CURS “HI HAVIA UNA VEGADA UN CANÇONER” MEMÒRIA D’APLICACIÓ.

TÍTOL: CANÇÓ “JA HA ARRIBAT LA TARDOR” NOM I LLINATGES: Margalida Obrador Gomila CENTRE DE TREBALL: CEIP Simó Ballester, Manacor A qui va adreçada la proposta:
Aquesta activitat va adreçada als grups d’alumnes de 5 anys. Són uns grups d’uns 25 alumnes i en algún dels casos hi ha algún alumne/a amb N.E.E. i d’Atenció Terapèutica.

OBJECTIUS:
 Conèixer elements relacionats amb la Tardor, aprofitant que aquest tema es treballa a l’aula.  Escoltar amb atenció quan la mestra conta coses i als altres moments.  Mostrar interés per la cançó que s’escolta i es canta.  Imitar i reproduir la cancó que es mostra.  Imitar i reproduir un ritme donat i la pulsació mitjançant el cos.  Imitar i reproduir un ritme donat amb un instrument de percussió.  Associar la lletra de la cançó amb el gest rítmic i/o mímic.  Seguir les indicacions del director (de la mestra, en aquest cas) durant la cançó i en les altres activitats.  Mostrar gust o plaer a l’hora de cantar, tocar un instrument,…i tenir bona predisposició a la participació.  Adquirir l’`hàbit de mantener l’atenció i la concentració que la música requereix per a la seva execució.  Participar amb naturalitat i respectant els companys i companyes.  Esforçar-se en l’hàbit de mantenir un ordre I la postura corporal correcte a l’hora de dur a terme l’activitat.

CONTINGUTS:
 La cançó.  Tema de la Tardor: elements relacionats amb aquesta estació i que surten a la cançó (castanyes, pinyons, fulles seques,…)  Bona predisposició per dur a terme l’activitat musical.  Interés i respecte per les activitats musicals.  Sincronització del ritme corporal amb el musical.  Execució rítmica acompanyant la cancó amb un instrument.  La pulsació.  Pràctica amb els Pals/claves.  Respecte a l’hora de tocar un instrument.  Identificar el moment de tocar l’instrument o bé cantar.  Seguiment de la cançó a tavés dels gestos.  Coordinació auditiva i visual amb la mestra que dirigeix l’activitat.  La lletra de la cançó “Ja ha arribat la Tardor”: Ja ha arribat la Tardor, és el temps de les castanyes, ja ha arribat la Tardor i el bosc ens dóna pinyons. Menjarem moltes castanyes, trencarem petits pinyons (bis). Ja ha arribat la Tardor, l’estiu ha quedat enrere, ja ha arribat la Tardor i no tendrem més calor. L’estiu ha quedat enrere i no tendrem més calor (bis). Ja ha arribat la Tardor i els arbres ja groguejen, ja ha arribat la Tardor

i les fulles van caient. Fulles grogues, fulles seques que se les emporta el vent (bis).

ACTIVITATS PLANIFICADES: 1) Inici de la sessió asseguts en terra en semicercle, mirant cap a la mestra i veient la pissarra. 2) Presentam i xerram del tema de la Tardor (coses que passen a la Tardor,…) 3) Mostram un conte sobre la Tardor : “Ara ve la Tardor”. Dins el conte hi havia guardat abans un grapat de fulles seques, de manera que en obrir-lo ha quedat la primera página amb una imatge d’un arbre quasi pelat. (L’impacte de quan cauen les fulles inesperadament els agrada molt i els enganxa a veure què passarà). 4) Els explicam uns quants elements que sortiràn a la cançó que presentam avui, per tal que en tenguin coneixement. La manera per presentar aquestes coses és fent uns dibuixos representatius a la pissarra. Es representen amb claretat les tres estrofes de la cançó. Per exemple, de la següent manera: Per a la 1ª estrofa: dibuixam castanyes i pinyons. Per a la 2ª estrofa: dibuixam un sol amagat darrera uns núvols. Per a la 3ª estrofa: dibuixam un arbre amb poques fulles grogues i que en van caient. 5) Cantam la cançó poc a poc, fent les pauses i representacions necessàries perquè se’n tengui una assimilació adequada. La cançó s’acompanya gestualitzant, la qual cosa fa que els alumnes que no diuen la lletra ens acompañen amb els gestos. Al mateix temps que es mostra la cançó s’assenyalen els dibuixos corresponents a la lletra, representats a la pissarra.

6) Passam a posar la cançó enregistrada (amb veu i acompanyament instrumental). La primera audició de la cançó és una mica lliure, per adquirir-ne el moviment, el ritme,…. 7) En una segona audició de la cançó ja l’acompanyam fent ritme als fragments instrumentals, variant a cada un. Per exemple, quan comença la música representam que plou picant amb dos dits. A la segona pausa, picam a les cuixes. I al final, el ritme és suau, amb les mans. 8) L’acompanyament rítmic es pot fer de dues maneres, segons el nivel de concentració del grup en el momento, com per exemple amb la pulsació, o bé fent dues corxeres i negra com a obstinat rítmic. 9) Farem l’acompanyament rítmic amb l’instrument. En aquest cas he utilitzat el mateix per a tot l’alumnat: els Pals o claves. Recordam les norms a l’hora de tocar l’instrument. 10) Una vegada executada la cançó I repetida, passam a guarder els instruments a la seva capsa, amb ordre. 11) Posam una música adequada que ens prepara per a la relaxació. 12) Tombats a l’estora, feim relaxació.

TEMPORITZACIÓ:
Una sessió de 45 minuts.

MATERIAL I RECURSOS:
Fulles seques grosses. Un conte de tardor o bé algunes imatges. CD de l’audició de la cançó: Música i Dansa 2n. Edit. Cruïlla, pista núm 20. Pissarra de l’aula.

OBSERVACIÓ:
La resposta de l’alumnat a aquesta activitat ha estat positiva. Tots han participat de l’activitat i s’han divertit amb una cançó del tema que aquests diez treballen a l’escola.