Está en la página 1de 15

'PIs.q aq 'qoqlq4r4&r !

ggs8aol
nrl{
E:BE eF€C ro e'8g 5q!ds 'rpoler{ rFsnl 'sPloqc 3B6ou6nbosl!w&r 3qt Endrno gdu eqJ crf, 3ql
r!tq{ iEq#qr oE euoplpuor € o$ eqt €Pun Jo ndq sqrJq: Palaposs86$ 04 Paldde 4'oJf, e8R{o,r
e pFod ?€8€e!d E $1E$lqr a E6rl! alo
'€P@qr seHEneqflttr' .oIu eqr Jo (9a u!fl lndE! elqsaa eql
atuoc r,6EI,{ eql ol lndq qsp otaqB sand& qrJq{ 9b elq"q cdusp ern terrol
cov PUB .r
aql Plr '6qq FEoqre{ r6aol o$ 's'I'!qs nuoqd q8.Iqqqf 'q3,rq€q IIA g6ZCIJo lndtno b s$ 'q8lq
'g66CI}o |ndq tpofr aqt or
-!lxg prtoqXa! r6raq .$ 'CIC eqt Jo so,F EnI { *tdq qsp aql *ffic€g
plort For{, eq} 5el$6p crzcl Jo lrdlno -aq aqJ (I pa{ddB aI3 ro4Brql^gFr! I-iop aqrillo.g eeEEI'q&q
'Eqt,{qr 4tEIrloE sr fidZCI ra.qI( eHsug 04 |ndq 4Bp sqLI
oq| soHestp q+qa ru eqr o1q3.rqB salddB b.3!.{ €st lEE:oN
nqI' €4En4rso4 qo enE!f, o!fi.esn€tP,rq.l[
s6zcl ro Fc arlBug qtnoqt F{3oIa E aot v {9 'P€s'eEFrerE slsFd ssBg Pre 3{r{
.AOI p.rroqf,e{reaq [B .F?JB](ItBcllBEolnsdorFEaw ma
€q l-ra (Itzcl Jo taqno eql lvqz3l rar€ qro E.r'ard E$lqr EqJ 'Iep€d EsBq€ ro fe{ PBoq{a{
$dlno o$ pu8 VEZCLo ldtno b) aol aor er8 €! q " tsl8€arA {e puB {}n ^3 EWIqf, ! so
O%CI eKsql do6/181s u$,(qu ol erndq qpf (9 tqurr\L lZ .onv o4qq olnv/tR6roN $r$ uqdqu
'aol qrEuer
IIla eq| Sqr lI :Xq Xlt!,I|Bi!o|nB lo qt+a€ Eq|lqt
V€ZCIJo Fqno b aqn CtaCI IaE !4l do'tso$V B r, tfinrld1 rq AFt[lou per.IqFsq rIBr qtrqr.W
er,r v€zcl dou-qE do$/.Bls olnv Jo|ndul re€
-€r oqr ot pe$l& q vgzcl Iq P€$r4no Aot eqJ, (i .IOIS/T{VI8 XIEJ,I.EA
'aot pdFo 3q !6ry8
w{qa vggcl .r6sea 'q6!ol e|nu rmoErsli pEg oFEg 'E[oPuBIiI
-q ew al qtlq e ee.rddaq4 uq qr s arye€id G
'aq aql tot l'sFe |B€dor 3ql 3p6rc PE8 Eq|rqr
'cfzcl aqt Jopo€dso$ tE.lo|8tnpouen qEnottr} 1816.16 a+Bt
vSzcl lo $qno b eqr q€er s,!qs iat
-ai4l r!o?So|nv B.r V8ZOIdou-dff doqS/]lB1S ,(er0 eldqa r€Iqsq t.Ic tEsdsE co!$ncroil sql
o4nv Jo Tdq |eear eql 01 poJldd" q q3F{ v (6 qr lopFPoI,{ {r8sv 4o6/uo.Issrrar6d ern }o I qd or
'(P38sardlleaq pu sBqqrtlrr€ pe$oi aa$ orBsa{trd ?nqno s $!sod 3€aqJ ra|{Ee
.xol raaq ro lBpadB eEF s.n$rBssn8.€O,l[otE 6l[ |B 3e€Fd frdlno a4*sod ;o selres B AEPBsrc'tto
WZfl dol{dn{ ilots/l:B€ olnv ot |ndErp3 6qJ (1 1b flnq.@er s.I{t 'rb ro ssBq a{| ol sstllrd
e.ig6od st p6[ddE pEs{I6CI Xq pa]la^lit erB sasFd
;8dqlog sB orBsso9lproo I4*q eql €6eilJ 'rotpsdBa F880 e 8ror.s seslnd a gBSair
rsoFPod o{ny oqt 14 qql] l[qlq[ eqr raqrll
E sdola,|3pU qd YIZCI Jo €Apa AEoA e 9€5elr €qI
It'tH aa61
rrfg o|nv ttru{C Uonrn(Ior{ J,ndOUlb
ssrso|nv['mqf, - t .4{

[Tafat ,t"--7<
lrirol
riToTn
"ai:l'
loTolol
FF]-n

'i6

@t
_eqis@t

NOU.d
tU9SEtO
ItnCCtC
'IoA4{, do$ o9nv Pre rs Fd
II o4ul 8€snv :pBlI PrB I oqq 'IaaFC
36nC PE g 8!p!I,I 'prt€q aq ma ?t{| [larsd o4ul dEEI o$q dE!'I r"aquNc efl o1 palddr
3ro ea_ulErar€p qqrds 1.qes tlqtlqu eq?to uogFod 4 €srnd e,$Isod qqJ qrefJoa q |s €slnd a $Fod
eqJ @{|,(qr pesrelsssln lEId usql PUBuoleq.uoo s lrl4nD puB a{srqBs JlF4aacod ol 80 saenBt
'Poe8opr e.rq,1,,qpoarr Flg e seortB€slod B 6doF,'P e3pe
Er o? Xqd n][ ?tuanbe6 o4q 6ql
P[3 p€$ard 4 uo{nq o4q aqr JI
'plaq puB passod aorcA aaEBBaEaqJ aqnd tuls a Ttrsoda qn4no
r1EoquaopqtBe rV 'rdq Pa-rFdB..r gZ qH
4 uo4rq o4sl e$ eBaaol eslBdar n:a cr€4|ado4ur 9g qd
eqtr,?cuanb66o4ul sEr Bal,qBssPu8o|{f, eql q6€er 'polqsus q rolBr.rlao uol'.uru Eqllqtr .W uan
It4qln !{If, eqr Io rr pu3 8I 6qd or PrddB 3ratBrp^ SOJOS,Iff(I LVE{NrtlO(I 8b
arEpod 'pe88erd EI uo$nq oqq a$ our9 qtBO 'roPoa
tg'tueesl OAIM -ad COV pEs .t efuao aFeyl eqt ol |ndq e|BP
aqt p; tqq p.rBoqdol"eoot o(| '63c!qs tEoqd
-ef,S p.Eoql6q €.&ol oqr 'O|JC eql Jo loptrnJ
ppq Proqr €(Dse$s'!p qt6cr Josrlrno aq 3qJ (9
'ql&r a$ SqIq€EP !|trU
1ZI igtsreqrs .a8l roqrareo 6nrr qtfq B se-rddEs.IqL elBmlEsol9b 8.sntt
.uO, pror{C oFBXI puE u$qu oqr o} T salddE qr-rqa g6zCI Jo rndrno b aql ol Pa{'op el,sol V {t
pEB6slnd l€€er ilo taAd 6$ qla q Jgzcl 'Fo sq 'S6Z3I grdEl C aql or CTZCI qAnoql
Jo
IIla dEq o4nJ a$ oftlue ol {A CI re€at puf, o4nl pogddr s! V€ZCI Jo $Etro b eR 18 aol €qI {8
BI ) SEZOIW4!if t6,qrc dEe.I o4trl Jo Fdu! +€ser 'aq qaBor Fdrno b eql
eqt 04 p€.rtddBs! aslnd e nFod B 'ro srq .Iar'od TV '(sfsl preoqL{ roaol e{} Jo 6sE€F.r3rn or etrp}
.filEsf, No uf,aod rgzcl aq q V€ZCI ol pdq pS eql esnsr€€ v€zCI
]o ?ndutraF3f,a$ 01CTUCI!'la Pqldda E qclqa
€5rrxi e^rllBod s srdrno eb Jo ropallo eqll (z
'Iort?rec lBaq
1zzqd ,zor c{f,) eEnd -raoo €b Jo esBqaqt ol roqtBdB" IO' s qtnor$
raI6I qen4 aql Jo apn+Idqe eqt 8€onporqc$pr plddB E €Ape 5flot e^g35€s eqJ 'Cdf, 9ql
qBmrBs or ulo l.q'[.l[s qnlrs 8esnacslql €Iq qBodV {I
'qtq oq to 9Z uH uoq pepndrnos-ts€Indruls a
$dlno eql tqq.q,A! [IA- CSafI eIqEqI :sntto eouanboe'-.utaollol eql
qn6 qenla Bqunq8 or glndq q|oq 'p€lroroe fl (? ipsqsaop o$ €eqrser ursTld Eq?fqr aqr Eiqr$
Gq]lqu 'g {"8.{) slaTBd E$xqr Bqumqt a$ uaq t 'PalqBs6erBlo$ $ JBId 01onuguoo flle sBBg
trsEcuas 'FoqC t.r8sfi
'(nzcr oFot ro s€Bg9q1{s 'fpotefi 4tBnI
'orsvNsaoNsEsof,avsnnEu dro sql 'l€Id ot arl[pr@ $a uq$qr eql 'asaale! {3{
lV 'asFd c!& trgFod B qnEno OfiI eq| ]o 9Z sld
'paquraop qpeelv.pelqeue E lut aqt 'aol p'e.rlddB
..ro|E.l6u6clor$ EIf, og1 sI 9Z !,rd u6q/rl lod lno I qe 3I ozST Io gz sld)
ol Ozz qtnoqt p6gdd?e! T 'eqnd € 8tn4no 8I4d ro|3lesso [o$ra\( Eqllqt 6ql 01lnds-. qqEue aql
'elBa sr'$ tqIqBEe -tu e.Sl do$ o$V
CdU aell]llA CuzCl qqBq pcs [t
quJo 6 uld 04oaqo e gpod saIddB qq g uqllq{
'P€sserd6r
€rlt .rolB.Iene9En{I lrql eql ol 1nd4 eql aqpEro.6 Fpad sscq ro qtrrAllol r€dq
'sapmrte
€€O
'esb
Jo asEq eqt or pa[ddB 3r B sB Asor sB pe4rnd+noeq m.,Asqa€d EW&r oqJ,
'pesserd
€tB{o,r eaFlsod E q4 e Eq|fqf, dql teq/lf 'Eq|&r eqt FotqssaqrHA dq LZCI ol FduI
ugmx
wn{c rtaol 'srfivNs Joss ntru88b'crdcl aFtEEa3ln saFE sFtJ So |n, o?9b €IqsqT CJU
s€smtrqTi,l. SCZCIqAooqr petpolt 6,rqA.IqoqJ, (e
'r.po.J€(
cov PEB .? 4uoc
tFst^l oqt ot |ndq aisP oql PUB8qq PdBoqle{
'ul3BBd o4EI a{| io,|rol oql 'sSqtqs ilEottdlitIs F!oq.(o{ raaol
Io so$Bnrp .ql $]
so dl[q aql tqppq rzb Jo otBq eqt 01g6zCI qr4ll eln 'AnC aq?Jo Ito9trnu ppq Proqr eln EaIqB
-se pE8 g66CJJo lndq C aqt ol CTZCI eIqBqI
Io lrc dus'I o{uJ EorJ P3{d& oq plnoa e8qo,l
rpoEs.rd u€eq psq Eo4lnq o4ul dols^rBls ulq|,qu q3llo4 peldd! s! rF.q qqr (z
rriod &Be16 B 'q8..qqq.rds or |nd?no aq+Ss.rsnst V€6CI Jo
aqt II 'lB€quaoP qJ$s 18 qsBg ol aEElI |saq@oo O
a$ Eosnlr s.tql.'e$In|!s q.IlEruollou II.E&Zb Ia FO 1ndq |aEaq| 018+mr.Ic?B1So$V IBpe.I doP,rBoq
-lo]{ r€&o'I a$ @o{ pofdIIB sI €AE{o^ aa$Bod {T
dEB.I lsequao( T o4ul '8o ropel6(I lB€qsrao(l
rrory peErdTro 4 osFd ergeod ! aurg qJlE :In33oq at@nb3e 9E9troltolaql
{saruo dr{vl lvqsNAoc c osrNr6 s3€rBr Fpsd sssq ro &{ P8oq,(a{ re,rol B aq.E ota

