Está en la página 1de 4

Proves daccs a la Universitat.

Curs 2008-2009

Economia i organitzaci dempresa


Srie 1
Feu lexercici 1 i trieu UNA de les dues opcions (A o B), de la qual heu de respondre als exercicis corresponents (2, 3, 4 i 5).

Exercici 1 En Pere i en Pau sn cosins i fa dos anys van fundar lempresa Publicitat P&P, SL. La informaci relativa a la comptabilitat de lltim any, en euros, s la segent:
Concepte
Aplicacions informtiques Amortitzaci de limmobilitzat Bancs Installacions tcniques i altre immobilitzat material Capital social Hisenda pblica creditora per conceptes fiscals Clients Import net de la xifra de negocis Aprovisionaments Comercials

Import ()
1.100 1.000 2.000 4.400 6.000 500 200 200.000 50.000 300

Concepte
Creditors per prestaci de serveis Terrenys i construccions (destinats a lactivitat productiva de lempresa) Despeses de personal Provedors Altres despeses dexplotaci Provedors dimmobilitzat a llarg termini Despeses financeres Inversions financeres a llarg termini Deutes a llarg termini amb entitats de crdit

Import ()
3.000 6.500 60.000 5.000 100.000 1.000 7.000 2.000 19.000

a) Distingiu els comptes de gesti i agrupeu-los segons que formin part del resultat dexplotaci, del resultat financer, del resultat abans dinteressos i impostos o del resultat abans dimpostos. Calculeu aquests resultats.
[1 punt]

b) Quina quantitat del benefici obtingut es destinar, si escau, a la hisenda pblica?


[1 punt]

c) Classifiqueu els comptes del balan de situaci agrupant-los en les masses patrimonials corresponents.
[1 punt]

d) Quan van fundar lempresa, ambds cosins van fer les aportacions segents: en Pere, un ordinador valorat en 2.000 , i en Pau, 2.000 . Considereu que van fer unes aportacions adequades a la forma jurdica de lempresa?
[1 punt]

Districte Universitari de Catalunya

OPCI A

Exercici 2 Com es calcula la rtio dendeutament duna empresa? Interpreteu la informaci financera que aquesta rtio aporta a lempresa.
[1 punt]

Exercici 3 Una empresa es planteja dos projectes dinversi amb la informaci segent:
Concepte Cost de la inversi Durada Valor residual Ingressos mitjans anuals Despeses mitjanes anuals Projecte 1 32.000 3 anys 3.500 23.000 12.000 Projecte 2 30.000 3 anys 16.500 5.400

a) Definiu el criteri del valor actual net (VAN) i calculeu-ne limport per als dos projectes si la taxa dactualitzaci s del 6 %.
[1,5 punts]

b) Definiu el criteri de la taxa interna de rendibilitat (TIR).


[0,5 punts]

Exercici 4 a) Enumereu tres fonts de finanament prpies i tres fonts de finanament alienes de lempresa.
[0,5 punts]

b) Expliqueu quins avantatges t per al finanament de lempresa la formaci de reserves.


[0,5 punts]

Exercici 5 Quins avantatges aporta lelaboraci dun pla dempresa?


[2 punts]

OPCI B

Exercici 2 Expliqueu els diferents elements financers que sutilitzen en el clcul dels criteris de selecci de les inversions.
[1 punt]

Exercici 3 De les qestions 3.1 i 3.2 segents, trieu lNICA resposta que considereu vlida (no cal justificar-la). Cada resposta correcta val 0,5 punts. Per cada resposta errnia es descomptar un 33 % de la puntuaci de la pregunta. Per les preguntes no contestades no hi haur cap descompte. Escriviu les respostes en el quadern. Indiqueu-hi el nmero de la pregunta i, a continuaci, la lletra que precedeix la resposta (a, b, c, d). 3.1. El passiu corrent duna empresa s a) tot el passiu exigible. b) el net patrimonial. c) el passiu exigible a curt termini. d) el passiu exigible a llarg termini. 3.2. Si multipliquem limport de la rtio de tresoreria pel passiu corrent, nobtindrem a) el disponible. b) el disponible ms el realitzable. c) el passiu a curt termini. d) lexigible total de lempresa. Exercici 4 4.1. Expliqueu les fonts de finanament prpies internes duna empresa.
[1 punt]

4.2. Expliqueu el crdit comercial (o de provedors) com a font de finanament empresarial. Quin s el cost daquests recursos financers?
[1 punt]

Exercici 5 En lexercici 1 daquesta prova, dos cosins van fundar una societat limitada. Quins aspectes caracteritzen la creaci duna societat limitada?
[2 punts]

LInstitut dEstudis Catalans ha tingut cura de la correcci lingstica i de ledici daquesta prova daccs