Está en la página 1de 10

ESTATUTOS DA ASOCIACIN VECIAL DA PONTEPEDRIA

CAPITULO I DA ASOCIACIN EN XERAL Artigo 1 1. Procdese a adaptar os Estatutos da Asociacin denominada ASOCIACIN Vecial da "PONTEPEDRIA", co n de inscricin no Rexistro provincial de Asociacins sen nimo de lucro 1984-1331-1 e CIF G-15.120.579. 2. A Asociacin rexerase polos presentes Estatutos, pola Lei Orgnica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de asociacin e pola demais lexislacin existente en materia de Asociacins que lle sexa aplicable. Artigo 2 Son fins principais da Asociacin: 1. Todos aqueles relacionados coa defensa xeral dos seus asociados e vecios comprendidos no seu mbito territorial de actuacin, especialmente no que se refire problema da situacin urbanstica do Barrio: ras, alcantarillado, auga, alumeado, transporte, trfico, limpeza, xardns, patrimonio histrico-artstico, etc., as coma o asesoramento aos vecios sobre estas cuestins, e aportacin de propostas de solucin s autoridades competentes. 2. Cooperar ao bo funcionamento, ampliacin e mellora das institucins educativas no barrio, a cuxos efectos poder cursar as oportunas propostas e informacins aos organismos competentes. 3. Prestar apoio e asesoramento aos asociados e asociadas ou vecios que as o soliciten. 4. Promover a defensa do consumidor por tdolos medios legais incluso procurando a constitucin de entidades para este fin. 5. Establecer e fomentar cauces de colaboracin coas institucins pblicas no desenvolvemento das sas competencias no que afecte a aspectos do Barrio. 6. Promover a cultura e a integracin social dos seus asociados e vecios, as como a participacin activa na dinamizacin do Centro Sociocultural do Barrio. 7. En xeral, a defensa dos intereses lextimos do colectivo vecial do barrio ou das comunidades do mesmo e a elevacin do nivel cultural, social e fsico dos seus asociados. Artigo 3 Para levar a cabo os seus fins, poder a Asociacin organizar as seguintes actividades: 1. Organizacin de reunins encamiadas a adoptar acordos sobre as materias referidas aos fins principais da Asociacin. 2. Organizacin de actos entre os vecios que tean como finalidade reforzar os seus lazos de convivencia dentro da colectividade vecial, tales como excursins, festas, sendeirismo e calquera outra que contriba a mellorar as relacins entre o vecindario e as relacins entre este e o resto da cidade. 3. Adquisicin, enaxenacin e gravame de bens mobles e inmobles, precisos para

o desenvolvemento dos seus fins e para a xestin dos intereses xerais do colectivo vecial. 4. Actividades de carcter cultural, folclrico, musical, teatral, cinematogrfico, deportivo e calquera outra de carcter educativo que contriba realizacin dos fins principais da asociacin. Como Asociacin sen nimo de lucro destinarase aos devanditos fins, polo menos, o setenta por cento das rendas netas e outros ingresos que se obtean por calquera concepto exceptundose as achegas efectuadas en concepto de dotacin patrimonial. Os asociados e familiares non sern os nicos destinatarios das actividades realizadas pola Asociacin. Artigo 4 O domicilio principal e permanente da Asociacin radicar na localidade de Santiago de Compostela, ra Amor Ruibal 26; Cdigo Postal 15.702. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Artigo 5 A Asociacin, en funcins dos seus fins e da ubicacin do seu domicilio social, exercer fundamentalmente as sas actividades no seu mbito territorial, no que quedan comprendidas as das marxes das Ras Vedra, Ulla, Xoana Nogueira, Brin, Pasadizo de Brin, Amor Ruibal, Boqueixn, e todas aquelas outras que pola sa proximidade a todas estas Ras, constiten o contorno do Barrio. Artigo 6 1. A duracin desta Asociacin de carcter indefinido e s se disolver, conforme a estes Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral convocada efecto ou polas causas previstas na lexislacin vixente. 2. A Asociacin rexerase segundo os principios democrticos contidos no marco da Constitucin e o resto do ordenamento xurdico. CAPITULO II DOS SOCIOS Artigo 7 Podern ser integrantes da Asociacin todas aquelas persoas fsicas ou xurdicas, con plena capacidade de obrar ou tralo acordo do rgano competente da persoa xurdica, que renan calquera dos seguintes requisitos: 1. Ter a sa residencia no Barrio da Pontepedria. 2. Persoas que tiveron o seu domicilio no barrio, as como aquelas que simpaticen cos fins da Asociacin ou co Barrio e se sometan contido destes estatutos. Artigo 8 Dentro da Asociacin podern existir as seguintes clases de asociados: i. Fundadores, aquelas persoas que subscribiron a Acta Fundacional. ii. Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade subscricin da Acta Fundacional. iii. Honorarios. Aquelas Persoas que, a xuzo da Asemblea Xeral, participen dun