I|nCUlC
NOUJTUCS:IO
'(9T "WEsqrS 0€5)?F:r!t 5ttrJ.q{ s€toNatnu zzBf '{J]lil 16 II(I oIrBrI
sqt ol p€ndds sr IE€.r8 3s.roueqJ e?Fr+c aup-toa o4IIl q€€CI Jo Indul |aS aqt ol ParddB Pue aol
qsn.Ig rc 6.rEuS1B$r& aW 01 Ir ro 9r 'grq pur B or peudq ErVSZCIEo4 Pe$tt4no qtlq 3E
'e]Rr€doqn'nt 'q8lq
tt( q8r&qt p€s$Bd6! Isdl6 slql Fqttpde VSZOIloqt4ec SIIIlstd u{r,{qu
roIay I3qItI{C ro qenlg 'a'I8ss a$ ueqr[ .Isdls 04 €tBgq qpq 'pqiE! sB.t uql{qr sw r6q.11rl (I
36!oc sropcr " sootrpo.rdlolB€uoc €€.mN ar{J :flroftoJ s3 5o peE ES
'aruanbaso4!-r eql
toJYltdNgo dstoN0r3r E dIlIaI oqlf eql ro aoFtrlcrloc
a{| tV 'lRId o?ortq aW e3€nBourqlqr 3qt Squsls

.cicl
puBgtfi eduqi EffO IoarBqC1q8rupEETtI €Cl ol
pefiddBpuEpoEr.qEoo erBsropama oqldqg aq3o
qndrnoeql''eepn{dirB 5u!qt-tu qpqtFAac'gqll'.so 'dEq a$ l'Epq3tl erBm
olpnEIo qsmq +rorFerBraseSol almrr.!' .ql e6nBt -rBeof 6b rolsFrs4 t 4tC duE I 1aaqraoc PUB
rotBr€u.D sotrtujoJ uqttqe eq1rtlo4 e6sFd o glsod o4III sesnBreI qd g€ZCIXqp'ltnd|no qtn eq,L (9
'q-mrqb |EtE06arpaunr at e.IolB.rouac uwlqu eqll 'qtq q4!ag
suolvf,t{NfiD t\IFritllf, cx)I 'ecl'acr 'Icl o+ lndrrto O €qt eosmc geZCI q"lB'I ra^!(
dEr.I oqEI Jo rndq ]sS aqt ol PerFdE qtiq 6qI (t
'dEBed
$d$o oq1 'e8zc1 q4sT ra4rc
ar p.$r6 oEqo uqdqr €qr qr^ lEos puB pogltdEB dE!.I o,qq p |Ildrq FS eqt o? P6{ddB E q8q
arB sac.lo .qt araqa dEEed uq]dqr e{r ol pegddE s.rqI '(qatq o€F q 9 qd 6Ena.aq) qtlq qqras
arE qnqno lo+Bror€3 aq uql^qr oq? ro' Fa .ilo ot ltldrllo qI aqBn8! 9 uH SZZCI 01 P€lIoaEe!
$6Gtqfq sqr €mpod e*n lI. uogBrEoEL$uI eq,I e34io srpFoa 'u.qrEd orq oqr |ndgso ol O$If,
o$ Su.qqeue'Cdt aqljo tT pus gI erH ol atE
NOIIVJNdI{NEISNI {o a $sod raltddB uo$nq o4q eql SqIsEarJ {€
'9 uld gzzolelqsdu du€rl o4EI r€€ardor p3llddi
pls qA,qs otp"4ro q sI VSACI'o rnd|no.&ot eql. (Z
'F3l.rq€ saoq ?oueBqur$Jq'I eqt tnq Pan?
'dEBr
-Ee E $srs olnv aql Io pas8ad d3€q |ou ssq
aq1 SuFqsn 'aBrqs€ ol 65 $.r;:q auB.I tB€d qq Eq/qt E .reqra e8n8rsq)eol €q IIla I gld
-sdo( pII3 oqqJ 3o3n6r rF,.qa S8ZCI Jo $dFo b (r
VSZCI rcqr€lgo 3q&Id uqaJqf,;o Fdrno eq,I,
aql04 PaI op ErqSIq €.rw'{po€€erd €: uo$nq 04
-q aql asnB]ao qan t! g8zcl or |ndq BlBp e'tJ, (t
'g€zcl qqar .€,v{ :srtrolto rB 36!erd 6q,(Bu1o4EI eqr !(pqqsue ?.IBK
ornv ro *o 6qBru{rIqu) uqrlqr 3 3EFrB95eroJss
d@.I o4sl s{Jslc grB q3,rq 8e{qIA! $dTp
g|I 'qA-rr{€I3 VaaCI ot E+ndqqroq esnB.€g'qqq 19'trd orsl
3lqtEf, dEB'I oaq FB.rd
4 6q qnn |B wrqa s€zcrJo $d+no8q-b e$ E
lzzCl 01 |trdq J3qp 3qiLZCI eIqEqSdEFI
oqEI Jo |Idul aso ot pegdds s,raEnd 16soraqJ (8 onBug dE!.I oqEI - I 'tu
'eaFde g:6oal rn4no ot eb .Iopara( rl€qEAo(I
Ba6ns-rq4qa 9z uH rB €FFd B elnqno puB eias
-d o{f, €ql ,p6336rdq uo$nq oqql oql ueqrU (Z
'Ito 6l dirE o4ul oql oe
{@q
rEq-O) aol E s€6Cr Io rnd$o b eqr'AIBpIq (I
$iiroo a][onbet Sutl olo, aqr ral4
-Xqd q u${qr B allqa p€$ord sJuoflnq o4EI 3q1JI
t9'tr{ a€Sl
en8uq.h81oqqtutd, u$r{f,

'dEEI
oqt So sunrr qqqa go rt' ot Zb €^trc dEs.I
lr€qsiaoc P[s oasl SqEnBc'ro1q4ar ol srd
1no b eq Fdensrqr.nll.8e6cl Jo Fdu.rFs3r eqr
01p€JlddaE erlnd s.rqf equd a^gFod t Eodtno
6r ulil O$U eq+ 'oqal 6qt Jo uo..snp[ocaqr lv (z

I|ncu|c
NOtIdtuc€30
6T

@u $9e 448 !I! 4P!LaJ.


Eqq{ 'ioi!'!dio Frz
.ql erett4 qqqn aEctqc or ,{o{ 3w Jo qn4no {t'!ar- aqt F9-id8sl rqa.'sqr
tqlo"lo'jr"r
aql sa6,nBclqod aED uql.(gl qrBg rqod elnt, *ii i*.i"qae'rp'"qrs.i:Fair wrqa p.oo':
uq/qr a4rrB aql puEp4teps qq pqq !t!4 Et{tIqr 01ro4slEsr! s|aouuooe-n[t s+Brqeeor e1o]oqalll|s
aql 01 aEsra$ad uoq?lr oJul 6Bq 6sa+ps s-rqJl qn[s qiru8 ta€IrB"W,rqa {6I cAEEoqtS6€} ZWOt
'lndq IlIof, qrBe 01p'6-qdftE lelndsl lAoyqgn Ea,l iog papnarno era eeelnaE gFod PspeF€ E$&r
Jo so!16qt$r@) sssrpp8{q ualY (WOt} se-uolreE eq| qo tulpuadac IorItEd?J Eqr Jo rEg enIB{*lP
Auo psar oer,o sr€IEuot uogtos AuJ.s{ eqtr oqt 8u.r&B,rJq paBFSd st 6uor qEruAaql Jo Atuol
'o$!, pIrB'-srlq 'Euo$tst o,A3orll I'€pl^.rp6q oqJ'patlRq3 sI roltBdB" Snra B'tlb q pi'Nd8
uEasrtn.lpil'. o.IBssgfuas pll" 4toter{..68w aqJ oqnd s4trsod I{JB3 $Ilt/r 'sddv q€ g leuusqC
q3ff, pE€ gp'I aqr or poddB ueqr rrlFrol qer''g
.{qt urao redord rol pa.roa el lBd.re aql aIeU 'Lmt4D lrlplo
qsnlE eqt ol 6sBdoa Isd!€ os.IoEtl4,doIIB |'nPuoo
cl'or gsvsoNlts Slcglg,{ clcvn ,io"-qqi*,lq p"B eic sepolc 04 saerp ergl.€od
'?TOJoes8q
zI cfivfigsos selddB s.rql uo Sqdrnr 'lg,(eI q€njg
q
eqr ar p€gdft e'IElzcl Jozz uH Eo+ 56tFd aag.Eod
ESOf,A'mlgl
DNICIOA Esnus gr.€rb

'€uor
'p€leFpouult FqE-(' e{r Jo Wftet oql tupqn'er
'qFsdBt Frz' etn Jo elBr €trBqrg}p
&a$ql
s6Bd ol lE@ prBoqiax raao.I aql s,tronB aq1 .a4rFtg qtlqa Fmo€ ol ro$leor B eFeur('J
puB do io?qnpoW p.rBoqlal 'oao'I 3q1 Eploqs.tql s-rqJ etrtrrps ol6b raqrqas qnrs IBqE4?-36'nBt
'8b
Jo eslq eqr or 'zc qtnorqr vgzCl 14le q ulo+ qrlqe {zI r9fl!6q!s 3€3)Z I{OU Eo.g Pe4lnqno d
-"iqii"a
panddBEfatatoa e S.i6odIpE-alsB 'po$srd arBsqsr ":,itia ri"brr*i i!$&r eqrEosqpuadeo
uq$qr ou { -otplr psqBlnpouaqr 01[rel8m 3 so,rF ',cr.bece'r"rqr ;o erap eaqce;p eqr tE'If,rBa
s,rqtr,Sb Jo a€BqeW |r IolLBdBt InZZ aW rol qrBd f,q pe}sln or s! eEol IBqo& e$ Jo qli'tlal eqJ'
a8l'qrlp e$ tq ouar 'e SFod t€oe tZ qd '.lqod 'r;'d"eq; "I -t;ird* Frt s 6Tb ol Penddc sEnd
ollg Eq$qr u$!6t rol 'pt|ltos otBr.eFF3 sEIIolPnB e prEod qrs6 qqn sdurv q6r|g lasuBqj l{,.If, Pug
prBoqXet )FA.'I aqr soglPum s.n0EI [oIAPEloL eqr ; peridar ue$ rr.rmor teqcAl ,odod toJ
ud
sr lZOt Jotz EId 'pap€Ie€ uq$qr aW XqPeulll'Io1oP aql
I]leBBd B st ropFpol,t prBoqdof Ioiasl aql qaRorqr i*ii* lq to;A;- e$ "*H qn I..cEultloa t,q'r.t q'Jq4
or 6sBdor FsA€ aslou tuTAqIB Er.npEoo ,|[ou
Ied.I3 prBoqlef reao,I 6q1 SaFBt (8 cltBE qts Itc pss g?o sepolc'roxex ol oaBflo o,illl€od salddB
€6s) 9 IrId rorqnpolrt pdBoqfsr rsirtrq ol s€6Fd '0IO_]o a€€q
qq,1,:uo I Sqrurnr FqEIc
aEEqIoA sAgFod solddB s.rqJ rlo s.ml ol T 43nac IIId Eo4 EasFd 3^T1l3od
Sb Ie4{ Iorstnpow aFeO to aeBqeqr 01 peldds
eqt' ol p€Idds arBrzOI JoIZ
6rs ,aCI Jo €z EH urorl €a€Fd eaB{oa arFFod imbp,rrvs'urc1Ertr TYswrczr'&
tsrtt{q UOIYI0(IOI I dI|,IIIO S
'toaEoC ounlo Eq{q{ €R '€u:?$ed EwIqr {tou *os Pus € oN Esog '5lr.rds
4.r r.r,ryt |ldgno aql
o?FId(I! SqFq eroFq p€g:gdEe6I pstF eql eroq,t aq| ol l,ogs loqs E.u B Eur F paIqBE€E ro4Eauaa
V9CI tar]Xt louu.rll g€'I o'l pofld& puB pacuBFq lorts Eq aql PEB palqBslP sl rolBrosas Er|.rO
€rB slrdrF qrn:q pus dn.Ip leu@qc gq eqJ' ,1Io1eql 'pesssrdq qsl € u{lIqu eql uettr!r-:g,!oN
'eqoa @u( aJBrs afl ns.qB6r'
smfi lsNNvEc JJm wcl
taqpto4 'sFu8ts EttJC ao.I Pl:B qA.rE €qr q?IA
'pauoC aEr{o^ Eq$qt eql q re4w }ndFO oql seErqutoo6T0 Jo lndrno eql rB Fuate aelou p€olo
ol pe,{dd! Aqaq aroJoqpoglFur8 €rpu5.rs6W etaqa eqJ/ 'Ifieuo1 r€dord roJ p6o.ro^s + sraqa 6Ib prB
V'CI Is:,riil l€suBqo t€.rE ol pa,rlddBpEEp€@Fq glb l[t'.q, 3u.I4o ejsrs eqr ol es8dor IBE .IE€slou
..rs 6I3gBF qsn4 P[! lan.rp loa[8qc lqfu eql ^in" qrri^ 4c p* g?c sspold Eo anr or otB{o^
'rar(oll e.r8us
u g{'IsNNvsSJ.Ecruv}ot a rsod gesmr srq.t uo 1! 8u-run1
'zid osF
l. "*q "qr ol ""r"4 a^ppod B ss.rldd€
'Erotrft 9 uld s&rv lesuBqCT{arf, plrB Ta'I eq+ ol P}nor
I3qltBqC fia$ pE8
go'I aqf 01 pe{ddB .'q,r€q eio}oq pogfldlg8 E tB6.rs psr p€uIqEcJ noqr erB EBU€!8qpnB e€erll edtu
€qt eraqa €dEV qst|lg prB Enr{ aI{| ol poldds ar3 rrnld &ct pEs qBIE a$ SqEnPord trEtrpso c4
e+n,Ip @Itque@LqEql eq1,(q palBom rydF olpnv -€qt-EqenBi *ors.r3uea E a .l|.o'lPuE drlrc qtrH ' I
S.IWYES{}UACNV nnKI 'IilN aql or pe.qdd! B t zCI Jo 9 sld doq 3€€Fd a^pFod
'8rb '!rb
-NVHCJHCIUdNV r[!n Cscr'AE 'C]Ct'gtCt tilrcro,r suvlls 'gsxm travNs6rb

