ROlJEI11N INF"OBJI1'~I'IVO IJIGITR

AlJA~ZA, 'Nir1E:RNM~mJIA.l
DE IF! EQUENtilS

... DE LA AGRICUL lU.RA FAMILIPm:

PRODUlC1rOI'!lES DE SQYA

E

TO'.)

-

.(

CO:NTEN~DO

]

IBOlliVIA:

EL APORTE DEl'CO'NT'ROL BIOLDGIICO EN LA
El,.

A~'Ti!aru.~OC

l!tb~CiGI~

iNI

l~ I!.t. RI~L!J'LruRA

AGIRIC:ULTURA

,L.A LEY ~Ei LJIi R.. Val~C~OI'\l S

PWDU01,V~

4

MAtz

OI&GAMICO

P Cl~JTI (zM
./«iFiIQJLlIJlVI.

f'1)g LIC(ASPi\Iii!\
F'Pi."'iU.,I,I!i;~ '}

SJH IU{M~CIIJS

nANSG~NlllCf.lIi A.MEA~A. UIM 11)'0.5 ll.1~iIIfOOtS; ,~!ISC ,c;QN:5,lIMIDiarr

PllJ.'Qt) ipl1\j,llEIIR'O};
FD lit TA L.H:I rill I EJi,F;r"OS" 0 I~

~!i!

I. II

~R.mUc£ICi\I'I!IlJ;.:!iCIJA

rJi.MIII.:IAJj n

sIsllci.NeILA9!i~A~MlllEA ftdllUJ!1L
olilrilNARIA[l E ~nl l'

o!lli:via. es un ode IlOS och 0 pa,ises mas rlcos en B~Qdilversida d dell
p~li!I!1 etlill ... 1n ,embll r9 Q_ esto!! rlq 5
l,JI~.;Ii

