Está en la página 1de 1

10

DIMARTS 27 DE DESEMBRE DEL 2011

rasaHolandaonesdescobreixlarealitatdelsabusos sexualsperpartdeclesistics.Semblaquepodrien sermilersdecasos,segons dedueixlainvestigaci.Unainvestigaciquejaestenmarxaenaltres pasos,iquejahadonatxifresescandaloses.Shapassat,doncs,datendre algunesdennciesdafectatsodels familiarsaemprendreunainiciativa perpartdelEsglsia.Shanobertcomissionsqueexplorenlasituaci.  ssabutquefinsnofagairelesvexacionssexualsdenensidadolescentsperpartdemembresdelEsglsiacatlicaeraunfetslidament dissimulat.Lajerarquiaconeixiaal-

Petit observatori
JOSEP MARIA

Espins

Angelets que desprs sn dimonis


CORREU Consell de Cent 425-427 Barcelona 08009

gunspocs,potserdaquestscasos, perelscastigavasensefersoroll,imposantpenitnciaoenviantelsculpablesaaltresdicesis.Unadecisi quesempremhasemblatabsurdai perillosa,perquuncanvidescenari nohaviadesuposarperforauncanvideconducta.Pensoquefinsitotel riscaugmentava,perqulanovaparrquiaestavadesprevinguda.  LEsglsiaholandesashaafegit, doncs,alesdaltrespasosqueshan preseltemamoltseriosament.Finsi tothaacordatestablirunacompensacieconmicaperalesvctimes,iaixslaprovadefinitivadelreconeixementdelaculpa.Pagar,enaquestcas, sreconixerundeute.Elquepassas

quelavaloracideldelicteendiners, dacordambunadeterminadaescala dabusos,potsertilpersempres lamentable.Aquestamenadepecats sndifcilmenttarifables.Shaurde precisarquantesvegades,comens preguntavendenensalconfessionari?Emsemblabastantvergonysque enunprocsdaquestamenashagin deconcretarelsdetallsdelpecat.Per noescandalitzarparlantdelesvariantsdelabssexualparlardelmal tracte.Enelcasdunabufetadaviolenta,quinaslatarifa?Icomesdeterminaelgraudeviolncia?  Msinteressantemsemblaelque suggereixlinformeholands:molts nensijovenetesoptenperlavidareli-

giosaenunaedatenqunoestuna perspectivaadequadadelquesuposarlabstencisexualobligada.Elsallicientsquepottenirperaunsdeterminatsnoisespiritualsladedicaci religiosaesthistricamentcomprovada.Jasqueesposenfiltresperprovarlavocaci.Perlexperinciademostraquenosnproueficaos.No shauriadelevarledatdadmissi? Donartempsperqulaspiranthagi sentitelsimpulsossexualsambfora ihagiexperimentatlasevareacci?  Alcapdavall,lEstatposaunaedat mnimaperdonarunpermsdarmes. Potserfinsalamaduresanoespotentendrelafora,meravellosapertambperillosa,delarmadelsexe.H

Lectors
EL PERIDICO publica opinions, rpliques i suggeriments dinters general, respectuoses amb les persones i les institucions. No es consideraran les cartes de ms de 15 lnies, que podran ser extractades. Tot i aix, resulta impossible publicarles totes. Tampoc es mantindr correspondncia o contacte telefnic sobre les cartes. Hi han de constar: nom i cognoms, DNI, domicili i telfon. QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o b al Consell de la Informaci de Catalunya (CIC). Al CIC noms quan considerin que shan vulnerat els principis recollits al Codi Deontolgic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Es poden dirigir al Consell de la Informaci de Catalunya trucant al telfon 93 317 19 20.

FAX 93.484.65.62

CORREU ELECTRNIC cartalector@elperiodico.com

Ediciones Primera Plana SA, editora del diari EL PERIDICO DE CATALUNYA, s'oposa expressament a la reproducci comercial dels continguts d'aquest diari, en la modalitat de revistes o recopilacions de premsa (press-clipping), sense comptar amb l'autoritzaci escrita de la seva editora, als efectes del que estableix l'article 32.1, pargraf segon, de la Llei de Propietat Intellectual.

Test de pacincia per una discapacitat


itenirunfillambdiscapacitatnossuficient, lAdministracietreptaatreballarlapacincia.Aquestselcamquelamevafamliaijo hemseguitdurantelssetanysquetelnostrefill:quan vanixerensvandirquehihaviaunscentresespecialitzatsperatendrelesnecessitatsassistencialsdelapoblaciinfantilambtrastornseneldesenvolupament, dels0als6anys.Encaraqueerennecessarisdiversos mbitsdassistncia(psicomotricitat,psicologiailogopdia),nomspodemescollirunservei.Quanel nentenia4anysensvandirque,perllei,lassistncia erafinsals6anys,perquenohihaviamsdinersihaviendedonarprioritatalsmspetits.Pervaninsistir quenoensamonssim,jaquehihaviacentresprivats iunesajudesquesanomenenPUA.VamanaralDepar-

DIFICULTATS DE LENSENYAMENT

Nmines de mestres
Mireia Prez Cubero Barcelona

El24dedesembrevaigveurepublicadaunanminadunmestreper explicarquinapartdelsousensha pagatiququedapendent.Semvan posarelscabellsdepunta.Talcom estlaimatgedelsfuncionaris,fer pblicaaquellanminapotinduir ainterpretacionserrnies.Eralanminadalgambmsde30anystreballanti,pertant,amb10triennis (347euros)iquatreestadis,anticssexennis(467),isalgambuncrrec directiuodecoordinaciperqut uncomplementde1.500euros(un tutorentunde570euros).  Pertant,aquestperfilnoselde lamajoriadelsmestres,quenide bontrosarribemals4.600eurosen lanminadedesembre.

tamentdeBenestariFamliai,sorpresa,lesPUAjano existien.Ensvaninformarqueestramitavatotperla lleidedependncia.Pertramitarlalleidedependnciafadosanysqueestemambelstrmitsidurantel procshemanatpagantlesterpies.  Quannomsfaltenunsmesospercobrar--ifinsitot cobraremelsendarrerimentsdecincanys,segonsens vandir--elssenyorsquehanguanyatleseleccionsgeneralsdiuenaraqueaixsinviable.Iaraqufem?Fa lasensaciquelesajudesnoexisteixen,queetpassen duntrmitaunaltreiaixetvasfentillusions.Hem deseguirgestionant,tramitantimodificantalgunpaperdelAdministraci,inopodemdeixardetreballar. Continuemtreballantlanostrapacincia,finsque puguem.M. Jos Lluch. Barcelona

sembla,nocobraremcompleta.SentirelconsellerdEconomiavaserpattic;primervaparlardunaerradainformticaidesprsqueeraun favorquefeienalsfuncionarisper evitar-nosunadeclaraciderenda complementria.  SenyorMas,noensfacicombregarambrodesdemol.Noentenim prouamblessevesdisculpes.Paguinselquesnostre. INSENSIBILITAT A LESGLSIA

Senyores grans dretes


Ignasi Fuentes Hita Collbat

Brutcia en una rampa de Sants


La rampa que sutilitzava per baixar els vehicles a les andanes de lestaci de Sants s ara un abocador. Les escombraries sacumulen sense que els serveis de neteja semblin saber-ho. A ms, molts dels pals que hi ha als costats per evitar laparcament han estat tirats a terra per conductors o potser per gamberros. El lloc dna una trista sensaci dabandonament.  Vicen Cascajo S. Barcelona

Lamevaviailasevagermanavan anaralamissadunaesglsiadeles Corts,el24dedesembre.Vanarribar uns10minutstardilesglsiaestava plena.Incomprensiblement,ning esvaaixecarpercedirelseientaduespersonesde84i77anys.Tractantsedefidelsquecelebrenlamxima festacristianaique,enteoria,hande serelsprimersadonarexemple,em semblaunamostradhipocresia.  Quinsentittestaramissaresantmentreduesvieshandestar dretes? LA CREU ROJA ES DISCULPA

Retard dambulncia
Susanna Roig Directora de lrea de Persones Grans de la Creu Roja de Catalunya. Barcelona

Reducci de sou
Merc Vilaseca Masramon Manlleu

el PeriDiCO a la xarxa

www.elperiodico.cat

DesdelGovernshaportataterme unacampanyadedesprestigials funcionaris,aquihapenjatletiquetadeprivilegiats.Elfetdeposar elfocusdatenciennosaltresdistreulatencidelsverdadersprivilegiats,quesnelspolticsialtscrrecsquecobrensousalts,amsde dietesigratificacions.Scmestra, ienlltimanyenshanabaixatel souun5%,hantretlasisenahorade lamajoriadelesescolespbliques, hanincrementatlartiodalumnes peraula,ilacireretaalpastslhan posataquestNadalquanhemvist redudalanminaentreun20%i un36%,segonselscasos,perquens hanretingutlatotalitatdelIRPFdel souamsdeldelapagaextra,que encaranohemcobratique,segons

lentrevista

el Ms lleGit

el Ms enviat

Rosana parla del seu nou disc


Rosana ha tornat a larena discogrfica amb Buenos das, mundo, un disc del qual parla en lentrevista el resum en vdeo de la qual est penjat a la web dEL PERIDICO.

Sis blaugranes en lonze Un noi de 15 anys ideal de Lquipe als cims ms alts
Lelecci de sis futbolistes del Bara per formar part de lequip ideal del 2011, escollit pels periodistes del diari esportiu francs Lquipe, va ser la notcia ms llegida de la web. La informaci sobre la gesta dun adolescent dels EUA, que amb 15 anys ha aconseguit ascendir al cim ms alt de cadascun dels continents mundials, va ser la ms enviada.

EnrelaciamblacartadeJoanRabassedaFerrer[Teleassistncia tardana],publicadael16dedesembre,volemdonarlanostraversidelsfets. Lobjectiudelateleassistnciasdonarrespostaimmediataapersones ensituacionsdemergnciadurant les24horesdeldia,totlany.Enlincidentdel10dedesembreesmentat,totielsproblemesdecomunicaci,lambulnciavaarribar15minutsdesprsdelasevaactivaci;s adir,als28minutsderebrelaprimeratrucada.  Enlatencienemergnciesnovitalsdelservei,comaquesta,laCreu Rojagestionarecursospropisialiens, entreellsvensofamiliarsprxims. LaCreuRojaentnelmalestarilangoixaquehagipogutprovocaraquestasituaciiperaixensdisculpem.