NO|ldlucslloJncE|c
'p61.€{e€sI
C {'Er,r seq{ {e{o ot'r) I (I{OE) s.goEor( ,{t[o pBoUor peltdd8 E lqndut
aq aq qpq mllA8z PUBza surd Pep6Ja36rg !re{, aol/qaq sal Jo ro!l.ur$rm]) 3€6rppe Tq qal v
u€q gg ErH Z I,[O{ prE I }tof, ol pe.rd(I8E q'!q
v Eaqd a n04t puB I wof, o1(EIo tT+) qa.rqs ssFrncv,nsNdJro JNsndcrE^go
sqd&V{Jqlts.ql6l€S.p€ar6l€o{.Br.qr4gsepl
nOf, .qt o4 P€Id& e4q 1qstgT6.r€lloE o.iareqJ '?,rn3{tc3g3gtElas
sql 01 pa{ddB aq nrl. Fqr f,tuonba{ $sq a spalo€
'rr€l€s 04oN
z wo{ I|lolt lt€I€s olor 4q e€rln v
orB solrranbag (e^spo)
oooooooo g €3BAt[!as eqt 04
qlu€
peflndq
s€ 'c|IF 'qSg 'p.lFrr 'pu@ae
I4F rslagFtls rronl or\Ll $q5!6 PllB
'por aqJ, 'p€dqe ep s! AlFuol aqr eraqa s.I?{g
tqpoted$eFs {.8{I'
4ol6,t tlAsN o+P€IddE 3! oIPITBP€x6{ eqJ'olPnB
a{r Xeq (T I{OUI I IioEdW JIqO PssU et+ s€sFd
arElsoA {€I rBEE!3{rSees}stFrqC tq{el f,potow
c-rtBn aq| or peltddBerB ($Ile,r€s roEIE Pu' $x.r8
t4Ig 'p4n$ 'rooul sap&nbog
Pd+qar fna ][oursrl
aqJ, sqrcu€DbogolpbB uae|ll.ql 6e1Br€se5q9!qa
'u.rflaBdE$Xqr aqt tErodel[g oapB .qt aoqe ra4rFa{pIs a qto lrB 04 pslddE E Xtoanbe.gq9rq
Jo
(gST)qlq ru?rs,rd.rr t3l6r a.s eqr .pe€3erd4 {oaal eql '?EdErsq or pe-rddEsr llsp€d sssq ro roFrauoD
ro) EqsrEq|lqr i,I8 6$ Jo qrFF aoqs sqq a€n{+sau uogtunJ proqC aqt Eo.g) l anbe4 oIPEE IrB
e{I '(c Io g 'v ireJJ} uo$BEm}uI t €Ios :pq4 orn ueqa IEd.tEx."ronberyq4q B se|Bjaue9 {r..qa {'I'Id)
u,rsFdr {gslrl} '||q |uBsglE8p lsor! o&1.ql 'z pu8 doq p€yJol-a€aqds ,o €]'.Euoo Eon.'€€ olPnBeql/

aqpoec lrrsc rqpd sErf dq#qf, - g 'tI,{

il rffs

fitjt
@

l9.j I
i;.i
n m f fEFtr
'lelsE i
EEB ffi
"<:"G
L9i '

Norrdrucs3s
i|nou|c
tz,
iqJ,Ol.raxax ssg-r!,ras .- 3r-sP@
ato or dgCt r6g:n8 Io{oX ssBg AqaS qEnoryt lo €q l!{llqr Pap@uo&BuIq qEF@ sslud tdls aql
Etrr p Sqlsq &016I,{ qEBI I a{|orGZ{IO sryiDg tulaoloJ €€cFd e^g aq! '3qmnl4 EW&r oqr a6qa
&olen crftN dql qtnoqr FId& E 6sFd Eql'{ p[tsoqld 'ufs BE ln@noF aIqtrCaq,f,-iryry
s'€!qEIe el lnd|[o uBjt EqdrndqoBqrp€gddl zlrxg'tr En E rd|no F^aI JIBqaqJ._(3rEclE.rod
epoo eE€rpps.qf of t4@&e.rroc Prod r.irqq {q ar41 91 qd €C1- r, 3U 6€€)sPAelr-rtol '€rql-$q
'MqBre 6Q!t ',
nqo €ql {ru8lrd q) qndlDo I I{Of, l "ii rt'niiti-,i61 * repgt e$ itoq P€arndrno
'ryI!
'I
fiOE s€tqw.. q4qa aq tsq.qA3 010 p lo?5e[@ a &@@nbe+ {.oP rqod eEs 4
eql 'a/ts.utEqor olb l6gnq eqds o$-€asn8.esFd ro fcuenles r |, €l"[p€o qqqr roqlr-Jso FlFlu!
a4lrod oq.L 'OI qd CacI E!o.gpenndrno E 6€'Fd irE sqqqolCJ8l rqBraueC uopnlru EII$tu sqtr,
eageod a gef,qd aug4 eI lBpaa Io PIoqCc,6cfi 3 Is'tu €sl
p6 5q&d BIdqr&r e{r JI "!043t€u6t €qoq6s$ q gxso@oo
peraAl.ufq aqnd s 'SCIJo0I ald 018lt!F €elndla{E
IqrEra{48|ga'r.qll
oqr ueqtuearl .Es-€ef, $qs $!9d €E$ uq1dttt aqp@€q 31r(rqrod aE[, tu{rdgu
oqt €no41 q.rqs qt Betrqlet qsP ?upd oog olu
tg$or '3rg tqns Pur &oIJnaFq{
ZI{OE
'sE€rppE 'I
pEB r I{OU Jo 8 Pus Z sqd or pEtd& st Y4qT
flq uer aqt p uBd seqooeqg aleqa z puB I {nof,} lnaoo - eeql e e,rrq ILL lq:oFd ?8€FIq a-\q$$t
gq
ra oEafi AuO ps€U or P{ddB E qrp |[.lod 6ug - qer r -ql&t oqlol Podlces 4fpo.ud
'}:
eF 'ZCf to cglqrlo 0 .qr or FrI€Fur4 €crc 1se.q fr1
:q"1 oqtrqr eqr 4 pe.donq Agotd
s
qd UCIot poflddEsl (gst{l m |tI!4Id.I3 |lol[ sqt $eS.q eqt ssq ftea|ld o,qrf eqJ 'qBP qq Eqlf,l
puBt uld 6Ct or pe'Ildd34 (gSrDTq ruE Eqdp r33q "qt ,i.,i+,p oi p"uo q srcr ,epotE &sold v
eqtr,.zrl olq Btsp tqod oup oqr eaqqq 6,IqI zCI
q?F I Sod el[!I u{|Iqf, tEqrop'q51q IqMACI oooooxxr @
qfli.I sqoqs soFtot aqt 'aq 3.q'+ar V'ZOI Jo 'qp@ag rq9€ Eq|.r{u
'aq seq.|I[! l-r@nb64 Fofc lqod eql
{rdFo eW
sqr sea![ vtzcl €Iqsq oqo4s q.{FI Jo |n(lq auo
oip.IddB eI aol qql aol €sF+x! CTZOI]o |ndTlo
oqt '8CI Io t q{ ol PUTqB€! €eFd .n& 6w raal\
Eldi]{t tqqf stto u{t&g p.P|Iidtg , '4r i r
.@q '&eu.roN
E CIZCI rollar'q Jo |ndlBo .ql
'€CI €,FFar €:Iqee$ orq PsFoP sl
srsp lqod oEq eql. SCISqlq€r. 8CLo rndq +ader
aql q lgEClreare ulEo.qlpotdde 4 aol I'a Fod
roqrqas tnd+'o {.oIC u41lqf, e{r eq tl3ql

IT t!,x dttqc aasl '.^$Fod €oq4rs


p|I|ro pqo qd{A a{, l.qt lF{roo€4E 9' l|lqr
ssq par.ile@ cf €[anb€e tr,tiolpt aqJ ;SJON
'qr.6er lsqs .$ oqq p€{JoP oq IJ.taprod
aqf e BrBaqtqtupuril8orr@ BrypxFo' oFreqi,
'eCI
Jo ptol3ann eqr aoFq E apnllldua €dlod
{iop .qt s€trsaeqjtusnbort CdJ '8qftrru
P^a{ JIsq oql .€6€, i
pa B6op{Sqd} SJI Jo tndot oqI E Eq|{qr -1ii
eql ueqa (stBc }4od aElI' 9I [H e - , 'ald €€3)
eCIIo gil qd ol F!fr& E qBp lurod drrF tII$lqU

r{JoI9 |qod eElJ - I uu 8cI


'v'z$ sl$q eqo)asq4q eqr PB ACI
, AU ..S)
Ieig-€otr{iIqS rEpd eql IIIq qf, aql ol i.€FdTsp
e$ 63{rld! pnB J.rmnbsg CiIL oqt e$e q CIZCI
rsFo q 'Xtuenbe{ CdJ, o$ 3€rydEs qtnlA go
6Tl' plm serlt|{r€ rolraroc Folc 6qJ 'gb roFo4ac \ t
:FoxC eqt ot pelddE E gdf, a$ Jo , qd Eo{
p€4ndglo Xrrerlbe{ {fiJl lPop rqrod euln oqI

NOIIJTESAq IlNCU|o
GZ

€tE{dr .qL{ 14@rrs} rsr€'cqr Eqt lleqjt{ tOI olPw sIe{6*


Trel€S e{oll seag Srqas e$ or pi$ drelr4 AtotsI{ &ol6fi c-*t{ sql ol p6{dds ell roPFP eq| xq
n6irl{ eq| 01 p€Ed& elg F€ps€nri€.gopnB ssedl pssidlno eep&tnb6.gopnB eff 'qt! P jtoa ag
't! €.ro.F 3'lor €at rA1et{l ptB e qro ul pnt dool p€Fol-6sa4f B Jo sp.Buoo
{foo{ {fienbar4 aEBr
rql f4rrailaa reF.ralc€ql 'doot pqrol.€eErid eqr ol rotBr€u€8orq €srg tulas prl8 rpolen cFtjt aql
pdgdrtc E lrdonbeg eoEereJar s @rlrt{ 'n z.rgargsnt
IrEibe.g e$tao uB 4 'OIOI 'r6p[ otcnv
tC aqJ
18'tr{ 3€glaid rd orcl fSI rgBileqcs €€Sl
'tJncr.s 5!lIal{ rFl'W
4qt 8ulpoodtesot 9g 04attu{oa erltsod tq4ddB
otErqBe or l6z{ab} rotqs@.rt dl'Id ar$ 66€ntc $
'tI q.I 'e€q€.rrltls
1Baosanlar {2631b) :o4sF[B.l slqt r6qfL .iRrrqf,8 ol
6qt 3s aura3 sq! 6 uH fs Isd.n 6q+Jo e3sqd puE !d$o c{ ot ps€ewoo 125{Ib} &p,tflsa oq} s'eenBc
Xrcnb3g aqt s6qEE qqi|. nrs be{ B 6€,preue3 q4qa a4pod seor 4 'e p'B et T ftOd to rDq[o
tr lpm OC/I eqt ,o lcEorbo.g eqt ca8aEq?{Jfqa rs aEp ITJB:{'EF rp tego0 Xpolstt c.6q{ o$
stBqo s qndTro a to4a.sdEoo,lruenbeg 6Eal.Je! ot pepeduor ea I ]{IOf, Jostndrnofi3.to otl to Eo,rss
eql o+ Frbe |oE E e uH F frrenbs{ stn !.qrt^ ssi;Iltnd r.tro4sv'i cvlt 6zfib
'oICI rspl
-rC-tnsrb€.\i e^3,|ao eql to qqd |oor
eql 3I (g qd $dE.eFrBdEoc '@rTpalltr' 'Jo€nbe.s 'prs€q el llld lEto
€dsrBJer oqr q roFrE iI6 e$ o'l |Ddq 6EO.(OOr .qoN Brrg tslfs e$Jo rlrrd 6qr p€{63 o0601rc€Igs
qsnldo p€goq@ eEE{oaa puB .Iol!.rBanr@r eft apN .3Bg AqaS & popocopatB (TI prB 0I '6 EoId,
doot p€{roposBqdeqtlo Bpuodu@ XBqd 6qL Z not lo qndglo eorql I ttofi f,q pafior]uoooeF
*qnc4r $!g tut,A6 pII8 /Sot fi dq{ sql E |es! Fuoqns{.aaol eqI'orlqA/o(EB{ {Polafi
lq p€4rndlno€q or prqr eqt to toor eqt sI rl!E!b.{ @n .qt pqE aqq3En4lul q|Iqr qsutt pEB
ouaroJsr 6sI ..roFrelr c sopid\N p.rorlc ro Fqu{t flo roJ 8qdr. eq} 6|lela3 rfJlq,. uoggurqFl
{}?FI Iepad eW.rdq{€uo{ Iru6flb6.g qpna E341tI sstl Z not 'sEuRq, qndgno a$ 'dltrsqJ
qd) tloal Paq.o.I€sqd aqr oq gdul sEsDJar eql 4Ep t@ €ug o{t etup ErBf, '(pllnod ol p34o€q!0o
18'tu 6ealdoor cucqr.o6vEd tcr 3! 0z qd a€rBc€q)lgq lF |3 ParlFue E z I{otr

rotrrouo9 Xtlerb{tr oPrV lsBe tq&S po {PoFn oFqil ' 8'EU

ffi EEtr
t!.t!t!l
EEtr fiTirn
lifilo'l
EE liliTN
rolol-l
|6|iTn
Ptllll EEE tgtgtlj
"'(3l

lg3:lFlsEl*'

@t

l{oltdtucs:torncu|c
'drBg'lqrt€isq5octrE.EFsat$qrqF 'wIcI1'aFA o Epo
€O€tioc$
stntqr4 04 r.*td!r u.rtFnt oqt €qFred 4qJ' qss8 4aS oqpelde E olpu8 $3q Squaspop.rap
'gzo dl
P€nil& €38{oA o$ spdort qt!q$ fftlErws aqJ' 'JrBqq peg^p 3! l $nb€.{ oJF$ orn areqd
'8I qd |' esFd eanFod B qrdino A ttot eqI
Itb \raICI ot Pe{d(t8 E qeu 33Bd&lAS Petaolot
u.ql[ '(t] t$arrflps e€€) 9ZOre g( IEP€d,/8sBg Is 'tu.e6l eofic oar-rg'gcl,ll{ vrrcl
SqaA or ZO apolo €noitn puB IIO Ieplta$
qnq$ s'8a trT&S oqr qtoq or rola.Irarfzu " €noqt
p€trddB sf lero[ qaq eqtr' 'qEls,n8lgFd *qqlqp
'Y5131 PePg a,rtP6 eseg Sutrg or
.Aol pfuo g[ sq'4a! rl4ttf CGiCI Jo +dq
q er @q B selddB ssrg tura.S aql tqqeq Fs rep.ulp r dt pqd& E €lou P€4t€I€6a{J '(e 'AI
6[qtt; {tht"[ o€Sl 6CI dort F|p4no €q IIIra |g|n
'Z eI pas ZI
'pogo {Jld eql qralaE ep6 eqt IAIOUrllo{
'ro4€t€3
'II sqd 04pelFft aern sftp
E oFo.Tq V
qlltu r :'irss.n 9zo lo€pus4 re Ir{ Fpe&i6.sg w eroN teBg tsIAS eqI
IaEusqt fi8le 4 60I FgFS
4aS Jo asBq eqt opo sattsqrqp .Iorpr&c
6qI ro{ises q3|6n3 t'p€d eqt .q q|sd 63.rstfr€!p
18'tu 6€8l,L1fE8 sroN 88vg oNlas 6
.qt s6rio 'S€Fe q 'Wga t€tr e€8an e6s^sr sI{],
1rr tgsuoqrs e6' t€U Jooposrtc 6q| ol IC qSnoql
otqto sqr 33ltd& qq qB|sns IeFd .qt Sq88ard ,STCI |nqno sq+ol FsBdc4{}tt
..SoE qer €stg tu,ras oqr roqa qtq E CGICI,o 9 qd ro
aql Jo $So p.q{| Io .urE/p4$ eql tqqssa 6 uH
ot {qq e pu! tI qd 04rrot B 6onddBq4 Ploqo cFst{
&IECTIAS eqt ro 9-mo]trJ'II tgf, ol SICI qtuoql aesdor (8rH
snNsssvuDNrae'NrvJang
rv(Errrrb 'Jor)t ,ICI uo{) SICI Jo 9 qd F Fd.r. €q+SsIqeEo €lq
'So qq
E SICI Jo tI rH E FoqC rFq,{ oqr lleqrl
ts '3!r €sl IJ*E fcunos (nltsf cSrcr
.FI rgeureqrs
06€) fi6Cf ropf.{{ Ispql po}€ eql or Poflddc 'slct 1.€m a'lnos p4qr Io 9 uld q P€nddEE
q SIICI Iq p€qndtno CprB sr '8IICI .opFlc oqol sa"lco
qrqd p4qt rorrE Io p.qqreq,I P€q|nd|lro
qB€sd04ofpnEEsBtrau$Se{|tqqeoeHI (c6()I
iqr i. pt qr sq- e$ 6ant* stqJ,'qarq palddc sI
refl. q qeuoq$ eol eq n"ra I q,I PEB€q al 'Pe€sedsl qJr:rslooJ
a € ala lpolqBu€E ss8g tq,|s €qt ueAU 'STICI
zr rld pu! aq p3Idd! q I uld
roqlq 6{t ueqA ?ena4no €qor o spo €ql }o p{rqr
repM 04perd& eq 04qpo8 s3BqFpad aqr 8€Iqsse eqr serqBr.qq,I. qAH E,lCI Io I 14d 'ItrPrrroN
sru 1C6ICI re|Ja r.I @roiEt qSIq E 9 qA p@ aoI
6! SZICI Io 8 utd 'g' E qql ssBAsqIAS sql@qtrl
ts 'trd cosl .Icmm f,oNm{ofvN Tg(Erdlrcl

'ffxnfls Ssvs CNIAS/"IVqSd SIICImdnrc


.EICI 'P€8s3rd E qq'I|qool
'o apo
Ioqur oqt Eaqa SuanaEroqE e{t le{ ru4
[s p qrp eln ro{ |sql eurof,Bd EsBg Eules PUB
'erotelaql' Tasdgro .<l ol o&rto sql
&qalt rFBn
s!qi, 'q3!q F11&lB .-t
1o qtueaa€;qrlr e$ totqsq. 'P€lserd
'g3ICI rcelos 33Etrtqas/Igp€d ol 6 qd P@ aol PaIddB sI9 qd E St4ra.slool
F{ddB 6MICI rolrm eqt [oq& 'p€{r$no aq q. Er'o eqrJo ttFF
oql 'pap!4p SaFq Arorna
Jo rndpo I8rtF Vz:rCt eqt saglsu. qnt 'q4q 4 ,ICI Io 9 llr.il r4r@roN
qtdorqt ssBd01e qro eqr Jo q€B orn sel(Fue €fq,I,
'g qA or p{dd! prB [8 'tu .e8l JrrEs Efz - Erg ,rcl
fi6ICI qtuoqt aq " ot pqle q
puc VEIOI to ZI qd ot FttsdB E €,Iq 3,IqJ,'qqq
q1{e3 Ur. rndso ETpuB qSIqaq E r COrCIEqsuE
qgl{ qtllt or arq srqt .{J, pepqee E 6 Brrooql
'(s€rlo .INorno{ rol ! qri4lo (X}i .qr 'Ttd .rS q
to oloE $Jg eqt n3) €,q 6E €pooapN ssBg
tqog oqr ro qlq €€rqa 6qt 6qj 'V6ICI qEnon$ tadq l!{€obs{ -d.reFr ou 4 er€qt @qA :&ION
srrd ot qp{3 5aEgftqas p€pf fp eqt sslqsEeeql
'q'!q 'qtll[roN 'Pe{a{ 3q IJ.IA
E Z qld pue aq E VE.IJI to 8I lgd
{sqt opu €eBESqaS oqr Fl.€Fs tsqt ePoc qq eeql
t8 'trt s€81
ffisv|[g Erff EDE B qDdrno anoa 'Fs€q oq mr 'aqr 8?pE {FoI€}tI
'raxnss gav&ro SrEvscNIdS corcl Taror gFBn Eqregqe€ I {fiOf,) &o@!t IFO pBgtr uoq

r|nCUlC
NOUiIUCS:IO
.,Aol u,rdtq*a6er 'cfi)gz3l q3lql trlaoq
I IBP€{ aql sanBtre s.na'lso
I uld V0ZCI 01 qaiq E amdJdd? Fo B+D 60 6b q qq proq3 n€sw aql prE luIXBrd 4 lllw,{qr B ueqa
Jo eseqaqf uo,q e&{o aq?aa oEar IBFd ssBqsqr 4rc q8!q eq IIIA 6 qd qtlq qrryG [!'i. (|ndlno)
Sql8salat 6tB{oa tqrXs{ cFBgeluoC aq} tqplll|o.6 6 uH aroJaq@q eq ?snl[ I/gICI or 6Fdu! 3 I|r rtY
{tI Jperraq,s aas) z€b rau]I ssBg 6rse0 a$ Uorrlg,tll(I
01pqtddB E_r eAqo e spod srqJ €Iq VOaCIJo I
qd !,strs,, slqI .gozCI Jo9 urd ol po{ddBprE ggZCI ,NO,(IUOHSnDvltr ? t{H,raEu wrJI
rcq qtlq D ot p6tr6,rq el qrp'I Fpod aqt Jo tEqno
eqJ aot T EH W|Iar pEEelsmrEr ot T Etr€nRr60
ol pqd& q a9qtoa o,rFfsod,passad 4 Fp€d 6seq 'qt!q qd 3p€ar q"!qa ggCJ I uH q Pe-{dd8
E !6qr[ ,"q to6ar I qd sdse{ qrtqa q8.rqAlslrrcu e Jo
'doLIdIU t€€eU//FS B BIItmJ q esFld s 'p€ssed sf gcT,|3,x6ltr ProqC r.6Bfi
E V0{.OLo I utd ro lep€d ast a !ee!! oIClJo E|nd]noWre ac rou.tE
g{'VoZCI'pa5€rd q Fpod 6eBqr uoqi pe adac puE p4qt rotgrir 6qt salqBqaptE G6ICI lq Pe|Ja q
erB€esqs$rao aFen pEB3-E!s.S prBoqJo{m{q 3qt '0I r+.r4c rozlEoqFx€ or€'po a{r
E 1lAolfl ,
ucTtlx'ultEcl,Itts dfiIns ;o €rnd$o {|-rle puB pqql otn €€Iq€€F .r[ol eqtr.'aol
.flu ssvf, qrNllclssvf, 9Ntl\s at\r'{ml '6b sar{}{.ia! € EH lndlno s{ \/qcl Jo I ri.td 01P3{dtls
'pars6d q {J9-raepoJ Ioqfi
a e8qloa aaF:sod
o{| deQlt 'doEdIF |s8a.yNarE E qtlB1 roqr{ aql,
16'trI."sl
Ia$x sstrqI.o
HCJIrI UONtriISw9CI

'p6,(qd q proqJ r,ra8n Jo


Fped 333q E bq1l3 prB
8rt{. BId E urqdqr aq' soqfiaol aq IR.llA6 qd 'lrol s,i 'q.43rl rour{ 3ql or aSrcl qanoql m4tqad
cacl Jo 6 qd saqd. Pal$ua 3! rorEFuat eqoqg oql, usop,(a]t aluao eqt I'o{ p€-rlddB618 8.sIEdFE€r 'ro
slsvNtr ssoTffl cscl q qq p.rcqcoFBW ofl uaq,l!^uo fl qsr proqc qtBW
eir-se6lun qaq rorrrw eql ol gglcl qanorql P€IddB
c93I pu8 Caa]I ilq pell3 q E gCI tlrrsl Fpad _o31tlloq
olqBq oqoas oapa$dB 6I s,rqJ'.&q E€{JIIjAE€ uld €slnd v 'g?tVgCI q"13.IioIIS I sIn ol p3.rFoB3q t,l
|nittro s+ 'aof 8MTCI dt 4ndq sqt Jo€uoleqll
.ta^€I
ee6Fd Fsar Joalnos aqt epsl.B SICI 'o Eolpa€ tltll

&ot € o4q olPnB aqr qgc.r rol.u'BdsrJn zz0 eql JCS'tilS SCEnOSJs6Ou EOiLV'I f,8ICI
pu3 9C €pol& F6.I3 o.rpnEsE Ernd$o € qA c|tC a$
'pa,{qd 5ufi
E proqf t.€et{ B PUBro E qq PoqC
c:asw oqr uaqr[ qa.rqaqnaz qd vSrCI go 6!qBl
FoqC c.€BI,{ eqt [oq11[ I uld rqrErouoCuogoEr\tr 'd8rcI
Foqc e$ Eo{ E v€IcI Jo z sld 01 glq aq,L pat3s a]mos les qtrqoaseFd e PFod! soadd€
prB Fo e$r 9rO lols.Isue4l 4!.n4€€ llFqaadosrol
'pa€sard
E IsFd rsBq V trb eo3nmqclqa ro*rBda. rrT0' E e6ol'B Padola ep
turuunl eI Eq1lqu oqJ 16 eslnd e B 'So srut uallll 'So Erl'
E $Fod slb
go E q?r FoqC c@n aqJ (r grb puBesBqaqr dql3 Sr.€odarod ealrrdeq €rO jo
:leu arEsuo$poor r€a+Ea aqJ, 'Srb Jo rolllua eqr 04 p€-rlddB6-rs5"{o^
8-[rao[oJ aqr ueq& r.q aq flIA I qd .verC] Jo I €a$Teod'pessotd E Xe)I FoqC .!Aei{ ! aug qtEtr
qa or pe{dd8 s! q?4EI saoc lep3d aqt }o FEno aqJ,
aorcs,LEdNi6.oc,tvGrd/cf,osc v6lcr to&oord(IN locitrDr sll{sc 9r"€ro
'uo u.Iq reaod
lB
qAq 1€36rsf II uld 'pesed E qer p..oqCr!5qt aqr
.rc turl. qd ror er EqrXqr qr uaqa qtlq 13s eq nra
rI qI cgzct .v8IcI .roparec uaoo ppod/,poqc FI qq pIoqc r-r3Bn sql u€qa sxat Ptoqc t€,Bfi sql
Jo pdq suo q pa$ldB eJ I3ael .eol E_r{f,.aot II Eo.g ro sPpad 6s€qo$ moq pef,aq aq 01sssg Au.r.rds
uld tulwpt 6 t Id CAZCIor l3Bq po-rtddB
'LAoIs.qrrrir.6
sI aol sgJ, PllB {polew rFrW eqt E Er6d €Iq,i (0t aH gIc{)
CaUCIJo 1n4ro aqt !q3lq e_T (aI{BE€) rotBrere! uogruql PIoqCIo (r ara olcl) stBq l8P€d
eI E&I uaq \ .CA..qsI 0I qA oEnBcaqq5.rqs€og eqt €qge uo{ qpn8 qrelar STcI Jo uo.rrto€qtril
ZI ald 'q5n or Eld Fdrno sT 8ulqt iae8 uld CA3CI
ol p€[ddE E ,Aq B rpossordE Fp€d 6!Bq B rcq$ Ja)fllss
HCI, Nrl\O(I lV(Ed {I?J9ZOI scNEu,flu door (litxcor'llsvEd v8T3I

NOu.d
tScs:tol|ncu|c
'16
lt'l .!@e!a€sl +e4!.(I EsBaIEPC lzll$qglps gas) rao rg4M$!fi 4!-r!!f) gl
e{| or pqddr prB alqBueJoX6f €sBgrBtFg O/CI p€{dd! puE CrcI qtnoqt p€sssdE 6sl$d aq|-'uo E
qtnoqt pt€s8d orE s€tFd l€rial BcBgtu.tas 'Eo qq rsBg rsTn{t €$ Eaqru .C!CI qqsq r€16!t r!3A
6I qq F63gslJog e{+ rsqA'{tI ogBu€qts €e6)960 rBqnD}o 6 EH ol ggel €tBt f,O prB rope|6{ asFrr - )
jarpq Fpevsseg td.uas q relay s8Bg'g.IAS q/CI srBA rEIrS pp€d CSTCIqSnorq'l pa€sBdE asFd
€nqr|| polddB erE,I uld T rroE II,(luo psst €,rqt .CaZ$ lq ssFd e pFod E arp€Qre q4w'lqa
l{orl doErod.1'u orB ssoplpuoo a oq8 6qr ueqrr oaoerir Fead rB ss6'9+*?no 'r4Brl pp€d orlr,
q ,'m
'Ezrcrpalosessatu!o5 ffi" "r"q gp"a "qn
/'IBpad 04 $dq oplrv 6sBgAuuac .q1 e1'6to6 SqIo! {tI rgsueq€ e€e) gzb rerq:C l3peA//33l8
prd q/3I rs{ox €eBg SEIAS oW gelilgEdpnB tatas or p€nal& pu8 0I EId ?Bpel1E$!'o E I qd
qalq 8e{l4d.s sr4$o sll 'q8H erBg.l, or andq ol pe-rlddBeBB{o eqt pnEqtrq E C8ICI Jo 6 i4d'no
qlq amvr€A 'ArCI Jo 9 ELr ol qtrq B s€lfdds?I (e E qBl ssB{ 5q!as olr lI
'8 EId
CSICI r.lex PPed
'CSI Ialalt eW ot pqg(IB 6l pat (pes6eril.r, qq ]IES ornv eql
IBped rqqBslp oqF qelq €FIJ, 'AlCi elqeql la pas qBrEq qr s *) |IstS o{rv E$,qU aqr 5let8,r4
-{o]{ Pw l.gI€S €sBgF/qr$ Jo9 Ekt ot V9OIalqe p q qA.rqs.rql 'Ia aI €.rq 3 ol /sol a$ qrg q
-l,g ral[.r! q3noqt pqldd" E €Iq s.rqr .q8q 03 qalqa ggzcl ol tdol B solFds tBP6ds8BqB eqEea|d
'|ndlno eC1psB qtlq oq
Ila VrCt Jo I qd tt.rd 'tld aoSI
'go 16
vr3t Io T ELI 6! q3,rPloqC rtrsn afl n z
qd VICI !o1€}a(I opot{ 04F eI €IqG Fsldds 1I {Z CNlllIXTyqtrdSSVE
'ifl rqrEoTJs e€€)eFm1es or
zeb
5r.r6n''rqss'q(ritBoqre{)"-,*c"qr"qq*pi
{t "#"&3rT"ffriHffffi
6.q oo' *,
'no@Er €e'ql
s@o-Jr.at
f*T$.frffi:"ffiL5tr,#Ji*i91,ffi
re€I qsn-q{L'€H a qr^ sszcrro4.apc ;Hx-Hi'fi;ls";dl;rq5;'fift* *ot ".Fr,
EsBssslas ptn Eq1r{f, jo
,so, sd.no aq1,EoerE $af" "s. ;;r Jveir"1i""[ "jri..i "r .i.a"i qrrq
wr ssEs:n!,as 'Fq{ eqt i'dr qeluw&rBuaqja ;"";".c" ^"i *qt#'dlry*p ri,""jn "i
.qef proqoq5sj{ eqt iiu
Jo IBFd;sq s il.q;.:aorA,;;.e ulir vlcrroFeFq
uoeFodaw uotqpuada-pFBoqtaqie$or io erBp€d "p,;p ddr"r;d G i qi,ip-"qclg"n "$ ".qja
63BqaqrrcqspEos pere{ eq&!E rsBs t'qas eqr ,vrcr
dr&in mnmi Tolli)s,Aa icolt v$r
I6.tr,{sosl l6'4,{€egl
ONrr.sl SSveTNUIS lenX sseatr.ras

rxtFs .'omo6'dx. e! essfi4ssnsp6d - S 'tU

| ,G:ffi f f i ' € r f f i f ffi


ffi,@ffi fi "m F r- l F'_i6l
Infn

II " * ##i-ji
F---r--=11
i * ffi
r f f i " @ : f fffi
i f f i-- -"+-"_ r*,* _* _,"1y " <.1 , I @

| ." | _ ltL-l4q*l ,erjl ffiil,=wh-"'$*.i I


-*""1<_=
i| | !@
|
a n!---_r-\
"ffi,,_* !6l
::l:lS rant ***".
l !r--or @{ 4q
II
.-'-rr*Sf.{iTl -" th -=t
I I I I
I EFFE
* - ) | --:{
--5:Etnul
El' / dh @ap"* I

I .-------1,'(*'S-.;r5,- | | A.." .d[i,ii I


I| l'ffi
l51I t"_# _?"r"i 1t9==_-6F
'"t=e '"'l-"#*-=6 1
+ Ll3l
lal I
ir *L? |."n"ru- ffil | |
Te lrffi,,L$- <*;E_____fa I
"fl"*Gfl#m,*"i,i'i,;'
.\-lF_-(.6d!-ffi*x.5'. I
#1#+; I
I ,_"";'{j*-1d<._r_#Y,t,-", I

