Está en la página 1de 10

DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px.

10348
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
I. DISPOSICINS XERAIS
CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA
ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccins bilinges en cen-
tros sostidos con fondos pblicos de ensino non universitario.
O desenvolvemento da Unin Europea e a creacin do seu mercado comn levou no
seu da necesidade de formacin en linguas estranxeiras. A Comisin Europea amosou
o seu interese no ensino en lingua estranxeira de contidos de materias non lingsticas,
xerando un cambio de mentalidade sobre as formas mis efectivas de adquisicin de idio-
mas. Isto e factores sociais, especialmente o impacto da internacionalizacin con respecto
integracin europea, xeraron a necesidade duns niveis anda maiores de dominio das
linguas estranxeiras en comparacin co pasado.
As, as seccins bilinges promovronse como consecuencia de das razns que resul-
taron complementarias: unha lingstica e outra social, e nese esprito foron implantadas
en Galicia dende o ano 1999, en que se iniciaron de xeito experimental.
Desde aquela, e ao longo dos anos, o ensino en seccins bilinges foise mellorando;
a Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria publicou normas para a sa regu-
larizacin e realizou ofertas de formacin para apoiar o profesorado, que puido asistir a
actividades de formacin tanto en Galicia coma nos pases da lingua meta.
A da de hoxe, grazas utilizacin do idioma en materias non lingsticas, un gran n-
mero de alumnos e alumnas viron en Galicia aumentado o tempo de contacto co idioma
estranxeiro, ao mesmo tempo que adquiriron outras dimensins del, como as da linguaxe
especfca das disciplinas non lingsticas e o contacto con outra cultura.
Por iso, ben que as seccins bilinges non teen incidencia en todo o alumnado dun-
ha etapa educativa, a sa contribucin innegable ao afondamento no coecemento de
idiomas intgraas plenamente no proxecto de diversidade lingstica e cultural que forma
parte da poltica educativa da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria, que
entende necesaria a continuidade do programa de seccins bilinges e a sa adaptacin
ao establecido no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingismo no ensino non
universitario de Galicia.
En consecuencia, e en virtude das competencias que lle son atribudas pola normativa
vixente, a Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10349
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
DISPN:
Seccin 1. Aspectos xerais
Artigo 1. Obxecto e mbito.
O obxecto desta orde a regulacin das seccins bilinges nos centros sostidos con
fondos pblicos en que se imparten as ensinanzas de educacin primaria, educacin se-
cundaria e formacin profesional no mbito de xestin da Consellera de Educacin e Or-
denacin Universitaria.
Artigo 2. Defnicin.
1. Unha seccin bilinge a organizacin do ensino dunha rea ou materia non lings-
tica da educacin primaria, da educacin secundaria obrigatoria ou bacharelato, ou dun
mdulo de formacin profesional especfca, que se cursa nun nivel por un grupo de alum-
nos ou alumnas dun xeito bilinge, dentro do enfoque AICLE/CLIL (aprendizaxe integrada
de contidos e linguas): na lingua coofcial que corresponda, segundo a normativa vixente, e
nunha lingua estranxeira falada na Unin Europea, que impartida como rea ou materia
ao devandito grupo de alumnos e alumnas.
2. A incorporacin da lingua estranxeira na seccin bilinge acadar un mnimo dun 50
por cento.
Artigo 3. Estrutura e organizacin da seccin bilinge.
1. O alumnado que participe nunha seccin bilinge cursar obrigatoriamente a lingua
estranxeira da devandita seccin, a excepcin do alumnado que estea a cursar un ciclo de
formacin profesional, ao abeiro do Decreto 114/2010, do 1 de xullo (DOG do 12 de xullo).
2. Para establecer o nmero mximo de seccins bilinges para un mesmo grupo de
alumnos/as terase en conta o mximo dun terzo da utilizacin da lingua estranxeira como
lingua vehicular, segundo o establecido polo Decreto 79/2010.
3. O currculo das reas, materias ou mdulos non lingsticos das seccins bilinges
ser o establecido na normativa vixente con carcter xeral. Porn, no caso da educacin
secundaria obrigatoria, o bacharelato e a formacin profesional especfca, o alumnado
poder recibir dous perodos semanais de clase de reforzo do idioma, como ampliacin do
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10350
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
seu horario lectivo, que sern impartidos polo seu profesorado especialista de lingua es-
tranxeira, se as necesidades formativas as o requiren e os recursos do centro o permiten.
4. A avaliacin e promocin do alumnado axustarase en todos os casos aos procede-
mentos establecidos na normativa vixente con carcter xeral. Ao remate de cada curso
o alumnado que sexa cualifcado positivamente na rea, materia ou mdulo obxecto da
seccin bilinge recibir unha credencial ofcial expedida polo centro conforme participou
nunha seccin bilinge, que se far constar mediante dilixencia no seu historial acadmico
segundo o modelo do anexo I.
5. O centro deber inclur no seu proxecto educativo os obxectivos e medios previstos
para o desenvolvemento do proxecto bilinge.
Artigo 4. Alumnado.
1. Poder acceder s seccins bilinges o alumnado matriculado en calquera dos cur-
sos das etapas para os cales o seu centro estea autorizado. As mesmo, a incorporacin de
alumnado a unha seccin que vn de anos anteriores ou na metade de curso por traslado
doutro centro tamn posible baixo a decisin da direccin do centro, unha vez consultado
o profesorado implicado no programa. Calquera cambio deber ser comunicado Direc-
cin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa.
2. O alumnado que forme parte dunha seccin bilinge non poder abandonala antes
de rematar o curso escolar, salvo por razns xustifcadas ante a direccin do centro e coa
autorizacin desta. No caso de que se produza deber comunicarse Direccin Xeral de
Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa.
3. A incorporacin dun alumno ou unha alumna a unha seccin bilinge requirir a au-
torizacin por escrito dos pais, nais ou titores/as legais. O centro establecer as medidas
oportunas para fornecer a sufciente informacin s familias sobre o funcionamento das
seccins bilinges.
4. O nmero mnimo de alumnado para desenvolver unha seccin bilinge, ou para pr
en marcha unha nun curso distinto dos que tea autorizado, ser con carcter xeral de 12
alumnos/as, ags no bacharelato e na formacin profesional especfca, onde se poder
iniciar unha seccin bilinge cun mnimo de 10 alumnos/as, e no ensino de adultos, cun
mnimo de 8 alumnos/as. A direccin xeral poder autorizar seccins bilinges cun nmero
menor de alumnado en funcin das caractersticas do centro, visto o informe da inspeccin
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10351
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
educativa. En ningn caso, os agrupamentos de seccins bilinges suporn incremento do
nmero de profesores/as do centro.
5. No caso de que nun ano escolar unha seccin bilinge non acade o nmero mnimo
de alumnos/as, o seu desenvolvemento nese curso quedar en suspenso. A direccin do
centro deber comunicar esta circunstancia xefatura territorial correspondente, que a
trasladar Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa,
que poder autorizala.
6. Ao comezo de cada curso escolar, antes do 1 de outubro, a direccin do centro debe-
r remitir Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa a
cifra de alumnado matriculado en cada un dos cursos con seccins bilinges autorizadas,
co visto e prace da inspeccin educativa. Para os centros de Formacin Profesional a data
lmite ser o 15 de outubro.
Artigo 5. Profesorado.
1. O profesorado especialista da rea, materia ou mdulo non lingsticos que inicie o
proxecto deber ter destino defnitivo no centro e acreditar a sa competencia na lingua
estranxeira no nivel B2 do Marco comn europeo de referencia para as linguas.
2. A Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria procurar que as vacantes
que se produzan nas reas, materias ou mdulos non lingsticos vinculadas ao Progra-
ma de seccins bilinges se cubran con profesorado coa debida competencia lingstica.
Para iso, establecer os criterios selectivos para levar a cabo as substitucins temporais
por medio de comisins de servizo para persoas funcionarias de carreira ou por medio de
profesorado integrante das listaxes de aspirantes a cubrir postos en rxime de interinidade,
coa debida competencia lingstica na lingua estranxeira correspondente.
3. O departamento da correspondente lingua estranxeira comprometerase coordina-
cin co profesor ou profesora de rea, materia ou mdulo non lingsticos da seccin bi-
linge, as como ao posible apoio ao alumnado no desenvolvemento de clases de reforzo
de idioma. Para tal fn, cada seccin bilinge deber ser coordinada polo profesorado que
imparte a lingua estranxeira ao grupo de alumnado. Haber unha persoa coordinadora
por cada seccin bilinge. Cando o grupo de alumnado que forma a seccin bilinge sexa
de distintos grupos deberase designar como persoa coordinadora un docente de entre os
que imparten docencia de lingua estranxeira ao alumnado. A direccin do centro deber
establecer os procedementos que garantan a coordinacin semanal das actuacins entre o
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10352
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
profesorado que imparte en cada grupo de alumnos/as da seccin bilinge reas, materias
ou mdulos non lingsticos e o da correspondente lingua estranxeira.
4. Sern funcins do profesorado coordinador:
Realizar o seguimento semanal e a coordinacin do equipo de profesores/as que for-
man parte do programa de seccins bilinges e levantar acta dos temas tratados e dos
acordos adoptados.
Coordinar a elaboracin do proxecto lingstico e do currculo integrado no marco do
proxecto educativo de centro.
Participar nas actividades formativas do profesorado e propoer novas actividades.
Participar na elaboracin de materiais especfcos, revisar e trasladar ao equipo direc-
tivo as programacins iniciais e memorias fnais.
De ser o caso, titorizar a persoa nativa de apoio ao programa.
5. O profesorado participante na seccin bilinge, tanto o de rea, materia ou mdulo
non lingsticos como o de lingua estranxeira, ter unha reducin horaria a razn dun
perodo semanal por cada seccin bilinge en que imparte docencia e cun mximo de
tres perodos semanais. A devandita reducin horaria estar destinada s actividades de
coordinacin, avaliacin e atencin ao programa. No caso do profesorado especialista de
lingua estranxeira que imparta perodos semanais de reforzo de idioma da seccin bilin-
ge, estes computarn como lectivos. En ningn caso as reducins e horarios de reforzo
podern implicar o aumento do nmero de profesorado do centro.
6. Co fn de facer posible a coordinacin entre o profesorado implicado no proxecto,
como mnimo un dos perodos lectivos de reducin semana debe ser comn. O horario
do profesorado participante no programa ser elaborado de tal xeito que se reservar un
perodo lectivo para a celebracin de reunins semanais de coordinacin de todo o profe-
sorado implicado no proxecto.
7. O profesorado AICLE/CLIL (de reas, materias ou mdulos non lingsticos) partici-
pantes na seccin bilinge ter como funcins:
Elaborar a programacin especfca ao inicio de cada curso escolar.
Elaborar unha memoria fnal.
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10353
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Participar nas actividades de formacin organizadas pola Consellera de Educacin e
Ordenacin Universitaria.
Elaborar materiais curriculares especfcos.
Aqueloutras que sexan necesarias para o desenvolvemento adecuado da experiencia.
Artigo 6. Formacin do profesorado e certifcacin de participacin.
1. Todo o profesorado implicado nas seccins bilinges deber participar nas activida-
des para a formacin inicial e continua deseadas para o ensino CLIL/AICLE (aprendiza-
xe integrada de contidos e lingua estranxeira). A Consellera de Educacin e Ordenacin
Universitaria impulsar, dentro do seu Plan de Formacin, actividades especfcas para o
profesorado implicado nesta experiencia.
2. No espazo web de linguas estranxeiras ofertaranse recursos especfcos e informa-
cin relativa ao ensino CLIL/AICLE.
3. O profesorado que participe neste programa de innovacin educativa recibir un cer-
tifcado acreditativo ao remate de cada curso escolar, cunha equivalencia de 50 horas de
formacin do profesorado para o profesorado AICLE/CLIL, e cunha equivalencia de 20
horas de formacin do profesorado para a persoa coordinadora. Naqueles casos en que o
mesmo profesorado acte como ACLE/CLL e coordinador s poder recibir o certifcado
como participante AICLE/CLIL.
Artigo 7. Orzamento especfco.
Os centros pblicos autorizados para participar no desenvolvemento de seccins bilin-
ges, podern contar cunha asignacin orzamentaria anual, con cargo partida de gastos
de funcionamento, sempre que as dispoibilidades orzamentarias o permitan.
Artigo 8. Asesoramento e avaliacin.
1. As estruturas de formacin da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria
ofrecern asesoramento, tanto na fase de elaboracin de proxectos, como na do seu des-
envolvemento.
2. Con independencia do punto anterior, a Direccin Xeral de Educacin, Formacin
Profesional e Innovacin Educativa levar a cabo o seguimento e posterior avaliacin dos
proxectos co fn de verifcar a sa realizacin, a calidade e os resultados obtidos.
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10354
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 9. Memoria fnal de curso.
1. Antes do 5 de xullo, o profesorado de cada rea, materia ou mdulo non lingsticos
implicado no programa de seccin bilinge deber elaborar unha memoria avaliativa que
trasladar direccin do centro para o seu visto e prace. A devandita memoria ser remitida
pola direccin do centro correspondente xefatura territorial da Consellera de Educacin
e Ordenacin Universitaria, que a tramitar Direccin Xeral de Educacin, Formacin
Profesional e Innovacin Educativa, acompaada dun informe da inspeccin educativa.
2. A Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa facili-
tar o formulario para a elaboracin da devandita memoria.
Artigo 10. Continuidade das seccins autorizadas.
1. A renovacin da autorizacin das seccins bilinges automtica sempre que se
sigan a cumprir as condicins polas que foron autorizadas. Xunto coa memoria fnal de
curso, a direccin de cada centro deber notifcar se seguen a cumprirse as devanditas
condicins.
2. De cumprir novamente as condicins, as seccins bilinges en situacin de suspen-
so podern volver a estar en situacin activa no curso seguinte sen necesidade de que o
centro o solicite novamente mediante a presentacin dun proxecto novo. Os centros debe-
rn comunicar a nova situacin xefatura territorial, que a trasladar Direccin Xeral de
Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa.
Artigo 11. Remate ou cesamento da participacin.
1. Os centros autorizados para o desenvolvemento de seccins bilinges que desexen
rematar a sa participacin, ou que non poidan continuar por deixar de se cumprir algn
dos requisitos de autorizacin, debern comunicalo xefatura territorial antes do 30 de
xuo do ano escolar correspondente.
2. Co propsito de poder facer o seguimento das seccins bilinges, a xefatura territorial
trasladar Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa,
antes do 30 de setembro de cada ano escolar, un informe sobre o desenvolvemento das
seccins bilinges en cada centro autorizado.
Seccin 2. Autorizacin dos centros e solicitudes
Artigo 12. Autorizacin dos centros.
1. Corresponderalle Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innova-
cin Educativa, a autorizacin dos centros para participar neste programa.
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10355
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. A Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria publicar no Diario Ofcial de
Galicia a relacin das novas seccins bilinges autorizadas.
3. Aqueles centros que precisen autorizacin de seccins bilinges en cursos distintos
daqueles para os que foron autorizados, debern formalizar unha nova solicitude cun novo
proxecto e con toda a documentacin requirida, segundo establece o artigo 13 da presente
orde.
4. No caso de centros concertados, a autorizacin do proxecto de seccin bilinge, en
ningn caso signifcar modifcacin das condicins do concerto educativo subscrito.
Artigo 13. Solicitude e documentacin.
1. Os centros que desexen iniciar a implantacin de seccins bilinges debern facer a
correspondente solicitude, axustada ao modelo que se recolle no anexo II.
2. Os centros debern xuntar coa sa solicitude a seguinte documentacin:
a) Proxecto de participacin no plan, en que se recollan, entre outros aspectos: profe-
sorado e alumnado participante; os obxectivos propostos e os contidos; etapas e cursos en
que se desenvolver; reas, materias ou mdulos; estratexias metodolxicas, pautas para
a avaliacin do proxecto.
b) Certifcacin da aprobacin do proxecto polo consello escolar, unha vez odo o claustro.
c) Compromiso por parte do profesorado implicado (profesorado responsable da sec-
cin e profesorado coordinador) de formar parte do proxecto durante como mnimo dous
anos.
d) Relacin do profesorado da rea, materia ou mdulo non lingsticos, xunto coas
credenciais de posur destino defnitivo no centro e a titulacin que acredite a sa compe-
tencia lingstica no nivel requirido (B2).
e) Certifcacin da direccin do centro co nmero de alumnos/as que participarn nas
seccins bilinges que se solicitan.
f) Informe da inspeccin educativa.
Artigo 14. Prazo de presentacin e resolucin.
1. A solicitude de autorizacin formulada pola direccin do centro, xunto con todos os
documentos xustifcativos mencionados no artigo 13, deberase dirixir xefatura territorial
correspondente, que a trasladar, co informe da Inspeccin Educativa, Direccin Xeral
de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa.
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10356
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. O prazo para a presentacin de solicitudes rematar o 31 de maio de cada ano esco-
lar e a resolucin ser publicada no DOG.
Disposicin adicional nica.
Delgase na Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Edu-
cativa a realizacin das actividades de avaliacin que conduzan revisin, supresin ou
extensin deste plan.
Disposicin transitotoria primeira.
Os centros autorizados para impartir seccins bilinges pola Orde do 18 de abril de
2007 (DOG do 7 de maio) non precisan formalizar unha nova solicitude para as seccins
que xa teen autorizadas.
Disposicin transitoria segunda.
O prazo de presentacin de solicitudes para a incorporacin de novos centros ao pro-
grama de seccins bilinges no curso 2011-2012 ser de 20 das hbiles, contados a partir
do da seguinte ao da publicacin desta orde no Diario Ofcial de Galicia.
Disposicin derrogatoria nica.
Queda derrogada a Orde do 18 de abril de 2007 (DOG do 7 de maio) pola que se crea
e regula a convocatoria do Plan de seccins bilinges en centros sostidos con fondos p-
blicos de ensino non universitario.
Disposicin derradeira primeira.
Autorzase a Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educa-
tiva para ditar cantas normas sexan oportunas para o desenvolvemento desta orde.
Disposicin derradeira segunda.
Autorzase a Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educa-
tiva para realizar as sucesivas convocatorias anuais de incorporacin dos centros educa-
tivos ao programa de seccin bilinges, as como de ampliacin do programa nos centros
xa autorizados.
Disposicin derradeira terceira.
Esta orde entrar en vigor o da seguinte ao da sa publicacin.
Santiago de Compostela, 12 de maio de 2011.
Jess Vzquez Abad
Conselleiro de Educacin e Ordenacin Universitaria
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6
DOG Nm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Px. 10357
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
PROCEDEMENTO CDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
SOLICITUDE DE INCORPORACIN AO PROGRAMA DE SECCINS
BILINGES DE GALICIA
ED504D SOLICITUDE
CONSELLERA DE EDUCACIN E
ORDENACIN UNIVERSITARIA
RECIBIDO
REVISADO E CONFORME
NMERO DE
EXPEDIENTE
DATA DE ENTRADA
DATA DE EFECTOS
DATA DE SADA
____ /____/______
____ /____/______
____ /____/______
________________
(Para cubrir pola Administracin)
LEXISLACIN APLICABLE
O/A DIRECTOR/A
Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccins bilinges en
centros sostidos con fondos pblicos de ensino non universitario.
Director xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa
, de de
ANEXO I
DOCUMENTACIN QUE SE XUNTA (marque cun X o que proceda)
Certificacin de aprobacin do proxecto polo Consello Escolar.
Compromiso por parte do profesorado implicado.
Relacin do profesorado participante: nome, apelidos e NIF do profesorado CLIL e do profesorado coordinador.
Acreditacin do nivel B2 do profesorado CLIL que desenvolver a experiencia, as como do seu destino definitivo no centro ( no caso dos
centros pblicos).
ENDEREZO PROVINCIA CONCELLO
TELFONO LOCALIDADE CDIGO POSTAL FAX CORREO ELECTRNICO
DATOS DO CENTRO
CDIGO DO CENTRO NOME DO CENTRO ENSINANZAS PARA AS QUE SE FAI A SOLICITUDE
ED. PRIMARIA
FORMACIN PROFESIONAL
BACHARELATO
ESO
Certificacin da direccin do centro co nmero de alumnos/as que participarn nas seccins bilinges que se solicitan.
Proxecto de participacin no programa de seccins bilinges, indicando: a programacin conxunta de lingua estranxeira e contidos curriculares
de materia para cada seccin; o nmero de alumnado por seccin (grupo-aula-materia); a lingua estranxeira de cada seccin.
Informe da inspeccin educativa.
C
V
E
-
D
O
G
:

b
f
3
1
8
5
8
4
-
2
3
f
7
-
4
4
0
0
-
b
7
8
6
-
1
a
c
0
e
6
4
2
3
9
f
6