UOM JORDI PINELL, [A IyiV'NSFIGADOR FA EL CAMP IIISTORIC D[: LA 1.

ITL'RGIA per Arfs\mwr O i I \R

El dia 8 c!c gcner de I'anv 1997 niori al sett moncstir de Montserrat (Barcelona) Jordi Maria Pinell i Pons. Hai is nascut el 17 de mai,c de 1921 a la ciutat Cie Barcelona, Ranihla auall a la dreta, en cl lam 6s Barri Vcll, teal anomenat «Barri ?Gino», tipic d'una gran mcu-opoli portuaria, on ell passes la scva infantesa i adolcscencia i clue estima scmpre. Va csser hatejat a la no Ilunvana catcdral i se Ii imposes ci nom de Joan (Jordi Maria hav is d'csscr cl nom de rcligio). La sever families, perfcctanicnt cristiana, cra de condicit"o rnodcsta; el scu pare Ida d'agent de vendcs dunes lahrica de tcivits. Acabats cls cstudis primaris, cut-sa cis dc contptahiliat i trchalla corn a cscrivent i corn a comptablc ell dilcrcnts emprcses. Molt a0at nianilcsta iuteres per la litcratura, awl till gran amor envcrs els classics. La scva produccio litcraria va csscr cytraordinariarncnt preco4; als Ircti.e ants ja escri'me en ers la sc a prirnera pek a teatral. Tanihc va lei- d'actor en representacions esceniques, mcntrc s'iniciMa en la lilt isica i en cl cant. Rccordo la seva bella vcu de tenor quern, jtunts, canla'ern en cl cor monastic del ntonestir do Montserrat; algunes vegades ell In Ida Cie solista. Juntamcnt amb aqucstcs aleccions de la sever jov mint scntia on critable amor per la scva Ilcncna materna, el cataki, del qua! tincuc ocasi6 d'esscr till dclcnsor coratjos i on propucnador durant Cl,', Iiatgs anus en quc aquest idioma foci prohibit o reprimit, quern Ics tropes del general Franco ocupavcn Cataluna. Lane 1945 puhlica la scva primcra pocsia ell catala. L'anv 1942, sempre consequent anb la sea fc cristiana, cnU-a a formar part ciels grups d'Accio Catl>lica i, a mcs, s'intcgra a tuna sc-hola call/M-11/11, de cant gregoria, quc el posit ell contacts molt dircctamcnt amh la v ida lilt-i ggica. El 1944 es feu ohlat scglar de Montserrat i, I'am scgiient, ingresses corn a tuonjo en aqucsta abadia, en la qual va icr la primcra profcssi() nutnastica cl 6 d'agost do 1947. Els cstudis de la camera eclesiastica, dots a tome en el matcis moncstir, no Ii impcdircn continuar cultivant la pocsia.

1-i

UI\vrri uin\r

.la ahans sic let la pt'olcssi("( so>lemne, I'anv I950, s'havia dcixat Iascinar pets texttts Cie] Sucrnrrrcrrturi l4'rorretse (aleshores I'anontenavem Sacrnrrre'ntcrri Lleurri('I) i per la bellesa cie tota i'cucotlogia romana antiga. Havent rebut l'ordenacici pt csbiteral I'anv 1963, inicia la seva activitat docent, a Montserrat mateix, com a piolesso t' do literatura catalana, i Cie littirgia; aqucstcs scrap ICS does assienatures quc not dcixata mai d'enscr; at. Tanlbe ensenvit °rec antic i litetatura umvcr'sai.

