OBRAZOVNI PROGRAM

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ...................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU .............................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ......................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .................................................................... 7 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA ............................................................................. 7 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE ................................................................................ 13 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................... 17 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU .................................................... 31 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI ......................................................................... 40 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ............................................................ 46 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA ............................................................................ 58 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ........................................................................ 64 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 71 1.2.10. PROJEKTOVANJE .................................................................................. 76 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE .............................................................................. 84 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO ................................................................................. 89 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................. 95 1.3. IZBORNA NASTAVA .................................................................................. 112 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................... 112 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE ................................................................. 113 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA ..................................................................... 118 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................... 122 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................... 127 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE ...................................................................... 132 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA ..................................................................... 136 1.3.8. MAKETARSTVO..................................................................................... 139 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE .................................................................. 143 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA .............................................................. 148 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ..................................................................... 152 1.3.12. GEODEZIJA........................................................................................ 160 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................... 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA ..................................... 164 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 164 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ...................................................................... 168 2.1.3. PROJEKTOVANJE.................................................................................. 171 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE ...................................................................... 174 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD .............................................................. 177 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD ............ 177 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................... 179 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ............................................................ 180 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............. 180 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ......................... 181 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ............................. 181 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................. 182 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ....................... 182 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................... 183 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 184

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 2 72 2 2 16 2 2 3 2 2 72 576 72 72 108 72 72 3 108 2 2 2 3 72 72 72 108 2 14 2 5 3 72 504 72 180 108 4 144 2 66 12 432 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2. Fizika UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Nacrtna geometrija 2. Tehničko crtanje 3. Građevinske konstrukcije Primjena računara u 4. građevinarstvu 5. Građevinski materijali 6. Statika i otpornost materijala 7. Tehnologija betona 8. Organizacija građenja 9. Betonske konstrukcije 10. Projektovanje 11. Kućne instalacije 12. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Strani jezik II 2. Likovna kultura i crtanje 3. Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne 4. sredine 5. Razvoj arhitekture 6. Slobodoručno crtanje 7. Savremena arhitektura 8. Maketarstvo

423 423 288 72 288 72 72 72 72 72 1842 144 72 498 180 72 180 72 138 99 240 66 66 1827 282 141 420 288 72 72

11 2 1 2 2 2 2 2

396 72 36 72 72 72 72 72

13 2 1 2 2

468 72 36 72 72

13 2 1 4 2

468 72 36 144 72

2 3 4 2 2 15 2 1 4 2

66 99 132 66 66 501 66 33 132 66

2 2

72 72 2 2 72 72

72 72 72 72

3

U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina. . . 4.Osposobljavanje za poslove razrade projekta objekata visokogradnje.Redni broj Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. sed.završila dvogodišnju stručnu školu. .Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja. Trajanje obrazovanja . Mehanika tla i fundiranje 10.Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa. 5. . .Učestvovanje u planiranju i izvođenju radova kod objekata visokogradnje. . odnosno za uključivanje u program za obrazovanje odraslih .Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. Geodezija F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 36 10 dana 32 36 10 dana 32 36 3. .Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline.Osposobljavanje za poslove razrade projekta izvedenog stanja. . 72 sed. . Ciljevi i zadaci obrazovnog programa .Osposobljavanje za rukovođenje građenjem objekata porodične stambene zgrade sa najviše dvije etaže i pomoćnih objekata. 2 2 2 IV god. Komjuterska vizuelizacija 11. . Prohodnost .U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta u toku tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. sed. 66 66 66 32 33 Ukupno 72 66 66 66 30 dana 141 9. . 6. 2 III god. .Obrazovanje po obrazovnom programu Građevinski tehničar za visokogradnju traje četiri godine.Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje.završila osnovnu školu ili . god. II god.Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u odgovarajući razred.izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole. . Tehnologija građenja 12. Uslovi za upis.Osposobljavanje za poslove obrade tehničke dokumentacije. koji donosi nadležna institucija.Osposobljavanje za izradu predmjera i predračuna radova.U srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su: . u zavisnosti od vrste programa prethodnog obrazovanja. uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. . 4 .Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. .

5 .Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU.7. Obrazovanje koje se stiče .

1. 6. 1.1.1. FIZIČKO VASPITANJE 1. INFORMATIKA 1.1. STRANI JEZIK 1. FIZIKA 1. ISTORIJA 1. 3.1. 8.1. 6 .1.9. GEOGRAFIJA 1.10. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo. PREDMETNI PROGRAMI 1. MATEMATIKA 1.1. 7.1. 2. 4.1. SOCIOLOGIJA 1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1. 1.POSEBNI DIO 1. 5. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.

Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. NACRTNA GEOMETRIJA 1.Osposobljavanje učenika za čitanje planova. STRUČNO . . . Opšti ciljevi nastave . .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 42 30 36 36 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 78 66 144 3. 7 .2.2.1.Osposobljavanje za samostalan rad.Savladavanje predstavljanja ideja na papiru kroz perspektivu.TEORIJSKI PREDMETI 1.1. .Sticanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i obrnuto.Razvijanje motoričke vrijednosti pri crtanju. . Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA 2.

Crta projekcije.Crta njihov položaj koordinata. njihovu primjenu. .Očitava vrijednosti projekcija i zna koordinata.Definiše vidljivost i kretanje kroz prostor.Crta projekcije tačke u opštem i specijalnom položaju kroz kvandrante. . Vježba: .Crta projekcije duži i prave u opštem i specijalnom položaju. projekcije. . u prostoru. kotirane i kose projekcije. kvadrat. pomoću pravih koje se sijeku. ravan. .Upoznaje sistem sistema opažanja i projekcijskih ravni. .Razvija sposobnost . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Projekcije . trapez i krug. . tri nekolinearne tačke 8 . projekcijske ravni. geometrijske slike. Ortogonalna projekcija .Poznaje osnovne duži i prave u geometrijske opštem i oblike: tačku. .Crta tragove zračnih ravni normalnih na Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom položaju: trougao. preciznosti. specijalnom pravu.Nabraja vrste .Upoznaje sagledavanja tačke u opštem i karakteristike prostora.Razlikuje kvadrante. specijalnom ortogonalne položaju.Crta projekcije .Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: kupa.Konstruiše ravan pomoću dvije paralelne prave. pravougaonik. Vježba: .Crta projekcije . valjak i lopta. Vježba: .Određuje prodore geometrijska prave kroz tijela. Vježba: . . Vježba: .Razvija sposobnost . . određuje vidljivost pojedinih elemenata.Pravi model . projekcija i .Crta projekcije.4. projekcijskih ravni. određuje prodore pravih i njihovo kretanje.Preko određivanja prodora uslovljava kretanje prave.Uočava razlike između ortogonalne. položaju.

učenik horizontalnicu. Presječnica .Poznaje pravila rotacije.Ilustruje vezanih za zračnu geometrijske slike ravan. .Određuje prodor .Crta sutražnice ravni. Vježba: .Određuje projekcije različitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan. koja ona zaklapa sa projektnom ravni. . Prodor prave kroz ravan .Crta projekcije geometrijskih slika koje leže na zračnoj ili kosoj ravni. . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i pomoću geometrijske slike. Vježba: .Razvija preciznost.Određuje presječnicu dvije ravni u međusobno različitom odnosu. Vježba: .Razvija sposobnost opažanja.Poznaje pravila veličinu duži i ugla transformacije. frontalnicu ili profilnicu kao i ravni koje su u proizvoljnom položaju. geometrijskih slika . . Geometrijske slike na ravni .Rješava zadatke određujući pravu veličinu duži i ugla koji ona zaklapa sa projektnom ravni putem rotacije ili transformacije. .Ilustruje presjek dvije ravni.Konstruiše tragove kose ravni. sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih.Poznaje prodor prave kroz zračnu prave kroz zadatu ili kosu ravan i ravan. 9 .Određuje .Rješavajući i crtajući zadatke određuje prodor prave kroz zračnu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan. .Ilustruje projekcije geometijske slike različitih na zračnoj ravni.Određuje pravu . Transformacija i rotacija . na kosoj ravni. . .Određuje nagibnicu i normalu.

Perspektiva .Razvija preciznost konusa sa bazisom čiji se bazis nalazi u radu.Crta projekcije pravilne prizme. . valjka. .Crta presjek . ortogonalne i kose crtanja i projekcije.Upoređuje razlike . crtanja. .Određuje pravu proizvoljnim veličinu presječne ravnima. Vježba: . slike i razvija mrežu. projekciji složene geometrijske oblike.Upoznaje elemente . piramide i konusa) zračnom ili proizvoljnom ravni. na zračnim na zračnoj ili ravnima. piramide i konusa sa bazisom na proizvoljnoj ravni. piramide i geometrijskih tijela .Rješava projekcije . valjka.Razvija kreativnost .Objašnjava presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. ravni.Razvija sposobnost .Rješava složene krovove u osnovi.Poznaje rješavanje . . geometrijskih tijela geometrijskih tijela zračnom ravni. perspektive.Određuje pravu veličinu presječne slike i razvija sliku.Razvija preciznost i . Vježba: . valjka.Crta složeni krov u osnovi sa izgledom krova. Kosa projekcija .Poznaje pravila opažanja. zračnom i .Demonstrira sposobnost pravilnih presjeke pravilnih uočavanja. Krovovi . Vježba: .Rješava krovova. valjka.Crta u kosoj projekciji složene geometrijske oblike.Razvija 10 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . .Rješava u kosoj kose projekcije. jednostavne u radu.Razvija predstavu o perspektivnog elemenata prostoru. piramide i konusa sa bazisom na zračnim i proizvoljnim ravnima.Objašnava slivne krovove u osnovi.Objašnjava značaj . Presjeci geometrijskih tijela .Razvija sposobnost . proizvoljnoj ravni. karakteristike .Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. položaj pravilnih prostora.Rješava projekcije pravilne prizme.Demonstrira sagledavanja pravilne prizme. Vježba: .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni . valjka.Crta metodama prodora vidnih . piramide i konusa) proizvoljnom ravni i određuje pravu veličinu presječne slike i razvija mrežu.

. Nedimović: Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije s osnovama teorije. 1988. nedogledi. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. likoravan.Bira položaj oka u likoravni i visinu horizonta. . računar. 7.Pismene vježbe. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Beograd.diplomirani inženjer građevinarstva.Rješava osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zraka i nedogleda. V. M. . Formativni ciljevi učenik . Gagić: Nacrtna geometrija za prvi i drugi razrad građevinske.Diplomirani inženjer arhitekture.Lj. 2005.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 11 .Rješava osnovne oblike enterijera. 6. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. trgovinske i drvoprerađivačke škole.Određuje osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema. Okvirni spisak literature i drugih izvora . građevinske. 9. platno za projektor i modeli geometrijskih oblika.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . projektor.O. 1992.Ocjena grafičkih vježbi.Očna tačka. Beograd.Poznaje elemente frontalne perspektive. 5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . . linija horizonta. Jevtić: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za I i II razred arhitektonske. . 8. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.B. šumarske i geodetske škole. .G. . drvoprerađivačke. i 2004. Preporuke za izvođenje nastave zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema složene aritektonske oblike. Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Dulić. Petrović: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole građevinske struke. table za crtanje. 2002. . Tehnička knjiga.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Beograd. Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .

razradom projekata .Izrada i razrada projektne dokumentacije .Građevinske konstrukcije .Pravilno kotiranje. formatiziranje crteža .Tehničko crtanje .Obrada projekata 12 .Kućne instalacije .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Povezanost predmeta Znanja .Kompjuterske vježbe .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih arhitektonskih oblika .Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .Elementi projektovanja sa .Definisanje prostornih vrijednosti .Rad olovkom i drugim tehnikama .10.Konstruktivni sklop objekta .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .

13 .Upoznavanje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 16 56 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 16 56 72 3. . . Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE 2.Sticanje znanja za čitanje planova. .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. Opšti ciljevi nastave . .2.1.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje sa značajem dimenzija i razmjere.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. . TEHNIČKO CRTANJE 1. .Razvijanje tehničke kulture. .Osposobljava se za kompozicijsku sređenost u izradi tehničkih crteža. .2.Razvijanje motoričke sposobnosti pri crtanju.

šrafure. Grafička vježba: . gumu. Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tehnički pribor . Socijalizacijski ciljevi učenik .Na jednostavnim oblicima primjenjuje različite razmjere 1:5. A3. Koristi razne vrste olovaka. hamer. .Razvija smisao za estetiku.Crtanje punih linija različitih debljina. milimetarski.Upoznaje značaj razmjere u tehničkom crtežu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije. tuš.Navodi materijal koji se koristi za crtanje. uglomjer. A2. .Crta različite linije: puna. šestare. marker. .Upoznaje značaj tehničkog crtanja. krivuljare.Crta elemente kotiranja.lenjir.4. Grafička vježba: .Objašnjava ispisivanje brojeva. 1:50. bojice. šablone i različita pera. početak i kraj kotne linije. crta tačka. Kotiranje . Grafička vježba: .Poznaje kotiranje otvora.Objašnjava upotrebu papira za crtanje.Koristi razmjernik. . 14 .Razvija pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. . 1:500. .tačka. paus. ozolit. znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir.Nabraja i objašnjava pribor za tehničko crtanje. 1:100. . . . kotna linija. šinu. . pečat i određuje formate A1. Rad olovkom .Poznaje visinsku kotu. isprekidana.Primjenjuje visinske kote i kote otvora.Zna elemente kotiranja: kota.Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom. .Razvija preciznost u radu. A4. trouglove. Grafička vježba: .Crta tehnički okvir. Razmjera .Ispisivanje brojeva i slova slobodnom rukom i šablonom. 1:25. .Objašnjava crtanje linija.Primjenjuje razmjeru. tablu.Objašnjava ispisivanje slova.Upotreba pribora i materijala za tehničko crtanje.Crtanje isprekidanih linija crta . Koristi i održava: sto za tehničko crtanje. 1:10. . .Na datoj osnovi i presjeku primjenjuje pravila kotiranja. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . Grafička vježba: . . T .

krivih linija i njihove spojeve sa pravim linijama.Kopira.Priprema pribor.Upoznaje sadržaj glavnog projekta i ulogu njegovih priloga.Upoznaje logotip i i njegove njegovu kompozicije.Razvija kreativnost i formira stav o važnosti dobijenih informacija. Grafička vježba: . Grafička vježba: . Izvođački projekat .Objašnjava grafičko prikazivanje materijala u projektima. kompoziciju.Upoznaje značaj i sadržaj idejnog projekta. Kopiranje i formatizovanje projekta . . Naslov i logotip .Precrtava zadati prilog idejnog projekta u odgovarajućoj razmjeri. Formativni ciljevi učenik . elipse. sanitarnih uređaja. Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . . Vježba: . kotira i ispisuje podatke.Analizira i objašnjava zadati prilog glavnog projekta u razmjeri. čišćenje. Vježba: .Objašnjava .Kopira i kopiranje i formatizuje . uči punjenje. namještaja.Razvija sposobnost opažanja. Glavni projekat . . Idejni projekat .Opisuje rad u tušu. .Crta šrafuru za različite materijale i opremu. Grafička vježba: . instalacija i zelenila u osnovi i izgledu.Upoznaje sadržaj izvođačkog projekta i važnost detalja koji se razrađuju. Rad u tušu . .Crta oznake građevinskog matrijala.Uočava karakteristike izvođačkog projekta.Analizira i objašnjava zadati dio izvođačkog projekta u razmjeri.Uočava karakteristike idejnog projekta. formatizuje 15 .Crta u zadatoj razmjeri razne oblike. .Crta konstrukcije mnogouglova.Ćita oznake materijala.Vrši izradu logotipa . Socijalizacijski ciljevi učenik .Uočava karakteristike glavnog projekta. radiranje i brisanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Oznake materijala .Razvija preduzimljivost i Vježba: .

Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Povezanost predmeta Znanja . 6.Građevinske konstrukcije . 9. projektor i platno za projektor.Tehnička obrada crteža .Nacrtna geometrija . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Građevinski materijali .Elementi projektovanja sa razradom projekata .Projektna dokumentacija . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Tehničko prikazivanje raznih materijala . presjeci. . .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim tehničkim priborom.Grafičko predstavljanje sila.Kompjuterske vježbe .Tehnička obrada crteža (osnove. 5.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.G.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Ocjena grafičkih vježbi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Projektna dokumentacija .Pismene vježbe. 10.Tehničko prikazivanje građevinskih konstukcija .diplomirani inženjer građevinarstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik formatizovanje projekta. Preporuke za izvođenje nastave i slaže svoje radove.Tehničko prikazivanje materijala i ostalih elemenata 16 .Tehnička obrada crteža .Osnove. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Beograd.Razmjera .Tehnička obrada crteža . 8.Projektna dokumentacija .Kućne instalacije . računar. 7.Diplomirani inženjer arhitekture.Statika i otpornost materijala . izgled .Projektna dokumentacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Organizacija građenja .Projektna dokumentacija .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. . Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu.Tehnika crtanja .Rad olovkom . opterećenja i rezultante sila .Usmena provjera znanja jednom u klasifikacionom periodu. Formativni ciljevi učenik projekat. presjeci. izgledi) i formatizovanje . 2003. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . Dulić: Tehničko crtanje sa čitanjem planova.

3. .2.Upoznavanje načina obrade podova i plafona. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 72 108 36 108 33 33 177 321 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 180 144 66 498 Vježbe: I razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Upoznavanje sa metalnim konstrukcijama u građevinarstvu. 3. . Opšti ciljevi nastave .1.Upoznavanje sa drvenim konstrukcijama u građevinarstvu.Upoznavanje načina prenošenja opterećenja. 17 . .Poznavanje vrsta zanatskih radova na objektu. . . . Naziv predmeta: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2.Sticanje znanja o vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima zgrada.Poznavanje izrade radioničke dokumentacije. .Osposobljavanje za primjenu seizmičkih propisa.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje sa načinima izvođenja pojedinih elemenata građenja. II razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Upoznavanje načina zaštite objekta od spoljnih uticaja. .Poznavanje krovnih konstrukcija. . .Sticanje znanja o vertikalnim komunikacijama u zgradama.Upoznavanje sa primjenom hidroizolacije.Upoznavanje sa prefabrikovanom gradnjom. . . . GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1.Upoznavanje sa mjerama protivpožarne zaštite na objektima.Upoznavanje elemenata koji čine objekte visokogradnje i shvatanje njihovog međusobnog odnosa.

nadvratnika). između podužnog. montažni način polumontažnom i izvođenja.Uočava razliku kulturu.U razmjeri nacrtati otvore za prozore i vrata na osnovi objekta.Poznaje otvore u prozorskih otvora. elemente. . po visini.Upoznaje odgovornost u konstruktivnog vertikalne radu. položaju i pregradne funkciji. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Konstruktivni sklop objekata . funkcija njihovih . montažnom načinu izvođenja. karakteristike .Navodi osnovne sistema. mješovitog . Vertikalni konstruktivni elementi . Otvori u zidovima . elemente opreme i elemente obrade.Razvija . . nadprozornike bez elementi otvora za roletne i sa vrata i uloga roletnom.Zna oznake i mjere .Analizira ulogu elemente(uloga konstruktivnih konstruktivnih zidova. zida.Shvata ulogu nadprozornika. 18 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoređuje klasični građenja u polumontažni i klasičnom.Određuje položaj .Razlikuje nadprozornika. gradnje. odnose na ab serklaže i načine njihove izgradnje. konstruktivne .Razlikuje noseće .Razvija tehničku elemente: masivni.Nabraja elemente elemente. skeletni i poprečnog i mješoviti.4. vertikalne serklaže .Primjena Pravilnika za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.Crta šeme osnova .Stiče pozitivan . Elementi građenja . Vježba: . zidova i primjena .Poznaje djelove primjenjujući Pravilnika za Pravilnik za građenje objekata građenje objekata visokogradnje u visokogradnje u seizmičkim seizmičkim područjima koji se područjima. zidovima (uloga prozorskih otvora i . konstruktivne .Objašnjava odnos prema različitih sistema osnovne zanimanju.Na zadatim vertikalnih i osnovama horizontalnih raspoređuje serklaža).

.Riješiti vođenje sabirnog dimnjačkog kanala kod višespratnog objekta prema datim uslovima. . Hidroizolacija . kao i podjelu na Vježba: . Ventilacioni kanali .Opisuje princip ugrađivanja prozora i vrata.Crta detalje lokalnog grijanja od blokova.Upoznaje princip funkcionisanja ventilacionih kanala (pravila primjene i elemente ventilacije). Formativni ciljevi učenik .Planira položaj dimnjačkih kanala.Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa 19 . temelja samaca i temeljnih ploča.Nabraja podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekata i prema materijalu od kojeg se izvode. . .Objašnjava princip funkcionisanja sabirnih dimnjaka. .Analizira mogućnost primjene blokova u konstrukciji dimnjačkog kanala.Zna izolaciju podova i podrumskih zidova.Shvata ulogu temelja i princip prenošenja opterećenja. Vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Definiše elemente od kojih su sastavljeni sabirni dimnjački kanali kao i način izvođenja.Razvija odgovornost u radu.Na osnovama crta oborene presjeke temelja. Temelji . . . Vježba: . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Dimnjački kanali . .Crta detalje sabirnih dimnjačkih kanala. . .Skicira međuspratnu konstrukciju oko dimnjačkog kanala.Zna način izvođenja temelja.Razumije važnost očuvanja zdrave životne sredine. .Crta oblike temelja.Navodi materijale koji se primjenjuju za hidroizolaciju.Crta detalje ventilacionih kanala.Objašnjava ulogu hidroizolacije.Crta nadprozornik bez roletne.U razmjeri nacrtati temelje za datu osnovu sa oborenim presjecima. . . .Zna mjere i oznake vrata.Opisuje karakteristike trakastih temelja.Crta načine otvaranja vrata. . . . .Poznaje dimnjačke kanale (uloga i podjela prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala).

Informativni ciljevi i sadržaji učenik horizontalnu i vertikalnu.

Formativni ciljevi učenik djelimično ukopanim podrumom.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Horizontalni konstruktivni elementi - Crta serklaže, - Navodi grede i podvlake. horizontalne - Crta pune ravne konstruktivne ploče sa jednim, elemente. dva i više oslonaca. - Poznaje funkciju i materijale za - Crta rebrastu izradu međuspratnu horizontalnih konstrukciju. konstruktivnih - Crta sitnorebrastu elemenata. međuspratnu - Poznaje podjelu konstrukciju. međuspratnih - Crta montažne ili konstrukcija prema polumontažne načinu izvođenja i međuspratne njihove konstrukcije. karakteristike. - Crta armirano - Navodi vrste betonsku oplate. međuspratnu konstrukciju u skeletnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Crteži – planovi oplate. Grafička vježba: - Crta planove oplate pune ploče. Grafička vježba: - Crta planove oplate rebraste i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. Grafički rad - Prema zadatoj osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu) crta planove oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata.

Vertikalne komunikacije - Primjenjuje Stepenice propise za - Definiše pojam stepenice. spoljnih i - Grafički prikazuje unutrašnjih osnove i vertikalne stepenica. presjeke - Navodi podjelu stepenišnog stepenica prema prostora. značaju, namjeni, - Čita crtež konstrukciji, stepenicа na kosim materijalima, armirano oblicima i načinu betonskim izvođenja. pločama, - Poznaje elemente oslonjenim na stepenica. obrazne nosače. - Poznaje propise za - Čita crtež stepenice. stepenicа na - Poznaje proračun koljenastim ab stepenica. pločama. - Analizira mogućnost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji. - Računa stepenice.

- Razvija preciznost.

Grafička vježba: - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na koljenastim pločama. Grafički rad - Prema zadatom stepenišnom prostoru u osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu): - proračunava stepenice; - crta osnovu, poprečni i podužni presjek; - crta planove oplate stepeništa.

21

učenik - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na Kose rampe koljenastim - Poznaje kose pločama. rampe za pješake i - Crta spoljašnje motorna vozila. stepenice. - Poznaje propise za - Uočava značaj i dimenzionisanje svrhu liftova. rampi. - Rješava rampe za vozila i za potrebe invalida. Krovovi i krovne konstrukcije - Razlikuje elemente - Vrši podjelu krovnih krovova prema konstrukcija. nagibima, - Crta tesarske materijalima i krovne veze. broju krovnih - Crta drvene ravni. krovove: proste krovove, krovove Drveni krovovi sa raspinjačama i - Upoznaje se sa krovne vješaljke. krovnim - Skicira krovove sa konstrukcijama i nadzitkom. navodi vrste - Skicira mansardne krovnih krovove. konstrukcija. - Poznaje tesarske - Analizira veze. povoljnost - Upoznaje drvene primjene pojedinih krovove: proste krovnih krovove, krovove konstrukcija. sa raspinjačama i - Rješava tavanski krovne vješaljke. prostor za potrebe - Upoznaje drvene stanovanja. krovove sa nazidkom. - Na zadatoj osnovi - Upoznaje krova crta slivne mansardne površine. krovove. - Čita detalje ravnih krovova. Potkrovlja - Upoznaje - Čita detalje zaštite potkrovlja. izolacija ravnih - Poznaje funkciju krovova. krovnih prozora. - Obrazlaže način adaptacije potkrovlja. - Obrazlaže primjenu

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Liftovi - Upoznaje liftove.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Grafička vježba: - Crta proste krovove i krovove sa raspinjačama. Vježba: - Analizirajući povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija rešava tavanski prostor za potrebe stanovanja. Vježba: - Crteži ravnih krovova.

22

Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Definiše ravne krovove. zvučne i hidro zaštite objekata.Skicira toplotnu. .Navodi nedostatke i prednosti ravnih krovova. .Poznaje slojeve ravnih krovova. Izolacije . zvučnu izolaciju i hidroizolaciju zidova i međuspratnih konstrukcija. . . .Navodi vrste izolacija.Navodi materijale za izolacije.Objašnjava namjenu toplotne. .Objašnjava zaštitu krovnih izolacija. 23 . .Navodi vrste ravnih krovova.Objašnjava način odvodnjavanja ravnih krovova. Ravni krovovi .Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala koji doprinose toplotnoj. zvučnoj i hidroizolaciji prostora.

Crta detalje ugrađivanja . Limarski i bravarski radovi .Crta detalj međuspratne konstrukcije sa podom i plafonom. njihove osobine i primjenu. Socijalizacijski ciljevi učenik .Crta detalje pokrivanja krovova.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Poznaje vrste krovnih pokrivača prema materijalu. primjenu limenih opšava.Crta detalje pokrivanja krovova.Skicira detalje metalne ograde.Razvija preciznost.Razlikuje vrste plafona.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podovi i plafoni . nosivih i nenosivih. .Čita detalje .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. lima i dr. Stolarski radovi . Formativni ciljevi učenik . Grafička vježba: .Crta podove i plafone.cementnih proizvoda. . ugradnje. .Navodi vrste plafona i objašnjava način izrade.Čita detalje . .Poznaje vrste i oblike limova i ugradnje različitih njihovu primjenu u vrsta oluka. . . Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . građevinarstvu. . .Razlikuje podove prema materijalu.Crta detalje .Nabraja vrste i opšivanja limom. oblike metalnih profila.Crta detalje ugrađivanja bravarije.Navodi slojeve podova.Navodi vrste podova prema materijalu i namjeni i objašnjava način izrade. grebena i uvala.Crteži sa detaljima pokrivanja krovova.Navodi vrste oluka i ugrađivanja mjesta i način bravarije.Razlikuje krovne pokrivače od azbest .Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. .Objašnjava metalne ograde. .Skicira detalje . Vježba: . Pokrivački radovi . Grafička vježba: .Čita detalje pokrivanja sljemena. . .Navodi vrste drveta .Razlikuje drvene prozore prema i drvene elemente konstrukciji. . . za stolarske radove 24 . Grafička vježba: .Poznaje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu primjenu. od opekarskih proizvoda.

Drvene konstrukcije .Crta detalje veza nastavaka punih nosača.Crta detalje ugrađivanja stolarije.Objašnjava izradu čelične konstrukcije u radionici. proračun i konstruisanje rešetkastih nosača. .Zna primjenu.Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere. . . .Nabraja elemente industrijske hale.Navodi proizvode od čelika i njegovu primjenu u građevinarstvu. Vježbe: . .Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Crta detalje veza nastavaka punih nosača.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.crta dispoziciju.crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze.Poznaje načine zaštite čeličnih konstrukcija od korozije.Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata. . . .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem). . . Metalne konstrukcije . . .Poznaje radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Poznaje klasične Formativni ciljevi učenik .Poznaje izradu radioničke dokumentacije. .Crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze.Računa naprezanje zategnutog štapa i crta detalje veze. .Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave stolarije.Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale. .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem). . .Dimenzioniše i konstruiše nosače. . .Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente.Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale: . Grafički rad: Prema zadatim podacima: . . .Radi specifikaciju materijala.Poznaje osnove za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija. .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Nabraja mehanička spojna sredstva.Zna primjenu. proračun i konstruisanje punih nosača. . .Crta dispoziciju hale. . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik i stolarske izrađevine. .Računa naprezanje Vježba: 25 .Nabraja vrste i kvalitet šavova. .

Dimenzioniše drvene tavanjače. . .Nabraja konstruktivne sisiteme.Navodi karakteristike i specifičnost lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Poznaje osnove za dimenzionisanje drvenih konstrukcija. .Nabraja spojna sredstva.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Crta detalje spajanja elemenata lijepljenih lameliranih krovnih konstrukcija. . .Prema zadatim podacima računa naprezanja u zategnutom i pritisnutom štapu i crta detalje veza.Stiče osjećaj za prostor. drvene konstrukcije .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. .Poznaje nastavke i veze elemenata drvenih konstrukcija. Preporuke za izvođenje nastave . .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik drvene konstrukcije. Lijepljene lamelirane .Opisuje način proizvodnje lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija. . 26 . . Socijalizacijski ciljevi učenik .Nabraja fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. Formativni ciljevi učenik zategnutog štapa i crta detalje veze.

