Está en la página 1de 70

L LA5l vLS1lA kA1A8 C LukA

1
1 8uL narodo zumade Le ramon pe so kerdllla maskar amende
2 al von ramosarde so kerdllla sar sas amenghe kodola kal dlkhle de anda gor al kal sas lenghe
phendo Le phenen o cuvinLo le uevleskl
3 Al akana me lem o gor mlsLo Le [anav so godl kerdllla de anda gor mlazllla manghe mlsLo laso
Le ramov Lumenghe pa kadala dlell kal sas
4 Me kerav kadla sahke Lume Le sal len po gor o claclmos kal sas Lumenge phendo
3 kana o lrod sas o impraLo ande ludea sas lek rasal kal busol Zaharla vo sas andal rasa kal
busolas Ablah Leskl rhomnl busolas Lllsabeva al vol sas andal vl(a le rasaske kal busolas Aaron
o baro rasal
6 von le dul [ene sas vorLa angla uel al kerdla mlsLo sa le zakonurla al sa le krlsa le uevleskl
7 nas le glaLl ke e LllsaveLa nasLl avelas le glaLe al vl le dul [ene sas phure
8 lek dles o Zaharla kerelas peskl buchl le rasaskl angla uel
9 ke pala zakono le rasango o Zaharla sas alosardla Le [al ande 1emplo Le phabarelas e Lmila
pe alLarl
10 Sa o narodo rhughllaspe avrl ka claso kal phabarenas e Lmila
11 Lk in[ero le uevlesko aLuncl slkadllo ka Zaharla vo beselas pe clacl rlk kal sas o alLarl kal
phabarenas e Lmila
12 kana o Zaharla dlkhlla o in[ero vo sas nek[lsallo al darallo
13 numa o in[ero phendla leske na dara o Zaharla! C uel asundla chlo rhughlmos al LllsaveLa
chl rhomnl dela Lu lek shav kal akharesa les loano
14 Al Lu avesa deflal radulme al buL narodo radullape kana kerdlola!
13 ke baro manus avela anglal lakha le uevleske al sohar cl pela mol al cl lek plmos kal sl
alcolsa Avela pherdo le SfinLone uuhoske kana kerdlola
16 Anelas palpale buLen andal [ldovurla ka lenghe uel
17 vo [ala mal anglal lesLar le duhosa al la puLlerasa le profeLoske o llle Le Lhon pale andek Lhan
le daden al le saven al Le anen palpale kodolen kal cl pachale o mul ka go[l le manusenghe kal sas
clace vo lasarela narodos vorLa angla uel
18 C Zaharla phenel le ln[eroske Sar Le [anav ke so phenes sl claces? ke phuro slm al vl murhl
rhomnl sl phuro
19 Al o ingero del les aLveLo Me slm o Cavrll me besav angla uel vo Lradla ma Le dav Lusa
duma al Le anav Luke kadla lasl vorba
20 numa cl pachalan murhe vorbl kal savon avena pe kana avela e vremla Anda kodla sl Le
kerdlos muLo al nasLl desa duma [l ka dles kal avela pe so phendem Luke!
21 Ande kodla vremla le kolaver norodo a[ukerenas o Zaharla al cludlnaspe sosLar besel kadla
buL vremla koLhe andre 1emplo
22 kana ankllsLo avrl nasLl delas lensa duma al o norodo allardla ke C uel slkadlasas leske varl
so ande 1emplo vo slkavelas lenghe le vasLensa numa nasLl delas duma
23 kana o Zaharla gheLosardla peskl vremla kal Lrobulas Le podall ande 1emplo ghelo pesLe
khere
24 Pan(i vremla pala kodla e LllsaveLa leskl rhomnl pharlsas al garadlle pan[ son ando kher
23 vol moLholas ande pesLe LLa so kerdla C uel manghe manglla Le ankalavel ma akana so sas
manghe la[av anglal manus!
26 Al ando sovLo son C uel Lradla o in[ero kal busol Cavrll anda ek foro kal busol nazareL ando Calllea
27 kal lek sel barl kal Lrobulas Le insurllpe leke manusesa kal busol loslf vo sas andal vl(a le impraLoskl
o uavld C anav kodola [uvlenko kal sas sel barl busolas Marla
28 C in[ero ghelo laLe khere al phendla lake acla Luke Lu kal C uel andla mlsLlmos C uel Lusa!
29 L Marla daralll han(l palal vorbla kal phendla lake al gindllas pa so phendla lake o in[ero
30 C in[ero phendla lake na dara Marla ke drago sanas le uevleske
31 Sl Le aves pharl al avela Lu lek sav kal desa les o anav lsus
32 8aro avela al akharena les C 5av le uevlesko kal sl opre C uel kerela anda lesLe impraLo sar sas o
uavld kodo kal sas mal anglal LesLar
33 Al impr(lla po norodo kal sl ande lsrael kal buson [ldovurla sagda al Leskl lmpr(la sohar cl
gheLolpe!
34 L Marla phendla le in[eroske Sar sal kerdlola so moLhos manghe ke sel barl slm?
33 C in[ero dla aLveLo C SfinLo uuho avela pe LuLe al e puLerla le uevleskl vusarela Lu sar lek vusalln
anda kodla avela akhardo SfinLo C 5av le uevlesko ek glaLa kal kerdlola
36 Al eLa LllsaveLa chl vara vl vol a[ukerel lek sav Marka ke sl phurl moLhonas ke nasLl avela glaLe al
akana ka pesko sovLo son la
37 ke kancl nal so C uel nasLl kerel!
38 ALuncl Marla phendla Me slm e sluga le uevleskl Le avel manghe sar Lu phenes al o in[ero
gheloLar
39 Ande kodla vremla e Marla slgo ghellLar karlng le plala andek gav kal sas ande ludea
40 Chell ando kher ka Zaharla al dla dles laso kal LllsaveLa
41 kana LllsaveLa asundla so phendla lake e Marla o glaLa mlsLlsallo ande laLe LllsaveLa pherdo sas le
SfinLone uuhosa
42 Al (lplsardla zurales C uel sfinLsosardla Lu mal buL ke sar sa le [uvlla al Lesko sfin(omos besel pe
glaLa kal avela Lu!
43 kon sl me kal e del murhl uevleskl avel mande?
44 ke dlkhes kana asundem ke dlan ma dles laso o glaLa mlsLlsallo radulmasLar ande mande
43 1u radulme san kal pachalan Lu so sas Luke phendo kaLar C uel al kerdlola!
46 L Marla phendla Murho llo nalsll o barlmos le uevlesko
47 Murho llo pherdo radulmos lo pala uel murho SkplLorl
48 C uel dlkhlla pe mande leskl sluga kal nal kanchl! numa akana al sagda sa o manus akharena ma
radulme
49 ke C uel kal sl les e puLerla kerdla manghe laso dlell Lesko Anav sl SfinLo
30 Slkavel leskl mlla sagda ka kodola kal daran LesLar kaLar e vl(a po vl(a
31 kerdla bare dlell leske vasLesa le zuralesa lla pal manus le barlmaLa kal sas le ande llo
32 Lla le impraLon anda penghe impr(la al dla lek Lhan kal sl opre kal manus kal sl lase
33 vo dla buL laslmos ka kodola kal sas bokhale al Lradla palpale le barvalen le vasLensa manghe
34 vo garado leskl vorba kal slnado sas ka le lsrael al avllo Le a[uLll leske norodurla le lsrael
33 Chl busLerdla Le slkavel leskl mlla karlng o Avraam al kodola kal sas mal palal lesLar sagda
36 L Marla besll pesk var sa LllsaveLa Lrln son porme ghellLar pesLe khere
37 kana e vremla avlll kal LllsaveLa Lrobulas Le avel la lek glaLa sas la lek sav
38 C norodo kal beselas pasal LllsaveLa al lake neamurla dlne po gor ke C uel dlas la kodo mlsLlmos vl
von radulsalle lasa
39 kana o (lnorho sas kurkesko avlle Le slnen koLor anda lesko burlko al manghenas Le del anav peske
dadesko Zaharla
60 numa leskl del phendla nlcl loano busolas numa phende lake
61 na khonlk ande chl famllla kal sl les kado anav!
62 ALuncl phusle le vasLensa le dades Le [anen sar manghel Le akharel o sav
63 C Zaharla manglla lek skafldl Le ramol al ramosardla loano busolas al savorhe cludlsalle!
64 SLrazo o Zaharla sal delas duma al llape Le nalsll le uevles zurales
63 kaLar godl aLuncl sa norodo kal beselas pasa lesLe daralle al sa e vesLla pa so kerdlll ghell kruglom
karlng le plala ande ludea
66 kon godl asunelas so kerdllla denas pe go[l al denas pe duma so avela kodla glaLa e puLlera le
uevleskl sas claces Lesa
67 C Zaharla o daL la glaLako sas pherdo le SfinLone uuhosa al dla duma C CuvinLo le uevlesko
68 Luvudlme Le avel le uevles C uel le lsrael ke andla Le lla sama pe pesko norodo al skplsardla les
69 ula ame lek puLerla al lek skplLorl amenghe kal sam andal vl(a le impraLoskl o uavld leskl sluga
70 kadla sl kal phendlas de mulL kaLar sfinLo profeLurla
71 hendlasas Le skpll ame kaLar amare du[manla al kaLar e puLerla kaLar kodola kal sam lenghe
grla(a
72 lnkr slkavela peskl mlla amenghe sar sl kadla kodolenghe kal sas mal anglal amendar al serela pe
peskl sfinLo vorba kal phendlasas Le besel amensa
73 ke C uel phendlasas le Avramoske kadala dlell kal sas mal anglal amendar
74 1e ankalavel ame kaLar e puLerla amare du[manghe al Le podalsaras le uevles bl darako
73 1e sal avas sfin(l al vorLa angla uel svako dles ande amaro Lralo
76 Al Lu murho (lnorho avesa akhardo o profeLo le uevlesko kal sl opre ke phlresa angla uel Le lasares
lesko drom
77 Al Le slkaves leske norodoske ke skeplla le kana lerLlla lenghe bezeha
78 ke amaro uel lasolo al kerela Le sLreflal pe amende lek Lumlna kal avel opral
79 1e slkavel e lumlna kodolenghe kal sl ando Lunlarlko al kal sl ande vusalln la moarLlake Le ingherel
amare punrhe po drom la pachlako
80 Al (lnorho barlolas al o SfinLo uuho le uevlesko lel les zor ande lesLe vo beslo ande pusLla [l ka dles
kal slkadllo kal lsrael
2
1 Ande kodla vremla lek baro manus kal busolas Cezar AugusL dla ordlna Le dlkhen sode norodo sas
ando Lhem
2 kana [lnde le norodos e pervo daLa kana lnker aver manus kal busolas Culrlnlus sas baro pe Lhem kal
busolas Slrla
3 Savorhe ghele Le ramonpe ando foro kal kerdlol
4 loslf gheloLar anda kado foro nazareL kal sas ande Calllea Le [al ande ludea anda lek foro kal busolas
8eLhleem kal kerdllo o impraLo uavld ke vo sas andal vl(a le uavldoskl
3 Chelo vl vo Le ramol pe la Marlasa kodla kal sas Lomnlme pala lesLe
6 vol a[ukerelas lek glaLa kana sas ando 8eLhleem e vremla avlll kal o sav Lrobulas Le kerdlol
7 C 5av kerdllo o pervo andal lake glaLe pachardla les andel pohLan al Lhodla les ande leagno pel
suluma ke nas Lhan lenghe ando hano
8 Ande kodo foro sas psLorll kal nakhavenas e rlaL pel kimpurla Le garaven le bakrlorhan
9 lek in[ero le uevlesko slkadllo lenghe al o barlmos le uevlesko sLreflal pe lende al von daralle
10 numa o in[ero phendla lenghe na daran! ke me anav Lumenghe lek lasl vesLla kal radulla zurales sa
le norodos
11 kadla dles ando foro le uavldosko lek MinLulLorl kerdllo vo sl o PrlsLos le uevles!
12 Sar Le prln[aren les arakhena lek (lnorho kal sl pachlardo andel pohLan al ande leagno
13 SLrazo in[erosa buL aver in[erurla anda cerl luvudlnas le uevles al moLhonas
14 C barlmos ka uel ke sl ando rhalo al Leskl pacla dlnlla pe phuv kal manus kal sl leske drago!
13 kana le in[erurla gheleLar kaLar le psLorll Le [anLar ando rhalo le psLorll denas pe duma maskar
pende Aven ando 8eLhleem ke Lrobul Le dlkhas so sl so C uel phendla amenghe!
16 Crblsalle Le [an al koLhe arakhle la Marla al loslfos al dlkhle o (lnorho kal sas ande leagno
17 kana dlkhle les phende so phendlasas lenghe o in[ero pal glaLa
18 Savorhe kal asunde le psLorll cludlsalle so phendesas lenghe
19 L Marla garavelas kodola dlell ande peske go[l al delas pe go[l ande pesLe
20 orme le psLorll gheleLar palpale khere ghllabenas pa drom o barlmos le uevlesko al nalslnas leske
anda so asunde al dlkhle ke svako dlela kerdlll sar o in[ero phendlasas lenghe
21 lek kurko pala kodla kana e vremla avlll Le slnen lesko burlko al dlne les o anav kal sl lsus o anav kal
phendlasas leng o in[ero Le Lhon leske mal anglal sar Le avel e Marla pharl
22 orme e veamla avlll le loslfoske al la Marlake Le keren so o zakono le Molseske sas Le vu[arenpe
aLuncl andlne o (inorho ando foro kal sl ando lerusallm Le slkaven o (inorho ko uel
23 ke ramome ando zakono le uevlesko svako murs glaLa o pervo kal kerdllo avela Lhodlno rlgaLe le
uevlesko
24 Al mal krde varl so kal o zakono le uevlesko manglas Le den dul Lerne golumburla
23 Sas ando lerusallm lek manus kal busolas Slmeon kodo manus laso sas al respekLllas le uevles al
a[ukerelas pala e vrelma kana le lsrael avena skeplme hal C SfinLo uuho sas lesa
26 Al C SfinLo uuho phendla leske k cl merela mal anglal sar Le dlkhel o PrlsLoso kal sl Lradlno kaLar C
uel
27 C SfinLo uuho slkavelas leske kal Le [al o Slmeon ghelo ande 1emplo C dad al e del le PrlsLoske
andlne pengo 5av C lsus ande 1emplo Le keren so manglas o zakono
28 C Slmeon lla le lsus ande peske vas hal nalsllas le uevles hal moLholas
29 uevla akana so phendlan kerdllla hal sal mekes man Le merav pachlasa
30 ke dlkhlem murhe lakhensa Chlo minLulme
31 kal dlan ko sa le Lhema
32 Lumlna Le slkavel sa le Lhemeng kal sl ande lumla hal dela barlmos ande lsrael kal sl Chlo norodo
33 C dad hal e del le lsusoske cludlsalle so moLholas o Slmeon po lsus
34 C Slmeon sfin(osardla le hal phendla la Marlake e del le lsusoskl C uel alosardla kadala glaLa Le
pherel al Le vazdel buLen kal sl ande lsrael vo avela kaLar C uel kal le manus cl mangna
33 Pal kadla slkavela le gindurla kal sl garade ando lengo llo numa Lu [uvllo e dukh dukhavela chlo
duho sar lek sabla
36 Sas lek profeLo Ana busolas vol sas e sel le manuseske kal busolas lanuel ande vl(a kodoleng kal
buson Aser hurl sas Lrallsardlasas efLa bers le manusesa kal ansurlsalllsas lesa kana sas Lernl
37 Pal akana kal sl phlvll aresllsas kal bers kal sas ohLovardes Lhal sLar bers Cl [alasLar anda 1emplo
numa podallas le uevles e dlese hal e rlaLe cl halas hal rhughllaspe
38 Ande kodla ceaso aresll hal nalsllas le uevles hal delas duma po e glaLa sa kodoleng kal a[ukerenas
Le skpll C uel o lerusallm
39 kana krde so godl manglas o zakono le uevlesko o loslf hal e Marla gheleLar palpale ande Calllea
ande pengo foro kal busol nazareL
40 C |inorho barlolas al zurlavolas ando duho hal go[aver sas e go[l hal o mlsLlmos le uevlesko sas po
LesLe
41 Svako bers o dad hal e del le lsusoske [anas ando lerusallm pala C ules C aska!
42 kana C lsus pherdllo desudul bersengo ghele ko lerusallm ko raznlko kaLar oblcelo le [ldovengo
43 kana gheLosalle le dlesa le raznlkoskl geleLar ando ludea C lsus beslo ande lerusallm al lesko dad
hal leskl del cl [anenas
44 von gindlnas k C lsus sas peng vorLakonsa kal [anas po drom phlrde lek dles porme rodenas Les
ko peng neamurla hal ko peng vorLacla
43 numa cl arakhle Les pale ghele ande lerusallm Le roden Les
46 C LrlLo dles arakhel Les ande 1emplo beselas Lele maskar le [ldovurla kal slcharenas o zakono le
uevlesko C lsus asunelas lende hal phuselas le varl so
47 Al sa kal asunde Les cludlnaspe che go[aver sas hal sar delas le aLveLo
48 Lesko dad hal Leskl del cludlsalle zurales kana dlkhle Les Leskl del phendla Leske Murho 5av sosLar
kerdlan kadla? Chlo dad hal me nek[lsas hal rodasas 1u!
49 Al vo dla le aLveLo SosLar roden Ma? oaLe Lume cl [anen k Lrobul Le avav ando khr Murho
uadesko?
30 numa von cl hallarde so moLholas lenge
31 orme C lsus gheloLar palpale lensa ande nazareL hal pachlalas leng mul Leskl del garavelas sa le
vorbl ande pesko llo
32 C lsus barlolas ande pesko sLaLo hal vl leskl go[l hal barlolas ande dragosLea le uevleskl al le
manusenghl
3
1 kado sas o desu pans Lo bers kal sas o baro Lhemesko kal busolas Cezar 1lberlus hal onLlus llaL sas
guvernorl ande ludea o lrod poruncllas pe Calllea hal lesko phral o llllp poruncllas pe phuv kal busol
lLurea hal 1rachonlLes hal o Llsanlas poruncllas pe Abllene
2 Al Anas hal o Calafas sas le bare rasa C cuvinLo le uevleskl ghell [l ko loano o sav kodolesko kal busol
Zaharla ande pusLla
3 C loano ghelo ande sa o Lhem kruglom o pal kal [al busolas lordan MoLholas le norodoske okln
Lume kaLar che bezeha hal aven bolde hal C uel lerLlla Lumare bezeha!
4 kadla areslla so o profeLo lsala ramosardlasas ande peske kllska LLa o glaso le manusesko kal (ipll
ande pusLla lasaren o drom le uevlesko kren leske droma vorLa!
3 So godl gropl maskar le plala aven pherdo sar le plala hal le mal (inorhe aven vorLome le droma kal
nal vorLa avena vorLome Le mal (inorhe droma kal sl chlorhe aven vorLome
6 Al svako manus dlkhela sar skpll C uel!
7 8uL norodo avelas kal loano Le bolel le al moLholas leng 1ume kal san sar o sap kon slchardla Lume
k sal den rlgaLe anglal SfinLo holl kal sl Le avel?
8 keren Lumaro zakono vorLa kal slkaven kal kelsardlan kaLar Lumaro bezeh hal na moLhon ande
Lumende Avraam sl amaro dad henav Lumeng claclmasa C uel sal kerel manus le Avraamoske kaLar
kadale bah
9 C Lover gaLalo Le slnel le kren[l kol vunl svako kreanga kal nal fruLa sl Le avel slndl al sudlnl ande lag
10 ALuncl o norodo phuselas les So Lrobul Le keras?
11 Al vo dla le aLveLo kodo kal sl les dul gada Lrobul Le del lek ko kodo kal nal les hal kodo kal sl les
haben Lrobul Le del kodo kal nal les
12 unll manus (vamesll) kal lenas le love po Laxa vl von avlle Le bolenpe hal phusle kaLar o loano
Cazda so Lrobul Le keras? Al vo phendla leng
13 na keren Le pochlnel o norodo ke so sl o zakono
14 Al vl kLanl phusenas les Al ame so Lrobul Le keras? al vo phendla leng na len love kanlkasLar
zorasa val Le hohaven pe kodo manus numa aven radulme so sl Lumeng pochlndo
13 C norodo asunelas hal pachlalaspe savorhe gindlnas ke o loano sas o MinLulLorl (Meslah)
16 ALuncl o loano phendla leng Me bolav Lume ando pal numa lek manus kal sl mal zuralo mandar sl
Le avel hal me cl slm dosLa laso Le phuLrav le dorla leske papuceng vo bolela Lume le SfinLone uuhosa
hal lagasa
17 Ande Lesko vas sl le lopaLa Le alol o [lv hal le suluma vo chldela o [lv ande peske sLala numa
phabarela le suluma anda lek lag kal sohar cl gheLolpe
18 Pal kadla moLholas leng so Le keren kal o loano moLholas e lasl vesLea le norodosk
19 numa o loano phendla zurale vorbl le guvernoske o lrod k insurlsallo lek [uvllasa kal busol
lrodlada kal sas e rhomnl leske phraleske hal vl k mal krdlasas buL aver chlorh dlell
20 ALuncl o lrod mal krdla lek chlorhl dlela Lhodla le loanos ande Lemnl(a
21 kana sa norodo sas boldo C lsus vl vo boldlape hal kana rhughllaspe o cerl phuLerdllo
22 Pal C SfinLo uuho vullsLo pe LesLe ande lek sLaLo sar lek golumbo hal lek glaso avllo anda rhalo 1u
san murho 5av kal san mang drago hal ande 1uLe Lhav murho radulmos!