Ahans sic pariar del trcball cicntiiic de dotm Pinell en cl camp liturgic, quc es ailir clue ens intcressa mes aqui, es convenient sic ler una sill tesi de la sera activitat corm a litcrat i coin a professor de litcratura, aspcetes quc, malgrat sembiar secundaris, force, cn rcalitat, molt intpo t tarts aI Ilaru do la seva villa. A partir do I'anv 1951, especiaiment cntre 1959 i 1963, quan el parr Pincll s'cncarvcga cie la revista Serra ('Or (aquesta, de po>rtavcu del «Chor Motntserrati», havia passat a esscr una pub!icacio del montestit 1'anv 1955), cl nostre clogiat tiny=tie Ia possihilitat de desplegar una gran activitat liter"u-ia, aixi con tambe pastoral cn cl do>mini Cie] cults liturgic. Entre cis seas protdtictes iitcraris destaca el recall pectic Baladc's del Ben Pastor. (I958). Quin Ii va esser cncarregada la preparaciO cie la Corona litcrcrria o/erta a la Mare dc' Den de Morriierral (1957), tingue I'otcasioi de potsar-sc en contacts amb el,, millets potetes i prctsistes sic Ia Iicngua catalana. Quan exctcia, a Roma, de 1)1ot(esson- del Pontificior Istitutct di Liturgic de la univcrsiat beneciictina Cie Sant Anseim, Ii font cool iat tarnbr I'ensenv'amcnt Cie la liengua catalana a la univcrsiat rmnana La Sapicnra, l'anv 1978. Mss endavant esdcvingtie titular d'aquesta catedra. I?I trehall gue dugue a terms a favor Cie la cOncixen4a de la cultura catalana a I'esttangcr va esser reconegut pcl go ern dc la Gcneralitat de Catalunva i premiat per dilercnts instituciotns catalancs. A Psulle'ndtrm: Alisct'llrurc'a di .ctudi in onore dc°! pro/. Jo-di Pintll i Purrs, Q.S.B., a cura d'Ildebrandot Scico>Itrnc O.S.B. (Roma, 1992), pagines 16-18, el Lector pot Irotbar la llista de la bibiicrgrafia Iiteraria cie Dorm Pincll. He dit tot aixot perque la scnsibilitat literatia del pare Jorrdi permel co tnprcndre miilor Cl oust Clue trobava en cis textos cie I'cucotiotgia ]Latina ronnana i en la hispanica. Abans d'endinsar-me en aquest aspecte, em plan rcco^rdar tilt let quc revela igttalntent cl catacter cotntplex i Iiterarianucnt sensible del notstrc hotmenat;at. Vers el final cie la seva villa encara tro>ha temps per a escriurc una gran novel-la, quc potrta per tito>I I.'n tin;. Es una ()bra voluminosa, pcrfectament estructurada i Ian bell escrita quc es till secant pet al Icetor, especialment pet al dels horns "thrillers'). L'auto>r hi descriu amb vivacitat Ia villa d'ttn suburbi protblenuttic cie Rotma, cl 'I'rtillot, mss eniia cie Monteverdc, una ulna quc slum PinciI corncixia pct Iectament psi fet d'haver-hi excrcit cl ministcri presbitcral. Opinot clue caldria publicar aquesta novel-la; es on desig quc express; I'autor en el sell testament. Crcc quc tradttIda tindria exit a Italia. Pcrit i'o>cupaciti principal de Don) Pinell, aquella Clow I'ha let comcgut

I)o\l R)k

ui n\I II. [

iwf^sri^.,^uoiz ex i:i

( \t11 I1ISWRIt

[)r

iA

I lit

iu,iA

15

internacionalmcnt en el nun Cie la ciencia, va esser la de professor de Iitun-is a I'Institut Pontifici de Sant Anselm, a Roma, octrpaci6 que sabc combinar, com a prevere clue era, amh una activitat notable en el camp de la pastoral, activitat clue ja havia desplegat anteriorment a Montserrat. t-na prova d'aixi> tiltim la tenim, per cxemple, en el seu Ilihre Pre1rlcrrn curih l'L.c,'lc'.tiicl (1959), que Conte morticians i sermons per a csscr utilitzats en Ics celebracions eucaristiques.
Els restiltats del seu treball cientilic son deguts a la formaci6 que comen4a de refire a Montserrat nrtteix i a Ies relacions que tingue personalnn•nt amb investigadors de la historia Cie la liturgia, com son door Bernard Capelle i dom Bernard Botte, amhd6s de I'abadia de Keit.crsherg (Mont-Cesar, Lovaina). La Iormaci6 academica la va obtcnir a Roma, a I'esmentat institut de Sant Anselm, sola la direcci6 de dom Salvatore Maisili. I'anv 1966 defensa la seva lesi doctoral sobre La.c horn., vi-iliares Jt'! o/icio Irlo11(1c(l Iti.;pcinico, i ja resta al mateix institut com a