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prefabrikovana gradnja - Opisuje osnovne karakteristike industrijske proizvodnje (istorijski razvoj, prefabrikovani konstruktivni elementi objekata visokogradnje). - Upoznaje metode prefabrikovane gradnje (tradicionalni, djelimično prefabrikovan, prefabrikovan način gradnje, moguća mjesta za prefabrikaciju, metode prefabrikacije). - Nabraja vrste transporta. - Opisuje način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata (sredstva za montažu, metode montaže, redoslijed montaže, pravac kretanja krana i dizalice). - Objašnjava karakteristike za: skeletni sistem, krupnoblokovski sistem, prostorno ćelijski sistem, mješoviti konstruktivni sistem. - Poznaje elemente skeletnog sklopa (temelj, stub,

Formativni ciljevi

učenik - Uočava karakteristike istorijskog razvoja prefabrikovane gradnje. - Razvija preciznost - Razlikuje u radu. prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. - Razlikuje metode prefabrikovane gradnje. - Određuje mjesto za izradu prefabrikovanih elemenata (gradilište, poligon, pogon). - Shvata metode prefabrikacije (sa nepokretnim i pokretnim kalupima, horizontalnim, pojedinačnim i u nizu). - Razlikuje unutrašnji i spoljašnji transport. - Predviđa način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata. - Uočava razliku između sistema prefabrikovane gradnje. - Crta prefabrikovane temelje sa „čašom", sa "čaurom" i u vidu ljuske. - Crta suvi i mokri postupak veza,

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu temelja i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu stuba i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri detalj nastavljanja grednih nosača u polju.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik gredni nosač, tavanični element). - Obrazlaže suvi postupak, mokri postupak i prednaprezanje, kao i veze prefabrikovanih elemenata (stub -temelj, stub - greda, stub – greda tavanica).

Formativni ciljevi

učenik stub - temelj i stub - stub. - Crta ostvarivanje veze stub - greda pomoću prednaprezanja (sa prepustom i bez prepusta). - Skicira tavanične elemente (punog presjeka, olakšanog presjeka, kasetirane). - Zna prefabrikaciju elemenata i način montaže. - Analizira metode povezivanja elemenata. Vertikalne komunikacije - Razlikuje elemente - Navodi elemente stepenica. vertikalnih - Skicira elemente komunikacija gazišta sa (nosač, gazište, olakšanim i punim čelo gazišta). presjekom, - Definiše dimenzije podesne nosače i otvora za liftove. kose obrazne nosače. - Rješava položaj i grupisanje liftova u kolektivnim stambenim objektima visokogradnje. Elementi panelnog sistema - Upoznaje elemente - Skicira poprečne presjeke zidnih panelnog sistema panela. (dimenzije i oblici - Crta spojeve zidnih panela, između zidnih dimenzije i oblici panela i to: tavaničnih unutrašnjih elemenata). konstruktivnih, spoljašnjih i - Poznaje sklopove unutrašnjih na ćelijskih elemenata mjestu ukrštanja i način nalijeganja. zidova. - Objašnjava montažu sanitarnih - Crta spoj dvije tavanice iznad ćelija, način

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze stub – tavanica konzola. Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze tavaničnog elementa i fasadnog panela.

28

učenik oslonca i spoj dvije tavanice iznad zajedničkog oslonca. - Razlikuje tipove sanitarnih kabina sa sanitarnim uređajima i dimenzijama. Prefabrikovani elementi velikih raspona - Crta zglobne veze - Nabraja elemente temelja i stuba. velikih raspona. - Skicira izgled i poprečni presjek nosača sa dimenzijama. - Crta krovne ploče i fasadne elemente. - Analizira detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podizanja i povezivanja istih.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija preciznost u radu.

Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodične zgrade P+1, L=, H=. Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat jednobrode hale sa rasponima L1=, L 2=, H=.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojević: Građevinske konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. - B. Blagojević: Završni građevinski i instalaterski radovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990. - V. Kujundžić, D. Tošić: Metalne i drvene konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Buđevac: Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - M. Muravljev, B. Stevanović: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Crtaći stolovi, pribor za crtanje, računar, projektor, platno za projektor, crteži krovnih konstrukcija, modeli krovnih konstrukcija i crteži sa detaljima krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u klasifikacionom periodu). - Pismeno (pismeni zadaci: po dva pismena zadatka u toku školske godine, po jedan u polugodištu). - Ocjena grafičkih vježbi.

29

Elementi objekata visokogradnje . izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Diplomirani inženjer građevinarstva.Statika i otpornost materijala 30 .Objekti visokogradnje . 9.Čelik .Izrada modela drvene krovne konstrukcije .Izrada drvene oplate za stub . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . 8.diplomirani inženjer arhitekture (za I.Zidovi i stubovi .Praktična nastava . konstruktivni smjer. II i IV razred). Povezanost predmeta Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi Temelji Konstruktivni sklop zgrade Radovi u visokogradnji Osnove.Osnovni oblici temelja .Projektovanje .Konstruktivni sklop objekata visokogradnje .Gvožđe .Građevinski materijali .Konstruktivni sklop objekata .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Drvene konstrukcije .Prijem i prenos opterećenja . .Temelji .Tehničko crtanje .Međuspratne konstrukcije .Tesarske veze . 10.Ocjena grafičkih radova.Zidanje zidova i stubova opekarskim proizvodima .Beton .Osnovi građevinarstva .Mehanika tla i fundiranje .Opekarski proizvodi .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Sistemi u građenju .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Malteri .Drvo i drvena građa ..

.1. glavnog i izvođačkog projekta. Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 2.Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto. .Uklapanje estetike i funkcionalnosti .grafička estetika.Osposobljavanje za samostalan rad. .Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora. . .Upoznavanje sa značajem tehnike poznavanja računara. . .Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije.Upoznavanje sa izradom idejnog. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 38 70 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 108 60 120 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža.2.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 1. 31 . .4. 3. Opšti ciljevi nastave .

4. Vježba: . Označavanje objekata na crtežu .palete sa alatkama i njihove funkcije.Poznaje komande ZOOM. prikaze crteža. RECTANGLE. . Analizira projektovanje crteža. rotacijom. crteža.padajući meniji. .Zadavanje tačaka primjenom elementarnih komandi: POINT. Koristi tastaturu. . .Primjenjuje alate: .projektovanje crteža.predstavljanje crteža u tzv. REGEN za crteža. koordinatne . Koristi „miš“. transformacijom ili modifikacijom drugih objekata.Snimanje i učitavanje crteža. PAN.Označavanje objekata – alat ERASE. Vježba: .Shvata dimenziju . Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod .Poznaje načine označavanje označavanja objekata. LINE. Definisanja radnog prostora .Upoznaje se sa AutoCAD.otvaranje postojeće datoteke i izlaženje iz programa. objekata na crtežu.Razvija pozitivan odnos prema zanimanju.Upoznaje obradu crteža na računaru: . .Definiše granice crteža i jedinice mjere. .om: .Poznaje načine zadavanja tačaka.Razvija sposobnost opažanja.Zna dimenzije sisteme. 32 . . vezane za prikaz REDRAW. Preporuke za izvođenje nastave .podjela na nivoe i uočavanje simetrije objekata koji se dobijaju pomjeranjem. . Shvata logiku programa. .grafički editor programa. . vektorskim (draw) programima.Upoznaje radnog prostora. Socijalizacijski ciljevi učenik .Razrađuje . znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Shvata suštinu vektorskih programa. .Upoznaje način snimanja crteža.

MIRROR = osnovno preslikavanje. Vježba: . Vježba: . SCALE.Poznaje mehanizam Object Snap.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju.Crta kružni i poligonalni niz elemenata.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.Razvija kulturu tehničkog crtanja. DONUT.Upotrebljava alate: MOVE. CHAMFER. SCALE = homotetično preslikavanje.finu zaobljavanje i doradu objekata: zakošenje. Pomoćna sredstva u crtanju . TRIM. tačaka SNAP i .Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećaju i nahođenju upotrebom novih alata.Koristi mrežu tačaka . . Object Snap. ELLIPSE.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. ROTATE. BREAK.Objašnjava upotrebu mreže SNAP i GRID.Dorađuje ivice .Poznaje komande objekata alatima za za izmjene . MIRROR. . . vježbajući na njoj nove komande. COPY. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Koristi mehanizam ORTHO režimu. .Crta prve šeme prostora i namještaja.Upoznaje se sa ostalim alatima sa palete DRAW.Uočava analogiju pojedinih komandi za transformacije sa određenim objekata sa palete geometrijskim Modify.Upoznaje alate za geometrijske likove crtanje osnovnih i shvata njihovu geometrijskih međusobnu vezu oblika: CIRCLE. 33 Socijalizacijski ciljevi učenik .Crta u OTRHO GRID. ARC.Rasterećuje crtež od nepotrebnih elemenata. . OFFSET. . vježbajući na njemu nove komande.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju. .Crta osnovne . POLIGON. Izmjene na objektima . Vježba: .Upoznaje upotrebu različitih režima rada.Mijenja dužine objekata.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati za crtanje .Upoznaje komande .Objašnjava rad u . . transformacijama: MOVE = translacija. . ROTATE = rotacija. režimu. Osnovne transformacije objekata . .Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju koristeći različite režime rada. ARRAY. .Uočava važnost preciznog i kvalitetnog rada. EXTEND. LENGTHEM. . FILLET. . .

Objašnjava atribute šrafure. . .Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. postupak .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. Slojevi i rad sa slojevima .Objašnjava pojam simbole. 34 .unošenje bloka sa postojeće simbole. Socijalizacijski ciljevi učenik .rastavljanje i ponovo definisanje blokova. alata SPLINE. . Korišćenje blokova . grupišući ih u . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.Objašnjava površina.Upoznaje razloge prepoznajući podjele crteža na sličnost elemenata i slojeve. Vježbe: . Vježba: . PLINE.Definiše svojstva zavisnosti od slojeva. .Upoznaje način za . zadavanjem razmjere i rotiranjem. .Crta zadati arhitektonski prostor sortirajući objekte u zavisnosti od zajedničkih karakteristika.način definisanja bloka.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Crtanje i editovanje složenih entiteta . bloka.Pravi ličnu biblioteku blokova i koristi je.Demonstrira načine karakteristične zadavanja slučajeve. . Umetanje šrafure na crtež .Oblikuje nove .Redizajnira .Razvija organizacione sposobnosti. . šrafuru za .Pravi biblioteku .Crta zadati arhitektonski prostor.Precizno koristi šrafiranja. . .Poznaje karakteristika.Poznaje: simbola.Mijenja i usklađuje za šrafiranje. zajedničkih .Crta i mijenja složene entitete pomoću alata PLINE i SPLINE.Crta polilinije . dodjeljivanje i rad sa slojevima.čuvanje blokova.Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. .Crta prave savitljive crtanje pravih krive primjenom savitljivih krivih. Vježba: .Zna šrafiranje .Upoznaje način za primjenom alata crtanje polilinija. .Raslojava crtež . zatvorene konture . šrafirane površine.

Vježba: . unos teksta.Štampa svoju prvu osnovu. . . Atributi . .Zna komponente . .Objašnjava stilove . i formatizuje ga.Poznaje rad sa skenerom.Obrazlaže potrebu za dodavanjem .Podešava veličinu i teksta i elemente boju. Štampanje . .Skenira . kotiranja. .Dodaje tekst crtežu teksta crtežu. Vježba: .Precrtava u AutoCAD-u.Poznaje alate za kreiranje i umetanje atributa. umeće i .Određuje veličinu kulturu. . 35 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Učitava rasterske slike.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Dodavanje teksta crtežu . papira i broj kopija.Crta zadati arhitektonski prostor.Dodaje odgovarajući tekst crtežu.Definiše svojstva mijenja atribute.Kotira u nizu i paralelno.Razvija tehničku mogućnosti .Koristi posebne . .Mijenja tekst.Poznaje različite . .Unošenje rasterskih slika na crtež i rad sa njima.Definiše tipove i načine kotiranja.Stiče osjećaj za .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. razmjeri. . za unošenje skeniranih slika u .Odabira štampač.Objašnjava razloge .Prikazuje editor za simbole i razlomak.Upoznaje jasno tehničko kotiranja.Bira stil kotiranja i . formata teksta. .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Radi sa alatkama sa . izražavanje. atributa. dokumente. .Razvija tehničku . štampanja crteža.Definiše stilove palete dimension.Prebacuje tekst u mala ili velika slova. . kotiranje.Mijenja kote. . Kotiranje .Bira tekstualni stil. rasterskih slika. .Poznaje alat za izmjenu atributa. Vježba: . . .Definiše datoteku kulturu.Kreira. Vježba .Kotira neortogonalne objekte. Rad sa postojećim crtežima i rasterskim slikama . elemente kota. .Crta vertikalne i horizontalne kotne linije.

. TORUS. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . .Razumije 3D koordinatne sisteme. Vježba: . .Crta objekte. .Pravi prvi objekat koji prostorno postavlja i doživljava. WEDGE. upoznavanje alata. CYLINDER.Upoznaje interaktivno posmatranje u 3D. . PYRAMID. standardna paleta. Vježba: . .Određuje razmjeru.Koristi napredne komande za izradu površina.Uočava logiku programa. . Primjena regiona . .Kreira oblike koristeći nove . . .Upoznaje alate sa palete Modeling za pravljenje primitiva: BOX.Razlaže regione na 36 Vježba: .Razvija kreativnost i samostalnost.Definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u 3D .Koristi „miš“i tastaturu. CONE.Upoznaje sjenčenje modela.Kreira oblike koristeći alat 3D FACE. Pravljenje primitiva . .Upoznaje pronalaženje ortogonalnog i izometrijskog pogleda. Pregled modela .Razvija samostalnost u radu. . vjuport.Upoznaje rad sa naprednim alatima za izradu površina. tab panel. .Orijentiše se u radnom prostoru programa. orijentaciju crteža.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . .Koristi osnovne alate programa.Upoznaje obradu mrežastih površina. . SPHERE. Vježba: . pravi od njih regione.Upoznaje interfejs: standardni meni.Crta 3D površine pomoću alata 3D FACE.Vrši izbor onoga što želi štampati. Izrada površina u 3D . .Kreira prve oblike po ličnom osjećanju i nahođenju. .Upoznaje crtanje površi pomoću alata 3D FACE.Upoznaje primjenu regiona (alat Region sa palete . .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja.Oblikuje mreže pomoću alata 3D MESH.Sagledava prostor i objekte u njemu.

ROTATE.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda modelovanja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Draw). u EXTRUDE i pravcu z – ose REVOLVE.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Uređivanje tijela u prostoru . .Skriva oblike koji Bulovih operacija. uređivanje .Izvodi 3D tijela kada se neki 2D objekat okrene oko zadate ose . .Razvija sposobnosti i sagledava mogućnosti modeliranja tijela. FILLET. . iskošuje. . Vježba: . COPY.alati sa palete.Uočava analogiju pojedinih komandi sa određenim geometrijskim transformacijama.Oduzima otvore sa zida. Zaobljava ivice. smetaju.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. .izrada stepenica. ARRAY. . Bulove operacije . . . Obara ivice pod uglom. 37 . Vježba: . . MOVE.Upoznaje alate za rotira. objekata: . mijenja boju.Upoznaje alate za objekata. . briše SCALE.Primjenjuje Bulove operacije. Složena geometrijska tijela .Nadgradnja modela sa prethodnog časa: . Formativni ciljevi učenik skup linija i lukova.alat SLICE.Kreira oblike otvora. alat Extrude.Izrada arhitektonske osnove i dizanje zidova u 3D. 3D stane ili ivice.Solid Editing. . Vrši korekciju objekata.Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata CHAMFER. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. između dvije ravni.Upoznaje Bulove operacije (alati sa palete Solid Editing).Upoznaje izradu složenih objekte geometrijskih tijela izvlačenjem po pomoću alata pravoj liniji.Pravi regione od nekoliko objekata i na njih primjenjuje Bulove operacije. premješta.otvaranje vrata.Oblikuje 3D . Socijalizacijski ciljevi učenik . Vježba: . Primjena Bulovih operacija .Poznaje primjenu .Stiče znanja u oblikovanju 3D objekata.Zaobljava ivice.Izvlači. Vježba: .otvaranje prozora. .objekti . Vježba: .Odsijeca djelove . Preporuke za izvođenje nastave alate. . Opcije za obradu tijela .alat Revolve. paralelno uređivanje tijela: pomjera.Vrši korekciju .

Pozitivna ocjena na kraju školske godine. .Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama.Diplomirani inženjer arhitekture. Omura: AutoCAD 2000. .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Dodavanje kamere i osvjetljenja . štampač i skener.Upoznavaje vrste uređivanje modela mapa.Razvija smisao za estetiku. 9. 6. . Burchard. projektor. Render. pomoću materijala.Upoznaje crtež.Dodaje i postavlja osvjetljenja kameru. Beograd. Beograd.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Vježba: . . . dodavanje kamera i .Upoznaje .Računar sa odgovarajućom programskom opremom. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .V. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Uređuje materijale.Koristi alat Render.Upoznaje alat svijetla.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Razlikuje vrste . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 38 .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. platno za projektor. 7. . Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. crtežu. Socijalizacijski ciljevi učenik .G.Dodaje i mijenja osvjetljenje. 2001.Importuje AutoCAD . 2000. D. 8. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . Pitzer: Pod lupom . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . Uređivanje modela pomoću materijala . . Kompjuterska biblioteka.AutoCAD. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. Render.Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .Dodjeljuje materijale . .Poznaje alat objektima.Selektivno renderuje djelove modela.B.diplomirani inženjer građevinarstva. 2004.Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja. . CET Computer Equipment and Trade. .

10. Povezanost predmeta Znanja - Izrada i obrada tehničke dokumentacije - Tehnička obrada crteža - Izrada i obrada crteža, kotiranje - Izrada priloga projekta - Obrada i izrada crteža - Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Nacrtna geometrija - Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika - Tehničko crtanje - Projektna dokumentacija - Građevinske konstrukcije - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija - Projektovanje - Definisanje prostornih vrijednosti

39

1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika građevinskih materijala. - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih građevinskih materijala. - Upoznavanje pravilne upotrebe građevinskih materijala. - Osposobljavanje za upotrebu standarda. - Razvijanje svijesti o značaju upotrebe standarda i odgovornosti za poštovanje standarda. - Upoznavanje principa zaštite životne sredine. - Osposobljavanje za samostalan rad.

40

4. Sadržaj/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Upoznaje se sa značajem građevinskih materijala i prefabrikata. - Navodi osobine i metode ispitivanja građevinskih materijala. - Nabraja osnovne podjele građevinskih materijala. Osnovi geologije - Upoznaje geološke osobine zemlje i zemljine kore. - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Materijali od kamena - Upoznaje dobijanje i obradu građevinskog kamena. - Objašnjava primjenu kamena i njegovu zaštitu. - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata. - Nabraja vrste kamena. Voda - Opisuje vodu kao građevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije. Keramički materijali - Nabraja sirovine i opisuje dobijanje keramičkih proizvoda. - Objašnjava ciglarske

znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik - Razlikuje građevinske materijale prema namjeni. - Razlikuje određene osobine građevinskih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za produktivnost i ekonomičnost. Preporuke za izvođenje nastave

- Razlikuje stijene: magmatske, sedimentne i metamorfne.

- Razlikuje načine dobijanja i obrade građevinskog kamena.

- Uočava značaj vode u građevinarstvu.

- Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda. - Razlikuje keramičke
41

- Razvija sposobnost zapažanja.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik proizvode. .Nabraja sastojke mješavine betona. .Upoznaje vatrostalne materijale.Nabraja vrste čelika i armature. Veziva u građevinarstvu . . 42 .Nabraja vrste betona. Određuje upotrebu različitih maltera.Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona.Objašnjava osnovna veziva: građevinski kreč.Upoznaje karakteristike i primjenu zgure i pucolana u građevinarstvu.Objašnjava sirovine i opisuje dobijanje veziva. . . .Objašnjava marku betona. . Metali i legure . Razlikuje vrste armature. gips i cement.Obrazlaže zaštitu čelika od korozije. Uočava značaj vatrostalnih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje veziva i definiše njihovu upotrebu.Obrazlaže upotrebu čelika u građevinarstvu. Malteri .Nabraja činioce koji utiču na kvalitet betona. Formativni ciljevi učenik proizvode i definiše njihovu namjenu. .Razvija svijest o zaštiti životne sredine.Upoznaje dobijanje gvožđa i čelika. Prepoznaje greške pri malterisanju.Objašnjava tehnologiju betona. . Zgure i pucolani .Nabraja osobine veziva.Nabraja vrste maltera i navodi njihovu primjenu. Prepoznaje koroziju i definiše njeno sprečavanje.Nabraja osnovne obojene metale. . Razlikuje načine dobijanja betona. Beton . . .Razvija odgovornost u radu.Upoznaje keramičke proizvode. . .Nabraja sastojke mješavina maltera. . Razlikuje osobine zgure i pucolana u građevinarstvu. .

kitovi .Obrazlaže upotrebu drveta u građevinarstvu. . Formativni ciljevi učenik . . . . vrste i obradu.Opisuje način dobijanja i primjenu ugljovodoničnih veziva. . .Navodi primjenu stakla u građevinarstvu. lakovi.Upoznaje sirovine.Određuje upotrebljivost veziva. . .Razlikuje oznake . .Objašnjava dobijanje stakla.Obrazlaže zaštitu drveta. Plastične mase . Boje. Standardi . Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Uočava značaj razvoja novih materijala.Razlikuje boje.Upoznaje katran i bitumen kao osnovna ugljovodonična veziva. .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine.Standardi 43 .Razlikuje materijale za za završnu obradu i zaštitu od požara i zaštitu gotovih vlage. Drvo .Nabraja svojstva i vrste drveta.Navodi i objašnjava materijale u funkciji zaštite od požara.Razvija odgovornost u radu. Materijali u funkciji zaštite elemenata .Razlikuje vrste i primjene stakla u građevinarstvu. .Upoznaje značaj plastičnih masa.Određuje primjenu drveta u građevinarstvu. . lakova i kitova u građevinarstvu. objašnjava primjenu boja.Navodi vrste i lakove i kitove.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Staklo . Ugljovodonična veziva .Određuje upotrebljivost plastičnih masa.Upoznaje oznake . vlage i sl. . elemenata.Opisuje greške u strukturi drveta.Upoznaje materijale .

Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Završni radovi u građevinarstvu .Keramički materijali. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . uzorci građevinskih materijala (opeka.Obračunske norme korišćenja materijala . Podgorica. . .Čita standarde. . Formativni ciljevi učenik materijala. Miletić: Građevinski materijali sa osnovama geologije. projektor. Stojiljković. beton. Beograd.Diplomirani inženjer građevinarstva.Organizacija građenja 44 . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . čelik. . 7. keramičke pločice. .Upoznaje se sa standardima.I. 1979. udžbenik za I razred srednjih stručnih škola.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala. . 5. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave građevinskih materijala. Beograd. crijep. Sinđić-Grebović: Građevinski materijali. plastične cijevi) i katalozi.R.Računar.Tehničke karakteristike materijala i građe Povezanost sa drugim predmetima Predmet .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. opekarski proizvodi . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 9. 2002. 10.I. Centar za stručno obrazovanje. 6.diplomirani inženjer arhitekture. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 8. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Osnovi građevinarstva . D. boje i lakovi .Elementi konstruktivnih sistema . Stojiljković: Građevinski materijali. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Građevinske konstrukcije Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi . 2008. projektno platno.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Povezanost predmeta Znanja Drvo i drvena građa Čelik Gvožđe Opekarski proizvodi Malteri Beton Drvo.

Sanitarni uređaji .Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Kućne instalacije Betonski radovi Armirački radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi Znanja . kamen Boje.Praktična nastava . lakovi i kitovi Metali i legure Plastične mase Boje.Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu 45 .Znanja Osnovna veziva Malter Beton Gvožđe i čelik Drvo Opekarski proizvodi. lakovi. kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet .

.Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz otpornosti materijala. Naziv predmeta: STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 2.Prepoznavanje statičkih sistema u praksi.Osposobljavanje za rješavanje linijskih nosača i statički neodređenih nosača. 46 . 3.Upoznavanje sa vrstama naprezanja u nosačima. Opšti ciljevi nastave .1.6.Usvajajanje osnovnih pojmova.Upoznavanje sa pojmom krutog tijela i ravnotežom krutog tijela pod dejstvom ravnog sistema sila. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 108 36 36 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 72 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . . definicija. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 1. zatezanje i savijanje. .2.Osposobljavanje za analitičku i grafičku obradu podataka. .Upoznavanje sa ekstremnim statičkim uticajima. .Osposobljavanje za dimenzionisanje nosača napregnutih na pritisak. . . . zakona koji se koriste u statici.Upoznavanje sa pojmom materijalne tačke i uslovima ravnoteže materijalne tačke pod dejstvom proizvoljnog ravnog sistema sila.

Uočava zadatak i podjelu statike. . ose x.Objašnjava pojam sile i mase. . sistematičnost.Objašnjava analitički i grafički.Određivanje položaja i veličine rezultante za proizvoljan sistem sila koji napada .Računski određuje dva pravca. . podjelu statike.Analitičko i grafičko određivanje rezultante za dvije i više sila koje napadaju materijalnu tačku. Statika materijalne tačke . slaganje dvije sile različitih pravaca.Poznaje proizvoljan sistem sila koje napadaju materijalnu tačku. rezultantu. .Prepoznaje grafički uslov ravnoteže. . . . .Uočava zadatak i različitih grana.Upoznaje zadatak i . brzinu i tačnost.4. razlaganje sila u .Objašnjava pojam . Vježba: .Projektuje sile na sistema. rezultantu sistema. .Razlikuje tijelo i .Upoznaje veze . statike.Navodi vrste materijalnu tačku.Crta poligon i urednost i . .Primjenjuje . y.Primjenjuje . Vježba: . .Razvija preciznost. Statika ravni . .Projekcija sila na ose Dekartovog koordinatnog sistema.Razvija sistematičnost i .Razlaže silu na dva preciznost u radu. .Upoznaje materijalnu tačku i urednost. projekciju sile na zadata pravca.Shvata pojam sile.Brojni primjeri razlaganja sila koje napadaju materijalnu tačku na dva zadata pravca. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Upoznaje trougao sila. Vježba: . . .Razvija rutinu. podjelu mehanike.Crta različite vrste krutog tijela. koje napadaju preciznost i . podjelu mehanike.Upoznaje aksiome aksiome statike. .Upoznaje sistem kolinearnih sila sistematičnost kolinearnih sila.Navodi metode metode rada. .Crta poligon i plan sila i grafički određuje rezultantu.Grafičko predstavljanje sile u razmjeri. . Vježba: .Crtanje poligona i trougla sila.Crta proizvoljan sistem sila.Računa rezultantu proizvoljnog sistema sila koji 47 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Objašnjava poligon ili plan sila.Objašnjava grafičke uslove ravnoteže. .Upoznaje zadatak i . sila.Objašnjava . rada. određuje rezultantu . kretanja. ose Dekartovog koordinatnog .Crta sistem .Razvija tačnost.

.Poznaje teoremu ekvivalentnih spregova.Računa moment sprega. Vježba: .Određivanje rezultante sistema paralelnih sila u ravni istog i suprotnog smjera primjenom Varinjonove teoreme.Određivanje rezultujućeg sprega. . Vježba: . .Definiše moment sprega. . . .Slaganje sile i sprega.Slaže silu i spreg. . .Upoznaje pojam momenta sile za tačku.Crta proizvoljan sistem sila u ravni.Određivanje ekvivalentnog sprega. .Obrazlaže analitički postupak određivanja rezultante sistema sila.Određivanje glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u 48 .Određuje glavni vektor i glavni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave materijalnu tačku analitički i grafički. . .Redukuje silu u odnosu na tačku. .Primjena Varinjonove teoreme. .Određuje položaj i računa veličinu rezultante dvije sile istog i suprotnog smjera.Primjenjuje analitičke i grafičke uslove ravnoteže.Crta spreg sila. .Definiše pojam sprega. Vježbe: . Statika krutog tijela . .Određivanje rezultante proizvoljnog sistema sila u ravni analitičkim putem. . .Računa rezultujući spreg. . .Razvija tačnost. .Brojni primjeri nalaženja momenta sile za tačku.Primjenjuje momentno pravilo. . . .Poznaje proizvoljan sistem sila u ravni. sistematičnost preciznost i urednost.Razvija rutinu. Vježba: . .Određivanje veličine i položaja sile u sistemu na osnovu grafičkih i analitičkih uslova ravnoteže. .Varinjonova teorema. .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže.Objašnjava pojam rezultujućeg sprega.Određivanje momenta sprega sila.Upoznaje moment rezultante dvije sile .Redukcija sile na tačku.Računa moment sile za tačku. .Objašnjava glavni vektor i glavni Formativni ciljevi učenik napada materijalnu tačku. Vježbe: .Opisuje slaganje sile i sprega. .Upoznaje redukciju sile na tačku.Objašnjava veličinu i položaj rezultante dvije paralelne sile istog i suprotnog smjera. . brzinu i tačnost.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . geometrijski predstavlja moment sile. .Analizira sistem spregova koji napadaju materijalnu tačku. .Računa silu primjenjujući uslove ravnoteže. .