23 kana C lsus nachlnall peske buchl Lrenda bersengolo sas le manus gindlnas k sas o sav le loslfosko
hal C loslf sas o sav le Lllsosko
24 o sav le MaLaLosko o sav le Levlsosko o sav le Melhlsosko o sav le lannalsosko o sav le loslfosko
23 o sav le MaLaLlasko o sav le Amososko o sav le naumosko o sav le Lsllsosko o sav le nagalsosko
26 o sav le MaaLosko o sav le MaLaLlasosko o sav le Semelnosko o sav le loslfosko o sav le lodasosko
27 o sav le loananosko o sav le 8esasosko o sav le Zorobabelosko o sav le SalaLlelosko o sav le
nerlsosko
28 o sav le Melhlsosko o sav le Adlsosko o sav le Cosamosko o sav le Llmadamosko o sav le Lrosko
29 o sav le lsusosko o sav le Lllezerosko o sav le lorlmosko o sav le MaLaLosko o sav le Levlsosko
30 o sav le Slmeonosko o sav le ludasosko o sav le loslfosko o sav le lonamosko o sav le Lllaklmosko
31 o sav le Meleasosko o sav le Menasosko o sav le MaLaLasosko o sav le naLanosko o sav le
uavldosko
32 o sav le lesesosko o sav le lobedosko o sav le 8oozosko o sav le Salmonosko o sav le naasonosko
33 o sav le Amlnadabosko o sav le Admlnosko o sav le Arnlsosko o sav le Lsromosko o sav le
laresosko o sav le ludasosko
34 o sav le lakovosko o sav le lsaakosko o sav le Avaamosko o sav le 1erahosko o sav le nahorosko
33 o sav le Seruhosko o sav le 8agausosko o sav le lalekosko o sav le Lberosko o sav le 5elahosko
36 o sav le Calnamosko o sav le Arfaxadosko o sav le Semosko o sav le noesosko o sav le Lamehosko
37 o sav le MeLusalahosko o sav le Lnohosko o sav le laredosko o sav le Maleleelosko o sav le
Calnanosko
38 o sav le Lnososko o sav le SeLosko o sav le Adamosko o sav le uevlesko
4
1 C lsus pherdo sas le SfinLone uuhosko kana gheloLar kaLar o lordan hal sas in[ero kaLar C SfinLo uuho
ande pusLla
2 koLhe zumadla les o beng sLarvardes dles hal cl halla kancl sa kodola dles al kana nakhle kodola dles
bokhallo
3 ALuncl o beng phendla Leske 1e san 1u C 5av le uevlesko phen kadale bah Le kerdlon manrho
4 C lsus dla les aLveLo C cuvinLo le uevleskl moLhol C manus nasLll Lralll numa anda manrho
3 orme o beng ingherdla Les mal opre hal slkadla Leske sLrazo sa le impr(la la phuvlake
6 C beng phendla ko lsus uava Lu sakadla puLerla hal o barvallmos kadale impr(lango sa kadala dlell
sas dlnl mang hal me sal dav le kaske mangav
7numa Le desa clanga angla mande dav le sa 1uk
8 C lsus dla les aLveLo C cuvinLo le uevleskl moLhol 8hughlsavo ko chlo uel al numa Les podalsar!
9 ALuncl o beng ingherdla Les ando lerusallm al Lhodla Les La opre pe 1emplo hal phendla Les 1e san
Lu C 5av le uevlesko sude 1u kaLhar Lele
10 ke ramome ande CuvinLo le uevleskl k C uel dela porunka peske in[eron Le arakhen 1u
11 Al phenel Ankerena 1u pe peng vas Le na dukhaves Chlo punrho po bah
12 C lsus dla les aLveLo C CuvinLo le uevleskl moLhol na zumav chle uevles!
13 kana o beng gheLosardla Le zumavel le PrlsLos sar vo manglla vo meklla Les han(l vremla
14 C lsus ghelo palpale ande Calllea ande puLerla le SfinLone uuhoskl Sa o norodo delas duma pa LesLe
koLhar
13 vo slcharelas ande le slnagogurla hal sa o norodo luvudlsardla Les
16 C lsus ghelo ando nazareL koLhe kal barllo sas lek dles kana sas SabaLo ghelo ande slnagoga sar
kerelas buLlvar vusLllo opre Le [lnel C CuvinLo le uevleskl
17 ulne Les e kllska le profeLoske kal busolas lsala huLerdla la hal arakhlla kal sl ramome
18 C SfinLo uuho le uevlesko sl pe mande vo alosardla ma Le anav e lasl vesLla ko chlorhe vo Lradla
ma Le anav o skplmos kodoleng kal sl phangle hal Le sasLlarav le korhen Le skeplv le manusen kal sl
chlnulme
19 1e moLhav o bers kal slkadlola o laslmos le uevlesko!
20 C lsus phandadla e kllska hal dla la ko slu[l la slnagogakl hal beslo Lele Sa o norodo kal sas ande
slnagoga dlkhenas pe LesLe
21 Pal vo aLuncl moLhon leng So [lndem ande CuvinLo le uevleskl slkadllla adles kana Lume asundlan
so [lndem!
22 Savorhe radulmesas karlng C lsus hal cludlnaspe andal sukar vorbl kal moLholas hal moLhonas nal
kado o sav le loslfosko?
23 C lsus phendla leng Slguro sl Le moLhol mang uocLoro sasLlar Lu LuL Al vl moLhon mang
Asundlam so godl kerdlan ando foro kal busol Capernaum krdlan sa kodola dlell kaLhe ande chlo
foro
24 orme mal phendla henav Lumeng o claclmos Cl lek profeLo nal premlsardo ande pesko foro
kal kerdllo
23 Asun mang slguro ke sas buL phlvlla ande lsrael ande vremla kal sas o lllel kana o breslnd chl dla
Lrln bers al dopas al ma nas haben ando Lhem
26 Pal C uel cl Lradla kudules kal busol llle lende numa kal lek [uvll ko ma nas la rhom kal Lralllas andek
foro kal busolas SarepLa karlng Sldon
27 Al sas vl buL leprosll ando lsrael kana sas o profeLo o Lllsel inkr cl lek anda lende cl sasLllo numa lek
manus kal busolas namaan ande Slrla
28 Savorhe ande slnagoga sas hollarlko kana asunde kodola vorbl
29 vusLllo opre ingrde C lsus avrl anda foro hal ingrde Les opre po plal kal lengo foro sas kerdo Le
suden Les Lele
30 numa C lsus nakhlo maskar lende hal gheloLar
31 ALuncl C lsus ghelo ando Capernaum o foro ande Calllea kal slcharelas le norodos dles SabaLosko
32 kodo norodo cludlmesas sar slcharelas k C lsus delas duma puLereasa
33lAnde synagoga sas lek manus kal sas ande lesLe lek beng kodo manus (lpllas zurales
34 So mangs amendar lsus andal nazareL? 1u avlllan Le mudares ame? !anav mlsLo k C SfinLo san
kal sl Lradlno karar C uel!
33 C lsus dla duma zurales le bengesa hal dla les porunka Le na mal del duma hal Le anklel avrl anda
kodo manus! C beng peredla kodole manuses pe phuv angla sa o norodo hal ankllsLo avrl anda lesLe bl
Le kerel leske cl lek balo
36 Sa o norodo cludlsallo hal moLhonas lek kavreske SavaLa vorba? kado manus del porunka
puLerlasa hal zorasa le benges hal anklel avrl!
37 Al porme kaLar godl o norodo delas duma po lsus ande kodo foro
38 C lsus gheloLar andal slnagoga hal ghelo ko Slmon lesLe khere L soacra le Slmonoskl sas la e baro
[aro al mangle kaLar C lsus Le sasLlarel la
39 asllo karlng laLe hal dla duma zurales hal dla porunka le [aros hal o [aro gheloLar pe laLe vusLllo
opre hal podalsardla les
40 kana o kham pelo Lele sa kodola kal sa le nasvale kal sas len buL felurla nasvallmaLa Andlne le ko
lsus hal Lhodla le vas pe lende hal sasLlardla le
41 Pal vl buL benga ankllsLe avrl anda lende hal (lplnas 1u san C 5av le uevlesko! numa C lsus dlas le
Lrad Le na moLhon k [anenas von k vo sas C PrlsLoso
42 kana phuLerdllo o dles C lsus ankllsLo avrl anda foro hal gheloLar varl kal Le avel korkorho 8uL
norodo rodelas Les kana arakhle Les mangnas Le ankeren les hal Le na meken Le [alLar lendar
43 numa C lsus phendla leng 1robul Le phenav e lasl vesLla le rhaloskl le uevleskl ande kolaver
forurla ke anda kodla C uel Lradla Ma
44 vl delas duma po uel ande le slnagogurla ande Calllea
3
1 Anda lek dles C lsus beselas pasa marea le ChenezareLako hal o norodo sas pasa lesLe Le asunen C
CuvinLo le uevleskl
2 ulkhlla dul clunurla pasa pal le masarla nas koLhe k halavenas peng slLl
3 C lsus ankllsLo ande lek cluno kal sas le Slmonosko hal mangle lesLar Le durlol han(l mal dur kaLar e
phuv C lsus beslo Lele ande cluno hal slcharelas le norodos
4 kana gheLosardla Le del duma phendla le Slmonoske An chlo cluno pek Lhan kal sl baro pal al
porme Lu hal kodola kal sl Lusa suden Lumare slLl Le len mase
3 C Slmon phendla Leske Cazda sorho rlaL krdlam buchl hal cl asLardlam kancl numa pala chle vorbl
sudav murhe slLl Lele ando pal
6 Al kana sude le von llne buL mase k de buL mase kal sas leng slLl slnenas
7 ALuncl akharde peng vorLakon kal kerenas buchl ando kolaver cluno Le aven Le [uLln le Avlle hal
pherde dul clunurla de flal buL mase kal Lasonas
8 kana o Slmon eLru dlkhlla so kerdllla pelo ande clangnde angla lsus hal phendla uurlol mandar
uevla k slm lek bezehalo manus!
9 C Slmon hal vl kodola kal sas lesa cludlsalle pala buL mase kal llne sas
10 Sakadla sas le vorLacla le Slmonoske o lakov o loano le save le Zebedoske C lsus phendla le
Slmonosko na dara de akanara le manusen asLaren!
11 ALuncl llne peng clunurla hal (irde le pe phuv hal mekle sa hal llnepe pala lsus
12 kana C lsus sas anda lek foro avllo lek manus kal sas pherdo lepra kana dlkhlla C lsus sudlape angla
lesLe le mosa pe phuv hal rhughlsallo lesLe hal phendla Cazda Le manghesa sal sasLlares ma!
13 C lsus lunzhardla o vas azbadla les hal phendla Me mangav hal akana Le aves vu[o! Pal sLrazo e
lepra ghellLar po kado manus
14 C lsus dla les Lrad na phen kanlkasLe so kerdem Luke numa [as slkav le rasanghe sar san hal mudar
la bakrorha kal o Molse dla sas porunka Le slkaves savorheng ko san sasLo
13 numa e vesLea pe lsus asundesas mal buL hal mal buL hal buL norodo chldelaspe Le asunen LesLe hal
Le sasLlon ande peng nasvallmaLa
16 numa C lsus durlolas kal nas khonlk korkorho Le rhughllpe
17 Anda lek dles C lsus slcharelas po norod unll larlsell hal le manus kal slcharno zakono besenas Lele
von avlle anda gava kal sl ande Calllea hal ludea hal anda lerusallm hal C lsus sas les e puLerea Le
sasLlarel le nasvalen
18 unll manus avlle andlne manuses po Lhan kal nasLl phlrelas von rodenas Le anen les ando khr
hal Le Lhon les angle lesLe C lsus
19 numa cl [anenas kaLar Le keren Le den ando khr k buL norodo sas ankllsLe po clardako hal
vullarde les Lele pal lek gropa kal sas opre le paLosa maskar o norodo hal angla lsus
20 kana C lsus dlkhlla lengo pachlamos vo phendla ko manuses Manus chle bezeha lerLlmele!
21 Le larlsell hal le CrLurarll denas pe duma ande pende al phenenas kon sl kado manus kal del
duma nasul po uel? Cl lek manus sal lerLll le bezeha numa C uel sal lerLll!
22 C lsus [anglla lengo gindurla hal phendla lenge
23 Savendar gindurla sl Lume ando llo? So sl mal usoro Le phenel Lu Chle bezeha lerLlmele val vusLl
opre hal phlr?
24 numa Le [anen k C 5av le Manusengo pe phuv sl les puLerla Le lerLll le bezeha hal phendla le
bangeske vusLl opre le chlo Lhan hal [a khere
23 SLrazo vusLllo angla lende lla pesko Lhan kal beselas pe lesLe hal gheloLar khere Pal nalsllas le
uevles
26 Sa norodo cludlsallo nalsln le uevles hal darasa phenenas ulkhllam adles sodo dlell
27 ala kodla C lsus ankllsLo avrl hal dlkhlla leke vameso vo busolas Levl vo beselas po Lhan vama Pal
C lsus phendla leske Aldl pala Mande!
28 Al vameso vusLllo opre meklla sa hal llape pala LesLe!
29 orme o Levl kerdla lek barl pachlv le lsusos ando pesko kher Pal buL vamesll hal aver norodo sas
kal skafldl lensa
30 unll larlsell hal le CrLurarla marenas mul pe Leske ucenlcll SosLar Lume han hal pen le vamesensa
hal le bezehalensa?
31 C lsus phendla leng Cl Lrobul o docLoro kodolen kal sl sasLe numa kodolen kal sl nasvale
32 Cl avllem Le akharav ando pokln(a le lase manusen Me avllem Le akharav le bezehalen!
33 Pal phenen Leske Le ucenlcll le loanoske hal vl le ucenlcll le larlseng posLln buLlvar hal rhuglnphe
numa chlo ucenlcll han hal pen
34 Pal C lsus phendla leng Sar sal posLln le vorLacla le rhomeske kana o rhom lensa lo?
33numa le dles aven kal o rhom [alaLar aLuncl sal posLlna
36 ALuncl C lsus phendla leng lek paramlcl khonlk cl slnel lek koLor andal neve (alla Le Lhol pal
phurane (alla k aLuncl vo slnel le (alla neve hal o koLor kal slndla cl maladlol ko phurane
37 khonlk cl Lhol nevl mol andel phurane morchla k e mol e nevl slnel e morchl hal e mol sordlol hal e
morchl nal lasl
38 numa Lrobul Le Lhon e nevl mol andel nevl morchl
39 Al khonlk kana pela e mol phural cl mangl nevl mol L phural mol mal lasl
6
1 Anda lek dles SabaLone C lsus nakhelas andel kimpurla le [lveske leske ucenlcll lenas [lv phaghenas le
[lv ande peng vas hal hale
2 unll larlsell phende leng SosLar keren so nal slobodo Le keren SabaLone?
3 C lsus dla le aLveLo oaLe cl [lndlan so kerdla o uavld kana vo hal kodola kal sas lesa bokhale sas
4 Chelo ando kher le uevlesko hal lla le manrhe hal halla hal dla kodolen kal sas lesa hal nal slobodo Le
keren kadla de numa le rasang Le han kodo manrho?
3 Pal mal phendla leng ke C 5av le Manusesko sl o Cazda po SabaLo
6 Aver dles pale SabaLone C lsus ghelo ande slnagoga hal slcharelas hal koLhe sas o manus kal o vas o
claclo kodole le manusesko sas suko
7 Le CrLurarll hal le larlsell mangnas Le Lhon dos pe LesLe Lenas sama po lsus Le sasLlarela varl kas
SabaLone
8 numa C lsus [anelas leng gindurla hal phendla le manuseske kal sas lesko vas suko vusLl opre hal
bes kaLa maskaral vo vusLllo opre hal bes kaLa maskar
9 ALuncl C lsus phendla leng husav Lume So sl slobodo adles SabaLosko Le kerel mlsLlmos val Le
kerel nasullmos Le sal skpls le manuses val Le mudares le manuses?
10 vo dlkhlla pe lende hal phendla le manuseske Lun[ar chlo vas hal kodo manus lun[ardla pesko
vas hal lesko vas sasLllo
11 Savorhe holalle hal denas pe duma maskar pende so Le keren le lsusosko
12 Ande kodla vremea C lsus ghelo po plal Le rhughllpe hal sa e rlaL nakhlo Le rhughllpe ko uel
13 kana phuLerdlol o dles C lsus akhardla peske ucenlcll hal alosardla desudul hal akhardla le
aposLolll
14 Pal dla le anav lek busolas o Slmon kal akhardo sas o eLro hal lesko phral Andrel o lakov hal o
loano o llllp hal o 8arLholomeu
13 MaLel hal o 1oma lakov o sav le Alfaeusosko hal o Slmon akharenas les ZeloLo
16 C luda o sav le lakovosko hal ludas lscarloLo kodo kal purhlsardla C lsus
17 Pal avllo Lele lensa kaLar e plallng hal Lerdllo po lek Lhan kal sas buL norodo anda Leske ucenlcll Sas
buL norodo anda ludea hal anda lerusallm hal anda le gava 1lr hal Sldon pasa pal von avlle Le asunen
Les hal Le aven sasLe anda peng nasvallmos
18 kodola kal sas chlnulme kaLar o nasullmos duho vu[o sasLlonas
19 hal sa o norodo rodelas Le azbal le lsusos k puLerla anklelas angla LesLe hal sasLlarelas le
savorhen
20 ALuncl C lsus vazdla le lakha pe peske ucenlcll hal phendla 8adulme Le aven Lume kal san clorhe k
o 8halo le uevlesko Lumaro sl
21 8adulme Le aven Lume kal san bokhale akana k avela Lume dlno buL
22 8adulme Le aven Lume kal roven akana k asana 8adulme Le aven gre(ona Lume le manus kana
gonlna Lume kana chlnulna Lume hal kana sudena Lumaro anav sar kancl pe C 5av le Manusesko
23 8aduln Lume kodo dles hal hoLen radulmasLar k Lumarl podarka avela barl ando 8halo k kadla
kerenas leng dada le profeLonsa
24 numa nasul avela Lumeng kal san barvale k sl Lume svako numa
23 nasul avela Lumeng kal sl Lume buL habe k avena bokhale nasul avela Lumeng kal asan akana
k nek[ls hal roves
26 nasul avela kana sa le manus phenena mlsLlmos pe Lumende! k kadla kerenas leng dada le
profeLonsa
27 numa Me phenav Lumeng kal asunen Ma Le aven Lumeng drago Lumare du[manla keren
mlsLlmos kodoleng kal san leng grla(la
28 Sfin(on kodolen kal den Lume armala rhughln kodoleng kal cl keren Lumen(a mlsLo
29 1e dela Lu varl kon lek palma pal buka de les vl le kolaver Le lela varl kon chlo rahaml mek les Le lel
vl chlo bunda
30 ue kodoles kal mangl varl so LuLar hal Le lel varl so LuLar na mangs palpale kaLar kodo kal dlan les
31 So mangn Lume Le keren le kolaver Lumeng keren vl Lume leng
32 1e aven Lumeng drago kodola kal san vl Lume leng drago ce mlsLlmos keren? vl le bezehale drago
leng kodola kal sl vl von leng drago
33 1e kerena mlsLlmos kodoleng kal keren Lumeng mlsLlmos ce mlsLlmos keren? vl le bezehale keren
kadla
34 Pal Le dena le kodolen kal Lume [anen k vl von dena Lumen ce mlsLlmos keren? vl le bezehale den
ko bezehale sahke Le keren vl le sakadla
33 numa Le aven Lumeng drago Lumare du[manla hal keren mlsLlmos leng den bl Le a[ukeren
palpale Pal Lumarl podarka avela barl hal aven save le uevleskl k C uel lasolo kodolensa kal cl nalsln
leske hal vl kodolensa kal nal lase
36 Aven laso sar Lumaro uad lasolo
37 na keren krls pe kanlkasLe hal cl avel cl pe Lumende krls na Lhon do hal cl Lume cl aven dosale
lerLln hal vl Lume aven lerLlme
38 uen hal avela vl Lumen dlno hal sl Lume dosLa hal vl mal buL sar den ko kolaver avena palpale
Lumen mal buL sar dlan
39 Pal C lsus phendla leng aver paramlcl Sar sal lek korho manus ingrel avre korhes vl le dul peren
ande gropa
40 C ucenlco nal mal baro kaLar pesko gazda numa svako ucenlco kal phlrela vorLa avela sar pesko
gazda
41 SosLar dlkhes e sulum kal sl ande lakh chle phraleskl kana LuL sl Lu khas ande chlrl lakh?
42 val sar sal moLhos chle phraleske hrala mek ma Le lav e sulum kal sl Lu ande lakh kana Lu cl
dlkhes o khas kal sl ande chlrl lakh? C manus kal ankerdlol so chl san! Le avrl mal anglal o khas kal sl
ande chlrl lakh hal aLuncl dlkhesa sar Le ankalaves e sulum kal sl ande lakh chle phraleskl
43 L lasl khas nasLl barlol fruLa chorhl hal cl e chorhl khas cl barlol fruLa lasl
44 k palal fruLa dlkhes Le sl e khas chorhl val lasl Le manus nasLl chldenpe smoklna kaLar kanrhe val
sLuguro kaLar kanrhe
43 C manus o laso ankalavel lase dlell anda laslmos ko sl les anda llo hal o manus o chorho ankalavel
chorhe dlell andal chorhe dlell kal sl les garade ko o manus moLhol anda mul so sl les ando llo
46 SosLar akharen ma uevla hal cl keren so moLhav Lumeng?
47 Slkavava Lumeng pe kasLe mlazol svako manus kal avel mande asunel murhe vorbl hal kerel le
48 kodo manus sl sar lek manus kal kerel lek kher kerdla barl gropa hal kerdla bah funda(la po bah
C pal kal [al dla opral o pal avllo po kher hal o kher cl mlsLlsallo k kodo kher mlsLo kerdo sas
49 numa kodo kal asunel hal cl kerel so moLhav vo sl sar lek manus kal kerdla lek kher pe phuv bl
funda(lako o pal avllo pe kodo kher al kodo kher pelo hal cl mal arasllla kancl
7
1 kana C lsus gheLosardla sa pesko dlvano angla norodo ghelo ando Capernaum
2 lek manus kal poroncllas pe lek sel kLanl sas les lek sluga kal sas leske drago hal kudla sluga sas
nasvalo merlmasko
3 kodo manus kana asundla po lsus Lradla phure [ldovon LesLe Le phusel Les Le avel Le sasLlarel lesko
sluga
4 Avlle ko lsus hal phusenas les phenenas kodo manus sl respekLlme hal Lrobul Le avela sasLo
3 ke kodo manus drago leske amaro norodo hal vo kerdla amare slnagoga
6 C lsus ghelo lensa nas dur kaLar lesko kher kana kodo manus kal poroncllas peske kLanl Lradla
peske vorLacen Le moLhon le lsusskl na nasen pala mande k cl slm dosLa vorLa Le aves mande khere
7 Sa anda kodla cl hallardema dosLa vorLa Le [av me karlng 1uLe numa phen lek vorba hal murho sluga
avela sasLo
8 k me kal Lrobul Le kerav so moLhon kodola kal sl mal bare mandar sl ma kLanl Le lel murho vas hal
phenav lekske !a hal kodo [al hal kolavreske moLhav Paldl hal avel hal murha slugakl moLhav
ker kadla hal vo kerel
9 kana C lsus asundla kadala vorbl cludlsallo hal boldlnlsallo karlng o norodo kal lelas pala lesLe hal
phendla Me moLhav Lumeng cl anda lsrael cl arakhlem kasavesLar pachlamos
10 kana aresle khere le manus kal sas Lradlne kaLar kodo manus karlng C lsus arakhle sasLo o sluga kal
sas nasvalo
11 C kolaver dles C lsus ghelo anda lek gav kal busol naln Leske ucenlcll hal buL norodo [anas Lesa
12 kana areslo pasa o udar le forosko manus [anas Le gropon mules lek [uvll kal sas la numa lek sav
phlvll sas hal buL norodo sas lasa kodo le gavesko
13 kana C uel dlkhlla la pella leskl mlla anda laLe hal phendla lake na rov!