e

En

la .aalUlalcoyu

ntu 1"11,

el planeta

no ha sldo apr()vedmda pa ra e~
~~~g'~jI~'

P~D!IOMA
,"",~~~i>N~g
~~<:J~

~M~~,,i;J(l\j;;'i""ts"

'l\\Ec ~tOoJ \w~lribl~I'IlI~~b~ ~llil~lr~,p~!;i~!iM.~rC~lr<i:a~~~ l['1~iIlet1f.til~filjbiMi\l'f.l.r~.~
-

~ ~ om
--

Wn")to,,i!$n

_!I.l~\''''lf.!~~",~mi'1;.:.t~.gl

"'G1!E$lF~:

oes:;lrro,llllo S:D.sten!b~e nil:lc~onal, ES mas, hlst6rkam:en~e laspoHticas p~bllcas .5610 sa I[rn,illnlrcunscrltc c fun cia menta Ilm·entaa~a eXIP~onlci'~lii!' de los recu IIIS'05; natu rales no renovables, condefilando al nuestro pa irsa SElF un prOd;l!iicto:r de matsrlas primas para el mercado imundialil. E~ta5il~uad:6Irils'e 'ha: refJejado en ell p.o,CO 0 nillgun ,a:poyo es:tata ~~I la; i~vest1gaJci6n dent[fkal r,eillacionaidla con e~:U$O,90lsten ib~:e los rec~~o.s: de

esta vlii\filen do un a serle de cfis~sque son I~~Iresu haao die modelllo~ de I d esarrollo Iq ue no! 50nsost:ewnjibl11es y que S'S' refillej,a nen las p.rob~emat:iGas a m!ibi,el~lh.ll;eS'r a ll menhl,{i'as~
enlelrget~lul:S" ettc Par(!lid oj h::;~.menil!l;!, lerll l~ol~l\ill,a per
.:ill! POICO 0

deb illl

d eSi:I r r'olh~' nd usni~i:lI~ i p~m con unaJ

'gran rh::ru'lllBZ!!:I en biod~ve.r!i~dad,. ,e~1 Hsta 0"0 no h a sa bldo a!p rOVE!!ch a!r es:t;at5 C'r~iS·~IS IIUI sa co nvhS!!riene n qe oportunidades, I~awaII~e\faw 'Caibo iii
po Htlca:5. 'q~e d,e r~!ven

en

un

lie geneticos de' aito va~!ores~rateg~,,() vr~rd ';'Idero d esano:lll~o soste:IiiI~~1b en base al 110:5 UKU rsos de! ~GI C! IUSexi~hTm en n u~st ro !Jais: y q ure nitO son a pwovec.had es pa.ra e'!~ biodi!wrs!ildad. d esanQllo naclon aI.

1

En este· context!Q~ P RO!B;~OMA cuya s·edie 59' lel!i1CUe::!,~lna ei IlDep!1! mento' de Sant!:! Cr'W, hI]! 'Eli!i11 rta Ilevadoa C1:I diesel eiY2I:GE! 20 lEI [00 fios, h'llVesil:igiad one,s 19 ~I'll IrlUJ'Il(l on es tee ndll'Dglkasc Imklidonad8J s alllll:Jl,SICl' d d e :~os ree urscs glene!Hcos, ·em este C:·iI:SC' mh::roolrga.I~lilsmO!s natlvos, que puedan .COflrlribuir 'e~[ ontrol blo·16gico de p.la:gasen hI agrllcu~tura, c como una aJtel'i~ativaa~ US(l' de ,I1liQlooquJinicos. Estie esfuerze prlvado ha ;5]010desalwol:lladoen ·el de:p,a rtq'!If!1e rrto de, Sa.r:!lt.@J Cruz~ q ~~ ClOnc~~tlra' el 78% d.e [[[ab~lodilversidaid del paIs; y queademh p reduce el 8.(]i% CI hJIS ,a mentes 'que req tU,elre e BlJl[~[viit:l•.
11m'

as.iffi]SI1r1IQ! es iiJp.Ucadopor [I[os perqu·eflos prod uCctores Y calmpesillrn,Qs.,E.s .;lle<;:in se h~ €H:llaptrildo a la,s; CO!l d llci;clr:u~;s del os p.roclriU! :.tQn~s eili1lsus c difetrentes ·est ratOis Y C:OI~I ~ifeirentes tecnolog las.

Per etra pa rte.•esta biotec~JOlogll:a. esta apor~a.lli1IiCk)· Ellle prod~I.'d6ml response bile '1 Ei(oll[o,gica. de machos .cufrnvo;s: e Import:a,nda, para ei rnsrcado d I rltielrno:. com 0 p a~ la expolrta cmorn,. Es dec~lrj' 'E'sllta
pr,od uzea n c:ulthr<)s C~ allt aHvil! IlI1Ii nte dife:r·entes "1 ql U €I so n oom peNtivos ,emile~mer·cadointerna dO'!lla i. y .e.s.t~ sustltuyendc g.l'aduaime,rilt.e el u!lode algrog Iljli~m i(x)~ en ia:5 diver, as:fases del eu Itiva.
.S€! CQII1;~ifi b'iU!)t,end,o

a qllle

EI co ntro ~ Ibh~ 16~1~I~QeS p~Jrte QI e I.. !1atl~IH! ~a 1 mad ial1!te~a c:ua l, t~::;·esp~·t·iesSOIr:!1reg U [[:;lU]:a.s,ens u creei m ien1to p,o bil[aei ena ~[ parol res en em ig os
nal1i~'ra les, E.I'I @'S.[E! senttdo, e~ plrocsso d Ii!!

h1Ive·s~ilglacion iln I'ii (ilva(!jones. y a pncalc;~onces de es, ~o.5,contlfoladofes; biol,ogll!OD5 q~e haillevadio i!I calbo P'RO'B:~OM.A. no ha 1~leic o, mas q Mle s eg u ]Ir este h pr'Oceg;Q 1~lat~ ra ~t'Glue no afeda a ia bled i~rsidad r:I~1 a las;allUOI hlJliman8:. As]mlsmo\r ·elll ·c;;·o·f'IIt!i·ol b~:o[I!6glmcono, glenera rleslstenc~a delas IPh~lgrasy tam poco su POlwnIS' rrnal. U forma de cliependelril,cia del p lrod! UetCH a .E!o!i~a b 101t eCiri!IOh,'9 i ya q He en Jla a. med~dl! en qMe ijas oo'r:!oidones almbie:nta ~e'5 1o. Este· ptroC!9S0 inl1<)¥ador no' hubl!era .sido po~U~le p efl1l"'l'~!en, .10$ m~:croo,rga nlsm 0$ s.eestab ~[e(en y sln la l')aJtic'~pad6:~1 y'red~ b~Udad de los ge'~eir.;l!iill Ii:! lOa se de Uifilloo.1riltro~ 1rillaltu en ielll~~I~U~Q. r.;ll:
productQre~ que
c:Qmlifi.i:m:>n

eu:'!esta biQtecnQi~ogl~i1l'

Eneste m a flCOf
ya qJlue~n

~'05

re~ltIIlrr~a:dQ5 hal n

s'do exitaso:5.r
Ulli1ll~lca.s que
fOlIO

que se etsma ('Ons."OII[~id.fH1!docada d la y queesnl ,QQ;wn~Jibuyendc a la comservalcion de~os Siure[[:oS,. de
la b~I,()diversi:dadr de la aa ill:ld '~liJllmano:. 'Y aperta
g,St.a1

p.rwmera il!i'ilr!;t';!nda h.arll p~rmlth:!'1L!I el[1 mll~o

des a rrella r ~:n nav:acianest:ecno,16g~t.a.s
ham sid0. pateaiil'~'adasy reg]strald.as, han

Imlldioa 1meo m IpeUtivild ad de [Ilog dM~erentes

de ql.J.~~loO!~trol[1bioI6gl~)c;)oe~ soio pa!!a pequL1'n~l~

;a'l~eas ya q]t!le actl~la.~'mentle sea pikalmiJ en mi'[[es de h~ctar~f;!::;usal1d!Q equlpQ\5 ~h~·te(.noiQgra P~;~it!llt de

cllltiv.o~ e~1 ~I'J mleircarcl0 g leba n~ad()que hoy pOir hqy exi:ge ca Ii da d y respo n S~b~:~Idad sociaJy I am blenta I en ~~os prod uctos q usse OClII'lfillsifcla:I[[llZan en .e[[[ili.mblto de ~!o5a ll m entes,

2

tllill e~te COU'llltlBXtCl,PfliO BIDMAse hla convertido en

En

IDa mento:; e~1 que :gEl debate

ill n~'\Jielm Writ!

ia 1y

elllHdeir a n ]vel naclen aI y rle!g!ilo:n aleo n mas de,
230.000 &i!eCl:al!'iE;l1l)sciE! de 50 cult~vo~., ~s m~:!i hflstfl

Ila,recha se han Ilbgl'rado p,roleger con el oontr.ol
bi,o!JIOgicQ,. eilil. dilfferentes e'O$istemas.fGlf'Itaill~deifll[k)1

y enfij:atu:(i'E!~ido51~1 I~i:der,alg() y (ontt1ilbr~lcion a ~'a
se'gl~ Ir]d!ad y

sebera r'Iliaa:~~lmentar~l'a ,paIs. ya 'que de!
(Joiliillasta

una gW.a11ll pam£? de les lc:;ul~h!,O$IP'~tegidm.
bio~ecl~lo!'ogla,

son les qlli.ll'E! alpolrtallrli a la d~le1lia (u ndame~t01l.~! Ole lOiS :Ooll!i.v~a.no.s, 'ElS d,eCiulr: ~oya" mail. '[Irigo an·oz lea nair palpar hOirtal.izas: "'lflrlLlltas.
l l,

",~cjona I, e:11 ue ha'cer a nte Ii:!c.ri:si~ a.limerltiil rialr la q crf~irs etn ergl~t~ca. y que ht!!CBr pi8ira ~lap rotscdil ~ de la madre tie-flra, E!'S: euendc Bo~liv~a tiene Mucha q~.:Ie dedI' pOl' los 1~'Qgms i!lc~n].:ad()i5,. aplmlCiill1do malsi.'ll,amSlmI:t,e y die malr'!lewal clr:eciente esta bllot.ecnolllog lar, aporta ndo COI~, I~rla rElsp~esta concretal ,8 la 'C:fls~,s ambifl(rrJlta! y a la segurkJl.ad y sober!:! !'Ilia Ii:! I~:m ent!:!ria, deisarroUada ':t consohd ~da en Bolll~lvi,a,SIS esta. dem ostra ndo de rna nera eencreta e~ea m~1i1 q ue tlen e BoliVIa palra] 0 log r a r IJijI verda dl? ro d esal rro 1IIIososte nib Ie~ n e~1 USia dE!' los recti rsos d e ~al b~~od'~\rer:siii d, en es tecaso de ~IO:S recu [,505 id

