MLMCkIA D'AÞLICACIC

1Ŧ 1|to|ť M'agrada La 1ardor!
2Ŧ Nom | |||natgesť CaLallna Marla Sansó !aume
3Ŧ Centre de treba||ť CLlÞ MesLre Þere Carau
4Ŧ A qu| va adreçada |a propostať A un grup d'onze nlns/es de 4L d'Lducacló lnfanLllŦ Ls
un grup basLanL Lranqullţ són lnfanLs molL auLònoms l Lenen molLes lnquleLuds l ganes
d'aprendreţ LoL l que molL d'ells són de flnal d'anyŦ
SŦ Cb[ect|usť
Ŵ Conelxer La 1ardor l les seves prlnclpals caracLerlsLlquesŦ
Ŵ Aprendre a escolLar una audlclóŦ
Ŵ LxperlmenLar l lnLerlorlLzar el rlLme a Lraves del cosŦ
Ŵ 8eprodulr cançons amb la melodla l rlLme adequaLŦ
Ŵ 8epresenLar La 1ardor a Lraves dels colors Ŧ
6Ŧ Cont|ngutsť
Ŵ CaracLerlsLlques l colors de La 1ardorŦ
Ŵ LscolLa aLenLa d'una audlcló l cançonsŦ
Ŵ SegulmenL del rlLmeŦ
Ŵ 8eproduccló de cançonsŦ
7Ŧ Act|v|tats p|an|f|cadesť
7Ŧ1Ŧ Conversa sobre La 1ardor l mlram un vldeo de La 1ardorŦ Audlclóť La 1ardor
de vlvaldlŦ hLLpť//wwwŦyouLubeŦcom/waLch?vƹLockL[9ÞdZM
7Ŧ2Ŧ Aprenem la cançó M´oqtoJo lo 1otJot amb els movlmenLs que
l'acompanyen l felm la làmlna per afeglr al cançonerŦ
7Ŧ3Ŧ Cream el racó de La 1ardor (frulLesţ fulles l lmaLges)Ŧ
7Ŧ4Ŧ ÞlnLam amb els colors de La 1ardor (esqulLxanL amb pulverlLzadors)
escolLanL l'audlcló de vlvaldlť La 1ardorŦ
7Ŧ3Ŧ Þarlam de la fesLa de Les veges l aprenem la cançó íls 8ooyols l felm la
làmlna de la cançó per afeglr al cançonerŦ
Ŧ 1empor|tzac|óť ocLubreŴnovembreŦ
9Ŧ Mater|a|s | recursosť
Ŵ vldeo de La 1ardorť hLLpť//wwwŦyouLubeŦcom/waLch?vƹLockL[9ÞdZM
Ŵ Làmlnes cançonsť M´oqtoJo lo 1otJot l íls booyolsŦ
Ŵ 8acó de La 1ardorť lmaLges represenLaLlves d'aquesLa esLaclóţ frulLesţ paneres per posar les
frulLesţ carLells per posar el nom de les frulLesţ fulles sequesŧ
Ŵ MaLerlal funglbleť paper conLlnu ţ Lemperaţ alguaŧ
Ŵ ÞulverlLzadorsŦ
Ŵ Audlcló ť La 1ardor de vlvaldlŦ
10Ŧ kesu|tat de |'ap||cac|ó
Ŵ Pa esLaL una experlencla molL enrlquldoraţ poslLlva l vlvenclalţ la qual cosa ha feL que
els lnfanLs sƌengresquessln en LoLes les acLlvlLaLs l hl parLlclpessln amb molLes ganesŦ
Ŵ S'han poguL Lreballar LoLes les àrees parLlnL d'un elx comuť LA MúSlCAŦ