P. 1
DICEOPOLIS: actividades

DICEOPOLIS: actividades

|Views: 3.597|Likes:
Publicado porsanti
actividades grupales, audio-orales y de refuerzo gramatical basadas en el método ATHENAZE
actividades grupales, audio-orales y de refuerzo gramatical basadas en el método ATHENAZE

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: santi on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

! !

"#$"%"&'"(
!ctivitats per al cap. I del mètode ATHENAZE
Localitza en el mapa les següents ciutats:
$) *+,-$", $) .,/$", $) 01#,-$", $) 2134#&15$",
6 7-855%(, 6 *'9:;-<39"$, => ?'"&-
!"#$"%!&'"( *+@-$A%( )*+",. &-#./ 01 &2# ), +$/( *+B-$"(, 3''4 ), +5 3675.
$C=&13D>( 687 )*+" #$9 +:, #';7&, 6.<76./.
Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás
!"#$"%& 1

! !"#$"%"&'"(
!ctivitats per al cap. I del mètode ATHENAZE
!"#$"%& 2
Completa
!"#$"%& 3
Identifica

! +4-$=&( ! '$/E3"-+&( ! $FD"$'%( ! #%5G&(
Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás
$) *+,-$" : H- =$A( *+B-$"( : : *+@-$A&(, *+@-$I$
$= >;?$" : ), +$/( __________ :: __________ , __________
$= @A#;,$" : ), +$/( __________ :: __________ , __________
$= BA78#&A*$" : ), +$/( __________ :: BA7$#C*"&(, ___________
__________
!"#$"%& 4
Completa
!$D0$'&( __________ )*+",. EF, 01 &-#./ &2# ), +$/( __________ ,
3''4 ), +G H,<**5. __________ 687 )*+" #$9 +:, '$?I7",J&, !&"./.
K7L"MN0O( __________ )*+",. EF, 01 &-#./ &2# ), +$/( __________ ,
3''4 ), +G K'.P$,07.DQ. __________ 687 )*+" #$9 +:, #%*M&, J.<7./.
K6$MRM,<, __________ )*+",. EF, 01 &-#./ &2# ), +$/(
__________ , 3''4 ), +5 $-6"$'5. __________ 687 )*+" #$9 +:
S'"&, !&'.M./.
T-0D!&A( __________ )*+",. EF, 01 &-#./ &2# ), +$/( __________ ,
3''4 ), +5 H&'<,5. __________ 687 )*+" #$9 +:, J8,$+&,
3,$UO+./.
J3K"=L#=8- M15"#ó( 5=3$=@D%( /$5"'9E(
Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás

! !"#$"%"&'"(
!ctivitats per al cap. I del mètode ATHENAZE
!"#$"%& 5
Identifica
(1) V !"#$"%!&'"( +:, #';7&, 6.<76./ #$9 ), +5 3675 !&,./. (2) -*LA7%( )*+",,
(3) 3''4 M8'$ #8M,.". (4) #$JDU." &W, X!: +5 0R,07Y (5) #$9 Z*AL8U." !&'[,
L7%,&,.

!"#$"%& 6
Text en cadena
Es tracta de formar lliurement un text el més llarg possible. Per torns cada
alumne repetix el fragment que han anat formant fins a eixe moment els
companys anteriors i afegix una nova paraula. Qui oblide el text queda
eliminat. Qui introduisca una paraula no correcta gramaticalment també.
Ex.
alumne 1 \ ...
alumne 2 \ !"#$"%!&'"( ...
alumne 3 \ !"#$"%!&'"( +:, ...
alumne 4 \ !"#$"%!&'"( +:, #';7&, ...
alumne 5 \ !"#$"%!&'"( +:, #';7&, 6.<76./ ...
alumne 6 \ !"#$"%!&'"( +:, #';7&, 6.<76./ #$9 ...
Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás

! !"#$"%"&'"(
!ctivitats per al cap. I del mètode ATHENAZE
!"#$"%& 7

Canvia la frase model
Escolta la frase model i a continuació una paraula amb la que haurás de crear
una altra semblant
V !"#$"%!&'"( ), +5 3675 !&,./ V !"#$"%!&'"( !7:( +:, M%*L&, ?$0DU."
( &-#./ ) ( \ 367%( )
( Z*AL8U." ) ( \ #';7&( )
( \ &]#&( ) ( \ $2+&A76%( )
( \ #';7&( ) ( \ ^'"&( )
( \ 'DJ&( )
V !"#$"%!&'"( +:, M%*L&, _R7."
( $`7." )
( \ 'DJ&( )
( \ */+&( )
( _"'./ )

!"#$"%& 8
Crea una frase amb totes les paraules. Modifica el que calga.
\ a,J7<!&(, -*LA7C(
____________________________________________
\ a,J7<!&(, \ &]#&(, _"'./
____________________________________________
\ a,J7<!&(, L$b7.", !&''c#"(, *+.,cU."
___________________________________________________________________
\ #';7&(, \ */+&(, !$7dL.", !&'I(, &2
____________________________________________________________________
Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás

! !"#$"%"&'"(
!ctivitats per al cap. I del mètode ATHENAZE
\ a,J7<!&(, \ L7C,&(, \ 367%(, !&,./
____________________________________________________________________
\ ^'"&(, _'d6.", \ a,J7<!&(, #cM,.", Mc'$
____________________________________________________________________
\ $2+&A76%(, \ 367%(, 'bJ&(, *#c!+.", _d7.", )#
____________________________________________________________________
\ !"#$"%!&'"(, \ L7C,&(, +: 0d,07&,, Z*ALcU.", #$JbU."
____________________________________________________________________
!"#$"%& 9
El text més llarg
La classe es divideix en equips. Amb els diferents grups de paraules (A, B, e,
!) s’haurá de crear un text el més llarg possible en el temps establert. Qui
empre el major nombre de paraules correctament guanya.
A
\ ?b&(, \ !C,&(, \ 367C(, \ $2+&A76C(, \ #';7&(, )*+b,, 6.<76./, &-#./, !&,./,
L$'.!C(, KJO,$/&(, M"#7C(, M$#7C(, &2, 3''c, 6c7, 0d, #$b
B
\ a,J7<!&(, \ */+&(, \ &]#&(, !$7dL.", _"'./, L$b7.", 'd6.", *+.,cU.",
3!d7$,+&(, )'.fJ.7&(, -*LA7C(, -#$,C(, #$'C(, 3.b, !&''c#"(, #$b
e
\ L7C,&(, \ ^'"&(, \ 'bJ&(, *#c!+.", _d7.", $`7.", _'d6.", #cM,.", Md6$(, Mc'$,
)#, !7C(, #$b
!
+: 0d,07&,, ?$0bU.", Z*ALcU.", #$+$0f,.", #$JbU.", g$A+C,, 0"h i'b6&A, +d'&(,
&2#d+", X!C, #$b
Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás

! !"#$"%"&'"(
!ctivitats per al cap. I del mètode ATHENAZE
!"#$"%& 10
Escolta i respon
http://www.ivoox.com/diceopolis-a-audios-mp3_rf_208725_1.html
1. jD( )*+", \ !"#$"%!&'"(#
____________________________________________
2. k&F &-#./ \ !"#$"%!&'"(#
____________________________________________
3. jD 6.<76./ \ !"#$"%!&'"(#
____________________________________________
4. k&/%( )*+", \ #';7&(#
____________________________________________
5. k&/%( )*+", \ ?D&( #
____________________________________________
6. !"4 +D \ !"#$"%!&'"( +:, #';7&, _"'./ #
____________________________________________
http://www.ivoox.com/diceopoli-b-audios-mp3_rf_208726_1.html
7. !"4 +b #cM,." \ !"#$"C!&'"(;
____________________________________________
8. k&F #$JDU."#
____________________________________________
9. k%*&, L7%,&, Z*AL8U."#
____________________________________________
10. !"4 +D &2#R+" !&,./ \ $2+&A76%(#
____________________________________________
11. k&/ ?$0bU." +R'&( \ $2+&A76C(;
____________________________________________
Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás

! !"#$"%"&'"(
!ctivitats per al cap. I del mètode ATHENAZE
!"#$"%& 11

Escolta i completa el text
http://www.ivoox.com/domus-audios-mp3_rf_208728_1.html
V &]#&( ___________ )*+",, 3''4 #$'C(. V a,J7<!&( &W, +:, &]#&, _______.
l, +5 ______ \ !C,&( L$'.!C( )*+",, #$9 \ !"#$"C!&'"( 3.9 Mc'$ _______.
@"#7:( 6c7 )*+", \ 367C(, M$#7:( ____ \ !C,&(. B#c!+." 647 +:, 367:, \
a,J7<!&( #$9 !&,./ !&'[, ________. l, +5 &`#Y 01 Z*ALcU.", #$9 &2#d+"
______. l, +5 &`#Y &W, \ !"#$"C!&'"( _______.
!"#$"%& 12

Troba els 8 errors d’ortografia de l’escriba
!"#.C!&'"( KJO,$/C( )*+",. O-#." 01 \ !"#$"C!&'"( &2# -, +$/( KJm,$"( 3''4
), +&/( 3675. $2+&A76:( 6c7 )*+",. e.<76./ &W, +:, #';7&( #$9 !&,./ ), +$/(
367&/(. X$'.!:, 0d )*+", \ ?b&(˙ \ 647 #';7C( )*+" M"#7C(, M$#7:( 01 \ !C,.".
1. &2# )*+D, !"#9%!&'"( 3''4 !"#$"%!&'"(
2. &2# )*+D, _____________ 3''4 ______________
3. &2# )*+D, _____________ 3''4 ______________
4. &2# )*+D, _____________ 3''4 ______________
5. &2# )*+D, #',3&( 3''4 ______________
6. &2# )*+D, _____________ 3''4 ______________
7. &2# )*+D, _____________ 3''4 ______________
8. &2# )*+D, _____________ 3''4 ______________
Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás

! !"#$"%"&'"(
!ctivitats per al cap. I del mètode ATHENAZE
!"#$"%& 13

Dale que te pego
Apren a presentar-te en grec
- N$A39!
- n$/7. #$9 *I! ko( pL."(#
- 7$'O(.
- jD( .]#
- PDQ ! R"#$"%"&'I( 9FG". S-&G; 5&"#
- q,&Mc M&" r$,JD$( )*+D,.
- N$I38 "&'E!
- n$D7< #$9 )6s!

Santi Carbonell
Dibuixos originals de Sito Yelás

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->