Está en la página 1de 22

PR06RAH

AAKuS
0At
ARlTHFTlK
HFtTAl
F0j0I
N0N00l
F0j0I
N0N00l
Berkomunikasi
MenaakuI
Membuat Perkaitan
PenyeIesaian MasaIah
Membuat PerwakiIan
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
F0N00I[l F0N00I[l
FllIl FllIl
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
emahiran Matematik
emahiran MenganaIisis
emahiran MenyeIesaikan
MasaIah
emahiran Membuat
PenyeIidikan
emahiran Berkomunikasi
emahiran Menggunakan
TeknoIogi
k0Nhll k0Nhll
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
hI hI
Abakus dan Ar|tmet|k Menta|
Abakus |a|ah suatu a|at berman|k yang d|gunakan untuk
meng|ra Abakus [uga merupakan suatu mode|
ar|tmet|k yang konkr|t |ag| d|nam|k Dengan sebab |tu
abakus d|gunakan untuk memb|na kebo|ehan mur|d
da|am membuat peng|raan
Cb[ekt|f
Menggunakan abakus untuk memb|na kebo|ehan mur|d
meng|ra secara menta|
kandungan rogram
erwak||an Nombor
1ambah dan 1o|ak
Darab
8ahag|
era|atan dan 8ahan
Abakus Guru
Abakus Mur|d
8uku ku[ukan
8uku Lat|han
Iadua| e|aksanaan
kSSk Matemat|k menuntut penggunaan abakus mu|a|
1ahun 1 (2011)
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
hI hI
Penggunaan sistem pengiraan Penggunaan sistem pengiraan
abakus merupakan salah satu model abakus merupakan salah satu model
matematik membolehkan murid matematik membolehkan murid
menguasai aritmetik mental. menguasai aritmetik mental.
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
hI hI
Program Abakus dan Aritmetik Mental
Kementerian Pelajaran Malaysia
mengandungi tiga komponen. Setiap
komponen mempunyai program
tersendiri.
Program Latihan AMA untuk jurulatih utama Program Latihan AMA untuk jurulatih utama Program Latihan AMA untuk jurulatih utama Program Latihan AMA untuk jurulatih utama
Program Latihan AMA untuk guru Program Latihan AMA untuk guru
matematik sekolah rendah matematik sekolah rendah
Program Latihan AMA untuk guru Program Latihan AMA untuk guru
matematik sekolah rendah matematik sekolah rendah
Pelaksanaan kurikulum AMA Pelaksanaan kurikulum AMA Pelaksanaan kurikulum AMA Pelaksanaan kurikulum AMA
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
Il
Fl0jlN h kFh
Il
Fl0jlN h kFh
Membolehkan murid sekolah rendah Membolehkan murid sekolah rendah
menguasai pengiraan secara mental. menguasai pengiraan secara mental.
Model pengiraan abakus adalah asas Model pengiraan abakus adalah asas
kepada perkembangan pengiraan kepada perkembangan pengiraan
secara mental. secara mental.
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
Penumpuan Penumpuan
Semua deria utama digunakan. Semua deria utama digunakan.
Meningkatkan penumpuan murid. Meningkatkan penumpuan murid.
ngatan ngatan
Otak kiri dan kanan aktif. Otak Otak kiri dan kanan aktif. Otak
kanan mengingati corak manakala kanan mengingati corak manakala
otak kiri mengira secara mental. otak kiri mengira secara mental.
Gambaran Gambaran dan dan inspirasi inspirasi
Pengiraan secara pantas dan Pengiraan secara pantas dan
dapat menyelesaikan banyak dapat menyelesaikan banyak
masalah. masalah.
lN 000 IIN
F0jj0 h
0IN FF
hI0NIlk
lN 000 IIN
F0jj0 h
0IN FF
hI0NIlk
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
lN 000 IIN
F0jj0 h
0IN FF
hI0NIlk .
lN 000 IIN
F0jj0 h
0IN FF
hI0NIlk .
Latihan secara pemerhatian dan Latihan secara pemerhatian dan
membuat latihan tanpa kesilapan. membuat latihan tanpa kesilapan.
Kepantasan Kepantasan
Membina kebolehan mengira secara Membina kebolehan mengira secara
pantas dan pada masa yang sama pantas dan pada masa yang sama
mengelakkan daripada kesilapan. mengelakkan daripada kesilapan.
Membaca Membaca Dan Dan Mendengar Mendengar
Kebolehan membaca secara kuat, Kebolehan membaca secara kuat,
memahami dan memproseskan memahami dan memproseskan
maklumat untuk menyelesaikan maklumat untuk menyelesaikan
masalah dengan pantas. masalah dengan pantas.
Pemerhatian Pemerhatian
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
F0lk0N0j
Fl0jlN h
0l hI)Il
F0lk0N0j
Fl0jlN h
0l hI)Il
Sistem perwakilan nombor pada sempoa Sistem perwakilan nombor pada sempoa
jenis 5:2 adalah kurang berkesan dan jenis 5:2 adalah kurang berkesan dan
penggunaan sempoa sebagai alat penggunaan sempoa sebagai alat
pengiraan tidak selaras dengan pengiraan tidak selaras dengan
perkembangan terkini. perkembangan terkini.
Abakus pertama kali diperkenalkan dalam Abakus pertama kali diperkenalkan dalam
sistem pendidikan Malaysia pada tahun sistem pendidikan Malaysia pada tahun
1994. Pada peringkat awal, abakus jenis 1994. Pada peringkat awal, abakus jenis
5:2 yang dikenali sebagai sempoa 5:2 yang dikenali sebagai sempoa
digunakan. digunakan.
Pada tahun 1996, KPM bersetuju untuk Pada tahun 1996, KPM bersetuju untuk
menggunakan abakus 4:1. Dalam masa menggunakan abakus 4:1. Dalam masa
yang sama idea Aritmetik Mental juga yang sama idea Aritmetik Mental juga
diintegrasikan dalam program abakus. diintegrasikan dalam program abakus.
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
F0lk0N0j
Fl0jlN h
0l hI)Il .
F0lk0N0j
Fl0jlN h
0l hI)Il .
Dari tahun 1996 hingga 2002, Dari tahun 1996 hingga 2002,
kurikulum abakus tidak dilaksanakan kurikulum abakus tidak dilaksanakan
secara formal di sekolah tetapi secara formal di sekolah tetapi
program latihan abakus untuk guru program latihan abakus untuk guru
dijalankan. dijalankan.
Hanya pada tahun 2004 program Hanya pada tahun 2004 program
Abakus dan Aritmetik Mental Abakus dan Aritmetik Mental
dilaksanakan di sekolah rendah dilaksanakan di sekolah rendah
Malaysia secara formal. Malaysia secara formal.
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
k00j
k0llk0I0N
h
k00j
k0llk0I0N
h
A) Pengetahuan
PerwakiIan nombor
Tambah dan toIak
Darab
Bahagi
B) KeboIehan
MengapIikasikan pengetahuan
abakus daIam pengiraan
aritmetik.
Menggambarkan proses operasi
dan hasiInya daIam minda.
C) Sikap
DisipIin diri
Kepantasan
Ketepatan
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
IlI0jl
F0IkI
IlI0jl
F0IkI
Dinyatakan di daIam kurikuIum
Matematik sekoIah rendah
Abakus merupakan satu aIat
untuk menguasai kemahiran
mengira.
Menggunakan abakus sebagai
modeI konsep untuk menguasai
pemahaman tentang konsep
nombor buIat, tambah dan toIak.
Menggunakan abakus daIam
aktiviti pengiraan.
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
h0j hI h0j hI
Pengajaran Matematik konvensional
biasanya menggunakan model lisan.
+ 3 = 8 + 3 = 8
ModeI Lisan ModeI Lisan
ModeI VisuaI ModeI VisuaI
Iima
tambah .
tiga .
Sama dengan .
Iapan
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
h0j hI . h0j hI .
ModeI Iisan adaIah sesuai bagi
sebahagian murid. ManakaIa
sebahagian murid yang Iain Iebih
memahami meIaIui modeI visuaI.
Abakus menyediakan modeI
visuaI yang paIing baik untuk
menguasai aritmetik mentaI.
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
6hjl0hjl
0k0I
6hjl0hjl
0k0I
bingkai bingkai
PaIang pemisah PaIang pemisah
manik atas manik atas
tiang tiang
manik bawah manik bawah
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
F0jj0 )ll:
NN )ll[ll
1j
F0jj0 )ll:
NN )ll[ll
1j
ari TeIunjuk ari TeIunjuk
ari hantu ari hantu
ari manis ari manis
ari KeIingking ari KeIingking
Ibu jari Ibu jari
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
F0lj0lk
hlk
F0lj0lk
hlk
ari teIunjuk digunakan untuk menggerakkan
manik bawah jauh daripada paIang pemisah.
ari teIunjuk digunakan untuk menggerakkan
manik bawah jauh daripada paIang pemisah.
ari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas
mendekati dan juga jauh daripada paIang pemisah.
ari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas
mendekati dan juga jauh daripada paIang pemisah.
Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik
bawah menghaIa ke paIang pemisah.
Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik
bawah menghaIa ke paIang pemisah.
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
F0lj0lk
hlk
F0lj0lk
hlk
aik satu
Latihan:
Turun satu
aik dua
aik tiga
aik empat
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
F0lj0lk
hlk
F0lj0lk
hlk
aik Iima
Latihan:
aik enam
aik tujuh
aik Iapan
aik sembiIan
Turun Iima
?
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
N0N00l:
NlIl 10NI
N0N00l:
NlIl 10NI
Menentukan iIai Tempat
Manik mempunyai niIai apabiIa
mendekati paIang pemisah
iIai tempat
MewakiIi niIai
MewakiIi niIai 1
F0j0I
N0N00l
0k0I 0 llIN0Ilk h0II 0k0I 0 llIN0Ilk h0II
N0N00l:
NlIl 10NI
N0N00l:
NlIl 10NI
Tunjukkan:
10
27
0
10
7 063
10 000
987 6 321