Está en la página 1de 12

IGMP Snooping v MVR Phn I Trong ni dung ca ton b cc bi vit ny s gii thiu n cc bn phng php cu hnh Internet Group

p Management Protocol (IGMP) snooping trn Catalyst Switch 2960, bao gm c mt ng dng ca IGMP snooping cc b, Multicast VLAN Registration (MVR). V bi vit ny cng bao gm nhng th tc cn thit c th iu khin cc thnh vin nhm bng cch s dng IGMP filtering v nhng th tc cu hnh IGMP throttling. - Bi vit v IGMP Snooping v MVP s bao gm nhng phn sau: + Phn I: Tm hiu v IGMP Snooping + Phn II: Cu hnh IGMP Snooping + Phn III: Hin th thng tin IGMP Snooping + Phn IV: Tm hiu v Multicast VLAN Registration + Phn V: Cu hnh MVR + Phn VI: Hin th thng tin cu hnh MVR + Phn VII: Cu hnh IGMP Filtering v Throttling + Phn VIII: Hin th thng tin cu hnh IGMP Filtering v Throttling Phn I - Tm hiu v IGMP Snooping - Switc Layer 2 c th s dng IGMP snooping yu cu flooding cc lu lng d liu multicast bng cch cu hnh cc interface layer 2 ca switch, v vy lu lng multicast s c chuyn duy nht thng qua nhng interface c lin quan n cc thit b IP multicast. IGMP snooping cn cc switch layer 2 tm hiu v qu trnh truyn thng tin IGMP gia cc my trm v cc router, ngoi ra cn lu gi nhng thng tin kim tra v cc nhm multicast v cc port thnh vin. Khi mt switch nhn c mt bn bo co IGMP t mt my trm c lin quan n mt nhm multicast, th switch s thm ch s port ca my trm vo trong bng forwarding; Khi switch nhn mt thng ip IGMP Leave Group t mt my trm, th switch s hy thng tin ca port m host ang gn vo ra khi bng forwarding. Theo chu k nu mt switch khng nhn c cc bn bo co IGMP membership t cc my trm trong nhm multicast th switch cng s thc hin vic xa ton b thng tin trong bng forwarding. - Cc router multicast s gi cc thng ip yu cu thng tin cn thit cho tt c cc VLAN theo chu k. Tt c cc my trm quan tm n nhng lu lng multicast ny th s gi cc thng tin yu cu ra nhp v s c thm vo trong bng forwarding. Switch s to mt bng forwarding cho mi mt VLAN, trong IGMP snooping IP multicast u c mt bng forwarding cho mi mt nhm t switch c th nhn c mt IGMP yu cu thng tin ra nhp. - Switch c kh nng h tr cc nhm IP multicast da trn c ch bridging, hay ng hn l da trn cc thng tin v a ch MAC. Vi cc nhm multicast da trn a ch MAC, nu mt a ch IP c cu hnh chuyn i sang a ch MAC hoc a ch MAC multicast (nm trong di 224.0.0.xxx), th cu lnh s b li. Bi v switch s dng cc nhm IP multicast, v vy s khng c a ch no c dng thay th. - Cc nhm IP multicast c hc mt cch t ng thng qua IGMP snooping. Tuy nhin, bn c th cu hnh tnh cc nhm multicast ny bng cch s dng cu lnh: ip igmp snooping vlan

vlan-id static ip_address interface interface-id ch global configuration. Nu bn ch nh cc thnh vin trong mt nhm multicast no bng phng php tnh, th nhng thng s cu hnh s c thay th mt cch t ng bi IGMP snooping. Danh sch cc thnh vin trong nhm Multicast c th cha c hai thng s cu hnh do: ngi dng nh ngha v IGMP snooping t ng hc. - Bn c th cu hnh mt li yu cu ca IGMP snooping h tr IGMP snooping trong cc subnet m khng cn n cc interface multicast bi v lu lng multicast khng cn phi c nh tuyn. - Nu mt port spanning-tree, mt port group, hoc mt VLAN ID c s thay i, th cc nhm multicast IGMP snooping-learned t chnh port ny trn VLAN s b xa. - Qu trnh tm hiu v IGMP cc bn c th tm hiu theo cc ch sau: + Cc phin bn ca IGMP + Qu trnh join vo mt Multicast Group + Qu trnh di chuyn khi mt nhm Multicast + Immediate Leave + IGMP Configurable-Leave Timer + IGMP Report Suppressoin. 1. Cc phin bn ca IGMP. - Cc switch layer 2 c kh nng h tr IGMP version 1, IGMP version 2, v IGMP version 3. Cc phin bn IGMP c th cng hot ng trn mt switch. V d, nu IGMP snooping c enable trn mt switch chy IGMP version 2 v switch nhn mt bn bo co IGMP version 3 t mt my trm, th switch vn c th chuyn bn bo co v IGMP version 3 ny n cc router trong nhm multicast. - Mt switch chy IGMP version 3 c kh nng h tr Basic IGMPv3 Snooping Support (BISS), ngoi ra cng c kh nng h tr cho cc tnh nng ca IGMPv1 v IGMPv2. BISS yu cu flooding cc lu lng multicast khi mng ca bn c cha cc my trm chy IGMPv3. Mt khc BISS cng yu cu nhng lu lng ny cng phi c flooding ra cc port c cha nhng my trm IGMPv1 v IGMPv2. - Mt switch chy IGMPv3 c th nhn cc thng ip n v chuyn nhng thng ip ny cho mt thit b ang chy chc nng Source Specific Multicast (SSM). c th tm hiu su hn v source-specific multicast vi IGMPv3 v IGMP cc bn c th tham kho bng ng link sau: " http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1834/products_feature_guide09186a008008 048a.html " 2. Qu trnh join vo mt Multicast Group - Khi mt my kt ni trc tip vo mt port ca switch mun join vo mt nhm IP multicast v my ang chy IGMP version 2, th n s gi mt thng ip unsolicited IGMP join, v ch r nhm IP multicast join vo.

- Nh mt s la chn, khi switch nhn mt yu cu t mt router, th n s chuyn yu cu n tt c cc port trong VLAN. Cc my chy IGMP version 1 hoc version 2 mun c join vo nhm multicast th s tr li bng cch gi mt thng ip ra nhp n switch. B x l ca switch s to ra mt bng multicast forwarding-table cho nhm ny nu bng cha c trn switch. B x l cng thm cc interface vo bng forwarding-table, v cc interface ny l cc interface nhn cc thng ip ra nhp t cc my trm. Cc my trm thc hin vic lin kt vi cc interface nhn cc lu lng multicast cho nhm multicast ny. Cc bn c th tham kho trong hnh 1.1 hnh 1.1

- Router A gi mt yu cu n switch, lp tc switch chuyn yu cu ny n cc port t 2 n 5, v tt c cc port l thnh vin ca cng mt vlan. Host 1 mun gia nhp vo nhm multicast 224.1.2.3 v thc hin qung b mt bn bo co IGMP membership n ton b nhm ny. B x l ca switch s dng thng tin trong bn bo co IGMP cu hnh bng forwarding-table, nh hnh 1.2, bng ny bao gm cc port ang kt ni trc tip n Host 1 v Router. hnh 1.2

- Phn cng ca switch c th phn bit thng tin IGMP trong cc gi tin ca mt nhm

multicast. Nhng thng tin trong bng fowarding s ni cho b phn switching engine phi gi cc frames n a ch 224.1.2.3 ch khng phi l cc gi tin IGMP n router v n cc my trm c th gia nhp vo trong nhm. - Nu cc my khc (cho v d: Host 4) gi mt thng ip unsolicited IGMP join cho cng mt nhm (Hnh 1.3), th b x l ca switch s nhn thng ip v thm ch port ca Host 4 vo trong bng forwarding table: xem hnh 1.4. Ch rng, bi v bng forwarding table trc tip chuyn thng ip IGMP duy nht n b x l, nn thng ip s khng c flood n cc port khc ca switch. Mi lu lng multicast khc s c chuyn n cc thit b trong nhm multicast nhng khng c chuyn n b x l (CPU). hnh 1.3

hnh 1.4

3. Qu trnh di chuyn khi mt Multicast Group. - Router s gi mt gi tin yu cu tc ng n ton b nhm multicast theo chu k, v switch s chuyn nhng yu cu ny thng qua tt c cc port trong mt VLAN. Cc my trm s phi

chu trch nhim tr li gi tin yu cu ny. Nu mt my no trong VLAN khng nhn c lu lng multicast, th router s tip tc chuyn nhng lu lng multicast ny n VLAN. Switch s chuyn nhng lu lng multicast ny n cc my ang trong trng thi lng nghe trong bng forwarding table. - Khi mt my no mun ri khi mt nhm multicast, my c th im lng trong khi di chuyn, hoc my c th gi mt thng ip thng bo rng mnh ri khi nhm multicast ny. Khi mt switch nhn c mt thng ip yu cu ri khi nhm t mt my no , th switch s gi mt yu cu group-specific hc my ang kt ni trc tip vo mt interface. Sau , switch ny s cp nht bng forwarding table cho nhm MAC v vy duy nht nhng my ang nhn nhng lu lng multicast cho nhm ny s c trng thi lng nghe trong bng forwarding table. Nu router khng nhn c mt bn bo co no t mt VLAN, th n s hy nhm ca VLAN ny t IGMP cache. 4. Immediate Leave - Immediate Leave l tnh nng duy nht c h tr trn cc my chy IGMP version 2. - Switch s dng IGMP snooping Immediate Leave di chuyn cc interface khi bng forwarding table, vi iu kin cc interface ny gi mt thng ip yu cu di khi nhm m khng cn n vic switch phi gi mt yu cu group-specific n nhng interface . Cc interface nm trong VLAN s c xa khi multicast tree ca nhm multicast c bit, Immediate Leave m bo vic qun l ti u bng thng cho tt c cc my trm trn mt switch trong mng, khi m c nhiu nhm multicast ng thi cng s dng trong mt thi im. - Ch : Bn s ch s dng tnh nng Immediate Leave trn nhng VLAN m ch c duy nht mt my c kt ni trc tip vo mi port ca switch. Nu Immediate Leave c enable trn nhng VLAN m c nhiu hn mt my trm kt ni vo mt port ca switch, th mt vi my trm s phi b drop mt cch ngu nhin. 5. IGMP Configurable-Leave Timer. - Bn c th cu hnh thi gian mt switch s ch sau gi i mt yu cu group-specific n tt c cc my trm trong nhm multicast xc nh xem nu cc my trm vn quan tm n cc lu lng truyn n nhm multicast . Thi gian tr li ca gi tin IGMP leave c th c cu hnh t 100 n 5000 milliseconds. Tham s thi gian ny c th cu hnh mt trong hai ch : global configuration hoc trn mt VLAN. Khi trong VLAN cu hnh tham s thi gian yu cu di khi nhm th tham s ny s thay th cho tham s thi gian c cu hnh ch global configuration. 6. IGMP Report Suppression. - Ch : IGMP Report Suppression: ch c h tr duy nht khi cc yu cu multicast c cc bn bo co ca IGMPv1 v IGMPv2. Tnh nng ny khng c h tr khi cc yu cu ny c cha cc bn bo co IGMPv3.

- Cc switch s dng IGMP report suppression chuyn duy nht mt IGMP report trn mt router multicast n cc thit b multicast. Khi IGMP router suppression c enable (theo mc nh), th switch s gi IGMP report u tin t tt c cc my trm ca mt nhm n tt c cc router multicast. Switch s khng gi nhng IGMP report cn li ca mt nhm cho tt c cc router multicast. Tnh nng ny s gip ngn nga c vic trng lp cc report t thit b gi n cc thit b multicast. - Nu cc router multicast yu cu bao gm duy nht duy nht cc report ca IGMPv1 v IGMPv2, th switch s chuyn duy nht cc report IGMPv1 v IGMPv2 u tin t tt c cc my trm ca nhm multicast cho tt c cc router trong nhm multicast. - Nu cc router multicast yu cu bao gm cc report ca IGMPv3, th switch s chuyn tt c cc report IGMPv1, IGMPv2 v IGMPv3 ca nhm multicast ny n tt c cc thit b multicast. - Nu bn disable IGMP Report Suppression, th tt c cc IGMP report s c chuyn n tt c cc router multicast. Nhng kin thc trong phn I - Tm hiu v IGMP Snooping kt thc vi ch : IGMP Report Suppression c cu hnh trn cc thit b multicast, gip cc thit b multicast c th iu khin c cc report ca IGMP. Trong phn II - Cu hnh IGMP ca bi vit tip theo cc bn s c gii thiu v phng php trin khai IGMP Snooping trn cc switch layer 2

IGMP Snooping Phn II - III II-Phn II: Cu hnh IGMP Snooping - IGMP Snooping cho php cc switch c th kim tra c cc gi tin IGMP v quyt nh chuyn mch cc gi tin da vo ni dung ca chng. Trong phn cu hnh v IGMP Snooping ny s bao gm cc ch sau: + Cu hnh IGMP Snooping mc nh + Enable hoc Diable IGMP Snooping + Ci t cc phng thc hot ng ca Snooping. + Cu hnh mt Multicast Router Port. + Cu hnh tnh mt Host Join vo mt Nhm. + Enable IGMP Immediate Leave. + Cu hnh IGMP Leave Timer + Cu hnh IGMP Snooping Querier. + Disable IGMP Report Suppression. 1. Cu hnh IGMP Snooping mc nh - Bng 2.1 di s hin th cc thng s mc nh ca IGMP Snooping. Bng 2.1

2. Enable hoc Disable IGMP Snooping. - Theo mc nh, IGMP Snooping c enable ch global configuration trn cc switch. Khi enable hoc disable IGMP Snooping ch global, th n cng s b enable hoc disable trn tt c cc interface vlan an tn ti trn switch. IGMP Snooping mc nh c enable trn tt c cc Vlan, nhng n cng c th cu hnh enable hoc disable trn tng Vlan ring bit. - Khi bn cu hnh cc thng s ca IGMP Snooping ch global configuration th cc tham s s c thay th hon ton cho cc tham s c cu hnh trong cc VLAN. Nu IGMP Snooping b disable ch global configuration, th bn khng th enable IGMP Snooping trong ch VLAN. Nu bn enable IGMP Snooping ch global configuration, th bn c th enable hoc disable IGMP Snooping trn VLAN. - Bt u cu hnh ch Privileged EXEC, cc bn thc hin tun tc theo cc bc sau enable IGMP Snooping ch global configuration: Example: Switch_VNE# configure terminal Switch_VNE(config)# ip igmp snooping Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# copy running-config startup-config - disable IGMP Snooping trn tt c cc interface VLAN, th cc bn c th s dng cu lnh: no ip igmp snooping ch global configuration.

- enable IGMP Snooping trn mt interface VLAN, cc bn c th thc hin theo cc bc sau: Example: Switch_VNE# configuration terminal Switch_VNE(config)# ip igmp snooping vlan 2 Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# copy running-config startup-config - disable IGMP Snooping trn mt VLAN interface, s dng cu lnh no ip igmp snooping vlan vlan-id ch global configuration. 3. Ci t cc phng thc hot ng ca Snooping. - Cc port ca router c kh nng h tr multicast s c thm vo trong bng forwarding table ca mi thit b switch layer 2 khi chy multicast. Switch s hc nhng port thng qua mt trong nhng phng thc sau: + Khm ph trn cc yu cu ca IGMP, cc gi tin PIM (Protocol Independent Multicast), v cc gi tin ca DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol). + Lng nghe cc gi tin CGMP (Cisco Group Management Protocol) t nhng router khc. + Kt ni mt port ca router chy multicast vi cu lnh: ip igmp snooping mrouter ch global configuration. - Bn c th cu hnh switch d tm da trn cc gi tin IGMP yu cu v cc gi tin PIM/DVMRP hoc lng nghe CGMP self-join hoc cc gi tin proxy-join. Theo mc inh, switch s d tm da vo cc gi tin PIM/DVMRP trn tt c cc VLAN. hc c thng tin cc port ca router chy multicast thng duy nht cc gi tin CGMP, th s dng cu lnh ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter learn cgmp ch global configuration. Khi cu lnh ny c thc thi trn router, th router s ch lng nghe duy nht cc gi tin CGMP self-join v CGMP proxy-join v s b qua cc gi tin CGMP khc. hc thng tin cc port ca router chy multicast thng qua duy nht cc gi tin PIM-DVMRP, th s dng cu lnh: ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter learn pim-dvmrp ch global configuration. - Bt u t ch Privileged EXEC ca switch, thc hin cc bc sau sa i li phng thc hot ng ca IGMP Snooping: Example: Switch_VNE# configure terminal Switch_VNE(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter learn cgmp Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# show ip igmp snooping Switch_VNE# copy run start - tr v phng thc hc mc nh, s dng cu lnh no ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter learn cgmp ch global configuration. 4. Cu hnh mt Multicast Router Port. - thm mt multicast router port (thm mt kt ni tnh n mt multicast router), s dng cu lnh: ip igmp snooping vlan mrouter ch global configuration trn switch.

- Bt u t ch Privileged EXEC ca switch, thc hin nhng thao tc c bn sau enable mt kt ni tnh n mt multicast router: example: Switch_VNE# configure terminal Switch_VNE(config)# ip igmp snooping vlan 2 mrouter interface gigabitethernet 0/2 Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# show ip igmp snooping mrouter vlan 2 Switch_VNE# copy run start - hy b thng tin mt port ca router chy multicast khi VLAN, s dng cu lnh: no ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter interface interface-id ch global configuration. 5. Cu hnh tnh mt Host join vo mt nhm. - Cc host hoc cc port layer 2 thng thng s t ng join vo mt nhm multicast no , nhng bn cng c th cu hnh tnh thm mt host trn mt interface. - Bt u ch privileged EXEC ca switch, cc bn thc hin cc bc sau cu hnh mt port layer 2 tr thnh mt thnh vin ca mt nhm multicast: example: Switch_VNE# configure terminal Switch_VNE(config)# ip igmp snooping vlan 100 static 224.2.4.2 interface gigabitethernet 0/1 Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# show ip igmp snooping groups Switch_VNE# copy run start - hy mt port no khi mt nhm multicast, s dng cu lnh: no ip igmp snooping vlan vlan-id static mac-address interface interface-id ch global configuration. 6. Enable IGMP Immediate Leave. - Khi bn enable IGMP Immediate Leave, th switch s ngay lp tc hy b mt port khi bng forwarding table khi switch nhn c mt thng ip IGMPv2 leave trn port . Bn s s dng tnh nng Immediate-Leave duy nht khi mt thit b nhn c mt trn tt c cc port trong mt VLAN. - Ch : Immdiate Leave ch c h tr duy nht trn cc thit b chy IGMPv2. - Cc bc cn thc hin enable IGMP Immediate leave: example: Switch_VNE# configure terminal Switch_VNE(config)# ip igmp snooping vlan 120 immediate-leave Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# show ip igmp snooping vlan 120 Switch_VNE# copy run start - diable IGMP Immediate Leave trn mt VLAN, s dng cu lnh no ip igmp snooping vlan

vlan-id immediate-leave ch global configuration. 7. Cu hnh IGMP Leave Timer. - Di y l nhng hng dn cc bn c th lm theo khi cu hnh IGMP leave timer: + Bn c th cu hnh leave time ch global configuration hoc trn mt vlan. + Cu hn leave time trn mt vlan th tham s ny s c thay th tham s cu hnh global. + Theo mc nh th leave time l 1000 milliseconds. + Cu hnh IGMP Leave time ch h tr duy nht trn nhng thit b ang chy IGMP version 2. + Trn thc t leave latency trong mt h thng mng l thng c dng cu hnh leave time. Tuy nhin, leave time s phi thay i lin tc theo thi gian cu hnh, ph thuc vo iu kin ti thi gian thc ca CPU, tr ca mng v kch thc ca lu lng d liu c gi thng qua interface. - Bt u t ch privileged EXEC, cc bc tip theo s c thc hin cu hnh IGMP configurable-leave timer: example: Switch_VNE# configure terminal Switch_VNE(config)# ip igmp snooping last-member-query-interval 2000 Switch_VNE(config)# ip igmp snooping vlan 50 last-member-query-interval 3000 Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# show ip igmp snooping Switch_VNE# copy run start - khi to li gi tr IGMP leave timer tr v mc nh, s dng cu lnh: no ip igmp snooping last-member-query-interval ch global configuration. - hy b thng tin ci t IGMP leave-time trn mt vlan, s dng cu lnh: no ip igmp snooping vlan vlan-id last-member-query-interval ch global configuration. 8. Cu hnh IGMP Snooping Querier - Di y l nhng hng dn cu hnh khi cc bn trin khai cu hnh IGMP Snooping querier: + Cu hnh VLAN ch global configuration. + Cu hnh mt a ch IP cho mt vlan interface. Khi c enable, th IGMP snooping querier s dng a ch IP ny nh mt a ch ngun yu cu. + Nu khng c a ch IP no c cu hnh trn VLAN interface, th IGMP Snooping querier s c gng s dng a ch IP c cu hnh ch global configuration cho IGMP querier. Nu khng c a ch IP global c ch nh, th IGMP querier s c gng s dng a ch IP VLAN switch virtual interface (SVI) (nu a ch ny tn ti). Nu a ch IP c xut hin trong khi dng cu lnh: show ip interface ch Privileged Exec. IGMP Snooping querier s khng th a ra mt yu cu IGMP general nu n khng th xc nh c mt a ch IP ang tn ti trn switch. + IGMP snooping querier ch h tr trn hai phin bn ca IGMP l: IGMPv1 v IGMPv2. + Khi administratively c enable, th IGMP snooping querier s di chuyn thnh trng thi nonquerier nu n xc nh c mt router chy multicast trn h thng mng. + Khi administratively c enable, th IGMP snooping querier s di chuyn sang trng thi

disable di nhng iu kin sau: * IGMP snooping b disable trn VLAN. * PIM c enable trn SVI ca mt VLAN. - Bt u ch Privileged Exec ca switch, nhng bc sau s c thc hin enable tnh nng IGMP snooping querier trn mt VLAN: example: Switch_VNE# configure terminal Switch_VNE(config)# ip igmp snooping querier Switch_VNE(config)# ip igmp snooping querier address 10.0.0.65 Switch_VNE(config)# ip igmp snooping querier query-interval 25 Switch_VNE(config)# ip igmp snooping querier timer expiry 60 Switch_VNE(config)# ip igmp snooping querier version 2 Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# show ip igmp snooping vlan 2 Switch_VNE# show ip igmp snooping Switch_VNE# copy run start 9. Disable IGMP Report Suppression: - Ch : IGMP Report Suppression ch h tr duy nht khi cc yu cu multicast u l IGMPv1 v IGMPv2 report. Tnh nng ny khng h tr khi cc yu cu bao gm IGMPv3 report. - IGMP report suppression c enable theo mc nh. Khi n c enable, th switch s chuyn duy nht mt IGMP report mt yu cu ca router chy multicast. Khi report suppression c disable, th tt c cc IGMP report s c chuyn n tt c cc router chy multicast. - Bt u t ch cu hnh privileged EXEC, thc hin cc bc sau disable IGMP report suppression: example: Switch_VNE# configure terminal Switch_VNE(config)# no ip igmp snooping report-suppression Switch_VNE(config)# end Switch_VNE# show ip igmp snooping Switch_VNE# copy run start - c th enable li IGMP report suppression, s dng cu lnh: ip igmp snooping reportsuppression ch global configuration. III-Phn III: Hin th thng tin IGMP Snooping - Bn c th hin th thng tin IGMP snooping theo cc phng php hc t ng hay tnh ca cc port trn router v cc vlan. Bn cng c th hin th ton b bng a ch MAC multicast ca mt VLAN cu hnh IGMP snooping. - hin th thng tin IGMP snooping, s dng mt hoc nhiu cu lnh c thc thi ch global configuration. example:

Switch_VNE# show ip igmp snooping vlan 2 Switch_VNE# show ip igmp snooping groups Switch_VNE# show ip igmp snooping groups vlan 2 Switch_VNE# show ip igmp snooping mrouter vlan 2 Switch_VNE# show ip igmp snooping querier vlan 2 Switch_VNE# show ip igmp snooping querier vlan 2 detail - Nhng cu lnh trn ch l cc ty chn, cc bn c th ty tng trng hp a ra cc cu lnh tng ng thu c nhng thng tin cn thit. Vi kin thc ca hai phn II v III, cc bn hon ton c th trin khai c IGMP snooping trn h thng mng ca doanh nghip bn cng vi nhng ty chn km theo ca giao thc ny.