi „miš“i tastaturu.Sagledava prostor i objekte u njemu. pravi od njih regione. .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja.Razvija samostalnost u radu.Upoznaje alate sa palete Modeling za pravljenje primitiva: BOX.Crta 3D površine pomoću alata 3D FACE. .Koristi osnovne alate programa. vjuport. . Pravljenje primitiva .Oblikuje mreže pomoću alata 3D MESH. TORUS. tab panel. Vježba: .Upoznaje interaktivno posmatranje u 3D.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . .Upoznaje obradu mrežastih površina. . . .Kreira oblike koristeći nove .Definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru.Upoznaje interfejs: standardni meni.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . .Razlaže regione na 36 Vježba: . .Razumije 3D koordinatne sisteme. Pregled modela . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u 3D . .Upoznaje pronalaženje ortogonalnog i izometrijskog pogleda.Uočava logiku programa.Kreira prve oblike po ličnom osjećanju i nahođenju. . standardna paleta. . PYRAMID.Koristi napredne komande za izradu površina.Pravi prvi objekat koji prostorno postavlja i doživljava.Određuje razmjeru. . . Izrada površina u 3D . .Orijentiše se u radnom prostoru programa. . CYLINDER. Vježba: . SPHERE. . . upoznavanje alata. WEDGE.Upoznaje crtanje površi pomoću alata 3D FACE. . CONE. Primjena regiona .Kreira oblike koristeći alat 3D FACE.Upoznaje rad sa naprednim alatima za izradu površina.Razvija kreativnost i samostalnost.Crta objekte.Vrši izbor onoga što želi štampati. Vježba: .

Pravi regione od nekoliko objekata i na njih primjenjuje Bulove operacije.Oduzima otvore sa zida.Izvlači. Vrši korekciju objekata. .Izrada arhitektonske osnove i dizanje zidova u 3D. Vježba: .Solid Editing.izrada stepenica.Primjenjuje Bulove operacije. . MOVE. ROTATE. Opcije za obradu tijela . .Odsijeca djelove .Vrši korekciju .Upoznaje izradu složenih objekte geometrijskih tijela izvlačenjem po pomoću alata pravoj liniji.Poznaje primjenu . . . Zaobljava ivice.Upoznaje alate za objekata. Obara ivice pod uglom. između dvije ravni. .Skriva oblike koji Bulovih operacija. u EXTRUDE i pravcu z – ose REVOLVE. Vježba: . .otvaranje vrata. mijenja boju.Razvija sposobnosti i sagledava mogućnosti modeliranja tijela. Uređivanje tijela u prostoru . Vježba: . Vježba: .Kreira oblike otvora. . alat Extrude. COPY. 37 . .alati sa palete. Bulove operacije . Primjena Bulovih operacija .alat Revolve. . Složena geometrijska tijela . Socijalizacijski ciljevi učenik . 3D stane ili ivice.Oblikuje 3D .alat SLICE.Stiče znanja u oblikovanju 3D objekata.otvaranje prozora.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Nadgradnja modela sa prethodnog časa: .Upoznaje Bulove operacije (alati sa palete Solid Editing). .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Draw). iskošuje. . objekata: .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda modelovanja. . FILLET. uređivanje .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja.Izvodi 3D tijela kada se neki 2D objekat okrene oko zadate ose . Vježba: . ARRAY.objekti . premješta.Upoznaje alate za rotira. Formativni ciljevi učenik skup linija i lukova. paralelno uređivanje tijela: pomjera.Uočava analogiju pojedinih komandi sa određenim geometrijskim transformacijama.Zaobljava ivice. briše SCALE. smetaju. Preporuke za izvođenje nastave alate.Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata CHAMFER.

Upoznaje crtež.Upoznaje .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2000. Kompjuterska biblioteka.AutoCAD. 6. . . .Uređuje materijale.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 7. Okvirni spisak literature i drugih izvora . platno za projektor. .Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. Omura: AutoCAD 2000. . Render.Diplomirani inženjer arhitekture.diplomirani inženjer građevinarstva.Dodaje i postavlja osvjetljenja kameru.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Beograd. 2004. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Importuje AutoCAD . Render.Razvija smisao za estetiku. 38 . Pitzer: Pod lupom . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 8. Burchard. Vježba: .Dodjeljuje materijale . .Razlikuje vrste . projektor. 9. . dodavanje kamera i . pomoću materijala.Selektivno renderuje djelove modela. crtežu.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Dodavanje kamere i osvjetljenja . . Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole.Poznaje alat objektima. . Beograd. Beograd. D. .Računar sa odgovarajućom programskom opremom. CET Computer Equipment and Trade.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.G. 2001.Dodaje i mijenja osvjetljenje.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.V. Socijalizacijski ciljevi učenik . Uređivanje modela pomoću materijala .Koristi alat Render. . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . 5.B.Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja. štampač i skener.Upoznaje alat svijetla.Upoznavaje vrste uređivanje modela mapa.

10. Povezanost predmeta Znanja - Izrada i obrada tehničke dokumentacije - Tehnička obrada crteža - Izrada i obrada crteža, kotiranje - Izrada priloga projekta - Obrada i izrada crteža - Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Nacrtna geometrija - Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika - Tehničko crtanje - Projektna dokumentacija - Građevinske konstrukcije - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija - Projektovanje - Definisanje prostornih vrijednosti

39

1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika građevinskih materijala. - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih građevinskih materijala. - Upoznavanje pravilne upotrebe građevinskih materijala. - Osposobljavanje za upotrebu standarda. - Razvijanje svijesti o značaju upotrebe standarda i odgovornosti za poštovanje standarda. - Upoznavanje principa zaštite životne sredine. - Osposobljavanje za samostalan rad.

40

4. Sadržaj/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Upoznaje se sa značajem građevinskih materijala i prefabrikata. - Navodi osobine i metode ispitivanja građevinskih materijala. - Nabraja osnovne podjele građevinskih materijala. Osnovi geologije - Upoznaje geološke osobine zemlje i zemljine kore. - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Materijali od kamena - Upoznaje dobijanje i obradu građevinskog kamena. - Objašnjava primjenu kamena i njegovu zaštitu. - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata. - Nabraja vrste kamena. Voda - Opisuje vodu kao građevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije. Keramički materijali - Nabraja sirovine i opisuje dobijanje keramičkih proizvoda. - Objašnjava ciglarske

znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik - Razlikuje građevinske materijale prema namjeni. - Razlikuje određene osobine građevinskih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za produktivnost i ekonomičnost. Preporuke za izvođenje nastave

- Razlikuje stijene: magmatske, sedimentne i metamorfne.

- Razlikuje načine dobijanja i obrade građevinskog kamena.

- Uočava značaj vode u građevinarstvu.

- Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda. - Razlikuje keramičke
41

- Razvija sposobnost zapažanja.

Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje veziva i definiše njihovu upotrebu. .Upoznaje vatrostalne materijale. Razlikuje vrste armature. Određuje upotrebu različitih maltera. . . . .Nabraja sastojke mješavine betona. Formativni ciljevi učenik proizvode i definiše njihovu namjenu. . . . . . gips i cement.Informativni ciljevi i sadržaji učenik proizvode.Upoznaje karakteristike i primjenu zgure i pucolana u građevinarstvu. Uočava značaj vatrostalnih materijala.Obrazlaže upotrebu čelika u građevinarstvu. .Objašnjava tehnologiju betona.Nabraja vrste betona.Nabraja vrste maltera i navodi njihovu primjenu. .Razvija svijest o zaštiti životne sredine.Upoznaje keramičke proizvode.Nabraja osobine veziva. . Zgure i pucolani . . 42 .Razvija odgovornost u radu. Prepoznaje koroziju i definiše njeno sprečavanje.Nabraja sastojke mješavina maltera.Objašnjava sirovine i opisuje dobijanje veziva. Malteri .Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona.Nabraja činioce koji utiču na kvalitet betona.Obrazlaže zaštitu čelika od korozije. Beton .Objašnjava marku betona. Razlikuje načine dobijanja betona. . Razlikuje osobine zgure i pucolana u građevinarstvu. Veziva u građevinarstvu .Nabraja osnovne obojene metale. Prepoznaje greške pri malterisanju.Upoznaje dobijanje gvožđa i čelika. Metali i legure . .Nabraja vrste čelika i armature.Objašnjava osnovna veziva: građevinski kreč.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Staklo .Upoznaje oznake . vrste i obradu.Navodi vrste i lakove i kitove. .Razlikuje materijale za za završnu obradu i zaštitu od požara i zaštitu gotovih vlage. Plastične mase .Uočava značaj razvoja novih materijala. . . . Drvo .Opisuje greške u strukturi drveta. Standardi . Boje. lakova i kitova u građevinarstvu. . Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . .Razlikuje boje. . .Upoznaje značaj plastičnih masa.Određuje upotrebljivost plastičnih masa. Materijali u funkciji zaštite elemenata . objašnjava primjenu boja. .Opisuje način dobijanja i primjenu ugljovodoničnih veziva.Navodi primjenu stakla u građevinarstvu.Upoznaje sirovine. kitovi . lakovi. vlage i sl.Objašnjava dobijanje stakla.Standardi 43 .Obrazlaže upotrebu drveta u građevinarstvu.Razlikuje oznake . . . Formativni ciljevi učenik .Obrazlaže zaštitu drveta.Razlikuje vrste i primjene stakla u građevinarstvu.Upoznaje materijale .Navodi i objašnjava materijale u funkciji zaštite od požara. Ugljovodonična veziva .Nabraja svojstva i vrste drveta.Upoznaje katran i bitumen kao osnovna ugljovodonična veziva.Određuje primjenu drveta u građevinarstvu. .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine.Razvija odgovornost u radu.Određuje upotrebljivost veziva. elemenata.

6. . keramičke pločice.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Keramički materijali. . 5. Stojiljković. Okvirni spisak literature i drugih izvora . čelik. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .I.Čita standarde.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala.Diplomirani inženjer građevinarstva. 7. .Organizacija građenja 44 . projektno platno.Tehničke karakteristike materijala i građe Povezanost sa drugim predmetima Predmet .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Sinđić-Grebović: Građevinski materijali. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Završni radovi u građevinarstvu . . .I. plastične cijevi) i katalozi.R. Podgorica. 2008. projektor. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Beograd. 2002. Centar za stručno obrazovanje. opekarski proizvodi . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . udžbenik za I razred srednjih stručnih škola.Računar. D. crijep.Obračunske norme korišćenja materijala .Osnovi građevinarstva . uzorci građevinskih materijala (opeka.Elementi konstruktivnih sistema . . boje i lakovi . 8. 9. Miletić: Građevinski materijali sa osnovama geologije. beton.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave građevinskih materijala. 1979.Građevinske konstrukcije Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi . 10. Povezanost predmeta Znanja Drvo i drvena građa Čelik Gvožđe Opekarski proizvodi Malteri Beton Drvo. Beograd.diplomirani inženjer arhitekture. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Formativni ciljevi učenik materijala.Upoznaje se sa standardima. Stojiljković: Građevinski materijali.

Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu 45 . lakovi.Sanitarni uređaji .Znanja Osnovna veziva Malter Beton Gvožđe i čelik Drvo Opekarski proizvodi. lakovi i kitovi Metali i legure Plastične mase Boje. kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet .Praktična nastava . kamen Boje.Kućne instalacije Betonski radovi Armirački radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi Znanja .

Prepoznavanje statičkih sistema u praksi. .6. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 108 36 36 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 72 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Upoznavanje sa vrstama naprezanja u nosačima.Upoznavanje sa ekstremnim statičkim uticajima.Usvajajanje osnovnih pojmova. Opšti ciljevi nastave . definicija.Upoznavanje sa pojmom krutog tijela i ravnotežom krutog tijela pod dejstvom ravnog sistema sila. zakona koji se koriste u statici. . STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 1.1. . 46 . . .Osposobljavanje za dimenzionisanje nosača napregnutih na pritisak.2.Osposobljavanje za rješavanje linijskih nosača i statički neodređenih nosača.Upoznavanje sa pojmom materijalne tačke i uslovima ravnoteže materijalne tačke pod dejstvom proizvoljnog ravnog sistema sila. .Osposobljavanje za analitičku i grafičku obradu podataka. . 3. .Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz otpornosti materijala. zatezanje i savijanje. Naziv predmeta: STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 2. .

sistematičnost.Objašnjava pojam .Računa rezultantu proizvoljnog sistema sila koji 47 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . ose Dekartovog koordinatnog . . Vježba: .Računski određuje dva pravca.Prepoznaje grafički uslov ravnoteže.Crta poligon i plan sila i grafički određuje rezultantu.Uočava zadatak i različitih grana.Poznaje proizvoljan sistem sila koje napadaju materijalnu tačku. statike. . .Upoznaje trougao sila.Određivanje položaja i veličine rezultante za proizvoljan sistem sila koji napada . . rada. . . slaganje dvije sile različitih pravaca.Grafičko predstavljanje sile u razmjeri. koje napadaju preciznost i .Upoznaje aksiome aksiome statike.4.Navodi vrste materijalnu tačku.Crta proizvoljan sistem sila. podjelu statike. . . razlaganje sila u . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Analitičko i grafičko određivanje rezultante za dvije i više sila koje napadaju materijalnu tačku.Projekcija sila na ose Dekartovog koordinatnog sistema. Statika ravni .Razlikuje tijelo i .Upoznaje sistem kolinearnih sila sistematičnost kolinearnih sila. .Razvija sistematičnost i .Crta različite vrste krutog tijela. .Upoznaje zadatak i . Vježba: .Objašnjava pojam sile i mase. brzinu i tačnost. .Primjenjuje . određuje rezultantu . . ose x. .Objašnjava analitički i grafički. projekciju sile na zadata pravca.Objašnjava . podjelu mehanike. . . sila. Vježba: .Primjenjuje .Razvija preciznost.Shvata pojam sile. podjelu mehanike. .Uočava zadatak i podjelu statike.Upoznaje zadatak i . y. Statika materijalne tačke . rezultantu sistema.Objašnjava grafičke uslove ravnoteže.Navodi metode metode rada. kretanja.Razvija rutinu.Upoznaje veze .Crta poligon i urednost i . Vježba: . .Brojni primjeri razlaganja sila koje napadaju materijalnu tačku na dva zadata pravca. rezultantu.Razvija tačnost.Crta sistem . .Objašnjava poligon ili plan sila.Razlaže silu na dva preciznost u radu.Projektuje sile na sistema.Crtanje poligona i trougla sila.Upoznaje materijalnu tačku i urednost.

. .Određivanje momenta sprega sila.Računa moment sprega.Redukcija sile na tačku.Definiše pojam sprega.Primjena Varinjonove teoreme.Upoznaje moment rezultante dvije sile .Opisuje slaganje sile i sprega.Varinjonova teorema.Primjenjuje momentno pravilo.Razvija rutinu. .Određivanje rezultante sistema paralelnih sila u ravni istog i suprotnog smjera primjenom Varinjonove teoreme. .Računa rezultujući spreg. . . Vježbe: . . .Brojni primjeri nalaženja momenta sile za tačku. .Obrazlaže analitički postupak određivanja rezultante sistema sila.Crta proizvoljan sistem sila u ravni. Vježbe: . . .Određivanje glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u 48 .Objašnjava pojam rezultujućeg sprega. . Vježba: .Računa silu primjenjujući uslove ravnoteže. .Upoznaje redukciju sile na tačku. Vježba: .Crta spreg sila. . Statika krutog tijela . sistematičnost preciznost i urednost.Objašnjava veličinu i položaj rezultante dvije paralelne sile istog i suprotnog smjera. . .Analizira sistem spregova koji napadaju materijalnu tačku. .Određivanje rezultujućeg sprega. .Objašnjava glavni vektor i glavni Formativni ciljevi učenik napada materijalnu tačku. Vježba: . .Redukuje silu u odnosu na tačku.Određivanje rezultante proizvoljnog sistema sila u ravni analitičkim putem.Određuje položaj i računa veličinu rezultante dvije sile istog i suprotnog smjera.Definiše moment sprega.Poznaje teoremu ekvivalentnih spregova. . .Primjenjuje analitičke i grafičke uslove ravnoteže. brzinu i tačnost. . .Poznaje proizvoljan sistem sila u ravni.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razvija tačnost. .Određivanje veličine i položaja sile u sistemu na osnovu grafičkih i analitičkih uslova ravnoteže.Slaganje sile i sprega.Računa moment sile za tačku. geometrijski predstavlja moment sile. . .Određuje glavni vektor i glavni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave materijalnu tačku analitički i grafički. .Slaže silu i spreg.Objašnjava analitičke uslove ravnoteže. . .Određivanje ekvivalentnog sprega. . . .Upoznaje pojam momenta sile za tačku.

sistematičnost i urednost u radu. Vježba: . Statički određeni nosači .Informativni ciljevi i sadržaji učenik moment. . putem. Vježbe: . Statika linijskih nosača u ravni . .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže proizvoljnog sistema sila. .Navodi vrste oslonaca i veza.Crta poligon sila i Verižni poligon.Izračunava otpore oslonaca za .Upoznaje gredu grafičkim određivanje otpora putem primjenom oslonaca za prostu Varinjonove gredu grafičkim teoreme. spreg i kombinovano opterećenje: . oslonaca za prostu . .Primjenjuje posebne oblike uslova ravnoteže.Objašnjava određivanje otpora . određenost nosača.Prepoznaje vrste nosača. .Objašnjava određivanje položaja rezultante za dvije ili više sila metodom Verižnog poligona.Razlikuje vrste opterećenja.Objašnjava statičku . .Navodi vrste . Formativni ciljevi učenik moment i svodi dati sistem na prosti oblik. .Zna vezu između poligona sila i Verižnog poligona.Poznaje grafičke uslove ravnoteže. 49 .Primjenjuje osnovne oblike uslova ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Razlikuje vrste .Razvija tačnost.Određuje statičku određenost nosača.Upoznaje određivanje otpora oslonaca za prostu oslonaca za prostu gredu.Objašnjava grafičko slaganje sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Grafički određuje rezultantu za dvije ili više sila. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ravni. raspodijeljeno opterećenje. . nosača.grafičkim putem.Poznaje vezu izmedju plana sila i Verižnog poligona.Upoznaje vrste . . brzinu i tačnost. gredu analitičkim .Određuje otpore putem. . opterećenja. . . . .Određivanje veličine i položaja rezultante ravnog sistema proizvoljnih sila metodom poligona sila i Verižnog poligona. .analitičkim putem. .Navodi posebne uslove ravnoteže.Izračunava otpore .Određivanje otpora oslonaca proste grede za opterećenja: koncentrisana sila. oslonaca i veza.Crta plan sila i Verižni poligon.Razvija rutinu. . .

analitičkim putem.Određivanje dijagrama presječnih sila (N.Objašnjava određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom analitičkim putem. . M) za konzolni nosač. vrijednost max.Određivanje reakcija konzolnog nosača za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za prostu gredu. Vježba: .Određivanje kritičnog presjeka.grafičkim putem. .Računski određuje presječne sile i crta dijagrame presječnih sila za konzolni nosač. .Određivanje otpora oslonaca grede sa prepustom za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.Objašnjava unutrašnje sile u nosaču. . .Određivanje dijagrama presječnih sila (N. Vježbe: . .grafičkim putem. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik oslonaca analitičkim putem za konzolni nosač.Razvija tačnost. . .Određuje otpore oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. T.Određivanje dijagrama . . . Vježba: .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za konzolni nosač.Definiše unutrašnje sile u presjecima normalne sile. . kombinovano opterećenje: . .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za prostu gredu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . momenta. raspodijeljeno opterećenje. kombinovano opterećenje: .Izračunava otpore oslonaca za gredu sa prepustom. sistematičnost preciznost i urednost u radu. T.analitičkim putem. . spreg. 50 . .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za gredu sa prepustom. Formativni ciljevi učenik konzolni nosač. presječne sile i njihove dijagrame. raspodijeljeno opterećenje.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za gredu sa presjekom.Objašnjava određivanje otpora oslonaca grafičkim putem za konzolni nosač. M) za prostu gredu.Poznaje određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. transferzalne sile i momente savijanja.Određuje otpore oslonaca za konzolni nosač grafičkim putem. . Vježba: . spreg.

Upoznaje .Računa sile u . Godišnji rad: Za zadati rešetkasti nosač odrediti: 51 . .Određivanje sila u presjeku rešetkastog nosača . Vježba: .Poznaje primjenu teoreme. Štajnerove . Vježba: . Geometrijske karakteristike ravnih površina .Određivanje statičkog momenta površine.Određuje težište . .Određivanje sila u štapovima rešetke grafičkom metodom .Objašnjava .Određivanje momenta inercije ravnih površina.Određivanje sila u štapovima rašetke metodom ravnoteže čvora. .Upoznaje težište složenih površina osnovnih površina.crta metodom Kremonin plan sila.Kremonin plan sila. poluprečnika . . M) za gredu sa prepustom. moment ravnih . inercije ravnih . sistematičnost.Crta elipsu i računa . određivanje otpora rešetkastog nosača.Upoznaje određivanje težišta . Vježba: . moment površine.Upoznaje metode štapovima rešetke određivanja sila u analitičkom štapovima metodom. Riterov postupak.Računa otporni inercije. .Računa momente presjeka.Objašnjava statički moment površine . T.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave presječnih sila (N.Određivanje poluprečnika inercije i crtanje elipse. .Određivanje težišta složenih površina analitički i grafički.Poznaje otporni površina.Riterova metoda. .Određuje sile u određivanje sila u štapovima rešetke štapovima rešetke grafičkom grafičkom metodom . . Kremonin plan sila. rešetkastih nosača.Računa otpore urednost.Upoznaje . Rešetkasti nosači . Štajnerove teoreme. oslonaca za rešetkasti nosač.Opisuje momente površina inercije ravnih primjenom površina. analitički i grafički. preciznost i .Zna vrste . . moment ravnih površina.Razvija tačnost. Vježba: .Određivanje otpornog momenta ravnih površina. .Računa sile u određivanje sila u štapovima presjeka štapovima rešetke Riterovom analitičkim putem – metodom. rešetkastih nosača.Poznaje pojam poluprečnik elipse i inercije.Računa statički složenih površina.Navodi vrste rešetkastih nosača. Vježbe: .

sile u štapovima rešetke Kremoninim planom sila.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .reakcije oslonaca analitički i grafički.sile u zadatom presjeku metodom Ritera. . 52 . .

tačnost i preciznost u radu.Upoznaje deformacije pri smičućem naprezanju. štapova.Zna ponašanje . dopušenom . .Proračun napona i dilatacije prema Hukovom zakonu. napona u .Proračun napona pri čistom .Poznaje Hukov Hukovog zakona.Razvija tačnost i preciznost.Upoznaje pojam presjecima tijela.Dimenzionionisanje aksijalno napregnutih štapova prema dopuštenim naponima. naprezanja. čistom savijanju. Vježba: .Objašnjava čisto čisto savijanje. . .Objašnjava napon . napregnutih štapova . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .smicanje. savijanja.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Analiza napona i deformacije . zakon. elastičnog tijela.Računa modul napona u kosom klizanja.Razvija rutinu.Računa napon primjenom .Definiše pojam aksijalno stvarnog i napregnutih dozvoljenog elemenata prema napona.Zna deformacije .Objašnjava deformacije savijanja. Vježba: . . dimenzionisanje . opterećenjem. naprezanju. . Vježba: .Upoznaje pojam . Vježba: .Računa stvarni .Razvija marljivost.Provjera napona u zategnutom ili pritisnutom elementu.Zna uzroke pojave napona. Savijanje . Vježba: .Poznaje smičuća i kosom presjeku tangencijalna štapa.Crta dijagram veze izmedju napona i napona i dilatacije.Navodi vrste .Zna deformacije i napon pri i objašnjava napon aksijalnom pri aksijalnom naprezanju.Upoznaje pojam napon u aksijalno pritisnutih i napregnutim zategnutih elementima.Definiše pojam . . napregnute na . 53 Socijalizacijski ciljevi učenik . .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Navodi deformacije materijala pod tijela.Navodi deformacije .Određivanje broja zakivaka u vezi krovnog nosača.Objašnjava vezu .Računa dimenzije . deformacije tijela.Računa napone u . .Dimenzioniše pri čistom presjeke savijanju. . . presjeku štapa. samostalnost. tačnost.Računa napon pri neutralne linije.Računa smičući aksijalno napon. . . Aksijalna naprezanja .Objašnjava naponu.

Vježba: .Poznaje osnovnu jednačinu savijanja. . Kosi puni nosači . .Upoznaje primjenu kosih nosača u građevinarstvu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave savijanju.Računa reakciju oslonaca kosog nosača. .Računa smičuće napone kod grede savijene silama.Zna primjenu kosih nosača u građevinarstvu. .Zna deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. . Vježba: . tačnost i samostalnost.Upoznaje primjenu Omega postupka kod pritisnutih štapova. Vježba: . Izvijanje .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na savijanje silama prema normalnim naponima.Upoznaje određivanje kritične sile za osnovne Ojlerove slučajeve izvijanja.Određivanje nosivosti pritisnutog štapa. .Računa dimenzije pritisnutog štapa pomoću Ojlerove jednačine i Omega postupkom.Objašnjava smičuće napone kod grede savijene silama. .Razvija preciznost.Dimenzionisanje presjeka prema smičućim naponima. . .Računa vitkost štapa. .Upoznaje deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata.Dimenzionisati 54 . . Vježba: . .Objašnjava glavne napone grede izložene na savijanje silama.Navodi statičke uticaje na kose nosače. .Računa glavne napone grede izložene na savijanje silama.Opisuje određivanje dimenzija pritisnutog štapa Omega postupkom. . Vježba: .Upoznaje dimenzionisanje štapova na izvijanje za Ojlerove slučajeve.Određivanje reakcija oslonaca kosog punog nosača prema zadatom opterećenju. .Računa kritičnu silu.Poznaje dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje. . . . . Vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik savijanje.Razvija preciznost. .Određivanje dimenzije pritisnutog štapa.Računa nosivost pritisnutih štapova. tačnost i samostalnost u radu.Objašnjava određivanje reakcija oslonaca Formativni ciljevi učenik .

. . Formativni ciljevi učenik .Računa reakcije okvirnog nosača.Informativni ciljevi i sadržaji učenik kosog nosača. . . na granicama . Elastična linija . fiktivnog nosača.ram. elastične linije.Određivanje ugiba i nagiba nosača u presjecima kao i maksimalnih vrijednosti pomoću tabelarnih slučajeva.Razvija preciznost u radu.Računa statičku statičke neodređenost neodređenosti nosača.Crta dijagrame: .Crta fiktivan nosač na osnovu uslova nagiba.Objašnjava metodu određivanja ugiba i .Određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije za zadati nosač i opterećenje metodom fiktivnog nosača. okvirnih nosača. Vježba: . Statički neodređeni nosači . Vježba: . Statički određeni okvirni nosači .Određivanje reakcija oslonaca. unutrašnjih sila u . fiktivnog nosača. . okvirnog nosača.Računa dimenzije kosog punog nosača prema dopuštenom naponu.normalnih sila.Objašnjava dimenzionisanje kosih nosača. ugiba i nagiba. Vježba: .savijanja. 55 Vježba: . .Upoznaje .Zna vezu ugiba.Upoznaje pojam nosača.Zna djelove građevinarstvu. dijagrame .Definiše pojam nagiba i momenta. . .Poznaje izračunavanje ugiba i nagiba nosača pomoću tabelarnih slučajeva.Računa ugib i nagib metodu nosača primjenom određivanja ugiba i tabelarnih nagiba. fiktivnog momenta . okvirnih nosača u .transferzalnih sila. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave krovni nosač od drveta ili čelika prema dopuštenom naponu. .momenata okvirnom nosaču. oslonaca okvirnog .Poznaje grafoanalitičku .Zna primjenu okvirnih nosača.Definiše pojam linije.Poznaje primjenu grafoanalitičke metode. .Računa ugib i nagib i fiktivne nosača metodom transferzalne sile.Upoznaje primjenu .ramovi .Zna oblik elastične . slučajeva.Navodi djelove . dijagrama presječnih sila i kritičnog presjeka za zadati okvirni nosač . .Određivanje reakcija oslonaca .Upoznaje stepen .Objašnjava nosača za razne određivanje slučajeve reakcija oslonaca opterećenja.

grede sa opterećenja i prepustima i njihove konzolnog nosača. . Godišnji elaborat .računa opterećenje najnepovoljniji snijegom. . Vježba: . Vježba: . . .Objašnjava . . položaj .Izračunavanje ekstremnih vrijednosti statičkih uticaja za zadati nosač. .određivanje kritičnog presjeka. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave za jedanput statički neodređen nosač.stalno opterećenje.Računa reakcije oslonaca primjenom osnovnih jednačina ravnoteže i dodatnih geometrijskih uslova.Računa ekstremne vrijednosti statičkih uticaja.Računa reakcije oslonaca za najnepovoljniji slučaj opterećenja. računa: . Ekstremne vrijednosti statičkih uticaja .dimenzionisanje nosača prema naponima savijanja i naponima 56 . M) za zadati kontinualni nosač. . kombinacije. opterećenja na .Analizira građevinske opterećenja i objekte. . Vježba: .Zna jednačinu triju momenata ili Klapejronovu jednačinu.Zna metodologiju rješavanja statički neodređenih nosača. Formativni ciljevi učenik .Crta dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. sistem proste .Poznaje dejstvo . T. . .Poznaje određivanje statičkih veličina za kontinualni nosač primjenom Klapejronove jednačine.Crta razne šeme grede.Proračun korisnog opterećenja i opterećenja snijegom i vjetrom.Za ramovski nosač uraditi: . .reakcije oslonaca.Proračun stalnog opterećenja za zadate slučajeve.Upoznaje analizu opterećenja. .Poznaje dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač.dijagrame presječnih sila.Crta kontinualni nosač.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nosača. .korisno opterećenje.Upoznaje određivanje statički nepoznatih veličina i dijagrame presječnih sila za statički neodređen nosač.računa opterećenje opterećenja za vjetrom. . .Objašnjava kontinualni nosač. . snijega i vjetra.Zna vrste .Određivanje reakcija oslonaca primjenom Klapejronove jednačine i crtanje dijagrama presječnih sila (N.

- - 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Analiza opterećenja . Protić: Mehanika i otpornost materijala. 1985. 7.Građevinske konstrukcije . NIO. . Naučna Knjiga. . Beograd. D. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat.Razmjera crtanja 57 .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.B.Građevinski materijali . O.Diplomirani inženjer građevinarstva. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Jovanović: Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke. Veličković. Beograd.Debljine upotrijebljenog materijala . projektor. Jovanović. .Osobine materijala . 6. . . 2003. Povezanost predmeta Znanja . 2003. D. grafoskop i folije za grafoskop. K. Stanković. Lubarda: Otpornost materijala. D. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 9.Računar. 2006.Pismeno (pismeni zadaci: dva u toku školske godine. . Vujošević: Zbirka riješenih zadataka iz statike.Predstavljanje sila grafički Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . po jedan pismeni zadatak u polugodištu).Tehničko crtanje . konstruktivni smjer. . 1998.određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije nosača. Stanković.Krovne konstrukcije .Milošević: Statika i otpornost materijala za III razred građevinske škole. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .L. 5. Beograd. Titograd.Kosi nosači .Konstruktivni elementi objekta .Predstavljanje nosača šematski .B. . Veličković. D. 2002. platno za projektor. O. Veličković.Analiza opterećenja . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Univerzitetska riječ’’. Naučna knjiga.Ocjena vježbi. Beograd. 10. Zavod za udžbenike. Beograd. . Veličković.Grupa autora: Zbirka zadataka za II razred građevinske struke. Damjanović-Juhas.M. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.V.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave smicanja.

58 .Sticanje svijesti o važnosti preciznog.Upoznavanje uloge.Upoznavanje osnove proračuna elemenata od nearmiranog betona.Upoznavanje elementarnih ispitivanja betona. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA BETONA 2. .2. . . . .1. Opšti ciljevi nastave . kvalitetnog i ekonomičnog rada.7. . TEHNOLOGIJA BETONA 1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 36 36 36 72 72 3. karakteristika i primjena armature. značaja. .Upoznavanje sa primjenom sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. način spravljanja i primjenu.Upoznavanje vrsta i oblika oplata i skela.Upoznavanje betona i njegovih komponenti. svojstva.Razvijanje motivacije za praćenje savremenih dostignuća u oblasti ispitivanja betona.

Navodi osobine agregata značajne za kvalitet betona: .Upoznaje osobine cementa.Upoznaje način pravilnog uzimanja uzimanja uzoraka uzoraka cementa.Upoznaje ulogu. .Razlikuje vrste karakteristike svijest.Shvata značaj .Objašnjava postupak ispitivanja granulometrijskog sastava svih frakcija agregata. njihove oznake. armiranog i prednapregnutog betona.Upoznaje beton i orijentaciju prema komponente njegove zanimanju. .Razlikuje vrste . . cementa značajne za kvalitet betona. cementa. .Upoznaje način transporta i transportovanja i skladištenja skladištenja cementa. komponente. .Crtanje granulometrijske krive.Razlikuje vrste agregata prema načinu dobijanja.oblik zrna.Nabraja vrste i cementa i njihove klase cementa i oznake. cementa. vrste i način dobijanja agregata.4. betona i njihovu betona: primjenu. . Agregat .Razlikuje . .Shvata značaj pravilnog .čvrstoća.Ispitivanje povoljnosti grahulometrijskog sastava agregata za spravljanje betona.Određuje granulometrijski sastava svih frakcija agregata. .Upoznaje crtanje grafikona frakcija agregata (propisane i stvarne linije agregata). 59 . Cement .Stiče pozitivnu .Definiše primjenu nearmiranog. . . . betona.Zna osobine .Nabraja . . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .čistoća.Razvija ekološku . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Beton i njegovi komponentni materijali . prednosti i nedostaci.Crta grafikon frakcija agregata. .

njegovanja betona.Razlikuje vrste miješalica.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Voda . . mase.Računa dužinu armature. .Razvija preciznost u radu.Shvata značaj ulogu.Upoznaje način betona. . Armatura . određivanje dužine šipki kod armiranja.Upoznaje svojstva svježe betonske svježe betonske mase.Upoznaje ulogu i . šipki kod . .Poznaje razmjere količine cementa. .Opisuje zaštitni sloj dozvoljene napone betona. . beton i njihovu . spravljanja.Objašnjava ulogu . . propisane marke.Shvata ulogu vode vode kao kao komponente komponente betona. . betona. ugrađivanja .Određivanje vodocementnog faktora. .Računanje dužine šipki armature u armaturnom sklopu. agregata i vode za .Određuje zaštitni čelika za sloj betona.Upoznaje sidrenje i armature.Poznaje računsko armiranja. armiranje.Objašnjava . u armaturi.Shvata značaj ugrađivanja pravilnog betona.Definiše kvalitet vodocementni vode za spravljanje faktor.Razlikuje vrste značaj armature.Određuje . transporta i . . nastavljanje . armature.Računanje dužine sidrenja za pojedine vrste armature.Određuje . Spravljanje i ugrađivanje betona .Upoznaje vrste transporta i miješalica. . 60 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje način 1m betona spravljanja. betona i njen uticaj na ugradljivost i svojstva očvrslog betona.Računa dužinu dozvoljene napone sidrenje i u armaturi.Definiše vodocementni faktor i njegov uticaj na svojstva betona. Vježbe: .Određuje potrebne . miješanja betona. nastavljanje .Upoznaje vrste .Razlikuje svojstva .Definiše dodatke za .

čvrstoća na pritisak.Razlikuje dodatke za beton. betoniranja na . betona na dejstvo .Objašnjava mrazu. .Upoznaje način čuvanja probnih tijela na gradilištu. .Uočava značaj betona.Upoznaje dejstvo vrste betona. . .Upoznaje način određivanje marke ispitivanja betona betona.Razlikuje posebne . Betoniranje .Razlikuje vrste mraza i toplotu. Svojstva i ispitivanje betona . . .Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.Razvija ekološku svijest. . . .Razlikuje vrste .Upoznaje postupak 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .čvrstoća na zatezanje.Shvata različita . na gradilištu. .Upoznaje svojstva betona.redoslijed.Definiše vrste probnih tijela za određivanje marke betona. plastično tečenje betona.Definiše otpornost na gradilištu.Upoznaje vrste i oblike skela.Shvata značaj pravilnog betoniranja: betoniranja.prekide pri . ispitivanja betona .Definiše vodo-nepropustljivost .čvrstoća na smicanje. . mehanička svojstva betona: . . skela i oplata.Upoznaje vrste i oblike oplate za različite elemente.učenik pravilnog njegovanja betona. probnih tijela za .Analizira postupak betoniranju. potresa prije i poslije vezivanja.Upoznaje postupak .Posjeta gradilištu. Oplata i skela . . .Upoznaje tečenje i skupljanje betona.

Priručnik za primjenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . .sa izvijanjem. dozvoljene normalne napone normalne napone za nearmirani za nearmirani beton.Upoznaje posebne vrste betona: . 7. .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik betoniranja na mrazu: . Osnove za proračun elemenata od nearmiranog betona . po jedan u polugodištu).Dimenzionisanje temelja od nearmiranog betona.Dimenzionisanje stubova od nearmiranog betona. . .I. 6. 5.Poznaje postupak nearmiranog dimenzionisanja betona.Poznaje dozvoljene . . 1989. 62 .Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. Stojiljković.Dimenzioniše .Računar. M. 9. . .probna opterećenja.Određuje u radu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.siporeks.Diplomirani inženjer građevinarstva. . temelje od . .kontrola kvaliteta. Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije. .Objašnjava .laki.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . . projektor.keramzit. platno za projektor. Ž. 8.Određivanje sile nosivosti za stubove prostog i složenog presjeka. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Razvija preciznost .bez izvijanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . Beograd. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Beograd. . Marjanov. beton. Bojović: Beton za III i IV razred. temelja od nearmiranog betona.Dimenzioniše postupak stubove od dimenzionisanja nearmiranog stubova: betona. grafoskop i folije za grafoskop.tehničke pripreme. 2002.

Metali i legure 63 .Beton .Materijali od kamena .Armatura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Voda .Veziva u građevinarstvu .Građevinski materijali .10. Povezanost predmeta Znanja Agregat Cement Voda Svojstva i ispitivanje betona .

. Opšti ciljevi nastave .1.Osposobljavanje za vođenje i čitanje građevinske dokumentacije.Izrađivanje šeme organizacije gradilišta za sve objekte visokogradnje.Upoznavanje menadžmenta kao modernog načina vještine upravljanja. pravilnu upotrebu tehničke dokumentacije. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 33 69 36 33 69 72 66 138 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Upoznavanje i korišćenje mjera zaštite na radu i principa zaštite prirodne sredine. . 3.2. 64 . .Osposobljavanje za analizu izvršenih aktivnosti.Koordiniranje. Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2.Upoznavanje građevinske mehanizacije i njene primjene u zavisnosti od vrste rada. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. . usmjeravanje. .Korišćenje normativa i standarda pri izradi predmjera i predračuna i upotrebljavanje kompjuterske tehnike u tu svrhu.Upoznavanje dinamike izvođenja radova i čitanje dinamičkih planova. . .8. . planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa ljudi radi ostvarenja određenih ciljeva u građevinarstvu.

Organizacija radnog mjesta za određenu radnu operaciju.Upoznaje postupak . zakonskih propisa. Vježba: . gradilišta.Razlikuje simbole na šemi. preciznost.Upoznaje odredbe .Razvija marljivost i koju zauzima. Struktura građevinske proizvodnje .Razvija sposobnost . operativne.Razlikuje različite . . radove na .Razvija .Objašnjava radne operacije u proizvodne sklopu proizvodnog procese. Vježba: . . .Razlikuje svu .4.izvođački projekat. Faze izvođenja građevinskog objekta . poštovanja . Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinska djelatnost . rada na gradilištu. faze rada i mjesta. . .glavni projekat.Objašnjava šemu potrebnu organizacije .Navodi podjelu organizaciji radnog rada. Investiciono tehnička dokumentacija . . njegovog spratnosti. procesa.Shvata značaj .Nabraja vrste poznavanja zakona gradilišta prema: gradilišta i uslove i propisa. djelatnosti i ulogu istraživačke menadžmenta.projektni zadatak. . površini osnivanja. institucije. sistematičnost i formiranje preciznost u radu. Vježba: .Izrada šeme organizacije gradilišta za mali i veliki objekat.Razlikuje projektnu odgovornost i izrade tehničke dokumentaciju: obavezu dokumentacije.Crtanje objekata privrednog gradilišta. službu i administrativno 65 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razlikuje organizacione građevinske sisteme i pojam djelatnosti: građevinarske projektantske.Čita šemu osoblja na .Razvija dokumentaciju za gradilišta. radno mjesto.Razlikuje vrste . .Pregled investiciono tehničke dokumentacije. dobre organizacije gradilišta.Shvata važnost organizacije gradilištu. .Zna pravila o dobroj .Razlikuje tehničku gradilištu.Navodi sastav . nadzor.Opisuje pripremne . . Vježba: . .Upoznaje za organizaciju.Upisivanje podataka u gradilišnu dokumentaciju. .idejni projekat.Shvata osnovne odredbe iz Zakona o izgradnji objekata visokogradnje.projekat izvedenog stanja. Zakona o izgradnji. broju objekata.

.Čitanje građevinskih normi građevinskih radova pomoću literature. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razvija odgovornost u radu. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razvija preciznost.Razrađuje detalje iz primopredaju projekta. Predmjer.Zna pripremu materijala.Popunjavanje liste evidencije radnika.Razrada pojedinih detalja iz projekta. . .Objašnjava proces izvođenja radova na gradilištu. prema materijalu.Razvija sistematičnost i preciznost u radu.Razlikuje vrste nadzora.Objašnjava .Sračunava učinak rada radnika. Formativni ciljevi učenik materijalnu službu.Razlikuje pripremne radove po redu. radove u . vremenu. . Socijalizacijski ciljevi učenik .Prati i obezbjeđuje neophodne dokaze o kvalitetu materijala koji se ugrađuje.Sastavlja privremene.Koordinira izvođenje važećim zakonima radova. . . .Zna elemente privrednog gradilišta. . . gradjevinsku knjigu.Poznaje gradilišnu dokumentaciju.Razvrstava norme građevinarstvu. Vježba: 66 . . u građevinarstvu.Čita izvođački projekat.Čitanje građevinskih normi u kompjuterskoj obradi. .Priprema sve podatke za tehnički prijem objekta. Vježba: . obračunske i okončanu situaciju.Posjeta gradilištu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta. . predračun i obračun građevinskih radova . radova prema . radnoj snazi.Objašnjava opise .Sastavlja građevinski dnevnik. Normativi i standardi rada u građevinarstvu .Poznaje normative . .Piše opis .Evidentira prisustvo radnika na gradilištu. Vježbe: . .Čita normative i i standarde za standarde.

Sračunava vrijednost radova prema predmjeru i predračunu. zanatskih.Usvaja osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu. Povezuje radove prema tehnologiji izvođenja. pravila i način zaštite od njih.Objašnjava predračun radova.Koristi mjere lične zaštite na radu.Objašnjava predmjer radova.Koristi mjere zaštite životne sredine. instalaterskih i montažnih radova. Vježba: . Analizira kretanje cijena na tržištu. 67 .Proračun količina radova za zadati objekat. Godišnji elaborat: . . Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik sistematičnost. Formativni ciljevi učenik građevinskih i zanatskih radova. .Izrada opisa građevinskih radova za zadati objekat visokogradnje.Upoznaje propise i mjere zaštite na radu. .Oobjašnjava obračun radova. . Računa potrebne količine radova prema pozicijama iz glavnog projekta. .Razvija odgovornost u radu. Vježba: . - - .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinskih. .Obračun koštanja objekta po vrstama radova kao i koštanje cjelokupnog objekta.Posjeta gradilištu. Sračunava jedinične cijene prema vrsti rada. .Izrada analiza cijena prema pozicijama radova iz zadatog predmjera.Izrada elaborata za manji objekat. Zaštita na radu . Sistematizuje radove prema srodnosti. Preporuke za izvođenje nastave .

prema načinu . . vrste radova: .Shvata značaj dobre organizacije preduzeća.Proračunava koštanje efektivnog časa rada mašine. . toka.za iskop i utovar zemlje. Vježba: . Analiza tehnološkog procesa .Objašnjava analizu kalkulacije cijena . . Vježba: . 68 . .Objašnjava izbor mašinu koja mehanizacije realizuje prema radnim tehnološki proces. učinka za svaku . Preporuke za izvođenje nastave . . .Upotrebljava elemente kalkulacije.za proizvodnju građevinskih materijala.Upoznaje vrste građevinske mašine građevinskih po grupama: mašina.Prepoznaje vodeću . . . .Izabira mašine u širi izbor. Socijalizacijski ciljevi učenik .Čita faktore korekcije date tabelarno kao i druge podatke potrebne za proračun učinka date tabelom. građevinskih radova.Razlikuje .za prenos i dizanje.Proračun efektivnog časa rada mašine.Proračunava učinak za građevinsku mašina za sljedeće mehanizaciju. . njihove .Razvija tačnost i preciznost. .prema vrstama vrstu mašina.sektor mehanizacija.za transport i vuču. preciznost i sistematičnost.Razvija sposobnost za organizaciju posla.Posjeta građevinskom preduzeću .Posjeta gradilištu. Vježba: .Proračun praktičnog učinka mašina za određene vrste radova. sastavu. operacijama.Crta dijagram toka za određene pozicije radova.Crtanje karte procesa za određene pozicije radova.prema karakteristike i konstruktivnom upotrebu.Poznaje način izvršavanja radnih obračuna procesa. .Opisuje metodu procesa i dijagram izrade karte toka za određene procesa i dijagrama vrste radova.za sabijanje tla. . . Vježba: . .Crta i čita kartu .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Građevinska mehanizacija .Razvija tačnost.

Izabira mašine u uži izbor na osnovu najpovoljnijeg mašino sastava prema njihovim učincima. Vježba: . . .Proračun trajanja radova za određene pozicije.Sračunava vrijeme . radova.Crta histogram. dijagram.Poznaje izradu dijagram. .Crta kritični put.Crta mrežni gantograma.Crta mrežni plan i terminira ga. cjeline.Izbor mehanizacije i planiranje proizvodnje za objekat visokogradnje (nastaviti elaborat trećeg razreda).Crta histogram i određuje optimalan broj radnika u . . 69 . . .Proračunava realizaciju putem vrijeme trajanja statičkih planova. mrežnog planiranja. Vježba: .Obrazlaže ulogu potrebe u radnoj planiranja radnih snazi.Obrazlaže tehniku brigade. . Vježba: . dinamičke.Utvrđuje broj i sastav radne . . .Objašnjava analizu . Vježba: .Crta gantogram i planira angažovanje radne snage.Izrada statičkih planova za potrebe radne snage. optimizaciju.Proračunava .Navodi podjelu statičke i planova. naredne i uporedne aktivnosti.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . . korišćenje resursa i . . izbor pomoću statičkih tehnologije planova. trajanja aktivnosti. građenja i odabira resursa za njihovu . Vježba: .Crta gantogram. Vježba: . materijala i mehanizacije. Godišnji elaborat: .Poznaje izradu histograma.Terminira mrežni .Vrši uži izbor mašina prema ekonomskoj analizi.Uočava prethodnu.Dijeli planove na . dinamičkih planova.Sastavlja spisak aktivnosti za izvođenje zadatog objekta. Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Planiranje proizvodnje .Razvija marljivost i tačnost.Shvata važnost temeljito urađenih planova. materijalu aktivnosti.Objašnjava dinamičke planove.Poznaje izradu . predstavljaju radne vremena.Sastavlja spisak aktivnosti koje mrežnog plana.Širi izbor mašina prema zadatim radnim operacijama.

