Está en la página 1de 19

ALBIZTURKOESKOLA LEHENETAORAIN

Albiztur,2011koabendua

EGILEAK:AlbizturkoEskolakoikasleak
1

AURKIBIDEA: 4 Albizturherriarenkokapena 5Lehengoeskolakoezaugarriak 6Eskolaantolamendua 8Lehenengoeskolakoplanoakobraaurre tik 9Lehenengoeskolakoplanoakobraondo ren 10Gelaantolamendua 11Irakasleak 12FelipeAyerbeirakaslearenmemoria 13YgnaciaArrietairakaslearenmemoria 15Materiala 16Bigarreneskolakoezaugarriak 18Bigarreneskolakoplanoa 19Obrakomemoria 20Zerbitzueneskaintzarakodokumentua 21Eskolaantolamendua

Urrundikzirenetortzen hizkuntzabakarrarenzaindariak, heziketahestuzorrotzarenaitzindariak, hurritzmakilaeskuan, mespretxuajarreran. Lehen Eskoladeseskolatuan,desitxuratuan.

Gertukoakdiraorain irakaslehezitzaileak Ezdagoezhurritzmakilarik, ezdestainik. Bertakohizkuntzaahoan, hizkuntzaanitzendantzan, hazietaheziaskatasunean. Horidaxede Xumeetazuzena

Eskuaaltxatakantari ulertezinazitzaigunhitzetan, eraztunarenbeldur,ezeresatekouzkur, lerroetanzuzen,ilaramartzialetan gurehedatzeamakurtzekonahia,ahalegina. Lehen Eskoladeseskolatuan,desitxuratuan.

Egungoakdira hitzaskearenoihartzunak, bakoitzarebnizaeraloratzearenardura, lankidetzaetajakintzarenospakizuna. Norberarengarapenaskea, taldeauztartzeareneskea denonetaguztioneginkizuna

37

XabierBengoetxea

Sokasaltoan... Gauregunberriz,2edo3urterekinhastengara eskolanetaderrigorrezkoikasketak16urtearteeginbe harditugu.Derrigorrezkoikasketakbukatuondoren,gehi enak2025urtearteikasketakegitenjarraitzendute,lan onbatlortuahalizateko. Eskolarakobideagehienokkotxezegitendugu, eskolatikgertuedourrutibizi. Mutilaketaneskakelkarrekinegotengaragelabe reanetaikasgaiberakikastenditugunoski. Irakasleekderrigorrezkoaduteeuskarajakiteaeta gureeskolakohizkuntzaeuskaradanahizetagaztelera etaingeleraereikasi. Orainditugunirakasleakezdirahainzorrotzaketa esanbeharkastiguahitzaberaereezdugulaerabiltzen. HorrenordezADOSTOKIAetaONDORIOAKdiraguk erabiltzenditugunak.

22Ikasleenkopurudokumentua 23Gelaantolamendua 24Irakasleaketamaterialak 25Gauregungoeskolakoezaugarriak 26Gauregungoeskolakolurraerostekodo kumentua(akta) 27Eskolaantolamendua 28Eskolakoplanoa(behekopisua) 29Eskolakoplanoa(goikopisua) 30Gelaantolamendua 32HHkoetaLHkogelenargazkiak 33Irakasleak 34Materiala 35Herritarreiegindakoelkarrizketetatikate ratakoondorioak. 36Elkarrizketetatikateratakoondorioak

36

Alkatea Herritarra Koordenatuak

GregorioIraola(Aralar) albizturtar (Mapa)

ELKARRIZKETETATIKATERATAKOONDORIOAK
Lehenengoeskolaudaletxeanzegoen,ondoren 1958.urteanlurrakerosietaeskolaberriaeginzenorain frontoiadagoenlekuan.Azkenik1993.urteangauregun daukaguneskolaeginzenfrontoiarekinbatera. Garaibatean6edo7urterekinhastenzireneskolan etagehienez13edo14urtearteegitenzituztenikasketak. Eskolarakobideaoinezegitenzutennahizetabase rriaskotatikeskolara2edo3kmkobideaeduki,orduanez zenbizikletariketagutxiagokotxerik. Eskolanmutilaketaneskakgeladesberdinetanego tenzirenetagaiakeredesberdinakikastenzituzten.Ema kumeentzatosogarrantzitsuazenjostenetajanariapresta tzenikasteaetagizonezkoenkasuanbaserrikolanakegi tenikastea.Batzuetanezinizatenzuteneskolarajoanba serrikolanakegitengelditubeharzutelako

Eremua Distantzia Postakodea Biztanleria Dentsitatea Sorrera

2 13,09km

33kmDonostiara 20495 314bizt(2008) 23,99bizt/km 1617

Maisumaistrakkanpotarrakizatenzirengehienetan etahorrexegatikerdarazeneskolakohizkuntza,nahizeta ikasleekerdarazosogutxijakin. Maisumaistrakosozorrotzakizatenzirenetaikas leekkastiguakosonormaltzatjotzenzituzten.Denadela konturatugara,baitaere,garaihartakoikasleakbihurrikeriak egitentrebeakzirela.Batetikbaratxuriasartulagunenestu txean,bestetiksugandilajarriandereoarenkaxoianedo etalagunenboligrafoakpuskatu.Garaihartanereumeak ume. Jolaseiburuz,elkarrizketetantxorro,morropiko,ta

http://www.albiztur.com/
4 35

Materiala: Materialaridagokionezarkatza,borragoma, boligrafoak,zorrozkiloa,pinturak,ordenagai lua,arbeldigitalaetabatzuetanargazkima kinaedotabideokamaraerabiltzenditugu.

B iz ta nleria ren bila ka era


19 00 76 9 19 10 80 1 19 20 74 0 19 30 69 0 19 40 66 4 19 50 63 3 19 60 50 0 19 70 43 7 19 81 32 4 19 91 30 3 20 20 01 09 28 7 31 2

LEHENENGOESKOLA: Ezaugarriak: Udalartxiboanbilatutakoinformazioarenara bera,1888.urteanlehenengoeskolanobra batzukeginziren,neskeneskolanhainzu zenere.Hortaz,badakiguaurreragobeste eskolabatzegoela. Eskolahauudaletxeanzegoenkokatuta. Ezzirenumeguztiaketortzeneskolarabara tzeanedotabaserrikolanetanibiltzenbaitzi ren.Etortzenzirenakastozedooinezegiten zuten. Ezzeneskolamistoa,hauda,aldebatetik neskakzeudenetabestetikmutilak.

34

7urtetikaurrerahastenzireneskolaraeta5 edo6orduegotenzireneskolan. Garaihartakojokoenartean,botepullan,ko noa,kaniketan,korruan,...ditugu. Eskolaantolamendua: 1884.urtekoobraeginaurretik,horrelakoa zenlehenengoeskola: Bipisuzeuden: Behekopisuahonelazegoenantolatuta: Ezkerrean,sukaldeaetalogela. Eskuineanetaaldegehienaokupatuz ukuilua. Aurretiketaatzetiksoroazegoen.

Irakasleak: Irakaslekopuruadenetara6koadaetaprak tiketandagoenirakasle1: MariJose:eskolakozuzendariaeta12mai lakoentutoreada. Ixa:Ikasketaburuaeta45urtekoentutorea da. Carmen:3,4,5eta6.mailakoentutoreada etaingelerairakastenduikastetxean. Soraia:2eta3urtekoengelakotutoreada etasoinketairakastenduikastetxean. Naiara:Ikastetxekoaholkulariadaetaplas tikaikasgaiairakastendu. Itxasne:Inguruneetamusikakoirakasleada. Iigo:Praktiketandagoetaaskolaguntzen gaitu.

33

Goikopisuahonelazegoenantolatuta: Eraikigabekolurraezkeraldeanetanesken eskolaeskuinaldean. 1884.urteanegindakoobrenondoriozho rrelageldituzeneskola: Behekopisua: Ezkeraldean,sarreraetaarropategia. Eskuinaldeaneskolaetaeskulanen gela. Baiaurretiketabaiatzetiksoroaze goen. Goikopisuairakaslearenetxeazen: Ezkeraldeanbilogelaetaegongela bat. Eskuinaldeanosterasukaldea,jangela, logelaetadespentsa.

32

31

Gelaantolamendua: AdibidemoduanHaurHezkuntzako23ur tekogelaetaLehenHezkuntzako1.eta2. mailakogelakjarrikoditugu. HH23urtekogela: Sartuetaezkerretaramaterialaetaikasleen alfonbradugu. Aurrezaurremahaiaketaordenagailuak. Eskuinaldeanarbelaetahaurrenaldalekua. 1,2mailakoengela: Gelansartuetaateatzeaneskuinerapertxe roadugu.Honenondoanarbela. Ezkeraldeanliburutegiagelakomaterialare kinetaeskuinaldeanordenagailuak. Erdialdeanmahaiakaulkiekinetaatzealdean arbela.

30

Gelaantolamendua: Lehenengoeskolakoplanoekadieraztendi tuztenbezala,40ikasletikgorakogelakzi relaematendu.Halaere,ezdakiguzenbat ikaslezeuden. 7ilaradaudejarritaetailarabakoitzean8 mahai. Ikasleengatikaurrezaurreirakaslearenma haiadagotarimabatengainean,boteresei nale. Irakaslearenatzeanarbeladago.

10

29

Irakasleak: Udalartxiboanbildutakoinformazioariesker, biirakaslezeudelabadakigu: FelipeAyerbeetaYgnaciaArrieta. FelipeAyerbemutileneskolakoirakaslea zen,osteraYgnaciaArrietaneskeneskola koa. Hurrengoorrialdeetanikusdezakeguira kaslehauenkezkaikasleenhutsegiteakdi relaeta. Ezaugarrietanjartzenduenmoduan,ikasle askobaserrikoedotabaratzekolanetanibil tzenzirenikasturtekogaraibatzuetan. MutilenIkasgaienartean,aritmetika,kalku luaetalogika,idazketa,irakurketaetageo grafiazeuden. Neskenikasgaiakosteraezberdinakziren. Idazketaetairakurgaiazgain,eskulanaketa etxekoekonomiazarduratzekoikasketakiza tenzituzten.

28

11

Eskolaantolamendua: Bipisukoeskoladugu: Behekopisuan:Haurhezkuntzakobigela daude:Aldebatetik23urtekogelaeta bestetik45urtekoak. Irakasleengelaetabulegoaerebeheko pisuandago. Neskenetamutilenkomuna23urteko gelaondoandaude. Goikopisuan:3,4,5,eta6.mailakoengela, 1eta2.mailakoengelaliburutegiarekin, psikomotrizitategelaetakomunakdi tugu. Pasillohonetanadostokiaerebadugu. Komuna12.mailakoenondoandago.

12

27

26

13

GAUREGUNGOESKOLA: Ezaugarriak: Gauregungoeskolafrontoiondoandagoko katuta,udaletxearenaurrean.Artxibokoin formazioariesker,1992.urteanlurraerosi zutelaeta1996.urteaneskolakoobraamaitu zelajakindugu. Ikaslekopuruaridagokionez,27ikaslegara: 14neskaeta13mutilhainzuzenere. Haurhezkuntzan15ikasleetalehenhezkun tzan12gara. Kotxezetaoinezetortzengaraeskolara. Ordutegiaridagokionez:goizeko9etatik 12:30taraetaarratsaldez14:30etatik16:30 tarabitarte. Goizez30minutukojolasaldiadugu,11etatik 11:30taraetaasteazkenarratsaldeajaiiza tendugu. Jangelazerbitzuaerebadugu,udaletxean dagoetaMariaJesusetaMartinaegoten diragurekin.

14

25

Irakasleak: Memorianirakaslebataipatzenda,gizonez koa.Halaereetxekoinformazioariesker,ba dakigugizonezkoirakasleamutilenazelaeta neskenirakasleaemakumezkoazela. Materiala: Materiala:Arkatza,borragoma,pinturak, plastilina,liburuak,koadernoa,kartilla,erre bistak,erabiltzenzituzten.

Materiala: Gaurkoegunean materialugariizan arren,garaihartan osogutxirekinkon pontzenziren: pluma,tintaetaka toia(liburuhandi bat). Halaereudalartxi bokoinformazioa bilatzean,garai hartakoirakaslee takobatekidazma kinazuelajakin dugu.

24

15

BIGARRENESKOLA: Ezaugarriak: 1958.urtetikaurreraeginzen.Plazaerdian zegoenkokatutaetabadakiguneskaketa mutilakikastetxebereanzeudelaezgela berdinetannahastutabainabaiikastetxebe rean.Horrezgain,irakasleek,haienetxebizi tzaeraikinbereanzuten. Dokumentuhauetanadieraztendenbezala, neskak26zirenetamutilak33. 3edo4urterekinetortzenzireneskolaraeta oinez. Aitonaamonekedotagurasoekkontatzen dutenagatik,dirudienezgaraihartakoirakas leakosogogorrakziren.Horrezgain,gazte lerazirakastenzuten,euskaradebekatuta baitzegoen. Badakigu,euskarazhitzegiteagatikzigortu egitenzituztela.
16

Gelaantolamendua:

Ikasleakbinakaesertzenziren.Irakaslea aurrezaurreegotenzentarimabatengai nean. Irakaslearenatzeanarbelazegoeneta gelakohormetanmapa,gurutzea,mundu kobolaetazenbaitmaterialerabilgarri. Gelakoalbobateanmahaibatdagoma terialabertangaineanuzteko.

23

Baditugudokumentubatzukgaraihonetako zerbitzueiburuzhitzegitendutenaketajan gelazerbitzuaetaliburutegiajartzekoasmoa zutelajakindugu. Garaihonetakojokoak,pilota,txingon,fut bola,sokasaltoa,gordeketan,harrapaketan, txapan,ibiltzenziren.

22

17

Eskolaantolamendua: Proiektuhonekin,eskolamistoalortunahi zuten,hauda,mutilaketaneskakeskolabe reanzeuden,bainagelaezberdinetan. Ikasleenkopurua40bainogutxiagokoazen etaeskolazgainirakaslearenetxebizitzaere eraikinahizuten. Horretarakonormaladenbainoaltzaritxikia goakerabiltzeapentsatuzuten.Horrela izangoezbalitz,34ikasleentzakotokia bainoezlitzatekeegongo. Proiektuasarreraorokorbat,eskolaetaira kasleenetxebizitzanoinarritzenzen: Behekopisuandagoenkomunagela rakosarreraerebadu. Sarreranmaterialagordetzekoarmairubat etaarropategiadaude. Gelan34ikaslesartzendirabaina40ikasle sardaitezkealtzairuegokiak(txikiagoak) erabiliz. Goikopisuanirakaslearenetxebizitza zegoen:sarrera,jangela,3logela,sukaldea etakomuna.
18 21

20

19