professor, fins que l'any 1991, per motius Cie saint, es vcic obligat a renunciar a la catedra i retorna a Montserrat. S((n lor4a cliversos cls aspectes de la litin'gia que el }-tare Pinell enscit a a Roma, i son molics Ies tcsis i tesincs que ha super; isat, especialincnt les dell estudiants cspanvols que Cscolliren com a terra el Titus hispanic antic. Agttest terra fine la veritable especialitzaci6 de Dom Pinell. El lector trobara en la present publicaci6 la Ilista dels treballs publicats per ell relatitrs al culte divi. En aquesta Ilista, per6, no s'esmenta la part essential que aporta a la relorma i a I'edici6 del non Missal Mossarab let imprimir per 1'arquebisbe de Toledo, el cardenal Marcelo Gonzalez Martin. A la bihliogralia esmentada no consta tampoc una ohra sobre sans LIco el Gran i la Iittirgia, ohra que ha quedat inedita. El professor Jordi Pinell contra CIS sews eslor^os cientifics prirncipalment en aquests dos punts: la reconstrucci6 de les parts perdudcs de I'ofici ciivi hispanic, i Ia identiiicaci6 dels principals actors dell textos eurolirgics no hiblics del niateix Titus. Entre els assaigs de ieconstiuccio destaca, per la sera dimensi6, l'obra «Libcr orationunl psahnographus». Colcclas de salrlros cle! (/mill/() Tito Ilispanico. Recolnposicicill V cclicioorl critica (1972). Lautor hi va reunir Ies oracions disperses que fan relerencia als salms, intentant reconstruir d'aquesta mancra el Ilibre anomenat Psalorographus, el qual existi, pero quc no se n'ha conservat sin() una pctita part. I,,edici6 de la reconstrucci() hipotetica del salm6graf ha servil a alguns Cieixehles del pare Pinell per a fer treballs complementaris sobre I'cucologia hispanica. La critica no ha estat sempre favorable a Ics reconstructions del salnurgral i de les hores de l'ofici divi que ha proposal donr Pinell, aixi com tampoc a totes les atribucions que ell ha let dels textos eticoliwics a determinats actors antics. Amb tot, cal reconeixer que amh les sexes hipirtesis o afirmacions ha let avan4ar notablement cl coneixenreut Cie la liturgia, especialment Cie la hispanica.

Io

v1 I \ vv!)

OI 1v vI

BIBLIOGRAFIA liTERGICA 1) F. DO.M JORDI PINELL. I PONS

1951 1. ,Advent)). Forjn, 6 (1951), p. 276. 1952
,Temps do Nadal . Lvrja, 7 (1952), p. 25. «Llum do rcrtIacic». Forjn, 7 (1952), p. 33-34. ,Ouaresma, cI temps acccptc». Forjn, 7 (1952), p. 61-62. aRcsrruim amh Jcsucrist» . Forjn, 7 (1952), p. 89-90.

Mistcri do plenitud». Forjn, 7 (1952), p. 160-161. EI clia cant,,. Forjn, 7 (1952), p. 183. aLa sagrada commemrnacim. Forja, 7 (1952), p. 2 10. Co twit a la Festa etcrna». Forjn, 7 (1952), p. 261-262.
,Cent anus al scrvci do Dcu». Gcrnrirrahit, octtibre 1952, p. 2. ,F.nt'cm a I'acci( sagrada». Forja, 7 (1952), p. 288.

I'lihmic dcls iu^rcls». l oijo, 7 (1952), p. 318-319.
1953
I3. Orario,ncs do par. cn la s'crmu yVIII drI Lconiauio ..A.A.AI Cunj;reso L:urarrstico lrtternaclonal '12>' 13arcc'lorra, /952]. Barcclona, 1953, p. 692-698.

1954
14. ,Las "nnissac" grupos de cantos \ (>racio HL, cn Cl of icini do la antigun litunaia hi.spana» . Arclrivo., leoncses, 8 (1954), p. 145-185.

15. ,EI Pticblr0 canta gregoviancr». Lclcsia, 693 (1954), p. 9-10. 16. Dm,ant els tills do Dru». Gcrrrrinahii, lane 1954, p.6-7.

I)o\I .IURI)i I'I\I I I

I

\I I (\II' IIISIO121( nl

I111 wil'A

17

1955
17. -10 Aber horaruiu v cl "nlisticus" cntrc los libros cle la anti tnia litur<- ia h ispana ". Ili^hcuriu sacra, 8 ( 1955), p . 83-107.
I8. Rcccnsi(): « Rene Metz, La (,mis(;cratiarl de.,; viertes 1a11s l'Etlisc' Ra111air1c. Paris, 19.54)). Hi.5pa11ia sutra, 8 (1955 ), p. 237-238.

I9. « El cantic de la Marc do Dru <. Gcrnrinahit, clcscnlbrc 1955, p.4. 1956
20. •\c iips clcl luccrnari a WCiclcnl". 1.i1111,iea 1, Montscr-at, 1950, p 91-149.

2 I . « EI "nuttutirnau'iunl" en In Iitur<gia hispana». Hispaiua sacra, 9 (1956), It 61-85 22. <Bolctin de Iitur<gia hispano-visi<gotica, 1949-1956» . Hispanic Now, 9 (1956), p. 405-428. 23. <<La Iittirgia, join i vicda». Serra d'Or, 22 (1956), p. 15. 24. <<San Bcnito v el olicio clivino<<. Norma 1'itac, 1 (1956), It 65-66. 25. ,EI ctintico de Maria». Norma vitae, 1 (1956), p. 81-82. 26. Scnnana Sa11ta scions tl 11011 <<Orc/0 Hcbclontaclcte Sarnctac ir7stuurcrt1ry•-. ltatalau(1, Barcelona, 1956.. 1957 27. <<EI olicio hispana-visig01ico». Hispnrriu sncru, 10 (1957). 28. 14 sa ranlcrlt Al nlutrint0ni. 7c.tt i contc111ari, Montserrat, 1957. 29. Rcccsi6: « U. Dmliyni't=./ nr.1. i,Uria pica littirgica clc sari Leandro c/c Sevilla?" Rcl'ue c/'llistolrc Etclesiasticltlc, 52 (1957), p. 626027. 30. Rcccnsio: M. Ill (,r o, Les « preces" cles Lraclncls nclcliiairls crrlpr'lcnteecs it la lit11rcie lricpalticl11c. Revile cl' Historic f ccIesiastigi.e, 52 (1957), It 029-630. 31. RCCCnsi(i: I.. SCkDv, Irricios clc la litltr';ia ronuarra ell /a Cata/11iu1 viejet. Rc'1'tcc c/'llistoire Ftclcsiastic iie, 52 (1957) p. 630-63II.
32. Rcccnsi6: ,J. Pr ui.. nN URREI., Libcr contniic1(s, vo, 2,,. Retzle cl'Histaire Lt tlc'.^iustiyttc, 52 (1957), It 1032-1033.

33. Rcccnsio: W. BR.vso, (I957), p. 18.

i eipiritoalitat». A'ornla lilac, 27

1958 34. -La bcncelicck del ciri pascyual i els seas tcxtos». Litnrl;ica 11, Montscllat, 1958, P. 1-119. 35. " Ad Co nirac tloncnl, <'ACI Inatlttlnum>>, <<Ad 111CdiL1111 noc tls, orClo» , , A d 0rationcnl doiiiini cam<< , ,, Act n(rc ttlrnas<< , ,Ad paccm<< , << A C1

1 8

v1 I \01111 ni 1v v1<

36. 37.

38. 39. 40. 41.

Sanctus<<, ,Ad vespertm>», <<Agic>>, ,Ali<< , « AIIcIuiaticum<<, « 13cnedictro,,, « Bcncchc tioncs ,,, ,Canonici, psalml», ,Cantica<<, <<Completuria>>. boo-gisch ltoorderiboek, vol. I, Nijmegen, 1958. <<Directcrris liturgics,,. Qiicstions c/c r ida cristiarra, 1 (1958), p. 233245. <<La Ic de I'Esglrsia en cl baptisme dels infants. Proces de Ia sc>lucici tec^logica en stint Agusti». Qliestioris de t°ida cristiana, urine, 2 (1958), p. 31-44. ReccnsV: « L. Lorr^z SASrus, Cclcnclarios litrirnicos h' ucses». Rei'rre d'IIistoire Ecck^siastiguc, 53 (1958), p. 213. Rcccnsi6: « A. FynRcuA, Orll;crres del culto cr Sall 110/c() en Lspaiur».Ro'uc cl'IIistoire Ecclesiastiquc, 53 (1958), p. 213. Rcccnsi6: <<J. Sor.> o, 7e_rios errcarrsticos primilit'os». Rcr'uc /'llistoire Lcclcsiastique, 53 (1958), p. 963-964. Reccnsici: < J. F;wiaaA, Sauta Eulalia de Barccloua. Rct isi611 de urr prohlennr Itist6rico<<. Revue d'llistoirc Ecclcsiastiquc, 53 (1958), p. 965-9bb. 1959

42. Pit-ucrn anrh I'Is;lc'^ic. llorrrilic.s i adnnnriciorrs al poble llc'ides dins la nrissa solcrrnrc dc rllorrtscrrat, Montserrat, 1959. 43. Rcecnsici: ,E. Ll.or'Arrr, Les /cirnrules dc' la corn/irnraci(i err el pontif ical ronrn». Revue cl'11i.stoirc Ecclcsiaslique , 54 (1959), p. 280. 44. Reccnsici: <<A. Mt mm, Aclnotatiurres in artiiquissirrtunr Ordineur Ronunrruu Feriae V in Cerra Dorrrirri uociter edittrnt». Revue d1lisloire Ecclcc.siastique , 54 (1959), p. 280. 45. Reccnsici: <<V. JANc.RAS, EI rito de la /raccicirr c'rt la litrn-gia hispciuica». Revile c/'1listoire Ecclcsiastiquc , 54 (1959), p. 280-281.
46. Rcccnsi6: <,A. FRANOL FSA, E1 Ritual tarraconcusc,. Revue d'llisloirc 1:c•clc;,^ia.stigrre , 54 (1959), p. 281.

