Está en la página 1de 22

,

Escola
Data

UNITATS OIoAcTIQUES
PROGRAMA D'EDUCACHl COMPENSATORIA DE

DE LLENGUA
LES COMARQUES GIRONINES

SUPORT LINGuiSTIC A ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

UNITAT4

DE QUIN COLOR

ES

-.

-,

~./.'.

... _---_

.. -

.... --- .. - ....


"

.........

_--_ ....

I I
"

.,

<,

- .....

_ .. _ ..

I
,

<,

"

-,

..--- ..........
........ <,- ..

,.

-_

_ ... -

I . II
[

I
I I
1 1

1,

2.

3.

I I I I I I

PROGRAMA O'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

UNITAT 4

£.a., ..

e;,. de, ~

II

I
~

t=V

£.a.,

~ d..e..' ~

-,

.. :

I I I I I I I
\

..... __ - -

_.-

_---.

............ __ . --_ ..... -_ --_ .. ~ -----.....

............

_- ---,

_-

_----

-..............

.. ...... .....

.......

--

_.....

.......

•••

.....

...__ ..

.. L"

./

I I

I
....... -----:.":0 ----_ _.

.. _---_.-

..

_----........

---

I I I I

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA -

GIRONA

UN ITAT 4

f DE QUIN COLOR HO PINTARAs

?)

BLAU

GRJS

GROC

ULA

MARR6

NEGRE

ROSA

VERD

VERMELl

I
!
TARONJA BLANC

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

G1RONA

~---~------

..

-.-_

..-

-~--,~---~-~.~-

..-.~--

~-

_.

__ -_._

_ __

..

UNITAT 4

• Punl.ct.:

~.

.c=r
~ {,.W_u.
nn
.~

""

I
I
\
\

I
I I I

.~

s,
.~

UJI1.a.,

.••__ •••.. _._ •••••_.__ .'

-r-'

I
~_

... --..... ,~...... ---.----~-.--. €h,

de, ~

I
I

EA,
~

UJI1.a.,

__ ••••••.•• __ _""'" ••••

•.••

•. ,_

.
~.

--

--.-

-.----- €h,

de, ~

EA,
~
~-

I
0 ' '" , •"

l..lIr'tQ...

_••••••••••

_. __•

"
.

•••••••••.•••
-

.- ---- Ll/Tt, ._••••..•••..

-----. ~ de, ~
•_ .

'2.J.a,.

I I

E1 -.-

~ d.e- ,,~
...•..••••.•• _••. __ . ••...•.... ~.:._

I
I

~.

€.n.
~

I I
tla.u.,-

l1.JYta.,

.....__ .....__ ...__ .

..... e;, de, ~

UJl1.,

••••••••.•••

_••••••.•

. __ •

._••••• '

E1

--------.... _ "eh. de. ~ _ ..


COMPENSATORIA GIRONA

.~.
4

I
I

PROGRAMA O'EOUCACIO

UNITAT 4

·.~i-F't
BLAU GRIS GROG LILA MARRO NEGRE ROSA VERD VERMELL TARONJA BLANC

:
blau
gris
~ !}JtO-V ~

groG
lila

marr6
negre rosa verd vermeil taronja blanc

1'rW~

I I
I l I I I
1

~ ~ ~ ~

I
.I I I I I
\
\

~ ~

C
L

0 0

V _-----

BL ---

0
0

I
\

----- J -- G - E
BL

n
0

I
\

PROGRAMAO'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

UNITAT4

~t,~~:

VERMELL
U

gris

~
'r~~

°LAN"'"
I '-'

verd
blanc
nrnl""
~IV'V

...........

- "'

.....

GROC

GRIS
TARONJA

~'\AJ

tL"",-

negre

NEGRE
VERD

vermeil
taronja

~1.9-el~d
~

(]".;-N"O" .'-"I"'"

V~

w..

UeVw...

00,

'\9- (

I")

1.

2.

3.

~-_

PROGRAMA

O'EOUCACIO

COMPENSA TORIA

GIRONA

UNITAT 4

- -/&-I

'l.1ta,

~~

~.

I I
1

I
.

_._-

'l.1ta,

: ~_.-...--

de. ~.

Uau...

'l.1ta,." .:
.
.

~ __

_ de,

rob ~:
.

I I I I I

I-~ I
de, ~~,

'l.1ta, ... .