14 asllo hal azbadla o khas kal sas o mulo andre kodola manus kal ingherenas o khas Lerdlle C lsus
phendla1erno manus Me phenav Luke usLl opre!
13 C mulo usLllo opre hal beslo Lele hal delas duma hal C lsus del les palpale ko peskl del
16 Savorhe daralle hal luvudlnas le uevles hal moLhonas lek baro profeLo sl maskar amende! C uel
avllo Le skpll pesko norodo!
17 L vesLla po lsus ghell ande sa e ludea hal sa le forurla kal sas pase
18 Le loanoske ucenlcll phende leske po kadala dlell
19 C loano akhardla dulen andal slugl hal Lradla le karlng C lsus Le phusen lesLar 1u san kodo kal
Lrobulas Le avel val Lrobul Le a[ukeras avres?
20 kana aresle ko lsus phende C loano o 8apLlsLo Lradla amen karlng 1uLe Le moLhos 1u san kodo
kal Lrobul Le avel val Lrobul Le a[ukeras avres?
21 Ande kadla vremla C lsus sasLlardla buLe manusen kal sas nasvale bang kodola kal sas beng ande
lende hal phuLerdla le lakha buLe korhen
22 C lsus dla aLveLo ko le loanoske ucenlcll !an palpale! MoLhon le loanoske so dlkhllan hal so
asundlan! Le korhe dlkhen le bange phlren le lepra vu[lle le kasuke asunen le mule vusLen e lasl vesLla
sl phendl le chorhe manuseng
23 8adulme Le avel kodo kal cl rlmol leske kancl!
24 kana kodola kal Lradla sas o loano gheleLar C lsus phendla le norodoske pal loano So ghellan Lume
Le dlkhen ande pusLla? lek sulum kal mlsLll kaLar e barval?
23 numa so ghellan Le dlkhen? lek manus kal sl vurlardo ande sukar (alla? LLa kodola kal sl le sukar
(alla hal kal Lralln ando mlsLlmos kodola Lralln andel khera le impraLong!
26 So ghellan Lume Le dlkhen? lek profeLo? L Me phenav Lumeng dlkhllam mal buL sar lek profeLo
27 C loano sl kodo kal sl ramome LLa Lradav murha sluga kal anel e vesLla angle LuLe Le lasarel o
drom angla LuLe
28 Me phenav Lumeng Maskar kodole kal arakhadlle kaLar e [uvll nal mal bare de sar o loano o
8apLlsLo inkr o mal (lnorho ando 8halo le uevlesko mal baro lesLar
29 Pal sa o norodo kal asundla les hal vl le vamesll phende k vorLa so phenel C uel hal mekle Le
bolel o loano
30 numa le larlsell hal le CrLurarll cl bolenas pe lesLar phende k nas vorLa so moLhol C uel
31 noah pala kasLe malaven kadala manus kadala vremlake hal pe kasLe mlazon?
32 von mlazon sar glaLe kal besen ando bazarl hal kal den duma lek kavresa hal moLhon Chllabadlam
ande LuLuraza hal Lume cl kheldlan hal ghllabadlan ghllla mlloso hal Lume cl rulan
33 C loano o 8apLlsLo avllo hal cl hal o manrho hal cl pel mol hal Lume moLhon o beng sl ande lesLe
34 C 5av le Manusesko avllo hal halas hal pelas hal Lume phende ulkh kado manus hal buL hal pel
buL lek vorLakolo le vamesensa hal le bezehalensa!
33 numa o claclmos slkadllo kaLar le glaLe
36 lek larlseo mangllape kaLar C lsus Le hal lesa C lsus ghelo ando kher le manusengo hal Lhodlape
kal skafldl Le hal
37 Sas lek [uvll bezehall kal sas ando gav kana asundla k C lsus sas po e skafldl ando kher le
larlsenongo andlnl lek boLela pherdo duhl
38 Pal beselas pasal punrhe le lsusoske hal rovelas hal lake asua clndarde le punrhe le lsusoske hal
porme koslla leske balensa hal clumldla leske punrhe hal Lhodla duhl pe lende
39 C larlseo kal akhardlasas le lsusos ando pesko kher hal dlkhlla so kerdllla moLholas ande pesLe
kado manus Le avlllno profeLo [angllno so sl kodla [uvll kal azbal les vo [angllno k bezehallla
40 C lsus phendla leske Slmon sl ma varl so Le moLhav Luk C Slmon phendla ue duma Cazda
41 uul manus sas kal kamenas leske love lek kamelas leske pans sela Lellara hal o kolaver pansvardes
Lellara
42 Sar nas le love Le pochlnen vo cl mal manglla peske love lendar noah C lsus phusel Savo andal
dul avela leng drago kodo manus?
43 C Slmon dla aLveLo Me gindlv k kuko kal dlasas les mal buL C lsus phendla leske vorLa
phendlan
44 orme dlkhlla pe [uvll hal phendla le Slmonoske ulkhes kaLha [uvll? Avllem ande chlo kher hal cl
dlan Ma vo sl pal Le halavel Murhe punrhe numa vol chlndlaLar le peske asuensa h al koslla le balensa
43 Cl clumldlan Ma numa vol de sar avllem ando kher sa murhe punrhe clumldel
46 Cl sordlan vo sl vulol pe Murho sero numa vol sordla duhl pe Murhe punrhe
47 Anda kodla moLhav Luke lake buL bezeha lerLlmele k drago slmas lake numa kodoles ko kal lerLln
han(l kodo volll han(l
48 Pal C lsus moLhol la [uvllake Chle bezeha lerLlmele!
49 kodola kal sas kal skafldl lesa moLhon ande pende kon sl kado kal lerLll vl le bezeha?
30 numa C lsus phendla la [uvllake Chlo pachlamos skplsardla Lu [a pachlasa
8
1 orme C lsus [alas foro foresLar al gav gavesLar al moLholas e lasl vesLea po 8halo le uevlesko
2 al nlsLe [uvlla kal sasLllesas anda clorhe duhurla al andal nasvallmaLa e Marla kal akharenas la
Magdalena al ankllsLesas anda laLe le efLa bengen
3 loana e rhomnl le Cuzasosll kal lele sama kaLar o impraLo lrod al Susanna al buL aver [uvll kal
a[uLlsarde le lsusoske peng mlsLlmasa
4 8uL manus avenas al avenas anda foro foresLar ko lsus al kana o norodo chldlnlsallo C lsus phendla
leng lek paramlcl
3 lek manus ghelo Le sudel peske smin(a kana sudelas smin(a unll pella andal smin(a pasa drom
kal le manus phlravenas al le smin(a sas Lelal punrhe al le clrlklla avlle al hale le
6 Al unll pele po Lhan kal sas bah al kana barlle suchlle k nas vov sl chlngo
7 Al unll pele maskar le kanrhe kodola kanrhe barlle maskar le paLrla al Lasade le
8 unll smin(a pele ande lasl phuv barlle le smin(a al dlne fruLa lek sel pe lek sel Al kana dla duma
kadla C lsus phendla Asun kodo kal sl les khan Le asunel Lrobul e asunel!
9 Lesk ucenlcll phusle Les So znachll kadla paramlcl?
10 C lsus dla le aLveLo k Lumeng sas slnado Le [anen so sl garado po e lmpr(la le uevleskl numa le
kolavreng sl phendo ande paramlchl saxke Le dlkhen numa chl dlkhen al Le ashunen numa chl hallaren
kanch
11 LLa so znachll kadla paramlcl e smin(a sl o cuvinLo le uevleskl
12 Smin(a kal pele pasa drom sl kodola kal asunen numa o beng avel al lel anda lengo llo o CuvinLo
k [anel k Le pachlanape sl Le skplnpe
13 Le smin(a kal pele po Lhan kal sas bah sl kodola kal asunen o CuvinLo al lel la radulmasa numa nal
vov sl vunl ande lende pachlalpe han(l vremla al kana avel o beng Le zumavel le peren
14 Le smin(a kal pele maskar le kanrhe sl kodola kal asundesas numa o nekazo o barvallmos al le dlell
le Lraloske Lasaven le al lengefruLa sohar cl barlol
13 Le smin(a kal pella ande lasl phuv sl kodola kal asunen o CuvinLo won garaven la ande lasho llo al
ankeren e vorba al anen fruLa chachlmasa
16 khonlk cl del lag lek lampo al Le garavel les Lelal e vadra val Lelal e skafldl numa Lhol les opral pe
skafldl Le del e lumlna savorheng kal den ando kher
17 ke nal kancl garado kal Lrobul Le avel slkado kancl garado kal Lrobul Le [anen al Le dlkhen savorhe
18 noah len sama sar asunen k avela dlno kodoles kal sl les numa k kodo kal nal avela lesLar llno vl
savo gindln k sl les
19 L del al le phral le lsusoske avlle LesLe numa nasLl aresle LesLe pala buL norodo
20 Al moLhol Leske Chlo del al cheo phral avrl le al mangn Le dlkhen 1u
21 C lsus phendla leng Murhl del al murhe phral sl kodola kal asunen C CuvinLo le uevleskl al kal
keren Lesko zakono
22 Ande lek dles C lsus ankllsLo ando pharahod(l esk ucenlcll al phende leng Aven pe kolaver rlk le
paleske al ghele
23 Sar [anas po pal C lsus sovelas lek barl barval avlll po pal al pherdlolas o parahodo le palesa al
hallnas
24 Le ucenlcll paslle pasa lsus al vusLlarde Les phenenas Cazda Cazda hallsavas orme C lsus
vusLllo al dla mul pe barval al po pal al Lerdlll al sas llnlsLea
23 orme phendla le ucenlcll kal Lumaro pachlamos? uaralle Lesk ucenlcll al cludlsalle al phende lek
kavreske Ce felo manus kado? k dla mul pe barval al pe marla al vl e barval al e marla pachlan Lesko
mul!
26 Aresle ando Lhem le manusengo kal buson Cadarenes kal sl inchlal e Calllea
27 kana C lsus vullsLo pe phuv avllo karlng LesLe lek manus le forosko kal sas ande lesLe buL beng de
demulL nas pe lesLe (alla al vo cl beselas khere numa andel mormin(l
28 kana dlkhlla le lsusos (lplsardla al sudlape ka lesk punrhe al phendla zurales So sl maskar 1uLe al
maskar mande lsuse 1u C 5av le uevlesko kal sl opre! So manghesa mandar na chlnulsar ma
29 C lsus dla porunka k o beng Le anklel avrl anda kodo manus 8uLlvar o bl vu[o (odlasaspe anda lesLe
le manus phandenas les lan(onsa al sasLrensa pel punrhe al vl pel vas numa vo slnelas le al o beng
ingrelas les ande pusLla
30 C lsus phuslla les Sar busos? vo dla aLveLo Le Leglon k buL beng sas ande lesLe
31 Le beng rhughlnaspe k lsus Le na [an ando Adinko
32 Sas koLhe po plal buL bale kal hanas Le beng manglepe kaLar C lsus Le sal den andel bale al C lsus
phendla leng Le [an andel bale
33 Le beng ankllsLe avrl anda kado manus al dlne andel bale al le bale sudepe pal har ande marea al
Lasule
34 Le manus kal nlngrenas le balen dlkhle so kerdllla nasle al phende e vesLea so dlkhle andel gava al
avrlal le gava
33 norodo [alas Le dlkhel so kerdllla avlle ko lsus al arakhle le manuses kal ankllsLesas le beng anda
lesLe al beselas Lele kl punrhe le lsusoske vurlardo al leske go[l vorLa al daralle
36 kodola kal dlkhle so krdlllasas phende sar kodo manus kal sas le beng ande lesLe sasLllo
37 ALuncl sa o norodo kodole gavesko kal busonas Cadarenas rhughlsalle k lsus Le durlol lendar k
daranas C lsus ankllsLo ande pharahodl(l al gheloLar
38 C manus kal ankllsLe sas le beng anda lesLe mangllape kaLar C lsus Mek ma Le [av 1usa numa C
lsus Lradla les al phendla les
39 !a ando chlo kher al phen so godl kerdla Luk C uel CheloLar al phendla anda sa o foro so godl
kerdla lesk C lsus
40 kana avllo palpale C lsus o norodo prlmlsarde Les k savorhe a[ukerenas Les
41 LLa avllo lek manus kal busolas lalr vo sas o baro pe slnagoga sudlape kol punrhe le lsusoske al
mangllape LesLar Le avel ande lesko khr
42 k sas les numa lek sel kal sas desudul bersenghl merlmaskl sas numa sar C lsus [alas laLe le manus
avenas pasa LesLe kaLar svako rlk
43 Sas lek [uvll kal hasarelas pesko raL de desudul bers al kal hallasas sa peske love kol dokLLorla numa
cl lek cl sasLlardla la
44 Avlll palal pala LesLe al azbadla e Llvala la bundako kal sas po lsus al sLrazo o raL kal hasarelas Lerdllo
43 C lsus phuslla kon azbadlan Ma? numa savorhe phende k cl azbade Les al o eLro phendlas
Cazda buL norodo sl pasa 1uLe al 1u moLhos kon azbadla Ma?
46 numa C lsus phendla varl kon azbadla Ma k hallardem k zor ankllsLo anda Mande!
47 Al kana e [uvll dlkhlla k nas garadl ghell al lzdralas al sudlape kol punrhe le lsusoske al phendla
angla sa o norodo sosLar azbadla le lsusos al sar sasLlll sLrazo
48 C lsus phendla lake Murhl sel chlo pachlamos sasLlardla Lu [a pachlasa!
49 Sar delas duma inkr avllla varl kon kaLar o baro le kheresko al phendla Chlo sel mull na mal
[lllaren le lsusos
30 numa C lsus asundla al phendla ko lalr na dara numa pachlas Lu al vol avela sasLlarel
31 kana areslo ko kher C lsus cl meklla Le del khonlk Lesa ando khr numa o eLro o loano al o lakov
al o dad al e del la glaLake
32 Savorhensa roven al pherde nek[lme ALuncl C lsus phendla na roven cl mull numa sovel!
33 Asanas LesLar k von [anenas k mull
34 numa C lsus lla la le vasLesa al phendla zurales vusLl opre glaLa!
33 Al lako duho avllo ande laLe al sLrazo vusLllo opr al C lsus phendla uen la Le hal
36 Lako dad al lakl del cludlsalle al C lsus phendla leng Le na moLhon kanlkaske
9
1 C lsus chldla anda lek Lhan le desudul ucenlcll al dla le zor al puLerea pe sa le beng al e zor Le
sasLlaren le nasvalen
2 1radla len Le moLhon e vesLea le 8haloskl le uevleskl al Le sasLlaren le nasvalen
3 orme phendla leng na len kancl Lumensa kal [an cl rhal cl gono cl manrho cl love cl dul rahamla
4 Andel khera kal [ana besen koLhar [l kana [anaLar
3 Al Le na prlmlla Lumen o norodo anklen avrl anda kodo gav al kosen e pulberea po Lumare punrhe Le
slkaven leng so sl von
6 CheleLar al ghele gav gavesLar al phende e lasl vesLea sasLlarenas le nasvalen
7 lrod o 1eLracho asundla so godl kerdlolas al numa delas pe go[l k unll moLhonas k o loano o
8apLlsLo [uvlndlsallo andal mule
42n 9 8 21320 unl moLhonas ke o Lll[ah slkadllo al unl ke lek phurano profeLo
zhuvlndlsallo
42n 9 9 21330 Al o Perod phendla hendem Le shlnen o shero le lovanosko
numa savo sl kado kal ashunav al moLhol kasavendar dlell? Al mangelas Le dlkhel les
42n 9 10 21340 Le desh u dul dlslplurla kana avlle palpale phende ka !esus so
godl kerde Lla le pesa al gelo karlng o foro kal bushol 8eLhsalda
42n 9 11 21330 kana o narodo ashundla llape pala lesLe C !esus prlmllas le al
phendla lenge pa rhalo le uevlesko al sasLlarelas kodolen kal Lrobulas Le aven sasLe
42n 9 12 21360 kana perelas e rlaL le desh u dul dlslplurla avlle lesLe al phende
leske 1rade le narodos Le zhan andel gava al kruglom Le soven av Le arakhen xaben ke kaLse kal sam
pusLa sl
42n 9 13 21370 numa C !esus phendla lenge uen le Lume Le xan numa won
phende lerdl panzh manrhe al dul mashe Zhasa ame Le chlnas xaben kadale narodoske?
42n 9 14 21380 Sas pashLe panzh ml zhene koLse C !esus phendla peske
dlslplonge keren le Le beshen Lele al Le Lhon andek Lhan po panvardesh zhene
42n 9 13 21390 Al kerde kadla kerde le Le beshen Lele
42n 9 16 21600 C !esus lla le panzh manrhe al le dul mashe al vazdla le lakha
karlng o rhalo al nalslsardlas porme phaglla al dla le ka peske dlslplonge Le den ka narodo
42n 9 17 21610 Savorhe xale al challlle al le dlslplurla chlde le koLora kal
ashshllla desh u dul shkonlLsl pherde sas
42n 9 18 21620 Andek [es C !esus rhugllas pe korkorho peske dlslplurla avlle
lesLe al phushlla le So moLhon o narodo ke slm?
42n 9 19 21630 Won phende C lovano o bapLlsLo unl moLhon o Lll[ah unl
phenen lek phurano profeLo kal zhuvlndlsallo
42n 9 20 21640 hendla lenge kon moLhon ke slm? C eLrl dla aLweLo C
krlsLo le uevlesko
42n 9 21 21630 Al C !esus dla le Lrad Le na moLhon kanlkaske
42n 9 22 21660 Al mal phendla ke o Shav le manushesko chlnull buL wo avela
shudlno lendar le phure le bare le rashange al le CramnoLurla Mudarena les al o LrlLo [es zhuvlndlla
42n 9 23 21670 orme phendla savorhenge 1e mangela varl kon Le lelpe pala
mande Le busLrel pe pes al Le lel swako [es pesko Lrushul al Le lelpe pala mande
42n 9 24 21680 ke kodo kal mangela Le skepll pesko Lralo xasarela les numa
kodo kal xasarela pesko Lralo pala mande skeplla les
42n 9 23 21690 Al so nlrlla o manush Le avel leske sa e lumla al Le xasarela pe
pes?
42n 9 26 21700 ke kon godl lazhala mandar al kaLar murhe vorbl o Shav le
Manushesko avela lesLar lazhal kana avela anda pesko barlmos al ande barlmos le uadesko al le
SwunLsl angelurla
42n 9 27 21710 henav Lumenge chachlmasa unl kal sl kaLse chl merena mal
anglal sar Le dlkhen o rhalo le uevlesko
42n 9 28 21720 CxLo [es pala kodla kana phendla kadala vorbl C !esus lla pesa
C eLrl al o lovano al o lakov al ankllsLo po plal Le rhuglnpe
42n 9 29 21730 Sar C !esus rhugllaspe lesko mul pharhudllo al leske Lsalla
parnlle zurales
42n 9 30 21740 LLa dul manush denas duma lesa kal sas o Moses al o Lll[ah
42n 9 31 21730 kal dlchonas ande barlmos al denas duma pal leskl marLla ando
!erusalem kal Lrobul Le kerdlol
42n 9 32 21760 C eLrl al kodola kal sas lesa sovenas numa sar beshenas
vushLlarde dlkhle o barlmos le !esusoske al le dul manush kal sas lesa
42n 9 33 21770 Sar le manush zhanasLar kaLar C !esus o eLrl phendla leske
Cazda mal mlshLo ke sam Lusa keras Lrln Lserl Luke lek le Mosesoske lek o Lll[ahoske Chl zhanelas
so moLholas
42n 9 34 21780 Sar dlvlnllas kadla ek nuvero vullsLo pe lende al le dlslplurla
daralle kana dlkhle sar o nuvero vullsLo pe lende
42n 9 33 21790 Al anda nuvero avllo ek glaso phenenas kako sl murho Shav
kal sl mange mal drago ashunen lesLe
42n 9 36 21800 kana ashundllo kodo glaso C !esus korkorho sas Le dlslplurla
chl moLhonas kanch al ande kodla vrlama chl phende kanlkaske so dlkhle
42n 9 37 21810 e Lerharln kana vullsLe pal plalln buL narodo avelas karlng C
!esus
42n 9 38 21820 Al mashkar o narodo ek manush Lslplsardla Cazda rhuglv ma
LuLe dlkh pe murho shav ke ferdl kado sl ma!
42n 9 39 21830 C beng lla kodo raklorho al kerelas les Le Lslpll al drechlnllas les
zurales al zhala leske spuma anda mul Chlnullas les al chl mekelas les vushoro
42n 9 40 21840 8huglsallem ka che dlslplurla Le gonln le benges al nashLlsarde
42n 9 41 21830 C !esus phendla 1ume kal chl pachan Lume al chorhe kal san!
Sode vlrama Lrobul Le beshav Lumensa? Sode vrlama rhevdlv Lumen? An che shaves kaLse
42n 9 42 21860 Sar o shav pasholas karlng C !esus o beng shudla les pe phuv al
drechlnlsardla les zurales numa C !esus gonlsardla le benges al sasLlardla le raklorhes al dla les palpale
ka pesko daL
42n 9 43 21870 Al savorhe chudlsalle anda barlmos le uevlesko Al sar savorhe
dlkhenas o lashlmos kal kerelas C !esus phendla leske dlslplonge
42n 9 44 21880 1umenge ashunen mlshLo so moLhav C Shav le Manushesko
Lrobul Le avel dlno andal vas le manushenge
42n 9 43 21890 numa won chl hallarde kadla vorba ke garado sas lendar saxke
Le na hallaren al daralle Le phushen lesLar pa kadla vorba
42n 9 46 21900 Le dlslplurla marenas mul mashkar pende Le zhanen savo sas
mal baro anda lende
42n 9 47 21910 C !esus zhanglla so glndlnaspe lla leke raklorhes al Lhodla les
pasha pesLe
42n 9 48 21920 Al phendla lenge kon godl prlmlla ande murho anav kakala
glaLa prlmll man prlmll kodoles kal Lradla ma ke kodo kal sl o mal Lslnorho mashkar Lumende kodo sl o
baro
42n 9 49 21930 C lovano phendla Cazda dlkhllam leke manushes kal gonll le
bengen ande cho anav al ame aLerdlardlam les ke chl lelpe pala amende
42n 9 30 21940 na aLerdlaren les C !esus phendla leske al le kolaver dlslplurla
ke kon chl rlmol Lumaro zakono Lumensalo
42n 9 31 21930 L vrlama pasholas kana C !esus avela llno ando rhalo wo
manglla Le zhal ande !erusalem
42n 9 32 21960 1radla angla pesLe slugen kal gele al dlne ande gav le
SamarlLanongo Le lasharen lesko Lhan
42n 9 33 21970 numa chl prlmlsarde les ke zhanas karlng e !erusalem
42n 9 34 21980 kana le dlslplurla o lakov al o lovano dlkhle so kerdlolas
phende uevla mangas Le akharas lag anda cherl Le phabarel les sar kerdlas o Lll[ah?
42n 9 33 21990 C !esus boldlape karlng lende al Lslplsardla pe lende al
phendla Chl zhanen savesLar chorho duxo avllo pe Lumende
42n 9 36 22000 ke C Shav le manushesko chl avllo Le xasarel le manushen
numa Le skepll le
42n 9 37 22010 Al gele ando aver foro Sar zhanas po drom lek manush phendla
ka !esus uevla lav pala LuLe kal godl zhasa
42n 9 38 22020 C !esus phendla leske Le 8enard sl le gropl al le chlrlklla sl le
kulburla numa C Shav le Manushes nal les chl lek Lhan kal Le Lhol pesko shero
42n 9 39 22030 Mal phendla avreske Aldl pala mande numa wo phendla
uevla mek mal anglal Le gropov murhe dades
42n 9 60 22040 C !esus phendla leske Mukh le mulen Le gropon penge mulen
al Le zhan phen pa rhalo le uevlesko
42n 9 61 22030 Aver manush phendla Lava ma pala LuLe uevla numa mek ma
Le zhav mal anglal Le dlkhav murhe nalmon
42n 9 62 22060 C !esus phendla leske kon godl Lhol o vas ka wurdon al dlkhel
palpale nal vuzho ka rhalo le uevlesko
42n 10 1 22070 ala kodla C uel mal alosardla aver efLavardesh slugl al Lradla le
dul po dul angla pesLe ande sa le gava al ande sa le Lhana kal Lrobulas wo Le zhal
42n 10 2 22080 Al phendla lenge 8arl buchl sl Le kerelpe numa xanLsl narodo
sl Le keren buchl rhugln Lume ka Cazda la buchako Le Lradel manushen Le keren leske buchl
42n 10 3 22090 Zhan! 1radav Lume sar bakrlorhe mashkar le ruv
42n 10 4 22100 na lngeren Lumensa le love chl gono chl papucha al nal
moLhon kanlkaske drobolLu pa drom
42n 10 3 22110 kana zhana ando kher moLhon mal anglal L pacha Le avel pe
kado kher
42n 10 6 22120 Al Le beshela koLse ek mursh pachako Lumarl pacha beshela pe
lesLe Le na pale avela Lumende palpale
42n 10 7 22130 8eshen ande salflelo kher xan al pen so dena Lumen ke o
bucharl Lrobul Le avel pochlndo na zhan kher kheresLar
42n 10 8 22140 Ande fersavo gav kal zhan al won prlmln Lume xan so avela
Lumen dlno
42n 10 9 22130 SasLlaren le naswalen kal avena al moLhon lenge C rhalo le
uevlesko pashllo pasha Lumende
42n 10 10 22160 numa ande fersavo gav kal zhan al won chl prlmln Lume zhan
pel droma al moLhon
42n 10 11 22170 kosas pe Lumende e phulberla Lumare gaveske kal asLardllepe
amare punrhe numa de Lu go[l ke o rhalo le uevlesko pashllo pasha Lumende!
42n 10 12 22180 henav Lumenge ando kodo dles la krlsako kana le manush
beshen angla uel avela mal vushoro po Sodom sar pe kodo foro
42n 10 13 22190 nasul Luke Chorazln! nasul Luke 8eLhsalda! ke Le avlno le
mlraklurla kerde ande 1yre al Sldon kal sas kerde Lumende de dumulL kamas Le phlraven Lsalla goneske
al Le Lhon zhego pe pesLe Le slkaven ke kelsalle!
42n 10 14 22200 numa po dles la krlsako mal vushoro avela lenge e 1yre al Sldon
sar Lumenge
42n 10 13 22210 Al Lu Capernaum Avesa vazdlnl zhl ka rhalo? nlchl 1a Lele sl Le
zhas La ando lado!
42n 10 16 22220 C !esus phendla leske dlslplonge kodo kal ashunel Lumende
ashunel man al kado kal shudel Lume shudel man al kado kal shudel man shudel kodoles kal Lradla
ma
42n 10 17 22230 Le efLavardesh avlle palpale radulmasa al phende uevla vl le
beng daran amendar ande cho anav!
42n 10 18 22240 C !esus phendla lenge ulkhavas le benges sar perelas anda
cherl sar lek rhon[lLo
42n 10 19 22230 Ashun! uem Lume e puLlera Le phlren pel sapa al le Skorplonkl
al pe sa e puLlera le duzhanoske al kanch nashLl dukhavela Lumen
42n 10 20 22260 numa na raduln Lume ke le beng daran Lumendar numa raduln
Lume Lumare anava ramomele ando rhalo
42n 10 21 22270 Ande kodla vrlama C !esus pherdo sas le SwunLone uuxosa al
phendla nalslv Luke Murho uaL Cazda le rhaloskl al la phuvlako! ke mekllan Le hallaren kodola kal sl
sar glaLe al na kodola kal glndlnpe go[aver al le slchardo Anda kodla Murho uaL nalslv Luke ke chl vola
sas Le kerdlol kadla
42n 10 22 22280 Swako flelo Lhodlas ando murho vas Murho uaL Al khonlk chl
zhanel kon sl C Shav ferdl C uaL al khonlk chl zhanel kon sl C uaL ferdl C Shav al kon kodl halol C Shav
Le mekel Le zhanen le uades
42n 10 23 22290 orme boldlnlsallo karlng le dlslplurla al phendla lenge
korkorho 8adulme le lakha kal dlkhen so Lume dlkhen!
42n 10 24 22300 ke phenav Lumenge ke buL profeLurla al amperaLsl mangle Le
dlkhen so Lume dlkhen al chl dlkhle Le ashunen so Lume ashunen al won chl ashunde
42n 10 23 22310 lek ablakaLo la krlsako vushLllo opre al zumadla les phenel
Casda so Lrobul Le kerav Le avel ma o Lralo kal chl mal geLolpe?
42n 10 26 22320 C !esus phendla leske So sl ramome ando zakono? So [lnes
Lu?
42n 10 27 22330 Wo dla aLweLo al phendla 1e avel Luke drago C uel sa chl llesa
sa che duxosa sa che zorasa sa che glndosa al Le avel Luke drago cho vorLako sar san Lu
42n 10 28 22340 MlshLo dlan aLweLo hendla C !esus ker kadla al Lrallsa
42n 10 29 22330 C manush mangelas Le mlazol lasho sas phushlla le !esusoske
kon sl murho vorLako?
42n 10 30 22360 C !esus phendla lek manush vulelas andal !erusalem al zhalas
ando !erlcho pelo mashkar le chor kal chorde leske Lsalla marde les al geleLar al mekle les dopash
mulo
42n 10 31 22370 lek rashal nakhelas koLsar al dlkhlla le manushes numa
nakhelas po drom pe kolaver rlk
42n 10 32 22380 Salkflelo lek manush kaLar e vlLsa le Levlangl nakhlo koLsar
kana dlkhlla o manush kal sas mardo avllo pasha lesLe numa nakhelas pe kolaver rlk
42n 10 33 22390 numa lek SamarlLan kal phlrelas nakhlo koLsar al kana dlkhlla
les Sas les mlla pe lesLe
42n 10 34 22400 Celo lesLe Lhodla dlrzl koLse kal sas shlndo al shordla vulol al
mol porme Lhodla les pe pesko magarl angerdla les ka kher (o kher kal le sLrelnurla beshen) al lla sama
lesLar
42n 10 33 22410 e Lerharln o manush andal Samarla lla dul shela Lellara al dla le
ka gazda ando kher al phendla Le sama lesLar al so zldlsa mal buL dava le Luke kana avava palpale
42n 10 36 22420 Savo anda kadala Lrln mlazol Luke sas o vorLako kodolesko kal
pelo mashkar le chor?
42n 10 37 22430 ula aLweLo o ablokaLo kuko sl kal sas leske mlla ando kado
manush C !esus phendla leske Zha al vl Lu ker kadla
42n 10 38 22440 Sar o !esus al leske dlslplurla phlrelas pa drom avllo ande lek
gav kal lek zhuvll kal busholas MarLha premlsardla les ando pesko kher
42n 10 39 22430 Sas la lek phel kal busholas Marla L Marla beshll kal punrhe le
!esusoske al ashunelas leskl vorba
42n 10 40 22460 numa e MarLha kopallme sas Le kerel bucha ando kher avlll al
phenel uevla nal Luke kanchl kal murhl phel mekel ma korkorho Le podall? hen lake Le zhuLll ma
42n 10 41 22470 C !esus phendla lake MarLha marLha nekezhls Lu al mlshLls Lu
pala buL dlell
42n 10 42 22480 lek dlela ferdl Lrobul e Marla alosardla o mal lasho kal chl avela
llne laLar
42n 11 1 22490 !esus rhugllaspe andek dles andek Lhan kana geLosardla lek
anda leske dlslplurla phendla leske uevla slchar amen Le rhuglsavas sar o lovano slchardla peske
dlslplon
42n 11 2 22300 C !esus phendla lenge kana rhugln Lume moLhonAmaro uaL
kal san ando rhalo Le avel cho anav ankerdo SwunLo Chl ampereLsla Le avel chl vola Le kerdlol pe phuv
sar ando rhalo
42n 11 3 22310 ue amen adles amaro manrho sar swako dles
42n 11 4 22320 lerLlsar amare bezexa sar vl ame lerLls kodolen kal keren bezexa
karlng amende na mek ame Le zhas ando zumalmos numa skeplsar ame kaLar o nasul lek
42n 11 3 22330 Al C !esus phendla lenge 1e zhas ka cho vorLako ando lesko
kher mashkar e rlaL al phenes leske C vorLakona de ma Lrln manrhe
42n 11 6 22340 Murho vorLako phlravelpe al Lerdllo ka murho kher al nal ma so
dav les
42n 11 7 22330 Al andral anda pesko kher kodo vorLako moLhol leske na dzllar
ma! C wudar vunzhe phandadolo al murhe shave al me ando Lhan sam nashLl wushLlav Le dav Lu
manrho
42n 11 8 22360 henav Lumenge vl Le na wushLela Le del les ke lesko vorLako
sl wushLela ke dzlllarel les al dela les so godl Lrobul les
42n 11 9 22370 Al me moLhav Lumenge Mangen avela Lumende dlno roden al
arakhena maren al phuLrena Lumenge
42n 11 10 22380 ke kon godl mangel lel al kodo kal rodel arakhel al phuLren
kodoleske kal marel
42n 11 11 22390 Savo anda Lumende del bax peske shaves Le mangela lesLar
manrho? val Le del les sap Le mangela lesLar masho?
42n 11 12 22600 val Le mangel anrho dela les skorplonka?
42n 11 13 22610 1ume kal san nasul zhanen sar Le den lashe dlell Lumare glaLen
Sode mal buL Lumaro uaL kal sl ando rhalo dela C SwunLo uuxo kodolen kal mangen lesLar
42n 11 14 22620 C !esus gonlsardla le benges kal sas muLo al kana o beng
ankllsLo avrl o manush dla duma al o narodo chudlsallo
42n 11 13 22630 numa unl phenanas Wo gonll le bengen kaLar o 8eelzebub o
baro le bengengo
42n 11 16 22640 Al unl Le zumaven les mangenas lesLar Le slkavel lenge varl so
kal avel anda rhalo
42n 11 17 22630 numa C !esus zhanelas lenge glndurla al phendla lenge Swako
ampereLlsa kal sl xuladl pe pesLe sl Le xalll swako foro val nlamon(famllla) kal sl xulade pe pesLe chl
ashena
42n 11 18 22660 1eala o beng gonll le benges won sl xulade pe pesLe sar rhlvdlla
al ashela leskl ampereLsla? numa Lume phenen ke gonlv le bengen kaLar o 8eezebub
42n 11 19 22670 Al Le gonlva me le bengen kaLar e puLlera kal o 8eelzebub del
Lumare shave kaLar len won e puLlera Le gonln le bengen?
42n 11 20 22680 numa Le gonlva me le bengen kaLar o SwunLo uuxo le uevlesko
anLunchl e ampereLsla le uevleskl avllo pe Lumende
42n 11 21 22690 kana lek manush zuralo sl les e armla Le arakhel peske kher
lesko man[ln kal sl les arakhado lo
42n 11 22 22700 numa Le avela lek mal zuralo lesLar al marel les lel lesLar sa e
armla kal wo [lnelas pe laLe al xulavel so sl les
42n 11 23 22710 kodo kal nal pe murhl rlg chl zhuLll ma numa kerel nasul karlng
mande al kodo kal chl chldel mansa xulavel
42n 11 24 22720 kana o bl vuzho ankllsLo avrl anda manush zhal ande pusLa Le
rodel Lhan Le hodlnll al chl arakhel al moLhol Zhava palpale ande murho kher kaLar ankllsLem
42n 11 23 22730 Al kana aresel ande pesko kher arakhel vuzhlmos al lashardo
42n 11 26 22740 AnLunchl zhal al o beng anel aver efLa beng mal sasul lesLar al
sa zhan Le Lralln ande kodo manush AnLunchl mal nasul leske de sar mal anglal
42n 11 27 22730 kana C !esus phenelas kodo dlvano lek zhuvll dla duma
mashkar o narodo al phendla leske 8adulme Le avel o [l kal ankerdla Lu al le chucha kal pravarde Lu
42n 11 28 22760 Al C !esus phendla 8adulme mal blnl kodola kal ashunen L
vorba le uevleskl al kal garaven la
42n 11 29 22770 Sar buL narodo avelas C !esus phendla lerdl ek vlLsa kal sl
nasul al kal nal chachlmasa le uevlesa mangen semno numa chl lek chl avela dlno ferdl so kerdlllape ka
profeL o !onah
42n 11 30 22780 ke sar o !onahas sas lek semno le manushengo kal sas ande foro
nlnevah sakadla C Shav le Manushesko avela le manushenge adles
42n 11 31 22790 L ampereLlsalka andal Sheba Le wushLel o dles la krlsako kadala
vlLsasa kal krls Le dosharel len wol avlll dural Le ashunel ka Solomon ke de sa go[aver sas al akana sl lek
mal baro kaLar o Solomon kaLse!
42n 11 32 22800 Le manush andal nlneveh sl Le wushLen kadala vlLsasa kal krls Le
dosharen len ke kana o !onah dla duma pa uel lenge won kelsalle al akana lek mal baro kaLar o !onah sl
kaLse!
42n 11 33 22810 khonlk chl del lag ek lampo al Le garavel les Lelal skafldl numa
Lhol les opral pe skafldl Le del vedlara savorhen kal sl ando kher
42n 11 34 22820 Che lakha sl sar ek lampo le sLaLosko kana che lakha dlkhen
mlshLo sa cho sLaLo pherdl la vedlarakl numa kana che lakha chl dlkhen mlshLo sa cho sLaLo sl ando
Lunlarlko
42n 11 33 22830 Le sama e vedlara kal sl ande LuLe Le na avel Lunlarlko
42n 11 36 22840 1e sl sa cho sLaLo pherdl la vedlarakl al nal kanch ando
Lunlarlko avela sa cho sLaLo ande vedlara sar ek lampo sLreflal pe LuLe la vedlarasa
42n 11 37 22830 Sar C !esus delas duma ek larlsl manglla les Le xal lesLe gelo al
Lhodlape kal skafldl
42n 11 38 22860 C larlsl chudlsallo kana dlkhlla ke C !esus chl xaladla mal anglal
sar Le xal
42n 11 39 22870 numa o uevla phendla leske 1ume larlzeanurla xalaven e
kuchl al o Llarl avrlal numa andral Lume san pherdo nasullmasko al chorlmasko
42n 11 40 22880 rosLo san! aLe C uel kal kerdla le avrlal chl kerdla vl andral?
42n 11 41 22890 numa den so sl ande che kuchl al Llarl kal chorhe al swako dlela
avela vuzhl Lumenge
42n 11 42 22900 nasul Lumenge larlzeanurla! ke Lume den ka uel desh anda ek
shel e parLla kal Lrobun Le den andal mal Lslnorhl dlell MlnL 8ue al Perb numa chl keren so sl mal baro
ando zakono so sl vorLa mlla al pachamos
42n 11 43 22910 nasul Lumenge larlzeanurla! ke drago Lumenge Le beshen
anglal pel skamlna ande synagogurla al Le phenen drobol Lu le manushenge ande bazarl
42n 11 44 22920 nasul Lumenge le CramnoLurla al le larlzeanurla Lume
manush kal ankerdlon so chl san! ke sar le mumunLurla san kal chl dlchon al le manush phlren pe lende
al chl dlkhen le
42n 11 43 22930 Lk ablokaLo dla aLweLo al phendla leske Cazda kal des duma
kadla vl amende rlmos
42n 11 46 22940 Al C !esus phendla nasul Lumenge ablakaLurla! ke Lhon buL
chlno po narodo Le ankeren Lume chl Lumare nalesa chl ankeren
42n 11 47 22930 nasul Lumenge! ke Lume Lhon le mumunLurla le profeLonge kal
Lumare dada mudarde
42n 11 48 22960 1ume san marLurla anda so kerde Lumare dada ke won
mudarde le profeLon al Lume keren la mumunLurla
42n 11 49 22970 Anda kodla e go[l le uevleskl phendla 1radava lenge
profeLurla al AposLles al mudarena unen al chlnuln avren
42n 11 30 22980 kal o raL le profeLongo kal sas shordo de sar kerdllla e lumla
avela nanglo Le pochlnen kado narodo
42n 11 31 22990 ue kaLar o raL le pervone manushesko kal sas o Abel zhl ka raL le
profeLosko kal busholas Zacharlas kal mudarde mashkar o alLarl al mashkar e Lampla chachlmasa
moLhav Lumenge Avela nanglo Le pochlnen kado narodo
42n 11 32 23000 nasul Lumenge ablakaLurla! ke llan e chala kal phuLrelas o
vudar la go[ako chl dlan andre Lume al aLerdlardlan kodolen kal mangenas
42n 11 33 23010 Sar C !esus zhalas koLsar le CramnoLurla al larlzeanurla
xolallesas pe lesLe al phushena lesLar buL dlell
42n 11 34 23020 Zumavenas Le peraven les Le zumaven Le sal moLhol varl so kal
nal vorLa
42n 12 1 23030 Sa anLunchl chldlnlsallo buL narodo al kadla de buL narodo sas
kal phlrenas pe lek kavreske punrhe C !esus phendla leske dlslplonge mal anglal Arakhen Lume kaLar e
drozhdl le larlzeanongl kodla sl kodola kal chl keren so moLhon
42n 12 2 23040 So godl sl garado avela slkado al swako garalmos avela zhanglo
42n 12 3 23030 Anda kodla so godl moLhona ando Lunlarlko avela ashundo
ande vedlara al so moLhona ando khan andel sobl avela phendo po chardako le kheresko
42n 12 4 23060 Me phenav Lumenge murhe vorLacha na daran kaLar kodole
kal mudarel o sLaLo al pala kodla nashLl mal keren kanchl mal buL
42n 12 3 23070 Slkavava Lumenge kasLar Lrobul Le daran daran kaLar kodo kana
sl les e puLlera Le shudel Lu ande lado Me phenav Lumenge lesLar daran
42n 12 6 23080 na blchln de panzhe chlrlkllan pa dul Lellara? numa chl lek
anda lende nal busLardo angla uel
42n 12 7 23090 Al vl Lumare bal sa [lnde le na daran Lume mon mal buL sar buL
chlrlklla
42n 12 8 23100 henav Lumenge kon godl phenela ke sl murho anglal manush
l me phenava ke sl murho anglal le angelurla le uevleske
42n 12 9 23110 numa kon godl phenela ke nal murho anglal manush l me
phenava ke nal murho anglal le angelurla le uevleske
42n 12 10 23120 Al kon godl dela duma nasul karlng C Shav le Manushesko
avela leske lerLlme numa kon godl dela duma nasul karlng o SwunLo uuxo shoxar chl avela lerLlme
42n 12 11 23130 kana nlngerena Lume angla le synagogurla al le guvrnurla al le
bare na xan Lume brlga sar phenena val so phenena
42n 12 12 23140 ke o SwunLo uuxo slcharela Lumen ande kado chaso so Le
phenen
42n 12 13 23130 varl kon phendla leske Cazda phen murhe phraleske Le
xulavel mansa o barvallmos kal sl ame
42n 12 14 23160 C !esus phendla leske 1u manushale kon Lhodlan ma Le kerav
Lumenge krls al Le kerav o xulalmos?
42n 12 13 23170 Al porme phendla lenge Arakhen Lume zurales Le na avel
Lumenge drago zurales le barvallmaLa la phuvlake ke o Lralo le manushesko chl ashel anda pesko
barvallmos vl Le avela deflal barvalo
42n 12 16 23180 Al phendla lenge aver paramlchl phenelas leke manusheske
phuvla kal sas barvalo dlne les buL mlshLlmos
42n 12 17 23190 Al wo glndllas ande pesLe phenelas So Le kerav kal nal ma
dosLa Lhan Le Lhav sa murhe fruLl?
42n 12 18 23200 Al phendla Zhanav so Le kerav peravava murhe shLell al kerav
mal bare al Lhava sa murho [lv al murho mlshLlmos andre
42n 12 19 23210 Al phenava murho duxoske Murho duxo sl Lu buL mlshLlmos
garado pe buL bersh akana hodlnls xas pes al radulsavo
42n 12 20 23220 numa C uel phendla leske rosLo san e rlaL cho duxo avela
llno al so lashardlan kaske ashela?
42n 12 21 23230 kadla sl kodoleske kal chldel man[ln peske al kal nal barvalo le
uevlesko
42n 12 22 23240 C !esus phendla leske dlslplonge Anda kodla phenav Lumenge
na daran anda Lumaro Lralo anda so xana anda Lumaro sLaLo andal Lsalla Le vurlarven Lume
42n 12 23 23230 C Lralo mal baro sar o xabe al o sLaLo mal buL sar le Lsalla
42n 12 24 23260 ulkhen pel chlrlklla chl shuden sumunLsl al chl chlden al chl
garaven xaben andel banurla al C uel pravarel le! Chl mon Lume mal buL sar le chlrlklla?
42n 12 23 23270 Savo anda Lumende Le nekezhlla sal lunzharel pesko Lralo
xanLsl?
42n 12 26 23280 1e nashLl kerena kanchl kal sl Lslnorhl dlela sosLar nekezhln
Lume pa aver dlell?
42n 12 27 23290 ulkhen sar barlon le lulu[a chl keren buchl al chl keren peske
Lsalla al lnker moLhav Lumenge chl o Solomon ande sa pesko barvallmos nas kadla shukar hurlardo sar
lek lulu[l
42n 12 28 23300 C uel hurlarvel e char kal sl pel klmpurla adles al kal Lerhara
avela shudlnl ande lag Sode mal buL hurlarvel Lumen Lume kal sl Lume xanLsl pachamos?
42n 12 29 23310 Al Lume na roden so xana al so pena al na nekezhln Lume
42n 12 30 23320 ke kodla roden le manush kal chl zhanen le uevles 1umaro uaL
kal sl ando rhalo zhanel ke Lrobul Lumen sa kadala dlell
42n 12 31 23330 8oden mal anglal e ampereLsla le uevleskl al C uel dela Lume sa
kadal dlell opral
42n 12 32 23340 na daran murhe bakrlorha ke Lumaro uaL mangel Le del Lume
e ampereLsla
42n 12 33 23330 8lchlnen so sl Lume al den kal chorhe keren Lumenge man[ln
kal chl rlmolpe kal chl nandlol ando rhalo kal o chor nashLl den andre Le choren al e rhuzhlna nashLl
rlmol
42n 12 34 23360 ke kal sl cho man[ln koLse sl Le avela cho llo
42n 12 33 23370 Aven gaLa al hurlardo al cho lampo del lag
42n 12 36 23380 Al Le aven sar manush kal azhukeren penge gazdas Le avel ka
ablav kana avela al kana marela won sal phuLren leske
42n 12 37 23390 8adulme Le aven le slugl kana lengo gazda arakhela len gaLa
kana avela palpale chachlmasa phenav Lumenge Lhola peskl prashLla al Lhola le Le beshen Lele kal
skafldl al podalla le
42n 12 38 23400 C gazda sal avela mashkar la rachake val mal pozno! Al arakhela
len gaLa 8adulme Le aven le slugl
42n 12 39 23410 1e zhanen mlshLo o gazda le kheresko Le zhanelas kana o chor
avel wo llno sama sorho rlaL al chl mekllno Le phagavel lesko kher
42n 12 40 23420 vl Lume aven gaLa ke C Shav le Manushesko avela ka chaso kal
Lume chl zhanena
42n 12 41 23430 C eLrl phendla leske uevla Lu phenes kadla paramlchl
amenge val savorhenge?
42n 12 42 23440 Al C uel phendla kon sl o chacho al go[aver sluga kal o gazda
Lhodlas Le lel sama ande lesko kher Le pravarel le lengo xaben pe vrlama kal Lrobul?
42n 12 43 23430 8adulme Le avel kodla sluga kal lesko gazda arakhela les ke
kerel peskl buchl kana avela palpale
42n 12 44 23460 Chachlmasa phenav Lumenge sl Le Lhol les baro pe so godl sl
les
42n 12 43 23470 numa kodla sluga Le phenel pesLe Murho gazda podall chl
avllo Al marel le slugen al Lholpe Le xal al pel al Le machol
42n 12 46 23480 C gazda kodola slugako sl Le avel andek dles kal wo chl
azhukerel les al andek chaso kal wo chl zhanel sl Le shlnel les koLora al Lhol les kodolensa kal ankerdlon
so nal
42n 12 47 23490 Al kodo sluga kal zhanel so mangel lesko gazda al chl kerdla
kanch al chl kerdla so manglla lesko gazda avela mardo buLlvar
42n 12 48 23300 numa wo kal chl zhanel so mangel lesko gazda al kerdla le dlell
bl malades Lrobul Le avel mardo avela mardo mal xanLsl ka kodo manush kal sas dlno buL Lrobul Le del
buL Le sl buL dlno kal manush won phushen mal buL lesLar
42n 12 49 23310 Avllem Le shudav lag pe phuv al sode kamlemas Le avel vunzhe
dlno lag?
42n 12 30 23320 Sl lek bollmos kal me Lrobul Le avav boldo al chl zhanav sar mal
slgo Le kerdlol kodo bollmos
42n 12 31 23330 1ume glndln ke avllem Le anav e pacha pe phuv? henav
Lumenge nlchl avllem Le hulavav
42n 12 32 23340 ke dakanara panzh zhene ando lek kher hulade (chl aven lek
flelo) Lrln chl malevana pala dul al dul chl malavena pala Lrln
42n 12 33 23330 xuladla o daL kaLar o shav al o shav kaLar o daL al e del kaLar e
shel al e shel kaLar e del al e sakra kaLar e borl al e borl kaLar e sakra
42n 12 34 23360 Al mal phendla le narodoske kana dlkhen lek nuvero kal avel
anda WesLo Lume sLrazo moLhon del breshlnd al kodla kerdlol
42n 12 33 23370 Al kana dlkhen Le phurdel e barval anda SouLo Lume moLhon Le
avela LaLo al kodla kerdlol
42n 12 36 23380 1ume manush kal ankerdlon so chl san! 1ume sal den po gor le
dlell la phuvlake al le chereske apo sosLar Le na hallaren le dlell kal sl adles?
42n 12 37 23390 Al sosLar chl den po gor anda Lumende so sl vorLa?
42n 12 38 23600 1e Lhola varl kon dosh pe LuLe al Le zhana andek Lhan ka kher le
forosko zumav mal anglal Le sal lashardlos lesa pa drom ke sal angerel Lu anglal krls al e krls del Lu kal
zhandarl al zhandarl Lhol Lu ande LemnlLsa
42n 12 39 23610 henav Luke chl anklesa koLsar avrl mal anglal ke sar Le
pochlnes so godl kames
42n 13 1 23620 Ande kadla vrlama unl manush kal sas koLse phende le
manushen andal Calllee al amlsardla lengo raL le zheganensa kal mudarde sas angla uel
42n 13 2 23630 C !esus phendla lenge 1ume glndln ke kodola manush kal sas
andal Calllee mal bezexale sas sar sa le kolaver manush andal Calllee ke chlnulsarde kadla?
42n 13 3 23640 Me phenav Lume nlchl Le na kelna Lume anda Lumare bezexa
xasavona savorhe
42n 13 4 23630 Al kodola desh u oxLo manush kal pelo pe lende o baro kher
ande Slloam al mudarde le Lume glndln ke mal doshale sas sar sa o narodo kal sl ando !erusalem?
42n 13 3 23660 henav Lumenge nlchl numa Le na kelna Lume ande Lumare
bezexa xasavona savorhe
42n 13 6 23670 Al mal phendla lenge ek paramlchl lek manush sas les ek
prulng le flgenge ande leske rez gelo Le rodel flgl pa laLe chl arakhlla kanch
42n 13 7 23680 Al phendla kodoleske kal lel sama kaLar e rez ulkh! ue Lrln
bersh sl de sar avllem kaLse Le rodav flgl pe prulng le flgenge al chl arakhlem kanch Shln la so mal
mekhas Le lel o Lhan pe phuv lnLalln?
42n 13 8 23690 C manush kal lelas sama kaLar e rez phendla leske uevla! Mal
mek la kado bersh harhava e phuv al Lhava so Lrobul
42n 13 9 23700 Al amborlm mal angle avela fruLa Le na shlnesa la
42n 13 10 23710 C !esus slcharelas ande synagogue andek dles savaLone
42n 13 11 23720 Al eLa koLse sas lek zhuvll kal sas bl vuzho ande laLe al nashLl
vorLolas pe de desh u oxLo bersh 8angl sas andal zea al nashLllas Le vorLolpe
42n 13 12 23730 Al kana C !esus dlkhlla la phendla lake Zhuvllo sasLlllan
42n 13 13 23740 Al Lhodla lesko vas pe laLe al sLrazo vorLosalll al nalslsardla le
uevles
42n 13 14 23730 numa o baro la synagogako xollarlkosas ke C !esus sasLlardlas
po SavaLone al o baro phendla la narodoske Shov dles sl Le kerelpe buchl aven Le sasLlon kadala dlesa
al na SavaLone
42n 13 13 23760 uevla phendla leske 1u manush kal ankerdlol so chl san! Savo
anda Lumende SavaLone chl phuLrel andal shLall peske gurumlla val peske magares Le angerel le Le pen?
42n 13 16 23770 Al e zhuvll kal sl e shel la Abrahamoskl al kal o beng ankerelas la
de desh u oxLo bersh chl Lrobulas Le sasLlarav la SavaLone?
42n 13 17 23780 Sar delas duma sa kodola manush kal sas leske duzhmala
lazhalle sas al sa le manush radulmesas andal bucha shukar kal kerelas C !esus
42n 13 18 23790 orme C !esus phendla e sosLe mlazol e ampereLsla le
uevleskl? Al pe sosLe sal mlazol?
42n 13 19 23800 Sl sar lek sumunLsa garchlLsakl kal lek manush lla al shudla
ande peskl nlva barlol al kerdlol ek baro khash al le chlrlklla anda cherl beshle pel krenzhl
42n 13 20 23810 Al mal phendla
42n 13 21 23820 e sosLe mlazol e ampereLsla le uevleskl? Sl sar o drozhdl kal
ek zhuvll llas al Lhodlas ande Lrln musurl arho Le puchllo sa o arho
42n 13 22 23830 !esus nakhelas andel forurla al andel gava slcharelas al zhalas
karlng o !erusalem
42n 13 23 23840 varl kon phendla leske uevla ferdl xanLsl manush sl kal avela
skeplme? Al C !esus phendla lenge
42n 13 24 23830 1hon zor Le zhan pa e Lang vuroLa ke me phenav Lumenge buL
zumavena Le zhan andre numa nashLlna
42n 13 23 23860 kana o gazda le kheresko wushLela al phandavela o wudar al
Lumen beshen avrl al chlnallna Le maren anda o wudar al phenenas uevla uevla phuLer amenge al
wo phenela Lumenge Chl zhanav kaLar san
42n 13 26 23870 AnLunchl phenena xallam al plllam Lusa al Lu phendlan cho
zakono pe amare droma
42n 13 27 23880 Al wo phenela lenge henav Lumenge chl zhanav kaLar san
zhanLar mandar sa Lume bucharla le bezexeske
42n 13 28 23890 koLse kal roven al kal chlden dandendar kana dlkhen la
Abramos al o lsaak al o lakov al sa le profeLon ande ampereLsla le uevleskl al Lume avena shudlne
avrl
42n 13 29 23900 Avena andal LasLo al andal WesLo al andal norLo al andal
SouLho al Lhonpe kal skafldl ande ampereLsla le uevleskl
42n 13 30 23910 Ashun! unl kal sl palune aven anglune al unl kal sl anglune aven
palune
42n 13 31 23920 Sa kodo dles unl larlzeanurla avlle phenenas leske ZhaLar
kaLsar ke o Perod mangel Le mudarel Lu
42n 13 32 23930 Al wo phendla lenge Zhan al phenen kodola zhlgenlakl ulkh!
Conlv le bengen al sasLlarav adles al Lerhera al o LrlLo dles geLova murhl buchl
42n 13 33 23940 numa Lrobul Le phlrav adles al Lerhara al kolaver dles ke chl
maladlol kal ek profeLo xasavol andal !erusalem
42n 13 34 23930 !erusalem! !erusalem! kal mudaren le profeLon al kal shuden
baxensa kodola kal sl Lumenge Lradlne! Sodlvar manglem Le chldav che shaven sar ek kalnl kal chldel
peske pulon Lela peske phaka numa Lume chl mangllan
42n 13 33 23960 ulkh! 1umaro kher avela Lumenge meklo numa phenav
Lumenge chl mal dlkhena ma zhl kal chl moLhona 8adulme kodo kal avel anda anav le uevlesko
42n 14 1 23970 Andek dles SavaLone C !esus gelo ando kher leke baresko le
larlzeanonge Le xal manrho po SabaLo al koLse le manush lenas sama pe lesLe
42n 14 2 23980 LLa ek manush kal o naswallmos kal sas les kerelas les Le
shuvllol sas Lhodlno angla !esus
42n 14 3 23990 C !esus moLhol le ablakaLonge al le larlzeanonge phenelas Sl
slobodo val nlchl Le sasLlarel pe SavaLone?
42n 14 4 24000 khonlk chl phendla kanch AnLunchl C !esus lunzhardla pesko
vas pe kado manush al sasLlardla les al meklla les Le zhalLar
42n 14 3 24010 Al porme phendla lenge Savo anda Lumende kal sl les ek
magarl val ek gurumll kal perela ande xalln chl skeplla les sLrazo vl SavaLone?
42n 14 6 24020 Al khonlk nashLlsardla Le del les aLweLo pa so phushlla le
42n 14 7 24030 Al phendla ek paramlchl le manushenge kal sas akharde ke
dlkhelas kal rodenas le Lhana le anglune phenelas
42n 14 8 24040 kana avesa akhardo varl kasLar ka ek ablav na Lho Lu ke pervo
skamln ke varl kon kal sl mal baro LuLar sal avela kal sas akhardo
42n 14 9 24030 Al kodo kal akhardla Lu al wo ka ablav avel Le moLhol Luke Me
koLsan kakale manusheske no anLunchl avela Luke mal lazhav Le zhas Le beshes mal palpale
42n 14 10 24060 numa kana avesa akhardo zha Lho Lu po skamln kal sl La
palpale kashke kodo kal akhardla Lu avel al moLhol Luke Murho vorLako alda mal opre no anLunchl
avela Luke mal pachlv angla kodola kal sl kal e skafldl Lusa
42n 14 11 24070 ke kon godl vazdelpe avela meklo Lele al kon godl mekelape
Lele avela vazdlno opre
42n 14 12 24080 orme C !esus phendla kodoleske kal akhardla les kon des
xabe mashkar o dles val LelalrlaL na akhar che vorLakon val che phralen val che nalamon val chl
kodolen kal beshen pasha LuLe le barvalen ke akharen Lu vl von al pochlnena Luke so kerdlan Lu lenge
42n 14 13 24090 numa kana keres pachlv akhar le choren le bange kodola kal
nashLl phlren al le korhen
42n 14 14 24100 Al avela Luke radulmos ke won nashLlna Le keren Luke so
kerdlan Lu lenge numa avela Luke pochlndo kaLar C uel kana le manush le uevlakane wushLena andal
marLla
42n 14 13 24110 lek anda kodola kal sas kal skafldl kana ashundla kadala
paramlchl phendla leske 8adulme kodo kal xala manrho ande ampereLsla le uevleskl
42n 14 16 24120 C !esus phendla leske Sas ek manush kal kerdla pachlv al
akhardo buL narodo
42n 14 17 24130 Al Lradla peskl sluga Le akharel len kal sas akharde kal pachlv
Aldl ke akana sa gaLa!
42n 14 18 24140 numa savorhe phenen varl so ke chl mangle Le aven C pervo
phendla leske Chlndem ek klmpo al Lrobul Le zhav al dlkhav les lerLlsar ma
42n 14 19 24130 Al kaver phendla Chlndem panzh zhuLe gurumlla al zhav Le
zumav le lerLlsar ma
42n 14 20 24160 Al kaver phendla Ansurlsallem ek rhomnl al nashLl avav
42n 14 21 24170 kodla sluga gelo palpale al phendla sa kadala dlell ka lesko
xazhalnona C xazhalnona le kheresko xolallo al phendla ka lesko sluga Zhas sLrazo pel droma al vl pel
vullLsl al anel le chorhe al le bange al le korhen al le bangole
42n 14 22 24180 Al kodla sluga phendla Cazda kerdem so phendlan al sl mal
Lhan lnker
42n 14 23 24190 Al o xazhalnona phendla lesko sluga Zhas pel droma al vurml
al akhares le kal pachlv Le avela pherdo murho kher
42n 14 24 24200 numa phenav Luke khonlk anda sa kodolen kal sas akaharde
zumavena murho xamaske!
42n 14 23 24210 8uL narodo zhanas lesa Amboldesallo al phendla lenge
42n 14 26 24220 1e varl manush avel mande al chl greLsol lesko daL al leskl del
al leskl zhuvll al leske shave al leske phrala al leske phela e al vl lesko Lralo wo nashLl avela murho
dlslplo
42n 14 27 24230 Al kodo kal chl lel pesko Lrushul al avela pala mande nashLl
avela murho dlslplo
42n 14 28 24240 Savo anda Lumende kal mangel Le vazdel kher chl rodel mal
anglal sode sl Le arasel leske al Le sl les dosLa Le geLol?
42n 14 29 24230 uaraLar Le lelape Le kerel e buchl nashLl geLola al savo godl
dlkhena pe lesLe asana lesLar
42n 14 30 24260 Al phenena kado manush llape Le kerel kher al nashLlsardla Le
geLol les
42n 14 31 24270 val savo amperaLo zhala Le kerel marlmos kolaver
amperaLosa? Chl aLerdlola mal anglal Le lel sama Le dashLlla desh mle manushensa sal zhal Le marelpe
pe kuko kal avel pe lesLe blsh mle manushensa?
42n 14 32 24280 1e na dashLlla wo Lradela le manushen ka kolaver amperaLo kal
sl dur lesLar Le mangel lesLar e pacha
42n 14 33 24290 Anda kodla zhldo lek anda Lumende Le na mukhela sa so godl sl
les nashLl avel murho dlslplo
42n 14 34 24300 C lon sl lasho numa o lon Le xasarela pesko skusno sar kerena
anda lesLe pale londo?
42n 14 33 24310 Chl avela lasho chl la phuvlake al chl le gunoleske shuda les
avrl Savo kal sl le khan Le ashunel ashunel!
42n 13 1 24320 Sa le manush kal chldenas e Laksa al le bezexalenge pashlle
pasha !esus Le ashunen lesLe
42n 13 2 24330 Al le larlzeanurla al le CramnoLurla denas pe duma phenenas
kado manush prlmll le bezexalen al xal lensa
42n 13 3 24340 Al C !esus phendla lenge ek paramlchl
42n 13 4 24330 Savo anda Lumende kal sl les lek shel bakre Le xasarela leka
chl mekela le kolaver lnlavardesh Lal lnla ande pusLa al zhal Le rodel o lek kal xasallo zhl kal arakhel les?
42n 13 3 24360 Al kana arakhel les Lhol les pe peske zea radulmelo
42n 13 6 24370 al kana zhal khere akharel peske vorLakon al le manush kal
beshen pasha lesLe phenelas lenge 8aduln Lume mansa ke arakhlem murho bakro kal sas xasardo
42n 13 7 24380 henav Lumenge Avela mal buL radulmos ando rhalo anda
kodo lek bezexalo kal kelsallo de sar andal lnlavardesh Lal lnla kal sl vorLa kal chl Lrobul le Le keln
42n 13 8 24390 val savl zhuvll kal sl la desh koLora rupeske Le xasarel lek chl
dela lag e memell al shllavel o kher al rodel lokorhes zhl kal arakhel les?
42n 13 9 24400 Al kana arakhlla les akharel peske vorLakon al le manushen kal
beshen pasha laLe phenelas 8aduln Lume mansa ke arakhlem o koLor le rupesko kal xasardemas
42n 13 10 24410 Sakadla phenav Lumenge Sl radulmos anglal angelurla le
uevleske anda lek bezexalo kal kellpe
42n 13 11 24420 Al wo phendla leke manushes sas les dul shave
42n 13 12 24430 C mal Lerno phendla peske dadeske Murho daL de ma o
barvallmos kal Lrobul Le avel ma Al o daL dla les so Lrobulas Le avel les dlno
42n 13 13 24440 xanLsl dles pala kodla o mal Lerno shav kana lla so godl dla les
lesko daL geloLar andek Lhem kal sl dur al koLse xalla pesko barvallmos andek chorho Lralo
42n 13 14 24430 kana xasardla sa so sas les lek barl bokha avlll ande kodo Lhem
porme vunzhe aresll e vrlama ke Lrobul les swako flelo al sas les nal kanch
42n 13 13 24460 Celo Le kerel buchl lek manushesko ande kodo Lhemesko kal
Lradla les pel klmpurla Le pravarel le balen
42n 13 16 24470 Al mangllno Le xal e kozha le kukuruzoskl kal xanas le bale
numa khonlk chl delas les
42n 13 17 24480 Al kana wo ande pesLe delpe go[l phendla Sode slugl ka murho
daL sl le mal buL xabe sar Lrobul le al me merav bokhaLar!
42n 13 18 24490 WushLlava al zhava ka murho daL al phenava leske Murho daL
kerdem bezex karlng C uel al karlng LuLe
42n 13 19 24300 Chl mal slm lasho Le bushav cho shav ker mansa sar lek anda
che slugl
42n 13 20 24310 Al wushLllo al gelo ka pesko daL numa sar sas lnker dur lesko
daL dlkhlla les al pella leske mlla al nashlo al shudlape ka leske kox al chumldla les
42n 13 21 24320 C shav phendla leske Murho daL kerdem bezex karlng C uel al
karlng LuLe Chl mal slm lasho Le bushav cho shav
42n 13 22 24330 numa o daL phendla peske slugenge Anen mal slgo e mal
shukar rhocha al den la pe lesLe Lhon leske angrusLl po nal al shpargaLl andel punrhe
42n 13 23 24340 Al anen o vlLselo o Lsulo al mudaren les xas al vesellsavas ke
murho shav kal sas mulo avllo palpale ka Lralo
42n 13 24 24330 xasardo sas al akana arakhlla sas Llnepe Le vesellnpe
42n 13 23 24360 numa o shav o mal phuro pel klmpurla sas kana avllo palpale
al pashllo pasha kher ashundla le [llla al o khellmos
42n 13 26 24370 Akhardla lekes andel slugenge al phushlla les So kerenpe?
42n 13 27 24380 Al o sluga phendla leske Cho phral avllo palpale khere al cho
daL mudardla o vlLselo ke cho daL premlsardla les al mlshLo sas cho phral akhardla les
42n 13 28 24390 C mal phuro phral xolallo sas al chl manglla Le zhal ando kher
lesko daL ankllsLo avrl al rhuglsallo lesLe Le avel andre
42n 13 29 24600 Al o mal phuro phral phendla peske dades ulkh! ue buL bersh
kerdem buchl Luke al sagda kerdem che zakonurla al shoxar chl dlan ma lek buzhno Le vesellma murhe
vorLakonsa!
42n 13 30 24610 numa kana cho shav avllo khere kodo kal xalla che love
zhuvllansa kal sas le chorho Lralo leske mudardlan o vlLselo o Lsulo
42n 13 31 24620 hendla leske Murho shav sagda Lu san mansa al so godl sl
ma chlro sl
42n 13 32 24630 numa Lrobulsardlam Le keras ek pachlv al Le vesellsavas ke cho
phral sas mulo al akana Lralll sas xasardo al akana arakhlla sas
42n 16 1 24640 C !esus mal phendla peske slugenge lek manush barvalo sas
les lek manush kal lelas sama kaLar lesko kher al phuvla al andek dles varl kon phendla leske ke o
manush kal lelas sama kaLar lesko kher al phuvla zldllas pesko love
42n 16 2 24630 C gazda akhardla les al phendla leske So ashunav pa LuLe?
hen mange sar kerdlan le dlelensa kal Lhodem Lu Le les sama ke nashLl mal mekav Lu Le le sama kaLar
murho kher val phuvla
42n 16 3 24660 C manush kal lelas sama kaLar o kher al phuvla phenelas ande
pesLe So Le kerav akana? kal murho gazda chl mal mekel ma Le lav sama kaLar lesko kher al phuvla
nashLl lasharav e phuv lazhav mange Le mangav zhuLlmos
42n 16 4 24670 Zhanav so kerava kana gonlla ma murho gazda avela mange
vorLacha Le prlmlna ma pe lenge khera
42n 16 3 24680 AnLunchl akhardla lek po lek sa kukulen kal kamenas varl so
peske gazdaske al phendla le pervoneske Sode kames murhe gazdaske?
42n 16 6 24690 lek shel bldola vulol phendla leske Al wo phendla leske Le
cho LlkeLo slgo besh Lele al ramosar panvardesh
42n 16 7 24700 orme phendla avreske Sode kames Lu? hendla lek shel
musurl [lv Al wo phendla leske Le cho LlkeLo al ramosar oxLovardesh
42n 16 8 24710 AnLunchl o manush barvalo phendla ka o bezexalo manush kal
lelas sama kaLar lesko kher al phuvla kerdla mlshLo ke le manush anda kadla lumla sl ande lengl vlLsa
mal go[aver de sar le manush la vedlarakl
42n 16 9 24720 Al me phenav Lumenge keren Lumenge vorLacha le
barvallmasa kadala phuvlako saxke kana chl mal avela Lume won sal prlmlna Lume andek kher kal chl
mal geLolpe
42n 16 10 24730 kodo kal sl lasho andel Lslnorhe dlell sl lasho vl andel bare al
kodo kal nal lasho andel Lslnorhe dlell vl andel bare nal lasho
42n 16 11 24740 1e chl sanas lasho le barvallmasa la lumlako kon [lnel pe LuLe le
barvallmasa chacho?
42n 16 12 24730 Al Le chl sanas lasho andel kolavreske dlell kon dela Lume so sl
Lumaro?
42n 16 13 24760 Chl lek sluga nashLl podall dule gazdan ke wo greLsola lek al
leske drago o kolaver asLardlola ka lek val vurhlLslla le kolavres nashLl podals le uevles al le love
42n 16 14 24770 Le larlzeanurla ashunde so phendla C !esus al marenas mul
lesLar ke lenge drago sas le love
42n 16 13 24780 C !esus phendla lenge 1ume roden Le kerdlon vorLa angal
manush numa C uel zhanel Lumare lle ke so mlazol baro le manushenge nal kanch angla uel
42n 16 16 24790 C zakono le Mosesoske al o ramomos le profeLonge ashlle zhl
kal vrlama le lovanoske o bapLlsLo de kaLar kodla vrlama e lashl vlasLa pa e ampereLsla le uevleskl
phendl la al swako zumavel peska zorasa Le del andre
42n 16 17 24800 Mal vushoro o cherl al e phuv Le naken de sar e mal Lslnorhl
vorba kal sl ando zakono Le nakhel (Le falLll)
42n 16 18 24810 kon godl kal dela drom peska rhomnla al ansurllpe avrlasa
kerdla kurvla al kon godl ansurllape zhuvllasa kal meklla la lako rhom pale kerdla kurvla
42n 16 19 24820 Sas ek manush barvalo kal vurlarelaspe andel mal shukar Lsalla
al le mal kuchl al swako dles sas les shukar Lralo al xalas lasho xabe
42n 16 20 24830 Sas lek manush chorho kal busholas Lazarus beshelas pasha
lesko vudar peske pugnlansa kal sas pe lesLe
42n 16 21 24840 kamllno Le xal le kozhl kal perenas pal skafldl le barvaleske al
lnker le zhukel mal avenas Le den la shlbasa pa leske pugnla
42n 16 22 24830 C chorho manush mulo al le angelurla angerde les andel vas le
Abrahamoske vl o barvalo mulo al groposarde les
42n 16 23 24860 Al ando lado wo vazdla leske lakha al de dural dlklla le
Abrahomos al o Lazarus sas pasha lesLe
42n 16 24 24870 C barvalo manush Lslplsardla Murho daL Abraham av Luke
mlla anda mande al Lrades o Lazarus Le chlndarel o gor peske nalesko ando pal al Le chlndarel murhl
shlb ke chlnulv zurales ande kadla lag!
42n 16 23 24880 numa o Abraham phendla Murho shav seres Lu ke sas Lu
lashlmos ande cho Lralo pe phuv al o Lazarus chlnulsardla pe phuv akana wo radulmelo al Lu chlnuls
42n 16 26 24890 lnker sl mashkar amende al mashkar Lumende lek barl gropa
saxke kukula kal mangen Le nakhen kaLsar Lumende val Lumendar amende nashLln
42n 16 27 24900 orme o barvalo manush phendla 8huglv ma LuLe murho daL
C Abraham Lrade o Lazarus ando kher murho dadesko
42n 16 28 24910 ke sl ma pansh phral Le moLhol lenge Le arakhenpe Le na
aresen vl won ande parha
42n 16 29 24920 C Abraham phendla leske Sl le o ramomos le Mosesosko al le
profeLongo Le phenen lenge ashunen lende Al o barvalo manush phendla
42n 16 30 24930 nlchl murho daL Abraham numa Le zhala varl kon andal mule
karlng lende anLunchl kelnape
42n 16 31 24940 numa o Abraham phendla leske 1e na ashunena so moLhol o
Moses al le profeLurla won chl pachana vl Le zhuvlndll varl kon andal mule
42n 17 1 24930 C !esus phendla peske dlslplonge Musal avel o zumalmos kal
lngerel le manushen Le peren ando bezex numa nasul kodoleske kasLar avel o zumalmos!
42n 17 2 24960 Mal blnl Le avel ek baro bax phanglo ka peskl kox kal Le avel
shudlno ande barl marla de sar Le kerel lek anda kadala Lslnorhe kal pachanpe ande mande Le peren
ando bezex
42n 17 3 24970 Arakhen Lume! 1e kerela bezex cho phral phen leske zurale
vorbl Le kellpe al boldela palpale lerLlsar les
42n 17 4 24980 1e kerel bezex karlng LuLe efLavar ande lek dles al efLavar avela
LuLe al phenel kelsallem anda so kerdem Luke 1u lerLlsar leske
42n 17 3 24990 Le AposLles phendla le uevleske ue ame mal pachamos
42n 17 6 23000 Al C uel phendla 1e sl Lume pachamos sar lek sumunLsl
garchlLsakl Lu sal phenena kakala krenzhakl Ankll avrl andal phuv al Lho Lu ande marla! al kodla
krenzha pachala Lumaro mul
42n 17 7 23010 Savo anda Lumende kal sl les ek sluga kal lasharel e phuv val lel
sama kaLar le bakre phenela leske kana avela pal klmpurla Aldl slgo al Lho Lu kal skafldl?
42n 17 8 23020 val chl phenela leske Lashar mange Le xav Lho angla LuLe
plshLlrl al podalsar ma zhl kal xav al pllav al anLunchl Lu xasa al pesa
42n 17 9 23030 Chl Lrobul Le nalsll le slugako anda so phendlasas leske Le kerel
sl val nal?
42n 17 10 23040 vl Lume kana kerdlan so godl sas phendo Lumenge Le keren
phenen Ame sam ferdl slugl ame kerdlam ferdl so sas phendo amenge Le keras
42n 17 11 23030 C !esus zhalas ando !erusalem al nakhelas mashkar e Samarla
al Calllee
42n 17 12 23060 Sar zhalas andek gav desh manush kal sas lepra avlle karlng
!esus numa dural sas
42n 17 13 23070 vazde pengo glaso al phende !esus! 1u o Cazda! Av Luke mlla
anda amende!
42n 17 14 23080 Al kana C !esus dlkhlla le phendla lenge Zhan slkadlon kal
rasha al pa drom kal zhanas kal rasha sasLlle
42n 17 13 23090 lek anda lende kana dlkhlla ke sasLllo boldlape palpale al
nalsllas le uevleske zurales
42n 17 16 23100 shudlape le mosa pe phuv kal punrhe le !esusoske al nalslsardla
leske kodo manush sas ek SamarlLano
42n 17 17 23110 C !esus phendla SasLlle sas le desh kal le kolaver lnla?
42n 17 18 23120 lerdl kako sLrelno avllo palpale Le nalsll le uevles
42n 17 19 23130 orme C !esus phendla WushLl al zhas cho pachamos
sasLlardlan Lu
42n 17 20 23140 unl larlzeanurla phushle kaLar C !esus kana avela e ampereLsla
le uevleskl C !esus phendla lenge L ampereLsla le uevleskl chl avel Le dlkhen la le manush
42n 17 21 23130 khonlk chl phenela ulkh! kaLarlo! val koLelo! ke e
ampereLsla le uevleskl mashkar Lumende lo
42n 17 22 23160 C !esus phendla le dlslplonge Avena unl dlesa kana mangenas
Le dlkhen lek andal dlesa C Shav le Manushesko numa chl dlkhena les
42n 17 23 23170 unl phenena Lumenge ulkh! kaLar lo! val koLe lo! na zhan
pala lende
42n 17 24 23180 Sar o rhun[lLo slkadlol al sLreflal anda lek gor le cheresko zhando
kolaver gor kadla aven C Shav le Manushesko kana avela lesko dles
42n 17 23 23190 numa Lrobul mal anglal Le chlnull buL Le gonln les le manush
42n 17 26 23200 Sar sas ando dles kana sas o noah sakadla sl Le avel kana avela
C Shav le Manushesko
42n 17 27 23210 Le manush xanas penas ansurlnas penge shaven zhl ka dles kal
o noah gelo ande pharaxodo avllo baro pal al savorhe xasalle
42n 17 28 23220 Sar sas ando dles kana sas o LoL sakadla le manush xanas al
penas chlnenas al blchlnenas barlarenas al kerenas khera
42n 17 29 23230 numa o dles kal o LoL ankllsLo avrl anda Sodom lag al Sulfer
pelo anda cherl sar breshlnd al savorhe xasalle
42n 17 30 23240 Sakadla avela kana C Shav le Manushesko slkadlola
42n 17 31 23230 Ande kodo dles kodo kal sl opral pesko kheresko al sl les leske
dlell ando kher nashLl hulela Lele Le les le al kuko kal sl ando klmpo (nlva) nashLl zhal palpale ka pesko
kher
42n 17 32 23260 uen Lume go[l kal zhuvll le manushesko kal busholas LoL
42n 17 33 23270 kodo kal rodela Le skepll pesko Lralo xasarela les al kodo kal
xasarela pesko Lralo skeplla les
42n 17 34 23280 henav Lumenge kodla rlaL dul manush sovena ande lek paLo
lek avela llno al lek ashela
42n 17 33 23290 uul zhuvlla llcharena [lv andek Lhan lek avela llnl al lek ashela
42n 17 36 23300 uul manush sl Le aven ande nlva (klmpo) lek avel llno al lek
ashela
42n 17 37 23310 Al le dlslplurla phushle les kal kerdlola kadla dlela uevla? C
!esus phendla kal sl ek mulo sLaLo koLse chldenape le ulrurla
42n 18 1 23320 C !esus mal phendla lenge ek paramlchl Le slkavel ke Lrobul sa
daLa Le rhugls Lu al na aLerdlos
42n 18 2 23330 phenelas Sas andek foro lek ablakaLo kal chl daralas kaLar C
uel al vl chl respekLlsardla le manushen
42n 18 3 23340 Al sas ek phlvll ande kudo foro wol avelas lesLe phenelas ker
mange krls pek manush kal rodel mange nasul
42n 18 4 23330 Al buL vrlama chl manglla Le kerel lake so mangelas numa
anLunchl phendla wo ande pesLe Chl darav kaLar C uel al chl respekLlv le manush
42n 18 3 23360 numa ke kodla phlvll dzlllarel ma kerava lake so mangel saxke
Le na mal avel Le dzlllarel ma
42n 18 6 23370 C uevla mal phendla Ashunen so phendla o chorho ablakaLo
42n 18 7 23380 C uel sar Le na kerel vorLa peske manushenge kal mangenas
lesLar kurlaL al ku[es? Azhukerel lungo vrlama Le zhuLll le?
42n 18 8 23390 henav Lumenge kerela lenge slgo krls numa kana C Shav le
Manushesko avela arakhela pachamos pe phuv?
42n 18 9 23400 C !esus phendla kacha paramlchl pal manush kal pachanpe ande
pende al vurhlLslsardla sa le kolaver
42n 18 10 23410 uul manush gele ande Lamplo Le rhuglnpe lek sas larlsl al o
kaver sas manush kal chldelas e Laksa
42n 18 11 23420 C larlsl ande punrhende rhugllaspe ande pesLe C uevla nalslv
Luke ke chl slm sar le kolaver manush kal sl chor nal chacho kal keren kurvla al vl sar o manush kal
chldelas e Laksa
42n 18 12 23430 osLlv duvar ando kurko dav desh anda ek shel parLla
42n 18 13 23440 C manush kal chldelas e Laksa beshelas mal dur chl Lromalas Le
vazdel le lakha karlng o cherl numa marelaspe ande kolln al phendla C uevla Le avel Luke mlla anda
mande kal slm bezexalo
42n 18 14 23430 henav Lumenge kado manush gelo pesLe khere lerLlme mal
slgo ke sar o kolaver ke kon godl vazdelape avela meklo Lele al kodo kal mekelape Lele avela vazdlno
42n 18 13 23460 Andlne ka !esus le Lslnorhe glaLen Le Lhol peske vas pe lende
numa kana le dlslplurla dlkhle dlne le Lrad
42n 18 16 23470 numa C !esus akhardla le glaLen pesLe Mek Le aven le glaLe
mande al na aLerdlaren le ke e ampereLsla le uevleskl sl kodolenge kal mlazon sar lende
42n 18 17 23480 henav Lumenge o chachlmos kako kal chl prlmlla e ampereLsla
le uevleskl sar ek glaLa nashLl zhala andre
42n 18 18 23490 lek manush la krlsako phushlla le !esusos Lasho Cazda so
Lrobul Le kerav Le avel ma Lralo kal chl mal geLol pe?
42n 18 19 23300 C !esus phendla leske SosLar moLhos mange lasho? ke nal
khonlk lasho C uel ferdl lasho
42n 18 20 23310 Zhanes le zakonurla na ker kurvla na mudar na chor na
xoxav preznalsar che dades al cha da
42n 18 21 23320 C manush phendla Sa kadala zakonurla ankerdem de sar slm
Lslnorho
42n 18 22 23330 kana C !esus ashundla kodla phendla leske Mal Lrobul Le
keres lek dlela 8lchln sa so sl Lu al de kal chorhe al avela Lu man[ln ando rhalo anLunchl aldl pala
mande
42n 18 23 23340 kana kodo manush ashundla kodla nekezhlsallo ke deflal
barvalo sas
42n 18 24 23330 kana C !esus dlkhlla ke LrlsLosallo phendla 1ruLno kodolenge
kal sl le barvallmos Le zhan ande ampereLsla le uevleskl
42n 18 23 23360 ke mal vushoro Le nakhel lek gemula andal lakh la suvlakl de sar
lek barvalo manush Le zhal ande ampereLsla le uevleskl
42n 18 26 23370 Le manush kal ashunenas lesLe phende Apo kon sal avela
skeplme?
42n 18 27 23380 C !esus phendla Le manush anda pende nashLln numa le
uevlesa varl so sal kerdlol
42n 18 28 23390 AnLunchl o eLrl phendla ulkh! Ame mekllam swako flelo al
llam ame pala LuLe C !esus phendla lenge
42n 18 29 23600 henav Lumenge o chachlmos kon godl mekela kher rhomnl
val phralen dades val da val glaLen pala e ampereLsla le uevleskl
42n 18 30 23610 avela les mal buL pe kadla phuv al ande kolaver Lralo kal chl mal
geLolpe
42n 18 31 23620 AnLunchl C !esus lla le desh u do dlslplon rlgaLe al phendla
lenge Ashun ame zhas ando !erusalem al so godl sas ramome kaLar le profeLurla pa Shav le
Manushesko kerdlola
42n 18 32 23630 uena les kal manush kal nal Zhlduvurla Le marena mul lesLar al
chlnulna les al chungardena pe lesLe al marena les le blchosa al mudarena les
42n 18 33 23640 al o LrlLo dles sl Le zhuvlndll
42n 18 34 23630 numa le dlslplurla chl hallarde so phendla lenge al kadala vorbl
garadesas lendar won chl hallarenas sar dlvlnllas C !esus
42n 18 33 23660 kana C !esus pasholas pasha !erlcho lek korho beshelas Lele
pasha drom al mangelas krlsLaradla
42n 18 36 23670 kal ashundla le manushen sar nakhen phushelas So sl?
42n 18 37 23680 hende leske C !esus anda nazareLh nakhel kaLsar
42n 18 38 23690 numa wo Lslplsardla phenelas !esus Lu Shav le uavldosko! Av
Luke mlla anda mande!
42n 18 39 23700 Le manush kal sas anglal Lslplnas pe lesLe Le ashel numa wo
Lslpllas mal zurales 1u Shav le uavldosko! Av Luke mlla anda mande
42n 18 40 23710 C !esus aLerdllo al phendla o korho Le anen lesLe al kana
andlne les phushlla les phenelas
42n 18 41 23720 So manges Le kerav Luke? Wo phendla uevla huLer murhe
lakha Le dlkhav
42n 18 42 23730 C !esus phendla leske AnLunchl dlkhes! Cho pachamos
sasLlardlan Lu
42n 18 43 23740 Al sLrazo dlkhlla al llape pala !esus al luvudllaspe ka uel al sa o
narodo kana dlkhle so kerdllla luvudlnaspa ka uel
42n 19 1 23730 C !esus gelo ando !erlcho nakhlo anda foro
42n 19 2 23760 Sas lek manush barvalo kal busholas Zacchaeus Wo sas o baro
mashkar le manush kal chldenas e Laksa
42n 19 3 23770 al kado manush rodelas Le zhanel kon sl C !esus numa nashLllas
kaLar o buL narodo ke Lslnorho sas
42n 19 4 23780 nashlo angle al ankllsLo pe ek khash kal busholas Slcamore Le
dlkhel les ke C !esus sas Le nakhel koLsar
42n 19 3 23790 kana C !esus areslo pe kodo Lhan vazdla le lakha opre dlkhlla
les al phendla leske Zacchaeus hull Lele mal slgo ke Lrobul adles Le beshav ande cho kher
42n 19 6 23800 C Zacchaeus hullsLo slgo Lele al premlsardla les pesLe
radulmasa
42n 19 7 23810 Al kana le manush dlkhle so kerdllla denas pe duma phenenas
C !esus zhal Le beshel le manusha kal sl bezexalo
42n 19 8 23820 C Zacchaeus angla !esus sa al phendla le uevleske Ashun
uevla! uav dopash anda murho barvallmos kal chorhe al Le lem kaLar varl kon ande varl sosLe dava les
shLarvar mal buL
42n 19 9 23830 C !esus phendla leske C skeplmos avllo adles ande kado kher
ke vl kako sl lek shav le Abrahamosko
42n 19 10 23840 ke C Shav le Manushesko avllo Le rodel al Le skepll kon sas
xasardo
42n 19 11 23830 Sar le manush ashunenas C !esus phendla lenge ek paramlchl
ke pasha !erusalem sas al ke glndlnaspe ke e ampereLsla le uevleskl sas Le slkadlol sLrazo
42n 19 12 23860 no C !esus phendla lek manush barvalo geloLar ande Lhem dur
Le keren anda lesLe amperaLo al Le avel palpale
42n 19 13 23870 Al akhardla peske desh slugen al dla sakones lek galbano
sumnakuno al phendla lenge keren buchl kadale sumnakasa zhl kal avav
42n 19 14 23880 numa le manush kodole manusheske greLsosarde les al Lrade
varl kas Le phenen leske Chl mangas kado manush Le avela amaro amperaLo
42n 19 13 23890 koLse kal gelo kerde amperaLo anda lesLe al kana avllo palpale
ande pesko Lhem wo akhardla le slugen kal dlas len o sumnakal wo manglla Le zhanel sode mal buL
swako sluga sas les pala leskl buchl
42n 19 16 23900 C pervo avllo al phendla Cazda nlrlsardem aver desh galbl le
galbanosa kal dlan ma
42n 19 17 23910 Al o gazda phendla leske MlshLo kerdlan lasho sluga kal sanas
lasho ande xanLsl buchl dava Lu desh forurla Le poronchls pe lende
42n 19 18 23920 C dulLo avllo al phendla leske Cazda nlrlsardem aver pansh
galbl le galbanosa kal dlan ma
42n 19 19 23930 C gazda phendla leske vl Lu poronchlsa pe pansh forurla
42n 19 20 23940 Aver avllo phenelas Cazda ulkh! kaLse sl cho galbano kal dlan
ma garadem les ande poxLan
42n 19 21 23930 ke darallem LuLar ke Lu san manush zurale llesko Lu les so chl
dlan al chldes so chl barlardlan
42n 19 22 23960 C amperaLo phendla leske uav Lu krls pala che vorbl Lu san
chorho sluga Lu zhanesas ke slm manush zurale llesko lav so chl dem al chldav so chl barlardem
42n 19 23 23970 Apo SosLar chl Lhodlan murhe love ande banka? Saxke kana
avllemas khere sas Le buLlon?
42n 19 24 23980 orme phendla kodolenge kal sas koLse Len lesLar o galbano
al den les ka kako kal sl les desh
42n 19 23 23990 Le kolaver phendla leske Cazda sl les vunzhe desh galbl!
42n 19 26 26000 C !esus phendla Me phenav Lumenge avela dlno ka kuko kal sl
les numa ka kuko kal nal avela llno lesLar vl so sl les
42n 19 27 26010 numa le manush kal chl mal le Le avav lengo amperaLo anen le
kaLse al mudaren le angla mande
42n 19 28 26020 kana phendla kodla paramlchl C !esus geloLar angla manush Le
zhal ande !erusalem
42n 19 29 26030 kana pashllo pashal 8eLhphage al 8eLhanl karlng e plal kal
busholas L lal le Masllnengl C !esus Lradla dul anda peske dlslplonge phenelas
42n 19 30 26040 Zhan ando gav kal sl angla amende al kana aresena arakhena
koLse leke magares kal sl phanglo pe kodo magarl lnker chl lek manush chl beshlo phuLren les al anen
les kaLse
42n 19 31 26030 1e phushela Lumen varl kon SosLar phuLren le magares?
1ume phenen leske ke Lrobul le uevles
42n 19 32 26060 Le dlslplurla kal sas Lradlno gele al arakhle sa le dlell sar C !esus
phendlasas lenge
42n 19 33 26070 kana phuLrenas le magares o gazda phendla lenge SosLar
phuLren le magares?
42n 19 34 26080 Al won phende ke Lrobul le uevles
42n 19 33 26090 Angerde le magares ka !esus al Lhode pe penge raxamla po
magarl al Lhode le !esusos Le beshel opral
42n 19 36 26100 Sar phlrelas won shudenas penge raxamla po drom
42n 19 37 26110 Al kana pasholas pashal !erusalem karlng e plallng kal xulelas e
plallng kal bushol L lallng le Masllnenge sa le dlslplurla radulme sas al dlne nalslmos ka uel pala sa le
mlraklurla kal dlkhle phenenas
42n 19 38 26120 8adulme Le avel o amperaLo kal avel ando anav le uevlesko!
acha ando rhalo al o barlmos Le avel ando rhalo
42n 19 39 26130 Al unl larlzeanonge kal sas mashkar o narodo phende le
!esusoske Cazda phen che dlslplonge Le Lerdlon
42n 19 40 26140 Al C !esus phendla lenge Me phenav Lumenge Le Lerdlona
won Le Lslpln le bax sl Le Lslpln
42n 19 41 26130 Al kana pasholas pasha foro C !esus dlkhelas pe !erusalem al
rovelas
42n 19 42 26160 al phenelas 1e zhangllanas ande kado dles le dlell kal sl cha
pachake! numa akana garade le angla che lakha
42n 19 43 26170 unl dlesa avela pe LuLe kana che duzhmala avena kruglom LuLar
phandavena Lu al chldena Lu pa sako rlk
42n 19 44 26180 hagavena Lu al sa le manushen mashkar LuLe al chl mekena pe
LuLe Le ashel bax pe baxesLe ke chl zhangllan e vrlama kana C uel avllo Le skepll Lu
42n 19 43 26190 C !esus avllo ande Lampla al gonlsardla sa kodolen kal
blchlnenas al chlnenas
42n 19 46 26200 al phenel lenge 8amome Murho kher sl o kher le rhuglmasko
numa Lume kerdlan anda lesLe kher chorengo
42n 19 47 26210 C !esus slcharelas swako dles ande Lampla al le bare rasha al le
CramnoLurla al le bare le narodoske rodenas Le mudaren le !esusos
42n 19 48 26220 numa chl zhanenas sar Le keren ke sa le manush drago lenge Le
ashunen lesLe
42n 20 1 26230 Andek dles kana C !esus sas ande Lampla slcharelas le narodos
al delas duma e lashl vlasLa le bare rasha al le CramnoLurla al le mal phure avlle
42n 20 2 26240 Al phende leske hen amenge kaLar sl Lu kadla puLlera Le
keres so keres? val kon sl kodo kal dla Lu kadla puLlera?
42n 20 3 26230 C !esus phendla lenge vl me akana phushav Lumendar ek
dlvano
42n 20 4 26260 o bollmos le lovanosko kaLar sas anda rhalo val manushendar?
42n 20 3 26270 Al dlnepe duma mashkar pende phenenas 1e phenasa Anda
rhalo wo phenela SosLar chl pachalan les?
42n 20 6 26280 numa Le phenasa kaLar le manush sa o narodo shudela bax
pe amende ke o narodo zhanelas ke o lovano sas ek profeLo
42n 20 7 26290 no won phende Chl zhanas kaLar avllo
42n 20 8 26300 Al C !esus phendla lenge Chl me chl phenav Lumenge kaLar
che puLlera kerav so kerav
42n 20 9 26310 orme C !esus phendla le narodoske ek paramlchl lek manush
Lhodla Le barlol rez al meklla les kaver manush Le len sama al geloLar andek dur Lhem buL vrlama
42n 20 10 26320 kana avlll e vrlama Le chldelpe o sLruguro wo Lradla leke sluga
karlng le kolaver manush Le lel lendar so Lrobul Le avel lesko numa le manush kal chldenas o sLruguro
marde les al Lrade les palpale bl kanchesko
42n 20 11 26330 kodo manush mal Lradla leka sluga al pale marde les
chlnulsarde les al Lrade les bl kanchesko
42n 20 12 26340 numa kodo manush mal Lradla mal leka sluga (o LrlLo) al won
dukhade les al gonlsarde les
42n 20 13 26330 AnLunchl o gazda la rezako phendla So Le kerav? 1radav murhe
shaves kal sl mange drago amborlm lena pe pala lesLe!
42n 20 14 26360 numa kana le manush kal chldenas o sLruguro dlkhle les denas
pe duma mashkar pende kodo sl o shav le gazdasko mudaras les al e phuv ashela amenge!
42n 20 13 26370 Al gonlsarde les dur kaLar e rez al mudarde les Akana so kerel
lenge o gazda la rezako? Avela al mudarela kodole manushen al dela e rez kal kolaver
42n 20 16 26380 kana o narodo ashundla kodla phendla kasavaLar dlela nashLl
kerdlol!
42n 20 17 26390 C !esus dlkhlla pe lende al phendla So znachll kado ramomos?
C bax kal shude kukula salkflelo bax sas o bax kal Lrobulsarde
42n 20 18 26400 kon godl perela pe kodo bax avela phaglo al kuko kal perela o
bax wo avela llchardo
42n 20 19 26410 Le bare rasha al le CramnoLurla dlnepe duma sar Le asLaren les
al won daranas anda le manushenge ke won hallarde ke C !esus lenge phendla kodla paramlchl
42n 20 20 26420 Al won lenas sama les al Lrade manushen Le dlkhen so kerel
kerenaspe sar chache manush saxke Le asLaren les ande lesko dlvano saxke Le den les ka guvernorl (kal
sl les e puLlera Le kerel sa wo mangel)
42n 20 21 26430 kodala manush phushle les Cazda zhanas so phenes al
slchares sl vorLa al zhanas ke chl respekLls lek manush mal buL sar kaver numa slchares o zakono le
uevlesko chachlmasa
42n 20 22 26440 hen amenge sl amenge slobodo val nal Le pochlnas Laksa ka
Caesar?
42n 20 23 26430 numa C !esus hallardla lenge nasul glndurla al phendla lenge
SosLar Lume zumaven ma?
42n 20 24 26460 Slkaven mange ek koLor rupone kaske faLsa al ramomos sl
kado?
42n 20 23 26470 Won phende C Caesar C !esus phendla lenge uen ka
Caesar so sl lesko al den ka uel so sl le uevlesko
42n 20 26 26480 nashLl Lhode leske dosh pe kado dlvano angla narodo numa
chudlsalle andal aLweLo kal dla le al chl mal phende kanch
42n 20 27 26490 unl Saduseanurla avlle ka !esus ke moLhonas ke nal Lralo pala e
marLla al phushle
42n 20 28 26300 Cazda o Moses ramosardla o zakono amenge 1e merela varl
kasko phral al sl les ek rhomnl al nas les glaLe lesko phral ansurllape leska rhomnlasa al vazdel famllla
leske phraleske
42n 20 29 26310 Sas efLa phral o pervo ansurlsallo al mulo bl Le avel les glaLe
meklla rhomnla peske phraleske
42n 20 30 26320 Sakadla o dulLo
42n 20 31 26330 al o LrlLo sakadla kerdllla vl le efLa phralensa Mule vl Le aven le
glaLe
42n 20 32 26340 Akana vl e zhuvll mull
42n 20 33 26330 kana avela Le zhuvlndln le mule Le zhan ando rhalo saveskl
andal efLa phral avela e rhomnl ke savorhenge sas?
42n 20 34 26360 C !esus phendla lenge Le mursh al le zhuvlla la lumlake akana
ansurlnpe
42n 20 33 26370 numa le mursh al le zhuvlla kal sal zhuvlndln andal marLla ka
Lralo al Le Lralln ande kolaver lumla chl mal ansurlnpe
42n 20 36 26380 nashLl mal meren ke won avena sar le angelurla al chl meren al
avena shaves le uevleske ke zhuvlndlsar le andal marLla
42n 20 37 26390 Al o Moses slkadla kal le mule zhuvlndlnas ka Lralo Ande vorba
le uevleskl kal moLhol pal krenzha kal zhalas e lag kana wo akharel les C uel le Abrahamosko C uel le
lsakosko al C uel le lakovosko
42n 20 38 26600 ke wo nal C uel le mulengo numa le zhuvlndengo savorhe
Lralln leske
42n 20 39 26610 unl andal CramnoLurla phende Cazda mlshLo dla duma
42n 20 40 26620 Al chl mal Lromanas Le mal phushen les kanch
42n 20 41 26630 C !esus phendla lenge Sar moLhon ke C krlsLo sl Shav le
uavldosko?
42n 20 42 26640 ke o uavld phendla ande vorba le uevleskl (salms) C uel
phendla murhe uevleske 8esh Lele pa murhl chachl rlk
42n 20 43 26630 zhl kal kerav anda che duzhmala lek Lhan Le hodlnls che punrhe
pa lende
42n 20 44 26660 C uavld akhardla les uevla sar sal avel vo lesko shav?
42n 20 43 26670 Sar sa o narodo ashunelas lesLe C !esus phendla peske
dlslplonge
42n 20 46 26680 Arakhen Lume kaLar le CramnoLurla kal sl lenge drago Le
phlravenpe andel rhochl lunzhe al den le manush lasho dles pel droma al roden la mal lashe skamlna
ande synagogue al drago lenge Le beshen ka shero la skafldlako kal pachlva
42n 20 47 26690 ke Lume xan le phlvllange khera al rhugln Lume lungo rhuglmos
Le mlazol ke lashe san anda kodla sl Le perel mal pharl krls pe Lumende
42n 21 1 26700 C !esus vazdla le lakha al dlkhlla le barvale manushen Lhonas
penge love ande gono ande Lampla
42n 21 2 26710 Al vl dlkhlla ek chorhl phlvll sar Lholas dul xarkune koLora
42n 21 3 26720 Al phendla henav Lumenge chachlmasa kacha chorhl phlvll
Lhodla mal buL de sar savorhe
42n 21 4 26730 ke le barvale Lhode xanLsl love anda lengo barvallmos numa
wol Lhodla so godl sas la Le Lralll
42n 21 3 26740 unl zhene denas duma pal Lampla sar shukarenas o Lampla le
lashe baxensa al podarkl kal dlne ka uel C !esus phendla lenge
42n 21 6 26730 Sa so dlkhena avela pherdo chl ashela lek bax po kaver Won
phushen lesLar
42n 21 7 26760 Cazda kana kerdlola kodla? Che semno avela kana kerdlona
kodola?
42n 21 8 26770 C !esus phendla Arakhen Lume Le na aLsaven Lume khonlk ke
buL avena ande murho anav phenenas Me slm o krlsLo! L vrlama pashlll na len Lume pala lende
42n 21 9 26780 kana ashunena ke marenpe al vlesLe kal marenpe ande unl
Lhana na uaran ke kodla musal Le kerdlol numa nal lnker o gor
42n 21 10 26790 AnLunchl C !esus phendla lenge lek Lhem marelape aver
Lhemesa al lek ampereLsla marelape avrla ampereLslasa
42n 21 11 26800 Al lzdrala e phuv zurales al ande buL Lhana chl avela dosLa Le
xan al avela buL naswallmos al kerdlonape zhungale bucha kal chl mal dlchllla al avela bare semnurla
ando cherl
42n 21 12 26810 numa mal anglal sar kodola dlell lena Lume le manush al
chlnulna Lume dena Lume kal synagogurla Lhona Lume andel LemnlLsl angerena Lume anglal la
amperaLsl al le bare le foroske pala murho anav
42n 21 13 26820 kodola kerdlona Lumenge saxke Le aven marLurla
42n 21 14 26830 na glndln Lume mal anglal so Le phenen al na daran
42n 21 13 26840 ke dava Lume le vorbl al e go[l kal Lumare duzhmala nashLl den
ando gor val Le moLhon ke nal kadla
42n 21 16 26830 vl Lumaro daL al Lumarl del purhlla Lume al Lumare phral al
Lumare nlamurla al Lumare vorLacha al mudaren buLen anda Lumende
42n 21 17 26860 Avena graLsla savorhenge pala murho anav
42n 21 18 26870 numa chl xasavola chl lek bal anda Lumaro shero
42n 21 19 26880 Al kal lnkerena zhando gor Lume skeplna Lumaro Lralo le
uevlesa
42n 21 20 26890 kana dlkhena ke le Lhema chldenape Le marenpe pe !erusalem
anLunchl zhanen ke !erusalem slgo avela peradl
42n 21 21 26900 AnLunchl kodola kal sl ande !udea Lrobula Le nashen andel plala
al kodola kal sl mashkaral ande !erusalem Lrobula Le zhanLar al kodola kal sl ande nlva Le na aven andel
forurla
42n 21 22 26910 ke kodola dlesa avena dlesa chorhe al Le kerdlol so godl sas
ramome
42n 21 23 26920 nasul le zhuvllange kal sl pharla glaLasa al kodolen kal sl le glaLe
pe chuchl ande kodola dles! Al avela baro nekazo ando Lhem al xoll pe kado narodo
42n 21 24 26930 Le manush avena mudarde kaLar e sabla al aver avena llne al
Lhode ande LemnlLsa mashkar sa le Lhema al le manush kal nal Zhlduvurla phlren le punrhensa pal
!erusalem zhl kal geLolpe lenge vrlama
42n 21 23 26940 kerdlola semnurla ando kham al ando shunuLo al andal
chererhala al pe phuv avela dar mashkar le Lhema kal chl mal zhanena so Le keren L marla al le
Lalazurla keren bunLo
42n 21 26 26930 le manush merena daraLar ke zhanena so kerdlola pe phuv ke e
puLlera le chereskl lzdrala
42n 21 27 26960 AnLunchl dlkhena sar C Shav le Manushesko avela pel nuverla
puLlerasa al barlmasa
42n 21 28 26970 kana kadala dlell nachlnalna Le kerdlol anLunchl dlkhen opre al
vazden Lumaro shero ke Lumaro skeplmos pashelo
42n 21 29 26980 C !esus phendla lenge ek paramlchl ulkhen e prulng le flgengl
al sa le khash
42n 21 30 26990 sar barlon al anklen paLrla Lume dlkhen al zhanen ke o mllal
pashelo
42n 21 31 27000 Sakadla kana dlkhena kadala dlell ke kerdlon zhanen ke e
ampereLsla le uevleskl pashela
42n 21 32 27010 Chachlmasa phenav Lumenge kadla vlLsa chl nakhela zhl pon
chl kerdlon kadala dlell
42n 21 33 27020 C cherl al e lumla nakhena numa murhe vorbl shoxar chl
nakhena
42n 21 34 27030 Arakhen Lume! na meken Lumaro llo Le pherdlol pachlva al mol
al nekazo kadale Lralosko al kodo dles avela pe Lumende kana chl zhanen
42n 21 33 27040 ke kodo dles avela sar lek sella pe sa kodola kal beshen pe sa e
lumla
42n 21 36 27030 Arakhen Lume! Al rhugln Lume sagda saxke Le avel Lume zor Le
na kerdlol Lumenge sa kadala dlell al Le beshen ande punrhende angla Shav le Manushesko
42n 21 37 27060 L dlese C !esus slcharelas ande Lamplo al e rlaL zhalas Le beshel
pe plalln kal busholas Maslenl
42n 21 38 27070 Al sa o narodo dlmlnlaLsl avlle lesLe ande Lampla Le ashunen
lesLe
42n 22 1 27080 Akana e pachlv le manrheskl bl drozhdengl pasholas kal
busholas C ules C 8aro le Zhldovongo
42n 22 2 27090 Al le bare rasha al le CramnoLurla rodenas sar Le mudaren les
ke daranas kaLar o narodo
42n 22 3 27100 AnLunchl o beng gelo ande !udas kal akharenas les lscarloL kal
sas ek andal desh u dul dlslplurla
42n 22 4 27110 Al o !udas gelo kal le bare rasha al kal le bare le keLanenge Le
del les ande lenge vas
42n 22 3 27120 kodola manush radulsalle al shlnade Le den les love
42n 22 6 27130 Al o !udas shlnadla Le lel le love al rodlas sar Le del les ande
lenge vas bl Le zhanel o narodo
42n 22 7 27140 AnLunchl o dles le manrhesko bl drozhdengo avllo kana
Lrobulas Le mudaren le bakrlorhan
42n 22 8 27130 al C !esus Lradla le eLres al le loanos phenelas Zhan al
lasharen amende C ules C 8aro le Zhldovongo Le xas
42n 22 9 27160 Al won phende leske kal manges Le lasharas?
42n 22 10 27170 Wo phendla lenge Ashun kana aresena ando foro arakhena
leke manushes kal sl les lek vaza paleske len Lume pala lesLe ando kher kal zhala
42n 22 11 27180 Al phenena le gazdaske kodole kheresko Amaro gazda phenel
Luke kal o Lhan kal Lrobul Le xav C ules C 8aro le Zhldovongo murhe dlsplonsa?
42n 22 12 27190 Wo slkavela Lumenge lek barl soba opre kal sl swako flelo andre
koLse lasharena
42n 22 13 27200 CeleLar al arakhle sar phendlasas lenge al lasharde C ules C
8aro le Zhldovongo
42n 22 14 27210 Al kana o chaso avllo wo beshlo kal skafldl le desh u do
dlslplonsa
42n 22 13 27220 C !esus phendla lenge urago sas mange Le xav kadla ules C
8aro le Zhldovongo Lumensa mal anglal sar Le chlnulv
42n 22 16 27230 ke phenav Lumenge chl mal xava Lumensa zhl kal kerdlol ande
e ampereLsla le uevleskl
42n 22 17 27240 Lla e kuchl al dlas nalslmos al phendla Len al pen savorhe
anda laLe
42n 22 18 27230 ke phenav Lumenge chl mal pllava andal fruLa le sLruguroskl zhl
kal e ampereLsla le uevleskl avel
42n 22 19 27260 AnLunchl lla manrho al dlas nalslmos phaglla les al dla lende
phenelas kako sl murho sLaLo kal sl dlno Lumenge keren kadla Le seren Lume pa mande
42n 22 20 27270 Sakadla kana geLosarde Le xan manrho wo lla e kuchl phenelas
kacha kuchl al o nevo konLrakLo ando murho raL kal shordllo pala Lumende
42n 22 21 27280 Ashun! kodo kal purhlla ma kaLse lo kal skafldl mansa
42n 22 22 27290 Al chaches C Shav le Manushesko Lrobul Le merel sar C uel
manglla numa nasul avela kodoleske kal purhlla les!
42n 22 23 27300 Al porme denaspe duma mashkar pende savo sl anda lende kal
purhlla les
42n 22 24 27310 Won marenas mul mashkar pende Le zhanen savo anda lende
avela o mal baro
42n 22 23 27320 C !esus phendla lenge Le amperaLsl kadala lumlake sl le
puLlera pe pengo narodo al kodola manush bushon vorLacha le manushenge
42n 22 26 27330 numa Le na avel Lumenge sakadla numa o mal baro kal sl
mashkar Lumende musal avel sar o mal Lslnorho al kuko kal sl baro musal avel sar kuko sluga
42n 22 27 27340 kon sl o mal baro kodo kal beshel kal skafldl val kodo kal
podall? kodo sl kal skafldl numa me slm mashkar Lumende sar kodo kal podall
42n 22 28 27330 1ume san kodola kal rhevdlsardlan mansa kana avllo zumalmos
pe mande
42n 22 29 27360 Anda kodla sl ma e ampereLsla Le dav Lumen sar murho uaL dla
man
42n 22 30 27370 Saxke Le xan al Le pen kal murhl skafldl ande murhl ampereLsla
al Le beshen pel bare skamlna Le den krls le desh u dul vlLsl le lsraelonge
42n 22 31 27380 Al C !esus phendla Slmon Slmon Ashun! C beng manglla Le sal
chlnol Lu sar chlnolpe o [lv Le Lhol les rlgaLe kaLar le suluma
42n 22 32 27390 numa rhuglsallem anda LuLe Le na rlmolpe cho pachamos Al
kana avesa palpale mande 1u musal zhuLls che phralen Le aven mal zurale
42n 22 33 27400 C eLrl phendla leske uevla me zhav Lusa ande LemnlLsa al
kal marLla!
42n 22 34 27410 Al C !esus phendla eLrl phenav Luke o kurkorsho chl bashel
adles kal Lu phenesa Lrlvar ke chl zhanes ma
42n 22 33 27420 Al mal phendla lenge kana Lradem Lumen bl lovengo bl
gonesko al bl papuchengo Lrobulsardla Lume varl so? Won phende kanchl
42n 22 36 27430 AnLunchl phendla lenge numa akana kodo kal sl les love lel
les al vl lesko gono al kodo kal nal les sabla mek Le blchlnel peske raxaml al chlnel lek sabla
42n 22 37 27440 ke phenav Lumenge o ramomos kal phenel Wo sas mashkar le
chorenge Musal Le kerdlol vorLa pa mande ke kadla kal sas ramome pa mande avela chachlmasa
42n 22 38 27430 Won phende uevla ulkh! kaLse sl dul sebl C !esus phendla
leske uosLa sl!
42n 22 39 27460 Al avllo avrl anda foro sar kerelas buLlvar gelo po lal le
Masllnenge al leske dlslplurla llnepe pala lesLe
42n 22 40 27470 kana areslo po Lhan phendla lenge 8hugln Lume saxke Le na
peren ando zumalmos
42n 22 41 27480 Al porme durllo lendar xanLsl Lu sal shudes ek bax Al Lhodlape
pe changende al rhuglsallo
42n 22 42 27490 phenelas Murho uaL Le sal mek Le nakhel kadla kuchl mandar
numa na murhl vola chlrl vola Le avel kerdl
42n 22 43 27300 SLrazo lek angelo anda rhalo avllo lesLe Le del les zor
42n 22 44 27310 Sar chlnolas rhugllaspe mal zurales al le pala kal zhanas pa
lesLe kerdlonas sar bambl raLeske kal perenas pe phuv
42n 22 43 27320 kana rhuglsallo wushLllo opre al avllo palpale ka peske
dlslplurla al arakhlla le sovenas kal nekezhlnas
42n 22 46 27330 Al phendla lenge SosLar soven? WushLen opre al rhugln Lume
Le na peren ando zumalmos
42n 22 47 27340 Sar delas duma lnker o narodo avllo al kodo kal busholas !udas
lek andal desh u dul dlslplurla wo sas anglal al pashllo pasha !esus Le chumldel les
42n 22 48 27330 Al C !esus phendla leske !udas pala kako chumldlmos
purhldlan C Shav le Manushesko?
42n 22 49 27360 kana kodola kal sas le !esusosa dlkhle so kerdllla phende leske
uevla Lrobul Le das la sablasa?
42n 22 30 27370 Al lek anda lende dla la sablasa o sluga le bare rashasko al
shlndla lesko chacho khan
42n 22 31 27380 numa C !esus phendla ALerdlon! uosLa sl Al azbadla o khan
pe kodole manushesko al sasLllo
42n 22 32 27390 AnLunchl C !esus phendla le bare le rashange al le barenge kal
poronchlnas la Lamplaske al le mal phure kal sas lesa 1ume avlllan sar pala lek chor le sablensa al le
khashLensa?
42n 22 33 27600 Swako dles slmas Lumensa ande Lampla al chl Lhodlan o vas pe
mande numa sl Lumaro chaso al puLlera le Lunlarlkoskl
42n 22 34 27610 AnLunchl llne les angerde les ando kher le baro le rashasko Al o
eLrl llape pala lende de dural
42n 22 33 27620 kerde lag mashkar e bar al beshle Lele andek Lhan o eLrl
beshelas Lele mashkar lende
42n 22 36 27630 Lk sluga dlkhlla le eLres pashal lag al dlkhelas pe lesLe al
phendla vl kado manush sas lesa
42n 22 37 27640 numa o eLrl phendla Zhuvllo chl zhanav les
42n 22 38 27630 ala kodla aver sluga dlkhlla les al phendla vl Lu sanas lensa
C eLrl phendla Manusha chl slm me
42n 22 39 27660 lek chaso pala kodla aver manush phendla Suguro ke kado
manush sas lesa ke wo sl Calllean
42n 22 60 27670 Al o eLrl phendla Manusha chl zhanav so phenes al sLrazo
sar delas duma o kurkorsho bashlo
42n 22 61 27680 Al C !esus boldlnlsallo dlkhlla po eLrl al o eLrl dlape go[l ka le
vorbl kal C !esus phendlasas leske mal anglal sar Le bashel o kurkorsho Lu phenesa Lrlvar ke chl zhanes
ma
42n 22 62 27690 Al o eLrl ankllsLo avrl al rula zurales
42n 22 63 27700 Al le manush kal ankerenas le !esusos marenas mul lesLar al
marenas les
42n 22 64 27710 al kana Lhode derza pe lesko mul marde les palml pe lesko mul
al phushle kon mudardla Lu?
42n 22 63 27720 Al phende leske buL zhangale vorbl al asanas lesLar
42n 22 66 27730 kana phuLerdllo o dles le bare rasha al le phure le
manushenge al le CramnoLurla avlle andek Lhan al nlngerde les anglal krls henenas
42n 22 67 27740 1e san Lu C krlsLo? hen amenge C !esus phendla lenge 1e
phenava Lumenge Lume chl pachan
42n 22 68 27730 Al Le phushav Lumen Lume chl den aLweLo val mek ma Le zhav
42n 22 69 27760 uakanara C Shav le Manushesko beshel pe rlk e chachl kal sl e
puLlera le uevleskl
42n 22 70 27770 AnLunchl savorhe phenenas 1u san C Shav le uevlesko? Al wo
phendla lenge 1ume phenen ke slm me
42n 22 71 27780 Al won phende Chl mal Lrobul ame marLero! ke ame
ashundlam so wo phendla anda pesko mul
42n 23 1 27790 WushLllo savorhe al nlngerde les ka llaLe
42n 23 2 27800 Al dosharenas les phenenas kado manush rlmol amaro Lhem
al vazdelpe o narodo pe amende al phenel le narodoske Le na pochlnen ka Caesar e Laksa al phenelas
ke wo sl C krlsLo ek amperaLo
42n 23 3 27810 C llaLe phushel les San Lu o amperaLo le Zhldovongo? C
!esus phendla leske 1u moLhos
42n 23 4 27820 C llaLe phendla ka le bare rashange al le narodoske Me chl
arakhav chl lek dosh ande kado manush
42n 23 3 27830 numa mal xollarlko sas won phenenas kado manush vazdel o
narodos al slcharel kodolen kal sl ande !udah zhal de Calllee al de kaLsar nalchldlsardla
42n 23 6 27840 kana o llaLe ashundla e vorba Calllee phushlla kodo
manush sas Calllean?
42n 23 7 27830 kana ashundla ke C !esus sas andal Calllee al ke o Perod
poronchllas ande Calllee Lradla les ka Perod C Perod sas ande !erusalem ande kodla vrlama
42n 23 8 27860 Al kana o Perod dlkhlla C !esus radulsallo ke demulL mangelas
Le dlkhel les ke ashundla buL vorbl pa lesLe al mangelas Le dlkhel les Le kerel mlraklurla angla lesLe
42n 23 9 27870 C Perod phushlla buL vorbl kaLar o !esusos numa C !esus chl
phendla leske kanchl
42n 23 10 27880 Al le bare rasha al le CramnoLurla koLse sas al Lhonas dosh pe
lesLe zurales
42n 23 11 27890 Al o Perod peske keLanensa kerenas zhungales le !esusosa al
marenas mul lesLar al dla pe lesLe lek rhocha shukar al pale Lradla les ka llaLe
42n 23 12 27900 Sa kodo dles o llaLe al o Perod kerdlle vorLacha kal won mal
anglal sas duzhmala lek kavreske
42n 23 13 27910 Al kana o llaLe chldla le bare rashan al le bare kal poronchln al
le narodos andek Lhan
42n 23 14 27920 phendla lenge 1ume andlan mange kakale manushes ke
bunLull le narodos al me phushlem lesLar angla Lumende al chl arakhlem chl lek dosh ande lesLe nal chl
lek dlela kal Lume dosharen les
42n 23 13 27930 Al chl o Perod chl arakhlla dosh pe lesLe ke wo Lradla les
amende kado manush chl kerdla kasavesLar o balo kal Lrobul mudardo
42n 23 16 27940 henav le keLanenge Le maren les le blchosa al porme mekav
les Le zhalLar
42n 23 17 27930 ka swako pachlv sas ek zakono kal Lrobulas Le mekel avrl lekes
anda LemnlLsa
42n 23 18 27960 numa savorhen Lslplnas andek Lhan phenenas Mudaren les!
Mekes o 8arabbas Le zhalLar
42n 23 19 27970 C 8arabbas sas ande LemnlLsa kal bunLulsallo sas andek foro al
kal mudardla varl kas
42n 23 20 27980 CllaLe mal phendla lenge Meken le !esusos Le zhalLar
42n 23 21 27990 numa narodo Lslpllas phenelas karfosar les! karfosar les!
42n 23 22 28000 C llaLe mal phendla lenge e LrlLo daLa SavesLar balo kerdla
kado manush? Chl arakhlem kanch ande lesLe Le avel mudardo no mekava les kana avela mardo
42n 23 23 28010 numa o narodo Lslpllas mal zurales al mangena Le karfon les
ala pengo Lslplmos o llaLe kerdla pe lende
42n 23 24 28020 C llaLe phendla So mangen avela pe Lumaro
42n 23 23 28030 Meklla kodoles kal sas ande LemnlLsa kal kerdlasas balo al
mudardlasas kodo kal won mangenas numa meklla le !esusos pe lenge vas Le keren so won mangen
lesa
42n 23 26 28040 Sar nlngerenas les llne pesa leke manushes kal busholas Slmon
andak foro kal busholas Cyrene wo avelas andal Lhem al Lhode les Le nlngerel o Lrushul pala !esus
42n 23 27 28030 Al llnepe pala lesLe buL narodo al zhuvlla kal rovenas al
nekezhlnas pala lesLe
42n 23 28 28060 C !esus boldlape karlng kodola zhuvlla al phendla Shelale
anda !erusalem na roven pe mande numa roven pe Lumende al pe Lumare glaLe
42n 23 29 28070 Ashun! Le dlesa avena kal phenenas 8adulme kodala zhuvlla
kal nashLl aven le glaLe kodala kal shoxar nas le glaLe al kodala kal shoxar chl dlne chuchl
42n 23 30 28080 AnLunchl phenena le plalenge eren pe amende al phenena
le plalorhange Caraven ame
42n 23 31 28090 ke Le kerena kadla le khashLensa kal sl zeleno so kerena kana sl
shuko?
42n 23 32 28100 Aver dul manush sas nlngerde le !esusosa Le aven mardo
42n 23 33 28110 kana areslo po Lhan kal bushol Calvary val Shero koLse
karfosarde les po Lrushul al vl le dule choren lek pe rlk e chachl al lek pe rlk o sLlngo
42n 23 34 28120 AnLunchl C !esus phendla Murho uaL lerLls le ke chl zhanen
so keren Al hulade leske Lsalla al Lhodepe Le dlkhen kon nlrll leske Lsalla
42n 23 33 28130 C narodo sas koLse al dlkhelas Al le bare manush kal poronchln
marenas mul lesLar phenenas Skeplsardla kavren mek Le skepll pe pes Le sl wo C krlsLo kal alosardla
C uel
42n 23 36 28140 Al le keLanl marenas mul lesLar al avlle lesLe al denas les shuL
42n 23 37 28130 Al phenenas leske 1e san Lu o amperaLo le Zhldovongo
skeplsar Lu LuL
42n 23 38 28160 Cpral pa lesko shero ramolaspe ande shlba le Crekslsko al
LaLlnesko al Zhlduvlska kado sl C AML8A1C LL ZPluCvCnCC
42n 23 39 28170 lek andal chor kal sas pasha lesLe marelas mul lesLar phenelas
1e san Lu C krlsLo skeplsar Lu LuL al ame
42n 23 40 28180 numa kolaver chor phendla kolavreske phenelas Chl daras
kaLar C uel Lu kal mudardlas al avela krls pe LuLe?
42n 23 41 28190 Ame sl krls pe amende ke ame keras amensa kadla ke chorhe
sam kal kerdlam balurla numa kado chl kerdla chl lek balo
42n 23 42 28200 Al phendla le !esusoske uevla desa Lu go[l mande kana avesa
ando chl ampereLsla
42n 23 43 28210 Al C !esus phendla leske henav Luke chachlmasa adles vl Lu
avesa mansa ando rhalo
42n 23 44 28220 kal desh u dul po mashkar le dlesesko Lunlarlko avllo pe sa e
lumla zhl kal Lrln chasurla
42n 23 43 28230 Al o kham chl mal sLreflalas al e sella (korLlna) ande Lampla
shlndlll ande donde de opral zhl Lele
42n 23 46 28240 Al kana C !esus dlas mul andek baro glaso Murho uaL Lhav
murho duxo ande che vas al phendla kadala vorbl mulo
42n 23 47 28230 Akana kana o keLano dlklla so kerdllla luvudlsardla C uel
phenelas Chaches kado manush vorLa sas
42n 23 48 28260 Al sa o narodo kal chldelas andek Lhan Le dlkhel kana dlkhle so
kerdllla marenas pe kolln al geleLar khere
42n 23 49 28270 Sa leske vorLacha al le zhuvlla kal llnepe pala lesLe andal
Calllee de dural beshenasdlkhenas so kerdlolas
42n 23 30 28280 Sas lek manush kal busholas !osef andal foro kal bushol
ArlmaLhea kado manush lasho sas al vorLa
42n 23 31 28290 Wo nas kana dosharde le !esusos wo sas andek foro busholas
ArlmaLhea o foro le Zhldovongo wo azhukerelas e ampereLsla le uevleskl
42n 23 32 28300 kodo manush gelo ka llaLe al manglla Le len o sLaLo le
!esusosko
42n 23 33 28310 Celo al lla les Lele pa Lrushul al vululsardla les ando Lsolo al
Lhodla les ando greposhevo kal sas ando bax kal lnker khonlk nas Lhodlno
42n 23 34 28320 arashLulne sas al o SavaLo nachlnullas
42n 23 33 28330 Al le zhuvlla kal avlle lesa andal Calllee llnepe pala lende al
dlkhle o greposhevo al sar sas Lhodlno lesko sLaLo
42n 23 36 28340 orme gele palpale khere al lasharde le vulola al duxl le
sLaLoskl al hodlnlsarde po dles le SavaLosko sar o zakono phenel Le kerel
42n 24 1 28330 kana phuLerdllo o dles po pervo dles le kurkoske avlle ka
greposhevo Le angeren le vulola al duxurla kal lasharde sas
42n 24 2 28360 numa dlkhle e bax spldlas palpale kaLar o greposhevo
42n 24 3 28370 Cele andre numa chl arakhle o sLaLo le uevlesko !esus
42n 24 4 28380 Sar chl zhanenas so kerdllla dlkhle dul manushen pasha lende
kal sas vurlarde andel Lsalla kal sLreflanas
42n 24 3 28390 uaralle shudepe Lele le mosa pe phuv le manush phende
lenge SosLar roden mashkar le mule kodoles kal sl zhuvlndo?
42n 24 6 28400 nal kaLse numa wushLllo! Seren Lume sar delas duma Lumensa
kana sas Lumensa lnker ande Calllee phenelas
42n 24 7 28410 C Shav le Manushesko Le avel dlno andel vas le bezexalenge al
avela karfosardo po Lrushul al Le zhuvlndlla o LrlLo dles
42n 24 8 28420 Al won dlnepe go[l leske vorbl
42n 24 9 28430 al avlle palpale khere kaLar o greposhevo al phende sa kodola
dlell le desh u lek dlslplonge al le kolavrenge
42n 24 10 28440 kodla kal phendla kodola dlell le slugenge sas e Marla
Magdalena al e loanna al e Marla e del le lakovoske al le kolaver zhuvlla kal sas lensa
42n 24 11 28430 numa le dlslplurla glndlnas ke so moLhonas kodala zhuvlla nal
chaches al chl pachalele
42n 24 12 28460 AnLunchl o eLrl wushLllo opre al nashlo ka greposhevo bandllo
Lele al dlkhlla ferdl le Lsolurla al geloLar khere al chudlsallo anda so kerdllla
42n 24 13 28470 LLa sa kodo dles dul anda lende gele ande gav kal busholas
Lmmaus kal sas desh u lek kllomeLerla val efLa malll anda !erusalem
42n 24 14 28480 al phenenas mashkar pende pa so godl kerdllla
42n 24 13 28490 Sar denas duma C !esus pashllo pasha lende al phlrelas lensa
42n 24 16 28300 numa lenge lakha nashLl Le dlkhenas ke wo sl
42n 24 17 28310 Al phendla lenge a sosLe dlvlnln ando Lumaro phlrlmos
nekazosa?
42n 24 18 28320 lek anda lende kal busholas Cleopas phendla leske 1u san ek
sLrelno ando !erusalem al chl zhanes so kerdllla kadala dles
42n 24 19 28330 Al C !esus phendla lenge So kerdllla? Al won phende leske
a !esus anda nazareLh kal sas lek profeLo kal sas les barl puLlera kana kerelas peske bucha al kana
dlvlnllas angla uel al sa le manushenge
42n 24 20 28340 Al sar amare bare kal poronchln dlne les Le den les krls Le
karfon les po Lrushul
42n 24 21 28330 Ame glndlsas ke wo sas kal sas Le skepll o lsrael numa sa kadale
dlelensa adles sl o LrlLo dles kal kadala dlell kerdlle
42n 24 22 28360 Al unl zhuvlla ande amare chudlsarde amen chaches ke won
gele dlmlnlaLsl ka greposhevo
42n 24 23 28370 numa chl arakhle lesko sLaLo avlle Le phenen amenge ke
angelurla slkadlle lenge al phende lenge ke zhuvlndolo
42n 24 24 28380 unl kal sas amensa gele ka greposhevo al arakhle le dlell sar
phende sas kodola zhuvlla numa chl dlkhle le !esusos
42n 24 23 28390 AnLunchl C !esus phendla lenge 1ume prosLo manush Al kal o
llo lungo lo Le pachal so godl phende le profeLurla
42n 24 26 28600 aLe chl Lrobulas C krlsLo Le chlnull kadla al Le zhal ande pesko
barlmos?
42n 24 27 28610 orme phendla lenge so sas phendo pa lesLe ande vorba le
uevleskl de kaLar o Moses zhl ka sa le profeLurla
42n 24 28 28620 kana aresle pasha gav kal zhanas C !esus kerdla sar ke
mangelas Le zhal mal dur
42n 24 29 28630 numa phende leske 8esh amensa ke perel e rlaL al o dles
Lslgnlol Al gelo Le beshel lensa
42n 24 30 28640 Sar sas lensa kal skafldl lla o manrho al kana rhuglsallo phaglla
o manrho al dla le
42n 24 31 28630 AnLunchl lenge lakha phuLerdlle al prlnzharde les numa sLrazo
bllallo
42n 24 32 28660 Al denaspe duma won de won nas sar lek lag kal phabolas
anda amaro llo kana delas duma amensa pa drom al kana phenelas amenge pal vorba le uevleskl?
42n 24 33 28670 WushLllo opre sLrazo al gele palpale ande !erusalem al arakhle
le kolaver desh u lek dlslplurla chldlne andek Lhan al le kolaver kal sas lensa
42n 24 34 28680 henenas Chaches C uel zhuvlndlsallo al slkadllo le
Slmonoske
42n 24 33 28690 Al phenenas so kerdllla lensa pa drom al sar prlnzharde les kana
phagelas o manrho
42n 24 36 28700 Sar denas duma C !esus avllo mashkar lende al phendla lenge
L pacha Le avel Lumensa
42n 24 37 28710 Won daralle al pherde dar sas won glndlnas ke dlkhle leke
duxos
42n 24 38 28720 al wo phendla lenge SosLar daran? Al sosLar kasavendar
glndurla sl Lume ande Lumaro lle?
42n 24 39 28730 ulkhen murhe vas al murhe punrhe me slm azban ma al
dlkhen! ke o duxo nal les chl morchl al chl kokola sar dlkhen Lume ke sl man
42n 24 40 28740 Sar phenelas kodo dlvano slkadla lenge peske vas al peske
punrhe
42n 24 41 28730 Ande pengo radulmos lnker chl pachanas al chudlnaspe al wo
phendla lenge Sl Lume varl so Le xav?
42n 24 42 28760 Won dlne les masho peko al av[ln
42n 24 43 28770 Lla al xalla angla lende
42n 24 44 28780 Al phendla lenge kadala dlell kal phenavas Lumenge kana
slmas lnker Lumensa kal Lrobulas Le kerdlol so godl sl ramome pa mande anda zakono le Mosesosko al
andel le profeLonge al andel salms
42n 24 43 28790 AnLunchl phuLerdla lengo llo Le sal hallaren L vorba le uevleskl
42n 24 46 28800 Al phendla lenge kadla sl ramome ke C krlsLo chlnulla al
zhuvlndlla andal marLla o LrlLo dles
42n 24 47 28810 Al ke o kelmos al o lerLlmos le bezexxengo avela phendo ande
lesko anav sa le Lhemenge mal anglal ande !erusalem
42n 24 48 28820 1ume san marLurla pe kadala dlell
42n 24 49 28830 Ashun! 1radava pe Lumende so murho uaL shlnadla numa Lume
beshen ando foro !erusalemzhl kal aven pherde puLlera kal avel kaLar opral
42n 24 30 28840 Angerdla le karlng e 8eLhanl al vazdla le vas al swunLsosardla
le
42n 24 31 28830 Ande kodla kal swunLholas le durllo lendar al geloLar ando
rho
42n 24 32 28860 Won rhuglsalle lesLe al geleLar palpale ande !erusalem bare
radulmasa
42n 24 33 28870 Al sagda sas ande Lampla barlarenas o anav le uevlesko al
swunLhonas le uevles Amen

También podría gustarte