47. Rcecnsici: <J. G2vrzct,v Ai.oyso, La administraciori de /os Sacranrcrttos err 7ialcdo dcsprres del carnhio de rilo,,. Rei'rrc cl'llistoire F_cclesiastique , 54 (1959), p. 281-282. 48. Rcecnsici: J. LFCLFRQ, La t'ic el la prii're des c/let alicr.s c/c' Sarrtial'o d'apres leer rule prinritit•c"». Revue d i'listoirc Ecc/csiastiquc , 54 (1959), p. 282. 49. Rcccnsi6: ,C. Fret Frzns, Accrca del rilo de la prolesicirr nrorrcistica nrediet'al "ad succurrerrclrrnr",>. Rct'ne d'Ilistoirc Ecclesiastigru' , 54 ( 1959), p. 282. 50. Recensic">: <,A. Or rvAR-E. Comvrr-., Guillcnt de, Alicrs, abut do Scutt Parr de Roma i la sera okra liitir'ico-rnorrnstica>>. Revue c/'Ilistoirc P"Cc/csiasliquc , 54 (1959), p. 283.

I)Ml I()RI)I PIM I I

I \]\I 1,11(^N)IR I\ I I

( \11, 111^1(wl(

[)I

I \I III 1"(,I\

1 ^>

1960 51. ,<La c1i^^^r^it^^ clr. assrn^hlr^^^. D^^ Iii cath^dral^^ ii I'^^^^li^^^ rural^^;,. /.a llai^^^rr -Uirr^, 01, 196 0, E^. 1-4-}-161. >?. «L'ass^^mhlr << rristiana . F.^^^luci^i clcl m^n^iment litur^^ic». Serru r/'Or, 2 (1960 ), E^. -^-6. 53. Rrcrn^i^>: <<A.-G- M,^k^n^i^^irr, l,es ^i^ite., rle la .'4'u,n^elli^ ^1lliunc•e». Sc°rrn rl 'O r, 2 (1960 ), p. 12^. 1961
5^1. <<L<< F^ricr^ ^^t I^^ lcmE^,,>. l,u .11ui^,^nt-l)rra, 65, ^^. 3n-^^).

^^. Elrrrnsi<"^: <<M. Ai:nst ^ i , la itu,trc^ nri^^u^l». Serra c1'Or, 3 (1961 ), ^^. 17. 5h. 1Lrr^^nsi^i: «A.-G- M^^iz^ri^i^^Eir, L'F.stilise en ^^ri^^re». S^^rru cl'Or, 3 (1961 1. ^^. -^. 1962
5c. Rrc^•nsi^i «1^. 13^s^ti^^, l.ri vt^aa atis.ui. .111.5'uil ^^^'r ul.^ i,^^aar.^ ru^^^ ^^rrir^>>. Oii^^.^linit. cl^^ i^iclr^ c^risriurtu, I? (190?), F^. I?5.

1963 52^. lZcrcnsi^i (1903), ^^. 59. R^^r^^nsi<i: uu,lic^u, 5
0(l.

«N. Ein^lririrli^nt lilr^^^icunr», S^acliu nnntns^ica, 5 2i2. aM.-D. Piiii.u^i^i^., /,a .,^^nrhr^liyae cle la nresse». Str^clin nm(1963), p. 253.

R^r^^nsi^i: «M. A^'niznt^^, L.c^.^ °Orcliac^s^ ll^nnuni" du harm nm^^err ri;;e, ^^>I. 5. Slt^clia r^t^^nristrca, 5 (1963), 1^. 2,-1.

01 . «l!n<< rxl^^n tacicin di^irr,nal a la plrgaria en cl an^i^^u^^ i^it^> hisp^inir^^: la "su^E^licntir>"» . ^lrralec^[ci snc•rn tcu^rucr^nc^rzsiu, 36 (1963), ^^. 3-25. 1966?. C'aitt^ ^/^.-1^/t^i^i^l: llc^^irr^t^-^r^>.:, .^rn^^^^i: l^^ ^^l Suh^urluc U^^ t^u, n^^i_^^^r^i, M^^ntscrrat, 1961.

03. 9listia/ r^^rnci, i^er_tii^i calala^ta rle^l.ti amrijrzs rle ,11nrr^^errn^, Ancl^u^ra, 190-1. Intrruiucciri grn^^ral, intr^>duccir>n^ als ternE^s liturgics, i ^^rrsi^"^ cic I'Or^linari clc^ la missa. 1965
« L^,s (^^st^^s c1r la an^igua litiu^^^ia his^^anica. Fu^•nt^^, ^^ara ,u r,tudi^^. I:^.ti^triclic,,^ ,uhre° la hrur,,ia nto;.rirahe. "I^^^lecl^^, 1965, E^. 109-16-1. 65. R^^r^^nsi<i: « q.-(;. M ^EZ^i^i^i^^k^r, ln l^lesia err oracrci^t», (lrieslio^rs clr ^^i^la c•rltiliaita, ?6, 1965, li. 1-17-1^}H. 0-}.

I o\i 1( )111)1 I1I\I 11

t \ A 'sI Ir, Aluilt I\ I I ( A \II' IIISI(^I.It III

I\ 1111 1\(,l\

21

80. <1Pcr One studio SCiCntificu Bella liturcia . Oricntamcnti cd espcricntc di on prngramma << Rieisto litor;nica , 58 (1971 ), p. 248-260.

1972 81. 1.ihc'r omtiorrurrr p.calnno'rnplrtrs. Colecla.s it sulmos del urrtilrro rito ltispcinico. Recunrposicicirr v edicidrr criticcr. 13arcelora-Madrid, 1972. 82. « Fra<cnmcntOIs de codices (lei anti<)uo rite hispanicu. III IV V': rcliytiias del psalnutgraphus<>. llispcuria sacra, 25 (1972), p. 185-208. 83. <<Lc collcctc salmichc<<. A: Litro--ia Belle ore. Docurnerrti 11liciali c studi. 'Lorin(-Lenmann, 1973, p. 269-286. 84. « Lccitima cucharistia. Cuestioncs sebrc la anamnesis la cpiclcsis cn el antiOuo> r-it0^ galicano>>. A:.1lelurr es litrrr-iyuc's o//crls err R. P. Rernurd Botte. Mont-Cesar, 1972, p. 445-460. 85. « Littir-ia hispanica. Formes Pau-Lt su cstudio. cl ordo CLItCCIIa1. I'll ann Iitnr<gico. El officio monastico. Sacramcntos v sacramcntalcs. Caracteristicas gcncralcs del rite hispanicu». Dicciortario it historic eclesici.5tica de Fspcrricr, vol. 2, Madrid, 1972, p. 1303-1320. 1974 86. "I '()s cantices dcl nlicin cii cl antil-)uo rite hispanicu. 1.l "Libcr canticoiiuni" do la tradicV n 13<<. Hispania sacra, 27 (1974), p. 5-54. 87. ,Anammcsis v epiclcsis en cl antiguo rite galicano . Estuiho v cdicitin critica do las hSrmulas galicanas do la "post sanctus" "post m^stcriuin " >. Didaskalia, 4 (1974), p. 3-130. 88. « Las nracienes del saltcrio " per annum " cn cI nude libro do la Liturgia do las I Ioras» . Roma, 1974. 89. d 'a litturgia do las hrn -as, alabanza del mistcrio<<. Vide; relip;iosa, 36 (1974), p. 23-38. 90. <<I' ludic" festive ncLli antih)naii latini». Rit'isia lilloglca, 61 (1974), p. 579-592. 1975
91. « EI olicio VntiVo "Dc infirniis" ell cl rite hispanicu<<. A he nruluclic et lei rnort drr crc'tierr Ban., la litnrt1c. C'ort/c;rertces Snirrt Serge. Roma, 1975, p. 261-325.

92. <<L'anno Iitur<gico, prngrammationc di mistagocia». O Tlrrnlotos, 6 ( 1975), p. 9-28. 1976
93. ,Pascliale surrunterttunr << lit'i strntorti di sail hcone lln;rn). Ronia, 1976.

vi I vvvIII ( ) I iv vi:

94.

<Lnitr et divcrsite clans la littn'gic hispaniquc ». A: Liturgic do I'e liIII rii'ei' Mlle. Con/cercrtccs Suirrt-Scr1;c parlicnli('re cl littnoic de Ronur, 1976, p. 243-260. 1977

93. ,OIiei dki <. Grua crtciclopec/w cntu/crnu, ml . 10 ( 1977), p. 6c)I-692. 96. <<II Vencrdi Santo ncllc antichc liturgic ispanichc,. A: Diutcrtsioni drnnrnrutiche dcllu lilur-ia ntedioct'alc. Atli del I cont'egrro di studio, Viterho. Roma , 1977, p. 127-138. 1978 97. o Las oraciones "Dc cantico" del antiguo Tito hispanico». Diduskulia, 8 (1978), p. 197-329. 98. AX Iitw-gic oecidentali: I La Iiturgia gallicana, 2 La liturgia ccltica, 3 La liturgia ispanica<<. A: Artnntrtesis, 2: La him-cia. Panorama stnrico gcuc'ralc. Torino, 1978, p. 62-66. 99. « Libri liturgici gallic^tni». A: Anctnnresis, 2: La litur-iu. Punornrna storico gcnerale. Torino, 1978, p. 185-190. 100. « I,ibri liturgici ispanici<<. A: Annnntc.cis, 2: La littu,iu. Punoraina stnrico generate. Torino, 1978, p. 190-20I.
101. «BI problem a Cie las dos tradiciones del antiguo rito hispanico. Valoracion documental de la tradicion B, cii vistas a una Cvcntual recision del ordinario de la misa morarabe». A: Litnr^iu V rmisica ntn:arches. I ('c,rrl,rc'vn iutcruucionul dc' cstttdioti rno:ciruhc.5. Toledo, 1978, p. 3-44.