xeito notable no desenvolvemento dos fins da Asociacin. iv. Infants. Os socios e socias menores de idade. Artigo 9 Sen perxuizo do establecido no artigo 11, os asociados e asociadas teen os seguintes dereitos: 1. Tomar parte nas Asembleas con voz e voto, incluso mediante voto delegado, coa correspondente autorizacin expresa do asociado. 2. Poder elixir e ser elixidos para cargos directivos. 3. Tomar parte en cantas actividades organice a Asociacin en cumprimento dos seus fins. 4. Desfrutar de todas as vantaxes que a Asociacin poida obter e ofrecer. 5. Ter copia destes Estatutos. 6. Ser informados sobre a composicin da Xunta Directiva. 7. Recibir informacin sobre os acordos adoptados polos rganos da Asociacin. 8. Facer suxerencias aos membros da Xunta Directiva en orde a mellorar o cumprimento dos fins da Asociacin. 9. Que se lle poa de manifesto o estado de contas e ingresos e gastos da Asociacin todos os anos, as como o desenvolvemento da sa actividade. 10.En xeral, intervir no desenvolvemento e perfeccionamento da Asociacin. Artigo 10 Son obrigas dos asociados e asociadas: 1. Prestar cantos servizos determinen os Estatutos, o Regulamento de rxime interno e os acordos das Asembleas Xerais. 2. Desempear, no seu caso, os cargos para os que foron elixidos 3. Asistir as xuntanzas convocadas pola Xunta Directiva. 4. Satisfacer as cotas que se establezan 5. Observar unha boa conduta individual e cvica, procurando a mis estreita unin e boas relacins entre os socios e os vecios. 6. Cumprir os acordos da Asemblea Xeral e o contido dos Estatutos. 7. Colaborar amplamente coa Asociacin, prestndolle a asistencia posible en pro dos intereses comns en favor dos asociados e do vecindario en xeral. Artigo 11 Os Asociados e Asociadas honorarios e infants non intervirn na direccin da Asociacin nin nos rganos de representacin da mesma, pero estn facultados para asistir as Asembleas xerais con voz, pero sen voto. Artigo 12 Os acordos de admisin de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, nun prazo non superior a vinte das, unha vez recibida a peticin escrita da persoa que desexa ser admitida. No caso de menores de idade e persoas que acten a travs de representante a solicitude deber ser autorizada polo pai, titor ou representante do solicitante e se acompaar unha acreditacin da identidade do solicitante. Artigo 13 A condicin de asociado prdese: 1. Por vontade propia, comunicada cun mes de antelacin.

2. Por falta de pago nas cotas. 3. Por realizacin de accins que perxudiquen gravemente os intereses ou a

marcha da Asociacin. 4. Por expediente disciplinario incoado pola Xunta Directiva. 5. Por maltrato das instalacins, mobles ou inmobles que estean ao servizo da Asociacin, previa advertencia a tal efecto. Artigo 14 A expulsin de asociados e asociadas ser acordada pola Xunta Directiva, previa audiencia do interesado/a. O acordo de expulsin deber ser ratificado pola Asemblea Xeral extraordinaria e contra a sa resolucin poderase recurrir ante a xurisdicin ordinaria. Cando a baixa se produza por vontade dun asociado/a, este/a deber realizar unha peticin escrita e proceder aboamento previo de todas as cotas que tea pendentes. O socio que cause baixa por calquera dos motivos previstos non ter dereito algn a indemnizacin ou retorno das achegas que tea feito Asociacin. Calquera que cause baixa por calquera motivo poder ser readmitido mediante acordo da Asemblea Xeral. Artigo 15 Os asociados e asociadas podern pedir a separacin temporal por escrito. A Xunta Directiva poder acordar a separacin temporal dun asociado cando se estea tramitando un expediente sancionador, ou concorran causas xustificadas que o aconsellen, tales como o atraso no pago dalgunha cota, ou comportamentos que afecten boa marcha dalgn dos fins da Asociacin. O expediente sancionador recollerase no Regulamento de rxime interno, pero en todo caso a resolucin poderase recorrer perante a xurisdicin ordinaria. CAPITULO III DOS RGANOS DA ASOCIACIN Artigo 16 A direccin e administracin da Asociacin sern exercidas polo Presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral. Artigo 17 O Presidente da Asociacin asume a representacin legal da mesma e executar os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, presidindo as sesins que celebre unha e outra. O Presidente ser designado pola Asemblea Xeral entre socios que tendo o seu domicilio no Barrio, tean polo menos un ano de antigidade e o seu mandato durar dous anos. Artigo 18 A Xunta Directiva estar formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesoureiro, un Vicetesoureiro e vocais, cargos que debern recaer en asociados ou asociadas. O nmero de vogais ser dun mnimo de tres e un mximo de dez.

Artigo 19 Tdolos cargos que compoen a Xunta Directiva son gratutos, estes sern designados e revocados pola Asemblea Xeral Extraordinaria e o seu mandato ter unha duracin de dous anos. Estes cargos podern causar baixa por renuncia voluntaria, comunicada por escrito Xunta Directiva, por incumprimento das obrigas que tivesen encomendadas e por expiracin de mandato. As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, sern cubertas provisionalmente entre os devanditos membros ata a eleccin definitiva pola Asemblea Xeral Extraordinaria. Os cargos da Xunta Directiva renovaranse por metade. No primeiro turno sern renovados o Vicepresidente, o Tesoureiro e a metade dos vocais, e no segundo, o ano seguinte, o Presidente, o Secretario, o Vicetesoureiro e o resto dos vocais. O primeiro mandato dos cargos do primeiro turno de renovacin durar un ano. O persoal de secretara, se o houbese, ser nomeado pola Xunta Directiva, que acordar ademais a sa retribucin. Artigo 20 funcin da Xunta Directiva programar e dirixir as actividades asociativas e levar a xestin administrativa e econmica da Asociacin, someter aprobacin da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, as como o estado de contas do ano anterior. As mesmo proceder a convocar e fixar a data da Asemblea Xeral, fixar as cotas ordinarias e extraordinarias que se aproben, designar as comisins de traballo ou seccins que se estimen oportunas para o bo funcionamento da Asociacin, ditar normas interiores de organizacin e exercer cantas funcins no estean expresamente asignadas Asemblea Xeral. Corresponderalle tamn todas aquelas outras actividades que lle sexan transferidas pola Asemblea Artigo 21 A Xunta Directiva reunirase polo menos unha vez mes, podendo igualmente celebrar as sas sesins cantas veces o determine o Presidente ou o Vicepresidente, a iniciativa propia ou a peticin de calquera dos seus compoentes. Ser presidida polo Presidente e, na sa ausencia, polo Vicepresidente ou o Secretario por esta orde, e, a falta de ambos, polo membro da Xunta que tea mis idade. Para que os acordos da Xunta Directiva sexan vlidos debern ser adoptados pola maiora de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, de seis dos seus membros. No caso de empate decidir o voto do Presidente. O Secretario ou, no seu defecto, o Vicepresidente levantar acta das sesins, que se transcribir ao libro de actas. Artigo 22 Os membros da Xunta Directiva presidirn as comisins que a propia Xunta acorde constitur, co fin de delegar nelas a preparacin de determinados actos ou actividades, ou recadar das mesmas as informacins necesarias. Formarn parte, ademais, das ditas comisins o nmero de vocais que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes. Cando as necesidades o aconsellen, a Xunta Directiva poder acordar que as comisins se desdobren en subcomisins.

Artigo 23 A Asemblea Xeral de Asociados o rgano supremo da Asociacin e est integrada por tdolos asociados. Artigo 24 As reunins da Asemblea Xeral sern ordinarias e extraordinarias. As ordinarias celebraranse una vez ao ano dentro dos tres meses seguintes ao peche do exercicio. As extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen, a xuzo do Presidente, cando a Xunta Directiva o acorde ou cando o propoa por escrito una dcima parte dos asociados. Artigo 25 As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por escrito expresando o lugar, da, hora e orden do da da reunin, con expresin concreta dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o da sinalado para a celebracin da Asemblea en primeira convocatoria, han de pasar polo menos quince das. Podendo de igual maneira facer constar a data e hora na que se celebrar a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre una e outra poida mediar un prazo inferior a media hora. Artigo 26 Sern competencias da Asemblea xeral ordinaria: 1. Aprobar a acta da reunin anterior. 2. Aprobar o plan de actividades. 3. Examinar e aprobar a memoria de actividades. 4. Examinar e aprobar as contas e balances do exercicio anterior. 5. Aprobar os presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio. 6. Exame e aprobacin das cotas. Artigo 27 Sern competencia da Asemblea xeral extraordinaria: 1. Modificar os Estatutos da Asociacin. 2. Elixir os integrantes da Xunta Directiva. 3. Aprobar a federacin con outras asociacins. 4. Autorizar o alleamento, grvame ou hipoteca de bens sociais. 5. Acordar a disolucin da Asociacin. 6. Designar os/as liquidadores/as. 7. Ratificar a expulsin de asociados/as a proposta da Xunta Directiva. 8. Solicitar a declaracin de utilidade pblica da Asociacin. 9. Aprobar o regulamento de rxime interno da Asociacin. 10.As que sendo competencia da asemblea ordinaria por razns de urxencia ou necesidade, non poidan esperar a sa convocatoria, sen grave prexuzo para a Asociacin. 11.Todas as non conferidas expresamente pola Asamblea Xeral Ordinaria ou pola Xunta Directiva. Artigo 28 As Asembleas Xerais, tanto Ordinarias coma Extraordinarias, quedarn validamente constitudas en primeira convocatoria cando a ela concorran un terzo dos asociados con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o nmero de asociados con dereito a voto.

Artigo 29 Os acordos adoptados debern selo polo voto afirmativo da maiora simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos aos apartados 1 7 do artigo 27, que requirirn maiora de dous terzos A continuacin levaranse os acordos libro de Actas e asinar o/a Presidente/a, o/a secretario/a da Asemblea A acta deber ser lida na seguinte sesin celebrada pola Asemblea xeral e aprobada pola maiora Artigo 30 Os acordos adoptados conforme os preceptos anteriores obrigarn a todos os asociados, incluso os non asistentes. As sesins se abrirn cando as o determine o Presidente. Seguidamente se proceder por parte do Secretario lectura da acta da Asemblea anterior que deber ser aprobada. Posteriormente o Secretario proceder a plantexar a orde do da. Cada punto ser informado polo membro da Xunta directiva que lle corresponda, procedndose aprobacin nos termos contidos nestes estatutos, segundo a materia de que se trate. Unha vez rematados todos os asuntos da orde do da se proceder, se a Presidencia o considera oportuno ou o solicitan un 10% dos asociados inscritos no libro de membros, a facer unha quenda de rogos e preguntas e adopcin de acordos, conclundo co levantamento da sesin por parte do Presidente. Artigo 31 Os acordos que vaian contra estes Estatutos ou infrinxan os fins da Asociacin podern ser recorridos en reposicin perante a Asemblea xeral. A partir da resolucin do recurso de reposicin, quedar expedita a va para recurrir perante a xurisdicin ordinaria. Artigo 32 O Presidente da Xunta Directiva ter, ademais das facultades consignadas no artigo 17, as seguintes atribucins: 1. Presidir e levantar as sesins que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea xeral, dirixir as deliberacins dunha e outra, decidindo con voto de calidade, en caso de empate. 2. Propoer o plan de actividades da asociacin Xunta Directiva, impulsando e dirixindo as sas tarefas. 3. Ordenar os pagamentos acordados validamente. 4. Representar a Asociacin perante calquera organismo pblico ou privado. 5. Asinar as actas, certificados, pagos e outros documentos da Asociacin xunto co Secretario ou membro da Xunta Directiva a quen al corresponda a elaboracin do documento de que se trate. O Presidente ser asistido nas sas funcins por un Vicepresidente, que ademais substituirao nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. Artigo 33 O Secretario recibir e tramitar as solicitudes de ingreso, levar o ficheiro e o libro rexistro de asociados e ter seu cargo a direccin dos traballos administrativos da entidade. Correspndelle as mesmo notificar as convocatorias das reunins e redaccin e custodia das actas, expedindo no seu caso certificacins das mesmas co visto e prace do Presidente.

Ao Secretario correspndelle tamn levar o inventario dos bens da asociacin nun libro establecido efecto. O Secretario ser auxiliado nas sas funcins polo Vicesecretario, substitundoo en caso de ausencia ou enfermidade e levando a cabo as funcins que lle encomende o Secretario. Artigo 34 O Tesoureiro recadar e custodiar os fondos pertencentes Asociacin, dar cumprimento s ordes de pagamento que expida o Presidente, dirixir a contabilidade da Asociacin, tomar razn e levar conta dos ingresos e dos gastos asociativos, participando en todas as operacins de orde econmico. O Tesoureiro ten a obriga de proceder peche do exercicio presupostario antes do 15 de decembro, co fin de que as contas estean a disposicin dos membros da Asociacin nos quince das anteriores celebracin da Asemblea ordinaria. O Tesoureiro ser auxiliado nas sas funcins por un Vicetesoureiro, que colaborar nas sas tarefas e o substituir en caso de ausencia ou enfermidade, e levando a cabo as tarefas que lle encomende o Tesoureiro. Artigo 35 A Asociacin dispor dos vocais que determine a Asemblea Xeral, entre un mnimo de seis e un mximo de catorce, coas seguintes atribucins: 1. Realizar programas e propostas na sa rea de actuacin. 2. Desempear os traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva. CAPITULO IV REXIME ECONMICO Artigo 36 A Asociacin dispn neste momento dun patrimonio de 3076,95 . O peche do exercicio econmico coincidir co do ano natural. Artigo 37 A Asociacin funcionar en rxime de orzamento anual. O borrador de orzamento ser elaborado polo Tesoureiro, que deber telo preparado antes do un de xaneiro de cada ano, a fin de que poida ser aprobado na Asemblea xeral ordinaria. Artigo 38A Asociacin manterase dos seguintes recursos: 1. As cotas peridicas dos asociados. 2. As cotas extraordinarias que propoa a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola Asemblea 3. As doazns ou subvencins que poidan conceder rganos pblicos, entidades privadas ou particulares. 4. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociacin. 5. Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas. Artigo 39 As cotas ordinarias acrdanse pola Asemblea Xeral ordinaria, a proposta da Xunta Directiva non sendo reintegrables en caso algn e adicndose a atender as necesidades da Asociacin.

Artigo 40 Anualmente con referencia ltimo da do exercicio econmico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarn nunha memoria que ser posta a disposicin dos asociados durante un prazo non inferior a 15 das sinalado para a celebracin da Asemblea xeral ordinaria, que deber aprobalo ou censralo. Artigo 41 Anualmente no tempo que establece o artigo 24 ser aprobado o orzamento pola Asemblea xeral ordinaria. Artigo 42 Para a disposicin de fondos das entidades bancarias onde a Asociacin tea depositados os mesmos, tern recoecidas as sinaturas na entidade bancaria correspondente o Presidente, o Vicepresidente, o Tesoureiro e o Vicetesoureiro, para a utilizacin conxunta deles. Artigo 43 Como entidade sen nimo de lucro, en ningn caso podern ser distribudos entre os asociados os recursos obtidos pola Asociacin. CAPITULO V DO REGULAMENTO DO RXIME INTERNO Artigo 44 O Regulamento de rxime interno, no seu caso, desenvolver aquelas materias non contempladas directamente nos presentes Estatutos, non podendo ir en ningn caso en contra do estipulado nos mesmos. En todo caso o funcionamento interno da Asociacin estar sometido ordenamento xurisdicional civil. CAPITULO VI MODIFICACIN DE ESTATUTOS E DISOLUCIN DA ASOCIACIN Artigo 45 Os presentes Estatutos podern ser modificados a proposta da Xunta Directiva ou dunha cuarta parte dos socios. A convocatoria da Asemblea xeral extraordinaria estar acompaada do texto coas modificacins propostas, abrndose un prazo de 7 das para que calquera socio/a poida dirixir Secretara as propostas e enmendas que estime oportunas. Estas complementarn a documentacin da citada Asemblea e sern entregadas cunha antelacin mnima de 3 das realizacin da mesma. Artigo 46 Para ser aprobada a reforma dos Estatutos ser necesario o voto favorable dos 2/3 dos membros da Asemblea xeral de socios. Artigo 47 A Asociacin disolverase polas seguintes causas: 1. Pola vontade dos Asociados acordada polas 2/3 partes dos mesmos. 2. Por outras causas determinadas legalmente. 3. Por sentencia xudicial. Artigo 48 Acordada a disolucin, a asemblea xeral extraordinaria designar tres

asociados liquidadores, que xunto Presidente e Tesoureiro, procedern a efectuar a liquidacin dos bens, pagando dbedas, cobrando crditos e fixando o haber lquido resultante. Artigo 49 O haber resultante unha vez efectuada a liquidacin, doarase a outra Asociacin non lucrativa e inscrita na Comunidade Autnoma que tea os mesmos ou similares fins os desta Asociacin. Os xustificante da doazn ser presentado no Rexistro de Asociacins correspondente para proceder inscricin da disolucin da Asociacin. D Susana Losada Soto, Secretaria da Asociacin que se refiren estes Estatutos, CERTIFICA que os presentes Estatutos foron modificados para adptalos as previsins da lei orgnica 1/2002, do 22 de marzo, por acordo da Asemblea xeral extraordinaria de data 24 de febreiro do 2011. En Santiago de Compostela, a 24 de febreiro do 2011 Asdo. O Secretario V e prace Asdo. O Presidente