Određivanje otpora oslonaca proste grede za opterećenja: koncentrisana sila. Statika linijskih nosača u ravni .Crta plan sila i Verižni poligon. .Razlikuje vrste . Vježba: .Razlikuje vrste opterećenja. . brzinu i tačnost. Formativni ciljevi učenik moment i svodi dati sistem na prosti oblik. 49 . .Primjenjuje osnovne oblike uslova ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Primjenjuje posebne oblike uslova ravnoteže. sistematičnost i urednost u radu.Upoznaje određivanje otpora oslonaca za prostu oslonaca za prostu gredu.Upoznaje vrste .Poznaje grafičke uslove ravnoteže. . . . putem. .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže proizvoljnog sistema sila. oslonaca za prostu . gredu analitičkim .Određuje statičku određenost nosača.Izračunava otpore . . . .Objašnjava statičku . .Prepoznaje vrste nosača.Crta poligon sila i Verižni poligon. određenost nosača.Grafički određuje rezultantu za dvije ili više sila. raspodijeljeno opterećenje.analitičkim putem.Objašnjava grafičko slaganje sila metodom poligona sila i Verižnog poligona. Vježbe: . spreg i kombinovano opterećenje: . . .Zna vezu između poligona sila i Verižnog poligona. . oslonaca i veza.Upoznaje gredu grafičkim određivanje otpora putem primjenom oslonaca za prostu Varinjonove gredu grafičkim teoreme.Navodi posebne uslove ravnoteže.Navodi vrste .Navodi vrste oslonaca i veza.grafičkim putem. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ravni.Određivanje veličine i položaja rezultante ravnog sistema proizvoljnih sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Objašnjava određivanje otpora .Razvija rutinu. . .Određuje otpore putem.Poznaje vezu izmedju plana sila i Verižnog poligona. .Razvija tačnost. opterećenja.Izračunava otpore oslonaca za .Informativni ciljevi i sadržaji učenik moment. Statički određeni nosači .Objašnjava određivanje položaja rezultante za dvije ili više sila metodom Verižnog poligona. nosača.

Određuje otpore oslonaca za konzolni nosač grafičkim putem. Formativni ciljevi učenik konzolni nosač. presječne sile i njihove dijagrame. 50 . T. Vježba: . spreg. . M) za konzolni nosač. . .grafičkim putem.Definiše unutrašnje sile u presjecima normalne sile. . vrijednost max.Računski određuje presječne sile i crta dijagrame presječnih sila za konzolni nosač. kombinovano opterećenje: . .Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za prostu gredu.Objašnjava unutrašnje sile u nosaču.Određivanje dijagrama . momenta. . .analitičkim putem. Vježbe: . spreg. raspodijeljeno opterećenje.Određuje otpore oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem. . Vježba: . raspodijeljeno opterećenje. transferzalne sile i momente savijanja.Određivanje reakcija konzolnog nosača za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila. T.Određivanje kritičnog presjeka. . .Razvija tačnost.Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za konzolni nosač. M) za prostu gredu. .Objašnjava određivanje otpora oslonaca grafičkim putem za konzolni nosač. .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za prostu gredu.Određivanje dijagrama presječnih sila (N. . Vježba: . .analitičkim putem.Izračunava otpore oslonaca za gredu sa prepustom. . .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za gredu sa prepustom.Poznaje određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem.Određivanje otpora oslonaca grede sa prepustom za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila. .Određivanje dijagrama presječnih sila (N.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za gredu sa presjekom. kombinovano opterećenje: . sistematičnost preciznost i urednost u radu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik oslonaca analitičkim putem za konzolni nosač.Objašnjava određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom analitičkim putem.grafičkim putem. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .

Računa otpore urednost.Upoznaje metode štapovima rešetke određivanja sila u analitičkom štapovima metodom. Riterov postupak.Određivanje težišta složenih površina analitički i grafički. rešetkastih nosača. Geometrijske karakteristike ravnih površina . Štajnerove teoreme. . .crta metodom Kremonin plan sila. sistematičnost.Određivanje statičkog momenta površine.Poznaje pojam poluprečnik elipse i inercije. oslonaca za rešetkasti nosač. . .Navodi vrste rešetkastih nosača.Računa statički složenih površina. rešetkastih nosača. Kremonin plan sila.Riterova metoda.Zna vrste .Poznaje otporni površina. Vježba: . inercije ravnih .Crta elipsu i računa . M) za gredu sa prepustom.Upoznaje .Objašnjava . T.Određuje težište .Upoznaje težište složenih površina osnovnih površina.Opisuje momente površina inercije ravnih primjenom površina.Računa sile u . .Objašnjava statički moment površine .Određivanje sila u presjeku rešetkastog nosača .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave presječnih sila (N.Određivanje sila u štapovima rešetke grafičkom metodom . Štajnerove .Određivanje momenta inercije ravnih površina. Vježba: . moment ravnih površina. . Godišnji rad: Za zadati rešetkasti nosač odrediti: 51 .Računa momente presjeka. određivanje otpora rešetkastog nosača.Poznaje primjenu teoreme. Vježba: . moment površine. Vježbe: . preciznost i .Računa otporni inercije. . Rešetkasti nosači . moment ravnih . . .Računa sile u određivanje sila u štapovima presjeka štapovima rešetke Riterovom analitičkim putem – metodom.Upoznaje .Kremonin plan sila. .Određivanje sila u štapovima rašetke metodom ravnoteže čvora.Određivanje otpornog momenta ravnih površina. analitički i grafički.Razvija tačnost. Vježba: .Upoznaje određivanje težišta .Određivanje poluprečnika inercije i crtanje elipse.Određuje sile u određivanje sila u štapovima rešetke štapovima rešetke grafičkom grafičkom metodom . poluprečnika .

. 52 .sile u štapovima rešetke Kremoninim planom sila. .reakcije oslonaca analitički i grafički.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .sile u zadatom presjeku metodom Ritera.

Navodi vrste .smicanje.Poznaje smičuća i kosom presjeku tangencijalna štapa.Definiše pojam .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Analiza napona i deformacije . štapova.Objašnjava vezu . Vježba: .Dimenzioniše pri čistom presjeke savijanju.Crta dijagram veze izmedju napona i napona i dilatacije. dopušenom .Razvija tačnost i preciznost. čistom savijanju. .Računa napone u . .Poznaje Hukov Hukovog zakona. .Računa napon pri neutralne linije. deformacije tijela.Računa napon primjenom . .Provjera napona u zategnutom ili pritisnutom elementu. samostalnost.Računa modul napona u kosom klizanja. Vježba: .Upoznaje pojam napon u aksijalno pritisnutih i napregnutim zategnutih elementima.Proračun napona pri čistom . tačnost i preciznost u radu. . presjeku štapa. 53 Socijalizacijski ciljevi učenik .Računa dimenzije .Računa stvarni . opterećenjem.Objašnjava napon .Računa smičući aksijalno napon. dimenzionisanje .Zna ponašanje . . napona u . elastičnog tijela. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje. Vježba: . zakon.Određivanje broja zakivaka u vezi krovnog nosača.Dimenzionionisanje aksijalno napregnutih štapova prema dopuštenim naponima. . Savijanje .Proračun napona i dilatacije prema Hukovom zakonu.Razvija rutinu.Upoznaje deformacije pri smičućem naprezanju. savijanja.Objašnjava deformacije savijanja.Navodi deformacije . . . napregnute na .Zna uzroke pojave napona. . Vježba: .Objašnjava čisto čisto savijanje.Upoznaje pojam presjecima tijela.Definiše pojam aksijalno stvarnog i napregnutih dozvoljenog elemenata prema napona. . naprezanja.Zna deformacije i napon pri i objašnjava napon aksijalnom pri aksijalnom naprezanju. Aksijalna naprezanja . tačnost. napregnutih štapova . Vježba: .Razvija marljivost.Zna deformacije .Navodi deformacije materijala pod tijela. . naprezanju.Upoznaje pojam .Objašnjava naponu.

Računa vitkost štapa. . . . . .Razvija preciznost.Objašnjava smičuće napone kod grede savijene silama.Upoznaje primjenu kosih nosača u građevinarstvu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik savijanje. Vježba: . .Upoznaje određivanje kritične sile za osnovne Ojlerove slučajeve izvijanja.Upoznaje primjenu Omega postupka kod pritisnutih štapova. . .Računa glavne napone grede izložene na savijanje silama. tačnost i samostalnost u radu.Dimenzionisati 54 . . .Računa kritičnu silu. Vježba: . . .Računa dimenzije pritisnutog štapa pomoću Ojlerove jednačine i Omega postupkom. . .Razvija preciznost. . Vježba: .Navodi statičke uticaje na kose nosače. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave savijanju. .Objašnjava glavne napone grede izložene na savijanje silama.Poznaje dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Poznaje osnovnu jednačinu savijanja. Izvijanje .Upoznaje deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. Vježba: .Zna deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. .Opisuje određivanje dimenzija pritisnutog štapa Omega postupkom. .Određivanje nosivosti pritisnutog štapa.Određivanje reakcija oslonaca kosog punog nosača prema zadatom opterećenju.Računa nosivost pritisnutih štapova.Određivanje dimenzije pritisnutog štapa.Zna primjenu kosih nosača u građevinarstvu. .Računa reakciju oslonaca kosog nosača.Računa smičuće napone kod grede savijene silama.Dimenzionisanje presjeka prema smičućim naponima. tačnost i samostalnost. .Objašnjava određivanje reakcija oslonaca Formativni ciljevi učenik . Kosi puni nosači .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na savijanje silama prema normalnim naponima. Vježba: . Vježba: .Upoznaje dimenzionisanje štapova na izvijanje za Ojlerove slučajeve.

fiktivnog momenta .Upoznaje primjenu . slučajeva.Upoznaje pojam nosača.Zna vezu ugiba.Poznaje primjenu grafoanalitičke metode. Vježba: .Zna oblik elastične . Statički određeni okvirni nosači . fiktivnog nosača.Određivanje reakcija oslonaca.momenata okvirnom nosaču.Računa ugib i nagib metodu nosača primjenom određivanja ugiba i tabelarnih nagiba. . unutrašnjih sila u .Računa dimenzije kosog punog nosača prema dopuštenom naponu. okvirnih nosača. Vježba: .Računa statičku statičke neodređenost neodređenosti nosača.Određivanje reakcija oslonaca .normalnih sila. Vježba: . ugiba i nagiba. okvirnog nosača.Zna primjenu okvirnih nosača. Statički neodređeni nosači . .Objašnjava metodu određivanja ugiba i . .Navodi djelove . . . Formativni ciljevi učenik . Elastična linija .ram.Informativni ciljevi i sadržaji učenik kosog nosača.transferzalnih sila.Određivanje ugiba i nagiba nosača u presjecima kao i maksimalnih vrijednosti pomoću tabelarnih slučajeva.Zna djelove građevinarstvu.Određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije za zadati nosač i opterećenje metodom fiktivnog nosača. oslonaca okvirnog .Poznaje grafoanalitičku .Crta dijagrame: .Upoznaje .Crta fiktivan nosač na osnovu uslova nagiba.savijanja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave krovni nosač od drveta ili čelika prema dopuštenom naponu.Razvija preciznost u radu.Definiše pojam linije.Objašnjava nosača za razne određivanje slučajeve reakcija oslonaca opterećenja. na granicama . 55 Vježba: .Upoznaje stepen . dijagrama presječnih sila i kritičnog presjeka za zadati okvirni nosač . . okvirnih nosača u . .Računa ugib i nagib i fiktivne nosača metodom transferzalne sile.Poznaje izračunavanje ugiba i nagiba nosača pomoću tabelarnih slučajeva. fiktivnog nosača.Objašnjava dimenzionisanje kosih nosača. . .Definiše pojam nagiba i momenta. . elastične linije.Računa reakcije okvirnog nosača. dijagrame . .ramovi .

.računa opterećenje opterećenja za vjetrom.Proračun korisnog opterećenja i opterećenja snijegom i vjetrom.Računa ekstremne vrijednosti statičkih uticaja.Izračunavanje ekstremnih vrijednosti statičkih uticaja za zadati nosač.Zna jednačinu triju momenata ili Klapejronovu jednačinu.Zna vrste . Vježba: . opterećenja na . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave za jedanput statički neodređen nosač. položaj .Upoznaje analizu opterećenja. . . .Za ramovski nosač uraditi: . . .Poznaje određivanje statičkih veličina za kontinualni nosač primjenom Klapejronove jednačine. grede sa opterećenja i prepustima i njihove konzolnog nosača. .Određivanje reakcija oslonaca primjenom Klapejronove jednačine i crtanje dijagrama presječnih sila (N.Poznaje dejstvo .Zna metodologiju rješavanja statički neodređenih nosača. . T.Crta dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. .Proračun stalnog opterećenja za zadate slučajeve.dimenzionisanje nosača prema naponima savijanja i naponima 56 .reakcije oslonaca. Ekstremne vrijednosti statičkih uticaja . Vježba: .Računa reakcije oslonaca za najnepovoljniji slučaj opterećenja. Vježba: .korisno opterećenje.Crta kontinualni nosač.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nosača. Godišnji elaborat .Crta razne šeme grede.Objašnjava . računa: . kombinacije. . Formativni ciljevi učenik .Računa reakcije oslonaca primjenom osnovnih jednačina ravnoteže i dodatnih geometrijskih uslova. .Objašnjava kontinualni nosač. .računa opterećenje najnepovoljniji snijegom.dijagrame presječnih sila. .stalno opterećenje. .određivanje kritičnog presjeka. . sistem proste . M) za zadati kontinualni nosač.Poznaje dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. snijega i vjetra.Upoznaje određivanje statički nepoznatih veličina i dijagrame presječnih sila za statički neodređen nosač.Analizira građevinske opterećenja i objekte. .

Naučna knjiga.Konstruktivni elementi objekta . . D. . D.Diplomirani inženjer građevinarstva.Predstavljanje nosača šematski .Tehničko crtanje . Beograd.Pismeno (pismeni zadaci: dva u toku školske godine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - - 8. Veličković. 10. . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Milošević: Statika i otpornost materijala za III razred građevinske škole.Krovne konstrukcije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave smicanja.Razmjera crtanja 57 . Beograd. .Računar. Jovanović.određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije nosača. . Beograd. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. D. Vujošević: Zbirka riješenih zadataka iz statike. Damjanović-Juhas. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Analiza opterećenja .V. .L. Beograd.Osobine materijala . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Veličković. Jovanović: Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke. Protić: Mehanika i otpornost materijala. Univerzitetska riječ’’. Veličković. 1998. po jedan pismeni zadatak u polugodištu).Analiza opterećenja . projektor.B.Grupa autora: Zbirka zadataka za II razred građevinske struke. Zavod za udžbenike.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 2006. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. O. Povezanost predmeta Znanja . K.Građevinski materijali . Naučna Knjiga. platno za projektor. 5. 1985. . O. 2003. Veličković. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 6.Debljine upotrijebljenog materijala .M. Beograd. Lubarda: Otpornost materijala. NIO.Kosi nosači .Građevinske konstrukcije . konstruktivni smjer. 2002. grafoskop i folije za grafoskop. .Predstavljanje sila grafički Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 7.B. D. Stanković. Titograd. 9.Ocjena vježbi. 2003. . Stanković.

. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 36 36 36 72 72 3. Opšti ciljevi nastave . svojstva.7. karakteristika i primjena armature.1. značaja.Upoznavanje elementarnih ispitivanja betona. 58 . .Upoznavanje osnove proračuna elemenata od nearmiranog betona.Upoznavanje sa primjenom sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. . TEHNOLOGIJA BETONA 1. . kvalitetnog i ekonomičnog rada.Upoznavanje betona i njegovih komponenti. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA BETONA 2.2. način spravljanja i primjenu.Upoznavanje vrsta i oblika oplata i skela.Upoznavanje uloge.Sticanje svijesti o važnosti preciznog.Razvijanje motivacije za praćenje savremenih dostignuća u oblasti ispitivanja betona. . . .

Upoznaje beton i orijentaciju prema komponente njegove zanimanju. Cement . betona. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razlikuje vrste karakteristike svijest.Navodi osobine agregata značajne za kvalitet betona: . . .4. . cementa značajne za kvalitet betona.Stiče pozitivnu .čistoća.Crta grafikon frakcija agregata.Ispitivanje povoljnosti grahulometrijskog sastava agregata za spravljanje betona.Nabraja .Razlikuje .Upoznaje osobine cementa.Objašnjava postupak ispitivanja granulometrijskog sastava svih frakcija agregata.Upoznaje način pravilnog uzimanja uzimanja uzoraka uzoraka cementa. vrste i način dobijanja agregata. . betona i njihovu betona: primjenu. Agregat . prednosti i nedostaci.Određuje granulometrijski sastava svih frakcija agregata. . cementa. armiranog i prednapregnutog betona.Shvata značaj .Crtanje granulometrijske krive. .Upoznaje crtanje grafikona frakcija agregata (propisane i stvarne linije agregata).oblik zrna.Razlikuje vrste .Definiše primjenu nearmiranog. .čvrstoća. komponente.Upoznaje ulogu. .Upoznaje način transporta i transportovanja i skladištenja skladištenja cementa.Razvija ekološku .Shvata značaj pravilnog . . . njihove oznake.Razlikuje vrste agregata prema načinu dobijanja. 59 . cementa.Nabraja vrste i cementa i njihove klase cementa i oznake. . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Beton i njegovi komponentni materijali .Zna osobine . . .

Shvata ulogu vode vode kao kao komponente komponente betona. . 60 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . . Vježbe: . nastavljanje . Armatura . Spravljanje i ugrađivanje betona . .Upoznaje svojstva svježe betonske svježe betonske mase.Razlikuje svojstva . mase.Objašnjava .Definiše dodatke za .Opisuje zaštitni sloj dozvoljene napone betona. betona. .Shvata značaj ugrađivanja pravilnog betona.Računa dužinu armature.Razlikuje vrste miješalica.Definiše kvalitet vodocementni vode za spravljanje faktor.Određuje zaštitni čelika za sloj betona.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Voda . beton i njihovu .Računanje dužine sidrenja za pojedine vrste armature.Računa dužinu dozvoljene napone sidrenje i u armaturi. određivanje dužine šipki kod armiranja. transporta i . ugrađivanja .Razvija preciznost u radu.Razlikuje vrste značaj armature. .Poznaje računsko armiranja. nastavljanje .Određivanje vodocementnog faktora.Objašnjava ulogu . armiranje.Upoznaje sidrenje i armature. . njegovanja betona.Određuje . . betona i njen uticaj na ugradljivost i svojstva očvrslog betona. propisane marke. u armaturi.Poznaje razmjere količine cementa. armature.Računanje dužine šipki armature u armaturnom sklopu. .Upoznaje vrste transporta i miješalica.Shvata značaj ulogu.Upoznaje vrste . .Određuje potrebne .Upoznaje način 1m betona spravljanja. agregata i vode za . miješanja betona.Definiše vodocementni faktor i njegov uticaj na svojstva betona.Određuje .Upoznaje način betona. šipki kod . . spravljanja.Upoznaje ulogu i .

plastično tečenje betona. mehanička svojstva betona: . potresa prije i poslije vezivanja.Upoznaje postupak .Upoznaje vrste i oblike oplate za različite elemente. .Shvata različita . .Upoznaje svojstva betona.prekide pri . betona na dejstvo . .Upoznaje način čuvanja probnih tijela na gradilištu.Objašnjava mrazu. .čvrstoća na zatezanje.Shvata značaj pravilnog betoniranja: betoniranja.Upoznaje vrste i oblike skela. betoniranja na .Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. na gradilištu. . Oplata i skela . .Upoznaje postupak 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Analizira postupak betoniranju. .Upoznaje način određivanje marke ispitivanja betona betona. probnih tijela za .redoslijed. . .Uočava značaj betona.Posjeta gradilištu.Razlikuje posebne .Razlikuje vrste .Definiše otpornost na gradilištu. . Betoniranje .Definiše vodo-nepropustljivost . . skela i oplata.Razvija ekološku svijest.Upoznaje dejstvo vrste betona. ispitivanja betona . . .Definiše vrste probnih tijela za određivanje marke betona.Upoznaje tečenje i skupljanje betona.čvrstoća na pritisak. .čvrstoća na smicanje. Svojstva i ispitivanje betona .učenik pravilnog njegovanja betona.Razlikuje dodatke za beton. .Razlikuje vrste mraza i toplotu.

kontrola kvaliteta.Dimenzioniše postupak stubove od dimenzionisanja nearmiranog stubova: betona.Dimenzionisanje temelja od nearmiranog betona. Ž. .Diplomirani inženjer građevinarstva. . 62 .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 2002. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .bez izvijanja. 6. temelje od . grafoskop i folije za grafoskop.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. .Dimenzioniše .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik betoniranja na mrazu: .Poznaje postupak nearmiranog dimenzionisanja betona. Stojiljković.laki. 5. projektor. Bojović: Beton za III i IV razred.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. platno za projektor. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Beograd. .I. .siporeks. 7. .Objašnjava . beton.Računar. .probna opterećenja.keramzit. . Beograd.Određivanje sile nosivosti za stubove prostog i složenog presjeka.Određuje u radu. Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Upoznaje posebne vrste betona: . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . .Poznaje dozvoljene . Osnove za proračun elemenata od nearmiranog betona . . po jedan u polugodištu).sa izvijanjem.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Priručnik za primjenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton. 9. dozvoljene normalne napone normalne napone za nearmirani za nearmirani beton. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1989. Marjanov.Razvija preciznost . Okvirni spisak literature i drugih izvora . temelja od nearmiranog betona.Dimenzionisanje stubova od nearmiranog betona. M. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .tehničke pripreme. .

Građevinski materijali .Veziva u građevinarstvu .Metali i legure 63 .Voda .Armatura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Beton .Materijali od kamena .10. Povezanost predmeta Znanja Agregat Cement Voda Svojstva i ispitivanje betona .

Osposobljavanje za analizu izvršenih aktivnosti. 64 .Korišćenje normativa i standarda pri izradi predmjera i predračuna i upotrebljavanje kompjuterske tehnike u tu svrhu. pravilnu upotrebu tehničke dokumentacije. . . . planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa ljudi radi ostvarenja određenih ciljeva u građevinarstvu.Upoznavanje dinamike izvođenja radova i čitanje dinamičkih planova.Osposobljavanje za vođenje i čitanje građevinske dokumentacije.Upoznavanje građevinske mehanizacije i njene primjene u zavisnosti od vrste rada. .Upoznavanje menadžmenta kao modernog načina vještine upravljanja.Koordiniranje.Izrađivanje šeme organizacije gradilišta za sve objekte visokogradnje. Opšti ciljevi nastave . .2.1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 33 69 36 33 69 72 66 138 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.8. . usmjeravanje. Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. . .Upoznavanje i korišćenje mjera zaštite na radu i principa zaštite prirodne sredine. 3.

projektni zadatak.Upoznaje za organizaciju. gradilišta.projekat izvedenog stanja. Faze izvođenja građevinskog objekta .Upoznaje odredbe . sistematičnost i formiranje preciznost u radu. .Shvata osnovne odredbe iz Zakona o izgradnji objekata visokogradnje. faze rada i mjesta. dobre organizacije gradilišta. . . djelatnosti i ulogu istraživačke menadžmenta. .Shvata značaj . Zakona o izgradnji. poštovanja .glavni projekat. Vježba: .Organizacija radnog mjesta za određenu radnu operaciju.Razlikuje različite . . nadzor.Opisuje pripremne . službu i administrativno 65 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . rada na gradilištu. Vježba: .Objašnjava radne operacije u proizvodne sklopu proizvodnog procese. njegovog spratnosti. preciznost. broju objekata.Čita šemu osoblja na .4. . . površini osnivanja.Navodi sastav .Crtanje objekata privrednog gradilišta. .Nabraja vrste poznavanja zakona gradilišta prema: gradilišta i uslove i propisa.Razlikuje svu .Razlikuje organizacione građevinske sisteme i pojam djelatnosti: građevinarske projektantske. radno mjesto. .Upoznaje postupak . .Razvija . Struktura građevinske proizvodnje . . Vježba: .Razlikuje simbole na šemi.Razvija marljivost i koju zauzima.Razlikuje vrste .Razlikuje projektnu odgovornost i izrade tehničke dokumentaciju: obavezu dokumentacije. zakonskih propisa.Pregled investiciono tehničke dokumentacije. .Razvija dokumentaciju za gradilišta.Zna pravila o dobroj . operativne.Razvija sposobnost .Navodi podjelu organizaciji radnog rada. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinska djelatnost .izvođački projekat.Shvata važnost organizacije gradilištu.Izrada šeme organizacije gradilišta za mali i veliki objekat.idejni projekat. Investiciono tehnička dokumentacija .Upisivanje podataka u gradilišnu dokumentaciju.Razlikuje tehničku gradilištu. Vježba: . procesa.Objašnjava šemu potrebnu organizacije . radove na . institucije.

Čita normative i i standarde za standarde. gradjevinsku knjigu. . . . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razrađuje detalje iz primopredaju projekta. Socijalizacijski ciljevi učenik .Razlikuje vrste nadzora. . prema materijalu. Vježba: 66 .Razlikuje pripremne radove po redu. radove u . radova prema .Čitanje građevinskih normi u kompjuterskoj obradi. u građevinarstvu. .Zna pripremu materijala.Razvija odgovornost u radu. .Priprema sve podatke za tehnički prijem objekta. . . predračun i obračun građevinskih radova . obračunske i okončanu situaciju. Normativi i standardi rada u građevinarstvu .Poznaje gradilišnu dokumentaciju. Vježba: . . .Popunjavanje liste evidencije radnika.Sastavlja građevinski dnevnik.Koordinira izvođenje važećim zakonima radova.Sračunava učinak rada radnika.Prati i obezbjeđuje neophodne dokaze o kvalitetu materijala koji se ugrađuje.Razrada pojedinih detalja iz projekta.Razvija preciznost. . . .Zna elemente privrednog gradilišta.Piše opis . . . vremenu. Vježbe: .Objašnjava opise .Objašnjava .Posjeta gradilištu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta.Razvrstava norme građevinarstvu.Razvija sistematičnost i preciznost u radu.Evidentira prisustvo radnika na gradilištu. Formativni ciljevi učenik materijalnu službu.Sastavlja privremene.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Čita izvođački projekat.Objašnjava proces izvođenja radova na gradilištu. Predmjer.Čitanje građevinskih normi građevinskih radova pomoću literature.Poznaje normative . radnoj snazi.

.Objašnjava predračun radova. Sistematizuje radove prema srodnosti. Sračunava jedinične cijene prema vrsti rada. Analizira kretanje cijena na tržištu. zanatskih. . Povezuje radove prema tehnologiji izvođenja. Vježba: .Koristi mjere lične zaštite na radu.Obračun koštanja objekta po vrstama radova kao i koštanje cjelokupnog objekta.Proračun količina radova za zadati objekat.Razvija odgovornost u radu. Godišnji elaborat: . Formativni ciljevi učenik građevinskih i zanatskih radova. Računa potrebne količine radova prema pozicijama iz glavnog projekta. Vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinskih. . 67 . Vježba: . Zaštita na radu . .Upoznaje propise i mjere zaštite na radu. Preporuke za izvođenje nastave . - - . .Izrada analiza cijena prema pozicijama radova iz zadatog predmjera.Izrada opisa građevinskih radova za zadati objekat visokogradnje. Socijalizacijski ciljevi učenik sistematičnost. .Usvaja osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu.Posjeta gradilištu.Izrada elaborata za manji objekat. pravila i način zaštite od njih.Oobjašnjava obračun radova.Objašnjava predmjer radova. instalaterskih i montažnih radova. Sračunava vrijednost radova prema predmjeru i predračunu.Koristi mjere zaštite životne sredine. .

prema načinu .prema karakteristike i konstruktivnom upotrebu.Crta i čita kartu .Razvija sposobnost za organizaciju posla. Vježba: .Proračun efektivnog časa rada mašine. vrste radova: . .Proračunava učinak za građevinsku mašina za sljedeće mehanizaciju.za sabijanje tla.Razvija tačnost i preciznost. njihove .Crta dijagram toka za određene pozicije radova.Objašnjava izbor mašinu koja mehanizacije realizuje prema radnim tehnološki proces. 68 .Čita faktore korekcije date tabelarno kao i druge podatke potrebne za proračun učinka date tabelom.Poznaje način izvršavanja radnih obračuna procesa.Razlikuje .Objašnjava analizu kalkulacije cijena . toka. . . Socijalizacijski ciljevi učenik .za transport i vuču. .Posjeta građevinskom preduzeću .Upotrebljava elemente kalkulacije. . učinka za svaku . . . Vježba: . .za iskop i utovar zemlje. . .Razvija tačnost. Preporuke za izvođenje nastave .Shvata značaj dobre organizacije preduzeća. Vježba: .Opisuje metodu procesa i dijagram izrade karte toka za određene procesa i dijagrama vrste radova.Proračun praktičnog učinka mašina za određene vrste radova.za prenos i dizanje. .Crtanje karte procesa za određene pozicije radova. građevinskih radova. sastavu.Proračunava koštanje efektivnog časa rada mašine. .Posjeta gradilištu.Prepoznaje vodeću . . Vježba: .Izabira mašine u širi izbor.za proizvodnju građevinskih materijala.prema vrstama vrstu mašina. .Upoznaje vrste građevinske mašine građevinskih po grupama: mašina.sektor mehanizacija. Analiza tehnološkog procesa . preciznost i sistematičnost. .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Građevinska mehanizacija . operacijama.

Uočava prethodnu. Vježba: .Navodi podjelu statičke i planova.Sastavlja spisak aktivnosti koje mrežnog plana.Obrazlaže tehniku brigade. . materijalu aktivnosti.Poznaje izradu dijagram. dijagram. . dinamičkih planova.Vrši uži izbor mašina prema ekonomskoj analizi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . materijala i mehanizacije.Crta kritični put.Proračun trajanja radova za određene pozicije.Crta histogram. građenja i odabira resursa za njihovu .Izbor mehanizacije i planiranje proizvodnje za objekat visokogradnje (nastaviti elaborat trećeg razreda).Sračunava vrijeme .Sastavlja spisak aktivnosti za izvođenje zadatog objekta. Vježba: .Utvrđuje broj i sastav radne . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Objašnjava dinamičke planove. mrežnog planiranja.Poznaje izradu histograma. radova. .Dijeli planove na . optimizaciju. .Crta histogram i određuje optimalan broj radnika u . .Razvija marljivost i tačnost.Širi izbor mašina prema zadatim radnim operacijama.Proračunava .Izrada statičkih planova za potrebe radne snage. Vježba: . korišćenje resursa i . .Terminira mrežni .Poznaje izradu . . Planiranje proizvodnje .Izabira mašine u uži izbor na osnovu najpovoljnijeg mašino sastava prema njihovim učincima. predstavljaju radne vremena.Crta gantogram. trajanja aktivnosti.Crta mrežni gantograma. Godišnji elaborat: .Obrazlaže ulogu potrebe u radnoj planiranja radnih snazi. . . cjeline.Shvata važnost temeljito urađenih planova.Proračunava realizaciju putem vrijeme trajanja statičkih planova. Vježba: . Vježba: . 69 . Vježba: . dinamičke.Objašnjava analizu .Crta mrežni plan i terminira ga. .Crta gantogram i planira angažovanje radne snage. naredne i uporedne aktivnosti. Vježba: . izbor pomoću statičkih tehnologije planova.

9.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . .Ocjena godišnjeg elaborata.Poznavanje djelova objekta . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 7. . Veličković. 2007. Građevinska knjiga Beograd. 2. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 1999. 3.u drugom polugodištu jedan pismeni zadatak).Čita dinamičke planove ulaganja finansijskih sredstava. Povezanost predmeta Znanja .Opis pozicija radova . Konstantinović: Organizacija građenja za III razred građevinske škole.Normativi i standardi rada u građevinarstvu – knjiga 1.Ž. . 6.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik datom trenutku.Spisak aktivnosti na objektu .Računar. V. projektor. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .diplomirani inženjer arhitekture. 4. . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Ocjena vježbi. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat.Crtanje statičkih i dinamičkih planova Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Izrada predmjera i predračuna . 10. B. grafoskop i folije za grafoskop. platno za projektor.Poznavanje djelova objekta .Čitanje djelova projekta radi izrade predmjera .Čitanje i crtanje određenih . 8.Opis pozicija radova . Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Crtanje u Excel-u i AUTO .Tehničko crtanje pozicija radova .Građevinske konstrukcije .Projektovanje . .Kompjuterske vježbe CAD-u 70 .Pismeno (pismeni zadatak .Diplomirani inženjer građevinarstva. Praščević.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Poznavanje faza izvođenja radova . 5.

Osposobljavanje za dimenzionisanje presjeka konstruktivnih elemenata: stub. .Sticanje znanja o teorijama za proračun armirano betonskih konstrukcija.2.Osposobljavanje za crtanje plana armature za stub. . Naziv predmeta: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. ploču i gredu pravougaonog i t-presjeka. pravougaonog i t-presjeka.1.Upoznavanje mehaničkih svojstva betona i armature.9. 71 . ploče i grede. .Upoznavanje osnove proračuna po graničnoj nosivosti. Opšti ciljevi nastave . . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 66 66 99 99 3. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1.Upoznavanje sa proračunom ab konstrukcija po teoriji graničnih stanja. .Osposobljavanje za samostalan rad.Osposobljavanje za korišćenje kompjuterskih programa za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih elemenata. .

Koristi PBAB ’87 za . .Koristi propise za koeficijente parcijalne sigurnosti.Dimenzionisanje i plan. Proračun aksijalno napregnutih elemenata . . izvod i specifikaciju armature.Crta radni dijagram betona i radni dijagram čelika. izvod i specifikacija armature centrično pritisnutog stuba.Zna osnove proračuna AB proračuna AB konstrukcija. sidrenje i .Objašnjava osnove . karakteristike čelika. nastavljanje armature. .4. Vježba: . .Poznaje osnove sistematičnost proračuna AB armiranje preciznost i elemenata konstruktivnih 72 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje mehanička svojstva .Objašnjava osnove . . AB elementi nepregnuti na savijanje .Objašnjava nastavljanje PBAB ’87 za armature.Poznaje osnove proračuna prema . Vježba: . izvijanja.Poznaje parcijalne . koeficijente sigurnosti. . .Objašnjava centrično proračun centrično pritisnutog stuba pritisnutih stubova bez uticaja bez uticaja izvijanja. .Razvija tačnost.Shvata osnove proračuna prema proračuna prema graničnim graničnim stanjima.Računa dimenzije .Dimenzionisanje AB grede . betona.Koristi PBAB ’87 za sidrenje armature.Razlikuje . stanjima.Razlikuje aksijalno . elemente.Upoznaje mehaničke preciznost u radu.Objašnjava PBAB ’87 za .Razvija tačnost i . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Proračun AB konstrukcija . elemente.Upoznaje aksijalno .Razvija tačnost. konstrukcija. prema graničnom stanju loma. mehanička svojstva karakteristike betona. .Crta plan.Zna osnove graničnom stanju proračuna loma. sistematičnost i napregnute napregnute preciznost.Razlikuje mehaničke čelika.

plan. Dimenzioniše konzolnu ploču.Informativni ciljevi i sadržaji učenik napregnutih na savijanje. izvod i specifikaciju armature. Vježba: . crta plan armature prema liniji Socijalizacijski ciljevi učenik urednost. . . Dimenzioniše AB grede pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. izvod i specifikacija armature. Vježba: . izvod i specifikacija armature. plan. Koristi PBAB ’87 za AB ploče sa glavnom armaturom u jednom pravcu.Dimenzionisanje AB ploče ukliještene na jednom kraju a na drugom slobodno oslonjene.Dimenzionisanje AB konzolne ploče.Dimenzionisanje AB ploče sa jednim prepustom. izvod i specifikacija armature. Preporuke za izvođenje nastave pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje.Poznaje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. - Formativni ciljevi učenik elemenata napregnutih na savijanje. crta plan armature prema liniji zatežućih sila.Razvija tačnost. Vježba: . plan. izvod i specifikaciju armature. izvod i specifikacija armature. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. . sistematičnost preciznost i urednost.Opisuje ploču ukliještenu na jednom kraju. a na drugom slobodno oslonjenu. izvod i specifikacija armature. . . crta plan armature prema liniji zatežućih sila. plan.Dimenzionisanje AB kontinualne ploče.Objašnjava AB ploče.Dimenzionisanje AB slobodno položene ploče. Vježba: .Objašnjava ploču sa prepustima. izvod i specifikaciju armature. plan.Objašnjava konzolnu ploču. Dimenzioniše slobodno položenu ploču. Vježba: . crta plan prema liniji zatežućih sila. izvod i specifikaciju armature. . Dimenzioniše kontinualnu ploču. Dimenzioniše ploču ukliještenu na jednom kraju. Dimenzioniše ploču sa prepustima.Objašnjava kontinualnu ploču. . - - - - 73 . Poznaje slobodno položenu ploču.

po jedan u polugodištu). 1987.Računa armaturu za primanje sila zatezanja.Pravilnik za beton i armirani beton. .Dimenzioniše . . granično stanje nosivosti pri uticaju graničnih transverzalnih sila.Objašnjava proračun T-presjek za T-presjeka kada je slučaj kada je pritisnuta ploča. neutralna osa u . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . crtanje dijagrama glavnog napona zatezanja i osiguranje nosača armaturom.Dimenzionisanje T-presjeka kada je pritisnuta ploča za zadati granični uticaj. Ž. 5.M. kada je neutralna osa u rebru. 6. . računar.učenik zatežućih sila i izvod i specifikaciju armature.Objašnjava ploči. I. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zna proračun T-presjeka kada je pritisnuto rebro. 74 .Ocjena vježbi. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . 7. Ploča sa rebrom .Dimenzionisanje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. grafoskop i folije za grafoskop.nosači T-presjeka . .Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. Marjanov. Bojović: Beton za treći i četvrti razred građevinske škole. projektor. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Poznaje proračun smicanja prema AB greda graničnoj pravougaonog transverzalnoj sili. Vježba: .Pribor za crtanje. Proračun nosača prema transverzalnim silama .Dimenzioniše T-presjeka kada T-presjek za slučaj je pritisnuto rebro.Koristi propise o prema osiguranju od sila transverzalnim zatezanja za silama. Beograd. . Stojiljković. projektno platno. poprečnog presjeka . . proračun .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Računa napon . 2002.Određuje položaj armature za prijem kosih sila zatezanja.

Povezanost predmeta Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Kompjuterske vježbe .Vrste nosača. ploče) . 10.Radni dijagram betona i čelika .Osnovna svojstva betona i armature . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . konstruktivni smjer. 9.Upotreba kompjuterskih programa 75 .Statika i otpornost .Građevinski materijali . 8.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Diplomirani inženjer građevinarstva.Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje . grede.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Dimenzionisanje elemenata na pritisak i savijanje .Osnovni građevinski elementi (stubovi..Građevinske konstrukcije . vrste materijala opterećenja i statički uticaji .

Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi projektne dokumentacije. .Osposobljavanje za samostalan rad.Sticanje vještine kombinovanja prostornih elemenata.Upoznavanje sa značajem ekoloških standarda i propisa u građevinarstvu. .2.Podizanje estetskih kriterijuma. . . 3. Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2. . . .Osposobljavanje za razradu projekta manje porodične kuće. PROJEKTOVANJE 1.1. .Sticanje vještine korišćenja arhitektonskih konstruktivnih elemenata. . Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za razradu projekta višespratne stambene zgrade.Razvijanje kreativnosti pri izradi projektne dokumentacije. 76 .Sticanje znanja za uklapanje objekata u prirodno okruženje.Upoznavanje sa tehničkim normativima za projektovanje stanova i stambenih zgrada. . .10.Razvijanje kulture stanovanja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 31 22 53 77 110 187 108 132 240 Vježbe: odeljenje se dijeli u grupe do 17 učenika.

glavnog i izvođačkog projekta.Analizira podatke o postojećoj mreži infrastrukture.Navodi podjele stanovanja.Formira stav o .4.Razvija kulturu .Shvata postupak . prilaz podatke kroz fazu u odnosu prema grafičkog saobraćajnici.Razvija sposobnost .Obrazlaže svijest.Objašnjava orijentaciju. izrade projektne procesa preduzimljivost i dokumentacije. Pripremni radovi . geološkom sastavu terena i njegovom reljefu.investicionog mogućnosti programa. obrazlaže faze pojedinih faza sistematičnost.lokacije.Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta.Analizira uzajamni odnos i uticaj koja obuhvata povezivanja pojedinih područja arhitektonsko prostornih arhitektonskog projektovanje i vrijednosti u projektovanja. zadatka. veličinu.Razvija ekološku prednosti i .Uočava uticaj međusobni odnos urbanističko od urbanizma. .Razvija kreativnost .Upoznaje područja . nedostatke funkcionalne grupe 77 Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . . tehničkih uslova na projektovanja formiranju do enterijera. upoređuje porodičnih zgrada. idejnih skica. projektovanja od samostalnost u zamisli. rješenja kroz datu .Uočava odnos preciznost. razmišljanja.projektnog njihovoj primjeni. moguću . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektonsko projektovanje . preko radu.Određuje . do idejnog. projektne dokumentacije. opisuje njihov arhitekturi.Upoznaje značaj i važnosti dobijenih dobijanja lokacije i sadržaj: informacija i uslove koje ona . . .Upoznaje i .Razlikuje i . sadrži. . Porodične zgrade .Prema datim uslovima crta lokaciju slobodne . Projektna dokumentacija .

. kuće.podrumske pristupnu rampu. ulaza. terase. . . prostorija sa ostava hrane. Analiza stambenih jedinica . Analiza prostorija u stanu .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik višespratnih prostorija. kuhinja.Rješava i crta osnovu grupacije za pasivni odmor sa sanitarnim čvorom. prostorije ostave za ogrijev. holova. lođe. stana srednje veličine.Razvija samostalnost i kreativnost. vrijednostima . dimenzionisanje trpezarija. dnevnog . . Funkcionalne grupe stana . soba aspekta za spavanje. stana. ostave alata i opreme. lođe . Grafička vježba: .Nabraja podjelu stanova po veličini. stana.Povezuje Opisuje karakteristike funkcionalne sa stambenih jedinica: oblikovnim .Razvija sposobnost balkona.Rješava oblikovno i . Prateće prostorije . .Rješava djelove stana pojedinačno: komunikacije. . prostorija i njihovo . predsoblja.jednosoban.Razvija kreativnost samostalnost i preduzimljivost u radu. . Otvorene površine . povezivanja aktivnog odmora boravka i otvorenog prostora.Razvija sposobnost uvažavanja tuđeg mišljenja. garaže. . stana.garsonjera. grupacije.Razvija predstavu o prostoru.Opisuje razlike i konstruktivno karakteristike: otvorene površine balkona. Grafička vježba: .Upoznaje pomoćne .Razvija ekološku svijest. stambenih zgrada.Rješava osnovu stana sa dispozicijom namještaja. povezanost. Grafička vježba: .Poznaje namjenu i funkcionalnu šemu veličinu pojedinih manjeg stana.Objašnjava boravka. prostora pojedinih za rad. 78 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave porodične kuće. „dispozicije sanitarne namještaja“.Skicira funkcionalno funkcionalnu šemu grupisanje. stambenih zgrada.Objašnjava položaj.Skicira .Poznaje značaj .Rješava i crta osnovu grupacije dnevnog boravka i kuhinje. .Rješava garažu za putničko vozilo i . .Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.Uočava prednosti i „porodične nedostatke niskih teritorije“.

sve osnove 1: 50. Grafičke vježbe: Idejni projekat .Opisuje kako konstrukciju. porodična kuća.dvojna porodična projektni zadatak. .Na osnovu date skice razrađuje: .fasade 1: 100. . . 79 .Pravi skice. .fasade 1: 50. Glavni projekat .porodična kuća u šemu. Tipovi izgradnje porodičnih kuća . .presjeke 1: 50. tehničkim primjenjuje uslovima i seizmičke propise.Razrađuje . .Razvija nivo estetskih kriterijuma. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . dokumentacije. .predmjer.sve osnove 1: 100.Objašnjava funkcionalnu tipove izgradnje povezanost grupa porodičnih kuća: sa oblikovnim .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Crta dispoziciju namještaja.detalji.Crta funkcionalnu . nizu. . . .Usvaja . . Izrada projekta porodične kuće .Uočava značaj saradnje sa “fazerima“. .Na osnovu date skice razrađuje: .tehnički opis. .dvosoban.Određuje površine. kuća.atrijumske kuće.Analizira . . .temelje 1: 50. prema datim materijalizuje urbanističko objekat.Analizira završnu obradu kroz projektne detalje. .Određuje kuće.poluatrijumske . .Razvija kreativnost i samostalnost u radu.Situaciju 1: 250.jednoiposoban.presjek 1: 100. projektnom zadatku rješava dio . .samostalna vrijednostima. orijentaciju.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Razvija samokritičnost. . .

standarda i mjere .Poznaje tipove objekata. .stambeni traktovi. terasaste stambene zgrade. Podjela višespratnica .Određuje sadržaj .Formira stav o značaju povezivanja estetike i funkcije.dva stana na stepeništu.Razvija predstavu o prostoru. Preporuke za izvođenje nastave . . Komunikacije . teritorije“.Uočava mogućnosti . . Poslovni prostor .pet i više stanova na spratu. . kanalizacije kroz . .Rješava tipsku osnovu sprata sa dva. .Razvija preciznost Grafička vježba: .tri i četiri stana na stepeništu. Grafička vježba: .Navodi podjelu šemu stanova i višespratnica po komunikacija. zaštite.Uočava povezanost prizemlja i instalacija suterena za vodovoda i poslovne prostore.Upoznaje funkcionalnog stanovanje u rješenja kod zajedništvu.Prema usvojenom rješenju sprata projektuje poslovni prostor u prizemlju.Razvija odgovornost za predložena rješenja. .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Višespratne stambene zgrade . broju stanova na određuje površine. Grafička vježba: . karakteristike: primjenom . .Proširuje znanje o standardima stanovanja i razvija kritički odnos u vrednovanju ostvarenih rješenja. ucrtava raspored opreme i dispoziciju namještaja (1: 100). mogućnosti konstruktivnog sklopa prizemlja i određuje način prenošenja opterećenja spratova.Analizira i određuje vertikalne sistem 80 Socijalizacijski ciljevi učenik .etaži: konstrukciju. „rastere“. stepeništu.Razvija kreativnost i preduzimljivost.Analizira .Upoznaje . tri ili četiri stana.Objašnjava poslovnog prostora. .Poznaje etaže. pojedinih tipova . izborom višespratnih materijala. stambenih zgrada i izborom njihove konstrukcije. . mogučnosti korišćenja .stambeni blokovi.Crta funkcionalnu .Galerijski sistem funkcionalnost stanovanja tipične jedinice karakteristike stana kao „dupleks“ stanovi „porodične stambene kule.jedan stan na materijale.

Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni. sanitarne grupe.Administrativno pojedinih tipova upravne zgrade.Razrada dijela osnove motelske sobe (1: 100).Ugostiteljski objekti: .restorani. . .kafana i bar. Preporuke za izvođenje nastave .hoteli. garaže i prostorije za zajedničke instalacije.Navodi podjelu i mogućnosti karakteristike funkcionalnog društvenih zgrada: rješenja kod . zaštitu: primjenu .Razrađuje ulazni dio objekta (crta osnovu i presjek kroz stepenište). . Grafička vježba: . objekata.domovi zdravlja. . podrumske etaže.školski objekti. . garderoba. ostave za kolica i bicikla.Objekti za izbor konstrukcije.Upoznaje horizontalne komunikacije: ulazni prostori. Formativni ciljevi učenik horizontalnih i vertikalnih komunikacija sa aspekta organizacije stana i njegovog udobnog i sigurnog korišćenja. Socijalizacijski ciljevi učenik u radu. komunikacije (u razmjeri 1: 100). . zdravstvenu izbor materijala. Društvene zgrade . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik komunikacije: stepeništa. podrumske – stanarske ostave. sušionice veša.Komentariše . hodnici i galerije.Određuje sadržaj i . ulogu i raspored zajedničkih prostorija: okupljanje stanara. . Privredne zgrade . Grafička vježba: . zaštite.Razrada projekta dijela osnove staje za goveda.moteli.industrijski objekti. .Razrađuje podrumsku etažu. Grafička vježba: .Obrazovno vaspitne ustanove: . . industrijskih 81 Grafička vježba: .Pronalazi karakteristike konstruktivna privrednih zgrada: rješenja .predškolske ustanove.Razrada dijela osnove škole: učionica.zdravstvene standarda i mjera stanice.Navodi podjelu i . Zajedničke prostorije . liftovi.Navodi osnovne površine prostorija karakteristike. .

Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Pismene vježbe. 82 . . Ročkomanović: Elementi projektovanja sa razradom projekata za treći i četvrti razred građevinsko . . . . dokumentacije višespratnice čiji se . . Formativni ciljevi učenik objekata. časopisi i odgovarajući prospekti. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. .Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom.šeme stolarije. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje.tehničke škole.Primjenjuje seizmičke propise. prostor.Pravi skice.Analizira završnu obradu kroz detalje. platno za projektor.Uočava značaj saradnje sa „fazerima“.Crta funkcionalnu projektnom šemu.Usvaja konstrukciju. projektni zadatak. 1968.karakteristične detalje. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: Idejni projekat Prema datoj skici razrađuje: .Ocjena grafičkih vježbi i projekata. Beograd. prizemni dio koristi . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Okvirni spisak literature i drugih izvora . računar. 6.B.dio svih osnova u razmjeri 1:50.situaciju 1: 250.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Razvija smisao za . Razrada projekta višespratne stambene zgrade . 7. . . 2004. . projektor.Razrađuje .Crta dispoziciju kao poslovni namještaja.dio presjeka u 1:50.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Građevinska knjiga. . prema datoj skici i . .Određuje projektne orijentaciju.Objašnjava kako estetiku.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Materijalizuje objekat.fasade 1: 100. Nojfert: Ahitektonsko projektovanje.presjek 1: 100. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Beograd.Određuje površine.tehnički opis.dio osnove temelja u razmjeri 1:50.Na osnovu date skice razrađuje: . Glavni projekat . . zadatku razraditi . 5.poljoprivredne zgrade.Razlikuje vrste poljoprivrednih objekata i njihove osnovne karakteristike. . .E.sve osnove 1: 100. arhitektonski dio .

Tehničko crtanje . jedinične cijene .Kućna mreža .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Opterećenje nosača .8.Rješavanje vodovoda i kanalizacije .Izbor materijala.Diplomirani inženjer arhitekture. 10. obrada i izrada crteža.Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Organizacija građenja . 9.Izrada dijela projektne dokumentacije .Kućne instalacije .Materijalizacija objekta .Konstruktivni sklop objekta .Projektovanje . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . konstrukcije .Građevinski materijali .Instalacije vodovoda i kanalizacije 83 . tehnička obrada crteža.Dokaznice mjera. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Pravilno kotiranje. formatizovanje .Konstruktivni elementi objekata visokogradnje .Rad olovkom i drugim tehnikama .Predmjer i predračun .Definisanje prostornih vrijednosti .Definisanje prostornih vrijednosti . Povezanost predmeta Znanja .Izrada priloga projekta.Statika i otpornost materijala .Građevinske konstrukcije .Nacrtna geometrija .Kompjuterske vježbe . kotiranje .

Upoznavanje sistema odvođenja atmosferske vode. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. Naziv predmeta: KUĆNE INSTALACIJE 2. .2.1.Osposobljavanje za razradu projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije.Osposobljavanje za samostalan rad. . 84 . . Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. .Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta. .Osposobljavanje za provjeravanje atesta i vršenja kontrole ispravnosti mreže pod pritiskom.Upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.11. KUĆNE INSTALACIJE 1.Osposobljavanje za obavljanje poslova nadzora u izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije na osnovu tehničke dokumentacije za manje objekte. .

Crta horizontalni razvod ispod kote 85 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razlikuje grupisanje kućnih instalacije prema instalacija. .Objašnjava i navodi . . visokogradnje. .Izrada šeme rasporeda sanitarnih uređaja u prostorijama (kupatilima. uređaja u uređaja.Razlikuje i pravilno . kanalizacione . pratećim objektima (reviziona okna i kaskade). .Crtanje grafičkih oznaka instalacija u objektima. materijale.Opisuje vođenje mreže sa svim cijevi kroz objekat.Upoznaje sve vrste . Vježbe: .Razlikuje različite planove i zna da ih pročita. kanalizacione instalacije.Crta kanalizacone blokove po etažama.Crta i računa spajanje nagibe dvorišne i kanalizacionih kućne cijevi. kanalizaciju. .Primjenjuje sanitarnih uređaja savremene u mokrim kanalizacione čvorovima.4. mrežu.Upoznaje značaj . Sanitarni uređaji . kupatilima.Objašnjava WC-u i kuhinjama. (kompjuterska . Projektni elaborat: . kanalizacione . Vježbe: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . način dvorišnu i kućnu postavljanja. kuhinjama). pravilan raspored .Uočava značaj za predstavu o instalacija poštovanja propisa prostoru.Crta pravilan raspored sanitarnih vrste sanitarnih u radu.Manji stambeno poslovni objekat. grafičkim oznakama.Objašnjava . Kanalizacija .Razvija preciznost . . kanalizacije u o projektovanju objektima.Crta grafičke oznake za sve instalacija u instalacije u objektima objektima visokogradnje.Razvija sposobnost .Upoznaje razvrstava kanalizacione cijevi materijal za (materijal. .Upoznaje . WC-u.Izrada šeme kanalizacione mreže u objektima.Upoznaje kućnu mreže. kanalizacionu nagib).

Projektni elaborat: . aparate . aparate i armature.Crta šeme i armature za provođenja hladne vodovodnu mrežu.Crta izometrijsku šemu vodovoda. Vježbe: . .Crta šeme dvorišne mreže dopriključka na ulični kanal.Izrada šeme odvođenja atmosferske vode.učenik podruma ili kote prizemlja za objekte bez podruma.Razlikuje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mreže.Izrada šeme vodovodne mreže u objektu i prostorijama. Vježba: . .Upoznaje odvođenja problematiku atmosferske vode s odvođenja kosih i ravnih atmosferske vode. vodovodne instalacije.Crta načine odvodnjavanja iz dvorišne mreže. .Crta vodomjere i shvata njihov značaj. .Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu.Razlikuje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju.Razvija preciznost u radu. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrada).Crta šeme . krovova. Aparati i armature za vodovodnu mrežu . . . . Atmosferska kanalizacija .Upoznaje snadbijevanja savremene objekata vodom. .Razlikuje vodovodni materijal.Crta načine . .Razvija preciznost. 86 . i tople vode za mokre čvorove.Crta presjeke kroz glavni kolektor. materijale. sređenost i preglednost. .Manji stambeno poslovni objekat. (kompjuterska obrada). .Crta razvijene presjeke vertikala. .

. 1996. 5.Diplomirani inženjer arhitekture. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Računar.Razvija .Upoznaje pojam i protivpožarne značaj odgovornost u zaštite. . 8. protivpožarne radu.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Aparati i armature za protivpožarnu mrežu (hidrantska mreža) .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 6. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. Zoroje: Kućne instalacije. . .hidrotehnički smjer. projektor i projektno platno. 7. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1980.Izrada šeme protivpožarne zaštite.M. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Stanojević.Upoznaje zaštite. 2007. Beograd. 9. savremene aparate i armature za protivpožarnu zaštitu. Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 87 . . Građevinska knjiga. Beograd. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . grafoskop.Ocjena vježbi i projektnog elaborata.Uočava značaj . protivpožarne . . po jedan u polugodištu).diplomirani inženjer građevine . M. .B. folije za grafoskop.V. Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . .Crta šemu zaštite.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .

10.Urbanizam .Infrastruktura Obrada projekta Vodovod i kanalizacija Projektna dokumentacija Sanitarni uređaji Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Urbanizam 88 . Povezanost predmeta Znanja . kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata .Uslovi lokacije Nacrtna geometrija Projektovanje Tehničko crtanje Građevinski materijali Kućna mreža Kućna mreža Tehnička obrada crteža Metali i legure Plastične mase Boje.Infrastruktura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Uslovi lokacije . lakovi.Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu .

Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom.2. .Osposobljavanje za rad u timu.1. .Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 40 40 26 26 66 66 3. . 89 . Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2.Razvijanje preduzetničke sposobnosti.Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. .12.Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija.Sticanje znanja o izradi biznis plana. Opšti ciljevi nastave . . . PREDUZETNIŠTVO 1. .Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva.

ciljevi. misija. . Preporuke za izvođenje nastave . privrednog društva.Prezentuje biznis na novom plan. .Upoznaje pojmove: (investitora.Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva. primjeru. istraživanja tržišta . preciznost u radu.Uviđa značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda / usluga.Suočavajući . Eksperiment Šest šešira. očuvanja životne sredine. .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva.Razvija stručnost.Uočava važnost .Opisuje pojam u kontekstu biznis plan. . finansijskog plana strategija.Nabraja i kompromisa. . očuvanja zdrave obezbjeđivanja . postulatima opredjeljuje se za . .Upoznaje pojam . . .Opisuje nastanak . . 90 .Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima / korisnicima usluga.Rezimira biznis obrazlaže postupak plan. marketing plan i kreditora).Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja. plan prodaje.Upoznaje pojmove: životne sredine. .Poželjno je učenicima ukazati na primjere.Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji.Nabraja moguće radu. . privrednog društva .Razlikuje pojmove: . postizanja ideje u skladu sa . . .Razvija kreativnost argumente kritički biznis ideja.Vrši opis proizvoda / usluga. izrade biznis plana . eksternih partnera . .Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva.Razvija sposobnost kvalitet poslovne biznis ideje. npr.4.Kroz primjere . podrške.Razvija tržišnog poslovnu ideju. . odgovornost u poslovanja.Uviđa važnost vrste djelatnosti. procjenjuje .Razvija marljivost i unutar samog strategija. misija. kako vizija. u radu.Objašnjava obrazlaže ciljeve neophodnost privrednog društva. .Kroz primjere.Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . .Upoznaje postupak tako i od strane istraživanja tržišta.Opisuje elemente vizija.

Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. Poslovni kodeks preduzeća . registraciju privrednog društva. 91 .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana. .Opredjeljuje se za .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. kroz diskusiju. propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti. . . Otvaranje računa kod poslovne banke .Popunjava formulare za otvaranje računa Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Sprovodi aktivnosti organizovanja na pribavljanju privrednog društva.Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Upoznaje elemente . .Upoznaje postupak . .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana.Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke.učenik .Popunjava . . pečata i štambilja. donose odluku. Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva . . .Popunjava registracije formulare za privrednog društva.Izrada organograma privrednog društva. banke.Nabraja moguća ime privrednog rješenja za ime društva u skladu sa privrednog društva.Oblikuje vizuelni i značaj identitet oblikovanja privrednog društva. vizuelnog identiteta privrednog društva. .Stiče radne navike.Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva. Vizuelni identitet privrednog društva .Opisuje moguće oblike . Registracija privrednog društva .Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo.

efikasnost u radu.Pronalazi sličnosti i organizacione razlike između strukture različitih tipova privrednog društva. faks.Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod.Pronalazi sličnosti i .Upoznaje pojam marketinga. društvom. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva . .Razvija komunikativnost.Tehnički održava internet sajt privrednog društva. privrednom .Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu.Razvija spremnost i sposobnost za saradnju.Rad u grupama od tri do pet učenika. . privrednim društvom. . organizacionih struktura privrednog društva.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika.Upoznaje tipove . .Razvija odgovornost u radu. Organizaciona struktura privrednog društva . Formativni ciljevi učenik kod poslovne banke. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Sektor Marketing . skener. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Kroz primjere obrazlaže važnost i .Kroz primjere obrazlaže strukturu asortimana proizvoda / usluga. . izvještaja o radu.Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi. fotokopir aparat.Šalje i prima poštu i druge službene materijale.Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu. promocija i . . .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.Nabraja i opisuje aktivnosti u okviru službe opštih poslova.Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima. jednostavnog . 92 .Nabraja elemente poslovnog kodeksa.Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa. kao i programe za elektronsku komunikaciju. .Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda / usluga. Služba opštih poslova . marljivost i preciznost. . .Opisuje postupak istraživanja tržišta. štampač).Razvija sposobnost . cijena.Učestvuje u izradi društvu.Upoznaje postupak . . .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke.

Podgorica. Ilić. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Izrađuje ponudu. predračun.Planira način reklamiranja privrednog društva. . Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred. .Upoznaje postupak plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja.J. Dragiđić. B.D. 2004. . Formativni ciljevi učenik načine promocije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . obračuna zarada.Izrada reklamnog materijala. 5. porudžbenicu.Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije. Sektor komercijala . . .Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva.Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje. M. .V. potraživanja. 2005. račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje.Kroz primjere .Obavlja poslove . .Razvija tačnost. . . Bogdanović. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred. upit. Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004. obračuna poreza i doprinosa. . Medojević.Opisuje način poreza i doprinosa. 93 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. odnosno proizvoda / usluge. Manojlović. Ekonomski fakultet. G. .Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada. . . .Razvija analitičko mišljenje.Obavlja . Beograd. Beograd.Razvija odgovornost u radu. Vukotić: Preduzetništvo i biznis.D. preciznost i urednost. B. poslove.Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. 1996. Beograd. S. Sektor finansija i računovodstvo .

1997. . 9. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 6. Potit: Kako započeti sopstveni biznis. Beograd. . Montenegro Biznis Alijansa.Predmjer.Diplomirani ekonomista. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. telefon.H. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 2004.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. predračun i obračun građevinskih radova 94 .Ocjena pismenih vježbi. .R. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. CID. 2004. .Organizacija građenja .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.. skener. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Povezanost predmeta Znanja . 8.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. fax. Podgorica.Publikacija „Moj biznis“. Podgorica.Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 10. štampač i fotokopir aparat. Rajović: Osnovi prava za I razred. . 7.

. .Upoznavanje pravilnog korišćenja mašina. .Upoznavanje tesarskih radova.Upoznavanje zidarskih radova u sistemu gradnje. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2.Upoznavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje keramičkih radova. izvođenja radova hidroizolacije. montaže i demontaže skela.Osposobljavanje za praćenje sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije. malterisanja.Osposobljavanje za ugradnju drvene i metalne konstrukcije. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 66 282 Praktična nastava: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta.Izvođenje tesarskih veza. .2. .Osposobljavanje za izvođenje zidarskih radova. . . . 3.Shvatanje značaja upotrebe gradjevinskih normi. alata i pribora za rad.1.13. . PRAKTIČNA NASTAVA 1.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje značaja radova sistema suve gradnje.Sticanje znanja o pravilnom izboru materijala.Osposobljavanje za održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije.Osposobljavanje za pravilan izbor materijala za oblaganje i zaštitu prostora i konstrukcije u sistemu suve gradnje. . . . . . . oplata stubova i modela jednostavnih krovova.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. 95 . .Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije.Osposobljavanje za izvođenje keramičkih radova.

disciplinu i malter 1:3. ispravnost alata.Razvija rutinu. ravnjače. malterisanje. Osnove mjerenja pri zidanju .Spravlja malter ručno i mašinski. stav prema pribor i sredstva za alata.Zna podjelu . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zidarski alat.Spravlja produžni gipsno . spravljanje i odgovornost u .Razvija radne .krečni 1: 3:9 malter.Vizira pomoću . blokova i dimenzije (opekarski blokovi. pribora i zanimanju. .Poznaje alat.4. .Određuje ravan pomoću krstova. .Objašnjava navike. .Zna upotrebu .Razvija urednost.Objašnjava osnove brzinu i tačnost.Poznaje osnovna .Vizira viskom.Održava radno mjesto.Poznaje održavanje . rad. .Posjeta gradilištu. mjerenja pri .Razvija . . betonski blokovi. radu.Priprema materijal . materijala i alata.Pravi raspored mjesta. . zidanju. pravilno ih raspoređuje. sredstava za rad.Razvija pozitivan . radu. Organizacija radnog mjesta .Poznaje tačnost i i alat za rad.Spravlja produžni upotrebu maltera timskom radu. . pribor i sredstva .Poznaje opeku.Obilježava prema zadatoj skici ili crtežu.Zida zid . .Provjerava alata. . Materijali za zidanje .Razvija 96 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . sistematičnost u dimenzije. čita skicu ili crtež i obilježava poziciju prema tome. Spravljanje maltera . laki blokovi).Zna vrste opeke i .Određuje pravac pomoću kolčeva. .Poznaje blokove.Priprema potreban alat i materijal za određenu poziciju rada. krečno cementni za zidanje i malter 1:2:6. . organizaciju radnog sistematičnost u .Određuje pravi ugao. Zidanje opekom . .Spravlja cementni .

završavanje zidova. . upotrebu fazonskih komada. .Poznaje zidanje .suticanje zidova.noseće zidove giter nosećih zidova.Objašnjava zidanje .Poznaje zidanje .ukrštanje zidova. . . sistematičnost i preciznost. blokovima.Zna materijale za izvođenje izolacije za izolaciju od od vlage.Posjeta gradilištu.Izvodi otvore za vrata i prozore. . .dimnjački kanal tipa „Šunt“.Posjeta gradilištu.Zida zid krstastom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. . vlage.Poznaje zidanje pregradnih zidova.Razvija tačnost.pregradne zidove giter blokovima.učenik dužnjačkom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. .Poznaje materijale . blok vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. .sučeljavanje zidova. . vezom debljine ½ . Preporuke za izvođenje nastave .fasadne zidove uz fasadnog zida. opeke jednom.Zida: . .Objašnjava horizontalnu izvodjenje izolaciju zida od horizontalne vlage.Zida: . .Poznaje pravila za zidanje dimnjačkih . izolacije zidova od 97 Informativni ciljevi i sadržaji učenik pravila zidanja zidova. . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik kreativnost.Zida: . Hidroizolacija . .Objašnjava zidanje .Objašnjava zidanje opeke ili jedne lukova. Zidanje dimnjačkih i ventilacionih kanala .Izvodi slojeve za . i ventilacionih . .Razvija radne navike i disciplinu.Objašnjava način vođenja kanala.Zida zid običnom ili parapeta.Zida zid vezačkom stubova. .Stiče odgovornost u timskom radu. tipa „Šunt. .ventilacioni kanal kanala.Zida zid gotskom vezom. . Zidanje zidova blokovima . .

.Objašnjava upotrebu skele. .Primjenjuje mjere 98 . . brzinu i preciznost u radu. . .Primjenjuje pravila za malterisanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik vlage. Upotreba skele .Objašnjava malterisanje plafona.Objašnjava izvodjenje vertikalne izolacije zidova od vlage.Zna materijale za malterisanje fasade.Obavlja malterisanje plafona. .Obavlja glatko malterisanje zidova. radova za razne .Objašnjava količine radova za proračun potrebnih razne debljine količina zidarskih zida.Poznaje vrste skela. .Montira zidarsku i cjevastu skelu. .Objašnjava unutrašnje malterisanje.Razvija rutinu. . . .Demontira zidarsku i cjevastu skelu.Računa potrebne .Opisuje glatko malterisanje i gletovanje.Poznaje pravila malterisanja.Obavlja grubo malterisanje zidova.Objašnjava malterisanje špaletni. . .Obavlja dersovanje. .Poznaje mjere .Zna vrste maltera za unutrašnje malterisanje. .Objašnjava mašinsko malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova. .Posjeta gradilištu. .Obavlja gletovanje.Izvodi vertikalnu izolaciju zida od vlage.Posjeta gradilištu. . Zaštita na radu .Obavlja čišćenje skele. .Obavlja malterisanje špaletni. radova. Formativni ciljevi učenik .Razvija osjećaj .Objašnjava spoljašnje malterisanje. .Objašnjava grubo malterisanje i dersovanje.Objašnjava izradu ivica.Obavlja izradu ivica. .Zna način rada sa mašinskim malterom. . . Predmjer zidarskih radova . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Poznaje opis zidarskih radova. . . .Čita opis zidarskih debljine zida. Malterisanje .

Socijalizacijski ciljevi učenik odgovornosti za sebe i svoju okolinu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zaštite radnika na radu. Formativni ciljevi učenik lične zaštite i zaštite životne sredine. Preporuke za izvođenje nastave 99 .

Prenosi mjere sa crteža. oplata.Crta radioničke crteže za jednostavne tesarske veze. na prethodno definisan materijal. .Razlikuje tesarske veze.Poznaje jednostavne tesarske veze. .Uočava greške kod izvedenih tesarskih veza.Poznaje alat i pribor za tesarske radove. . alata i pribora za mjerenje i za izvođenje tesarskih veza.Izvodi jednostavne tesarske veze.Crta radioničke . . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik . . pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka.Vrši odabir alata i jednostavne Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tesarske veze .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Razvija kritički odnos prema radu. . .Sortira drvenu građu. . . alata i drvene građe pribora za .Poznaje drvenu crteže planova građu za izradu oplate za stub. . Preporuke za izvođenje nastave .Poznaje klasične mjerenje.Posjeta gradilištu. raspoređuje odabrani alat.Čisti radno mjesto i radionicu. . Izrada drvene oplate za stub .Priprema radno mjesto.. . 100 . .Poznaje mjere zaštite na radu.Poznaje materijal za tesarske radove. .Razvija preciznost i ekonomičnost. .Uočava greške kod drvene građe.Posjeta gradilištu.Pravi specifikaciju . . . .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi jednostavne tesarske veze. .Razvija preciznost u radu.Upoznaje tesarske radove. . oplate za .Vrši odabir materijala.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.Uočava važnost organizacije radnog mjesta. .Poznaje drvenu građu za izradu tesarskih veza.

izvođenje. pribora za .Poznaje mjere .Izvodi oplatu stuba.stub. na prethodno definisan materijal.Priprema radno mjesto: raspoređuje odabrani alat. pribora za . 101 .Poznaje alat i mjerenje.Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi model za jednostavnu drvenu krovnu konstrukciju.Upoznaje mašine mjerenje i za za obradu drveta. . . . .Upoznaje mašine za obradu drveta. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. .Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala. pribor za tesarske .Poznaje drvenu crtež plana za građu za izradu model krovne krovne konstrukcije. . .Vrši odabir alata i radove. na prethodno definisan materijal. .Poznaje mjere zaštite na radu. . konstrukcije.Crta radionički . mjesto: raspoređuje odabrani alat.Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi drvenu oplatu za stub.Poznaje alat i pribor za tesarske radove. .nadprozornik. . . Izrada drvene krovne konstrukcije . .Čisti radno mjesto i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . alata i drvene građe.Čisti radno mjesto i radionicu.greda. Formativni ciljevi učenik pribora za mjerenje i za izvođenje.Izrađuje model krovne konstrukcije. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. . . .Priprema radno zaštite na radu.Pravi specifikaciju .Primjenjuje mjere zaštite na radu. .nadvratnik.serklaž. .Prenosi mjere sa crteža.Informativni ciljevi i sadržaji učenik konstruktivne elemente: .Prenosi mjere sa crteža.

. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 102 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radionicu.Primjenjuje mjere zaštite na radu.

postavljanja zidnih keramičkih pločica.krečni malter. omalterisanog zida. Pripremni radovi u radionici .Identifikuje alat i .Priprema radno mjesto: raspoređuje alat i pribor.Vrši provjeru vertikalnosti.Priprema keramičke pločice: sortiranje i kvašenje. .Vrši provjeru horizontalnosti poda. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . .Objašnjava kriterijuma postupke kvaliteta. brzinu i samostalnost u radu.. .cementni malter. pribora i mašina.Vrši odabir alata.Uočava važnost organizacije radnog mjesta. Oblaganje zida keramičkim pločicama . pločica: . .Održava alat.Uočava važnost organizacije radnog mjesta. . kanal. .Opisuje stanje zida . 103 . ). . . mjerenje..Navodi alat.Procjenjuje kvalitet neomalterisanog zida.Opisuje stanje poda.Posjeta gradilištu. pribora i pribora za .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alat za oblaganje zidova .Izrađuje katalog . . . . prije oblaganja pravog ugla i određenim kvaliteta materijalom. potrebnog materijala. pribor i pravi mašine i pribor za spisak. ukrasnih bordura i .Pravi specifikaciju lomljenih pločica. primjenu i način održavanja alata.keramičko ljepilo. pribora . .Procjenjuje kvalitet omalterisanog zida. .Izrađuje radionički crtež.Poznaje materijal i alata za izvođenje za lijepljenje keramičkih radova.Razvija preciznost. .Objašnjava pribor i mašine.Određuje nagib poda prema slivnoj poziciji (slivnik. rad.

Upoznaje način 104 . . . . alat. . . .Provjerava i ocjenjuje kvalitet izvedenih radova prema katalogu kriterijuma kvaliteta.Priprema materijal za obradu spojnica.Primjenjuje mjere zaštite na radu. .Postavlja pločice od drugog reda. pribor. . . odvojenog gredicom za visinu keramičke pločice.Postavlja keramičke pločice „na prevez“ i „fuga na fugu“.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Priprema vezivo. . .Obrađuje pločice oko instalacija.Čisti keramičke pločice.Objašnjava značaj i ulogu suve gradnje u izradi objekata visoke gradnje. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u suvu gradnju .Postavlja fugomal na spojnice. .Postavlja keramičke pločice na oble površine (stubove).Razlikuje gipsane kartonske ploče. .Postavlja ukrasne bordure.Prema radioničkom crtežu vrši postavljanje pločica od prvog reda i reda odvojenog od poda za debljinu podne podloge.Sortira i slaže gipsane kartonske ploče. radno mjesto i radionicu.Postavlja zaštitne lajsne na ivice zidova. . .

Drvenu i metalnu podkonstrukciju. i UD profile sa .Razvija preciznost . oblaganje gips stubova. spojnim . od GKP-a. .Izrađuje crteže i detalje za suvo malterisanje. Izrada pregradnih zidova na metalnoj i drvenoj podkonstrukciji . . Suvo malterisanje . . stubova i greda sa podkonstrukcijom .Informativni ciljevi i sadržaji učenik dobijanja GKP-a (gips kartonskih ploča).Mjere zaštite na radu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . za suvo malterisanje.Objašnjava slojeve gips kartonskih ploča.primjenjuje mjere zaštite na radu.mjeri.Objašnjava mjere zaštite na radu. .Mjeri i razmjera Objašnjava: elemente za . . elemente objekta: zidovi.CD i UD profile i spojne elemente profila i GKP-a. ocrtava.Mjeri. .Objašnjava postupke suvog malterisanja.Propisno rukuje . .Spravlja lijepak i nanosi ga na gips kartonsku ploču.Crteže i skice za oblaganje zidova.Posjeta gradilištu. . stubovi i grede. .Vrste gips odgovarajućim kartonskih ploča.Priprema podlogu u radu.Jednostruku alatom i priborom. . reže i ugrađuje gips kartonsku ploču na pripremljeni zid.Konstruktivne elementima. pločama na drvenoj i metalnoj . Oblaganje zidova. kartonskim greda i sl. . .Skice i crteže jednostrukom pregradnih zidova oblogom.Navodi alat i pribor za izradu suvog malterisanja. podkonstrukciju sa .Posjeta gradilištu. . .Izrađuje oblogu stubova i greda od gips kartonskih obloga u lijepku.Montira pregradni Upoznaje: zid na jednostruku .Vrste CD i UW metalnu profila. metalnu 105 . Formativni ciljevi učenik . reže i utvrdjuje CD podkonstrukciji.

Primjenjuje mjere zaštite na radu. .Spušteni plafon u . spojne elemente za .Mjeri i razmjerava Objašnjava: plafonsku površinu.Rukuje alatom i površine. . . Izrada plafona od gipsanih kartonskih ploča .Gips kartonske ploče za plafonske .Mjere zaštite na radu. podkonstrukciji.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik podkonstrukciju sa jednostrukom. dvostrukom i trostrukom oblogom. .Spušteni plafon u na metalnoj kasakadi. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Montira gips nivou. 106 .Kasetirane plafone. kartonsku oblogu . CD i UD profila.Mjere zaštite na radu.Montira metalnu plafonsku podkonstrukciju od podkonstrukciju.Razvija smisao za kreativnost.Metalne profile i pri izradi plafona. propisno ga koristi .

. drenažna mreža).Izvodi higijensko tehničku zaštitu (oblaganje kanalizacionih cijevi). Djelovi kanalizacione mreže . dvorišna i dvorišni dio mreže.Objašnjava . cijevna mreža i komunalne otpadne vode).Određuje šta čini mreža.Proračunava i dimenzioniše kanalizacionu mrežu za manji individualni stambeni objekat. Kanalizacioni materijali . priključak na ulični . kod kanalizacionih cijevi. kanalizaciju (vrste. kućna cijevna . izrade . . Dimenzionisanje kanalizacione mreže . radovi u postavljanje zgradi.Razvija preciznost .Crta sanitarne postavljanje uređaje i njihov sanitarnih uređaja.Izrađuje spojeve komada. Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje postupak vod.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Instalacije kanalizacije u objektima visokogradnje .Izrađuje podlogu u kanalizacione kanalizacionom mreže (radovi u rovu za zemlji. procurivanje. cijevi i fazonskih . Sanitarni uređaji . procurivanje.Objašnjava kanalizacione komunalnu mreže. kanal.Proračunava i . kanalizacione mreže. mrežu. priključak na instalacije "V" i "K". ispitivanje kanalizacione kanalizacije na cijevi.Crta osnovu i presjek kanalizacione mreže za manji objekat. šeme. priključni kućni dio mreže. 107 . .Crta kućnu . .Objašnjava vrste u radu. kanalizacione kanalizacionih cijevi.Kontroliše postupak higijenska i ispitivanja tehnička zaštita kanalizacije na kanalizacije).Siječe .Posjeta gradilištu ispitivanje kanalizacije na procurivanje.Objašnjava osnove dimenzioniše proračuna i kanalizacionu dimenzionisanja mrežu.Crta šeme cijevne .Poznaje kućnu kanalizacionu kanalizaciju (vrste.

Razvija osjećaj za . armature i aparati). . vodovodnu mrežu.Izrada izometrijske šeme za manji individualni stambeni objekat. fontane.Spaja plastične vodovodne cijevi aparatom. .Nabraja i opisuje vodovodni materijal (vodovodne cijevi.Crta šemu vodovodne mreže.Proračunava i .Proračunava i dimenzioniše vodovodnu mrežu za manji individualni stambeni objekat. vodovoda.Upoređuje i prostor. Specijalna postrojenja .Posjeta gradilištu ispitivanje vodovodne mreže na pritisak.Poznaje kućnu vodovodnu mrežu i . Instalacije vodovoda u objektima visokogradnje .Objašnjava sisteme .Objašnjava osnove odgovornost u dimenzioniše proračuna i radu. . ventile.Identifikuje vodovodne aparate i armature (slavine.Kontroliše postupak radovi u zgradi. higijenska . pritisak. (radovi u zemlji.Navodi i objašnjava specijalna postrojenja (požarni vodovod. . Dimenzionisanje vodovodne mreže . . bazeni za kupanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Vodovodni materijal .Zna higijensku i i tehnička zaštita tehničku zaštitu vode). bazeni za kupanje). dimenzionisanja vodovodne mreže. razrađuje šeme i šeme vodovoda komunalnog i (komunalni i pojedinačnog pojedinačni). vode. ispitivanja ispitivanje vodovoda na vodovoda na pritisak. snabdijevanje vodom skloništa).Izrađuje lozu (navoj) za čelične pocinkovane cijevi kućne vodovodne mreže. . kućni priključak. .Razvija preciznost i . fazonski komadi.Povezuje kućnu .Opisuje postupak vodovodnu mrežu izvođenja na dvorišnu vodovodne mreže vodovodnu mrežu. 108 . Skicira specijalna postrojenja (fontane. zatvarače). Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .

Opisuje prefabrikovane prefabrikovane instalacione instalacije blokove i sanitarne vodovoda i ćelije. Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja sisteme za jame).Poznaje otpadne prečišćavanja vode (postupak otpadnih voda. kao i potrebnih izradu kalkulacija materijala za za vodovod i vodovod i kanalizaciju.Objašnjava uređaje . za toplu vodu kao i na odgovarajućim zaštitu instalacija.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Prečišćavanje otpadnih voda . održavanja vodovoda i instalacija kanalizacije vodovoda i kanalizacije. osnovu i presjek kanalizacije. deratizacija). za vodovod i . Kalkulacija za instalacije vodovoda i kanalizacije .Zna postupke odgovornost u sanacije i sanacije instalacija radu. Uređaji za toplu vodu . kanalizaciju. .Analizira uređaje otpadne vode.Crta .Popravke kućnih instalacija. 109 . Prefabrikovane instalacije . otpadnih voda dezinfekcija.Obrazlaže postupke .Posjeta gradilištu. prečišćavanje otpadnih voda.Crta za manji stambeni objekat. biološke i fekalne . izometrijsku šemu vodovoda. Sanacija i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije . raspored sanitarnih uređaja.Razvija . hlađenja .Objašnjava norme za vodovod i građevinske norme kanalizaciju. osnovama.Zna postupke .Koristi građevinske . kanalizacije (instalacijski blokovi i sanitarne ćelije). (mehaničke. za prečišćavanje neutralizacija.Računa količine kanalizaciju.

. S. Povezanost predmeta Znanja .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Simić-Šekularac i grupa autora: Završni građevinski i instalacioni radovi. lukova i parapeta .Građevinske konstrukcije parapeti .M. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. 1999.B. zidne i podne.Čitanje tehničkog crteža . Zavod za izdavanje udžbenika. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. stubova. . tesarske.Metalne i drvene konstrukcije za IV razred građevinsko . Mladenović. alat.Ocjena praktičnog rada.Spravljanje maltera i zidanje . Beograd. 1992. 9.Tehničko crtanje . Blagojević: Građevinske konstrukcije.Drvo i drvena građa . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Građevinska knjiga. kreč.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. .Zidovi.Keramičke pločice. 1996. materijal i oprema u skladu sa normativima i standardima za zidarske. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Izrada crteža u odgovarajućoj razmjeri .Radionički stolovi za obradu i pripremu materijala. presjeka Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 2006.Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata .B.Mjerenje dužina . 1978. G.tehničke skole. Krunić: Osnovni građevinski radovi I deo. lukovi i .Cement.Tehničko crtanje sa čitanjem planova za prvi razred građevinske skole. 7. 1988.Građevinski materijali . 10. namjenska . blokovi . . 6. radove u sistemu suve gradnje. spojeva. stubovi. 8. keramičke. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.S. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Stubovi . Beograd. Lj.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Mladenović. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. . . opeka. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Novi Sad. Beograd. pribor. Beograd. Beograd. Građevinska knjiga.Diplomirani inženjer građevinarstva.B.Obilježavanje na licu mjesta .5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Krovne konstrukcije – tesarske veze .Oblaganje zidova keramičkim pločicama. Beograd. 1980. 110 .Zidanje zidova. Beograd.Skiciranje tesarskih veza. Krunić.diplomirani inženjer arhitekture. pijesak.Normativi i standardi rada u građevinarstvu. vodoinstalaterske i kanalizacione radove. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 2000. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .

Instalacije vodovoda i kanalizacije .Kućna mreža 111 .Instalacije vodovoda i kanalizacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja keramika .Osnovni građevinski radovi .Oblaganje poda keramičkim pločicama.Kućne instalacije . lomljenim pločicama i namjenskom keramikom . lomljenim i namjenskom keramikom .Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje .Izrada plafona od GKP-a . ukrasnim.Projektovanje .Znanja bordurama.Osnovna veziva .Izrada pregradnih zidova .Tesarski radovi .Osnove građevinarstva .

STRANI JEZIK II Napomena: Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta sa fondom časova dva nedjeljno za sve četiri godine – predmetni katalozi su u nadležnosti Zavoda za školstvo.1.1.3. IZBORNA NASTAVA 1.3. 112 .

. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 32 40 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 32 40 72 3. Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 2. . 113 .Upoznavanje linije kao osnovnog izražajnog sredstva u crtežu.Upoznavanje sa bojama i njihovim svojstvima.Upoznavanje svojstva i upotrebe materijala za izradu maketa. . .3.Razvijanje samostalnosti u radu. Opšti ciljevi nastave . LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 1.Upoznavanje sa svjetlošću i formom u okviru likovne umjetnosti.Upoznavanje sa elementima komponovanja i njihovom primjenom.2.1.

Crta valer.hladno.Vježba repeticiju i kontrast. harmonija.Analizira . stila.Izvodi vježbe bojom: tople hladne.Razlikuje osnovna podjelom na svojstva boja. Vježba: . valer. kontrast kvaliteta.Skicaranje viđenog i naučenog. dimenzije.Crta liniju i smjer.Upoznaje i opisuje stepen liniju.Upoznaje se sa . .Miješanje boja. boja. njene varijante . . veličina. boja. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svjetlost i opažanje forme .Objašnjava (alternacija. . Vježba: .Objašnjava količina. . kompozicije. slično. opažaja. nejednako. inverzija. repeticiju. slično. teksturu. stanje površine. komplementarni kontrast. kompozicija. .Upoznaje se sa svjetlosti na pojmovima stvaranje vizuelnog svjetlost i forma. nejednako.4. elemente oblik.Nabraja i opisuje kompozicije: linija. Elementi kompozicije .Crta oblik i teksturu.Crta liniju i smjer. kontrast. harmoniju. . hromatske i . kontrast kvantiteta. osvijetljenosti. . valer.Analizira razlike u (termine) vidnom polju: daltonizam i jednako iradijacija.Upoznaje se sa kompoziciju pojmom likovnog djela.Pojašnjava . oblik. . svijetlo . .Uočava dejstvo . gradacija. miješanja boja. . boju. Osnovna svojstva boja . .Uočava kontrast: kontrast. 114 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Zna osnovne načine ahromatske boje. pojmove jednako.Crta oblik i teksture.Zna elemente . tamno. simultani kontrast. svjetlo toplo .Upoznaje jedinstvo preklapanje). .tamno. Vježba: .

Razlikuje alat za rad i način 115 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . zaštite na radu u papje .Razlikuje kontrast i .Poznaje materijale . gips.Zna vrste linija. sredstvo u crtežu.Primjenjuje zakonitosti perspektive na crtežu. stiropor. lesonit . suvo. meko. . valer. njihove odnose i umjetničko usmjerenja. namjeni. . Vježba: .Upoznaje mjere pluta. . šper načine obrade. masno.Poznaje zakonitosti . .maše.Definiše proporciju . vazdušna i inverzna) i tačke posmatranja (centralna. plastična masa.Poznaje alat za rad ploče. tvrdo) i objašnjava materijalizaciju predmeta. ptičija i žablja perspektiva).Opisuje vrste maketa prema maketa prema namjeni.Analizira proporciju i simetriju u i simetriju. letvice. Upotreba materijala pri izradi maketa .Slika mrtvu prirodu. školskoj radionici.Razlikuje vrste perspektive (linearna.Izrada određene makete od kartona. furnir. . pleksiglas.Nabraja i opisuje teksture materijala perspektive. (glatko.ploča.Upoznaje osnovna harmoniju boja. izradu maketa: osnovna svojstva i karton. (termin) tekstura. .Pojašnjava crteža.Upoznaje liniju kao . crtežu.Objašnjava stvaranje površine. hrapavo. .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . celuloid.Razlikuje vrste . zasićenost. harmoniju i značenje boja. . . sunđer. Vježba: . i način rukovanja. svojstva hromatskih boja: ton. Likovni elementi crteža . .Upoznaje kontrast. .Upoznaje površinu kao element .Razlikuje materijale za za izradu maketa.

dobijanje spektra.Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu. ljepkovi). .Zna stvaranje konture.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . površine i kompozicije.Zna crtačke motive.Analizira djela kroz epohe i uočava zakonitosti proporcije i simetrije.Posjeta galerijama i muzejima. . tehnički crtež. crne i bijele boje. Vježba: .Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Crta gipsani odlivak glave ugljenom.Upoznaje primjenu . . . . .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive.Zna tehnike crtanja: olovka.Slika spektar boja. . Ispitivanje ponašanja boja u prirodi .Pojašnjava (termine) proporcija i simetrija. .Zna dobijanje .Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Slika mrtvu prirodu.Poznaje crtačke tehnike.Upoznaje i definiše osnovnu i bačenu fizičku i prirodnu sjenku. boja (slika pejzaž). 116 .Slika pejzaž.Poznaje osobine ahromatskih boja.Analizira opažanju oblika. . Vježba: .Razlikuje vrste crteža: kroki. .Objašnjava dejstvo . . .Upoznaje liniju kao umjetničko sredstvo.Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici.Zna vrste linija i njihove asocijativne osobine.Slika mrtvu prirodu koristeći stečena optičkog miješanja znanja o optičkom boja.učenik rukovanja.Poznaje vibriranje . studija.Analizira vibriranje boja. miješanju boja. Vježba: .Navodi primjere iz istorije umjetnosti. Vježba: .Obrada mrtve prirode u masama svijetlog i tamnog. . . Slobodoručno crtanje . Vježba: . .Objašnjava spektra. Vježba: . . Osvjetljavanje objekata . . . osvjetljenje. svjetlost. svjetlosti u .Zna osobine . nabraja vrste linija i njihove asocijativne osobine. lakovi. osnovnu i bačenu sjenku. .Razlikuje pomoćni materijal (boje.