Con

e~:IlJjlSiOe est a b~lote'nolllogia, d

ASI mils ITiI 0" media nile e~,u 50 de m ic:r,oorg:aiIi1 ismoa Sf!! ,es~.;!ia por~al:liilrdo ,(I 1,01 bij,ormmoololci6 n de sue~o:5 enpr,oceso cont a mhHI de des,errt~fl!:,a':i!6n "1/0 sueles diO'S [po'r Ilia ac:t!vi dad ml In flra,.
1

rned iQInte

g,enit~lc.os.
E~,apo rteesta hecho." 10 qjue f~II'tae~~a
fiOrtL.¢l1 eCi~r e.~1!;a,in'i;daJUv~s que 5
.50n
VQ

Adicion1i!lm~rrte'

rnencio miJiilr ue~,estill ibiotecJ:!ol.og!a q

lu nta d

esta :si ende trafillsferida d esde hace al:~glunos a ril os y de manilEiifl! C:1~I41(i.ente (!IIP(!rC!!gll~lay, C&:!i:ie y recle nte m entel1'll l~i;I .A.rge nt~:n a'I' a 5 pe'cta, 'aJ~e' oIem uestra le~1 ,~~derazgo, egiona I que ,Boliv~a,t:iene r ernl 10 que a~1 corrtrol bio:~6gl]c:aSEl' refiers., Por asta ~az6rnl., sta biat1ocnologl~1 deserrclladaen BoU,Vii:lir e eu ent.alcon 10$ re~ pl1'lIIIId.~(~ (I [e5 cien't ir. coS 'Y Illeg
j,

p,oHtlc~ de~1 Esti3ido en 'todo:~ sua Wilh/eles~pa ra

ire,i!llld ad es y q UEl'pueda ng e oera Ii~MI pa r.a el desano~i~o rs,'E!' Ide irt!du:s,tr~:,i:'liS,re~lacjor:h",do'il's con e~1 ~m,bito de 10111 prod IlllIlcldon de ~H~~mll~lals~ib,eS;j' la med~,dln1llaj' fa rmaoo ~og~ralj co:~mjetolog la. at"" cml~:eQflsed::or@$ S q ti'e ~mpui~si:!nin 111,iiI' lnve'sfigad6n c.i.entl~fic.a!.
geln,er.:u,a,n f1J:Jlentes deuiillbajo, apolfhna nco.n e~

t~rtQ~6~kQ~el~1 Il!':Ialt~riade<bi.o~eg ~riclOid y ''I u~,

~~!

h,a pe rm:llil,idol h 81cerfrente

a Illosi:liillt:entiOiSdeplalgii,o,

y

pi r(lli!erlll1ill.

irn,greso, de ~ri.viSa:5a I palfs ya poya!n:in ,e la comH?rvo!llcion de 1.111 bw,odiversidad y ,a la sa lud hum~na.

BOUV1IA;

LA LEV DE LA RE.VO'LUCIONI PRODUCTIV,A

COM.UNIITARIA

AGROPEC'UAR.IA
Podlemos lnk:~13irE;!ste co'mentanio, hade-nOlo 91lli!lli:l!iIS etrll, elnomh re de la m is m a, puesto que, 'qu ~:enII e e
es e enca beiZirld 0, qi'ue mla s parlt?c,eu
InI

esl og

Cilli1l

p,rolPaga

ndiis:tico.,

proba

b,~,~m~!iii.t@no

s@ e,s;te

eimllglaJi,arndo al~man iTeSltar

esa :sen:~do n,'1' es que

~a lett~.ra de ,esta Ley en tedo su ecnten k:iOJ d~a ~a imp re~i6!ii!. de qlue n'OJ~erl(};<:mtra m,a~ m a:~c:ol!il! Ulrn doc.llJmento, ,desHnado .~ Ill()s aJo,eplo$ d~~ gcbiernor q us' a. d1eflni'r la,s ~i maesuas d E! u~~a, neas.
polJtk.1!!
l'i!'I!I(:~oni1l ~I dee de:S.I'lIHIO'UO prlOdU!!ct~lvo

;ag rop&ua nlo que ~n(a re., ool~O!"ma,seriaJ 'i rae:JIO na I, ~a p,.robhilmiitilca de la Se,gy;riidad y Sobenl nla
.AHment!1!ri<! rnach:::lna,1 las
pI'1DX~mI05

iP,alr eJemip.b,s~r)evis.amo5 ,e~1dOC'l.!Ilmento en :5U tot~Ikladl~ no va mes a ,en,(Qntfa IrI~ada QI IL:!e' '1~1 d!efj cDndoilJ"~Jd.~d~ ,~u~~e~ el e~'lfoqlJe del EstaJdo 'e,~J :refer~n,c~.a a lamas 'ta, r:! crlnl!lci,tIIlles c.[)m,o ~(!IJ gle;~iefaCm6Jr~. tra I1sf:erenci,!!I de te(no~og~~ y ..,Comlo IlPr,et,e!JiilI(h~ ~ II1ls1ado genera r un p,rocle:~ode e mejora rl!'i11]Elntlp de lOIs IrEirl!OI~JmI,eWiltosys U pewa,Ci~6Jr~1 die' la caUdad die ilia PlrodiUlcdI6,~ •.sil nl siq ulera se tema en cuanta 'el rel de 1m1!eClnloiQ'gia ,en ~;a! Ire; oliii,liicuo.f1I d'e k)i~ pr,oblemloils y las .~~m~~arn~'es-en Iii'lJ Iproducc~6nagl'lc:oi.a 'Y pecUJarla{'
I

20 <:ilnos.

~!iill

el documento.

s,e usz! U!iili1lrerork~ repetitiVi1Ir

hilH;)i:enOio (lllllu5[o'11cr'iterio~ y cC!ltegoria~ !iub,ie1iva 5, .i1!

ecSdecirr e'laetual

Go:blerllO so,lllo per,eiibea la
(:OJ![flO

plrrC:U;]II~icdl,Qn i:lgrope,:;ui:! r]a

1~,l:Il~s!m6me!:lO

del 80% del a rea aJestinacla. alai prod,lijlc,ciorn a:,gr~cola! y pecua ri (I, esra anlnllmrmos de la ~gl:roi nci.ustrua,.

ex:c:ll,IsiVi;lflli'lent:e COimU!1~~~lrior ]gnDri:!I~do que miiis

SI se prete~)Q:e ajc~bar COI~I III~I dependem::i.ill ~~"n()16g~I'<! V' e~ <lltwaso il\!n la innQ\(:a(i6n~. qUI!;! IP e rm iIUi2I11i:heg a r a I plmd u do," a ir,e rn a,l hNII~Si dle:M:~; a.d a saw 11111 m 19'nta r Iian ml ad.;31 e (O:PlI n pilE!! ~oo.teO:llb·ili,da.d :soc'~aili ambi~n1lta~ ,tCPM'O e5, po.s]b.le y que se p~,etleJH~a Hi1la.tlvlzar e~ F.nob~emal ~ecrloI6gh:o y da r respuestas basa d ossa le ,en I·OiS ::;'!lJ;i'€'r,es, a.ncl~s,tr,~~le~?, solOre'~oclo sl ~e t~e'l'l'~ 'e~1
CtN~lrlIIU.lq U €l e :~8S: ' % d ,e ~.QSPirod u ct,o,r·es 5,!? encuentra lrill ~111VOllll.!lICrado.:s en

el modele de
ocen

lIPr¢du:c;ch5n d.e

1~]SIOlntenslv,o

de algroquim~cos. y

Se han dE!~tinadol por 1'0me~:o~,uest~~,uios d~ la' ley en diefi niclones '1 eenceptes, q ues~ cent dlb uye.SE!n a. cla r~lfh:a r 0 m'Edo ra r e~ enten dl mli~.nlto de 1.01 lsm ill seria un g ran Ibg re, m S~ln emila rg 0.. ent re (I,ef! n.lclon es y reccnGdm i'~ntos\l"la ley Sie C'I UOO.;l1 n U na retolrka, e ca renme' d e iCol1lten~ldo~.q u e ,de h.lClesso b r,e ~o qllJe se I~Ji:I ra para IleVElit acle~ me ~a.ia mada" Revoill.!ilch5:m1 I produ Cil:'~vacom u n ita r~la~

aq uellos cenodmlentos ('1ue, con s'e:gu riO:ad CQllsig u ierQijl a nmenta r a 1~lna gr.;ln :po.blacton preco.~omlbJ.hal en:
qu e pr,a,cti C(lI!'i!llentE'! descon

los d irerent~5 IP~ISO!S acohSg lcos de le que hoy ~s
e~: tetritoria ill1l:8icion a
Ir;I~ICe5: ~!dad

n. Si'ijl em ba,lrgo, 'en el c.ontex~o
d eo tee n '01ogi
{II

act ua II ~:a 9 e'n eraldorn

es

IIij

n <iill

d~ p'.r~lm 'C!lt'!d@!'I pa r ~ {o,:rta ie::!.~@ra I @r r com,plileta
mente

ibag.aJe de co l'Ioc~miemlltos loca~les.. Pensa rrq U~ esto
ImilO Il1'1I'EiCes.i.':I es desconocs E'S rlo, I~al ~a lida.e! de Ilia produo:;ion aglfiopec:l;la ria na,c:io'rn:~I r

en p len 0 .s:ig 10 XXl

ouo tern s q tile' no recJb e

Mia

s q II!.IIIE!11 pi!nafe U

:g,1 en

su

m.omlE!nto<

mcsteamos las contm!tiliQ~iones

IGOnfUlslQ y sln def~:n!I~:r absohJtamein!lt~ nadal, ,esel refe~idolla: la il,si,stenda te.cnh':a., 1n!la existe p rodlliJlaor
naciOllilhl ~que no sa ql!lieje de Ilia: defici,encia ern Estle

'Clue 'elnlIE!SN3't,ema p f,es,elli1llta a tal N CP I; en asta b
ioportu n ~dad se pued e' evilch~!In:eia,r hscla elond! e

se diri&;ie I~ verdadei~i.'!Ilpoln~~c.a.elact:UClIIII d Go!9iIE!n[1.0' en le que al prooucdio:n a.glrlcohl :!Ie refl,ere. Vemos como dletra s de un di5cl'!Irso de corte'ilImbienta~lns~iI, en ~,O:S hechos, ~e a,ctuaMomi'mdCi med~d,as, to:~aImente C{lntrSl riu a e'~~D:S prine ip'io~~'q ue sa evf!:dencl.a en eol. trri'llfol arriba rasa Italdo que, di,e

am ibito" Sin rem bili'rg Of 1,6 ha'}!Ie resta lmporta
d enlll fa cle.1 c:e'lli1!l] unto
de

ncla