NOlldtu9sSo
ltncu|c
-sdeBerd oql ol
,:{9lllf94]E lqEorq€qu looJ3t alEgt EtEcEg{ l8qtg
qSnorqr pEB.ro{I.{ too}€ eqr ol eIeW}.rlA€r9ll,8 opn! aq+.6sBd plB uo paFa aq ol JgJ aW SqslrBr
Ei p€.rdr1E st 9ZOJo Iar€ea oqt rEpagndlqo FrBIs e1!5 oql ot po.rlaldBE aSErIoa a^npod 'qt patlrq
eqJ 'gzb raxex ol oFnE rooJ.8€q,qddE gSCopop sI loqc+a€ a Inld|. polBpa€sB $1sqlraqrld €o.Ino€
soFttq pr&ulot 96b Eo.g aas{o 3q,("{ a gFod pqr srEJp eqr |B o9E}Io 6qr s€qi lBaI sr e1l3 .ql ls
lA&tX 8sYE tNrns T Tyqqd JOO{ I 9A aEqp aql uaq,r go p3qrqd arB eraq4lAr JgJ aU.
'90 lls
SUqHO 'tb
'uo qBt oNvrd cNv ofNvs 'cNt{,[s sb
E ,&,9I Fped eqr uaq.4geb .I?{H too$9I a$
or pEld& q 'zb Jo rarTuto aq?18ps$dgno IBdl8
sqJ '%0 larat ot o.IPr€looJ9I SqXdds g€C apo,rp . 'eloqryx6 Jfir
sp$!q prBlJq qgtt Eo{ eSB]loa8q&q 6.$.I3od or pegdd3o.Ia€rerE sqt to ern4no eqJ, se,rtu€nbe.g
{srst Tv0gd Jooli-fi }a Jo prBq B aulssBd xq err.o,r €q| to {fi8uol
aW dolo op srallg eqJ, 'o lsssd E .raTg alrl4s sqI
'saoloaoEs.dpuBoluBqoWrq, parn arBsraIg enl'v
prBoq.(a{€qr 8u[qBl€ go sqn" (ZI rTlB,@aqrs aa!) sufir'ru oNrsrs'olrvrd 'ofNff r,b '9b
6b l6qr+es aE!8at e$ la8IBq.sp IoI.Bdsr qE|En8
paB 6ss6lsrljp€d iqlBl #o s?nr gub uaqjl^ 'qEt6n5 'otuBqoql
'6!a{g 5rt4s
ou 3q^I3 roqrls.I oqo8.!t I eq1puB '€O qAnoqr PEBoEBId
e3.I!q.6tp [.ra ror.nDdBr qq!n8 FI'€r& uatn oa pesnor3q!eq aroJeqta4fi fpolat{ cl8Bft €e ol
'gzo.Jo aEBqeq1Eo4 psr.oEar q e8alol
fur€{ 3qt poIFdB ali elsd.re otpnBlpqem qgBW Po{a{ aqJ
puEtSCJo apowsr o$ 1r ?oasordaAR{o ousra.l3{r uiurn rocxflw cvll vgcl
fl (ssFd 5Eii3{ €eBssqas aqr n4Js m) p€sRsrarE
Fp€d ssq aql doq.lA%b Jo assq aql o1uoo8r€qlslp 'po#a qR|Frl€
[,EraroapBftr JnI' aW T6€Eq e6.1ssr €! t€q uorlr[ s s8ufqs ,{polow c.6BWeqt se .rt sHJ 'sroFBdBt
'gEb rot giDr.o u.rBlarl8aql
Jo ltBd aI t€O apo-rq I[Bisnr Jnz z aqt roJ q?Bda8Jeqcqp sq| se^o@al
'%b .raXsf e€Bg SEIAS
T Isp€d tooJ I prs ggc qtrgla oub so Erl? e..ql 'a{Bm+€6 ol lolsrEqB.q
ol pue rzb .Ia&X Fpod FqI9T pi B 96C ot s8qtoa
SmXe{ sqddB { sq€nrrBs gEb oaqrll qErnrEs slqt 8s.rsnB5zb Jo essq aql ot etB{or| 3 $-rcod
galdds ao qsr tEIaS &qafi qasl I eW sqrEmJ
ol .ioni_rsuB4'iTqr tr.rFnlr 9ZO .t. IC jo eslq
) ' a$ 01 pelddE 6I (Z:t cgsuoqrs o€€) ryn +, ssEg f,sEcui[s lEcNvosnNs DNrulSa)
tqras ro stBpadss8,Eaqt!aqtl3 uo+ aEqp aqref
usnlf,q w@ll/ssvE cNraa 96 1s83,€s!{ t-ftqJ, Eq{qU a.s} slE-rodourg qqrao
te FscloAowld psB olBE {popw t.€Bfi o$ rc,
'qlTd
?.€ga o$69|s BSq6art ou.ilEqLt€{ {so {o Potesol
rooJ u8ag.rE E o? o,rpnB?ooJ Elsr,IJBdEaqrBFnE Fz'z oqr Io, qFd aa.B{sIP
lqt.re sql sepl^,rp\/6CI {4Id rooJ |qato EEorp€pFlp B sepprord sIqI apirqBs ot OZb €snda q4od
Er fiuanb€,g eqt eIeqa g6CI rBpIr{C ot pqtddB olrrp snogE ?s Z nOf, Xq pal|ndrno s€sFd a Pi.oA
erB stsd.rs olpnB €sBfl SEraS ro esBg isped eq,L {fiHCJJrhS f,IrNS OlIvId,/OfNVS OZO
aa /rtc v6cr'{6cI
DNrUfirl|I SSVf, 'eelor
&qeft q'sj,{ o Blro aq ss ol Friqar €rs
rr rvnutncs saqJlld oAr-I*pap.r4p aql. 'sspu apolst[ qrtBl,'[ aql
{s{ 01Eq|.{qr papala€ aqr dq PeE.rureiep atu.nba€
E ut sopolP SqIIs{ eql Jo €aPoIrB otfl 01 PaIddB
€tB seqnd e psod '(ZI cSBlE6qrSoo€) pqqsue E I
&oEaI^I {IgO p*et P1I3Sr.rsmr s! uq1.dqr eqr@qrlA
'Io4uoC eulnp^ IpoIaJ,,[qAeI,{ aql '(6C pae 'gIC 'zIC sapolP3E,r{€{ Jo sapoqIBt
90
qra r€x.rtl rnd|no o$ ot p€qlor Sqsq aroJoqO9CI{q €qt q palddB plts JIeIt q papF-tp 3I ,{ I3nbe4
pasrd@ arEsrBdF orpnB3-rlas &oIaW qsBn aq,L d0 €raqa gg pss vg '8t 'VICI srap! Ip Jo srndq
anvsf,d DNrflJsr.cofiNn clcYr\t cgcr qrolo aql Pcs (8c puB 16q 'sld saPo.IpaErfa{ p
sapoqFc aqr or po{ddB srB oICI IoP+.rC €z.ri6{tltds
'toaEoCeEnIoA xpolaN rtrBW eqt q'^ na4E a Elro aql lq por+i4no sapusrrt a{.olpnB €qI
rnd|no eqf 04palno.ra[Iaq aroFq (gOI Iq pagIdEB
'rcl
sf,scl c -f,(ImsnoraYn 8cr
oEs.rdpre ofuEq&qefi n€slt aqJ
rtrEslsd.rF o-rpnB
dI{IYltf,d
gNrUSJ'[r CNVCNL$.f, -lcdrsrr{ 3lcwl
oi,IYId ct{v ofNva LcgIgI|I clovfi csol 8I CITYIIISHCS

NOu.dlEcsElollncu|c
't rqFI r.sq
Isprd pw .!E E prBoq&x roao'I
.pap:nrort q lotqtffo
ad ,o ofBtq$ t!fl.olgo E q4 stBA IElpO eql r€Ila €zb rert!{ eFBsrslF49
orr:ql! eB uo{ |trqro €qluo pas.ln} 4 qq e$&r aql o4 tr'lls r.qttr ,8 .ql ot poflddBs! O€Ojo Fdrno
B II .potrp orBnn^ r o^Bq IIIA sarqBoJ cdc pu8 aqJ. '06b ol Isd.rs o-rpu3ssBg oFeC se$dft lpH,1a ' )
ilBporl '8Bq o$ ,m et qat ott4.u o$ ueqA :SION paesn trus$.qt 5eefJ€q gBCapo-tc 0SOIeIeltr ssBg
Fpooo(I COV pu8 !r aluag o.€afi aqr prB aIEeC ]a €sBq€qt ol pus 8€O opotc sqfa]{ 3e38
rory€Eec ops aql ro, Fop wrs aw saurao€q
pro amae ol eSBqo e SFod e€[ddB $ 'qo sflnr 6Z0
{ztIlg Ugl lqtte {q PepFIp q frmnbe.g rolBn €o Eaqr|A'6Zb I',q.rq EsBAaluaCro e6Bqsql or p€Iddg
'O!It or0 or peltdds puB (zln gz} pll8 19I .gBrloqcs 0€€] g6cl ,o{.€!ec olpnv rB
IBps.Ve{c €qJ,
lIBq q pap!4p q jrEenbe4 rotql.I.so FP6d//c|IC pre V6CI m$€raq €str\I ! q3no'lql pa?€ .rE sestnd
6qJ q4vl Fped aqr ot lfp3rtp p".rtdft 6! qp!q$ e€eqtr s.qnd Jo a'Irenbs8 B srndrno rorBDaeo
4ff,009 saFr.saA ,CI rc{qlpo Fpod/CrIC eql, UoF EU uq$qt €qr 'ts{qd q EW{qr eW uaqiA
&)JYTIICSO Tg0lX.yCdC rCI f,fl ru(I ssvE sINlrD6d
's?uorodEcJ uouEoc arEq6
8+n$.r. aeqt llv 'qqErl Fped eqr pqB 'iol8raEat
olos '{odc) rorBreuocuorprnJ plom eqt eI8 a8eql, 'r€{U sssE rEr.rnoaqr ol asFd B 69 p€IddB
'9I .BEEaq.S r.o EdaoqEarB qrlr '[o ssmr
.I. rcl"E €arqJ E oJpnElepad .8 oqr 6Zb 1roA! olpnE
'[o tt t-Eulra
IBped.8 E ZZb Jo asBqoql q po-rddv
Ec,M lYqgdFE {OJYXm{SD OIOS 't{C rZZb taI€[ e*g rE1ln9 ot asFd o,rgreodB 33{dd3
'Eo su.Inr
9I CTJVI{dE]S -T IZb uaQq rzb rer5( ssBS lBqng jo
6seq aql ot po-rtdd!arB {ZI rItBEorl.S €€6) ropa?ac
e3lrd 639g .BgnC Jspodm Js{qI €aB{ 8-.IIIASsqf
Eo.+ EosFda,qtFod 'so sr qq s€BErqFC aqt ltaqlld
lLr rSBEoqrSossl ro+fi lnqno €W or pqddB
rt ggOI to |rdFo aq,L'A3OI Iq paB{dEB puBpo $r ufixu 'ts xf,cssvEtgffro zzb'ra
a.Il srar$I €rBq qFle psB ,8..9r aqtJo E{d3no €qJ,
dlilvrE{i gNIXI!{ SSVSfigCt
1.eqE .a31uoFBrDtsr@ lsls .8 6'n or F p*ra! sr
'eEnIoA essqeql SqreroJ'q ,&]rsald 3qfi ssse |In {E sqdaf ppod a{| .so pelmt s! qE?ffBfl Aqdg
aqt 04pald& Ia at IBi6.r6aql€asBaraatslqtr,.p@b.d rFEy[ oqt p@ uo E qs| 8{I Fp€d a$ fi :s.tON
a oqBraqAq dqBerd 3EF$[ s€Bgeqt or rndu.rsqr tB
uoFflrnr aqt Sqs,Ilr irro p€({IAE E qB.l [qI ss"A rc 't3flIrtr
unp€j{ esBgaqt uaqa Ioptqp a8s{o eqr ol FppB r9Taq| ot IolrFor Eq3norTrpoltddB E op
-nE Fped ,8 eqJ 'tr{t{ !8 oqr Eo{ oPnB IEP6d
erB 3ro.aF6u U.ZO Stuo.Iqr, pElol.E 01 ro|lreor 'So $r) 3f t€b reqtqi4s (8
.8 a$ 589€su6e[p
]tre T E plrl IeIg qcBaJo ro3s.r€ar
Sqdnoo lld$o 'ra{L{
/9I a$ al rndq e{l
s{l E e4aq p€amJ E refl4p a8s{o V .prp+qBg qo.q PUloJASqr ouar 'go rL? E 98O r.qrlIAS (Z
erB8zo PaB,zb rgo arBsqE+oEnloa ssBgeqt qaqa 'IBE9.rso.rPnB
sudEcua.sffin'roa ssvs 8zb'!6 .9I ln(Ilno or IappIP e{r aqlq€ue aol P3q4lra6
sr rap$.rc Fpeil ,91 V6CI ,o lndq raEar oql {1
:uo sr qel 8aI FPad €w saala
.gEq q|n p@ seEq3ut4€ ,8 pII!.9I aqlroj 4tBuol
sqt doFAop pirB IBSS!. olpnB a$ Iloq erluowlsq
rdq4c ..{oEe.r slo{g ssed-aot a
HoE e3eql 'r61lRt .8 aql o]
s8s.ranssvs wfinc a .8'.sI ea 'lsb 's8b olpn8 Fpad .B or$ eeqdds6.n{J,.e}!In{"€ ol,!o4
'35s9 aFaC oqt Si4IqseDerdqe€ -€,rsus4s.rqr3q6nBr t€b iaqp+ds Jo asBq aqt or {g
'Eo n4 .r60lltr
Z€b ers qrti urgqr € pEnqll sssg a+rs otrrw
eql ,I es88 eFroC oqt Aqtqlslp u€b €erBmrBs(ZI ,9T eql 04FduI sq+spuno€ qcFlra1ern138 olrol
r9srtrollcs s€) e uH 06cr r€[.r}l ssBg aIgas uaoo -s.rscB4s.rqltqFnsr 9e0 taqqFASJo esBq oq?04 (Z
.Fpp:p aqr au{qB
Fpsd U6q aa8lBl er9ltod .pasFerdE lrpad €68g -qp ,Iop! I(IFp€d,9T V6CI Jorndq |aser eqt or lr
rrtdlt 0€b ralo]{ €sitE elusc eqt qcrat ot €€sFrd
E(eiJ €sBgaru€Sqqi'&t go Enc agu 'uo poqrlas
€rE€$r .sBgtutrs cFfu( ro ESBEAuF1BaEoC aql :pe{ddB €l qq 8{r Ispod
uaqr! '6z0 J3 l.rc E8Bgeluao Jo$drtro llgpsno€ e{| Jo s€nqJJoer$ glog sAE{o e/r9Fod polqBre 6l
{Jlqa FarBrrlB€4Fuirou er z€ti remli sssa eluee o,rPnl33BgrooJI alT| $o E qrr 8-9I IBP€d eqrllal{/l{
ngrn ssvs flNcc z8b 'ttt
sufiHcrlAs .9rl.8 960

NoltdrucgSo
Itncu|c
8Z
'9 'Pd,4qdsqroq p.rcqt eql q 6opd aql or puodi'aro5
Pns
, sed 18 p€aqndrnoel8 sFd.rs qultr pEBtoof, sdBg qr.q aboqJ, s{q qip pp8 ot. pelqBsa 3J Irqnt4t
qE8c aqJ (6I r93noq3s €€3)T fiOf, qqeu6 ot Fsn {uo q€,l FoqC orEa' 4tBr,ir) epol[ Proq' oql uI
p[s otqo" C( B orul Fgntar q (S uld qFe^e6
aq,L 'ulaqEd 33eA AulA.s pEB lpolol-t 4tBI I aql
'Pa88ed (SC.IY)
J! r.I3ds€Eoroq (I uH) pr.rqraql doal papot-€deqd
s6sgftr!'as prl8 rCpoFW.ttsj{ o$ or rndq erEsre}ar eartr.{asla{ tse.raotpuBt!a@q e{r 016a.tPrcd8alroi'
sqt Fsmo€q {0t qJ) roor aqJ d@.rd proqCt6Efi OdC eql to , ps I surJ llrog Pe1'nd|uo iI Fd.E
eqt ot pald& etg 8IsIfi.Il olpns €6aqI Dr{C eql $dEq ,rlo[lBredo ]o eporu e.rqtq P€Iqsua E ]a$
Jo 9 qd ?3.ps41[d9Eo oq or poqr ogFed' t @09 |8ql uosruru .q@ aE| e..arqBst ssBq.i[o.I,/qErII eql Eo
rep[anbe,g olptrB(moJro) €6rqlei4snsd '€rogsIeu€8 qq p.IoqC oI[oC a,€8fi) epol[ Prottr-rloE oql uJ
Xruanbag al,qitEEs.Aod sql roJ opot 88€Ippt
orit opr od E{q qBp sEaql (p3[qlua q+@ €€
$IA moJ) E[Iod ee.q OdC €arql l! rtaddB ot sqq
BtBpSs.rdnBr'eul uEcsX EBol aql Evrstr B sp€uuoc
( ,O"Ivl q.T6XaI FoqC q'sj{ e 5qre8srd .Iots.Io[oo ops e|S tol rll|sE lltos eq doFl.p
of p6€n 4 oxc alo to |n.l|no Eat€ x .qL lfi,l,oN

'a4rts Eaqa .&q o3 P[s


'opow proq3 q9tft eql ol FqcIA€ q ,(I qtrq 4lBErou oI3 qn4no uB.8 x otlJ '6aEII tr aW
{Fi{ic qtdl ssEfltqas pu8 IPolen qEsW aqr (q Io aEoot p€rposso E s3uIIX 6q1to €tro[eqr aqln
6! lqod sEF rtFnFrtd E PUBs€ufl .x, zI €ql uo
'(e tFBEaqls ao€l pa$nd$to orBsssFd Is$latrbes 'lslrB (rBr€ IJ 9Iq
rrrb qArcqt €s{atAel6{ CC asoqtaulpEno.f (usr€Xl zr € q pouoggrsdq rFlgn lIR.d aq,L eFsq
& pqCs8lp.rB EolI4IA€raq CC trC-rv or {t rsEranb€Be Eo Erorodeun Z, tu.r[utcs Jo oIqBoBs
ir-mars,{s aosssre pJmqxe{ efsat {'BW eql
'q'ller{o{ usts zv eqr Aqlfe! sryo sd qoJqd
'5JC s{| Jo
qtH peqr{.rtri st V9ZCIqqB€r.Cc'€ uY Jo 6 lIH (e
6epoE proq'-soE Pus pmqr aqr qloq uI s!B-q9ql PLiB
'r€poooccov cdc eqr Jo spoE Pro{J aEl uI sorElBoJoF etuv PUB
€qr o1 palddB €q ol s{sp Fuor EqlqBse eq *,,qS tp-qo ".€rn "q| ro} IBdIs orpn86$ Addn8
paq4lAs E slqBlql ?rBo F,uos czlcl ]o 6 uld {z srolBreu€5 €saq,L qaql P€pr^ord apoo sterpPg
'rclp.Iado eqpo ruepu do[ er.Eu;nb.{ zI Jo oqo aa$smE 3
Jo epourFoqt ,o "rq"d;
-"qr q.* erB sro+€rac€8 qqsururEdod
s{r q o{c a$ €aBIrI q4qa l}{c e{llo rz qd :r;o tqi
Io i-z uH fl^ erorBrena3 fttanbe'g
uo{ 6Z qd Frresuo1g-rp X[BcIq"€I3 s.ql 'qaq elqEEEBrSod adg o?PnddB 3r IBd.Is 4ry092 s.Iq,I
pe{Jllao sI qqsq proC., 5I3BL{OgZCItoeI Eld (I 'CJC aql oapqlddE
PEsggTCl f,q oar-fq-FPurp s'
'olBtr.i.€o IBp6(VCIC 6rn p rtuI1no zH.f,ooqaqJ.
:€uog.uDJa g 'tEroJted
qruidsqq ploqc "tsr{ aw so 8quqr, -ea{Jl-r.!|s
-faf proqC qsfrn €rB a€aq1Jo e{64 q€l$ sqJ,
'63q4sEX.A{ uBtS Fsoq{ax laAo.I Sz €rB eraql 'PaaBaFr 3I {'{ PmqC
dsw o{r :.gB XBIdot 3Dq!m 04 prop etn salqBm
1zT r$uoqrs s-qJ 'lo9Fod uo aqr q P3F!BI 3! arntBot Ppq ProP
€s) I4.rn .radFo'I 6s!g fuaS pE" lpot3g,I qSqnl .qI .CJ^t eqr uo.q Po|ldqno ror aroJeall P@
eql qqd fJC aI$ soqr"rq ol PasnerEEndlno olpnB p3rqEEepr arB cJc aql to suolp[nl tr.rf,dl ssEs
{e qd qlueAsspus lI qd p4q1'(0t uld) loorelllou, aFoojd arsooE puB opto&r 'udr|8 aSL :SJ'ON
s$ ]o roor pw qsg oqr ot puoaseuoa1 puu 9 e!6 fr 'oFAeiirB Prs ur4E
FoTndfno Fu9!s esBqeqJ, q.|top{€qaeu qtBe qtr& .oroo-r .s€EqiuB q'JTqa€ lltEar rndFo moJ opf^ord
psar proq3 aqljo qU pirB.tor.ra oql p€lqd 3ql€q pi,.*t"i'iqr pue srorurauaarruanbes
.i #q
Foqc aqt p rcqE aqr 8q!Bar. 8-lqod .q .$ Jo eHBEsrE!8ord a,r$ '@asls Bo.rEuBs prsoqf,e{
auo |B qsp aql qIFF qrla€rool .toqu sW 8q[8€ard B flr.rRrsor grcl ro4Erasoe uoH.urql Ploqc 6w
:proq3 oqr 01 pappi E T'q qBp qtmol B 'p€Essrd
e! ltr4As q1l, 6q1 s! qclqa) ,&ail zV aqt n (€Z (IUOEC gICI
EId |B paMqo s) €1o.rod €q-rtA oqtjo I tB F|II B?Bp {oLYAflNSD NOfiCNn{
aq [.ui el3qt p3Iqd 8uiloqE pmq. B$ 'atddBia $f, sriEcclcw|I

