Está en la página 1de 7

Mn hc: in T Analog v ng dng GV: H Trung M 1. Bi tp n Hy tnh li p v tng tr vo, ra ca cc mch khuch i sau.

. Gi s cc BJT ging nhau v c VA=, VBE=0.7V.

2.

Hnh.1 Hy tnh li p v tng tr vo, ra ca cc mch khuch i sau. Gi s cc BJT ging nhau v c =100, VA=, VBE=0.7V. Cc t trong mch ng vai tr t ghp hay t bypass.

3.

Hnh 2 Xt tng CB trong mch hnh 3 vi =100, VA=, VBE=0.7V, v t CB rt ln. a) Xc nh im tnh ca Q. BT Analogtrang 1

b) Tm li p. c) Tng tr vo v tng tr ra ca mch.

4.

5.

Hnh 3 Hnh 4 Xt tng CC trong mch hnh 4 vi =100, VA=, VBE=0.7V, v t C1, C2 rt ln. a) Xc nh im tnh ca Q. b) Tm li p. c) Tng tr vo v tng tr ra ca mch. Cho mch K sau:

Hnh 5 Gi s VBE=0.7V, VA=100V, hy tnh: a) im tnh ca cc BJT vi gi thit IB c th b c trong tnh tan phn cc. b) li p Vo/Vs. c) Tng tr vo v ra. 6. Cho mt mch khuch i lp A nh hnh 6, cc t ng vai tr t ghp hoc t bypass. Hy tnh: a) Dng DC cung cp cho c mch (current drain)? b) Cng sut DC cung cp cho mch? c) Tn hiu vo c tng dn cho n khi c in p ra nh-nh ti a in tr ti. Khi hiu sut l bao nhiu? BT Analogtrang 2

d) Tiu tn cng sut tnh?

7.

Hnh 6 Hnh 7 JFET trong mch khuch i hnh 7 c gm= 4000mho vi iu kin phn cc nh hnh v. Cc t trong mch ng vai tr l t ghp hoc t bypass. a) Tm in tr vo nhn ti cc cng. (gi s RGS=) b) Tm li p vL/vS. Cho mch khuch i hnh 8, cc t ng vai tr t ghp hoc t bypass. Cho trc Q1 c 1=200, Q2 c 2=100. Hy tnh a) im tnh ca Q1 v Q2. (gi s VBE=0.7V) b) li p vL/vs . c) li dng iL/is . d) Tng tr vo v ra.

8.

Hnh 8 S dng 1 hoc 3 op-amp thit k mch thc hin biu thc sau: Vo= 4V1 3V2 + 6V3 12V4 vi Vo l in p ra, V1, V2,V3 v V4 l cc in p vo tng ng. Gi s cc in p vo tng ng vi yu cu trn khng lm cc op-amp trc (nu c) b bo ha v gi tr nh nht chn cho cc in tr trong mch l 10K. BT Analogtrang 3 9.

10.

Cho mch sau:

Hnh 9. Mch truyn tn hiu 2 chiu ng thi. Hy tm biu thc cc ng ra ca cc op-amp hnh 9. Nu thay in tr 500 bng in tr 600 th c g khc bit?

Hnh 10 11. 12.

Hnh 11

Vi mch hnh 10, hy tm: a) Biu thc ca li p AV = VOUT/VIN ; b) in tr vo RIN nhn t ngun VIN. Mch hnh 11 dng cung cp dng hng cho ti RL. Hy tm biu thc ca dng iL?

BT Analogtrang 4

13.

Vi mch hnh 12 (gi s opamp l tng), hy tm: a) biu thc ca li p AV = VOUT/VIN ; b) in tr vo RIN nhn t ngun VIN.

14.

Hnh 12 Hy tm li p AV=Vout/Vin vi R1= 2 K, R2 = 1 K, v R3 = 5 K. Gi s opamp l tng.

Hnh 13
15. Hy tm in p ra ca mch khuch i o lng:

16.

Hnh 14 Tnh ip p AC xp x u ra ca cc mch sau: BT Analogtrang 5

17.

Tm biu thc ca y trong mch sau:

18.

Cho mch sau (cc t trong mch ng vai tr t ghp hoc bypass):

a) Tnh im tnh ca cc BJT. BT Analogtrang 6

19.

b) Tm li p ca mi tng. c) Tm li p ca ton mch. d) Tm tng tr vo v tng tr ra. Cc tham s ca BJT: VBE=0.7V, =100, VA=70V. Mt mch K CB dng K tn hiu t cm bin (detector). Cm bin c ni n mch K qua 1 cp xon kp (TR1) c tng tr c tnh 120. Gi s cc t rt ln vi tn s lm vic, VCC=5V, VBE=0.7V v =250.

a) b) c) d)

V mch tng ng tnh hiu nh khi cha c cp. Tm tng tr vo ca mch K khi cha gn cp. Tm IC tng tr vo bng tng tr c tnh ca cp Tm cc gi tr R1, R2, R3, v R4 tha c). Vi yu cu p ra AC c MPP=2V v p ra DC l Vcc/2. e) Tm li p ca mch.

20.

BT Analogtrang 7