al no darla un 'tratamleilml~O adec!iJado. S,iendo e-ste proceso uno de ~Ios ma s 1mp.o rti!!i'lii!It:eS y 'costOSlo.
fa dares desfi na.do!:iSl re,g:palda'~a Ip.rodIWl,ctoUf enl :SU a.auv'~d,ad prod ucti~~ hasldo urra de lias IP(mdpa les preocu paclon:E!5 ,de
ONGsr UI'1l~Vielm:idalde:s enlt~dad,es de y

pa

forma cas:]c.~a.nde5t~~lail· fUna. dentro del.texto sa'
de la ~ey~em que en r'eGillMad s.ig niificil Iliadecisilon p
ma-strascl9r1dental de ~amlisma.Alllfegil,lm!Zt1lf eillJlso,

'Q'QMenilIOS'r

iIiilIVElstig,[llci6n" :S~lnhJgrtallr reiso~verel pmb!I!,ema

Ce.r'IItJeI Iqulen asu me 'ilos costos de este p riQ:cesq, I: el
m~iSI'illOque

prod

U.CCio,imli

Y co'merdl.a'lllnlc::~6n
~e !FlilcI'QQlu ee'
~Q<

d e 5Iem~llllleI.s
q'llUle e !Fil e'ste

es vJ.ta:lpara la adhtidad

pl~dI!rl!)l:ctiVoLa

h;;l nSgenl~(;.a5r

I,ey s()~bmen.ci:onaque slejJtrabajar,~ paral ma ntellii!er

memento s~lgllil,~lf~ca mayolr ate rita do COIIi1lI~r·~ ,el ~.a soste!ill b'ii ida d de la jp'!IOduc~i6~agrlkola
d irecta.mente a I gtewmopiasma n ~tivo
,ft

al plrod~lcto:r oportun.5l1 y adeCluilldamel1lte as~SiI:]dJd~
Eimll rleSilJ men:
m1la

.. 5e a!~ecj;a

da,

Y se som ete
,t!

lu~ p.rO{hJlc~O're'1; en

f,onn,!lI cHirE'.(ta

~tI

depende:o<:l.11 de las trf!lnsri,ac]o:r:!a!i~e$duefitla.s de
Se iemp,;llea n bastarstes teFlnio,o's ya:legorlas r:efe r~jdasa Ia Mad re Helrwa, a Illos co neclm lentos
e$!t1liS

Siemillll:as.En defi'nliltiva se dial el golpede Igimcia

a la Seg'IiJlI'ridald y Sobel"ll':I n fa AUmen.ita ria dei: Pa is.

anc!;lstraie.$. al Cltilldadoy

de laseml~lla y glEllI"mop !asma loca I, sinl ,emba r,glQ,y oomol sl todo
prese~'vaciI6n

kJ' a n®elitOrmente m,e.nifiol~ adofuese5do retorka .• $€!€I d rrdt1e sIn 11]j~1 9 u. fl a. IllilIulita.d 6 n e.1 U$O d,e tra.nsgeni!cos, ron llal U nh:a. obse:rV:€IGi6ndeq IIe no
,afecten a. les ell ltl vo.s c~lyocent
'Q,er:lle-ticdi 1m ente

Par 5,i esta fu,era J);oco,e'sH11 I,ey no harce n1 siq ui:era una. menclon a :I\al ituac]6n de desasfre ,ambieflt~11 s y de Icri:SI~SrodUdhfa d~sat;QJdaporel u:Sioint.~m!i~~rvo p
de i;I'Q roq u im iOQIi,. ql~e.;afecta i:I 'casi al ~I00% de I,~ c u Hi '!.liDS ~Impilleme'l"l t:a dO;S enel IPs.is. IlPret,el~lcI er transformar

re dle or'1g'en es
l

B Oniv~a:/iLa dlsem In1ilc~i6l1iill de Of9lGlI n ~$fill cs mod irfrlcad os
Q

proven lentes die la 'IJ:lI

y r,ev'O'~I~icl'on.ula prod:~cci6n de
dh!'cisiones que err:! e~1 CliQue:.

ctroseeeslstemas lntegr,aUclad los '&osist'emas

I~IO debe compremeter

aUmalnlltos el!ili i8:.oIMI,aJ,.sin tomar
t fa n s.for men IP mill

die' los rec~J.u·sosgernetico5.loGales:

nd amalnita' esta sltua d6n, 'eo:!!!
laUga,zos

y especi.es, de las que ,18~o!Maes

.sil'lrllP:~,e.rnente dar

,oerflltro Ole' or:~glern".

5

Sisegluimos

,corn, lll recuente de "emisicnes" dec la e
l

~ey~ ]mplortalli1llt'E! €lS, menc~lonar el t'E!maJ de lal de~mestfl,~i!6ri!l Y'h;~ lmp!lem9ntil ci.6 r:! d e p~duc:d6n aglrkola en amas (on qtln:;3iS vocaclenes p.rodluctiiVas. 51 bl ellrnl ~e m.e'rH::h:maCiue las a ct~:vld,ad'es prod uctlvas :!l,erain def!r'I~da,,s enhmc~61iil1 a la voc!lld6n productilV(l1 decalda zonal se d"ii'jla la d et~rm h':lalc::~6n dl! ,estas calra a:edsticas an mall no,s: de q ~,~~enes f,!IS~ren 1 ~tewes!.\ld(~sen d.ps,a rr(l,IIi!llr~las,

s,~lr~a' mas,conven lente d ~l5p,oner media n~e ley~ lal ap licQjc~6;nd e ~~a:s diH11!ctric~s die i;os PU]IS. q tie ~n -e·1(1II:S:'0 Santa Cruz thane (,ateg,cHia d,e I.ey. de lfi n13l1 'Elnl1[:ei' un a;'; u nto que es com p leta mente m ~Iwnherentea 1(1prod u'cdon !1Igl ~pec::;ualu~.:l elll temi!11IJ 'es ~~elt1ra5, Dlen ,e'll mlsmo fiene liJjl:r:l1 si Uata-miento
!ElSp,ocifi.ooen

otras l~eyles~ Ias mismassalo- da r:llIIlliihl:l1

esto sigl'liffl:ca que si no~atenem{)iS
Verel'l10S, ql~le'asJ

i"lI

la realidad
,aSIE!'iPlitadols,

(0I11f'l10 los celonos

~etemllna 1'Or:!lq U~ Ell C~or~'t~ FIt.. vO~';H~iI6n rkola, ..9

y hoy ,:;e ,e:nicuent raj C.Om IPl,etaiwnerrute~lrnl~-ervenkl 0 Y,ell p recese de desalp~ri~i6r1ljotras podJan asu mh' ~d'eimJ,lIl~C,as, eels ion res ':I aifectal'f 'tad 0 ~0 Giue lEI,S; d ~mlIt~ rese s1n q ue l'ill~ey p. uedal poner~e:sElta§'o. l Sera
elsa, :~amejor forma dIleproponeir estes prQcesos? [Dona e quedo e~respete a la M~d re ill1ierra? IN0

I~puesta pD~;~k~a lila uGI,don Se h ulb~!esehBCho ~i:I: IIUi n en 0 rma a vanl ce! sl se dl era u ,rru trata ml erato h~~:riIlco, CQ'nil lenfoqillllie p"r,oall!JllctivQ .1l! 'estal lp.robl!ema:~fca. H6!~a al~iOlr.a~oda:sla:sd]Slposh:liHDnes eme nadas en este ser1lt]Olo~!nliO han c:orn!segl~!~lolo ireso!~v~r e!~ problema die la tierra ql~@ les de pe!rmaner'JJt:e preOCl!Jllp61clonpa ralos p1n:::uj lJict:an'1:!S. IE resu mea, es pocola Iq ue se puedle, resceta r de n I~a.pr@,sE!nwley. EsQlec~ll~ o h,~ lU'I a por~e rea Ipa WI n l~a ..super;ac~6nde les condido:rnes de i'a. prodlJljlc.ci6n de a IimlE!:n~osen EI pa is,

BR,A.SU.~

POL,iTICAS, PiOBLI CAS PARA. AGRjC:ULJURA, F'ANII LIIAR:
PRONAF' EALIM:ENTA,t;AO'

ESC:OLAR

desenvolvime-mo

NoBras~l, nas ult.imascilnco decadas, 0 mlode.~o de .apl iea do a ,agrUICU Itllllimmodelrl':li;l, ,eXipa,lmliC!Ilu a ra toclo 'terrjl~6 rlQ Il'1la.do,~11!Iart'k:ulllo:I!!~-' p I. se el,fI com p,~exals cadelas Plrocill!!lltjvas, a brill' e lC!oli'llsdllklo:u p0:5~~5e.snos mer(jad05, illilllt~ma,c'ialiil:alis e, conseq uentem e: rlt,e,. at~rnlIgI11!liI esta billdald e Il!!Ima. leCIOril,om ka, d entre desete r do a 9 rcOn o,'io. eg EIiI!:~r'eit ntQ~ e'S,te Ii'l1'ode.~o dE! ell as en v,o,lv~lmeli1!~.oe a 'QOll'!ljlllnto de po~ Ir~]c:a,s, blieas ,oruentou prOCeS$Wi p ecenemlccs f eglonais q ue, ao, 11!o1~lgO deud as," dais

Em bora a ~Inidativa e e.xecu~@io de a!g umas poUtica:su!!~lham ]I'lh:iaao ,af:itlE!S da Lei da Agrici~l~tllllra ,fa:mHilarl1.32,5 (2006,)! ,flj dis,cus.s.ao' n Q:5 cl i;versos: M IiU ns :soda ls e no {owng resso Nacj,o:rll:a~,consoillotou '0' ,oC1il1laeito da ca,1EEllgol'ljlade ,agrkultura falmilia'lr,. qlLleantes e:ra deililllOminadcl
de p,equena ag ricultllil~a.

Pi, Lei estsbelece

os

u

l

pro vo,ca ra m entre

m u ito s pro b h? 1m a "s:

,aomllceli1tra~!o da pos,se da terra; esva.z:ia!men~o das

,wnceillos,. p ri ndpk)s e Ulstru melmilto5 d esdlJ'n,acios ,aform u~a~:aodas po,llfitkas, pu blicas d]!Mci.o.nadas, ,ill aglrh::.~' rafa rnl ller e empreend lmerrtes ltu fa m~llli"resrura i~ e deFu'Ie a grkiU~I~~;ramillli.a.raq uele f q I~Je "Irati ca. athdrd.a des Irll'O, m eh') nHa 111..

"0 m.u~lid ad,es ru nil is (exo,d 0 nnE! I); ,e1l1lura.q eci 1in,€!lliiIltoilnistitudo n al des ml~1 h::ip]os U n ,QOI'f'IO,gra dare's do 01 na ml]smo lees I; prolbl~ema5 e ,81 m bi enta is e eonce ntra "aQ' ,da re nlIdal.A.1,em da loorillta m lnlla~~o' dos, a,ilmm entos peflbs ,rug r'O~iUllml~oo<s., Dentro deste ,COlijtexit6~ ha u mla; preocu pa,sa 0' d a

Es.:s.a Le,j d a Ag rk u It ur a IF,ami Ibn fortailll,eceu

iII:S

,enti~d~desClaa,~JUI~cu lit:tliIra~a li liar, U,[]Ji)J:)<'E me~hori:a,s m

nfl.prod u~ao,.por~m fall~.se n,ece':;'5.~no" pol in cas
p:alHI

pllblicas de .apoio ,cOITN11rdCli nzal~:o.
IDei~rtr,ol

a aglfoin(:hJsinila l~za~1OE!

p'0Htka a'lurd com. a! IPlrodu~a~' de .alimemt'O!i\rqUE!
,a p,alrti r do illili ~ldQ d '0' s,ecu loX X. res u Itoll!Jlllem
dif,er,ent:es polltleas p u bnca,:s.

deste contexte alnansa.do, aeima, as,

1P0rem

estes

cara eta rizava.

FlIte rYE!n ~~oes IPO ntua ls, re p r,eSeIITlitta, d 10 dh,(I~lrsOiS~tens; dent ro da IIPO~lfi~,i n ca 8igl'l~c:olal, des slstemas d e:.!:! basteel mrefilWj Q(lIlmlltnlllle de pre,~o:s~ dis,~rH;H"il~ao de a~li!Mentos: 'eli":.

mm

05 mOvUmentos socials na dlec.adalde90 '(n~t:iUlram '0' modelo' de ,rlig rlcultu ra v~lgente,~ de mallii!ldalral!M e po Iitk,~5 e.s pednC~5 pli1llW~0 :s'~tQre, ,~ pOlilrtir de ],994/1 '99'5,~oi ertada a primeira poHtical lPub~'~ca decSiI:!illlii!laaa a 0$. a.gr~c ultores fa.m 11 i,ar,e,s:0 P,~g ra 1111(1 Nadon.a~.de fort~le'illi"rl'!9:nto dal.Agi:1icu~tlllJl'ra llfam.lb:r

,mg.aln izn~ae'.5 daAg rlcu ~tl~lm.Fa I'1Il inar ,e e gove,rlJ'n.o tern busca .. construlr p'.o~;it~C:aIS, bUcas deapot~) do pu ,e ''I ue rnl nlmlzeos problemes 'g,elfifldos pele medalc de, desernvo',~vimentdl concebldc nas d eC:'lM:jl(llsaliI!~eil"iores.,,com 0 objetilVIQ de combat a a peb rezar u ra I, 1"lI'l'llrlli r;,a"ode ex,odo, c:om mlza seg'liIrsl rlll<;al ~~menta r~rend a e .219 rega~o de valor a ac',aJnlmento pr'OOUZldo' peillaagri,cultura famlUmar.

v.i.%~la:5s;aOrlS; pO~m(~5 pub'i~:(a5'exjismeih:~JeS
de ,nedl~o~ prod

~~a(l,argm'indl!lsuia,~i,z;a,~ao,e; ;

11~area

haJ ne'c,eSS~ldade de ,wnsi0il ]Oia poHtlca s para a (om e<r(~a za ~IO des w n
prodillJtors da flgrkultura familiar, em E'$p~c~a~;, no,

ft;) rm ~u;ao. EntreU nto,

~. P RONIA'f,. ,0 qual estava ill ndemearade na IW nC:E!'ssa 0 d ,e ,q'edl~toa ba,ixo (: u ;;lQ ,e a IIIQIIIj! mas
'i:!!~6,esdieca p\i31cit~~iol,

Demn~ as a r;o,es de ,c:orrN:'rc~~J~:i2:,a~,ao me'n::a(k)~ :11,an90.u~~,e nest,e
me'lrcadoil'lg.fiUJ(iol~"a.ll.

inid(llrrH:'~lrn1l:E!O rpr().gNllm~ PAA (Pt'logfama. d'E!

7

Alq u~:si~ao d,eAlime,ntos) em 20013, corrao p mpo!Sn;o de ~rnslelrir(llgiricu Iton~sne~te prO(!e;5S0, com ,ill IWmpro1!IF 0 p'lodluto dirEFhimer;!hl do,~ produtofes JHI"i'al que seJa doad 0 as f:am Jnaslernt1dadeSI em sltua ~o de 'Inseg ~ra!in.:;:a tli limenta re nut rUClo!l'l:at Nla eXlecu.;~ 0 d(l S m ooal~idad es {~impQrta me sa lie!'lta,r a lm porta nc~!a do pape!11d,esempe.r:iIi1zu:iJlopelals mganiz;a~:oe5\i' e p eJal ICona b, que 0 0 rga,o d!oG ov'~mo, Ife-d,erltili I responsavel pe ~ama ut:el'lsa 0 da s pc IfI:~jcasde' p.reiQC!S m r r:I imos e e.stoC1ll:1:es u !adores ,~ ill partir ,regl ele 2003ro,il atribu ida. fun~oes~slp'edfi~cas; de e:'quish;,Bi,o de' predutos del aJ!grk:uIUjlra famillm'iEl'i'.

pa Fa.aMmenta,~ao es'o~r,r)a ,com.p,r.a de predutes
da a,g!ricu~turafamn~ar ,edo emp!reend!8dor 'fa miUar rura III IQU d~ !il9 !:l:S Q rg(l, ni~a !iOE'.s, p r]o !l1'zando' 'os a sse !'I tal Ifnl,er:!tos de fefr;orm:sl .a'9Ira li iii ,a s C()'ffi 1II ida des tr,ad ~1·cjCi'na ~nd l~geli1.a.s e n lis cOll1ulil!lidade:i gllllliilombolas. Aaqlll:i:':ii~.'i,o de 9,el"lerOS .alimiel'ltichJs oeve ser itlc.ail, e quando iSSQ nao for P,()ss~'ve'!, . .131 dsmanda ·de-Iui? selr com plem.emad.al com iii, pmd u~a.,o famiHar da r;egialoj,~:erriti6rno rura:l~estadO e painS, nesta ordem de pr~orkl.ade..(IIFNDE, 20111).
I

e

'~I

E:5te f:' um programi!l, e nao uma polit,ka !piLiIblk:al, com esta justifi.ci1itiva os movimeiilt'cs soclals pn'3'Sstonara m El'0 'govemo, illi1! lIJIC'iQna~liila0, !PNAE stiitt (P uogramal Nac.iona~!de AI~irrl!;:ntar;alo IlEsco~ta.llf) como politica pub~kil,.publical'lldoda Lei 11iiI,() 11.947/2009.
P N AE - Pr1oglralli11l,2i1 N ai'!o~il oil'lal dill. AI iilili'l'E:ilitta , E$I!'Jd~aJlI'
Comoava n~Q' e Eonso~ida'r;,io

aD

dessa polr~i:ca

POn§Ir:n1, a ral prem eve r esse co nex~ 0 entre (II p a gric u ltura ta m i111~:a a alii In enta:~aoes(ol ar, e re precise ohservar OiS prindpiosr 'e as diretrHzes esta beleddos pelo P NAE: O)a Iim;entidi~ao Sall!.!ilo!6{wll~ e adequadai r,esp.e~[o al cuhura, ,~s tra,d~l¢es e a~ halbito:5 anm~nJta.lres saud,jveis; (W) .contro,le 50cl.al; (wv) segllHan~a a.nmlen~are '~IMtri,cionaJ~ (v) cl esen "10 Ivi 11111 nte su stenta ve I, q u eSh;J n ifijl,c81 e a.:dqulrlr gl.enero!S aiilM,enticico,.s dlv'ersUicad~os, JUoOi uzid os localill me nte. (M D)\, .2 0 1 ~}.

un

erc,a'tdo' (de~sefl!y,oM m ento de marC'QI~, nb,~6esde ~'~Ial'id(!d!e!freqllilenda, e outras); O~I)m1:(1 galw8Imi:ili.ia :se,guram;;a .anrnenta,lr da com produ''ia.o re'gionat fortai'e'cerrldo ill dlvefrsit[(a~o prod uti va; (iii) naJ Iger~u;ao,die rendal e a@~gla,a 0 de va~or,foHali~eQench:l'as.econom ias m~wl!iiGip.ais; (iiiv) Hi':!SUslenta b:i lid ad e do mod elo bta le~ dete rml] Ifl(:l,. lem ~ellJll aHlgo' W ,i! ut~i~.i\Za'~ii'OI 41 de desenvo,lviment'o com flOrtalec~:meM9 do d~ no mrini mq, 30% des rec:.ursos 'rep~s;g.a;do,spelic" 815socierllvismoe coeperativisme .. (MDA,. 2(11). fu nOlo Nac:ionalli de IDes,anvo~vimelrlit'D da IEdll!Ji't:!a~,o!

pl~li~nCalj~o] possivel um amph) dlah)go com os setores cia eauc,ti"iao det\o~ma'a cdne-eta r estes dOisim por~a ntes atores da. pCilllft]ea l~ia'Clona~ (ag ri,ull~u ra e ed u(a~ao)..0 f'NAE existe a ma 1$ de ci nq Cienta .anos 11110 Brasi I~,e foisE!iliildo rernnm u lad 0 e a~tuill~ izade, aQ hmgo dem:'e£ a:nos..Pois·.asfomlprras d Iii! prod utes a llmenta r'E!'S er,a m feita s d eatraves de li~ljiWi¢e5 (om 1:1:11 grandes empr~sas. que multas ve!es 08.,0 er,illm do b:;al~ Cem a IF,llI,lIbii,,"a~io lale~ d i~Hm200f),esta re·aHdiade com,e,~x)tla sar Wlllf1llsfOrm:~da.

f~m~llila.f, !~sal (.0 n~xa0 aj~ ~.:. o1ir (i) g(KW(l1 inlt~lr;en'1iE!'5sQ a vend a. no m.ercado ir:lstl~ljlcjona t vi a bi 1i;l::GiInd 0' 0 inlclo die FH,oceS505 de 1:11 prend mzalg.em de
r,ellla.ci.onar\"slE!; mom co

Do ponte de msU da p.rodUr;a.'D' da, a.'grilcuh:;lHal

8

o PNAEve~io'em com,pleMel~ltr,alridaclearo programa do rAJ\. pols aqueles grupOis 'quej~ comercializam p.ua '0 P.AA ate' 0 11m~,tede- R.$ 4.500,0'01 P o.derao ror:nllelc,er 'til1i rn bem para 0 P'NAI~i JC!C)1'I1 ' lim It,e de Rs 0

9.000.,1[)0porfa m~UaPOll" an 0,. Esses, va:ll:or,esremrentes. a 2m 0 e 201, 1, mas com p tropolita.scl e ,gl umente paliri!ll es proxnnos a mtJ,Oi5. N DE" 201~1}. Com ,!:II a p,lka oi lldade cia lel, 05 m u n h:lpilose esta dos ~lra.o·I!Com 1P1ui:r {F as prod utos d os ag ~cultorss fa mi llams,fazel1ld~, com que 0. rocurso periman e~a di na miLa Imido,a. IOCID:liiliomlfZlI ~oc;alt ,e,omril:alrildl!o produeos ql!l~e pe~tencem aOI habito alliimentar local {lfNDE. 2011}. Com l:5:so). a[llemde ilI.jlli:me~~as maiar q'l.!llaUdillde ocerre of'ortallle,cimIEmto das errtldades e des agrilculliores f.eliflI1'lHilare:s. de
j

9

BRASil:

M,AIS,C:ONSUMID'OS PE~OS BRASILIEI:RO:5: FEUAo
A Com~!~5'';aecn'ica IN.adonal de Bio$5eglllm~a'lmllr;a T (CTNIB~,~.) a pro'IJoIJ Ir1I,esta !qulll'1ta,4e'~fa (15) a

T,R.ANS'GENICO' .AMEAC;A ruM :DOSAllIMENT,OS

dofrelWii.o gen~iticBJmente m,odificBuj!o (GM)I fesistente aJa, vlr~ls do miosa.ico dOUF,auJ'Of p'ior h'lirnigo da cu Fwr~ no ,B;HII~~I 'Ef:! nii'l, Aml'erli!:,t:!(]o Stll~, ~ilbera~~o
pjiH~

c ul~tlvo comelr'tja~

AI'gIU':mas: org:a n iza!¢es,soci611s, q'Mi9 acompaln ham c t'e'lina ,afirmalm q] ue 'essa, tliillO'va, riedaldle '9 u.m a va ai~'n9~aaofel~ja ,wrJ!v,endonsll ,Gi!.:Ilitivado no Brasil. 0 P'ara ,eiias n,a~'!)hO~lve '8stud os s ufideliirtes so !:me-ill a,t:;0'Q dos p QIi n jz:adm.~s (ab e~lha,pa ssa res, verwtlO, etc. ).i\h§m dlsse, os estud os dell1lio;~,sua m f,al has .na mod~ufilca<;~o ge",~ic,a des p':~,anas,es,tadas, t
l

A

aISS'~5~Q,ra

,junfciic!t da ar'ganiza~a.,o Terra de

Com

D1nait~o.Lafl$sa fa r kef'. lem bra ''1 ~e ()\S dad es do
~ BGE mo~trt;i r,1'lj que 70% d 0 feij.lliot:;!on~ u m~ido' lim p~lo!i .b ra~s]leillwa,5 m da ill gl'icu~~'lllIlrafamli I]~r, '~q lila 've os a,gtriCIJ ItOFIE!S: C() ~rt ro la m 0 virus SleOOI a n eC'ess~1da.d '9 de a Itera ,t:;:ai 0 9 enm lea tmilOg'rai'O.
~Ess:e mS ~ 0 mOSi:Iiw dOllnad (] 110 ma,r)il~jofl!lmjli.ar vi COfllSE!'g ueser co ntrolsd 0 C om ~] V'E!t~a:steCirillk:a s

t r:a nSQet~I~Go$.

A Em p r(l P,EI, que e ~m a ,em pr'9S2IJ pub~it.al, q uer !1mna,r nacern lPet!~'ia mm eJiiS'~ti po 0 de tecno~ogjajparral receber es patente:s c;omb~s'Q." IN'o'l.a. fef.n i,c::a.da 'Ten'a ,de IDi reif-o,~ IFEU.iOTRANlS'GENI,C)O: .M.AIS IES'1UDOS, M,E,N'OS IPIROPAG.ANIDA. 0.5 ,eSWd:O,5 :s.io insufici'e'liltie!:5~

E.mbl~a IPili ,(Q'_lf'lsegtUlf!i:! t,er umli1lJ porc,enrla'Q'S!'Ill 'o r'elor~o des roya~lti'E!sdos n
~ISSO i1I

'q ue nfl'o, si,o

~S,

b{lJF1sgen k;~$:r

La rlssa alnda afirma que a Embrapa quetr entrar no, mereado de 1!:'rfm:sgiefiltioos, petra.'QonCCWi,reiu com as m u iti nadon ais.Monso'!rlIrto, IDu Pont~ entre Ollij,tras.

IEmb.rclpa [!IalO treaHmu testes em tedas as r'egioes do pais, 'Q qu,e mtlmpede de sa ber'a irrlite'f.a~iod esta nOlval 1'1a),~t:al
Po. !r110S d:iIf,elr,ent,~s

b'i,olliTI,Eis"

Pre',OE'1IJIpa.~an

e U1'1I18' ~colha' PQ~lrtiGa do, 1!Es,taO!ob!'''a~,~lelro,. Q tAnsgeniw,tem '0 incEli!fil,tivo, aeen 0 milco, tem 1n S,E!r.;a(), de tr()yallbies.
",A, €Sicolhal p,eiatecnQ~ogia

e'speel:a!llmen~e coma regia.o N,olideste,. iJjraclj,ciona.l~ IProd 1~,t!Qfa de '$eij~Q ,cnliO na6llgri1cl!U!ltlJ rafa mmall~ uiQ e q'l!JIeflol ex.:1 u~d.!ll a,as t,e·stles dill Emb ralp,81. descu mpritrnldo, deelsae judI6ali qll!.lif'e exlg,e at treil~~~a,~ao d IE! e$tl~1des casoa case Ii! m tcdos es !b]om a~ br8lsii,eJI~.S.

o risco de cowtamh'n,a.,a(l' egrande:

N,ao' hOtfve

CTNFHo se f&USaa com
l:J1 n td

pedlr mallS e'st~dos::IDllante
pela e nr!tt llneal,- erg·!:! rIl iza~oes '"", ~

estu dQ~ s!~ltfi:Cli!L;'!llT1!lte~, i:I!)I~O doo po,li n~1i!do~ siob re {abelllrn,a,!passa res, vento etc)! ea. posslbl ildiadlie· dE! ([)mam,ilna~aQ ,genetbc('ll p,eio feij,a~)traW1!~g'eFli(Q. ~.
p'lre~::jso galra:mJltlllt G!~ilreito d rl~. .!l'9r-h::'~I~~'Or'~s1~~lvrl1l 0 al escel ha deseu sistema prod utiIVO'., seja

d05 diversos prnhlernas ioi'etrnficados; Ci!dec]e

m ovi mentos cia SiOCli'edadecivu;~ ,6,aNBi:o d evelul~, no ml~nimq just!fi.ca.r cienfi:FicamentH p~Hq:lJe

cO:~lvern(~I(Mil,a.~I, 9 r,oemh)g~:w O'1U1 nsgin lee, dIE! a tra flOt!"ma! qllJe as (]JltlWlraIS ,mexiS'~aml. e toll mb~m que e ciilreUo cl es consemld O,~6 .a infcw ma'ilao sabre
qllJj!E! tlpo d,e ~I~i melrruto '''1 uen;3<fI"I
(()ta:'Rlm]f

GO!'ls'dera

0:5 e!:;itllidlosahliill

is sufi;ci,erntes pa ra

oiIl

$,E!wa

I~ber.i1u;a,o d o~e~~I~0 tlrran sg erni,ml_ .A.D con~lrra ri,o~ a

tambem n~spei!(:ado. A ~ec;nol,~ogllaefa~ilh!l'lI~ Os estud 0.$ a presentad Olii: pela Em brapademorn stra m:l'a I hat5 n:i!!!m!~dMfica,~@i,o
Q'e,li'iletica da s p Ianas t,estad as: d!,QS 21 even tes g:erados~apenas 2: realilmente Ireslls.tiramao virU's
.do mOl\lako
dOilllll.ra,Q]o,semi :

Comissao, ape-sarff de
i

teCI1lc:C1

@!

'WI1I'I ill

fUlnr;ao de ,EILe]

aJv,alia!r;:aO BfOimles de c'lLllmprir com as prr6pria.:s normliEli:S; qilJle ediij:a~ alfirma que
porq'u e
,iilI

na:o vaisegL.lir

me.:sm.c!l:eNci:llo

UC.i:I".

cje'lliillda~ mas se mostraponco ha e:s:~~di:l(:I.c], Fa la~seem COtnhec:lmeMo dentmlCOi AONmo E'u IiInJ (,'O!:egi1ado porque os outres 20 falharam. M.enos de 10% dos que
5'~ ten

cGmpo~to

p,or

2']'

PB$qllllll~Sitdore~,.

D'eSit,~-S,. '16 ja ~le

''I::~stesch~ram csrtc e a pnS,pri.a Embrap..al aftrma
nalQ sabew 0 motiIVQ .. E!liilltao pa:ra Cl1ue a press.;!J em

most ra ram favorrave,is aofe IJalQ ban S9 ,elll1il]me
ame'i~lParaml :5!eut5 v'otos •.:sem ag.'~la!rda:r debate 0 t,elcruco em ph!!' rl a s 0 bra 01 ass u n~!o,.,

a,prova,w este nO'vofell~ii'o? MiJ!n!Q~ S'~9Ir~dos 'e ;POI~ICQSesdiilrecim'@:ll1it,OS: IlmI,for'ma-;o'es ~jndispensavebs'obre ofeHa'Qi traN!i1Ilsgen~lt:oeSiltij"osob 5Tgilo. ,OU.seja ..a~Qdedade. le,(;ll[~ dII19J~w~S, !tlel~!lbr'os dia, (1:N16~QfndQ s!!lb~:m 'ljl que de fatofoi lnserldo nal constrl~I-;;ao gienetka do fSllljao 'e quais $,~U!S impad:o~ no meio' liiIrnlbiient.e ,e na sa lid e 111tMllili na. A!JeS~H!di~sQ,o peol1ldlo eo ae que ,esta ml95ma .sieq!@lem::iag'elyeti'GaJ PQcSSt!l5@W l~~erlld1:a,em tOO~!ifi. as outras vo1I.rieda dll~ c.o'm,E!!'Ic:iais: de fclij§:ao'cxiztcntc5IiiO [Brasil.,:$em pr'o:movcrr nO¥QI~ estu dos P'i!I ra ca d:a u ma de las,a,o c.ontra rilo do que obrilga. a lagli.sl:a~a"I!II1l,a.dOrrlal e inter:lI1lladona~.

na

de'sconsldalrandQl es pontes ap'lr&sem,ados, pela

comunldade de'ri!,tf:1%,ca ea seeledade ,civi!em
au d i~n c],ap'(~ b Iica. Os pa re(;aeres, fa, ¥or~ v!eis
~I

li:bera"ta'C] darei,jiio transglenw~o tambem possue m nen h uma IrgUJm.e!mlto ci entfftee
dtEliM neon hums

nao e

na 0

re,terencia

fd t .un.am~rnl~arsuas

blbl~ogr.~fr'ica pa ra .' .. ~ d rb ~ op~moeS' a. f. _.a!V'Ow_: a..I_er.lu;:ao.,
SIB

MllWl~~QSeve odem '0' fe ij.a(;1 tran~glen lcosomente d pore!11e S,81ir'desernvo ivli>d 0 pIEhl Em bralPa! com 0
ISS'Q

SI!!!ilbstit:uiss'E! (II d,evid:a.a\fa.I~:a<;:ao de riseos

ex~g~da pm l~~.

11

E';{isit~lm oufras

OiP~ne\lit~linol6.g

ieasr A. F11Il1:na i! p

j~1 ila v]aJ d esell! VO ~vi:dQ' e'xfHHilen cJ.aJ$ q ~H3' ~om p rovalva m IOC~;:mUO~ie vir us do mesa ~w do
dourado
Q ,f;!

partir dE!! pr.atk2iiS de !1ri'IaneJo aofeijaQ

rgin ~Qa. Mi3JS a'gnral pr~'Or~1 iflvast.ir na~ecl~.'Dlog ia, ti~an~g)ernictll, mesmo as:S:luml]:~;ckli d~Ve.f5fi1s.~alhag as.
em SIE!'UIde's E!f'lvo~vi me nrto, dal !i1.d!a Illilm p~ssi in 0

eox:e pilla de lit! e!l,CUIm prlffieli'll~O das ieb naelerra is; m Enqu.al~lt() erli[E! pub llco, at EM.bralpa clever·ia p(~or~~@r10' !\E!s;peito 1P~I,aleI de aio5segII:JlWallFi!l~a 'e g.a:~a t O;S es:tndo~ de a vaUa'Q5,o de risco I~}ti obrllgat6r~os pala ~eglislasao bralsHeira. feij~l·o bra:S~i~eiro fe]jao, da agrk:ulturafam·il'iar. e AJguns pesqulsadores dar CTINIIIS~oeart~CI[jllbtas t~m faJad·o q:u~ 0' f€!'HaQ tra!"l~9~nkQ ~ ulma t:ec:no,logia,r\rerdie,~ ,1jJ marella" e a.firma rn aii!"Ida Q1ue

d e estlJdO$rn~o £jleilfa IriitJil Irisc10pa ra a blod~v\ersida.de de~'a]Jao no pais, (ol:11t~uclo,csense ,a'9 repec ual rlo p!ljjb~~eado pelo Ille:G:Eem .2009 irevela Q 11l[E! e ,a.agllrlcu ltu rafsm Hlalr ,. qll:lle1maUme!1ta os brasi 1,21!"Osproo UZlillrn!do 70% de todo ofe ija 0 CUS.pcHllvel lijO pa:lts. O'i a nte d ~SiS 0 1 IPerg u IIMI~(:I~S~: qua 1o fe~jla~:)! 1111 mesa· do povo esta a
~:SOO,s,u,post,alment~

a fOlillt.a1

Ib rasllei.ro?
IE !J reels O!i!5t udos pesq uilsas., da des eo CDmprQva,~oes; que go ra n~'(Im ~l p.riO!~e~.o,q.omlei:o am'biE!r'lil:ee da s81ude h uma na, P1orenqllijilnto, \N3'rdee ama rale ,e ofeijao produzlde p,e~:a agriclLJIl]:Wra fa.mH~l:Ir r~spons,~vel peij:! seglL!rli,'lln~~ a~imenlltar do'S brasileiro,sr

e .6rasll 11,E!Otem va (Ie-d.ade

C:rijIQU

la de

feUao.

Por
Ifonl'e; IRddhJilg~w~:ciaNPj.IDani~o AuglU$lo; .~ SP~ u bli(~ld em1 5/0 9111. P 0
1

sao fa ull.Q

11

FORTAILECIMJIENITQ DE: LA 'RODUOCI'O:N IDlESOJA fAM IlIAA V
D'liVERSI~FICAC~O'N "RODUCTIV:A, EN DOS, MUNI~C:I,P10S MUV POD RES, D'Et

P:ARA,GUAV: LA AGROE('OUl(;IIA-$

UNA PIRO'P'UE,STA TEeNO' POUllCA PIAR:A
Frente all ,e:SU:Ip roblemetlca la :s,a~icl,aes la dhf,ers~fic,a·cj6n y eol fo'rtale(im~enN' d'e~a (H.ganizal" i,o,n eomeesp aclo de. art Icul~,acIc.n y com,en:hdtzac.ion .EI~I este mSH,CO se ,esta~1 p,rom o:v~lerl!ld~'oa~~I,a y COQIP~ raci 6 n co n las iliil!z:a!~ ernpresas q:n.ileasumen la respon:sa,ib 1IIIiclaJdl socia I y alm bh~rn'~all,c:ol'll 0 iPr~lnci k.l y va~orfu nds mental, p cQmoasa~ ,casCi de 'DAP ellii!lal:rUculaclil.on COri ~a :5.oc~edElcl vU para des,arrd~!ar un nueV,Q modele d del nll'teg Ri,ci6rrn comlpl,etme,ml,tanilc:! entre la dlgri.c.ultu ra fa milia r cam pe.s~lfiiay l.;3Iit'glrlcu It"~.raempresa ria,IIde dlgroneg,o,eio,s en Sa~: Pedro.

RIEDUCIR. 'V SIUIPIERA.RlA POBIA!EZA,.
EIII,obj.et)vo pr~,rilcipa~ ,emlPrrer:ldim'~el!iilI~1O SER. del de

,es t!I.[F)0ya raio5 p,rod ~tlor~sfa m,i HIi!Ir,e:g Gal mp,~sinos d el D~s:tlr~lto de Santa Ros,r:I del Ag Uia,,aYI en el r D!E!P'Sl mento de S:~n p'E!cko y deo~ Dis;tr'ito d~ Ava j ria, ,en ~Ia.zona de o=!lmorfugluaml,enmo delll 11P,a'~i"(lue Na{II;)~:aJ~ Caaz~pal de reserval d ellbo,s,que atlli\ nti~o erlrill el Dep,illJ !'I"Ie!'lto d e Ca ..~rO!lpi PILIra p r:od ltdl r rta ~oja~a m'~I~!ii!l1~ne's:pon~ale ,ei ni!.di,aIr 91 !pro>c~o de f b eer~m(alci6n d.e soja ,org.a n i~cacon diversifica.d6n p r'Gel: uc,ilJva 'CjOI~ reto fiesile ad6n y certlflcacl on p,ala :s;,ervidos, ,!]I m.bi,elli1lta les SiJ traves de la asi:stl1!ncia t,e,CI~lllc,a a.g:roe(OI~6gi'ca de SIE.Ren ,el~m~reo de ~la Allii'i:!Ilza IIntieriliill.1il(,ilo:liiIl(!rll·~ AIS .. Losp'Bq uen,os· prodlU!Q;o~e~ fal mlllii'flrrEl'Stllm p,S'S;jnos; no CUe'!1ltaln COI!i'i!1 .~pGYC) del Es,ta do a: traves, de ,eill polrti(as ale de,sanollo :sustenta b~e.Esto's C(I[ecen d~ .~efv~clo~e as"m~el!l (;'~a d t~!lica, n,C!, uenta n con c ,r;!r~(Ht@,s. nO~~IEmen s,airV~I!(:ios cam,erda ie$; Y pa radCi~kam ente, elm pi ello sig,llioXXiI estos 9 rupos ,em pl,B1l) tecno'k:lg:~!lI~,i':! n lH'11 y tra tdolmllGlln~ma ~ien n la prodU'~~IOI!i'i!I, sin olV1dar que no~f.I~lli1!ien vial:s de
,aCC€'SiO.

Con ellncentiV:e) deesta pro!Jue.sta ~sepretel1de;
que m,b m,amHll,rrsc~:enter:l'con .ilIseSlor,Elim~I'eWi!m ,a,groewllogi,w len producrioll'l de soja, queflru::as

ca m pes.]na.s: y n:sen{~IS comunJta ria'S sea n r,do:re5tadl~1:i, y !~n ri'q ll!ii!(:!dal~.d e ~01)q uest ql~;e Ila~.
f,am'~lna:s.~ean ·fo·naiec]d~ls. Qrga n Izativa memlite y

CUE!illlten eon mejoras tec:nQIQg~lcas y s:ervic]o de (ii15.ilstel~lcial t,ec nl ,a,Ci \,l'e :S'E! ID re In II ev,a mlayQ r

ESilW,tt U!if!S ,or'g a, n iz,alt!~v(l d e;fw,d antes., .91ru POlS; s

l!l .soja,. c.amo :~roduE~:O fa rnl lilar lrE!spon salb 1112 ymg,a 11 im
com,er(ial~iza,c;lc,n de Avan tech!
1'05

fragli'l'l,elrnltaOios ,es. h), que priee;ils,amernte' hac€' qu@' se' cQnv~:erta.n. :E!ln IPrjs~:onero~de ,lbs Intermediarios: 'q 11iJ1e!l usan un f roce:s,o d,~ pa wperi:zalci6n ,ci!! ,ftC!eleima.o,y plerdida de la (8lildad de viCla.Si n h.tg,ar
,i';I

l'1es d'la·d,os e[l'IitJ:li'll ..

,an D' de

trabaj,a.

Los a va WlI,e,es· n ~!a 9,estlil,6n sari s~grn'ifl,ativoSI e

algunos; die eUo$ SOm1': 30'0 fcumn~la:sorgla.~izadas,

'()pd:OIIiME!S ,esl1e'~~ipn e d

j:l,r,oo uoc'i6iliill se

ca

racterlza

mas

de 200 haC'tiif1~jn de

pl'Qdu(!~h]'11fII1 i1iIlgri,c;ol,1iIJ

p olr et mo n Q( U1t~IVO en prod u ctos com 0 eo I algod.oirnl, ,1211 sesslffio"llla SOWai ~ac:alril!aJ dul!ce, aspeete 'q ue :repen::.uteen ~!a lPen:!idal de ~!a iversifirc·aci6n d pfodilll:lldiv£l'~('limlpe~i J1.i;! '1 de' la b uodivef!'iid!ld d ~ !'iU s~lstiema ,d e proQl'l.!ICiCi6n.

farn:Hllaf, alrededer die UJOO ha de bosques y reservas cam pesi~laS' en proceso.cl e ce,rtilllca.d6n para serv]doisam,b]E!lI'i!tal(9'S, en las des regi~bnesde~1 proyetljQ, :baSilIue artlEi nitllco del P·arq ue Nado:l1i a ~de caazap,.a y e,~ Par,que INjaciol~.al M.bara(~:yu ..

13

U 11'11 ire~!llllifad olm porta nte es q,ue 550 fa 11fI s en iI~a

Resultado.s ind irettos, Se destaca elevance en la confo"rm,aclondel Co,ns1eJo de Desarrollo IDistrita.1 en Ab~f •. con Pres:tlpuesto, PartiCip'ath;,o) ademas: de la ilniciaiflVilI de' u !nlill Ordena nza Mu nilc:ll pa II de, malili'ej 0 sustentsble de bosques, cuencas y micro cuencas 'E! n la pf'OOucd6n de soja en E! I Mum ~ldp~o Aba I~ de en prep.:HaCIO n. Estr,ansc,endentalel p,lanteanllliento de de-sarrollll!alr producdon a'groec'QIII6gica y ,organka. en 1.05limites de 1to km a Ilia redonda del Parque Ncl(:iona~ Caaza I:N~.

ambas Ire'gianes cuentan con sus planes esUategh:os, partlclpatlves Y sus planes de n.ego,cios ,ell fundonamlenao '1,ejecudo.n, se ha Ilagr'Dlda 70 tenaladas de semlllas de 50j,a palnl proveer ,eI las fam~I~lials,o~ganlzades del slseeme (orpOr,alt~lvO so lidair~,oS.ER " se hal c,oilsoli~:d ado ,ei IInterlca mibilo de coo per01lo(:i6n C:Olliil Guyra Py' Y' oon

WE.A. con relaclen de Moniitore'o de la b~lodilveofsidad de la fiflca, cam:pesina y,en telad,6n a la certifilGadon de bosques campes:i llo5 'Y reser\!aIS,
l

C illrnpesl nas respecriva

mente,

'14

COMUNIC'A,DO::

,MIEC.A,NI5,MO,S, LATIIER,RA

N:UESTAA POS~CU',N

IP'ARA. lE:N FRIEN1AA

(lOiN

IEFERENCIA

A ILA,
DE,

CONCENTRACIO'N Y EXTR,ANJEJUZ,ACI,ON

CNFR ,aJpoyal ,que se QiEni3iren rnecanlsmos dli!lierendiCl ~es lPa~a que 1II,osQI,ra!'nildieSE!lnplrE!'Ildimientos de:J1 sector a,g'lrop.acuario hagan 1lI11il: ,ap,orte cnrigido a Ie rocupemacio,", y mall1iltler;limll:ent1o' de [I[acamineria rur,a~ ya que 10 (xmsmdier(Jmlo~,de' estricta justh::']fI, hcf!bida cuenta de! grave deterk)f:O!i~r~ido eWii O.~ ~ nlltimos aficsa partir de la gran u1l::il~I~:za.ci6r'1 dlehas empresas hac1:fIl de ilia,misma. que

~Que este debate no d ebe lim ilta rse a I tema de Ulifr,alestru Ct1iU11f8', ql1lilesi n mlalS PQstergzln:i6!i1 debeli1 yal

ana1iza r:se fJU!C';1Ulliislm pall\',a d eten'e:r eJ grlY,e os
~a ,tiiie:rra~

prO(60

de

'(lon;eentll',acion " ,e'xtralnjer~:za,cii6nlde'

• Que dkhos meca nlsm os pssa n por UV1lifl edecuada
Cl!ll~ i.exJste

l,e9~iSla'b6n q'l!.ille 111~m ~a;enen da de la tiena,ta I lte t

en otr'~'s P'ii'lIIS,eS la reg iOln y del mun do desam:>lIado'. de

• Q'~e no' d'eb,en 'gleneri!!llFSeli!'JIi$ pO$t,erg,jJ£i~OI'le$2I! I,a iI!IIp~i1I;~!ciiin de [I[a L.ey 18.09.2, q'ue ;pl!'Dh~be2l!

I,;!i!!: 5cu:h~,dJadeiSAmDn,iinl;lll$ CO~ ,;:,ctiinn,e$ 0lIJ1'pol"'tit,rilor 5et titular~5 dle~ n!m,ueolll e;: r'li1r"al,~ y explotac:ii Olil,elS aglr'opecu arbliSj, Yi:!1que 191 p fOX] n:ll1!J 3_(~de J U In ~IOV'eirllCe ~!ap r6rrog.a , e n V~lg.'en<1 a.
• Que debe revlsaf:~eya e~destine de, las ~oner,ac:ionesflscal,es colrn,las quese benefh:iar:i ,emiprE!na:~lm~:er'ltos,
agnJIJieCWUI.(]'S1

los gremde:s
inverslf}I~"es,.

en

E!I m'B reo de la pollifth:::',a de, p'romod6n de
re,urso~

•' Q:~le! ISJredi$~rijlbuci:6n
Colo nizald6rt

d,e

eSill rElr:llil'lcl,!;l

f'lsG,al ,permitin:lJobtenelr
j.

p,ar,a.E!lflnliU'llcia,mie:rmru

polit~c:acSpara la, Pr:oduc:ci6,f'! fa mina Ir y p.;llri:!~i:I,ompta dEil'tiisnal$ ["Q'rpalrtedellf'!s~ituto

de N:flC~IOm;ijl~ die,

Montevideo .•]4 d'ejunio de2!Ol ~ ..

lS

URUGUAY:

.SESIOND EN TAIRA RIIR.AS LA 'gsa ASAMBLEA ANUAIL ORiD'IINAIRIA

DE, CN'FR" CON AILTA IP.AR:TIICIIP'AC~O'N DE ENTIIOADES, AFILIADAS,
1m p'ortarrte~,i .dir~rgllrdps .;:IIsector, Cartera

E:I27 de ecru orl!! s,~ ~.~liz6 la 961lJ .A~am bl'~i Ani !UaL~

ir.tellfc.aliiTI ble, l~iJego se Iref'rrlrlo a ~:GJlSasp ectoiS rna 5
qUE! S,lI

que cO"'lt6 C;ol~ ~:apa rtidpad6n de delega.ci6';IiiIE's de medlo cent2,nar de ent~dade!S ~.fjlmIZld:.s d'e toe!0 el pams" a uwrid~de.s nacion~l~e5 y depa rta menta les,
Ordinarial,

viene mallnejando,.
Fina.~m,en~e\j e.11 r. f'resi:d,elt'n,ll:e;.Enn.es Peyronel~ S

y tel cuadllc eS'farb~e(en los ca.b 0 ~a vora do n pi:! ra I. , a renovaci6n de' c,o..,sejeros con sus :re,spectjvoiS S.up'~(;!'ntesf y de ~Io$ iFltegllrantes, 1ie la C(Hrn~SI6~1
Medi,anmE' yolo se:c~eto,
.1:11

est,atl!lj~OSj' sa III ~v6 h

fue de 44 voV!O!S de las 44\. de~le9adIOimlre,S ale, e:nti ciades presentee, que :se E!il1icontraban fOlmr'lallllm ente habiUita das :pa;lra!
vo~al~.

f~iS(;al. EI Fe.su~~:ado de lal votacron

de la Asa.mb le'&j.E!lrllr eol que rea Ii.ZQ un ba lan ce (h? ge.st iion de la Irnsti:ttu:i,on. Este h~lz:oreferenfi.aJ a. ~a ptltSici6~J iilfn'$tit;fljlciolrn:a~ con re:spec1l:o ill la legidaci6n IPrtrSI enfl'lE!lrrlita r ta concenuacUm de h~1tierra Y ,ill la Eli rtlculaich5n in stitudorlar~ e'~rpro die, un verdBl.dero
riEl'

eftectu6el dlscu [So de cier

dasarrellc

ru fa~induslvojadlema.:s rea Hzb UI~r r,a,clalmo ,1lJ i1asau~orid ad,a-s minis~etl"h1li es par lafa.it:al ~

b!e renovadon del Cons,eWo Dhectilvo,iI pa ft'i r de Ieli ~P!lte9ra,ci6r'1de 1~ln~hJimQrQilMlportant)9, cliO! nQVciOll~ d~lrig.,e.~'Ii'~es, IProc::edE!fi'1It~s de hJiS mil:; d~lver~o:s r~lIfilimnes d:e~ medi]o ru ral, 58 ma~lmlltjeimile'ade m.a:s: la pOH~iiiC!2l e que: los 48 d 1'900. ---i~!~U res· .:5upi~e.n!Jte;i la del Corru~e~Q Directhfo y delal COm~S!6fl If~~c~~:~ Can
la.

rmlliilleVaCQ\l1fOli!iTl.a,d,61!i1!'~ ~e 10'91110 lIIWi1la sen

5i

de'cofllrl!if:luidcu:i que han padeddo ~05Proye'CtiOiS y P rogl rami::: O'~I Ides a, 121 prod ucci.a, rrWBIm ilia r, rig
,A.$'i:!fIli5ImQ'~

cliola

I)le~flve:~id~;(ilj lo~

IfilUeVO$

d ~irjglentl3S: d.e CINIF'R. exhQrt,~ ndo,I,o's a tomalrCOllrn1 compJrom]so ':I entuslasmo la bandera. de la
Inst\[lfljlc} 6Irn~.a IIa q IU IE! eel I1fTo) como hE!lrramllenta

'iii

v

e.stern ccupadcs CI )ferelr'des~

p,o:r del E!iga dlos. de 4,3 erwtiaaa!E!ls

los d epifl rti':!m e ntm;. enl,o<s qlW!E!'I:il Instilu ci Ol!iillt~ena entldad es die'basel
dEl'

p ro ,~cl antes

too

0':5

Irmpr:escillrn,dlble parr,a ~a sobr!ev~vencial d,e la PrcHJlu,c:c],on FamUiar ql~le hOiy piildece serias dilf~c.~llltades.Hiza t,ambien 1~lnIwecol'I'ocimrj;!i!;r:lto as peclh!ll a vi'e~os d ifu'gentes de CNFIR.~ e ap6lrt~lr qu dellPro,(j~$O de 1'i~lrn:ovalci6n ,de i\'Iutor~dladE!5.deja,lrnl el COI~IS~ .0 DWec.t1 vo III €!gIO d.e p Ifoiiol'! ga da s y U
destacadal5 tray,&1:o:rias.

Con Ii':! presel1r.h~ d,~1 Mi!1ishQ y del SyhS:f!cl~t~ri'Q

de G"i.maidelria, Agri,cu ltura y Pesce, se genera un
espaclo pa ra plantea r a:~glrlu'lia5 ~lllfnlqUlh3tudes,qUJe' r~cibil#!mn ~'s::pue!>ta~ de!i Sf. M~!1i!~i!>tro:.~.~ Ia $,,"1. .

Dlred£),ra oellB,IIPS, d e ~S 1'•. PI~eskh~Wi!,tede~ IN(. 'Yde~ Sr..Director de IDI~G EGHA. EI Secretar~o de Es'l::~lil]lo, 1iz6 U rTh reoa!lr1locim tanto ma e.spoc·ia la ia ~,presen1l:at:ividad OleCNF RY remarce 12,1 va.k~lr q uetien'E!li!lI est,e tipo de lnstanclas de

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful