Está en la página 1de 6

BO CO NGN AGF

CNG TY CHNG KHON VIETCOMBANK

NGNH HNG TIU DNG

CNG TY C PHN XNK THY SN AN GIANG

Lnh vc: Chn nui trng trt

Kt qu hot ng SXKD 2010

M ngnh ICB: 3573


Bloomberg Ticker: AGF VN

Ch tiu

Ngy cp nht: 20/5/2011

KH 2010

TH 2010

2010/2009

TH/KH

Tng DT

1.449

1.500

1.781

123%

118%

LNTT

15,44

80

51,42

333%

64%

23.183

35.000

27.782

120%

79%

55

60

61

111%

102%

VT: t ng

Bin ng gi c phiu

So snh

TH 2009

SL XK (tn)
KNXK (Tr.USD)

(Ngun: BCTN 2010 AGF)


Khc vi giai on 2008-2009 hot ng kinh doanh km hiu qu v tt hu so
vi mt s doanh nghip cng quy m trong ngnh, kt qu hot ng SXKD
nm 2010 ca AGF nh du s tr li ca doanh nghip v gi v tr th 4 trong
top 10 doanh nghip xut khu c tra, basa ca ngnh. Tng doanh thu 2010 t
1.781 t ng, tng trng 23%. C 2 yu t thun li chnh cho s tng trng
doanh thu ca doanh nghip:
Nhu cu tiu th c tra, basa trn th gii tng. Ton ngnh nm 2010 xut
khu c 659,3 nghn tn c, gi tr tng ng 1,42 t USD, tng trng
tng ng l 7,4%; 5,2%. Ring AGF kim ngch xut khu t 61 triu USD,
tng trng 11%.
T gi VND/USD c iu chnh theo hng c li cho hot ng xut khu
ca doanh nghip. Trong nm 2010, sau 2 ln iu chnh vo ngy
11/02/2010 v 18/8/2010, t gi tng ln 18.932 VND/USD t mc 17.941
VND/USD, mc ph gi 5,5%. V vy, tng doanh thu ca AGF tng trng
thm khi kim ngch xut khu c quy i sang ni t.

Ch tiu th trng
Gi (VN)

19.300

Khong gi 52 tun

18.900-32.400

+/- gi 01 tun qua

-4,46%

+/- gi 03 thng qua

-12,74%

+/- t u nm

-13,85%

KL GD TB 10 ngy (cp)

4.363

KL CP ang LH (triu)

12,78

Vn ho (t VN)

247

Beta

0,33

AGF c s i mi trong hot ng sn xut ngay sau khi chnh thc tr thnh
cng ty con ca Cng ty C phn Hng Vng (HVG) hi thng 3/2010. Bn
cnh t sut chi ph bn hng v chi ph qun l doanh nghip trn doanh thu
thun l 8,5%; 0,8%, gim tng ng 1,7 v 1,8 im phn trm so vi nm
2009, t sut gi vn hng bn trn doanh thu thun c kim sot hiu qu
ng k mc 88,6%, gim 3,5 im phn trm. L mt cng ty con ca HVG,
AGF r rng tn dng tim lc t cng ty m gim gi thnh sn xut:
Vng nui trng c nguyn liu rng ln (250 ha) ca HVG: kh nng cung
ng c nguyn liu phc v sn xut ca AGF hin mc 40%, phn cn li
phi mua t cc h nng dn. Trong tnh hnh gi c nguyn liu tng cao do
khan him ngun cung, HVG h tr AGF c nguyn liu vi gi rt cnh
tranh so vi trn th trng.

C cu c ng
Nh nc
Nc ngoi
Khc

8,19%
4,31%

Tip thu phng php ch bin c mi t HVG gip nh mc tiu hao


nguyn liu gim t 2,8 xung cn 2,5, ngha l mun c 1 kg tht c thnh
phm AGF ch cn s dng 2,5 kg c nguyn liu thay v phi cn n 2,8 kg
nh trc y.

87,50%

Thng tin c bn
Cng ty C phn XNK Thy sn An Giang c thnh
lp vo ngy 01/9/2001, nim yt trn th trng
chng khon Vit Nam ngy 08/3/2002 vi vn iu l
128,6 t ng. Lnh vc kinh doanh chnh ca cng ty
l ch bin xut khu c tra, basa. Sn phm c
tp trung xut khu sang cc th trng Chu u, M,
c, Trung ng v mt s nc khc Chu .
Trong giai on 2008-2010, doanh nghip lun l 1
trong top 10 doanh nghip hng u xut khu c tra,
basa Vit Nam. c bit, sau khi chnh thc tr thnh
cng ty con ca HVG vo thng 3 nm 2010, AGF
tn dng nhng u th ca cng ty m i mi v
Phng Phn tch v Nghin cu

V li nhun, AGF ch t c 51,42 t ng, bng 64% k hoch do phi chi


d phng qu tm nhn SSI (12 t ng), cc khon khc (30 t ng). Tuy nhin,
ROE (6,75%), ROA (3,29%) tng ng k 4,43 v 2,16 im phn trm so vi
nm 2009.

K hoch hot ng SXKD 2011


Ch tiu

VT

TH 2010

KH 2011

KH 2011/TH 2010

SL XK

Tn

27.782

26.000

93,6%

KNXK

Tr.USD

60,7

70

115,3%

Tng DT

T ng

1.780

2.000

112,4%

Chuyn vin: Nguyn Vnh Nghim(nvnghiem@vcbs.com.vn)

Trang | 1

BO CO NGN AGF

CNG TY CHNG KHON VIETCOMBANK


kt qu l cui nm 2010, doanh nghip nng 1
hng gi v tr th 4 trong top 10 doanh nghip xut
khu c tra, basa Vit Nam.

2008

2009

2010

15,22

7,94

11,40

T l li EBITDA %

4,66

7,42

8,22

T l li EBIT %

2,75

4,28

5,88

T l li trc thu %

0,62

1,35

3,03

T l li thun %

0,55

1,08

2,48

ROE%

1,99

2,32

6,75

ROCE%

8,74

8,66

15,75

1,13

1,13

3,29

10,83

4,30

5,22

Hiu qu qun l

ROA%
Vng quay phi thu KH
Thi gian TB thu tin KH

33

84

69

7,98

4,80

4,89

45

75

74

23,44

13,30

17,98

T sut thanh ton tin mt

0,03

0,03

0,07

T sut thanh ton nhanh

0,08

0,09

0,07

T sut thanh ton hin thi

0,97

1,16

1,06

Vn vay di hn/vn CSH

0,07

0,01

0,00

Vn vay di hn/Tng ti sn

0,03

0,01

0,00

Vn vay/Vn CSH

0,85

0,76

0,93

Vn vay/Tng ti sn

0,39

0,40

0,43

Cng n ngn hn/Vn CSH

1,07

0,92

1,15

Cng n ngn hn/Tng ti sn

0,49

0,48

0,53

N phi tr/Vn CSH

1,15

0,93

1,17

N phi tr/Tng ti sn

0,53

0,48

0,54

Vng quay HTK


Thi gian TB x l HTK
Vng quay phi tr nh cung
cp

51,42

80

155,6%

Chia c tc cho nm 2011 t nht 30% bng tin mt


Trong k hoch sn xut kinh doanh nm 2011, c 2 im ni bt cn ch nh
sau:

Hiu qu li nhun
T l li gp %

T ng

(Ngun: BCTN 2010 AGF)

Nhm ch s ti chnh ca cng ty 2008-2010:


Nhm Ch S

LNTT

Sn lng xut khu gim trong khi kim ngch xut khu vn tng. Tnh hnh
thiu ht c nguyn liu bt u t cui qu 4 nm 2010 a nhiu doanh
nghip trong ngnh vo tnh trng thiu nguyn liu ch bin xut khu.
Nhn thc kh khn , ngnh cng d bo sn lng xut khu c tra,
basa nm 2011 mc 360.000 tn, gim 40% so vi nm 2010. AGF hin ch
t cung c 40% nguyn liu phc v sn xut nn hin nhin s chu
nh hng nht nh. Tuy nhin, ngun cung tht c tra, basa cho nhu cu tiu
dng th gii st gim mnh y gi xut khu mt hng ny tng ng k.
Gi xut khu trung bnh ca ngnh 3 thng u nm 2011 l 2,53 USD/kg,
tng 17,1% so vi nm 2010. V vy, sn lng xut khu gim do thiu ht
nguyn liu nhng AGF tin tng kim ngch xut khu s tng trng do
c li v gi.
Li nhun trc thu 4T/2011 t 33 t ng. Nhng thng cn li ca nm
2011, trong iu kin gi xut khu thun li nh hin nay, c tnh mi thng
LNTT t 6 t ng hoc 48 t ng cho 8 thng l kh thi. Ngoi ra, vic bn
ta nh vn phng ta lc 38-40 Thi Bnh (Tp HCM) cho Ngn hng Si
Gn Cng Thng mang li khon li nhun 30 t v c hch ton trong
nm 2011 s gp phn ln vo LNTT cho nm 2011. Nh vy, AGF khng ch
hon thnh k hoch LNTT v c kh nng ln s vt k hoch.

Hn ch ti AGF

Sc khe ti chnh

Phng Phn tch v Nghin cu

u t ti chnh di hn: trong khi mt s doanh nghip cng ngnh thoi vn


u t ti chnh tp trung vo lnh vc kinh doanh truyn thng th AGF vn
cn khon u t 100 t ng (bng 77,8% vn iu l) vo chng ch qu tm
nhn ca SSI. Tnh trng ca khon u t ny l d phng gim gi 12,4 t
ng. Th trng chng khon hin nay r rng khng thun li cho hiu qu
hot ng ca qu tm nhn SSI v kh khn s tip tc trong thi gian sp ti.
Kh nng thanh ton tin mt thp. Cui nm 2010, lng tin AGF l 47,6 t
ng, t sut thanh ton tin mt l 7%, thp hn t sut ca ngnh 5 im phn
trm. n cui qu 1 nm nay, lng tin mt ch cn 18,8 t ng. L mt trong
nhng cng ty ln trong ngnh nhng t sut thanh ton tin mt cn thp hn
c ngnh, AGF chc chn s gp nhiu kh khn trong vic mua v thanh ton
tin hng.

Chuyn vin: Nguyn Vnh Nghim(nvnghiem@vcbs.com.vn)

Trang | 2

BO CO NGN AGF

CNG TY CHNG KHON VIETCOMBANK

BNG CN I K TON
VT: ng
TI SN NGN HN
Tin v tng ng tin
Tin
Cc khon tng ng tin
Gi tr thun u t ngn hn
u t ngn hn
D phng u t ngn hn
Cc khon phi thu
Phi thu khch hng
Tr trc ngi bn
Phi thu ni b
Phi thu v XDCB
Phi thu khc
D phng n kh i
Hng tn kho, rng
Hng tn kho
D phng gim gi HTK
Ti sn lu ng khc
Tr trc ngn hn
Thu VAT phi thu
Phi thu thu khc
Ti sn lu ng khc
TI SN DI HN
Phi thu di hn
Phi thu khch hang di hn
Phi thu ni b di hn
Phi thu di hn khc
D phng phi thu di hn
Ti sn c nh
GTCL TSC hu hnh
Nguyn gi TSC hu hnh
Khu hao ly k TSC hu hnh
GTCL Ti sn thu ti chnh
Nguyn gi ti sn thu ti chnh
Khu hao ly k ti sn thu ti chnh
GTCL ti sn c nh v hnh
Nguyn gi TSC v hnh
Khu khao ly k TSC v hnh
Xy dng c bn d dang
Gi tr rng ti sn u t
Nguyn gi ti sn u t
Khu hao ly k ti sn u t
u t di hn
u t vo cc cng ty con
u t vo cc cng ty lin kt
u t di hn khc
D phng gim gi u t di hn
Phng Phn tch v Nghin cu

2008
641.328.255.405
20.105.519.219
10.105.519.219
10.000.000.000
30.473.311.418
34.901.282.288
-4.427.970.870
310.322.670.423
271.307.678.002
36.575.532.954
0
0
2.439.459.467
0
265.348.848.856
265.348.848.856
0
15.077.905.489
2.827.923.659
3.519.630.024
463.158.868
8.267.192.938
705.898.261.362
0
0
0
0
0
526.614.579.329
391.056.981.699
507.253.075.914
-116.196.094.215
0
0
0
48.619.533.304
49.029.643.859
-410.110.555
86.938.064.326
0
0
0
165.314.718.655
8.160.000.000
45.014.918.655
132.075.000.000
-19.935.200.000

2009
663.860.980.247
18.811.729.995
18.811.729.995
0
32.902.165.085
35.784.728.555
-2.882.563.470
354.883.381.741
348.676.532.576
13.202.417.237
0
0
2.988.162.487
-9.983.730.559
246.601.378.300
249.603.536.956
-3.002.158.656
10.662.325.126
2.411.070.600
2.478.701.960
10.318.441
5.762.234.125
546.082.578.339
0
0
0
0
0
399.048.880.244
360.476.285.186
496.614.081.890
-136.137.796.704
0
0
0
37.277.944.061
37.734.400.824
-456.456.763
1.294.650.997
0
0
0
137.678.000.000
0
20.400.000.000
118.017.750.000
-739.750.000

2010
765.944.077.467
47.609.256.275
10.379.176.275
37.230.080.000
0
0
0
332.062.964.602
302.551.362.652
18.598.542.911
0
0
11.020.269.098
-107.210.059
368.791.375.766
371.793.534.422
-3.002.158.656
17.480.480.824
1.822.346.363
12.715.773.631
1.266.686.956
1.675.673.874
588.683.054.297
0
0
0
0
0
491.450.470.323
414.826.537.724
589.039.493.310
-174.212.955.586
0
0
0
73.125.259.271
73.607.400.824
-482.141.553
3.498.673.328
0
0
0
87.590.000.000
0
0
100.000.000.000
-12.410.000.000

Chuyn vin: Nguyn Vnh Nghim(nvnghiem@vcbs.com.vn)

Trang | 3

BO CO NGN AGF

CNG TY CHNG KHON VIETCOMBANK

Ti sn di hn khc
Tr trc di hn
Thu thu nhp hon li phi thu
Cc ti sn di hn khc
TNG CNG TI SN
N PHI TR
N ngn hn
Vay ngn hn
Phi tr nh cung cp ngn hn
Tm ng ca khch hang
Cc khon phi tr v thu
Phi tr ngi lao ng
Chi ph phi tr
Phi tr ni b
Phi tr v xy dng c bn
Phi tr khc
D phng cc khon phi tr ngn hn
N di hn
Phi tr nh cung cp di hn
Phi tr ni b di hn
Phi tr di hn khc
Vay di hn
Thu thu nhp hon li phi tr
D phng tr cp thi vic
D phng cc khon cng n di hn
D phng nghip v (p dng cho Cty Bo him)
VN CH S HU
Vn v cc qu
Vn gp
Thng d vn c phn
Vn khc
C phiu qu
Chnh lch nh gi li ti sn
Chnh lch t gi
Qu u t v pht trin
Qu d phng ti chnh
Qu d tr bt buc (Cty bo him)
Qu qu khc
Li cha phn phi
Vn Ngn sch nh nc v qu khc
Qu khen thng, phc li
Vn ngn sch nh nc
LI CH CA C ONG THIU S
TNG CNG NGUN VN

Phng Phn tch v Nghin cu

13.968.963.378
13.443.963.378
0
525.000.000
1.347.226.516.767
708.583.475.329
661.601.021.096
481.437.799.310
106.709.910.042
33.682.906.695
3.411.232.739
11.924.689.086
13.043.981.047
0
0
11.390.502.177
0
46.982.454.233
0
0
0
46.252.498.163
0
729.956.070
0
0
618.419.924.739
615.196.602.372
128.592.880.000
385.506.013.400
1.508.727.551
0
0
0
77.955.679.529
8.193.217.400
0
0
13.440.084.492
3.223.322.367
3.212.322.367
11.000.000
20.223.116.699
1.347.226.516.767

9.355.698.095
8.830.698.095
0
525.000.000
1.209.943.558.586
582.971.570.602
574.738.425.990
471.059.418.545
77.954.049.569
1.900.261.683
6.086.052.102
6.651.569.387
3.483.310.211
0
0
7.603.764.493
0
8.233.144.612
0
0
0
7.435.824.703
0
797.319.909
0
0
626.971.987.984
623.520.199.817
128.592.880.000
385.506.013.400
0
0
0
5.635.539.542
79.182.945.087
8.849.248.265
0
1.508.727.551
14.244.845.972
3.451.788.167
3.440.788.167
11.000.000
0
1.209.943.558.586

9.642.583.974
7.623.559.831
1.519.024.143
500.000.000
1.354.627.131.764
730.983.534.733
720.262.248.758
579.431.160.131
89.549.997.087
3.364.694.662
13.287.297.121
22.510.672.387
7.935.559.079
0
0
4.291.703.196
0
10.721.285.975
0
0
0
641.000.000
0
10.080.285.975
0
0
623.643.597.031
622.134.869.480
128.592.880.000
385.506.013.400
0
-1.990.214.484
0
0
79.182.945.087
9.557.045.048
0
0
21.286.200.429
1.508.727.551
1.508.727.551
0
0
1.354.627.131.764

Chuyn vin: Nguyn Vnh Nghim(nvnghiem@vcbs.com.vn)

Trang | 4

BO CO NGN AGF

CNG TY CHNG KHON VIETCOMBANK

BNG KT QU HOT NG KINH DOANH


VT: ng
Doanh s
Cc khon gim tr
Doanh s thun
Gi vn hng bn
Li gp
Thu nhp ti chnh
Chi ph ti chnh
Chi ph tin li
Chi ph bn hng
Chi ph qun l doanh nghip
Li/(l) t hot ng kinh doanh
Thu nhp khc
Chi ph khc
Thu nhp khc, rng
Li l trong cng ty lin doanh
Li/(l) rng trc thu
Thu thu nhp doanh nghip hin thi
Thu thu nhp doanh nghip hon li
Chi ph thu thu nhp doanh nghip
Li/(l) thun sau thu
Li ch ca c ng thiu s
C ng ca Cng ty m
Li c bn trn c phiu

Phng Phn tch v Nghin cu

2008
2.101.446.382.388
-21.849.533.207
2.079.596.849.181
1.763.028.244.667
316.568.604.514
34.705.629.084
-70.183.582.572
-44.335.816.498
-240.739.304.187
-24.863.779.864
15.487.566.975
5.469.266.024
-4.768.209.693
701.056.331
-3.370.081.344
12.818.541.962
1.367.040.341
0
1.367.040.341
11.451.501.621
-914.818.055
12.366.319.676
962

2009
1.346.189.685.101
-11.891.961.809
1.334.297.723.292
1.228.296.146.320
106.001.576.972
105.383.771.575
-19.276.912.190
-39.152.469.220
-136.065.027.573
-35.525.998.486
20.517.410.298
3.516.682.598
-6.018.903.630
-2.502.221.032
0
18.015.189.266
3.570.653.566
0
3.570.653.566
14.444.535.700
0
14.444.535.700
1.123

2010
1.712.676.918.869
-13.265.043.695
1.699.411.875.174
1.505.667.822.725
193.744.052.449
75.548.369.146
-63.073.199.852
-48.579.061.952
-144.493.389.416
-13.541.569.426
48.184.262.901
5.625.346.032
-2.384.876.270
3.240.469.762
0
51.424.732.663
8.706.496.347
533.204.279
9.239.700.626
42.185.032.037
0
42.185.032.037
3.281

Chuyn vin: Nguyn Vnh Nghim(nvnghiem@vcbs.com.vn)

Trang | 5

BO CO NGN AGF

CNG TY CHNG KHON VIETCOMBANK

KHUYN CO
Bo co ny c xy dng nhm cung cp cc thng tin cp nht v kt qu hot ng sn xut kinh doanh cng
nh phn tch cc yu t nh hng n trin vng pht trin ca doanh nghip. Bn thn bo co ny v/hoc bt
k nhn nh, thng tin no trong bo co cng khng phi l li cho mua hay bn bt k mt sn phm ti chnh,
chng khon no ca/lin quan n cng ty c phn tch trong bo co. Do , nh u t ch nn coi bo co ny
l mt ngun tham kho. VCBS khng chu bt k trch nhim no trc nhng kt qu ngoi mun khi qu khch
s dng cc thng tin trn kinh doanh chng khon.
Tt c nhng thng tin nu trong bo co phn tch u c thu thp, nh gi vi mc cn trng ti a c th.
Tuy nhin, do cc nguyn nhn ch quan v khch quan t cc ngun thng tin cng b, VCBS khng m bo v
tnh xc thc ca cc thng tin c cp trong bo co phn tch cng nh khng c ngha v phi cp nht
nhng thng tin trong bo co sau thi im bo co ny c pht hnh.
Bo co ny v cc nhn nh, phn tch trong bo co th hin quan im ring, c lp ca ngi vit v khng
c xem l quan im ca VCBS. Do , VCBS v hoc cc b phn ca VCBS c th c cc hot ng mua/bn
chng khon thun chiu hoc ngc chiu vi nhng khuyn ngh trong bo co ny.
Bo co ny thuc bn quyn ca VCBS. Mi hnh ng sao chp mt phn hoc ton b ni dung bo co v/hoc
xut bn m khng c s cho php bng vn bn ca VCBS u b nghim cm.

CNG TY CHNG KHON NGN HNG NGOI THNG VIT NAM


Tng 12,17 ta nh Vietcombank
198 Trn Quang Khi, H Ni
Tel: 84 4 39 367 516/ 39 360 024
Fax: 84 - 4 - 39 360 262
http://www.vcbs.com.vn http://info.vcbs.com.vn
Trng phng:

Nguyn c Hi
(ndhai@vcbs.com.vn)

Nhm phn tch u t:


L Th Ngc Anh
(ltnanh@vcbs.com.vn)

Nguyn Th Thanh Nga


(nttnga-hcm@vcbs.com.vn)

Nguyn Vnh Nghim


(nvnghiem@vcbs.com.vn)

L Th L Dung
(ltldung@vcbs.com.vn)

Trn Minh Hong


(tmhoang@vcbs.com.vn)

Trn Gia Bo
(tgbao@vcbs.com.vn)

Quch Thy Linh


(qtlinh@vcbs.com.vn)

Ng Mnh Duy
(nmduy@vcbs.com.vn)

Phng Phn tch v Nghin cu

Chuyn vin: Nguyn Vnh Nghim(nvnghiem@vcbs.com.vn)

Trang | 6