1979 102. I.I canto de los "III 'eni' ' en las misas cuaiesmales de la antigun Iiturgia hispanica,. A: Eulogiu. Alisccllarrta litturgicu ill ornorc di P13. Netntlrenscr. Roma, 1979, p. 317-365. 103. <1 tcsti liturgici, voci di atrtorita. nclla costitutionc "SacrosanctuIII C'oncilium"». Notitiue, 15 (1979), p. 77-108. 104. « La orar.ioni composts per I't'flicio divino ncll'ambito delta tradir.ionc cucologica latina. Rito romano antico: I La scric dc] Vcronense, 2 La scric Gclasiana». Notitinc, 15 (1979), p. 250-265, 310-340. 105. <<La processionc come componcntc dcll'au.ionc liturgica<<. A: Riccrc•hc< srdla rcligiositci popolarc nc//u Bibbia, rtcl/a liturgia, nclla pastorale. Bologna, 1979, p. 151-170. 1980 106. Prcci crtcarislichc occidcrrtuli. 'Icsti dc/lc liuu-gic amblosiann, gullicuna c ispanica. Siniesi di uno studio lcitcrurio-doitrinalc. Roma, 1980.

I)U IUIZIII I'I\I I I

( \ 1\l SI ^(^ AI)Ok I\ II ( \II' IIItiIUIZII

Dl

I\ I III R(11\

2 3

1981
107. C'rilicO tc'trralc. C'or:vo di iitil-. ia,-,iorre per it buon use dells edi :. iorre (I itic lie e diplomatic lic litrunIiclrc. Roma, 1981.

1983 108. La litioiiw dcl/c ore. Roma, 1983. 109. «"D(>nius-cis itas". V<ocabt(lari relatitl a la c(rnsuruccib en Ies c(rl lectes del "Libel (nati(rnum psalmo<oraphtts"». A: IA Sv'nrposirurr (/c, prc/rist('rria i (lryueolo'gia pc)I11isrula. Institut d'ArqusolOgia de Ia Universitat de Barcelona. Barcelona, 1983, p. 167-196. <<Potenr.a salvilica del san<gus di Ciist(r nei testi del "Libre 110. (,ratioA: F. AVvrrioyI, Sarr,,tte e Orrtropolo,ia rte//a litnu-cia Ill. Roma, 1983, p. 1393-1400. 1984 I 1 I. Prc°ci crrcOri.^IU/u' occidcrrtali. /'.titi dcl/c' liturgic Onrbr(rsiarra, iOllicOrra c isparrica. Sirttc'si di 11110 situ/io letterario-dottrirralc. Roma, 1984. 112. ,Liturgic I(rcali antiche. Origins e svilupp()». A: D. S,ak'rtuu:-A. TRRI,vc< n, Nuoi'o di:.iorrario di liter-,ia. Roma, 1984, p. 776-783. 1 13. <Reprt:t(n-io del °sacrilicium canto ofertorial del rit(r hispanico, Para rl ciclo dominical "dc qu(>tidiallO '<. I:t c icsii orurr^. 1 (1084), p. 57-111. 1985
1 14. «Gallicana, littu ^ is». A: Di,.iortario pairistico c cli alltirhito rristialic,

v(rl. 2. Casale Monlerrato, 1985, p. 1426-1431. 1986 I 1 ^. «La litur^oia nupcial rn rl antkOu(> rit(> hispanic()". Lu rc'Icbra,-.iorrc criaiancr c/cl rrtatrirnortio. Roma, 1986, p. 88-105. 1 10. <<Las 161-111 (las c(rncluskas V Cie enlace complementarias del sistema de text()s variables en la Inisa del antigtlO 1-40 hispanico» . POScltale nrt'sterirrrrr. Studi in nrcnroria dell'abatc pro/. SOh'(ttorc 11ar:"ili (/9/0-198.3). Roma, 1986, p. 139-168. 1988 <La estructura lie la nrisa en I'ito hispanico». Notitiae, 24 (1988), p. 670-727. 1 18. « A proposit de Mons. Lefcv're: Per quc el missal de Pius V",,. Serra d'Or, 340, 1988, p. 24-25. 1 17.