rnsHrc
NOu.dtucsEto
YSICI JOd I2qqr mlsE 3 o4
'p€.gd
EH or p€For 3tIBd!6 36tq ,$o'Iaql pEEV0I3I lr€Ies !.sq uoFuqt alo la .r II.II' t!.oqo aat. eqJ
EeBf,.aq,/qt!Il ern Jo ZI uld 01 PaFor 3t lBdF E Ja{ proq3 q€Bt I Aor B ro auirs aqr laqrP
sesq qglq aq,t CJC aCl Jo r qd Eort Papnqno nl[n rsd ot enmjuoonrf, Foqt mtlrq oqr, p€fqd
BI perqd tqiq "roE pe&ol sql or SElPmdsonoo ft!.raq pioqp aq| p Iou,rureql c4 spEodtor$c q Iq{.
gq 4Bp proqc 3 gtqs AFs.te$l ol OdC 6$ 6€6nEc
rsutr€ ofpnB prs CJC eql Jo 9 lld @o+ Pesnqno
sr p€lqd amaq e1oll |segAq oql or Sqpuods PtrB €€u;l .t pEB X .ql €pesE@€lP {lllellsEou
-€roo I'd.rE olpnB :tr.raolo, eqt sadttsc (83_Ivl qqJ qAH ('ACr Jo ZI qa cPloq eAtqo
s6qr+A3le{ FBoq{a{ s{ol o.rollr ro oaN uop ea$leods 'pe.se!d XtuauaEoo s! (FP€d uols€or&a
's639 !^o&/qtfH '(Iz
tqppq 'uoBsradoJo aPou slq! t{ eqt Jo eple fiaIjJ {4pa61ooJloulfi aq ueqr!,t
aqt E palrndFo 4 rsln dlqc DIc aql ]o 6ln1sal rH ${c) ssl sB.s 9l a$ ol {lz qJ c\lc} 6ull s8.d
fluo aqr '#o {}{a€qBr proqC oFeg qtufi oW q{r!{ oTx sqt sp€rsoocTzcl p zr qd p FA€I aol sql
sI{IYNf, tONn{ cTzcl
ssvsacrI/'EoIE
ssvgfltgc
'ro,gBradoJo opow
ploqC ,6EI,t aql q DJC aCl .mqd qq'l 6Z qd
'{9 plte 9 srgeEeqts a€€)Er4Ig uo+ eql rR € x aqr ]o uo$Fwq e nator eql la€t
'q8!q
Suros pw a$g prBoqla{ IeAot 3qt or r1 .eflddB loE s€op orgt EBi€I aqI {rnd|no) TI sH 6PIoq
'C9ZCI
puBIE(46 proq?oq?€.gtdEs rdtsFrs4 8!qI 'Ib Io s.rElJ Jo eI st,l ot 33B{o a $Fod s€fldd3
loFPod Eo3qr u-r$r PIoqCqtEn eqr tqsld gdC
oe?qeqt or IUA lsn{pv I€a€.IpoqC qtnorqr DolddB
sr CJC aqr Jo 9 qa rB pad:lltno lBEAt8proq. aqJ eW Jo uo,rpEiJproqo rFsn e{1 AEIW6p (tq uH,
'lgo
ERrs I eqr 04 pgpoEsoc E 16ZuH) l!B.3 X oql
qErproqC aIEaDq6sy -[ol sI CgZOIto 8I rld Eaqrt{
mwi@ (If,oEc clovm cgzcl
'erq3sJ pIoE
FoqC eW SuIIq8sIPtaql
'aq
r I'lI3 X aqr 3q.€lrroo eq IJ.tdg9ZCIIo I uH
{Eo@€d o4ttv oqr EJ poddoF sr aq|xqr o{1 tbqA 'doo.r
'qtrq ulJ e3nstoq eql s?cs 9 sql Fqcot-osB{d eEEattg.t'as
E S9ZCI Jo I puB XpoFN at9BIaI s$ ol lrueube.g acllaraJa.I
Eoq pat.oaaoo€IPsI (€z qd c{c) eEll rrB.s6x 6rll Iodod aqr sepl.lod qq$ po, mo, eIqJ 'g4d
grssSldd'roEo{osc dqls olnv sgzol 'I suH 18 qndtno o-rpnE
,t B € Bq 010t psB I
6qt selqBueapop qql (16qt CJC) eir.rlgl aql
or (z€ sld o{c} 11869x 6$ 8lroEs@ ,€c opo.I(I (t

€sBqlau.Ielul orll st oFm q4qa seql I P@ x e{l


e1€EEorElpsIqJ CaZCIlo 8 qd ot potldd! 3I e8e{oA oq tsnE Eern q{a Perspo€sBsaql tr psB x-e$
a Bpod 'paedad E q4 Eqdqr XEEuaqrt,| {C46tI '6F.r€do ol 6uoIprEJ €6aql alqsua oJ. 8u!X'{d
Jo 8 qd qBllot oEl or enp) Caz qSnorqr 6E[ wt8 pu el anqsal awraq.ir e F BsrB tuontunl a6el{l
9I aql o+p3Feauor st {I8 u}€ tdc) eq[{?rs 9x .ql roJ Eqod eurn aql pW ssBs@8.rqJ sloptunl
srvc NongJ!(f,u trNvcg?cr esl€ q elg DJC eWJo sonuBoJuO Eq#qu luv
pss proqC ..€3I I 'pIoH proqC 'tos-ry{ 'ID, .ItJ {8

'p.Ioqr lolEur r 01
l?Bq qoE Eq aqr re€r IIIA proqc ,[ou sqI 'Pes€ard
f,a{ p&qC r.t8€n a€s B ro o@3 sqr s'rut q feq proqC n€?N s letF eemlga} oql firF$d
E -$o erwFoc Pw rplq al4BP prorrr €ql sasrh
I$un rBId ot anagrco fla proqt Wu as aqL P€l€Id s.n{.J,Eo E qEr ploi{3 r.€er{ eql r3a€uoqa
8-"oq p'oqC afry eq1 04 erou qp6,rae eq1 sppt pafqeue q sosrrv ppq puoqt aqJ petsed
rlJF{i{, {q qBp $rnoI B pp€ Aleulolq 01 orc aqf orl} IIV
€I Xa{ B uaqa palrl4no 618 e.rqse} G
6€€n"cprrEssqt I pus x oqr srrasqooslPqqtf,'ctzcl
Jo 6 uld or a9B{o a glEod 3 8€[ddB qt{,|r€X€4 ZV
plEoql6{ roaol .qt 9qlssad AuBlueuroff 'lCtzCI 'pEroe
IUA Pa,{qd SqreqFoqa PaqErq
Jo 6 uH F $q eWdtanp) StzCtqahoq+ao{ I! re 9l aq1IFo 'uogB.rodolo apoE ProqCoFeI,{ a{} I (I i i
aqr or P"t'duuor E {9a EId od3) arq usi€ llx oqi,
glsvlgx HJt ctzcl :STION

r|nCu|c
NO|Id|UCSBq
08
'qq!d
,z ? E .tuaraJsr sR 4 SqPqodso.um19I ra lt 'z 1I) sePu€!!!9!t
doo'I pa&ol-s6sqd eqr 'p3sgard E ZC-IJ Fpad e slto €lg epreuot 04 tISoI pa{ntbar aqr salqsot
'gcl qrlFl
" n .6Td i . 1' q "o*'.J- doo"I p"{"o1"""qa cctBl Isped e!4 Fp€d eq1 or dlporP
.r$ .peEsordE IS-IC Fpod s rol s qil v6rOI 4l:tr009 sa.rddB ,3I .rolEllt8o ppa.VCJC eq.i
SEq|eE€!,CZICI Jo EI EH 01 p.,-rddE3I eEnd s'rrir HC'I, TYd[d gCI
'gCI if{Brl
Isped Jo z uIJ Is PerFdrno E aqnd tstoE grvcsdssve
*iielau r;&..ia + 1'p.aiseqr aq q4.g'odnE
Igp€d ,Z a$ 3slw8-rp SIICI {q aol B ol pa?Ia uI
si g qd VZTCI Ero+ q8lq 3qI {ioo.I paPot€€s{d
eqt or palgl& aq ol opnB ppdd .I eq1tEnqBae'q?.Iq
reqrfar VzlCr Io I nla pa66ardE (Ig-IC] FPad FI "g8daYJS
lsBq B Eaqa ,l!or pBldds 4 rrzICI Jo I qi uaqa s6s) ro!:{ s€lE 6TcaC aln or palddB c,nasld
8 rCd VzIcJ r qtlq .€s, sl doE-dlg ra!3ya.€ ttql qq,I 6sFd aqpo{t s EndFo g6CI 'eot arB qndEt

(Ercr'wr",ffiiH'fii:?ffi:"ffitff,Ltt"?i'ff
d(ru..rxsEvNE.r
epolc 'OiC en ,& oIPnB36BEalrEo
80 Pqrn(I|no E
uoq& qtlq &BE!oE 3-rgGCUoe lIId 'g6olrol.t€rec
opnv 0l.l[0l B sBpalddB puEV6CI qS[oqr Pa$a EI
lolqBug .I €as) pessad E €End 6 BFod qrBg 5uu 3q| lq P?}In4no €rE
sI {18-IC) Fpsd seeq e mqC Aoo"i 8€sFH la{.r €.Bg 'tEllstd E urq+dqreE}Eaqrll uo
.qt ot pqlddB pEE pa|.olgs 6q nir. IBd|_rs E qq Eq|lqr I uoqaPslqBta sIVoCIrol€raC'sFH
optF iI sqI BFp€drBsq eqt Eo+ p€lqd ola 6s9g
8qr\S ps€ Ipotert r€Bn llaqa /ru.nb3{ €ruersl€r UOI(XIJ{IC
do€.rpoyrot-osBqdeq1 6Bpasn er pB g0r peles ,UOICEJAC ds'nd '\/6Cl
OIdnV tr6CI
elllto riadoJql pa,lnor E ollmB ,6 eql 'XIFEToN
'9 Eld 04 pqtdde s! oIptrB €e8q
IBp€d ,Z aql pEs
g0ICI jo 6 E{a ol pe.rJddB
E olpnBB33qlEpad.I aqI .{rI 3rlBuaq€ eas) osb
ra{qt 8€EgaFoC eW or peqddsEaqr tlgq q P€P! !p
JjXfIgS trAV,IOO s0l3l &Eenba4 e-rVgISI oq pefg& Igd,t8 o-rPneoql
ledts aoyqtq CrgE[lelIB re aq AolI ll-trr YomI
'ldol puB qaq q ?I.ras
Jo 8 qd |B ln€no o,rpnBaql,
Aa1BE.Ia|For sr pEB I 8qd rB E?ndq aqt as8nBo
_ qat EqtJqr s u. SI..nulI\I' vorCl do+ p4rndlno aq
.pe8r arB s'trdrtro ol IBdF €sBAroo&/ao.I aqt 4uo serFEa s.q,L ',trol
l,.udb.{ rooJ'Z prr -T l8pad.{l xllo:ItrON pFq e! €I slA p[? €.rq ppqqVoICIJo r EId 'go o]B
eEiMqtFreqi ldC aqt ]o r pEB I 8qd uo{ ssBq
.ser,'aabeqppodzcaqrEo€aqqqplBsaopl.p6d ;?ffi il'":trHJffiX#l"lx{tffi
s s! s-rqt e.su6e qqlrl Fp.d rq'I. '(rrtqsrl€ .rt[$
SuoI eq ot onp) ]f,ot sqntnror {!I Ilrasrc{fi 9T qd UruI^I{I
'qo lrq Iorlod tV 'lsEtsuo aEF ft4'rsqf l6t'- " ''Extrss ssvs rldm/EcrE wI 'v0rCI
sr qd F rorbEds'aq|5q45'sro|sleeran1paffi
reqg e$ asqr €oBrs.Eer req8lq 8,sq(Fdrf tBP.d
zC) gT qd rs roF.rs dn{nd sc,f {9I€ gqd)Nndq
q.q4{a{ IBp€dqrsa 01 pqraEuoo €I ro[c!d!c V .Freq oq
tg!|, €eBqroou/aol
o$ {Fio ,J'o palIq sqq E{|rCr drr ITrIJll,:SJON
'uaoP
Fped sqlJb {o9EtnP elll roJ,ac{ .voTor ro u Eld o} pgrnor eI pu€iri 6ssq
se{J{ae er ss |B Fd|no 6qtr 'z nH |B penflrlnoq
osFdtuio8 €aqBtosB 'passoids! IBpadBoiq qrld r.*.qr, .vorririi zi ia iip"ri-l "ilE"i,i'' "*qq}e
'aag. r6qa (prno").$or o3puB(s|Io e.rr+) qtrq "o' #rrid"ffi1t ;;*-"ir'lo "to"ooutooaqrgp""
ro; "q,o; rs"Hii,"t"" qii'"oq po,0 "rati"4,-
qlguuor e$ .1ndqq4r!A€x6n lBpsdaqJ,.pa€ead $ *iq "qi-r""ftur" .rpiii .qr : j,:"$ ".olrlEppq E
.$esB qBEo! spdrno orpnB .pecBal€r ro* 'p..oo jlar
Fped l1un oql ipr.q" "i"".*r ,i:r"a'i n',1ot;6
pu8 poss.rdq Fp€d E eoqo .IeqF8qrpo63adolg
8pp€d eroE ro oul Eeq,t |rl&no EB a^8q 01 {q^' *
ii, "ri"* qxrrui""u iqr'e"s.I agq:t.q| ro ,.[,r6.J
""Bq eql ro l'tl{sq.r P,oqcat"ao '-€Br I eqt qilvr
or r"ewrsJ)Fpod #o,not"q, orqror ".rq, 'r;!#
.torrr.l B .sq qrFI lEpedaql passadellB$Isp€d S8VSEJ.IIX/JOOI

Nolldlucs:lorlnculc