.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 6. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . L. Barcsay: Anatomija za umjetnike. vazdušna. 1974. 7. 2000. Komuna.L. Beograd.G. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Diplomirani slikar. crtež četkicom. Crta gipsani odlivak glave (tuš i lavirani tuš). metalno pero. Razlikuje vrste perspektiva: linearna.diplomirani grafičar. kozlići.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. table za crtanje. 10. Okvirni spisak literature i drugih izvora . papir i gipsani odlivci mrtva priroda. Povezanost predmeta Znanja . Miodrag Draničanin. . 8.Grupa autora: Majstori umjetnosti.Likovni elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . 1978. Beograd. . Mladost. - - 5.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . . Mono & Manana. Beograd. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Slobodoručno crtanje . Zagreb. . Crta figuru u prostoru u tehnici olovke.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. lavirani crtež. Smit: Umjetnost danas.E. Crta mrtvu prirodu ugljenom.J. - 9. . kreda. pero. 1997.Likovni elementi 117 . inverzna. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tačke posmatranja. da Vinči: Traktat o slikarstvu.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Formativni ciljevi učenik ugalj. 1988. Piskel: Opšta istorija umjetnosti. . Beograd.Ocjena vježbi.Štafelaji.

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 3. Opšti ciljevi nastave . .Osposobljavanje za sistematičnost.Upoznavanje svrhe izrade i vrste projekata. . . 118 .1. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 1.3.Sticanje pravilnog odnosa prema zaštiti životne sredine. .Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata. .3. .Upoznavanje građevinarstva kao privredne djelatnosti.Upoznavanje sa vrstom i podjelom građevinskih objekata. .Upoznavanje radova na izgradnji objekata.Upoznavanje učesnika i faza u realizaciji građevinskih objekata. Naziv predmeta: OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 2. urednost i preciznost.

standarda.privredne objekte.Razlikuje i .Obilazak grada.tunele. Prostorno planiranje .objekte društvenog .4. .Razlikuje područja .hidrogradnje. građevinske kao privrednom objekte prema granom.Razlikuje različite objekte: objekte visokogradnje: . Grane građevinske proizvodnje . namjeni.Navodi i objašnjava . generalne. Objekti kao finalni proizvodi građevinarstva .Objašnjava faze radova i radnih postupaka u procesu građenja. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinarstvo kao privredna djelatnost .stambene zgrade.Razlikuje načine .Nabraja građevinske objekte kao finalne proizvode.niskogradnju.Upoznaje grane građevinske proizvodnje: . . između činiocima koji utiču regionalnih.Uočava razliku .puteve i naselja. 119 Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava urbanističkih urbanističke planova.Upoznaje se sa i faze građevinske područjima i proizvodnje. . fazama građevinske proizvodnje. . planove: regionalne.hidrogradnju.Posjeta Zavodu za urbanizam. . . detaljnih . .niskogradnje. .Upoznaje se sa odnos prema upoređuje građevinarstvom zanimanju. .Upoznaje se sa prostor. detaljne. . . .visokogradnju. željeznice. na planiranje – generalnih i urbanizam.Navodi i objašnjava snabdijevanja objekte vodom i niskogradnje: kanalisanje .Razvija stručnost. .Razvija pozitivan . .Razvija osjećaj za .visokogradnje.

Radovi na izgradnji objekata . Projektovanje .Razvija sposobnost .Navodi i objašnjava .Razlikuje vrste projekata.Navodi sisteme u konstruktivne građenju i njihove sisteme i njihove elemente. Učesnici u realizaciji građevinskih objekata i faze u realizaciji građevinskih objekata . . građevinske radove.geodetske radove. . .brane. mehanizaciju na . vrste projekata i njihovu primjenu. preciznog rada.Uočava važnost .završne građevinske radove.Obrazlaže uređenje vodenih tokova.instalaterske radove.Uočava svrhu . 120 . . prava.Objašnjava poljoprivrednu hidrotehniku. u realizaciji izgradnji građevinskih građevinskih objekata i njihova objekata. . realizaciji građevinskih objekata. . .pristaništa.hidroelektrane. Građevinski sistemi i elementi . . .Objašnjava način snadbijevanja vodom i kanalisanje naselja.Navodi i objašnjava objekte hidrogradnje: . elemente.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik . projektovanja.Nabraja radove na .Navodi učesnike u timskog rada. . .aerodrome.Objašnjava svrhu kvalitetnog i projektovanja.osnovne gradilištu. obaveze i .Razlikuje radove na .mostove.Nabraja . . izgradnji objekata: izgradnji objekata.Razlikuje .zemljane radove.Posjeta gradilištu.Razlikuje učesnike .Objašnjava faze u dužnosti.

Opterećenje nosača Armirački radovi Betonski radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi 121 . katalozi i prospekti.Računar.Građevinske konstrukcije . V. 7. čelik .Diplomirani inženjer građevinarstva. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Završni građevinski radovi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 6.Lj. beton.diplomirani inženjer arhitekture.Praktična nastava . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Statika i otpornost materijala .Sistemi u građenju . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . 2006. 10.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Drvo. projektor. Božinović: Osnovi građevinarstva. . . 8. S. platno za projektor. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Nikolić.Konstruktivni sklop zgrade .Osnovni građevinski radovi .Građevinski materijali .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Elementi konstruktivnih sistema . Krunić. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Razlikuje mehanizaciju na gradilištu. Povezanost predmeta Znanja .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Beograd. 9. . Okvirni spisak literature i drugih izvora . boje i lakovi .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi .Keramički materijali. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Završni radovi u građevinarstvu .

. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2.4.1. . .Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine. .Usvajanje znanja iz osnova ekologije. 122 . EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1.Razvoj svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine.Usvajanje znanja o uzročno posljedičnim odnosima žive i nežive prirode. . Opšti ciljevi nastave .Razvoj svijesti o značaju zaštite životne sredine. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 58 14 72 3.Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine.3.

Opisuje kopnene. Ekologija populacije . koji određuju . Vježbe: .4. potrošač odnosa u ishrani. ishrane.Navikava se da .Razvija analitičko . ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine.Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije.Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane.Upoznaje faktore populacije.Definiše lanac u ekosistemu.Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije.Definiše sukcesije u .Terenski rad: .Definiše pojmove: . ekološki zavisnost žive i faktori. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji . životna međusobnu posljedice.Uočava osnovne .posmatranje različitih staništa i zajednica.Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze. Ekosistem . ekosisteme.Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu.Analizira na . .Shvata pojam ravnoteža. . značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. .Definiše pojmove: mišljenje. proticanje energije . sredina. Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi .Razvija svijest o . organske materije. .Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide.Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija. . 123 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . . ekološka . opterećenosti .Određuje elemente životne sredine. nežive prirode. ekosistema.Određuje .Interpretira reducent organske kruženje materije i materije. primjeru producent organske kompleksnost materije.

.mora i slatke vode .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike.Razvija analitičko mišljenje. vazduha. .Ukazuju na . Vježbe: .Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema. . . Zagađivanje voda .Određuje glavne . posljedice.Određuje uzroke . vazduha i otrovne .Razlikuje metode prečišćavanja. Vježbe: .Film o zagađivanju vazduha. industrijski filteri.Zaštita okoline. automobilski katalizatori).Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini.Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha. .Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. intenzivne poljoprivredne proizvodnje.Razvija analitičko mišljenje.Ocjenjuje značaj ozonske rupe.Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta. Zagađivanja zemljišta . . . koncentracija .Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje. 124 .Zaštita zemljišta. stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte).Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem. . . (kisjele kiše.Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu.Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha .Interpretira problem prenaseljenosti .

Černobil.Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja. Vježbe: . Socijalizacijski ciljevi učenik . .Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. itd. pošumljavanja terena koji su podložni eroziji.Ukazuje na značaj vrsta. Formativni ciljevi učenik zemlje. .Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji. .Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu. .Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini. Ugrožene biljne i životinjske vrste .Analizira značaj . Preporuke za izvođenje nastave . Mjere za zaštitu životne sredine .Navikava se na poštovanje normi i propisa.Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja. 125 . . traženja i korišćenja novih ekoloških izvora energije.Shvata važnost očuvanja životne sredine. nekih životinjskih .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija .Navodi alternative . .Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta.Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice.Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora.Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja. ).Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine.Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer.Određuje načine . vode u . . prema pitkoj vodi. Vježbe: .Analizira značaj energetske izvore. .Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima.

ugroženih. Zavod za udžbenike. .Dijaprojektor.I.Zaštita na radu 126 . Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine.Diplomirani biolog. . 6.diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd. TV prijemnik. video rikorder i video kasete. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Jablanović. . D. Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine. V. Povezanost predmeta Znanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . 10. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Mjere za zaštitu životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Savić. 8.Praktična nastava .M.Usmeno najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. endemskih biljnih i životinjskih vrsta. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 9.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. grafoskop.Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode. . Zavod za udžbenike. 1998. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Beograd. 7. slajdovi.

3. RAZVOJ ARHITEKTURE 1. .Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.5. klimatskih uslova. .1. društvenih promjena.Sagledavanje tehnike građenja. .Upoznavanje razvoja arhitekture starog vijeka.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz vjekove do današnjih dana.Sagledavanje istorijskih činjenica. . 127 . . .Upoznavanje razvoja arhitekture u praistoriji. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. ekonomskih odnosa. .Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. upotrebe različitog materijala i konstrukcija kroz vjekove. . . Naziv predmeta: RAZVOJ ARHITEKTURE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 50 22 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 50 22 72 3.Upoznavanje razvoja arhitekture srednjeg vijeka. religije kao bitnih činjenica u razvoju arhitekture.Razvijanje osjećaja za zaštitu kulturne baštine.Sagledavanje kulturno istorijskog nasljeđa na tlu Crne Gore u svim epohama razvoja. .

kromlesi i arhitektonskog siste).Razvija pravilan .Upoznaje stara i nova svjetska čuda. razlike starog arhitekturu starog vijeka.Uočava . stambenu arhitekturu. kiča. . arhitekturu Grčke. arhitekture kroz vjekove.Navodi faktore koji utiču na razvoj arhitekture. prve početke dolmeni. Praistorijsko doba . .Crta praistorijske .Uočava stilske . Egipta.Crta karakteristične spomenike egipatske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. kompozicije i detalje arhitektura Egipta. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . Vježbe: . vjekove. Mesopotamije.Upoznaje razvoj odnos prema karakteristike arhitekture kroz zanimanju.Upoznaje klimu.Razvija moć . .Uočava geografski .Razlikuje objekte stila.Upoznaje pojam . . .Upoznaje položaj. religiju.4.Upoznaje materijal.Upoznaje kultne staništa (zemunice i spomenike i sojenice).Razvija preciznost . društveno arhitekturu uređenje. ekonomske odnose. . . Mesopotamije.Upoznaje zapažanja. stilske arhitekturu Rima. .Upoznaje pojam stilskoj pripadnosti. arhitekture po .Crta karakteristične spomenike 128 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Arhitektura starog vijeka . karakteristike. nadgrobne praistorijsko doba i spomenike (menhiri. Grčke i Rima.Izrada crteža objekata iz praistorije. građevinski .Crta prva čovjekova .Upoznaje u radu.Izrada crteža objekata starog vijeka. stvaralaštva. .

Romanike. -romanska . -islamska klimu. . . građevinski materijal. detalje arhitektura Vizantije.Uočava . arhitektura. jonski i korintski. srednjeg vijeka: . Vježbe: .Crta karakteristične spomenike romanske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. društveno -gotska uređenje.Crta karakteristične Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Crta karakteristične spomenike vizantijske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Crta karakteristične -vizantijska detalje i arhitektura.Opisuje arhitekturu kompozicije.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima. Gotike i Islamske. stilske .Upoznaje karakteristike. ekonomske odnose. 129 .učenik mesopotamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Arhitektura srednjeg vijeka . položaj.Upoznaje podjelu karakteristične arhitekture stilove srednjeg srednjeg vijeka. arhitektura.Izrada crteža objekata arhitekture srednjeg vijeka. religiju.Crta i razlikuje grčke stilske redove: dorski. . kompozicije.Crta karakteristične spomenike grčke arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. vijeka kroz detalje i . arhitekturu kompozicije i Latinske Amerike. .Uočava geografski arhitektura. .

Beograd. .Računar. I. Voljević.Pronalazi ilustracije . . Mijović: Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 5. Titograd.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Duli: Istorija arhitekture za treći razred. projektor.D. . grafoskop.Crta karakteristične spomenike islamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. .Razvija osjećaj za . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Diplomirani inženjer arhitekture. .Ocjena vježbi. 2005. Mijović: Tragom drevnih kultura Crne Gore. Gore.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Grafički zavod. 1996. „Vuk Karadžić“.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Prosveta.N. Beograd. 1994. grafičkih radova i referata. 1970. 6. iz perioda srednjeg srednjeg vijeka na vijeka na tlu Crne tlu Crne Gore. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 130 . . .Upoznaje kulturno očuvanje životne i pisane dokumente istorijsko nasljeđe sredine. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu.Pismene vježbe.Uočava karakteristike kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Kulturno istorijsko nasljeđe srednjeg vijeka na tlu Crne Gore . 7.učenik spomenike gotske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. Piskeli: Opšta istorija umjetnosti. Podgorica. platno za projektor i oprema za slobodoručno crtanje.P.P. 8.

Arhitektura XIX i XX vijeka .Razvoj arhitekture Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Umjetnost starog vijeka .Arhitektura praistorijskog doba .Umjetnost srednjeg i novog vijeka .Istorija umjetnosti .10.Skulptorske tehnike i motivi .Vajarstvo .Ideje i forme u modernoj arhitekturi 131 .Arhitektura srednjeg vijeka .Umjetnost praistorije .Skulptura i skulptorski materijali .Arhitektura srednjeg vijeka .Arhitektura starog vijeka . Povezanost predmeta Znanja .Arhitektura praistorijskog doba .Arhitektura starog vijeka .Savremena arhitektura .

Razvijanje kreativnosti i kreativnog mišljenja. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje anatomskih mjera ljudske figure.Razvijanje samostalnosti pri radu. .Razvijanje sposobnosti opažanja. . . .1. .Upoznavanje elemenata komponovanja i njihova primjena.Upoznavanje sa linojom kao umjetničkim sredstvom.Sticanje osjećaja za prostor. .Upoznavanje sa svjetlošću u okviru likovne umjetnosti. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 22 50 72 3. . Naziv predmeta: SLOBODORUČNO CRTANJE 2. SLOBODORUČNO CRTANJE 1.Razvijanje likovne pismenosti. . . 132 .6.3.Sticanje osjećaja za kompoziciju.

Vježba: . pejzaž.Razvija sposobnost . linija i ocjenjuje ravnoteža. tehnički crtež.Uočava (shvata) značaj linije u umjetničko stvaranju sredstvo: stvaranje umjetničkog djela.Crta portret po živom modelu u tehnici olovke vodeći računa o . . studiju. Vježbe: . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Opisuje i nabraja crtačke motive (portret.Crta (skicira) ljudsku figuru postavljenu u različitim pozama (kroki).Razvija kreativnost. uočava primjenu simetrije i zlatni zakonitosti presjek. . . tehnički crtež. konture. studija.Razvija preciznost.Nabraja vrste crteža: skica. Crtački motivi . . kroki. Proporcija i simetrija . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Linija . proprcije. linija i poznaje njihove asocijativne osobine.Razlikuje vrste osobine. . kompozicije. .Upoznaje liniju kao .Nabraja vrste linija komponovana i i njihove zašto.Analizira crtež kroz epohe. istorije umjetnosti proporciju.4.Na primjerima iz .Definiše odnose analizira raspored linija: ritam.Upoznaje se sa skiciranjem ljudske figure (kroki).crtanja figure u pokretu.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki). . Crtež . akt). . simetrije i zlatnog presjeka. . . površine.Upoznaje opažanja. cjelina dobro .Upoznaje se sa crtanjem portreta .Obrada mrtve prirode u masama 133 .Određuje i .Mijenjanje položaja tijela i ugla posmatranja zbog uvježbavanja brzog skiciranja .Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu.Razlikuje crtačke motive. mrtva priroda. da li je likovna kontrast.Upoznaje crtež kao osnovu svim oblicima umjetničkog stvaranja.Upoznaje se sa crtežom kroz epohe. asocijativne .Razlikuje skicu.

Upoznaje se sa crtanjem figure u tehnici tuš i lavirani tuš. . .Upoznaje se sa crtežom gipsanog odlivka glave.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš.Prepoznaje crtačke tehnike i razlikuje «suve» i «mokre» crtačke tehnike.Materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke.Analizira svjetlost i sjenku. Crtačke tehnike .Upoznaje se sa crtanjem (studijom) figure u prostoru.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika: materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. Vježbe: . pravilima viziranja. Formativni ciljevi učenik odnosu veličina (proporciji). uočava mogućnosti tehnike. . . . simetriju. problemima sjenčenja.Analizira kompoziciju proporcije. ugalj. . Perspektiva .Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode i materijalizacijom postavljenih predmeta. .Crta gipsani odlivak glave ugljenom.Crta portret po živom modelu vodeći računa o odnosu veličina (proporciji). kreda.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave svijetlog i tamnog. . . lavirani crtež. materijalizaciji predmeta.Posjeta ateljeima umjetnika.Informativni ciljevi i sadržaji učenik po živom modelu.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. 134 . . .Crta gipsani odlivak glave ugjenom.Nabraja i opisuje osnovne tehnike crtanja (olovka.Razlikuje vrste perspektiva. različitih oblika i boje. crtež četkicom). karakternim osobinama modela. metalno pero.Crta mrtvu prirodu od istih materijala. . karakternim osobinama modela. anatomijom glave. .Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode od istih materijala.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika. karakternim osobinama modela. vazdušne. Vježba: . različitih oblika i boje. . . ptičju i žablju perspektivu. . sjenci.Crta ljudsku figuru u prostoru.Crta ljudsku figuru u prostoru. . različitih oblika i boja i utemeljuje stečena znanja o svijetlu. . pero. . komponovanja.Crta pejzaž primjenjujući: centralnu. . vrši korekciju. problemima postavljanja. . .Razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja. linearne.Upoznaje se sa zakonitostima perspektive: inverzne.

. 1994.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Univerzitet umjetnosti u Beogradu. Janson: Istorija umjetnosti. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .J.Računar sa internet vezom. Beograd.Likovna umjetnost .Crta figuru u sjedećem položaju u tehnici tuš i lavirani tuš. Beograd. štafelaji.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri tačke posmatranja: centralna. Barcsay: Anatomija za umjetnike.L. 1988. Okvirni spisak literature i drugih izvora . platno za projektor. „Miodrag Draničanin“. žablje i ptičje perspektive.Upoređuje i analizira na primjerima primjenu centralne. . Prosveta. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.H.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Tehničko crtanje .Ocjena vježbi.Diplomirani slikar. 7. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Beograd. 1988. . . ptičja perspektiva.elementi likovnog izražavanja. table za crtanje. .diplomirani grafičar. Formativni ciljevi učenik . Povezanost predmeta Znanja Linija Crtež Proporcija Perspektiva Linija Razmjera Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Likovni elementi .Razmjera 135 . 2000. Vasić: Uvod u likovne umjetnosti . kozlići. žablja.Crta stojeću i sjedeću figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. 6. 10. uočava mogućnosti tehnike.P. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: . . 9. Mono & Manana. projektor. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 8. . W. Beograd. papir i gipsani odlivci. da Vinči: Traktat o slikarstvu.Linija .

Naziv predmeta: SAVREMENA ARHITEKTURA 2.Sagledavanje tehnike građenja. .3.Sagledavanje odnosa između savremene arhitekture i prošlosti.7.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz dva vijeka XIX i XX. Opšti ciljevi nastave . . . upotrebe savremenog materijala i konstrukcija.Sagledavanje istorijskih činjenica. .Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. .Upoznavanje sa značajnim djelima i arhitektima moderne arhitekture.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.1. . SAVREMENA ARHITEKTURA 1.Uočavanje ideja i forme moderne arhitekture. ekonomskih odnosa kao bitnih činjenica savremene arhitekture. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. 136 . . društvenih promjena. .

Los Rajt. Ideje i forme u modernoj arhitekturi .Upoznaje čelika u stav prema novim savremene savremenom saznanjima.Razvija pozitivan . klimu. savremenoj arhitekturi (Korbizje. . kompozicije i detalje savremene arhitekture.Izrada crteža različitih pravaca savremene arhitekture. društveno uređenje.Izrada crteža objekata arhitekture XIX i XX vijeka. .Izrada crteža objekata sagrađenih od čelika. .Izrada crteža objekata savremene arhitekture. Vježba: . položaj. forme u modernoj zanimanju. materijale i građevinarstvu. stilskoj pripadnosti.Upoznaje pokrete. religiju. Vježba: .Zna arhitekte koji opažanja. Alvar Alto. građevinski materijal. Vježba: . tehnologije . grupe i škole u arhitekturi .Razvija pozitivnu . ekonomske odnose.4. Pokreti. grupe i škole u su dali pečat arhitekturi. stilske karakteristike.Upoznaje ideje i orijentaciju prema razlike.Razlikuje važne arhitekte iz tog perioda koji su značajno uticali na razvoj savremene arhitekture. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektura XIX i XX vijeka . Savremeni materijali i tehnologije građenja . građevinske objekte rađene od čelika sredinom XIX i početkom XX vijeka (kristalna dvorana.Razlikuje objekte arhitekture kroz arhitekture po XIX i XX vijek.Prepoznaje važne građenja.). Ajfelova kula i dr.Prepoznaje karakteristične objekte savremene arhitekture. .Uočava upotrebu .Razvija sposobnost .Uočava geografski arhitekturi. .Upoznaje razvoj . 137 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Uočava stilske .

Grupa autora: Enciklopedija moderne arhitekture. ). ekspresionizam. Okvirni spisak literature i drugih izvora . grafičkih radova i referata. vrijeme i arhitektura. . konstruktivizam i dr.Pismene vježbe.N. Povezanost predmeta Znanja . dijaprojektor i oprema za slobodoručno crtanje. 10. 1998. Beograd.Ocjena vježbi. 9. Građevinska knjiga. grafoskop. purizam.Savremena arhitektura . futurizam. .Uočava uticaj Bauhaus škole na razvoj savremene arhitekture.Razlikuje pravce savremene arhitekture: jugend stil. 2005. 2002. Stylos. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Radević: Savremena arhitektura. Fakultet tehničkih nauka.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Novi Sad. .R.Računar. .Diplomirani inženjer arhitekture. . . G.Razlikuje arhitekte i njihova važna djela po određenim pravcima. prevedeno sa njemačkog jezika. 8. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . secesija. Voljevica: Istorija arhitekture.S.Arhitektura XIX i XX vijeka .Razvoj arhitekture 138 . Beograd.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Dulić.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. N.Ideje i forme u modernoj arhitekturi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . Voljević. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . . 7. Gideon: Prostor.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Gropijus i dr. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 6.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje materijala i alata za izradu maketa. .Razvijanje preciznosti u radu.3. MAKETARSTVO 1. . Opšti ciljevi nastave .Razvijanje osjećaja za komponovanje boja i materijala. Naziv predmeta: MAKETARSTVO 2.8.Korišćenje znanja iz tehničkog crtanja. . nacrtne geometrije i projektovanja pri izradi maketa. .1. . vrstama i namjenom maketa. 139 . .Sticanje navike korišćenja sredstava zaštite na radu.Upoznavanje sa značenjem.

prema namjeni. makete graditeljskih nasljeđa. makete željeznica.Razlikuje osnovne . 140 . stiropor. Materijali za izradu maketa . materijala i način furnir.Odabir jednostavnih projekata za izradu (individualni i timski rad).Upoznaje se sa orijentaciju prema maketa prema pojmom zanimanju. .Upoznaje se sa osnovnim elemente projekta: elementima osnovu. koriste za izradu osnovna svojstva maketa: karton. letvice. izglede.Razvija sposobnost opažanja. gips. makete brodova. pluta.Razlikuje vrste . makete . plastična masa. maketa. izglede.Razlikuje materijale koji se za izradu maketa. Izbor projekta . avio makete. projekta.Razvija pozitivnu .Korišćenje interneta. sunđer. makete javnih spomenika. arhitektonska maketa. makete za pozorišnu scenografiju. celuloid. .Upoznaje i definiše osnovu.Poznaje materijale . šper obrade. panel ploče.Izrada određene makete od kartona. urbanističke makete. papje maše. presjeke i razmjere. Vježba: . Preporuke za izvođenje nastave .4. ploča. puno drvo.Nabraja i opisuje inženjerskih vrste maketa konstrukcija. pleksiglas. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Vrste maketa prema namjeni . namjeni: radna maketarstvo. Vježba: . (odabranog) presjek i razmjere. stručne literature i časopisa. lesonit ploče.

Poznaje izradu stepeništa.Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici. prozora.Sklapanje makete. radionicama za izradu maketa. šila.Razlikuje pomoćni materijal (boje.Objašnjava crteža na materijal prenošenje crteža (papir ili karton).Razvija preciznost.Prenošenje crteža na materijal (papir ili karton). turpije. . ukivanjem.Upoznaje izradu i .Upoznaje mjere modelarska daska.Izrada i spajanje drvenih elemenata na razne načine.Posjeta visokoškolskim ustanovama.Definiše radnu podloge za podlogu kao pomoć maketu. 141 . rezbarska dašcica. terena (podloga za balkona. . na materijal. ateljeima umjetnika. čekić. stege.. Sklapanje makete i završna obrada . pri izradi makete. lakovi i ljepkovi).Zna način i . studijima za grafičko oblikovanje.Vrši prenošenje . . elemenata: tiplovima.Vrši izradu i spajanje drvenih spajanje drvenih elemenata. krovnih.Upoznaje način i redoslijed redoslijed sklapanja i završnu sklapanja skrojenih obradu makete: elemenata.Poznaje alat za rad .Zna izradu terena i . Prenošenje crteža sa radne podloge na materijal .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati i pomoćni materijal . (vrata. Izrada i spajanje elemenata . . Vježba: . ). Radna podloga .. detalja obradu makete. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Vrši izradu radne . električne bušilice.Razlikuje alat za rad i način i način rukovanja. Vježba: .Poznaje završnu ravni. ručna svrdla (burgija). zaštite na radu u skalpel. fasada. maketu). rukovanja: . vodilice za siječenje. . blanjalice. Vježba: . zavrtnjima i na pero i žlijeb. školskoj radionici. testera. Vježba: .Poznaje izradu .Izrada radne podloge za maketu. kliješta. makaze.Navikava se na tačnost.

9. Povezanost predmeta Znanja Boje Materijali Razmjera Maketa javnih spomenika Urbanistička maketa Arhitektonska maketa Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 2008.Informativni ciljevi i sadržaji učenik štafaža. radni sto.Slikanje .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Ocjena vježbi. . dijaprojektor.Harmonija . 7. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Diplomirani inženjer arhitekture. 2002. . Zavod za izdavanje udzbenika.Proporcije . 8. Novi Sad. S. Formativni ciljevi učenik štafaža. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.P. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .B. pribor i alat za obradu. .profesor likovnog obrazovanja. 1989. Srpsko Sarajevo.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Ročkomanović: Maketarstvo. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . „Čovjek i prostor“. . Udruženje hrvatskih arhitekata. oživljavanje i uljepšavanje maketa.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. „Urbanizam“. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zagreb.Vajarstvo 142 . .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. projektno platno. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Gačić: Tehničko obrazovanje udžbenik za V i VI razred. 6. 10.Istrorija umjetnosti .Računar sa internet vezom.Arhitektura .Urbanizam .Časopisi: „ Arhitektura“.Boje .