Spisak aktivnosti na objektu .Čitanje i crtanje određenih .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. platno za projektor.Kompjuterske vježbe CAD-u 70 . 3.Čita dinamičke planove ulaganja finansijskih sredstava. 8.Projektovanje .Crtanje u Excel-u i AUTO . .diplomirani inženjer arhitekture. grafoskop i folije za grafoskop.Diplomirani inženjer građevinarstva. Veličković.Računar. Praščević. V.Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Tehničko crtanje pozicija radova .Građevinske konstrukcije . projektor.Opis pozicija radova . Konstantinović: Organizacija građenja za III razred građevinske škole.Čitanje djelova projekta radi izrade predmjera . .Ocjena godišnjeg elaborata.Poznavanje djelova objekta .Poznavanje djelova objekta . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Opis pozicija radova .Izrada predmjera i predračuna .Pismeno (pismeni zadatak .Normativi i standardi rada u građevinarstvu – knjiga 1. 1999.Ž. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 9. Građevinska knjiga Beograd.u drugom polugodištu jedan pismeni zadatak). . 5. Povezanost predmeta Znanja . 10. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . 2007. Beograd.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik datom trenutku. 4.Ocjena vježbi.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . B. . 2. 7.Crtanje statičkih i dinamičkih planova Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . 6.Poznavanje faza izvođenja radova .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.

2. .1.Osposobljavanje za dimenzionisanje presjeka konstruktivnih elemenata: stub.Osposobljavanje za samostalan rad.Sticanje znanja o teorijama za proračun armirano betonskih konstrukcija.Upoznavanje sa proračunom ab konstrukcija po teoriji graničnih stanja.9. . Naziv predmeta: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. Opšti ciljevi nastave . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 66 66 99 99 3. ploče i grede.Osposobljavanje za crtanje plana armature za stub.Osposobljavanje za korišćenje kompjuterskih programa za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih elemenata. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1.Upoznavanje osnove proračuna po graničnoj nosivosti. ploču i gredu pravougaonog i t-presjeka. 71 . . .Upoznavanje mehaničkih svojstva betona i armature. . . . pravougaonog i t-presjeka.

konstrukcija. izvijanja. koeficijente sigurnosti.Poznaje osnove proračuna prema . sidrenje i . izvod i specifikacija armature centrično pritisnutog stuba.Koristi PBAB ’87 za sidrenje armature.Razlikuje .Poznaje parcijalne .Dimenzionisanje AB grede .Razvija tačnost i .Razvija tačnost. .Upoznaje mehanička svojstva .Objašnjava osnove .Zna osnove graničnom stanju proračuna loma.Poznaje osnove sistematičnost proračuna AB armiranje preciznost i elemenata konstruktivnih 72 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . elemente. betona. . mehanička svojstva karakteristike betona. . AB elementi nepregnuti na savijanje .Razlikuje mehaničke čelika.Shvata osnove proračuna prema proračuna prema graničnim graničnim stanjima.Razlikuje aksijalno .Upoznaje mehaničke preciznost u radu.Razvija tačnost.Objašnjava centrično proračun centrično pritisnutog stuba pritisnutih stubova bez uticaja bez uticaja izvijanja.4. . prema graničnom stanju loma. elemente.Objašnjava PBAB ’87 za .Dimenzionisanje i plan. stanjima.Crta radni dijagram betona i radni dijagram čelika.Zna osnove proračuna AB proračuna AB konstrukcija.Objašnjava nastavljanje PBAB ’87 za armature.Upoznaje aksijalno . izvod i specifikaciju armature. . .Crta plan. nastavljanje armature.Koristi propise za koeficijente parcijalne sigurnosti. Vježba: . .Koristi PBAB ’87 za . Vježba: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Proračun AB konstrukcija . sistematičnost i napregnute napregnute preciznost.Računa dimenzije . Proračun aksijalno napregnutih elemenata . karakteristike čelika.Objašnjava osnove . . .

crta plan armature prema liniji zatežućih sila.Poznaje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka.Dimenzionisanje AB slobodno položene ploče. Vježba: . Vježba: . plan. plan. Preporuke za izvođenje nastave pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. izvod i specifikaciju armature. a na drugom slobodno oslonjenu.Opisuje ploču ukliještenu na jednom kraju. izvod i specifikacija armature. crta plan prema liniji zatežućih sila.Informativni ciljevi i sadržaji učenik napregnutih na savijanje.Objašnjava konzolnu ploču. . Poznaje slobodno položenu ploču. . Dimenzioniše ploču sa prepustima. crta plan armature prema liniji Socijalizacijski ciljevi učenik urednost. izvod i specifikaciju armature. izvod i specifikacija armature. Dimenzioniše ploču ukliještenu na jednom kraju. .Objašnjava kontinualnu ploču. Vježba: . Koristi PBAB ’87 za AB ploče sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Vježba: . izvod i specifikacija armature. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. plan.Dimenzionisanje AB ploče ukliještene na jednom kraju a na drugom slobodno oslonjene. plan. sistematičnost preciznost i urednost.Razvija tačnost. .Dimenzionisanje AB konzolne ploče. izvod i specifikaciju armature. Dimenzioniše kontinualnu ploču. izvod i specifikacija armature.Objašnjava ploču sa prepustima. Dimenzioniše AB grede pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. Dimenzioniše slobodno položenu ploču. - Formativni ciljevi učenik elemenata napregnutih na savijanje. plan. Dimenzioniše konzolnu ploču. . . . izvod i specifikaciju armature.Objašnjava AB ploče. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. Vježba: .Dimenzionisanje AB ploče sa jednim prepustom. - - - - 73 . izvod i specifikacija armature.Dimenzionisanje AB kontinualne ploče.

crtanje dijagrama glavnog napona zatezanja i osiguranje nosača armaturom. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd. granično stanje nosivosti pri uticaju graničnih transverzalnih sila.Dimenzioniše .Zna proračun T-presjeka kada je pritisnuto rebro.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Bojović: Beton za treći i četvrti razred građevinske škole.učenik zatežućih sila i izvod i specifikaciju armature.Pribor za crtanje.Koristi propise o prema osiguranju od sila transverzalnim zatezanja za silama.Poznaje proračun smicanja prema AB greda graničnoj pravougaonog transverzalnoj sili. Vježba: . Stojiljković. kada je neutralna osa u rebru.Objašnjava proračun T-presjek za T-presjeka kada je slučaj kada je pritisnuta ploča.Dimenzioniše T-presjeka kada T-presjek za slučaj je pritisnuto rebro. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Računa armaturu za primanje sila zatezanja. projektno platno. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ploča sa rebrom . Ž. proračun .Pravilnik za beton i armirani beton. . Marjanov. . 74 . 7. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . neutralna osa u . po jedan u polugodištu). . računar.Računa napon . Proračun nosača prema transverzalnim silama .Dimenzionisanje T-presjeka kada je pritisnuta ploča za zadati granični uticaj. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 5. 2002.Objašnjava ploči. poprečnog presjeka . grafoskop i folije za grafoskop. 6. .M.nosači T-presjeka . 1987.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine.Dimenzionisanje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka.Ocjena vježbi. I. . .Određuje položaj armature za prijem kosih sila zatezanja. projektor.

Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. vrste materijala opterećenja i statički uticaji .Dimenzionisanje elemenata na pritisak i savijanje .Građevinske konstrukcije .Građevinski materijali .Statika i otpornost .Osnovna svojstva betona i armature .Kompjuterske vježbe . grede.Radni dijagram betona i čelika . Povezanost predmeta Znanja . . konstruktivni smjer.Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Upotreba kompjuterskih programa 75 . 9..Osnovni građevinski elementi (stubovi.Diplomirani inženjer građevinarstva. ploče) . 8.Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 10.Vrste nosača.

.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi projektne dokumentacije. . 3. . 76 . . . .Sticanje znanja za uklapanje objekata u prirodno okruženje.Sticanje vještine kombinovanja prostornih elemenata.Razvijanje kulture stanovanja.Upoznavanje sa značajem ekoloških standarda i propisa u građevinarstvu.Upoznavanje sa tehničkim normativima za projektovanje stanova i stambenih zgrada. .2.Razvijanje kreativnosti pri izradi projektne dokumentacije. . PROJEKTOVANJE 1.Osposobljavanje za razradu projekta višespratne stambene zgrade. .Osposobljavanje za razradu projekta manje porodične kuće.Osposobljavanje za samostalan rad. .1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 31 22 53 77 110 187 108 132 240 Vježbe: odeljenje se dijeli u grupe do 17 učenika.Sticanje vještine korišćenja arhitektonskih konstruktivnih elemenata.Podizanje estetskih kriterijuma.10. . Opšti ciljevi nastave . Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2.

Pripremni radovi . izrade projektne procesa preduzimljivost i dokumentacije. razmišljanja. do idejnog.Navodi podjele stanovanja.Shvata postupak . rješenja kroz datu . opisuje njihov arhitekturi. projektovanja od samostalnost u zamisli.Razvija kulturu . tehničkih uslova na projektovanja formiranju do enterijera.Analizira podatke o postojećoj mreži infrastrukture.Razlikuje i . upoređuje porodičnih zgrada. idejnih skica. zadatka.Razvija sposobnost . geološkom sastavu terena i njegovom reljefu.Razvija kreativnost . preko radu. moguću .Formira stav o . . prilaz podatke kroz fazu u odnosu prema grafičkog saobraćajnici.Uočava odnos preciznost.Prema datim uslovima crta lokaciju slobodne .Određuje . sadrži. Projektna dokumentacija . obrazlaže faze pojedinih faza sistematičnost. . .4.investicionog mogućnosti programa.Upoznaje značaj i važnosti dobijenih dobijanja lokacije i sadržaj: informacija i uslove koje ona .lokacije.projektnog njihovoj primjeni. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektonsko projektovanje . glavnog i izvođačkog projekta.Objašnjava orijentaciju.Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta.Analizira uzajamni odnos i uticaj koja obuhvata povezivanja pojedinih područja arhitektonsko prostornih arhitektonskog projektovanje i vrijednosti u projektovanja. Porodične zgrade . projektne dokumentacije.Upoznaje i .Upoznaje područja . . veličinu. .Uočava uticaj međusobni odnos urbanističko od urbanizma. nedostatke funkcionalne grupe 77 Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: .Razvija ekološku prednosti i .Obrazlaže svijest.

Razvija kreativnost samostalnost i preduzimljivost u radu. . Grafička vježba: .Razvija sposobnost uvažavanja tuđeg mišljenja. ostave alata i opreme. stambenih zgrada. prostorije ostave za ogrijev. vrijednostima . Analiza prostorija u stanu . Grafička vježba: .Rješava i crta osnovu grupacije dnevnog boravka i kuhinje. kuhinja.Razvija sposobnost balkona.garsonjera.Opisuje razlike i konstruktivno karakteristike: otvorene površine balkona.Rješava i crta osnovu grupacije za pasivni odmor sa sanitarnim čvorom. stana. Otvorene površine . stana. . stana. lođe.jednosoban. „dispozicije sanitarne namještaja“. dnevnog .podrumske pristupnu rampu. stana srednje veličine.Uočava prednosti i „porodične nedostatke niskih teritorije“.Upoznaje pomoćne . terase.Objašnjava položaj. .Rješava osnovu stana sa dispozicijom namještaja. . Prateće prostorije . Grafička vježba: . . Analiza stambenih jedinica . dimenzionisanje trpezarija. .Razvija samostalnost i kreativnost.Nabraja podjelu stanova po veličini. . holova. ulaza. predsoblja. Funkcionalne grupe stana .Rješava oblikovno i . povezivanja aktivnog odmora boravka i otvorenog prostora.Rješava garažu za putničko vozilo i . .Objašnjava boravka. . 78 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave porodične kuće. stambenih zgrada. soba aspekta za spavanje.Razvija predstavu o prostoru.Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.Skicira . prostorija sa ostava hrane. prostorija i njihovo .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik višespratnih prostorija. kuće.Skicira funkcionalno funkcionalnu šemu grupisanje.Poznaje značaj .Povezuje Opisuje karakteristike funkcionalne sa stambenih jedinica: oblikovnim .Rješava djelove stana pojedinačno: komunikacije. grupacije. lođe . garaže.Razvija ekološku svijest. povezanost.Poznaje namjenu i funkcionalnu šemu veličinu pojedinih manjeg stana. . prostora pojedinih za rad.

projektnom zadatku rješava dio . nizu.Na osnovu date skice razrađuje: .samostalna vrijednostima. Izrada projekta porodične kuće .Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Crta dispoziciju namještaja.Određuje površine. .sve osnove 1: 100. .Usvaja . .fasade 1: 50.Razvija nivo estetskih kriterijuma.Određuje kuće. . prema datim materijalizuje urbanističko objekat.Pravi skice.jednoiposoban. . .temelje 1: 50.Razvija kreativnost i samostalnost u radu.atrijumske kuće.fasade 1: 100. . 79 . .Analizira završnu obradu kroz projektne detalje.Situaciju 1: 250. .dvojna porodična projektni zadatak. Glavni projekat .dvosoban. .Razrađuje .Analizira . .Crta funkcionalnu . porodična kuća. .sve osnove 1: 50.poluatrijumske .porodična kuća u šemu.Uočava značaj saradnje sa “fazerima“. Grafičke vježbe: Idejni projekat . tehničkim primjenjuje uslovima i seizmičke propise. . . . kuća. .presjeke 1: 50.presjek 1: 100.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Opisuje kako konstrukciju. dokumentacije. .Objašnjava funkcionalnu tipove izgradnje povezanost grupa porodičnih kuća: sa oblikovnim . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Razvija samokritičnost. . .predmjer. . Tipovi izgradnje porodičnih kuća .Na osnovu date skice razrađuje: .detalji.tehnički opis. orijentaciju.

stambeni traktovi.Poznaje tipove objekata.Navodi podjelu šemu stanova i višespratnica po komunikacija. standarda i mjere . broju stanova na određuje površine. .stambeni blokovi.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Višespratne stambene zgrade . Preporuke za izvođenje nastave . mogučnosti korišćenja .Proširuje znanje o standardima stanovanja i razvija kritički odnos u vrednovanju ostvarenih rješenja. Grafička vježba: . ucrtava raspored opreme i dispoziciju namještaja (1: 100). stepeništu.Analizira i određuje vertikalne sistem 80 Socijalizacijski ciljevi učenik .Upoznaje funkcionalnog stanovanje u rješenja kod zajedništvu.Objašnjava poslovnog prostora.dva stana na stepeništu. .tri i četiri stana na stepeništu.pet i više stanova na spratu. . Podjela višespratnica . Grafička vježba: . .Razvija odgovornost za predložena rješenja. .Crta funkcionalnu . . zaštite.etaži: konstrukciju.Uočava povezanost prizemlja i instalacija suterena za vodovoda i poslovne prostore.Galerijski sistem funkcionalnost stanovanja tipične jedinice karakteristike stana kao „dupleks“ stanovi „porodične stambene kule. pojedinih tipova . terasaste stambene zgrade. Poslovni prostor .jedan stan na materijale.Rješava tipsku osnovu sprata sa dva.Upoznaje . kanalizacije kroz . mogućnosti konstruktivnog sklopa prizemlja i određuje način prenošenja opterećenja spratova. tri ili četiri stana.Određuje sadržaj .Analizira .Uočava mogućnosti . stambenih zgrada i izborom njihove konstrukcije. .Razvija kreativnost i preduzimljivost. teritorije“. .Razvija preciznost Grafička vježba: .Razvija predstavu o prostoru. .Prema usvojenom rješenju sprata projektuje poslovni prostor u prizemlju. karakteristike: primjenom . „rastere“.Poznaje etaže. Komunikacije .Formira stav o značaju povezivanja estetike i funkcije. izborom višespratnih materijala. .

Komentariše . podrumske etaže. Privredne zgrade . Društvene zgrade . hodnici i galerije.restorani. Preporuke za izvođenje nastave .Razrada projekta dijela osnove staje za goveda.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Objekti za izbor konstrukcije. ostave za kolica i bicikla. garderoba. .Upoznaje horizontalne komunikacije: ulazni prostori. zaštite.školski objekti. garaže i prostorije za zajedničke instalacije.hoteli.Ugostiteljski objekti: .Navodi podjelu i mogućnosti karakteristike funkcionalnog društvenih zgrada: rješenja kod . . podrumske – stanarske ostave. Formativni ciljevi učenik horizontalnih i vertikalnih komunikacija sa aspekta organizacije stana i njegovog udobnog i sigurnog korišćenja.Navodi podjelu i .Obrazovno vaspitne ustanove: . Grafička vježba: .moteli. . Zajedničke prostorije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik komunikacije: stepeništa. . sušionice veša. zaštitu: primjenu . Grafička vježba: . . . liftovi.Navodi osnovne površine prostorija karakteristike. objekata. industrijskih 81 Grafička vježba: .Pronalazi karakteristike konstruktivna privrednih zgrada: rješenja . komunikacije (u razmjeri 1: 100).Razrada dijela osnove motelske sobe (1: 100). sanitarne grupe.domovi zdravlja.Razrada dijela osnove škole: učionica.Razrađuje podrumsku etažu.predškolske ustanove.Razrađuje ulazni dio objekta (crta osnovu i presjek kroz stepenište). zdravstvenu izbor materijala. ulogu i raspored zajedničkih prostorija: okupljanje stanara. Grafička vježba: .industrijski objekti.Administrativno pojedinih tipova upravne zgrade. . Socijalizacijski ciljevi učenik u radu. . .Određuje sadržaj i .kafana i bar. .zdravstvene standarda i mjera stanice. .

.fasade 1: 100.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.tehnički opis. . 1968.Materijalizuje objekat.Crta dispoziciju kao poslovni namještaja.Analizira završnu obradu kroz detalje.tehničke škole. .Razlikuje vrste poljoprivrednih objekata i njihove osnovne karakteristike. . računar.Uočava značaj saradnje sa „fazerima“. 5. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: Idejni projekat Prema datoj skici razrađuje: . .Određuje projektne orijentaciju.dio presjeka u 1:50.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Glavni projekat .situaciju 1: 250. dokumentacije višespratnice čiji se . arhitektonski dio .poljoprivredne zgrade. 2004. časopisi i odgovarajući prospekti. 82 . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. projektor.E. zadatku razraditi . . . . . Formativni ciljevi učenik objekata. prema datoj skici i .dio osnove temelja u razmjeri 1:50. . Nojfert: Ahitektonsko projektovanje. Građevinska knjiga. projektni zadatak.dio svih osnova u razmjeri 1:50.Razvija smisao za . .Objašnjava kako estetiku. .Primjenjuje seizmičke propise. .Na osnovu date skice razrađuje: .Ocjena grafičkih vježbi i projekata. . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Crta funkcionalnu projektnom šemu. 6. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.sve osnove 1: 100. Razrada projekta višespratne stambene zgrade .presjek 1: 100.karakteristične detalje. prizemni dio koristi .Usvaja konstrukciju. . Ročkomanović: Elementi projektovanja sa razradom projekata za treći i četvrti razred građevinsko .Pismene vježbe.šeme stolarije. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd. 7. platno za projektor.Pravi skice. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. prostor. Beograd.Određuje površine.Razrađuje .B. . .

Instalacije vodovoda i kanalizacije 83 .Građevinske konstrukcije .Predmjer i predračun . jedinične cijene . tehnička obrada crteža.Kompjuterske vježbe . obrada i izrada crteža. 10. konstrukcije .Nacrtna geometrija .Kućna mreža .8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Projektovanje .Izbor materijala.Diplomirani inženjer arhitekture.Građevinski materijali .Organizacija građenja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Izrada dijela projektne dokumentacije .Definisanje prostornih vrijednosti . Povezanost predmeta Znanja . formatizovanje .Rješavanje vodovoda i kanalizacije . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Konstruktivni elementi objekata visokogradnje .Rad olovkom i drugim tehnikama .Tehničko crtanje .Opterećenje nosača .Izrada priloga projekta. kotiranje .Definisanje prostornih vrijednosti .Dokaznice mjera.Materijalizacija objekta .Pravilno kotiranje.Kućne instalacije .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Statika i otpornost materijala .Konstruktivni sklop objekta .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 9.

KUĆNE INSTALACIJE 1.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta. 84 . .Upoznavanje sistema odvođenja atmosferske vode.2. . .Osposobljavanje za samostalan rad.1. Opšti ciljevi nastave . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. .Osposobljavanje za obavljanje poslova nadzora u izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije na osnovu tehničke dokumentacije za manje objekte.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. . Naziv predmeta: KUĆNE INSTALACIJE 2. .Osposobljavanje za provjeravanje atesta i vršenja kontrole ispravnosti mreže pod pritiskom.11.Upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.Osposobljavanje za razradu projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije. .

Upoznaje . mrežu. .Uočava značaj za predstavu o instalacija poštovanja propisa prostoru.Crta pravilan raspored sanitarnih vrste sanitarnih u radu.Razvija sposobnost .Razlikuje i pravilno . kanalizacione . kupatilima.Crta i računa spajanje nagibe dvorišne i kanalizacionih kućne cijevi. kanalizaciju.Upoznaje kućnu mreže. uređaja u uređaja.Razvija preciznost . Sanitarni uređaji . Vježbe: .Opisuje vođenje mreže sa svim cijevi kroz objekat.Crtanje grafičkih oznaka instalacija u objektima. .Razlikuje grupisanje kućnih instalacije prema instalacija.Upoznaje sve vrste . Vježbe: .Crta horizontalni razvod ispod kote 85 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Crta kanalizacone blokove po etažama. .Upoznaje razvrstava kanalizacione cijevi materijal za (materijal. način dvorišnu i kućnu postavljanja.Objašnjava . Projektni elaborat: .Manji stambeno poslovni objekat. . kanalizacije u o projektovanju objektima.Objašnjava WC-u i kuhinjama.Izrada šeme kanalizacione mreže u objektima. WC-u.Izrada šeme rasporeda sanitarnih uređaja u prostorijama (kupatilima. pratećim objektima (reviziona okna i kaskade).Primjenjuje sanitarnih uređaja savremene u mokrim kanalizacione čvorovima.Upoznaje značaj . kanalizacione .Crta grafičke oznake za sve instalacija u instalacije u objektima objektima visokogradnje. grafičkim oznakama. visokogradnje.Objašnjava i navodi . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . kanalizacionu nagib). pravilan raspored . Kanalizacija . kuhinjama).4. kanalizacione instalacije. materijale. . . (kompjuterska .Razlikuje različite planove i zna da ih pročita.

. . aparate i armature.Izrada šeme vodovodne mreže u objektu i prostorijama. materijale. . Projektni elaborat: . . Vježbe: .Razlikuje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mreže. (kompjuterska obrada). Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Crta izometrijsku šemu vodovoda. . sređenost i preglednost.Manji stambeno poslovni objekat.učenik podruma ili kote prizemlja za objekte bez podruma. .Crta načine odvodnjavanja iz dvorišne mreže. .Crta načine .Razvija preciznost u radu. . . .Crta šeme dvorišne mreže dopriključka na ulični kanal. Atmosferska kanalizacija . i tople vode za mokre čvorove. aparate .Crta šeme . 86 .Crta presjeke kroz glavni kolektor.Crta razvijene presjeke vertikala. .Izrada šeme odvođenja atmosferske vode.Razlikuje vodovodni materijal. krovova.Upoznaje odvođenja problematiku atmosferske vode s odvođenja kosih i ravnih atmosferske vode. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrada).Crta vodomjere i shvata njihov značaj.Razlikuje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju. vodovodne instalacije.Crta šeme i armature za provođenja hladne vodovodnu mrežu.Upoznaje snadbijevanja savremene objekata vodom.Razvija preciznost.Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu. Vježba: . .

Beograd.Računar.Ocjena vježbi i projektnog elaborata.Uočava značaj .Upoznaje pojam i protivpožarne značaj odgovornost u zaštite. projektor i projektno platno. .hidrotehnički smjer. 8.Izrada šeme protivpožarne zaštite.B. . M. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . grafoskop.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. . .Upoznaje zaštite. 6. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . Stanojević.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Aparati i armature za protivpožarnu mrežu (hidrantska mreža) . 7. 2007.diplomirani inženjer građevine . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zoroje: Kućne instalacije. protivpožarne . Građevinska knjiga. savremene aparate i armature za protivpožarnu zaštitu. Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 87 . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . 1980. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Razvija . 5. 1996. . Beograd. protivpožarne radu.Diplomirani inženjer arhitekture. folije za grafoskop. 9. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.V. po jedan u polugodištu). .M. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Crta šemu zaštite. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.

Uslovi lokacije Nacrtna geometrija Projektovanje Tehničko crtanje Građevinski materijali Kućna mreža Kućna mreža Tehnička obrada crteža Metali i legure Plastične mase Boje.Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu .Urbanizam .Uslovi lokacije .Infrastruktura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Povezanost predmeta Znanja .10. kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata .Infrastruktura Obrada projekta Vodovod i kanalizacija Projektna dokumentacija Sanitarni uređaji Aparati i armature za vodovodnu mrežu . lakovi.Urbanizam 88 .

1. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 40 40 26 26 66 66 3.Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. . Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. . PREDUZETNIŠTVO 1. Opšti ciljevi nastave .Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. . .2. .Osposobljavanje za rad u timu.Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija.Sticanje znanja o izradi biznis plana. 89 .Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom.Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva.Razvijanje preduzetničke sposobnosti.12. .

Objašnjava obrazlaže ciljeve neophodnost privrednog društva. očuvanja životne sredine.Kroz primjere.Razvija stručnost. . . Preporuke za izvođenje nastave . . npr. .Upoznaje pojam .Razvija tržišnog poslovnu ideju.Opisuje nastanak .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana. misija.Uviđa značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda / usluga. .Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva. podrške.Kroz primjere . u radu. .Uviđa važnost vrste djelatnosti.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Prezentuje biznis na novom plan. .Poželjno je učenicima ukazati na primjere. ciljevi.4.Upoznaje pojmove: životne sredine. . istraživanja tržišta . marketing plan i kreditora). .Suočavajući .Uočava važnost . primjeru. .Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji. Eksperiment Šest šešira. izrade biznis plana . privrednog društva .Nabraja moguće radu.Razvija marljivost i unutar samog strategija.Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima / korisnicima usluga. . očuvanja zdrave obezbjeđivanja . odgovornost u poslovanja. finansijskog plana strategija.Nabraja i kompromisa. .Razvija sposobnost kvalitet poslovne biznis ideje. misija. .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva. preciznost u radu. procjenjuje . plan prodaje. 90 .Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva.Razvija kreativnost argumente kritički biznis ideja.Opisuje pojam u kontekstu biznis plan.Upoznaje postupak tako i od strane istraživanja tržišta. kako vizija. postulatima opredjeljuje se za . . .Opisuje elemente vizija. eksternih partnera . . postizanja ideje u skladu sa .Vrši opis proizvoda / usluga. . privrednog društva.Upoznaje pojmove: (investitora.Razlikuje pojmove: .Rezimira biznis obrazlaže postupak plan. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan .

Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke.Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo. kroz diskusiju. Poslovni kodeks preduzeća .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana. donose odluku. 91 . Otvaranje računa kod poslovne banke .Stiče radne navike. banke. registraciju privrednog društva.Popunjava registracije formulare za privrednog društva. Vizuelni identitet privrednog društva . .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga. vizuelnog identiteta privrednog društva.Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje.Opredjeljuje se za .Upoznaje postupak . .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika.Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva.Popunjava formulare za otvaranje računa Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Sprovodi aktivnosti organizovanja na pribavljanju privrednog društva.Nabraja moguća ime privrednog rješenja za ime društva u skladu sa privrednog društva.Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana. .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti. Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva .Opisuje moguće oblike .Popunjava . Registracija privrednog društva .Upoznaje elemente .Oblikuje vizuelni i značaj identitet oblikovanja privrednog društva. pečata i štambilja. . . . .Izrada organograma privrednog društva. .učenik .

.Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod. promocija i .Razvija spremnost i sposobnost za saradnju. marljivost i preciznost. organizacionih struktura privrednog društva. .Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu. efikasnost u radu.Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. 92 .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika.Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu.Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi. društvom.Učestvuje u izradi društvu.Pronalazi sličnosti i .Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima.Rad u grupama od tri do pet učenika.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. . .Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda / usluga.Nabraja elemente poslovnog kodeksa. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje pojam marketinga.Razvija odgovornost u radu. . skener.Upoznaje tipove . cijena. štampač). Organizaciona struktura privrednog društva . . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . faks. kao i programe za elektronsku komunikaciju.Šalje i prima poštu i druge službene materijale.Razvija komunikativnost. privrednom . fotokopir aparat. .Pronalazi sličnosti i organizacione razlike između strukture različitih tipova privrednog društva. .Razvija sposobnost .Nabraja i opisuje aktivnosti u okviru službe opštih poslova. izvještaja o radu. jednostavnog .Upoznaje postupak . privrednim društvom. . Služba opštih poslova .Kroz primjere obrazlaže strukturu asortimana proizvoda / usluga. Formativni ciljevi učenik kod poslovne banke. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva .Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa. Sektor Marketing . .Tehnički održava internet sajt privrednog društva.Kroz primjere obrazlaže važnost i . . .Opisuje postupak istraživanja tržišta.

Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje. . . . Beograd. B.Razvija odgovornost u radu. 2004. 2005. Sektor komercijala . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. obračuna zarada. Beograd.V. . Manojlović.Obavlja . obračuna poreza i doprinosa. Vukotić: Preduzetništvo i biznis.Kroz primjere . . 2004. . . M.D. preciznost i urednost. G.Izrađuje ponudu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ekonomski fakultet. 93 . B. Formativni ciljevi učenik načine promocije.Obavlja poslove . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred. .Izrada reklamnog materijala. .J.D. Beograd. Podgorica. 5.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Medojević.Opisuje način poreza i doprinosa. Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred. račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Bogdanović. porudžbenicu. . upit.Razvija tačnost. potraživanja. . . odnosno proizvoda / usluge.Upoznaje postupak plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja. Dragiđić. Ilić.Planira način reklamiranja privrednog društva. S. . . 1996.Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. poslove. Sektor finansija i računovodstvo . predračun.Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala.Razvija analitičko mišljenje.Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije.

Publikacija „Moj biznis“. 2004.Predmjer.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Potit: Kako započeti sopstveni biznis. CID. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . .H. 9. Beograd.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. predračun i obračun građevinskih radova 94 . skener.R. .. 10. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 6. telefon. Podgorica. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Povezanost predmeta Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. fax. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 1997.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Ocjena pismenih vježbi. 8.Diplomirani ekonomista. 7. . Montenegro Biznis Alijansa.Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Organizacija građenja . štampač i fotokopir aparat. Rajović: Osnovi prava za I razred. 2004. . Podgorica.

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 66 282 Praktična nastava: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .1.Osposobljavanje za pravilan izbor materijala za oblaganje i zaštitu prostora i konstrukcije u sistemu suve gradnje. izvođenja radova hidroizolacije. . 95 .Upoznavanje zidarskih radova u sistemu gradnje.Upoznavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2.Izvođenje tesarskih veza. .Upoznavanje tesarskih radova.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta. .Osposobljavanje za praćenje sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije. . . . oplata stubova i modela jednostavnih krovova.Upoznavanje značaja radova sistema suve gradnje. .Shvatanje značaja upotrebe gradjevinskih normi.Osposobljavanje za izvođenje zidarskih radova.Osposobljavanje za izvođenje keramičkih radova.Osposobljavanje za održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije.Osposobljavanje za ugradnju drvene i metalne konstrukcije. 3.Upoznavanje keramičkih radova.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. Opšti ciljevi nastave .13. .Upoznavanje pravilnog korišćenja mašina. . . . .Sticanje znanja o pravilnom izboru materijala. . .2.Osposobljavanje za samostalan rad. . PRAKTIČNA NASTAVA 1. malterisanja. montaže i demontaže skela. . alata i pribora za rad. .

Poznaje alat. sistematičnost u dimenzije. .Određuje pravi ugao. malterisanje. mjerenja pri .Određuje pravac pomoću kolčeva.Objašnjava osnove brzinu i tačnost.Poznaje održavanje .Zida zid .Vizira pomoću .Objašnjava navike. . . . pribor i sredstva . radu.Razvija rutinu. ravnjače. . krečno cementni za zidanje i malter 1:2:6. betonski blokovi.Poznaje blokove. Zidanje opekom . ispravnost alata.Poznaje osnovna . čita skicu ili crtež i obilježava poziciju prema tome.Vizira viskom.Spravlja malter ručno i mašinski.Pravi raspored mjesta.Poznaje opeku. disciplinu i malter 1:3. materijala i alata. .Razvija . .Razvija 96 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija radne . .Određuje ravan pomoću krstova.Provjerava alata.Razvija urednost. spravljanje i odgovornost u .Spravlja cementni . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zidarski alat.Zna upotrebu . rad.Priprema materijal . .Zna podjelu . laki blokovi).Posjeta gradilištu. . Organizacija radnog mjesta .4.Zna vrste opeke i . Osnove mjerenja pri zidanju .krečni 1: 3:9 malter. Spravljanje maltera . radu.Priprema potreban alat i materijal za određenu poziciju rada.Obilježava prema zadatoj skici ili crtežu. . .Spravlja produžni gipsno . zidanju. sredstava za rad. pravilno ih raspoređuje. stav prema pribor i sredstva za alata. blokova i dimenzije (opekarski blokovi. organizaciju radnog sistematičnost u .Poznaje tačnost i i alat za rad. Materijali za zidanje . pribora i zanimanju. .Održava radno mjesto.Spravlja produžni upotrebu maltera timskom radu.Razvija pozitivan .

Zidanje zidova blokovima .Zida zid običnom ili parapeta. .Objašnjava zidanje . . .Objašnjava zidanje .Izvodi slojeve za .završavanje zidova.Objašnjava zidanje opeke ili jedne lukova.sučeljavanje zidova.učenik dužnjačkom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. . .dimnjački kanal tipa „Šunt“. sistematičnost i preciznost.Izvodi otvore za vrata i prozore.Razvija radne navike i disciplinu. .Poznaje zidanje . .Zida: .Razvija tačnost.Poznaje zidanje .Zida zid gotskom vezom.Posjeta gradilištu.Zna materijale za izvođenje izolacije za izolaciju od od vlage. izolacije zidova od 97 Informativni ciljevi i sadržaji učenik pravila zidanja zidova.Objašnjava horizontalnu izvodjenje izolaciju zida od horizontalne vlage. Hidroizolacija . .Objašnjava način vođenja kanala. .noseće zidove giter nosećih zidova.Poznaje materijale .Zida zid krstastom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.fasadne zidove uz fasadnog zida.suticanje zidova.Zida: .Zida zid vezačkom stubova.ukrštanje zidova. Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik kreativnost. Zidanje dimnjačkih i ventilacionih kanala . . .Zida: . . i ventilacionih . . . vlage.Poznaje zidanje pregradnih zidova. vezom debljine ½ . upotrebu fazonskih komada. tipa „Šunt. opeke jednom.pregradne zidove giter blokovima. .ventilacioni kanal kanala. . .Stiče odgovornost u timskom radu.Posjeta gradilištu.Poznaje pravila za zidanje dimnjačkih . blokovima. Preporuke za izvođenje nastave . blok vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. . .

.Izvodi vertikalnu izolaciju zida od vlage.Objašnjava grubo malterisanje i dersovanje. .Obavlja grubo malterisanje zidova.Poznaje opis zidarskih radova. .Obavlja malterisanje špaletni.Čita opis zidarskih debljine zida. . Malterisanje .Objašnjava malterisanje plafona.Obavlja dersovanje.Obavlja čišćenje skele. .Poznaje mjere .Objašnjava količine radova za proračun potrebnih razne debljine količina zidarskih zida. . . radova. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . brzinu i preciznost u radu.Primjenjuje pravila za malterisanje. .Poznaje pravila malterisanja.Primjenjuje mjere 98 .Opisuje glatko malterisanje i gletovanje.Posjeta gradilištu.Demontira zidarsku i cjevastu skelu. . Predmjer zidarskih radova .Obavlja malterisanje plafona.Zna materijale za malterisanje fasade. . . .Objašnjava izradu ivica.Objašnjava izvodjenje vertikalne izolacije zidova od vlage.Poznaje vrste skela.Montira zidarsku i cjevastu skelu.Razvija rutinu. .Obavlja gletovanje.Posjeta gradilištu. . radova za razne .Objašnjava spoljašnje malterisanje. . .Obavlja izradu ivica. Formativni ciljevi učenik .Obavlja glatko malterisanje zidova. Zaštita na radu .Zna vrste maltera za unutrašnje malterisanje. . . . . .Zna način rada sa mašinskim malterom. . Upotreba skele . .Računa potrebne .Objašnjava unutrašnje malterisanje.Objašnjava malterisanje špaletni. .Objašnjava mašinsko malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova.Razvija osjećaj .Informativni ciljevi i sadržaji učenik vlage.Objašnjava upotrebu skele. . .

Formativni ciljevi učenik lične zaštite i zaštite životne sredine. Socijalizacijski ciljevi učenik odgovornosti za sebe i svoju okolinu. Preporuke za izvođenje nastave 99 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zaštite radnika na radu.

alata i drvene građe pribora za .Sortira drvenu građu.Poznaje mjere zaštite na radu. .Poznaje materijal za tesarske radove. . .Uočava greške kod izvedenih tesarskih veza. .Razvija preciznost i ekonomičnost. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Upoznaje tesarske radove. . . . .Vrši odabir alata i jednostavne Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tesarske veze .Poznaje klasične mjerenje. . raspoređuje odabrani alat.Poznaje drvenu građu za izradu tesarskih veza. Izrada drvene oplate za stub . 100 .Poznaje jednostavne tesarske veze. na prethodno definisan materijal.Prenosi mjere sa crteža.. .Poznaje alat i pribor za tesarske radove. oplata. . . .Uočava greške kod drvene građe.Čisti radno mjesto i radionicu.Crta radioničke crteže za jednostavne tesarske veze.Poznaje drvenu crteže planova građu za izradu oplate za stub. .Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.Posjeta gradilištu. Preporuke za izvođenje nastave .Razvija kritički odnos prema radu.Posjeta gradilištu.Razvija preciznost u radu.Razlikuje tesarske veze. . .Izvodi jednostavne tesarske veze.Primjenjuje mjere zaštite na radu. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik .Vrši odabir materijala. oplate za .Priprema radno mjesto. .Uočava važnost organizacije radnog mjesta. . alata i pribora za mjerenje i za izvođenje tesarskih veza. . . .Pravi specifikaciju .Crta radioničke .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi jednostavne tesarske veze.

Pravi specifikaciju . alata i drvene građe.Poznaje drvenu crtež plana za građu za izradu model krovne krovne konstrukcije.Priprema radno mjesto: raspoređuje odabrani alat.Priprema radno zaštite na radu. .Prenosi mjere sa crteža.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.Prenosi mjere sa crteža.Vrši odabir alata i radove. .Poznaje alat i pribor za tesarske radove. . Izrada drvene krovne konstrukcije .Poznaje mjere zaštite na radu. konstrukcije. pribora za .serklaž. . .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi drvenu oplatu za stub.greda. . pribor za tesarske . pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. Formativni ciljevi učenik pribora za mjerenje i za izvođenje.nadprozornik.Izrađuje model krovne konstrukcije.Primjenjuje mjere zaštite na radu.Upoznaje mašine mjerenje i za za obradu drveta. . . na prethodno definisan materijal.Informativni ciljevi i sadržaji učenik konstruktivne elemente: . .Upoznaje mašine za obradu drveta. . . . .Izvodi oplatu stuba.Čisti radno mjesto i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . na prethodno definisan materijal. 101 . izvođenje. .Poznaje mjere .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi model za jednostavnu drvenu krovnu konstrukciju. .Čisti radno mjesto i radionicu.Crta radionički . mjesto: raspoređuje odabrani alat.Poznaje alat i mjerenje. pribora za .nadvratnik. . .stub.

Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 102 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radionicu.Primjenjuje mjere zaštite na radu. .

.Razvija preciznost.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alat za oblaganje zidova . pribor i pravi mašine i pribor za spisak. .Opisuje stanje poda. . ). brzinu i samostalnost u radu.Objašnjava kriterijuma postupke kvaliteta.Određuje nagib poda prema slivnoj poziciji (slivnik. omalterisanog zida.Navodi alat. ukrasnih bordura i .Uočava važnost organizacije radnog mjesta. . .Procjenjuje kvalitet neomalterisanog zida..Objašnjava pribor i mašine. Pripremni radovi u radionici .Vrši provjeru vertikalnosti.Održava alat.Izrađuje radionički crtež. mjerenje.krečni malter. .Poznaje materijal i alata za izvođenje za lijepljenje keramičkih radova. Oblaganje zida keramičkim pločicama . pločica: .Procjenjuje kvalitet omalterisanog zida.Vrši provjeru horizontalnosti poda. pribora i pribora za . postavljanja zidnih keramičkih pločica. rad.Opisuje stanje zida .Priprema radno mjesto: raspoređuje alat i pribor. primjenu i način održavanja alata. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . 103 . . prije oblaganja pravog ugla i određenim kvaliteta materijalom. potrebnog materijala. pribora .Vrši odabir alata. pribora i mašina.Priprema keramičke pločice: sortiranje i kvašenje. .Identifikuje alat i . . . kanal.cementni malter.Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Posjeta gradilištu. ..Pravi specifikaciju lomljenih pločica. . .keramičko ljepilo.Izrađuje katalog .

Postavlja fugomal na spojnice. . odvojenog gredicom za visinu keramičke pločice.Razlikuje gipsane kartonske ploče.Postavlja keramičke pločice „na prevez“ i „fuga na fugu“.Upoznaje način 104 .Postavlja keramičke pločice na oble površine (stubove). . . radno mjesto i radionicu.Priprema vezivo.Obrađuje pločice oko instalacija. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u suvu gradnju . .Sortira i slaže gipsane kartonske ploče. . .Postavlja ukrasne bordure.Provjerava i ocjenjuje kvalitet izvedenih radova prema katalogu kriterijuma kvaliteta. . . .Postavlja pločice od drugog reda.Objašnjava značaj i ulogu suve gradnje u izradi objekata visoke gradnje.Postavlja zaštitne lajsne na ivice zidova. pribor. alat.Prema radioničkom crtežu vrši postavljanje pločica od prvog reda i reda odvojenog od poda za debljinu podne podloge. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Čisti keramičke pločice.Priprema materijal za obradu spojnica. . . .

Posjeta gradilištu. Oblaganje zidova. oblaganje gips stubova. Suvo malterisanje .Spravlja lijepak i nanosi ga na gips kartonsku ploču. .Montira pregradni Upoznaje: zid na jednostruku . . spojnim . . i UD profile sa .Konstruktivne elementima. .Izrađuje crteže i detalje za suvo malterisanje.Objašnjava slojeve gips kartonskih ploča.Jednostruku alatom i priborom.Objašnjava mjere zaštite na radu. metalnu 105 .Propisno rukuje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik dobijanja GKP-a (gips kartonskih ploča). Izrada pregradnih zidova na metalnoj i drvenoj podkonstrukciji . . .Drvenu i metalnu podkonstrukciju.Mjeri.Mjeri i razmjera Objašnjava: elemente za . . . podkonstrukciju sa . .Navodi alat i pribor za izradu suvog malterisanja. reže i utvrdjuje CD podkonstrukciji.Skice i crteže jednostrukom pregradnih zidova oblogom.primjenjuje mjere zaštite na radu.CD i UD profile i spojne elemente profila i GKP-a. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . reže i ugrađuje gips kartonsku ploču na pripremljeni zid.Priprema podlogu u radu. . .Mjere zaštite na radu.mjeri. stubova i greda sa podkonstrukcijom . za suvo malterisanje. elemente objekta: zidovi.Izrađuje oblogu stubova i greda od gips kartonskih obloga u lijepku. stubovi i grede. .Objašnjava postupke suvog malterisanja. pločama na drvenoj i metalnoj . . kartonskim greda i sl.Posjeta gradilištu.Razvija preciznost . .Crteže i skice za oblaganje zidova.Vrste CD i UW metalnu profila. ocrtava. od GKP-a.Vrste gips odgovarajućim kartonskih ploča. Formativni ciljevi učenik .

Spušteni plafon u na metalnoj kasakadi.Montira metalnu plafonsku podkonstrukciju od podkonstrukciju.Mjeri i razmjerava Objašnjava: plafonsku površinu.Mjere zaštite na radu. kartonsku oblogu . . .Spušteni plafon u . propisno ga koristi .Metalne profile i pri izradi plafona. Izrada plafona od gipsanih kartonskih ploča . . podkonstrukciji.Primjenjuje mjere zaštite na radu.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik podkonstrukciju sa jednostrukom.Gips kartonske ploče za plafonske . . dvostrukom i trostrukom oblogom. .Kasetirane plafone.Montira gips nivou. spojne elemente za .Razvija smisao za kreativnost. 106 .Mjere zaštite na radu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . CD i UD profila. .Rukuje alatom i površine.

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Instalacije kanalizacije u objektima visokogradnje . 107 . radovi u postavljanje zgradi.Određuje šta čini mreža. .Posjeta gradilištu ispitivanje kanalizacije na procurivanje. cijevna mreža i komunalne otpadne vode). Dimenzionisanje kanalizacione mreže . kanalizaciju (vrste. priključak na instalacije "V" i "K". izrade . kanal. kućna cijevna . procurivanje. Sanitarni uređaji . ispitivanje kanalizacione kanalizacije na cijevi. Preporuke za izvođenje nastave .Izrađuje spojeve komada. kod kanalizacionih cijevi.Kontroliše postupak higijenska i ispitivanja tehnička zaštita kanalizacije na kanalizacije).Proračunava i .Poznaje kućnu kanalizacionu kanalizaciju (vrste. Kanalizacioni materijali .Razvija preciznost .Objašnjava osnove dimenzioniše proračuna i kanalizacionu dimenzionisanja mrežu. šeme.Objašnjava .Izrađuje podlogu u kanalizacione kanalizacionom mreže (radovi u rovu za zemlji.Crta sanitarne postavljanje uređaje i njihov sanitarnih uređaja. Djelovi kanalizacione mreže . .Opisuje postupak vod. kanalizacione kanalizacionih cijevi.Siječe .Proračunava i dimenzioniše kanalizacionu mrežu za manji individualni stambeni objekat.Crta osnovu i presjek kanalizacione mreže za manji objekat. kanalizacione mreže. . cijevi i fazonskih . priključak na ulični .Objašnjava vrste u radu.Crta šeme cijevne . drenažna mreža).Objašnjava kanalizacione komunalnu mreže.Izvodi higijensko tehničku zaštitu (oblaganje kanalizacionih cijevi). . mrežu.Crta kućnu . dvorišna i dvorišni dio mreže. procurivanje. priključni kućni dio mreže.

Nabraja i opisuje vodovodni materijal (vodovodne cijevi.Proračunava i dimenzioniše vodovodnu mrežu za manji individualni stambeni objekat.Povezuje kućnu .Razvija preciznost i . ventile. Specijalna postrojenja . dimenzionisanja vodovodne mreže. higijenska . .Upoređuje i prostor. snabdijevanje vodom skloništa). bazeni za kupanje.Spaja plastične vodovodne cijevi aparatom. .Proračunava i .Opisuje postupak vodovodnu mrežu izvođenja na dvorišnu vodovodne mreže vodovodnu mrežu. bazeni za kupanje). . Skicira specijalna postrojenja (fontane.Posjeta gradilištu ispitivanje vodovodne mreže na pritisak.Izrađuje lozu (navoj) za čelične pocinkovane cijevi kućne vodovodne mreže. . vode. Dimenzionisanje vodovodne mreže . Instalacije vodovoda u objektima visokogradnje .Kontroliše postupak radovi u zgradi. (radovi u zemlji. .Objašnjava sisteme .Identifikuje vodovodne aparate i armature (slavine. vodovodnu mrežu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Vodovodni materijal . armature i aparati). fazonski komadi.Izrada izometrijske šeme za manji individualni stambeni objekat.Razvija osjećaj za .Poznaje kućnu vodovodnu mrežu i . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Navodi i objašnjava specijalna postrojenja (požarni vodovod.Crta šemu vodovodne mreže. razrađuje šeme i šeme vodovoda komunalnog i (komunalni i pojedinačnog pojedinačni). fontane.Zna higijensku i i tehnička zaštita tehničku zaštitu vode). pritisak. . zatvarače).Objašnjava osnove odgovornost u dimenzioniše proračuna i radu. vodovoda. . 108 . ispitivanja ispitivanje vodovoda na vodovoda na pritisak. kućni priključak.

kao i potrebnih izradu kalkulacija materijala za za vodovod i vodovod i kanalizaciju. održavanja vodovoda i instalacija kanalizacije vodovoda i kanalizacije.Analizira uređaje otpadne vode. biološke i fekalne . 109 .Razvija .Objašnjava uređaje . Uređaji za toplu vodu . za toplu vodu kao i na odgovarajućim zaštitu instalacija.Zna postupke . otpadnih voda dezinfekcija.Poznaje otpadne prečišćavanja vode (postupak otpadnih voda.Objašnjava norme za vodovod i građevinske norme kanalizaciju. prečišćavanje otpadnih voda. osnovama.Posjeta gradilištu.Zna postupke odgovornost u sanacije i sanacije instalacija radu. za vodovod i . raspored sanitarnih uređaja. za prečišćavanje neutralizacija.Nabraja sisteme za jame).Koristi građevinske . hlađenja . kanalizacije (instalacijski blokovi i sanitarne ćelije). kanalizaciju.Opisuje prefabrikovane prefabrikovane instalacione instalacije blokove i sanitarne vodovoda i ćelije. Preporuke za izvođenje nastave . Prefabrikovane instalacije .Crta . deratizacija).Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Prečišćavanje otpadnih voda . . izometrijsku šemu vodovoda.Obrazlaže postupke .Popravke kućnih instalacija. Sanacija i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije .Crta za manji stambeni objekat. Kalkulacija za instalacije vodovoda i kanalizacije . (mehaničke. osnovu i presjek kanalizacije.Računa količine kanalizaciju.