I I I I

0 .0

Uau.
~

-tla,

~O
GIRONA

0 0

~O ~O

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

UNITAT4.

\
\

\
\

I
\

a k c.o..d..iAa,
~~ck.~~.

.,......

.; ..

a t'a.u.h

I
'--'-'-' --..
\

\
\

ab~
~~
~-

..... --._~ _- .. : ..
..ck~

ah ~
~~&ck

I
--____ \ \
\

PROGRAMA

O'EOUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

UNITAT4

• Okek~~~ eM, f"lGrJ


• £l~~
• th.c.lIiLL,

-r-r-

de,

~tkt.
CCLda.,

L0...

rilYlJ

,'1.

ca..i Q..

tv] f-t1l_O_d_OJ

h Mft.naAM.b deel.
'Y'L<M'r1J

fua-n-~

det aJ..&J que.. du.v.

rlet

mlGJIJ

I I I
.• El~~~~h~de-~~.

• tl~~lL~k~ck~~.
• e1.~~~~~~ck~'lWud,.

.I
cVru:, ~

• €l ~

k~

de-~

tla-.

I I

• E1~~~ta.,L..~de·~~.

·u
CO

~~

~fJ,'1,'1,..jrV1.

k~
,

I I
de. ~
0

all.ih-.

.. ,

,0.

• U~~~~.f.a...~de.-~~.

• E1~~'tW.Ai~k~~~~.

I I I
9

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

UNITAT4

• 3~~

el
1

CCl/l'YU.,

i- ~

el ~

del ~

~:

~~~--~

• 'D~~~~2~de-~---1.~
1

2.~

3_~
2

4_~

PROGRAMA O'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

10

UNITAT 4

• .~
VERD

ei

-ne-m. de, ~

de, ~

....

TARONJA
BLAU
GROC VERMELL

BLANC

PROGRAMA

O'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

11

UNITAT 4

BANDERES

~:(~

.aw_ ..~t,~~~:
B~,~i..~

PROGRAMA

O'EOUCACIO

COMPENSATOR1A

GIRONA

12

UNITAT 4

~~~~

~.~~~. €l.~~~~.k
~de1~~.~~el
~dA.et~~.

o
r.,
de,

~cL'~~
f!h- ~ f!h- ~ ~

~~.~.£a_~

dalt

k~

ck,.~

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSAT6RIA

GIRONA

13

UNITAT 4

.~:

1.1)e, qum ~ 2. :De,qum ~ 3 .. 1)e,qum ~ 4. De, qum ~ 5. 1)e,qum ~ 6.1)e,qum~~k~~? ]. 1)e,qum ~ 8. :De,qum ~

eJJ-

k~

~?

~ z, ~~?
eJJeJJeJJ-

k~ k~ k ~~?

~?

~?

eJJeJJ-

k~ k~

~? ~?

PROGRAMA D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

14

UN ITAT 4

ABECEDARI

I
A

ABECEDARf

B
F

C G K

E
I

H L
P
T

J
N

M
Q

R
V

S
W
PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA

U
y

X
GIRONA

Z
15

UNITAT 4

l._
ABECEDARI

R_E_C_O_RD_A

......

1
GRlS GROC

A E
I

B
BlAIS

C
G

H
L

J
N

UtA

MARR6

NEGRE

K
0

M
Q

ROSA

VERn

VERIoIELL

R V

TARONJA.

BlANC

S
W

~i~

e
~,

-.
PROGRAMA O'EOUCACI6 COMPENSATORIA. GIRONA

16

UNITAT4
· I:

[
• ~ U/lV ~

PROJECTE 1

.cyu- t'~.

• B~~b

-. ·~~·cL'~~ • Reta.ih-b i, .~ el b ~

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORtA

GIRONA

17

UNITAT4

PROJECTE

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA

GIRONA

18

UNITAT 4

PROJECTE 2

.)

• :O~~
~C9-~~,deib~

t'~.

p~ ~ del
....

b~

&

• g:-eh-

UJrtdJ

de fa, ~: .

~:~~~&
~de,.~ .

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

19

.--------~-.~~
UN ITAT 4

~~

-- --

-.--

- ----

- ..-~

-..- --..- -~

-.--

-- -

- ..-..---.--_ .._----- ..-- -

..

PROJECTE

PROGRAM~

O'EOUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

20

UN ITAT 4

PROJECTE

PROGRAMA D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

20