24 1990

\I I VAVI)ILI

()I I\ AI:

I 19. "WHO W Belle oe". lmiurrrrc'Si 5, Genova, 1990. 120. -E! of icio catedral hispanico ». Phase, 30 (1990), p. 9-37. 12I. «Orathmes aptae dici et ]()co,,. A : Alli del corrv'eL,mcr irrlermn ,: nnrule s11/la ,Pcre(,rimatiu F.,eriue». Arezzo , 1990, p. 231-242. 122. « Dramatisnuo humane v mistcrio Iiturgico cn la scric romana and"t u t cle responsorios para cl triduo sacro ». A: La celehra ;,iome del Tric/lu) pasc/vale . Arrumnresis c mimesis. Roma, 1990, p. 179-207.
123. « C'umsecruhis l)nmrirro». I% okra liiririi'a irrsinm, de snrr lldc/mice de Toledo . Toledo, 1990.

124. «Los cantos variables do las micas del propio de santos , en el rito hispanico ,. Fcclesia crams , 7 (1990), p. 245-308. 1991 125. JCSmcrisl, l)rrr scnviclnr. RC/lc.v-ic^rr.c Cmlurm a imr usi)C( IC ch' lu reulniiu do cant Oco ci Gram. Montserrat, 1991.
126. -Credo V comunicin en la estructura de la nnisa hispanica, segue disposicioncs del III v del IV Concilios de Toledo,. A: Awns c/el Comdre°so imlerrracicnrcrl Cclchrucln Crr oca.cicirn ctrl .A/l crmIc'rrario del III Coricilio de Toledo. Toledo, 1991, p.

127. «Tcologia e littu'gia negli scri111 di sae Leone. BMW canes, 8 137-180. ( 1991 1992 128. «EI niisal hispano-moiarabe. Nueva edicicin». Phase, 191, 1992, p. 336-380. 129. «La Iigura de la Santisima Virnen en la liturgia hispanico». A: Celchraciom Cucarrslica em rilo Irispano-mro,.cirabc em la SOlcn midad dc Soma lllaria. Zaragoza, 1992, p. 3-I 1. 1993 130. «Dalla payola al mister() dclla celebrazione. Tcologia del minister() Bella predicazione in sae Leone Ma<gno». I:cclc'siu areas, 10 (1993), p. 125-162. 1994
131. alas oraciones vespertinas v matutinas de los dominyo "dc cpuc>tidiano" CH el antiguo rito hispanico . Presentaciun \ edick "fin eriliriu>. Ephemerides lilrugicae, 108 (1994 ), p. 369-439.

I ) ( ) V 1 1 ( ) It I ) I I ' I \ I I I

I \ I\ I

III(. A I , U 1 : I \ I I ) V V I I ' 1 1 1 ^ , I O I : I (

I)I

I \ I

I I k

I \

2

1995 132. « I.'ncs orations del se<,Ie VII amb desti a Tarragona » . l lisc t'l•Irrrria liirirtica calalarnr , 6 (I995 ), p. 61-91. 133. 1,lceci c°l Gran: Sc'rarurrs. Inirnducci(i i oadnccici . Barcelona, 1995. 134. 10dc°/Mrs lit 7ok'do. La I'ir"initat dc Santa 1la1ia i aiirc's c'scr'its. trrirodrrccic) i tradaccici. Barcelona, 1995. 1997 135. 11H rclat de la InstituclO C11 la prcgaria cucanslica dcl rittl hispanic,. A: Fr i Ic'oiocia c'rr la hisicnia, Montserrat, 1997, p. I81-195. 136. <<I listorv of the Liturgies in the Non-Roman West,. A: Harrclhoc)k /^)r l.ittrr;;ic•al Studies, I: Introdrrctio to tlrce Litur.c. Collc<^cvillc, 1997, p. 179-195. 137. «La Scmana Santa ern cl antigun I•ito hispauiieo,,. Hcdonnrdar Sanctar cclchralio. Collspectusc historical comparcttit'us. Roma, 1997, p. 237-275. 1998 138. «Storia dells liturgic occidcntali non romanc». Scic''rcia liirrvLica, vol. 1, Casale Monlerrato, 1998, p. 195-213. 139. « Acl ceicbrandum paschalc sacramcntum. lI complesso cucolo1-lico per sin'-1ulas lectiones" Bella Vigilia pasdualc sccondo Ia tradirionc Helasiana, opera di san Lconc Magno». I:cclesia crrcurs, 15 (1998), p. 163-191. 140. I,iirn;,ia Iii' pcirrica. Barcelona, 1998.

Intereses relacionados