Spravljanje maltera i zidanje . vodoinstalaterske i kanalizacione radove.Cement. . blokovi .Ocjena praktičnog rada. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. namjenska .Mjerenje dužina . Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora . spojeva. materijal i oprema u skladu sa normativima i standardima za zidarske. Beograd. . Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. lukovi i .diplomirani inženjer arhitekture. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 6. .B. Beograd.B.Zidanje zidova. radove u sistemu suve gradnje.Krovne konstrukcije – tesarske veze . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . Građevinska knjiga.Metalne i drvene konstrukcije za IV razred građevinsko . 1999.Izrada crteža u odgovarajućoj razmjeri . Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Povezanost predmeta Znanja .S. Krunić: Osnovni građevinski radovi I deo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Tehničko crtanje . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. lukova i parapeta .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . keramičke. kreč. 7. Blagojević: Građevinske konstrukcije.Zidovi.tehničke skole. 1980.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. . tesarske. Zavod za izdavanje udžbenika.Oblaganje zidova keramičkim pločicama. 1988. 110 .M. Krunić.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Mladenović. Beograd. stubova. G. S. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Čitanje tehničkog crteža . Beograd.Skiciranje tesarskih veza. Simić-Šekularac i grupa autora: Završni građevinski i instalacioni radovi. .Radionički stolovi za obradu i pripremu materijala. 1996. presjeka Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 2000. Lj.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. alat.Drvo i drvena građa .Tehničko crtanje sa čitanjem planova za prvi razred građevinske skole. .B. stubovi. 8. zidne i podne. Beograd. 1978.Građevinske konstrukcije parapeti .Diplomirani inženjer građevinarstva. opeka.Obilježavanje na licu mjesta .Stubovi .Keramičke pločice. . pribor. . Novi Sad. 2006. Građevinska knjiga.Normativi i standardi rada u građevinarstvu. 1992. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. Mladenović.5. 10.Građevinski materijali . pijesak.

Kućna mreža 111 .Osnovna veziva .Osnove građevinarstva . lomljenim i namjenskom keramikom .Kućne instalacije .Oblaganje poda keramičkim pločicama.Izrada plafona od GKP-a .Tesarski radovi .Instalacije vodovoda i kanalizacije . ukrasnim.Osnovni građevinski radovi .Znanja bordurama.Projektovanje .Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje .Instalacije vodovoda i kanalizacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja keramika . lomljenim pločicama i namjenskom keramikom .Izrada pregradnih zidova .

3.1. 112 . IZBORNA NASTAVA 1.3.1. STRANI JEZIK II Napomena: Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta sa fondom časova dva nedjeljno za sve četiri godine – predmetni katalozi su u nadležnosti Zavoda za školstvo.

2. .Upoznavanje sa elementima komponovanja i njihovom primjenom. . . LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 1. .Upoznavanje sa bojama i njihovim svojstvima. 113 . Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje sa svjetlošću i formom u okviru likovne umjetnosti. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 32 40 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 32 40 72 3.Upoznavanje linije kao osnovnog izražajnog sredstva u crtežu. .Upoznavanje svojstva i upotrebe materijala za izradu maketa.1.3.Razvijanje samostalnosti u radu. Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 2.

kompozicija. . osvijetljenosti. nejednako. dimenzije. valer.Uočava dejstvo . kontrast kvaliteta. .Crta valer.Crta oblik i teksturu. . Vježba: . .hladno.Crta liniju i smjer.Crta oblik i teksture. boju. harmoniju. stanje površine. .Upoznaje se sa svjetlosti na pojmovima stvaranje vizuelnog svjetlost i forma. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svjetlost i opažanje forme . kompozicije. svjetlo toplo .Upoznaje i opisuje stepen liniju. hromatske i .Skicaranje viđenog i naučenog. boja. tamno. miješanja boja.Objašnjava (alternacija.Objašnjava količina.Uočava kontrast: kontrast. kontrast kvantiteta. simultani kontrast. Vježba: .Pojašnjava .Analizira .Crta liniju i smjer.Razlikuje osnovna podjelom na svojstva boja. .Analizira razlike u (termine) vidnom polju: daltonizam i jednako iradijacija.tamno.Upoznaje jedinstvo preklapanje). veličina.Miješanje boja. njene varijante . teksturu. boja. . Elementi kompozicije .Zna elemente . slično. svijetlo .Vježba repeticiju i kontrast. repeticiju. Osnovna svojstva boja . Vježba: . pojmove jednako.Nabraja i opisuje kompozicije: linija. 114 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Upoznaje se sa kompoziciju pojmom likovnog djela. gradacija. komplementarni kontrast. . harmonija.4.Izvodi vježbe bojom: tople hladne. . elemente oblik.Upoznaje se sa . kontrast.Zna osnovne načine ahromatske boje. nejednako. inverzija. stila. . opažaja. slično. valer. . oblik.

. .Razlikuje alat za rad i način 115 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . furnir.Upoznaje površinu kao element . i način rukovanja.Razlikuje vrste perspektive (linearna. .Definiše proporciju .Primjenjuje zakonitosti perspektive na crtežu. celuloid. .Poznaje materijale .Razlikuje vrste . tvrdo) i objašnjava materijalizaciju predmeta. Vježba: . Upotreba materijala pri izradi maketa . . . crtežu. letvice. Vježba: . namjeni. . stiropor. vazdušna i inverzna) i tačke posmatranja (centralna. sredstvo u crtežu.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . meko. Likovni elementi crteža .Zna vrste linija. (termin) tekstura. masno. (glatko. zaštite na radu u papje .Upoznaje liniju kao .Upoznaje kontrast.Pojašnjava crteža.Razlikuje kontrast i . zasićenost.Poznaje zakonitosti . valer. njihove odnose i umjetničko usmjerenja.Slika mrtvu prirodu. šper načine obrade.Poznaje alat za rad ploče.Nabraja i opisuje teksture materijala perspektive. . svojstva hromatskih boja: ton.Opisuje vrste maketa prema maketa prema namjeni.maše. ptičija i žablja perspektiva). suvo. gips. izradu maketa: osnovna svojstva i karton. plastična masa.Analizira proporciju i simetriju u i simetriju. .Objašnjava stvaranje površine. .Izrada određene makete od kartona.Upoznaje osnovna harmoniju boja. školskoj radionici. .ploča. hrapavo. pleksiglas. sunđer. lesonit . harmoniju i značenje boja.Upoznaje mjere pluta.Razlikuje materijale za za izradu maketa.

. .Upoznaje primjenu .Objašnjava spektra. svjetlost.Slika mrtvu prirodu koristeći stečena optičkog miješanja znanja o optičkom boja. studija. .Poznaje vibriranje .Zna stvaranje konture.Upoznaje liniju kao umjetničko sredstvo. Osvjetljavanje objekata . nabraja vrste linija i njihove asocijativne osobine.Slika pejzaž. Vježba: . Vježba: .Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Poznaje crtačke tehnike. . miješanju boja. . Ispitivanje ponašanja boja u prirodi .Slika mrtvu prirodu.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu.Analizira opažanju oblika. dobijanje spektra. 116 .Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici. .Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje i definiše osnovnu i bačenu fizičku i prirodnu sjenku. . Slobodoručno crtanje .Slika spektar boja. . .Zna vrste linija i njihove asocijativne osobine.Razlikuje pomoćni materijal (boje. . osvjetljenje. Vježba: .učenik rukovanja. Vježba: . crne i bijele boje. . boja (slika pejzaž).Crta gipsani odlivak glave ugljenom.Objašnjava dejstvo . tehnički crtež.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Crta mrtvu prirodu sa draperijom. . .Zna tehnike crtanja: olovka. .Posjeta galerijama i muzejima. ljepkovi). Vježba: .Zna dobijanje .Pojašnjava (termine) proporcija i simetrija. lakovi.Zna osobine . . Vježba: . svjetlosti u .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive.Razlikuje vrste crteža: kroki. osnovnu i bačenu sjenku. površine i kompozicije.Analizira vibriranje boja. .Poznaje osobine ahromatskih boja.Obrada mrtve prirode u masama svijetlog i tamnog.Navodi primjere iz istorije umjetnosti. . .Zna crtačke motive.Analizira djela kroz epohe i uočava zakonitosti proporcije i simetrije. .

Komuna. 1988. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Miodrag Draničanin. Crta mrtvu prirodu ugljenom. Beograd. .Diplomirani slikar. Mladost. .Likovni elementi 117 . 6. kozlići. papir i gipsani odlivci mrtva priroda. Mono & Manana. 1997. 1978.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . .diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2000. lavirani crtež. - 9. Crta gipsani odlivak glave (tuš i lavirani tuš).Štafelaji. da Vinči: Traktat o slikarstvu. pero. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 8. .diplomirani grafičar. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 10. - - 5. 7. Beograd. table za crtanje.G.Likovni elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Crta figuru u prostoru u tehnici olovke. inverzna. .L. Smit: Umjetnost danas.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tačke posmatranja.Slobodoručno crtanje . Povezanost predmeta Znanja . . kreda. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Razlikuje vrste perspektiva: linearna. L.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. Piskel: Opšta istorija umjetnosti. Barcsay: Anatomija za umjetnike. metalno pero.Grupa autora: Majstori umjetnosti. .J. .Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . Zagreb. 1974. vazdušna. Formativni ciljevi učenik ugalj. Beograd.Ocjena vježbi.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Beograd.E. crtež četkicom.

Sticanje pravilnog odnosa prema zaštiti životne sredine. . OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 1. 118 . .3. Opšti ciljevi nastave . urednost i preciznost. .1.Upoznavanje učesnika i faza u realizaciji građevinskih objekata.Upoznavanje radova na izgradnji objekata. .Osposobljavanje za sistematičnost. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 3.Upoznavanje građevinarstva kao privredne djelatnosti. . .Upoznavanje svrhe izrade i vrste projekata.3.Upoznavanje sa vrstom i podjelom građevinskih objekata. . Naziv predmeta: OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 2.Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata.

Objašnjava faze radova i radnih postupaka u procesu građenja. između činiocima koji utiču regionalnih. . Objekti kao finalni proizvodi građevinarstva .visokogradnje.puteve i naselja. . na planiranje – generalnih i urbanizam.Nabraja građevinske objekte kao finalne proizvode. Grane građevinske proizvodnje .Upoznaje grane građevinske proizvodnje: . .Razlikuje načine . .Razlikuje područja . . . planove: regionalne. . 119 Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje se sa odnos prema upoređuje građevinarstvom zanimanju. .Razvija osjećaj za .niskogradnju.Objašnjava urbanističkih urbanističke planova.Posjeta Zavodu za urbanizam. Prostorno planiranje . detaljnih .privredne objekte.Uočava razliku . detaljne.Razlikuje i . željeznice.Upoznaje se sa i faze građevinske područjima i proizvodnje.hidrogradnju.visokogradnju. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinarstvo kao privredna djelatnost .4. generalne.Navodi i objašnjava snabdijevanja objekte vodom i niskogradnje: kanalisanje . standarda. fazama građevinske proizvodnje. . .objekte društvenog .hidrogradnje.stambene zgrade.Razlikuje različite objekte: objekte visokogradnje: .Navodi i objašnjava . . .Razvija stručnost. . namjeni.Upoznaje se sa prostor.Obilazak grada. građevinske kao privrednom objekte prema granom.tunele.niskogradnje. .Razvija pozitivan .

Uočava svrhu .Razlikuje . projektovanja. realizaciji građevinskih objekata.Navodi i objašnjava objekte hidrogradnje: . .pristaništa.završne građevinske radove.Posjeta gradilištu.Nabraja . .Objašnjava faze u dužnosti.hidroelektrane.Objašnjava svrhu kvalitetnog i projektovanja.Navodi sisteme u konstruktivne građenju i njihove sisteme i njihove elemente. prava.brane. elemente. Radovi na izgradnji objekata . . .Razlikuje vrste projekata. . preciznog rada.Razlikuje radove na . građevinske radove.Navodi i objašnjava .Objašnjava način snadbijevanja vodom i kanalisanje naselja. izgradnji objekata: izgradnji objekata. obaveze i .osnovne gradilištu. . 120 . . .aerodrome. Učesnici u realizaciji građevinskih objekata i faze u realizaciji građevinskih objekata . .instalaterske radove. . vrste projekata i njihovu primjenu.Navodi učesnike u timskog rada.mostove. .Obrazlaže uređenje vodenih tokova.zemljane radove. Građevinski sistemi i elementi .geodetske radove.Razvija sposobnost .Nabraja radove na . u realizaciji izgradnji građevinskih građevinskih objekata i njihova objekata.Uočava važnost . mehanizaciju na .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik . . Projektovanje .Razlikuje učesnike .Objašnjava poljoprivrednu hidrotehniku.

Konstruktivni sklop zgrade . . Krunić. Beograd. V. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. čelik . Nikolić. platno za projektor. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . boje i lakovi .Opterećenje nosača Armirački radovi Betonski radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi 121 . Božinović: Osnovi građevinarstva.Konstruktivni sistemi i njihovi elementi . 9. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Drvo.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Građevinski materijali .Završni građevinski radovi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 7.Građevinske konstrukcije .Završni radovi u građevinarstvu . 2006.Računar. katalozi i prospekti.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . beton. 10.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . .Sistemi u građenju .Keramički materijali.diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani inženjer građevinarstva.Elementi konstruktivnih sistema .Lj.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 6.Praktična nastava . S.Osnovni građevinski radovi .Razlikuje mehanizaciju na gradilištu. 8. Povezanost predmeta Znanja .Statika i otpornost materijala . projektor. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .

Razvoj svijesti o značaju zaštite životne sredine.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1.1. . .Usvajanje znanja iz osnova ekologije.Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine.Usvajanje znanja o uzročno posljedičnim odnosima žive i nežive prirode.3. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 58 14 72 3. . . 122 . .Razvoj svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine. Opšti ciljevi nastave . Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2.Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine.

Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide. Ekologija populacije . .Opisuje kopnene.Određuje elemente životne sredine. ekosisteme. životna međusobnu posljedice. 123 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . potrošač odnosa u ishrani. proticanje energije .Analizira na .Definiše sukcesije u .Interpretira reducent organske kruženje materije i materije. .Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane.Terenski rad: .Uočava osnovne . opterećenosti . . ishrane. koji određuju .Shvata pojam ravnoteža. ekološki zavisnost žive i faktori. organske materije.Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije. sredina.Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze. .Definiše pojmove: mišljenje.Razvija analitičko .Definiše pojmove: . ekosistema.Upoznaje faktore populacije. značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. Vježbe: . ekološka . Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi .Definiše lanac u ekosistemu. .posmatranje različitih staništa i zajednica.Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu.Određuje .Razvija svijest o . ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine. Ekosistem .Navikava se da . nežive prirode.4.Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije. primjeru producent organske kompleksnost materije. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji .Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija.

Ocjenjuje značaj ozonske rupe.Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha. . .mora i slatke vode . (kisjele kiše.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike. industrijski filteri.Film o zagađivanju vazduha. Zagađivanje voda .Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu. stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte). . koncentracija . . .Razvija analitičko mišljenje.Zaštita okoline. Vježbe: . Vježbe: .Određuje uzroke . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha .Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta.Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini. .Određuje glavne . .Ukazuju na . vazduha.Zaštita zemljišta.Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem.Razlikuje metode prečišćavanja.Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode. intenzivne poljoprivredne proizvodnje. 124 . posljedice. vazduha i otrovne .Interpretira problem prenaseljenosti .Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema. automobilski katalizatori). Zagađivanja zemljišta .Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. .Razvija analitičko mišljenje.Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje. .

Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini.Ukazuje na značaj vrsta. Černobil.Određuje načine .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija . Vježbe: . pošumljavanja terena koji su podložni eroziji.Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice.Analizira značaj .Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. Formativni ciljevi učenik zemlje. prema pitkoj vodi.Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu. .Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji. 125 .Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja. . Ugrožene biljne i životinjske vrste . Socijalizacijski ciljevi učenik .Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta.Analizira značaj energetske izvore. traženja i korišćenja novih ekoloških izvora energije.Shvata važnost očuvanja životne sredine. Mjere za zaštitu životne sredine . ).Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine.Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima.Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer. nekih životinjskih . . .Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja.Navodi alternative .Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja. Preporuke za izvođenje nastave . itd. . Vježbe: . . . vode u .Navikava se na poštovanje normi i propisa.Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora. .

8. V. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine. 1998. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Jablanović. Beograd. Povezanost predmeta Znanja . ugroženih. 10. 7. TV prijemnik. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode.Mjere za zaštitu životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine.Zaštita na radu 126 . Zavod za udžbenike.Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . video rikorder i video kasete.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Dijaprojektor.M. . . .Praktična nastava . Beograd.Usmeno najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Savić.diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. endemskih biljnih i životinjskih vrsta. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 9.I. 6. D. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . grafoskop.Diplomirani biolog.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Zavod za udžbenike. slajdovi.

127 . .Upoznavanje razvoja arhitekture starog vijeka. religije kao bitnih činjenica u razvoju arhitekture. RAZVOJ ARHITEKTURE 1.Sagledavanje tehnike građenja.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija. upotrebe različitog materijala i konstrukcija kroz vjekove. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 50 22 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 50 22 72 3. .Upoznavanje kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. klimatskih uslova.3.Sagledavanje istorijskih činjenica. . .5.Upoznavanje razvoja arhitekture srednjeg vijeka.1. društvenih promjena. Opšti ciljevi nastave .Sagledavanje kulturno istorijskog nasljeđa na tlu Crne Gore u svim epohama razvoja. . . .Razvijanje osjećaja za zaštitu kulturne baštine. ekonomskih odnosa.Upoznavanje razvoja arhitekture u praistoriji. . . Naziv predmeta: RAZVOJ ARHITEKTURE 2.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz vjekove do današnjih dana. .Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata.

Razvija preciznost . . kompozicije i detalje arhitektura Egipta. . Grčke i Rima. . Egipta.Upoznaje stara i nova svjetska čuda. . arhitekture kroz vjekove. kiča. . stvaralaštva. arhitekture po .Crta karakteristične spomenike 128 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Crta prva čovjekova . ekonomske odnose.Upoznaje materijal. .Navodi faktore koji utiču na razvoj arhitekture.Uočava .Upoznaje razvoj odnos prema karakteristike arhitekture kroz zanimanju. građevinski . kromlesi i arhitektonskog siste). . Praistorijsko doba . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Upoznaje kultne staništa (zemunice i spomenike i sojenice). religiju.Izrada crteža objekata starog vijeka. . vjekove.Crta praistorijske .Upoznaje zapažanja. stilske arhitekturu Rima. karakteristike. Vježbe: .Uočava geografski . arhitekturu Grčke.Uočava stilske . stambenu arhitekturu.Razlikuje objekte stila. prve početke dolmeni. Mesopotamije.Upoznaje položaj. društveno arhitekturu uređenje.Crta karakteristične spomenike egipatske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Upoznaje pojam stilskoj pripadnosti.Upoznaje klimu. Mesopotamije. .Razvija pravilan .Izrada crteža objekata iz praistorije.4.Razvija moć . razlike starog arhitekturu starog vijeka. nadgrobne praistorijsko doba i spomenike (menhiri.Upoznaje pojam .Upoznaje u radu. Arhitektura starog vijeka .

.Crta karakteristične spomenike romanske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. kompozicije. Arhitektura srednjeg vijeka . stilske . položaj. . jonski i korintski. detalje arhitektura Vizantije. arhitekturu kompozicije i Latinske Amerike.Crta karakteristične spomenike grčke arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. ekonomske odnose. Gotike i Islamske.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima. . -romanska . religiju.Crta i razlikuje grčke stilske redove: dorski. 129 .Upoznaje karakteristike. vijeka kroz detalje i .Crta karakteristične Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Izrada crteža objekata arhitekture srednjeg vijeka. Romanike. srednjeg vijeka: .Opisuje arhitekturu kompozicije. društveno -gotska uređenje.Uočava .Crta karakteristične spomenike vizantijske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Upoznaje podjelu karakteristične arhitekture stilove srednjeg srednjeg vijeka.Crta karakteristične -vizantijska detalje i arhitektura. -islamska klimu. arhitektura. arhitektura. građevinski materijal. Vježbe: .Uočava geografski arhitektura. .učenik mesopotamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.

D.N.Računar. Prosveta. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Grafički zavod. projektor. 9. „Vuk Karadžić“.Upoznaje kulturno očuvanje životne i pisane dokumente istorijsko nasljeđe sredine. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 130 .Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Beograd. Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . Mijović: Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore. . . 1996. . I.P.Uočava karakteristike kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. grafičkih radova i referata.Ocjena vježbi. Piskeli: Opšta istorija umjetnosti. 5. Mijović: Tragom drevnih kultura Crne Gore. 7. Kulturno istorijsko nasljeđe srednjeg vijeka na tlu Crne Gore . grafoskop. .Diplomirani inženjer arhitekture.učenik spomenike gotske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. iz perioda srednjeg srednjeg vijeka na vijeka na tlu Crne tlu Crne Gore.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .Pronalazi ilustracije . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 1994. Titograd. Gore.P.Pismene vježbe. Duli: Istorija arhitekture za treći razred. Voljević. 6. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Crta karakteristične spomenike islamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. 2005. .Razvija osjećaj za . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 1970. 8.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. platno za projektor i oprema za slobodoručno crtanje. . Podgorica. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.

Povezanost predmeta Znanja .Arhitektura starog vijeka .Arhitektura starog vijeka .Umjetnost srednjeg i novog vijeka .Vajarstvo .Arhitektura XIX i XX vijeka .Ideje i forme u modernoj arhitekturi 131 .Umjetnost starog vijeka .Arhitektura praistorijskog doba .Skulptura i skulptorski materijali .10.Arhitektura srednjeg vijeka .Razvoj arhitekture Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Skulptorske tehnike i motivi .Istorija umjetnosti .Arhitektura praistorijskog doba .Arhitektura srednjeg vijeka .Savremena arhitektura .Umjetnost praistorije .

Razvijanje samostalnosti pri radu. .1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 22 50 72 3. .Upoznavanje anatomskih mjera ljudske figure. .Sticanje osjećaja za kompoziciju. SLOBODORUČNO CRTANJE 1.Razvijanje kreativnosti i kreativnog mišljenja.Upoznavanje sa linojom kao umjetničkim sredstvom. . Opšti ciljevi nastave . . .Upoznavanje sa svjetlošću u okviru likovne umjetnosti.Razvijanje likovne pismenosti.6. . Naziv predmeta: SLOBODORUČNO CRTANJE 2. 132 . .3.Upoznavanje elemenata komponovanja i njihova primjena. .Sticanje osjećaja za prostor.Razvijanje sposobnosti opažanja.

istorije umjetnosti proporciju. Vježbe: . .Opisuje i nabraja crtačke motive (portret. akt). tehnički crtež. kompozicije. površine.Nabraja vrste linija komponovana i i njihove zašto. . kroki.Razlikuje crtačke motive.Razvija preciznost.4.Na primjerima iz . . pejzaž. . konture. .Određuje i .Razvija sposobnost .Nabraja vrste crteža: skica. tehnički crtež.Upoznaje crtež kao osnovu svim oblicima umjetničkog stvaranja.Upoznaje opažanja.Razlikuje skicu.Mijenjanje položaja tijela i ugla posmatranja zbog uvježbavanja brzog skiciranja . linija i poznaje njihove asocijativne osobine. da li je likovna kontrast. Crtež . cjelina dobro . linija i ocjenjuje ravnoteža.Upoznaje se sa skiciranjem ljudske figure (kroki).Analizira crtež kroz epohe. . . Vježba: .Crta (skicira) ljudsku figuru postavljenu u različitim pozama (kroki). simetrije i zlatnog presjeka. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Obrada mrtve prirode u masama 133 . proprcije. uočava primjenu simetrije i zlatni zakonitosti presjek. .Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki). studija.Upoznaje se sa crtanjem portreta . studiju. . asocijativne .Razlikuje vrste osobine.Razvija kreativnost. .crtanja figure u pokretu.Definiše odnose analizira raspored linija: ritam.Uočava (shvata) značaj linije u umjetničko stvaranju sredstvo: stvaranje umjetničkog djela. Crtački motivi .Upoznaje liniju kao . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Linija . Proporcija i simetrija .Crta portret po živom modelu u tehnici olovke vodeći računa o . mrtva priroda. .Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu.Upoznaje se sa crtežom kroz epohe.