Naziv predmeta: MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 2.3.Sticanje znanja o značaju. .Korišćenje usvojenih znanja iz drugih predmeta. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 1.Upoznavanje propisa i pravila za izvođenje temelja. koji su neophodni za iscrtavanje izvođačkih detalja.Osposobljavanje za sistematičnost. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 28 28 44 44 72 72 3.Upoznavanje elemenata proračuna.1. . . urednost i preciznost u radu. .Sticanje pravilne predstave o prostoru. načinima i pravilima za izvođenje temeljnih konstrukcija građevinskih objekata. . .Upoznavanje osnovnih tipova temelja i materijala za njihovo izvođenje.Upoznavanje mehaničkih svojstava tla od kojih neposredno zavisi fundiranje objekata. 143 .9. . Opšti ciljevi nastave .

u radu.Razlikuje faze preciznosti u radu.Poznaje faze . kretanja tla.Navodi uzroke poznavanja uzroka kretanja tla. . . važnosti tačnosti i .Ispituje stabilnost stabilnosti kosina. .Shvata značaj .kapilarnost u tlu. porijekla.vlažnost tla. .Obrazlaže dejstvo mraza na tlo.granice konzistencije tla.strukturu tla. . .Posjete laboratoriji za geomehanička ispitivanja tla.Stiče svijest o postanak tla. vezana i značaj mehanike analitičnost u tla organskog tla. .opšte karakteristike tla .stišljivost tla.zapreminsku i specifičnu težinu .Razvija preciznost .Poznaje metode analitičkom i ispitivanja grafičkom stabilnosti tla. . . .Upoznaje opšte pojmove o istražnim radovima i terenskim ispitivanjima tla. Stabilnost zemljanih kosina .Nabraja metode za određivanje otpornosti tla.poroznost i deformacije tla koeficijent kao posljedice poroznosti tla. .granulometrijski sastav.Nabraja i definiše vrste uzoraka tla i način uzimanja. Preporuke za izvođenje nastave . . .poznaje uslove .Razlikuje vrste tla: . Grafička vježba: . . radu.Uočava važnost poznavanja . materijala u tlu i materijala u tlu. zemljane kosine .trenje i koheziju tla.vodo-propustljivost tla. . . uzoraka tla. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Mehanika tla .4.Upoznaje vrste i .Razvija .Ispituje stabilnost zemljane kosine analitičkom i grafičkom metodom (švedska metoda momenata 144 .Definiše ulogu i nevezana. fizička svojstva tla: .zbijenost tla(Proktorov ogled). .Razlikuje fizička svojstva tla.Geomehanički elaborati.Razlikuje vrste tla. dejstva mraza. .

Poznaje opterećenja u tlu i rasprostiranje superpoziciju opterećenja u tlu. Dozvoljena opterećenja tla .Ispituje stabilnost potpornih zidova analitičkom metodom. .u pogledu klizanja.Računa centrično opterećen ab temelj samac i crta plan armature. .u pogledu preturanja. Potporni zidovi .temelje samce.Poznaje uslove potpornih zidova stabilnosti potpornih analitičkom zidova: metodom. temelja neposredno oslonjene na tlo: .Crta rasprostiranje .kombinovane 145 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i modifikovana švedska metoda). .Geomehanički elaborati. opterećenje za različite vrste tla. .Razlikuje načine . potpornog zida. superpoziciju .Nabraja podjelu i poznavanja uzroka primjenu potpornih kretanja tla iza zidova. .učenik metodom (švedska metoda momenata i modifikovana švedska metoda). elaborata . . .trakaste temelje. fundiranja. opterećenu ab . . Vježbe: .Nabraja fundiranja karakteristike tla građevinskih koje utiču na dubinu objekata.Očitava iz pritisaka tla u geomehaničkog dubini. Vježba: .Računa centrično posredno fundiranje opterećen ab građevinskih temelj samac i objekata.Definiše pritiske tla na potporne zidove.Navodi načine neposredno fundiranja: oslonjene na tlo.pločaste temelje. . neposredno i . temeljnu traku i . .Računa centrično opterećenu ab temeljnu traku i crta plan armature.Razlikuje oblike dubinu fundiranja.u odnosu na ivična naprezanja.Definiše najmanju . pritisaka tla u . temelja .Ispituje stabilnost .Računa centrično .Definiše dozvoljeno dozvoljena opterećenje tla. crta plan .Poznaje dubini. Fundiranje građevinskih objekata .Shvata značaj . crta plan .Geomehanički elaborati.Poznaje oblike armature.

Razlikuje načine posrednog fundiranje građevinskih objekata.Navodi primjenu priboja. 2008.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . Formativni ciljevi učenik armature. Povezanost predmeta Znanja Potporni zidovi Temelji Potporni zidovi Temelji Priboji i zagati Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Presjeci geometrijskih tijela . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . . .Opisuje posredno fundiranje građevinskih objekata na šipovima. .Beton . 6. platno za projektor. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Solarov: Mehanika tla i fundiranje. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 7. .Gvožđe . . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Informativni ciljevi i sadržaji učenik temeljne sisteme. 9.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. .Nacrtna geometrija . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . po jedan pismeni zadatak u polugodištu).Građevinski materijali . Beograd.Diplomirani inženjer građevinarstva.Skicira priboje i zagate.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Računar.Poznaje proračun temelja samca i trakastih temelja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. zagata i kesona i njihovu opravdanost kod izgradnje građevinskih objekata.Čelik .Drvo i drvena građa 146 . crtaći stolovi i pribor za crtanje.R. 8. projektor.Ocjena vježbi. 10.

Potporni zidovi .Temelji .Temelji .Geometrijske karakteristike presjeka .Znanja .Vrste opterećenja materijala .Tehnologija betona .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Zemljane kosine .Temelji 147 .Armatura .Statika i otpornost .Sile u presjeku .Potporni zidovi .Primjena betona kao građevinskog materijala .Građevinske konstrukcije .Otpornost materijala .

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 20 20 46 46 66 66 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 1. upornosti. korišćenja.grafička estetika.Razvijanje komunikacijskih sposobnosti.Razvijanje sposobnosti rada u grupi.Ovladavanje metodama i tehnikama pripreme. 3. obrade.Priprema se za izradu tehničke dokumentacije.Shvatanje smisla i značaja kategorije rada.1. .10.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. 148 . čuvanja i prenošenja informacija. Opšti ciljevi nastave . odgovornosti. .3. . .Razvijanje logičkog mišljenja. pedantnosti i tačnosti. . . . .Uklapanje estetike i funkcionalnosti . Naziv predmeta: KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 2.

Opisuje redoslijed postupaka koji vode vizualizaciji scene.Upoznaje se sa . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . Tipovi vizualizacije koje podržava AutoCAD .Shvata pojam .Objašnjava alat modela. svog modela u predstavljanja.Snima novi . renderuje djelove .Dodaje osnovnog jednostavne jednostavnog materijale objektu.Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata. 149 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . dodavanje .Photo Real.4.Razvija smisao za . . materijala.Dodaje mapirane . estetiku. . Render.Razvija sposobnost Render.Upoznaje tri tipa vizualizacije.Opisuje snimanje materijal.Selektivno pozadine. mapiranim .Razvija sposobnost . . . . opažanja. . materijala i grubu .Crta model koji treba da vizualizuje. .Poznaje izradu .Objašnjava .Analizira tipove .Objašnjava Backgraund). .Photo Raytrace. opažanja.Poznaje rad sa materijale.Snima postavljeni perspektivi i način pogled komandom izrade pogleda VIEW. (nivoa) . .Dodaje pozadinu materijalima. Vježba: .Objašnjava snimanje postavljenog pogleda. materijala.Planira redoslijed vizualizacije: postupaka. grafičkih slika. Izrada pogleda .Razvija sposobnost podjelu materijala. Vježba: . komandom DVIEW. Izrada i dodjeljivanje materijala .Render – Basic .Interpretira pojam značenjem pojma vizualizacija vizualizacija grafičkih slika.Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Upoznaje pregled prostornog komandom DVIEW.Podešava izgled podešavanje postojećeg izgleda postojećeg materijala. (Alat Render . . novog materijala.Definiše pojam materijala.Postavlja pogled . . .Razlikuje vrste materijala.

Objašnjava izradu sunčeve svjetlosti.Koristu boju svijetla na sceni.Upoznaje načine probne vizualizacije modela: .Izrađuje sunčevu svjetlost. Vizualizacija modela . .Upoznaje dodavanje i postavljanje kamere. opcija Query for Selection. . . Vježba: -Štampanje urađenog. . Socijalizacijski ciljevi učenik . .Dodaje svijetlo.isključivanje opcije Shadow okvira za dijalog Render.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Koristi faktor slabljenja svijetla.Snima vizualizovanu sliku kao datoteku za štampanje.Opisuje prikazivanje modela alatom Render.Distant Light udaljeno svijetlo. .Spotlight . . . . . vizualizovane slike kao datoteke za štampanje (mogućnost izbora jedne od pet različitih tipova Formativni ciljevi učenik .Razvija samostalnost i samopouzdanje. .cijelog modela.dijela ili djelova modela .Štampa sliku.Prikazuje model alatom Render. .Razvija kreativnost i samostalnost u radu.Razvija sposobnost prostornog predstavljanja. vizualizovanog modela.blic svijetlo. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Svijetlo . .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . Štampanje .Navodi tipove svijetla: .Objašnjava dodavanje i mijenjanje svijetla.Određuje intenzitet ili jačinu svijetla.Dodaje i postavlja kameru. „brza“ vizualizacija opcija Sub Sampling poduzorkovanje. . Vježba: . 150 .Dodaje sjenku.opcija Crop Winow. djelova ili cijelog modela primjenom odgovarajućih opcija. .Razlikuje vrste svijetla.Point Lighttačkasto svijetlo. . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Pravi probne vizualizacije dijela. .Objašnjava način snimanja uređene. . .

Projektovanje . .Građevinske konstrukcije .Definisanje prostornih vrijednosti 151 . Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Računar sa odgovarajućom programskom opremom. . 8. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Nacrtna geometrija . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. D.Projektna dokumentacija . . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 7. 9.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 2000. 2004. CET Computer Equipment and Trade. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole.Pismene vježbe.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Diplomirani inženjer građevinarstva. skener.G. Povezanost predmeta Znanja .Izrada i obrada crteža.V.Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija . Omura: AutoCAD 2000.Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Tehnička obrada crteža . . projektor i projektno platno. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama.Tehničko crtanje . 2001. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Beograd.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Burchard.Obrada i izrada crteža . 6. štampač. 10.Izrada i obrada tehničke dokumentacije . Beograd.Izrada priloga projekta . Pitzer: Pod lupom .Informativni ciljevi i sadržaji učenik datoteke).B. kotiranje . Kompjuterska biblioteka.AutoCAD. .

. .11. . . .Upoznavanje sa obradom i ugradnjom armature.Razvijanje svijesti o upotrebi zdravih materijala. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1.Upoznavanje sa savremenim metodama izvođenja završnih radova.Upoznavanje sa izradom građevinske skele. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje sa tehnologijom izvođenja zidarskih radova.1.Upoznavanje sa sistemima građenja u visokogradnji. .Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu. .Sticanje znanja o savremenim alatima.Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu u okviru radnog procesa.Upoznavanje principa zaštite životne sredine.Upoznavanje se metodama izvođenja montažnih radova i prefabrikacijom betonskih elemenata. . priboru i mašinama u visokogradnji. . 152 .Upoznavanje sa raznim vrstama oplata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 66 66 66 66 3.Upoznavanje sa savremenim metodama izrade krovnih konstrukcija. .3.Upoznavanje sa tehnikom ugradnje čelika za prednaprezanje. ugrađivanja i njege betona. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2.Upoznavanje sa načinima izvođenja zemljanih radova. . . . .Upoznavanje sa metodama transporta. .

. Socijalizacijski ciljevi učenik . . Sadržaji/Standardi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . .Upoznaje znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje metode izgradnje objekata visokogradnje. Zemljani radovi .Navodi grupe građevinskih radova. . . . Preporuke za izvođenje nastave Shvata značaj zemljanih radova.4. 153 .Opisuje metodu montažne gradnje i navodi njene prednosti.Pozitivno procjenjuje važnost novih saznanja iz svoje struke.Opisuje tehnologiju tradicionalne unaprijeđene metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke. . Shvata specifičnosti pojedinih građevinskih radova.Definiše metodu industrijske gradnje i preduslove za njenu primjenu.Nabraja građevinske radove u okviru grupe grubih građevinskih radova. .Opisuje tehnologiju tradicionalne metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke.Upoznaje osnovne metode izgradnje objekata visokogradnje.Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. Vrši komparaciju metoda izgradnje objekata visokogradnje. .Pojašnjava pojam zemljanih radova.Nabraja građevinske radove u okviru grupe završnih građevinskih radova. .Pojašnjava osnovne termine u tehnologiji građenja.

.Upoređuje tehnike širokog i uskog iskopa. . .Zna sredstva za premazivanje oplate. .Razlikuje materijale i sredstva za spajanje drveta. 154 .Objašnjava pojam građevinske skele. . .Razvija preciznost.Upoznaje oplatu za ploče. .Shvata značaj skele pri izgradnji. .Razlikuje elemente krovnih konstrukcija.Navodi materijal i sredstva za spajanje.Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanja uskog iskopa.Definiše osnovne pojmove o tesarskim radovima. .Upoznaje samopodižuću oplatu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Zna opremu za čišćenje oplate.Upoznaje prenosnu oplatu za zid. Tesarski radovi .Upoznaje specijalne vrste oplate. . .Opisuje oplatu za stubove i grede.Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanje širokog iskopa. . . .Upoznaje tunelsku oplatu.Upoznaje faktore za usvajanje tipa oplate.Opisuje izradu Formativni ciljevi učenik . . .Razlikuje mehanizaciju za zemljane radove. . . . .Navodi pomoćna sredstva za primjenu oplate. . .Razlikuje krovne konstrukcije.Nabraja razne konstrukcije oplate.Razlikuje razne vrste oplate.Upoznaje kliznu oplatu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizaciju za zemljane radove.

Razlikuje mašine za obradu armature. . . .Razlikuje i 155 .Navodi mašine za obradu armature.Razlikuje vrste armature. .Opisuje pripremu podloge za betoniranje.Opisuje proces izvođenja armiračkih radova u pogonu i na gradilištu. .Upoznaje čelik za prednaprezanje.Upoznaje rad auto . . . . .Upoznaje ugradnju betona Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . pumpe za beton.Nabraja vrste krovnih konstrukcija. .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu.Zna karakteristike i primjenu mikroarmature. Armirački radovi .Upoznaje vrste i karakteristike armature.Opisuje ugrađivanje čelika za prednaprezanje.Razlikuje razne metode ugrađivanja betona i vrši komparaciju istih. . . .Poznaje elemente krovnih konstrukcija.Zna da vodi kontrolnu knjigu skele. . .Opisuje rad mašina za obradu armature. .Uočava značaj i specifičnost betonskih radova.Shvata principe prednaprezanja čelika. .Uočava značaj njege betona.Navodi metode ugradnje betona. .Razlikuje metode transporta betona. . .Razvija preciznost.Zna probleme zaštite armature. gradilišnog krana.Zna pripremu podloge za betoniranje. . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinske skele. Betonski radovi .Opisuje unutrašnji transport betona. . transportnih traka i ostalih transportnih sredstava.mješalice.Shvata metode izrade skeleta armature kod raznih konstruktivnih elemenata. .

Nabraja i opisuje zidarski materijal.Nabraja principe i prednosti metoda montaže. . .Opisuje obradu horizontalnih i vertikalnih površina.Opisuje obradu spojnica. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje površinsko vibriranje betona.Upoznaje sisteme i prednosti montažne gradnje. . Zidarski radovi .Upoznaje tehniku torkretiranja betona. .Razlikuje kriterijume kvaliteta izvedenih zidarskih radova. .valjcima. . .Opisuje izradu i transport vezivnog materijala. . 156 .Pojašnjava dekompoziciju objekta na Formativni ciljevi učenik upoređuje metode njege betona u raznim uslovima.Nabraja zidarski alat i pribor. . .Objašnjava malterisanje zidova. . .Opisuje izradu podnih košuljica. Montažni radovi . .Objašnjava zidanje zidova od opeke i blokova raznih debljina.Upoznaje tehniku ugrađivanja betona vibro . .Razlikuje materijal i pribor za zidarske radove. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik pervibratorom.Zna izradu podnih košuljica.Definiše pojam njege betona i opisuje metode njegovanja u raznim uslovima.Upoznaje se sa vakuumiranjem betona.Uočava prednosti montažne gradnje.

. Završni radovi . .Upoznaje mehanizaciju za montažu. .Poznaje sadržaj projekta montažnih radova.Shvata tehnologiju montažnih radova. pribor i mašine i Formativni ciljevi učenik .Upoznaje postupak postavljanja elementa u ležište. . .Objašnjava postupak kontrole i pripreme elementa. .Nabraja i opisuje metode prefabrikacije. 157 . .Razlikuje metode izvođenja montažnih radova.Uočava kriterijume za ocjenu kvaliteta izvršenih završnih radova.Upoznaje savremeni alat. .Analizira projekat montažnih radova.Navodi i objašnjava metode izvođenja montažnih radova. .Definiše pojam prefabrikovanih betonskih elemenata.Informativni ciljevi i sadržaji učenik elemente.Razlikuje mehanizaciju za montažne radove.Objašnjava pojam završnih radova i navodi vrste.Navodi i opisuje mehanizaciju za montažne radove. .Upoznaje postupak izrade veze elementa sa konstrukcijom. . . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje postupak pravilnog zahvatanja i probnog podizanja elementa. . .Vrši upoređivanje metoda prefabrikacije. . .Navodi i opisuje pomoćna sredstva za montažne radove.Objašnjava postupak kontrole i pripreme ležišta za element. .Razlikuje završne radove.

Izrada skeleta armature i poznavanje metoda predneprezanja .Građevinska mehanizacija . .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Opekarski i betonski proizvodi za zidanje .Građevinski čelik .Izrada oplata i skela . prospekti. Beograd.Beton kao građevinski materijal . G. Lj.Zidanje zidova od blokova i opeke . 1997. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Organizacija građenja 158 .Osnovni sistemi građenja . Mladenović. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Slobodan Mladenović.S. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Krunić: Osnovni građevinski radovi. .Malterisanje zidova .Upoznaje savremene tehnologije završnih radova. Krunić. 9. Blagojević: Građevinske konstrukcije.Osnovi građevinarstva . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Izrada i podgrađivanje iskopa .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Malteri . katalozi.Računar. projektor. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd. alata i pribora. . 8. platno za projektor.Izrada i podgrađivanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 10.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Arizanović: Tehnologija građevinskih radova.B.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 2006.Drvo kao građevinski materijal .Osnovi geologije . 1998. uzorci materijala.Upoznaje sisteme montažne gradnje . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Univerzitet u Beogradu. 6. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Građevinski materijali .Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale koji se primjenjuju u tehnologiji završnih radova. Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Povezanost predmeta Znanja .Diplomirani inženjer građevinarstva.Dr D. 7.

Znanja iskopa .Izrada i podgrađivanje iskopa .Stabilnost zemljanih kosina . probnog dizanja i postavljanja elementa u ležište .Poznaje posljedice nepravilne montaže .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima .Izrada oplata i skela .Zaštita na radu .Izrada skela .Mehanika tla i fundiranje .Upoznaje postupke pravilnog zahvatanja.Izrada krovnih konstrukcija .Statički određeni i neodređeni nosači i razni oblici njihovog naprezanja .Tehnologija betona .Spravljenje i ugrađivanje betona .Građevinske konstrukcije 159 .Krovne konstrukcije .Pojašnjanje dekompozicije objekta na elemente Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja za zemljane radove .Konstruktivni sklop objekta .Oplate i skele .Statika i otpornost materijala .Vrste opterećenja i presječne sile .

Upoznavanje instrumenata.Osposobljavanje za primjenu novih tehnologija geodetskog snimanja.1. . . GEODEZIJA 1. Opšti ciljevi nastave .3. . pribora i postupka koji se koriste prilikom mjerenja horizontalnih i vertikalnih uglova. .Upoznavanje instrumenata. pribora i postupka za mjerenje dužine.12.Osposobljavanje za samostalan rad. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3.Osposobljavanje za prenošenje podataka sa plana na teren. 160 . .Upoznavanje instrumenata. .Osposobljavanje za numeričku obradu podataka pomoću kojih se računaju koordinate i nadmorske visine tačaka. Naziv predmeta: GEODEZIJA 2. pribora i postupka koji se koriste prilikom određivanja visinskih razlika.

lupa. . stativ.Zna djelove . površinu i radijane. mjerenje uglova. kao i snimanja (polarna i primjenu pri izradi ortogonalna planova.Skicira geodetske geodetske mreže mreže (trigonometrijska. ) Mjerenje horizontalnih uglova .seksagezimalnih u centezimalne i različite jedinice. poligonska.Nabraja jedinice . .Nabraja sprave za libela.Objašnjava način . mjerenja uglova.pretvara mjere(SI) u vrijednosti uglova praktičnoj iz: geodeziji (mjere za .Analizira uslove limb. linijska poligonsku. linijsku i nivelmanska).Primijeniti odgovarajuću razmjeru pri izradi plana manjeg stambenog bloka.Razvija sposobnost . Vrste geodetskih mreža .Razlikuje vrste .Shvata ulogu lupe.Shvata pojam razmjernike. alhidada).Ispitivanje refleksije i uslova za upotrebu teodolita. koje treba da . durbin.Odlazak na teren i obilježavanje geodetskih tačaka. alhidade. geodeziji. .Opisuje metode razmjernika.Crta u razmjeri obilježavanja stalne i privremene geodetskih tačaka oznake na terenu.Opisuje ispitivanje ispuni teodolit da i refleksiju bi se moglo vršiti teodolita za mjerenje uglova.Upoznaje . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Jedinice mjere u praktičnoj geodeziji . (trigonometrijsku.Zna jedinice mjere . i nivelmansku).Definiše suštinu teodolita. Vježba: .Navodi podjelu opažanja i u praktičnoj geodezije. limba.Objašnjava metode . za uglove).Odlazak na teren: rad sa teodolitom. . metoda snimanja. obrnuto. pretvaranje vrijednosti uglova u . mjerenje uglova . libela. Vježba: .seksagezimalnih u dužinu. preciznosti. (teodolit. .4.Upoređuje prostu i girusnu metodu mjerenja mjerenja horizontalnih horizontalnih uglova (prosta i 161 Preporuke za izvođenje nastave . .Objašnjava radijane i obrnuto. durbina. . . . razmjere i . mikroskop.centezimalnih u . na terenu.Objašnjava razmjeru i .

detaljnih tačaka. .Opisuje poligonsku zatvoreni mrežu.Upoznaje treba da ispune. tačaka i direkcioni .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik girusna metoda uglova.Demonstrira mjerenje zenitnih mjerenje zenitnih (vertikalnih) uglova uglova. uslove koje treba da ispune. Određivanje visinskih razlika . . .Nabraja vrste poligonskih vlakova .Crta položaje nivelira pri određivanju visinskih razlika.Razlikuje vrste .Upoređuje prostu i mjerenje zenitnih girusnu metodu uglova mjerenja (vertikalnih). mjerenja dužina.Objašnjava metode pri mjerenju vertikalnih uglova (prosta i girusna metoda). instrumente za .Poznaje mjerenje pantljikom.Rukuje ručnom . određivanja . mrežu.Zna instrumente za . Mjerenje linearnih veličina . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje nivelmana za nivelmansku mrežu dobijanje (detaljni nadmorskih visina nivelman).Odlazak na teren: postavljanje trigonometrijskih tačaka. 162 .Objašnjava način ugao.Demonstrira nivelira i principe određivanje mjerenja. pribor za niveliranje).Određuje položaj . pribor i postupak mjerenja). Prenošenje podataka sa plana na teren . umetnuti i .Opisuje trigonometrijske trigonometrijsku tačke.Shvata primjenu i elemente vlaka. Vježba: . ugao. Vježba: . linearnih veličina . mjerenja).Skicira vrste položaja poligonih vlakova i trigonometrijskih elemente vlaka.Odlazak na teren: rad sa ručnom pantljikom.Računa direkcione uglove prema podacima. visinskih razlika (nivelir. kao i uslove koje . Mjerenje vertikalnih uglova . .Razlikuje slijepi. nivelmanski vlak. detaljnog .Analizira postupak (mjerenje dužina. kao i vertikalnih uglova.Računa direkcioni .

Građevinske konstrukcije 163 . projektor. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Temelji . nivelir. 6. 9.Razmjera i razmjernici .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 10.Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 2008.Geometrijske karakteristike presjeka .Građevinske konstrukcije .Armatura . .Diplomirani inženjer geodezije. ručna pantljika). instrumenti i pribori za geodetska mjerenja (teodolit. platno za projektor.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. folije za grafoskop.Primjena betona kao građevinskog materijala .Potporni zidovi . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Vračarić: Geodezija za IV razred građevinske škole.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Nove tehnologije geodetskog snimanja . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Pismeno: pismene vježbe. Povezanost predmeta Znanja .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Statika i otpornost materijala .Sile u presjeku .Otpornost materijala . grafoskop.Temelji .Šeme osnova različitih objekata .Potporni zidovi . polarna metoda snimanja).Računar. . 7. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.K.Obrazlaže snimanje . .Projektovanje . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 8.Vrste opterećenja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Situacija . Beograd.Zemljane kosine .Temelji . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Razlikuje ortogonalnu i detalja polarnu metodu (ortogonalna i snimanja detalja.Snimanje detalja .diplomirani inženjer građevinarstva.Tehnologija betona . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.

19. Navesti pravila zidanja zidova u seizmičkim područjima. 2.TEORIJSKI DIO ISPITA 2. Objasniti ulogu konstruktivnih zidova. Objasniti ulogu međuspratne konstrucije. 24. 18. Od čega se izrađuju međuspratne tavanice? Navesti podjelu ab međuspratnih konstrukcija. Cilj ispita . 7. Objasniti ulogu i podjelu prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala. 15. Navesti elemente sabirnih dimnjačkih kanala. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj ukrštanja dva konstruktivna zida i dva pregradna zida. 33. razmjere miješanja komponenti maltera. Navesti osobine maltera za zidanje i maltera za malterisanje. 11. 13.1. 14. Objasniti koja je uloga međuspratne tavanice. 164 . Naziv ispitnog kataloga: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. 9. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj suticanja zidova. Opisati međuspratne konstrukcije od drvene građe. Definisati elemente otvora za vrata. Šta su horizontalni serklaži i koja je njihova uloga? Objasniti ulogu greda kao linijskih nosača i navesti koje grede razlikujemo prema broju oslonaca i načinu oslanjanja. 32. Opisati međuspratne konstrukcije od rebara. položaju i funkciji. Navesti karakteristike klasičnog polumontažnog i montažnog načina građenja. Navesti pravila primjene ventilacionih kanala. 20. Opisati monolitne ab konstrucije od ploča. Opisati ab konstrukcije u skeletnom sistemu. 29. Objasniti način ugradnje dovratnika i njegovu ulogu. 22. 8. Skicirati i objasniti princip funkcionisanja dimnjačkih kanala. 12.1. 21.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti građevinskih konstrukcija.1.2. Objasniti pravila zidanja zidova opekom. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 17. 6. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. 4. Nabrojati podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta. Skicirati i objasniti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju kod djelimično ukopanog podruma. 26. 16. 28. Navesti konstruktivne elemente po visini. STRUČNI ISPIT 2. Objasniti ulogu temelja u konstrukciji. 10. 34. 3. Navesti materijale koji se primjenjuju za izradu hidroizolacije. 30. Definisati prozorske otvore i navesti elemente i način izrade. 3. 31. 25. Nabrojati elemente ventilacionih kanala. 23. Objasniti otvore u zidovima u seizmičkim područjima. Nabrojati konstruktivne elemente kod masivnog skeletnog i mješovitog konstruktivnog sklopa. 5. 27. Navesti podjelu maltera. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO . Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj sučeljavanja zidova.

60. 36. 67. Objasniti dužinu i širinu međupodesta. Opisati mansardne krovove. 70. Objasniti namjenu toplotne. 74. Nabrojati čelične proizvode koji se najviše koriste u građevinarstvu. 65. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za krov sa raspinjačama. 63. Nabrojati realne kombinacije opterećenja. Od čega zavisi širina stepenišnih krakova? 43. 51. Navesti vrste opterećenja. 37. 80. njihove osobine i primjenu 71. nosivih i nenosivih. 165 . 62. Navesti vrste krovnih pokrivača prema materijalu. Opisati slojeve ravnih krovova. 44. 72. 52. Navesti dvije najbitnije mehaničke osobine čelika. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za trostruku krovnu vješaljku. 66. 46. Definisati stepenice. 59. 77. 79. Navesti za koju razmjeru penjanja su stepenice najudobnije. Navesti vrste plafona i objasniti način izrade. Navesti podjelu krovova prema prohodnosti.jednostruku pravu stolicu. Navesti materijale za izolacije. zvučne i hidro zaštite objekata. 61. Navesti fizičke karakteristike čelika. 58. 57. Navesti nagibe krovnih ravni i podjelu krovova prema nagibu. Nabrojati vrste i oblike metalnih profila. 40. Navesti kako se izrađuju drvene krovne konstrukcije prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. 48. 49. Objasniti šta je klasa vijaka. 73.35. Nabrojati mehanička spojna sredstva. 56. Objasniti način odvodnjavanja ravnih krovova. Navesti i šematski prikaži podjelu stepenica prema konstruktivnom oslanjanju. Navesti slojeve podova. Navesti vrste čelika koje se najviše koriste u građevinarstvu. Navesti vrste izolacija. Definisati krovni nosač. Navesti vrste podova prema materijalu i namjeni i objasniti način izrade. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prost krov od rogova. 54. Opisati krovove sa nazitkom. 69. 42. 41. Navesti načine savladavanja visinskih rastojanja između površina postavljenih na različitim nivoima. 39. 76. 75. 38. 53. 81. 55. Definisati ravni krov. Navesti vrste prozora prema materijalu izrade i konstrukciji i njihove mjere. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku pravu stolicu. Navesti obilježja stepenica. Navesti vrste oluka i mjesta i način ugradnje. Nabrojati elemente za proračun stepenica. Napisati obrazac za izračunavanje dužine stepenišnog kraka. 47. Navesti podjelu stepenica prema materijalima izrade. Napisati obrazac za izračunavanje broja stepenica. 64. Definisati koeficijent sigurnosti. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prostu . 83. Objasniti od čega zavisi koje dimenzije stepenica će biti usvojene. Objasniti primjenu limenih opšava. 68. 82. 78. Objasniti na čemu se zasniva obrazac za određivanje razmjere penjanja. 50. 45. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku krovnu vješaljku. Definisati krov.

Definisati otpornost drveta na zatezanje. 109. Definisati nosivost vijka na zatezanje. Skicirati detalj veze stub . Nacrtati zglobnu vezu temelja i stuba. 124. 115.stub i objasniti postupak izrade. Skicirati detalj veze temelj . Prikazati šemtski propisana rastojanja vijaka u vezi dva lima. Uporediti detalje dvozglobnog i trozglobnog luka. Navesti vrste šavova i način obilježavanja istih u radioničkim crtežima. Objasniti krutu vezu u drvenim konstrukcijama. 113. 103. 88.84. 93. panelnog i prostorno . 125. Nabrojati elemente vertikalnih komunikacija. 102. Navesti osnovne karakteristike industrijske proizvodnje. 166 . Definisati otpornost drveta na smicanje. 122. 116. 95. Nabrojati fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. Objasniti zglobnu vezu u drvenim konstrukcijama. 123. Objasniti tečenje drveta. Navesti i opisati elemente čelične industrijske hale. 112. 118. Kako se računa nosivost sučeonog šava. Definisati nosivost vijka na smicanje. 90. Kako se računa orijentaciona vrijednost prečnika vijka? 85. 104. 96. 121. Šta se podrazumijeva pod lijepljenim lameliranim drvetom? 107. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 87. Navesti koja su pravila pri rješavanju položaja i grupisanja liftova u kolektivnim stambenim objektima. 105. 120. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. Skicirati detalj veze stub – greda . 86. Kako se računa nosivost ugaonog šava. Navesti metode prefabrikacije kao i moguća mjesta za prefabrikaciju.tavanica i objasniti postupak izrade. 99. 106. 94. Nabrojati prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. Skicirati spoj na mjestu ukrštanja konstruktivnog fasadnog i unutrašnjeg panela. 119. Objasniti otpornost drveta na torziju. Navesti koji su elementi velikih raspona. Definisati otpornost drveta na savijanje. 98. Objasniti sklopove ćelijskih elemenata i način nalijeganja. 108. Objasniti kako se montiraju i povezuju sanitarne ćelije. Uporediti i objasniti karakteristike skeletnog. Objasniti kvalitet sučeonih šavova. 110. Navesti elemente panelnog sistema. 114. 92. 97. 101. 89. 91. Nabrojati konstruktivne sisteme u lijepljenom lameliranom drvetu. 100. Definisati otpornost drveta na pritisak.ćelijskog sistema gradnje.greda i objasniti postupak izrade. 111. Navesti elemente skeletnog sistema. Definisati nosivost vijka po omotaču rupe. Skicirati spoj dvije tavanice iznad oslonca. 117. Šematski prikazati konstruisanje zavarenih spojeva.

.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. . . Dozvoljena pomagala . 5.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.Nastavnik sastavlja.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. 167 . Literatura i drugi izvori .Usmeni . 6. . kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Pribor za crtanje.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Tip ispita .4.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. na prijedlog ispitivača.

4. Objasniti tehničku dokumentaciju. 37. 14. 5 m. za temelj objekta u rovu širine 1. Cilj ispita .2. Obrazložiti analizu cijena. 3. 36. 168 . Opisati šemu organizacije gradilišta. Opisati gradilište. Opisuje sadržaj projekta organizacije građenja. 9. Objasniti zadatak revizione komisije. Opisati mašine za rad na putevima. Objasniti dokumentaciju na gradilištu. 32. 23. Navesti faze izvođenja građevinskog objekta. 18. Objasniti zaštitu na radu. 41. 21. Objašnjava analizu vremena kod tehnike mrežnog planiranja. 38. 13. Navesti podjelu građevinskih mašina. Objašnjava učinke mašina. 12. 10. 25. Objasniti magacinsku dokumentaciju. Objasniti tehničku dokumentaciju – gradilišnu. Objašnjava analizu tehnološkog procesa (karta procesa i dijagram toka). 17. Opisati mašine za transport i vuču. 34. Objašnjava tehniku mrežnog planiranja. Naziv ispitnog kataloga: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. Objasniti princip rada skrepera. Opisati mašine za prenos i dizanje. 30. 33. Objasniti predmjer radova. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Objašnjava predračun radova. Objasniti građevinske norme. 7.1. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. prirodno vlažne. Opisuje transport materijala. Navesti značaj građevinskog nadzora. 26. 39. Opisati mašine za rad u stijeni. 8. 29. 5 m. 40. 28. 22. Objašnjava histogram.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. Objasniti građevinsku dozvolu. Objasniti princip rada bagera. Navesti učesnike u građevinskoj proizvodnji. 35. 15. 3. 27. Objasniti princip rada grejdera. Opisati pripremne radove na gradilištu. Opisuje mašine za specijalne radove. Objašnjava širi i uži izbor mehanizacije. 11. 20. Objašnjava gantogram. 24. Opisati mašine za sabijanje tla. 2. 6. dubine 2. Opisati primopredaju objekta i konačan obračun. 16. 31.2. Objasniti specifičnost građevinske proizvodnje. Objasniti obračunsku dokumentaciju. Normirati poziciju radova: ručno otkopavanje zemlje II kat. Objasniti princip rada dozera. 19. 5.

sa odvozom suvišnog materijala. bagerom sa povlačnom kašikom zapremine 2. 56. 60*0. Normirati poziciju radova: sabijanje valjanjem nasutog materijala u glatkim slojevima samohodnim vibracionim valjkom. 45. 58. Normirati poziciju radova: malterisanje zida od opeke u 2 sloja krečnim malterom razmjere 1: 3. 4. Normirati poziciju radova: spravljanje betona MB30 mješalicom zapremine 500l. Normirati poziciju radova: zidanje šupljim glinenim blokovima dim. 52. od rječnog šljunka i 30% agregata asfaltnom bazom 'marini'. Normirati poziciju radova: utovar zemlje Ivkat. 55.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. U širokom otkopu samohodnim skreperom. Materijal se prenosi kranom. Normirati poziciju radova: ugradjivanje cementne stabilizacije finišerom. 50. 169 . 48. Malter se prenosi kranom. 54. Normirati poziciju radova: mašinsko spravljanje produžnih maltera razmjere 1: 3: 9. Normirati poziciju radova: ručno kopanje osamljenog temelja veličine 2*2 u zemljištu III kat. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 5 m*3. Utovar je iz silosa. 51. . 46. Tip ispita . Normirati poziciju radova: zidanje pregradnih zidova debljine 1/2 opeke u produžnom malteru. Normirati poziciju radova: Spravljanje sitnozrnog asfaltnog betona za trotoare asfaltnom bazom 'marini' kapaciteta 35t/h.Usmeni . Normirati poziciju radova: kopanje raskvašene zemlje u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu. Normirati poziciju radova: grubo planiranje materijala Iikat. Normirati poziciju radova: ručno planiranje kosina nasipa u zemljištu Ivkat. 43. 8 m. Od vještačke mješavine agregata. 29*19*19. 47. u motorna vozila utovarivačem točkašem zapremine korpe 1360/1530. Normirati poziciju radova: Spravljanje mase od bitumeniziranog materijala za noseći sloj kolovozne konstrukcije. Sabijanje u 3 prelaza sa preklapanjem 50% širine valjanja. motogrejderom u slojevima debljine 15 cm. 59. . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. bez sijanja. Normirati poziciju radova: mašinsko ugrađivanje nearmiranog betona MB20 u trakasti temelj objekta dim. 57. Transport materijala skipom GD4. Normirati poziciju radova: prevoz betona japanerom na 25 m. 0. 40. na prijedlog ispitivača. 53. ručno. sa žilama i korijenjem. 49. 5.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Materijal se transportuje na daljinu 1400 m. . 60. Normirati poziciju radova: kopanje zemlje IIIkat. Dozvoljena pomagala .Nijesu predviđena. dužine. Normirati poziciju radova: spravljanje cementnog maltera razmjere 1: 3.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.42. . 44. produžnim malterom.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. dubine 1. Normirati poziciju radova: ugrađivanje bitumeniziranog šljunka.Nastavnik sastavlja.

Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 170 . Literatura i drugi izvori .6.

3. Navesti podjelu na funkcionalne grupe prostorija stana ili kuće. 20. i od čega zavisi jačina osunčanja.2. 2. 171 . Nabrojati prostorije za spavanje u stanu. 21. Objasniti značaj i sadržaj idejnog projekta. Objasniti značaj i sadržaj glavnog projekta. Objasniti značaj i ulogu zaštitnog zelenila i zelenih površina u stambenoj zoni. Kakve po svojoj veličini mogu biti sobe za spavanje. 23. kao tipičnoj jedinici «porodične teritorije». ukoliko je visina prostorije standardna. skicirati. Navesti tipove izgradnje porodičnih kuća. 7. Grupa prostorija za spavanje. Pod tehničkom dokumentacijom (projekat) podrazumijeva se: Nabrojati priloge tehničke dokumentacije – dokumentacija izvođača-. 8. 30. Skicirati raspored elemenata kuhinjskog niza u obliku slova «U» (iskotirati). 5. 25. Skicirati «stambenu» kuhinju (iskotirati). kući ili višespratnoj zgradi. 24. Skicirati funkcionalnu šemu stana srednje veličine. 27. kao funkcionalnu grupu prostorija. 11. Kako nazivamo najmanju stambenu jedinicu. 15. 6. Objasniti značaj i sadržaj projekta za izvođenje radova. 35. Nabrojati prostore za kretanje (komunikaciju) u stanu. Šta je orijentacija. Koje oblike otvorenog prostora stana ili kuće razlikujemo. 32. Komentarisati prednosti i nedostatke niskih stambenih kuća. Naziv ispitnog kataloga: PROJEKTOVANJE 2. Komentarisati prednosti i nedostatke višespratnih stambenih zgrada. 9. Navesti osnovne karakteristike dvojnih porodičnih kuća. 33. skicirati raspored osnovnih elemenata. 17. Nabrojati prostorije za domaćinstvo u stanu. objasniti značaj orijentacije na raspored funkcionalnih grupa u kući ili stanu. Cilj ispita . 10. Skicirati i iskotirati potreban prostor za ručavanje u posebnoj prostoriji. 12. Šta je arhitektonsko projektovanje i kakvo još projektovanje razlikujemo? Šta je u užem smislu urbanističko projektovanje? Objasniti šta je stambena zona i koji su prateći objekti u stambenoj zoni. 13. Od čega zavisi veličina kupatila? Skicirati i objasniti. 26. 4. kući ili višespratnoj zgradi. 34. 16. 37. kao funkcionalnu grupu prostorija. Navesti karakteristike stanovanja u samostalnim porodičnim kućama. 28. kao funkcionalnu grupu prostorija. 31.1.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti projektovanja. Skicirati garnituru za ručavanje u sklopu dnevnog boravka (iskotirati). Nabrojati prostorije za dnevni boravak u stanu. kući ili višespratnoj zgradi. 19. 29. Kada se radi projekat izvedenih radova. kući ili višespratnoj zgradi. Kako se može organizovati kuhinja. 18.3. Šta je insolacija. Skicirati funkcionalnu šemu malog stana. 22. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. Grupa prostorija dnevnog boravka. 36. Kako se određuje veličina dnevnog boravka i koja je minimalna kvadratura. kao funkcionalnu grupu prostorija. Komentatisati «projektni zadatak». 3. 14. PROJEKTOVANJE 1.

71. Skicirati šeme stambenih kula.Nastavnik sastavlja. 54.vaspitne ustanove? Objasniti zašto je optimalni broj učenika 36. 48. glavnu prednost.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. Hotelska soba kao osnovni elemenat organizacije hotela. 51. skicirati i iskotirati regulacionu liniju. . i zašto su maksimalne dimenzije učionice 9. njegove minimalne dimenzije su ___________. 50. Navesti osnovne karakteristike poluatrijumskih kuća. Prema karakteristikama prostornog oblikovanja industrijske hale dijelimo: Objasniti kako se mogu osvjetljavati radionički prostori kod niskih hala.Pribor za crtanje. 4.Usmeni . zašto? Kakvi liftovi mogu biti? Minimalna širina odmorišta ispred ulaza u osobni lift je ______. na prijedlog ispitivača. . 56. 57. 64. 65. . 72. 45. 66. 55. . 49. 39. Navesti . Objasniti uslove i skicirati šemu spoljašnje galerije. Objasniti uslove i skicirati šemu unutrašnje galerije. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 53.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Koje prostorije svrstavamo u zajedničke prostorije zajednice stanara. višespratne stambene zgrade. 47. Kojim sistemima građenja konstrukciju višespratne zgrade možemo izvesti. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. 2 x 6. Dozvoljena pomagala .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.objasniti osnovnu razliku između motela i hotela. Skicirati prizemnu porodičnu kuću sa podrumom (topla veza). 40. 58. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje dva stana na stepeništu. 172 . Napraviti upoređenje «porodične teritorije» individualne stambene kuće i višespratne kolektivne stambene zgrade. Objasniti. 46. 44. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje tri stana na stepeništu.38. Prema datim podacima skicirati presjek kroz garažu i rampu. Navesti osnovne karakteristike atrijumskih kuća. 70. 5. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje jednog stana na stepeništu. Navesti najbitniju karakteristiku. 43. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje četiri stana na stepeništu. 61. Navesti i objasniti vrste poljoprivrednih objekata. 60. 3. 68. skicirati i objasniti. 59. a ispred mještovitog ____________? Kolika je maksimalna udaljenost ulaza u stan do vertikalne komunikacije u zgradi? Koje zgrade nazivamo društvenim zgradama? Kako dijelimo društvene zgrade prema namjeni? Koji objekti spadaju u obrazovno . 52. 69. 63. Tip ispita . Navesti tipove izgradnje višespratnih stambenih zgrada. Navesti osnovne karakteristike izgradnje kuća u nizu. skicirati i iskotirati građevinsku liniju. Navesti i objasniti vrste podova u stajama. Skicirati oblike osnova ćelijskih skladišta. Koje vrste skladišta koristimo za uskladištenje hrane za ljude i stoku. Ako se u višespratnici predviđa samo jedan lift. 41. 62. Objasniti. 67.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 42.

6. 173 . Literatura i drugi izvori .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.

1. 25. 22. 11. krak unurašnjih sila. Objasniti mehanička svojstva betona: čvrstoća na pritisak. 27. 18. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. 12.1. zatezanje i savijanje. a koja u armaturi. Objasniti osnove proračuna prema graničnim stanjima. Napisati i objasniti obrazac za dimenzionisanje centrično pritisnutog stuba. 20. 24.4. Navesti osnovne pretpostavke pri proračunu AB konstrukcija prema graničnoj nosivosti.prednosti i nedostatke. Objasniti koja je maksimalna dilatacija u betonu. Nabrojati vrste čelika za armiranje.2. Navesti kakve se konstruktivne mjere predviđaju kada se normalni napon nalazi u granicama: τR< τU≤ 3τR. 10. 21. Objasniti proračun centrično pritisnutih stubova bez uticaja izvijanja. Napisati i objasniti obrazac za vitkost centrično pritisnutog stuba. 28. 15. 7. Obrazložiti šta je sidrenje armature i kako se vrši. Objasniti ulogu glavne. Objasniti na čemu se zasniva zajednički rad betona i čelika. Objasniti šta predstavlja odnos dilatacija u betonu i armaturi. 4. 5. odnosno nosivost centrično pritisnutog stuba. Objasniti kako se vrši nastavljanje armature u AB konstrukcijama. Nabrojati karakteristike betona . 8. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju glavne armature kod nosača napregnutih na savijanje. 3. Naziv ispitnog kataloga: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. 30. Cilj ispita . Objasniti šta su parcijalni koeficijenti sigurnosti. Napisati i objasniti obrazac za: položaj neutralne ose. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 174 . Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 19. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Definisati beton i nabrojati njegove komponente. 29. Objasniti slobodno i vezano dimenzionisanje kod AB nosača napregnutih na savijanje. 23. Objasniti ulogu glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. Napisati i objasniti obrazac za silu loma. Objasniti zaštitni sloj betona. Objasniti u kojim se granicama kreće procenat armiranja kod centrično pritisnutih stubova. 3. 14. 26.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti betonskih konstrukcija. Objasniti ulogu i značaj armature. 16. Objasniti koja granična stanja razlikujemo. 13. 17. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju potrebnog broja profila kod centrično pritisnutih stubova. Objasniti postupak dimenzionisanja temelja od nearmiranog betona. 6. 2. Nabrojati dodatke za beton i objasniti njihovu ulogu. 9. montažne armature i uzengija kod AB nosača napregnutih na savijanje. statičku visinu i ukupan presjek zategnute armature kod AB nosača napregutih na savijanje.

Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju koso povijenim profilima i vertikalnim uzengijama. 32. 43.31. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada je pritisnuto rebro. Objasniti od čega zavisi proračun „T” presjeka. Opisati armiranje sitnorebrastih tavanica. 36. Opisati sitnorebraste konstrukcije. 0 KN/cm2 p=4. GA 240/360 g=4. Sračunati i usvojiti armaturu konzolne ploče kada su dati sljedeći podaci: MB30. 34. Dimenzionisati slobodno položenu ploču kada su dati sljedeći podaci: MB30. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz ploču. 37. 41. Odrediti graničnu silu centrično pritisnutog stuba za date podatke MB25 GA 240/360 44. Napisati i objasniti obrazac za nominalni napon smicanja. a kakve kada je τn>5τR. 40. Napisati i objasniti obrazac za statički aktivnu širinu pritisnute ploče kod nosača „T” presjeka. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo koso povijenim profilima. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada je τn≤ τR. GA 240/360 g=6. 33. 0 KN/cm2 175 . 39. 0 KN/cm2 45. Objasniti postupak priračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo vertikalnim uzengijama. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz rebro. 42. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada se nominalni napon smicanja nalazi u granicama 3τR< τn≤ 5τR. njihovu primjenu i vrste. 35. 38. 0 KN/cm2 p=2.

Dozvoljena pomagala . .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.46. Dimenzionisati slobodno položen nosač kada su dati sljedeći podaci: MB30.Pribor za crtanje. Sračunati presjek armature za preuzimanje smičućih napona slobodno položenog nosača kada su dati sljedeći podaci: MB30. 6. .Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. na prijedlog ispitivača. 5.Nastavnik sastavlja. GA 240/360 g=40 KN/cm p=20 KN/cm 47. 176 .Usmeni .Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. GA 240/360 g= 40KN/cm p= 20KN/cm b= 20cm 4. . . a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Tip ispita .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Literatura i drugi izvori .

...2. Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: Poznavanje gradiva... Racionalno korišćenje materijala. Poznavanje i poštovanje važećih pravila i propisa u građevinarstvu.. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA . uslovi Proračun fonda radnog vremena sa uslovima snabdijevanja resursa Nacrt procesa .. vremena i energije.Šema organizacije građenja 177 . Sisak tema/zadataka 3. Samostalnost u komunikaciji. predstavljanju i argumentovanju stavova..2. sa praktičnim učincima mašina Opis prethodnih radova i pripreminh radova... ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2......STRUČNI RAD 2... predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja.1.STRUČNI RAD 1.......2....... ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA . Samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora. njihovom rješavanju. Samostalnost u uočavanju problema. vezanih za zadati projektni zadatak.....Dinamički mrežni plan izvršenja radova sa pratećim dijagramima .. 3. Pravilnu upotrebu stručne terminologije..dijagram toka Trajanje radova za sve aktivnosti i spisak aktivnosti i spisak aktivnosti sa strukturom mrežnog plana i kritičnim putem . Organizacija građenja Prema podacima datim u prilogu ovog zadatka potrebno je uraditi – Idejni projekat organizacije građenja za individualnu stambenu kuću Projekat treba da sadrži: Situacija .. Stepen povezanosti stručno .teorijskih i praktičnih znanja.. 1: 250 Tehnički opis Predmjer i predračun građevinskih radova Širi i uži izbor potrebne mehanizacije.....1..... sistematičnost u radu.. principa i zakonitosti...

3.2. Projektovanje PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE, na nivou GLAVNOG PROJEKTA, odnosno projekta za odobrenje izgradnje. Projekat treba da sadrži: Situacija ................................................. 1: 200 (1: 250) Tehnički opis Osnova temelja ......................................... 1: 50 Osnova podruma ........................................ 1: 50 Osnova prizemlja ....................................... 1: 50 Osnova sprata ........................................... 1: 50 Osnova krova ............................................ 1: 50 Poprečni presjek ....................................... 1: 50 Podužni presjek ........................................ 1: 50 Dvije fasade ............................................. 1: 50 Osnove prizemlja i sprata sa dispozicijom namještaja ........................... 1: 50

Projekat uraditi u tušu na paos papiru, formatizovati u A4 format ili A3 format, uvezan spiralom. 3.3. Betonske konstrukcije Prema podacima datim u prilogu projektnog zadatka potrebno je dimenzionisati manji prizemni objekat: Projekat treba da sadrži: Tehnički opis Plan pozicija Za svaku poziciju u objektu potrebno je uraditi: statičku šemu analizu opterećenja statičke uticaje dimenzionisanje plan i izvod armature specifikaciju armature

Proračun uraditi na formatu A4, a plan armature na A3 formatu.

178

4. Upustvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema stručni rad odnosno projektni zadatak. Kandidat izrađuje stručni rad/projektni zadatak po planu koji je uskladio sa mentorom. - Projektne zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno - teorijskih predmeta. Kandidat u završnoj godini školovanja bira jedan projektni zadatak i obrađuje ga individualno. Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka. - Ispitni odbor izdaje pismeno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i o drugim obavezama i uslovima. 5. Dozvoljena pomagala - Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja broj Nacrtna geometrija - usmeno 1. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi Tehničko crtanje - usmeno 2. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) 3. Građevinske konstrukcije - ocjena grafičkih vježbi - ocjena grafičkih radova - usmeno 4. Primjena računara u građevinarstvu - ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama 5. Građevinski materijali - usmeno - usmeno 6. Statika i otpornost materijala - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno 7. Tehnologija betona - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 8. Organizacija građenja zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i godišnjeg elaborata - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 9. Betonske konstrukcije zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi - usmeno 10. Projektovanje - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi i projektne
179

Redni broj

Naziv predmeta

Obavezni načini provjeravanja znanja dokumentacije - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i projektnog elaborata - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - ocjena praktičnog rada - usmeno i pismeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismene vježbe) - ocjena praktičnog rada i vježbi - usmeno - usmeno - pismeno (pismene vježbe)

11. 12. 13

Kućne instalacije Preduzetništvo Praktična nastava

IZBORNA NASTAVA 1. Strani jezik II 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Dizajner enterijera potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit za obrazovni program Građevinski tehničar za visokogradnju sastoji se iz: - pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz Stranog jezika ili Matematike. - usmenog ispita iz Građevinskih konstrukcija, Organizacije građenja, - Projektovanja ili Betonskih konstrukcija, po izboru učenika. - stručnog rada iz Organizacije građenja, Projektovanja ili Betonskih - konstrukcija, po izboru učenika. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - Za učenike sa posebnim potrebama obrazovni program se izvodi: - prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć, u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan, na osnovu važećeg, uzimajući u obzir stav da učenici treba da postignu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima;

180

diplomirani inženjer građevine hidrotehnički smjer. . konstruktivni smjer. Likovna kultura i crtanje . 8.Diplomirani inženjer arhitekture.Diplomirani inženjer arhitekture. pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja određeni obrazovnim programom. 4. Organizacija građenja .Diplomirani slikar. kao i Slobodne aktivnosti.diplomirani inženjer arhitekture.iz nastavnog plana izbrisati nastavni predmet Fizičko vaspitanje. koji omogućavaju dostizanje istog profesionalnog standarda. . . 6. odnosno profesionalnih kompetencija.Diplomirani ekonomista. .Diplomirani inženjer arhitekture. Statika i otpornost materijala konstruktivni smjer. Kućne instalacije . PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i Nastavni predmeti broj stručnih saradnika Nacrtna geometrija . .Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer građevinarstva. .škola je dužna da uradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. . 10. .diplomirani inženjer građevinarstva.prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima.diplomirani inženjer građevinarstva. 9. 5. 13 Praktična nastava .Diplomirani inženjer građevinarstva.Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama može se produžiti najviše za jednu godinu. 6.Diplomirani inženjer arhitekture. 12. 2. Građevinski materijali .Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer građevinarstva. Škola je obavezna da odraslima ponudi školske aktivnosti kojim se oni mogu priključiti po sopstvenoj želji. . Preduzetništvo . koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja.diplomirani inženjer građevinarstva. . 11. IZBORNA NASTAVA 1. 7. Građevinske konstrukcije .provjeravanje znanja sprovodi se putem ispita. .Diplomirani inženjer arhitekture. 7.Profesor starnog jezika i književnosti .diplomirani inženjer arhitekture. 3. Primjena računara u građevinarstvu .Diplomirani inženjer građevinarstva. . . 1. 2. Betonske konstrukcije konstruktivni smjer.Za prilagođavanje obrazovnog programa koji je pripremljen za stručno obrazovanje mladih potrebama odraslih potrebno je: .Diplomirani inženjer građevinarstva.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: .diplomirani slikar primijenjenih 181 . Projektovanje .diplomirani inženjer arhitekture.diplomirani grafičar. Tehnologija betona . NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH .. Strani jezik II .diplomirani inženjer arhitekture (za I. Tehničko crtanje . II i IV razred). .

8. diplomirani grafičar. 8. Nastavni predmeti Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika umjetnosti.Redni broj 3. materijala III 72 36 36 36 7. profesor likovnog obrazovanja. Diplomirani inženjer građevinarstva. 6. Diplomirani inženjer arhitekture. Nacrtna geometrija II 72 36 36 2. Tehnologija betona III 72 36 36 III 72 36 36 36 8. konstrukcije III 144 36 108 IV 66 33 33 I 72 22 50 50 Primjena računara u 4. Projektovanje IV 132 22 110 110 11. Preduzetništvo IV 66 40 26 182 . BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni Ukupno odeljenje dijeli Nastavni predmeti Razred broj časova na grupe T V P T V P I 72 42 30 1. Kućne instalacije IV 66 33 33 12. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer geodezije. građevinarstvu II 108 38 70 70 5. Organizacija građenja IV 66 33 33 33 9. 7. 5. 8. Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: Diplomirani slikar. diplomirani inženjer arhitekture. Betonske konstrukcije IV 99 33 66 III 108 31 77 77 10. 9. 12. diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. Diplomirani biolog.Obrazovni program izvodi se u školskom obliku. 10. Tehničko crtanje I 72 16 56 108 36 72 72 I II 180 72 108 108 Građevinske 3. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . diplomirani inženjer građevinarstva. Diplomirani inženjer arhitekture Diplomirani inženjer arhitekture. 11. 4. Građevinski materijali I 72 72 II 108 72 36 36 Statika i otpornost 6. diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. 1.

2. . III razredu po 36 časova. .učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. Strani jezik II Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizualizacija Tehnologija građenja Geodezija 72 72 72 66 32 72 40 58 50 22 22 22 28 20 66 33 14 22 50 50 50 44 46 33 9.Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. 7.iz tri cjeline: obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: .dani sporta. . 12. 3. 6. pozorišne. 8.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje.posjete sajmovima informatike. 4. .Redni broj Nastavni predmeti Razred I II III IV I II III IV I I I II II III III III IV IV IV Ukupno časova 72 72 72 66 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 66 66 66 Vrsta nastave T V P 72 72 72 66 13. tehnike i nastavne tehnologije. Praktična nastava Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 72 72 72 66 IZBORNA NASTAVA 1. obavezni sadržaji vezani za stručno . 11.Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. muzejima.filmske. muzičke predstave i likovne izložbe. a sastoji se . SLOBODNE AKTIVNOSTI . Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. kao i sadržaje po izboru učenika. sajmu knjiga i dr. a u IV – 33 godišnje). . . polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II. sadržaji po izboru učenika: 183 . tako i upotpunjavanju stručnog znanja. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne. 9. 10.ekološke aktivnosti.teorijsko područje: .Program slobodnih aktivnosti priprema škola. .posjeta istorijskim spomenicima. 5.

JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . ).Dževdana Đukanović.Branka Roganović. Podgorica. . Podgorica. JU Srednja medicinska škola. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica.Lidija Drašković.Mirjana Aleksić.socijalni rad učenika. Marko Radević". dramska. Marko Radević". . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. 11. Marko Radević".Branislav Pavićević.teorijskih predmeta i praktične nastave. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. Podgorica. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.učešće u raznim sekcijama (sportska. PROFESIONALNA PRAKSA . Podgorica. Marko Radević". Marko Radević". Podgorica. Marko Radević". 10. Marko Radević". Marko Radević"..Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. Podgorica. muzička.Srdjan Obradović. Program profesionalne prakse je u korelaciji sa programima stručno . Centar za stručno obrazovanje. drugog i trećeg razreda obavljaju profesionalnu praksu u skladu sa nastavnim planom. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.Za izradu programa profesionalne prakse zadužena je škola. Koordinator .Učenici poslije završenog prvog.Praksa se obavlja u odgovarajućim objektima izvan škole. Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . tehnički i Internet klub i dr. saobraćajni propisi. Podgorica. .Jasmina Dašić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. Marko Radević". . Marko Radević". Podgorica. . Podgorica. . 184 . ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. likovna. Podgorica. .Isidora Dautović. kao i za završetak obrazovnog programa. informatička. . prva pomoć.Valentina Radonjić.Tanja Radević. RADNA GRUPA ZA IZRADU OBRAZOVNOG PROGRAMA: . Marko Radević". .Lela Vojvodić.Gordana Popivoda. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . . .Vesna Radišić. . Profesionalna praksa se ne ocjenjuje.Snežana Tošić. literarna. ali je uslov za završetak razreda.Mirsada Spahić. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž.