Está en la página 1de 19

Phan Nng Duy

Nguyn Trung Giang


Nguyn Trong Duy
Nguyn Vn Hung
1

hun Bj Th Nghim

Bi Th Nghim S 1

Bi Th Nghim S

Bi Th Nghim S 3

Kt Qu nh Gi

u hnh h thng:
4 Server: 191683
4 Peer 10: 1916813
3
Yu cu:
- Cac may 103,104,105,101 ln luot goi vao
may 102.
- May 102 ln luot goi cac may.
Trang thai thuc hin:
- Cac may goi 102, thuc hin trao di va nghe
tt.
- May 102 goi cac may nghe tt.

Bi 2.1
Yu cu:
- Cac thu bao 102,103,104,105 dng thoi
thuc hin goi dn may 101.
Trang thai thuc hin:
- Bn may thuc hin goi dng thoi toi may
101.
- May 102 bao Ialse .
Giai thich:
- Tai mt thoi dim, Asterisk cho phep ti da hai cuc goi dn mt may.

Bi 2.2
Yu cu:
- Cu hinh Iile extensions.conI:
|deIault|
exten~102,1,Dial(SIP/102,20)
exten~102,2,hangup()
- Cac may khac thuc hin goi dn 102
6
Bi 2.2
Trang thai thuc hin:
- May 103,104,105 goi dn 102
- Nhn cuc goi tu 103,105
- Tra loi may 103, 105 o trang thai cho
- Sau 20s, may 104 tu dng ngt
Giai thich:
- Cu hinh Iile extensions.conI cho phep
- Goi dn 102
- Cho 20s
- Khng nhc may kt thuc cuc goi


Hu cu:
- u hnh file extensionsconf
[default]
exten=>101,1,Dial(SP/101,10)
exten=>101,,Dial(SP/103)
exten=>103,1,Dial(SP/103,10)
exten=>103,,Dial(SP/10)
exten=>103,1,Dial(SP/103,10)
exten=>103,,Dial(SP/10)
exten=>10,1,Dial(SP/10,10)
exten=>10,,Dial(SP/10)
- My 10 thuc hin cuc goi dn my 101
8
Bi 2.3
Trang thai thuc hin:
- 102 goi dn 101.
- Sau 10(s), 101 chuyn cuc goi dn chinh 103
- 10(s) tip theo, chuyn cuc goi dn 104.
- 104 nhn cuc goi tu 102
( Nu 104 ko nhn thi s khng chuyn cuc dn 105 )
Giai thich:
- Cu hinh Iile extensions.conI cho phep Iorward cuc goi 2 ln nu cac may
nhn cuc goi khng nhc may.
9

Hu cu:
- u hnh file extensionsconf
[default]
exten=>103,1,goto(2:8.,103,1)
[2:8.]
exten=>103,1,background(/var/lib/asterisk/sounds/sorry)
exten=>1,1, background(/var/lib/asterisk/sounds/sorry)
Dial(SP/101)
exten=>,1,Dial(SP/10)
10
Bi 2.4
Trang thai thuc hin:
- May 102 goi vao may 103 , 102 nghe
duoc nhac cho
- Sau tin hiu thng bao, 102 nhn 2,
cuc goi duoc chuyn dn 104
11
Bi 2.4
Giai thich:
- Muc dich thuc hin la chuyn cuc goi dn cac b phn trong mang, hoc
khi may nhn cuc goi khng th tra loi.
- Trong ngu canh |2:8ic|, may 103 nhn cac cuc goi, dong vai tro nhu cng
tip nhn
- Chon 1, cuc goi s chuyn dn may 101
- Chon 2, cuc goi s chuyn dn may 104
1
Kich ban:
May 101 chu toa
May 102,103,104,105 : Nghe, noi
Tinh hung:
May 101 goi 200, nhp 123456 ~ vao hi nghi
May 102105 goi 201, nhp 123
13
u hnh:
< ile /etc/asterisk/meetmeconf
conf=>9001,13,136
< ile /etc/asterisk/extensionconf
[default]
;u hnh s ca ch toa
exten=>00, 1,MeetMe(9001,ap)
;u hnh s ca thnh viHn duoc ni
exten=>01,1,MeetMe(9001,p)
1
Kt qu:
1010: nghe+ni
101:nghe+ni
1
2Set initially muted
,Set admin mode.
5Always prompt Ior the pin even iI it is speciIied.
6Quiet mode (don't play enter/leave sounds).
;u hnh s ca thnh viHn khng duoc ni
exten=>0,1,MeetMe(9001,mq)
16
i cu hnh (m rng)
exten=>00,1(MeetMe,900,aq,136)
exten=>01,1(MeetMe,900,q,13)
exten=>0,1(MeetMe,900,mq,13)
Khng cn nhp pass
1
18
1 Asterisk rt thch
hop v don gin cho
vic cu hnh mang
tng di ni b cho
cc cng ty
Thao tc, thuc hin,
qun l h thng don
gin nh phn chia
khi chc nng thnh
phn r rng hiu qu
3 Tm hiu thHm duoc
cc kin thc liHn
quan dn truyn thng
da phuong tin (voice
call),cc giao thc
chun, dc dim liHn
quan
Thanks for listening !!!
19