OBRAZOVNI PROGRAM

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ...................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU .............................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ......................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .................................................................... 7 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA ............................................................................. 7 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE ................................................................................ 13 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................... 17 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU .................................................... 31 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI ......................................................................... 40 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ............................................................ 46 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA ............................................................................ 58 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ........................................................................ 64 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 71 1.2.10. PROJEKTOVANJE .................................................................................. 76 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE .............................................................................. 84 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO ................................................................................. 89 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................. 95 1.3. IZBORNA NASTAVA .................................................................................. 112 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................... 112 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE ................................................................. 113 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA ..................................................................... 118 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................... 122 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................... 127 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE ...................................................................... 132 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA ..................................................................... 136 1.3.8. MAKETARSTVO..................................................................................... 139 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE .................................................................. 143 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA .............................................................. 148 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ..................................................................... 152 1.3.12. GEODEZIJA........................................................................................ 160 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................... 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA ..................................... 164 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 164 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ...................................................................... 168 2.1.3. PROJEKTOVANJE.................................................................................. 171 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE ...................................................................... 174 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD .............................................................. 177 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD ............ 177 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................... 179 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ............................................................ 180 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............. 180 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ......................... 181 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ............................. 181 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................. 182 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ....................... 182 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................... 183 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 184

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 2 72 2 2 16 2 2 3 2 2 72 576 72 72 108 72 72 3 108 2 2 2 3 72 72 72 108 2 14 2 5 3 72 504 72 180 108 4 144 2 66 12 432 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2. Fizika UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Nacrtna geometrija 2. Tehničko crtanje 3. Građevinske konstrukcije Primjena računara u 4. građevinarstvu 5. Građevinski materijali 6. Statika i otpornost materijala 7. Tehnologija betona 8. Organizacija građenja 9. Betonske konstrukcije 10. Projektovanje 11. Kućne instalacije 12. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Strani jezik II 2. Likovna kultura i crtanje 3. Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne 4. sredine 5. Razvoj arhitekture 6. Slobodoručno crtanje 7. Savremena arhitektura 8. Maketarstvo

423 423 288 72 288 72 72 72 72 72 1842 144 72 498 180 72 180 72 138 99 240 66 66 1827 282 141 420 288 72 72

11 2 1 2 2 2 2 2

396 72 36 72 72 72 72 72

13 2 1 2 2

468 72 36 72 72

13 2 1 4 2

468 72 36 144 72

2 3 4 2 2 15 2 1 4 2

66 99 132 66 66 501 66 33 132 66

2 2

72 72 2 2 72 72

72 72 72 72

3

. u zavisnosti od vrste programa prethodnog obrazovanja. 2 2 2 IV god.Osposobljavanje za poslove razrade projekta objekata visokogradnje. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa . . . 2 III god.završila dvogodišnju stručnu školu.Osposobljavanje za poslove razrade projekta izvedenog stanja. 66 66 66 32 33 Ukupno 72 66 66 66 30 dana 141 9. Geodezija F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 36 10 dana 32 36 10 dana 32 36 3.Redni broj Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. sed. 72 sed. Mehanika tla i fundiranje 10.Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika.Osposobljavanje za poslove obrade tehničke dokumentacije.Osposobljavanje za rukovođenje građenjem objekata porodične stambene zgrade sa najviše dvije etaže i pomoćnih objekata. god. .Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa.Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline. . .Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u odgovarajući razred. . Komjuterska vizuelizacija 11.Obrazovanje po obrazovnom programu Građevinski tehničar za visokogradnju traje četiri godine.Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja.U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina. Uslovi za upis. .Osposobljavanje za izradu predmjera i predračuna radova. . II god.završila osnovnu školu ili .U srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su: . 4.U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta u toku tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. Prohodnost . . Tehnologija građenja 12. 6. .Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. 5. sed. .Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje. uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. koji donosi nadležna institucija. odnosno za uključivanje u program za obrazovanje odraslih . . Trajanje obrazovanja .Učestvovanje u planiranju i izvođenju radova kod objekata visokogradnje.izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole. . 4 .Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. .

Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU.7. 5 . Obrazovanje koje se stiče .

1.POSEBNI DIO 1.1. 3. INFORMATIKA 1. MATEMATIKA 1.1. 8. 6. 6 .1.1. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo. STRANI JEZIK 1. FIZIČKO VASPITANJE 1. GEOGRAFIJA 1.1. ISTORIJA 1.10. 1.1. 7.9. FIZIKA 1. 5.1. 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.1.1. SOCIOLOGIJA 1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1. 4. 2. PREDMETNI PROGRAMI 1.

. . 7 . Opšti ciljevi nastave . .Osposobljavanje za samostalan rad. NACRTNA GEOMETRIJA 1.Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora.Savladavanje predstavljanja ideja na papiru kroz perspektivu. .Osposobljavanje učenika za čitanje planova.2.Sticanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i obrnuto. Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA 2.1.TEORIJSKI PREDMETI 1.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 42 30 36 36 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 78 66 144 3. .2. STRUČNO . .Razvijanje motoričke vrijednosti pri crtanju.1.

Crta projekcije.Upoznaje sagledavanja tačke u opštem i karakteristike prostora. određuje prodore pravih i njihovo kretanje. valjak i lopta. Vježba: .Crta projekcije duži i prave u opštem i specijalnom položaju.Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom položaju: trougao. Vježba: .Razvija sposobnost .Očitava vrijednosti projekcija i zna koordinata.Definiše vidljivost i kretanje kroz prostor.Crta projekcije . položaju. kotirane i kose projekcije. pravougaonik. kvadrat.Crta projekcije tačke u opštem i specijalnom položaju kroz kvandrante. . . Ortogonalna projekcija . . trapez i krug. . pomoću pravih koje se sijeku.Nabraja vrste . njihovu primjenu. preciznosti.Crta tragove zračnih ravni normalnih na Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Razlikuje kvadrante.Crta projekcije . određuje vidljivost pojedinih elemenata. geometrijske slike.4.Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: kupa. projekcijskih ravni. Vježba: . .Određuje prodore geometrijska prave kroz tijela.Crta projekcije.Uočava razlike između ortogonalne. . u prostoru. .Poznaje osnovne duži i prave u geometrijske opštem i oblike: tačku. tri nekolinearne tačke 8 . . projekcije. projekcija i .Preko određivanja prodora uslovljava kretanje prave.Konstruiše ravan pomoću dvije paralelne prave.Razvija sposobnost . Vježba: .Crta njihov položaj koordinata.Pravi model . projekcijske ravni. Vježba: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Projekcije . specijalnom pravu. specijalnom ortogonalne položaju. ravan.Upoznaje sistem sistema opažanja i projekcijskih ravni.

Poznaje pravila rotacije. Vježba: .učenik horizontalnicu. . .Konstruiše tragove kose ravni.Određuje prodor .Ilustruje projekcije geometijske slike različitih na zračnoj ravni. geometrijskih slika . . . frontalnicu ili profilnicu kao i ravni koje su u proizvoljnom položaju.Razvija sposobnost opažanja.Određuje presječnicu dvije ravni u međusobno različitom odnosu. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i pomoću geometrijske slike.Određuje pravu . . Vježba: . Transformacija i rotacija .Ilustruje presjek dvije ravni.Rješavajući i crtajući zadatke određuje prodor prave kroz zračnu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan. sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih. na kosoj ravni. koja ona zaklapa sa projektnom ravni. Geometrijske slike na ravni .Poznaje prodor prave kroz zračnu prave kroz zadatu ili kosu ravan i ravan. .Rješava zadatke određujući pravu veličinu duži i ugla koji ona zaklapa sa projektnom ravni putem rotacije ili transformacije.Crta projekcije geometrijskih slika koje leže na zračnoj ili kosoj ravni. Presječnica .Crta sutražnice ravni.Određuje projekcije različitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan. Prodor prave kroz ravan .Poznaje pravila veličinu duži i ugla transformacije.Ilustruje vezanih za zračnu geometrijske slike ravan. Vježba: . . . 9 .Razvija preciznost.Određuje .Određuje nagibnicu i normalu.

piramide i konusa) proizvoljnom ravni i određuje pravu veličinu presječne slike i razvija mrežu. piramide i konusa sa bazisom na proizvoljnoj ravni. karakteristike . perspektive. ortogonalne i kose crtanja i projekcije.Rješava krovova.Razvija kreativnost .Objašnjava presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. .Crta projekcije pravilne prizme.Crta složeni krov u osnovi sa izgledom krova.Crta presjek . crtanja. položaj pravilnih prostora. Kosa projekcija . valjka.Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme.Poznaje rješavanje .Rješava u kosoj kose projekcije. zračnom i . . Vježba: . piramide i konusa sa bazisom na zračnim i proizvoljnim ravnima. .Upoređuje razlike . Presjeci geometrijskih tijela .Razvija predstavu o perspektivnog elemenata prostoru.Upoznaje elemente .Razvija preciznost konusa sa bazisom čiji se bazis nalazi u radu. .Određuje pravu veličinu presječne slike i razvija sliku. geometrijskih tijela geometrijskih tijela zračnom ravni.Razvija preciznost i .Demonstrira sagledavanja pravilne prizme.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni . Perspektiva .Rješava projekcije . jednostavne u radu. na zračnim na zračnoj ili ravnima. slike i razvija mrežu. Vježba: .Objašnjava značaj .Razvija sposobnost .Rješava projekcije pravilne prizme. valjka. piramide i geometrijskih tijela .Crta metodama prodora vidnih . proizvoljnoj ravni. valjka.Određuje pravu proizvoljnim veličinu presječne ravnima. valjka. .Razvija 10 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Krovovi .Poznaje pravila opažanja. projekciji složene geometrijske oblike. valjka.Demonstrira sposobnost pravilnih presjeke pravilnih uočavanja.Crta u kosoj projekciji složene geometrijske oblike. ravni.Razvija sposobnost . .Rješava složene krovove u osnovi. Vježba: . piramide i konusa) zračnom ili proizvoljnom ravni.Objašnava slivne krovove u osnovi. Vježba: .

Određuje osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema.Rješava osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zraka i nedogleda. likoravan.Poznaje elemente frontalne perspektive. Beograd.diplomirani inženjer građevinarstva. Preporuke za izvođenje nastave zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema složene aritektonske oblike. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. šumarske i geodetske škole. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 1988.Ocjena grafičkih vježbi. linija horizonta. 2002. . 5. 6. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. drvoprerađivačke. . Nedimović: Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije s osnovama teorije. Beograd.Pismene vježbe.B.O. . . Tehnička knjiga. i 2004. Beograd. . . 11 . trgovinske i drvoprerađivačke škole.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . 9. Jevtić: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za I i II razred arhitektonske. projektor. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 7.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 1992.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. računar. građevinske. . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. .Očna tačka. Petrović: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole građevinske struke. 8. . . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. nedogledi.Lj. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . table za crtanje. Dulić. platno za projektor i modeli geometrijskih oblika.Rješava osnovne oblike enterijera.Diplomirani inženjer arhitekture. Formativni ciljevi učenik . M. Beograd.Bira položaj oka u likoravni i visinu horizonta. Gagić: Nacrtna geometrija za prvi i drugi razrad građevinske. 2005.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.G. V. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kompjuterske vježbe .Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .Obrada projekata 12 .Pravilno kotiranje.Konstruktivni sklop objekta .Kućne instalacije . formatiziranje crteža .Definisanje prostornih vrijednosti .Rad olovkom i drugim tehnikama .Građevinske konstrukcije .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Elementi projektovanja sa .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Izrada i razrada projektne dokumentacije .Tehničko crtanje .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih arhitektonskih oblika .razradom projekata . Povezanost predmeta Znanja .10.

Razvijanje tehničke kulture.Sticanje znanja za čitanje planova.Osposobljavanje za samostalan rad. .Upoznavanje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije. .Osposobljava se za kompozicijsku sređenost u izradi tehničkih crteža.2.Razvijanje motoričke sposobnosti pri crtanju.Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. . . Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 16 56 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 16 56 72 3. 13 . . .Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. . .2.Upoznavanje sa značajem dimenzija i razmjere.1. Opšti ciljevi nastave . TEHNIČKO CRTANJE 1.

. znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir. šestare. Rad olovkom . ozolit. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tehnički pribor .Crta različite linije: puna. gumu.Poznaje kotiranje otvora.Razvija pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. . . paus. .Objašnjava crtanje linija. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Grafička vježba: . .Razvija smisao za estetiku. pečat i određuje formate A1.Zna elemente kotiranja: kota.Poznaje visinsku kotu.Upotreba pribora i materijala za tehničko crtanje. šablone i različita pera. . .Crta elemente kotiranja. trouglove.Primjenjuje visinske kote i kote otvora. milimetarski. . Kotiranje .Razvija preciznost u radu.Nabraja i objašnjava pribor za tehničko crtanje. početak i kraj kotne linije. 14 . isprekidana. Socijalizacijski ciljevi učenik .lenjir.Koristi razmjernik. .Objašnjava ispisivanje brojeva. krivuljare. uglomjer. marker. 1:25. .Upoznaje značaj razmjere u tehničkom crtežu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije.Objašnjava ispisivanje slova. šrafure. .Na jednostavnim oblicima primjenjuje različite razmjere 1:5. .tačka.Primjenjuje razmjeru. 1:50. . Grafička vježba: . . . šinu.Na datoj osnovi i presjeku primjenjuje pravila kotiranja. A4. tuš. Grafička vježba: . .Crtanje punih linija različitih debljina.Crta tehnički okvir.Navodi materijal koji se koristi za crtanje. hamer. T . kotna linija. A3. crta tačka. Grafička vježba: .Crtanje isprekidanih linija crta . bojice.Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom. tablu. Koristi razne vrste olovaka.Ispisivanje brojeva i slova slobodnom rukom i šablonom.4. Koristi i održava: sto za tehničko crtanje. 1:100.Objašnjava upotrebu papira za crtanje. Grafička vježba: . 1:10.Upoznaje značaj tehničkog crtanja. Razmjera . A2. 1:500.

elipse.Upoznaje značaj i sadržaj idejnog projekta. sanitarnih uređaja. Vježba: . instalacija i zelenila u osnovi i izgledu. . krivih linija i njihove spojeve sa pravim linijama.Razvija kreativnost i formira stav o važnosti dobijenih informacija. kotira i ispisuje podatke. . uči punjenje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Oznake materijala . Izvođački projekat .Ćita oznake materijala.Vrši izradu logotipa .Crta oznake građevinskog matrijala.Analizira i objašnjava zadati prilog glavnog projekta u razmjeri. Grafička vježba: .Analizira i objašnjava zadati dio izvođačkog projekta u razmjeri. Kopiranje i formatizovanje projekta .Uočava karakteristike idejnog projekta.Razvija sposobnost opažanja. Socijalizacijski ciljevi učenik . Grafička vježba: . Vježba: . čišćenje. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . Glavni projekat . Formativni ciljevi učenik .Opisuje rad u tušu. kompoziciju. namještaja.Upoznaje logotip i i njegove njegovu kompozicije. radiranje i brisanje.Priprema pribor.Kopira i kopiranje i formatizuje . .Upoznaje sadržaj glavnog projekta i ulogu njegovih priloga.Objašnjava grafičko prikazivanje materijala u projektima. formatizuje 15 .Precrtava zadati prilog idejnog projekta u odgovarajućoj razmjeri.Kopira. Idejni projekat . Rad u tušu .Uočava karakteristike glavnog projekta. .Objašnjava .Crta u zadatoj razmjeri razne oblike. Naslov i logotip .Razvija preduzimljivost i Vježba: .Upoznaje sadržaj izvođačkog projekta i važnost detalja koji se razrađuju. Grafička vježba: . .Crta konstrukcije mnogouglova.Uočava karakteristike izvođačkog projekta.Crta šrafuru za različite materijale i opremu. .

Građevinski materijali .Osnove. projektor i platno za projektor.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Tehničko prikazivanje materijala i ostalih elemenata 16 .Rad olovkom . Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Tehnička obrada crteža .G. .Građevinske konstrukcije . opterećenja i rezultante sila . presjeci. 5.diplomirani inženjer građevinarstva. izgled .Tehničko prikazivanje raznih materijala .Razmjera . . Formativni ciljevi učenik projekat.Projektna dokumentacija . 8. 2003.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Kompjuterske vježbe . 6. .Projektna dokumentacija .Projektna dokumentacija .Grafičko predstavljanje sila.Nacrtna geometrija . Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu.Tehnika crtanja .Statika i otpornost materijala . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Diplomirani inženjer arhitekture.Pismene vježbe. 7. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Kućne instalacije .Tehnička obrada crteža (osnove. Povezanost predmeta Znanja . Dulić: Tehničko crtanje sa čitanjem planova. presjeci.Tehničko prikazivanje građevinskih konstukcija .Tehnička obrada crteža . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 9.Usmena provjera znanja jednom u klasifikacionom periodu. 10.Ocjena grafičkih vježbi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik formatizovanje projekta. računar. izgledi) i formatizovanje .Tehnička obrada crteža . . table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje.Projektna dokumentacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Projektna dokumentacija . Preporuke za izvođenje nastave i slaže svoje radove. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim tehničkim priborom.Organizacija građenja . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Elementi projektovanja sa razradom projekata .

Upoznavanje sa prefabrikovanom gradnjom.Upoznavanje elemenata koji čine objekte visokogradnje i shvatanje njihovog međusobnog odnosa. . 3. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. .Upoznavanje sa drvenim konstrukcijama u građevinarstvu.Upoznavanje načina prenošenja opterećenja.Upoznavanje sa načinima izvođenja pojedinih elemenata građenja.Upoznavanje sa mjerama protivpožarne zaštite na objektima. .1.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje načina zaštite objekta od spoljnih uticaja.Osposobljavanje za primjenu seizmičkih propisa. .Upoznavanje sa primjenom hidroizolacije. . .Poznavanje krovnih konstrukcija. .Poznavanje izrade radioničke dokumentacije.Sticanje znanja o vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima zgrada. . . . .3.Poznavanje vrsta zanatskih radova na objektu. II razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 72 108 36 108 33 33 177 321 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 180 144 66 498 Vježbe: I razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.2. 17 . .Upoznavanje sa metalnim konstrukcijama u građevinarstvu.Sticanje znanja o vertikalnim komunikacijama u zgradama.Upoznavanje načina obrade podova i plafona. . Opšti ciljevi nastave . . . GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. .

Razvija . 18 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Poznaje otvore u prozorskih otvora. po visini. mješovitog . nadprozornike bez elementi otvora za roletne i sa vrata i uloga roletnom. karakteristike .Zna oznake i mjere . zidova i primjena . Elementi građenja . zida. između podužnog.Upoznaje odgovornost u konstruktivnog vertikalne radu. Otvori u zidovima .Crta šeme osnova . skeletni i poprečnog i mješoviti.Uočava razliku kulturu.Objašnjava odnos prema različitih sistema osnovne zanimanju.Određuje položaj . zidovima (uloga prozorskih otvora i . Vertikalni konstruktivni elementi . gradnje. položaju i pregradne funkciji. konstruktivne .Razlikuje nadprozornika.Primjena Pravilnika za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. odnose na ab serklaže i načine njihove izgradnje. . konstruktivne .Navodi osnovne sistema.Upoređuje klasični građenja u polumontažni i klasičnom. montažni način polumontažnom i izvođenja.Stiče pozitivan . funkcija njihovih . montažnom načinu izvođenja.Analizira ulogu elemente(uloga konstruktivnih konstruktivnih zidova. .U razmjeri nacrtati otvore za prozore i vrata na osnovi objekta.Poznaje djelove primjenjujući Pravilnika za Pravilnik za građenje objekata građenje objekata visokogradnje u visokogradnje u seizmičkim seizmičkim područjima koji se područjima. vertikalne serklaže .Razvija tehničku elemente: masivni.Razlikuje noseće . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Konstruktivni sklop objekata . elemente opreme i elemente obrade. nadvratnika). elemente. Vježba: .Shvata ulogu nadprozornika.Na zadatim vertikalnih i osnovama horizontalnih raspoređuje serklaža).4.Nabraja elemente elemente.

Hidroizolacija .Upoznaje princip funkcionisanja ventilacionih kanala (pravila primjene i elemente ventilacije).Definiše elemente od kojih su sastavljeni sabirni dimnjački kanali kao i način izvođenja. . .Planira položaj dimnjačkih kanala.Crta detalje lokalnog grijanja od blokova. . . .Opisuje karakteristike trakastih temelja.Analizira mogućnost primjene blokova u konstrukciji dimnjačkog kanala.Razumije važnost očuvanja zdrave životne sredine.Shvata ulogu temelja i princip prenošenja opterećenja. . .U razmjeri nacrtati temelje za datu osnovu sa oborenim presjecima.Na osnovama crta oborene presjeke temelja.Nabraja podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekata i prema materijalu od kojeg se izvode.Crta detalje ventilacionih kanala. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Dimnjački kanali .Zna mjere i oznake vrata. .Crta oblike temelja.Navodi materijale koji se primjenjuju za hidroizolaciju. Temelji . kao i podjelu na Vježba: . temelja samaca i temeljnih ploča. Ventilacioni kanali .Poznaje dimnjačke kanale (uloga i podjela prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala). . .Opisuje princip ugrađivanja prozora i vrata. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . Vježba: .Zna način izvođenja temelja.Razvija odgovornost u radu.Crta načine otvaranja vrata.Skicira međuspratnu konstrukciju oko dimnjačkog kanala. . . .Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa 19 . .Crta nadprozornik bez roletne.Objašnjava ulogu hidroizolacije. Formativni ciljevi učenik . . .Riješiti vođenje sabirnog dimnjačkog kanala kod višespratnog objekta prema datim uslovima.Objašnjava princip funkcionisanja sabirnih dimnjaka. Vježba: .Crta detalje sabirnih dimnjačkih kanala.Zna izolaciju podova i podrumskih zidova.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik horizontalnu i vertikalnu.

Formativni ciljevi učenik djelimično ukopanim podrumom.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Horizontalni konstruktivni elementi - Crta serklaže, - Navodi grede i podvlake. horizontalne - Crta pune ravne konstruktivne ploče sa jednim, elemente. dva i više oslonaca. - Poznaje funkciju i materijale za - Crta rebrastu izradu međuspratnu horizontalnih konstrukciju. konstruktivnih - Crta sitnorebrastu elemenata. međuspratnu - Poznaje podjelu konstrukciju. međuspratnih - Crta montažne ili konstrukcija prema polumontažne načinu izvođenja i međuspratne njihove konstrukcije. karakteristike. - Crta armirano - Navodi vrste betonsku oplate. međuspratnu konstrukciju u skeletnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Crteži – planovi oplate. Grafička vježba: - Crta planove oplate pune ploče. Grafička vježba: - Crta planove oplate rebraste i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. Grafički rad - Prema zadatoj osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu) crta planove oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata.

Vertikalne komunikacije - Primjenjuje Stepenice propise za - Definiše pojam stepenice. spoljnih i - Grafički prikazuje unutrašnjih osnove i vertikalne stepenica. presjeke - Navodi podjelu stepenišnog stepenica prema prostora. značaju, namjeni, - Čita crtež konstrukciji, stepenicа na kosim materijalima, armirano oblicima i načinu betonskim izvođenja. pločama, - Poznaje elemente oslonjenim na stepenica. obrazne nosače. - Poznaje propise za - Čita crtež stepenice. stepenicа na - Poznaje proračun koljenastim ab stepenica. pločama. - Analizira mogućnost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji. - Računa stepenice.

- Razvija preciznost.

Grafička vježba: - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na koljenastim pločama. Grafički rad - Prema zadatom stepenišnom prostoru u osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu): - proračunava stepenice; - crta osnovu, poprečni i podužni presjek; - crta planove oplate stepeništa.

21

učenik - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na Kose rampe koljenastim - Poznaje kose pločama. rampe za pješake i - Crta spoljašnje motorna vozila. stepenice. - Poznaje propise za - Uočava značaj i dimenzionisanje svrhu liftova. rampi. - Rješava rampe za vozila i za potrebe invalida. Krovovi i krovne konstrukcije - Razlikuje elemente - Vrši podjelu krovnih krovova prema konstrukcija. nagibima, - Crta tesarske materijalima i krovne veze. broju krovnih - Crta drvene ravni. krovove: proste krovove, krovove Drveni krovovi sa raspinjačama i - Upoznaje se sa krovne vješaljke. krovnim - Skicira krovove sa konstrukcijama i nadzitkom. navodi vrste - Skicira mansardne krovnih krovove. konstrukcija. - Poznaje tesarske - Analizira veze. povoljnost - Upoznaje drvene primjene pojedinih krovove: proste krovnih krovove, krovove konstrukcija. sa raspinjačama i - Rješava tavanski krovne vješaljke. prostor za potrebe - Upoznaje drvene stanovanja. krovove sa nazidkom. - Na zadatoj osnovi - Upoznaje krova crta slivne mansardne površine. krovove. - Čita detalje ravnih krovova. Potkrovlja - Upoznaje - Čita detalje zaštite potkrovlja. izolacija ravnih - Poznaje funkciju krovova. krovnih prozora. - Obrazlaže način adaptacije potkrovlja. - Obrazlaže primjenu

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Liftovi - Upoznaje liftove.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Grafička vježba: - Crta proste krovove i krovove sa raspinjačama. Vježba: - Analizirajući povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija rešava tavanski prostor za potrebe stanovanja. Vježba: - Crteži ravnih krovova.

22

Navodi vrste ravnih krovova. . .Skicira toplotnu. . 23 .Poznaje slojeve ravnih krovova. Izolacije .Objašnjava način odvodnjavanja ravnih krovova. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava zaštitu krovnih izolacija. . . Ravni krovovi . zvučnoj i hidroizolaciji prostora.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala koji doprinose toplotnoj.Navodi vrste izolacija.Navodi nedostatke i prednosti ravnih krovova. .Definiše ravne krovove. .Objašnjava namjenu toplotne. zvučne i hidro zaštite objekata.Navodi materijale za izolacije. zvučnu izolaciju i hidroizolaciju zidova i međuspratnih konstrukcija.

Razlikuje drvene prozore prema i drvene elemente konstrukciji. .Skicira detalje metalne ograde. . Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu primjenu. Stolarski radovi . .Navodi vrste podova prema materijalu i namjeni i objašnjava način izrade.Nabraja vrste i opšivanja limom. .Razlikuje podove prema materijalu. od opekarskih proizvoda. Grafička vježba: .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Čita detalje .cementnih proizvoda. Grafička vježba: . Limarski i bravarski radovi .Razlikuje krovne pokrivače od azbest .Navodi vrste oluka i ugrađivanja mjesta i način bravarije. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: .Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. Grafička vježba: . .Crta detalje . grebena i uvala. lima i dr. .Crta detalje ugrađivanja bravarije. primjenu limenih opšava. ugradnje. njihove osobine i primjenu.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Crta podove i plafone.Skicira detalje . . . Vježba: .Crta detalje ugrađivanja . .Objašnjava metalne ograde.Crta detalje pokrivanja krovova. . građevinarstvu. .Crteži sa detaljima pokrivanja krovova.Razlikuje vrste plafona.Poznaje vrste krovnih pokrivača prema materijalu.Čita detalje . .Navodi vrste drveta .Navodi slojeve podova. Formativni ciljevi učenik . nosivih i nenosivih. .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podovi i plafoni .Crta detalj međuspratne konstrukcije sa podom i plafonom.Razvija preciznost.Poznaje vrste i oblike limova i ugradnje različitih njihovu primjenu u vrsta oluka.Navodi vrste plafona i objašnjava način izrade. .Crta detalje pokrivanja krovova. Pokrivački radovi .Čita detalje pokrivanja sljemena. oblike metalnih profila. za stolarske radove 24 .

Poznaje načine zaštite čeličnih konstrukcija od korozije. proračun i konstruisanje rešetkastih nosača.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente. Vježbe: .Crta detalje veza nastavaka punih nosača.Poznaje radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. .Crta detalje ugrađivanja stolarije. . .Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata.Dimenzioniše i konstruiše nosače.crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. . .Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere. . . .Poznaje klasične Formativni ciljevi učenik .Nabraja mehanička spojna sredstva.crta dispoziciju.Informativni ciljevi i sadržaji učenik i stolarske izrađevine.Zna primjenu. .Navodi proizvode od čelika i njegovu primjenu u građevinarstvu. .Poznaje izradu radioničke dokumentacije. .Nabraja elemente industrijske hale. . . .Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Računa naprezanje Vježba: 25 .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave stolarije. .Objašnjava izradu čelične konstrukcije u radionici.Crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze.Zna primjenu.Crta dispoziciju hale. . . .Radi specifikaciju materijala.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente.Poznaje osnove za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija.Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem).Crta detalje veza nastavaka punih nosača. . .Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale: .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem).Računa naprezanje zategnutog štapa i crta detalje veze.Nabraja vrste i kvalitet šavova. . . . Metalne konstrukcije . Drvene konstrukcije . . Grafički rad: Prema zadatim podacima: . . . . . proračun i konstruisanje punih nosača. .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.

.Prema zadatim podacima računa naprezanja u zategnutom i pritisnutom štapu i crta detalje veza. Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje nastavke i veze elemenata drvenih konstrukcija. . . Lijepljene lamelirane . drvene konstrukcije .Navodi karakteristike i specifičnost lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija. Preporuke za izvođenje nastave . . 26 .Poznaje osnove za dimenzionisanje drvenih konstrukcija.Stiče osjećaj za prostor.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Nabraja spojna sredstva.Dimenzioniše drvene tavanjače. . . .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Nabraja konstruktivne sisiteme.Informativni ciljevi i sadržaji učenik drvene konstrukcije. .Opisuje način proizvodnje lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Crta detalje spajanja elemenata lijepljenih lameliranih krovnih konstrukcija.Nabraja fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. . Formativni ciljevi učenik zategnutog štapa i crta detalje veze. .

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prefabrikovana gradnja - Opisuje osnovne karakteristike industrijske proizvodnje (istorijski razvoj, prefabrikovani konstruktivni elementi objekata visokogradnje). - Upoznaje metode prefabrikovane gradnje (tradicionalni, djelimično prefabrikovan, prefabrikovan način gradnje, moguća mjesta za prefabrikaciju, metode prefabrikacije). - Nabraja vrste transporta. - Opisuje način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata (sredstva za montažu, metode montaže, redoslijed montaže, pravac kretanja krana i dizalice). - Objašnjava karakteristike za: skeletni sistem, krupnoblokovski sistem, prostorno ćelijski sistem, mješoviti konstruktivni sistem. - Poznaje elemente skeletnog sklopa (temelj, stub,

Formativni ciljevi

učenik - Uočava karakteristike istorijskog razvoja prefabrikovane gradnje. - Razvija preciznost - Razlikuje u radu. prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. - Razlikuje metode prefabrikovane gradnje. - Određuje mjesto za izradu prefabrikovanih elemenata (gradilište, poligon, pogon). - Shvata metode prefabrikacije (sa nepokretnim i pokretnim kalupima, horizontalnim, pojedinačnim i u nizu). - Razlikuje unutrašnji i spoljašnji transport. - Predviđa način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata. - Uočava razliku između sistema prefabrikovane gradnje. - Crta prefabrikovane temelje sa „čašom", sa "čaurom" i u vidu ljuske. - Crta suvi i mokri postupak veza,

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu temelja i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu stuba i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri detalj nastavljanja grednih nosača u polju.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik gredni nosač, tavanični element). - Obrazlaže suvi postupak, mokri postupak i prednaprezanje, kao i veze prefabrikovanih elemenata (stub -temelj, stub - greda, stub – greda tavanica).

Formativni ciljevi

učenik stub - temelj i stub - stub. - Crta ostvarivanje veze stub - greda pomoću prednaprezanja (sa prepustom i bez prepusta). - Skicira tavanične elemente (punog presjeka, olakšanog presjeka, kasetirane). - Zna prefabrikaciju elemenata i način montaže. - Analizira metode povezivanja elemenata. Vertikalne komunikacije - Razlikuje elemente - Navodi elemente stepenica. vertikalnih - Skicira elemente komunikacija gazišta sa (nosač, gazište, olakšanim i punim čelo gazišta). presjekom, - Definiše dimenzije podesne nosače i otvora za liftove. kose obrazne nosače. - Rješava položaj i grupisanje liftova u kolektivnim stambenim objektima visokogradnje. Elementi panelnog sistema - Upoznaje elemente - Skicira poprečne presjeke zidnih panelnog sistema panela. (dimenzije i oblici - Crta spojeve zidnih panela, između zidnih dimenzije i oblici panela i to: tavaničnih unutrašnjih elemenata). konstruktivnih, spoljašnjih i - Poznaje sklopove unutrašnjih na ćelijskih elemenata mjestu ukrštanja i način nalijeganja. zidova. - Objašnjava montažu sanitarnih - Crta spoj dvije tavanice iznad ćelija, način

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze stub – tavanica konzola. Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze tavaničnog elementa i fasadnog panela.

28

učenik oslonca i spoj dvije tavanice iznad zajedničkog oslonca. - Razlikuje tipove sanitarnih kabina sa sanitarnim uređajima i dimenzijama. Prefabrikovani elementi velikih raspona - Crta zglobne veze - Nabraja elemente temelja i stuba. velikih raspona. - Skicira izgled i poprečni presjek nosača sa dimenzijama. - Crta krovne ploče i fasadne elemente. - Analizira detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podizanja i povezivanja istih.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija preciznost u radu.

Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodične zgrade P+1, L=, H=. Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat jednobrode hale sa rasponima L1=, L 2=, H=.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojević: Građevinske konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. - B. Blagojević: Završni građevinski i instalaterski radovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990. - V. Kujundžić, D. Tošić: Metalne i drvene konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Buđevac: Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - M. Muravljev, B. Stevanović: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Crtaći stolovi, pribor za crtanje, računar, projektor, platno za projektor, crteži krovnih konstrukcija, modeli krovnih konstrukcija i crteži sa detaljima krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u klasifikacionom periodu). - Pismeno (pismeni zadaci: po dva pismena zadatka u toku školske godine, po jedan u polugodištu). - Ocjena grafičkih vježbi.

29

konstruktivni smjer.diplomirani inženjer arhitekture (za I.Elementi objekata visokogradnje .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Osnovi građevinarstva .Izrada drvene oplate za stub .Gvožđe .Diplomirani inženjer građevinarstva.Praktična nastava .Zidovi i stubovi ..Tesarske veze . 10.Konstruktivni sklop objekata visokogradnje .Opekarski proizvodi .Izrada modela drvene krovne konstrukcije .Međuspratne konstrukcije .Čelik .Malteri . II i IV razred).Sistemi u građenju .Projektovanje .Temelji .Prijem i prenos opterećenja .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8.Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata .Statika i otpornost materijala 30 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Drvo i drvena građa . 9. .Drvene konstrukcije .Beton .Mehanika tla i fundiranje .Ocjena grafičkih radova.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Konstruktivni sklop objekata .Zidanje zidova i stubova opekarskim proizvodima . .Tehničko crtanje . .Osnovni oblici temelja . Povezanost predmeta Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi Temelji Konstruktivni sklop zgrade Radovi u visokogradnji Osnove.Objekti visokogradnje . izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Građevinski materijali .

31 .Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža.Osposobljavanje za samostalan rad.Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora.Upoznavanje sa značajem tehnike poznavanja računara.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima.1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 38 70 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 108 60 120 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . glavnog i izvođačkog projekta.4. . . .Upoznavanje sa izradom idejnog. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 1. .grafička estetika.Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije. . Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 2.Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto. 3.2. . Opšti ciljevi nastave . .Uklapanje estetike i funkcionalnosti .

Označavanje objekata – alat ERASE. objekata na crtežu. Definisanja radnog prostora .Zna dimenzije sisteme. . Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod .Shvata dimenziju .predstavljanje crteža u tzv. Označavanje objekata na crtežu . rotacijom. .Razvija pozitivan odnos prema zanimanju.Razvija sposobnost opažanja. Analizira projektovanje crteža. .palete sa alatkama i njihove funkcije.Upoznaje radnog prostora. . Vježba: . vektorskim (draw) programima. .Poznaje komande ZOOM.Zadavanje tačaka primjenom elementarnih komandi: POINT. Koristi tastaturu.projektovanje crteža. REGEN za crteža.otvaranje postojeće datoteke i izlaženje iz programa.Razrađuje . .Snimanje i učitavanje crteža. PAN.grafički editor programa. .Upoznaje način snimanja crteža. prikaze crteža. . transformacijom ili modifikacijom drugih objekata. LINE. znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Shvata suštinu vektorskih programa.Poznaje načine označavanje označavanja objekata. . Preporuke za izvođenje nastave . Shvata logiku programa. vezane za prikaz REDRAW. RECTANGLE. 32 . Koristi „miš“.om: . Socijalizacijski ciljevi učenik .4.Primjenjuje alate: .Definiše granice crteža i jedinice mjere. Vježba: .Upoznaje se sa AutoCAD. . .podjela na nivoe i uočavanje simetrije objekata koji se dobijaju pomjeranjem.Poznaje načine zadavanja tačaka.padajući meniji. crteža.Upoznaje obradu crteža na računaru: . koordinatne .

Poznaje komande objekata alatima za za izmjene . . režimu.Dorađuje ivice .Upoznaje upotrebu različitih režima rada. .Upotrebljava alate: MOVE.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati za crtanje . ROTATE = rotacija. BREAK.Koristi mrežu tačaka . Vježba: . 33 Socijalizacijski ciljevi učenik .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.Objašnjava upotrebu mreže SNAP i GRID. DONUT.Upoznaje se sa ostalim alatima sa palete DRAW. CHAMFER.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. LENGTHEM. ELLIPSE. .Upoznaje komande .Rasterećuje crtež od nepotrebnih elemenata.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. Osnovne transformacije objekata .Mijenja dužine objekata. transformacijama: MOVE = translacija. . FILLET. . . COPY. MIRROR. Izmjene na objektima . vježbajući na njoj nove komande. SCALE. . .Koristi mehanizam ORTHO režimu. POLIGON. OFFSET. tačaka SNAP i .Crta prve šeme prostora i namještaja. . vježbajući na njemu nove komande. ARRAY.Uočava analogiju pojedinih komandi za transformacije sa određenim objekata sa palete geometrijskim Modify.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju.Razvija kulturu tehničkog crtanja. SCALE = homotetično preslikavanje.Upoznaje alate za geometrijske likove crtanje osnovnih i shvata njihovu geometrijskih međusobnu vezu oblika: CIRCLE.Objašnjava rad u .Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju koristeći različite režime rada.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećaju i nahođenju upotrebom novih alata.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju. ARC. Pomoćna sredstva u crtanju . .finu zaobljavanje i doradu objekata: zakošenje. Vježba: . Object Snap. MIRROR = osnovno preslikavanje. Vježba: . .Crta u OTRHO GRID. TRIM.Crta kružni i poligonalni niz elemenata. . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . ROTATE. EXTEND.Poznaje mehanizam Object Snap.Uočava važnost preciznog i kvalitetnog rada.Crta osnovne . .

Raslojava crtež . .Upoznaje razloge prepoznajući podjele crteža na sličnost elemenata i slojeve.unošenje bloka sa postojeće simbole.Poznaje: simbola.Upoznaje način za primjenom alata crtanje polilinija. Vježba: . . Socijalizacijski ciljevi učenik . alata SPLINE.Precizno koristi šrafiranja. . Umetanje šrafure na crtež .Poznaje karakteristika. Vježba: . zadavanjem razmjere i rotiranjem. zajedničkih .Demonstrira načine karakteristične zadavanja slučajeve.Crta polilinije .Mijenja i usklađuje za šrafiranje. . šrafirane površine. .Crta zadati arhitektonski prostor sortirajući objekte u zavisnosti od zajedničkih karakteristika.Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. dodjeljivanje i rad sa slojevima.Crta zadati arhitektonski prostor.Upoznaje način za .Objašnjava površina. PLINE.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . bloka.Objašnjava atribute šrafure.Objašnjava pojam simbole.Pravi ličnu biblioteku blokova i koristi je. . . Korišćenje blokova . .Pravi biblioteku . Slojevi i rad sa slojevima .Definiše svojstva zavisnosti od slojeva. .čuvanje blokova.Razvija organizacione sposobnosti.Redizajnira . . Vježbe: .način definisanja bloka. . postupak . grupišući ih u . šrafuru za .Crta i mijenja složene entitete pomoću alata PLINE i SPLINE.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Crtanje i editovanje složenih entiteta .Crta prave savitljive crtanje pravih krive primjenom savitljivih krivih. zatvorene konture .Oblikuje nove .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju.Zna šrafiranje . 34 .rastavljanje i ponovo definisanje blokova.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.

Podešava veličinu i teksta i elemente boju.Kreira.Dodaje tekst crtežu teksta crtežu. Vježba: . unos teksta.Definiše datoteku kulturu. . Rad sa postojećim crtežima i rasterskim slikama . .Mijenja tekst. Vježba: . .Upoznaje jasno tehničko kotiranja.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. izražavanje.Odabira štampač. dokumente. .Objašnjava razloge .Mijenja kote. Kotiranje .Štampa svoju prvu osnovu. . kotiranje.Bira stil kotiranja i . atributa.Definiše svojstva mijenja atribute. 35 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . štampanja crteža.Precrtava u AutoCAD-u. Štampanje .Stiče osjećaj za .Poznaje alate za kreiranje i umetanje atributa.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. . . .Koristi posebne . rasterskih slika. Vježba .Određuje veličinu kulturu.Zna komponente . elemente kota.Obrazlaže potrebu za dodavanjem .Prebacuje tekst u mala ili velika slova.Prikazuje editor za simbole i razlomak.Definiše tipove i načine kotiranja. formata teksta.Unošenje rasterskih slika na crtež i rad sa njima. .Kotira u nizu i paralelno.Poznaje različite .Dodaje odgovarajući tekst crtežu. Atributi .Učitava rasterske slike. .Radi sa alatkama sa .Bira tekstualni stil.Razvija tehničku mogućnosti . umeće i . razmjeri.Poznaje rad sa skenerom.Kotira neortogonalne objekte. Vježba: . . . kotiranja. . papira i broj kopija.Skenira . . za unošenje skeniranih slika u . . . .Poznaje alat za izmjenu atributa.Crta zadati arhitektonski prostor. i formatizuje ga.Definiše stilove palete dimension.Razvija tehničku .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Dodavanje teksta crtežu .Objašnjava stilove .Crta vertikalne i horizontalne kotne linije. .

Određuje razmjeru.Vrši izbor onoga što želi štampati. Pregled modela .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja.Upoznaje primjenu regiona (alat Region sa palete . .Kreira prve oblike po ličnom osjećanju i nahođenju. . . . . CONE.Upoznaje pronalaženje ortogonalnog i izometrijskog pogleda. . TORUS. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . . WEDGE.Uočava logiku programa. Vježba: . Izrada površina u 3D . . orijentaciju crteža.Koristi „miš“i tastaturu. . .Oblikuje mreže pomoću alata 3D MESH.Upoznaje interaktivno posmatranje u 3D. .Kreira oblike koristeći nove .Koristi osnovne alate programa. . Vježba: .Razlaže regione na 36 Vježba: . pravi od njih regione.Koristi napredne komande za izradu površina. . . SPHERE.Upoznaje crtanje površi pomoću alata 3D FACE.Upoznaje alate sa palete Modeling za pravljenje primitiva: BOX. CYLINDER. .Upoznaje sjenčenje modela. .Razumije 3D koordinatne sisteme.Razvija kreativnost i samostalnost.Sagledava prostor i objekte u njemu.Orijentiše se u radnom prostoru programa.Crta objekte. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u 3D . upoznavanje alata.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Upoznaje obradu mrežastih površina.Crta 3D površine pomoću alata 3D FACE. vjuport.Kreira oblike koristeći alat 3D FACE.Razvija samostalnost u radu. . Vježba: . Primjena regiona .Upoznaje interfejs: standardni meni.Upoznaje rad sa naprednim alatima za izradu površina. standardna paleta.Definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru. PYRAMID. . Pravljenje primitiva .Pravi prvi objekat koji prostorno postavlja i doživljava. tab panel.

Izrada arhitektonske osnove i dizanje zidova u 3D. Složena geometrijska tijela . ARRAY. . uređivanje . ROTATE. COPY. Formativni ciljevi učenik skup linija i lukova. .Upoznaje alate za rotira. Vježba: . objekata: .Upoznaje izradu složenih objekte geometrijskih tijela izvlačenjem po pomoću alata pravoj liniji.alat Revolve.otvaranje prozora. Obara ivice pod uglom. .Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata CHAMFER.Odsijeca djelove . Zaobljava ivice. Socijalizacijski ciljevi učenik . . 3D stane ili ivice. MOVE.Oduzima otvore sa zida. između dvije ravni.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Vježba: .Upoznaje alate za objekata.Poznaje primjenu . .Razvija sposobnosti i sagledava mogućnosti modeliranja tijela. Bulove operacije .Uočava analogiju pojedinih komandi sa određenim geometrijskim transformacijama.Oblikuje 3D .Pravi regione od nekoliko objekata i na njih primjenjuje Bulove operacije.Izvodi 3D tijela kada se neki 2D objekat okrene oko zadate ose .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. alat Extrude.Vrši korekciju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Draw). briše SCALE. Opcije za obradu tijela . Primjena Bulovih operacija .Izvlači.Zaobljava ivice. . Vježba: . premješta. . . Preporuke za izvođenje nastave alate.Kreira oblike otvora. . .Nadgradnja modela sa prethodnog časa: . Vježba: .alati sa palete.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.objekti . . paralelno uređivanje tijela: pomjera. u EXTRUDE i pravcu z – ose REVOLVE. . Uređivanje tijela u prostoru .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda modelovanja. 37 . mijenja boju. Vrši korekciju objekata.Skriva oblike koji Bulovih operacija.Stiče znanja u oblikovanju 3D objekata. . .Upoznaje Bulove operacije (alati sa palete Solid Editing). FILLET. Vježba: . smetaju.otvaranje vrata. iskošuje.Primjenjuje Bulove operacije.izrada stepenica.Solid Editing.alat SLICE.

Razlikuje vrste .Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja. Render. Kompjuterska biblioteka.Dodaje i postavlja osvjetljenja kameru.G. Beograd.Uređuje materijale.Poznaje alat objektima. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 9. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Razvija smisao za estetiku.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama.Upoznaje alat svijetla.Diplomirani inženjer arhitekture. 6. . .Upoznaje . Burchard. Uređivanje modela pomoću materijala . D. Beograd.B. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . dodavanje kamera i .Koristi alat Render. CET Computer Equipment and Trade.Dodaje i mijenja osvjetljenje.Upoznavaje vrste uređivanje modela mapa. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .diplomirani inženjer građevinarstva. Socijalizacijski ciljevi učenik . Omura: AutoCAD 2000. pomoću materijala. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.V. . . platno za projektor.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Render. .Računar sa odgovarajućom programskom opremom. 2001. .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Dodavanje kamere i osvjetljenja . Beograd. 8. Vježba: .AutoCAD. .Upoznaje crtež. projektor. . 2000.Importuje AutoCAD .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Selektivno renderuje djelove modela.Dodjeljuje materijale . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004. 38 . 5. 7. crtežu. Okvirni spisak literature i drugih izvora . štampač i skener. . .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Pitzer: Pod lupom . Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. .

10. Povezanost predmeta Znanja - Izrada i obrada tehničke dokumentacije - Tehnička obrada crteža - Izrada i obrada crteža, kotiranje - Izrada priloga projekta - Obrada i izrada crteža - Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Nacrtna geometrija - Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika - Tehničko crtanje - Projektna dokumentacija - Građevinske konstrukcije - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija - Projektovanje - Definisanje prostornih vrijednosti

39

1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika građevinskih materijala. - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih građevinskih materijala. - Upoznavanje pravilne upotrebe građevinskih materijala. - Osposobljavanje za upotrebu standarda. - Razvijanje svijesti o značaju upotrebe standarda i odgovornosti za poštovanje standarda. - Upoznavanje principa zaštite životne sredine. - Osposobljavanje za samostalan rad.

40

4. Sadržaj/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Upoznaje se sa značajem građevinskih materijala i prefabrikata. - Navodi osobine i metode ispitivanja građevinskih materijala. - Nabraja osnovne podjele građevinskih materijala. Osnovi geologije - Upoznaje geološke osobine zemlje i zemljine kore. - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Materijali od kamena - Upoznaje dobijanje i obradu građevinskog kamena. - Objašnjava primjenu kamena i njegovu zaštitu. - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata. - Nabraja vrste kamena. Voda - Opisuje vodu kao građevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije. Keramički materijali - Nabraja sirovine i opisuje dobijanje keramičkih proizvoda. - Objašnjava ciglarske

znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik - Razlikuje građevinske materijale prema namjeni. - Razlikuje određene osobine građevinskih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za produktivnost i ekonomičnost. Preporuke za izvođenje nastave

- Razlikuje stijene: magmatske, sedimentne i metamorfne.

- Razlikuje načine dobijanja i obrade građevinskog kamena.

- Uočava značaj vode u građevinarstvu.

- Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda. - Razlikuje keramičke
41

- Razvija sposobnost zapažanja.

Razlikuje načine dobijanja betona. . .Obrazlaže upotrebu čelika u građevinarstvu. . Zgure i pucolani .Obrazlaže zaštitu čelika od korozije.Razvija odgovornost u radu.Objašnjava osnovna veziva: građevinski kreč. 42 .Objašnjava marku betona. .Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona. .Nabraja vrste čelika i armature. Uočava značaj vatrostalnih materijala. .Nabraja sastojke mješavina maltera.Razvija svijest o zaštiti životne sredine. . gips i cement. . . Određuje upotrebu različitih maltera. Prepoznaje greške pri malterisanju. .Upoznaje keramičke proizvode.Upoznaje vatrostalne materijale. . . Metali i legure .Nabraja osnovne obojene metale. . Razlikuje vrste armature. Prepoznaje koroziju i definiše njeno sprečavanje.Nabraja vrste maltera i navodi njihovu primjenu. Razlikuje osobine zgure i pucolana u građevinarstvu.Nabraja činioce koji utiču na kvalitet betona. Beton .Nabraja vrste betona.Nabraja osobine veziva. . Formativni ciljevi učenik proizvode i definiše njihovu namjenu.Upoznaje dobijanje gvožđa i čelika.Upoznaje karakteristike i primjenu zgure i pucolana u građevinarstvu. Malteri .Objašnjava tehnologiju betona.Objašnjava sirovine i opisuje dobijanje veziva. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje veziva i definiše njihovu upotrebu. . Veziva u građevinarstvu . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik proizvode.Nabraja sastojke mješavine betona.

Razlikuje materijale za za završnu obradu i zaštitu od požara i zaštitu gotovih vlage. Formativni ciljevi učenik . elemenata. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razvija odgovornost u radu. .Određuje upotrebljivost veziva.Objašnjava dobijanje stakla.Određuje upotrebljivost plastičnih masa.Određuje primjenu drveta u građevinarstvu.Razlikuje boje. .Obrazlaže zaštitu drveta. . Ugljovodonična veziva .Opisuje greške u strukturi drveta.Navodi primjenu stakla u građevinarstvu.Obrazlaže upotrebu drveta u građevinarstvu. . . .Nabraja svojstva i vrste drveta.Upoznaje sirovine.Upoznaje oznake .Opisuje način dobijanja i primjenu ugljovodoničnih veziva. lakova i kitova u građevinarstvu.Standardi 43 . .Navodi vrste i lakove i kitove. . lakovi.Razlikuje vrste i primjene stakla u građevinarstvu.Upoznaje značaj plastičnih masa. Materijali u funkciji zaštite elemenata . kitovi . Boje. . .Uočava značaj razvoja novih materijala.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine. Standardi .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Staklo .Upoznaje materijale . vrste i obradu. .Navodi i objašnjava materijale u funkciji zaštite od požara. vlage i sl.Razlikuje oznake . . . Drvo .Upoznaje katran i bitumen kao osnovna ugljovodonična veziva. objašnjava primjenu boja. Plastične mase .

Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Građevinske konstrukcije Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi . 8. Formativni ciljevi učenik materijala. keramičke pločice. . Povezanost predmeta Znanja Drvo i drvena građa Čelik Gvožđe Opekarski proizvodi Malteri Beton Drvo. Miletić: Građevinski materijali sa osnovama geologije. čelik. Stojiljković: Građevinski materijali. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 10. plastične cijevi) i katalozi. 2008.R.diplomirani inženjer arhitekture.Obračunske norme korišćenja materijala . Podgorica. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. crijep. 6.I. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala. 9. Sinđić-Grebović: Građevinski materijali. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. beton. boje i lakovi . . uzorci građevinskih materijala (opeka. D.Upoznaje se sa standardima.Osnovi građevinarstva . 1979.Organizacija građenja 44 . .Elementi konstruktivnih sistema . 2002. 7.Računar. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Tehničke karakteristike materijala i građe Povezanost sa drugim predmetima Predmet . Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave građevinskih materijala. Stojiljković. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Čita standarde. projektno platno. projektor. . opekarski proizvodi . .Keramički materijali.I. Beograd.Diplomirani inženjer građevinarstva. Beograd.Završni radovi u građevinarstvu . . Centar za stručno obrazovanje. udžbenik za I razred srednjih stručnih škola. 5.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.

kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet .Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu 45 . lakovi.Praktična nastava .Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Sanitarni uređaji . kamen Boje. lakovi i kitovi Metali i legure Plastične mase Boje.Kućne instalacije Betonski radovi Armirački radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi Znanja .Znanja Osnovna veziva Malter Beton Gvožđe i čelik Drvo Opekarski proizvodi.

Prepoznavanje statičkih sistema u praksi. . .Upoznavanje sa pojmom krutog tijela i ravnotežom krutog tijela pod dejstvom ravnog sistema sila.2. 3.Upoznavanje sa vrstama naprezanja u nosačima. .Upoznavanje sa ekstremnim statičkim uticajima. zakona koji se koriste u statici. 46 .Osposobljavanje za rješavanje linijskih nosača i statički neodređenih nosača. definicija.Osposobljavanje za analitičku i grafičku obradu podataka. Naziv predmeta: STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 2.Usvajajanje osnovnih pojmova. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 1. zatezanje i savijanje.Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz otpornosti materijala. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 108 36 36 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 72 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . . Opšti ciljevi nastave . . . .1. .6.Upoznavanje sa pojmom materijalne tačke i uslovima ravnoteže materijalne tačke pod dejstvom proizvoljnog ravnog sistema sila.Osposobljavanje za dimenzionisanje nosača napregnutih na pritisak.

Vježba: .Razlikuje tijelo i . Statika materijalne tačke . sistematičnost. statike.Primjenjuje .Objašnjava analitički i grafički. razlaganje sila u . ose x. Vježba: . rezultantu sistema.Objašnjava pojam sile i mase. određuje rezultantu .Razvija tačnost. rezultantu. . podjelu mehanike. . . kretanja.Projekcija sila na ose Dekartovog koordinatnog sistema.Crta proizvoljan sistem sila.Određivanje položaja i veličine rezultante za proizvoljan sistem sila koji napada . podjelu mehanike. .Crta sistem . . slaganje dvije sile različitih pravaca.Prepoznaje grafički uslov ravnoteže. koje napadaju preciznost i .Poznaje proizvoljan sistem sila koje napadaju materijalnu tačku.Crtanje poligona i trougla sila.Analitičko i grafičko određivanje rezultante za dvije i više sila koje napadaju materijalnu tačku.Navodi metode metode rada.Navodi vrste materijalnu tačku. sila.Objašnjava poligon ili plan sila. . .Računa rezultantu proizvoljnog sistema sila koji 47 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .4. .Projektuje sile na sistema. .Brojni primjeri razlaganja sila koje napadaju materijalnu tačku na dva zadata pravca.Objašnjava .Objašnjava pojam .Uočava zadatak i različitih grana.Razvija preciznost. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . .Shvata pojam sile.Uočava zadatak i podjelu statike.Upoznaje sistem kolinearnih sila sistematičnost kolinearnih sila.Upoznaje materijalnu tačku i urednost.Računski određuje dva pravca.Upoznaje zadatak i . . .Primjenjuje .Grafičko predstavljanje sile u razmjeri.Crta različite vrste krutog tijela. . Statika ravni . Vježba: .Upoznaje aksiome aksiome statike. .Objašnjava grafičke uslove ravnoteže. rada. y. . .Upoznaje zadatak i .Upoznaje trougao sila. projekciju sile na zadata pravca.Razlaže silu na dva preciznost u radu. ose Dekartovog koordinatnog . podjelu statike. . . .Crta poligon i plan sila i grafički određuje rezultantu. Vježba: . brzinu i tačnost.Razvija sistematičnost i .Crta poligon i urednost i .Upoznaje veze .Razvija rutinu.

Objašnjava veličinu i položaj rezultante dvije paralelne sile istog i suprotnog smjera.Određivanje veličine i položaja sile u sistemu na osnovu grafičkih i analitičkih uslova ravnoteže.Redukcija sile na tačku. Vježbe: . .Računa silu primjenjujući uslove ravnoteže.Određivanje momenta sprega sila. .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže.Razvija tačnost. . Vježbe: . .Primjenjuje analitičke i grafičke uslove ravnoteže. . .Poznaje proizvoljan sistem sila u ravni. . geometrijski predstavlja moment sile. . .Računa moment sile za tačku.Poznaje teoremu ekvivalentnih spregova.Određuje položaj i računa veličinu rezultante dvije sile istog i suprotnog smjera. .Određivanje rezultante sistema paralelnih sila u ravni istog i suprotnog smjera primjenom Varinjonove teoreme.Objašnjava pojam rezultujućeg sprega. Vježba: . .Brojni primjeri nalaženja momenta sile za tačku. .Računa moment sprega. Statika krutog tijela . . . .Crta spreg sila.Razvija rutinu. .Primjena Varinjonove teoreme.Slaže silu i spreg. . sistematičnost preciznost i urednost. .Redukuje silu u odnosu na tačku. . . . .Određuje glavni vektor i glavni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave materijalnu tačku analitički i grafički. .Određivanje rezultante proizvoljnog sistema sila u ravni analitičkim putem.Određivanje glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u 48 .Upoznaje pojam momenta sile za tačku.Primjenjuje momentno pravilo.Objašnjava glavni vektor i glavni Formativni ciljevi učenik napada materijalnu tačku. . . brzinu i tačnost.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Obrazlaže analitički postupak određivanja rezultante sistema sila. . .Određivanje rezultujućeg sprega.Varinjonova teorema. .Crta proizvoljan sistem sila u ravni. Vježba: .Definiše pojam sprega. Vježba: .Opisuje slaganje sile i sprega. . .Upoznaje moment rezultante dvije sile .Definiše moment sprega.Računa rezultujući spreg.Određivanje ekvivalentnog sprega. .Slaganje sile i sprega.Upoznaje redukciju sile na tačku. .Analizira sistem spregova koji napadaju materijalnu tačku.

Objašnjava određivanje položaja rezultante za dvije ili više sila metodom Verižnog poligona. brzinu i tačnost. .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže proizvoljnog sistema sila. .Razlikuje vrste opterećenja.Poznaje grafičke uslove ravnoteže. putem.Upoznaje gredu grafičkim određivanje otpora putem primjenom oslonaca za prostu Varinjonove gredu grafičkim teoreme. 49 .analitičkim putem. . .Crta poligon sila i Verižni poligon. . . Vježba: .Određivanje otpora oslonaca proste grede za opterećenja: koncentrisana sila.Izračunava otpore .Razvija rutinu.Određuje otpore putem. .Prepoznaje vrste nosača.Upoznaje određivanje otpora oslonaca za prostu oslonaca za prostu gredu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ravni. Statika linijskih nosača u ravni . određenost nosača. Formativni ciljevi učenik moment i svodi dati sistem na prosti oblik. gredu analitičkim .Poznaje vezu izmedju plana sila i Verižnog poligona. raspodijeljeno opterećenje.Razvija tačnost. sistematičnost i urednost u radu. opterećenja.Grafički određuje rezultantu za dvije ili više sila. .Crta plan sila i Verižni poligon.Navodi vrste oslonaca i veza.Razlikuje vrste . oslonaca i veza. nosača.Izračunava otpore oslonaca za . .Objašnjava određivanje otpora . . oslonaca za prostu .Navodi vrste .Određuje statičku određenost nosača.Objašnjava statičku . . . .Navodi posebne uslove ravnoteže.Zna vezu između poligona sila i Verižnog poligona.Informativni ciljevi i sadržaji učenik moment. .Objašnjava grafičko slaganje sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Određivanje veličine i položaja rezultante ravnog sistema proizvoljnih sila metodom poligona sila i Verižnog poligona. spreg i kombinovano opterećenje: . . . Vježbe: .Upoznaje vrste . Statički određeni nosači .Primjenjuje osnovne oblike uslova ravnoteže proizvoljnog sistema sila. .Primjenjuje posebne oblike uslova ravnoteže.grafičkim putem. .

T. raspodijeljeno opterećenje.Određuje otpore oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. M) za prostu gredu. momenta.Definiše unutrašnje sile u presjecima normalne sile.Poznaje određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem.Objašnjava određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom analitičkim putem. raspodijeljeno opterećenje. Vježba: .Objašnjava unutrašnje sile u nosaču. . kombinovano opterećenje: . .Određivanje dijagrama presječnih sila (N. Vježba: . . spreg.grafičkim putem.Određivanje dijagrama presječnih sila (N. . .Određivanje dijagrama .grafičkim putem. 50 . . .Objašnjava određivanje otpora oslonaca grafičkim putem za konzolni nosač.Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za prostu gredu.Određivanje kritičnog presjeka. . transferzalne sile i momente savijanja.Razvija tačnost. . spreg.analitičkim putem. . Formativni ciljevi učenik konzolni nosač. Vježba: .Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za gredu sa presjekom.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za prostu gredu.Određivanje otpora oslonaca grede sa prepustom za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . sistematičnost preciznost i urednost u radu. . . .analitičkim putem. . Vježbe: .Računski određuje presječne sile i crta dijagrame presječnih sila za konzolni nosač. vrijednost max. . M) za konzolni nosač. kombinovano opterećenje: . T.Informativni ciljevi i sadržaji učenik oslonaca analitičkim putem za konzolni nosač. presječne sile i njihove dijagrame.Određuje otpore oslonaca za konzolni nosač grafičkim putem. .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za gredu sa prepustom.Izračunava otpore oslonaca za gredu sa prepustom. .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za konzolni nosač.Određivanje reakcija konzolnog nosača za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.

Upoznaje . rešetkastih nosača. inercije ravnih .Računa otpore urednost.Crta elipsu i računa . Riterov postupak.Kremonin plan sila. moment površine. . . Vježba: . Vježbe: . oslonaca za rešetkasti nosač. poluprečnika .Poznaje otporni površina.Određivanje poluprečnika inercije i crtanje elipse. Vježba: . sistematičnost. Štajnerove . Vježba: .Zna vrste .Poznaje primjenu teoreme.Upoznaje težište složenih površina osnovnih površina. . Rešetkasti nosači . Godišnji rad: Za zadati rešetkasti nosač odrediti: 51 . T.Računa sile u .Određivanje težišta složenih površina analitički i grafički.Poznaje pojam poluprečnik elipse i inercije.Određivanje sila u presjeku rešetkastog nosača .Računa statički složenih površina. . .Određivanje statičkog momenta površine. Kremonin plan sila.Upoznaje metode štapovima rešetke određivanja sila u analitičkom štapovima metodom. moment ravnih .Razvija tačnost.Riterova metoda. Štajnerove teoreme.Određivanje momenta inercije ravnih površina. M) za gredu sa prepustom. preciznost i .Navodi vrste rešetkastih nosača.Opisuje momente površina inercije ravnih primjenom površina.Objašnjava . Geometrijske karakteristike ravnih površina .Upoznaje određivanje težišta .Upoznaje .Određivanje sila u štapovima rešetke grafičkom metodom .crta metodom Kremonin plan sila. Vježba: . .Objašnjava statički moment površine . .Računa momente presjeka.Određuje sile u određivanje sila u štapovima rešetke štapovima rešetke grafičkom grafičkom metodom . .Određivanje otpornog momenta ravnih površina.Određivanje sila u štapovima rašetke metodom ravnoteže čvora.Računa otporni inercije. moment ravnih površina. . analitički i grafički.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave presječnih sila (N.Određuje težište . određivanje otpora rešetkastog nosača. rešetkastih nosača. .Računa sile u određivanje sila u štapovima presjeka štapovima rešetke Riterovom analitičkim putem – metodom.

sile u štapovima rešetke Kremoninim planom sila. .reakcije oslonaca analitički i grafički. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .sile u zadatom presjeku metodom Ritera. 52 .

Zna deformacije .Definiše pojam aksijalno stvarnog i napregnutih dozvoljenog elemenata prema napona. savijanja. Savijanje .Računa smičući aksijalno napon.Proračun napona i dilatacije prema Hukovom zakonu. Aksijalna naprezanja .Dimenzionionisanje aksijalno napregnutih štapova prema dopuštenim naponima. napona u . naprezanju.Računa napon pri neutralne linije.Računa modul napona u kosom klizanja. čistom savijanju.Računa napone u .Računa stvarni .Objašnjava deformacije savijanja.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Analiza napona i deformacije . dimenzionisanje .Definiše pojam .Upoznaje pojam napon u aksijalno pritisnutih i napregnutim zategnutih elementima. napregnutih štapova .Određivanje broja zakivaka u vezi krovnog nosača. Vježba: .Objašnjava vezu . napregnute na . .Upoznaje pojam . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Računa dimenzije . zakon.Upoznaje pojam presjecima tijela.Objašnjava napon .Objašnjava naponu.Navodi deformacije materijala pod tijela. Vježba: . dopušenom . tačnost. deformacije tijela.Zna uzroke pojave napona. samostalnost. elastičnog tijela.Računa napon primjenom .Poznaje Hukov Hukovog zakona.Dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Razvija rutinu.Provjera napona u zategnutom ili pritisnutom elementu. . .smicanje.Dimenzioniše pri čistom presjeke savijanju.Zna ponašanje . opterećenjem. . . Vježba: . . štapova.Crta dijagram veze izmedju napona i napona i dilatacije.Navodi deformacije .Upoznaje deformacije pri smičućem naprezanju. naprezanja.Objašnjava čisto čisto savijanje. . 53 Socijalizacijski ciljevi učenik . . . .Proračun napona pri čistom . Vježba: .Navodi vrste . . .Razvija tačnost i preciznost. Vježba: .Zna deformacije i napon pri i objašnjava napon aksijalnom pri aksijalnom naprezanju. presjeku štapa.Razvija marljivost. tačnost i preciznost u radu.Poznaje smičuća i kosom presjeku tangencijalna štapa.

Računa vitkost štapa.Upoznaje deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata.Računa smičuće napone kod grede savijene silama. . .Dimenzionisati 54 . tačnost i samostalnost u radu. Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave savijanju. .Upoznaje primjenu Omega postupka kod pritisnutih štapova.Objašnjava smičuće napone kod grede savijene silama. . .Računa dimenzije pritisnutog štapa pomoću Ojlerove jednačine i Omega postupkom. . . . . . Vježba: .Razvija preciznost.Određivanje dimenzije pritisnutog štapa. .Zna deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata.Objašnjava glavne napone grede izložene na savijanje silama.Računa kritičnu silu.Upoznaje određivanje kritične sile za osnovne Ojlerove slučajeve izvijanja.Računa glavne napone grede izložene na savijanje silama.Dimenzionisanje presjeka napregnutih na savijanje silama prema normalnim naponima. .Računa nosivost pritisnutih štapova.Određivanje reakcija oslonaca kosog punog nosača prema zadatom opterećenju. . . .Navodi statičke uticaje na kose nosače.Upoznaje dimenzionisanje štapova na izvijanje za Ojlerove slučajeve. .Objašnjava određivanje reakcija oslonaca Formativni ciljevi učenik .Dimenzionisanje presjeka prema smičućim naponima. . . Vježba: . . Vježba: .Zna primjenu kosih nosača u građevinarstvu. Vježba: .Upoznaje primjenu kosih nosača u građevinarstvu. Vježba: .Određivanje nosivosti pritisnutog štapa. tačnost i samostalnost.Opisuje određivanje dimenzija pritisnutog štapa Omega postupkom. Izvijanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik savijanje. .Računa reakciju oslonaca kosog nosača.Poznaje dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Poznaje osnovnu jednačinu savijanja. Kosi puni nosači .Razvija preciznost.

.Računa dimenzije kosog punog nosača prema dopuštenom naponu. Statički neodređeni nosači . . .ramovi .Računa ugib i nagib metodu nosača primjenom određivanja ugiba i tabelarnih nagiba. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave krovni nosač od drveta ili čelika prema dopuštenom naponu.Crta fiktivan nosač na osnovu uslova nagiba.transferzalnih sila.Poznaje izračunavanje ugiba i nagiba nosača pomoću tabelarnih slučajeva.Zna primjenu okvirnih nosača.Određivanje ugiba i nagiba nosača u presjecima kao i maksimalnih vrijednosti pomoću tabelarnih slučajeva. . Statički određeni okvirni nosači .Poznaje primjenu grafoanalitičke metode. na granicama .Definiše pojam nagiba i momenta.normalnih sila.Upoznaje . Vježba: .Objašnjava dimenzionisanje kosih nosača. . okvirnog nosača.Objašnjava nosača za razne određivanje slučajeve reakcija oslonaca opterećenja. Vježba: .Računa ugib i nagib i fiktivne nosača metodom transferzalne sile. Vježba: . . .Razvija preciznost u radu. Elastična linija . . .Računa statičku statičke neodređenost neodređenosti nosača.momenata okvirnom nosaču. okvirnih nosača u . dijagrame .Poznaje grafoanalitičku . fiktivnog nosača. .Računa reakcije okvirnog nosača. unutrašnjih sila u . . Formativni ciljevi učenik . dijagrama presječnih sila i kritičnog presjeka za zadati okvirni nosač . elastične linije.Zna vezu ugiba. 55 Vježba: .Određivanje reakcija oslonaca.Upoznaje stepen .Zna djelove građevinarstvu.Crta dijagrame: . slučajeva.Upoznaje primjenu . okvirnih nosača.Određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije za zadati nosač i opterećenje metodom fiktivnog nosača.Objašnjava metodu određivanja ugiba i .savijanja.Određivanje reakcija oslonaca .Informativni ciljevi i sadržaji učenik kosog nosača.Zna oblik elastične . oslonaca okvirnog .Definiše pojam linije. fiktivnog nosača. fiktivnog momenta .Upoznaje pojam nosača.Navodi djelove .ram. ugiba i nagiba.

Vježba: .Zna jednačinu triju momenata ili Klapejronovu jednačinu. . . . Vježba: .Proračun stalnog opterećenja za zadate slučajeve. T.Crta kontinualni nosač.Proračun korisnog opterećenja i opterećenja snijegom i vjetrom.Poznaje dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač.Određivanje reakcija oslonaca primjenom Klapejronove jednačine i crtanje dijagrama presječnih sila (N. . računa: .Računa ekstremne vrijednosti statičkih uticaja.računa opterećenje opterećenja za vjetrom. . Godišnji elaborat . .Analizira građevinske opterećenja i objekte.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nosača. .Zna vrste . . sistem proste .Zna metodologiju rješavanja statički neodređenih nosača.određivanje kritičnog presjeka.korisno opterećenje. .Računa reakcije oslonaca primjenom osnovnih jednačina ravnoteže i dodatnih geometrijskih uslova. snijega i vjetra.Za ramovski nosač uraditi: .računa opterećenje najnepovoljniji snijegom.Upoznaje analizu opterećenja.Crta dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač.Računa reakcije oslonaca za najnepovoljniji slučaj opterećenja. opterećenja na . grede sa opterećenja i prepustima i njihove konzolnog nosača. kombinacije. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave za jedanput statički neodređen nosač. .Upoznaje određivanje statički nepoznatih veličina i dijagrame presječnih sila za statički neodređen nosač. .Poznaje određivanje statičkih veličina za kontinualni nosač primjenom Klapejronove jednačine.Objašnjava kontinualni nosač.dimenzionisanje nosača prema naponima savijanja i naponima 56 . M) za zadati kontinualni nosač.Poznaje dejstvo .stalno opterećenje. . Ekstremne vrijednosti statičkih uticaja .reakcije oslonaca. . položaj . .dijagrame presječnih sila. Vježba: . .Objašnjava . Formativni ciljevi učenik .Crta razne šeme grede.Izračunavanje ekstremnih vrijednosti statičkih uticaja za zadati nosač.

Krovne konstrukcije . Damjanović-Juhas.Građevinski materijali .B. Stanković. Zavod za udžbenike. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vujošević: Zbirka riješenih zadataka iz statike. Veličković. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Predstavljanje nosača šematski .Računar. 5. Beograd.Grupa autora: Zbirka zadataka za II razred građevinske struke. Veličković. O.Debljine upotrijebljenog materijala . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . grafoskop i folije za grafoskop. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave smicanja. . - - 8. konstruktivni smjer. Beograd. 2002. . D. 9.Ocjena vježbi.Pismeno (pismeni zadaci: dva u toku školske godine. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Osobine materijala . O.Konstruktivni elementi objekta . D.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .Milošević: Statika i otpornost materijala za III razred građevinske škole.određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije nosača. 2006. Beograd. Naučna Knjiga. Naučna knjiga. 2003. Jovanović: Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke. platno za projektor.L. 1998.M.B. Jovanović. Stanković. projektor. Univerzitetska riječ’’. Veličković. .Tehničko crtanje .Diplomirani inženjer građevinarstva. NIO. .V. D.Analiza opterećenja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. 1985. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Kosi nosači . . 10. Lubarda: Otpornost materijala. Beograd.Razmjera crtanja 57 .Predstavljanje sila grafički Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . Veličković. . D. Povezanost predmeta Znanja . 7.Građevinske konstrukcije . 6. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . po jedan pismeni zadatak u polugodištu). Beograd. Protić: Mehanika i otpornost materijala. K.Analiza opterećenja . . Titograd. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2003.

Upoznavanje vrsta i oblika oplata i skela.Upoznavanje elementarnih ispitivanja betona.7. karakteristika i primjena armature.Sticanje svijesti o važnosti preciznog. . svojstva. . način spravljanja i primjenu.Upoznavanje uloge. kvalitetnog i ekonomičnog rada. .Razvijanje motivacije za praćenje savremenih dostignuća u oblasti ispitivanja betona. . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA BETONA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 36 36 36 72 72 3.Upoznavanje sa primjenom sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite.Upoznavanje betona i njegovih komponenti.Upoznavanje osnove proračuna elemenata od nearmiranog betona. 58 . .1. značaja. . Opšti ciljevi nastave .2. TEHNOLOGIJA BETONA 1. .

Upoznaje način transporta i transportovanja i skladištenja skladištenja cementa.Definiše primjenu nearmiranog.Razvija ekološku . . . .Shvata značaj pravilnog . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .4.Upoznaje beton i orijentaciju prema komponente njegove zanimanju.Razlikuje vrste . cementa. . betona i njihovu betona: primjenu.čvrstoća. betona.Upoznaje osobine cementa. . njihove oznake.oblik zrna.Objašnjava postupak ispitivanja granulometrijskog sastava svih frakcija agregata.čistoća.Ispitivanje povoljnosti grahulometrijskog sastava agregata za spravljanje betona. komponente.Nabraja vrste i cementa i njihove klase cementa i oznake. cementa značajne za kvalitet betona. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Beton i njegovi komponentni materijali .Shvata značaj . .Crta grafikon frakcija agregata. Agregat .Razlikuje vrste karakteristike svijest. vrste i način dobijanja agregata.Upoznaje ulogu. .Upoznaje način pravilnog uzimanja uzimanja uzoraka uzoraka cementa.Crtanje granulometrijske krive. .Zna osobine . . .Razlikuje vrste agregata prema načinu dobijanja.Nabraja . cementa. 59 .Stiče pozitivnu . . prednosti i nedostaci.Upoznaje crtanje grafikona frakcija agregata (propisane i stvarne linije agregata). armiranog i prednapregnutog betona.Navodi osobine agregata značajne za kvalitet betona: .Određuje granulometrijski sastava svih frakcija agregata.Razlikuje . . Cement . . .

Određuje . Armatura . spravljanja. armiranje.Objašnjava . .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Voda . u armaturi. propisane marke.Upoznaje ulogu i .Shvata ulogu vode vode kao kao komponente komponente betona.Opisuje zaštitni sloj dozvoljene napone betona. agregata i vode za . 60 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Određuje .Razlikuje svojstva . njegovanja betona.Razvija preciznost u radu. Vježbe: .Poznaje računsko armiranja.Računanje dužine šipki armature u armaturnom sklopu. nastavljanje .Određuje zaštitni čelika za sloj betona.Objašnjava ulogu .Razlikuje vrste značaj armature. beton i njihovu . . .Računanje dužine sidrenja za pojedine vrste armature.Definiše dodatke za .Računa dužinu armature.Definiše kvalitet vodocementni vode za spravljanje faktor. transporta i .Razlikuje vrste miješalica. šipki kod .Shvata značaj ulogu.Određuje potrebne .Upoznaje svojstva svježe betonske svježe betonske mase. .Računa dužinu dozvoljene napone sidrenje i u armaturi. Spravljanje i ugrađivanje betona . . .Poznaje razmjere količine cementa.Upoznaje vrste transporta i miješalica. betona i njen uticaj na ugradljivost i svojstva očvrslog betona. miješanja betona. .Upoznaje način betona.Upoznaje način 1m betona spravljanja. ugrađivanja .Upoznaje sidrenje i armature. . armature. .Određivanje vodocementnog faktora.Definiše vodocementni faktor i njegov uticaj na svojstva betona. nastavljanje .Shvata značaj ugrađivanja pravilnog betona. . određivanje dužine šipki kod armiranja. mase. betona.Upoznaje vrste . .

Definiše vrste probnih tijela za određivanje marke betona. .prekide pri .Upoznaje način određivanje marke ispitivanja betona betona. potresa prije i poslije vezivanja. betona na dejstvo .Razlikuje vrste mraza i toplotu.čvrstoća na smicanje.Upoznaje svojstva betona.Upoznaje postupak 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje vrste i oblike oplate za različite elemente.Shvata značaj pravilnog betoniranja: betoniranja. mehanička svojstva betona: . plastično tečenje betona.Upoznaje vrste i oblike skela. Svojstva i ispitivanje betona .Razlikuje posebne . .čvrstoća na zatezanje. . Betoniranje . .učenik pravilnog njegovanja betona. .redoslijed.Razvija ekološku svijest. .Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.Uočava značaj betona.Razlikuje dodatke za beton. Oplata i skela . .čvrstoća na pritisak.Posjeta gradilištu. .Razlikuje vrste .Upoznaje način čuvanja probnih tijela na gradilištu. . . . .Analizira postupak betoniranju.Definiše vodo-nepropustljivost . .Shvata različita .Objašnjava mrazu. . skela i oplata.Upoznaje postupak . probnih tijela za . na gradilištu. betoniranja na . . ispitivanja betona .Upoznaje tečenje i skupljanje betona.Upoznaje dejstvo vrste betona.Definiše otpornost na gradilištu.

. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Dimenzioniše . projektor. 9. Marjanov.Određivanje sile nosivosti za stubove prostog i složenog presjeka.Upoznaje posebne vrste betona: . po jedan u polugodištu). . Beograd. temelje od . Beograd.Diplomirani inženjer građevinarstva.siporeks. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Osnove za proračun elemenata od nearmiranog betona . .Određuje u radu. .I. 8. .kontrola kvaliteta. dozvoljene normalne napone normalne napone za nearmirani za nearmirani beton. Stojiljković.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .bez izvijanja. M.Priručnik za primjenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton. grafoskop i folije za grafoskop. 1989. 7.Poznaje postupak nearmiranog dimenzionisanja betona. .Dimenzioniše postupak stubove od dimenzionisanja nearmiranog stubova: betona. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .keramzit. 5.laki. 2002. beton.Dimenzionisanje stubova od nearmiranog betona.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . .probna opterećenja.sa izvijanjem. . Ž. temelja od nearmiranog betona. .Dimenzionisanje temelja od nearmiranog betona. Bojović: Beton za III i IV razred. .Objašnjava .Razvija preciznost .Poznaje dozvoljene . platno za projektor. .tehničke pripreme. 6. Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik betoniranja na mrazu: . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. 62 .Računar.

Metali i legure 63 .Voda .Armatura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Materijali od kamena .Veziva u građevinarstvu .Građevinski materijali . Povezanost predmeta Znanja Agregat Cement Voda Svojstva i ispitivanje betona .10.Beton .

Upoznavanje građevinske mehanizacije i njene primjene u zavisnosti od vrste rada.Osposobljavanje za vođenje i čitanje građevinske dokumentacije. .Upoznavanje i korišćenje mjera zaštite na radu i principa zaštite prirodne sredine.Upoznavanje menadžmenta kao modernog načina vještine upravljanja. . . .Upoznavanje dinamike izvođenja radova i čitanje dinamičkih planova. .8.Korišćenje normativa i standarda pri izradi predmjera i predračuna i upotrebljavanje kompjuterske tehnike u tu svrhu. usmjeravanje. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 33 69 36 33 69 72 66 138 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa ljudi radi ostvarenja određenih ciljeva u građevinarstvu. pravilnu upotrebu tehničke dokumentacije. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. Opšti ciljevi nastave . .Koordiniranje.Izrađivanje šeme organizacije gradilišta za sve objekte visokogradnje.1. .2. Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. 64 .Osposobljavanje za analizu izvršenih aktivnosti. 3.

Organizacija radnog mjesta za određenu radnu operaciju. Investiciono tehnička dokumentacija . Faze izvođenja građevinskog objekta .4.Upoznaje za organizaciju. . Struktura građevinske proizvodnje . broju objekata. sistematičnost i formiranje preciznost u radu. djelatnosti i ulogu istraživačke menadžmenta. .projektni zadatak.Razlikuje tehničku gradilištu.Crtanje objekata privrednog gradilišta.Opisuje pripremne . Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinska djelatnost .Razlikuje svu . . .Shvata značaj . .Pregled investiciono tehničke dokumentacije.Izrada šeme organizacije gradilišta za mali i veliki objekat.Razvija . preciznost.Upoznaje postupak . institucije. radno mjesto. . .Shvata važnost organizacije gradilištu.Razvija marljivost i koju zauzima. površini osnivanja.idejni projekat. .Navodi sastav .Shvata osnovne odredbe iz Zakona o izgradnji objekata visokogradnje. . gradilišta. faze rada i mjesta. operativne. procesa. nadzor. Vježba: . Zakona o izgradnji. rada na gradilištu. službu i administrativno 65 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razlikuje organizacione građevinske sisteme i pojam djelatnosti: građevinarske projektantske.Upoznaje odredbe .Razvija sposobnost .Objašnjava radne operacije u proizvodne sklopu proizvodnog procese.Upisivanje podataka u gradilišnu dokumentaciju. njegovog spratnosti. zakonskih propisa.Razlikuje projektnu odgovornost i izrade tehničke dokumentaciju: obavezu dokumentacije. . Vježba: .Razlikuje vrste . Vježba: .izvođački projekat.Navodi podjelu organizaciji radnog rada. radove na . .Nabraja vrste poznavanja zakona gradilišta prema: gradilišta i uslove i propisa.projekat izvedenog stanja. . Vježba: .Zna pravila o dobroj .Objašnjava šemu potrebnu organizacije .glavni projekat. dobre organizacije gradilišta.Razvija dokumentaciju za gradilišta.Razlikuje različite .Čita šemu osoblja na .Razlikuje simbole na šemi. poštovanja .

Razvija preciznost.Evidentira prisustvo radnika na gradilištu.Razlikuje vrste nadzora.Čita izvođački projekat.Čitanje građevinskih normi u kompjuterskoj obradi.Čitanje građevinskih normi građevinskih radova pomoću literature. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Čita normative i i standarde za standarde.Posjeta gradilištu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta. Vježba: 66 . prema materijalu. radova prema . .Piše opis . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . . obračunske i okončanu situaciju. .Objašnjava .Razrađuje detalje iz primopredaju projekta. Vježbe: .Prati i obezbjeđuje neophodne dokaze o kvalitetu materijala koji se ugrađuje. .Poznaje normative .Objašnjava proces izvođenja radova na gradilištu. predračun i obračun građevinskih radova . radove u . . Vježba: . gradjevinsku knjigu.Zna elemente privrednog gradilišta.Sastavlja građevinski dnevnik. radnoj snazi. vremenu.Razvija odgovornost u radu.Zna pripremu materijala.Priprema sve podatke za tehnički prijem objekta. Formativni ciljevi učenik materijalnu službu. Predmjer. u građevinarstvu.Razrada pojedinih detalja iz projekta.Sračunava učinak rada radnika. .Objašnjava opise . Normativi i standardi rada u građevinarstvu .Razvija sistematičnost i preciznost u radu.Poznaje gradilišnu dokumentaciju. . .Popunjavanje liste evidencije radnika. .Razlikuje pripremne radove po redu.Razvrstava norme građevinarstvu. . .Koordinira izvođenje važećim zakonima radova. .Sastavlja privremene. . . Socijalizacijski ciljevi učenik .

Analizira kretanje cijena na tržištu. instalaterskih i montažnih radova.Obračun koštanja objekta po vrstama radova kao i koštanje cjelokupnog objekta. Vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinskih. Vježba: .Oobjašnjava obračun radova.Objašnjava predračun radova. Preporuke za izvođenje nastave . . Godišnji elaborat: . Socijalizacijski ciljevi učenik sistematičnost. Sračunava jedinične cijene prema vrsti rada. . zanatskih.Proračun količina radova za zadati objekat. Sračunava vrijednost radova prema predmjeru i predračunu.Izrada analiza cijena prema pozicijama radova iz zadatog predmjera.Izrada opisa građevinskih radova za zadati objekat visokogradnje. Računa potrebne količine radova prema pozicijama iz glavnog projekta.Koristi mjere zaštite životne sredine. pravila i način zaštite od njih. Povezuje radove prema tehnologiji izvođenja. . - - . Vježba: .Upoznaje propise i mjere zaštite na radu. Zaštita na radu .Posjeta gradilištu. Formativni ciljevi učenik građevinskih i zanatskih radova. . Sistematizuje radove prema srodnosti. .Koristi mjere lične zaštite na radu.Razvija odgovornost u radu. .Izrada elaborata za manji objekat. .Objašnjava predmjer radova.Usvaja osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu. 67 .

Socijalizacijski ciljevi učenik . građevinskih radova. . operacijama.za transport i vuču. .Posjeta gradilištu.Crta dijagram toka za određene pozicije radova.za iskop i utovar zemlje.Objašnjava izbor mašinu koja mehanizacije realizuje prema radnim tehnološki proces.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Građevinska mehanizacija . Preporuke za izvođenje nastave .Izabira mašine u širi izbor. toka. .za prenos i dizanje.Čita faktore korekcije date tabelarno kao i druge podatke potrebne za proračun učinka date tabelom.Razlikuje . .Proračun praktičnog učinka mašina za određene vrste radova. . .Crtanje karte procesa za određene pozicije radova. Vježba: . vrste radova: .Razvija sposobnost za organizaciju posla.Upoznaje vrste građevinske mašine građevinskih po grupama: mašina. . sastavu.Upotrebljava elemente kalkulacije. .Shvata značaj dobre organizacije preduzeća. Vježba: .Posjeta građevinskom preduzeću .Razvija tačnost i preciznost. njihove . Vježba: .Proračun efektivnog časa rada mašine.Razvija tačnost. .Proračunava koštanje efektivnog časa rada mašine.Proračunava učinak za građevinsku mašina za sljedeće mehanizaciju.prema karakteristike i konstruktivnom upotrebu.Opisuje metodu procesa i dijagram izrade karte toka za određene procesa i dijagrama vrste radova.Objašnjava analizu kalkulacije cijena . .Crta i čita kartu . Analiza tehnološkog procesa .Poznaje način izvršavanja radnih obračuna procesa. učinka za svaku . .Prepoznaje vodeću .prema načinu .sektor mehanizacija.prema vrstama vrstu mašina. . .za sabijanje tla.za proizvodnju građevinskih materijala. . preciznost i sistematičnost. 68 . Vježba: . .

Poznaje izradu histograma.Objašnjava analizu . građenja i odabira resursa za njihovu . dinamičke. radova. . predstavljaju radne vremena. .Sračunava vrijeme .Proračun trajanja radova za određene pozicije.Crta kritični put. naredne i uporedne aktivnosti. . Planiranje proizvodnje .Razvija marljivost i tačnost. . . . Vježba: .Izrada statičkih planova za potrebe radne snage. trajanja aktivnosti.Terminira mrežni . Vježba: . izbor pomoću statičkih tehnologije planova.Poznaje izradu .Izbor mehanizacije i planiranje proizvodnje za objekat visokogradnje (nastaviti elaborat trećeg razreda).Proračunava realizaciju putem vrijeme trajanja statičkih planova.Širi izbor mašina prema zadatim radnim operacijama. Vježba: .Crta mrežni gantograma.Proračunava .Crta histogram i određuje optimalan broj radnika u . korišćenje resursa i . . . Vježba: . 69 .Obrazlaže tehniku brigade.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . .Objašnjava dinamičke planove. optimizaciju. materijalu aktivnosti.Uočava prethodnu.Vrši uži izbor mašina prema ekonomskoj analizi.Crta histogram.Crta mrežni plan i terminira ga. Vježba: . Vježba: .Sastavlja spisak aktivnosti za izvođenje zadatog objekta.Poznaje izradu dijagram.Crta gantogram i planira angažovanje radne snage.Shvata važnost temeljito urađenih planova. .Sastavlja spisak aktivnosti koje mrežnog plana. Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . cjeline. mrežnog planiranja.Izabira mašine u uži izbor na osnovu najpovoljnijeg mašino sastava prema njihovim učincima. Godišnji elaborat: . dinamičkih planova.Utvrđuje broj i sastav radne . dijagram.Dijeli planove na . materijala i mehanizacije.Crta gantogram. .Navodi podjelu statičke i planova.Obrazlaže ulogu potrebe u radnoj planiranja radnih snazi.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Čita dinamičke planove ulaganja finansijskih sredstava.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Poznavanje faza izvođenja radova .Izrada predmjera i predračuna .Ž. 2.Crtanje u Excel-u i AUTO . 4. V.diplomirani inženjer arhitekture.Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat.Ocjena godišnjeg elaborata.Građevinske konstrukcije . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Poznavanje djelova objekta .u drugom polugodištu jedan pismeni zadatak). Beograd. . 2007.Čitanje djelova projekta radi izrade predmjera . Konstantinović: Organizacija građenja za III razred građevinske škole. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Praščević.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. grafoskop i folije za grafoskop. B.Kompjuterske vježbe CAD-u 70 . . . .Tehničko crtanje pozicija radova . . 5.Spisak aktivnosti na objektu . 3. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Povezanost predmeta Znanja . Građevinska knjiga Beograd.Opis pozicija radova . projektor.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik datom trenutku. . platno za projektor. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Projektovanje .Crtanje statičkih i dinamičkih planova Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 9.Pismeno (pismeni zadatak . 7.Diplomirani inženjer građevinarstva. 1999.Računar. 10. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Poznavanje djelova objekta . 6.Normativi i standardi rada u građevinarstvu – knjiga 1. 8.Čitanje i crtanje određenih . Veličković.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .Ocjena vježbi.Opis pozicija radova .

. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1.Osposobljavanje za korišćenje kompjuterskih programa za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih elemenata. .Upoznavanje mehaničkih svojstva betona i armature.Upoznavanje sa proračunom ab konstrukcija po teoriji graničnih stanja. pravougaonog i t-presjeka.9.Osposobljavanje za dimenzionisanje presjeka konstruktivnih elemenata: stub.Osposobljavanje za samostalan rad.2. Naziv predmeta: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2.Sticanje znanja o teorijama za proračun armirano betonskih konstrukcija. ploče i grede.Osposobljavanje za crtanje plana armature za stub. .1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 66 66 99 99 3. .Upoznavanje osnove proračuna po graničnoj nosivosti. . Opšti ciljevi nastave . . . ploču i gredu pravougaonog i t-presjeka. 71 .

.Upoznaje aksijalno . koeficijente sigurnosti.Razvija tačnost. .Računa dimenzije . Vježba: . Vježba: . betona. elemente. . izvijanja.4.Shvata osnove proračuna prema proračuna prema graničnim graničnim stanjima.Poznaje osnove proračuna prema .Poznaje parcijalne . elemente. prema graničnom stanju loma. nastavljanje armature.Razlikuje mehaničke čelika. .Razvija tačnost i .Objašnjava osnove .Koristi PBAB ’87 za .Razvija tačnost.Objašnjava osnove . karakteristike čelika. izvod i specifikacija armature centrično pritisnutog stuba. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Proračun AB konstrukcija . mehanička svojstva karakteristike betona.Dimenzionisanje AB grede . sistematičnost i napregnute napregnute preciznost.Zna osnove proračuna AB proračuna AB konstrukcija. stanjima. izvod i specifikaciju armature. .Objašnjava PBAB ’87 za .Objašnjava nastavljanje PBAB ’87 za armature. .Dimenzionisanje i plan.Upoznaje mehaničke preciznost u radu.Koristi PBAB ’87 za sidrenje armature.Crta plan. .Razlikuje aksijalno . AB elementi nepregnuti na savijanje . .Upoznaje mehanička svojstva .Poznaje osnove sistematičnost proračuna AB armiranje preciznost i elemenata konstruktivnih 72 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Objašnjava centrično proračun centrično pritisnutog stuba pritisnutih stubova bez uticaja bez uticaja izvijanja. Proračun aksijalno napregnutih elemenata . sidrenje i . konstrukcija.Crta radni dijagram betona i radni dijagram čelika.Zna osnove graničnom stanju proračuna loma.Razlikuje .Koristi propise za koeficijente parcijalne sigurnosti. .

. izvod i specifikaciju armature. plan.Poznaje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. a na drugom slobodno oslonjenu. Koristi PBAB ’87 za AB ploče sa glavnom armaturom u jednom pravcu.Dimenzionisanje AB kontinualne ploče.Dimenzionisanje AB ploče sa jednim prepustom. . izvod i specifikacija armature. izvod i specifikaciju armature. . crta plan armature prema liniji zatežućih sila.Dimenzionisanje AB ploče ukliještene na jednom kraju a na drugom slobodno oslonjene. plan. - - - - 73 . izvod i specifikacija armature. Vježba: . .Razvija tačnost.Informativni ciljevi i sadržaji učenik napregnutih na savijanje. plan.Objašnjava konzolnu ploču.Objašnjava kontinualnu ploču. . .Dimenzionisanje AB konzolne ploče. - Formativni ciljevi učenik elemenata napregnutih na savijanje. Vježba: . crta plan armature prema liniji zatežućih sila. crta plan prema liniji zatežućih sila. Vježba: . Poznaje slobodno položenu ploču. Dimenzioniše ploču ukliještenu na jednom kraju. izvod i specifikaciju armature. Dimenzioniše slobodno položenu ploču.Dimenzionisanje AB slobodno položene ploče. .Opisuje ploču ukliještenu na jednom kraju. Dimenzioniše konzolnu ploču. Preporuke za izvođenje nastave pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. izvod i specifikaciju armature.Objašnjava ploču sa prepustima. izvod i specifikacija armature. Vježba: . izvod i specifikacija armature. izvod i specifikacija armature. plan. Dimenzioniše ploču sa prepustima. crta plan armature prema liniji Socijalizacijski ciljevi učenik urednost. plan.Objašnjava AB ploče. Dimenzioniše AB grede pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. sistematičnost preciznost i urednost. Dimenzioniše kontinualnu ploču. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. Vježba: .

Objašnjava ploči. Bojović: Beton za treći i četvrti razred građevinske škole. . Stojiljković. kada je neutralna osa u rebru.Dimenzioniše T-presjeka kada T-presjek za slučaj je pritisnuto rebro. poprečnog presjeka . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Koristi propise o prema osiguranju od sila transverzalnim zatezanja za silama.učenik zatežućih sila i izvod i specifikaciju armature. Ž.Dimenzionisanje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka.nosači T-presjeka . Beograd. Proračun nosača prema transverzalnim silama . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Marjanov.Zna proračun T-presjeka kada je pritisnuto rebro.Objašnjava proračun T-presjek za T-presjeka kada je slučaj kada je pritisnuta ploča.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine.Poznaje proračun smicanja prema AB greda graničnoj pravougaonog transverzalnoj sili. 5. Vježba: . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Određuje položaj armature za prijem kosih sila zatezanja. .Ocjena vježbi. I. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Računa napon . 7. po jedan u polugodištu). neutralna osa u .Računa armaturu za primanje sila zatezanja.Pravilnik za beton i armirani beton. . projektor. 6. računar. granično stanje nosivosti pri uticaju graničnih transverzalnih sila.Dimenzioniše .Pribor za crtanje. crtanje dijagrama glavnog napona zatezanja i osiguranje nosača armaturom. Ploča sa rebrom . 2002.Dimenzionisanje T-presjeka kada je pritisnuta ploča za zadati granični uticaj. . projektno platno. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .M. . 74 . 1987. proračun . grafoskop i folije za grafoskop.

Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 10.Građevinski materijali .Dimenzionisanje elemenata na pritisak i savijanje . .Vrste nosača.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Kompjuterske vježbe .Osnovna svojstva betona i armature . ploče) . grede. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Povezanost predmeta Znanja . 8.Građevinske konstrukcije .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima..Upotreba kompjuterskih programa 75 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Radni dijagram betona i čelika . 9.Statika i otpornost .Osnovni građevinski elementi (stubovi. konstruktivni smjer.Diplomirani inženjer građevinarstva. vrste materijala opterećenja i statički uticaji .Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje .

10. 3. .Upoznavanje sa značajem ekoloških standarda i propisa u građevinarstvu. . Opšti ciljevi nastave . PROJEKTOVANJE 1. .Razvijanje kreativnosti pri izradi projektne dokumentacije.Sticanje znanja za uklapanje objekata u prirodno okruženje. .Osposobljavanje za razradu projekta manje porodične kuće.Sticanje vještine korišćenja arhitektonskih konstruktivnih elemenata. .Sticanje vještine kombinovanja prostornih elemenata.2. .Osposobljavanje za razradu projekta višespratne stambene zgrade. . .Upoznavanje sa tehničkim normativima za projektovanje stanova i stambenih zgrada.Podizanje estetskih kriterijuma.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi projektne dokumentacije.Razvijanje kulture stanovanja. . . 76 . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 31 22 53 77 110 187 108 132 240 Vježbe: odeljenje se dijeli u grupe do 17 učenika.Osposobljavanje za samostalan rad.1. Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2.

Razvija sposobnost .4.Razlikuje i .Analizira uzajamni odnos i uticaj koja obuhvata povezivanja pojedinih područja arhitektonsko prostornih arhitektonskog projektovanje i vrijednosti u projektovanja. geološkom sastavu terena i njegovom reljefu. razmišljanja. Pripremni radovi . veličinu.Razvija ekološku prednosti i .lokacije.Određuje . idejnih skica.Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta. zadatka. Projektna dokumentacija . projektne dokumentacije.Formira stav o . .Upoznaje i .Objašnjava orijentaciju. nedostatke funkcionalne grupe 77 Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . Porodične zgrade .Upoznaje značaj i važnosti dobijenih dobijanja lokacije i sadržaj: informacija i uslove koje ona . rješenja kroz datu . preko radu.Obrazlaže svijest. . tehničkih uslova na projektovanja formiranju do enterijera.Prema datim uslovima crta lokaciju slobodne . do idejnog.investicionog mogućnosti programa. . prilaz podatke kroz fazu u odnosu prema grafičkog saobraćajnici. moguću .Uočava odnos preciznost. izrade projektne procesa preduzimljivost i dokumentacije. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektonsko projektovanje . obrazlaže faze pojedinih faza sistematičnost. upoređuje porodičnih zgrada.Razvija kulturu . sadrži.Uočava uticaj međusobni odnos urbanističko od urbanizma.projektnog njihovoj primjeni.Upoznaje područja . . . opisuje njihov arhitekturi.Navodi podjele stanovanja.Razvija kreativnost .Analizira podatke o postojećoj mreži infrastrukture.Shvata postupak . projektovanja od samostalnost u zamisli. glavnog i izvođačkog projekta.

Rješava i crta osnovu grupacije za pasivni odmor sa sanitarnim čvorom.podrumske pristupnu rampu. soba aspekta za spavanje.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik višespratnih prostorija.Skicira funkcionalno funkcionalnu šemu grupisanje. Grafička vježba: . kuće.Upoznaje pomoćne . stana.Rješava oblikovno i . stana. Analiza stambenih jedinica .Opisuje razlike i konstruktivno karakteristike: otvorene površine balkona. . Funkcionalne grupe stana .Skicira .Uočava prednosti i „porodične nedostatke niskih teritorije“.Objašnjava boravka. stana. stambenih zgrada. predsoblja. stana srednje veličine.Poznaje značaj .Rješava garažu za putničko vozilo i . . povezanost.Rješava djelove stana pojedinačno: komunikacije. Otvorene površine .Razvija sposobnost uvažavanja tuđeg mišljenja. . grupacije. .jednosoban. . .Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. .garsonjera. ostave alata i opreme. ulaza. holova.Poznaje namjenu i funkcionalnu šemu veličinu pojedinih manjeg stana. Grafička vježba: . „dispozicije sanitarne namještaja“.Rješava i crta osnovu grupacije dnevnog boravka i kuhinje. Grafička vježba: .Nabraja podjelu stanova po veličini.Razvija ekološku svijest. vrijednostima . terase. Analiza prostorija u stanu . Prateće prostorije .Rješava osnovu stana sa dispozicijom namještaja. prostora pojedinih za rad. dimenzionisanje trpezarija.Razvija kreativnost samostalnost i preduzimljivost u radu.Razvija sposobnost balkona. kuhinja. prostorija i njihovo . .Razvija predstavu o prostoru. prostorije ostave za ogrijev. stambenih zgrada.Objašnjava položaj. garaže. 78 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave porodične kuće. dnevnog . povezivanja aktivnog odmora boravka i otvorenog prostora. . lođe. lođe .Razvija samostalnost i kreativnost. .Povezuje Opisuje karakteristike funkcionalne sa stambenih jedinica: oblikovnim . prostorija sa ostava hrane.

presjek 1: 100. . tehničkim primjenjuje uslovima i seizmičke propise. kuća. Grafičke vježbe: Idejni projekat .sve osnove 1: 50.jednoiposoban. Glavni projekat . . prema datim materijalizuje urbanističko objekat. . porodična kuća. dokumentacije.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . .Razvija nivo estetskih kriterijuma.dvojna porodična projektni zadatak. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Određuje površine. . 79 . .Određuje kuće.temelje 1: 50.fasade 1: 100.tehnički opis. .Crta funkcionalnu .Objašnjava funkcionalnu tipove izgradnje povezanost grupa porodičnih kuća: sa oblikovnim .Analizira .fasade 1: 50. projektnom zadatku rješava dio .Pravi skice. . . .dvosoban.poluatrijumske . .Uočava značaj saradnje sa “fazerima“. . Izrada projekta porodične kuće .Razrađuje .detalji. .Opisuje kako konstrukciju.presjeke 1: 50. .porodična kuća u šemu. .samostalna vrijednostima.Na osnovu date skice razrađuje: .sve osnove 1: 100.Na osnovu date skice razrađuje: .Analizira završnu obradu kroz projektne detalje.Crta dispoziciju namještaja. Tipovi izgradnje porodičnih kuća . . . nizu.atrijumske kuće. .Razvija samokritičnost. orijentaciju.predmjer. . .Usvaja .Razvija kreativnost i samostalnost u radu.Situaciju 1: 250. .Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.

Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava poslovnog prostora.Rješava tipsku osnovu sprata sa dva. .Uočava povezanost prizemlja i instalacija suterena za vodovoda i poslovne prostore. karakteristike: primjenom . . Podjela višespratnica .Prema usvojenom rješenju sprata projektuje poslovni prostor u prizemlju.Razvija kreativnost i preduzimljivost. mogućnosti konstruktivnog sklopa prizemlja i određuje način prenošenja opterećenja spratova. stepeništu.tri i četiri stana na stepeništu. .Navodi podjelu šemu stanova i višespratnica po komunikacija. kanalizacije kroz .Proširuje znanje o standardima stanovanja i razvija kritički odnos u vrednovanju ostvarenih rješenja.Galerijski sistem funkcionalnost stanovanja tipične jedinice karakteristike stana kao „dupleks“ stanovi „porodične stambene kule. . . . „rastere“. pojedinih tipova . izborom višespratnih materijala. .Crta funkcionalnu . Grafička vježba: . broju stanova na određuje površine. .Analizira . standarda i mjere .pet i više stanova na spratu. mogučnosti korišćenja .Razvija preciznost Grafička vježba: .Uočava mogućnosti . .dva stana na stepeništu. stambenih zgrada i izborom njihove konstrukcije.etaži: konstrukciju.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Višespratne stambene zgrade .Upoznaje funkcionalnog stanovanje u rješenja kod zajedništvu.Poznaje etaže.stambeni blokovi. .Određuje sadržaj .Analizira i određuje vertikalne sistem 80 Socijalizacijski ciljevi učenik . Poslovni prostor .stambeni traktovi.Poznaje tipove objekata. zaštite. Komunikacije .Razvija predstavu o prostoru.Upoznaje . teritorije“.Formira stav o značaju povezivanja estetike i funkcije.Razvija odgovornost za predložena rješenja.jedan stan na materijale. tri ili četiri stana. Grafička vježba: . terasaste stambene zgrade. ucrtava raspored opreme i dispoziciju namještaja (1: 100).

moteli. podrumske etaže.restorani. industrijskih 81 Grafička vježba: . .Razrada dijela osnove motelske sobe (1: 100). sanitarne grupe. Privredne zgrade . Grafička vježba: . sušionice veša.Razrađuje podrumsku etažu. podrumske – stanarske ostave.zdravstvene standarda i mjera stanice.predškolske ustanove. . objekata. .Ugostiteljski objekti: . . Socijalizacijski ciljevi učenik u radu.Razrađuje ulazni dio objekta (crta osnovu i presjek kroz stepenište).Navodi podjelu i mogućnosti karakteristike funkcionalnog društvenih zgrada: rješenja kod .Određuje sadržaj i .Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Upoznaje horizontalne komunikacije: ulazni prostori. .hoteli.Navodi podjelu i . liftovi. zaštite. . garderoba. Zajedničke prostorije . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik komunikacije: stepeništa. Društvene zgrade .kafana i bar. zdravstvenu izbor materijala. . hodnici i galerije. . zaštitu: primjenu .Komentariše . . komunikacije (u razmjeri 1: 100).domovi zdravlja.Administrativno pojedinih tipova upravne zgrade.Obrazovno vaspitne ustanove: .industrijski objekti. ulogu i raspored zajedničkih prostorija: okupljanje stanara.Razrada dijela osnove škole: učionica. Grafička vježba: .Pronalazi karakteristike konstruktivna privrednih zgrada: rješenja .školski objekti. garaže i prostorije za zajedničke instalacije. . Grafička vježba: .Navodi osnovne površine prostorija karakteristike. Formativni ciljevi učenik horizontalnih i vertikalnih komunikacija sa aspekta organizacije stana i njegovog udobnog i sigurnog korišćenja. ostave za kolica i bicikla.Razrada projekta dijela osnove staje za goveda.Objekti za izbor konstrukcije. Preporuke za izvođenje nastave .

Ocjena grafičkih vježbi i projekata.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Razrađuje .Analizira završnu obradu kroz detalje. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: Idejni projekat Prema datoj skici razrađuje: . 7. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Crta dispoziciju kao poslovni namještaja.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . . table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje.Usvaja konstrukciju.presjek 1: 100. Beograd.Primjenjuje seizmičke propise.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Određuje površine.dio svih osnova u razmjeri 1:50. projektni zadatak. 2004. 1968. zadatku razraditi . časopisi i odgovarajući prospekti. .Uočava značaj saradnje sa „fazerima“.B.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom.tehničke škole. Glavni projekat . 82 . dokumentacije višespratnice čiji se .E.Pismene vježbe.Razvija smisao za . 5. 6. . . Razrada projekta višespratne stambene zgrade . Nojfert: Ahitektonsko projektovanje. računar.šeme stolarije.poljoprivredne zgrade. . Građevinska knjiga. . . . Formativni ciljevi učenik objekata. .Pravi skice.Razlikuje vrste poljoprivrednih objekata i njihove osnovne karakteristike. . .Na osnovu date skice razrađuje: . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .dio presjeka u 1:50. .Objašnjava kako estetiku.Određuje projektne orijentaciju. Ročkomanović: Elementi projektovanja sa razradom projekata za treći i četvrti razred građevinsko .Materijalizuje objekat. prostor.situaciju 1: 250.tehnički opis.Crta funkcionalnu projektnom šemu. prizemni dio koristi . platno za projektor. prema datoj skici i . . Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora . .fasade 1: 100.karakteristične detalje. .sve osnove 1: 100. . arhitektonski dio . projektor.dio osnove temelja u razmjeri 1:50.

Konstruktivni sklop objekta .Kućna mreža .Rad olovkom i drugim tehnikama .Diplomirani inženjer arhitekture.Građevinske konstrukcije .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Pravilno kotiranje. formatizovanje .Predmjer i predračun .Statika i otpornost materijala .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Konstruktivni elementi objekata visokogradnje . 9.Rješavanje vodovoda i kanalizacije . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Izrada dijela projektne dokumentacije . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Definisanje prostornih vrijednosti .Kompjuterske vježbe .Projektovanje .8.Tehničko crtanje .Organizacija građenja .Opterećenje nosača .Građevinski materijali . 10. jedinične cijene . Povezanost predmeta Znanja .Izbor materijala.Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Instalacije vodovoda i kanalizacije 83 .Kućne instalacije . konstrukcije . kotiranje .Definisanje prostornih vrijednosti . tehnička obrada crteža. obrada i izrada crteža.Nacrtna geometrija .Dokaznice mjera.Materijalizacija objekta .Izrada priloga projekta.

. Naziv predmeta: KUĆNE INSTALACIJE 2.Upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. .Osposobljavanje za obavljanje poslova nadzora u izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije na osnovu tehničke dokumentacije za manje objekte.1. . .Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije.11. . .Upoznavanje sistema odvođenja atmosferske vode. .Osposobljavanje za samostalan rad. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. 84 . KUĆNE INSTALACIJE 1.2.Osposobljavanje za provjeravanje atesta i vršenja kontrole ispravnosti mreže pod pritiskom.Osposobljavanje za razradu projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije.

.Crta grafičke oznake za sve instalacija u instalacije u objektima objektima visokogradnje. visokogradnje.Crta horizontalni razvod ispod kote 85 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . WC-u.Izrada šeme rasporeda sanitarnih uređaja u prostorijama (kupatilima.Crtanje grafičkih oznaka instalacija u objektima. (kompjuterska .Razvija sposobnost . Sanitarni uređaji .4.Upoznaje sve vrste . način dvorišnu i kućnu postavljanja.Manji stambeno poslovni objekat. . . pravilan raspored . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Upoznaje . . uređaja u uređaja. kanalizacione .Razlikuje različite planove i zna da ih pročita. kanalizaciju.Upoznaje kućnu mreže. . Projektni elaborat: . materijale.Crta kanalizacone blokove po etažama.Primjenjuje sanitarnih uređaja savremene u mokrim kanalizacione čvorovima. .Objašnjava . . kanalizacione .Crta i računa spajanje nagibe dvorišne i kanalizacionih kućne cijevi. Vježbe: . kanalizacionu nagib).Izrada šeme kanalizacione mreže u objektima. Vježbe: .Razvija preciznost . kupatilima.Uočava značaj za predstavu o instalacija poštovanja propisa prostoru. grafičkim oznakama. Kanalizacija . kanalizacije u o projektovanju objektima.Razlikuje i pravilno .Upoznaje razvrstava kanalizacione cijevi materijal za (materijal.Objašnjava WC-u i kuhinjama. kuhinjama).Opisuje vođenje mreže sa svim cijevi kroz objekat.Upoznaje značaj .Razlikuje grupisanje kućnih instalacije prema instalacija. kanalizacione instalacije.Crta pravilan raspored sanitarnih vrste sanitarnih u radu. mrežu.Objašnjava i navodi . pratećim objektima (reviziona okna i kaskade).

i tople vode za mokre čvorove.Crta vodomjere i shvata njihov značaj. krovova.Crta načine . 86 . .Manji stambeno poslovni objekat. vodovodne instalacije.Crta načine odvodnjavanja iz dvorišne mreže. sređenost i preglednost. aparate . . . . .Crta šeme i armature za provođenja hladne vodovodnu mrežu. aparate i armature. Aparati i armature za vodovodnu mrežu .učenik podruma ili kote prizemlja za objekte bez podruma. .Crta presjeke kroz glavni kolektor. materijale.Razlikuje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju. . . .Crta izometrijsku šemu vodovoda.Razlikuje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mreže. .Crta razvijene presjeke vertikala.Izrada šeme odvođenja atmosferske vode. Projektni elaborat: .Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu.Crta šeme . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrada).Razvija preciznost. .Razvija preciznost u radu.Upoznaje odvođenja problematiku atmosferske vode s odvođenja kosih i ravnih atmosferske vode. . (kompjuterska obrada).Upoznaje snadbijevanja savremene objekata vodom.Razlikuje vodovodni materijal. Atmosferska kanalizacija . Vježbe: .Crta šeme dvorišne mreže dopriključka na ulični kanal. Vježba: .Izrada šeme vodovodne mreže u objektu i prostorijama.

Zoroje: Kućne instalacije.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 1980. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . Građevinska knjiga.B. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. . savremene aparate i armature za protivpožarnu zaštitu. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Uočava značaj . Beograd. 6.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Aparati i armature za protivpožarnu mrežu (hidrantska mreža) .Upoznaje pojam i protivpožarne značaj odgovornost u zaštite. 2007. po jedan u polugodištu). 7. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . protivpožarne .Razvija . Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. . 9.Računar.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Izrada šeme protivpožarne zaštite. folije za grafoskop.diplomirani inženjer građevine . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Diplomirani inženjer arhitekture. grafoskop. 87 .V.Upoznaje zaštite.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. 8. projektor i projektno platno. protivpožarne radu. Stanojević. Beograd. M. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .Ocjena vježbi i projektnog elaborata.Crta šemu zaštite.hidrotehnički smjer. . Beograd. 5. 1996.M.

Urbanizam 88 .Infrastruktura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Infrastruktura Obrada projekta Vodovod i kanalizacija Projektna dokumentacija Sanitarni uređaji Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu .Uslovi lokacije Nacrtna geometrija Projektovanje Tehničko crtanje Građevinski materijali Kućna mreža Kućna mreža Tehnička obrada crteža Metali i legure Plastične mase Boje. lakovi. kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata . Povezanost predmeta Znanja .10.Urbanizam .Uslovi lokacije .

Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 40 40 26 26 66 66 3.Razvijanje preduzetničke sposobnosti. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. . Opšti ciljevi nastave . PREDUZETNIŠTVO 1. .Osposobljavanje za rad u timu.Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva. .1.Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija.Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom. .Sticanje znanja o izradi biznis plana.12. . . .Sticanje znanja o razvoju biznis ideje.2. 89 .

Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva. . istraživanja tržišta . privrednog društva.Razvija tržišnog poslovnu ideju. preciznost u radu. .Vrši opis proizvoda / usluga.Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji.Razvija stručnost. procjenjuje . marketing plan i kreditora).Razvija kreativnost argumente kritički biznis ideja. .Opisuje nastanak . očuvanja zdrave obezbjeđivanja . Eksperiment Šest šešira. .Rezimira biznis obrazlaže postupak plan. kako vizija. . Preporuke za izvođenje nastave .Kroz primjere. .Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima / korisnicima usluga. ciljevi.Razlikuje pojmove: . . eksternih partnera . finansijskog plana strategija.Opisuje elemente vizija.Uviđa značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda / usluga. izrade biznis plana . .Poželjno je učenicima ukazati na primjere. . u radu.Upoznaje pojmove: životne sredine. očuvanja životne sredine. privrednog društva .Suočavajući . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . . misija. .Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja. .Upoznaje pojmove: (investitora.Objašnjava obrazlaže ciljeve neophodnost privrednog društva. odgovornost u poslovanja. plan prodaje.Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana. postizanja ideje u skladu sa .Kroz primjere . npr. misija. 90 . podrške. primjeru.Nabraja i kompromisa.Uviđa važnost vrste djelatnosti.Razvija marljivost i unutar samog strategija. postulatima opredjeljuje se za .Upoznaje postupak tako i od strane istraživanja tržišta.Prezentuje biznis na novom plan.Opisuje pojam u kontekstu biznis plan.Uočava važnost . .Razvija sposobnost kvalitet poslovne biznis ideje. . .Upoznaje pojam . .Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva. .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva.4.Nabraja moguće radu.

Opisuje moguće oblike . banke. donose odluku. Otvaranje računa kod poslovne banke . . . .Opredjeljuje se za . Registracija privrednog društva . vizuelnog identiteta privrednog društva.Popunjava registracije formulare za privrednog društva.Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke.Upoznaje elemente .Izrada organograma privrednog društva. .Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo.Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana. . Vizuelni identitet privrednog društva . Poslovni kodeks preduzeća . 91 . pečata i štambilja.Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Upoznaje postupak .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. registraciju privrednog društva.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva .Popunjava . . . .Popunjava formulare za otvaranje računa Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva.Oblikuje vizuelni i značaj identitet oblikovanja privrednog društva.Nabraja moguća ime privrednog rješenja za ime društva u skladu sa privrednog društva.Stiče radne navike.Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke. propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti.Sprovodi aktivnosti organizovanja na pribavljanju privrednog društva.učenik . kroz diskusiju. .

Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. marljivost i preciznost.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika.Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. .Upoznaje postupak . .Razvija odgovornost u radu. .Opisuje postupak istraživanja tržišta.Razvija spremnost i sposobnost za saradnju.Kroz primjere obrazlaže važnost i . štampač).Učestvuje u izradi društvu. Sektor Marketing . privrednim društvom.Tehnički održava internet sajt privrednog društva. jednostavnog .Upoznaje tipove . društvom.Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu. .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu.Razvija komunikativnost.Pronalazi sličnosti i .Razvija sposobnost . . Organizaciona struktura privrednog društva . izvještaja o radu. cijena.Upoznaje pojam marketinga. . Formativni ciljevi učenik kod poslovne banke. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva . 92 .Nabraja i opisuje aktivnosti u okviru službe opštih poslova. kao i programe za elektronsku komunikaciju.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . fotokopir aparat. skener. .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi. . organizacionih struktura privrednog društva.Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima. . efikasnost u radu. faks. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Šalje i prima poštu i druge službene materijale.Rad u grupama od tri do pet učenika.Pronalazi sličnosti i organizacione razlike između strukture različitih tipova privrednog društva.Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa.Kroz primjere obrazlaže strukturu asortimana proizvoda / usluga.Nabraja elemente poslovnog kodeksa. . privrednom . .Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod. . promocija i . Služba opštih poslova .Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda / usluga.

obračuna zarada. porudžbenicu. poslove. . Manojlović. . Dragiđić.Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje. Podgorica. . .Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije. predračun.Planira način reklamiranja privrednog društva. Beograd.Opisuje način poreza i doprinosa.D.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija.Izrađuje ponudu.J. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . 2004. S. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razvija odgovornost u radu. preciznost i urednost. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . .Razvija analitičko mišljenje.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada. 93 .Izrada reklamnog materijala. 2005. račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. Sektor komercijala . Medojević.Obavlja . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd. odnosno proizvoda / usluge. 1996. obračuna poreza i doprinosa. . Ilić. Vukotić: Preduzetništvo i biznis. potraživanja. . Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred. Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred. G.Kroz primjere .D. upit. . Ekonomski fakultet.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva. 5.Upoznaje postupak plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja.Obavlja poslove . B. .Upoznaje blagajničke blagajničke poslove.Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala. B. . . Bogdanović. Sektor finansija i računovodstvo . M. Formativni ciljevi učenik načine promocije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. 2004.Razvija tačnost.V. .

. . Podgorica. telefon. Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom.Predmjer. . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Podgorica. predračun i obračun građevinskih radova 94 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.H. Povezanost predmeta Znanja . 2004. skener. Montenegro Biznis Alijansa. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . štampač i fotokopir aparat. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 9.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 6. Rajović: Osnovi prava za I razred.R.Publikacija „Moj biznis“. 1997.Diplomirani ekonomista.Organizacija građenja . Potit: Kako započeti sopstveni biznis..Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 10. 8. CID. 7.Ocjena pismenih vježbi. fax.

Osposobljavanje za izvođenje zidarskih radova.Osposobljavanje za izvođenje keramičkih radova. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 66 282 Praktična nastava: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Osposobljavanje za samostalan rad. oplata stubova i modela jednostavnih krovova. . .Sticanje znanja o pravilnom izboru materijala.Osposobljavanje za pravilan izbor materijala za oblaganje i zaštitu prostora i konstrukcije u sistemu suve gradnje. .Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije.Izvođenje tesarskih veza. alata i pribora za rad. . . .Upoznavanje keramičkih radova. malterisanja.Upoznavanje pravilnog korišćenja mašina.Osposobljavanje za održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2.1.Upoznavanje tesarskih radova. 95 . . .Upoznavanje značaja radova sistema suve gradnje. . .Osposobljavanje za praćenje sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije. montaže i demontaže skela. Opšti ciljevi nastave .2.Osposobljavanje za ugradnju drvene i metalne konstrukcije. . . .Upoznavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. 3. izvođenja radova hidroizolacije.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta.13.Shvatanje značaja upotrebe gradjevinskih normi. . .Upoznavanje zidarskih radova u sistemu gradnje.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. . PRAKTIČNA NASTAVA 1. .

čita skicu ili crtež i obilježava poziciju prema tome. sistematičnost u dimenzije. .Poznaje tačnost i i alat za rad. radu. ispravnost alata. krečno cementni za zidanje i malter 1:2:6. malterisanje. mjerenja pri .Razvija .Priprema materijal . .Određuje pravi ugao.Poznaje blokove. rad. . radu. materijala i alata.Razvija pozitivan .Spravlja produžni upotrebu maltera timskom radu. .Zna upotrebu . zidanju.Objašnjava osnove brzinu i tačnost. . organizaciju radnog sistematičnost u . disciplinu i malter 1:3.Priprema potreban alat i materijal za određenu poziciju rada. betonski blokovi.Razvija radne .Zida zid .Poznaje osnovna .Zna podjelu . . Osnove mjerenja pri zidanju . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zidarski alat.4. . spravljanje i odgovornost u .Određuje pravac pomoću kolčeva. Materijali za zidanje . .Poznaje održavanje . ravnjače.krečni 1: 3:9 malter.Poznaje alat. . pribor i sredstva . blokova i dimenzije (opekarski blokovi. Organizacija radnog mjesta .Spravlja cementni . Zidanje opekom .Spravlja produžni gipsno .Razvija urednost.Provjerava alata.Razvija 96 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Objašnjava navike. laki blokovi).Vizira pomoću . .Obilježava prema zadatoj skici ili crtežu. .Posjeta gradilištu. pravilno ih raspoređuje. .Spravlja malter ručno i mašinski.Vizira viskom. sredstava za rad.Poznaje opeku. Spravljanje maltera . .Određuje ravan pomoću krstova.Pravi raspored mjesta. pribora i zanimanju. stav prema pribor i sredstva za alata.Razvija rutinu.Zna vrste opeke i .Održava radno mjesto.

Zidanje zidova blokovima . .noseće zidove giter nosećih zidova.završavanje zidova. Zidanje dimnjačkih i ventilacionih kanala .Objašnjava zidanje . vezom debljine ½ . .fasadne zidove uz fasadnog zida. . .Poznaje zidanje pregradnih zidova. . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik kreativnost. . sistematičnost i preciznost.Poznaje materijale .suticanje zidova.Zida zid gotskom vezom. upotrebu fazonskih komada.Zida zid krstastom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. . .pregradne zidove giter blokovima.ukrštanje zidova. .Poznaje zidanje .Zida zid običnom ili parapeta.Objašnjava način vođenja kanala. .sučeljavanje zidova.Zida: .Zida: .Zna materijale za izvođenje izolacije za izolaciju od od vlage. .dimnjački kanal tipa „Šunt“. blokovima.Objašnjava horizontalnu izvodjenje izolaciju zida od horizontalne vlage. .učenik dužnjačkom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.Posjeta gradilištu. Hidroizolacija .ventilacioni kanal kanala.Izvodi otvore za vrata i prozore. izolacije zidova od 97 Informativni ciljevi i sadržaji učenik pravila zidanja zidova. tipa „Šunt.Stiče odgovornost u timskom radu. . Preporuke za izvođenje nastave .Zida: . .Objašnjava zidanje .Razvija tačnost. . . .Razvija radne navike i disciplinu.Poznaje zidanje .Zida zid vezačkom stubova. vlage. blok vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. . .Objašnjava zidanje opeke ili jedne lukova.Poznaje pravila za zidanje dimnjačkih . i ventilacionih . opeke jednom.Izvodi slojeve za .Posjeta gradilištu.

Posjeta gradilištu. .Računa potrebne .Poznaje opis zidarskih radova.Razvija osjećaj .Obavlja malterisanje špaletni. . . . .Objašnjava grubo malterisanje i dersovanje. Predmjer zidarskih radova .Objašnjava malterisanje plafona.Demontira zidarsku i cjevastu skelu. .Objašnjava izradu ivica. .Posjeta gradilištu.Objašnjava malterisanje špaletni. . radova za razne . .Objašnjava upotrebu skele. Upotreba skele .Primjenjuje mjere 98 .Zna način rada sa mašinskim malterom.Obavlja dersovanje.Obavlja čišćenje skele. . Malterisanje . .Obavlja gletovanje.Primjenjuje pravila za malterisanje.Objašnjava spoljašnje malterisanje. .Poznaje pravila malterisanja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Razvija rutinu.Izvodi vertikalnu izolaciju zida od vlage.Zna vrste maltera za unutrašnje malterisanje.Objašnjava izvodjenje vertikalne izolacije zidova od vlage. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik vlage.Opisuje glatko malterisanje i gletovanje.Objašnjava mašinsko malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova. Zaštita na radu . . .Čita opis zidarskih debljine zida.Obavlja malterisanje plafona. . . .Montira zidarsku i cjevastu skelu.Objašnjava unutrašnje malterisanje.Poznaje mjere . . .Zna materijale za malterisanje fasade. brzinu i preciznost u radu.Poznaje vrste skela. . radova. .Obavlja grubo malterisanje zidova. .Obavlja izradu ivica.Obavlja glatko malterisanje zidova.Objašnjava količine radova za proračun potrebnih razne debljine količina zidarskih zida. Formativni ciljevi učenik . . . .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik zaštite radnika na radu. Preporuke za izvođenje nastave 99 . Socijalizacijski ciljevi učenik odgovornosti za sebe i svoju okolinu. Formativni ciljevi učenik lične zaštite i zaštite životne sredine.

Izvodi jednostavne tesarske veze. . Izrada drvene oplate za stub .Razvija preciznost i ekonomičnost. .Poznaje materijal za tesarske radove. . alata i drvene građe pribora za . na prethodno definisan materijal. oplata. . .Primjenjuje mjere zaštite na radu. oplate za . . . raspoređuje odabrani alat. . . 100 .Čisti radno mjesto i radionicu. .Priprema radno mjesto.Uočava greške kod drvene građe.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.Upoznaje tesarske radove.Razvija preciznost u radu. .Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Crta radioničke crteže za jednostavne tesarske veze.Poznaje klasične mjerenje.Poznaje drvenu građu za izradu tesarskih veza.Vrši odabir alata i jednostavne Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tesarske veze . . .Poznaje mjere zaštite na radu.Poznaje jednostavne tesarske veze. . . .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi jednostavne tesarske veze.Sortira drvenu građu.. . . . .Posjeta gradilištu. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Uočava greške kod izvedenih tesarskih veza. Preporuke za izvođenje nastave .Prenosi mjere sa crteža. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik .Crta radioničke .Razvija kritički odnos prema radu.Vrši odabir materijala. .Razlikuje tesarske veze.Poznaje drvenu crteže planova građu za izradu oplate za stub.Posjeta gradilištu. alata i pribora za mjerenje i za izvođenje tesarskih veza.Poznaje alat i pribor za tesarske radove.Pravi specifikaciju .

Poznaje mjere zaštite na radu. . . . .Priprema radno mjesto: raspoređuje odabrani alat.Pravi specifikaciju .stub.Izrađuje model krovne konstrukcije. na prethodno definisan materijal. .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi drvenu oplatu za stub. . 101 . Izrada drvene krovne konstrukcije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik konstruktivne elemente: . . Formativni ciljevi učenik pribora za mjerenje i za izvođenje.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.nadprozornik. pribor za tesarske .serklaž.Poznaje drvenu crtež plana za građu za izradu model krovne krovne konstrukcije.Poznaje alat i mjerenje.Prenosi mjere sa crteža. konstrukcije.Prenosi mjere sa crteža.Izvodi oplatu stuba. . .Poznaje mjere .Poznaje alat i pribor za tesarske radove. .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi model za jednostavnu drvenu krovnu konstrukciju. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.greda. alata i drvene građe. . izvođenje. .Crta radionički . .Priprema radno zaštite na radu. .Vrši odabir alata i radove. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Upoznaje mašine za obradu drveta.Primjenjuje mjere zaštite na radu. pribora za .Čisti radno mjesto i radionicu.Čisti radno mjesto i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje mašine mjerenje i za za obradu drveta. .nadvratnik. mjesto: raspoređuje odabrani alat. pribora za . . . . na prethodno definisan materijal.

. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 102 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radionicu.Primjenjuje mjere zaštite na radu.

potrebnog materijala. .. postavljanja zidnih keramičkih pločica.Priprema keramičke pločice: sortiranje i kvašenje.Posjeta gradilištu.Vrši odabir alata.Pravi specifikaciju lomljenih pločica.Razvija preciznost. pribora i pribora za .Izrađuje katalog .Objašnjava kriterijuma postupke kvaliteta. ukrasnih bordura i . .Procjenjuje kvalitet neomalterisanog zida. . Pripremni radovi u radionici ..Vrši provjeru vertikalnosti. pribora . .cementni malter.krečni malter. brzinu i samostalnost u radu. . primjenu i način održavanja alata. kanal. pribora i mašina.Uočava važnost organizacije radnog mjesta.keramičko ljepilo.Određuje nagib poda prema slivnoj poziciji (slivnik.Održava alat. . ). . Oblaganje zida keramičkim pločicama .Procjenjuje kvalitet omalterisanog zida.Opisuje stanje zida . pločica: .Vrši provjeru horizontalnosti poda. . . prije oblaganja pravog ugla i određenim kvaliteta materijalom. 103 .Opisuje stanje poda.Izrađuje radionički crtež. pribor i pravi mašine i pribor za spisak. rad.Priprema radno mjesto: raspoređuje alat i pribor. . .Identifikuje alat i .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alat za oblaganje zidova . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi alat.Poznaje materijal i alata za izvođenje za lijepljenje keramičkih radova. . omalterisanog zida.Uočava važnost organizacije radnog mjesta. . . .Objašnjava pribor i mašine. mjerenje.

Priprema vezivo. odvojenog gredicom za visinu keramičke pločice.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u suvu gradnju .Upoznaje način 104 .Postavlja keramičke pločice „na prevez“ i „fuga na fugu“. . .Postavlja ukrasne bordure. radno mjesto i radionicu.Postavlja fugomal na spojnice. . .Postavlja pločice od drugog reda.Čisti keramičke pločice.Prema radioničkom crtežu vrši postavljanje pločica od prvog reda i reda odvojenog od poda za debljinu podne podloge.Obrađuje pločice oko instalacija. .Objašnjava značaj i ulogu suve gradnje u izradi objekata visoke gradnje. . . . pribor. .Postavlja keramičke pločice na oble površine (stubove). alat.Provjerava i ocjenjuje kvalitet izvedenih radova prema katalogu kriterijuma kvaliteta. . .Priprema materijal za obradu spojnica.Razlikuje gipsane kartonske ploče.Primjenjuje mjere zaštite na radu.Sortira i slaže gipsane kartonske ploče. .Postavlja zaštitne lajsne na ivice zidova. .

.Vrste CD i UW metalnu profila.CD i UD profile i spojne elemente profila i GKP-a.Mjeri.primjenjuje mjere zaštite na radu.Spravlja lijepak i nanosi ga na gips kartonsku ploču. .Objašnjava mjere zaštite na radu. . . Suvo malterisanje . . ocrtava.Objašnjava postupke suvog malterisanja. .Navodi alat i pribor za izradu suvog malterisanja. metalnu 105 . .Montira pregradni Upoznaje: zid na jednostruku . i UD profile sa . .Priprema podlogu u radu.Vrste gips odgovarajućim kartonskih ploča. Oblaganje zidova. elemente objekta: zidovi.Razvija preciznost .Izrađuje oblogu stubova i greda od gips kartonskih obloga u lijepku. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . stubova i greda sa podkonstrukcijom .Crteže i skice za oblaganje zidova.mjeri.Skice i crteže jednostrukom pregradnih zidova oblogom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik dobijanja GKP-a (gips kartonskih ploča).Posjeta gradilištu. od GKP-a.Jednostruku alatom i priborom. .Posjeta gradilištu. reže i utvrdjuje CD podkonstrukciji. reže i ugrađuje gips kartonsku ploču na pripremljeni zid. . . podkonstrukciju sa .Mjeri i razmjera Objašnjava: elemente za . za suvo malterisanje.Objašnjava slojeve gips kartonskih ploča.Propisno rukuje . . .Mjere zaštite na radu.Drvenu i metalnu podkonstrukciju. pločama na drvenoj i metalnoj . spojnim . .Konstruktivne elementima. kartonskim greda i sl. Izrada pregradnih zidova na metalnoj i drvenoj podkonstrukciji . oblaganje gips stubova. Formativni ciljevi učenik . stubovi i grede.Izrađuje crteže i detalje za suvo malterisanje.

spojne elemente za .Spušteni plafon u na metalnoj kasakadi. Izrada plafona od gipsanih kartonskih ploča . . . . kartonsku oblogu . dvostrukom i trostrukom oblogom.Rukuje alatom i površine.Metalne profile i pri izradi plafona.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik podkonstrukciju sa jednostrukom. podkonstrukciji.Spušteni plafon u .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Mjere zaštite na radu. 106 . propisno ga koristi .Gips kartonske ploče za plafonske . .Mjeri i razmjerava Objašnjava: plafonsku površinu.Montira gips nivou. . CD i UD profila.Razvija smisao za kreativnost.Montira metalnu plafonsku podkonstrukciju od podkonstrukciju.Kasetirane plafone.Mjere zaštite na radu. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

Kontroliše postupak higijenska i ispitivanja tehnička zaštita kanalizacije na kanalizacije). .Objašnjava . izrade . Dimenzionisanje kanalizacione mreže . kanalizacione kanalizacionih cijevi.Crta šeme cijevne . . mrežu. kod kanalizacionih cijevi. .Izrađuje podlogu u kanalizacione kanalizacionom mreže (radovi u rovu za zemlji.Posjeta gradilištu ispitivanje kanalizacije na procurivanje. 107 . kanal.Određuje šta čini mreža.Opisuje postupak vod. kanalizaciju (vrste.Razvija preciznost . Sanitarni uređaji . Djelovi kanalizacione mreže .Proračunava i dimenzioniše kanalizacionu mrežu za manji individualni stambeni objekat. šeme. priključni kućni dio mreže. kućna cijevna . procurivanje. priključak na ulični . dvorišna i dvorišni dio mreže. cijevna mreža i komunalne otpadne vode). drenažna mreža).Crta sanitarne postavljanje uređaje i njihov sanitarnih uređaja.Poznaje kućnu kanalizacionu kanalizaciju (vrste. . radovi u postavljanje zgradi.Izvodi higijensko tehničku zaštitu (oblaganje kanalizacionih cijevi).Siječe .Proračunava i . ispitivanje kanalizacione kanalizacije na cijevi.Crta kućnu .Objašnjava kanalizacione komunalnu mreže.Objašnjava vrste u radu.Izrađuje spojeve komada.Objašnjava osnove dimenzioniše proračuna i kanalizacionu dimenzionisanja mrežu. cijevi i fazonskih . Kanalizacioni materijali .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Instalacije kanalizacije u objektima visokogradnje . priključak na instalacije "V" i "K". procurivanje.Crta osnovu i presjek kanalizacione mreže za manji objekat. Preporuke za izvođenje nastave . kanalizacione mreže.

bazeni za kupanje. Specijalna postrojenja .Zna higijensku i i tehnička zaštita tehničku zaštitu vode).Izrada izometrijske šeme za manji individualni stambeni objekat. ventile. razrađuje šeme i šeme vodovoda komunalnog i (komunalni i pojedinačnog pojedinačni). ispitivanja ispitivanje vodovoda na vodovoda na pritisak. (radovi u zemlji. . fontane. 108 . . kućni priključak.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Vodovodni materijal .Proračunava i dimenzioniše vodovodnu mrežu za manji individualni stambeni objekat.Povezuje kućnu .Poznaje kućnu vodovodnu mrežu i .Izrađuje lozu (navoj) za čelične pocinkovane cijevi kućne vodovodne mreže. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . bazeni za kupanje). . snabdijevanje vodom skloništa). dimenzionisanja vodovodne mreže.Objašnjava osnove odgovornost u dimenzioniše proračuna i radu.Kontroliše postupak radovi u zgradi.Posjeta gradilištu ispitivanje vodovodne mreže na pritisak. .Upoređuje i prostor. fazonski komadi. pritisak.Opisuje postupak vodovodnu mrežu izvođenja na dvorišnu vodovodne mreže vodovodnu mrežu.Razvija preciznost i . Instalacije vodovoda u objektima visokogradnje . vodovoda. .Identifikuje vodovodne aparate i armature (slavine.Proračunava i .Spaja plastične vodovodne cijevi aparatom. Dimenzionisanje vodovodne mreže .Razvija osjećaj za . armature i aparati). . vodovodnu mrežu.Objašnjava sisteme .Navodi i objašnjava specijalna postrojenja (požarni vodovod. higijenska . Skicira specijalna postrojenja (fontane. . zatvarače).Nabraja i opisuje vodovodni materijal (vodovodne cijevi. vode.Crta šemu vodovodne mreže.

Nabraja sisteme za jame). za toplu vodu kao i na odgovarajućim zaštitu instalacija.Obrazlaže postupke .Objašnjava uređaje . hlađenja . raspored sanitarnih uređaja. osnovama. održavanja vodovoda i instalacija kanalizacije vodovoda i kanalizacije.Koristi građevinske .Crta za manji stambeni objekat. za vodovod i . kao i potrebnih izradu kalkulacija materijala za za vodovod i vodovod i kanalizaciju.Računa količine kanalizaciju. osnovu i presjek kanalizacije.Objašnjava norme za vodovod i građevinske norme kanalizaciju.Posjeta gradilištu.Crta .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Prečišćavanje otpadnih voda .Zna postupke . prečišćavanje otpadnih voda. otpadnih voda dezinfekcija.Zna postupke odgovornost u sanacije i sanacije instalacija radu. biološke i fekalne .Analizira uređaje otpadne vode.Opisuje prefabrikovane prefabrikovane instalacione instalacije blokove i sanitarne vodovoda i ćelije. Preporuke za izvođenje nastave .Popravke kućnih instalacija. izometrijsku šemu vodovoda. 109 .Poznaje otpadne prečišćavanja vode (postupak otpadnih voda. za prečišćavanje neutralizacija. .Razvija . Prefabrikovane instalacije . (mehaničke. Sanacija i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije . kanalizaciju. Uređaji za toplu vodu . Kalkulacija za instalacije vodovoda i kanalizacije . kanalizacije (instalacijski blokovi i sanitarne ćelije). deratizacija).

S. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. materijal i oprema u skladu sa normativima i standardima za zidarske. Beograd. G. 1980.Stubovi . Krunić: Osnovni građevinski radovi I deo. Novi Sad. Povezanost predmeta Znanja . Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. Beograd. . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. pijesak. blokovi .Keramičke pločice. 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zidanje zidova. Krunić. presjeka Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Izrada crteža u odgovarajućoj razmjeri . Beograd. pribor. alat. . .S. Mladenović. .B. opeka. 1992. Beograd.Čitanje tehničkog crteža . . 7. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . 1996.Građevinski materijali . 1988.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. keramičke. Građevinska knjiga. .M.Obilježavanje na licu mjesta . Beograd. stubovi. Lj.Skiciranje tesarskih veza. tesarske.B.Drvo i drvena građa . zidne i podne. Zavod za izdavanje udžbenika. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Ocjena praktičnog rada.Radionički stolovi za obradu i pripremu materijala. . Simić-Šekularac i grupa autora: Završni građevinski i instalacioni radovi. lukovi i . namjenska .Mjerenje dužina . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Krovne konstrukcije – tesarske veze .Spravljanje maltera i zidanje . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 9. lukova i parapeta . Blagojević: Građevinske konstrukcije. 1978.5.Diplomirani inženjer građevinarstva.tehničke skole. spojeva. vodoinstalaterske i kanalizacione radove.Cement. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2006. 6.Metalne i drvene konstrukcije za IV razred građevinsko .Građevinske konstrukcije parapeti .diplomirani inženjer arhitekture. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd. Građevinska knjiga. Mladenović. radove u sistemu suve gradnje.Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata .Zidovi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.B.Tehničko crtanje .Normativi i standardi rada u građevinarstvu.Tehničko crtanje sa čitanjem planova za prvi razred građevinske skole. stubova. 10.Oblaganje zidova keramičkim pločicama. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 110 . 2000. 1999. kreč.

Instalacije vodovoda i kanalizacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja keramika . ukrasnim.Znanja bordurama.Oblaganje poda keramičkim pločicama.Izrada plafona od GKP-a .Osnovna veziva .Tesarski radovi .Instalacije vodovoda i kanalizacije . lomljenim i namjenskom keramikom .Izrada pregradnih zidova .Kućne instalacije .Kućna mreža 111 .Projektovanje .Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje .Osnove građevinarstva .Osnovni građevinski radovi . lomljenim pločicama i namjenskom keramikom .

1. IZBORNA NASTAVA 1. 112 .3. STRANI JEZIK II Napomena: Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta sa fondom časova dva nedjeljno za sve četiri godine – predmetni katalozi su u nadležnosti Zavoda za školstvo.1.3.

. .Upoznavanje sa bojama i njihovim svojstvima. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 32 40 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 32 40 72 3. Opšti ciljevi nastave . . . . Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 2.Upoznavanje sa elementima komponovanja i njihovom primjenom.1.2.Razvijanje samostalnosti u radu.Upoznavanje svojstva i upotrebe materijala za izradu maketa.Upoznavanje sa svjetlošću i formom u okviru likovne umjetnosti. 113 . LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 1.Upoznavanje linije kao osnovnog izražajnog sredstva u crtežu.3.

slično. kontrast. teksturu. harmoniju.Upoznaje i opisuje stepen liniju. njene varijante . nejednako. Vježba: .Vježba repeticiju i kontrast. boju.Skicaranje viđenog i naučenog.Objašnjava količina.Uočava kontrast: kontrast. harmonija. oblik. boja. osvijetljenosti. .Crta oblik i teksture. kompozicije.Uočava dejstvo .Crta liniju i smjer. miješanja boja. Elementi kompozicije . simultani kontrast. stanje površine. . .4. Osnovna svojstva boja . .Pojašnjava .Nabraja i opisuje kompozicije: linija. valer. boja.Crta valer. 114 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . kontrast kvaliteta. kontrast kvantiteta.Objašnjava (alternacija.Izvodi vježbe bojom: tople hladne. . slično.Upoznaje se sa kompoziciju pojmom likovnog djela.Upoznaje jedinstvo preklapanje). nejednako. .Zna osnovne načine ahromatske boje.tamno. gradacija. tamno. . veličina. komplementarni kontrast.Crta liniju i smjer.Upoznaje se sa .Miješanje boja. . valer. hromatske i . .Upoznaje se sa svjetlosti na pojmovima stvaranje vizuelnog svjetlost i forma. opažaja.Razlikuje osnovna podjelom na svojstva boja.hladno.Zna elemente . stila.Analizira . elemente oblik. repeticiju. . inverzija.Analizira razlike u (termine) vidnom polju: daltonizam i jednako iradijacija. svjetlo toplo . kompozicija. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svjetlost i opažanje forme . . dimenzije. svijetlo . . Vježba: .Crta oblik i teksturu. Vježba: . pojmove jednako.

. letvice. hrapavo. ptičija i žablja perspektiva). crtežu. i način rukovanja.maše.Razlikuje materijale za za izradu maketa. . vazdušna i inverzna) i tačke posmatranja (centralna. .Opisuje vrste maketa prema maketa prema namjeni. sunđer.Analizira proporciju i simetriju u i simetriju. . lesonit .Poznaje materijale . harmoniju i značenje boja.Razlikuje alat za rad i način 115 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . njihove odnose i umjetničko usmjerenja. zasićenost.Razlikuje vrste perspektive (linearna.Razlikuje kontrast i .Upoznaje površinu kao element . . stiropor. sredstvo u crtežu.Poznaje zakonitosti .Primjenjuje zakonitosti perspektive na crtežu. Likovni elementi crteža . suvo. .Nabraja i opisuje teksture materijala perspektive. . namjeni. meko. gips.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Upoznaje liniju kao . tvrdo) i objašnjava materijalizaciju predmeta.Upoznaje mjere pluta. školskoj radionici.Poznaje alat za rad ploče. izradu maketa: osnovna svojstva i karton. .ploča. šper načine obrade.Definiše proporciju . celuloid. zaštite na radu u papje . Vježba: . . . furnir.Upoznaje kontrast. (termin) tekstura.Objašnjava stvaranje površine. pleksiglas.Izrada određene makete od kartona.Upoznaje osnovna harmoniju boja. valer.Pojašnjava crteža. (glatko. masno. Upotreba materijala pri izradi maketa .Razlikuje vrste .Slika mrtvu prirodu. plastična masa. Vježba: .Zna vrste linija. svojstva hromatskih boja: ton. .

Vježba: .Pojašnjava (termine) proporcija i simetrija.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu.Upoznaje i definiše osnovnu i bačenu fizičku i prirodnu sjenku. . . . . Vježba: .Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici.Zna crtačke motive.Razlikuje pomoćni materijal (boje.Upoznaje se sa zakonitostima perspektive. .Objašnjava dejstvo .Objašnjava spektra. . . Ispitivanje ponašanja boja u prirodi .Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Poznaje vibriranje .Slika mrtvu prirodu koristeći stečena optičkog miješanja znanja o optičkom boja.Zna dobijanje . . tehnički crtež. . površine i kompozicije. .Analizira vibriranje boja. lakovi.Poznaje crtačke tehnike.Analizira opažanju oblika. osnovnu i bačenu sjenku.Razlikuje vrste crteža: kroki. Vježba: . .Zna osobine .Slika mrtvu prirodu. studija.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Poznaje osobine ahromatskih boja.Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Posjeta galerijama i muzejima.Navodi primjere iz istorije umjetnosti. miješanju boja. .Upoznaje primjenu .Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Zna tehnike crtanja: olovka. svjetlost. osvjetljenje. boja (slika pejzaž). Vježba: . Slobodoručno crtanje . svjetlosti u . Vježba: . ljepkovi). . .Analizira djela kroz epohe i uočava zakonitosti proporcije i simetrije. .Slika spektar boja. Vježba: .Zna stvaranje konture.Crta gipsani odlivak glave ugljenom.Obrada mrtve prirode u masama svijetlog i tamnog.Upoznaje liniju kao umjetničko sredstvo.učenik rukovanja. nabraja vrste linija i njihove asocijativne osobine. 116 . . Osvjetljavanje objekata . dobijanje spektra. . .Zna vrste linija i njihove asocijativne osobine. crne i bijele boje. .Slika pejzaž.

7.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . 1988. crtež četkicom.diplomirani grafičar.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Barcsay: Anatomija za umjetnike. . 2000. Crta figuru u prostoru u tehnici olovke. - - 5. Smit: Umjetnost danas. 8. 1997.L.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti.E. Komuna. kreda. Mladost. . Miodrag Draničanin. 1974. inverzna. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . kozlići.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. pero. lavirani crtež. Beograd. Povezanost predmeta Znanja .Likovni elementi 117 . . L. - 9. Beograd.Likovni elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Piskel: Opšta istorija umjetnosti.G. Mono & Manana. vazdušna.Štafelaji. Beograd. Crta gipsani odlivak glave (tuš i lavirani tuš).Diplomirani slikar. . papir i gipsani odlivci mrtva priroda.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tačke posmatranja. metalno pero. . Formativni ciljevi učenik ugalj. Crta mrtvu prirodu ugljenom. 1978. . . 6.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Slobodoručno crtanje . 10.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Ocjena vježbi.Grupa autora: Majstori umjetnosti. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . da Vinči: Traktat o slikarstvu. Razlikuje vrste perspektiva: linearna.J. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Zagreb. table za crtanje. . Beograd.

1. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 1.Osposobljavanje za sistematičnost. Opšti ciljevi nastave . . 118 .Upoznavanje radova na izgradnji objekata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 3.Sticanje pravilnog odnosa prema zaštiti životne sredine.Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata.Upoznavanje građevinarstva kao privredne djelatnosti. .Upoznavanje sa vrstom i podjelom građevinskih objekata. . urednost i preciznost. .3.3. .Upoznavanje svrhe izrade i vrste projekata. . .Upoznavanje učesnika i faza u realizaciji građevinskih objekata. Naziv predmeta: OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 2.

. standarda.Objašnjava urbanističkih urbanističke planova.Razvija osjećaj za .Obilazak grada. Prostorno planiranje . namjeni. . .hidrogradnje. .Posjeta Zavodu za urbanizam. . generalne. .Razvija pozitivan .Navodi i objašnjava .Razlikuje područja .Upoznaje se sa odnos prema upoređuje građevinarstvom zanimanju. .niskogradnju.puteve i naselja.privredne objekte. .Nabraja građevinske objekte kao finalne proizvode. planove: regionalne. Grane građevinske proizvodnje .stambene zgrade. 119 Preporuke za izvođenje nastave . . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinarstvo kao privredna djelatnost .niskogradnje.Razvija stručnost. . željeznice.tunele. . fazama građevinske proizvodnje.visokogradnju.Objašnjava faze radova i radnih postupaka u procesu građenja. detaljnih .Upoznaje se sa i faze građevinske područjima i proizvodnje.Razlikuje različite objekte: objekte visokogradnje: .hidrogradnju.objekte društvenog .Uočava razliku . na planiranje – generalnih i urbanizam.Razlikuje i . između činiocima koji utiču regionalnih.Navodi i objašnjava snabdijevanja objekte vodom i niskogradnje: kanalisanje .Razlikuje načine .Upoznaje grane građevinske proizvodnje: .Upoznaje se sa prostor. . građevinske kao privrednom objekte prema granom. Objekti kao finalni proizvodi građevinarstva .4. detaljne.visokogradnje. .

Obrazlaže uređenje vodenih tokova.aerodrome.Nabraja radove na . . . .Razlikuje učesnike .Navodi i objašnjava objekte hidrogradnje: . prava. . 120 .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik . .Razlikuje radove na .hidroelektrane.Objašnjava svrhu kvalitetnog i projektovanja.Nabraja .Navodi sisteme u konstruktivne građenju i njihove sisteme i njihove elemente. . .brane.Razlikuje vrste projekata. vrste projekata i njihovu primjenu. projektovanja. Projektovanje .osnovne gradilištu.zemljane radove.Uočava svrhu . elemente. .pristaništa. izgradnji objekata: izgradnji objekata.Navodi učesnike u timskog rada.Razvija sposobnost .mostove.Objašnjava faze u dužnosti.završne građevinske radove. . .instalaterske radove. mehanizaciju na . Radovi na izgradnji objekata .Objašnjava način snadbijevanja vodom i kanalisanje naselja.Navodi i objašnjava .Razlikuje . Učesnici u realizaciji građevinskih objekata i faze u realizaciji građevinskih objekata . . građevinske radove. realizaciji građevinskih objekata. u realizaciji izgradnji građevinskih građevinskih objekata i njihova objekata.Uočava važnost . obaveze i . preciznog rada.geodetske radove. Građevinski sistemi i elementi . .Posjeta gradilištu.Objašnjava poljoprivrednu hidrotehniku.

platno za projektor.Konstruktivni sklop zgrade .Elementi konstruktivnih sistema .Praktična nastava . katalozi i prospekti. . projektor. Povezanost predmeta Znanja . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Osnovni građevinski radovi . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2006.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. S. Beograd. Krunić. Okvirni spisak literature i drugih izvora . .Završni radovi u građevinarstvu .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Razlikuje mehanizaciju na gradilištu. Božinović: Osnovi građevinarstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . 6. 7. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . beton.Računar.Građevinske konstrukcije .Završni građevinski radovi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 8. Nikolić.Diplomirani inženjer građevinarstva. boje i lakovi . čelik .Lj.Građevinski materijali .Statika i otpornost materijala .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Opterećenje nosača Armirački radovi Betonski radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi 121 .Drvo. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . V.Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Keramički materijali. 9.Sistemi u građenju . 10.diplomirani inženjer arhitekture.

Razvoj svijesti o značaju zaštite životne sredine.Razvoj svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine.Usvajanje znanja iz osnova ekologije. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 58 14 72 3.Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2. 122 . . Opšti ciljevi nastave .4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1. .Usvajanje znanja o uzročno posljedičnim odnosima žive i nežive prirode.Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine. .3. . .1.

.Definiše pojmove: .Interpretira reducent organske kruženje materije i materije.Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije. . ekosistema. .Određuje . Vježbe: .Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu.Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija.Shvata pojam ravnoteža.4. .Razvija analitičko . organske materije.Navikava se da . Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi . značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. primjeru producent organske kompleksnost materije.Analizira na . proticanje energije . Ekologija populacije . životna međusobnu posljedice.Terenski rad: .Definiše pojmove: mišljenje. Ekosistem . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji .Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije. potrošač odnosa u ishrani. nežive prirode. koji određuju . sredina.Definiše lanac u ekosistemu. opterećenosti .Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide. ishrane. 123 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine. ekološka . ekološki zavisnost žive i faktori.Razvija svijest o .Upoznaje faktore populacije.Opisuje kopnene.Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane.Uočava osnovne . .Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze.Definiše sukcesije u .Određuje elemente životne sredine. ekosisteme.posmatranje različitih staništa i zajednica. .

Film o zagađivanju vazduha.Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu.Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha.Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta.Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. . . vazduha. Zagađivanje voda . intenzivne poljoprivredne proizvodnje. (kisjele kiše.Razvija analitičko mišljenje.mora i slatke vode .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike.Zaštita okoline. Zagađivanja zemljišta . . Vježbe: . .Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode.Interpretira problem prenaseljenosti . . stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte).Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje. .Određuje uzroke . .Razlikuje metode prečišćavanja.Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema.Određuje glavne .Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem.Ocjenjuje značaj ozonske rupe.Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini. Vježbe: . . . 124 .Zaštita zemljišta. posljedice.Razvija analitičko mišljenje. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha . vazduha i otrovne . automobilski katalizatori).Ukazuju na . industrijski filteri. koncentracija .

Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima.Navikava se na poštovanje normi i propisa.Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu.Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja.Određuje načine . prema pitkoj vodi. Mjere za zaštitu životne sredine .Ukazuje na značaj vrsta.Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu.Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja. Preporuke za izvođenje nastave . nekih životinjskih . .Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja. Vježbe: . . . .Shvata važnost očuvanja životne sredine. 125 . Ugrožene biljne i životinjske vrste . ). . Socijalizacijski ciljevi učenik . vode u .Analizira značaj energetske izvore. .Analizira značaj . Černobil.Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta. pošumljavanja terena koji su podložni eroziji.Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora.Navodi alternative .Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer. . itd.Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice. Vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija .Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine. Formativni ciljevi učenik zemlje.Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini. . traženja i korišćenja novih ekoloških izvora energije.Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji.

I. 9. . 6. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . grafoskop. Beograd. . 8.Mjere za zaštitu životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . . Povezanost predmeta Znanja . Savić. V.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Usmeno najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu.Diplomirani biolog. TV prijemnik.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. 1998. ugroženih. Jablanović. Okvirni spisak literature i drugih izvora . endemskih biljnih i životinjskih vrsta. 7. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Dijaprojektor. Zavod za udžbenike. Beograd. slajdovi. 10.Zaštita na radu 126 .Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi.Praktična nastava . video rikorder i video kasete. Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine. D. Zavod za udžbenike.M.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode. Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine.

.Sagledavanje kulturno istorijskog nasljeđa na tlu Crne Gore u svim epohama razvoja. . RAZVOJ ARHITEKTURE 1.Upoznavanje kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore.3.Upoznavanje razvoja arhitekture starog vijeka.Razvijanje osjećaja za zaštitu kulturne baštine. . upotrebe različitog materijala i konstrukcija kroz vjekove.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz vjekove do današnjih dana. klimatskih uslova.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija. ekonomskih odnosa. društvenih promjena. . .Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. . . Naziv predmeta: RAZVOJ ARHITEKTURE 2. 127 .Upoznavanje razvoja arhitekture u praistoriji. .Upoznavanje razvoja arhitekture srednjeg vijeka. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 50 22 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 50 22 72 3. . religije kao bitnih činjenica u razvoju arhitekture.Sagledavanje tehnike građenja. Opšti ciljevi nastave .5.1. .Sagledavanje istorijskih činjenica.

. razlike starog arhitekturu starog vijeka. arhitekture kroz vjekove. građevinski .Uočava geografski . Vježbe: .Razlikuje objekte stila. . Praistorijsko doba . stambenu arhitekturu. kompozicije i detalje arhitektura Egipta. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Upoznaje pojam .Upoznaje materijal. . prve početke dolmeni.Upoznaje položaj. vjekove.Uočava stilske . Egipta. .Navodi faktore koji utiču na razvoj arhitekture.Upoznaje razvoj odnos prema karakteristike arhitekture kroz zanimanju.Crta karakteristične spomenike egipatske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. .Crta prva čovjekova . nadgrobne praistorijsko doba i spomenike (menhiri.Upoznaje zapažanja.Upoznaje u radu.Razvija pravilan . . . Arhitektura starog vijeka .Razvija moć .Upoznaje pojam stilskoj pripadnosti.Izrada crteža objekata starog vijeka. . Grčke i Rima.Uočava . Mesopotamije.Izrada crteža objekata iz praistorije.Crta karakteristične spomenike 128 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . društveno arhitekturu uređenje. karakteristike. stvaralaštva. stilske arhitekturu Rima. ekonomske odnose. kiča.Upoznaje stara i nova svjetska čuda.4. religiju. .Upoznaje kultne staništa (zemunice i spomenike i sojenice). Mesopotamije.Upoznaje klimu. kromlesi i arhitektonskog siste). arhitekturu Grčke. arhitekture po .Crta praistorijske .Razvija preciznost .

građevinski materijal. Arhitektura srednjeg vijeka .Crta karakteristične spomenike grčke arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. detalje arhitektura Vizantije. položaj. Vježbe: .Crta karakteristične -vizantijska detalje i arhitektura.učenik mesopotamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. . kompozicije. 129 . -romanska . arhitekturu kompozicije i Latinske Amerike.Upoznaje podjelu karakteristične arhitekture stilove srednjeg srednjeg vijeka. arhitektura.Crta karakteristične spomenike vizantijske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. jonski i korintski. društveno -gotska uređenje.Crta karakteristične spomenike romanske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Crta i razlikuje grčke stilske redove: dorski. arhitektura. srednjeg vijeka: .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima.Opisuje arhitekturu kompozicije.Uočava geografski arhitektura.Uočava .Upoznaje karakteristike. religiju. ekonomske odnose. stilske . vijeka kroz detalje i . -islamska klimu.Crta karakteristične Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Gotike i Islamske. .Izrada crteža objekata arhitekture srednjeg vijeka. . Romanike. . .

Beograd. Mijović: Tragom drevnih kultura Crne Gore.Razvija osjećaj za . Titograd.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu.Diplomirani inženjer arhitekture.Pronalazi ilustracije .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Gore. Okvirni spisak literature i drugih izvora .P.D. 7. .učenik spomenike gotske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. 1970. 5. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Ocjena vježbi. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Voljević.N.Pismene vježbe. Piskeli: Opšta istorija umjetnosti.Računar. . projektor. . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Prosveta. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . „Vuk Karadžić“. grafoskop.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 9. 8. 2005. .Upoznaje kulturno očuvanje životne i pisane dokumente istorijsko nasljeđe sredine. grafičkih radova i referata. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 130 . Beograd. 1994.Uočava karakteristike kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Mijović: Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore. . . 1996. 6.P. Podgorica. Kulturno istorijsko nasljeđe srednjeg vijeka na tlu Crne Gore . . I. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. iz perioda srednjeg srednjeg vijeka na vijeka na tlu Crne tlu Crne Gore. . Duli: Istorija arhitekture za treći razred. Grafički zavod.Crta karakteristične spomenike islamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. platno za projektor i oprema za slobodoručno crtanje.

10.Arhitektura XIX i XX vijeka .Arhitektura srednjeg vijeka .Istorija umjetnosti .Umjetnost srednjeg i novog vijeka .Arhitektura praistorijskog doba . Povezanost predmeta Znanja .Skulptura i skulptorski materijali .Ideje i forme u modernoj arhitekturi 131 .Arhitektura starog vijeka .Savremena arhitektura .Skulptorske tehnike i motivi .Vajarstvo .Arhitektura starog vijeka .Umjetnost praistorije .Razvoj arhitekture Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Arhitektura praistorijskog doba .Arhitektura srednjeg vijeka .Umjetnost starog vijeka .

. Naziv predmeta: SLOBODORUČNO CRTANJE 2. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 22 50 72 3. .Razvijanje kreativnosti i kreativnog mišljenja.Upoznavanje sa linojom kao umjetničkim sredstvom.1. Opšti ciljevi nastave . . . . SLOBODORUČNO CRTANJE 1.Upoznavanje anatomskih mjera ljudske figure.6. .Razvijanje likovne pismenosti. .Sticanje osjećaja za kompoziciju.Upoznavanje elemenata komponovanja i njihova primjena. .Razvijanje sposobnosti opažanja.Upoznavanje sa svjetlošću u okviru likovne umjetnosti.Razvijanje samostalnosti pri radu.3.Sticanje osjećaja za prostor. 132 .

tehnički crtež.Opisuje i nabraja crtačke motive (portret. istorije umjetnosti proporciju.4. .Razlikuje vrste osobine. kroki.Mijenjanje položaja tijela i ugla posmatranja zbog uvježbavanja brzog skiciranja . linija i ocjenjuje ravnoteža. . linija i poznaje njihove asocijativne osobine. . .Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Obrada mrtve prirode u masama 133 .Definiše odnose analizira raspored linija: ritam. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija kreativnost. simetrije i zlatnog presjeka. . .Nabraja vrste crteža: skica. Crtački motivi .Određuje i . Vježba: . konture.Upoznaje opažanja. površine. Proporcija i simetrija . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Linija . Crtež . tehnički crtež. .Upoznaje se sa skiciranjem ljudske figure (kroki). pejzaž. . . asocijativne . da li je likovna kontrast. studiju.crtanja figure u pokretu.Crta (skicira) ljudsku figuru postavljenu u različitim pozama (kroki).Na primjerima iz . Vježbe: . cjelina dobro . uočava primjenu simetrije i zlatni zakonitosti presjek. mrtva priroda.Uočava (shvata) značaj linije u umjetničko stvaranju sredstvo: stvaranje umjetničkog djela.Razlikuje crtačke motive.Upoznaje se sa crtanjem portreta .Upoznaje liniju kao .Razvija preciznost. studija.Razlikuje skicu. akt). . proprcije.Upoznaje crtež kao osnovu svim oblicima umjetničkog stvaranja.Nabraja vrste linija komponovana i i njihove zašto.Razvija sposobnost . kompozicije. .Upoznaje se sa crtežom kroz epohe.Crta portret po živom modelu u tehnici olovke vodeći računa o .Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu.Analizira crtež kroz epohe.

različitih oblika i boje.Upoznaje se sa crtanjem figure u tehnici tuš i lavirani tuš. . različitih oblika i boja i utemeljuje stečena znanja o svijetlu.Crta gipsani odlivak glave ugljenom. . Crtačke tehnike . pero. lavirani crtež. različitih oblika i boje. . materijalizaciji predmeta.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode od istih materijala.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. .Crta ljudsku figuru u prostoru. 134 .Razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja. simetriju. .Analizira svjetlost i sjenku. . vazdušne. . komponovanja.Crta pejzaž primjenjujući: centralnu. ugalj. karakternim osobinama modela. . . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave svijetlog i tamnog. pravilima viziranja. .Upoznaje se sa crtežom gipsanog odlivka glave.Nabraja i opisuje osnovne tehnike crtanja (olovka.Crta ljudsku figuru u prostoru. problemima sjenčenja.Upoznaje se sa crtanjem (studijom) figure u prostoru. .Crta gipsani odlivak glave ugjenom. karakternim osobinama modela. . . uočava mogućnosti tehnike.Posjeta ateljeima umjetnika. ptičju i žablju perspektivu. karakternim osobinama modela. problemima postavljanja.Materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke.Informativni ciljevi i sadržaji učenik po živom modelu. kreda. vrši korekciju.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. Perspektiva .Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika.Razlikuje vrste perspektiva.Prepoznaje crtačke tehnike i razlikuje «suve» i «mokre» crtačke tehnike. .Analizira kompoziciju proporcije.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. anatomijom glave. .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive: inverzne.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. . .Crta portret po živom modelu vodeći računa o odnosu veličina (proporciji). Formativni ciljevi učenik odnosu veličina (proporciji). Vježbe: . Vježba: .Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika: materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. linearne.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode i materijalizacijom postavljenih predmeta. crtež četkicom). . sjenci. . . . metalno pero.

Diplomirani slikar. projektor. Povezanost predmeta Znanja Linija Crtež Proporcija Perspektiva Linija Razmjera Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Crta figuru u sjedećem položaju u tehnici tuš i lavirani tuš. 1988.P. . .Likovna umjetnost .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Formativni ciljevi učenik .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . štafelaji.diplomirani grafičar. 1988.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. ptičja perspektiva. da Vinči: Traktat o slikarstvu. Prosveta. .Ocjena vježbi. 9. Mono & Manana. .elementi likovnog izražavanja. . „Miodrag Draničanin“. Barcsay: Anatomija za umjetnike. žablja.Tehničko crtanje . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd. .Linija .L. Univerzitet umjetnosti u Beogradu. table za crtanje. .Razmjera 135 .J. papir i gipsani odlivci. 7. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri tačke posmatranja: centralna.Upoređuje i analizira na primjerima primjenu centralne. uočava mogućnosti tehnike. .Računar sa internet vezom. 6. Beograd. platno za projektor. kozlići.Crta stojeću i sjedeću figuru u tehnici tuš i lavirani tuš.Likovni elementi . Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 10.Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: . žablje i ptičje perspektive. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .H. Vasić: Uvod u likovne umjetnosti . 8. W. 1994. Beograd. . 2000. Janson: Istorija umjetnosti.

. . . . SAVREMENA ARHITEKTURA 1. društvenih promjena.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3.Osposobljavanje za samostalan rad.1. .Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.Uočavanje ideja i forme moderne arhitekture.Upoznavanje sa značajnim djelima i arhitektima moderne arhitekture. upotrebe savremenog materijala i konstrukcija. ekonomskih odnosa kao bitnih činjenica savremene arhitekture. Naziv predmeta: SAVREMENA ARHITEKTURA 2. .3.7.Sagledavanje tehnike građenja. .Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz dva vijeka XIX i XX. Opšti ciljevi nastave . 136 .Sagledavanje istorijskih činjenica.Sagledavanje odnosa između savremene arhitekture i prošlosti. .

Ideje i forme u modernoj arhitekturi . društveno uređenje.Zna arhitekte koji opažanja. tehnologije . kompozicije i detalje savremene arhitekture. ekonomske odnose.Upoznaje ideje i orijentaciju prema razlike. Vježba: . Ajfelova kula i dr.Izrada crteža objekata arhitekture XIX i XX vijeka.Uočava upotrebu . građevinske objekte rađene od čelika sredinom XIX i početkom XX vijeka (kristalna dvorana. . savremenoj arhitekturi (Korbizje.Uočava geografski arhitekturi. religiju.Izrada crteža objekata savremene arhitekture. Alvar Alto.Upoznaje čelika u stav prema novim savremene savremenom saznanjima.Izrada crteža različitih pravaca savremene arhitekture.Upoznaje pokrete.Izrada crteža objekata sagrađenih od čelika. .Razlikuje objekte arhitekture kroz arhitekture po XIX i XX vijek.). grupe i škole u arhitekturi . građevinski materijal.4. . stilske karakteristike. Los Rajt. 137 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Vježba: .Upoznaje razvoj . klimu.Razlikuje važne arhitekte iz tog perioda koji su značajno uticali na razvoj savremene arhitekture. .Uočava stilske . grupe i škole u su dali pečat arhitekturi.Prepoznaje važne građenja.Razvija pozitivan . materijale i građevinarstvu.Prepoznaje karakteristične objekte savremene arhitekture. Pokreti. stilskoj pripadnosti.Razvija pozitivnu . Vježba: .Razvija sposobnost . položaj. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektura XIX i XX vijeka . forme u modernoj zanimanju. Savremeni materijali i tehnologije građenja . .

Računar. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. vrijeme i arhitektura. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Gideon: Prostor.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. grafičkih radova i referata.Uočava uticaj Bauhaus škole na razvoj savremene arhitekture. 1998.Grupa autora: Enciklopedija moderne arhitekture. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Povezanost predmeta Znanja . secesija. Beograd. . . prevedeno sa njemačkog jezika. grafoskop. 6. .S. . 2005.R. dijaprojektor i oprema za slobodoručno crtanje. ). purizam. Građevinska knjiga. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . .Diplomirani inženjer arhitekture.Arhitektura XIX i XX vijeka . 10. Radević: Savremena arhitektura. 9. futurizam. Stylos. G. N.Ocjena vježbi. Voljević. ekspresionizam.Razvoj arhitekture 138 . . . Dulić. 8. konstruktivizam i dr.Pismene vježbe.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Gropijus i dr.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Novi Sad. . .N.Razlikuje arhitekte i njihova važna djela po određenim pravcima.Ideje i forme u modernoj arhitekturi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Voljevica: Istorija arhitekture.Razlikuje pravce savremene arhitekture: jugend stil.Savremena arhitektura . 7. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 2002. Fakultet tehničkih nauka.

.Razvijanje osjećaja za komponovanje boja i materijala. .Upoznavanje materijala i alata za izradu maketa. MAKETARSTVO 1.Osposobljavanje za samostalan rad.3. .Sticanje navike korišćenja sredstava zaštite na radu. nacrtne geometrije i projektovanja pri izradi maketa.8. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. Naziv predmeta: MAKETARSTVO 2. . .Korišćenje znanja iz tehničkog crtanja. 139 . vrstama i namjenom maketa.1.Razvijanje preciznosti u radu.Upoznavanje sa značenjem. . Opšti ciljevi nastave .

(odabranog) presjek i razmjere. namjeni: radna maketarstvo. pleksiglas. šper obrade. avio makete. makete graditeljskih nasljeđa. stiropor. celuloid. maketa. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Vrste maketa prema namjeni . prema namjeni. makete željeznica.Nabraja i opisuje inženjerskih vrste maketa konstrukcija.Poznaje materijale . sunđer.Korišćenje interneta. lesonit ploče. Izbor projekta . koriste za izradu osnovna svojstva maketa: karton.Razvija pozitivnu . makete za pozorišnu scenografiju.Razlikuje vrste .Odabir jednostavnih projekata za izradu (individualni i timski rad). makete javnih spomenika. pluta. urbanističke makete.Upoznaje se sa osnovnim elemente projekta: elementima osnovu.Upoznaje i definiše osnovu. Preporuke za izvođenje nastave . presjeke i razmjere. arhitektonska maketa. materijala i način furnir. Vježba: . papje maše. plastična masa. panel ploče.Izrada određene makete od kartona. puno drvo. projekta. gips. izglede. Materijali za izradu maketa . .Razvija sposobnost opažanja. izglede. makete brodova. Vježba: . 140 . makete . letvice.Razlikuje osnovne .4.Upoznaje se sa orijentaciju prema maketa prema pojmom zanimanju. ploča.Razlikuje materijale koji se za izradu maketa. stručne literature i časopisa. .

.Vrši izradu i spajanje drvenih spajanje drvenih elemenata. zaštite na radu u skalpel. . Sklapanje makete i završna obrada . ukivanjem. maketu).Upoznaje mjere modelarska daska. čekić.Poznaje izradu . ateljeima umjetnika. studijima za grafičko oblikovanje.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati i pomoćni materijal . (vrata. kliješta. Vježba: . turpije.Posjeta visokoškolskim ustanovama.Objašnjava crteža na materijal prenošenje crteža (papir ili karton). lakovi i ljepkovi). zavrtnjima i na pero i žlijeb.Prenošenje crteža na materijal (papir ili karton). Prenošenje crteža sa radne podloge na materijal . elemenata: tiplovima.Vrši prenošenje . prozora.Zna način i . pri izradi makete. detalja obradu makete. testera. Vježba: .Zna izradu terena i .Razlikuje alat za rad i način i način rukovanja. 141 .Navikava se na tačnost. . blanjalice.Vrši izradu radne . . makaze. šila. radionicama za izradu maketa. električne bušilice.Sklapanje makete. .Upoznaje izradu i . Vježba: . na materijal.Razvija preciznost. ). Radna podloga .. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Upoznaje način i redoslijed redoslijed sklapanja i završnu sklapanja skrojenih obradu makete: elemenata.Poznaje izradu stepeništa.. fasada.Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici.Poznaje alat za rad . školskoj radionici. krovnih. rukovanja: . terena (podloga za balkona. vodilice za siječenje.Poznaje završnu ravni. ručna svrdla (burgija).Izrada i spajanje drvenih elemenata na razne načine. rezbarska dašcica. stege.Definiše radnu podloge za podlogu kao pomoć maketu.Izrada radne podloge za maketu. Izrada i spajanje elemenata .Razlikuje pomoćni materijal (boje. Vježba: .

Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. „Čovjek i prostor“.Računar sa internet vezom. . 9. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . oživljavanje i uljepšavanje maketa. . .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1989. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . S. 6. Formativni ciljevi učenik štafaža. projektno platno.Istrorija umjetnosti . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Informativni ciljevi i sadržaji učenik štafaža. 10. dijaprojektor. „Urbanizam“. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Povezanost predmeta Znanja Boje Materijali Razmjera Maketa javnih spomenika Urbanistička maketa Arhitektonska maketa Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . Novi Sad. .Vajarstvo 142 . Zagreb. 7.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Diplomirani inženjer arhitekture. Gačić: Tehničko obrazovanje udžbenik za V i VI razred.Urbanizam . 2002. Udruženje hrvatskih arhitekata. 8. pribor i alat za obradu. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Srpsko Sarajevo.Ocjena vježbi.Proporcije .profesor likovnog obrazovanja.Arhitektura . Ročkomanović: Maketarstvo.Harmonija .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Zavod za izdavanje udzbenika.P.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. 2008. radni sto.Časopisi: „ Arhitektura“.Slikanje .Boje .B.

Naziv predmeta: MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 2. .Sticanje pravilne predstave o prostoru. urednost i preciznost u radu.Sticanje znanja o značaju. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 28 28 44 44 72 72 3. . 143 . .1.3. načinima i pravilima za izvođenje temeljnih konstrukcija građevinskih objekata. koji su neophodni za iscrtavanje izvođačkih detalja.Korišćenje usvojenih znanja iz drugih predmeta. . .Upoznavanje elemenata proračuna. .Upoznavanje osnovnih tipova temelja i materijala za njihovo izvođenje. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 1.Upoznavanje mehaničkih svojstava tla od kojih neposredno zavisi fundiranje objekata.9.Osposobljavanje za sistematičnost.Upoznavanje propisa i pravila za izvođenje temelja. . Opšti ciljevi nastave .

opšte karakteristike tla . .vlažnost tla. .stišljivost tla.poroznost i deformacije tla koeficijent kao posljedice poroznosti tla.Uočava važnost poznavanja . Stabilnost zemljanih kosina . .granice konzistencije tla.Poznaje faze . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Mehanika tla .Razvija .zapreminsku i specifičnu težinu . . Grafička vježba: .Obrazlaže dejstvo mraza na tlo.Nabraja i definiše vrste uzoraka tla i način uzimanja.Upoznaje opšte pojmove o istražnim radovima i terenskim ispitivanjima tla.vodo-propustljivost tla. u radu. .Razlikuje fizička svojstva tla.granulometrijski sastav.Razlikuje vrste tla: .Ispituje stabilnost zemljane kosine analitičkom i grafičkom metodom (švedska metoda momenata 144 . važnosti tačnosti i .Definiše ulogu i nevezana. Preporuke za izvođenje nastave .Ispituje stabilnost stabilnosti kosina.Poznaje metode analitičkom i ispitivanja grafičkom stabilnosti tla.Razvija preciznost .Geomehanički elaborati. . kretanja tla. . . . . . porijekla. . .kapilarnost u tlu.Razlikuje faze preciznosti u radu.Posjete laboratoriji za geomehanička ispitivanja tla.Upoznaje vrste i . dejstva mraza. vezana i značaj mehanike analitičnost u tla organskog tla. . fizička svojstva tla: . .Stiče svijest o postanak tla.strukturu tla. . .Navodi uzroke poznavanja uzroka kretanja tla.4. zemljane kosine .Shvata značaj .zbijenost tla(Proktorov ogled).Nabraja metode za određivanje otpornosti tla.trenje i koheziju tla. uzoraka tla. radu.poznaje uslove . materijala u tlu i materijala u tlu.Razlikuje vrste tla. .

.Razlikuje načine .Nabraja podjelu i poznavanja uzroka primjenu potpornih kretanja tla iza zidova.Poznaje uslove potpornih zidova stabilnosti potpornih analitičkom zidova: metodom. . temeljnu traku i . .Poznaje oblike armature. superpoziciju . opterećenje za različite vrste tla. .u pogledu preturanja.Nabraja fundiranja karakteristike tla građevinskih koje utiču na dubinu objekata.Shvata značaj . neposredno i . elaborata . . crta plan . potpornog zida.Poznaje opterećenja u tlu i rasprostiranje superpoziciju opterećenja u tlu. Dozvoljena opterećenja tla .Geomehanički elaborati.Ispituje stabilnost potpornih zidova analitičkom metodom. Fundiranje građevinskih objekata .Računa centrično .Računa centrično opterećenu ab temeljnu traku i crta plan armature.pločaste temelje.Navodi načine neposredno fundiranja: oslonjene na tlo.Definiše najmanju .temelje samce.Definiše dozvoljeno dozvoljena opterećenje tla.Razlikuje oblike dubinu fundiranja.Ispituje stabilnost .trakaste temelje.Crta rasprostiranje . . . . fundiranja.učenik metodom (švedska metoda momenata i modifikovana švedska metoda). pritisaka tla u . Vježba: .Definiše pritiske tla na potporne zidove.u pogledu klizanja.Računa centrično posredno fundiranje opterećen ab građevinskih temelj samac i objekata.Poznaje dubini.u odnosu na ivična naprezanja. . temelja neposredno oslonjene na tlo: .Računa centrično opterećen ab temelj samac i crta plan armature. Vježbe: . crta plan . temelja . Potporni zidovi .kombinovane 145 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i modifikovana švedska metoda). opterećenu ab .Očitava iz pritisaka tla u geomehaničkog dubini.Geomehanički elaborati. .

Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . Povezanost predmeta Znanja Potporni zidovi Temelji Potporni zidovi Temelji Priboji i zagati Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . .Ocjena vježbi.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. 9.Beton . projektor.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Presjeci geometrijskih tijela . Solarov: Mehanika tla i fundiranje.Diplomirani inženjer građevinarstva. .R.Računar. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . 10.Informativni ciljevi i sadržaji učenik temeljne sisteme.Poznaje proračun temelja samca i trakastih temelja. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . zagata i kesona i njihovu opravdanost kod izgradnje građevinskih objekata. . 2008.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 8.Gvožđe .Građevinski materijali .Navodi primjenu priboja. po jedan pismeni zadatak u polugodištu).Čelik .Razlikuje načine posrednog fundiranje građevinskih objekata. 6. platno za projektor. . Formativni ciljevi učenik armature. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. crtaći stolovi i pribor za crtanje. .Nacrtna geometrija .Drvo i drvena građa 146 .Opisuje posredno fundiranje građevinskih objekata na šipovima.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . 7.Skicira priboje i zagate.

Armatura .Temelji 147 .Statika i otpornost .Građevinske konstrukcije .Znanja .Temelji .Temelji .Otpornost materijala .Geometrijske karakteristike presjeka .Potporni zidovi .Potporni zidovi .Primjena betona kao građevinskog materijala .Tehnologija betona .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Vrste opterećenja materijala .Zemljane kosine .Sile u presjeku .

148 .Uklapanje estetike i funkcionalnosti . .Razvijanje sposobnosti rada u grupi.Razvijanje komunikacijskih sposobnosti. upornosti.Ovladavanje metodama i tehnikama pripreme. .Shvatanje smisla i značaja kategorije rada. Naziv predmeta: KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 2.Priprema se za izradu tehničke dokumentacije. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 1. . pedantnosti i tačnosti. . .10. Opšti ciljevi nastave . 3. . odgovornosti.3. korišćenja.1.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima.Shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa.Razvijanje logičkog mišljenja. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 20 20 46 46 66 66 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. obrade.grafička estetika. čuvanja i prenošenja informacija.

149 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Interpretira pojam značenjem pojma vizualizacija vizualizacija grafičkih slika. materijala.Planira redoslijed vizualizacije: postupaka.Razlikuje vrste materijala. .Dodaje osnovnog jednostavne jednostavnog materijale objektu.Razvija smisao za . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Dodaje mapirane .Razvija sposobnost .Objašnjava .Snima postavljeni perspektivi i način pogled komandom izrade pogleda VIEW.Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata. . dodavanje .4. (nivoa) .Podešava izgled podešavanje postojećeg izgleda postojećeg materijala.Objašnjava alat modela.Upoznaje se sa . . svog modela u predstavljanja. . grafičkih slika.Opisuje snimanje materijal. .Razvija sposobnost Render.Poznaje rad sa materijale. Izrada pogleda . materijala.Objašnjava Backgraund).Selektivno pozadine.Photo Raytrace.Opisuje redoslijed postupaka koji vode vizualizaciji scene.Postavlja pogled . Vježba: . materijala i grubu . opažanja. .Razvija sposobnost podjelu materijala. Tipovi vizualizacije koje podržava AutoCAD . .Analizira tipove . .Photo Real.Render – Basic . estetiku. . komandom DVIEW.Snima novi . (Alat Render . . . . mapiranim .Dodaje pozadinu materijalima.Shvata pojam . Izrada i dodjeljivanje materijala .Crta model koji treba da vizualizuje. opažanja.Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Poznaje izradu . renderuje djelove .Objašnjava snimanje postavljenog pogleda. Render. Vježba: .Upoznaje pregled prostornog komandom DVIEW. novog materijala.Definiše pojam materijala.Upoznaje tri tipa vizualizacije.

. . vizualizovane slike kao datoteke za štampanje (mogućnost izbora jedne od pet različitih tipova Formativni ciljevi učenik .Prikazuje model alatom Render.Pravi probne vizualizacije dijela. . .Razvija kreativnost i samostalnost u radu.Štampa sliku.Određuje intenzitet ili jačinu svijetla.opcija Crop Winow. . . Socijalizacijski ciljevi učenik .Upoznaje dodavanje i postavljanje kamere.isključivanje opcije Shadow okvira za dijalog Render.dijela ili djelova modela .Distant Light udaljeno svijetlo. Vježba: -Štampanje urađenog. . . .cijelog modela. .Objašnjava izradu sunčeve svjetlosti.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Dodaje i postavlja kameru.Koristu boju svijetla na sceni.Razlikuje vrste svijetla. Vježba: .Point Lighttačkasto svijetlo. 150 . .Koristi faktor slabljenja svijetla. opcija Query for Selection. . „brza“ vizualizacija opcija Sub Sampling poduzorkovanje.Spotlight .Dodaje svijetlo.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Svijetlo . .Razvija samostalnost i samopouzdanje.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Razvija sposobnost prostornog predstavljanja. .Opisuje prikazivanje modela alatom Render. .Objašnjava dodavanje i mijenjanje svijetla.Objašnjava način snimanja uređene. . .Snima vizualizovanu sliku kao datoteku za štampanje. Štampanje .blic svijetlo. djelova ili cijelog modela primjenom odgovarajućih opcija.Upoznaje načine probne vizualizacije modela: .Navodi tipove svijetla: .Izrađuje sunčevu svjetlost.Dodaje sjenku. vizualizovanog modela. . . . . Vizualizacija modela . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . D.Izrada priloga projekta .Projektna dokumentacija . .Pismene vježbe. 10.G. .Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija . 2001.Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Izrada i obrada crteža.AutoCAD. Burchard. CET Computer Equipment and Trade. Pitzer: Pod lupom .Nacrtna geometrija . skener.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. 8. štampač. Beograd. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Beograd. Omura: AutoCAD 2000. 9.Diplomirani inženjer građevinarstva. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 2000. .Projektovanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik datoteke).Tehničko crtanje .Građevinske konstrukcije .V.Računar sa odgovarajućom programskom opremom. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Definisanje prostornih vrijednosti 151 . kotiranje . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Obrada i izrada crteža . Kompjuterska biblioteka.Tehnička obrada crteža .B. projektor i projektno platno. Povezanost predmeta Znanja . Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. 7.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. . 2004.Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika .

.Upoznavanje sa raznim vrstama oplata.Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu u okviru radnog procesa. .11. . . . .Upoznavanje sa tehnikom ugradnje čelika za prednaprezanje. . 152 .3.Upoznavanje principa zaštite životne sredine. .Upoznavanje sa metodama transporta. .Upoznavanje sa tehnologijom izvođenja zidarskih radova. ugrađivanja i njege betona.Upoznavanje sa sistemima građenja u visokogradnji. . .Upoznavanje sa savremenim metodama izvođenja završnih radova. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 66 66 66 66 3.Upoznavanje sa izradom građevinske skele.Sticanje znanja o savremenim alatima. .1.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2. . Opšti ciljevi nastave . .Upoznavanje sa obradom i ugradnjom armature.Upoznavanje sa načinima izvođenja zemljanih radova.Upoznavanje se metodama izvođenja montažnih radova i prefabrikacijom betonskih elemenata.Razvijanje svijesti o upotrebi zdravih materijala.Upoznavanje sa savremenim metodama izrade krovnih konstrukcija. priboru i mašinama u visokogradnji. .

. . Sadržaji/Standardi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . .Opisuje tehnologiju tradicionalne unaprijeđene metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke. 153 .Pozitivno procjenjuje važnost novih saznanja iz svoje struke. Socijalizacijski ciljevi učenik .Nabraja građevinske radove u okviru grupe grubih građevinskih radova.Pojašnjava osnovne termine u tehnologiji građenja.Upoznaje osnovne metode izgradnje objekata visokogradnje.Navodi grupe građevinskih radova.Pojašnjava pojam zemljanih radova.Upoznaje znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje metode izgradnje objekata visokogradnje. . Shvata specifičnosti pojedinih građevinskih radova. .Opisuje metodu montažne gradnje i navodi njene prednosti. Zemljani radovi . . . .Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. Vrši komparaciju metoda izgradnje objekata visokogradnje.Opisuje tehnologiju tradicionalne metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke. Preporuke za izvođenje nastave Shvata značaj zemljanih radova.Definiše metodu industrijske gradnje i preduslove za njenu primjenu. . .4.Nabraja građevinske radove u okviru grupe završnih građevinskih radova.

Nabraja razne konstrukcije oplate.Razlikuje materijale i sredstva za spajanje drveta.Zna opremu za čišćenje oplate.Upoređuje tehnike širokog i uskog iskopa. .Definiše osnovne pojmove o tesarskim radovima.Razlikuje razne vrste oplate. .Zna sredstva za premazivanje oplate.Razlikuje elemente krovnih konstrukcija. .Opisuje oplatu za stubove i grede. 154 . .Razlikuje mehanizaciju za zemljane radove. . . .Razlikuje krovne konstrukcije.Upoznaje oplatu za ploče. . . . . Tesarski radovi .Razvija preciznost. .Navodi pomoćna sredstva za primjenu oplate.Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanje širokog iskopa.Objašnjava pojam građevinske skele. .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanja uskog iskopa.Upoznaje kliznu oplatu. .Upoznaje faktore za usvajanje tipa oplate.Upoznaje samopodižuću oplatu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizaciju za zemljane radove. .Upoznaje tunelsku oplatu.Upoznaje specijalne vrste oplate. .Shvata značaj skele pri izgradnji. .Upoznaje prenosnu oplatu za zid. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . . . .Navodi materijal i sredstva za spajanje. .Opisuje izradu Formativni ciljevi učenik . .

Shvata principe prednaprezanja čelika. . .Opisuje proces izvođenja armiračkih radova u pogonu i na gradilištu.Zna da vodi kontrolnu knjigu skele. transportnih traka i ostalih transportnih sredstava. . . .Poznaje elemente krovnih konstrukcija.Opisuje rad mašina za obradu armature. gradilišnog krana. .Zna probleme zaštite armature.Navodi metode ugradnje betona. .Uočava značaj i specifičnost betonskih radova. pumpe za beton.Opisuje ugrađivanje čelika za prednaprezanje.Razlikuje razne metode ugrađivanja betona i vrši komparaciju istih.Opisuje pripremu podloge za betoniranje.Razlikuje metode transporta betona.Razlikuje mašine za obradu armature.Razlikuje i 155 .Upoznaje vrste i karakteristike armature. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinske skele. .Razvija preciznost.Zna pripremu podloge za betoniranje. . . Betonski radovi . . .Upoznaje rad auto .Shvata metode izrade skeleta armature kod raznih konstruktivnih elemenata. . . .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu.Navodi mašine za obradu armature. . .Upoznaje čelik za prednaprezanje. .Uočava značaj njege betona. .Nabraja vrste krovnih konstrukcija. .Zna karakteristike i primjenu mikroarmature. .Upoznaje ugradnju betona Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje unutrašnji transport betona. . . Armirački radovi .Razlikuje vrste armature.mješalice. .

.Nabraja i opisuje zidarski materijal.Opisuje obradu horizontalnih i vertikalnih površina. . . .Upoznaje tehniku ugrađivanja betona vibro .Definiše pojam njege betona i opisuje metode njegovanja u raznim uslovima.Upoznaje se sa vakuumiranjem betona.Upoznaje tehniku torkretiranja betona. . . . . .Razlikuje materijal i pribor za zidarske radove.Razlikuje kriterijume kvaliteta izvedenih zidarskih radova.Nabraja principe i prednosti metoda montaže.Upoznaje površinsko vibriranje betona.Opisuje izradu i transport vezivnog materijala.Objašnjava zidanje zidova od opeke i blokova raznih debljina. .Opisuje izradu podnih košuljica.Informativni ciljevi i sadržaji učenik pervibratorom. .Zna izradu podnih košuljica. . 156 .Pojašnjava dekompoziciju objekta na Formativni ciljevi učenik upoređuje metode njege betona u raznim uslovima. Montažni radovi .Upoznaje sisteme i prednosti montažne gradnje. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Nabraja zidarski alat i pribor.Objašnjava malterisanje zidova.Uočava prednosti montažne gradnje. . . Zidarski radovi .valjcima.Opisuje obradu spojnica. . .

Razlikuje završne radove. . .Vrši upoređivanje metoda prefabrikacije. . . .Razlikuje mehanizaciju za montažne radove.Objašnjava postupak kontrole i pripreme ležišta za element.Poznaje sadržaj projekta montažnih radova. pribor i mašine i Formativni ciljevi učenik . .Definiše pojam prefabrikovanih betonskih elemenata. .Nabraja i opisuje metode prefabrikacije. .Objašnjava pojam završnih radova i navodi vrste.Razlikuje metode izvođenja montažnih radova.Navodi i objašnjava metode izvođenja montažnih radova.Shvata tehnologiju montažnih radova.Objašnjava postupak kontrole i pripreme elementa. .Upoznaje postupak izrade veze elementa sa konstrukcijom.Upoznaje savremeni alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik elemente. .Upoznaje mehanizaciju za montažu. 157 .Upoznaje postupak postavljanja elementa u ležište. . . Završni radovi . . . .Navodi i opisuje pomoćna sredstva za montažne radove. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . .Upoznaje postupak pravilnog zahvatanja i probnog podizanja elementa.Analizira projekat montažnih radova.Uočava kriterijume za ocjenu kvaliteta izvršenih završnih radova.Navodi i opisuje mehanizaciju za montažne radove.

Upoznaje savremene tehnologije završnih radova. Blagojević: Građevinske konstrukcije. projektor.Izrada skeleta armature i poznavanje metoda predneprezanja . 8. platno za projektor.Beton kao građevinski materijal .Građevinski čelik .B.Računar.Diplomirani inženjer građevinarstva. Beograd.Zidanje zidova od blokova i opeke . 1997. Krunić: Osnovni građevinski radovi.Organizacija građenja 158 . Slobodan Mladenović. Mladenović. 2006. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Arizanović: Tehnologija građevinskih radova. Beograd.Osnovi geologije .Drvo kao građevinski materijal .Opekarski i betonski proizvodi za zidanje . alata i pribora.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale koji se primjenjuju u tehnologiji završnih radova.Osnovni sistemi građenja .Malterisanje zidova . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . G. . Povezanost predmeta Znanja . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Izrada i podgrađivanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Izrada i podgrađivanje iskopa .Građevinski materijali . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Univerzitet u Beogradu.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Osnovi građevinarstva . Beograd. prospekti. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 6.Izrada oplata i skela . 1998.Malteri . Okvirni spisak literature i drugih izvora .S.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 9.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Krunić. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 10. . 7. . . katalozi.Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Građevinska mehanizacija . Lj.Dr D.Upoznaje sisteme montažne gradnje . uzorci materijala.

Krovne konstrukcije .Građevinske konstrukcije 159 .Stabilnost zemljanih kosina .Izrada krovnih konstrukcija .Statički određeni i neodređeni nosači i razni oblici njihovog naprezanja .Tehnologija betona .Zaštita na radu .Poznaje posljedice nepravilne montaže .Upoznaje postupke pravilnog zahvatanja.Statika i otpornost materijala .Izrada skela .Vrste opterećenja i presječne sile .Izrada oplata i skela .Oplate i skele .Mehanika tla i fundiranje .Izrada i podgrađivanje iskopa .Konstruktivni sklop objekta .Pojašnjanje dekompozicije objekta na elemente Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja za zemljane radove .Spravljenje i ugrađivanje betona .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima . probnog dizanja i postavljanja elementa u ležište .Znanja iskopa .

.Upoznavanje instrumenata. pribora i postupka koji se koriste prilikom određivanja visinskih razlika. pribora i postupka koji se koriste prilikom mjerenja horizontalnih i vertikalnih uglova.Osposobljavanje za numeričku obradu podataka pomoću kojih se računaju koordinate i nadmorske visine tačaka. Naziv predmeta: GEODEZIJA 2.Osposobljavanje za primjenu novih tehnologija geodetskog snimanja.Upoznavanje instrumenata.Upoznavanje instrumenata.12. .Osposobljavanje za samostalan rad. . .Osposobljavanje za prenošenje podataka sa plana na teren. Opšti ciljevi nastave . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3.1. .3. GEODEZIJA 1. pribora i postupka za mjerenje dužine. 160 . .

Razvija sposobnost .Crta u razmjeri obilježavanja stalne i privremene geodetskih tačaka oznake na terenu. stativ. . (teodolit. preciznosti. ) Mjerenje horizontalnih uglova . durbina.Primijeniti odgovarajuću razmjeru pri izradi plana manjeg stambenog bloka.Ispitivanje refleksije i uslova za upotrebu teodolita. alhidade.4.Shvata pojam razmjernike.Definiše suštinu teodolita. . razmjere i . linijska poligonsku.Nabraja jedinice . geodeziji. poligonska.Razlikuje vrste . koje treba da . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Jedinice mjere u praktičnoj geodeziji .Nabraja sprave za libela. (trigonometrijsku. na terenu.Opisuje ispitivanje ispuni teodolit da i refleksiju bi se moglo vršiti teodolita za mjerenje uglova.centezimalnih u .Objašnjava metode . obrnuto. metoda snimanja. mjerenje uglova.Skicira geodetske geodetske mreže mreže (trigonometrijska. Vježba: . mjerenje uglova . alhidada).Opisuje metode razmjernika. .pretvara mjere(SI) u vrijednosti uglova praktičnoj iz: geodeziji (mjere za .seksagezimalnih u dužinu. površinu i radijane. pretvaranje vrijednosti uglova u .seksagezimalnih u centezimalne i različite jedinice. Vježba: . . mikroskop.Upoznaje . kao i snimanja (polarna i primjenu pri izradi ortogonalna planova. . za uglove).Odlazak na teren i obilježavanje geodetskih tačaka. . libela. Vrste geodetskih mreža .Objašnjava razmjeru i .Zna jedinice mjere . i nivelmansku). mjerenja uglova.Zna djelove . limba. durbin.Upoređuje prostu i girusnu metodu mjerenja mjerenja horizontalnih horizontalnih uglova (prosta i 161 Preporuke za izvođenje nastave . . .Objašnjava način .Shvata ulogu lupe.Navodi podjelu opažanja i u praktičnoj geodezije.Analizira uslove limb. linijsku i nivelmanska).Objašnjava radijane i obrnuto. lupa.Odlazak na teren: rad sa teodolitom. .

instrumente za . mjerenja dužina.Računa direkcione uglove prema podacima. određivanja .Razlikuje slijepi.Upoređuje prostu i mjerenje zenitnih girusnu metodu uglova mjerenja (vertikalnih). Prenošenje podataka sa plana na teren .Nabraja vrste poligonskih vlakova .Objašnjava način ugao. detaljnog . . Vježba: .Shvata primjenu i elemente vlaka.Odlazak na teren: rad sa ručnom pantljikom. visinskih razlika (nivelir.Objašnjava metode pri mjerenju vertikalnih uglova (prosta i girusna metoda). . pribor za niveliranje).Analizira postupak (mjerenje dužina.Određuje položaj . Određivanje visinskih razlika .Poznaje mjerenje pantljikom. umetnuti i . ugao. . tačaka i direkcioni .Zna instrumente za .Opisuje poligonsku zatvoreni mrežu. .Odlazak na teren: postavljanje trigonometrijskih tačaka.Skicira vrste položaja poligonih vlakova i trigonometrijskih elemente vlaka. Mjerenje linearnih veličina .Rukuje ručnom . Mjerenje vertikalnih uglova . kao i vertikalnih uglova.Demonstrira nivelira i principe određivanje mjerenja. 162 . mrežu. nivelmanski vlak. uslove koje treba da ispune. detaljnih tačaka.Razlikuje vrste . pribor i postupak mjerenja).Opisuje nivelmana za nivelmansku mrežu dobijanje (detaljni nadmorskih visina nivelman). kao i uslove koje .Crta položaje nivelira pri određivanju visinskih razlika. Vježba: .Demonstrira mjerenje zenitnih mjerenje zenitnih (vertikalnih) uglova uglova.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik girusna metoda uglova.Računa direkcioni .Upoznaje treba da ispune. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . linearnih veličina . mjerenja).Opisuje trigonometrijske trigonometrijsku tačke.

Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Temelji .Šeme osnova različitih objekata . . 7.Građevinske konstrukcije .Građevinske konstrukcije 163 . 2008.Temelji .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Tehnologija betona . platno za projektor.Otpornost materijala .K. nivelir.Zemljane kosine . Povezanost predmeta Znanja .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Geometrijske karakteristike presjeka .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Pismeno: pismene vježbe.Vrste opterećenja . 10. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Snimanje detalja . .Armatura . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Nove tehnologije geodetskog snimanja .Razlikuje ortogonalnu i detalja polarnu metodu (ortogonalna i snimanja detalja. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Primjena betona kao građevinskog materijala .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 6.Temelji . polarna metoda snimanja).Sile u presjeku . instrumenti i pribori za geodetska mjerenja (teodolit. . Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . grafoskop. ručna pantljika).Statika i otpornost materijala . 9.Razmjera i razmjernici . projektor. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Obrazlaže snimanje . Vračarić: Geodezija za IV razred građevinske škole.Situacija .diplomirani inženjer građevinarstva. folije za grafoskop. 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Projektovanje .Potporni zidovi .Potporni zidovi .Diplomirani inženjer geodezije. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Računar.

Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj ukrštanja dva konstruktivna zida i dva pregradna zida. 18. 16. Šta su horizontalni serklaži i koja je njihova uloga? Objasniti ulogu greda kao linijskih nosača i navesti koje grede razlikujemo prema broju oslonaca i načinu oslanjanja. Objasniti ulogu temelja u konstrukciji.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. Objasniti način ugradnje dovratnika i njegovu ulogu. 4. 12. Objasniti koja je uloga međuspratne tavanice.1. Opisati međuspratne konstrukcije od drvene građe. 22. 9. 31. 29. 7. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj sučeljavanja zidova. 21.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti građevinskih konstrukcija. 30. 11. Navesti osobine maltera za zidanje i maltera za malterisanje. položaju i funkciji. 25. 17. Objasniti ulogu konstruktivnih zidova. Opisati međuspratne konstrukcije od rebara. 3. 15. 5. 33. 2. Objasniti pravila zidanja zidova opekom. Objasniti ulogu i podjelu prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala. 20. Objasniti ulogu međuspratne konstrucije. 27. 14. Opisati monolitne ab konstrucije od ploča. razmjere miješanja komponenti maltera. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj suticanja zidova. Naziv ispitnog kataloga: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. 8. 34. STRUČNI ISPIT 2. Skicirati i objasniti princip funkcionisanja dimnjačkih kanala. Objasniti otvore u zidovima u seizmičkim područjima. 13. 32. 6. 164 . Definisati elemente otvora za vrata. Navesti podjelu maltera. Cilj ispita . Nabrojati podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta. 26. Navesti pravila primjene ventilacionih kanala. Definisati prozorske otvore i navesti elemente i način izrade. 19.TEORIJSKI DIO ISPITA 2. Nabrojati konstruktivne elemente kod masivnog skeletnog i mješovitog konstruktivnog sklopa. Od čega se izrađuju međuspratne tavanice? Navesti podjelu ab međuspratnih konstrukcija. Navesti materijale koji se primjenjuju za izradu hidroizolacije. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Navesti konstruktivne elemente po visini.1. Nabrojati elemente ventilacionih kanala. 23. 10. 3. 28. Opisati ab konstrukcije u skeletnom sistemu.2. Skicirati i objasniti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju kod djelimično ukopanog podruma. Navesti karakteristike klasičnog polumontažnog i montažnog načina građenja. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO . Navesti pravila zidanja zidova u seizmičkim područjima. Navesti elemente sabirnih dimnjačkih kanala. 24.

Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prostu . 67. 64. 37. 83. Nabrojati vrste i oblike metalnih profila. 45. Definisati stepenice. Objasniti od čega zavisi koje dimenzije stepenica će biti usvojene. Definisati krovni nosač. 46. 47. 75. 68. Objasniti način odvodnjavanja ravnih krovova. Nabrojati elemente za proračun stepenica. Od čega zavisi širina stepenišnih krakova? 43. 42. Nabrojati čelične proizvode koji se najviše koriste u građevinarstvu. zvučne i hidro zaštite objekata. 56. Navesti podjelu stepenica prema materijalima izrade.35. 63. 40. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prost krov od rogova. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku krovnu vješaljku. 59. Opisati krovove sa nazitkom. 38. Objasniti primjenu limenih opšava. nosivih i nenosivih. Definisati koeficijent sigurnosti. Navesti dvije najbitnije mehaničke osobine čelika. Navesti vrste podova prema materijalu i namjeni i objasniti način izrade. 55. Navesti vrste oluka i mjesta i način ugradnje. Nabrojati realne kombinacije opterećenja. Navesti načine savladavanja visinskih rastojanja između površina postavljenih na različitim nivoima. Definisati ravni krov. Objasniti na čemu se zasniva obrazac za određivanje razmjere penjanja. 54. 73. Navesti slojeve podova. 39. njihove osobine i primjenu 71. 51. 72. 66. 52. 81. 76. Navesti kako se izrađuju drvene krovne konstrukcije prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. Navesti vrste plafona i objasniti način izrade. Navesti vrste opterećenja. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za krov sa raspinjačama. 49. Navesti vrste izolacija. 70.jednostruku pravu stolicu. 48. Navesti fizičke karakteristike čelika. Napisati obrazac za izračunavanje broja stepenica. Navesti vrste krovnih pokrivača prema materijalu. Navesti i šematski prikaži podjelu stepenica prema konstruktivnom oslanjanju. 74. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za trostruku krovnu vješaljku. 165 . Navesti za koju razmjeru penjanja su stepenice najudobnije. 79. 61. 58. Napisati obrazac za izračunavanje dužine stepenišnog kraka. Opisati mansardne krovove. Nabrojati mehanička spojna sredstva. Opisati slojeve ravnih krovova. 36. Definisati krov. Navesti vrste prozora prema materijalu izrade i konstrukciji i njihove mjere. 80. Navesti vrste čelika koje se najviše koriste u građevinarstvu. 62. Objasniti namjenu toplotne. Navesti materijale za izolacije. Navesti nagibe krovnih ravni i podjelu krovova prema nagibu. 78. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku pravu stolicu. 82. 69. Objasniti dužinu i širinu međupodesta. 50. Navesti obilježja stepenica. 65. 44. 41. 60. Navesti podjelu krovova prema prohodnosti. 77. Objasniti šta je klasa vijaka. 53. 57.

101. 105. 92. Objasniti otpornost drveta na torziju. Skicirati spoj dvije tavanice iznad oslonca. panelnog i prostorno . 124. 166 . 123. Skicirati detalj veze temelj . Definisati otpornost drveta na pritisak. 94. 89. 93. 110. Šematski prikazati konstruisanje zavarenih spojeva. 111. 104. Skicirati detalj veze stub . Uporediti i objasniti karakteristike skeletnog. 116. Uporediti detalje dvozglobnog i trozglobnog luka. 97. Objasniti kvalitet sučeonih šavova. Kako se računa nosivost ugaonog šava. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. Navesti i opisati elemente čelične industrijske hale. 91. 117. 87. Definisati nosivost vijka po omotaču rupe. Skicirati detalj veze stub – greda . Navesti koja su pravila pri rješavanju položaja i grupisanja liftova u kolektivnim stambenim objektima. 122. Definisati nosivost vijka na zatezanje. Nabrojati elemente vertikalnih komunikacija. 99. 96. 100. Objasniti zglobnu vezu u drvenim konstrukcijama.ćelijskog sistema gradnje. 113. Navesti metode prefabrikacije kao i moguća mjesta za prefabrikaciju. Objasniti sklopove ćelijskih elemenata i način nalijeganja. 90. Definisati otpornost drveta na zatezanje. 119. Navesti elemente skeletnog sistema. Kako se računa nosivost sučeonog šava. 109. 103. Definisati otpornost drveta na smicanje. Šta se podrazumijeva pod lijepljenim lameliranim drvetom? 107. 125. Navesti osnovne karakteristike industrijske proizvodnje. Objasniti krutu vezu u drvenim konstrukcijama. Navesti vrste šavova i način obilježavanja istih u radioničkim crtežima.84. Navesti elemente panelnog sistema.tavanica i objasniti postupak izrade. 86.stub i objasniti postupak izrade. 112. Prikazati šemtski propisana rastojanja vijaka u vezi dva lima. Definisati nosivost vijka na smicanje. 121. Nabrojati prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. Navesti koji su elementi velikih raspona. Nacrtati zglobnu vezu temelja i stuba. Kako se računa orijentaciona vrijednost prečnika vijka? 85. 114. Objasniti kako se montiraju i povezuju sanitarne ćelije. 115. 88. Definisati otpornost drveta na savijanje. 95. Nabrojati fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. 98. Skicirati spoj na mjestu ukrštanja konstruktivnog fasadnog i unutrašnjeg panela. 118. Nabrojati konstruktivne sisteme u lijepljenom lameliranom drvetu. 120. Objasniti tečenje drveta.greda i objasniti postupak izrade. 106. 108. 102.

Tip ispita . . .Usmeni .Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. na prijedlog ispitivača. Dozvoljena pomagala . 5. . 6.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Literatura i drugi izvori .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.4. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Pribor za crtanje. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. 167 . .Nastavnik sastavlja.

9. 7. 16. 21. 22. Opisuje mašine za specijalne radove. Opisati mašine za sabijanje tla. Obrazložiti analizu cijena. 14. Objašnjava analizu vremena kod tehnike mrežnog planiranja. 2. Objasniti magacinsku dokumentaciju.2. Objašnjava histogram. Objasniti princip rada grejdera. Navesti faze izvođenja građevinskog objekta. Opisati mašine za transport i vuču. 33. 5. Objašnjava analizu tehnološkog procesa (karta procesa i dijagram toka). Cilj ispita . 40. Objašnjava predračun radova. Opisuje sadržaj projekta organizacije građenja. 3. 24. Naziv ispitnog kataloga: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. Objasniti predmjer radova. Objasniti obračunsku dokumentaciju. 23. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. Opisuje transport materijala. 36. Objasniti princip rada bagera. 35. 25. Opisati mašine za prenos i dizanje. 19. Opisati gradilište. prirodno vlažne. 8. Objasniti tehničku dokumentaciju. 38. 4. Objasniti zadatak revizione komisije. 5 m. 5 m. Objasniti građevinsku dozvolu. Objašnjava tehniku mrežnog planiranja. Objašnjava gantogram. 30.1. 32. Opisati mašine za rad na putevima. 20. 10. za temelj objekta u rovu širine 1. 11. Navesti učesnike u građevinskoj proizvodnji. Navesti značaj građevinskog nadzora. 6. Objasniti princip rada skrepera. 15.2. 37. Objasniti dokumentaciju na gradilištu. 39. Objasniti specifičnost građevinske proizvodnje. 28. 31. Objasniti zaštitu na radu. 13. 3. Navesti podjelu građevinskih mašina. dubine 2. Objasniti tehničku dokumentaciju – gradilišnu. Opisati šemu organizacije gradilišta. 168 . 17. Objašnjava učinke mašina. 26. 41. Opisati mašine za rad u stijeni. 34. Objasniti građevinske norme. Normirati poziciju radova: ručno otkopavanje zemlje II kat. 27. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 29. Opisati primopredaju objekta i konačan obračun. 18. Objašnjava širi i uži izbor mehanizacije. Objasniti princip rada dozera.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. Opisati pripremne radove na gradilištu. 12.

44. dužine. . Normirati poziciju radova: zidanje šupljim glinenim blokovima dim. 48. Normirati poziciju radova: malterisanje zida od opeke u 2 sloja krečnim malterom razmjere 1: 3. 8 m. sa odvozom suvišnog materijala. Utovar je iz silosa. 50.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. .42. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. 40. na prijedlog ispitivača. 0. Normirati poziciju radova: Spravljanje mase od bitumeniziranog materijala za noseći sloj kolovozne konstrukcije. Materijal se prenosi kranom. od rječnog šljunka i 30% agregata asfaltnom bazom 'marini'.Usmeni . ručno. 49. Normirati poziciju radova: mašinsko spravljanje produžnih maltera razmjere 1: 3: 9. . 46. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Sabijanje u 3 prelaza sa preklapanjem 50% širine valjanja. 60*0. Tip ispita . 5. 5 m*3. Normirati poziciju radova: ručno planiranje kosina nasipa u zemljištu Ivkat. 29*19*19. Normirati poziciju radova: ručno kopanje osamljenog temelja veličine 2*2 u zemljištu III kat. 43. Normirati poziciju radova: ugradjivanje cementne stabilizacije finišerom. 57. 55. 56. dubine 1. Normirati poziciju radova: kopanje zemlje IIIkat.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. Normirati poziciju radova: prevoz betona japanerom na 25 m. Normirati poziciju radova: Spravljanje sitnozrnog asfaltnog betona za trotoare asfaltnom bazom 'marini' kapaciteta 35t/h. Normirati poziciju radova: grubo planiranje materijala Iikat. produžnim malterom. Normirati poziciju radova: spravljanje betona MB30 mješalicom zapremine 500l. Normirati poziciju radova: mašinsko ugrađivanje nearmiranog betona MB20 u trakasti temelj objekta dim.Nijesu predviđena. bez sijanja. Materijal se transportuje na daljinu 1400 m. Normirati poziciju radova: utovar zemlje Ivkat. 45. Normirati poziciju radova: ugrađivanje bitumeniziranog šljunka. Od vještačke mješavine agregata. Normirati poziciju radova: zidanje pregradnih zidova debljine 1/2 opeke u produžnom malteru. bagerom sa povlačnom kašikom zapremine 2. Normirati poziciju radova: spravljanje cementnog maltera razmjere 1: 3.Nastavnik sastavlja. 4. Normirati poziciju radova: sabijanje valjanjem nasutog materijala u glatkim slojevima samohodnim vibracionim valjkom. 60. sa žilama i korijenjem.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Transport materijala skipom GD4. motogrejderom u slojevima debljine 15 cm.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Dozvoljena pomagala . 169 . 51. Normirati poziciju radova: kopanje raskvašene zemlje u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu. 47. 54. 52. 58. 59. 53. U širokom otkopu samohodnim skreperom. Malter se prenosi kranom. u motorna vozila utovarivačem točkašem zapremine korpe 1360/1530. .

Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Literatura i drugi izvori . 170 .6.

26. 19. kao tipičnoj jedinici «porodične teritorije». 14. Nabrojati prostorije za dnevni boravak u stanu. 8. Grupa prostorija dnevnog boravka. Naziv ispitnog kataloga: PROJEKTOVANJE 2.1. 3. 11. 37. kući ili višespratnoj zgradi. 22. i od čega zavisi jačina osunčanja. 13. PROJEKTOVANJE 1. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Cilj ispita . Šta je arhitektonsko projektovanje i kakvo još projektovanje razlikujemo? Šta je u užem smislu urbanističko projektovanje? Objasniti šta je stambena zona i koji su prateći objekti u stambenoj zoni. 9. Skicirati «stambenu» kuhinju (iskotirati). Šta je insolacija. Kako nazivamo najmanju stambenu jedinicu. Navesti osnovne karakteristike dvojnih porodičnih kuća. 21. Navesti podjelu na funkcionalne grupe prostorija stana ili kuće. 10. 34. Skicirati garnituru za ručavanje u sklopu dnevnog boravka (iskotirati). Koje oblike otvorenog prostora stana ili kuće razlikujemo. kući ili višespratnoj zgradi. ukoliko je visina prostorije standardna. Pod tehničkom dokumentacijom (projekat) podrazumijeva se: Nabrojati priloge tehničke dokumentacije – dokumentacija izvođača-. Nabrojati prostorije za spavanje u stanu. Objasniti značaj i sadržaj projekta za izvođenje radova. 29. 32. 6. 20. Skicirati i iskotirati potreban prostor za ručavanje u posebnoj prostoriji. Od čega zavisi veličina kupatila? Skicirati i objasniti. 15. Navesti karakteristike stanovanja u samostalnim porodičnim kućama. 16. Komentarisati prednosti i nedostatke višespratnih stambenih zgrada. 4. Skicirati funkcionalnu šemu stana srednje veličine. 24. Navesti tipove izgradnje porodičnih kuća. Skicirati funkcionalnu šemu malog stana. Komentarisati prednosti i nedostatke niskih stambenih kuća. 18. 7. Kakve po svojoj veličini mogu biti sobe za spavanje. 36. Nabrojati prostorije za domaćinstvo u stanu. kao funkcionalnu grupu prostorija. objasniti značaj orijentacije na raspored funkcionalnih grupa u kući ili stanu.2. kao funkcionalnu grupu prostorija. Komentatisati «projektni zadatak».3. 25. kao funkcionalnu grupu prostorija. 33. kao funkcionalnu grupu prostorija. 12. Kako se određuje veličina dnevnog boravka i koja je minimalna kvadratura. 23. Kada se radi projekat izvedenih radova. Objasniti značaj i sadržaj glavnog projekta. Nabrojati prostore za kretanje (komunikaciju) u stanu. 3. kući ili višespratnoj zgradi. 31. kući ili višespratnoj zgradi. Šta je orijentacija. 27. 17. Skicirati raspored elemenata kuhinjskog niza u obliku slova «U» (iskotirati). 30. 35. Kako se može organizovati kuhinja. Objasniti značaj i ulogu zaštitnog zelenila i zelenih površina u stambenoj zoni. skicirati. 28. Objasniti značaj i sadržaj idejnog projekta. skicirati raspored osnovnih elemenata.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti projektovanja. 5. 171 . Grupa prostorija za spavanje. 2.

Navesti i objasniti vrste podova u stajama. 64. 54. 61.38. . Prema datim podacima skicirati presjek kroz garažu i rampu. Tip ispita . 45. Dozvoljena pomagala . Objasniti uslove i skicirati šemu spoljašnje galerije. Navesti i objasniti vrste poljoprivrednih objekata. Navesti osnovne karakteristike izgradnje kuća u nizu. 63. 43. 2 x 6. 172 . Napraviti upoređenje «porodične teritorije» individualne stambene kuće i višespratne kolektivne stambene zgrade. 60. Ako se u višespratnici predviđa samo jedan lift. 51. 58.Pribor za crtanje. 66. Hotelska soba kao osnovni elemenat organizacije hotela.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Prema karakteristikama prostornog oblikovanja industrijske hale dijelimo: Objasniti kako se mogu osvjetljavati radionički prostori kod niskih hala. 70. 44. Navesti tipove izgradnje višespratnih stambenih zgrada. . Objasniti uslove i skicirati šemu unutrašnje galerije. Navesti .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. 53. 52. 68. Navesti najbitniju karakteristiku. zašto? Kakvi liftovi mogu biti? Minimalna širina odmorišta ispred ulaza u osobni lift je ______. na prijedlog ispitivača. 42. 4. 49. 50. Navesti osnovne karakteristike poluatrijumskih kuća. 69. Koje prostorije svrstavamo u zajedničke prostorije zajednice stanara. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. skicirati i iskotirati regulacionu liniju. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje dva stana na stepeništu. 39. . glavnu prednost. višespratne stambene zgrade. . 59. skicirati i objasniti. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje tri stana na stepeništu. 3. 47. 71. 67.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.objasniti osnovnu razliku između motela i hotela. njegove minimalne dimenzije su ___________. Skicirati prizemnu porodičnu kuću sa podrumom (topla veza).Nastavnik sastavlja. 46. Kojim sistemima građenja konstrukciju višespratne zgrade možemo izvesti. 57. 72. Objasniti. 56. 41. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje četiri stana na stepeništu. skicirati i iskotirati građevinsku liniju. 55. 40. Koje vrste skladišta koristimo za uskladištenje hrane za ljude i stoku. a ispred mještovitog ____________? Kolika je maksimalna udaljenost ulaza u stan do vertikalne komunikacije u zgradi? Koje zgrade nazivamo društvenim zgradama? Kako dijelimo društvene zgrade prema namjeni? Koji objekti spadaju u obrazovno . Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje jednog stana na stepeništu. Objasniti. 65. 5. Skicirati šeme stambenih kula. i zašto su maksimalne dimenzije učionice 9. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Navesti osnovne karakteristike atrijumskih kuća. 48. 62. Skicirati oblike osnova ćelijskih skladišta.Usmeni .vaspitne ustanove? Objasniti zašto je optimalni broj učenika 36.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.

6. Literatura i drugi izvori .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 173 .

25. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju potrebnog broja profila kod centrično pritisnutih stubova. Nabrojati dodatke za beton i objasniti njihovu ulogu. Objasniti mehanička svojstva betona: čvrstoća na pritisak. 17.4. 8. Objasniti na čemu se zasniva zajednički rad betona i čelika. krak unurašnjih sila. 23.2. 22. Objasniti proračun centrično pritisnutih stubova bez uticaja izvijanja. Objasniti osnove proračuna prema graničnim stanjima. Objasniti šta predstavlja odnos dilatacija u betonu i armaturi. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 12. Navesti osnovne pretpostavke pri proračunu AB konstrukcija prema graničnoj nosivosti. Objasniti koja je maksimalna dilatacija u betonu. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju glavne armature kod nosača napregnutih na savijanje. Objasniti ulogu glavne. Objasniti ulogu i značaj armature. 16. 27. 13. 19. a koja u armaturi. zatezanje i savijanje. 20. Cilj ispita . 28. Objasniti ulogu glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. montažne armature i uzengija kod AB nosača napregnutih na savijanje. statičku visinu i ukupan presjek zategnute armature kod AB nosača napregutih na savijanje. 10. 24. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Definisati beton i nabrojati njegove komponente. 30. Nabrojati vrste čelika za armiranje.1. Objasniti slobodno i vezano dimenzionisanje kod AB nosača napregnutih na savijanje. 15. 5. 11. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. Napisati i objasniti obrazac za vitkost centrično pritisnutog stuba. 14. Objasniti zaštitni sloj betona.prednosti i nedostatke. odnosno nosivost centrično pritisnutog stuba. Objasniti šta su parcijalni koeficijenti sigurnosti. 3. 21. 26. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 9. Napisati i objasniti obrazac za: položaj neutralne ose. Objasniti kako se vrši nastavljanje armature u AB konstrukcijama. Navesti kakve se konstruktivne mjere predviđaju kada se normalni napon nalazi u granicama: τR< τU≤ 3τR. 7. 29. 6. Objasniti koja granična stanja razlikujemo. Nabrojati karakteristike betona . Objasniti postupak dimenzionisanja temelja od nearmiranog betona.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti betonskih konstrukcija. Napisati i objasniti obrazac za silu loma. 2. 4. 1. Obrazložiti šta je sidrenje armature i kako se vrši. Objasniti u kojim se granicama kreće procenat armiranja kod centrično pritisnutih stubova. Napisati i objasniti obrazac za dimenzionisanje centrično pritisnutog stuba. 174 . 3. 18. Naziv ispitnog kataloga: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2.

35. 0 KN/cm2 175 . njihovu primjenu i vrste. 0 KN/cm2 p=4. GA 240/360 g=6. 39. 38. GA 240/360 g=4. 40. 0 KN/cm2 45. Dimenzionisati slobodno položenu ploču kada su dati sljedeći podaci: MB30. 41. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo koso povijenim profilima. Napisati i objasniti obrazac za statički aktivnu širinu pritisnute ploče kod nosača „T” presjeka. 43. 36. Sračunati i usvojiti armaturu konzolne ploče kada su dati sljedeći podaci: MB30. 0 KN/cm2 p=2. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju koso povijenim profilima i vertikalnim uzengijama. Opisati sitnorebraste konstrukcije. 42. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada se nominalni napon smicanja nalazi u granicama 3τR< τn≤ 5τR. Objasniti postupak priračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo vertikalnim uzengijama. a kakve kada je τn>5τR. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz ploču.31. 34. 33. Objasniti od čega zavisi proračun „T” presjeka. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada je τn≤ τR. Napisati i objasniti obrazac za nominalni napon smicanja. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada je pritisnuto rebro. 37. 32. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz rebro. Opisati armiranje sitnorebrastih tavanica. Odrediti graničnu silu centrično pritisnutog stuba za date podatke MB25 GA 240/360 44.

Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. Dozvoljena pomagala . .Pribor za crtanje. Sračunati presjek armature za preuzimanje smičućih napona slobodno položenog nosača kada su dati sljedeći podaci: MB30. GA 240/360 g=40 KN/cm p=20 KN/cm 47. na prijedlog ispitivača. GA 240/360 g= 40KN/cm p= 20KN/cm b= 20cm 4.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Literatura i drugi izvori . Dimenzionisati slobodno položen nosač kada su dati sljedeći podaci: MB30. 176 . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. 6.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Tip ispita .Nastavnik sastavlja.46.Usmeni . . 5. . .

uslovi Proračun fonda radnog vremena sa uslovima snabdijevanja resursa Nacrt procesa .. njihovom rješavanju.. vremena i energije.STRUČNI RAD 1.. Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: Poznavanje gradiva..... sistematičnost u radu.... sa praktičnim učincima mašina Opis prethodnih radova i pripreminh radova. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2. Sisak tema/zadataka 3. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA ... Samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora.2. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA .Šema organizacije građenja 177 .. Poznavanje i poštovanje važećih pravila i propisa u građevinarstvu.. vezanih za zadati projektni zadatak..1.. Organizacija građenja Prema podacima datim u prilogu ovog zadatka potrebno je uraditi – Idejni projekat organizacije građenja za individualnu stambenu kuću Projekat treba da sadrži: Situacija . predstavljanju i argumentovanju stavova.2..1...2........ principa i zakonitosti.. Stepen povezanosti stručno . Pravilnu upotrebu stručne terminologije.... Racionalno korišćenje materijala.... Samostalnost u komunikaciji.teorijskih i praktičnih znanja.. Samostalnost u uočavanju problema.......Dinamički mrežni plan izvršenja radova sa pratećim dijagramima .... 3.. predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja..STRUČNI RAD 2. 1: 250 Tehnički opis Predmjer i predračun građevinskih radova Širi i uži izbor potrebne mehanizacije....dijagram toka Trajanje radova za sve aktivnosti i spisak aktivnosti i spisak aktivnosti sa strukturom mrežnog plana i kritičnim putem .

3.2. Projektovanje PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE, na nivou GLAVNOG PROJEKTA, odnosno projekta za odobrenje izgradnje. Projekat treba da sadrži: Situacija ................................................. 1: 200 (1: 250) Tehnički opis Osnova temelja ......................................... 1: 50 Osnova podruma ........................................ 1: 50 Osnova prizemlja ....................................... 1: 50 Osnova sprata ........................................... 1: 50 Osnova krova ............................................ 1: 50 Poprečni presjek ....................................... 1: 50 Podužni presjek ........................................ 1: 50 Dvije fasade ............................................. 1: 50 Osnove prizemlja i sprata sa dispozicijom namještaja ........................... 1: 50

Projekat uraditi u tušu na paos papiru, formatizovati u A4 format ili A3 format, uvezan spiralom. 3.3. Betonske konstrukcije Prema podacima datim u prilogu projektnog zadatka potrebno je dimenzionisati manji prizemni objekat: Projekat treba da sadrži: Tehnički opis Plan pozicija Za svaku poziciju u objektu potrebno je uraditi: statičku šemu analizu opterećenja statičke uticaje dimenzionisanje plan i izvod armature specifikaciju armature

Proračun uraditi na formatu A4, a plan armature na A3 formatu.

178

4. Upustvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema stručni rad odnosno projektni zadatak. Kandidat izrađuje stručni rad/projektni zadatak po planu koji je uskladio sa mentorom. - Projektne zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno - teorijskih predmeta. Kandidat u završnoj godini školovanja bira jedan projektni zadatak i obrađuje ga individualno. Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka. - Ispitni odbor izdaje pismeno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i o drugim obavezama i uslovima. 5. Dozvoljena pomagala - Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja broj Nacrtna geometrija - usmeno 1. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi Tehničko crtanje - usmeno 2. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) 3. Građevinske konstrukcije - ocjena grafičkih vježbi - ocjena grafičkih radova - usmeno 4. Primjena računara u građevinarstvu - ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama 5. Građevinski materijali - usmeno - usmeno 6. Statika i otpornost materijala - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno 7. Tehnologija betona - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 8. Organizacija građenja zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i godišnjeg elaborata - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 9. Betonske konstrukcije zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi - usmeno 10. Projektovanje - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi i projektne
179

Redni broj

Naziv predmeta

Obavezni načini provjeravanja znanja dokumentacije - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i projektnog elaborata - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - ocjena praktičnog rada - usmeno i pismeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismene vježbe) - ocjena praktičnog rada i vježbi - usmeno - usmeno - pismeno (pismene vježbe)

11. 12. 13

Kućne instalacije Preduzetništvo Praktična nastava

IZBORNA NASTAVA 1. Strani jezik II 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Dizajner enterijera potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit za obrazovni program Građevinski tehničar za visokogradnju sastoji se iz: - pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz Stranog jezika ili Matematike. - usmenog ispita iz Građevinskih konstrukcija, Organizacije građenja, - Projektovanja ili Betonskih konstrukcija, po izboru učenika. - stručnog rada iz Organizacije građenja, Projektovanja ili Betonskih - konstrukcija, po izboru učenika. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - Za učenike sa posebnim potrebama obrazovni program se izvodi: - prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć, u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan, na osnovu važećeg, uzimajući u obzir stav da učenici treba da postignu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima;

180

6.Diplomirani inženjer građevinarstva.provjeravanje znanja sprovodi se putem ispita. . . Građevinske konstrukcije . odnosno profesionalnih kompetencija. Tehnologija betona . Primjena računara u građevinarstvu . .Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: .diplomirani grafičar. 4. Strani jezik II .Diplomirani inženjer građevinarstva. 2. IZBORNA NASTAVA 1. . . 2.Diplomirani inženjer arhitekture. Građevinski materijali .Diplomirani inženjer građevinarstva. 9. . 6. 5. Tehničko crtanje .diplomirani inženjer građevinarstva. 10. 12.Diplomirani ekonomista. . Projektovanje . PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i Nastavni predmeti broj stručnih saradnika Nacrtna geometrija . 11..diplomirani slikar primijenjenih 181 . Preduzetništvo .Diplomirani inženjer građevinarstva. .diplomirani inženjer arhitekture.diplomirani inženjer građevinarstva. Betonske konstrukcije konstruktivni smjer.Diplomirani slikar.diplomirani inženjer arhitekture. .Diplomirani inženjer arhitekture. 7.Za prilagođavanje obrazovnog programa koji je pripremljen za stručno obrazovanje mladih potrebama odraslih potrebno je: . . koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. konstruktivni smjer. . NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH .Diplomirani inženjer arhitekture.prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima. 1.diplomirani inženjer građevinarstva. 8.diplomirani inženjer građevine hidrotehnički smjer. 7.škola je dužna da uradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. Statika i otpornost materijala konstruktivni smjer. . koji omogućavaju dostizanje istog profesionalnog standarda. 3.diplomirani inženjer arhitekture (za I.Diplomirani inženjer građevinarstva. Likovna kultura i crtanje . Organizacija građenja .Diplomirani inženjer arhitekture. pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja određeni obrazovnim programom.Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer arhitekture. Škola je obavezna da odraslima ponudi školske aktivnosti kojim se oni mogu priključiti po sopstvenoj želji. 13 Praktična nastava .iz nastavnog plana izbrisati nastavni predmet Fizičko vaspitanje.Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama može se produžiti najviše za jednu godinu. Kućne instalacije . II i IV razred).diplomirani inženjer arhitekture.Profesor starnog jezika i književnosti .Diplomirani inženjer građevinarstva. . kao i Slobodne aktivnosti. .

diplomirani inženjer građevinarstva. diplomirani inženjer arhitekture. Nastavni predmeti Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika umjetnosti. 8. profesor likovnog obrazovanja. Građevinski materijali I 72 72 II 108 72 36 36 Statika i otpornost 6. diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Tehničko crtanje I 72 16 56 108 36 72 72 I II 180 72 108 108 Građevinske 3. 10. Kućne instalacije IV 66 33 33 12. 4. 12.Redni broj 3. diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Tehnologija betona III 72 36 36 III 72 36 36 36 8. 9. Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: Diplomirani slikar. 6. 7. konstrukcije III 144 36 108 IV 66 33 33 I 72 22 50 50 Primjena računara u 4. 1. materijala III 72 36 36 36 7. Diplomirani inženjer građevinarstva. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer geodezije. Projektovanje IV 132 22 110 110 11. diplomirani grafičar. 11. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni Ukupno odeljenje dijeli Nastavni predmeti Razred broj časova na grupe T V P T V P I 72 42 30 1. Organizacija građenja IV 66 33 33 33 9.Obrazovni program izvodi se u školskom obliku. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . Preduzetništvo IV 66 40 26 182 . Diplomirani inženjer arhitekture. 5. Diplomirani inženjer arhitekture Diplomirani inženjer arhitekture. 8. građevinarstvu II 108 38 70 70 5. Diplomirani biolog. Betonske konstrukcije IV 99 33 66 III 108 31 77 77 10. 8. Nacrtna geometrija II 72 36 36 2.

Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. 7.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II. sajmu knjiga i dr.teorijsko područje: .Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole.iz tri cjeline: obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . a u IV – 33 godišnje). 2. 12. 9. tehnike i nastavne tehnologije. 5. . 11. a sastoji se . Slobodne aktivnosti sadrže obavezne. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. . pozorišne.posjete sajmovima informatike. .filmske. kao i sadržaje po izboru učenika. Strani jezik II Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizualizacija Tehnologija građenja Geodezija 72 72 72 66 32 72 40 58 50 22 22 22 28 20 66 33 14 22 50 50 50 44 46 33 9. muzejima.posjeta istorijskim spomenicima. III razredu po 36 časova. . SLOBODNE AKTIVNOSTI . . 4. sadržaji po izboru učenika: 183 . 10.dani sporta.Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. Praktična nastava Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 72 72 72 66 IZBORNA NASTAVA 1. .Redni broj Nastavni predmeti Razred I II III IV I II III IV I I I II II III III III IV IV IV Ukupno časova 72 72 72 66 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 66 66 66 Vrsta nastave T V P 72 72 72 66 13.ekološke aktivnosti. muzičke predstave i likovne izložbe.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje.Program slobodnih aktivnosti priprema škola. 6. obavezni sadržaji vezani za stručno . 8. 3. .

Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje.Snežana Tošić. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. drugog i trećeg razreda obavljaju profesionalnu praksu u skladu sa nastavnim planom. 10. Podgorica. Marko Radević". Marko Radević". JU Srednja medicinska škola.Učenici poslije završenog prvog. . muzička. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. Podgorica.Tanja Radević.Lidija Drašković. Podgorica. . . .Mirjana Aleksić. . Podgorica. likovna. 184 . . RADNA GRUPA ZA IZRADU OBRAZOVNOG PROGRAMA: . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.teorijskih predmeta i praktične nastave. . tehnički i Internet klub i dr. . . Podgorica. Marko Radević". Marko Radević". .Branislav Pavićević. saobraćajni propisi. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. .. 11. Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Program profesionalne prakse je u korelaciji sa programima stručno . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Valentina Radonjić. kao i za završetak obrazovnog programa. . PROFESIONALNA PRAKSA .socijalni rad učenika.učešće u raznim sekcijama (sportska.Mirsada Spahić. Centar za stručno obrazovanje. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Branka Roganović. Podgorica. dramska. prva pomoć. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". Marko Radević". literarna.Isidora Dautović. . ).Dževdana Đukanović.Gordana Popivoda. Podgorica. Podgorica. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . Koordinator . . Marko Radević".Lela Vojvodić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Vesna Radišić. Marko Radević". Marko Radević". Podgorica. .Jasmina Dašić. Marko Radević". Podgorica. Marko Radević". Podgorica.Praksa se obavlja u odgovarajućim objektima izvan škole. ali je uslov za završetak razreda.Srdjan Obradović. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Za izradu programa profesionalne prakse zadužena je škola. informatička. Podgorica. Podgorica. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". Podgorica.