Crtačke tehnike . . 134 . . . simetriju. . karakternim osobinama modela. .Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode i materijalizacijom postavljenih predmeta. različitih oblika i boje.Upoznaje se sa crtanjem (studijom) figure u prostoru.Razlikuje vrste perspektiva. Formativni ciljevi učenik odnosu veličina (proporciji). . pravilima viziranja. ugalj.Upoznaje se sa zakonitostima perspektive: inverzne. .Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. problemima postavljanja.Prepoznaje crtačke tehnike i razlikuje «suve» i «mokre» crtačke tehnike. različitih oblika i boje.Crta portret po živom modelu vodeći računa o odnosu veličina (proporciji).Crta gipsani odlivak glave ugjenom. sjenci.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode od istih materijala. .Upoznaje se sa crtežom gipsanog odlivka glave. pero. Vježba: . .Crta ljudsku figuru u prostoru. .Crta gipsani odlivak glave ugljenom. linearne. .Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika: materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. komponovanja. kreda.Analizira kompoziciju proporcije.Informativni ciljevi i sadržaji učenik po živom modelu. metalno pero. lavirani crtež. . .Posjeta ateljeima umjetnika.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. . .Crta mrtvu prirodu od istih materijala. crtež četkicom). karakternim osobinama modela. .Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. Vježbe: . . karakternim osobinama modela. različitih oblika i boja i utemeljuje stečena znanja o svijetlu.Upoznaje se sa crtanjem figure u tehnici tuš i lavirani tuš. vazdušne. uočava mogućnosti tehnike. anatomijom glave. Perspektiva . problemima sjenčenja.Crta pejzaž primjenjujući: centralnu.Analizira svjetlost i sjenku. ptičju i žablju perspektivu.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave svijetlog i tamnog.Nabraja i opisuje osnovne tehnike crtanja (olovka. vrši korekciju.Crta ljudsku figuru u prostoru.Razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja. . materijalizaciji predmeta.Materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. . . .

Linija . ptičja perspektiva. 8. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . Vasić: Uvod u likovne umjetnosti . 1988. Barcsay: Anatomija za umjetnike. Beograd.Likovna umjetnost . .Diplomirani slikar. . uočava mogućnosti tehnike.Crta stojeću i sjedeću figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. platno za projektor.Ocjena vježbi. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.L. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .P.diplomirani grafičar. . Beograd. W. štafelaji.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri tačke posmatranja: centralna. 1988. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Janson: Istorija umjetnosti. Beograd. Mono & Manana.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Univerzitet umjetnosti u Beogradu. kozlići. .elementi likovnog izražavanja.J. Formativni ciljevi učenik . 2000. Povezanost predmeta Znanja Linija Crtež Proporcija Perspektiva Linija Razmjera Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . žablje i ptičje perspektive.Razmjera 135 . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 7. 1994. projektor. .Upoređuje i analizira na primjerima primjenu centralne.Tehničko crtanje .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. žablja.Likovni elementi . table za crtanje. „Miodrag Draničanin“. .Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . papir i gipsani odlivci. 6.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 10.Računar sa internet vezom.Crta figuru u sjedećem položaju u tehnici tuš i lavirani tuš. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .H. Prosveta. da Vinči: Traktat o slikarstvu. Beograd.

.Uočavanje ideja i forme moderne arhitekture. .Sagledavanje odnosa između savremene arhitekture i prošlosti.3. SAVREMENA ARHITEKTURA 1.Osposobljavanje za samostalan rad. . .Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata.7. . Opšti ciljevi nastave .Sagledavanje tehnike građenja. Naziv predmeta: SAVREMENA ARHITEKTURA 2.1.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz dva vijeka XIX i XX.Upoznavanje sa značajnim djelima i arhitektima moderne arhitekture. . upotrebe savremenog materijala i konstrukcija. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. . društvenih promjena. . ekonomskih odnosa kao bitnih činjenica savremene arhitekture.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.Sagledavanje istorijskih činjenica. 136 .

Uočava stilske . Alvar Alto. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektura XIX i XX vijeka .Uočava geografski arhitekturi.Razvija sposobnost . građevinske objekte rađene od čelika sredinom XIX i početkom XX vijeka (kristalna dvorana.Upoznaje pokrete.Razlikuje važne arhitekte iz tog perioda koji su značajno uticali na razvoj savremene arhitekture. . položaj. 137 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Prepoznaje važne građenja. . Vježba: . kompozicije i detalje savremene arhitekture. savremenoj arhitekturi (Korbizje.Upoznaje ideje i orijentaciju prema razlike.Izrada crteža objekata arhitekture XIX i XX vijeka. grupe i škole u su dali pečat arhitekturi. Savremeni materijali i tehnologije građenja .).Izrada crteža objekata sagrađenih od čelika. grupe i škole u arhitekturi .Zna arhitekte koji opažanja.Razvija pozitivan . ekonomske odnose. Ajfelova kula i dr. Pokreti. religiju. . Vježba: . materijale i građevinarstvu. forme u modernoj zanimanju.Upoznaje razvoj . . društveno uređenje. tehnologije .Prepoznaje karakteristične objekte savremene arhitekture.Upoznaje čelika u stav prema novim savremene savremenom saznanjima.Razvija pozitivnu .4. Los Rajt.Razlikuje objekte arhitekture kroz arhitekture po XIX i XX vijek. građevinski materijal. stilskoj pripadnosti. Vježba: .Uočava upotrebu . Ideje i forme u modernoj arhitekturi . stilske karakteristike.Izrada crteža različitih pravaca savremene arhitekture. .Izrada crteža objekata savremene arhitekture. klimu.

ekspresionizam. 2002.Pismene vježbe. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Savremena arhitektura . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Novi Sad. konstruktivizam i dr. Beograd.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Gropijus i dr. secesija. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . vrijeme i arhitektura. Stylos.Diplomirani inženjer arhitekture. G. N.Ideje i forme u modernoj arhitekturi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Voljević. . Dulić. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 2005. 8.Računar.Arhitektura XIX i XX vijeka . . 7. . Povezanost predmeta Znanja . .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . prevedeno sa njemačkog jezika. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Uočava uticaj Bauhaus škole na razvoj savremene arhitekture.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Gideon: Prostor. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . ). 6. . Građevinska knjiga. Radević: Savremena arhitektura.Grupa autora: Enciklopedija moderne arhitekture.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. grafičkih radova i referata.N.Razlikuje pravce savremene arhitekture: jugend stil. Voljevica: Istorija arhitekture. . 1998. dijaprojektor i oprema za slobodoručno crtanje. futurizam. . 10. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . grafoskop.S.R. purizam.Razlikuje arhitekte i njihova važna djela po određenim pravcima.Ocjena vježbi. Fakultet tehničkih nauka.Razvoj arhitekture 138 . .

. MAKETARSTVO 1.1. vrstama i namjenom maketa. Naziv predmeta: MAKETARSTVO 2. . Opšti ciljevi nastave . nacrtne geometrije i projektovanja pri izradi maketa.Razvijanje preciznosti u radu.Sticanje navike korišćenja sredstava zaštite na radu.Upoznavanje sa značenjem. .Razvijanje osjećaja za komponovanje boja i materijala. 139 . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. .8.Upoznavanje materijala i alata za izradu maketa. .3.Osposobljavanje za samostalan rad.Korišćenje znanja iz tehničkog crtanja.

izglede. makete . presjeke i razmjere. Vježba: . avio makete. ploča. makete brodova. pleksiglas. 140 .Razvija pozitivnu . Vježba: . . gips. namjeni: radna maketarstvo. makete graditeljskih nasljeđa.Upoznaje se sa orijentaciju prema maketa prema pojmom zanimanju. panel ploče.Razlikuje materijale koji se za izradu maketa.Razlikuje osnovne . Preporuke za izvođenje nastave . sunđer.Upoznaje i definiše osnovu. makete javnih spomenika. puno drvo.Nabraja i opisuje inženjerskih vrste maketa konstrukcija. arhitektonska maketa.Poznaje materijale . stiropor. maketa. . makete za pozorišnu scenografiju. Materijali za izradu maketa . lesonit ploče. materijala i način furnir. koriste za izradu osnovna svojstva maketa: karton. šper obrade. pluta. stručne literature i časopisa. plastična masa. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Vrste maketa prema namjeni .Odabir jednostavnih projekata za izradu (individualni i timski rad). papje maše.Razvija sposobnost opažanja. izglede.Izrada određene makete od kartona. urbanističke makete. makete željeznica.Razlikuje vrste .Korišćenje interneta. celuloid. (odabranog) presjek i razmjere. projekta.Upoznaje se sa osnovnim elemente projekta: elementima osnovu.4. Izbor projekta . letvice. prema namjeni.

Razvija preciznost.Objašnjava crteža na materijal prenošenje crteža (papir ili karton). Vježba: . Prenošenje crteža sa radne podloge na materijal .Vrši prenošenje . detalja obradu makete.Navikava se na tačnost.Poznaje završnu ravni. rukovanja: . kliješta. fasada.Razlikuje alat za rad i način i način rukovanja. ateljeima umjetnika.Poznaje alat za rad .Upoznaje mjere modelarska daska.Vrši izradu i spajanje drvenih spajanje drvenih elemenata. Radna podloga . maketu). .Izrada i spajanje drvenih elemenata na razne načine.Upoznaje izradu i . ukivanjem.. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . elemenata: tiplovima. .. školskoj radionici. .Razlikuje pomoćni materijal (boje.Zna način i . vodilice za siječenje.Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici.Izrada radne podloge za maketu. ). čekić. rezbarska dašcica.Posjeta visokoškolskim ustanovama.Poznaje izradu stepeništa.Definiše radnu podloge za podlogu kao pomoć maketu. terena (podloga za balkona. električne bušilice. makaze.Poznaje izradu . stege. na materijal. . zavrtnjima i na pero i žlijeb. krovnih. Vježba: . 141 . . Izrada i spajanje elemenata . Sklapanje makete i završna obrada . Vježba: .Sklapanje makete. testera. blanjalice. (vrata.Zna izradu terena i .Prenošenje crteža na materijal (papir ili karton). Vježba: .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati i pomoćni materijal .Vrši izradu radne . ručna svrdla (burgija). turpije. lakovi i ljepkovi). .Upoznaje način i redoslijed redoslijed sklapanja i završnu sklapanja skrojenih obradu makete: elemenata. studijima za grafičko oblikovanje. šila. radionicama za izradu maketa. pri izradi makete. zaštite na radu u skalpel. prozora.

Harmonija .Arhitektura . 8. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .profesor likovnog obrazovanja. 10.Istrorija umjetnosti .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. S. dijaprojektor. Formativni ciljevi učenik štafaža. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 9.Boje . Povezanost predmeta Znanja Boje Materijali Razmjera Maketa javnih spomenika Urbanistička maketa Arhitektonska maketa Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik štafaža. Zagreb. 2008. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . „Čovjek i prostor“.B. „Urbanizam“.Vajarstvo 142 .Računar sa internet vezom.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Diplomirani inženjer arhitekture. Ročkomanović: Maketarstvo.Proporcije . 7. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 6. pribor i alat za obradu. . Udruženje hrvatskih arhitekata. projektno platno. . radni sto. .Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Časopisi: „ Arhitektura“.P. oživljavanje i uljepšavanje maketa. Novi Sad.Urbanizam . Srpsko Sarajevo. Zavod za izdavanje udzbenika.Slikanje . 2002.Ocjena vježbi.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 1989. . . Gačić: Tehničko obrazovanje udžbenik za V i VI razred.

. Opšti ciljevi nastave . 143 . . .Osposobljavanje za sistematičnost.Upoznavanje propisa i pravila za izvođenje temelja. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 1. načinima i pravilima za izvođenje temeljnih konstrukcija građevinskih objekata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 28 28 44 44 72 72 3.Sticanje pravilne predstave o prostoru.Upoznavanje osnovnih tipova temelja i materijala za njihovo izvođenje.Korišćenje usvojenih znanja iz drugih predmeta. .Upoznavanje elemenata proračuna. . urednost i preciznost u radu. .Sticanje znanja o značaju.3. .1. Naziv predmeta: MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 2.9.Upoznavanje mehaničkih svojstava tla od kojih neposredno zavisi fundiranje objekata. koji su neophodni za iscrtavanje izvođačkih detalja.

. .granulometrijski sastav.zbijenost tla(Proktorov ogled). .Razlikuje faze preciznosti u radu.vlažnost tla. .kapilarnost u tlu.Upoznaje vrste i .Definiše ulogu i nevezana. fizička svojstva tla: .Razlikuje vrste tla: . dejstva mraza.vodo-propustljivost tla.Upoznaje opšte pojmove o istražnim radovima i terenskim ispitivanjima tla. vezana i značaj mehanike analitičnost u tla organskog tla.poroznost i deformacije tla koeficijent kao posljedice poroznosti tla. . .Razvija .Ispituje stabilnost zemljane kosine analitičkom i grafičkom metodom (švedska metoda momenata 144 .opšte karakteristike tla .Nabraja metode za određivanje otpornosti tla.Poznaje metode analitičkom i ispitivanja grafičkom stabilnosti tla.trenje i koheziju tla. . .Posjete laboratoriji za geomehanička ispitivanja tla. zemljane kosine . . kretanja tla.granice konzistencije tla.Shvata značaj .Obrazlaže dejstvo mraza na tlo. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Mehanika tla .strukturu tla. . .Navodi uzroke poznavanja uzroka kretanja tla.Uočava važnost poznavanja . porijekla. materijala u tlu i materijala u tlu.Poznaje faze .Nabraja i definiše vrste uzoraka tla i način uzimanja. Grafička vježba: .stišljivost tla.Razlikuje vrste tla. Stabilnost zemljanih kosina .4.Ispituje stabilnost stabilnosti kosina. . u radu. . .Razvija preciznost . radu.zapreminsku i specifičnu težinu .Razlikuje fizička svojstva tla. .Geomehanički elaborati. važnosti tačnosti i . . Preporuke za izvođenje nastave . .poznaje uslove . uzoraka tla.Stiče svijest o postanak tla. .

superpoziciju .Očitava iz pritisaka tla u geomehaničkog dubini. potpornog zida. . . opterećenu ab . crta plan .Računa centrično opterećen ab temelj samac i crta plan armature.u pogledu klizanja.Računa centrično opterećenu ab temeljnu traku i crta plan armature. fundiranja. pritisaka tla u .Poznaje opterećenja u tlu i rasprostiranje superpoziciju opterećenja u tlu.trakaste temelje.Računa centrično posredno fundiranje opterećen ab građevinskih temelj samac i objekata. . temelja neposredno oslonjene na tlo: . . Vježbe: .Razlikuje oblike dubinu fundiranja. Dozvoljena opterećenja tla . Potporni zidovi . crta plan .Nabraja podjelu i poznavanja uzroka primjenu potpornih kretanja tla iza zidova.kombinovane 145 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i modifikovana švedska metoda). .Geomehanički elaborati. temeljnu traku i .Poznaje dubini. opterećenje za različite vrste tla. .u odnosu na ivična naprezanja. .Definiše dozvoljeno dozvoljena opterećenje tla.učenik metodom (švedska metoda momenata i modifikovana švedska metoda).temelje samce.u pogledu preturanja.Definiše najmanju .Definiše pritiske tla na potporne zidove. elaborata . Vježba: . .Nabraja fundiranja karakteristike tla građevinskih koje utiču na dubinu objekata. .Poznaje oblike armature.Shvata značaj .Geomehanički elaborati.Poznaje uslove potpornih zidova stabilnosti potpornih analitičkom zidova: metodom.pločaste temelje.Ispituje stabilnost . temelja .Crta rasprostiranje . neposredno i . Fundiranje građevinskih objekata .Računa centrično .Ispituje stabilnost potpornih zidova analitičkom metodom.Razlikuje načine .Navodi načine neposredno fundiranja: oslonjene na tlo. .

platno za projektor.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Beograd.Razlikuje načine posrednog fundiranje građevinskih objekata. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. . 9.Drvo i drvena građa 146 .Ocjena vježbi.Diplomirani inženjer građevinarstva.Presjeci geometrijskih tijela . projektor.Navodi primjenu priboja.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . zagata i kesona i njihovu opravdanost kod izgradnje građevinskih objekata. Formativni ciljevi učenik armature. 7. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .Skicira priboje i zagate.Informativni ciljevi i sadržaji učenik temeljne sisteme.Poznaje proračun temelja samca i trakastih temelja. Solarov: Mehanika tla i fundiranje.Gvožđe . . .Računar. 8. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Čelik . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . po jedan pismeni zadatak u polugodištu). 10. 2008.Nacrtna geometrija . .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Opisuje posredno fundiranje građevinskih objekata na šipovima. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 6.Beton .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Građevinski materijali . Povezanost predmeta Znanja Potporni zidovi Temelji Potporni zidovi Temelji Priboji i zagati Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . .R. crtaći stolovi i pribor za crtanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .

Geometrijske karakteristike presjeka .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Armatura .Temelji 147 .Primjena betona kao građevinskog materijala .Znanja .Potporni zidovi .Temelji .Otpornost materijala .Građevinske konstrukcije .Zemljane kosine .Potporni zidovi .Sile u presjeku .Statika i otpornost .Temelji .Tehnologija betona .Vrste opterećenja materijala .

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 20 20 46 46 66 66 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Razvijanje komunikacijskih sposobnosti. pedantnosti i tačnosti.Shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa.Ovladavanje metodama i tehnikama pripreme. . . 148 . KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 1.Shvatanje smisla i značaja kategorije rada. .grafička estetika. . obrade.1.Uklapanje estetike i funkcionalnosti .Razvijanje sposobnosti rada u grupi. . čuvanja i prenošenja informacija. upornosti.Priprema se za izradu tehničke dokumentacije.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima.Razvijanje logičkog mišljenja. . odgovornosti. Opšti ciljevi nastave . Naziv predmeta: KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 2.10. . korišćenja. . 3.3.

Photo Real. .Snima novi . Vježba: .Podešava izgled podešavanje postojećeg izgleda postojećeg materijala. estetiku.Upoznaje se sa .Analizira tipove . . .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Dodaje osnovnog jednostavne jednostavnog materijale objektu.Render – Basic .4. .Dodaje mapirane .Shvata pojam . .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata. opažanja. svog modela u predstavljanja.Objašnjava Backgraund). materijala i grubu .Objašnjava snimanje postavljenog pogleda. . Vježba: . materijala. mapiranim . komandom DVIEW.Razvija sposobnost podjelu materijala.Photo Raytrace. Tipovi vizualizacije koje podržava AutoCAD .Crta model koji treba da vizualizuje. (nivoa) .Postavlja pogled .Upoznaje pregled prostornog komandom DVIEW. opažanja. grafičkih slika.Definiše pojam materijala. renderuje djelove . novog materijala.Poznaje rad sa materijale. Izrada i dodjeljivanje materijala . Izrada pogleda . .Razvija sposobnost .Objašnjava .Poznaje izradu .Upoznaje tri tipa vizualizacije.Planira redoslijed vizualizacije: postupaka. .Selektivno pozadine. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Razvija smisao za .Objašnjava alat modela. materijala.Interpretira pojam značenjem pojma vizualizacija vizualizacija grafičkih slika. . . .Dodaje pozadinu materijalima.Snima postavljeni perspektivi i način pogled komandom izrade pogleda VIEW.Razvija sposobnost Render.Opisuje redoslijed postupaka koji vode vizualizaciji scene. (Alat Render .Razlikuje vrste materijala.Opisuje snimanje materijal. dodavanje . . 149 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Render.

Dodaje i postavlja kameru. . . .opcija Crop Winow.Pravi probne vizualizacije dijela. .Razvija sposobnost prostornog predstavljanja.Objašnjava dodavanje i mijenjanje svijetla. . . .Objašnjava izradu sunčeve svjetlosti.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Svijetlo .Određuje intenzitet ili jačinu svijetla. Vježba: .Razvija samostalnost i samopouzdanje. Vizualizacija modela .Navodi tipove svijetla: . .Objašnjava način snimanja uređene.Spotlight .Upoznaje načine probne vizualizacije modela: .cijelog modela.Distant Light udaljeno svijetlo.Snima vizualizovanu sliku kao datoteku za štampanje.Razvija kreativnost i samostalnost u radu.blic svijetlo. „brza“ vizualizacija opcija Sub Sampling poduzorkovanje. vizualizovane slike kao datoteke za štampanje (mogućnost izbora jedne od pet različitih tipova Formativni ciljevi učenik . . . .Dodaje svijetlo.Opisuje prikazivanje modela alatom Render.Izrađuje sunčevu svjetlost. Štampanje .Razlikuje vrste svijetla.Štampa sliku.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .Upoznaje dodavanje i postavljanje kamere. . . Socijalizacijski ciljevi učenik .Koristu boju svijetla na sceni. 150 . . djelova ili cijelog modela primjenom odgovarajućih opcija.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . . opcija Query for Selection.dijela ili djelova modela .Koristi faktor slabljenja svijetla.Point Lighttačkasto svijetlo. Vježba: -Štampanje urađenog.Prikazuje model alatom Render.Dodaje sjenku. . . vizualizovanog modela. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . .isključivanje opcije Shadow okvira za dijalog Render.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2001. 7. 10.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija . Beograd.Računar sa odgovarajućom programskom opremom.B.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. Kompjuterska biblioteka. 2000. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Pismene vježbe. CET Computer Equipment and Trade.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . skener. . 9. .AutoCAD. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Diplomirani inženjer građevinarstva. projektor i projektno platno. 2004. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . .Izrada i obrada tehničke dokumentacije . D. Omura: AutoCAD 2000.V.Izrada priloga projekta . kotiranje . Beograd. Povezanost predmeta Znanja .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Građevinske konstrukcije . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Projektovanje .Nacrtna geometrija . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Beograd. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik datoteke).Tehnička obrada crteža .Projektna dokumentacija . Burchard.Obrada i izrada crteža . 8. 6.G.Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika .Tehničko crtanje . štampač.Definisanje prostornih vrijednosti 151 . . Pitzer: Pod lupom .Izrada i obrada crteža.Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .

Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje sa izradom građevinske skele.Razvijanje svijesti o upotrebi zdravih materijala. . . .Upoznavanje sa savremenim metodama izvođenja završnih radova. . .Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu u okviru radnog procesa. .Upoznavanje sa načinima izvođenja zemljanih radova.Upoznavanje sa raznim vrstama oplata. 152 .Upoznavanje sa sistemima građenja u visokogradnji.Upoznavanje sa tehnikom ugradnje čelika za prednaprezanje. . . . . priboru i mašinama u visokogradnji. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 66 66 66 66 3.Upoznavanje principa zaštite životne sredine. . TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu.3.1.Upoznavanje sa savremenim metodama izrade krovnih konstrukcija.Sticanje znanja o savremenim alatima. .11.Upoznavanje se metodama izvođenja montažnih radova i prefabrikacijom betonskih elemenata.Upoznavanje sa tehnologijom izvođenja zidarskih radova. . . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2. ugrađivanja i njege betona.Upoznavanje sa obradom i ugradnjom armature. .Upoznavanje sa metodama transporta.

Nabraja građevinske radove u okviru grupe završnih građevinskih radova.Upoznaje znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje metode izgradnje objekata visokogradnje.Navodi grupe građevinskih radova.Nabraja građevinske radove u okviru grupe grubih građevinskih radova.Opisuje metodu montažne gradnje i navodi njene prednosti.Upoznaje osnovne metode izgradnje objekata visokogradnje. . . .Opisuje tehnologiju tradicionalne metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke.Pojašnjava pojam zemljanih radova.Definiše metodu industrijske gradnje i preduslove za njenu primjenu. .Pojašnjava osnovne termine u tehnologiji građenja. Socijalizacijski ciljevi učenik . 153 . Vrši komparaciju metoda izgradnje objekata visokogradnje. . . Zemljani radovi . Shvata specifičnosti pojedinih građevinskih radova. .Opisuje tehnologiju tradicionalne unaprijeđene metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke. . Preporuke za izvođenje nastave Shvata značaj zemljanih radova. . Sadržaji/Standardi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . .4.Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.Pozitivno procjenjuje važnost novih saznanja iz svoje struke.

Upoznaje tunelsku oplatu. . . . . . . . .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanje širokog iskopa.Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizaciju za zemljane radove.Opisuje izradu Formativni ciljevi učenik .Upoznaje faktore za usvajanje tipa oplate. . . 154 . . Tesarski radovi . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje mehanizaciju za zemljane radove.Upoznaje oplatu za ploče. .Razlikuje materijale i sredstva za spajanje drveta. .Zna opremu za čišćenje oplate.Shvata značaj skele pri izgradnji.Razlikuje elemente krovnih konstrukcija.Upoređuje tehnike širokog i uskog iskopa. .Opisuje oplatu za stubove i grede. .Zna sredstva za premazivanje oplate.Definiše osnovne pojmove o tesarskim radovima.Navodi pomoćna sredstva za primjenu oplate.Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanja uskog iskopa. .Upoznaje samopodižuću oplatu. .Objašnjava pojam građevinske skele. .Navodi materijal i sredstva za spajanje.Razvija preciznost. .Upoznaje prenosnu oplatu za zid.Razlikuje razne vrste oplate.Upoznaje kliznu oplatu.Razlikuje krovne konstrukcije. . . . .Nabraja razne konstrukcije oplate.Upoznaje specijalne vrste oplate.

. .Opisuje ugrađivanje čelika za prednaprezanje.Razlikuje vrste armature.Navodi metode ugradnje betona. . . . . . .Opisuje unutrašnji transport betona.Uočava značaj njege betona.Upoznaje vrste i karakteristike armature.Zna probleme zaštite armature. . pumpe za beton.Upoznaje čelik za prednaprezanje.Navodi mašine za obradu armature.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu.Nabraja vrste krovnih konstrukcija.Zna karakteristike i primjenu mikroarmature.Opisuje proces izvođenja armiračkih radova u pogonu i na gradilištu. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinske skele.Opisuje rad mašina za obradu armature.mješalice. . .Zna da vodi kontrolnu knjigu skele. .Zna pripremu podloge za betoniranje.Uočava značaj i specifičnost betonskih radova. Armirački radovi .Razlikuje mašine za obradu armature.Opisuje pripremu podloge za betoniranje. .Shvata principe prednaprezanja čelika. . transportnih traka i ostalih transportnih sredstava. . Betonski radovi . . .Razvija preciznost. .Upoznaje ugradnju betona Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje metode transporta betona. gradilišnog krana.Upoznaje rad auto .Shvata metode izrade skeleta armature kod raznih konstruktivnih elemenata. .Razlikuje razne metode ugrađivanja betona i vrši komparaciju istih. .Poznaje elemente krovnih konstrukcija. .Razlikuje i 155 . . . .

Opisuje izradu i transport vezivnog materijala.Objašnjava zidanje zidova od opeke i blokova raznih debljina.Razlikuje kriterijume kvaliteta izvedenih zidarskih radova.Upoznaje se sa vakuumiranjem betona.valjcima. . . . .Nabraja zidarski alat i pribor. . . Montažni radovi . .Razlikuje materijal i pribor za zidarske radove. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . .Definiše pojam njege betona i opisuje metode njegovanja u raznim uslovima. .Nabraja principe i prednosti metoda montaže.Opisuje obradu horizontalnih i vertikalnih površina.Upoznaje tehniku ugrađivanja betona vibro .Upoznaje površinsko vibriranje betona. .Uočava prednosti montažne gradnje. . .Zna izradu podnih košuljica. Zidarski radovi .Upoznaje sisteme i prednosti montažne gradnje.Upoznaje tehniku torkretiranja betona.Opisuje obradu spojnica.Informativni ciljevi i sadržaji učenik pervibratorom. .Nabraja i opisuje zidarski materijal. 156 . .Objašnjava malterisanje zidova.Pojašnjava dekompoziciju objekta na Formativni ciljevi učenik upoređuje metode njege betona u raznim uslovima. .Opisuje izradu podnih košuljica. .

Završni radovi .Objašnjava pojam završnih radova i navodi vrste. .Analizira projekat montažnih radova. . . . .Definiše pojam prefabrikovanih betonskih elemenata.Nabraja i opisuje metode prefabrikacije.Navodi i opisuje pomoćna sredstva za montažne radove. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi i objašnjava metode izvođenja montažnih radova. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik elemente. . .Razlikuje metode izvođenja montažnih radova.Uočava kriterijume za ocjenu kvaliteta izvršenih završnih radova.Upoznaje postupak pravilnog zahvatanja i probnog podizanja elementa. . 157 .Razlikuje mehanizaciju za montažne radove.Objašnjava postupak kontrole i pripreme elementa.Poznaje sadržaj projekta montažnih radova. pribor i mašine i Formativni ciljevi učenik . .Shvata tehnologiju montažnih radova.Upoznaje mehanizaciju za montažu. .Upoznaje savremeni alat. . .Razlikuje završne radove.Vrši upoređivanje metoda prefabrikacije.Objašnjava postupak kontrole i pripreme ležišta za element. .Navodi i opisuje mehanizaciju za montažne radove.Upoznaje postupak izrade veze elementa sa konstrukcijom. . . .Upoznaje postupak postavljanja elementa u ležište. .

1998. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Građevinski čelik .S. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale koji se primjenjuju u tehnologiji završnih radova.B. Krunić.Računar.Organizacija građenja 158 .Beton kao građevinski materijal . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 2006. Mladenović. 1997.Opekarski i betonski proizvodi za zidanje .Diplomirani inženjer građevinarstva. katalozi.Osnovni sistemi građenja .Osnovi građevinarstva .Izrada skeleta armature i poznavanje metoda predneprezanja . 7.Osnovi geologije .Upoznaje sisteme montažne gradnje . Beograd.Upoznaje savremene tehnologije završnih radova. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Građevinski materijali . prospekti. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . G.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 6.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Malteri . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Beograd.Izrada i podgrađivanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 10. Slobodan Mladenović. Lj.Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima . alata i pribora.Zidanje zidova od blokova i opeke . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Drvo kao građevinski materijal .Izrada i podgrađivanje iskopa .Dr D. 9. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora . projektor. Povezanost predmeta Znanja . 8. uzorci materijala. Arizanović: Tehnologija građevinskih radova. Univerzitet u Beogradu. Blagojević: Građevinske konstrukcije. Krunić: Osnovni građevinski radovi. platno za projektor.Malterisanje zidova .Građevinska mehanizacija .Izrada oplata i skela . .

Statički određeni i neodređeni nosači i razni oblici njihovog naprezanja .Krovne konstrukcije .Upoznaje postupke pravilnog zahvatanja.Izrada skela .Građevinske konstrukcije 159 .Statika i otpornost materijala .Zaštita na radu .Poznaje posljedice nepravilne montaže .Spravljenje i ugrađivanje betona .Mehanika tla i fundiranje .Pojašnjanje dekompozicije objekta na elemente Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja za zemljane radove .Stabilnost zemljanih kosina .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima .Izrada i podgrađivanje iskopa .Znanja iskopa .Izrada oplata i skela .Vrste opterećenja i presječne sile .Oplate i skele .Izrada krovnih konstrukcija .Konstruktivni sklop objekta .Tehnologija betona . probnog dizanja i postavljanja elementa u ležište .

GEODEZIJA 1.Osposobljavanje za prenošenje podataka sa plana na teren.12. .Upoznavanje instrumenata.Osposobljavanje za samostalan rad. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. .1. .3. pribora i postupka za mjerenje dužine. Naziv predmeta: GEODEZIJA 2. .Osposobljavanje za primjenu novih tehnologija geodetskog snimanja.Upoznavanje instrumenata.Osposobljavanje za numeričku obradu podataka pomoću kojih se računaju koordinate i nadmorske visine tačaka. . pribora i postupka koji se koriste prilikom mjerenja horizontalnih i vertikalnih uglova. . 160 . Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje instrumenata. pribora i postupka koji se koriste prilikom određivanja visinskih razlika.

Vrste geodetskih mreža .Upoznaje . pretvaranje vrijednosti uglova u . .4.Nabraja sprave za libela. mjerenje uglova .Crta u razmjeri obilježavanja stalne i privremene geodetskih tačaka oznake na terenu.Shvata pojam razmjernike. . (trigonometrijsku.seksagezimalnih u centezimalne i različite jedinice.Opisuje metode razmjernika. površinu i radijane.centezimalnih u . i nivelmansku). na terenu.Definiše suštinu teodolita. stativ.Upoređuje prostu i girusnu metodu mjerenja mjerenja horizontalnih horizontalnih uglova (prosta i 161 Preporuke za izvođenje nastave . limba. . . obrnuto. (teodolit.Odlazak na teren i obilježavanje geodetskih tačaka. Vježba: .Shvata ulogu lupe.Objašnjava metode . ) Mjerenje horizontalnih uglova .Objašnjava razmjeru i . alhidade. . Vježba: . kao i snimanja (polarna i primjenu pri izradi ortogonalna planova.Objašnjava radijane i obrnuto. geodeziji. alhidada). . linijska poligonsku.Ispitivanje refleksije i uslova za upotrebu teodolita.Objašnjava način . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Jedinice mjere u praktičnoj geodeziji . .Opisuje ispitivanje ispuni teodolit da i refleksiju bi se moglo vršiti teodolita za mjerenje uglova.Navodi podjelu opažanja i u praktičnoj geodezije.Nabraja jedinice . durbina. za uglove).Skicira geodetske geodetske mreže mreže (trigonometrijska. koje treba da . durbin. metoda snimanja.seksagezimalnih u dužinu. linijsku i nivelmanska).Primijeniti odgovarajuću razmjeru pri izradi plana manjeg stambenog bloka. mikroskop. razmjere i . lupa.Zna djelove .Razvija sposobnost . preciznosti. . libela.Analizira uslove limb.Zna jedinice mjere . mjerenje uglova. mjerenja uglova.Razlikuje vrste .Odlazak na teren: rad sa teodolitom.pretvara mjere(SI) u vrijednosti uglova praktičnoj iz: geodeziji (mjere za . . poligonska.

Demonstrira nivelira i principe određivanje mjerenja. .Odlazak na teren: postavljanje trigonometrijskih tačaka. ugao. Mjerenje vertikalnih uglova . visinskih razlika (nivelir.Opisuje trigonometrijske trigonometrijsku tačke. kao i vertikalnih uglova.Upoređuje prostu i mjerenje zenitnih girusnu metodu uglova mjerenja (vertikalnih). pribor i postupak mjerenja). .Opisuje poligonsku zatvoreni mrežu. nivelmanski vlak. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje vrste .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik girusna metoda uglova. . 162 .Shvata primjenu i elemente vlaka.Demonstrira mjerenje zenitnih mjerenje zenitnih (vertikalnih) uglova uglova.Zna instrumente za . Prenošenje podataka sa plana na teren .Računa direkcioni . Određivanje visinskih razlika . Vježba: . Vježba: .Rukuje ručnom . detaljnih tačaka.Objašnjava način ugao. Mjerenje linearnih veličina .Skicira vrste položaja poligonih vlakova i trigonometrijskih elemente vlaka. pribor za niveliranje).Razlikuje slijepi. određivanja .Poznaje mjerenje pantljikom. mjerenja dužina. kao i uslove koje .Analizira postupak (mjerenje dužina.Upoznaje treba da ispune.Crta položaje nivelira pri određivanju visinskih razlika. instrumente za .Određuje položaj . umetnuti i . linearnih veličina .Odlazak na teren: rad sa ručnom pantljikom. uslove koje treba da ispune. mrežu.Opisuje nivelmana za nivelmansku mrežu dobijanje (detaljni nadmorskih visina nivelman). detaljnog . tačaka i direkcioni . .Objašnjava metode pri mjerenju vertikalnih uglova (prosta i girusna metoda).Nabraja vrste poligonskih vlakova . mjerenja).Računa direkcione uglove prema podacima.

.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Otpornost materijala .K.Temelji . 2008.Građevinske konstrukcije .Geometrijske karakteristike presjeka . Vračarić: Geodezija za IV razred građevinske škole.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 10.Vrste opterećenja .Razlikuje ortogonalnu i detalja polarnu metodu (ortogonalna i snimanja detalja. 9. instrumenti i pribori za geodetska mjerenja (teodolit. ručna pantljika).Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Nove tehnologije geodetskog snimanja .Šeme osnova različitih objekata .Snimanje detalja .Potporni zidovi .Tehnologija betona .Primjena betona kao građevinskog materijala . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Zemljane kosine . Povezanost predmeta Znanja . platno za projektor.Situacija . nivelir.Razmjera i razmjernici .Armatura . 6. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Potporni zidovi . Beograd. polarna metoda snimanja).Računar. projektor. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 8.Diplomirani inženjer geodezije.Statika i otpornost materijala .Temelji .diplomirani inženjer građevinarstva. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. grafoskop.Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . folije za grafoskop.Temelji .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Sile u presjeku . 7. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Projektovanje .Građevinske konstrukcije 163 .Obrazlaže snimanje .Pismeno: pismene vježbe.

TEORIJSKI DIO ISPITA 2. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj suticanja zidova.1. Opisati međuspratne konstrukcije od drvene građe. 8. 9. 29. položaju i funkciji. 164 . Cilj ispita . 12. Definisati elemente otvora za vrata. Objasniti način ugradnje dovratnika i njegovu ulogu. 17. Skicirati i objasniti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju kod djelimično ukopanog podruma. 11. 25. 34. Navesti materijale koji se primjenjuju za izradu hidroizolacije. 20. Navesti elemente sabirnih dimnjačkih kanala. 4. Definisati prozorske otvore i navesti elemente i način izrade. 24. 7. Navesti pravila zidanja zidova u seizmičkim područjima. 27. Opisati međuspratne konstrukcije od rebara. Nabrojati podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta. 6. 21. Objasniti otvore u zidovima u seizmičkim područjima. 5. Opisati ab konstrukcije u skeletnom sistemu. 32. 26. 2. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Objasniti pravila zidanja zidova opekom. Skicirati i objasniti princip funkcionisanja dimnjačkih kanala. 13. 15. 22. Objasniti ulogu konstruktivnih zidova. Objasniti koja je uloga međuspratne tavanice. Objasniti ulogu i podjelu prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala. Objasniti ulogu temelja u konstrukciji. Nabrojati elemente ventilacionih kanala. 3. Objasniti ulogu međuspratne konstrucije. Opisati monolitne ab konstrucije od ploča.1. 19. Od čega se izrađuju međuspratne tavanice? Navesti podjelu ab međuspratnih konstrukcija.1.2. Navesti osobine maltera za zidanje i maltera za malterisanje. 30. Navesti podjelu maltera. 10. 31. 16. Navesti konstruktivne elemente po visini. Navesti karakteristike klasičnog polumontažnog i montažnog načina građenja. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj ukrštanja dva konstruktivna zida i dva pregradna zida. Navesti pravila primjene ventilacionih kanala. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. 33. Nabrojati konstruktivne elemente kod masivnog skeletnog i mješovitog konstruktivnog sklopa. 3. Naziv ispitnog kataloga: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti građevinskih konstrukcija. razmjere miješanja komponenti maltera. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj sučeljavanja zidova. 18. STRUČNI ISPIT 2. 23. 14. 28. Šta su horizontalni serklaži i koja je njihova uloga? Objasniti ulogu greda kao linijskih nosača i navesti koje grede razlikujemo prema broju oslonaca i načinu oslanjanja. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO .

Objasniti primjenu limenih opšava. Navesti za koju razmjeru penjanja su stepenice najudobnije. 54. 51. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za krov sa raspinjačama. 61. njihove osobine i primjenu 71. 65. 82. Opisati krovove sa nazitkom. Objasniti dužinu i širinu međupodesta. Definisati krov. 53. Navesti fizičke karakteristike čelika. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za trostruku krovnu vješaljku. Definisati koeficijent sigurnosti. Navesti slojeve podova. 58. Opisati slojeve ravnih krovova. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prostu . 165 . 59. Navesti vrste plafona i objasniti način izrade. Navesti vrste opterećenja. Objasniti na čemu se zasniva obrazac za određivanje razmjere penjanja. Objasniti namjenu toplotne. 80. 70. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku krovnu vješaljku. 36. 74. 44. 50. Navesti nagibe krovnih ravni i podjelu krovova prema nagibu. 39. 63. Navesti dvije najbitnije mehaničke osobine čelika. Navesti i šematski prikaži podjelu stepenica prema konstruktivnom oslanjanju. Navesti materijale za izolacije. 72. Objasniti od čega zavisi koje dimenzije stepenica će biti usvojene. Definisati ravni krov. zvučne i hidro zaštite objekata. Navesti vrste oluka i mjesta i način ugradnje. 45. Definisati stepenice. 79. Navesti podjelu stepenica prema materijalima izrade. 60. 52. Navesti vrste čelika koje se najviše koriste u građevinarstvu. 76. 42. 73. Nabrojati realne kombinacije opterećenja. Objasniti šta je klasa vijaka. 37. Od čega zavisi širina stepenišnih krakova? 43. Navesti načine savladavanja visinskih rastojanja između površina postavljenih na različitim nivoima. 46. 68. 47. 64. 40. 69. 55. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku pravu stolicu. 75. 48.jednostruku pravu stolicu. 66. 62. 78. 56. 83. 77. 38. Nabrojati čelične proizvode koji se najviše koriste u građevinarstvu. 57. 81. Nabrojati mehanička spojna sredstva. Definisati krovni nosač. 67. Napisati obrazac za izračunavanje broja stepenica. Navesti podjelu krovova prema prohodnosti. 49. 41. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prost krov od rogova. Nabrojati vrste i oblike metalnih profila. Navesti obilježja stepenica. Opisati mansardne krovove. Navesti vrste izolacija.35. nosivih i nenosivih. Navesti vrste podova prema materijalu i namjeni i objasniti način izrade. Navesti vrste prozora prema materijalu izrade i konstrukciji i njihove mjere. Nabrojati elemente za proračun stepenica. Napisati obrazac za izračunavanje dužine stepenišnog kraka. Navesti kako se izrađuju drvene krovne konstrukcije prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. Objasniti način odvodnjavanja ravnih krovova. Navesti vrste krovnih pokrivača prema materijalu.

Nabrojati prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. 100. 116. 95. 109. 101. Uporediti detalje dvozglobnog i trozglobnog luka. Definisati otpornost drveta na pritisak. 115. 86. Nabrojati elemente vertikalnih komunikacija.84. Definisati nosivost vijka na zatezanje. Šta se podrazumijeva pod lijepljenim lameliranim drvetom? 107. Kako se računa orijentaciona vrijednost prečnika vijka? 85. 106. 120. Skicirati detalj veze temelj . Skicirati spoj na mjestu ukrštanja konstruktivnog fasadnog i unutrašnjeg panela. Skicirati detalj veze stub – greda . 88. 122. 114. 98. 166 . 119. 112. 104. Definisati otpornost drveta na smicanje. Definisati otpornost drveta na savijanje. Navesti metode prefabrikacije kao i moguća mjesta za prefabrikaciju.greda i objasniti postupak izrade. 96. 124. 113. 110. 92. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 121. 105. 99. Skicirati spoj dvije tavanice iznad oslonca. Objasniti kako se montiraju i povezuju sanitarne ćelije. 125. 118. Navesti koja su pravila pri rješavanju položaja i grupisanja liftova u kolektivnim stambenim objektima.stub i objasniti postupak izrade. Uporediti i objasniti karakteristike skeletnog. Navesti vrste šavova i način obilježavanja istih u radioničkim crtežima. Definisati otpornost drveta na zatezanje. Objasniti sklopove ćelijskih elemenata i način nalijeganja. Objasniti krutu vezu u drvenim konstrukcijama. panelnog i prostorno . 91. Nabrojati fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. Kako se računa nosivost sučeonog šava. Navesti i opisati elemente čelične industrijske hale.tavanica i objasniti postupak izrade. 89. Objasniti otpornost drveta na torziju. Definisati nosivost vijka na smicanje. 97. 108. 87. Objasniti kvalitet sučeonih šavova. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. Šematski prikazati konstruisanje zavarenih spojeva. Prikazati šemtski propisana rastojanja vijaka u vezi dva lima. Nacrtati zglobnu vezu temelja i stuba. 102. Objasniti tečenje drveta. Definisati nosivost vijka po omotaču rupe. 111. 94. 103. Navesti osnovne karakteristike industrijske proizvodnje. 123. Nabrojati konstruktivne sisteme u lijepljenom lameliranom drvetu. Skicirati detalj veze stub . 117. Kako se računa nosivost ugaonog šava.ćelijskog sistema gradnje. Navesti koji su elementi velikih raspona. Navesti elemente panelnog sistema. Navesti elemente skeletnog sistema. 93. Objasniti zglobnu vezu u drvenim konstrukcijama. 90.

167 .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Pribor za crtanje.Usmeni . Tip ispita . 5. . . kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. .4.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.Nastavnik sastavlja. 6. Literatura i drugi izvori . Dozvoljena pomagala .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. na prijedlog ispitivača.

Objasniti princip rada dozera. Objašnjava gantogram. Objasniti dokumentaciju na gradilištu. 5. Objašnjava analizu tehnološkog procesa (karta procesa i dijagram toka). 26. prirodno vlažne. Opisati mašine za transport i vuču. 2. 40. 30. 29. 39. Objasniti građevinsku dozvolu. 3. 22. Opisuje transport materijala. 35. Objasniti tehničku dokumentaciju – gradilišnu. 31. 32. 4. 19. Objasniti tehničku dokumentaciju. Opisuje mašine za specijalne radove. Opisati gradilište. 168 . 41.1. Cilj ispita . Objašnjava učinke mašina. Opisati mašine za sabijanje tla. Objasniti princip rada skrepera. 5 m. 28. Objasniti predmjer radova. Opisati pripremne radove na gradilištu. Naziv ispitnog kataloga: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. 21. Navesti faze izvođenja građevinskog objekta. 36. Objašnjava analizu vremena kod tehnike mrežnog planiranja. 5 m. Opisati mašine za prenos i dizanje. Opisati mašine za rad na putevima. Navesti podjelu građevinskih mašina. Objasniti zaštitu na radu. 9. 14. 25. Navesti učesnike u građevinskoj proizvodnji. Opisuje sadržaj projekta organizacije građenja. Objašnjava tehniku mrežnog planiranja.2. Objašnjava histogram. 10. Navesti značaj građevinskog nadzora. 16. 17. 23. 6. 20. Objasniti zadatak revizione komisije. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Opisati primopredaju objekta i konačan obračun. 7. 37. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. Objasniti princip rada bagera. dubine 2.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. Obrazložiti analizu cijena. 34. 15. 11. Objašnjava širi i uži izbor mehanizacije. 8. 12. Objašnjava predračun radova. 13. 33. 3. Normirati poziciju radova: ručno otkopavanje zemlje II kat. Objasniti obračunsku dokumentaciju. Opisati šemu organizacije gradilišta. Opisati mašine za rad u stijeni. 18. Objasniti specifičnost građevinske proizvodnje. Objasniti princip rada grejdera. Objasniti magacinsku dokumentaciju.2. 24. za temelj objekta u rovu širine 1. 27. 38. Objasniti građevinske norme.

sa žilama i korijenjem. Normirati poziciju radova: ugradjivanje cementne stabilizacije finišerom. 5. 50. Normirati poziciju radova: spravljanje cementnog maltera razmjere 1: 3. . 49. dubine 1. Normirati poziciju radova: mašinsko ugrađivanje nearmiranog betona MB20 u trakasti temelj objekta dim. Normirati poziciju radova: kopanje zemlje IIIkat. 60. bez sijanja. Normirati poziciju radova: ručno planiranje kosina nasipa u zemljištu Ivkat. Sabijanje u 3 prelaza sa preklapanjem 50% širine valjanja.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 43.Usmeni . 58. Normirati poziciju radova: mašinsko spravljanje produžnih maltera razmjere 1: 3: 9.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. . Materijal se transportuje na daljinu 1400 m. Tip ispita . Normirati poziciju radova: utovar zemlje Ivkat. 29*19*19. 8 m. 45. bagerom sa povlačnom kašikom zapremine 2.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Dozvoljena pomagala . 0. 51. Normirati poziciju radova: Spravljanje sitnozrnog asfaltnog betona za trotoare asfaltnom bazom 'marini' kapaciteta 35t/h. 44. Normirati poziciju radova: zidanje pregradnih zidova debljine 1/2 opeke u produžnom malteru. Normirati poziciju radova: kopanje raskvašene zemlje u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu. dužine.Nastavnik sastavlja. 47. Normirati poziciju radova: Spravljanje mase od bitumeniziranog materijala za noseći sloj kolovozne konstrukcije. Normirati poziciju radova: zidanje šupljim glinenim blokovima dim. Normirati poziciju radova: prevoz betona japanerom na 25 m. 4. 52. 59. Malter se prenosi kranom. 55. Normirati poziciju radova: spravljanje betona MB30 mješalicom zapremine 500l. Normirati poziciju radova: malterisanje zida od opeke u 2 sloja krečnim malterom razmjere 1: 3. 60*0. 46. 40. sa odvozom suvišnog materijala. Transport materijala skipom GD4. 57. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. . 5 m*3. u motorna vozila utovarivačem točkašem zapremine korpe 1360/1530. motogrejderom u slojevima debljine 15 cm.Nijesu predviđena. Normirati poziciju radova: ručno kopanje osamljenog temelja veličine 2*2 u zemljištu III kat.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. produžnim malterom. ručno. 54. 48. . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Normirati poziciju radova: sabijanje valjanjem nasutog materijala u glatkim slojevima samohodnim vibracionim valjkom. Materijal se prenosi kranom. 53. Normirati poziciju radova: grubo planiranje materijala Iikat. od rječnog šljunka i 30% agregata asfaltnom bazom 'marini'. 56. Od vještačke mješavine agregata. U širokom otkopu samohodnim skreperom. Utovar je iz silosa. na prijedlog ispitivača.42. 169 . Normirati poziciju radova: ugrađivanje bitumeniziranog šljunka.

6.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 170 . Literatura i drugi izvori .

20. Skicirati funkcionalnu šemu malog stana. Skicirati «stambenu» kuhinju (iskotirati). Skicirati garnituru za ručavanje u sklopu dnevnog boravka (iskotirati). 34. Od čega zavisi veličina kupatila? Skicirati i objasniti. 2. 9. Pod tehničkom dokumentacijom (projekat) podrazumijeva se: Nabrojati priloge tehničke dokumentacije – dokumentacija izvođača-. Objasniti značaj i ulogu zaštitnog zelenila i zelenih površina u stambenoj zoni. 11. kući ili višespratnoj zgradi. Šta je insolacija. kao tipičnoj jedinici «porodične teritorije». Nabrojati prostorije za spavanje u stanu. kući ili višespratnoj zgradi. 22. Nabrojati prostore za kretanje (komunikaciju) u stanu. kao funkcionalnu grupu prostorija. 30. Navesti tipove izgradnje porodičnih kuća. 3. Šta je arhitektonsko projektovanje i kakvo još projektovanje razlikujemo? Šta je u užem smislu urbanističko projektovanje? Objasniti šta je stambena zona i koji su prateći objekti u stambenoj zoni.1. skicirati raspored osnovnih elemenata. 13. 35. Navesti osnovne karakteristike dvojnih porodičnih kuća. Grupa prostorija dnevnog boravka. 24. 14. 18. 36. Kako se može organizovati kuhinja. Kada se radi projekat izvedenih radova. Nabrojati prostorije za dnevni boravak u stanu. 5. 16. 19. Komentarisati prednosti i nedostatke niskih stambenih kuća. 33.2. Kako nazivamo najmanju stambenu jedinicu. 17.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti projektovanja. Navesti karakteristike stanovanja u samostalnim porodičnim kućama. 29. 21. Grupa prostorija za spavanje. ukoliko je visina prostorije standardna. 171 . 12. Šta je orijentacija. Kako se određuje veličina dnevnog boravka i koja je minimalna kvadratura. Objasniti značaj i sadržaj projekta za izvođenje radova. Skicirati i iskotirati potreban prostor za ručavanje u posebnoj prostoriji. 10. 37. PROJEKTOVANJE 1. 7. 31. Komentatisati «projektni zadatak». Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Skicirati raspored elemenata kuhinjskog niza u obliku slova «U» (iskotirati). 23. i od čega zavisi jačina osunčanja. 28.3. Koje oblike otvorenog prostora stana ili kuće razlikujemo. 26. 3. kući ili višespratnoj zgradi. kući ili višespratnoj zgradi. Kakve po svojoj veličini mogu biti sobe za spavanje. Komentarisati prednosti i nedostatke višespratnih stambenih zgrada. skicirati. Nabrojati prostorije za domaćinstvo u stanu. Naziv ispitnog kataloga: PROJEKTOVANJE 2. Navesti podjelu na funkcionalne grupe prostorija stana ili kuće. 6. kao funkcionalnu grupu prostorija. Objasniti značaj i sadržaj idejnog projekta. Skicirati funkcionalnu šemu stana srednje veličine. Objasniti značaj i sadržaj glavnog projekta. objasniti značaj orijentacije na raspored funkcionalnih grupa u kući ili stanu. 4. 27. Cilj ispita . 8. kao funkcionalnu grupu prostorija. 15. 25. kao funkcionalnu grupu prostorija. 32.

Navesti osnovne karakteristike poluatrijumskih kuća. Koje prostorije svrstavamo u zajedničke prostorije zajednice stanara.Usmeni . 2 x 6. Koje vrste skladišta koristimo za uskladištenje hrane za ljude i stoku. 59. Navesti i objasniti vrste podova u stajama.objasniti osnovnu razliku između motela i hotela. Skicirati šeme stambenih kula.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Kojim sistemima građenja konstrukciju višespratne zgrade možemo izvesti. Navesti osnovne karakteristike izgradnje kuća u nizu.vaspitne ustanove? Objasniti zašto je optimalni broj učenika 36. Tip ispita . 46. 4. 41. 51. . 65. i zašto su maksimalne dimenzije učionice 9. 66. 40.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 3. 72. Objasniti uslove i skicirati šemu unutrašnje galerije. . 63. . Navesti i objasniti vrste poljoprivrednih objekata. 56. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje četiri stana na stepeništu. Navesti osnovne karakteristike atrijumskih kuća. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje jednog stana na stepeništu. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.38. 42.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 61. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje dva stana na stepeništu. njegove minimalne dimenzije su ___________. a ispred mještovitog ____________? Kolika je maksimalna udaljenost ulaza u stan do vertikalne komunikacije u zgradi? Koje zgrade nazivamo društvenim zgradama? Kako dijelimo društvene zgrade prema namjeni? Koji objekti spadaju u obrazovno . višespratne stambene zgrade.Nastavnik sastavlja. Navesti tipove izgradnje višespratnih stambenih zgrada. 45. 43. 47. Prema karakteristikama prostornog oblikovanja industrijske hale dijelimo: Objasniti kako se mogu osvjetljavati radionički prostori kod niskih hala. skicirati i objasniti. Ako se u višespratnici predviđa samo jedan lift. zašto? Kakvi liftovi mogu biti? Minimalna širina odmorišta ispred ulaza u osobni lift je ______. 48. 69.Pribor za crtanje. Objasniti. Skicirati oblike osnova ćelijskih skladišta. 58. 39. 68. 57. Skicirati prizemnu porodičnu kuću sa podrumom (topla veza). 62. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje tri stana na stepeništu. 52. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. 70. 71. 53. 5. 49. Objasniti. Dozvoljena pomagala . 55. skicirati i iskotirati građevinsku liniju. 54. skicirati i iskotirati regulacionu liniju. Objasniti uslove i skicirati šemu spoljašnje galerije. 44. Navesti . 172 . 64. Hotelska soba kao osnovni elemenat organizacije hotela. 60.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. 67. Napraviti upoređenje «porodične teritorije» individualne stambene kuće i višespratne kolektivne stambene zgrade. glavnu prednost. Navesti najbitniju karakteristiku. na prijedlog ispitivača. . 50. Prema datim podacima skicirati presjek kroz garažu i rampu.

6.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 173 . Literatura i drugi izvori .

Nabrojati karakteristike betona . Objasniti koja je maksimalna dilatacija u betonu. 19. Objasniti u kojim se granicama kreće procenat armiranja kod centrično pritisnutih stubova. 3. 10. 15. Napisati i objasniti obrazac za silu loma. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. Objasniti postupak dimenzionisanja temelja od nearmiranog betona. Objasniti kako se vrši nastavljanje armature u AB konstrukcijama. Objasniti na čemu se zasniva zajednički rad betona i čelika. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju potrebnog broja profila kod centrično pritisnutih stubova. 21. Cilj ispita . 12. 16. Objasniti ulogu glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 5. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Objasniti šta su parcijalni koeficijenti sigurnosti. 29. 174 . montažne armature i uzengija kod AB nosača napregnutih na savijanje. 1. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Navesti kakve se konstruktivne mjere predviđaju kada se normalni napon nalazi u granicama: τR< τU≤ 3τR. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Definisati beton i nabrojati njegove komponente.2. Nabrojati dodatke za beton i objasniti njihovu ulogu. 18. Navesti osnovne pretpostavke pri proračunu AB konstrukcija prema graničnoj nosivosti. Objasniti slobodno i vezano dimenzionisanje kod AB nosača napregnutih na savijanje. Obrazložiti šta je sidrenje armature i kako se vrši. Objasniti ulogu i značaj armature. 22. zatezanje i savijanje. 20.1. 4. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju glavne armature kod nosača napregnutih na savijanje. 8. 30. Objasniti proračun centrično pritisnutih stubova bez uticaja izvijanja. Objasniti šta predstavlja odnos dilatacija u betonu i armaturi. Napisati i objasniti obrazac za vitkost centrično pritisnutog stuba. Objasniti mehanička svojstva betona: čvrstoća na pritisak. 28. Objasniti koja granična stanja razlikujemo. Objasniti zaštitni sloj betona. Napisati i objasniti obrazac za dimenzionisanje centrično pritisnutog stuba. Naziv ispitnog kataloga: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. 26. 6. 3. Nabrojati vrste čelika za armiranje. 9. Objasniti ulogu glavne. 11. 23. statičku visinu i ukupan presjek zategnute armature kod AB nosača napregutih na savijanje.prednosti i nedostatke. Objasniti osnove proračuna prema graničnim stanjima. Napisati i objasniti obrazac za: položaj neutralne ose. 14. 25.4. 17. krak unurašnjih sila. 2.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti betonskih konstrukcija. 7. 27. 13. 24. a koja u armaturi. odnosno nosivost centrično pritisnutog stuba.

0 KN/cm2 45. Objasniti postupak priračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo vertikalnim uzengijama. njihovu primjenu i vrste. 39. Opisati armiranje sitnorebrastih tavanica. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada je τn≤ τR. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo koso povijenim profilima. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju koso povijenim profilima i vertikalnim uzengijama. 0 KN/cm2 175 . 40. a kakve kada je τn>5τR. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz rebro. 36. 33. 42. Opisati sitnorebraste konstrukcije. Dimenzionisati slobodno položenu ploču kada su dati sljedeći podaci: MB30. Napisati i objasniti obrazac za statički aktivnu širinu pritisnute ploče kod nosača „T” presjeka. 35. 0 KN/cm2 p=2. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada se nominalni napon smicanja nalazi u granicama 3τR< τn≤ 5τR. 37. Objasniti od čega zavisi proračun „T” presjeka. 43. 41. 0 KN/cm2 p=4.31. 34. GA 240/360 g=6. GA 240/360 g=4. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz ploču. 38. 32. Napisati i objasniti obrazac za nominalni napon smicanja. Odrediti graničnu silu centrično pritisnutog stuba za date podatke MB25 GA 240/360 44. Sračunati i usvojiti armaturu konzolne ploče kada su dati sljedeći podaci: MB30. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada je pritisnuto rebro.

GA 240/360 g=40 KN/cm p=20 KN/cm 47.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. na prijedlog ispitivača. .46.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Pribor za crtanje. 6. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 5. . Tip ispita . GA 240/360 g= 40KN/cm p= 20KN/cm b= 20cm 4. Sračunati presjek armature za preuzimanje smičućih napona slobodno položenog nosača kada su dati sljedeći podaci: MB30. 176 . . .Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. Dozvoljena pomagala .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.Nastavnik sastavlja.Usmeni . Literatura i drugi izvori . Dimenzionisati slobodno položen nosač kada su dati sljedeći podaci: MB30.

.. Pravilnu upotrebu stručne terminologije.STRUČNI RAD 2.. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA ....Šema organizacije građenja 177 ..2....1.. Samostalnost u komunikaciji.1. Stepen povezanosti stručno . Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: Poznavanje gradiva.Dinamički mrežni plan izvršenja radova sa pratećim dijagramima . ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA .. sistematičnost u radu. Samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora..... predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja. vezanih za zadati projektni zadatak. uslovi Proračun fonda radnog vremena sa uslovima snabdijevanja resursa Nacrt procesa ..... njihovom rješavanju. Samostalnost u uočavanju problema.teorijskih i praktičnih znanja.. Sisak tema/zadataka 3.2.... 3... predstavljanju i argumentovanju stavova..... ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2.2.dijagram toka Trajanje radova za sve aktivnosti i spisak aktivnosti i spisak aktivnosti sa strukturom mrežnog plana i kritičnim putem . 1: 250 Tehnički opis Predmjer i predračun građevinskih radova Širi i uži izbor potrebne mehanizacije.STRUČNI RAD 1. Organizacija građenja Prema podacima datim u prilogu ovog zadatka potrebno je uraditi – Idejni projekat organizacije građenja za individualnu stambenu kuću Projekat treba da sadrži: Situacija . principa i zakonitosti........ Racionalno korišćenje materijala.. sa praktičnim učincima mašina Opis prethodnih radova i pripreminh radova. Poznavanje i poštovanje važećih pravila i propisa u građevinarstvu......... vremena i energije...

3.2. Projektovanje PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE, na nivou GLAVNOG PROJEKTA, odnosno projekta za odobrenje izgradnje. Projekat treba da sadrži: Situacija ................................................. 1: 200 (1: 250) Tehnički opis Osnova temelja ......................................... 1: 50 Osnova podruma ........................................ 1: 50 Osnova prizemlja ....................................... 1: 50 Osnova sprata ........................................... 1: 50 Osnova krova ............................................ 1: 50 Poprečni presjek ....................................... 1: 50 Podužni presjek ........................................ 1: 50 Dvije fasade ............................................. 1: 50 Osnove prizemlja i sprata sa dispozicijom namještaja ........................... 1: 50

Projekat uraditi u tušu na paos papiru, formatizovati u A4 format ili A3 format, uvezan spiralom. 3.3. Betonske konstrukcije Prema podacima datim u prilogu projektnog zadatka potrebno je dimenzionisati manji prizemni objekat: Projekat treba da sadrži: Tehnički opis Plan pozicija Za svaku poziciju u objektu potrebno je uraditi: statičku šemu analizu opterećenja statičke uticaje dimenzionisanje plan i izvod armature specifikaciju armature

Proračun uraditi na formatu A4, a plan armature na A3 formatu.

178

4. Upustvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema stručni rad odnosno projektni zadatak. Kandidat izrađuje stručni rad/projektni zadatak po planu koji je uskladio sa mentorom. - Projektne zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno - teorijskih predmeta. Kandidat u završnoj godini školovanja bira jedan projektni zadatak i obrađuje ga individualno. Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka. - Ispitni odbor izdaje pismeno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i o drugim obavezama i uslovima. 5. Dozvoljena pomagala - Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja broj Nacrtna geometrija - usmeno 1. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi Tehničko crtanje - usmeno 2. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) 3. Građevinske konstrukcije - ocjena grafičkih vježbi - ocjena grafičkih radova - usmeno 4. Primjena računara u građevinarstvu - ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama 5. Građevinski materijali - usmeno - usmeno 6. Statika i otpornost materijala - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno 7. Tehnologija betona - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 8. Organizacija građenja zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i godišnjeg elaborata - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 9. Betonske konstrukcije zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi - usmeno 10. Projektovanje - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi i projektne
179

Redni broj

Naziv predmeta

Obavezni načini provjeravanja znanja dokumentacije - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i projektnog elaborata - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - ocjena praktičnog rada - usmeno i pismeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismene vježbe) - ocjena praktičnog rada i vježbi - usmeno - usmeno - pismeno (pismene vježbe)

11. 12. 13

Kućne instalacije Preduzetništvo Praktična nastava

IZBORNA NASTAVA 1. Strani jezik II 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Dizajner enterijera potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit za obrazovni program Građevinski tehničar za visokogradnju sastoji se iz: - pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz Stranog jezika ili Matematike. - usmenog ispita iz Građevinskih konstrukcija, Organizacije građenja, - Projektovanja ili Betonskih konstrukcija, po izboru učenika. - stručnog rada iz Organizacije građenja, Projektovanja ili Betonskih - konstrukcija, po izboru učenika. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - Za učenike sa posebnim potrebama obrazovni program se izvodi: - prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć, u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan, na osnovu važećeg, uzimajući u obzir stav da učenici treba da postignu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima;

180

4. 5..diplomirani inženjer arhitekture. . . 8. konstruktivni smjer. 9. Preduzetništvo .diplomirani inženjer građevinarstva. . 1. . II i IV razred).Diplomirani ekonomista. koji omogućavaju dostizanje istog profesionalnog standarda.provjeravanje znanja sprovodi se putem ispita.Diplomirani inženjer arhitekture. IZBORNA NASTAVA 1. Tehnologija betona .Diplomirani inženjer građevinarstva.škola je dužna da uradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja.Diplomirani inženjer građevinarstva. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH .Diplomirani inženjer arhitekture. Kućne instalacije . 12.diplomirani grafičar. 2. .diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer arhitekture.Za prilagođavanje obrazovnog programa koji je pripremljen za stručno obrazovanje mladih potrebama odraslih potrebno je: . koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. Statika i otpornost materijala konstruktivni smjer. . Primjena računara u građevinarstvu .diplomirani inženjer građevinarstva.diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani inženjer građevinarstva. 7.Diplomirani inženjer građevinarstva.diplomirani inženjer građevine hidrotehnički smjer. 10.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i Nastavni predmeti broj stručnih saradnika Nacrtna geometrija . .Profesor starnog jezika i književnosti . Organizacija građenja .diplomirani slikar primijenjenih 181 .Diplomirani inženjer arhitekture. Likovna kultura i crtanje . 13 Praktična nastava .prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima. Građevinske konstrukcije . Betonske konstrukcije konstruktivni smjer.Diplomirani inženjer arhitekture. kao i Slobodne aktivnosti. 6. Tehničko crtanje . .Diplomirani inženjer građevinarstva. . .Diplomirani inženjer građevinarstva. 2. .iz nastavnog plana izbrisati nastavni predmet Fizičko vaspitanje.Diplomirani inženjer građevinarstva.Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama može se produžiti najviše za jednu godinu. 6. Građevinski materijali . . 11.diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani slikar. . Projektovanje . Strani jezik II . 3. 7. . pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja određeni obrazovnim programom. Škola je obavezna da odraslima ponudi školske aktivnosti kojim se oni mogu priključiti po sopstvenoj želji.diplomirani inženjer arhitekture (za I. odnosno profesionalnih kompetencija.

7. 9. Diplomirani inženjer arhitekture Diplomirani inženjer arhitekture.Obrazovni program izvodi se u školskom obliku. Nacrtna geometrija II 72 36 36 2. diplomirani inženjer građevinarstva. Diplomirani inženjer arhitekture. diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Betonske konstrukcije IV 99 33 66 III 108 31 77 77 10. Kućne instalacije IV 66 33 33 12. 1. 11. Diplomirani biolog. diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. 12. Projektovanje IV 132 22 110 110 11. građevinarstvu II 108 38 70 70 5. 10. Tehnologija betona III 72 36 36 III 72 36 36 36 8. 8. 5. 8. diplomirani grafičar. konstrukcije III 144 36 108 IV 66 33 33 I 72 22 50 50 Primjena računara u 4. diplomirani inženjer arhitekture. Diplomirani inženjer građevinarstva. Tehničko crtanje I 72 16 56 108 36 72 72 I II 180 72 108 108 Građevinske 3. 8. Preduzetništvo IV 66 40 26 182 . Organizacija građenja IV 66 33 33 33 9. 4. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . Nastavni predmeti Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika umjetnosti.Redni broj 3. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer geodezije. Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: Diplomirani slikar. profesor likovnog obrazovanja. Građevinski materijali I 72 72 II 108 72 36 36 Statika i otpornost 6. 6. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni Ukupno odeljenje dijeli Nastavni predmeti Razred broj časova na grupe T V P T V P I 72 42 30 1. materijala III 72 36 36 36 7.

2. sajmu knjiga i dr. .dani sporta. 6. .posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje. 8. 7.posjete sajmovima informatike. .posjeta istorijskim spomenicima. Praktična nastava Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 72 72 72 66 IZBORNA NASTAVA 1. 9. tehnike i nastavne tehnologije.teorijsko područje: . . .Redni broj Nastavni predmeti Razred I II III IV I II III IV I I I II II III III III IV IV IV Ukupno časova 72 72 72 66 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 66 66 66 Vrsta nastave T V P 72 72 72 66 13. muzejima. 11. muzičke predstave i likovne izložbe. pozorišne. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne. Strani jezik II Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizualizacija Tehnologija građenja Geodezija 72 72 72 66 32 72 40 58 50 22 22 22 28 20 66 33 14 22 50 50 50 44 46 33 9. sadržaji po izboru učenika: 183 .ekološke aktivnosti. kao i sadržaje po izboru učenika.Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. a sastoji se .Program slobodnih aktivnosti priprema škola. 10. 4. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II.iz tri cjeline: obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . III razredu po 36 časova. SLOBODNE AKTIVNOSTI .učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. a u IV – 33 godišnje).Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. . 12. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. 5.filmske. 3. obavezni sadržaji vezani za stručno . .

Centar za stručno obrazovanje. Koordinator . Podgorica. drugog i trećeg razreda obavljaju profesionalnu praksu u skladu sa nastavnim planom. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Lidija Drašković. . Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. literarna. .Branislav Pavićević. ). Podgorica. 10.Snežana Tošić. Marko Radević". . . . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Mirjana Aleksić. likovna. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". . ali je uslov za završetak razreda.Mirsada Spahić. Marko Radević".Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. tehnički i Internet klub i dr. . RADNA GRUPA ZA IZRADU OBRAZOVNOG PROGRAMA: .Za izradu programa profesionalne prakse zadužena je škola.Srdjan Obradović.Dževdana Đukanović. Podgorica.Lela Vojvodić. kao i za završetak obrazovnog programa.Isidora Dautović. Podgorica. Marko Radević".Branka Roganović.socijalni rad učenika. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. Podgorica.Gordana Popivoda.Praksa se obavlja u odgovarajućim objektima izvan škole. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". . JU Srednja medicinska škola. .učešće u raznim sekcijama (sportska. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. PROFESIONALNA PRAKSA . Marko Radević".teorijskih predmeta i praktične nastave.. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. . saobraćajni propisi. . Marko Radević". Podgorica.Valentina Radonjić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . Podgorica.Učenici poslije završenog prvog. Program profesionalne prakse je u korelaciji sa programima stručno .Vesna Radišić. 11. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Jasmina Dašić. Podgorica. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. dramska. Podgorica. 184 . . Podgorica. Podgorica. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . Marko Radević". prva pomoć. .Tanja Radević. Marko Radević". muzička. informatička. Marko Radević".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful