SERVEI DE LOGOPÈDIA INFORME DE NO CONTINUITAT EN EL TRACTAMENT DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME

Cognoms i Nom de l'Alumne Data de l'informe Ubicació de l'Informe Observacions

separat amb guionets (per exemple 02-03-2009)

Centre

SPE

Centre i SPE

ES DONA D'ALTA EN EL TRACTAMENT LOGOPÈDIC PEL SEGÜENT CRITERI/S 1.- Ha superat tots els objectius previstos. 2.- S'han superat tots els objectius que possibiliten els aprenentatges escolars i les relacions intercomunicatives (socials). 3.- No ha superat el punt.2 , però es troba en una fase d'estancament que impossibilita una millora. 4.- Té un fort absentisme escolar que l'impossibilita seguir un programa de recuperació. 5.- Ha causat baixa escolar alcentre. 6.- Ha canviat de modalitat d'escolarització a Centre Específic. 7.- Ha promocionat a l'ESO. 8.- Els pares decideixen que l’alumne no rebra atenció logopèdica. 9.- Altres Especificar altres:

ORIENTACIONS:

TIPUS DE SEGUIMENT ACORDAT: Logopeda Data. / Signatura: Orientadora Tutor Padres Director centro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful